EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE TAOTLUS KOOS TÄITMISJUHISTEGA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE TAOTLUS KOOS TÄITMISJUHISTEGA"

Väljavõte

1 EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE TAOTLUS KOOS TÄITMISJUHISTEGA Juhime tähelepanu, et haigekassa avalikustab taotlused kodulehel. Konfidentsiaalne informatsioon, mis avalikustamisele ei kuulu, palume tähistada taotluse tekstis märkega konfidentsiaalne. 1. Taotluse algataja 1.1 Organisatsiooni nimi (taotleja) Tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepaneku (edaspidi taotlus) esitava organisatsiooni (edaspidi taotleja) nimi 1. Kui taotlus esitatakse mitme erialaühenduse poolt, märgitakse taotluse punktis 1.1 taotluse algatanud erialaühenduse nimi ning seejärel kaasatud erialaühenduse ehk kaastaotleja nimi punktis 1.6. Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts 1.2 Taotleja postiaadress L. Puusepa 8, Tartu Taotleja telefoninumber , Taotleja e-posti aadress 1.5 Kaastaotleja Kaastaotleja e-posti aadress Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi Katrin Gross-Paju 1.8 Kontaktisiku telefoninumber Tel: Kontaktisiku e-posti aadress 2. Taotletav tervishoiuteenus 2.1. Tervishoiuteenuse kood tervishoiuteenuste loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse korral Tervishoiuteenuse nimetus Sclerosis multiplex i ravi okrelizumabiga, 6-kuuline ravikuur 2.3. Taotluse eesmärk Uue tervishoiuteenuse lisamine loetellu Uue ravimiteenuse lisamine loetellu Uue ravimikomponendi lisamine olemasolevasse ravimiteenusesse Uue tehnoloogia lisamine loetelus olemasolevasse teenusesse Olemasolevas tervishoiuteenuses sihtgrupi muutmine (sh. laiendamine või piiramine) 1 Vastavalt Ravikindlustuse seaduse 31 lõikele 5 võib taotluse esitada tervishoiuteenuste osutajate ühendus, erialaühendus või haigekassa. Lk 1 / 1

2 Eriala kaasajastamine (terve ühe eriala teenuste ülevaatamine) Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse piirhinna muutmine, mis ei tulene uue ravimikomponendi või tehnoloogia lisamisest olemasolevasse teenusesse (nt. teenuses olemasoleva kulukomponendi muutmine) 2 Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse kohaldamise tingimuste muutmine, mis ei tulene uue ravimikomponendi või uue tehnoloogia lisamisest olemasolevasse teenusesse ega teenuse sihtgrupi muutmisest (nt. teenuse osutajate ringi laiendamine, teenuse kirjelduse muutmine) 3 Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse kindlustatud isiku omaosaluse määra, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäära muutmine 4 Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse nimetuse muutmine 5 Tervishoiuteenuse väljaarvamine loetelust 6 Üldkulude ühikuhindade muutmine vastavalt määruse Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika 36 lõikele Taotluse eesmärgi kokkvõtlik selgitus Esitada lühidalt taotluse eesmärgi kokkuvõtlik selgitus, mida taotletakse ja millistel põhjustel. Taotluse eesmärk on lisada Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu uus teenus nimetusega Sclerosis multiplex i ravi okrelizumabiga, et võimaldada haiguse kulgu modifitseerivat ravi primaarselt progresseeruva Sclerosis multiplex iga patsientidele ning parandada ägenemistega kulgeva Sclerosis multiplex iga patsientide ravivõimalusi. Okrelizumab on esimene ja seni ainus ravim, mis on efektiivne Sclerosis multiplex i (SM) primaarselt progresseeruva vormi (PPSM) korral. Seni on primaarselt progresseeruv sclerosis multiplex patsientide ravi vaid sümptomaatiline, mis vähendadab SM sümptomeid (nt valu, väsimust, depressiooni, põiepidamatust, impotentsust ja spastilisust). Efektiivne haiguse kulgu mõjutav ravi, mis aeglustaks või peataks puude arengu või taastaks juba tekkinud puude, on primaarselt progresseeruv sclerosis multiplex näidustusel puudunud. okrelizumabi registreerimisega (eus eeldatavalt 2018 jaanuaris) saab haiguskulgu modifitseeriv ravi primaarselt progresseeruv sclerosis multiplexi diagnoosiga patsientidele kättesaadavaks. Lisaks on okrelizumab efektiivne ja soodsa ohutusprofiiliga ägenemiste ja remissiooonidega Sclerosis multiplex i korral. Kuigi ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplexi raviks on võimalik kasutada juba mitmeid haiguse kulgu modifitseerivaid ravimeid, on nende efektiivsuse, talutavuse ja ohutuse profiilid väga erinevad (mõõduka tõhususe ja hea ohutuse kombinatsioonist kuni ravivõimalusteni, mis on efektiivsemad, aga seotud suurema tõsiste kõrvaltoimete riskiga) ning vajadus uute tõhusate, soodsa ohutusprofiiliga ja hea kasutusmugavusega ravimite järele on jätkuvalt olemas. 3. Tervishoiuteenuse meditsiiniline näidustus 3.1 Tervishoiuteenuse meditsiiniline näidustus (ehk sõnaline sihtgrupi kirjeldus) Esitada üksnes teenuse need näidustused, mille Sclerosis multiplex i ravi Ägenemistega ja remissioonidega kulgevate Sclerosis multiplex iga täiskasvanud 2 Vajalik on täita taotluse punktid 1-2 ja 6 3 Vajalik on täita taotluse punktid 1, 2 ja 12 ning kui on kohaldatav, siis ka 7 ja 8 4 Vajalik on täita taotluse punktid 1, 2, 5.1, 11.4 ja Vajalik on täita taotluse punktid Vajalik on täita taotluse punktid 1-2 ja Vajalik on täita taotluse punktid 1 ja 2 ning seejärel esitada kuluandmed metoodika määruse lisades 12 ja 13 toodud vormidel: Tervishoiuteenuse osutaja kulud ressursside kaupa ja Tervishoiuteenuse osutaja osutatud teenuste hulgad Lk 2 / 2

3 korral soovitakse teenust loetellu lisada, ravimikomponendi osas ravimiteenust täiendada, tehnoloogia osas tervishoiuteenust täiendada või teenuse sihtgruppi laiendada. NB! Kui erinevate näidustuste aluseks on erinev kliiniline tõendusmaterjal, palume iga näidustuse osas eraldi taotlus esitada, välja arvatud juhul, kui teenust osutatakse küll erinevatel näidustustel, kuid ravitulemus ja võrdlusravi erinevate näidustuste lõikes on sama ning teenuse osutamises ei ole olulisi erisusi. 3.2 Tervishoiuteenuse meditsiiniline näidustus RHK-10 diagnoosikoodi alusel (kui on kohane) patsientidel, kellel esineb kliiniliselt või piltdiagnostika abil määratletud aktiivne haigus, ja haiguse kestuse ja puude astme järgi varajases staadiumis primaarselt progresseeruva Sclerosis multiplex iga patsientidel, kellel esinevad piltdiagnostiliselt põletikulisele aktiivsusele iseloomulikud tunnused Multiipel- e hulgiskleroos, Sclerosis multiplex RHK-10 kood G Näidustuse aluseks oleva haiguse või terviseseisundi iseloomustus Kirjeldada haiguse või terviseseisundi levimust, elulemust, sümptomaatikat jm asjasse puutuvat taustainfot. Sclerosis Multiplex (SM) on kesknärvisüsteemi krooniline progresseeruv autoimmuunne põletikuline haigus. SM on kõige sagedasem neuroloogiline haigus, mis põhjustab puude teket noortel täiskasvanutel. SM levimuseks Eestis hinnatakse umbes juhtu elaniku kohta, s.t. Eestis on hinnanguliselt umbes SM-i diagnoosiga inimest. SM on noorte inimeste haigus, haigestumise tippaeg jääb 20. ja 29. eluaasta vahele. Naised haigestuvad ligi kaks korda sagedamini kui mehed. Tavaliselt tekivad varem tervetel noortel inimestel konkreetsed kaebused tasakaaluhäiretele, jajalgade nõrkusele, tundlikkusehäiretele. Aja jooksul võib neuroloogiline puue pöördumatult süveneda, lisanduda võivad soole- või põietegevuse häired, liikumishäired. Võib esineda kognitiivsete võimete langus, mis mõjutab oluliselt töövõimet, isikliku eluga toimetulekut ja psüühikahäirete (nt depressioon, ärevus) teket. SM-il eristatakse mitut alavormi. Kõige sagedasem on ägenemiste ja remissioonidega kulgev SM, mis esineb 80-90% patsientidest ja millele on iseloomulik ägenemiste ja remissioonide esinemine. Enamusel ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplexiga patsientidest läheb haigus aja jooksul üle sekundaarse progresseerumisega SM-iks % patsientidest diagnoositakse primaarselt progresseeruva kuluga SM, mille korral neuroloogiline leid süveneb pidevalt ilma ägenemiste esinemiseta. SM-i diagnoosivad ja ravivad neuroloogid. Haigust diagnoositakse aasta McDonaldi diagnoosikriteeriumite alusel, mida on täiendatud ja aastal ning mis on hetkel taas uuendamisel. SM-i RHK diagnoosikood on G35, haiguse alavormidel eraldi RHK koode ei ole. Kuratiivset ravi SM-i korral veel ei tunta. Primaarse progresseeruva SM-i raviks ei ole seni registreeritud ühtki haiguse kulgu modifitseerivat ravimit ning enamus sel näidustusel uuritud ravimeid on uuringutes osutunud ebaefektiivseks. SM-i ägenemistega kulgeva vormi raviks on seevastu registreeritud palju erinevaid haiguse kulgu modifitseerivaid ravimeid, millest enamus on kättesaadavad kas soodusravimitena või haiglateenustena ka Eestis. Reeglina alustatakse ravi soodsa riski-kasu suhtega beetainterferooni ja glatirameeratsetaadiga. Umbes 20-50% patsientidest jätkuvad esmavaliku ravi foonil patsientidel ägenemised ja/või oluline põletikuline aktiivsus MRT-s. Sellistel patsientidel võib vaja minna kõrgema efektiivsusega haiguskulgu muutvat ravi (nt fingolimood, natalizumab või alemtuzumab). Viimaste õigeaegne kasutamine ennetab ja/või pidurdab kesknärvisüsteemi kahjustus teket, säilitab patsientide töövõimet ning hoiab ära puude tekke. Paraku on nende ravimite ohutusprofiil vähem Lk 3 / 3

4 soodne kui esmavaliku madalama efektiivsusega haiguskulgu muutvatel ravimitel. Nii on jätkuvalt olemas vajadus uute kõrge efektiivsuse, soodsa ohutusprofiiliga ja hea kasutusmugavusega SM ravimite järele andis Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee CHMP positiivse hinnangu uuele ravimile okrelizumab (raviminimega Ocrevus) nii aktiivse haigusega SM-i ägenemistega vormide kui varase primaarselt progresseeruva SM-i raviks täiskasvanud patsientidel. Okrelizumab on esimene ja seni ainus ravim, millele primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex-i näidustusel on antud positiivne hinnang. Okrelizumab on rekombinantne humaniseeritud monoklonaalne antikeha, mis on suunatud CD20 ekspressiooniga B-lümfotsüütide vastu. Okrelizumabi kliinilist tõhusust ja ohutust on uuritud ja uuritakse mitmete autoimmuunse geneesiga haiguste puhul, nagu reumatoidartriit, süsteemne erütematoosluupus, luupusnefriit ja SM. SM-i III faasi kliiniliste uuringute programm koosnes kahest uuringust RRSM-i ja ühest uuringust PPSM-i näidustusel. Uuringuis osales ligi 2400 patsienti üle maailma, sh 12 RRSM -iga patsienti Eestist. Uuringutes näidati okrelizumabi efektiivsust ja soodsat ohutusprofiili nii ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex-i kui primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex-i näidustusel. Euroopa Komisjoni kinnitust ja Ocrevuse registreerimist Euroopa Liidus on oodata jaanuaris Tervishoiuteenuse tõenduspõhisus 4.1 Teaduskirjanduse otsingu kirjeldus Selgitada lühidalt taotluse aluseks olevate kliiniliste uuringute jm teaduspõhiste kirjandusallikate otsimisning valikukriteeriume: millistest andmebaasidest otsiti, milliste märksõnade ning täpsustavate kriteeriumidega. Nt. uuringuid otsiti PubMed-ist ( Otsingu märksõnad olid diabetes in pregnancy, valikukriteeriumiks oli insuliinravi enne rasedust ning täistekstina kättesaadavad inglisekeelsed artiklid, mis on avaldatud alates 1. jaanuarist Otsingu tulemusel leiti 10 uuringut, millest on kajastatud taotluses 3 uuringu tulemused, kuna teiste uuringute valimi maht oli väike (vähem kui 20 isikut). Uuringuid otsiti PubMed-ist ( Otsingu märksõnad olid multiple sclerosis ja ocrelizumab, valikukriteeriumiks olid kliinilised uuringud ning täistekstina kättesaadavad artiklid. Otsingu tulemusel leiti kolm kliiniliste uuringute tulemuste publikatsiooni, millest taotluses on kajastatud kaks III faasi uuringute publikatsiooni. Kolmandat, II faasi uuringu publikatsiooni antud taotluses ei kajastata, kuna hilisema faasi uuringute tulemused on taotluses kajastatud. Lk 4 / 4

5 4.2 Tervishoiuteenuse tõenduspõhisuse andmed ravi tulemuslikkuse kohta kliiniliste uuringute ja metaanalüüside alusel Primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex-i näidustus III faasi uuring WA25046 / ORATORIO (n=732) Uuringu sihtgrupp ja uuritavate arv uuringugruppide lõikes Märkida uuringusse kaasatud isikute arv uuringugrupi lõikes ning nende lühiiseloomustus, nt. vanus, sugu, eelnev ravi jm Uuringu aluseks oleva ravi/ teenuse kirjeldus Uuringus võrdlusena käsitletud ravi/teenuse kirjeldus Primaarselt progresseeruva SM diagnoosiga patsiendid. 732 patsienti randomiseeriti suhtes 2:1 okrelizumabi (OCR) ja platseebo (PBO) rühmadesse. Haigus oli varajases staadiumis vastavalt põhilistele uuringusse kaasamise kriteeriumidele: - vanus aastat (kaasa arvatud), - EDSS skriiningu ajal 3,0...6,5 punkti, - haiguse kestus SM-i sümptomite algusest vähem kui 10 aastat patsientidel skriiningu aegse EDSS skooriga 5,0 või vähem kui 15 aastat patsientidel skriiningu aegse EDSS skooriga > 5,0. Demograafiliste ja ravieelsete näitajate osas olid rühmad hästi tasakaalustatud: OCR (n=488) PBO (n=244) Keskmine vanus (aastates) 44,7 44,4 Vanusevahemik uuringusse kaasamisel (aastates) Mehi/naisi (%) 51,4/48,6 49,2/50,8 Haiguse keskmine/ mediaankestus alates primaarselt progresseeruv sclerosis multiplex-i diagnoosimisest (aastates) 2,9/1,6 2,8/1,3 Keskmine EDSS skoor 4,7 4,7 Okrelizumab 600 mg intravenoosse infusioonina iga 6 kuu järel: - esimene annus 2 x 300 mg intravenoosse infusioonina 2-nädalase vahega ning - järgnevad annused ühe 600 mg intravenoosse infusioonina. Ravimi manustamisele eelnes premedikatsioon intravenoosse metüülprednisolooniga (100 mg) ja valikulise antihistamiinikumi ja antipüreetikumi/ valuvaigistiga. Platseebo intravenoosse infusioonina uuringuravimile sarnase skeemiga Premedikatsioon sarnaselt okrelizumabi rühmaga Uuringu pikkus Juhupõhine (minimaalselt 120 nädalat ja 253 Lk 5 / 5

6 kinnitatud puude süvenemise juhtu) Jälgimisaja mediaan oli OCR rühmas 3,0 aastat ja PBO rühmas 2,8 aastat Esmane tulemusnäitaja Uuritava teenuse esmane mõõdetav tulemus /väljund Patsientide osakaal, kellel esines 12 nädala jooksul kinnitatud puude süvenemine (defineeritud kui ravieelse EDSS skoori vähemalt 12 nädalat püsinud suurenemine 1,0 punkti võrra patsientidel, kelle ravieelne skoor oli 5,5, või 0,5 punkti võrra, kui ravieelne skoor oli >5,5) Esmase tulemusnäitaja tulemus Okrelizumab-ravi saanud patsientidel oli 12 nädala jooksul kinnitatud puude süvenemise risk 24% väiksem kui platseebo rühmas: - 12 nädala jooksul kinnitatud puude süvenemine esines 32,9% okrelizumabi ja 39,3% platseebo rühma patsientidest (HR 0,76; 95% CI 0,59 0,98; P=0,03) Teised tulemusnäitajad Uuritava teenuse olulised teised tulemused, mida uuringus hinnati Teiste tulemusnäitajate tulemused On parema jälgitavuse huvides toodud tabeli kujul pärast punkti Enamuse teiseste tulemusnäitajate (nii kliiniliste kui radioloogiliste) osas oli okrelizumab platseebost oluliselt efektiivsem. Patsientide osakaal, kellel esines 24 nädala jooksul kinnitatud puude süvenemine Riski vähenemine Kõnnitesti 25 jala läbimise aja protsentuaalne muutus ravi algusest kuni 120. nädalani OCR (n=488) PBO (n=244) 29,6% 35,7% 25% (p=0,04) 38,9% 55,1% Kõndimisaja pikenemise suhteline vähenemine T2 hüperintensiivsete kollete mahu protsentuaalne muutus ravi algusest kuni 120. nädalani Ajumahu (peaajuatroofia) protsentuaalne muutus 24. nädalast kuni 120. nädalani Ajumahu kaotuse kiiruse suhteline vähenemine SF-36 füüsilise komponendi skoori protsentuaalne muutus ravi algusest kuni 120. nädalani 29,3% (p=0,04) -3,37 7,43 (p<0,001) -0,90-1,09 17,5% (p=0,02) -0,73-1,11 (p=0,60) Okrelizumab lükkas oluliselt edasi haiguse progresseerumist ja vähendas kõndimiskiiruse Lk 6 / 6

7 aeglustumist võrreldes platseeboga. 4.2 Tervishoiuteenuse tõenduspõhisuse andmed ravi tulemuslikkuse kohta kliiniliste uuringute ja metaanalüüside alusel RRSM näidustus: III faasi uuringud WA21092 / OPERA I (n=821) ja WA21093 / OPERA II (n=835) Uuringu sihtgrupp ja uuritavate arv uuringugruppide lõikes Märkida uuringusse kaasatud isikute arv uuringugrupi lõikes ning nende lühiiseloomustus, nt. vanus, sugu, eelnev ravi jm. SM-i ägenemistega kulgevate vormidega patsiendid patsienti randomiseeriti suhtes 1:1 okrelizumabi (OCR) ja beeta-1a-interferooni (IFN) rühmadesse. Identse ülesehitusehitusega OPERA uuringutes osalesid ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex-iga patsiendid, - vanuses aastat (kaasa arvatud), - kellel oli haigus diagnoositud vastavalt a McDonaldi kriteeriumidele, - EDSS skriiningu ajal 0,0...5,5 punkti ja - kellel olid eelneva kahe aasta jooksul esinenud (kliiniliselt või piltdiagnostika abil määratletud) haiguse aktiivsuse ilmingud. Demograafiliste ja ravieelsete näitajate osas olid ravirühmad hästi tasakaalustatud: OPERA I (n=821) OPERA II (n=835) OCR (n=410) IFN (n=411) OCR (n=417) IFN (n=418) Keskmine vanus (aastates) 37,1 36,9 37,2 37,4 Vanusevahemik uuringusse kaasamisel (aastates) Sooline jaotus (meeste %/ naiste %) 34,1/65,9 33,8/66,2 35,0/65,0 33,0/67,0 Haiguse keskmine/ mediaankestus alates diagnoosimisest (aastates) Varem haigust modifitseerivat ravi mittesaanud patsiendid (%) Keskmine ägenemiste arv viimase aasta jooksul 3,82/1,53 3,71/1,57 4,15/2,10 4,13/1,84 73,8 71,4 72,9 75,3 1,31 1,33 1,32 1,34 Gd-kontrasteeruvate T1 kolletega patsientide osakaal 42,5 38,1 39,0 41,4 Keskmine EDSS skoor 2,86 2,75 2,78 2,84 Uuringutesse kaasati aktiivse haigusega patsiendid. Nende hulka kuulusid nii haigust modifitseerivaid ravimeid mittesaanud kui eelnevalt ravitud ja ebapiisava ravivastuse (määratletuna kliiniliselt või piltdiagnostika abil) saavutanud patsiendid Uuringu aluseks oleva ravi/ teenuse kirjeldus Okrelizumab 600 mg iga 6 kuu järel intravenoosse infusioonina: - esimene annus 2 x 300 mg intravenoosse Lk 7 / 7

8 infusioonina 2-nädalase vahega ning - järgnevad annused ühe 600 mg intravenoosse infusioonina. Ravimi manustamisele eelnes premedikatsioon intravenoosse metüülprednisolooniga (100 mg) ja valikulise antihistamiinikumi ja antipüreetikumi/ valuvaigistiga Uuringus võrdlusena käsitletud ravi/teenuse kirjeldus Beeta-1a-interferoon (Rebif) 44 µg subkutaanse süstena 3 korda nädalas Premedikatsioon sarnaselt okrelizumabi rühmaga Uuringu pikkus 2 aastat Esmane tulemusnäitaja Uuritava teenuse esmane mõõdetav tulemus /väljund Aastane ägenemiste määr (ARR) Esmase tulemusnäitaja tulemus Mõlemas uuringus oli aastane ägenemiste määr okrelizumabi rühmades oluliselt madalam kui beeta- 1a-interferooni rühmades: - OPERA I uuringus vastavalt 0,16 vrs 0,29 (määra suhteline vähenemine okrelizumabiga 46%; P<0,001) ja - OPERA II uuringus vastavalt 0,16 vrs 0,29 (määra suhteline vähenemine okrelizumabiga 47%; P<0,001) Teised tulemusnäitajad Uuritava teenuse olulised teised tulemused, mida uuringus hinnati Teiste tulemusnäitajate tulemused On parema jälgitavuse huvides toodud tabeli kujul pärast punkti Okrelizumab oli kõrges annuses beeta-1a-interferoonist oluliselt efektiivsem enamuse kliiniliste ja radioloogiliste tulemusnäitajate osas, nii kummaski uuringus eraldi kui eeldefineeritud kahe uuringu koondpopulatsiooni analüüsil. Kliinilised/radioloogilised tulemusnäitajad OCR (n=410) OPERA I (n=821) IFN (n=411) OCR (n=417) OPERA II (n=835) IFN (n=418) Koondpopulatsioon OCR (n=827) (n=1656) IFN (n=829) Patsientide osakaal, kellel esines 12 nädala jooksul kinnitatud puude süvenemine 7,6 12,2 10,6 15,1 9,1 13,6 Riski vähenemine 43% (p=0,01) 37% (p=0,02) 40% (p<0,001) Patsientide osakaal, kellel esines vähemalt 12 nädala jooksul kinnitatud puude vähenemine 20,0 12,4 21,4 18,8 20,7 15,6 Suhteline suurenemine 61% (p=0,01) 14% (p=0,40) 33% (p=0,02) Patsientide osakaal, kellel esines 24 nädala jooksul kinnitatud puude süvenemine 5,9 9,5 7,9 11,5 6,9 10,5 Lk 8 / 8

9 süvenemine Ägenemisteta patsientide osakaal 96. nädalal Patsientide osakaal, kellel puudusid haiguse aktiivsuse ilmingud (NEDA) 96. nädalal Riski vähenemine 43% (p=0,03) 37% (p=0,04) 40% (p=0,003) 80,4% 66,7% 78,9% 64,3% 80,0% 67,3% (p<0,0001) (p<0,0001) 47,9 29,2 47,5 25,1 47,7 27,1 Suhteline suurenemine 64% (p<0,001) 89% (p<0,001) 75% (p<0,001) T1 Gd-kontrasteeruvate kollete keskmine arv MRT uuringu kohta 0,02 0,29 0,02 0,42 0,020 0,356 Suhteline vähenemine 94% (p<0,001) 95% (p<0,001) 94% (p<0,001) Uute ja/või suurenevate T2- hüperintensiivsete kollete keskmine arv MRT uuringu kohta 0,32 1,41 0,33 1,90 0,331 1,684 Suhteline vähenemine 77% (p<0,001) 83% (p<0,001) 80% (p<0,001) Ajumahu (peajuatroofia) protsentuaalne muutus 24. nädalast kuni 96. nädalani Ajumahu kaotuse suhteline vähenemine -0,57-0,74-0,64-0,75-0,604-0,744 22,8% (p=0,004) 14,9% (p=0,09) 18,8% (p=0,002) Okrelizumab vähendas oluliselt ägenemisi, MRT põhjal mõõdetavat subkliinilist haiguse aktiivsust ja haiguse progresseerumist võrreldes subkutaanselt manustatava 44 µg beeta-1a-interferooniga. Tulemused olid stabiilselt head nii mõlemas uuringus eraldi kui patsientide koondpopulatsioonis. Kui soovite kirjeldada mitut erinevat kliinilist uuringut, siis palume kopeerida väljad Maksimaalselt palume kajastada kuni 5 teaduslikku uuringut. 4.3 Tervishoiuteenuse tõenduspõhisuse andmed ravi ohutuse kohta Kõrvaltoimete ja tüsistuste iseloomustus Kõrvaltoimed, mida kirjeldati okrelizumabi kasutamisel ägenemistega kulgeva või primaarselt progresseeruva Sclerosis multiplex i kliinilistes uuringutes osalenud patsientidel, on järgnevalt toodud MedDRA organsüsteemi klasside kaupa. Igas organsüsteemi klassis on kõrvaltoimed toodud esinemissageduse vähenemise järjekorras. Kõrvaltoime/ tüsistuse esinemissagedus Väga sage ( 1/10) Kõrvaltoime/ tüsistuse nimetus Infektsioonid ja infestatsioonid: ülemiste hingamisteede infektsioon, nasofarüngiit, gripp; Uuringud: immuunglobuliin M sisalduse vähenemine veres; Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused: infusiooniga seotud reaktsioonid (IRR) Lk 9 / 9

10 Sage ( 1/100 kuni <1/10) Rasked kõrvaltoimed Infektsioonid ja infestatsioonid: sinusiit, bronhiit, suu herpes, gastroenteriit, hingamisteede infektsioon, viirusinfektsioon, herpes zoster, konjunktiviit, tselluliit; Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: köha, katarr; Uuringud: immuunglobuliin G sisalduse vähenemine veres; Vere ja lümfisüsteemi häired: neutropeenia Rasked ja eluohtlikud IRR-id ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex-i uuringutes OPERA I ja OPERA II tekkisid rasked IRR-id 2,4%-l ja eluohtlikud IRR-id 0,1%-l okrelizumabiga ravitud patsientidest. primaarselt progresseeruv sclerosis multiplex-i uuringus ORATORIO tekkisid rasked IRR-id 1,4%-l okrelizumabiga ravitud patsientidest, eluohtlikke IRR-e ei esinenud. Tõsised infektsioonid ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex-i uuringutes OPERA I ja OPERA II tekkisid tõsised infektsioonid 1,3%-l okrelizumabi ja 2,9%-l beeta-1ainterferooni saanud patsientidest. Tõsiste infektsioonide esinemissageduse suurenemist täheldati 2. ja 3. aasta vahel, kuid mitte järgnevatel aastatel. primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex-i uuringus ORATORIO tekkisid tõsised infektsioonid 6,2%-l okrelizumabi ja 6,7%-l platseebot saanud patsientidest. Tõsiste infektsioonide esinemissageduse suurenemist ei täheldatud. Oportunistlikke infektsioone, progresseeruvat multifokaalset leukoentsefalopaatiat (PML), B-hepatiidi viiruse (HBV) reaktiveerumist ei kirjeldatud. Lümfopeenia Ligikaudu 1%-l okrelizumabiga ravitud patsientidest esines 3. raskusastme lümfopeenia ( rakku/mm 3 ). Ühelgi patsiendil ei teatatud 4. raskusastme lümfopeeniast (< 200 rakku/mm 3 ). Neutropeenia Üks 3. raskusastme ( rakku/mm 3 ) ja üks 4. raskusastme neutropeeniaga (<500 rakku/mm 3 ) patsient vajasid spetsiifilist ravi granulotsüütide kolooniat stimuleeriva faktoriga ning pärast seda episoodi jätkasid ravi okrelizumabiga. Kasvajad Kliinilistes uuringutes täheldati okrelizumabiga ravitud patsientidel pahaloomuliste kasvajate (sealhulgas Lk 10 / 10

11 rinnavähkide) suuremat arvu võrreldes kontrollrühmadega. Esinemissagedus jäi siiski SM-i populatsioonis oodatava tavasageduse piiridesse. Võimalikud tüsistused Infusiooniga seotud reaktsioonid Ülitundlikkusreaktsioonid Infektsioonid Kõrvaltoimete ja tüsistuste ravi Kirjeldada, milliseid teenuseid ja ravimeid on vajalik patsiendile osutada ning millises mahus, et ravida tekkinud kõrvaltoimeid ning tüsistusi. Nt: Perifeersete dopamiinergiliste toimete põhjustatud kõrvaltoimeid (iiveldus, oksendamine ja ortostaatiline hüpotensioon) saab kontrolli all hoida domperidooni manustamisega kuni tolerantsuse tekkimiseni 3-6 nädala jooksul pärast subkutaanse apomorfiinravi alustamist, mille järel võibdomperidooni manustamise lõpetada. Infusiooniga seotud reaktsioonide ja ülitundlikkusreaktsioonide ravi sõltub reaktsiooni raskusest. Kerged ja keskmise raskusega reaktsioonid tavaliselt ravi ei vaja ja taanduvad infusiooni aeglustamise või ajutise peatamise järgselt. Raske või eluohtliku reaktsiooni tekkimisel tuleb infusioon otsekohe lõpetada ja patsient peab saama sobivat ravi (adrenaliin, antihistamiinikumid, kortikosteroidid, kopsude kunstlik ventilatsioon vm). Eluohtliku reaktsiooniga patsientidel tuleb ravi okrelizumabiga alaliselt lõpetada. Raskete reaktsioonide korral tohib ravi jätkata ja infusiooni uuesti alustada, aga alles pärast kõigi sümptomite taandumist ning vähendatud kiirusega. Infektsioonide ravi toimub vastavalt konkreetsele infektsioonile ja kohalikule ravipraktikale. Vastavalt olukorrale võib olla vaja kasutada nt antiviraalseid, antibakteriaalseid ravimeid ja/või sümptomaatilist ravi. Sügava neutropeenia korral võib väga harvadel juhtudel olla vajalik ravi granulotsüütide kolooniat stimuleeriva faktoriga (nt filgrastiim) Tervishoiuteenuse osutamise kogemus maailmapraktikas Kirjeldada publitseeritud ravi tulemusi maailmapraktikas, kui puuduvad tervishoiuteenuse tõenduspõhisuse andmed ravi tulemuslikkuse ja ohutuse kohta avaldatud kliiniliste uuringute ja metaanalüüside alusel. Ei ole kohane, kuna tõenduspõhisuse andmed kliiniliste uuringute alusel on olemas ja eespool kirjeldatud. 5. Tõenduspõhisus võrreldes alternatiivsete tõenduspõhiste raviviisidega 5.1 Ravikindlustuse poolt rahastatav alternatiivne tõenduspõhine raviviis tervishoiuteenuste, soodusravimite või meditsiiniseadmete loetelu kaudu Maksimaalselt palume kirjeldada 3 alternatiivi. primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex-i korral alternatiiv puudub. ÄGENEMISTE JA REMISSIOONIDEGA SCLEROSIS MULTIPLEX korral käsitleme alternatiivina beetainterferoone, kuna okrelizumabi kliinilistest uuringutest on olemas otsesed tõenduspõhised võrdlusandmed Rebifiga (beeta-1a-interferoon) ja erinevate interferoonide efektiivsust ja ohutust peetakse grupisiseselt võrreldavaks. Lisaks on okrelizumab näidustatud aktiivse haiguse tunnustega ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex-i raviks, s.t. näidustuse kohaselt võib haiguse aktiivsuse esinemisel alustada SM-i ravi kohe okrelizumabiga. Alternatiivi liik Märkida, millise loetelu Alternatiiv Märkida alternatiivse raviviisi Lisaselgitus / märkused Vajadusel lisada siia tulpa Lk 11 / 11

12 (tervishoiuteenused, soodusravimid, meditsiiniseadmed) kaudu on kohane alternatiiv patsiendile kättesaadav teenuse kood, ravimi toimeaine nimetus või meditsiiniseadme rühma nimetus. täpsustav info Soodusravimid Beetainterferoonid Sealhulgas: - beeta-1a-interferoonid Rebif ja Avonex, - beeta-1b-interferoonid Betaferon ja Extavia, - beeta-1a-peginterferoon Plegridy 5.2 Taotletava teenuse ja alternatiivse raviviisi sisaldumine Euroopa riikides aktsepteeritud ravijuhistes Kui teenus ei kajastu ravijuhistes või antud valdkonnas rahvusvahelised ravijuhised puuduvad, lisada vastav selgitus lahtrisse Maksimaalselt palume kirjeldada 5 ravijuhist. Rahvusvahelisi tõenduspõhiseid SM ravijuhiseid hetkel ei ole. Praktiliselt kõik avaldatud SM ravijuhised on riigipõhised ning lähtuvad ravimite näidustustest ja kohalikest rahastamistingimustest. Tõenduspõhised MS ravijuhised on hetkel koostamisel ja valmimas nii Euroopas kui Ameerikas. - ECTRIMS (European Committee for Research and Treatment of Multiple Sclerosis) ja EAN (European Academy of Neurology) ravijuhiseid tutvustati aasta ECTRIMS kongressil. Lõplike ravijuhiste publitseerimist on oodata aastal. - ACTRIMS (American Committee for Research and Treatment of Multiple Sclerosis) ja AAN (American Academy of Neurology) ravijuhised on alles välja töötamisel. Publitseerimist oodatakse samuti aastal. Ravijuhise nimi Ravijuhise ilmumise aasta Soovitused ravijuhises Soovitused taotletava teenuse osas Soovitused alternatiivse raviviisi osas Soovituse tugevus ja soovituse aluseks oleva tõenduspõhisuse tase ECTRIMS-EAN clinical practice guideline on pharmacological management of multiple sclerosis * Primaarselt progresseeruv sclerosis multiplex Soovitus 7. primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex patsientide raviks on ainsa ravivõimalusena soovitatud kaaluda okrelizumabi. Alternatiivset ravi ega ravijuhiste soovitusi primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex korral ei ole. Ootab EU registreerimist (Pending European approval) Ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex Lk 12 / 12

13 Soovitus 3. Aktiivse ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex-ga patsientidele (kliinilise ägenemise ja/või aktiivsete kolletega aju MRT-l) soovitatakse pakkuda varast ravi HMR-dega. Kuigi konkretseeid ravimeid ei ole soovituses välja toodud, laieneb soovitus kõigile HMRtele (sh okrelizumabile ja beetainterferoonidele). Soovitus 4. Aktiivse ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex-i korral käsitletakse ravimeid võrdsetena ning soovitatakse ravimi valikul lähtuda patsiendi isikupärast ja kaasuvatest haigustest, haiguse raskusastmest, ravimi ohutusprofiilist ja kättesaadavusest. Konkreetseid soovitusi ravimite lõikes (sh ei okrelizumabi ega beetainterferoonide osas) ei ole toodud. Tugev Consensus statement 5.3 Kokkuvõte tõenduspõhisusest võrreldes alternatiivsete tõenduspõhiste raviviisidega Esitada kokkuvõtvalt teenuse oodatavad lühi- ja pikaajalised tulemused tervisele. nt. surmajuhtumite vähenemine, haigestumisjuhtude vähenemine, elukvaliteedi paranemine, kõrvaltoimete sageduse vähenemine, tüsistuste sageduse vähenemine. Lisaks selgitada, kas uus teenus on samaväärne alternatiivse raviviisiga. Väites uue teenuse paremust, tuleb välja tuua, milliste tulemuste osas omab taotletav teenus eeliseid. Primaarselt progresseeruv sclerosis multiplex Primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex-i näidustusel okrelizumabile tõenduspõhiseid ravialternatiive ei ole. III faasi uuringus ORATORIO oli okrelizumab annuses 600 mg platseebost oluliselt efektiivsem kõigi olulisemate efektiivsuse tulemusnäitajate osas ja 24 nädala jooksul kinnitatud puude progresseerumise vähenemisel - 25-jala kõnnitesti aja pikenemise pidurdamisel ravi algusest kuni 120. nädalani - T2 hüperintensiivsete kollete mahu vähenemisel ravi algusest kuni 120. nädalani - aju mahu languse vähenemisel 24. nädalast kuni 120. nädalani Ravi okrelizumabiga oli hästi talutav. Okrelizumabi ohutusprofiil primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex-iga haigetel oli platseeboga võrreldav. Ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex III faasi uuringutes OPERA I ja OPERA II oli okrelizumab annuses 600 mg oluliselt efektiivsem kui Lk 13 / 13

14 nahaalusi manustatud kõrges annuses (44 mg) manustatud beeta-1a-interferoon (Rebif). Tulemused olid sarnaselt head mõlemas uuringus, läbivalt eri ajahetkedel ning nii esmase kui peamiste teiseste (nii kliiniliste kui radioloogiliste) tulemusnäitajate osas: - aastase ägenemiste määra vähenemisel - puude süvenemise vähenemisel - MRT uuringul hinnatavate ajukollete arvu vähenemisel - aktiivse haiguseta patsientide osakaalu tõusmisel. Ravi okrelizumabiga oli hästi talutav. Okrelizumabi ohutusprofiil oli võrreldav ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex-iga haigetel standardraviks oleva beeta-1a-interferooniga. 6. Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike tegevuste kirjeldus 6.1 Teenuse osutamise kirjeldus Kirjeldada tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud tegevused (sh. ettevalmistavad tegevused), nende esinemise järjekorras, kaasatud personal ja nende rollid, teenuse osutamise koht (palat, protseduuride tuba, operatsioonituba) ning kasutatavad seadmed ja tarvikud. Võimalusel lisada ka tegevuste sooritamise keskmised ajad. Ravimiteenuste korral kirjeldada raviskeem: ravi pikkus, patsiendil kasutatavate annuste suurus. Teenuse osutamine toimub kas päevastatsionaari või statsionaari tingimustes. Okrelizumab-ravi peab alustama ja jälgima neuroloogiliste haiguste diagnoosimis- ja ravikogemusega neuroloog, kellel on võimalus raskete reaktsioonide, näiteks raskete IRR-ide ravi võimalused. Enne ravi alustamist tuleb kindlaks teha patsiendi immuunstaatus, sest immuunkomprimeeritud patsiente (nt kellel esineb lümfopeenia, neutropeenia, hüpogamma-globulineemia) ei tohi okrelizumabiga ravida. Okrelizumabi manustatakse intravenoosse infusioonina sagedusega kord poolaastas. Okrelizumabi infusioonilahuse valmistab ette tervishoiutöötaja, kasutades aseptilist tehnikat. Ravimpreparaati tuleb enne manustamist lahjendada. Okrelizumabi intravenoosse infusioonilahuse valmistamiseks lahjendatakse ravimpreparaat infusioonikotti, mis sisaldab isotoonilist 0,9% naatriumkloriidi (300 mg/250 ml või 600 mg/500 ml), lõpliku kontsentratsioonini ligikaudu 1,2 mg/ml. Enne igat okrelizumabi infusiooni tuleb manustada premedikatsiooniks 100 mg intravenoosset metüülprednisolooni (või ekvivalenti) ligikaudu 30 minutit ja antihistamiinset preparaati ligikaudu minutit enne infusiooni. Lisaks võib kaaluda ka antipüreetikumi (nt paratsetamooli) manustamist ligikaudu minutit enne igat infusiooni. Okrelizumab manustatakse kontrollitud kiirusel intravenoosse infusiooni teel selleks loodud veenitee kaudu, kasutades infusioonisüsteemi, mis sisaldab 0,2 või 0,22 mikronilist süsteemisisest filtrit. Ravimi algannus on 600 mg, mis manustatakse kahe eraldi intravenoosse infusioonina; esimesele 300 mg infusioonile järgneb 2 nädalat hiljem teine 300 mg infusioon. Infusiooni alustatakse kiirusega 30 ml/tunnis 30 minuti jooksul. Infusioonikiirust võib suurendada 30 ml/tunnis osade kaupa iga 30 minuti järel kuni maksimaalse kiiruseni 180 ml/tunnis. Mõlema infusiooni kestus on ligikaudu 2,5 tundi. Järgnevad okrelizumabi annused manustatakse ühe 600 mg infusioonina iga 6 kuu järel. Järgnevaid annuseid võib manustada algkiirusega 40 ml/tunnis ja Lk 14 / 14

15 suurendada seda 40 ml/tunnis võrra iga 30 minuti järel kuni maksimaalse manustamiskiiruseni 200 ml/tunnis. Iga infusiooni kestus on ligikaudu 3,5 tundi. Patsiente jälgitakse infusiooni ajal ja ühe tunni jooksul pärast infusiooni hoolikalt. Kui infusiooni ajal või järel ilmnevad infusiooniga seotud reaktsioonid, tegutsetakse vastavalt ravimi omaduste kokkuvõttes toodud juhistele. 7. Tingimused ja teenuseosutaja valmisolek kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks 7.1 Tervishoiuteenuse osutaja Nimetada kohased teenuse osutajad (nt. piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, valikupartner, perearst) 7.2 Kas tervishoiuteenust osutatakse ambulatoorselt, statsionaarselt, ja/või päevaravis/päevakirurgias? Loetleda sobivad variandid. 7.3 Raviarve eriala Nimetada, milliste erialade raviarvete peal antud teenus sisaldub lähtudes ravi rahastamise lepingust. Teenust hakkavad osutama keskhaigla või regionaalhaigla neuroloogia osakonnad, kus on tingimused ja kogemused Sclerosis multiplex i diagnoosiga patsientide ravimisel. Okrelizumabi manustamine võib toimuda nii päevaravi kui ka statsionaari tingimustes. Taotletav teenus kuulub neuroloogia eriala kompetentsi. 7.4 Minimaalne tervishoiuteenuse osutamise kordade arv kvaliteetse teenuse osutamise tagamiseks Esitada teenuse minimaalne osutamise kordade arv, mille puhul oleks tagatud teenuse osutamise kvaliteedi säilimine. Lisada selgitused/põhjendused, mille alusel on teenuse minimaalne maht hinnatud. 7.5 Personali (täiendava) väljaõppe vajadus Ei ole kohane. Kirjeldada, millise kvalifikatsiooniga spetsialist (arst vajadusel eriala täpsusega, õde, füsioteraput vm) teenust osutab ning kas personal vajab teenuse osutamiseks väljaõpet (sh. täiendavat koolitust teatud intervalli tagant). Väljaõppe vajadusel selgitada, kes koolitab, kus väljaõppe läbiviimine toimuks ning kes tasuks koolituskulud (kas koolituse garanteerib seadme müüja või teenuse osutaja ja kulu on arvestatud teenuste hindadesse jm). Personali täiendava väljaõppe vajadus puudub. Ravi viib läbi bioloogilise ravi manustamises kogenud personal (neuroloogid ja erialaväljaõppega meditsiiniõed). Ravimiga on kaasas detailne eestikeelne kasutusjuhend, kust on võimalik leida juhiseid nii infusioonilahuse kui patsiendi ettevalmistamiseks, infusiooni läbiviimiseks kui patsiendi jälgimiseks ravi ajal. 7.6 Teenuseosutaja valmisolek Kirjeldada, milline peaks olema tervishoiuteenuse osutaja töökorraldus, vajalikud meditsiiniseadmed, täiendavate osakondade/teenistuste olemasolu ning kas on põhjendatud ööpäevaringne valmisolek, et oleks tagatud soovitud tulemus. Anda hinnang, kas teenuseosutaja on valmis koheselt teenust osutama või on vajalikud täiendavad investeeringud, koolitused, ruumide loomine vms. Teenuse osutajatel on olemas kohene valmisolek ravimi kasutamiseks. 8. Teenuse osutamise kogemus Eestis Lk 15 / 15

16 8.1 Kas teenust on varasemalt Eestis osutatud? Teenust ei ole Eestis osutatud 8.2 Aasta, millest alates teenust Eestis osutatakse 8.3 Eestis teenust saanud isikute arv ja teenuse osutamise kordade arv aastate lõikes Eestis teenust osutanud raviasutused Tervishoiuteenuste loetelu koodid, millega tervishoiuteenuse osutamist on raviarvel kodeeritud Ravi tulemused Eestis - 9. Eestis tervishoiuteenust vajavate isikute ja tervishoiuteenuse osutamise kordade arvu prognoos järgneva nelja aasta kohta aastate lõikes 9.1 Keskmine teenuse osutamise kordade arv ravijuhu (ühele raviarvele kodeerimise) kohta Tervishoiuteenust vajavate isikute arv ja tervishoiuteenuse osutamise kordade arvu prognoos järgneva nelja aasta kohta aastate lõikes Aasta Isikute arv arvestades nii lisanduvaid isikuid kui ravi järgmisel aastal jätkavaid isikuid Ravijuhtude arv 1 isiku kohta aastas arvestades asjaolu, et kõik patsiendid ei pruugi lisanduda teenusele aasta algusest Teenuse osutamise kordade arv aastas kokku 1. aasta aasta aasta aasta Prognoosi aluse selgitus Esitatakse selgitused, mille põhjal on teenust vajavate patsientide arvu hinnatud ning selgitused patsientide arvu muutumise kohta aastate lõikes. Bioloogilise ravi vajadus Eestis on oluliselt suurem kui praegu kättesaadavus. Eestis saab praegu ravi alla 10% ravi vajavatest inimestest, mujal näiteks Rootsis küünib bioloogilist ravi saavate Sclerosis multiplex iga inimeste arv 50-80%. Muutused bioloogilise ravi vajadustes on tingitud Sclerosis multiplex i ravijuhendite tõenduspõhistest muutustest ning uue näidustuse - primaarselt progresseeruva Sclerosis multiplex i diagnoosiga inimeste lisandumisest haiguse kulgu modifitseeriva ravi näidustuste hulka. Okrelizumabi tõendatud hea efektiivsus ning soodne ohtusprofiil viitab ravimi eelistatud kaustamisele võrreldes teiste teise valiku bioloogiliste ravimitega. 9.4 Tervishoiuteenuse mahtude jagunemine raviasutuste vahel Tabel on vajalik täita juhul, kui tervishoiuteenuse ravijuhud tuleb planeerida konkreetsetesse raviasutustesse, st. tegu on spetsiifilise tervishoiuteenusega, mida hakkaksid osutama vähesed raviasutused. Lk 16 / 16

17 9.4.1 Raviasutuse nimi Raviarve eriala raviasutuste lõikes Teenuse osutamise kordade arv raviarve erialade lõikes AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Neuroloogia 4 SA Tartu Ülikooli Kliinikum Neuroloogia 2 AS Ida-Tallinna Keskhaigla Neuroloogia 2 SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Neuroloogia 1 SA Pärnu Haigla Neuroloogia Tervishoiuteenuse seos kehtiva loeteluga, ravimite loeteluga või meditsiiniseadmete loeteluga ning mõju töövõimetusele 10.1 Tervishoiuteenused, mis lisanduvad eenuse kasutamisel lisandub: taotletava teenuse kasutamisel ravijuhule Kood Teenus Kordi aastas Loetleda samal raviarvel kajastuvate tervishoiuteenuste koodid ja teenuse 3075 osutamise Päevaravi 1. aastal 3 korda, kordade arv sellel raviarvel. edasi 2 korda Hemogramm viieosalise leukogrammiga 385R Intravenoosne metüülprednisoloon (premedikatsioon) 1. aastal 3 korda, edasi 2 korda 1. aastal 3 korda, edasi 2 korda 10.2 Tervishoiuteenused, mis lisanduvad alternatiivse teenuse kasutamisel ravijuhule Loetleda alternatiivse tervishoiuteenuse samal raviarvel kajastuvate tervishoiuteenuste koodid ning teenuse osutamise kordade arv sellel raviarvel Kas uus teenus asendab mõnda olemasolevat tervishoiuteenust osaliselt või täielikult? Kui jah, siis loetleda nende teenuste koodid ning selgitada, kui suures osakaalus asendab uus Primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex-i korral alternatiivne teenus puudub. Ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex-i korral lisandub alternatiivse teenuse (beetainterferoon) kasutamisel: Kood Teenus Kordi aastas Hemogramm viieosalise leukogrammiga x 2 Maksa transaminaasid (ALT, AST) x 3 Kilpnäärme funkts testid (FT3, FT4, TSH) 1. aastal 4 korda, edasi 2 korda 1. aastal 4 korda, edasi 2 korda Enne ravi alustamist + vajadusel 1-2 korda aastas Okrelizumabi lisamine võib osaliselt asendada tervishoiuteenuste 346R koodiga teenust (50-75%), kuid kuna katmata vajadus on suur, siis haigete arv, kes saavad/vajavad bioloogilist ravi, ei vähene. Lk 17 / 17

18 teenus hetkel loetelus olevaid teenuseid (tuua välja asendamine teenuse osutamise kordades) Kui suures osas taotletava teenuse puhul on tegu uute ravijuhtudega? Kas teenuse kasutusse võtmine tähendab uute ravijuhtude lisandumist või mitte? Kui jah, siis mitu ravijuhtu lisandub? Taotletava teenuse puhul võib olla tegemist nii uute kui olemasolevate ravijuhtudega ägenemiste ja remissioonidega Sclerosis multiplex i korral Primaarselt progresseeruva Sclerosis multiplex iga patsientide juhud on SM-i spetsiifilised 100% uued ravijuhud Taotletava tervishoiuteenusega kaasnevad samaaegselt, eelnevalt või järgnevalt vajalikud tervishoiuteenused (mida ei märgita taotletava teenuse raviarvele), soodusravimid, ja meditsiiniseadmed isiku kohta ühel aastal. izumab-ravi alustamist tuleb kõikidele teha HBV skriining. s lähtuvalt kohalikust epidemioloogilisest Eesti patsiente enne bioloogilise ravi kriinida ka tuberkuloosi suhtes (ei ole i-spetsiifiline nõue). Kirjeldatakse täiendavad teenused, ravimid ja/või meditsiiniseadmed, mis on vajalikud kas Kood Teenus teenuse määramisel, teostamisel, edasisel jälgimisel: kuidas kasutatakse (ravimite 66706, puhul HBsAg, HBcAg Kordi aastas Ühekordselt enne annustamisskeem), ravi kestus/kuuride arv, ravi (HBV skriining) ravi alustamist alustamise ja lõpetamise kriteeriumid. Diagnostilise protseduuri puhul esitatakse M tuberculosis gifn Ühekordselt enne andmed juhul, kui protseduuri teostamise järel (tuberkuloosi skriining) ravi alustamist muutub isiku edasises ravis ja/või jälgimisel kasutatavate tervishoiuteenuste ja ravimite kasutus. Juhul kui muutust ei toimu, esitada sellekohane selgitus Alternatiivse raviviisiga kaasnevad (samaaegselt, eelnevalt või järgnevalt) vajalikud tervishoiuteenused (mida ei märgita taotletava teenuse raviarvele), soodusravimid, ja meditsiiniseadmed isiku kohta ühel aastal. Vastamisel lähtuda punktis 10.5 toodud selgitustest Kas uus tervishoiuteenus omab teaduslikult tõendatult erinevat mõju töövõimetuse kestvusele võrreldes alternatiivse raviviisiga? Kas töövõimetuse kestuse osas on publitseeritud andmeid teaduskirjandusest ning kas raviviiside vahel saab väita erinevust? Alternatiivne raviviisiga (beetainterferoon) ei kaasne teisi tervishoiuteenuseid ega soodusravimeid. Spetsiaalseid uuringuid mõju kohta töövõimetuse kestvusele ei ole läbi viidud. Kuna SM-i haigete puhul on tegemist suhteliselt noorte ja töövõimeliste patsientidega, siis on töövõimetuse kõrval oluline ka see, kui kaua viibib patsient ravi tõttu tööst eemal. Okrelizumab-ravi saavad patsiendid vajavad ravi tõttu töölt vabastamist vaid 2-3 päeval aastas. Ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex-i korral alternatiiviks olevaid beetainterferoone süstivad patsiendid küll ise 1-3 korda nädalas Lk 18 / 18

19 (Plegridy korra 2 korda kuus), kuid kuna ravimi manustamine seostub tihti gripilaadsete reaktsioonidega, võib ravi patsiendi töövõimet okrelizumabist oluliselt enam mõjutada. Primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex-i korral alternatiivravi puudub. Kui okrelizumabi mõju töövõimetusele ei ole uuritud, siis andmed selle kohta, et okrelizumab pidurdab puude teket, on olemas nii primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex-i kui ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplexi korral. Primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex-i korral alternatiivne ravi puudub ja andmed puude kohta on olemas võrdluses platseeboga. ORATORIO uuringus oli okrelizumab-ravi saanud primaarselt progresseeruva sclerosis multiplex-iga patsientidel 12 ja 24 nädala jooksul kinnitatud puude progressioon vastavalt 24% ja 25% väiksem kui platseebo rühmas (p=0,0321; p=0,0365). Lisaks pidurdus okrelizumabiga liikumisfunktsiooni halvenemine: 25 jala kõnniaja pikenemine oli okrelizumabi rühmas 29,4% väiksem kui platseebo rühmas (p=0,0404). Kui lisaks kõnnitestiga hinnatud alajäsemete funktsioonile hinnati (9-hole peg testiga) ka ülajäsemete funktsiooni, siis selliselt hinnatud liitpuude progressiooni risk 12 ja 24 nädala jooksul oli okrelizumabiga vastavalt 26% ja 29% väiksem kui platseebo korral (p=0,001; p<0,001). OPERA uuringutes oli ägenemiste ja remissioonidega sclerosis multiplex-iga patsientidel 12 ja 24 nädala jooksul kinnitatud puude progressiooni risk okrelizumabiga ravitud patsientidel 40% väiksem kui beeta-1a-interferooni rühmas (p=0,0006; p=0,0025) Kui jah, siis mitu päeva viibib isik töövõimetuslehel taotletava teenuse korral ning mitu päeva viibib isik töövõimetuslehel alternatiivse raviviisi korral? Ei ole võimalik hinnata, kuna sellekohased andmed puuduvad. 11. Kulud ja kulutõhusus 11.1 Taotletava ravimi või tehnoloogia maksumus Esitada ravimi või tehnoloogia maksumus koos täpsustusega, millise hinnaga on tegu (ravimi Lk 19 / 19

20 maaletoomishind, hulgimüügi väljamüügihind, lõplik hind haiglaapteegile koos käibemaksuga). Väli on kohustuslik kui taotluse eesmärgiks on Uue ravimiteenuse lisamine loetellu, Uue ravimikomponendi lisamine olemasolevasse ravimiteenusesse või Uue tehnoloogia lisamine loetelus olemasolevasse teenusesse Okrelizumab registreeritakse Euroopa Liidus eeldatavalt jaanuaris 2018 (Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee CHMP andis positiivse hinnangu ), mistõttu ei ole ravimi hind hetkel teada. Ravimi hinna küsimustes palume pöörduda ravimi müügiloa hoidja poole. Kontaktandmed: Tervishoiuökonoomilise analüüsi kokkuvõte Kui taotluse eesmärgiks on Uue ravimiteenuse lisamine loetellu või Uue ravimikomponendi lisamine olemasolevasse ravimiteenusesse, palume esitada koostöös ravimi müügiloahoidjaga kokkuvõte ravimi majanduslikust analüüsist, mis on koostatud vastavalt Sotsiaalministeeriumi veebilehel avaldatud Balti riikide juhisele ravimi farmakoökonoomiliseks hindamiseks 8, välja arvatud juhul, kui selle mitteesitamiseks esineb mõjuv põhjus. Majandusliku analüüsi kokkuvõtte esitamine on soovituslik ka uue tehnoloogia lisamisel loetellu. Okrelizumab registreeritakse Euroopa Liidus eeldatavalt jaanuaris 2018 (Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee CHMP andis positiivse hinnangu ), mistõttu ei ole ravimi hind hetkel teada ning tervishoiuökonoomilisi andmeid hetkel võimalik esitada. Tervishoiuökonoomiliste andmete osas palume pöörduda ravimi müügiloa hoidja poole. Kontaktandmed: 11.3 Rahvusvahelised kulutõhususe hinnangud taotletava teenuse näidustuse lõikes Maksimaalselt palume kajastada 6 hinnangut Kulutõhususe hinnangu koostanud asutuse nimi Hinnangu avaldamise aasta Lühikokkuvõte kulutõhususest Kas raviviis on hinnatud kulutõhusaks? Palume välja tuua, milline on taotletavast teenusest saadav lisakasu. Näiteks mitu täiendavat eluaastat (life year gained, LYG) või kvaliteedile kohandatud eluaastat (quality adjusted life year, QALY) võidetakse taotletava teenusega või kui palju tüsistusi või meditsiinilise probleemi taasteket võimaldab uus teenus ära hoida. Milline on täiendkulu tõhususe määr (ICER) võidetud tervisetulemi kohta? Kanada (pcodr) 4 Detsember 2017 Soovitab okrelizumabi rahastamist ägenemistega kulgevate Sclerosis multiplex i vormidega patsientidel, kelle esineb aktiivne haigus, juhul kui on täidetud järgmised tingimused: - ravi viib läbi vajalikke teadmisi ja oskusi omav meditsiinipersonal - ravimi müügiloa hoidja langetab hinda vastavalt CADTH ekspertkomisjoni poolt väljatoodud tasemele. Kulutõhususe hindamiseks on kasutatud kulukasulikkuse analüüsi võrrelduna hetkel 8 Lk 20 / 20

21 kasutatava alternatiivraviga ning täiendkulu tõhususe määr jäi suurusjärku CAD. omic/sr0519_ocrevus_ägenemiste JA REMISSIOONIDEGA SCLEROSIS MULTIPLEX%20_PE_Report.pdf Austraalia (PBAC) 5 Oktoober 2017 Austraalia PBAC soovitab ravi okrelizumabiga ägenemistega kulgevate Sclerosis multiplex`i vormide korral. Kulutõhususe hindamiseks viidi läbi kuluvähendamise analüüs võrrelduna fingolimoodiga, sest tegu on efektiivsuselt samaväärsete (non-inferior) preparaatidega. Ühendkuningriik (NICE) 6 Oktoober 2017 Okrelizumabi kulutõhusus on hindamisel nii Sclerosis multiplex i ägenemistega kulgevate vormidega kui primaarselt progresseruva Sclerosis multiplex i diagnoosiga patsientidel. Publikatsioone on oodata 25. juuli Iirimaa (NCPE) 7,8 November 2017 Okrelizumabi kulutõhusus on ravimi müügiloa hoidja poolt esitamisel nii Sclerosis multiplex i ägenemistega kulgevate vormidega kui primaarselt progresseruva Sclerosis multiplex i diagnoosiga patsientidel. Publikatsioone pole veel avaldatud. ja remissioonidega sclerosis multiplex/ progresseeruv sclerosis multiplex/ 11.4 Hinnang isiku omaosaluse põhjendatusele ja isikute valmisolekule tasuda ise teenuse eest osaliselt või täielikult Esitatakse isiku omaosaluse vajalikkus ja maksmise võimalused. Omaosaluse vajadusel lisatakse omaosaluse %. Omaosaluse valmisoleku esitamisel arvestada Ravikindlustuse seaduse 31 lõikes 3 sätestatut ning selgitada: 1) kas teenuse osutamisega taotletav eesmärk on saavutatav teiste, odavamate meetoditega, mis ei ole seotud oluliselt suuremate riskidega ega halvenda muul viisil oluliselt kindlustatud isiku olukorda; 2) kas teenus on suunatud pigem elukvaliteedi parandamisele kui haiguse ravimisele või kergendamisele; 3) kas kindlustatud isikud on üldjuhul valmis ise teenuse eest tasuma ning millest nende otsus sõltub. Taotleme teenuse lisamist Haigekassa raviteenuste hinnakirja, kuna teenuse kõrge hinna tõttu ei suuda patsiendid selle ravi eest ise tasuda. 12. Tervishoiuteenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ning kohaldamise tingimused 12.1 Tervishoiuteenuse väärkasutamise tõenäosus Esitatakse andmed teenuse võimaliku Teenuse väärkasutamine on vähetõenäoline, kuna teenust osutab kvalifitseeritud, vajalikke teadmisi ja oskusi omav meditsiinipersonal. Lk 21 / 21

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TERVISHOIUTÖÖTAJATE INFOLEHT MITTE- ONKOLOOGILISTE NÄIDUSTUSTE KORRAL OLULINE TEAVE RIXATHON I (rituksimab) KOHTA XXX XX.XX.2018 Teave, mis aitab tervishoiutöötajatel hoolitseda patsientide eest, kes saavad

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Avonex, INN-Interferon Beta-1a

Avonex, INN-Interferon Beta-1a I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS AVONEX 30 mikrogrammi/0,5 ml süstelahus. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 0,5 ml süstel sisaldab 30 mikrogrammi (6 miljonit TÜ)

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Soliris, INN-eculizumab

Soliris, INN-eculizumab I LISA 0BRAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Soliris 300 mg infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ekulizumab on NS0-rakuliinis rekombinant-dna-tehnikaga

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Miks sümboliseerib kilpkonn ravikindlustust ehk haigekassat? Paljudes kultuurides on kilpkonn Maa loomise sümbol, mis märgib pikaealisust ja püsivust eesmärkide poole

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

AJOVY, INN-fremanezumab

AJOVY, INN-fremanezumab I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Spinraza, INN-nusinersen

Spinraza, INN-nusinersen I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika Optimaalne laboridiagnostika õige uuring, õigel ajal, õigele patsiendile Kaja Vaagen Eesti Arstide Päevad 04.04.2019 Analüüside arv SA TÜ Kliinikumis 2003-2018 Miks analüüside arv suureneb? Tehnoloogia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Roferon-A, 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ), süstelahus süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga süstel sisaldab 3 miljonit rahvusvahelist

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m

SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 Ravimite piirhinnad muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse muutmine kehtestatakse Ravikindlustuse seaduse paragrahvi

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Endokrinoloogia eriala arengukava aastani

Endokrinoloogia eriala arengukava aastani Endokrinoloogia eriala arengukava aastani 2020 2012 Koostajad: Ülle Jakovlev, Ida-Tallinna Keskhaigla Eve Kelk, Ida-Tallinna Keskhaigla Maire Lubi, TÜ Kliinikum Tarvo Rajasalu, TÜ Kliinikum Vallo Volke,

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess 14.11.2012 Päevakava 9.00 9.15 Hommikukohv ja registreerumine 9.15 9.30 Sissejuhatus (moderaator Ain Aaviksoo) 9.30 9.55 Priit Kruus tutvustab uuringu tulemusi

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigekassa, Lastekodu 48, Tallinn Algus Lõpp kl 12.00 kl 16.00

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - Valtrex - Annex I-II-III - et.doc

Microsoft Word - Valtrex - Annex I-II-III - et.doc LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik EL/EMP Müügiloa hoidja (Ravimi väljamõeldud) nimetus Tugevus Ravimvorm

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid kahel korral etteteatamata AS-i Hoolekandeteenuse

Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid kahel korral etteteatamata AS-i Hoolekandeteenuse Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 27.02.2014 kahel korral etteteatamata AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu, millest esimene kontrollkäik toimus

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

ADYNOVI, INN- rurioctocog alfa pegol

ADYNOVI, INN- rurioctocog alfa pegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem