METSAUUENDUSE KORDAMINEK SÕLTUVALT KULTIVEERIMISMEETODIST RMK VÕRUMAA METSKONNAS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "METSAUUENDUSE KORDAMINEK SÕLTUVALT KULTIVEERIMISMEETODIST RMK VÕRUMAA METSKONNAS"

Väljavõte

1 EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Rasmus Varrik METSAUUENDUSE KORDAMINEK SÕLTUVALT KULTIVEERIMISMEETODIST RMK VÕRUMAA METSKONNAS FOREST REGENERATION SUCCESS DEPENDING ON CULTIVATION METHOD IN VÕRUMAA FOREST DISTRICT OF THE STATE FOREST MANAGEMENT CENTRE Bakalaureusetöö Metsanduse õppekava Juhendaja: vanemteadur Marek Metslaid, PhD Tartu 2019

2 Eesti Maaülikool Bakalaureusetöö lühikokkuvõte Kreutzwaldi 1, Tartu Autor: Rasmus Varrik Õppekava: Metsandus Pealkiri: Metsauuenduse kordaminek sõltuvalt kultiveerimismeetodist RMK Võrumaa metsakonnas Lehekülgi: 52 Jooniseid: 24 Tabeleid: 6 Lisasid: 4 Osakond: Uurimisvaldkond: Juhendaja(d): Kaitsmiskoht ja aasta: Metsakasvatus ja metsaökoloogia Metsakasvatus Marek Metslaid Tartu, 2019 Eesti metsaseaduses defineeritakse metsamajandamist kui metsa uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja metsakaitset Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade RMK Võrumaa Metskonna aasta kevadise metsauuenduse kordaminekust, võttes arvesse puuliiki, kasvukohatüüpi ja kultiveerimismeetodeid. Töös kasutatakse välitöödel käigus kogutud andmeid ja Riigimetsa Majandamise Keskuse andmebaasist saadud informatsiooni. Väitöödel tehti ringproovitükke 3.99 meetrise mõõdupuuga (50 m 2 ). Mõõtmistel tehti igal eraldusel iga hektari kohta kolm, ja iga järgneva hektari kohta üks kuni kaks proovitükki. Proovitükil saadud lugem korrutati kahesajaga, et saada tulemus ühe hektari kohta. Saadud tulemusi võrreldi metsa majandamise eeskirjas olevate metsauuenduse kriteeriumitega, mis sätestavad puude minimaalse arvu hektarile. Nõuetele mitte vastavad eraldised suunati täiendamisele. Töös selgus, et vähem viljakatel kasvukohatüüpidel õnnestus uuendamine paremini kui viljakatel ja kultiveerimismeetoditest andsid kehvemad tulemused hariliku kuuse potitaime looduslikule uuenemisele kaasaaitamine, hariliku kuuse istutamine maapinna ettevalmistuseta, arukase looduslikule uuenemisele kaasaaitamine ja hariliku kuuse istutamine. Samuti saab töö tulemuste põhjal anda soovitusi praktikutele. Märksõnad: metsa uuendamine, kultiveerimis-meetodid, puuliik, kasvukohatüüp 2

3 Estonian University of Life Sciences Kreutzwaldi 1, Tartu Autor: Rasmus Varrik Abstract of Bachelor s Thesis Specialty: Forestry Title: Forest regeneration success depending on cultivation method in Võrumaa Forest District of the State Forest Management Centre Pages: 52 Figures: 24 Tables: 6 Appendixes: 4 Department: Field of research: Supervisor(s): Place and date of defence: Silviculture and forest ecology Silviculture Marek Metslaid Tartu, 2019 The Forest Act in Estonia defines forest management as planning process, which involves forest regeneration, sustainable management and environmental protection of the forest. In this study an overview of Estonian State Forest Management Centre's regeneration success is given in regards of tree species, site type and cultivation method. Data-set was collected during the fieldworks and obtained from Estonian States Forest Management Centre s databases. Sample plots with 3.99 metre radius were established during the field works (50 m 2). In every stand with a size below or equal to one hectare 3 sample plots were established, for every additional hectare 2 sample plots were added. The average sum of regeneration for each stand was multiplied by two hundred to calculate regeneration density per hectare. The results were compared to the criteria written in the Rules of Forest Management. Forest areas not compatible were listed for supplementation. The results showed that less productive site type were more successful in regeneration than the more productive ones. The least successful regeneration methods were supplementary planting of containerized spruce seedlings without scarification, spruce planting and supplementary planting of silver birch to improve natural regeneration. The results can be used by professionals to plan future forest regeneration activities. Keywords: forest regeneration, cultivation methods, tree species, site type 3

4 SISUKORD 1. LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU Ülevaade Võrumaa Metskond Kasvukohatüübid Angervaksa kasvukohatüüp Tarna-angervaksa kasvukohatüüp Jänesekapsa kasvukohatüüp Sinilille kasvukohatüüp Naadi kasvukohatüüp Sõnajala kasvukohatüüp Kanarbiku kasvukohatüüp Jänesekapsa-pohla kasvukohatüüp Mustika kasvukohatüüp Karusambla-mustika kasvukohatüüp Jänesekapsa-mustika kasvukohatüüp Lodu kasvukohatüüp Siirdesoo kasvukohatüüp Mustika-kõdusoo kasvukohatüüp Jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüüp Istutusmaterjal Kultiveerimismeetodid Ilmastik kasvuperioodil MATERJAL JA METOODIKA Välitööd Andmeanalüüs TULEMUSED Üldtulemused

5 4.2 Tulemused pindala ja istutusvõtte järgi Tulemused pindala ja kasvukohatüübi järgi ARUTELU KOKKUVÕTE KASUTATUD KIRJANDUS LISAD Lisa 1. Töö autor tegemas ringproovitükke Lisa 2. Välitööde leht Lisa 3. Välitööde leht Lisa 4. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta

6 1. LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU Tabel 1. Puuliigid Kood MA KU KS LM TA Puuliigid Nimetus harilik mänd harilik kuusk arukask must lepp harilik tamm Tabel 2. Kasvukohatüübid Kood AN JK JM JO JP KM KN LD MO MS ND SJ SL SS TA Kasvukohatüübid Nimetus angervaksa jänesekapsa jänesekapsa-mustika jänesekapsa-kõdusoo jänesekapsa-pohla karusambla-mustika kanarbiku lodu mustika-kõdusoo mustika naadi sõnajala sinilille siirdesoo tarna-angervaksa 6

7 Tabel 3. Kultiveerimismeetodid Kood KS maapinnata KS istutus KS LUK KS pott KU istutus KU istutus maapinnata KU LUK KU pott KU pott LUK LM istutus LM LUK LM maapinnata MA pott MA LUK TA LUK Kultiveerimismeetod Nimetus arukase avajuurse taime istutus ilma maapinna ettevalmistuseta arukase avajuurse taime istutus arukase looduslikule uuendamisele kaasa aitamine arukase potitaime istutamine hariliku kuuse avajuurse taime istutus hariliku kuuse avajuurse taime istutus ilma maapinna ettevalmistuseta hariliku kuuse avajuurse taime looduslikule uuendamisele kaasa aitamine hariliku kuuse potitaime istutamine hariliku kuuse potitaime looduslikule uuendamise kaasa aitamine musta lepa istutus musta lepa looduslikule uuendamise kaasa aitamine musta lepa istutus ilma maapinna ettevalmistuseta hariliku männi potitaime istutamine hariliku männi potitaime looduslikule uuendamise kaasa aitamine tamme avajuurse taime looduslikule uuendamise kaaasa aitamine 7

8 SISSEJUHATUS Mets on eestlaste jaoks tähtsal kohal-nii majanduslikult, ökoloogiliselt, sotsiaalselt kui ka kultuuriliselt. Inimese jaoks, kes loodab metsast majandusliku kasu saada on tähtis metsa majandamine. Eesti metsaseaduses defineeritakse metsamajandamist, kui metsa uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja metsakaitset (Metsaseadus 2007, 16). Eesti riigis on mets jagunenud riigimetsaks ja erametsaks. Eesti suurim metsamajandaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), mille hallata on kogu metsamaast 47% (Aastaraamat Mets 2017, 2018). RMK-l on Eestis 17 metskonda (Metskonnad 2019). Käesolev töö hõlmab Võrumaa Metskonda, mille hallatavate maade pindala on hektarit, millest metsamaa moodustab 88 protsenti. (RMK Võrumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021, 2012). Metsakasvatajatele oli 2018 aasta väljakutsuv, sest kasvuperioodil esines erakordselt vähe sademeid. Kõige vähem oli sademeid esines mais, kus keskmine sademete hulk oli 17 millimeetrit, mis on normist 41 protsenti (Eesti meteoroloogia aastaraamat 2018, 2019) aasta kevadel istututati RMK poolt uuendatavatele aladel märkimisväärsed 19,7 miljonit puud, millest Võrumaale istutati taime (Riigimetsa Majandamise Keskus 2018). Bakalaureusetöös antakse ülevaade Riigimetsa Majandamise Keskuse Võrumaa Metskonna metsauuenduse kordaminekust, võttes arvesse puuliiki, kasvukohatüüpi ja kultiveerimismeetodeid. Töö eesmärgiks oli uurida, millistel juhtudel õnnestub metsauuenduse rajamine paremini, eriti põuaste ilmastikuoludega nagu seda esines aasta kasvuperioodil ja välja selgitada kas nendel oludel õnnestus vähem viljakamatel kasvukohatüüpidel istutamine paremini kui viljakatel, samuti teha kindlaks millise istutusmaterjali ja puuliigiga uuendamine õnnestus paremini ning teha kindlaks kuidas mõjutas istutamise aeg, uuenduse kordaminekut. Ühtlasi teha töö käigus saadud tulemuste põhjal järeldusi ja anda tagasisidet praktikutele. 8

9 Töös kasutati välitööde käigus kogutud andmeid ja Riigimetsa Majandamise Keskuse andmebaasist saadud informatsiooni. Väitöödel tehtud mõõtmised kajastuvad Riigimetsa Majandamise Keskuse andmebaasis. Töö autor soovib siinkohal tänada oma juhendajat Marek Metslaid i kasulike nõuannete ja asjatundliku juhendamise eest. 9

10 2. Ülevaade 2.1 Võrumaa Metskond Võrumaa Metskonna üldpindala on hektarit, mis hõlmab riigimaad Antsla, Haanja, Lasva, Meremäe, Misso, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas, samuti Võru linnas. Üldpindalast 88% moodustab metsamaa, mille moodustub 1778 metsakvartalit, mis on jaotatud eraldiseks. Kogu metsamaast asetsevad puistud hektaril. Metsata metsamaad on 3784 hektarit. Võrumaa Metskonnas on majandatavat metsa 72,8%, rangelt kaitstavat metsa 13,8% ja majanduspiirangutega metsa 13,4%. Metsamaa pindala jaguneb peapuuliikide järgi männikuteks 52,1%, kuusikuteks 26,2%, kaasikuteks 17,3%, haavikuteks 3,3% ja teisteks 1,1% (RMK Võrumaa Metskonna metsa majandamise kava aastani 2021, 2012). Puistute liigilist koosseisu on jälgitud kultiveerimismahtude planeerimisel. Näiteks männiga uuendatud raiesmike maht moodustab 52% kogu mahust. Aastani 2021 on prognoositud aasta keskmiseks istutuse pindalaks 315 hektarit, külviks 75 hektarit ja looduslikule uuendamisele jätmiseks 110 hektarit. Hinnanguline aastane täiendamisvajadus on keskmiselt 165 hektaril aastas. Samuti hooldatakse kultuure aastas keskmiselt 950 hektarit. (RMK Võrumaa Metskonna metsa majandamise kava aastani 2021, 2012). 10

11 Joonis 1. Riigimetsa Majandamise Keskuse Võrumaa Metskond (RMK Võrumaa Metskonna metsa majandamise kava aastani 2021, 2012) (kaart muudetud). 2.2 Kasvukohatüübid Puistu kirjeldamisel on oluline osa kasvukohatüübil. Metsakorralduses on see kirjeldav näitaja, -andes informatsiooni mulla, võimaliku peapuuliigi, alusmets ja taimestiku kohta. Saadud teabe alusel otsustatakse majandusvõtted konkreetsele metsaosale (Kusmin, Jõgiste 2006). Rebane (1995) on leidnud, et oluline on teada, millistel kasvukohatüüpidel puuliigid küllaldaselt uuenevad ja mis puuliigid neile kasvukohtadele sobivad. Nende teadmiste põhjal on võimalik otsustada raiestiku edasine saatus, kas jätta see looduslikule uuenemisele või kultiveerida. Kasvukohatüüp määratakse alati tunnuste kogumi põhjal. Metsaökosüsteemi erinevate tunnuste kasutamine aitab vähendada eksimust kasvukohatüübi määramisel. Olulisemad tunnused on reljeef, mullastik, puistu koosseis ja sellest sõltuv taimekooslus. Raiestike taimestik kannab endas olulist teavet metsauuendusel. Taimestiku arengu tundmine aitab ette näha abinõusid uue metsapõlve kujundamiseks ja aitab projekteerida maapinna ettevalmistamist, kultiveerimist ja kultuuride hooldamist (Lõhmus 2004). 11

12 2.2.1 Angervaksa kasvukohatüüp Levib ojade ja jõgede laugjate nõlvade allosas ja lamedates nõgudes, samuti tasasetel aladel ebasoodsate drenaažitingimustega, põhjaveega, mineraalainete rikka mullaga aladel. Esinevad leostunud, leetjatel, kahkjatel, ning küllastunud turvastunud muldadel. (Lõhmus 2004). Enamuspuuliikidest on valdavaks kask, järgnevad kuusk ja sanglepp. Segametsad on kasvukohatüübile iseloomulikud. Puistud kuuluvad II III boniteediklassi. Metsa põhitüübiks on angervaksa-sanglepik. Keskmise 60 aastase puistu tagavara on m³/ha kohta (Lõhmus 2004). Raiestikele on iseloomulik tarnadest, laialehelistest rohttaimedest ning kõrrelistest koosnev taimestik. Kultiveeritakse peamiselt sanglepa ja kasega. Kasvukohatüüp on iseloomulik Kirde- ja Edela-Eestis. Riigimetsa metsamaast moodustab angervaksa kasvukohatüüp 9,2% (Lõhmus 2004) Tarna-angervaksa kasvukohatüüp Levib leostunud, küllastunud, leetjatel ning küllastunud turvastunud kaheosalise lähtekivimiga muldadel. Kasvukohatüüp on perioodiliselt märg ja mullapõhjavee tase on tugevasti kõikuv, sõltudes aastaajast ja sademete hulgast. Domineerivad on kaasikud ja sanglepikud. Puistud kuuluvad III boniteediklassi (Lõhmus 2004). Raiestikel on iseloomulik kõrreliste, tarnade ja laialeheliste rohttaimede rohkus. Kasvukohatüüp on iseloomulik mandri lääneosale ja saarele, kus moodustab sageli siirdeala tarna kasvukohatüübile (Lõhmus 2004). 12

13 2.2.3 Jänesekapsa kasvukohatüüp Kasvukohatüüp levib moreenküngastel ja lainjatel või orgudega lõhestatud tasandikel. Mulla lähtekivimiks on enamasti karbonaadivaene punakaspruun saviliiv- või liivsavimoreen. Esinevad mitmesuguselt leetunud ja kahkjad mullad, mis võivad olla harva ka nõrgalt gleistunud- (Lõhmus 2004). Metsa põhitüübiks on jänesekapsa kuusik. Rohkesti leidub endistel põllumaadel kultuurpuistusid. Puistud on kõrge tootlikkusega, kuuluvad Ia I, harvem II boniteediklassi (Lõhmus 2004). Raiestikel on iseloomulik suure katvusega metskastik, mis moodustab mättalise kamara ja on seemnelise metsauuenduse takistaja. Kasvukohatüüp on kõige ulatuslikuma levikuga Kagu- ja Lõuna-Eestis, moodustades riigimetsade pindalast 8,2% (Lõhmus 2004) Sinilille kasvukohatüüp Levib lainjail moreentasandikel ja positiivsetel pinnavormidel. Lähtekivimiks on kollakashall karbonaatne liivsavi- või rähkmoreen. Muld on kõrge viljakusega. Esineb leostunud ja leetjatel muldadel (Lõhmus 2004). Puistutest on enamik kuusikud, see järel männikud ja kaasikud. Leidub ka haavikuid, halllepikuid ja tammikuid. Kuuluvad enamasti Ia II boniteediklassi. Kõrge viljakus realiseerub harva kuusikute halva sanitaarse seisundi tõttu, põhjusteks tugevaastmeline juurepessu kahjustus koos üraskirüüstega (Lõhmus 2004). Raiestikele on iseloomulik rohttaimed nagu maasikas, naat, võilill, luht-kastevars. Looduslikul uuendusel vaheldub kuusk halli-lepa, kase või haavaga. Kasvukohatüüp on ulatuslikult levinud Pandivere kõrgustikul ja selle läheduses, moodustades riigimetsamaast 3,9 % (Lõhmus 2004). 13

14 2.2.5 Naadi kasvukohatüüp Levib lainjail tasandikel, kühmudel, künnistel, harvem orunõlvadel. Lähtekivimiks on karbonaatne liivsavi-, saviliiv- või tüse rähkmoreen, harvem ka karbonaadivaene moreen. Kapillaarvööde põhjaveest või põhjavesi ulatub mullaprofiili, seetõttu on taimed hästi veega varustatud. Muldadest on esindatud enamasti soodsa niiskusrežiimiga leostunud ja leetjad mullad (Lõhmus 2004). Puistutest moodustavad enamiku kaasikud ja kuusikud, vähem on haavikuid ja hall-lepikuid. Tegemist on kõrge tootlikkusega puistutega, boniteediklass on Ia I, harva II (Lõhmus 2004). Raiestikud uuenevad enamasti haava, halli lepa ja kasega lopsaka rohukasvu tõttu. Eesti idaja keskosas on naadi kasvukohatüübi tähtsus suurem. Riigimetsa maast moodustab naadi kasvukohatüüp alla 5% (Lõhmus 2004) Sõnajala kasvukohatüüp Levib madalamate, kaldega reljeefiosadel, peamiselt läbivooluga lammi- ja moldorgudes. On perioodiliselt liigniiske. Maapinna lang ja soodsad filtratsioonitingimused tagavad hea vee liikuvuse. Enim esinevad leostunud, koreserikastel leostunud gleimuldadel, küllastunud gleimuldadel ja küllastunud turvastunud gleimuldadel (Lõhmus 2004). Puistudest moodustavad enamiku kaasikud ja sanglepikud. Esineb ka kuusikuid vähem soostunud ja kuivendatud aladel. Harvem esineb haavikuid, hall-lepikuid ja saarikuid (Lõhmus 2004). Peamiselt uuenevad raiestikud vegetatiivselt sanglepa ja kasega. Alustaimestik on lopsakas ja kõrge. Naadi kasvukohatüüp on rohkem esindatud Ida-Eestis, moodustades riigimetsa maast 1,1% (Lõhmus 2004). 14

15 2.2.7 Kanarbiku kasvukohatüüp Levib tasastel või nõrgalt lainjatel sanduritel, lamedamate luidete madalamates osades ja settetasandikel. Samuti rabastunud metsade ümbruses kitsamate vöönditena. Esinevad õhukeselt kuni nõrgalt leetunud muldadel või mõõdukalt kuni tüsedalt leetunud gleistunud leedemuldadel (Lõhmus 2004). Muld on väga tugevasti happeline (ph 2,5 4), küllastusaste on madal, samuti on huumuseja lämmastikuvaene. Tavaliselt esineb keskmise ja jämeda terasuurusega liivadel, sellepärast on mullas kapillaarne veetõus ja veemahutavus minimaalne ja taimed kannatavad perioodiliselt niiskusepuuduse käes. (Lõhmus 2004). Tavalisteks puistudeks on hõredad puhtmännikud, harva kasvab kaski ja järelkasvus kohtab kiduraid kuuski. Puistu tootlikus on madal. Raiestikel suureneb kanarbiku kasv, ka kõrreliste ohtrus. Kasvukohatüüp on levinud enim Põhja-Eestis, saartel ja Peipsi põhjakaldal ningmoodustab 3,0% kogu riigimetsamaast (Lõhmus 2004) Jänesekapsa-pohla kasvukohatüüp Esineb väga õhukestel kuni õhukestel leetunud huumuslikel muldadel või sekundaarsetel leedemuldadel (Lõhmus 2004). Kasvukohatüübil kasvavad enamasti männikud. Kuuske leidub järelkasvuna või teises rindes. Optimaalsete kasvutingimuste tõttu on mänd kõrge täiusega ja hea tootlikkusega. Jänesekapsa-pohla männikud kuuluvad I II, harvem Ia boniteediklassi (Lõhmus 2004). Raiestikel kasvab ohtralt kilpjalga, samuti kõrreliste katvus suureneb. Rohkem esineb kasvukohatüüpi Kagu-Eestis (Lõhmus 2004). 15

16 2.2.9 Mustika kasvukohatüüp Levib lamedate nõlvade allosas, tasandikel või nõgusatel reljeefielementidel. Esineb gleistunud mõõdukalt kuni tüsedalt leetunud ja huumuslikel muldadel (Lõhmus 2004). Puistutest on valdavad enamasti männikud, esineb ka kuusikuid. Mustika kasvukohatüüp kuulub II III boniteediklassi (Lõhmus 2004). Pohla ja kõrreliste osatähtsus kasvab raiestikel. Enamasti uueneb looduslikult kasega, vähem männi ja kuusega. Enim leidub mustika kasvukohatüüpi Kagu-Eestis. Ühtlasi on tegemist Eestis enim levinud kasvukohatüübiga, moodustades 18,6% riigimetsa maadest (Lõhmus 2004) Karusambla-mustika kasvukohatüüp Karusambla-mustika kasvukohatüübile on väga iseloomlikud tugevasti liigniisked leetunud glei- ja leede-gleimullad. Põhjavesi on mullas 0,4 1,0 meetri sügavusel maapinnast ja kuivematel perioodidel laskub sügavamale (Lõhmus 2004). Enamasti esineb puistutest männikuid, kuid esineb ka kuusikuid ja kaasikuid. Kuulub III boniteediklassi (Lõhmus 2004). Raiestikel suureneb valgusnõudlike turbasammalde ja karusambla osakaal. Uueneb looduslikult puuliikide vahelduseta või kasega (Lõhmus 2004) Jänesekapsa-mustika kasvukohatüüp On levinud gleistunud mõõdukalt kuni tüsedalt leetunud leet-huumuslikel muldadel. Põhjavee sügavus mullas on 0,6 1,8 meetrit (Lõhmus 2004). 16

17 Enamuspuuliigiks on looduslikult kuusk. Leidub ka kultiveeritud männikuid. Esineb ka männi-kuuse segametsi. Puistu on tootlik, kuulub I II, harvem ka Ia boniteediklassi (Lõhmus 2004). Looduslik uuenemine okaspuuga on raskendatud tiheda alustaimestiku tõttu, raiestikel esineb enim metskastikut, vähem teisi rohttaimi. Selletõttu uueneb looduslikult kasega, harvem haavaga (Lõhmus 2004) Lodu kasvukohatüüp Levib madalikel, lamm- ja moldorgudes, samuti survelise toitumisega laugjatel nõlvadel. Esineb enim potentsiaalselt viljakatel väga õhukestel ja õhukestel madalsoomuldadel. Mätaste vahelistes lohkudes püsib üleujutuste vesi pikemat aega, kestvalt kuivadel perioodidel laskub vesi mõnekümne sentimeetri sügavusele (Lõhmus 2004). Enim esineb puistutest sügavama turbaga ja halvema veeliikuvusega aladel kaasikud. Sanglepikud esinevad õhukesema turbaga lodudel. Kuulub II III, harvem ka IV boniteedikassi (Lõhmus 2004). Eluskate on raiestikel lopsakas. On näha suurenevat sookastiku, metskõrkja ja tarna liikide osatähtsuse kasvu. Looduslikult uueneb lodu tavaliselt vegetatiivselt sanglepa ja sookasega (Lõhmus 2004) Siirdesoo kasvukohatüüp Levib tasastel madalikel. On levinud mitmesuguse tüsedusega halvasti kuni keskmiselt lagunenud madal- või siirdesoo muldadel. Siirdesoo on alaliselt liigniiske, segatoitumisega ja vesi on vegetatsiooniperioodil cm maapinnast (Lõhmus 2004). 17

18 Rohkelt esineb männikuid, nende koosseisus leidub vähesel määral sookaske. Tootlikus on madal, kuulub V Va, harem ka IV boniteediklassi. Siirdesoo metsade produktiivsust on kuivendamisega võimalik tõsta kuni III boniteediklassini (Lõhmus 2004). Raiestikel suureneb kõrreliste ja tuppvillpeade ohtrus. Looduslik uuendus - toimub sookasega. Riigimetsamaast moodustab siirdesoo kasvukohatüüp 7,2%. Suuremad massiivid on levinud Kirde-, Kesk-, ja Lääne-Eestis (Lõhmus 2004) Mustika-kõdusoo kasvukohatüüp Levib tasastel või nõrga kaldega aladel. Esineb mitmesuguse tüsedusega kuivendatud siirdesooturvas ja rabaturvas muldadel. Enamik puude juurestikust asub ülemises 30 cm tüseduses kihis. Vegetatsiooniperioodil on põhjavee sügavus cm (Lõhmus 2004). Männikud moodustavad esimese kuivendusjärgse metsapõlvkonna. Esineb elujõuline kuuse järelkasv, mis viitab võimalusele männikute asendumisele kuusikutega. Puistute tootlikus kuulub II III, harvem ka IV boniteediklassi (Lõhmus 2004). Pohla ja kõrreliste katvus suureneb raiestikel (Lõhmus 2004) Jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüüp Levib madalatel tasandikel ja lohkudes, harvem esineb nõlvadel, seda allikalise toitumise korral. Esineb enim muldadel mida on pikaajaliselt ja intensiivselt kuivendatud, ülaosas eri tüsedusega hästi lagunenud madal- ja siirdesoo muldadel (Lõhmus 2004). Stabiliseerunud taimkattega ja pikaajaliselt kuivendatud looduslikes kooslustes esineb enim kuusikuid. Kuivendusjärgsetes puistutes võib esineda sangleppa, saart, kaske ja mändi. Puistud on tootlikud, kuuluvad I III boniteediklassi (Lõhmus 2004). 18

19 Raiestikel moodustub lopsakas eluskate laialehistest rohttaimedest ja kõrrelistest. Mustika- ja jänesekapsa kõdusoo kasvukohatüüp moodustavad kokku 5,3% riigimetsa maast (Lõhmus 2004). 2.3 Istutusmaterjal Riigimetsas turustatavad ja kasutatavad seemikud ja istikud vastavad kvaliteedile kui vähemalt 95 protsenti partiis olevatest metsataimedest vastavad tabelites 4 ja 5 esitatud nõuetele (Turustavate või riigimetsas kasutavatele metsaseemnetele ja taimsele paljundusmaterjalile esitatavad nõuded ja sertifitseerimise kord 1999). Tabel 4. Nõuded seemikutele (Turustavate või riigimetsas kasutavatele metsaseemnetele ja taimsele paljundusmaterjalile esitatavad nõuded ja sertifitseerimise kord 1999) Puuliik Pikkus cm Juurekaela läbimõõt mm Vanus a Harilik mänd 8 1,5 2 Harilik kuusk 8 1,5 2 Arukask Sanglepp Harilik tamm Tabel 5. Nõuded istikutele (Turustavate või riigimetsas kasutavatele metsaseemnetele ja taimsele paljundusmaterjalile esitatavad nõuded ja sertifitseerimise kord 1999) Puuliik Pikkus cm Juurekaela läbimõõt mm Vanus a Harilik kuusk Arukask Harilik tamm Metsataime partiis ei tohi esineda elujõudu pärssivaid haigusi ega kahjureid, samuti nende poolt tekitatud kahjustusi. Pole lubatud elujõu muutused, mis on tingitud agrotehnikast ja ei võimalda taimi kasutada. Ei tohi esineda nõrgalt arenenud, kõverdunud, kuivanud juurestiku ega kõverdunud tüve, samuti ebanormaalset värvust ja puuduvad ladvakasvud okaspuutaimedel. Esineda ei tohi mitmeladvalisust ega tüvelisust, külgvõrsetest lühemat ladvakasvu ning mehhaanilisi vigastusi (Turustavate või riigimetsas kasutavatele 19

20 metsaseemnetele ja taimsele paljundusmaterjalile esitatavad nõuded ja sertifitseerimise kord 1999). Metsauuendamisel kasutatakse järgnevaid võtteid looduslikule uuenemisele jätmine, ettevalmistatud maapinnale külvamine ja istutamine. Parima soovitud tulemuse saavutamiseks keerulistemate uuenemistingimustega aladel, nagu näiteks väga kuivad, märjad alad või ohtra rohukasvuga alad, kasutatakse istutamist (Laas et al. 2011). Metsaistutusmaterjal jaguneb kahte põhisuunda paljasjuurne ja kinnisjuurne ehk nn konteiner- ehk potitaim. Taimla külviosakonnas kasutatavad taimed on seemikud. Puuliigi eripärast sõltuvalt kasvatatakse neid külviosakonnas 1 2(3) aastat. Pärast seda kaevatakse seemikud välja ja nad kas istutatakse raiestikele või taimla kooliosakonda. Männi ja kase kultuuride rajamiseks on 2 aastased seemikud sobilikud. Kuuse kultuuride rajamine sama vanade seemikutega pole tulemuslik. Kuused istutatakse ümber taimla kooliosakonda, kus neid kasvatatakse veel kaks aastat (Laas et al. 2011). Jäärats (2018) leidis, et hariliku kuuse säilivus metsakultuuris nii paljasjuursete kui ka potitaimede hulgas on sarnane, erinevused tulid välja kõrguskasvus. Samuti leidis ta, et viljakamates kasvukohtades tuleks eelistada paljasjuurseid kuusetaimi, sest taimede kõrguse/diameetri väiksem suhe muudab nad konkurentsis alustaimestikuga vastupidavamaks. 2.4 Kultiveerimismeetodid Metsauuendustöid tegi Riigimetsa Majandamise Keskus aastal kokku 9571,7 hektaril, võrdluseks aastal tehti metsauuendustöid 8395,9 hektaril. Töödest 75% moodustas metsaistutus; külvi osakaal on järjepidevalt vähenenud, aastal moodustas see 3% kogu tööde mahust. Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine moodustas 2017.aastal 22% kogu RMK teostatud metsauuendustöödest. RMK-s istutati enim kuuske ja mändi, vastavalt 57% ja 37%, ülejäänu moodustas peamiselt kask. Kümne aasta taguse ajaga võrreldes on märkimisväärselt tõusnud männi osakaal aastal oli see 19%. Metsaistutusest on kase 20

21 osakaal püsinud järjepidevalt 10% ümbruses. Teised puuliigid moodustavad ca 1 % kogu RMK metsaistutusest (Aastaraamat Mets 2017, 2018). Metsaseaduse järgi on metsauuendamise võtete kasutamine kohustuslik. Mets peab olema uuenenud vähemalt viie, mõnedel kasvukohatüüpidel ka kümne aasta pärast peale uuendusraiet või metsa hukkumist (Metsaseadus 2019, 25 lg 9). Metsauuendamine lageraie järgselt võib toimuda kolmel meetodil looduslikule uuenemisele jätmine, looduslikule uuenemise kaasaaitamine (LUK) ja metsakultiveerimisega (Laas et al. 2011). Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine on metsa kultiveerimis- ja hooldusvõte, mis koosneb erinevatest meetoditest. Kasutatakse seemnepuude valimist ja märgistamist enne uuendusraiet, maapinna ettevalmistamist, osalist istutamist ja külvi, kultuurihooldust (Laas et al. 2011). Metsakultiveerimine koosneb kultiveeritava puuliigi, kultiveerimisviisi ja kultuuri algtiheduse valikust, puude paigutuse määramisest, maapinna ettevalmistamisest, istutusmaterjali transpordist ja kultuuri hooldamisest (Laas et al. 2011). Maapinna ettevalmistamisel on Laasi (2001) arvates mitmeid olulisi eeliseid. Mineraliseeritud maapinnal on seemnetel ja taimedel soodne idanemis- ja juurdumiskoht. Ettevalmistatud maapinnal on muld paremini õhustatud, soojeneb kiiremini ja mitmekordistab loodusliku uuenduse tekkimise võimalusi. Samuti esimestel aastatel rohttaimed ei lämmata puittaimi ja uuenemisaeg on lühem. Metsakultuuride peamisteks taimede hukkumise põhjusteks on Laasi (2001) arvates,- kultuurihoolduse puudumine, istutuseelsed ja aegsed vead, kahjurid ja põud. Kasvukohatingimustest ja kahjustajate esinemisest tingituna on hooldamisviise mitmesuguseid: kultuuride täiendamine, rohu niitmine, põõsaste ja ebasobivate puude kõrvaldamine ja lehtpuude tagasilõikamine. Kultuuride täiendamine on vajalik hukkunud taimede olemasolul, eriti grupiti väljalangemisel. Tavaliselt täiendatakse 2. ja 3. aasta kevadel, harvem esimese kasvuaasta 21

22 sügisel. Täiendamine on kulukas ja vähetootlik töö, seega on oluline kõigil kultiveerimisetappidel hoolikas töö, et suurendada kasvamaminekut ja vähendada täiendamisvajadust (Laas 2001). 2.5 Ilmastik kasvuperioodil Eestis keskmisena oli 2018 aasta normist soojem, päikesepaistelisem ja eriliselt vähe oli sademeid. Eestis kestis keskmiselt klimaatiline suvi rekordiliselt 137 päeva (9.mai -23. september). See on periood, mil ööpäeva keskmine temperatuur oli püsivalt üle +13 C (Eesti meteoroloogia aastaraamat 2018, 2019). Meteoroloogiliselt perioodi mille kestel keskmine ööpäevane õhutemperatuur on püsivalt üle 5 C nimetatakse vegetatsiooniperioodiks. Keskmine vegetatsiooniperiood kestab Eestis andmetele tuginedes 22. aprillist kuni 28. oktoobrini. Lõuna-Eestis ja rannikualadel on temperatuuri püsiv tõus üle 5 C toimunud keskmiselt varem. Erinevused ülejäänud Eestiga pole suured, maksiaalselt nädala jagu. Tavapäraselt lõpeb vegetatsiooniperiood sisemaal varem, ranniku piirkonnas hiljem (Kadaja, Keppart s.a.). Jaagus ja Mändla (2014) mudelid näitavad kõikidel kuudel kliima soojenemist. Sademete prognoosimise tulemused varieerusid rohkem, kuid osad mudelid näitasid sademete arvu vähenemist juulis, augustis ja septembris. Samuti Jaagus et al. (2017) leidsid, et lumesulamise maksimum on vahetunud aprilli asemel märtsiga ja vee äravoolu hulk on tõusnud märtsis ja langenud aprillis. Samuti võib talvise vee äravoolu hulga suurenemine ja kevadine vähenemine jõgedes kevade lõpus ja suve alguses põhjustada põuaseid tingimusi. Kliimasoojenemisest tulevavalt on Kunkel et. al (2016) märganud, et viimase 50 aasta jooksul on põhjapoolkeral lumikate kevadeti vähenenud ja sulanud varem. Aprillis sadas keskmisest rohkem, keskmine sajuhulk oli 41 mm, norm on 31 mm. Kõige kuivem kuu oli mai, mil sadas Eestis keskmiselt 17 mm, norm on 42 mm. Juuni oli keskmisest kuivem, keskmine sajuhulk oli 42 mm, paljuaastane keskmine on 69 mm. Keskmisest kuivem oli ka juuli, mil sadas maha 36% normist. Keskmine sajuhulk oli juunis 26 mm, norm on 72 mm. Augustis sadas normiligidane kogus sademeid, keskmine sajuhulk 22

23 oli 81 mm ning paljuaastane keskmine on 83 mm. September oli keskmisest sademeid rohkem, keskmine sajuhulk oli 86 mm, norm on 64 mm. Samuti oli oktooberis sademeid rohkem, keskmine sajuhulk oli 77 mm, norm on 73 mm (Eesti meteoroloogia aastaraamat 2018, 2019). 23

24 3. MATERJAL JA METOODIKA 3.1 Välitööd Käesoleva bakalaureusetöö uurimisalaks oli Riigimetsa Majandamise Kesksuse Võrumaa metskond ja uurimisobjektiks metsauuenduse kordaminek uuendatud aladel. Istutusperiood oli 2018 aasta kevadel ja suve alguses. Uuenduse õnnestumist hakati hindama pärast kultuurihoolduse teostamist. Töö autor ühines välitöödeks metsakasvataja Ülo Varrikuga ja , et hinnata metsauuenduse kordaminekut. Välitöödel käidi 25 eraldusel ja käidi 24 eraldusel. Igal eraldusel tehti iga hektari kohta kolm, ja iga järgneva hektari kohta üks kuni kaks proovitükki. Eraldusel määrati marsruut juhusliku valiku alusel nii, et lank oleks ühtlaselt kaetud. Ringproovitükkidel mõõdeti 3,99 meetrise mõõdupuuga, proovitüki suuruseks oli 50m 2. Proovitükil saadud tulemus teisendati ühele hektarile. Võimalusel valiti proovitüki keskkohaks känd või mätas, et tagada parem vaade. Saadud tulemusi võrreldi metsa majandamise eeskirjas olevate kriteeriumitega, mis sätestavad puude minimaalse arvu hektarile. Nõuetele mitte vastavad eraldised suunati täiendamisele. 3.2 Andmeanalüüs Arvutused teostati programmis Microsoft Excel. Andmete analüüsil kasutati Riigimetsa Majandamise Keskuse andmebaasist saadud Võrumaa metskonna piirkonna istutamise ja täiendamise andmeid. Välitöödel tehtud mõõtmised kajastuvad Riigimetsa Majandamise Keskuse andmebaasis. 24

25 Maht (tk) 4 TULEMUSED 4.1 Üldtulemused Võrumaa metsakonnas aastal istutati üle miljoni taime. Mändi istutati , kuuske ja kaske (Riigimetsa Majandamise Keskus 2018). Töös käsitletakse uuendusraie järgset istutamist aasta kevadistutusel istutati üle taime. Pärast uuenduse kasvama mineku hindamist selgus, et taimest suunati täiendusistutamisele 71978, mis on 8,71% kogu istutusmahust (joonis 2). Istutamise ja täiendamise maht maht Kevad istutamine Täiendamine Joonis 2. Istutamise ja täiendamise maht Riigimetsa Majandamise Keskuse Võrumaa Metskonnas. 25

26 Osakaal (%) Istutamise maht puuliigiti 0,53 0,01 41,73 46,13 11,60 KU KS MA LM TA Joonis 3. Istutamise maht puuliigiti RMK Võrumaa Metskonnas. Uuendamisel kasutati harilikku kuuske, arukaske, harilikku mändi, musta leppa ja harilikku tamme. Kõige rohkem kasutati uuendamisel kuuske (46,16%) ja seejärel mändi (41,73%). Kaske istutati 11,6% ning kõige vähem istutati musta leppa 0,53% ja harilikku tamme 0,01%. Täiendamise maht puuliigiti 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 210,2 ha 57,2 ha 130,5 ha 2,6 ha 0,16 ha KU KS MA LM TA Puuliik Täiendamise maht % Joonis 4. Täiendamise maht puuliigiti RMK Võrumaa Metskonnas. Täiendamise maht aasta kevadel oli taime, mis on kogu 2018 aasta kevadistutamise mahust 8,71%. Kogu täiendamisele määratud taimede mahust kõige rohkem määrati täiendamisele hariliku kuusega (72,23%), seejärel arukasega (16,99%) ja hariliku männiga (10,78%). Musta leppa ja hariliku tamme täiendamisele ei määratud. Kõige 26

27 Osakaal (%) suuremale pindalale istutati harilikku kuuske (210,2 ha), seejärel harilikku mändi (103,5 ha), arukaske (57,2 ha), musta leppa (2,6 ha) ja harilikku tamme (0,16 ha). 30,0 25,0 20,0 Istutamise ja täiendamise maht kasvukohatüübiti 15,0 10,0 5,0 Istutamise maht kasvukohatüübiti Täiendamise maht kasvukohatüübiti 0,0 AN JK JM JO JP KM KN LD MO MS ND SJ SL SS TA Kasvukohatüüp Joonis 5. Istutamise ja täiendamise maht kasvukohatüübiti RMK Võrumaa Metskonnas. Täiendamisvajaduse arvutamise aluseks on võetud kasvukohatüübid. Kasvukohatüübid on aladel eraldatud ja summeeritud ning arvutatud nende põhjal täiendamise vajadus. Istutati kokku 15 erinevale kasvukohatüübile. Kõige rohkem istutati aasta kevadel jänesekapsa-mustika (24,9%), jänesekapsa (24,4%), jänesekapsa-kõdusoo (10,5%), naadi (10%) ja jänesekapsa-pohla (9,7%) kasvukohatüübile kogu kevadistutamise mahust. Täiendamisele suunati kõige rohkem alasid jänesekapsa-kõdusoo (16,64%), jänesekapsa (12,67%), jänesekapsa-mustika (10,63%) ja naadi (8,16%) kasvukohatüübil. 27

28 Osakaal (%) Osakaal (%) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Täiendamise maht kasvukohatüübiti 100,4 ha 101,2 ha 50,5 ha 42,6 ha 7,4 ha 13,2 ha 0,6 ha 15,8 ha 7,8 ha 3,4 ha 34,7 ha 0,5 ha 13,2 ha 1,5 ha 7,8 ha AN JK JM JO JP KM KN LD MO MS ND SJ SL SS TA KKT Täiendamise maht kogu täienduse mahust Joonis 6. Täiendamise maht kasvukohatüübiti RMK Võrumaa Metskonnas. Täiendamise osakaal kasvukohatüübiti kogu täiendamise mahust. Enim vajavad täiendamist jänesekapsa (35,48%), jänesekapsa-mustika (30,38), jänesekapsa-kõdusoo (20,02%) ja naadi 9,41 % kasvukohatüübid. Ülejäänud kasvukohatüübid ei vaja täiendamist üle 5% kogu täiendamise mahust. Täiendamist ei vaja angervaksa, karusambla-mustika, kanarbiku, lodu, sõnajala, siirdesoo ja tarna-angervaksa kasvukohatüüp. Pindalalt istutati kõige rohkem jänesekapsa (104,4 ha), seejärel jänesekapsa-mustika (101,2 ha), jänesekapsa-kõdusoo (50,5 ha) ja naadi (42,6 ha) kasvukohatüüpidele. Teistele kasvukohatüüpidele üle 15 hektari ei istutatud. 80,0 60,0 Istutamise ja täiendamise mahud pindalade suhtes 40,0 20,0 Istutamise maht Täiendamise maht 0,0 <=1 >1<=2 >2<=3 >3<=4 >4<=5 >5 Pindala (ha) Joonis 7. Istutamise ja täiendamise mahud pindalade suhtes RMK Võrumaa metskonnas. 28

29 Osakaal (%) Täiendamisvajaduse arvutamise aluseks on võetud eralduste pindalad. Pindalad on eraldatud ja summeeritud ning arvutatud nende põhjal täiendamise vajadus. Kõige rohkem istutati eraldustele pindalaga 1 kuni 2 hektarit (36,51%), seejärel aladele pindalaga kuni 1 hektar (25,51%) ja aladele 2 kuni 3 hektarit (21,72%) kogu istutamise mahust. Täiendamisele saadeti kõige rohkem üle 5 hektari (75,52%) ja 4 kuni 5 hektari (34,78%) suurusi eraldusi. Täiendamise maht pindalde järgi kogu täiendamise mahust 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 142,5 ha 103,3 ha 17,9 ha 86,8 ha 43,8 ha 6,15 ha <=1 >1<=2 >2<=3 >3<=4 >4<=5 >5 Pindalad (ha) Täiendamise maht Joonis 8. Täiendamise maht pindalade järgi kogu täiendamise mahust RMK Võrumaa Metskonnas. Kõige rohkem vajavad täiendamist alad, mis on suurusega 1 kuni 2 hektarit (30,86%) ja suurusega kuni 1 hektar (22,24%) ning kõige vähem alad,- mis on suuremad kui 5 hektarit (8,55%) ja alad, mis on suurusega 3 kuni 4 hektarit (8,85%). 29

30 Osakaal (%) Tabel 6. Täiendamise mahud kultiveerimismeetodi järgi RMK Võrumaa Metskonnas Istutusvõte Maht, tk Maht, % Täiendamise Täiendus maht Täiendamise osakaal kogu Täiendamise osakaal maht, tk kogu mahust, % täiendamise mahust, % meetodi mahu järgi, % KS maapinnata ,42 0 0,00 0,00 0,00 KS istutus , ,45 5,13 6,06 KS LUK , ,03 11,86 34,22 KS pott ,79 0 0,00 0,00 0,00 KU istutus , ,55 52,22 14,93 KU istutus maapinnata , ,89 10,20 45,04 KU LUK ,28 0 0,00 0,00 0,00 KU pott , ,67 7,67 5,02 KU pott LUK 900 0, ,19 2,14 171,44 LM istutus ,33 0 0,00 0,00 0,00 LM LUK 400 0,05 0 0,00 0,00 0,00 LM maapinnata ,15 0 0,00 0,00 0,00 MA pott , ,23 2,62 1,17 MA LUK , ,71 8,16 3,21 TA LUK 100 0,01 0 0,00 0,00 0,00 Kokku , ,71 100,00 8,71 Võrumaa metskonna kevadistutamise käigus kasutati viiteteist istutamise võtet. Kõige rohkem kasutati kuuse istutamist maapinna ettevalmistusega (30,47%), samuti oli levinud männi potitaime istutamine maapinna ettevalmistamisega (19,55%) ja männi looduslikule uuenemisele kaasaaitamine (22,18%). Kuuse potitaime looduslikule uuenemisele kaasaaitamisega on tehtud ainult ühel eraldusel, täiendamise osakaaluks on saadud 171,44 %. Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine ebaõnnestus ja otsustati täiendada rohkemate taimedega, kui esialgsel istutusel. Istutamise ja täiendamise maht 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 151,8 ha 58,4 ha KU ava KU pott 130,5 ha MA pott 53,5 ha 3,7 ha 2,6 ha 0,6 ha KS ava KS pott LM ava TA ava Taime tüüp Istutamise maht Täiendamise maht Joonis 9. Istutamise ja täiendamise maht RMK Võrumaa Metskonnas. 30

31 Osakaal (%) Istutamise osakaal on leitud kogu istutamise mahust ja täiendamise osakaal kogu täiendamise mahust. Kõige rohkem istutati hariliku männi potitaimi (41,73%), hariliku kuuse avajuurset taime (32,72%), hariliku kuuse potitaime (13,41%) ja arukase avajuurset taime (10,82%). Täiendamisele suunatud taimedest moodustab üle poole hariliku kuuse avajuurne taim (62,42%), mahult järgnevad arukase avajuurne taim (16,99%), hariliku männi potitaim (10,78%) ja hariliku kuuse potitaim (9,81%). Pindalalt istutati kõige rohkem hariliku kuuse avajuurset taime (151,8 ha) ja hariliku männi potitaime (130,5 ha). 35,0 30,0 25,0 Istutamise maht teenusena 20,0 15,0 10,0 5,0 Maht kogu istutamise mahust Osakaal lepingu võtja mahust 0, Lepingu number Joonis 10. Istutamise maht teenusena RMK Võrumaa Metskonnas. Riigimetsa Majandamise Keskuse Võrumaa metskonnas istutati teenustööna 62,23% kogu kevadisest istutamise mahust. Kõige suuremad mahud olid firmadel 6, 4 ja 7. Täiendamist teostasid firmad kogu täiendamise osakaalust 79,25%. Suurimad täiendamise mahud on samadel firmadel, kellel olid suurimad istutamise mahud. 31

32 Osakaal (%) Osakaal (%) Täiendamise maht teenusena 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Täiendamise maht kogu teenustöö mahust Täiendamise maht kogu mahust 1,0 0, Lepingu number Joonis 11. Täiendamise maht teenusena RMK Võrumaa metskonnas. Kõige suurema täiendamisvajadusega teenust pakkuv ettevõte oli number 4, kelle istutatud taimedest vajab täiendamist 3,26%. Mitte ühegi firma istutatud eraldustel ei pea täiendamisi tegema rohkem kui 6 protsenti. RMK tööliste täiendamise mahud 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Töötaja number Täiendamise osakaal kogu RMK oma töötajate täiendamise mahust Täiendamise osakaal kogu mahtust Joonis 12. RMK tööliste täiendamise mahud Võrumaa Metskonnas. RMK kevadisel istutamisel töötab 20 palgalist omatöötajat. Kõige rohkem istutasid töötaja number 16, 1 ja 4. Nende samade töötajate istutatud eraldused suunati täiendamisele kõige rohkem. Täiendamise osakaal kogu mahust vastavalt 0,58%, 0,37% ja 0,34%. Täiendamist ei vaja töötajate 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 20 istutatud eraldused. 32

33 Osakaal (%) 4.2 Tulemused pindala ja istutusvõtte järgi Täiendamisvajaduse arvutamise aluseks on võetud pindala vahemikud: alla 1 hektari suurused, 1 kuni 2 hektari suurused, 2 kuni 3 hektari suured, 3 kuni 4 hektari suurused, 4 kuni 5 hektari suurused ja üle 5 hektari suurused alad. Kultiveerimismahud on aladel eraldatud kultiveerimismeetodi järgi ja summeeritud ning arvutatud nende põhjal täiendamise vajadus. 60,0 50,0 Täiendamise vajadus aladel pindalaga väikesem kui 1 ha 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Täiendamise vajadus Joonis 13. Täiendamise vajadus aladel pindalaga väiksem kui 1 ha RMK Võrumaa Metskonnas. Kultiveerimismeetod Aladel pindalaga väiksem kui 1 hektar vajavad kõige rohkem täiendamist eraldused, kuhu on istutatud harilik kuusk ilma maapinna ettevalmistuseta; 49,64 % kõigil sellel meetodil istutatud harilikest kuuskedest vajab täiendamist. Ülejäänud meetodil istutatud taimedest vajavad täiendamist mitte rohkem kui 15% kõigist nendel meetodil istutatud taimedest. Arukase istutus vajas täiendamist 8,38%; arukase looduslikule uuendamisele kaasa aitamine 14,2%; hariliku kuuse istutus 9,39%; hariliku kuuse potitaime istutus 2,96% ja hariliku männi looduslikule uuendamisele kaasa aitamine 4,17%. Täiendamist ei vaja arukase istutus ilma maapinna ettevalmistuseta; arukase potitaime istutus; hariliku kuuse looduslikule uuendamisele kaasa aitamine; musta lepa istutus, musta lepa looduslikule uuendamisele kaasa aitamine, musta lepa ilma maapinna ettevalmistuseta istutamine; hariliku männi 33

34 OSakaal (%) potitaime istutamine ja hariliku tamme looduslikule uuendamisele kaasa aitamine. Aladel pindalaga väiksem kui 1 hektar ei kasutatud järgmiseid kultiveerimismeetodeid: hariliku kuuse potitaimega looduslikule uuendamisele kaasa aitamine, hariliku kuuse istutus maapinna ettevalmistuseta, arukase istutus maapinna ettevalmistuseta, arukase istutus maapinna ettevalmistamisega, arukase looduslikule uuendamisele kaasaaitamine ja arukase potitaime istutus. 70,0 60,0 50,0 Täiendamise vajadus aladel pindalaga 1 kuni 2 ha 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Täiendamise vajadus Kultiveerimismeetod Joonis 14. Täiendamise vajadus aladel pindalaga 1 kuni 2 hektarit RMK Võrumaa Metskonnas. Aladel pindalaga 1 kuni 2 hektarit vajavad kõige rohkem täiendamist eraldused, kuhu on istutatud hariliku kuuse potitaim looduslikule uuendamisele kaasaaitamise meetodiga, 63,33% kõikidest harilikest kuuskedest istutatud sellel meetodil vajavad täiendamist. Hariliku kuuse istutus maapinna ettevalmistuseta vajab täiendust 39,24% ulatuses ja arukase looduslikule uuendamisele kaasaaitamine vajab täiendamist 33,98 % piires. Ülejäänud meetodil istutatud taimedest vajavad täiendamist mitte rohkem kui 15% kõigist nendel meetodil istutatud taimedest. Täiendamist ei vaja musta lepa istutus ja arukase potitaime istutamine. Aladel pindalaga 1 kuni 2 hektarit ei kasutatud järgmiseid kultiveerimismeetodeid: hariliku kuuse, musta lepa, ja hariliku tamme looduslikule uuendamisele kaasa aitamine ja musta lepa istutamine maapinna ettevalmistuseta. 34

35 Osakaal (%) Täiendamise vajadus aladel pindalaga 2 kuni 3 ha 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Täiendamise vajadus Joonis 15. Täiendamise vajadus aladel pindalaga 2 kuni 3 hektarit RMK Võrumaa Metskonnas. Kultiveerimismeetod Aladel pindalaga 2 kuni 3 hektarit vajavad kõige rohkem täiendamist eraldused, kuhu on istutad hariliku kuuse potitaim, seda 17,99% ulatuses, hariliku kuuse istutamine vajab täiendamist 6,99% ja hariliku männi looduslikule uuenemisele kaasa aitamine 4,81% kõikidest selle võttega istutatud taimedest. Täiendamist ei vaja hariliku männi potitaime istutamine, arukase istutamine ja arukase looduslikule uuenemisele kaasaaitamine. Teisi kultiveerimismeetodeid ei kasutatud. 35

36 Osakaal (%) OSakaal (%) Täiendamise vajadus aladel pindalaga 3 kuni 4 ha Täiendamise vajadus 5 0 Kultiveerimismeetod Joonis 16. Täiendamise vajadus aladel pindalaga 3 kuni 4 ha RMK Võrumaa Metskonnas. Aladel pindalaga 3 kuni 4 hektarit vajavad kõige rohkem täiendamist eraldused, kuhu on istutatud harilik kuusk (24,19%). Hariliku männi looduslikule uuenemisele kaasaaitamine vajab täiendamist 4,69% ulatuses. Täiendamist ei vaja hariliku männi istutamine ja arukase looduslikule uuenemisele kaasaaitamine. Teisi kultiveerimismeetodeid ei kasutatud. Täiendamise vajadus aladel pindalaga 4 kuni 5 ha 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Täiendamise vajadus Joonis 17. Täiendamise vajadus aladel pindalaga 4 kuni 5 hektarit RMK Võrumaa Metskonnas. Kultiveerimismeetod 36

37 Osakaal (%) Aladel pindalaga 4 kuni 5 hektarit on kasutatud kahte kultiveerimismeetodit: hariliku kuuse istutamine ja hariliku kuuse potitaime istutamine. Täiendamist vajab hariliku kuuse istutamine 45,98% ulatuses. Hariliku kuuse potitaime istutamine täiendamist ei vaja. Teisi kultiveerimismeetodeid ei kasutatud. Täiendamise vajadus aladel pindalaga suurem kui 5 ha Täiendamise vajadus Joonis 18. Täiendamise vajadus aladel pindalaga suurem kui 6 hektarit RMK Võrumaa Metskonnas. Kultiveerimismeetod Aladel pindalaga üle 5 hektari on kasutatud ühte kultiveerimismeetodit. Kasutati arukase looduslikule uuenemisele kaasaaitamise võtet. Istutatud taimedest on vaja täiendada 75,52%. 37

38 Osakaal (%) 4.3 Tulemused pindala ja kasvukohatüübi järgi Täiendamisvajaduse arvutamise aluseks on võetud pindala vahemikud: alla 1 hektari suurused, 1 kuni 2 hektari suurused, 2 kuni 3 hektari suured, 3 kuni 4 hektari suurused, 4 kuni 5 hektari suured ja suuremad kui 5 hektari suurused alad. Kultiveerimismahud on aladel eraldatud kasvukohatüübi järgi ja summeeritud ning arvutatud nende põhjal täiendamise vajadus. Täiendamise vajadus aladel pindalaga väiksem kui 1 ha 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 AN JK JM JO JP KM KN LD MO MS ND SJ Kasvukohatüüp SL SS TA Täiendamise vajadus Joonis 19. Täiendamise vajadus aladel pindalaga alla 1 ha RMK Võrumaa Metskonnas. Pindalaga alla 1 hektari vajab kõige rohkem täiendamist sinilille ja naadi kasvukohatüüp, vastavalt 15,36% ja 14,39%. Ülejäänud kasvukohatüüpidel ei ole täiendamise vajadus suurem kui 10%. Täiendamist ei vaja angervaksa, karusambla-mustika, kanarbiku, lodu, mustika-kõdusoo, siirdesoo ja tarna-angervaksa kasvukohatüüp. 38

39 Osakaal (%) Osakaal (%) Täiendamise vajadus aladel pindalaga 1 kuni 2 ha 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 Täiendamise vajadus 4,0 2,0 0,0 AN JK JM JO JP KM KN LD MO MS ND SJ SL SS TA Kasvukohatüüp Joonis 20. Täiendamise vajadus aladel pindalaga 1 kuni 2 ha RMK Võrumaa Metskonnas. Pindalaga 1 kuni 2 hektarit vajab kõige rohkem täiendamist jänesekapsa ja jänesekapsakõdusoo kasvukohatüüp, vastavalt 12,98% ja 12,89%. Teised kasvukohatüübid ei vaja täiendamist üle 10%. Täiendamist ei vaja angervaksa, karusambla-mustika, mustika, sõnajala, sinilille ja tarna-angervaksa kasvukoha tüüp. Aladel pindalaga 1 kuni 2 hektarit ei istutatud kanarbiku, lodu, ja siirdesoo kasvukohatüüpides. Täiendamise vajadus aladel pindalaga 2 kuni 3 ha 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 AN JK JM JO JP KM KN LD MO MS ND SJ SL SS TA Kasvukohatüüp Täiendamise vajadus Joonis 21. Täiendamise vajadus aladel pindalaga 2 kuni 3 hektarit RMK Võrumaa Metskonnas. 39

40 Osakaal (%) Osakaal (%) Pindalaga 2 kuni 3 hektarit vajavad täiendamist jänesekapsa-kõdusoo, naadi ja jänesekapsa kasvukohatüüp, vastavalt 16,25%; 12,93% ja 9,89%. Täiendamist ei vaja angervaksa, jänesekapsa-mustika-, jänesekapsa-pohla-, mustika-kõdusoo- ja mustika kasvukohatüüp. Uuendamisel ei istutatud teistele kasvukohatüüpidele. Täiendamise vajadus aladel pindalaga 3 kuni 4 ha 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Täiendamise vajadus 5,0 0,0 AN JK JM JO JP KM KN LD MO MS ND SJ Kasvukohatüüp SL SS TA Joonis 22. Täiendamise vajadus aladel pindalaga 3 kuni 4 ha RMK Võrumaa Metskonnas. Pindalaga 3 kuni 4 hektarit vajavad täiendamist jänesekapsa-mustika ja jänesekapsa kasvukohatüüp, vastavalt 25,32% ja 5,72%. Täiendamist ei vaja angervaksa, jänesekapsapohla-, mustika-kõdusoo ja siirdesoo kasvukohatüüp. Uuendamisel ei istutatud teistele kasvukohatüüpidele. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Täiendamise vajadus aladel pindalaga 4 kuni 5 ha AN JK JM JO JP KM KN LD MO MS ND SJ SL SS TA Kasvukohatüüp Täiendamise vajadus Joonis 23. Täiendamise vajaduse aladel pindalaga 4 kuni 5 ha RMK Võrumaa Metskonnas. 40

41 Osakaal (%) Pindalaga 4 kuni 5 hektarit vajavad täiendamist jänesekapsa ja jänesekapsa-mustika kasvukohatüüp, vastavalt 61,15% ja 39,75%. Täiendamist ei vajanud sinilille kasvukohatüüp. Uuendamisel ei istutatud teistele kasvukohatüüpidele. Joonis 24. Täiendamise vajadus aladel pindalaga suurem kui 5 ha RMK Võrumaa Metskonnas. Täiendamise vajadus aladel pindalaga suurem kui 5 ha 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 AN JK JM JO JP KM KN LD MO MS ND SJ SL SS TA Kasvukohatüüp Täiendamise vajadus Pindalaga üle 6 hektari vajab täiendamist jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüüp. Täiendamist vajab 75,52% taimedest. Teistele kasvukohatüüpidele ei istutatud. 41

42 5. ARUTELU Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti metsauuenduse kordaminekut sõltuvalt kultiveerimismeetodist RMK Võrumaa Metskonnas 2018.aastal kui istutati ühtekokku taime. Andmeanalüüs näitas, et pärast esimest kultuurihooldust vajab 8,71% taimedest täiendamist. Enim vajab täiendamist harilik kuusk, 72,23% kogu täiendamise mahust. Selles töös leiti, et hariliku kuuse uuenduse kordaminek sõltub kasvukohatüübist ja kultiveerimisvõttest. Jäärats (2017) uuris kuusekultuuride formeerumist ja kvaliteeti erinevate taimetüüpidega ja leidis, et taimetüübist sõltuvalt mõjutab kultuuride kasvamaminekut ilmastik, mullastikutingimused ja istutamise aeg. Töös selgus, et aladel pindalaga väiksem kui 1 ha ja 1 kuni 2 hektarit vajab täiendamist harilik kuusk ilma maapinna ettevalmistamiseta, vastavalt 49,64% ja 39,24%. Johansson et al. (2013) leidis, et metsauuenduse kordamineku õnnestumiseks on vajalik maapinna ettevalmistus. Jäärats et al. (2012) uurisid maapinna ettevalmistamise mõju looduslikule uuenemisele. Nad leidsid, et maapinna ettevalmistus mõjub paremini harilikule männile kui harilikule kuusele neile tüüpilistes kasvukohatüüpides. Samuti peab okaspuude kasvutingimuste parandamiseks tegema maapinna ettevalmistamist ja kultuurihooldust aladel kus on eelistatud looduslikud okaspuu puistud ja kus kasvab ka lehtpuid. Kasvukohatüüpidest enim vajavad täiendamist jänesekapsa, jänesekapsa-mustika ja jänesekapsa-kõdusoo. Nendel kasvukohatüüpidel kasvavad viljakad ja tootlikuid puistud, enamasti kuusikud (Lõhmus 2004). Selgus, et enim vajavad täiendamist kuuse avajuurse taimega alad (62,42% kogu täiendamise vajadusest). Võrdluseks kuuse potitaimega istutatud aladest vajavad täiendamist 9,81%. Kõikidest istutatud kuuse avajuursetest taimedest vajab täiendamist 5,44% ja kõikidest kuuse potitaimedest vajab täiendamist 0,86% taimedest. Holström et al. (2019) leidsid Lõuna-Rootsis, et hariliku kuuse kasvamaminekut ei mõjutanud taimetüüp. Avajuurne taim ja potitaim läksid kasvama võrdväärselt. Sarnaselt leidis Jäärats (2017), et taimetüüp ei oma määravat tähtsust kultuuride kasvamaminekul. Grossnickle ja El-Kassaby (2016), kes võrdlesid avajuurse ja potitaime kasvamaminekut, 42

43 leidsid et kui avajuursed taimed istutada nõudlikumatele kasvukohatüüpidele siis esineb taimedel suurem istutusjärgne stressi ja avajuursete taimede kasvamaminek väheneb. 43

44 KOKKUVÕTE Bakalaureusetöös analüüsiti metsauuenduse kordaminekut sõltuvalt kultiveerimismeetodist RMK Võrumaa Metskonnas 2018.aastal. Töös analüüsiti milliste kultiveerimismeetoditega on metsauuenduse kordaminek parem ja võrreldi millistel firmadel ja töötajatel õnnestus istutamine paremini ja millistel kehvemini. Samuti tehti järeldused erinevate pindaladega aladel kasvukohatüüpide ja kultiveerimismeetodite kasutamise õnnestumisest. Peamised tulemused: Vähem viljakatel kasvukohatüüpidel õnnestus uuendamine paremini kui viljakatel. Parimad kasvukohatüübid, kus täiendamisvajadus puudus olid: angervaksa, kanarbiku, lodu, karusambla-mustika, sõnajala, tarna, tarna-angervaksa, siirdesoo. Puuliigiti õnnestus hariliku tamme, sanglepa ja hariliku männi istutamine, kehvemini õnnestus arukase ja hariliku kuuse istutamine. Suurematel aladel istutamine ei õnnestunud nii hästi kui väiksematel. Eraldustel suurusega 4-5 hektarit vajab täiendamist üle 30% taimedest ja suurematel kui 5 ha vajab täiendamist üle 70% taimedest. Kultiveerimismeetoditest andsid kehvemad tulemused hariliku kuuse potitaime LUK, hariliku kuuse istutamine maapinna ettevalmistuseta, arukase LUK ja hariliku kuuse istutamine. Istutusmaterjali tüüpidest õnnestus kõige paremini arukase potitaime, sanglepa ja hariliku tamme avajuurse taime istutamine. Kõige kehvemini õnnestus hariliku kuuse avajuurse taime istutamine. Pindalaga väiksem kui 1 hektar vajavad enim täiendamist alad kuhu on istutatud harilik kuusk ilma maapinna ettevalmisuseta (49,64). Täiendamist vajavad enim sinilille (15,36%) ja naadi (14,39%) kasvukohatüüp. Aladel pindalaga 1 kuni 2 hektarit vajavad enim täiendamist hariliku kuuse potitaime looduslikule uuenemisele kaasa aitamine (63,33%), seejärel hariliku kuuse istutamine maapinna ettevalmistuseta (39,24%) ja arukase looduslikule uuenemisele 44

45 kaasa aitamine (33,98%). Täiendamist vajavad enim jänesekapsa (12,98%) ja jänesekapsa-kõdusoo (12,89%) kasvukohatüüp. Aladel pindalaga 4 kuni 5 hektarit vajab hariliku kuuse istutus täiendamist 45,98%. Täiendamist vajavad jänesekapsa (61,15%) ja jänesekapsa-mustika (39,75%) kasvukohatüüp. 45

46 KASUTATUD KIRJANDUS Aastaraamat Mets (2018). [e-väljaanne] ( ). Eesti meteoroloogia aastaraamat (2019). [e-väljaanne] ( ). Grossnickle, S., El-Kassaby, Y. (2016) Barefoot versus container stocktypes: a performance comparison. New Forests. Vol 47. No.1. pp Holmström, E., Galnader, H., Petersson, M. (2019) Within-site variation in seedling survival in norway spruce platations. Forests. Vol. 10, No. 2, pp.181. Jaagus, J., Mändla, K. (2014). Climate change scenarios for Estonia based on climate models from the IPCC Fourth Assessment Report. Estonian Journal of Earth Sciences. Vol. 63, NO. 3, pp Jaagus, J., Sepp, M., Tamm, T., Järvet, A., Mõisja, K. (2017). Trends and regime shifts in climatic conditions and river runoff in Estonia during Earth System Dynamics. Vol. 8, NO. 4, pp Johansson, K., Langvall, O., Örlander, G. (2013). A comparison of long-term effects of scarification methods on the establishment of Norway spruce. Forestry. Vol. 86, Vol.1, pp Jäärats, A. (2017). Erinevate taimetüüpidega rajatud kuusekultuuride formeerumine ja kvaliteet. Metsanduse programmi projekt nr lõpparuanne. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus. lk 41. Jäärats, A. (2018). Istutusmaterjali ja maapinna ettevalmistamise mõju metsa uuendamisele. Doktoritöö. Eesti Maaülikool metsandus-ja maaehitusinstituut. Tartu. lk 121 Jäärats, A., Sims, A., Seemen, H. (2012) The Effect of Soil Scarification on Natural Regenration in Forest Microsites in Estonia.- Baltic Forestry. Vol. 18, No. 1, pp

47 Kadaja, J., Keppart, L. (s.a.) Vegetatsiooniperioodi pikkus ja sügisesed ilmastikutingimused Ilmastikutingimuste analüüs. [e-väljaanne] gu_eksperthinnang.pdf ( ). Kunkel, K. E., Robinson. D. A., Champion, S., Yin, X., Estilow, T., Frankson, R. M. (2016). Trends and Extremes in Northen Hemisphere Snow Characteristics. Current Climate Change Reports. Vol. 2, NO 2, pp Kusmin, J., Jõgiste, K. (2006). Eesti riigimets metsatüpoloogia vaatekohast. Eesti Mets. Nr.2 [e-ajakiri] ( ). Laas, E. (2001). Metsauuendamine ja metsastamine. Tartu: AS Atlex. lk 93. Laas, E., Uri, V., Valgepea, M. (2011). Metsamajanduse alused. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus. lk 863. Lõhmus, E. (2004). Eesti metsakasvukohatüübid. Tartu. EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut. lk 80. Metsaseadus. (vastu võetud , viimati jõustunud ). Riigi Teataja ( ). Rebane, H. (1995) Metsa uuenemisest ja uuendamisest. Eesti Mets. Nr 3, lk Riigimetsa Majandamise Keskus. (2018). Algas metsaistutushooaeg. [veebileht] ( ). Riigimetsa Majandamise Keskus. (s.a). Metskonnad. [veebileht] ( ). Turustavate või riigimetsas kasutavatele metsaseemnetele ja taimsele paljundusmaterjalile esitatavad nõuded ja sertifitseerimise kord. (vastu võetud , viimati jõustunud ). Riigi Teataja ( ). 47

48 LISAD 48

49 Lisa 1. Töö autor tegemas ringproovitükke. 49

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

9. Keskkond 9. Environment Aastaraamat Mets 2017 Yearbook Forest 2017

9. Keskkond 9. Environment Aastaraamat Mets 2017 Yearbook Forest 2017 9. Keskkond 9. Environment Aastaraamat Mets 2017 Yearbook Forest 2017 Autorid: A. Sims, M. Raudsaar, U. Tamm, T. Timmusk Toimetajad: Madis Raudsaar, Kaia-Liisa Siimon, Mati Valgepea Kaanefoto: Tõnis Teras

Rohkem

Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar Marko Trave Saarema

Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar Marko Trave Saarema Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar 2012. Marko Trave Saaremaa metskonna metsaülem. Foto: Vilma Rauniste Eesti on

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Eesti metsad 2010

Eesti metsad 2010 ISSN-L 1736-8847 ISSN 1736-8847 (trükis) ISSN 1736-8855 (võrguväljaanne) E E S T I M ETSAD 2 0 1 0 Metsavarude hinnang statistilisel valikmeetodil Keskkonnateabe Keskus Tallinn 2012 ISSN-L 1736-8847 ISSN

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek Sisukord Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek Arengukava koostamise

Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek Sisukord Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek Arengukava koostamise Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek Sisukord Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanek... 1 1. Arengukava koostamise vajaduse põhjendus ja eesmärk... 2 2. Olukorra analüüs...

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Metsamajandamise piirangud Õiguslik analüüs Metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel SA Keskkonnaõiguse Keskus 2013

Metsamajandamise piirangud Õiguslik analüüs Metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel SA Keskkonnaõiguse Keskus 2013 Metsamajandamise piirangud Õiguslik analüüs Metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel 1998-2013 SA Keskkonnaõiguse Keskus 2013 Käesoleva analüüsi koostas SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) projekti ELFi

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title MAASTIKE TALITUS Maastike üldkursus ja tüploogia Kaija Käärt Maastike talitus määratakse kui kõigi ainete ja energia ümberpaiknemise, vahetuse ja muundumise protsesside kogust maastikes. Maastike talitus

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

(Valgj\344rve_metsapargi_dendroloogiline_hinnang11.xls)

(Valgj\344rve_metsapargi_dendroloogiline_hinnang11.xls) 1 Ü harilik tamm Quercus robur 5 Tüvi osaliselt kaetud samblaga, tüve alumises osas esinevad üksikud kuivanud oksad. ca 6m 21 60 2 Ü harilik saar Fraxinus excelsior 2 Tüvi osaliselt murdunud, latv puul

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

mets_50_05_DOI.indd

mets_50_05_DOI.indd DOI: 10.2478/v10132-011-0067-9 Vanade salumetsade rohurinde koosseis ja seda mõjutavad tegurid Toivo Sepp ja Jaan Liira * Forestry Studies Metsanduslikud Uurimused 50, 23 41, 2009 Sepp, T., Liira, J. 2009.

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Aiakujundus 2 Click-in aiakujunduse lahendused ridaelamutele

Aiakujundus 2 Click-in aiakujunduse lahendused ridaelamutele Clickin aiakujunduse lahendused ridaelamutele Sisukord Asendiplaan...3 Taimmaterjali spetsifi katsioon...5 Muude materjalide ja tööde spetsifi katsioon...8 Joonised...9 2 Asendiplaan 3 Asendiplaan TAIMMATERJAL

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Otepää looduspargi kasvukohatüüpide kaart

Otepää looduspargi kasvukohatüüpide kaart Remm, K. 2002. Otepää looduspargi taimkatte kasvukohatüüpide kaart. In: T. Frey (toim.) Eesti süsinikubilansi ökoloogiast ja ökonoomikast. Eesti XIII ökoloogiapäev 03. mail 2002 Tartus EPMÜ aulas. Tartu.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maastikuteaduse alused Maastiku mõiste Kaija Käärt Mis on maastikuteadus? keemia bioloogia füüsika ajalooteadus jne orgaaniline anorgaaniline füüsikaline keemia biokeemia (bioorgaanilne) analüütiline keemia

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Statsionaarne Moodul nr 5 Mooduli vastutaja: Istutusalade r

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Statsionaarne Moodul nr 5 Mooduli vastutaja: Istutusalade r MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Statsionaarne Moodul 5 Mooduli vastutaja: Istutusalade rajamine ja hooldamine Maria Jürisson mooduli maht 16,5

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

Microsoft Word - METSAINVENTEERIMINE_JUHEND_2018

Microsoft Word - METSAINVENTEERIMINE_JUHEND_2018 Loodusdirektiivi metsaelupaikade inventeerimise juhend Koostaja: Anneli Palo Toimetajad (2008-2010): Kaili Viilma, Jaanus Paal, Taimo Türnpu, Lembit Maamets, Merit Otsus, Ants Animägi Toimetajad (2018):

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem