Itaalias h otellid raadiom aksust vabad Mis tähendab ületüürimine? Millal on valjuhääldaj 1 ületüüritud? Väga lihtsalt: kui temalt nõutakse

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Itaalias h otellid raadiom aksust vabad Mis tähendab ületüürimine? Millal on valjuhääldaj 1 ületüüritud? Väga lihtsalt: kui temalt nõutakse"

Väljavõte

1

2 '^äd.alu h u v i i a v a m u i d ü le ik tm A c ia Pühapäeval ja ühtlasi esimesel suviste pühal (. 5.) võime kuulda õpetaja Tallmeistri jutlust Tallinna Püha vaimu kirikust. Tartu saatja kaudu jutlustab õpetaja Habicht Pauluse kirikust. Kell.0 kantakse üle sümfoonilist muusikat heliplaadelt. Samuti kuuleme Rachmaninofi ja Gretshaninofi laule tuntud tenori Dlmitri Smirnoffi ettekandes. Kella 5 tee muusikat saame Red Hot Rarablers jazzorkestrilt. Kell kuuleme Dvoraki populaarse tsellokontserdi heliplaadelt. Õhtul esineb ringhäälingu orkester väga mitmekesise ja huvitava eeskavaga. Lisaks orkestri ettekandeile esi tab V. Veigart (bariton) mõningaid soololaule. Meeleolurikka pühadetuju loovad kahtlemata luntud tantsumeistrid Salong, Oja ja Kärt ühes Tartu Vane muise tantsuorkestriga. Teisipäeval (17. 5.) on raadiosõpradele huvitav loeng dipl. ins. F. Olbreilt. Kell 1.00 kõneleb Paneuroopa Eesti Ühingu esimees prof. A. Piip paneuroopa päeva puhul. Lugemistunnis esineb kõigile tuntud Hugo Laur. Õhtul kantakse heliplaatidelt üle ooper. Kolmapäpäeval (18. 5.) kõneleb Alfred Saul väga h u vitaval ja omapärasel teemal. Nimelt püüab ta selgi tada kuulajaile küsimust kuidas tuli maa peale inimene. põllutöökooli õpetajaid, õpilasi ja.raadiomehi pärast reportaazhi Meeleolurikka pärastlõunamuusika eest hoolitseb Ni kolai Adamsoni balalaika kvintett. Huvitava lugemistunniga esineb Albert Üksip. Õhtusel kontserdil kuuleme peale orkestri ettekan nete mõningaid viiulipalu Hubert Anton ilt. Teisel pühal (1.5.) jutlustab õpetaja Hasselblatt Jaani kirikust. Lõunamuusikana kuuleme kuulsate teno rite ettekandeid heliplaadelt. Reportaazh Vahi'* põllutöökoolist Õpilasist koosneu simmani orkester, kes esines repor taazhi ajal mikrofoni ees ^Hallo, hallo, Tal linna ja Tartu ' (va sakul). Hallo, hallo. Tartu ja Tallinna (paremal) Õhtul tavaline ringhäälinguorkestri kontsert. Soolo sid viiulil Rudolf Palmilt ja ksülofonipalu W. Pachlalt. Neljapäeval (1.5.) kell 1.00 kõneleb Jaan Rummo kõneoskusest. Õhtune kontsert on pühendatud Tiibeti ja India muusikale. Selgitava kõnega müstilisest Tiibetist ja tii betlastest esineb mag. Jakob Lukats. Reedesel (20. 5.) ringhäälingu kontserdil esineb küla lisena Helsingist lauljanna Greta Barrot (sopran). Tartust, E. Tervishoiu Muuseumist, kõneleb dotsent U. Kareli haavahaigustest ja veremürgitustest. Laupäeval (21.5.) kõneleb Arthur Sikkenberg teemal: Teater: näidend, lavalooming, publik. Õhtusel kontserdil esitab soololaule Viktor Krull (tenor). Nädal lõpeb lõbusa tantsumuusikaga. Valjuhääldaja ületüürlm ine Itaalias h otellid raadiom aksust vabad Mis tähendab ületüürimine? Millal on valjuhääldaj 1 ületüüritud? Väga lihtsalt: kui temalt nõutakse enam, kui ta suudab anda. Näitena võiks tuua lauljat, kellelt nõutakse, et ta peab laulma valjemalt, kui tema hääleorgan seda võimaldab Selle all kannatab loomuli kult hääle kvaliteet. Samuti hakkab ka ületüüritud valju hääldaja plärisema ja muusika või kõne ülekanne on moonutatud. Kui soovitakse tugevat häält, siis peab mu retsema ka vastava võimsusega valjuhääldaja. Nõrgavõimelise valjuhääldaja ületüürimise tagajärjeks võivad olla isegi valjuhääldaja rikked. Harilikult on teistes maades avalikes kohtades asu vad vastuvõtjad rohkem maksustatud kui eraisikute omad. Tulevikus kavatseb aga Itaalia seda makpu hoopis kao tada. Hallo Honolulu! Läinud nädalal avas Inglise postivalitsus korrapärase raadiotelefonilise ühenduse Havaii saartega. Kolme naela eest minut võib igaüks rääkida Honoluluga. 18

3 Kuulutuste hind: Tellimishind: aastas.. Kr kuud \ : kuulutuste osas senti mm teksti ees 8, tekstis 10,, saatekavas, Tellimisi võtavad vastu kõik post kontorid Nr. 20 (74) ÜLERUKLISE EESTI RAADIOÜHINGU HÄÄLEKANDJA ILMUB KORD NÄDALAS Toimetuse a talituse aadress: TALLINN, Narva mnt. 27, telef. E T K 1 Avatud kella mail 12 Juba üksi seepärast võime tõmmata ringhäälingu ja telefoni vahel teatud paralleele, et paljudes maades allu vad mõlemad postivalitsusele. Kuid veel palju teisi sar nasusi leidub nii tehnilisest, kui ka majanduslikust kül jest. Ehkki ringhäälingu'arenemisaeg, võrrelduna telefoniarenguga, on võrdlemisi lühike, kuid siiski ületab väga paljudes maades raadiokuulajate arv telefoniabonentide arvu. Kahtlemata on mõlema ala areng teatud mõõdupuuks mõne maa kultuurilise seisu üle. Ka majanduslikust sei sukohast on ringhäälingul koos telefoniga määratu täht sus majanduslikkude teadete üleandmisel ja vastuvõtmi sel. See on ka olnud põhjuseks, miks ameeriklased alles hiljuti koostasid huvitava diagrammi telefoniabonentidest ja raadiokuulajaist. Mainitud diagrammist saab lugeda välja nii mõndagi huvitavat, kuna on toodud raadiokuu lajate ja telefoniabonentide arv suhteliselt elanikkude arvule. Vaatluse alla on võetud 2 Euroopa riiki ja PõhjaAmeerika Ühendriigid kokku ca. 00-miljonilise elanik kude arvuga. Neis maades oli raadiokuulajaid 28 miljonit ja telefoniabonente 24 miljonit, s. t. ringhäälingukuulajaid oli 5% ja telefoniabonente 4 % kogu elanikkude arvust. Sellest võime järeldada, et pea kõigis neis mais ületab raadiokuulajate arv telefoniabonentide arvu. Üldiselt on tekkinud arvamine, et Ameerikas on te h nika arenenud kõige rohkem. Seda võib ka öelda telefoni kohta, kuna Ameerika kuulub nende väheste maade hulka, kus telefoniabonentide arv on suurem raadiokuulajate arvust. Ameerika Ühendriiges oli 11. a. umbes 1,5 miljonit telefoni ja,5 miljonit raadioaparaati, s. t. iga 100 elaniku kohta tuli 10 raadioaparaati ja 11 telefoni. Euroopa riiges on selline küllastustegur seni saavutamata. Taanimaa on juba ammugi raadiokuulajate suhtes kõige suurema protsendimääraga m a a ; sama võib öelda ka te lefoniabonentide kohta. Vahe seisab siin ainult selles, et raadiokuulajate arv ületab telefoniabonentide arvu ühe kolmandiku võrra. Siin kuulab iga 100 elaniku hulgast 1 raadiot, kuna umbes 10 tarvitab telefoni. Peaaegu võrdse arenguga ringhäälingu alal on Inglismaa ja Rootsi, kus iga saja elaniku kohta tuleb umbes raadiokuulajat. Imelik paistab asjaolu, et Inglismaal ei ole telefoniabo nente pooltki raadiokuulajate arvust (4,%), kuna Rootsis on peaaegu sama palju telefoniabonente kui raadiokuulajaidki. Üldiselt peab tähendama, et põhjamaad sammu vad oma telefonivõrgu arendamisega esirinnas. Hoopis vastupidine olukord valitseb Shveitsis, kes omab hästi arenenud telefonivõrgu ja kaks korda niipalju telefoniaparaate kui raadiovastuvõtjaid. Ringhäälingu suhtes seitsmendal ja telefoni suhtes Hind arvatud kuu lutuste veeru laiuse järele 11 aastakäik kuuendal kohal asub Saksamaa. Siin langeb iga 100 ela niku peale ümmarguselt raadiokuulajat ja 5 telefoniabonenti. Raske majandusliku seisukorra tõttu võib ole tada telefoniabonentide kahanemist ja raadiokuulajate juurdekasvu. Kaugel allpool keskmist tasapinda nii ringhäälingu kui ka telefoni suhtes asuvad lõunapoolsed maad. Itaa lias, Jugoslaavias, Bulgaarias ja Rumeenias ei tõuse mõ- lema ala kasutajate arv üle 1%. Seda nähet võib^[[seletada sellega, et lõunamaalased veedavad suurema osa oma ajast uulitsal ja seepärast ei tunne tarvidust nii suurel määral koduste mugavuste vastu. Huvitav on märkida, et meie oleme ainuke maa, kus raadiokuulajaid bn saipa palju kui telefoniabonentegi. Erilist huvi peaks äratama veel Nõukogude-Vene vasta vad arvud. Võrreldes maa suurusega ja elanikkude arvuga on siin telefonivõrk väga nõrgalt arenenud (0, /o). Ring hääling on suurte soodustuste (abonentmaksu puudumine) tõttu tunduvalt rohkem arenenud (1,2%). Seega sammub Nõukogude-Vene Poola, Leedu, liii. Luksemburgi ja üle mal nimetatud lõunapoolsete riikide eesotsas

4 S ß lp in g e f a v o d u h u lu. ßd. 2*ez>im an Paraja eelpinge andmine vastuvõtja lampidele ei ole sugugi kerge ülesanne. Ilma mõõtriistadeta katsetusel on raske tabadä parajat normi seepärast, et palja kõr vaga on peaaegu võimata määrata kindlaks kuuldavuses vahet, mida tekitab eelpinge muutmine. Kuigi kuulata katsestamisel üht ja sama jaama, siiski vahetegemine õige ja ebaõige eelpinge vahel on võimalik ainult harukorral. Ainult õige suured muudatused, 8 10 voldi ula tuses, tekitavad kõrvaga tabatavat teisenemist hääles. Palmiviina. kaup leja Hollandi-In diast Viina hoiab ta õõnsas bam buse pilliroost to rus ja müüb sealt ^topka ' viisi soo vijaile Raadio ürgm etsas Põhja-Rhodesia lühilainesaatjale, mis kaugel maasüdames asuvaid ametnikke omavahel ja keskvalitsusega ühendab, saadakse 140-vatilist võimsust inimjõul. Kaks neegrit ajab pedaalide abil ringi dünamod. Saatja võib töötada 40 ja 0 meetrilise lainepiirkonnas. Vastuvõtjate lainepiirkond on 10 kuni 200 meetrini. Pilt kujutab kahte neegrit palehigis elektrit tegemas. Kõige õigem on reguleerida eelpinget enamvähem vastavaks lambi andmetele, mis antakse harilikult äri poolt lambile,;kaasa. Neis andmeis need on ena mail ju h tu d e l küll ainult saksa, inglise või prantsuse keeles on tähendatud lampide anoodpinge juures ka vajaline eelpinge. Kui lampi tarvitatakse selles astmes ja selles lülituses, mis lambi jaoks ette nähtud, siis and metes üles antud eelpinge on enamasti alati paras. Mõ nikord juhtub ka, et mõnda lampi kasutatakse teiseks otstarbeks, kui see ettenähtud, siis on eelpinge tarvitus muidugi teissugune. Nii näiteks mõni audionlamp, mida teatavas lülituses sünnib hääde tulemustega kasu tada kõrgesagedus- või madalsagedusastmes, tarvitab ühes astmes hoopis teissugust eelpinget kui teine. Lam pide andmetes on see aga tavaliselt näitamata. Lampide andmed näitavad, et juhul, kui anoodpinge on kõrgem, tuleb hääks vastuvõtuks anda lambile kõr gemat eelpingetki. "Võtame näiteks^lambi Valvo H40: Maaliline Budda tempel Kalkuttas 100-voldise anoodpinge juures on parajaks eelpingeks, 0-voldise anoodpinge juures volti; Valvo V 40 tar vitab 0 voldi juures volti, 75 voldi juures 1,5 volti eelpinget; L410 ICO-voldilise anoodpinge juures umbes 10 volti, 0-voldil'se anoodpinge juures umbes volti; L41 tarvitab voldilise anoodpinge juures vas tavalt volti eelpinget. Nõnda on igal lambil isesu gused nõudmised eelpinge kohta ja ühel ja samal lam bil on iga ülesande täitmisel isesugused vajadused eel pinge suhtes. Kohane eelpinge suurendab lambi võimiust, parandab häält ja pikendab lambi iga. Kahju ainult, et kohase eelpinge leidmiseks ei saa anda üldiseid reegleid ega norme, vaid need tuleb leida vastavalt lambi üles andele, lülitusele ja skeemile, milles lampi kasutatakse. Asjatundlik ehitaja leiab õige eelpinge üles mõõtmiste ja katsetuste varal. Tuleb teada vähemalt lambile an tava anoodpinge suurus, siis leiab kergesti kohase eelpinge. Eelpinge avaldab suurt mõju voolukulule. Ebaõige eelpingega võib teha vastuvõtja voolukulu asjatult liig suureks. Kõrge eelpinge vähendab tunduvalt voolukulu ja näib seepoolest olevat kasulik, kuid madala anood pinge juures kõrge eelpinge ei anna seda kokkuhoidu, mis annab kõrgema anoodpinge juures. Siit selgub jäl legi, et igale anoodpingele on vaja iga lambi juures ko hane norm eelpinget. Täiesti ülearune ja isegi kahjulik on anda vastuvõtja-lampidele kõrget anoodpinget, jättes lampide eelpinge endiseks. Selle läbi tõuseks voolukulu tublisti, vastuvõtja võimsus ja hääletugevus ei suureneks aga sugugi või paremal juhul suureneks ainult pisut, kuid hääl muutuks kärisevaks ja ebapuhtaks. Samal ajal aga kohase eelpingega saavutatakse palju väiksema voolukuluga paremaid tagajärgi ning kõige selle juures hoitakse lampide tervist. Kuidas eelpinge avaldab mõju voolukulule, selle kohta toon kestvate katsestuste tulemusena saadud andmed. Vastuvõtjas olid lambid: A408, H40, W40 ja L410; skeem: Esto-Muusika 4-lambiline neutrodüün, ilma reaktsioonita. Lampidele andsin anoodvoolu võrkanoo- 188

5 dist ( Philips 72), eelpinget -voldilisest värskest eelpinge patareist. Muuta sain ainult kahe lambi eelpinget, kuid seegi eelpinge muutmine annab selge pildi eelpinge ja voolukulu omavahelisest sõltuvusest. Katsete juures anoodpinget ei muutnud ja võrkanood näitas lõpplambi anoodpinget nr. 2 ja teiste anood pinget nr. 1 peal. Seega anoodpinge oli võrdlemisi madal: lõpplambil 0 100, teistel lampidel 40 0 volti, nagu näitas mõõtmine mavomeetri abil. Pinge oli kõi kuv seepärast, et eelpinge kõrgendamisega kõrgenes anoodpinge iseenesest; samuti langes anoodpinge, kui alandasin eelpinget. Huvitav on tähele panna, et harilikult suureneb vooltttugevus (amperaazh) ühes anoodpinge tõusuga, kuid sel juhul, kui anoodpinge suureneb eelpinge tõstmise läbi, voolutugevus ei tõuse, vaid koguni langeb. Lange mine sünnib aga ainult teatava piirini. Sellest peale al gab amperaazhi tõus. Kuidas eelpinge avaldab mõju voolukulule, seda näitab piltlikult järgnev tabel: Lõpp lambi eel pinge voltides 4 1/2 7 1 /2 1 1 /2 7 1 / /2 I madal- Mitme sek. Lõpp jooksul ku lambi lambi eel lub eel üks watt pinge pinge võimsust voltides voltides 41/2 4 1/2 41 /2 4 1 /2 41/2 4 1 / madal- Mitme sek. jooksul ku lambi eel lub üks watt pinge võimsust voltides 71/2 71/2 7 1 /2 71/2 1 1 /2 1 1 /2 Trappezi(PranisusmaalPariisi lähedal) raadio-katsesaatejaama antennid ja saatehoone 1 1 / Tabelis näidatud eelpinge tagajärjel hääle juures olulist muudatust ei ole märgata, peale selle, et tugevam eelpinge sumbutab häält ja vaja on hääletugevuse regu leerijast (kõrgesagedusiambi küttereostaadist) keerata juurde, et saada endist hääletugevust. Õige nõrga, 4 Uus saatja Egiptusse Egiptuse valitsus on otsustanud asutada suurt raadioühingut, mille aktsiatest oleks 55Q/o omamaalaste käes. Uus ühing ehitaks Abu Zabalisse saatja, mille ülesandeks oleks tähtsamate välissaatjate vastuvõtmine ja nende üle andmine kohalikele saatjaile. Riik peab ühingu üle kont rolli ja seab tingimuseks, et ühingu tööjõududeks oleks ainult omamaalased. Raadiokuulamise aastamaks tuleks 80 piastrit (umbes 10 krooni). Mikrofonid ja valjuhääldajad Rooma P eetri kirikus Rooma paavst on mitmel puhul kinnitanud, et kirik pooldab täisi määral tehnika arengut ja et usu ja moodsa teaduse vahel peab valitsema hää kooskõla. Seda või megi konstateerida mitmel puhul. Nii pühitseti läinud aasta novembris sisse Peetri kirikus uus elektriline sea deldis, mis võimaldas rooma Basiliika hiigelkella (kaalub 11 tonni) häält kuulda Üle terve Rooma. Hiljuti prooviti Peetri kirikus uut valjuhääldajate ja mikrofonide seadeldist. Selle seadeldise abil on võimalik ka kõige kaugemates kiriku nurkades kuulata kõiki ju malateenistuse tseremoniisid täie selgusega. Et kogu seadeldis on ühendatud ka Vatikani saatjaga, siis on või malik isegi kogu ilmal kuulata paavsti kõnesid. Mainitud seadeldis koosneb 10 võimsast valjuhääldajast, mis on i/ 2-voldilise eelpinge juures tundub pisut ebapuhtust hääles; samasugust ebapuhtust on märgata ka 1 1/ 2 voldilist eelpinget tarvitades. Kuid see ebapuhtus on ai nult vaevu märgatav. Nii võib öelda seda, mis alul kons tateeritud, nimelt, et hääle järele on peaaegu võimata või väga raske valida lampidele parajat eelpinget. Kui vaatame, missuguse eelpinge juures V'jo1u <u1u kõige väiksem, siis leiame, et sellepoolest tulusam eel pinge o n : lõpplambile 10 V2, ja madäisägeduslambile 4 V2 volti. See eelpinge vastab peaaegu täpselt lampide andmetele, mille järele lõpplamp 100-voldise anoodpinge juures vajab 10 volti eelpinget, madalsageduslamp aga 0 voldi juures umbes volti. Anoodpinge oli katsetuse ajal lõpplambil umbes 100 volti, madalsageduslambil 70 voldi ümber. Selle eelpinge juures on märgata ka, et hääletuge vuse reguleerijast on vaja anda õige pisut tugevust, teissuguste eelpingete juures aga vaja keerata hääletu gevuse reguleerijat rohkem. Hääl osutub õige eelpinge juures hääks. Selle juures võib näidata üht silmatorkavat tõsiasja: kõige kohasema eelpinge juures, on voolukulu kõige väiksem, ilma et hääietugevus ja häälepuhtus sugugi kannataksid, vaid pigemini võidavad. Suurem eelpinge harilikult vähendab voolukulu, aga üle õige normi antud eelpinge teeb voolukulu suu remaks, kuid siiski vähem, kui alla õige normi antud eelpinge. Siit järeldub, et eelpinge võib olla pigemini pisut suurem õigest normist, kui sellest pisem. Liiga väikese eelpingega raadiokuulamine suurendab voolu kulu õige tublisti ja võib rikkuda ka häält. kõik elektrodünaamilised ja varustatud Irehtritega, mis sumbutavad kahjulikku vastukaja. Kõik valjuhääldajad on asetatud 18 m kõrgusele. Muusikat ja kõnet võetakse vastu mikrofoni abil, mis on asetatud järgmiselt: kantslisse, altarile ja koorile. Viimased on varustatud erilise eelvõimendajaga. Kogu juhestik on umbes 00 m pikk ja isoleeritud 1000 voldi suhtes. Sensatsioonilihe leiu tis Raadioaparaat, mis peab ühendust veealuste paatidega Hiljuti prooviti Tigulio lahes (Itaalias) uut aparaati, mis on leiutatud merikapteni insener Attilio Brauzzi poolt. Mainitud aparaat võimaldab sukeldunud veeälusš paadiga sidet pidada 50 meetri ulatuses. Leiutisel õn eriti siis määratu tähtsus, kui on tarvis määrata hukku^ nud veealuse paadi õiget asupaika, oletades m^uidugi, et hukkunud laeva raadioseadis on veel korras. Ka V enem aal m aksustatakse raadiokuulajad Teatavasti olid Nõukogude Venes seni kõik raadio kuulajad maksuvabad. Kõik kulud kand^ riik puht kom munistliku kihutustöö huvides. Nüüd oh otsustatud kõik raadiokuulajad maksustada, kuna riik ei jõua arvurikaste saatjate ülespidamiskulusid kanda. Oh kavatsusel seada sisse mitmesuguse suurusega abonentmaksu. 18

6 Muusikaline wxtafk umibev maailma te. andia Ja Tiibet B riti-lndia saatejaam ad Lahore. Rangoon Bombay Kalkutta Madras. 40 m , , 770 Elanikke: (7. a.) Kuulajaid: (veebr. 12. a.) Bangkok Bangkok. 20 m 7 khz Elanikke:.. (7. a.) Kuulajaid;.4 (1. jaan. 12. a.) khz -7> ii JJ JJ 0,5 kw 0,25 2, 1,5» 0,5 Silam 0,5 kw 2,5 T seiloni saar Kolombo m 75 khz 1,5 kw Elanikke: (7. a.) Kuulajaid: (1. jaan. 12. a.) Hollandi-India Bataavia, m 1480 khz 5 kw Viini suursaatja valmib detsem bris Ühel Viini ringhäälingu-konverentsil teatas prof. dr. Schwaiger, Ravagi tehniline juhataja, järgnevat uue suur saatja üle: Ravag paneb kõik kaalule, et Viini suursaatjat tegelikult kuni selle aasta jõuluni tööle panna. Vähe malt ei tohiks sellest tähtpäevast üle minna. Ainult siis, kui tulevad ettenägematud ja ebanormaalsed ilmastiku olud, peaks arvestama pikema viivitusega. Saatja kulud, mille osad praegu eranditult on kodumaal valmistatud, ulatuvad 4,5 5 milj. (2,25 2,5 milj. Ekr.) shillingini, mis küünib igatahes üle eelarve (?). Saatja asukoht Bisembergis, mis valiti kauaaegsete täpsete katsete järgi, kind lustab parimat vastuvõttu. Kindlaid andmeid pole prae gusel silmapilgul võimalik anda. Raadiokuulajad nõuaväd pühapäevil pike m at eeskava Inglise raadiokuulajad on juba aastaid rahuldamatud raadio pühapäevase lühikese eeskava pärast, mis algab alles pärast lõunat kell 1. BBC on nüüd järele andnud avalikkuse nõudele ja 5. juunist algab pühapäevane ees kava kell 1.0, Elanikke: (7. a.) Kuulajaid: 270 (1. jaan. 12. a.) Ka A m eerika ringhääling välism aalastele suletud President Hoover on esitanud seaduseelnõu, mis näeb ette välismaalaste muusikute esinemiskeelu Amee rika Ühendriiges. Seadus on maksev ka ringhäälingu suhtes. Erandeid tehakse ainult staaridele. Am eerika komponistid nõuavad ringhäälin gult 4 milj. dollarit Ameerika ringhääling maksis siiamaani muusikute autoriõiguse lunastamiseks aastas 1 miljon dollarit. See leping lõpeb sel aastal 1. juunil ja seepärast American Society of Composers, Authors and Publishers on sead nud nõudmise 4 milj. dollari peale. Ringhäälingu ju hatus seletas, et tal pole võimalust maksta sellist summat ja üldse pole nõustunud sellise nõudega. Autoriteühing ja National Association of Broadcasters on seepärast ühi nenud, et hiljemalt 1. septembrini peab olema esitatud tarvilik lahendus. Shaljapin laulab raadios ainult suure tasu eest Shaljapin andis ühe tshehhi kontserdi puhul Prahas intervjuu mõnele ajakirjanikule. Seejuures avaldas ta oma seisukohta raadio suhtes (mis on täitsa eitav-äraütlev). Ta kõne on õige lähelepanuäratav. Nii ütles ta: Nad tahavad, et ma täitsa tasuta laulaksin raadios see olevat suur reklaam minule. Ma tarvitan honorari, mitte rek laami. Öeldakse, ma olevat kallis kunstnik; See peab nii olema, minusarnasel kunstnikul on suuri väljaminekuid. Piccaso nõudis ühelt ameeriklannalt allkirja eest ühel fotol franki mina kirjutan oma fotodele alla tasuta. Euroopa saatjate kilowatt-võidujooks Läinud aasta jooksul on terve rida euroopa saatjaid oma võimsust mitmekordselt suurendanud. 12. a. toob ka siin veelgi uusi edusamme esile. Saatjad, millede võimsust möödunud aastal suurendatud on järgmised: Radio-Paris 0 kw, München 75 kw, Viin 10 kw, Mi lano 50 kw, Berliin 75 kw, Dublin 80 kw, Leipzig 0 kw, Glasgow 70 kw, Neapel 50 kw, Poste Parisien 0 kw, Breslau 75 kw, Cardiff 70 kw, Frankfurt 25 kw, Belfast 70 kw. Katsejaam planeetidega sidepidam iseks Pilt kujutab Ameerikas ehitatud ultralühilainesaatjat, millega tahetakse luua sidet Marsiga. Paremal antenn ja vasemal saatja aparatuur, mis töötab lainel 42 cm.

7 Aken akna järele pakatab ning avaneb nagu õis, siru tades ruudud õilmelehtedena kevadpäikesesse. Igast uuest avast voolab issanda vasallide manitsus tõotus kiitus. Pisut vanas stiili luulet proosas? Õnneks ei. Ma lihtsalt jalutan esimese püha hommikul piki pealinna tänavaid ja pean paratamatult pealt kuulama raadio kaudu üleantavaid jumalateenistusi. Sellest tõsisest issanda nuhtlusest saan ma sama vähe lahti nagu omaenda var just. Kirun vaikselt ja soovin kogu raadio sinna, kus kasvab pipar. Nagu seal teda ei oleks. Kus teda ei ole? Kindlasti kükitab praegu kannibal palmi all, sööb sirtse rosinatega ja kuulab oma 2-lambilise superaudionultraneutrodüüniga jumalateenistust. Jah! Ja pärast kor raldab ta suure nelipüha kai-kai ja sööb lõunaks sama papi garneeritult sidrunitega... Tere! Tere onu Moori Häid pühi!* Mis k u r... häid pühi torman stuudiosse, pole mul pühi kunagi! Näe, jälle üks raadio ohver, mõtlen hilju, ja ta ei tohi seepärast kedagi ära süüa. Tulge kaasa, täna tuleb huvitav ülekanne Kevad raadios reportaazh maastikult. Estonia kolmandal korral on igavene sigri-migri. Juba uksel jookseb keegi isand lehmakellaga mulle mantli alla. Pomiseb andeks ja tormab suurde stuudiosse. Üle koridori väiksest stuudiost ruttab talle keegi järele, elu kutselt ilmselt amokijooksja, mikrofon kaenla all. Korraga on ruum nii häält tulvil, et pean sellele ruumiandmiseks istuma. Härra Tummal on käes suur klaas punast veini, ta tõstab selle kõrgele ja laulab seda ihalevalt silmitsedes veel kõrgemalt midagi sätendab, särab ja selgub... Onu Moor on jõudnud mantli ära võtta ja algab reportaazhiga : Kõikjal, kõikjal päike, ma seisan lõp mata avaral maastikul, silmapiiril ei ühtki hoonet ega inim est.. Nüüd hakkab mantli alla pugeja helistama lehma kella..... kuulete kuis pärast pikka talvet laudas olnud kari rõõmsalt sööb murul, kostab jälle Moori hääl. On juba südapäev ja nad lähevad ojale jooma, kuulake kuis vesi vallatult vuliseb selles... Onu Moor kallab ojakesi pudelist shoppenisse ja joob ta külma rahuga ära, hoopis unustades vaesed jänused lehmad. Nüüd hakkab paljaspäine isand puhuma imelikku instrumenti ja stuudiosse on korraga lahti pääsenud terve päästearmee^pääsukesi. Linnud taeva all laulavad hümni kevadele ja nen dega ühineb meri, mis kohab siinsamas kallaku a ll... Kui meri kohe kohisema ei hakka, pöördub Moor paha selt ümber ja annab kohinale märku, et oleks aeg tegevust alata. Terve kollektsioon riistapuid ja aparaate pannakse töötama. Mees jätab lehmakella sinnapaika, haarab kalis telliskivi ja hõõrub neid vastamisi, keegi teine muu sik krõbistab meeleheitlikult mingi vahukloppijaga trummil.., Siia ei ole jõudnud veel tehnika ega inimkultuur valit seb vaid lihtne ürgloodus,., kuulen veel onii Moori ütlevat, kui ukse vahelt välja hiilin. Ainuke kes mulle silma ei puutunud, oli Esop. Ah Esop, vastab keegi möödaruttaja, tema on maal jänesejahil. Punane tuli ukse kohal lööb põlema. Lipsan sisse. Moor seisab mantlis mikrofoni ees: Hallo, hallo! Siin Tallina ja Tartu! Järgmiseks laulab härra Arno Tumm Ridala laulu Kevade tunne, mis on sissejuhatuseks järgnevale reportaazhile Kevad raadios. 11

8 Tehniline liirjallast ^ A sjast a v ita tu d T allin n as. 1) Teie küsimused on kõik sedasorti, mis panevad meid otse nõuta seisu korda. Kuidas saame Teile tehnilise kirjakasti vastuses juhatusi anda 1000-voldiIist pinget väljakannatavate plokkkondensaätorite valmistamiseks? Või juhatust univer saalse vastuvõtja ehituseks, mis niihästi vahelduva kui ka alalisvöölu valgustusvõrgust töötaks. Kõike on võima lik valmistada ja kombineerida, kui selleks on olemas vajalikke materjale, tööriistu ning mis peaasi oskust. Meie ei või teada, kas Teie kõige sellega olete varustatud. Müügil igatahes sarnast universaalvõrkvastuvõtjat ei ole. 2) Madalsagedüsr transformaatori te kodusel teel valmista mine on mõttetu ettevõte. Ilma täpsete mõõtmisteta ning arvestusteta valmistatud transformaator jääb ka. siis, kui ta ehitaja arvates on eeskujulikult tehtud, tunduvalt maha väärtuse poolest vabriku toodetest. Primaarmähise keerdude arv ja mähise traadi jämedus on igal transfor maatori tüübil isesugune. N, A, T ä it u s. 1) Neutrodüünis ei teki omavõnkeid kõrgesagedusosas siis, kui a) võnkeahelad on liiga sumbutatud peene mähise, traadi halva konstruktsiooni või halbade pöörkondensaatorite tõttu, b) kui lambid on va nad ja tuimad, c) kui anoodpinge on liiaks madal, d) kui lampide küttepinge on alla normaalset. Neist põhjusist on sagedamini ettetulev teine. Igal juhul töötab sarnane vastuvõtja ebanormaalseil tingimusil ega suuda anda täie likku võim sust Teie valmistatud poolidel on kahtlemata suurem sumbuvus kui originaalaparaadi poolidel, siiski ei peaks see asjaolu suutma aparaati sedavõrt sumbutada. Arvatavasti mõjuvad Teil mitu põhjust korraga. 2) Kõrgesagedustransformaatorite täppis arvestuskäik on avaldatud Raadio käsiraamatus lk Airiult lakk-isolaatorlga traat ei kõlba neutrodüüni poolide val mistamiseks sellest traadist valmistatud poolide liiaks suure sisemahtuvuse tõttu. ) Valgustuseks määratud huumlambid ei kõlba alaldajaiks lämbeks. Huumlamp, mis voolu alaldamiseks on määratud, peab omama ähe elektroodi väga väikese pinnaga teisega võrreldes. 4) Ko dusel teel valmistatud akkumulaatori plaatide vastupida vus on väga väike ja töö ei tasu ennast kuidagi ära, pulgaga sissemääritud segu, mis keemiliselt sugugi puhas ei ole, nagu seda vabrikus tarvitatakse, ei jää tina raa messe kinni, vaid kukub varsti välja. A b o n e n t 20 V iljan d is. 1) Varivõrelambi püstiasendamisel vastuvõtjas pikenevad ühendused võnkeahelate vahel ja tekivad kergemini soovimatud sidestused. Lambi püstiasetamisel on soovitav seda paigutada rohkem kõrgesagedus- kui audionastme lähedale. 2) Philips A442-le vastab Telefunkemi RES04. RES0 lampi meie ei tunne. ) Meil on häämeel kuuldes, et meie 2-lambiIine vastu võtja Teil nii häid tagajärgi andis ja täname saadetud teate eest. A Ja Pärnus«1) Teie lampidest kõlbavad esimeseks lambiks A425, teiseks A40 või RE074 ühekordselt. Neile lämbele on maksvad kõik ehituskirjelduses antud mahluvuste ning takistuste suurused. Kolmandaks lam biks peaksite võtma mõne võimsama lambi, näiteks B40, B40, REl 14 või RE14. 2) Küsitud madalsagedustransformaator on üks odavamahinnalisemaid turukaupu, pa remas vastuvõtjas võib hädakorral kasutada. M. T. A ser is. 1) Teie lamp on nähtavasti kuidagi rikutud. Üldiselt on need lambid väga õrnad ja väga vähe tarvitatavad. Kui ta selles lülituses ei tööta, milles harilik lamp korralikult töötab, siis ei seisa viga sugugi mitte reaktsioonis, vaid lambis. 2) Teie küsitud seaduste muudatused pole kumbagi veel maksvusele pääsenud. E. B. N õm m el. 1) Raadios nr. 4 7 avaldatud skeem on parem. 2) Reguleeritava antennisidestusega võib tunduvalt parandada vastuvõtja selektiivsust, käsi tus on aga hulga tülikam ja keerulisem. ) 250 cm pöörkondensaatori tarvitamisel suureneb vajalik poolide komp lektide arv, neid läheb vähemasti kolm komplekti vaja. 4) Ühelambilise madalsagedusvõimendaja ehitamine on niivõrt lihtis, et sellele montaazhskeemi valmistamine ei tasu end ära. Ehituskirjeldusi leiate Raadio käsiraamatus ja F. Olbrei Detektorist refleksvastuvõtjani. 5) Ühelambilises audionvastuvõtjas ei anna ühevõrega lamp märga tavat paremust võrreldes kahevõrelambiga. ) Selle apa raadile montaazhskeemi pole. S. V. T allin n as. Kahe varivõre-kõrgesagedusastmega vastuvõtja ehitus käib keskpärasel raadioharrastajal üle jõu. Seepärast pole ehitatud ka ehituskirjeldusi Ed. B ru h lin. Küsitud isik on hra Ernst Seim, tolle aegne R. R. juhatusliige. N, B. V algam a.al. Võtame meeleldi vastu Teie poolt saadetud kaastööd, kui nad sisaldavad kohapealseid raadiouudiseid ja puudutavad üldist kohapealset raadioarengut. A. M, Tallinna!!'. Aitab sellest, kui lülite otsekohe antenni maaga. G. B. S u ig u s. Raadiokuulamlse lõpetamisel peate sellest teatama postivalitsusele, kas kirjalikult ehk suu liselt. Antenni peate võtma maha juhul, kui majapere mees ei võta vastutust endale, et Teie salaja,ei kuula. Väljaandja: Üleriikline Eesti Raadioühing Vastutav toimetaja: Dr. H. Mäe Besti ÜhistrUkikoda, Tallinnas 12

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1. II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival 1. 7. jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.-7. jaanuaril 2013. toimub II Tallinna Bachi nimeline

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 on tuntuim Lõuna-Itaalia suurkooperatiiv, mis asub Puglia veinipiirkonna keskel Salentos ning tegutseb aastast 1989. 2007, 2009 ja 2014 aastatel sai Vinitalyl parima Itaalia veinimaja tiitli. 2005, 2006

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem