Lõikamisandmete käsiraamat (ET) Version 4.6 released on 07Feb14

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lõikamisandmete käsiraamat (ET) Version 4.6 released on 07Feb14"

Väljavõte

1 PT-36/ G2 süsteemi plasmakaarlõikuri andmed Lõikamisandmete käsiraamat (ET)

2 KINDLUSTA, ET SEE INFO JÕUAKS KASUTAJANI. LISAKOOPIAID ON VÕIMALIK SAADA SEADME HANKIJALT. TÄHELEPANU Need JUHISED on mõeldud kogenud kasutajatele. Kui te ei ole tutvunud kaarkeevituse ja kaarlõikuse seadmete tööpõhimõtedega, me soovitame teile läbi lugeda meie brošuuri Ettevaatusabinõud ja ohutud töövõtted kaarkeevitusel, kaarlõikusel ja kaarpinnalõikamisel, vorm ÄRGE lubage välja õpetamata personaalile paigaldada, kasutada ja hooldada seadet. ÄRGE proovige paigaldada või kasutada seda seadet ilma läbi lugemata ja täielikult arusaamata käesolevaid juhiseid. Kui te käesolevastest juhistest täielkult ei saa aru pöörduge hankijate poole lisainformatsiooni saamis. Kindlasti lugege läbi OHUTUSNÕUETE EELDUSED enne seadme paigaldamist või kasutamist. KASUTAJA VASTUTUS See seade töötab kooskõlas kirjeldusega antud käesolevas kasutusjuhendis ja kleebistega lisajuhendites ja/või tekstilisades juhul kui seade on paigaldatakse, töödatakse, hooldatakse ja parandatakse vastavalt kasutusjuhendi instruktsioonidele. Seadet on vaja perioodiliselt kontrollida. Rikutu või mitte töökorras seadet ei tohi kasutada. Rikutuid, puuduvaid, kulunuid, väändunuid ja määrdunuid osi on vaja koheselt vahetada. Juhul kui selline vahetus või parandus on vajalik, tootja soovitab pöörduda kirjalikult või telefoni teel autoriseeritud distribjutori poole kellelt seade oli ostetud. Seadet või tema ükskõik milliseid osi ei tohi muuta ilma eelneva kirjaliku tootja nõusolekuta. Seadme kasutaja vastutab täielikult ükskõik millise rikke eest, mis tekkis seadme väärkasutusel, vigasel hooldusel, kahjustusel, väärparandusel või seadme ümbertegemisel ükskõik kellega peale tootja või tootja poolt määratud teenindusservise. ENNE SEADME PAIGALDAMIST VÕI KASUTAMIST LOE LÄBI JA MÕISTA KASUTUSJUHENDIT. KAITSKE END JA TEISI! 2

3 SISUKORD Peatükk / Pealkiri Lk Ohutuse Ettevaatusabinõud...5 Süsinikterase kvaliteet...13 Alumiiniumi kvaliteet...35 Roostevaba terase kvaliteet...47 Süsinikterase tootmine...61 Alumiiniumi kvaliteet Roostevaba terase tootmine Veesissepritse alumiiniumi tootmine Veesissepritse roostevaba terase tootmine Süsinikteras Õhk Alumiinium Õhk Roostevaba teras Õhk

4 SISUKORD 4

5 OSA 1 OHUTUSE ETTEVAATUSABINÕUD 1.0 Ohutuse Ettevaatusabinõud ESAB keevitus- ja plasmalõikusseadme kasutajad omavad lõplikut vastutust kindlustamaks, et kõik kes töötavad seadmega ja asuvad seadme kõrval järgivad vastavaid tööohutuse ettevaatusabinõusid. Ohutuse ettevaatusabinõud peavad vastama nõudeile, mis kehtivad sellist tüüpi keevitus ja plasmalõikuse seadmetele. Järgnevaid soovitusi on vaja järgida lisaks tavalistele reeglitele, mis rakendatakse töökohas. Ainult välja õppetatud personaal, kes tunneb töövõtteid keevitus ja plasmalõikuse seadmega, peab teostama kõiki töid. Seadme väärkasutamine võib tekitada ohtlikke olukordi mille tulemusena võib olla kasutaja vigastus või seadme rikke. 1. Ükskõik, kes kasutab keevituse ja plasmalõikuse seadet peab tundma: - tema tööd - avariilülitide asukohti - tema töövõimalusi - vastavaid ohutuse ettevaatusabinõusid - keevitust ja / või plasmalõikust 2. Kasutaja peab kindlustama: - et loata ja mittevajalikud isikuid ei paikneks seadme töötsoonis tema käivitamisel. - et kõik kasutavad kaitsevahendeid kaarleegi süttimisel. 3. Töökoht peab: - sobima oma eesmärgiks - olema vaba tuuletõmbest 4. Isiklikud kaitsevahendid: - Alati peab kandma soovitatavaid isiklikuid kaitsevahendeid, nagu näiteks kaitseprille, tulekindlaid kaitseriideid ja sobivaid kindaid. - Ärge kandke liiga vabat riietust ja aksessuarid, nagu näiteks salle, käevõrusid, jne. Nende tööpinkidesse sattumise tulemus on kehavigastus või põletus. 5. Üldised ettevaatusabinõud: - Peab kindlustama tagasipöörduva kaabli turvalise ühenduse. - Töid kõrgepingeseadmetega võib teostada ainult kvalifitseeritud elektrik. - Vastavad tulekustutamisseaded peavad olema silmnähtavalt märgistatud ja paiknema ligidal. - Seadme määrimist ja hooldust ei tohi teostada seadme kasutamise ajal. 5

6 OSA 1 OHUTUSE ETTEVAATUSABINÕUD Kaitlass IP kood näitab kaitlassi, st kaitstusastet tahkete esemete või vee läbitungimise vastu. Kaitse on mõeldud sõrmega puudutamise, enam kui 12 suuruste tahkete esemete ja vertikaaltelje suhtes kuni 60º all langevate veepritsmete vastu. Seadet märgistusega IP23S võib hoida välitingimustes, kuid see pole mõeldud väljas kasutamis saju korral, kui puudub kaitsevari. ETTEVAATUST! Kui seade asetatakse pinnale, mille kalle on enam kui 15º, võib see ümber kukkuda. See võib põhjustada kehavigastusi ja/või ulatuslikku kahju. Maksimaalne lubatud kalle 15 6

7 OSA 1 OHUTUSE ETTEVAATUSABINÕUD TÄHELEPANU KEEVITUS JA PLASMALÕIKUS VÕIVAD TEKITADA KEHAVIGASTUSI TEILE JA TEISTELE. VÕTKE TARVITUSELE ETTEVAATUSABINÕUSID KEEVITAMISE JA LÕIKUSE AJAL. KÜSIGE OMA TÖÖANDJALT TÖÖOHUTUSE INSTRUKTAAŽI, MIS PÕHINEB TOOTJALT SAADUD INFORMATSIOONIL OHTUDEST SEADMEGA TÖÖTAMISEL. Elektrilöök - võib tappa! - Paigaldage ja maandage keevituse või plasmalõikuse seade vastavalt rakendavatele reeglitele. - Ärge puudutage voolu all olevaid osi paljaste kätega, niiskete kinnastega või niiskete rõivastega. - Isoleerige end maast ja tööldetavast detailist. - Töötamise ajal hoia end ohutus kehaasendis. SIUTS JA GAASID - On kahjulikud teie tervisele. - Hoidke pead eemal suitsust. - Kasutage ventilatsiooni või õhutõet, või mõlemaid, suitsu ja gaaside eemaldamis töökohast ja tööruumist. KAARE KIIRGUS - Võib vigastada silmi ja põletada nahka. - Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage keevituse / plasmalõikuse kaitseekraani ja keevitusmaski ja kandke kaitseriideid. - Kaitske kõrvalseisjaid sobivate ekraanidega ja sirmidega. TULEOHT - Sädemed võivad tekkitada tulekahju. Veenduge, et lähedal ei ole kergsüttivaid materjale. MÜRA - Liigne müra võib kahjustada kuulmist. - Kaitske oma kõrvu. Kasutage kaitõrvaklappe või teisi kaitsevahendeid. - Hoiatage kõrvalolijaid ohust. RIKE - Juhul kui esineb rike kutsuge asjatundja. ENNE SEADME PAIGALDAMIST VÕI KASUTAMIST LOE LÄBI JA MÕISTA KASUTUSJUHENDIT. KAITSKE END JA TEISI! ETTEVAATUST! See seade on üksnes plasmalõikus. Mis tahes muu kasutus võib põhjustada kehavigastusi ja/või kahjustada seadet. ETTEVAATUST! Kehavigastuste ja/või seadme kahjustuste vältimis tõstke seadet näidatud meetodil ja haakepunkte kasutades. 7

8 OSA 1 OHUTUSE ETTEVAATUSABINÕUD 8

9 OSA 1 OHUTUSE ETTEVAATUSABINÕUD Vesiniku plahvatusoht. Enne veelaual lõikamist lugege läbi järgmised hoiatused. Veelaua kasutamine plasmakaarega lõikamis ei ole kunagi päris ohutu. Lõigatava plaadi alla kogunenud vesinik on põhjustanud mitmeid tugevaid plahvatusi. Sellised plahvatused on kaasa toonud suuri rahalisi kahjusid. Lisaks võib plahvatus põhjustada tõsiseid vigastusi ja surma. Olemasoleva teabe kohaselt tuleb veelauale vesinikku kolmest allikast. 1. Reaktsioon sulametalliga Suurem osa vesinikust tekib metallioksiidide moodustumise käigus, räbu sulametalli kiirel reageerimisel veega. Selle reaktsiooni käigus eraldub vesinikku enam suure hapnikuanfiinsusega metallidest, nagu alumiinium ja magneesium, võrreldes näiteks raua ja terase lõikamisega. Suurem osa vesinikust tõuseb kohe vee pinnale, kuid osa jääb väikeste metalliosakeste külge. Metallitükid settivad veelaua põhja ning vesinik tõuseb pikkamisi vee pinnale. 2. Aeglane keemiline reaktsioon Vesinikku eraldub ka külmade metalliosakeste aeglasel reageerimisel veega, muude metallidega või vees olevate kemikaalidega. Vesinik tõuseb pikkamisi mullidena vee pinnale. 3. Plasma ja kaitsegaas Plasma- ja kaitsegaasi kasutamise ajal võib moodustuda vesinikku ja muid põlevaid gaase, näiteks metaani (CH4). H-35 on levinud plasmagaas. See gaas sisaldab 35 mahuprotsenti vesinikku. Suure H-35 kulu korral, nt 125 cfh (kuupjalga tunnis), eraldub gaasist vesinikku. Tekkeallikast olenemata võib vesinikku koguneda lõigatava plaadi taskutesse ja lõikelaua õnarustesse, samuti kaardunud plaadi lohkudesse. Vesinikku võib koguneda ka räbukoguri alla ja isegi õhumahutisse, kui need kuuluvad lõikelaua juurde. Kui keskkonnas on õhku või hapnikku, võib vesinik plasmakaare või mis tahes sädeme tõttu süttida. 4. Vesiniku moodustumise ja kogunemise vältimis pidage kinni järgmistest reeglitest. A. Puhastage laua põhja sageli räbust (ennekõike peenest purust). Lisage lauale puhast vett. B. Ärge jätke plaate öös või nädalalõpuks lauale. OHT C. Kui veelaud on onud tunde kasutamata, raputage seda sobival viisil enne esimese plaadi kohale asetamist. Sellega lõhute tekkinud taskuid ja hajutate lauale kogunenud vesinikku. Esimest plaati lauale asetades raputage seda kergelt ja kergitage, et vesinik eemaldada, enne kui plaadi lõikamis kohale paigutate. D. Vee kohal lõigates kasutage plaadi ja veepinna vahel õhuringluse tekitamis ventilaatoreid. E. Vee all lõigates segage plaadi all olevat vett, et vältida vesiniku kogunemist. Võite selleks kasutada vee õhustamist suruõhu abil. F. Võimalusel muutke veetaset lõikamiste vahel, et kogunenud vesinikku hajutada. G. Hoidke veenivoo 7 (neutraalne) lähedal. See aitab vähendada keemilist reaktsiooni vee ja metallide vahel. 9

10 OSA 1 HOIATUS OHUTUSE ETTEVAATUSABINÕUD Plahvatusoht alumiiniumi-liitiumi sulamite plasmalõikamisel! Alumiiniumi-liitiumi (Al-Li) sulameid kasutatakse lennukitööstuses, kuna need sulamid võimaldavad 10% kaalusäästu võrreldes tavaliste alumiiniumisulamitega. Teadaolevalt on sulanud Al-Li sulamid veega kokkupuutel plahvatusi põhjustanud. Seega ei tohi neid sulameid plasmalõikuriga lõigata, kui läheduses on vett. Neid võib lõigata ainult kuival laual. Alcoa sulami kuiv lõikamine kuival laual ohutu ja võimaldab saavutada häid töötulemusi. ÄRGE lõigake kuivalt vee kohal. ÄRGE kasutage veepritsega lõikust. Loetelu levinumatest Al-Li sulamitest: Alithlite (Alcoa) X8192 (Alcoa) Alithally (Alcoa) Navalite (U. S. Navy) 2090 Alloy (Alcoa) Lockalite (Lockhead) X8090A (Alcoa) Kalite (Kaiser) X8092 (Alcoa) 8091 (Alcan) Täiendavaid andmeid ja teavet nende sulamitega seotud ohtude ja ohutusnõuete kohta hankige alumiiniumi tarnijalt. HOIATUS Õli ja määre võivad väga ägedalt põleda! Ärge kasutage selle põleti juures õli või määret. Käsitsege põletit ainult puhastage kätega ja puhtal pinnal. Kasutage vajadusel ainult silikoonmääret. Õli ja määre võivad kokkuuutel rõhu all oleva hapnikuga süttida ja ägedalt põleda. HOIATUS Vesiniku plahvatusoht. Ärge lõigake H-35-ga vee all. Veelauale võib koguneda vesinikku, mis on väga ohtlik. Gaasiline vesinik on äärmiselt plahvatusohtlik. Alandage veetase vähemalt 4 tolli võrra madalamale lõigatavast detailist. Raputage sageli plaati ning segage õhku ja vett, et vältida vesiniku kogunemist. HOIATUS Sädemeoht. Kuumus, pritsmed ja sädemed põhjustavad tuleohtu ja põletusi. Ärge lõigake süttivate ainete lähedal. Ärge lõigake mahuteid, milles on olnud süttivaid aineid. Ärge hoidke enda juures tuleohtlikke materjale (nt gaasiga tulemasinat). Pilootkaar võib tekitada põletusi. Hoidke põletiotsak plasmaprotsessi käivitamise ajal endast ja teistest eemal. Kasutage ettenähtud silmade ja keha kaitsevahendeid. Kandke kätiskindaid, kaitsejalanõusid ja peakatet. Kandke leegikindlat riietust, mis katab kogu keha. Kandke mansetita pükse, et vältida sädemete ja räbu sattumist mansetti. 10

11 OSA 1 OHUTUSE ETTEVAATUSABINÕUD Põleti PT-36 maksimaalsed gaasivooluhulgad Gaas ja rõhk Õhk (85 psi / 5,9 bar) Protsess Õhk (85 psi / 5,9 bar) Õhkkardin Argoon (125 psi / 8,6 bar) CH-4 (75 psi / 5,2 bar) H-35 / F5 (75 psi / 5,2 bar) Läastik (125 psi / 8,6 bar) Hapnik (125 psi / 8,6 bar) Maksimaalsed gaasivooluhulgad CFH (CMH) ja põleti PT-36 EPP-201 EPP-360 EPP-450 EPP (7.6) 1200 (34) 100 (2.8) 85 (2.4) 95 (2.7) 385 (10.9) 66 (1.9) 269 (7.6) 1200 (34) 100 (2.8) 85 (2.4) 202 (5.7) 496 (14.0) 190 (5.4) 474 (13.4) 1200 (34) 100 (2.8) 85 (2.4) 202 (5.7) 496 (14.0) 295 (8.4) 474 (13.4) 1200 (34) 100 (2.8) 85 (2.4) 254 (7.2) 496 (14.0) 295 (8.4) Märkus: tähistuseta 600 A otsaku korral. Gaasi puhtus Filtreeritud 25-mikronilise filtriga DIN-kvaliteet ISO Õlikvaliteet mg/m3 = 0,1 klass 2 Osakesemõõt 0,1 µm Klass 1 Temperatuur +3 C klass 4 Puhas, kuiv, õlivaba Filtreeritud 25-mikronilise filtriga 99,995%, filtreeritud 25-mikronilise filtriga 93%, filtreeritud 25-mikronilise filtriga 99,995%, filtreeritud 25-mikronilise filtriga 99,99%, filtreeritud 25-mikronilise filtriga 99,5%, filtreeritud 25-mikronilise filtriga M3 lõikeandmed on kogutud järgmiste materjalide põhjal. Alumiinium: 6061, Al-Mg1 (alumiinium-magneesium) SiCu (silikoon-vask), AlMg1 SiCu, Süsinikteras: AISI 1008, ASTM A572 Gr.50, ASTM A36 Roostevaba teras: 304, CrNi (kroom-nikkel) DIN X5 CrNi18-10 DIN EN ***Optimaalsete töötulemuste saavutamis teistsuguse koostise ja omadustega materjalide puhul võib olla vajalik avaldatud lõikeparameetrite korrigeerimine*** 11

12 12

13 Süsinikterase kvaliteet 13

14 14

15 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 30 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 lõika-misel lõika-misel

16 Kvaliteet Gaasivalija 1 Materjal Süsinikteras Amprid 30 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 O2 lõika-misel lõika-misel

17 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 45 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 14 Teise rea märkimisamprid: 14 lõika-misel lõika-misel

18 Kvaliteet Gaasivalija 1 Materjal Süsinikteras Amprid 45 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 O2 lõika-misel lõika-misel

19 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 55 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 14 Teise rea märkimisamprid: 14 lõika-misel lõika-misel

20 Kvaliteet Gaasivalija 1 Materjal Süsinikteras Amprid 55 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 O2 lõika-misel lõika-misel

21 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 60 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 lõika-misel lõika-misel

22 Kvaliteet Gaasivalija 1 Materjal Süsinikteras Amprid 60 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 O2 lõika-misel lõika-misel

23 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 100 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 Teise rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

24 Kvaliteet Gaasivalija 1 Materjal Süsinikteras Amprid 100 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 O2 lõika-misel lõika-misel

25 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 130 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 Teise rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

26 Kvaliteet Gaasivalija 1 Materjal Süsinikteras Amprid 130 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 O2 lõika-misel lõika-misel

27 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 200 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 14 Teise rea märkimisamprid: 23 lõika-misel lõika-misel

28 Kvaliteet Gaasivalija 1 Materjal Süsinikteras Amprid 200 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 O2 lõika-misel lõika-misel

29 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 280 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 lõika-misel lõika-misel

30 Kvaliteet Gaasivalija 1 Materjal Süsinikteras Amprid 280 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 O2 lõika-misel lõika-misel

31 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 360 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 18 Teise rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

32 Kvaliteet Gaasivalija 1 Materjal Süsinikteras Amprid 360 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 O2 lõika-misel lõika-misel

33 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 400 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 18 Teise rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

34 Kvaliteet Gaasivalija 1 Materjal Süsinikteras Amprid 400 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 O2 lõika-misel lõika-misel

35 Alumiiniumi kvaliteet 35

36 36

37 Kvaliteet Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 30 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 CH4 lõika-misel lõika-misel

38 Kvaliteet Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 35 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 CH4 lõika-misel lõika-misel

39 Kvaliteet Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 50 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 CH4 lõika-misel lõika-misel

40 Kvaliteet Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 60 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 CH4 lõika-misel lõika-misel

41 Kvaliteet Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 100 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 CH4 lõika-misel lõika-misel

42 Kvaliteet Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 200 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 CH4 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 38. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 38 materjali korral lõika-misel lõika-misel

43 Kvaliteet Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 260 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 CH4 lõika-misel lõika-misel

44 Kvaliteet Gaasivalija 5 Materjal Alumiinium Amprid 360 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas H35 Kaitsegaas-1 N2 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 38. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 38 materjali korral lõika-misel lõika-misel

45 Kvaliteet Gaasivalija 5 Materjal Alumiinium Amprid 450 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas H35 Kaitsegaas-1 N2 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 38. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 38 materjali korral lõika-misel lõika-misel

46 46

47 Roostevaba terase kvaliteet 47

48 48

49 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 60 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 lõika-misel lõika-misel

50 Kvaliteet Gaasivalija 18 Materjal Roostevaba teras Amprid 60 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas F5 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

51 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 100 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 lõika-misel lõika-misel

52 Kvaliteet Gaasivalija 18 Materjal Roostevaba teras Amprid 100 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas F5 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

53 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 130 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 Teise rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

54 Kvaliteet Gaasivalija 5 Materjal Roostevaba teras Amprid 130 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas H35 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

55 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 200 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 14 Teise rea märkimisamprid: 23 lõika-misel lõika-misel

56 Kvaliteet Gaasivalija 5 Materjal Roostevaba teras Amprid 200 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas H35 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

57 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 260 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 25 Teise rea märkimisamprid: 25 lõika-misel lõika-misel

58 Kvaliteet Gaasivalija 5 Materjal Roostevaba teras Amprid 260 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas H35 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

59 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 360 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 18 Teise rea märkimisamprid: 45 lõika-misel lõika-misel

60 Kvaliteet Gaasivalija 5 Materjal Roostevaba teras Amprid 360 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas H35 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

61 Süsinikterase tootmine 61

62 62

63 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 50 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 14 Teise rea märkimisamprid: 14 lõika-misel lõika-misel

64 Tootmine Gaasivalija 1 Materjal Süsinikteras Amprid 50 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 O2 lõika-misel lõika-misel

65 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 100 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 Teise rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

66 Tootmine Gaasivalija 9 Materjal Süsinikteras Amprid 100 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

67 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 130 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 Teise rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

68 Tootmine Gaasivalija 2 Materjal Süsinikteras Amprid 130 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 Õhk Kaitsegaas-2 O2 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 25. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 25 materjali korral lõika-misel lõika-misel

69 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 200 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 14 Teise rea märkimisamprid: 23 lõika-misel lõika-misel

70 Tootmine Gaasivalija 2 Materjal Süsinikteras Amprid 200 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 Õhk Kaitsegaas-2 O2 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 32. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 32 materjali korral lõika-misel lõika-misel

71 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 260 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Kaitsegaas-2 NONE Esimese rea märkimisamprid: 12 lõika-misel lõika-misel

72 Tootmine Gaasivalija 2 Materjal Süsinikteras Amprid 260 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 Õhk Kaitsegaas-2 O2 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 38. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 38 materjali korral lõika-misel lõika-misel

73 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 300 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Kaitsegaas-2 NONE Esimese rea märkimisamprid: 20 lõika-misel lõika-misel

74 Tootmine Gaasivalija 9 Materjal Süsinikteras Amprid 300 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 Õhk Kaitsegaas-2 NONE MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 45. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 45 materjali korral lõika-misel lõika-misel

75 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 300 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Kaitsegaas-2 NONE Esimese rea märkimisamprid: 20 lõika-misel lõika-misel

76 Sever Gaasivalija 9 Materjal Süsinikteras Amprid 300 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 Õhk Kaitsegaas-2 NONE MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 45. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 45 materjali korral lõika-misel lõika-misel

77 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 360 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Kaitsegaas-2 NONE Esimese rea märkimisamprid: 18 Teise rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

78 Tootmine Gaasivalija 2 Materjal Süsinikteras Amprid 360 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 Õhk Kaitsegaas-2 O2 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 50. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 50 materjali korral lõika-misel lõika-misel

79 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 400 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

80 Tootmine Gaasivalija 1 Materjal Süsinikteras Amprid 400 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 N2 Kaitsegaas-2 O2 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 50. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 50 materjali korral lõika-misel lõika-misel

81 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 450 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 25 lõika-misel lõika-misel

82 Tootmine Gaasivalija 9 Materjal Süsinikteras Amprid 450 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas O2 Kaitsegaas-1 Õhk MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 50. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 50 materjali korral lõika-misel lõika-misel

83 Alumiiniumi kvaliteet 83

84 84

85 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 35 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

86 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 50 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

87 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 100 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

88 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 200 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

89 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 260 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

90 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Alumiinium Amprid 360 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

91 Tootmine Gaasivalija 10 Materjal Alumiinium Amprid 450 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 Õhk MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 38. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 38 materjali korral lõika-misel lõika-misel

92 Tootmine Gaasivalija 5 Materjal Alumiinium Amprid 600 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas H35 Kaitsegaas-1 N2 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 50. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 50 materjali korral lõika-misel lõika-misel

93 Kaitse Otsiku hoidik Otsik Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 4 Materjal Alumiinium Amprid 600 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas H35 Kaitsegaas-1 Õhk Roomekiirus on 1/2 lõikamiskiirusest esimesel 12 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 76. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 76 materjali korral lõika-misel lõika-misel

94 94

95 Roostevaba terase tootmine 95

96 96

97 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 70 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 14 Teise rea märkimisamprid: 14 lõika-misel lõika-misel

98 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Roostevaba teras Amprid 70 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

99 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 130 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

100 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Roostevaba teras Amprid 130 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

101 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 200 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 16 lõika-misel lõika-misel

102 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Roostevaba teras Amprid 200 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

103 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 260 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 25 lõika-misel lõika-misel

104 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Roostevaba teras Amprid 260 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

105 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 360 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

106 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Roostevaba teras Amprid 360 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

107 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 450 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 35 Teise rea märkimisamprid: 45 lõika-misel lõika-misel

108 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Roostevaba teras Amprid 450 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

109 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 450 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 35 lõika-misel lõika-misel

110 Tootmine Gaasivalija 5 Materjal Roostevaba teras Amprid 450 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas H35 Kaitsegaas-1 N2 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 38. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 38 materjali korral lõika-misel lõika-misel

111 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 450 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 35 lõika-misel lõika-misel

112 Tootmine Gaasivalija 10 Materjal Roostevaba teras Amprid 450 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 Õhk MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 38. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 38 materjali korral lõika-misel lõika-misel

113 Tootmine Gaasivalija 3 Materjal Roostevaba teras Amprid 600 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 N2 lõika-misel lõika-misel

114 Tootmine Gaasivalija 5 Materjal Roostevaba teras Amprid 600 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas H35 Kaitsegaas-1 N2 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 50. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 50 materjali korral lõika-misel lõika-misel

115 Kaitse hoidik Kaitse Kaitse Otsiku hoidik Difuusor Otsik Otsik Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 4 Materjal Roostevaba teras Amprid 600 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas H35 Kaitsegaas-1 Õhk Roomekiirus on 1/2 lõikamiskiirusest esimesel 12 MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 76. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 76 materjali korral lõika-misel lõika-misel

116 116

117 Veesissepritse alumiiniumi tootmine 117

118 118

119 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Alumiinium Amprid 125 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O Kattevesi l/m

120 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Alumiinium Amprid 200 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O Kattevesi l/m

121 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Alumiinium Amprid 250 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O Kattevesi l/m

122 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Alumiinium Amprid 360 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O Kattevesi l/m

123 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Alumiinium Amprid 400 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O Kattevesi l/m

124 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Alumiinium Amprid 600 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O Kattevesi l/m

125 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Alumiinium Amprid 720 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 65. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 65 materjali korral Kattevesi l/m

126 126

127 Veesissepritse roostevaba terase tootmine 127

128 128

129 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tähistus Gaasivalija 13 Materjal Roostevaba teras Amprid 125 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 H 2 O Esimese rea märkimisamprid:12 Kattevesi l/m

130 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Roostevaba teras Amprid 125 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O MÄRKUS: voolutugevus 3 paksuse materjali lõikamis on 100 A. Kattevesi l/m

131 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tähistus Gaasivalija 13 Materjal Roostevaba teras Amprid 200 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 H 2 O Esimese rea märkimisamprid: 23 Kattevesi l/m

132 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Roostevaba teras Amprid 200 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O Kattevesi l/m

133 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tähistus Gaasivalija 13 Materjal Roostevaba teras Amprid 250 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 H 2 O Esimese rea märkimisamprid: 23 Kattevesi l/m

134 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Roostevaba teras Amprid 250 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O Kattevesi l/m

135 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tähistus Gaasivalija 13 Materjal Roostevaba teras Amprid 360 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 H 2 O Esimese rea märkimisamprid: 35 Kattevesi l/m

136 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Roostevaba teras Amprid 360 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O Kattevesi l/m

137 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tähistus Gaasivalija 13 Materjal Roostevaba teras Amprid 400 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 H 2 O Esimese rea märkimisamprid: 35 Kattevesi l/m

138 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Roostevaba teras Amprid 400/450* Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O Kattevesi l/m * *

139 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Roostevaba teras Amprid 600 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O Kattevesi l/m

140 Separaator Separaatori kere Separaatori kere isolaator Otsak Elektrood Deflektor Hoidik Tootmine Gaasivalija 14 Materjal Roostevaba teras Amprid 720 Käivitusgaas N2 Kaitsegaas N2 Kaitsegaas-1 H 2 O MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 65. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 65 materjali korral Kattevesi l/m

141 Süsinikteras Õhk 141

142 142

143 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 45 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 14 lõika-misel lõika-misel

144 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Süsinikteras Amprid 45 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

145 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 100 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 lõika-misel lõika-misel

146 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Süsinikteras Amprid 100 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

147 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 150 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 lõika-misel lõika-misel

148 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Süsinikteras Amprid 150 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

149 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 200 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 23 lõika-misel lõika-misel

150 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Süsinikteras Amprid 200 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk MÄRKUS. Soovitatav maksimaalne läbi lõigatava materjali paksus on 32. Läbilõike viive serva alustamisel paksema kui 32 materjali korral lõika-misel lõika-misel

151 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 325 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

152 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Süsinikteras Amprid 325 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

153 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Süsinikteras Amprid 400 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 18 lõika-misel lõika-misel

154 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Süsinikteras Amprid 400 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

155 Alumiinium Õhk 155

156 156

157 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Alumiinium Amprid 55 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

158 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Alumiinium Amprid 100 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

159 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Alumiinium Amprid 150 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

160 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Alumiinium Amprid 200 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

161 Roostevaba teras Õhk 161

162 162

163 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 55 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 14 lõika-misel lõika-misel

164 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Roostevaba teras Amprid 55 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

165 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 100 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 12 lõika-misel lõika-misel

166 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Roostevaba teras Amprid 100 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

167 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 150 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 14 lõika-misel lõika-misel

168 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Roostevaba teras Amprid 150 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

169 Tähistus Gaasivalija 6 Materjal Roostevaba teras Amprid 200 Käivitusgaas Argoon Kaitsegaas Argoon Kaitsegaas-1 Õhk Esimese rea märkimisamprid: 16 lõika-misel lõika-misel

170 Tootmine Gaasivalija 8 Materjal Roostevaba teras Amprid 200 Käivitusgaas Õhk Kaitsegaas Õhk Kaitsegaas-1 Õhk lõika-misel lõika-misel

171

172 ESAB subsidiaries and representative offices Europe AUSTRIA ESAB Ges.m.b.H Vienna -Liesing Tel: Fax: BELGIUM S.A. ESAB N.V. Brussels Tel: Fax: THE CZECH REPUBLIC ESAB VAMBERK s.r.o. Prague Tel: Fax: DENMARK Aktieselskabet ESAB Copenhagen -Valby Tel: Fax: FINLAND ESAB Oy Helsinki Tel: Fax: FRANCE ESAB France S.A. Cergy Pontoise Tel: Fax: GERMANY ESAB GmbH Solingen Tel: Fax: GREAT BRITAIN ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: Fax: ESAB Automation Ltd Andover Tel: Fax: NORWAY AS ESAB Larvik Tel: Fax: POLAND ESAB Sp.zo.o. Katowice Tel: Fax: PORTUGAL ESAB Lda Lisbon Tel: Fax: SLOVAKIA ESAB Slovakia s.r.o. Bratislava Tel: Fax: SPAIN ESAB Ibérica S.A. Alcalá de Henares (MADRID) Tel: Fax: SWEDEN ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: Fax: ESAB International AB Gothenburg Tel: Fax: SWITZERLAND ESAB AG Dietikon Tel: Fax: North and South America ARGENTINA CONARCO Buenos Aires Tel: Fax: BRAZIL ESAB S.A. Contagem -MG Tel: Fax: CANADA ESAB Group Canada Inc. Missisauga, Ontario Tel: Fax: MEXICO ESAB Mexico S.A. Monterrey Tel: Fax: Asia/Pacific CHINA Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: Fax: INDIA ESAB India Ltd Calcutta Tel: Fax: INDONESIA P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: Fax: JAPAN ESAB Japan Tokyo Tel: Fax: MALAYSIA ESAB (Malaysia) Snd Bhd Shah Alam Selangor Tel: Fax: SINGAPORE ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: Fax: SOUTH KOREA ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: Fax: UNITED ARAB EMIRATES ESAB Middle East FZE Dubai Tel: Fax: Representative offices BULGARIA ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: EGYPT ESAB Egypt Dokki -Cairo Tel: Fax: ROMANIA ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: RUSSIA -CIS ESAB Representative Office Moscow Tel: Fax: ESAB Representative Office St Petersburg Tel: Fax: Distributors For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page HUNGARY ESAB Kft Budapest Tel: Fax: ITALY ESAB Saldatura S.p.A. Mesero (Mi) Tel: Fax: THE NETHERLANDS ESAB Nederland B.V. Utrecht Tel: Fax: USA ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: Fax: ESAB AB SE LAXÅ SWEDEN Phone

POWERCUT 650 Kaasaskantav Plasmalõikamissüsteem Kasutusjuhend (ET) ESAB toiteplokid: ESAB P/N V, 1/3-Faasiline, 50/60 Hz - "CE" ESAB P/N

POWERCUT 650 Kaasaskantav Plasmalõikamissüsteem Kasutusjuhend (ET) ESAB toiteplokid: ESAB P/N V, 1/3-Faasiline, 50/60 Hz - CE ESAB P/N POWERCUT 650 Kaasaskantav Plasmalõikamissüsteem Kasutusjuhend (ET) ESAB toiteplokid: ESAB P/N 0558005151-230V, 1/3-Faasiline, 50/60 Hz - "CE" ESAB P/N 0558005152-400V, 3-Faasiline, 50/60 Hz - "CE" ESAB

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

KASUTUSJUHEND MIG/MAG keevitusseade Täname Teid meie seadme soetamise eest ning palume Teil käesolev juhend väga tähelepanelikult läbi lugeda.

KASUTUSJUHEND MIG/MAG keevitusseade Täname Teid meie seadme soetamise eest ning palume Teil käesolev juhend väga tähelepanelikult läbi lugeda. KASUTUSJUHEND MIG/MAG keevitusseade Täname Teid meie seadme soetamise eest ning palume Teil käesolev juhend väga tähelepanelikult läbi lugeda. Tööohutus 1. Lugege käesolevat juhendit hoolikalt enne seadmega

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Nurklihvimismasin G 650-125 G 750-125 G 850-125 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine...

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid kommunikatsioone või anda ruumile huvitav väljanägemine.

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 650 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus... 6 6. Joonis

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC (Estonian) DM-RCFC001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC-RS510 Keskjooks BB-RS500 BB-RS500-PB SISUKORD OLULINE

Rohkem

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna ajaloolises arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad

Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad Robotexi reeglitest. 2. Robotite klassid Robomadin

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b)

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) 2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 9. 10. klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) oogivees on kloriidioonide kontsentratsioon 75 mg/dm

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning moistab keemia rolli inimuhiskonna ajaloolises

Rohkem

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik 29.01.2018 1. Tellimine.... 2 1.1. Puuliigi valik... 2 1.2. Viimistletud terrassilauad. Erinevad võimalikud töötlused... 2 2. Transport ja ladustamine.... 3 2.1. Transport.... 3 2.2. Ladustamine.... 3

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon 611 8000 ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne. Kõnejärjekord on pikem. tasuline infotelefon 11 800

Rohkem

EMP 215ic, EM 215ic Kasutusjuhend EE Valid for: serial no. EMP: 615-xxx-xxxx, EM: 627-xxx-xxxx

EMP 215ic, EM 215ic Kasutusjuhend EE Valid for: serial no. EMP: 615-xxx-xxxx, EM: 627-xxx-xxxx EMP 215ic, EM 215ic Kasutusjuhend 0463 408 001 EE 20170228 Valid for: serial no. EMP: 615-xxx-xxxx, EM: 627-xxx-xxxx SISUKORD 1 OHUTUS... 5 1.1 Sümbolite tähendus... 5 1.2 Ohutusabinõud... 5 2 SISSEJUHATUS...

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FO

MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FO MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FOOD AGA 2 Toiduainete säilitamine MAPAX pakendamisega.

Rohkem