MÜÜGIKONSULTANTIDE VÄRBAMISTEGEVUSE TÕHUSTAMINE TELE2 EESTI AS-i NÄITEL

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MÜÜGIKONSULTANTIDE VÄRBAMISTEGEVUSE TÕHUSTAMINE TELE2 EESTI AS-i NÄITEL"

Väljavõte

1 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Monika Haljaste MÜÜGIKONSULTANTIDE VÄRBAMISTEGEVUSE TÕHUSTAMINE TELE2 EESTI AS-i NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendaja: lektor Maris Zernand-Vilson Tallinn 2017

2 Olen koostanud töö iseseisvalt. Töö koostamisel kasutatud kõikidele teiste autorite töödele, olulistele seisukohtadele ja andmetele on viidatud. Monika Haljaste... (allkiri, kuupäev) Üliõpilase kood: TACB Üliõpilase e-posti aadress: Juhendaja lektor Maris Zernand-Vilson: Töö vastab bakalaureusetööle esitatud nõuetele... (allkiri, kuupäev) Kaitsmiskomisjoni esimees: Lubatud kaitsmisele... (ametikoht, nimi, allkiri, kuupäev)

3 SISUKORD ABSTRAKT... 4 SISSEJUHATUS TEOREETILINE RAAMISTIK Värbamistegevuse olemus ja selle roll ettevõttes Värbamise ja valiku protsess Värbamismeetodid Müügitöötajate värbamine Tööandja bränd ja selle olulisus värbamisel UURIMISOBJEKT JA METOODIKA Tele2 Eesti AS-i tutvustus Tele2 Eesti AS tööandjana Valim ja uurimismetoodika MÜÜGIKONSULTANTIDE VÄRBAMINE ETTEVÕTTES TELE2 EESTI AS Värbamine ettevõttes Tele2 Eesti AS Uuringu tulemuste analüüs ja järeldused Müügikonsultantide intervjuude tulemused ja järeldused Jaemüügiüksuse juhi, piirkonna müügijuhi ja värbamisspetsialisti/-juhi intervjuude tulemused ning järeldused Järeldused ja ettepanekud KOKKUVÕTE SUMMARY VIIDATUD ALLIKAD LISAD Lisa 1. Intervjuu küsimused värbamisspetsialistile, värbamisjuhile, jaemüügiüksuse juhile, piirkonna müügijuhile Lisa 2. Intervjuu küsimused värvatud müügikonsultantidele

4 Lisa 3. Müügikonsultandi värbamiskuulutus

5 ABSTRAKT Bakalaureusetöö pealkiri on: Müügikonsultantide värbamistegevuse tõhustamine Tele2 Eesti AS-i näitel Uuritavaks probleemiks on vajalike oskustega müügikonsultantide värbamine olukorras, kus sobivate kandidaatide leidmine on üha keerulisem. Töö põhieesmärgina analüüsitakse Tele2 Eesti AS-is kasutusel olevaid meetodeid müügikonsultantide värbamisel ja antakse analüüsi tulemuste põhjal soovitusi värbamise tulemuslikkuse tõhustamiseks. Bakalaureusetöö koostamisel tuginetakse erinevate autorite kirjalikele allikatele. Uurimismeetodina kasutatakse kvalitatiivset uuringut, mille käigus intervjueeritakse ettevõttes nelja müügikonsultanti, kes on ettevõttega liitunud viimase 12 kuu jooksul, jaemüügiüksuse juhti, piirkonna müügijuhti ning värbamisspetsialisti ja värbamisjuhti. Bakalaureusetöö tulemusena teeb autor ettepanekuid värbamisprotsessi tõhustamiseks, mis aitaksid ettevõttesse efektiivsemal moel meelitada suuremal hulgal sobivaid kandidaate. Töö raames kogutud andmeid on võimalik edaspidi kasutada Tele2 Eesti AS-i personaliosakonnal. Võtmesõnad: värbamine ja valik, värbamise ja valiku protsess, värbamise ja valiku meetodid, värbamise ja valiku kanalid, müügitöö, müügikonsultandid, müügiinimesed, tööandja bränd 4

6 SISSEJUHATUS Saavutamaks soovitud tulemuslikkust ning eesmärke on sageli ettevõtte peamiseks väärtuseks tema töötajad. On oluline, et organisatsiooni töötajad oleksid võimekad ning vastava kvalifikatsiooniga, mistõttu on tähtis pöörata tähelepanu efektiivsele värbamisprotsessile. Pidevalt arenevas ettevõtluskeskkonnas on pädevate töötajate leidmine tõsine, pingutust nõudev ülesanne. Oluline on leida sobiv inimene õigele ametikohale, kelle abil suudaks ettevõte saavutada püstitatud eesmärke. Õige töötaja leidmise tagab efektiivne värbamisprotsess. Korrektselt ja põhjalikult läbi viidud personaliotsing vajab sageli märkimisväärset ajalist ja finantsressurssi, kuid loob konkurentsieelise ning tasub end pikas perspektiivis kindlasti ära. Tele2 Eesti AS-i jaemüügi üksuse juht, piirkonna müügijuht ja värbamisega seotud personal on igapäevaselt mures vajalikul hulgal ja vajalike kompetentsidega müügikonsultantide värbamisega. Teema valik tulenes ettevõtte vajadusest ning selle aktuaalsusest. Peamine väljakutse on meelitada kandideerima õige kvalifikatsiooni ja isikuomadustega müügiinimesed võimalikult efektiivsel viisil. Töötajate puudus võib põhjustada olukorra, kus värbamisprotsess pikeneb oluliselt, sest organisatsioonil on raskusi sobiva kandidaadi leidmisel. Planeeritust pikem protsess tähendab, et ametikoht on kaua täitmata, mis omakorda võib põhjustada teiste töötajate produktiivsuse languse, müügitulemuste vähenemise ja klientide rahulolematuse. Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida Tele2 Eesti AS-is kasutusel olevaid meetodeid müügikonsultantide värbamisel ning anda analüüsi tulemuste põhjal soovitusi värbamise tulemuslikkuse tõhustamiseks. Töö eesmärgini jõudmiseks püstitas autor järgmised uurimisülesanded: selgitada värbamise ja valiku olemust ning protsessi; anda ülevaade personali värbamise vahenditest ja allikatest; 5

7 viia läbi intervjuud värbamise ja valiku protsessi uurimiseks Tele2 Eesti AS-i jaemüügi üksuse juhi, piirkonna müügijuhi, värbamisspetsialisti, värbamisjuhi ning värvatud müügikonsultantidega; analüüsida vastuseid, teha järeldusi ning ettepanekuid müügikonsultantide värbamise ja valiku protsessi tõhustamiseks Tele2 Eesti AS-is. Lähtuvalt bakalaureusetöö eesmärgist seadis autor järgmised uurimisküsimused: millised on erinevad värbamismeetodid ja värbamiskanalid müügiinimeste leidmiseks ning mida peab tööandja tegema, et leida parimaid müügitöötajaid? millised on ettevõttes kasutusel olevad värbamismeetodid? millised takistavad tegurid/puudused on tänases protsessis sobivate töötajate leidmisel? kuidas tõhustada ettevõttes müügikonsultantide värbamist, et see oleks efektiivsem? Uurimismeetodina kasutati kvalitatiivset meetodit, mille käigus intervjueeriti tööle värvatud müügikonsultante, värbamisprotsessi läbi viinud personalitöötajaid ning jaemüügiüksuse juhti ja piirkonna müügijuhti. Bakalaureusetöö autor viibis töö kirjutamise ajal neli kuud Tele2 Eesti AS-i personaliosakonnas praktikal, mis innustas teda värbamise teemat süvenenumalt uurima. Praktika viidi läbi värbamisspetsialisti ametikohal, seega võimaldas läbida kogu värbamisprotsessi ja näha selle kitsaskohti. Teema aktuaalsuse ja vajalikkuse tõttu ettevõttele, otsustas autor antud bakalaureusetöös keskenduda värbamisprotsessile ja selle tõhustamisele. Käesolev töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses, töö teoreetilises osas, antakse ülevaade personali värbamise ja valiku teoreetilistest seisukohtadest. Lähemalt keskendutakse värbamistegevuse olemusele, selle rollile ettevõttes, värbamise ja valiku protsessile, värbamise meetoditele, müügitöötajate värbamisele, samuti tööandja brändile ning selle olulisusele värbamises. Teoreetilises osas tuuakse välja erinevate autorite personali värbamise ja valiku seisukohtade põhjal üldised põhimõtted, millele peaks personali värbamise ja valiku protsess vastama. Töö teises osas kirjutab autor lahti uuritava ettevõtte tausta ja annab ülevaate, millise tööandjaga on tegemist. Samuti toob välja töös läbi viidud uuringu valimi ja metoodika. Kolmandas osas antakse ülevaade Tele2 Eesti AS-is kasutusel olevatest müügikonsultantide värbamise ja valiku meetoditest ja esitatakse intervjuude kaudu saadud 6

8 tagasiside tulemused, samuti autoripoolsed järeldused uuringule. Peatüki lõpus esitatakse käesoleva bakalaureusetöö autoripoolne personali värbamise ja valimisega seotud arutelu. Lisaks sisaldab antud osa läbiviidud intervjuude põhjal tehtud analüüsi, ettepanekuid ja soovitusi Tele2 Eesti AS-le värbamistegevuse tõhustamiseks. Bakalaureusetöö lõpetab kokkuvõte, viidatud allikad ja lisad. Käesoleva töö teoreetiline osa põhineb nii eesti- kui ka võõrkeelsel erialasel kirjandusel. Töö praktiline osa viidi läbi intervjuude põhjal. Bakalaureusetöö autor soovib avaldada tänu oma juhendajale, lektor Maris Zernand- Vilsonile. Samuti soovib autor tänada Tele2 Eesti AS-i personali, kes panustasid selle töö valmimisse, eriti jaemüügi- ja personaliosakonda. 7

9 1. TEOREETILINE RAAMISTIK Bakalaureusetöö esimeses peatükis selgitab autor esmajärjekorras värbamisprotsessi olemust ning selle rolli üldiselt ettevõtte edukuse juures. Peatüki teises osas kirjeldatakse värbamisprotsessi ning erinevaid etappe, mis selle protsessiga kaasas käivad. Seejärel keskendub autor värbamismeetoditele ning toob välja müügiinimeste värbamise erinevused võrreldes teistele ametikohtadele värbamisega. Viimases alapeatükis keskendutakse tööandja brändi teemadele, mis on samuti värbamise puhul olulise tähtsusega Värbamistegevuse olemus ja selle roll ettevõttes Iga ettevõte vajab oma eesmärkide täitmiseks organisatsiooni väärtustele vastavaid, pühendunud ja kompetentseid töötajaid, mis tähendab, et töötajatel on tööalaseks edukaks tegutsemiseks olemas vajalikud teadmised, oskused, kogemused ja hoiakud. (Personalijuhtimise , 77) Sobivate inimeste leidmine ja hoidmine on tänapäeval üha raskem. Eesti majandus ja tööturg on väikesed, mistõttu nii tööandjad kui ka töötajad leiavad end aeg-ajalt olukorras, kus spetsiifilisi kompetentse on raske leida või vastupidi, ei ole neile sobivat rakendust. (Personalijuhtimise , 77) Peale selle, et Eesti tööturg on piiratud, teeb heade inimeste leidmise keerulisemaks tõsiasi, et tööealiste inimeste arv jätkuvalt kahaneb, keskmiselt 0,8% aastas (Eesti Panga majandusprognoos 2015, 31). Analüüside kohaselt väheneb Eesti tööealiste inimeste arv aastaks inimese võrra, kellest ligi lahkuvad Eestist (Pärn, 2016, 12). See näitab, et tööturg on üha enam maailmale avatud ning seeläbi kasvab ka töövõtjate mobiilsus. Sellest tulenevalt üha enam inimesi otsib, leiab ja on vajadusel valmis asuma tööle välismaal, mis omakorda tekitab tööturul tööandjatele veelgi tihedama konkurentsi heade kandidaatide pärast. Seega tihedas konkurentsis, nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tööturul, peaks tööjõuressursi leidmine ja säilitamine olema iga ettevõtte strateegilises fookuses. (Personalijuhtimise , 77) 8

10 Organisatsiooni edukuse võtmeks on omada vastavalt positsioonile kvalifitseeritud töötajaid. Üha konkureerivamaks muutuvas keskkonnas ja tööturul, kus inimeste oskused aina mitmekesistuvad, on värbamise roll organisatsiooni edus kasvava väärtusega. Värbajad peavad olema veelgi valivamad, kuna kehvad värbamisvalikud võivad põhjustada pikemas perspektiivis negatiivseid tagajärgi, näiteks koolituskulude kasvu ning töötulemuslikkuse langust. Ühtlasi võib selle tagajärjel kasvada töötajate voolavus, mis mõjutab kaudselt kogu kollektiivi pühendumust ja motivatsiooni. (Richardson 2017, 2) Tõsiasi on see, et värbamistegevuse tulemuslikkus sõltub suuresti võimalusest üles leida vajalike oskuste ja kogemustega töötajad ja talendid ning kuna tööturul on ja jääb olema puudus teatud oskustega töötajatest, siis on ääretult oluline, et värbajad suudaksid ettevõttesse leida just kõige sobivamad töötajad. (Rice 2012, 4) Küll aga ei olene ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkus üksnes värbajate otsustest, vaid ka juhtide mõtteviisist ning organisatsiooni atraktiivsusest töövõtjate hulgas. Öeldes selgelt välja, milliseid inimesi oodatakse oma organisatsiooni, luues töötajatele eesmärkide elluviimiseks inspireeriva keskkonna ning toetades neid sõnumeid professionaalsete personaliprotsessidega, astutakse olulised sammud eesmärkidele lähemale. Nii leiavad õiged inimesed ise tee organisatsiooni, on oma tööd tehes rahulolevad ja saavad saadikutena värbamistegevustes kaasa lüüa. (Personalijuhtimise , 77) 1.2. Värbamise ja valiku protsess Värbamistegevus on protsessijada, mis laias plaanis jaguneb kaheks: otsinguks ja valikuks. Värbamisprotsessi esimeses pooles ehk otsingus on eesmärgiks leida võimalikult palju sobilikke kandidaate ning teises pooles ehk valikus on vaja kandideerijate seast need õiged välja valida. (Personalijuhtimise , 101) Süvitsi minnes kätkeb värbamise ja valiku protsess endas mitmeid erinevaid etappe, nagu näiteks värbamise planeerimine, strateegia väljatöötamine, otsing, kandidaatide ülevaatamine, nende hindamine ja kontroll. Joonis 1. ilmestab kogu protsessi algusest lõpuni. (Chand 2016) 9

11 Joonis 1. Värbamise ja valiku protsess Allikas: Chand 2016 Enne kandidaatideni jõudmist tuleb alustada strateegilisemast poolest, kus ennekõike tuleb üle vaadata värbamisplaan, mis sisaldab vakantsete ametikohtade arvu, võimalike kandidaatide leidmise kanaleid, alternatiivsete kanalite kasutamise võimalust ning protsessi läbimõtlemist algusest lõpuni. Seejärel tuleb analüüsida värbamise nõrkusi ja tugevusi, mis tähendab organisatsiooni maine hindamist tööturul, töötasu ja motivatsiooni vastavust võimalike kandidaatide ootustele, karjäärivõimaluste ning töö asukoha hindamist. (Armstrong 2012, 537) Järgmiseks sammuks on nõuete analüüsimine: mitu vakantset ametikohta tuleb täita ja millise aja jooksul, millised on sobivale kandidaadile esitatavad nõuded ja temalt oodatavad kompetentsid ning milline on tema vastutusvaldkond ja tööülesanded. Lisaks tuleb ka analüüsida, milliste kanalite kaudu potentsiaalsete kandidaatideni jõuda, millist tasu ja motivatsioonipaketti on võimalik ettevõttel pakkuda ning mis on need tegurid, mis meelitaksid ligi parimaid kandidaate. (Ibid.) Sobivate kandidaatideni jõudmisel on oluline kindlaks määrata, millistest kanalitest neid otsida. Esmalt tasuks kaaluda organisatsioonisiseseid kandidaate või neid, kes on organisatsioonist lahkunud, juhul kui tööandjal oleks huvi nad tagasi kutsuda. Lisaks sellele on soovitatav kasutada olemasolevate töötajate kontakte, kes võiksid olla tööandja saadikud ja jagada tööpakkumist oma tuttavate seas. Kui eelnevad meetodid mingil põhjusel vilja ei kanna, 10

12 siis tuleks kasutusele võtta kõik ülejäänud organisatsioonivälised kanalid: online värbamiskanalid, värbamisagentuurid, sihtotsing jms. (Armstrong 2012, 538) Kui eeltöö on tehtud, siis järgmiseks sammuks on kuulutuse koostamine, mis on aegade jooksul olnud kõige traditsioonilisemaid meetodeid kandidaatide ligimeelitamiseks, kuigi üha enam hangitakse (ingl.k outsourcing) värbamisteenust ka konkreetsetelt värbamisettevõtetelt, kes kogu protsessi ise algusest lõpuni läbi viivad. Kuulutuse juures on oluline tähele panna, et sisu annaks võimalikult täpse ülevaate nii ettevõttest, pakutavast tööst kui ka hüvedest, mis antud ettevõtte töötajatele osaks saavad. (Ibid.) See on oluline, kuna parimad kandidaadid hindavad organisatsiooni täpselt samamoodi nagu organisatsioon hindab neid, mistõttu tuleb mõelda, kuidas end organisatsioonina sobivatele kandidaatidele müüa (Dhillon 2015). Kandidaatide valikul ja nende hindamisel on eesmärk kindlaks teha nende sobivus vastava ametikoha tööülesannete edukaks sooritamiseks. Ühtlasi hõlmab see otsustamist, mil määral kandidaat vastab otsitava profiili kirjeldusele ja oodatud kompetentsidele ning isikuomadustele. Pärast potentsiaalsete kandidaatidega kohtumist ja nende hindamist on viimaseks sammuks soovitajatelt tagasiside küsimine. Selle eesmärk on kinnitada intervjuul kuuldut ja oletusi kandidaadi sobivuse kohta. Kui kõik on ootuspärane, siis viimaseks sammuks on väljavalitud kandidaadile telefoni või e-kirja teel tööpakkumise tegemine. (Armstrong 2012, 538) Üldine värbamise ja valiku protsessi eesmärk on tagada vajalikul hulgal ja vajaliku kvalifikatsiooniga kandidaate. Oluline on veel ära märkida, et igal ettevõttel on värbamisstrateegia mõnevõrra erinev, mistõttu on ääretult oluline olla värbamisel võimalikult laiahaardeline ning mitmekesine, sest sobivaima kandidaadini võib jõuda väga ootamatuid kanaleid kasutades. (Doyle 2016) Sobivate kandidaatideni jõudmiseks tasub kaaluda uuenduslikke meetodeid ja kanaleid ning läheneda personaalsemalt kui varem Värbamismeetodid Sobivate kandidaatide leidmiseks ja väljavalimiseks on mitmeid viise, mis suures plaanis liigituvad kaheks: organisatsioonisisesteks ja organisatsioonivälisteks meetoditeks. 11

13 Personalijuhtimise käsiraamatu põhjal on organisatsioonisisene värbamine tööjõuvajaduse rahuldamine oma asutuses töötavate inimeste ümberpaigutamise või nende kompetentsi tõstmise kaudu. Organisatsiooniväline värbamine on tööjõuvajaduse rahuldamine ettevõtteväliste kandidaatidega. (2012, 89, 91) Organisatsioonisisese värbamise eeliseks on kulude kokkuhoid. Vakantse ametikoha täitmiseks avaldatakse kuulutus organisatsioonisisestes kanalites: teadetetahvel, ettevõtte sisevõrk vms. Kandidaatide hulk ei ole nii suur, kui välise otsingu puhul, ning selle tulemusena on ka intervjuude arv väiksem. Seda meetodit kasutades ei ole tavapäraselt tarvis teha erinevaid isiksuse teste, taustakontrolle ega mitmeid vestlusvoore, mis väliste kandidaatide puhul tuleksid kindlasti kõne alla, ehk kirjeldatud meetodi puhul on oluline faktor ajaline kokkuhoid. Veel on üheks väga oluliseks eeliseks heade töötajate hoidmine organisatsioonis. Kui organisatsioon pakub töötajatele võimalust arendada oma teadmisi ja oskusi ning seeläbi on neil võimalik karjääriredelil edasi liikuda, siis selle tulemusena jäävad head töötajad organisatsiooni pikemaks ajaks ning on ettevõttele lojaalsed. (Slezak 2012) Organisatsioonivälise värbamise eeliseks on tuua organisatsiooni värskeid ideid. Väljastpoolt tulijad ei ole veel teadlikud organisatsiooni poliitikast ja kultuurist, mis teeb nad vähem vastuvõtlikumaks ebaproduktiivsetele mõjutustele kaaskolleegide poolt. Potentsiaalsete kandidaatide hulk on suurem, mistõttu on suurem võimalus leida kandidaatide seast kõige paremini sobiv inimene pakutavale ametikohale. Lisaks eelnevale on organisatsioonivälise värbamise eeliseks tõsiasi, et ühe ametikoha täitmisel ei tekitata järgmist vakantset ametikohta, mis sisemise värbamise puhul tihtilugu juhtub. (Devaro 2016, 3) Organisatsioonivälised värbamiskanalid uute töötajate palkamiseks on järgmised: ettevõtte veebilehekülg, koostöö koolide ja ülikoolidega, juhtide kasutamine värbamistegevustes, personaliotsingufirmade kaasamine koostööpartneritena, töökoha reklaamimine erinevates meediakanalites, artiklid ettevõtte tegevusest ja edulugudest, ettevõtte oma töötajate soovitused, tööturuamet, erialaliidud ja -ühingud, sotsiaalvõrgustik. (Personalijuhtimise , 92-93) Värbamistegevus muutub aastatega üha enam personaalsemaks, mis tähendab, et pelgalt töökuulutuse avaldamine erinevates portaalides ei ole tänapäeval enam nii tulemuslik, kui ta on olnud varem. Värbamise kiire areng ja murrangulised muudatused viimaste aastate jooksul on tööturul kaasa toonud vajaduse pidevalt kohaneda, leida uusi ja efektiivseid viise, kuidas talente kaardistada ja nendega suhet luua. Üha enam kasutavad värbajad sourcing ut, mis tähendab 12

14 tööturul passiivsete kandidaatide proaktiivset tuvastamist, personaalse kontakti loomist ning nende kaasamist ja hindamist. See ei ole tööturul uus nähtus, küll aga on kasvanud selle populaarsus valdavalt just vanade värbamismeetodite efektiivsuse kahanemise tõttu. Sourcing u-meetoditena kasutatakse interneti- ja andmebaasiotsinguid, telefoni teel ning sotsiaalmeediakanalite ja -platvormide kaudu info kogumist, networking ut ja soovituste kogumist. Protsessi teiseks pooleks on talentidega kontakti loomine ja hoidmine näiteks telefoni, e-posti või teiste vahendite kaudu. Värbamises kasutavate sourcing u tegevuste eesmärk on köita kandidaadi tähelepanu ja anda talle tõuge reageerida. (Rand-Haddad 2016) Kui eesmärgiks on üles leida ja oma ettevõttesse meelitada parimad kandidaadid, siis tuleb täpselt teada, millistes ettevõtetes sobivaimad inimesed töötavad, millega nad tegelevad ning millest huvituvad. Parimate kandidaatide leidmiseks tuleb investeerida aega ja läheneda neile personaalsemalt kui kunagi varem. (The Clearfit Team 2012) 1.4. Müügitöötajate värbamine Kuna antud bakalaureusetöö käsitleb Tele2 Eesti AS-i müügikonsultantide värbamise temaatikat, käsitleb autor antud peatükis põhjalikumalt just müügiinimeste värbamisega seotud asjaolusid. Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu (PARE) koostöös viidi tööandjate seas aastal läbi uuring Kuidas Eestis uusi töötajaid värvatakse ja valitakse? ning uuringu tulemustest selgus, et müügitöötajate leidmise keerukus ei jää palju alla juhtidele ja spetsialistidele, mis näitab, et häid müügitöötajaid ei ole kuigi lihtne tööturult leida. Sellegipoolest soovivad paljud ettevõtted oma meeskonda ideaalseid müügiinimesi, kes suudaksid anda endast maksimumi ja vastaksid kõikidele ootustele. Paraku selliste töötajate otsingul kogetakse tihti, et soovid ja tegelikkus ei kattu. (Semjonov 2016) Selle tulemusena on tööjõu voolavus aastas ligi 25-30%, mis tähendab, et ettevõte, kes tegutseb müügivaldkonnas peab iga nelja aasta tagant värbama ja välja õpetama terve organisatsiooni, mis on ettevõttele selgelt väga kulukas (Cespedes, Weinfurter 2015). Harvard Business Review uuringu põhjal on otsene seos voolavuse ja värbamise vigade vahel. Kui inimene värvatakse valele ametikohale, siis ta lahkubki. Lisaks materiaalsele kahjule mõjutab suur voolavus kogu meeskonna/ettevõtte produktiivsust. (Graham-Levis 2012, 9) 13

15 Selleks, et organisatsioonid saaksid vältida halva värbamisotsuse lõkse ja vähendada voolavust, tuleb valida töötajad, kellel on õiged kompetentsid ja muud müügitööks vajalikud isikuomadused. On vaja täiustada värbamise ja valiku protsessi, mille kaudu on võimalik luua parem ja edukam müügitöötajate tiim ning jätkusuutlik kasv. (Ibid.) Keeruliseks teeb müügitöötajate värbamise asjaolu, et enamikel juhtudel on täheldatud, et müügitöötajaks ei saa õppida, vaid müügitöötajaks sünnitakse ehk eriti olulist rolli siinjuures mängivadki isikuomadused (Burdett 2010, 13). Selleks, et olla otsingutel edukas tuleb ära teha eeltöö, milleks on ametikoha ja inimese profiili koostamine ning rolli defineerimine. Inimene, kes toob suurepäraseid tulemusi ühes ettevõttes, ei pruugi teha sama teises. Profiilis kirjeldatud ametikoha nõudmistest peaks selguma eeldused, mis aitavad uuel müügiinimesel just konkreetses ettevõttes edukas olla. Profiil on töökuulutuste koostamise, inimestele lähenemise ja värbamise fookuse hoidmise aluseks. (Semjonov 2016) Kompetentsete müügiinimeste leidmiseks tuleb olla järjepidev ning otsinguga ja turu kaardistamisega tegeleda ka siis, kui ühtegi aktiivset konkurssi käimas pole. Kui müügiinimeste otsimisega tegeleda pidevalt, siis selle tulemusena on võimalik vähendada ka sobivate inimeste leidmise ning tööle rakendamise aega. Oluline on kasvatada pidevalt potentsiaalsete kandidaatide andmebaasi. (Miller 2001, 14) Müügitöötajate värbamise puhul on olulisimaks aspektiks see, et ametikohale värvataks õige inimene. Pikas perspektiivis tähendab see seda, et luues värbamisstrateegia ja investeerides õigete kandidaatide valikusse, kahaneb voolavus, tõuseb tööga rahulolu ning töötulemuslikkus. (Graham-Levis 2012, 16) 1.5. Tööandja bränd ja selle olulisus värbamisel Tööealise elanikkonna vähenemine, töötajate muutunud ootused, generatsioonidevahelised erinevused ja suurenenud konkurents töötajate pärast on muutnud sobivate inimeste värbamise keeruliseks. On selge, et praeguses tööturu olukorras ei konkureeri kandidaadid ühe positsiooni pärast, vaid pigem võistlevad erinevad ettevõtted ühe sobiva kandidaadi nimel (Evart 2016). Sellest võib järeldada, et üha tihenevas konkurentsis on tööandjatel ääretult oluline mõelda oma kuvani ehk tööandja brändi peale. 14

16 Tööandja brändi termini võtsid kasutusele Ambler & Barrow aastal Nende sõnul tähendab termin tööandja bränd funktsionaalsest, majanduslikust ja psühholoogilisest kasust koosnevat paketti, mis iseloomustab konkreetset ettevõtet. (Ambler, Barrow 1996, 187) Tööandja bränd on tehniliselt sarnane ettevõtte või toote n-ö kommertsbrändiga, olles tavaliselt sisu poolest erinev pea kõikides brändistrateegia elementides. Nii kommertsbrändi kui ka tööandja brändi on võimalik sarnaselt kirjeldada ja sarnaste meetoditega juhtida. Mõlemal juhul saame rääkida brändi sihtgrupist, brändi olemusest, brändi väärtuspakkumisest ehk lubadusest, eristumise alusest jne. Samas on ettevõtte eesmärgid tööandjana ja ärilise organisatsioonina täiesti erinevad. Tööandja brändi ja ettevõtte kommertsbrändi omavahelist suhet võiks kirjeldada kui paralleelselt erinevates dimensioonides toimivaid nähtusi, mille ülesehitus ja toimemehhanismid on sarnased, kuid mille olemus on tavaliselt täiesti erinev. (Pajuri 2015) Eri valdkondade ettevõtted on keskendunud endi tööandja brändi strateegilisele juhtimisele, sest on mõistnud, et just tugev tööandja bränd kindlustab neile tihedas konkurentsis vajaliku värbamisvõimekuse ja kandidaatide valiku. Tugeva tööandja brändiga ettevõtetel on lihtsam värvata, neil on madalamad värbamis- ja tööjõukulud ning väiksem tööjõu voolavus. (Evart 2016) Kuigi see tundub nii ilmselge, et reklaam on brändijuhtimises vaid üks taktikaline tegevus, tegelevad väga paljud ettevõtted tööandja brändi juhtimise pealkirja all vaid sellega, kuidas muuta oma värbamiskuulutusi huvitavamaks ja tööpakkumisi ahvatlevamaks. Sellega peab samuti tegelema, aga mitte ainult. Iga tööandja kõige olulisem sihtgrupp on tema tänased töötajad. Kui töötajate arvamused ja hoiakud oma tööandja suhtes ei lähe organisatsiooni värbamiskommunikatsiooniga kokku, on tulemuseks brändi lubaduse ja tegeliku olemuse konflikt. Nii on küll võimalik saavutada lühiajalist edu värbamise valdkonnas, kuid samas ei ehitata kestvat tööandja brändi identiteeti, mis muudaks organisatsiooni ka sisuliselt atraktiivseks kohaks, kus töötada. (Pajuri 2015) Selleks, et tööturul konkurentsivõimeline olla, on ettevõtetele oluline investeerida ja panustada oma tööandja brändi kujundamisse ja arengusse. Tööandja brändiga tegelemise eesmärk ei ole pelgalt ainult passiivsete kandidaatide meelitamine organisatsiooni, vaid veelgi tähtsam on olemasolevaid võtmetöötajaid ettevõttes hoida. (Gultekin 2011) 15

17 2. UURIMISOBJEKT JA METOODIKA Käesolevas peatükis kirjutab autor lahti uuritava ettevõtte tausta, millise tööandjaga on tegemist, ning ühtlasi toob välja uuringu valimi ja metoodika Tele2 Eesti AS-i tutvustus Bakalaureusetöö uuritavaks objektiks on Tele2 Eesti AS-i jaemüügi üksus. Tele2 Eesti AS kuulub telekommunikatsiooniettevõtete kontserni Tele2 AB, mis pakub soodsa hinnaga kvaliteetseid telefoni-, mobiiltelefoni- ja kaabeltelevisiooniteenuseid 9 riigis ning kellel on kokku 13 miljonit klienti. (Tele2 Eesti AS-i veebileht) Ettevõte pakub mobiil- ja andmesideteenuseid nii era- kui ka äriklientidele. Eestis osutatakse mobiil- ja andmesideteenuseid ligi kliendile. Ettevõtte tegevusvaldkonda kuulub ka kõrgkäideldavate sidelahenduste osutamine riigi- ja erasektorile. Lisaks andmeside transmissiooni pakkumine operaatoritele, andmekeskustele, sisuteenuste osutajatele, pankadele ja teistele suurematele äriklientidele. (Ibid.) Tele2 Eesti AS-i eesmärk on pakkuda kõrge kvaliteediga mobiilside- ja internetiteenust turu parima hinnaga. Ettevõtte missiooniks on esitada väljakutseid, tegutseda kiiresti ja pakkuda laia valikut internetil põhinevaid teenuseid taskukohase hinnaga. Tele2 Eesti AS-i visioon on muuta igapäevaelu lihtsamaks ja võimalusterohkemaks. Ühendada turvaliselt inimesi, ettevõtteid ja seadmeid. (Ibid.) Järgnevalt esitab autor Tele2 Eesti AS-i hierarhilise struktuuri (vt joonis 2). Ettevõtet juhib tegevdirektor, kellele allub 7 osakonda, mida koordineerivad keskastmejuhid. Ettevõtte eesmärgiks on hoida vahetut ja vaba suhtlusstiili ning töötajate kaasamine erinevatesse otsustusprotsessidesse on igapäevane. (Ibid.) 16

18 Joonis 2. Tele2 Eesti AS-i struktuur Allikas: Tele2 Eesti AS-i veebileht Tele2 Eesti AS-is töötab aasta seisuga keskmiselt 308 töötajat (Tele2 Eesti AS siseveeb 2017), kellest suurem osa töötab müügivaldkonnas. Ettevõttel on 20 müügiesindust (Tallinnas, Narvas, Võrus, Jõhvis, Paides, Kuressaares, Tartus, Viljandis, Rakveres ja Haapsalus) ning 3 edasimüüjat (Kärdlas, Valgas ja Põlvas). (Tele2 Eesti AS veebileht) Ettevõtte juhtimisel lähtutakse Tele2 Eesti AS-i põhiväärtustest, milleks on: väljakutsete esitamine esita igas olukorras väljakutse; avatus ole tagasihoidlik, aus ja otsekohene; tegutsemine ole proaktiivne ja paku alati lahendusi; paindlikkus ole muutustele avatud, alati stardivalmis, alati kiire; kuluteadlikkus ole nutikas ja leia alati kõige soodsam hind; kvaliteet vasta alati kliendi ootustele Tele2 Eesti AS tööandjana Tele2 Eesti AS on organisatsioon, mis pakub laialdasi võimalusi võiduhimulistele inimestele, kellele meeldivad väljakutsed ning kes samastuvad ettevõtte kultuuri ja väärtustega. Ettevõttesse oodatakse inimesi, kes julgevad eristuda, sest just eristumise aluseks on julgus öelda lahti mõttemallidest ning läheneda asjadele loovalt. Ettevõttes suhtutakse probleemidesse kui väljakutsetesse ning kohustustesse kui võimalustesse. (Tele2 Eesti AS-i veebileht) 17

19 Ettevõttes lähtutakse põhimõttest, et juhtidel on alluvad, liidritel on järgijad. Väga oluliseks peetakse avatust, informatsiooni jagamist ning nii tagasiside andmist kui ka küsimist. Vähemalt kaks korda aastas toimuvad kõikide töötajatega üks ühele arenguvestlused, kus juhid pühendavad aega, et oma meeskonda veelgi paremini tundma õppida ja teada saada, mida teha selleks, et olla parem juht aasta esimese poolaasta töötajate rahulolu uuringu tulemus näitas, et 93% töötajatest usaldab oma juhti. (Tele2 Eesti AS-i veebileht) Joonisel 3 toodud juhtimisindeksist nähtub, et alluvate hinnang juhtidele on ettevõttes aasta-aastalt kasvanud (Ibid.). Joonis 3. Tele2 Eesti AS-i juhtimisindeks Allikas: Tele2 Eesti AS-i veebileht Tele2 Eesti AS-i kui tööandja jaoks on oluline iga töötaja areng. Samuti peetakse oluliseks ühtset meeskonnavaimu, mispärast toetab ettevõte ühiseid sportlikke ettevõtmisi ja aitab silmapaistvatel harrastussportlastel võistlustel osaleda. Vähemtähtsamad pole ka ühisüritused töötajate ja ka nende pereliikmetega. Lisaks eelnevale tunnustab ettevõte oma töötajaid silmapaistvate töötulemuste eest ning peab neid meeles ka tähtsate eraeluliste sündmuste puhul. (Tele2 Eesti AS-i siseveeb) 18

20 2.2. Valim ja uurimismetoodika Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida Tele2 Eesti AS-is kasutusel olevaid värbamismeetodeid müügikonsultantide värbamisel ning anda analüüsitulemuste põhjal soovitusi protsessi tõhustamiseks. Lähtuvalt bakalaureusetöö eesmärgist püstitas autor järgmised uurimisküsimused: millised on ettevõttes kasutusel olevad värbamismeetodid? millised takistavad tegurid/puudused on tänases protsessis sobivate töötajate leidmisel? kuidas tõhustada ettevõttes müügikonsultantide värbamist, et see oleks efektiivsem? Töö raames kasutas autor uurimismeetodina kvalitatiivset meetodit ja läbis selleks uurimisetapid, mis on toodud välja Joonisel 4. Tulemuste analüüsimise lihtsustamiseks palus autor intervjueeritavatelt luba vestluste salvestamiseks. Helisalvestuste põhjal dokumenteeris autor vastused ning tegi tulemustest kokkuvõtted. Autori läbiviidud intervjuude esimeseks sihtrühmaks olid viimase aasta jooksul ettevõttega liitunud müügikonsultandid, kellele esitati 10 küsimust (vt lisa 1). Vastanute keskmine staaž ettevõttes on 7 kuud, keskmine vanus 28 aastat ning haridustase keskharidus. Intervjuu käigus uuriti nende rahulolu värbamisprotsessiga. Samuti küsiti neilt hinnangut selle osas, kuidas oleks võimalik protsessi veelgi tõhustada. Teiseks sihtrühmaks olid värbamisega seotud jaemüügiüksuse juht, piirkonna müügijuht, värbamisspetsialist ja värbamisjuht. Neile esitati intervjuu käigus 12 küsimust, (vt lisa 2) eesmärgiga värbamispraktikast täpsemalt aru saada ning välja selgitada, milliseid meetodeid müügikonsultantide värbamisel kasutatakse. Ühtlasi paluti ka nende hinnangut sellele, mida võiks muuta ja kuidas sihtrühmani paremini jõuda. Intervjuud toimusid ajavahemikul Intervjuude kestuseks oli planeeritud 30 minutit. Intervjuud viidi läbi Tele2 Eesti AS-i peakontoris ning kahe müügikonsultandiga toimusid intervjuud Skype i vahendusel. Kõiki intervjueeritavaid teavitati, et nende vastuseid kasutatakse bakalaureusetöös analüüsimise eesmärgil ja selleks saadi nende nõusolek. 19

21 Uurimise läbiviimiseks vajaliku loa küsimine Tele2 Eesti AS-i personalidirektorilt Intervjuu küsimuste väljatöötamine ja kooskõlastamine Intervjuude läbiviimine värvatud müügikonsultantidega Intervjuude läbiviimine jaemüügiüksuse juhi, piirkonna müügijuhi, värbamisspetsialisti ja värbamisjuhiga Andmete analüüs, süntees ja kokkuvõtete tegemine Ettepanekud müügikonsultantide värbamisprotsessi tõhustamiseks Joonis 4. Uurimismetoodika ja -etapid Allikas: Autori koostatud 20

22 3. MÜÜGIKONSULTANTIDE VÄRBAMINE ETTEVÕTTES TELE2 EESTI AS Käesolevas peatükis kirjutab autor esmalt lahti värbamise protsessi ettevõttes Tele2 Eesti AS, seejärel mõtestab lahti intervjuude tulemused nii müügikonsultantidega, jaemüügiüksuse juhti, piirkonna müügijuhi kui ka värbamisspetsialisti ja -juhiga Värbamine ettevõttes Tele2 Eesti AS Töö autor viis läbi müügikonsultantide värbamise protsessi osas intervjuu värbamisspetsialisti ja värbamisjuhiga, et saada paremat ülevaadet selle kulgemisest ning erinevatest tegevustest, sh analüüsis autor ka müügikonsultandi värbamiseks koostatud kuulutust (vt lisa 3). Värbamisspetsialisti sõnul juhib tervikuna müügikonsultandi värbamisprotsessi ettevõttes tema ise, kuid protsessi on alati kaasatud ka jaemüügiüksuse juht ja/või piirkonna müügijuht. Juhiga koos lepitakse kokku meetodid ning hiljem on ta kaasatud ka kandidaatide hindamisse. Lõpliku valiku kandidaatide hulgast langetab samuti juht, värbamisspetsialisti roll selle juures on üksnes toetav. Tele2 Eesti AS-i Personali käsiraamatule tuginedes algabki kogu protsess juhipoolsest sisendist, kes oma üksusesse uut inimest värvata soovib. Selleks pöördub ta personaliosakonna värbamisspetsialisti poole, kellega koos lepitakse kokku edasine protsess ja meetodid, kuidas uut inimest otsima hakatakse. Müügikonsultantide otsingutel kasutatakse ettevõttes organisatsioonivälist värbamisprotsessi. Tavapärasteks meetoditeks on avalik konkurss või sihtotsing. Viimase puhul otsib värbamisspetsialist erinevatest tööotsinguportaalidest sobivaid kandidaate kes tööd otsivad ja kutsub vestlusele. Avaliku konkursi puhul kasutatakse kanalitena suuremaid online tööotsinguportaale, näiteks CV Keskus, CV Online ja ka sotsiaalmeediat, 21

23 täpsemalt ettevõtte Facebooki lehekülge. Vahel kasutatakse levitamiseks ka erinevaid karjäärialaseid tudengite e-posti aadresside nimekirju (distribution lists) ning aeg-ajalt tutvustatakse pakkumisi karjäärimessidel ja -üritustel. Alati toimub konkursist teavitamine ka majasiseselt, et soovi korral saaksid kandideerida ka olemasolevad töötajad. Eelkõige on eesmärk saada ettevõttesiseste töötajate soovitusi, et nad jagaksid kuulutust oma tutvusringkonnas. Värbamisspetsialist on teinud statistikat, mille tulemusel selgus, et enamik uusi töötajaid tuleb siiski läbi CV Keskuse, mille kaudu on ka kandideerimiste arv kõige suurem. Enne konkursi avalikustamist tehakse kuulutuse kujundamise osas koostööd turundusosakonnaga ning välise koostööpartneriga, kes aitavad kuulutuse kujundada vastavalt kokkulepitud kontseptsioonile (vt lisa 3). Kui kuulutus on valmis, siis avalikustatakse see varem kokkulepitud kanalites. Kui kandideerimisperiood on läbi, vaadatakse koos juhiga üle kandidaadid ning tehakse nende seast valik, kellega soovitakse kohtuda. Kohtumiseks kasutatakse olenevalt kandidaatide arvust, kas individuaalset intervjuud või grupivestlust. Esimesel kohtumisel osaleb piirkonna müügijuht ning värbamisspetsialist. Selle kohtumise eesmärk on kandidaatidega lähemalt tuttavaks saada. Hinnatakse inimese isikuomadusi, selgitatakse välja tema ootused ning selle, kas ettevõtte ootused ühtivad kandideerija omadega. Vestluse käigus saab intervjueerijatele tihtipeale selgeks, kas kandidaat võiks ettevõttesse sobida või mitte. Pärast vestlust antakse mõtlemisaega nii kandidaadile kui ka võetakse aega värbajatele, et veenduda, kas see inimene sobiks meeskonda. Kandidaadil on võimalik mõelda, kas antud ettevõtte keskkond ja tööülesanded vastavad tema ootustele. Seejärel teevad juht ning värbamisspetsialist vestlusele kutsutud kandidaatide seast järgmise valiku, kellega soovitakse järgmisesse vooru edasi minna. Järgmiseks vooruks on teine ja juba põhjalikum kohtumine, kus osaleb piirkonna müügijuhi asemel jaemüügiüksuse juht. Teisel kohtumisel saab kandidaat võimaluse tutvuda töökoha ning kolleegidega. See kohtumine on eelkõige vajalik kandidaadile, et ta oleks täielikult kindel oma otsuses, kui talle lõpuks pakkumine tehakse. Vestlusvoorude järel toimub otsuse tegemine, misjärel teostatakse kandidaadile taustakontroll, mille käigus räägitakse tema soovitajatega ning uuritakse tausta avalikest allikatest. Kui taustakontrolli tulemus on positiivne, siis tehakse väljavalitud kandidaadile pakkumine, kõikidele ülejäänud kandidaatidele annab värbamisspetsialist tagasisidet konkursi tulemuse osas kas telefoni või e-kirja teel. 22

24 Sihtpakkumise tegemist kasutatakse sellisel juhul, kui on moodustunud n-ö ootenimekiri headest kandidaatidest, kes on eelnevatest konkurssidest üle jäänud, kuid tihtipeale alustatakse selle meetodi valimise puhul paralleelselt ka avaliku konkursiga, et värbamisperiood ei veniks liialt pikaks, kui sobiv kandidaat sihtpakkumist vastu ei võta. Ettevõtte värbamisspetsialisti ja värbamisjuhi sõnul on avaliku konkursi miinuseks ajakulukus, mistõttu võivad head kandidaadid vahepeal juba mõne teise pakkumise vastu võtta, kuid kui muid alternatiive ei ole, siis ei jäägi muud võimalust, kui avaliku konkursi kaudu uute inimeste otsimine. Praktikas ei erine müügikonsultantide värbamine ettevõttes muude ametipositsioonidele värbamisest. Protsess on kogu organisatsioonis olulises osas ühesugune Uuringu tulemuste analüüs ja järeldused Käesolevas alapeatükis on välja toodud esmalt müügikonsultantide intervjuude tagasiside, analüüs ja järeldused, misjärel juhtidega läbiviidud intervjuude tulemused ja järeldused. Viimasena on uuringust saadud tagasiside põhjal esitatud autoripoolsed järeldused ning ettepanekud värbamisprotsessi tõhustamiseks Müügikonsultantide intervjuude tulemused ja järeldused Uuringu käigus intervjueeris autor nelja müügikonsultanti, kes on asunud Tele2 Eesti AS-i tööle viimase 12 kuu jooksul. Intervjueeritavatele esitati 10 küsimust (vt lisa 2). Intervjuude läbiviimise eesmärk oli hinnata nende kogemust värbamisprotsessist ning mõista müügikonsultantide vaatevinklist protsessi tugevusi ja nõrkusi. Vastanute keskmine staaž ettevõttes on 7 kuud, keskmine vanus 28 aastat ning haridustase keskharidus. Valdavalt on nende varasem töökogemus olnud samuti seotud klienditeeninduse ja müügitööga. Autor uuris intervjueeritavatelt, mis kanali kaudu Tele2 Eesti AS-i töökuulutus nendeni jõudis, kuidas nad värbamisprotsessiga rahule jäid, mis oleks võinud olla teisiti ning mis on nende hinnangul müügikonsultantide värbamise juures kõige olulisem. 23

25 Värbamisspetsialisti andmetel jõuab suurem osa uusi töötajaid ettevõtteni läbi CV Keskuse ning seda näitab ka intervjueeritud müügikonsultantide tagasiside, kellest 3 said infot just läbi nimetatud värbamisportaali. Üks müügikonsultant sai infot oma tuttavatelt, kes juba ettevõttes töötavad ning kes ettevõtet kui tööandjat soovitasid. Intervjuu käigus küsis autor tagasisidet värbamisportsessi kohta, mille osas töötajate tagasiside oli väga positiivne. Vastanute hinnangul toimus kogu protsessi raames kommunikatsioon suurepäraselt. Pidevalt hoiti kandidaate konkursi kulgemisega kursis ning seeläbi tekkis värvatavatel tunne, et tööandja tõesti hoolib neist ning tahab väga, et nad oleksid valmis ettevõttega liituma. See andis kindlustunde, et konkurss endiselt käib ja nad on selles osalised. Hästi oli see, et pidevalt oli info olemas mis toimub ning fakt, et ma olen vajalik oma tööandjale (Armand, Daniel. Tele2 Eesti AS müügikonsultant. Autori intervjuu. Helisalvestis ). Protsessi osas toodi veel välja, et see oli paindlik ning arvestas kandidaatide vajadusega. Samuti toodi välja teise vooru kohtumine, mis andis väga hea ülevaate töö sisust ja sellest, millised ootused on tulevastele müügikonsultantidele. Kitsaskohti väga ei osatud nimetada, kui siis ainult see, et kogu protsess võttis aega umbes ühe kuu, mis vastanute hinnangul on suhteliselt pikk aeg ja võiks olla lühem. Värbamiskanalite osas näevad nad, et kõige tõhusamini töötabki CV Keskus, kuid välja toodi kõik online kanalid, sealjuures nii sotsiaalmeedia, televisioon kui ka ühistranspordis olevad infoekraanid. Intervjuu käigus uuriti, millised oskused on müügikonsultantide puhul eriti olulised, mida värbamisel tuleks arvesse võtta. Vastuseks oli, et kõige olulisem oskus on suhtlemisoskus, sest kui inimesele ei meeldi teistega suhelda ja on pigem tagasihoidlikumat tüüpi, siis on müügitööga väga raske hakkama saada. Ühtlasi toodi välja tehnikahuvi olulisust, kuna tegemist on tehnoloogiaettevõttega. Toodi välja ka ettevõtte ja tööandja brändi tugevuse olulisust. Kui tööandja bränd on tugev, siis tahetakse ettevõttesse tööle tulla ja on lihtsam tooteid ning teenuseid müüa, kuna ka enda usk müüdavatesse toodetesse on tugevam. Minu hinnangul on tööandja brändi tuntus oluline. See tekitab usaldusväärsust ettevõtte vastu ning teadmist, et ettevõttes on turvaline töötamiskeskkond (Lopusanskaja, Kristina. Tele2 Eesti AS müügikonsultant. Autori intervjuu. Helisalvestis ). Tele2 Eesti AS-i iseloomustati tööandjana kui kindlat ja stabiilset ettevõtet, kus ei pea kartma töökaotust või ettevõtte kadumist tööturult. See oli ka peamine põhjus, miks 24

26 intervjueeritavad otsustasid ettevõttesse tööle asuda ning kindlasti soovitaksid nad seda ka oma tuttavatele. Vastanud hindavad ettevõtte juures kõrgelt ka koolitusvõimalusi ning seda, et enne tööleasumist on võimalik läbida kahenädalane koolitus, mis valmistab tööks ette ja aitab paremini sisse elada. Samuti nimetati mitmel korral ühisüritusi, mis loovad meeskonnatunnet ning aitavad aeg-ajalt töörütmist välja tulla ja aega maha võtta. Müügikonsultantidega läbiviidud intervjuude järeldusena võib öelda, et Tele2 Eesti AS-i puhul on tegemist pigem tugeva mainega ettevõttega. Värbamisprotsess on arusaadav ja loogiline, intervjuudelt saadud info ja tagasiside piisav. Arusaamatuste osas pakuti võimalusi täpsustamiseks ning küsimusi said esitada ka intervjueeritavad ise. Teise vooru kohtumise käigus pakutud võimalus tutvuda lähemalt töö ja kollektiiviga toodi välja väga positiivse osana. Intervjuude tagasisidest tuli ainsa probleemina välja kogu protsessi pikkus enne lõplikku vastust. Protsess võiks olla lühem ning vastuse saamine kiirem Jaemüügiüksuse juhi, piirkonna müügijuhi ja värbamisspetsialisti/-juhi intervjuude tulemused ning järeldused Värbamisprotsessi on kaasatud algusest peale nii värbamisspetsialist kui ka värvatava jaemüügiüksuse juht või piirkonna müügijuht. Intervjuu käigus uuris autor, kuivõrd tegeletakse tööandja brändiga, milliseid väljakutseid nähakse müügikonsultantide värbamise juures, milliseid praktikaid kasutatakse ning millised oskuseid hinnatakse nende juures enim. Samuti uuris autor värbamisprotsessi puudusi ning kitsaskohti. Peamisteks väljakutseteks nimetatakse sihtrühmani jõudmist ja nende tähelepanu köitmist. Kõige suuremaks väljakutseks on sobivate kandidaatide ülesleidmine ja seejärel nendes huvi tekitamine. Lisaks on väljakutseks ka olemasolevate töötajate hoidmine antud ametikohal (Roostalu, Kairi. Tele2 Eesti AS värbamisjuht. Autori intervjuu. Helisalvestis ). Värbamisspetsialisti sõnul on kõige keerulisem leida sobivate isikuomadustega kandidaate ehk inimesi, kellele meeldiks suhelda, kuid samas oleks ka head kuulajad ning sümpaatsed persoonid. Vähemtähtis ei ole ka müügitöö oskus ja selle nautimine ning muidugi organisatsioonikultuuriga kohandumine. Piirkonna müügijuhi sõnul on lisaks eelnevale takistuseks ka vene keele oskuse puudumine, mis on sellel ametikohal hädavajalik. Värbamise 25

27 juures, nagu juba müügikonsultantide poolt välja toodi, on oluliseks ka värbamisprotsessi kiiruse aspekt. Protsess peab olema kiire, kandidaatidega tuleks kohe ühendust võtma hakata, mitte oodata kuulutuse tähtaja lõpuni. Vastasel juhul võib tekkida olukord, et vahepeal on head kandidaadid juba endale sobiva töö leidnud (Roosenberg, Ardo. Tele2 Eesti AS Tallinna ja Läänemaa piirkonna müügijuht. Autori intervjuu. Helisalvestis ). Müügikonsultantide värbamise teeb värbamisjuhi sõnul keeruliseks ka olukord, kus teenindussektor on väga lai ning vajab pidevalt uut tööjõudu, kuid pakkumise jääb seejuures selgelt nõudlusele alla. Heade müügitöötajate värbamisel toimub tööandjate vahel pidev konkurents. Suurele osale teenindussektoris töötavatest inimestest on see töö ajutine ning liigutakse üsna ruttu antud ametikohalt edasi järgmisele. See aga tekitab olukorra, kus müügitöötajate valdkond on ebastabiilne, töötajate rotatsioon suur ja selle tagajärjel kasvavad pidevalt värbamisele kuluvad ressursid. Müügikonsultantidega peetud intervjuude käigus tuli välja brändi olulisus tööandja valiku tegemisel, mistõttu uuris autor ka teiselt sihtgrupilt, kas ja mida tööandja brändi tugevdamiseks ettevõttes tehakse. Värbamisjuhi sõnul viiakse tööandja brändist lähtuvalt läbi erinevaid tegevusi, alates tööandja üldise kommunikatsioonikeele kohandamisest sihtgruppidele vastavaks, kuni konkreetsetest üritustest osavõtmiseni välja. Viimaste aastate jooksul on muudetud värbamiskuulutuste kujundust, on osaletud tudengitele mõeldud messidel, karjäärimessidel, on võetud osa parima tööandja ja praktikakoha võistlusest, tehakse koostööd ülikoolidega, korraldatakse tudengitele avatud uste päevi ning Tele2 Eesti AS-i inimesed käivad külalislektoritena ülikoolides loenguid andmas. Tudengitele pakutakse ainulaadset praktikaprogrammi, korraldatakse töövarjupäevasid, võetakse osa Tagasi Kooliˮ projektist ja palju muud sarnast. Suures pildis koordineeritakse tööandja brändi Tele2 kontserni poolt, kuid konkreetsed otsused ja tegevused toimuvad siiski kohalikul tasandil. Autor uuris, mida tuleks teha teisiti, et müügikonsultantide värbamine oleks efektiivsem. Tööandja bränd peaks olema tugevam ja eristuvam, aga see on pikaajaline töö ning muutusteks inimeste tajus läheb aastaid ja aastaid. Ettevõte peab end kogu aeg pildis hoidma ja suutma eristuda. Samuti tuleb värbajatel olla proaktiivsed ja otsida-katsetada pidevalt uusi võimalusi, meetodeid, minna uuendustega kaasa ja võtta riske (Mikkov, Helen. Tele2 Eesti AS värbamisspetsialist. Autori intervjuu. Helisalvestis ). Ka teised vastajad nõustusid, et meelitamaks ligi parimaid kandidaate, on vajalik konkurentide seast välja paista ning seeläbi tähelepanu köites soovitud sihtgrupini jõuda. 26

28 Kui eelnevalt toodi välja, et töökuulutused peaksid olema veelgi atraktiivsemad, siis värbamisjuhi sõnul on Tele2 Eesti AS viimasel ajal oma töökuulutuste kontseptsiooni muutnud. Aluseks on võetud ettevõtte terviklik kommunikatsioonikeel ja turunduskriteeriumid, näiteks julged värvid ja kontrastid. Müügikonsultandi värbamiskuulutuse näide on esitatud lisas 3. Eesmärk on sõnumit selliselt edasi anda, et see näitaks välja, milliseid väärtusi ettevõte uues töötajas hindab ning milline Tele2 Eesti AS ettevõttena on julge, uuendusmeelne. Kuulutuses kajastatakse standardne info, kuid see on vormistatud ettevõttele omases stiilis ning selle sisuks on lühike töökirjeldus, kandideerimisnõuded ning pakkumine uuele töötajale (Mikkov, Helen. Tele2 Eesti AS värbamisspetsialist. Autori intervjuu. Helisalvestis ). Sobivate kandidaatideni jõudmiseks kasutatakse ka ettevõtte töötajate soovitusi. Viimase aasta jooksul olen soovituste kaudu tööle võtnud 3 inimest, mis on igati arvestatav tulemus (Roosenberg, Ardo. Tele2 Eesti AS Tallinna ja Läänemaa piirkonna müügijuht. Autori intervjuu. Helisalvestis ). Värbamisjuhi sõnu on soovitused senini hästi toiminud ning üha rohkem julgustatakse kolleege soovitusi andma. Selleks on organisatsioon välja töötanud ka soovituste süsteemi. Kui töötaja soovitab tööle mõne oma tuttava, kes läbib vajalikud vestlusvoorud ning värvatakse tööle ja ta läbib edukalt ka katseaja, siis makstakse soovitajale preemiat. See on ühtlasi ka üheks motivaatoriks olemasolevatele töötajatele, et nad soovitaksid häid inimesi ja kui nad seda teevad, saavad nad selle eest organisatsioonipoolse tänu osaliseks. Kui eelnevad intervjuu teemad keskendusid peamiselt sellele, mida tehakse enne kandidaatidega kohtumist, siis järgnevalt uuris autor ka seda, kuidas toimuvad värbamisvestlused, milline on lähenemine ja mida intervjueeritavad vestlustel alati silmas peavad. Antud teemale keskendus autor ka värbamisprotsessi vaatluse käigus ning eelmises peatükis kirjeldas seda põhjalikumalt. Intervjueeritavad kinnitasid seda, mida autor vaatluse käigus ka ise nägi. Vestlusel kasutatakse neljasilmapõhimõtet, mis tähendab, et vestlusel osaleb alati juht ja värbamisspetsialist. Vestlusel on olulisteks märksõnadeks ausus, avatus ja sõbralikkus. Pärast vestlust kehtib lubadustest kinnipidamise printsiip, mis tähendab, et kui on lubatud teatud tähtajaks vastus anda, siis nii ka toimub. Vestlusel jälgitakse alati konfidentsiaalsuse põhimõtet, kõik kandidaadid peavad lahkuma hea enesetundega, inimesed on erinevad ja ei tohi midagi eeldada ehk taaskord on märksõnaks avatus. Kandidaatidele tagasiside andmise korraldab värbamisspetsialist. Kui kandidaat ei läbinud CV vooru ehk teda ei kutsutud vestlusele, antakse tagasiside kirjalikult, muudel 27

29 puhkudel toimub tagasiside andmine telefoni teel. Kui konkursi käigus jäi silma keegi, kes mingil põhjusel sel korral pakkumist ei saanud, kuid temas nähakse potentsiaali, siis jäetakse kontaktid alles ning tulevikus, kui peaks avanema mõni sobiv ametikoht, siis kaalutakse eelkõige n-ö ootenimekirjas olevaid kandidaate. Intervjuude põhjal saab järeldada, et peamised tegevused teeb ära värbamisspetsialist ja juhti kaastakse seal, kus nähakse äärmist vajadust, näiteks vestlustel. Seejärel protsessi lõpus üheskoos värbamisspetsialistiga otsuse langetamisel. Üldiselt on värbamisprotsess struktureeritud ning hästi läbimõeldud. Juhtide sõnul nähakse samuti kitsaskohtadena ajalist faktorit ning tööandja brändiga tegelemise vajadust. Samuti teeb muret suur liikuvus müügitööga seotud positsioonidel ning see, kuidas töötajaid pikemaks ajaks ametikohaga siduda. Juhtide hinnangul on tegu tugeva protsessiga, kuid nõrkuseks on sihtgrupini jõudmise oskus Järeldused ja ettepanekud Teenindussektoris on sobiva kvalifikatsiooniga püsivate töötajate leidmine kahtlemata väljakutseterohke. Ootused tööandjale ja töökohale aina kasvavad ning sobivate töötajate leidmine on üha keerulisem. Kui varasemalt pidid tööotsijad end tööandjatele müüma, siis tänases tööturuolukorras on see muutunud vastupidiseks. Tööandjad võistlevad tihtilugu heade töötajate pärast, mistõttu on aina olulisem tegeleda ettevõtetel enda kui tööandja mainega. Intervjuude käigus selgus, et hiljuti värvatud müügikonsultantide hinnangul on Tele2 Eesti AS-i maine hea ning värbamisjuht kinnitas, et tööandja mainega tegeletakse järjepidevalt. Intervjuust värbajatega tuli välja, et pigem on värbamistegevused suunatud noortele ning eeskätt tudengitele. Autori soovitus oleks mõelda ka ülejäänud sihtgrupi peale, sh ka vanemate inimeste värbamisele. Uurida nendeni jõudmise kanaleid ning meetodeid. Värbajatega tagasiside käigust selgus, et müügikonsultantide seas on kaadrivoolavus üpris kõrge, mistõttu tuleks analüüsida põhjuseid, miks müügitöötajad antud ametikohal väga püsivad pole. Sarnaselt välisele tööandja brändile tuleb tegeleda ka sisemise brändiga, et töötajad näeksid ettevõttes tulevikku ning ühtlasi oleksid ka ettevõtte saadikud väljaspool organisatsiooni, misläbi suureneks omatöötajate soovituste hulk. Nii nagu töö teoreetilises osas 28

30 välja toodi on ääretult oluline, et organisatsiooni sisemine ja välimine kuvand ühtiksid, vastasel juhul antakse kandidaatidele katteta lubadusi. Uuringu tulemusena võib järeldada, et värbamisprotsess tervikuna on läbi mõeldud ja protsess ise on väga hästi struktureeritud. Ühtlasi on müügikonsultantide tagasiside värbamisprotsessi osas positiivne, see oli avatud, lubadustest hoiti kinni ning kandidaatidele anti pidevalt infot konkursi kulgemise osas. Tegemist on väga hea praktikaga, kuna kandidaatide jaoks on ääretult oluline, et tööpakkuja vahepeal ära ei kao ning neid teadmatusse ei jäta. Järgnevalt on esitatud mõned autoripoolsed ettepanekud värbamisprotsessi tõhustamiseks Tele2 Eesti AS-is: 1. värbamiskuulutus on väga atraktiivne just kasutatud värvide ja väljanägemise poolest, kuid tasub mõelda ehk on võimalik teksti personaalsemaks muuta. Kuulutustes võiks kasutada olemasolevaid töötajaid või otsitava ametikoha üksuse juhti, kes kutsuvad oma tiimiga ühinema. Samuti võiks tekstis lähtuvalt sihtgrupist välja tuua need väljakutsed, mis oleksid vastavale tööotsijale atraktiivsed. Näiteks võimalus karjääriredelil liikuda või igapäevaselt oma suhtlemisoskust proovile panna; 2. kui täna on peamiseks sihtgrupiks noored, siis autor soovitab kasutada nendeni jõudmiseks traditsioonilise kuulutuse kõrval ka videokuulutust. Tele2 Eesti AS-il on väga kaasahaaravad telereklaamid. Kui oleks võimalik kasutada sarnast kontseptsiooni ka värbamiste puhul, siis suure tõenäosusega suudaks ettevõte haarata suuremat sihtrühma, kui pelgalt töökuulutusega. Videokuulutused annavad edasi rohkem emotsiooni; 3. lisaks nooremale sihtgrupile, otsida võimalusi eakamate müügiinimesteni jõudmiseks. Eakamad inimesed võivad olla lojaalsemad ning pole põhjust arvata, et nõrgema müügivõimekusega. Värbamiskanalitena kasutada telereklaame, samuti sihtgrupile vastavaid raadio ja ajalehekanaleid; 4. värbamisprotsess võiks olla kiirem. Selleks soovitab autor kaaluda erinevaid uuenduslikke lahendusi värbamismaastikul. Üheks selliseks tööriistaks on videointervjuud, kus ettevõte saab esitada kandidaatidele küsimused vastava keskkonna (nt Videolind keskkond) kaudu ning kandidaat saab endale sobival ajal vastused üles filmida. See hoiab oluliselt nii kandidaatide kui ka ettevõttes 29

31 värbamisega tegelevate inimeste aega kokku. Selle keskkonna vahendusel on võimalik teha esimene tutvus kandidaadiga video teel ning seejärel otsustada, kellega soovitakse silmast silma kohtuda; 5. hetkel on peamine rõhk värbamisel avalikud kanalid, kuid kahjuks need meetmed ei ole kõige tõhusamad sobivamate kandidaatide leidmiseks, mistõttu soovitab autor tegeleda järjepidevalt turu kaardistamisega. Selgitada välja, kus töötavad parimad müügiinimesed, mida neile pakutakse ja kuidas saaksite nad enda juurde meelitada, teha otsepakkumisi. Töö esimeses osas toodi samuti välja, et turu tundmine ja pidev kaardistamine on ajas aina olulisemaks muutuvad tegevused. Üha enam tuleb mõelda personaalsete lähenemiste peale ning taaskord selle peale kuidas end ettevõttena müüa; 6. autori hinnangul on töötajate soovitused kindlasti see viis, mis ettevõttesse häid töötajaid meelitab. Soovituste kaudu on ettevõttel võimalik läheneda neile kandidaatidele, kes ehk muidu töökohavahetuse peale ei mõtle. Autori ettepanek on töötajate soovituste süsteemi veelgi enam tõhustada, näiteks võib jagada edulugusid organisatsiooni sees ning seeläbi julgustada töötajaid soovitamise osas aktiivsemad olema. Samuti tasub kaaluda võimalust töötajatele soovitusprotsessi veelgi atraktiivsemaks muuta. Seda näiteks erinevaid preemiaid, auhindu ja puhkusepäevi pakkudes; 7. intervjuudest ilmnes vene keele oskuse probleem. Kahjuks jäävad täna kandidatuurist välja sobivad ja võimekad müügiinimesed, kes vene keelt ei valda. Kuna Tele2 Eesti AS-i klientuuri kuulub ka palju eesti keelt mittevaldavaid inimesi, siis senini on olnud eesti ja vene keele oskus müügikonsultandiks kandideerimisel prioriteediks. Siinkohal on autori ettepanek katsetada ettevõtte esindustes võimalust, kus klient saaks sisenedes vastava automaatika abil valida endale sobiva suhtluskeele ja seeläbi saada teenindatud emakeeles. Antud lahendus võimaldaks tööle värvata ka vene keelt mittevaldavaid müügiinimesi, kellel muud omadused heaks müügitööks on olemas. Samuti võtta tööle vaid venekeelt valdavaid inimesi vene klientidega suhtlemiseks. Suure tõenäosusega tõstaks seesugune protsess klientite seas rahulolu ja seega ettevõtte mainet; 8. tugevdamaks tööga rahulolu ja vältimaks kaadrivoolavust müügikonsultantide seas, pakub autor välja luua uutele töötajatele põhjalik sisseelamisprogramm, mis 30

32 sisaldab praktilise õppe jooksul, vajadusel ka pikema aja vältel mentori tuge, keda omakorda on tööandja poolt motiveeritud. Praegune värbamisprotsess on rahuldav, kuid on kitsaskohti, mis vajaksid kaasajastamist. Autori hinnangul on märksõnadeks personaalne lähenemine ning sihtotsingupõhine kandidaatide värbamine. Ei tohiks karta uuenduslikke töövõtteid ega töövahendeid ja konkurentidest tuleks eristuda oma lähenemise poolest. Soovitus edasisteks uuringuteks oleks selgitada müügikonsultantide lahkumiste põhjuseid, miks ei püsi nad ühel ametikohal pikalt ja mida oleks ettevõttel võimalik muuta. Lisaks soovitab autor uurida tööandja sisemist ja välimist mainet, kas need on omavahel kooskõlas ja mida oleks võimalik veel ära teha, et meelitada ligi parimaid talente. Käesolevat tööd on võimalik kasutada lähtepunktina järgmiste uuringute juures ning arendada käsitletud teemat veelgi edasi, mida ei olnud antud töö mahtu ja aega arvesse võttes võimalik teha. 31

33 KOKKUVÕTE Värbamisprotsessi eesmärgiks on leida organisatsiooni sobivad inimesed, kelle abiga saavutatakse edu ja konkurentsieelis. Personali värbamisprotsessil on oluline osa organisatsiooni tõhusal toimimisel. Oma tööülesannete täitmiseks vastavate omaduste ja oskustega töötajad on ettevõttele oluliseks väärtuseks. Sobiva inimese leidmine ettevõttesse pole lihtne protsess. Selleks on vaja kasutada sobivaid ja kaasaegseid meetodeid, kanaleid ja taktikat. Samuti mängib olulist rolli tööandja bränd. Püsimaks konkurentsis heade töötajate pärast, peavad organisatsioonid järgima muudatusi tööjõuturul ning uuendustega kaasas käima. Käesolevas bakalaureusetöös uuriti, kuidas oleks võimalik müügikonsultantide värbamisprotsessi tõhusamaks muuta Tele2 Eesti AS-i näitel. Uuritavaks probleemiks oli vajalike oskustega müügikonsultantide värbamine olukorras, kus sobivate kandidaatide leidmine on muutunud tiheda konkurentsi tõttu keerulisemaks ja ligimeelitamine ettevõttesse pole lihtne. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli täiustada Tele2 Eesti AS müügikonsultantide värbamisprotsessi selliselt, et hoida kokku ajakulu ning saada ettevõttele sobivad müügiinimesed kandideerima. Eesmärgini jõudmiseks uuriti personali valiku ja värbamisega seotud teoreetilist kirjandust, ettevõttes kasutusel olevat värbamispraktikat ja viidi läbi kvalitatiivne uuring. Esmalt viidi läbi intervjuu Tele2 Eesti AS-i nelja müügikonsultantiga, kes on tööle värvatud viimase 12 kuu jooksul. Tõhusa värbamise tagamiseks on oluline teada, kas protsess ja meetodid toetavad sobivate kandidaatide leidmist. Küsitleti värbamisprotsessi olemuse ja sisu teemat, mis oli hästi ning mis võiks paremini olla. Uuriti kandideerimise põhjusi ja seda kuidas töökuulutuseni jõuti. Samuti täpsustati ettevõtte maine olulisust kandidaatidele ja seda, kas soovitaksid ettevõtete oma tuttavatele. Uuringu tulemustest selgus, et üldiselt ollakse kogu värbamisprotsessiga rahul. Ettevõtte tööpakkumiseni jõuti enamus tulemuste põhjal CV Keskus portaali kaudu. Selgus, et töötajad olid rahul intervjuudelt saadud informatsiooniga töö sisu ja ootuste kohta. Samuti toodi 32

34 esile ettevõtte pidev tagasiside ja info jagamine kandideerimisprotsessi osas. Eelisena toodi välja ka tööandja tuntus ning maine turul. Puudusena ilmnes liigne ajakulu kogu protsessi käigule. Seejärel toimusid intervjuud jaemüügiüksuse juhi, piirkonna müügijuhi, värbamisjuhi ja -spetsialistiga. Intervjuude käigus uuriti tänase värbamisprotsessi tugevusi ja nõrkusi, samuti kasutusel olevaid värbamismeetodeid ja -kanaleid. Täpsustati olulisi omadusi ja ootusi kandideerijate osas, tagasiside andmist, omatöötajate soovitusprotsessi. Samuti ettevõtte brändiga tegelemist. Intervjuude vastustest järeldus, et värbamisprotsess on üsna põhjalik, ajakulukas ning loodud nii, et mõlemapoolsed huvid oleksid kaetud. Töökuulutus on loodud vastavalt töö sisule ja ootustele. Müügikonsultantide värbamisprotsess ise on jaotatud 2 etappi: esimene kohtumine piirkonna müügijuhi ja värbajaga ning teine müügiesinduses koos jaemüügiüksuse juhiga, kus toimub tööga tutvumine. Peamiste kanalitena kasutatakse CV Keskuse portaali ning omatöötajate soovitusi. Juhtide ning värbamisspetsialisti ja värbamisjuhi poolt läbiviidud intervjuudest selgus, et peamised probleemid tänases värbamisprotsessis on õige profiiliga müügiinimesteni jõudmine ja nende ligimeelitamine ettevõttesse. Samuti toodi murekohaks värbamisele kuluv ajaressurss. Vähemtähtis pole ka tööandja mainega tegelemine ning ettevõtte üldine kuvand nii töötajatele kui ettevõttest väljapoole. Tulemuste analüüsile ja järeldustele tuginedes on autoripoolsed ettepanekud värbamisprotsessi tõhustamiseks järgmised: muuta värbamiskuulutuste sisu personaalsemaks ning tööga seotud ootused ja väljakutsed atraktiivsemaks; kasutada töökuulutustes tänaseid juhte ja töötajaid reklaamnägudena, kes kutsuvad tiimiga liituma; võtta kasutusele traditsiooniliste kuulutuste kõrvale videokuulutused; lisaks nooremale sihtgrupile otsida võimalusi eakamate müügiinimesteni jõudmiseks ettevõttele sobilike kandidaatidega tegeleda kiiremini, mitte oodata kuulutuses toodud tähtaja lõpuni; värbamisprotsessis töövestlusele kuluva aja kokkuhoidmiseks võtta kasutusele videointervjuud; 33

35 kaardistada pidevalt turgu müügiinimeste leidmiseks; lisaks avalikele kanalitele otsida ise turult üles sobivad kandidaadid ning teha neile otsepakkumisi; täiustada omatöötajate soovitussüsteemi; võimaldada tööle kandideerimist müügitalentidel, kes vene keelt ei valda või see puudulik on; luua uutele töötajatele põhjalik sisseelamisprogramm, mis võimaldaks mentori tuge. Ettevõtte edasiviiv jõud on tema töötajad. Värbamisprotsessi tõhustamine ja kaasajastamine mõjub positiivselt organisatsiooni mainele ja kasumi maksimeerimisele. Bakalaureusetööd on võimalik kasutada Tele2 Eesti AS-il müügikonsultantide värbamisprotsessi tõhustamiseks. Käesolevat tööd on võimalik kasutada lähtepunktina järgmiste uuringute juures ning arendada käsitletud teemat veelgi edasi, mida ei olnud antud töö mahtu ja aega arvesse võttes võimalik teha. Soovitus edasisteks uuringuteks oleks selgitada müügikonsultantide lahkumiste põhjuseid, miks ei püsi nad ühel ametikohal pikalt ja mida oleks ettevõttel võimalik muuta. Lisaks soovitab autor uurida tööandja sisemist ja välimist mainet, kas need on omavahel kooskõlas ja mida oleks võimalik veel ära teha, et meelitada ligi parimaid talente. 34

36 SUMMARY IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE SALES CONSULTANT RECRUITMENT PROCESS IN THE CASE OF TELE2 EESTI AS Monika Haljaste Human resources possess the core value for organisation which looks for being efficient and aims at achieving its goals. Employees should be capable and feature the relevant qualifications. Therefore, the attention should be paid to the efficient recruiting process. Struggling in constantly developing business environment involves finding competent employees and is a serious and tricky task. Hiring an appropriate person suitable for a proper position, who can contribute to targeting the organisational goals, is crucial. And the failsafe way of avoiding mistakes is the effective recruiting process. Attempting to carry out a correct and thorough search of personnel may take time, and financial resource, too, yet, it creates a competitive advantage and ultimately pays off. Managers of the retail division of Tele2 Eesti AS and personnel who daily deal with recruiting, are interested in hiring a necessary number of sales consultants who feature the required competences. The choice of subject was triggered by the company need and the topicality of this subject. A major challenge is to attract candidates with good qualifications and personal qualities who would do their sales work in the most efficient way possible. Based on the problem, the author set a task for this bachelor thesis to analyze the methods employed by Tele2 Eesti AS for hiring sales consultants, and based on the results of the analysis to provide suggestions for raising efficiency of the recruiting process. The research showed that generally the entire recruitment process is satisfactory. The main recruiting channels include electronic channels, with a leading job portal CV Keskus. Candidates who paricipated in job interviews were satisfied with received information about 35

37 the job content and expectations. Some respondents mentioned constant feedback and communicating information related to the application process. The brand awareness of the employer and image were also considered as an advantage. The only flaw that was noted longevity of the recruiting process and the time lost on that. Both candidates and managers recommended to do the entire process within a much shorter period to ensure availability of stronger candidates when the choice is still made. Supported by the analysis of the results and the conclusion of the research, the author made the following suggestions for raising the efficiency of the recruiting process: to make content of job advertisements more personalised and job-related expectations and challenges more attractive; to use in job adverts current managers and employees who will invite to join their teams; along with traditional advertisements, to use video advertising; to start dealing with suitable candidates prompter, not waiting until the end of term specified in job advertisement; in order to save time spent on job interviews, to use video interviews; to map the market constantly for finding sales persons; in addition to public channels, to search themselves suitable candidates in the market and make direct proposals; to update the recommendation system of the own employees; to allow sales talents who do not know Russian or whose language knowledge is insifficient to apply for job. In the conditions when the competition in the labour market is becoming more fierce, the employers are pressured to recruite staff looking beyond traditional mesures of recruiting. It is high time for inventing new methods, distinguishing the organization from their competitors, in responce to a need for the more personalised approach aimed at reaching the suitable candidates. 36

38 VIIDATUD ALLIKAD Ambler, T., Barrow, S., (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4 (3): Armand, Daniel. Tele2 Eesti AS müügikonsultant. Autori intervjuu. Helisalvestis. ( ) Armstrong, M., (2012). Armstrong ś handbook of Human Resource management practice. 12th ed. London: KoganPage. Burdett, E., (2015). Sales Recruiting: Why Companies Fail. a22e-8e4084a5fe8c%40sessionmgr4008&vid=13&hid=4107 Cespedes, F,. Weinfurter, D., (2015). The Best Ways to Hire Salespeople. ( ) Chand, S., Recruitment Process: 5 Steps Involved in Recruitment Process (with diagram), ( ) Devaro, J., (2016). Internal hiring or external recruitment? IZA World of labor ( ) Dhillon, K., (2015). The Most Important Step in Recruiting That You re Probably Forgetting ( ) Doyle, A., (2016). Recruitment and Hiring Process: Steps in the Recruiting and Hiring Process ( ) Eesti Panga majandusprognoos aastateks (2015) Evart, M., (2016). Tööandja bränd ja selle olulisus värbamisel Brandem ( ) Graham-Levis, K., (2012). A targeted hiring methodology can hit the bull's-eye in recruiting sales professionals 37

39 a22e-8e4084a5fe8c%40sessionmgr4008&vid=10&hid=4107 Gultekin, E., (2011). What s the Value of Your Employment Brand? LinkedIn ( ) Innove koduleht. Mõisted Töömaailm, elukutsed ( ) Lopusanskaja, Kristina. Tele2 Eesti AS müügikonsultant. Autori intervjuu. Helisalvestis. ( ) Mikkov, Helen. Tele2 Eesti AS värbamisspetsialist. Autori intervjuu. Helisalvestis. ( ) Miller, W., (2001). Finding and Recruiting the Best Sales Team a22e-8e4084a5fe8c%40sessionmgr4008&vid=8&hid=4107 Pajuri, R., (2015). Kuus müüti tööandja brändi kohta ( ) Personalijuhtimise käsiraamat, (2012). Koostajad: Varts, R., Laurson, K. Tallinn: PARE akadeemia raamat. Pärn, O., (2016). Töö ja oskused 2025, ( ) Rand-Haddad, S., Sourcing u tähtsus värbamisel. (2016) ( ) Rice, J. (2012). The future of recruitment Human Resource Magazin, December 1, pp 4-6. Richardson, M.A., Recruitment Strategies - managing/effecting the recruitment proces ( ) Roosenberg, Ardo. Tele2 Eesti AS Tallinna ja Läänemaa piirkonna müügijuht. Autori intervjuu. Helisalvestis. ( ) Roostalu, Kairi. Tele2 Eesti AS värbamisjuht. Autori intervjuu. Helisalvestis. ( ) Semjonov, P., (2016). Otsitakse ideaalset müügimeest. ( ) 38

40 Slezak, P. (2012). 5 Reasons Why Internal Recruitmen is the Best Place to Start ( ) Tele2 Eesti AS koduleht, ( ) Tele2 Eesti AS Personali käsiraamat. ( ). Tele2 Eesti AS siseveeb, ( ) The ClearFit Team, (2012) Hiring and Recruiting Five best methods used by recruiters that your business should know, ( ) TTÜ ja PARE koostöös läbi viidud uuring, (2012). Kuidas Eestis uusi töötajaid värvatakse ja valitakse? Tepp.pdf ( ) 39

41 LISAD Lisa 1. Intervjuu küsimused värbamisspetsialistile, värbamisjuhile, jaemüügiüksuse juhile, piirkonna müügijuhile 1. Millised on peamised väljakutsed müügikonsultantide värbamisel? 2. Mida peate müügikonsultantide värbamise juures kõige olulisemaks? 3. Mida tuleks teie hinnangul teha teisiti, et müügikonsultantide värbamine oleks edukam? 4. Mis te arvate, mis on müügikonsultantide värbamise juures kõige keerulisem? Miks see teie arvates nii on? 5. Millest lähtute töökuulutuste koostamisel ning missugune informatsioon on selles kajastatud? 6. Milliseid isikuomadusi ja/või oskuseid peate te müügikonsultantide puhul kõige olulisemaks? 7. Millised on kandidaatide intervjueerimise üldpõhimõtted? Millised probleemid on esinenud kandidaatide intervjueerimisel? 8. Kuidas toimub valituks mitteosutunud kandidaatidele tagasiside andmine? 9. Mil määral võtate inimesi tööle läbi töötajate ja tuttavate soovituste? 10. Mil määral peate ettevõttevälist potentsiaalsete töötajate (kandidaatide) reservi ja kuidas seda kasutate? 11. Kas te tegelete teadlikult tööandja brändiga, eemärgiga meelitada ligi parimaid müügitöötajaid? Kui jah, siis mida te täpsemalt selleks teete? 12. Kas sooviksite midagi veel lisada? 40

42 Lisa 2. Intervjuu küsimused värvatud müügikonsultantidele 1. Millist kanalit pidi Tele2 Eesti AS-i tööpakkumine teieni jõudis? 2. Miks otsustasite kandideerida müügikonsultandi ametikohale just Tele2 Eesti AS-i? 3. Kuidas toimus teie värbamise protsess, mis oli hästi ning mida oleks võinud teha paremini? 4. Kas tööintervjuul tehti selgeks töö iseloom ja sisu, mida antud ametikoht eeldab? Mis oli puudulik? 5. Mis on teie hinnangul kõige olulisem müügitöötajate värbamise puhul, mida tuleks silmas pidada? 6. Millised värbamiskanalid teie hinnangul müügitöötajate värbamise puhul kõige paremini töötavad? 7. Mis on antud ametikoha võti, et olla edukas? 8. Kui oluliseks peate tugeva tööandja brändi olemasolu müügitöötajate värbamise juures? 9. Kas soovitate tööandjana Tele2 Eesti AS-i oma tuttavatele? Miks? 10. Kas soovite midagi veel lisada? 41

43 Lisa 3. Müügikonsultandi värbamiskuulutus 42

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Liiu Matikainen SISEMISE TURUNDUSE RAKENDAMINE SISEMISE BRÄNDI KUJUNDAMISEKS MTÜ ANTONIU

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Liiu Matikainen SISEMISE TURUNDUSE RAKENDAMINE SISEMISE BRÄNDI KUJUNDAMISEKS MTÜ ANTONIU TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Liiu Matikainen SISEMISE TURUNDUSE RAKENDAMINE SISEMISE BRÄNDI KUJUNDAMISEKS MTÜ ANTONIUSE GILDI NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendaja: teadur Marge

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD august 2018 I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus Järelevalveosakond 1.2 Ametinimetus Nõunik (keskkonnatervis) 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Järelevalveosakonna juhataja 1.5

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus 2 SISUKORD 3 4 Kolm sammu hankijate kaasamiseks hankijaid 2. Kujunda sõnum igale grupile erinevaid hankijagruppe, korduvalt 7 Milliseid

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Greete Kallast SOTSIAALMEEDIA KASUTAMINE PERSONALI VALIKU TEGEMISEL EESTI PANGANDUSE NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendaja

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Greete Kallast SOTSIAALMEEDIA KASUTAMINE PERSONALI VALIKU TEGEMISEL EESTI PANGANDUSE NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendaja TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Greete Kallast SOTSIAALMEEDIA KASUTAMINE PERSONALI VALIKU TEGEMISEL EESTI PANGANDUSE NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendajad: Tanel Mehine ja Pille Mõtsmees Tartu 2016 Soovitan

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Värbamisekspert: välismaalasi naljalt Eestisse juhiks ei meelita - ärileht.ee , 00:05 Värbamisekspert: välismaalasi naljalt Eesti

Värbamisekspert: välismaalasi naljalt Eestisse juhiks ei meelita - ärileht.ee , 00:05 Värbamisekspert: välismaalasi naljalt Eesti 10.12.2018, 00:05 Värbamisekspert: välismaalasi naljalt Eestisse juhiks ei meelita (20) Kaja Koovit toimetaja Amrop Eesti juhtpartner Aiga Ārste-Avotiņa sõnul kinnitab, et värbaja peab mõistma ettevõtte

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös Merit Luik Karjäärikoordinaator, inimeseõpetuse õpetaja Tartu Tamme Gümnaasium Info töömaailma kohta õpetaja kirstunael Töömaailma kohta käiv

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem