Eesti meeste PAF saalihoki esiliiga juhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti meeste PAF saalihoki esiliiga juhend"

Väljavõte

1 Eesti meeste PAF saalihoki esiliiga juhend ÜLDOSA 1.1. Eesti meistrivõistluste juhend reguleerib PAF Eesti meeste esiliiga läbiviimist Ka esolev juhend kehtib alates kuni ja rgmise juhendi vastuvo tmiseni Eesti Saalihoki Liit (edaspidi Liit) viib juhendisse liigade komplekteerumisest tingitud muudatusi, sh ta psustab liigades osalejate arvu, po hiturniiri ma ngude arvu jms asjaolusid, mis selguvad pa rast registreerimise ta htaja lo ppu. Vastavad muudatused, ta psustused ja ta iendused viiakse juhendisse Liidu juhatuse otsustega Juhend la htub rahvusvahelise alaliidu (IFF) ja Eesti Saalihoki Liidu vastavatest dokumentidest ning kehtib koos rahvusvaheliste saalihoki reeglite ja nende to lgendustega. 2. VÕISTLUSTE EESMÄRK 2.1. Populariseerida saalihokit ja innustada ma ngijaid ko rgematele sportlikele saavutustele Meistrivo istlustel selgitatakse va lja Eesti meeste esiiiga medaliomanikud, parimad ma ngijad ja u ldine paremusja rjestus. 3. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMINE JA AUTASUSTAMINE 3.1. Vo istlusi juhib Eesti Saalihoki Liit Etappe korraldavad klubid ise (p 11.3.) Vo istluste la biviimisel on aluseks IFF saalihokireeglid koos vastavate to lgendustega Eesti saalihoki hooaeg algab meistrivo istluste algusest su gisel ja kestab nende lo puni aprillis mais Pärast registreerimise lõppemist avaldab Liit esialgse ajakava Eesti meistrivo istluste peakohtunik on Sören Jo o ras ). Kohtunike ma a ramise eest vastutab Mari-Ann Katariina Sklave ). 4. PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE 4.1. Po hiturniiril ja alagruppides annab vo it normaalajal 3, vo it lisaajal 2, kaotus lisaajal 1 ja kaotus 0 punkti. Normaalaja viigilise tulemuse korral peetakse lisaaeg a kksurma po himo ttel 4 vs 4 va ljakuma ngijat (+ va ravavahid). Kui lisaajal va ravani ei jo uta, selgitatakse vo itja karistusvisetega vastavalt ma ngureeglitele PAF Eesti meeste esiliigas peetakse po hiturniiril 5-minutiline lisaaeg ning alates

2 veerandfinaalidest 10-minutiline lisaaeg Po hiturniiril ja alagruppides arvestatakse vo rdsete punktide puhul meeskondade paremusja rjestuse ma a ramisel ja rgmist: omavahelis(t)es ma ngu(de)s saavutatud punktid, omavahelis(t)e ma ngu(de) va ravate vahe, omavahelis(t)es ma ngu(de)s löödud va ravate arv, üldine va ravate vahe, u ldine löödud va ravate arv, loos Viigilise tulemuse korral play-off ides peetakse vahetult pa rast ma ngu 10-minutiline lisaaeg a kksurma po himo ttel 4 vs 4 va ljakuma ngijat (+ va ravavahid). Kui lisaajal va ravani ei jo uta, selgitatakse vo itja karistusvisetega PAF meeste saalihoki esiliiga kolm paremat vo istkonda saavad igau ks 20 meistrivo istluste vo itjate medalit (vastavalt kuld-, ho be- ja pronksmedalid). Vo itnud meeskonda autasustatakse karikatega. Meistrivo istluste parimatele ma ngijatele on ette na htud eriauhinnad. 5. MÄNGUDE LÄBIVIIMINE JA PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE PAF MEESTE ESILIIGAS 5.1. PAF meeste esiliiga po hiturniiril osaleb X vo istkonda: PAF Eesti meeste esiliiga po hiturniiril peetakse x arv ringi kohtumisi PAF meeste saalihoki esiliiga po hiturniir ma ngitakse etappide kaupa (ma ngupa evade, mängude arv oleneb registreerinud tiimide arvust). Korraldus jagatakse registreerunud tiimide vahel Ma nguaeg on 3x20 minutit puhast ma nguaega, vaheaeg poolaegade vahel 10 minutit. 6. KODUMÄNGUDE TOIMUMISE KELLAAJAD 6.1. PAF meeste esiliiga kohtumisi on lubatud la bi viia laupa eviti ja pu hapa eviti algusega 11:00 20: Va ljakuulutatud ajakava muudatused on vo imalikud vo istkondade kokkuleppel, mille Liit peab kinnitama Liidul on o igus mo juval po hjusel muuta ma ngu toimumise aega, na iteks kui samal ajal Eesti meistrivo istluste ma nguga toimub Eestis rahvusvaheline vo i mo ne muu riigi (na iteks Soome) karika- vo i meistrivo istluste ma ng. Sellisel juhul proovib Liit koosko lastada vo istkondadega uue ma ngu toimumise aja. Koosko lastamise ebao nnestumisel on Liidul o igus ma a rata u hepoolselt ma ngu toimumise aeg ja koht.

3 7. KLUBID, VÕISTKONNAD JA MÄNGIJAD 7.1. Eesti meistrivo istlustest vo ivad osa vo tta klubid/vo istkonnad, kes aktsepteerivad Liidu po hikirja, ka esolevat juhendit, teisi Liidu poolt va lja antud normdokumente ja on tasunud ettena htud maksud Klubide poolt meistrivo istlustel osalevate vo istkondade arv ei ole piiratud. Kui u hest klubist osaleb meistrivo istlustel samas liigas rohkem kui u ks vo istkond, eristatakse need u ksteisest rooma numbritega ja/vo i nimeta iendiga. Üks vo istkond vo ib osaleda vaid u hes liigas. Meistrivo istluste kohta omava klubi nimi peab u ldjuhul kajastuma seal ma ngiva vo istkonna nimes. Erineva vo i kombineeritud nime (nimeta iendi) kasutamise peab koosko lastama Liiduga. Liit vo ib no usolekut mitte anda, kui nimi on Liidu juhatuse arvates ebasobiv, eksitavalt sarnane mo ne teise vo istkonna nimega vo i alale antireklaamiks. Hooaja jooksul pa rast ma ngijate esmase registreerimise ta htaega vastavas liigas on vo istkonna nime korrigeerimine ja ta iendamine lubatud Liidu juhatuseno usolekul, tasudes selle eest Liidule 150 eurot Igal klubil vo ib olla u ks duubelvo istkond ta iskasvanute madalamas vo i noorteliigas. Iga duubelvo istkond saab olla vaid u he ko rgemal ma ngiva vo istkonnaga seotud Kasvatajaklubi saab kasutada duubelvo istkonnast ko iki ma ngijaid su nniajaga ja noorem. Eelnimetatud ajavahemikul su ndinud ma ngija saab kaasa ma ngida oma vo istkonnas ja olla duubliks tippvo istkonnas, kuid maksimaalselt u he ma ngu pa evas vastavalt ma ngija po hivo istkonna treeneri otsusele, mis sa testab, kelle eest ta ma ngib. Selline liikumine on vaba ja see peab olema kajastatud ainult konkreetses ma nguprotokollis. Po hivo istkonna ma ngijate u leminek duubelvo istkonda tuleb vormistada vastavalt ka esoleva juhendi punktile Klubid, kes ei ole kasvatajaklubid, vo ivad kasutada duubelvo istkonnast viite ma ngijat su nniajaga ja noorem. Eelnimetatud ajavahemikul su ndinud ma ngija saab kaasa ma ngida oma vo istkonnas ja olla duubliks tippvo istkonnas, kuid maksimaalselt u he ma ngu pa evas vastavalt ma ngija po hivo istkonna treeneri otsusele, mis sa testab, kelle eest ta ma ngib. Selline liikumine on vaba ja see peab olema kajastatud ainult konkreetses ma nguprotokollis. Po hivo istkonna ma ngijate u leminek duubelvo istkonda tuleb vormistada vastavalt ka esoleva juhendi punktile Nii po hi- kui duubelvo istkonnad ma rgivad vastava staatuse oma meistrivo istluste registreerimisdokumentidele (va lja arvatud kasvatajaklubi duubelma ngijad) Esinduso igus on ma ngija o igus esindada oma vo istkonda meistrivo istlustel. Iga vo istkond vastutab selle eest, et tema ma ngijad omaksid esinduso igust. Ma ngijal on esinduso igus, kui tal on kehtiv ma ngijalitsents, tal ei ole ma ngukeeldu ja tema u letulek teisest vo istkonnast on toimunud reeglitepa raselt Ma ngijal ei vo i u ldjuhul olla u heaegselt esinduso igust Liidu vo istkondades ja kusagil mujal IFF liikmesmaa vo istkondades Ko ik rahvusvahelise alaliidu poolt kehtestatud no uded ja maksud, mis puudutavad va lisma ngija ma ngima asumist Liidu vo istlustele ja nendelt lahkumist, on asjast huvitatud klubide ja vo istkondade korraldada Ma ngijalitsentsid vo istlustest osavo tuks konkreetse vo istkonna koosseisus antakse Liidu poolt u heks hooajaks ma ngijatele, kes on kantud u lesandmislehele, mis esitatakse koos

4 klubi/vo istkonna registreerimisega (juhendi p 9) ja kelle eest on tasutud juhendiga ettena htud maksud (juhendi p 11) ning kellel ei ole vo lgasid Liidu ees. Ma ngijalitsentsi omamist na itab ma ngija nime olemasolu Liidu koduleheku ljel internetis avaldatud vo i muus vastavas Liidu poolt va ljaantavas nimekirjas Ma ngijalitsents ei sisalda ma ngijakindlustust ja tervisekontrolli, mis on klubide/vo istkondade korraldada PAF meeste esiliigas vo ivad kaasa ma ngida ma ngijad, kes ma ngimise hetkeks on saanud va hemalt 15-aastaseks. Erandjuhul on mo juva po hjuse olemasolul vo imalik taotleda Liidult eriluba nooremate ma ngijate kasutamiseks. Alla 16-aastaste ma ngijate vo istkondadesse arvamisel on neid registreerinud klubidel/vo istkondadel kohustus ku sida lastevanemate/hooldajate no usolekut Vo istkonna esindaja ma rgib ma ngijate ja ametiisikute nimed enne ma ngu algust ma nguprotokolli. Kohtunikud kontrollivad ja kinnitavad protokolli viimasena pa rast ma ngu Protokolli ma rkimata ma ngija ei saa ma ngida. Igal ma ngijal on kindel ma ngijanumber, mille muutmine toimub koosko lastatult Liiduga Igal vo istkonnal peab olema va hemalt u ks va hemalt 18-aastane vastutav kontaktisikesindaja, kes ma rgitakse protokolli ja kelle u lesanne on suhelda Liiduga sarjavo istlusi puudutavates ku simustes. Samuti peab iga vo istkond valima isiku, kes on kontaktisikuks suhtlemisel Liiduga interneti teel ja kelle u lesandeks on kogu Liidu poolt interneti teel saadava info operatiivne vahendamine vo istkonnale PAF meeste esiliigas ei tohi vo istkonna treener olla sama liiga teise vo istkonna ma ngija ega treener. 8. REGISTREERIMINE 8.1. Vo istkondade registreerimise ta htaeg lo ppeb Vo istkonnad peavad registreerima lisaks ma ngijatele ka ametiisikud. Maksimaalne lubatud ametiisikute arv on PAF meeste esiliigas on ma ngijate ja ametiisikute esmase registreerimise ta htaeg PAF meeste esiliigas on ma ngijate ja ametiisikute teine registreerimise ta htaeg PAF meeste esiliigas on ma ngijate ja ametiisikute kolmas registreerimise ta htaeg Ma ngijate registreerimise arv ei ole piiratud Registreerimisvorm asub Liidu kodulehel No uetekohaselt ta idetud registreerimisvorm tuleb saata meiliaadressile Ma ngijate lisamiseks hooaja jooksul saata ta iendatud registreerimisleht meiliaadressile

5 8.8. Liidul puudub kohustus ma ngija koheselt registreerida. Liit on kohustatud registreerima ma ngija kahe tööpa eva jooksul. See ta hendab, et kui vo istkond soovib, et ma ngijal oleks o igus osaleda ma ngus, tuleb ma ngija registreerida va hemalt kaks tööpa eva enne ma ngu toimumist Igal vo istkonnal tuleb lisaks registreerimisvormile edastada e-posti aadressile ka lu hikirjeldus klubist ning vo imalusel link klubi kodulehele/facebooki vo i muu sotsiaalmeedia lehele, mis avalikustatakse Liidu kodulehel Ko ik eelmisel hooajal saadud trahvid ja vo lgnevused peavad olema tasutud vo istkonna registreerimise ta htajaks. Vo lgu olevaid vo istkondi ei registreerita. Kahtluse korral, et vo istkonna nime on muudetud eesma rgiga mitte maksta eelmise hooaja trahve ja vo lgnevusi, on Liidul o igus mitte registreerida uut vo istkonda enne vo lgade tasumist. Samuti on Liidul o igus mitte va ljastada ma ngijalitsentse ma ngijatele, kelle praegusel vo i endisel vo istkonnal on Liidu ees vo lgnevusi Hilinejaid registreeritakse juurde ainult Liidu juhatuse otsuse alusel ja vajadusel ko rgendatud maksu tasumisel. 9. MÄNGIJATE LIIKUMINE JA VÕISTKONNA VAHETAMISE ÕIGUS 9.1. Ma ngijate u leminekute, s.t Eesti meistrivo istluste eelmise hooaja klubi vahetamine mo ne teise klubi vastu Eesti siseselt, tasu on 20 eurot. Ülemineku tasu tuleb maksta Eesti Saalihoki Liidu arveldusarvele EE Üleminekuid saab vormistada kuni Ma ngija ja mo lemad klubid ta idavad vastava u leminekuvormi ning allkirjastavad selle, mis na itab, et klubi vahetus toimub osapoolte kokkuleppel. Alla 18-aastase ma ngija korral peab olema ka vanema no usolek Üleminek on jo ustunud, kui vastav vorm on ko ikide osapoolte poolt allkirjastatuna saadetud Liitu, ettena htud tasu on laekunud ja Liit on avaldanud u lemineku kinnituse kodulehel Kui senise klubi esindaja ei anna allkirja, siis ta peab seda u leminekuvormil po hjendama. Kui mingit arvestatavat po hjendust (nt leping, varustuse mittetagastamine) mo istliku aja jooksul Liidule ei avaldata, ma ngija ja vastuvo tva klubi allkirjad on olemas ning u leminekutasu on laekunud, siis loeb Liit u lemineku jo ustunuks ilma eelmise klubi allkirjata Teistest riikidest Eestisse tulevate ma ngijate klubid tasuvad rahvusvahelise alaliidu u leminekute jo ustumise korral u leminekutasu 100 eurot ma ngija kohta Eesti Saalihoki Liidu arveldusarvele EE , v.a juhul kui nende ma ngijate esimene klubi on Eestist pa rit Liidu liikmesklubi. Üleminek jo ustub, kui tasu on Liidule laekunud ja ma ngija nimi on Liidu kodulehel avaldatud. Üleminekuid saab vormistada kuni Rahvusvahelise u leminekuga seotud u leminekutasu tasumisel nendele ma ngijatele ta iendavalt ma ngija litsentsitasu ei rakendata. Rahvusvahelisest u leminekutasust vabastatakse ja rakendatakse ainult kohalikku ma ngija litsentsitasu ja rgmistel juhtudel: va lisriikide kodanikud, kes omavad Eesti ID-kaarti ja omavad elamis- ning tööluba; b) piiratud ta htajaks ERASMUS vo i

6 samava a rsete rahvusvaheliste (u li)o pilasprogrammide alusel antud perioodil Eestis o ppivad (u li)o pilased vastavalt o ppeasutuse kinnitusele Klubi ja ma ngija vo ivad piirata u mbersiirdumiso igust, so lmides kirjaliku ma ngijalepingu. Juhul kui kasvatajaklubi soovib saada ma ngijalt klubi vahetamise eest tasu, tuleb klubil so lmida ma ngijaga vastavasisuline leping, mis on klubi ja ma ngija vahelise o igussuhte ku simus. Kui ma ngija lahkub kasvatajaklubist, kuid tal ei ole selle klubiga siduvat ma ngijalepingut ning u lemineku osapooled ei saavuta muud kokkulepet, siis on soovituslik tasu uuelt klubilt kasvatajaklubile 100 EUR iga kasvatatud aasta eest. Antud tasu on u hekordne ja kasvatajaklubi vo ib seda uuelt klubilt taotleda ainult siis, kui ma ngija lahkub kasvatajaklubist, s.t ainult esimese klubi vahetuse korral. Kasvatajaraha tasumine uue klubi poolt on hea tahte ma rgiks ja tunnustuseks kasvatajaklubile ma ngija kasvatamise eest. Kasvatajaklubi on aastase noorma ngija esimene klubi, kus ta treenis minimaalselt u he aasta ja osales selle klubi nimekirjas Eesti meistrivo istlustel Klubi vahetuse hulka ei loeta ma ngijate u mbersiirdumist juhul, kui meistrivo istlustel osalemiseks klubid u hinevad vo i vahetavad nime vo i kui klubi ei registreeru enam ta iskasvanute meistrivo istlustele vastavalt kas meeste vo i naiste liigas. Klubivahetuse hulka ei loeta ka u leminekut duubelvo istkonnast po hivo istkonda ning teisi klubi siseseid liikumisi. Juhul kui toimub aga u leminek po hivo istkonnast duubelvo istkonda, tuleb ta ita u leminekuvorm ja tasuda punktis 9.1 ettena htud tasu. Üleminekuid saab vormistada kuni LIIKMEMAKSUD Eesti meistrivo istlustega seotud kulud kannab Liit koopereeritult osavo tvate klubide ja toetavate organisatsioonidega. Ko ikides liigades vo istkondade la hetamisega seotud kulud (so it, toitlustamine, majutamine) kannab la hetav klubi Registreerimisel tuleb tasuda ettemaks vastavalt juhendile. Registreerimise tu histamisel loetakse tasutud ettemaks leppetrahviks ning seda ei tagastata. Ettemaksu summa PAF meeste saalihoki esiliigas on 200 eurot PAF meeste esiliiga 600 eurot (ta htaeg ; osalustasu koos ettemaksuga kokku 800 eurot) Liikmemaksule lisandub ma ngijate liikmemaksuna litsentsitasu, mis on 25 eurot ma ngija kohta Ma ngijate registreerimise arv ei ole piiratud. Ma ngijate litsentse saab vormistada ja tasuda kolmel erineval registreerimise perioodil ; ja Ma ngijalitsents hakkab kehtima, kui ma ngija nimi on esitatud registreerimisvormi alusel ma rgitud Liidu kodulehel ja litsentsi eest on tasutud Eesti Saalihoki Liidu arveldusarve nr on EE Swedbank, selgitus liikmemaks 2021/ Liidule tasutud makset ei tagastata Ko ik maksud tuleb tasuda ta htaegselt. Ta htaja u letamisel kuulub tasumisele ka viivis. Kui esitatud arve ei ole tasutud ta htajaks, on Liidul vo i ma a ratud vastutajal o igus no uda

7 tasumist sularahas enne ma ngu algust kohapeal. Liidul on o igus vo lglasi mitte lubada ja rgmistele ma ngudele Klubi, kellel on vo lgnevusi alaliidu ees, ei saa teha u htegi u leminekut, v.a ma ngijate lahkumine teise klubisse ehk klubi vo lgnevus ei ole takistuseks ma ngija lahkumisel. 11. ETAPPIDE TEHNILINE KORRALDUS PAF MEESTE ESILIIGAS PAF meeste esiliigas etappi korraldav vo istkond/klubi on kohustatud kindlustama korras ma ngupaiga ja normaalsed tingimused ma ngu pidamiseks, sealhulgas turvalisuse; piirde/va ravate olemasolu ja Liidu no uetest la htuva paigalduse/mahavo tmise; va ljaku ta histuse (ma rkida selgesti va ravaalad, va rava piirjooned, va ravavahtide alad, palli lahtiviske kohad, keskkohad, keskjoon ja vahetusalad vastavalt ma ngureeglitele); vo istkondade pesemisvo imaluse ja riietusruumid; varuma ngijate ja kohtunike kohad; pealtvaatajate kohad; pa deva sekretariaadi olemasolu vastavalt Liidu no uetele (vanus, riietus, u lesanded); va ljakukohtunike ja sekretariaadi vastuvo tu, kohtlemise ja turvalisuse ma ngu ajal, selle ja rgselt ning vo istluspaigast lahkumisel tasemel, mis ei po hjusta kohtunikele mingit vaimset ega fu u silist survet; omaette riietusruumi (koos pesemisvo imalusega) va ljakukohtunikele, nende kasutamisvo imaluse va hemalt 30 minutit enne ma ngu, ma ngu ajal ja kuni 30 minutit pa rast ma ngu; valjuha a ldi, tabloo, muusikalise tausta ja teadustaja olemasolu; ma nguprotokolli ja muude sekretariaadile vajalike vahendite olemasolu, vo istkondade nimesiltide ja Liidu poolt ettena htud reklaamide/ba nnerite paigalduse; asjakohased eriauhinnad kummagi vo istkonna parimale ma ngijale ning nende nimetamise koduvo istkonna poolt Koduvo istkond/klubi on kohustatud tagama ku lalisvo istkonnale soojenduseks u he va ljakupoole va hemalt 15 minutit enne ma ngu algust ning eraldama lauda 10 palli ma ngu pidamiseks Etappi korraldav vo istkond/klubi tasub saaliu u ri, samuti sekretariaadi kulud vastavalt kokkuleppele Liiduga. Kohtunike kulud tasub Liit. Koduma ngu korraldajal on o igus mu u a pealtvaatajatele pileteid Korraldav koduvo istkond/klubi on kohustatud teostama iga kodukohtumise ka iku

8 puudutava reaalajas infoedastuse ametlikul kodulehel Kui ei suudeta tagada internetiu henduse olemasolu, peab ma ngu ka ik olema na htav hiljemalt 3 tundi pa rast kohtumise lo ppemist Korraldav vo istkond/klubi on kohustatud ja rgima ko iki Liidu poolt kehtestatud no udeid ning vastutab nende ta itmise eest. Liidu poolt la biviidavatel autasustamistseremooniatel on korraldaval vo istkonnal/klubil kohustus aidata Liidu esindajaid selle la biviimisel ning ta ita nende korraldusi mikrofoni kasutamise, muusikalise tausta, abiliste kasutamise jm seonduva osas PAF meeste esiliiga ma ngusaalid ma a rab ning ma nge korraldab koduma ngu korraldav klubi. 12. ERITINGIMUSED MÄNGUPAIGAS Kui ma ngu ka igus laguneb ma ngupiire, on kohtuniku ma rguandel selle kohese paigaldamise kohustus esimesena ma rgitud, s.t koduvo istkonnal Iga vo istkond ja kohtunik hoolitseb ise oma meditsiinilise teeninduse eest Ko ik vo istlustel osalevad isikud vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest Liidu ma ngupiirete transportimine ma ngupaika otsustatakse igal konkreetsel juhul eraldi. 13. VARUSTUS Liidu vo istlustel vo ib kasutada ainult sellist ma nguvarustust, mis on Liidu poolt heaks kiidetud. Ma ngukepid peavad koosnema originaalosadest ja kepil peab olema IFF kleeps. Lubatud on kasutada va ravaid, mis on IFF poolt heaks kiidetud. Erandina on lubatud kasutada ka va ravaid, mis on identsed eelnimetatutega Igal vo istkonnal peab olema va hemalt 1 heleda ja 1 tumeda va rviga sa rgikomplekti. Lubatud on ka variant 1 komplekt sa rke ja 1 komplekt sa rkide peale to mmatavaid veste. Vorm - sa rk (vest) ja pu ksid - peab olema u htne. Kui vo istkondade riietus on u ksteisest va he eristatav, on kohtunikul o igus no uda ku lalisvo istkonnalt (s.t teisena ma rgitud vo istkonnalt) sa rkide vahetust selgemini eristatavate vastu. Kui omavahel kohtuvad korraldavad vo istkonnad vo i ku lalisvo istkonnad, on ku lalisvo istkonna staatuses vo istkond, kes turniiritabelis on ma rgitud allpool. Ma ngijanumbrid sa rkide ees on kohustuslikud meistriliigas, teistes sarjades neid soovitatakse. Numbrite suurused ees on min 70 mm ja taga on min 200 mm. Numbrid peavad olema kompaktsed sa rgiga ja selgesti eristatavad. Numbrid peavad olema araabia numbrid vahemikus 1-99 (nr 1 ei tohi olla va ljakuma ngija). Kui ma ngija kasutab ko vast materjalist sa a rekaitseid, peavad need olema kaetud po lvikutega. Sellisel juhul peavad vo istkonnal olema u hesugused po lvikud. Sokid peavad olema u hte va rvi. Ma ngida ei vo i pikkade pu kstega. Kui ma ngija varustus ei vasta reeglitele, on kohtunik kohustatud katkestama ma ngija osalemise ma ngus seniks, kuni varustus on no uetele vastav Ka epael on kaptenitel kohustuslik.

9 14. LOOBUMINE JA LOOVUTAMINE Po hiturniiril saab loobumiskaotuse eest -1 punkti Rohkem kui u hest ma ngust loobunu eemaldatakse sarjast. Eemaldatud vo istkonna ma ngude annulleerimise otsustab juhatus. Loobunud vo i eemaldatud vo istkond saab ja tkata ma ngimist Liidu juhatuse poolt ma a ratud tingimustel Kui vo istkonnal ei ole va ljakul va hemalt viit va ljakuma ngijat ja reeglite kohaselt riietunud va ravavahti ning kui ettena htud ma ngu alguskellaajast on möödunud 5 minutit ja ma ngu alustamiseks ei ole muid mo juvaid takistusi, loetakse vo istkond ma ngu loovutanuks. Ma ngu loovutanud vo istkonnale loetakse tulemuseks 0 : 5 kaotus vo i Liidu poolt ma a ratud kaotus, millest vo istkonnal ei ole kasu Ma ngust loobunud vo i ma ngu loovutanud vo istkond peab 10 pa eva jooksul tasuma Liidule 100 eurot. Kui ma ngust loobumisest teatatakse Liidule va hemalt 24 tundi ette ja see ei tekita Liidule lisakulusi, siis rahalist karistust ei ma a rata. Kui loobumisest teatatakse 4-23 tundi enne ma ngu, siis tuleb tasuda Liidule ja konkreetse kohtumisega seotud isikutele tekitatud kulud. 15. MÄNGUDE KATKESTAMINE Kohtunikul on o igus katkestada ma ng, kui tema meelest ei ole ma ngu reeglitepa rasel ja tkamisel eeldusi. Sellisel juhul ja a b tulemuseks Liidu juhatuse otsuse ja rgi katkestamise hetkel valitsenud seis vo i muu Liidu poolt ma a ratud tulemus. Liit vo ib vajadusel no uda ma ngu kordamist. 16. PROTESTID JA DISTSIPLINAARKARISTUSED Ma ngu ajal erinevatest asjaoludest tingitud protestidest tuleb teatada kohtunikule ja edastada e-posti aadressile 10 tunni jooksul pa rast lo puvilet. Muudest olukordadest ja asjaoludest tingitud protestidest peab kohtunikule teatama enne ma ngu algust. Esinduso igust puudutavat protesti ei pea ma rkima protokolli, kuid see tuleb 3 tööpa eva jooksul pa rast vo istlusi toimetada Liidule Kui distsiplinaarkomisjonil on vo imalik arutada protesti vo istluspaigas, tuleb protesti po hjendus esitada vo imalikult kiiresti. Protesti esitaja maksab koos protesti esitamisega protestimaksu 50 eurot, mis tagastatakse juhul, kui protest Liidu poolt heaks kiidetakse. Ma ngu lo pptulemus kehtib seni, kuni probleem on lahendatud. Juhul kui protesti lahendamiseks on vajalik Liidu juhatuse ja/vo i distsiplinaarkomisjoni liikmete erakorralise koosoleku kokkukutsumine Liidu asukohta Tallinnas, maksab protesti esitaja ka ko ikide va ljastpoolt Tallinna saabunud juhatuse ja/vo i distsiplinaarkomisjoni liikmete so idukulud Liidu poolt no utud ulatuses Video alusel on klubidel o igus esitada proteste distsiplinaarkomisjonile 5 tööpa eva jooksul pa rast ma ngu toimumist. Protest tuleb edastada e-posti aadressile ning protest peab sisaldama:

10 protesti esitaja andmeid (sh kontaktandmed); videolo iku vo i linki videole ning viidet konkreetsele ajale, mil protesti aluseks olev olukord aset leidis; olukorra kirjeldust ning rikkumise selgitust; milline oleks olnud o ige ka itumine nimetatud olukorras (vo imalusel viidetega konkreetsetele juhendi/reeglite punktidele); milline peaks olema distsiplinaarkomisjoni otsus olukorra osas Klubidel ja ma ngijatel, kellele on ma a ratud ma ngukaristus, mis kuulub arutamisele distsiplinaarkomisjonis, on o igus esitada 5 tööpa eva jooksul pa rast ma ngukaristuse ma a ramist omapoolne selgitus distsiplinaarkomisjonile e-posti aadressile Hilisemaid selgitusi ei ole distsiplinaarkomisjon kohustatud arvesse vo tma. Kui klubid/vo istkonnad soovivad, et distsiplinaarkomisjon edastaks otsuse neile otse, siis tuleb sellest distsiplinaarkomisjoni teavitada ning edastada enda kontaktandmed Vastasel juhul kuuluvad ko ik distsiplinaarkomisjoni otsused avalikustamisele u ksnes Liidu kodulehel. 17. KOHTUNIKUD, VAATLEJAD JA SEKRETARIAAT Kohtunikud ja vaatlejad ma a rab ning vastavate ku simustega tegeleb Liit. Sekretariaadi PAF meeste esiliigas kindlustab etapi korraldaja Liidu no udeid arvestades. Kulutuste kompenseerimine toimub vastavalt juhendile Liit ma a rab ma ngule kohtunikud, kes tema arvates on erapooletud ja pa devad Meistrivo istlustel ei tohi kohtunikud vilistada samas liigas, kus nad ma ngivad, v.a juhtudel, kui see kohtunike va hesuse to ttu osutub ha davajalikuks Juhul kui u ks vo i teine ma a ratud kohtunik keeldub antud ma ngu vilistamast, on ta kohustatud hankima endale asendaja. Asendaja peab olema samal tasemel ja erapooletu Ma ngu kohtunikud on kohustatud ilmuma saali va hemalt 30 minutit ja sekretariaat 30 minutit enne ma ngu ametlikku algust, kui konkreetne vo istlusjuhend ei sa testa teisiti Kui kohtunikud ei ilmu kohale, ma a rab Liit (vastutav vo istkond/la biviija) vo imalikult erapooletud kohtunikud kohalolijate hulgast. A a rmisel juhul vo ib ma ngu vilistada u ks kohtunik Kui vo istluspaigas ei viibi Liidu esindajat, vaatlejat vo i vastutaja/la biviija esindajat, valib ma a ratud kohtunike mitteilmumisel uued kohtunikud koduvo istkonna kapten vo i esindaja, la htudes erapooletuse ja pa devuse printsiibist. Sama kehtib ka juhul, kui mingil po hjusel ei ole kohtunikke ma a ratud Kui ma ngul ei ole kohtunikke (sh ei ole vo imalik ta ita juhendi punktide 17.6 ja 17.7 no uded), ja a b ma ng a ra ning Liit korraldab esimesel vo imalusel uue kohtumise. Vo istkondadega kokkuleppe mittesaavutamisel uue ma ngu osas, vo tab Liit arvesse Liidu poolt koostatud ajakava ning sa testab uue kohtumise toimumise aja u hepoolselt.

11 17.9. Kohtunikud ja sekretariaat peavad olema korrektselt ja no uetekohaselt riietatud, nende ka itumine peab olema eeskujulik 18. KARISTUSE MÄÄRAMINE Karistuso igus Liidu korraldatud u ritustel on Liidu distsiplinaarkomisjonil ja Liidu juhatusel. Kohtunike ja sekretariaadi tegevuse kohta laekunud ametlikud kaebused vaatab algselt la bi kohtunikekomisjon Liit vo ib ma a rata karistuse sellele, kes rikub vo i ei ta ida rahvusvahelise alaliidu vo i Liidu poolt vastu vo etud norme ja otsuseid, k.a ka esolevat vo istlusjuhendit; eksitab tahtlikult vo i u ritab eksitada rahvusvahelist alaliitu vo i Liitu vo i nende organeid; ka itub ebasportlikult ma ngu ajal vo i vo istluste toimumise ajal ja kohas, kaasa arvatud ma ngude vaheajad; ka itub ebasportlikult tingituna vo istlustega seotult tehtud otsustest; a hvardab mingilgi moel va ljaku- vo i lauakohtunikku, korraldajat, Liidu esindajat, teise klubi/vo istkonna esindajat, teist ma ngijat, pealtvaatajat vo i muud vo istlustega seotud isikut; on su u di narkootiliste ainete vo i dopingu kasutamises vo i keeldub vastavast testist, on na htavalt alkoholi- vo i narkojoobes vo i tarvitab alkoholi vo i narkootilisi aineid ma ngu ajal vo i vahetult enne vo i pa rast seda vo istluspaigas vo i selle vahetus la heduses; ma ngib eelnevalt kokkulepitud lo pptulemuse nimel Karistused: hoiatus; trahv; vo istlus- vo i protokollimise keeld ma a ratud ajaks; kohtunikule ma a ratav hooletusmaks; ma ngutulemuse annuleerimine ja vo imalik uuendamine; vo istkonna kuulutamine kaotanuks seisuga 0 : 5 vo i Liidu poolt ma a ratud tulemusega, millest karistada saaval vo istkonnal pole kasu; vo istkonna diskvalifitseerimine; Liidu liikmest va ljaheitmine.

12 19. VASTUTUS Trahvisumma minimaalne suurus on 50 eurot. See tuleb maksta 10 pa eva jooksul pa rast vastava teate saamist. Vastasel juhul ja rgneb diskvalifitseerimine. Vo istluse lo pptulemust ei saa muuta mingi klubi vo i vo istkonna tahtest tulenevalt, kui muudetakse, siis ainult protestist tingituna. Lisaks korralisele karistusele vo ib Liit ma a rata su u dlasele tekitatud majandusliku kahju korvamise. Karistuse ma a ramisel la htub Liit po himo ttest, et vo istkond/klubi on vastutav oma ma ngija ka itumise eest vo istluspaigas ja vo istlustega seonduvalt, misto ttu saab ma a rata karistuse nii ma ngijale kui vo istkonnale/klubile. Vo istkond/klubi on vastutav ka juhul, kui ma ngu- vo i vo istluskaristuse saanud isik keeldub ma ngusaalist lahkumast pa rast seda, kui Liit vo i vastutajala biviija on seda temalt no udnud. Vo istkond/klubi on vastutav oma vahetusma ngijate pingil ja selle vahetus u mbruses (kuni 5 m) toimuva eest. 20. KARISTUSAJA KA SITLUS Avaldus u leastumise kohta toimetatakse Liidule. Olulistest po hjustest tingituna vo ib Liit ka sitleda u leastumist, millest ta on teadlik, kuid mille kohta ei ole tehtud avaldust. Liit vo ib no uda seletuskirjad asjaosalistelt. Kui seletuskirju ei esitata, vo ib lahendada olukorra ka ilma selleta. Seletuskirja vo ib no uda ka asjaosalise vo istkonna vahendusel. Liit vo ib oma otsuse kohaselt no uda olukorra lahendamiseks lisaselgitusi. Ko ik karistusasjad fikseeritakse kirjalikult. 21. OTSUS Liit avalikustab asja kohta tehtud otsuse 10 pa eva jooksul pa rast otsuse tegemist Liidu kodulehel Juhul kui otsusega ei no ustuta, vo ib teha edasikaebamise Liidu u ldkoosolekule, kelle otsus on lo plik. Ma a ratud karistus on vo imalikust edasikaebamisest hoolimata ta ideviimisko lbulik. 22. COVID Liit lähtub kultuuriministeeriumi ettekirjutistest riiklike piirangute ja juhiste kehtestamisel ja nendest tulenedes võtab vastu täiendavaid otsuseid.

KINNITATUD

KINNITATUD Lisa 1 Saue vallavanema 6. mai 2019 kaskkirjale nr 13-1/96 Ametijuhendite kinnitamine SAUE VALLAVALITSUSE TEEDESPETSIALISTI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Struktuuriu ksus Majandus- ja tugiteenuste osakond

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA ARENGUKAVA 2019-2023 Jaatame, Usume, Kuulame, Südamega Sisukord Sissejuhatus 3 Ü levaade Keskusest 4 La hteolukord 5 Missioon, visioon, po hiva a rtused ja strateegilised eesma rgid 8 Tegevuskava 2019

Rohkem

Saalijalgpalli KV juhend

Saalijalgpalli KV juhend Eesti 2018/2019. a saalijalgpalli karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend Kinnitatud EJL juhatuse poolt 1.08.2018. SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud:

EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud: EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud: 06.07.2018 lk 2 / 39 Sisukord I. Üldsätted II. III. IV. 1. Ülesanne ja eesmärk 2. Üldmõisted Võistluste korraldusega seonduv 3. Võistlused

Rohkem

Ranna ML juhend

Ranna ML juhend Eesti 2019. a rannajalgpalli meistrivõistluste Meistriliiga juhend Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 15.04.2019 SISUKORD PREAMBUL... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel 2 Mõisted...

Rohkem

Karikavõistluste ja Superkarika juhend

Karikavõistluste ja Superkarika juhend Eesti 2018/2019. a karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend Kinnitatud EJL juhatuse poolt 13.04.2018 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel 2 Mõisted...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

U12 ja U13 vanuseklasside juhend

U12 ja U13 vanuseklasside juhend Eesti 2019.a noorte klubidevaheliste võistluste juhend U12 ja U13 vanuseklassid Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 29.12.2018 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

U12 ja U13 vanuseklasside juhend

U12 ja U13 vanuseklasside juhend Eesti 2017. a noorte klubidevaheliste võistluste juhend U12 ja U13 vanuseklassid Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 29.12.2016 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Petangispordi ametlikud reeglid 2017

Petangispordi ametlikud reeglid 2017 Petangispordi ametlikud reeglid 2017 1. leht 8-st PETANGISPORDI AMETLIKUD REEGLID Kehtivad kõikidel FIPJP liikmeks olevate rahvuslike liitude territooriumidel. Reeglid on heaks kiidetud FIPJP Täitevkomitee

Rohkem

EfTEN Real Estate Fund III est.pdf

EfTEN Real Estate Fund III est.pdf Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 01.01.2018 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 3. Õppekava õpiva ljundid osao

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 3. Õppekava õpiva ljundid osao 1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 3. Õppekava õpiva ljundid osaoskuste kaupa: Koolituse lo puks on o ppija vo imeline:

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri traditsioonide säilimist, anda muusikaalaseid oskusi ja

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx Eesti KV jäärajasõidus 2. etapp CONTINENTALI KARIKATELE Registreeritud EAL s nr 25/J VÕISTLUSJUHEND Eesti KV jäärajasõidus 2019 3. etapp Continetali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Microsoft Word - KML juhend _loplik

Microsoft Word - KML juhend _loplik Eesti Korvpalliliit KORVPALLI MEISTRILIIGA VÕISTLUSJUHEND hooajaks 2014/2015 kinnitatud 27. juuni 2014 täiendatud 05.09.2014 Sisukord I. Üldsätted... 4 2. KML mõiste ja eesmärk... 4 3. Meistriliiga auhinnad...

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - EGL_RHCP_koosolek_

Microsoft Word - EGL_RHCP_koosolek_ EGL REEGLITE & HCP KOMITEE KOOSOLEKU PROTOKOLL Koosoleku toimumise aeg: 15. märts 2018. a. kl 16:00 Koosoleku toimumise koht: Fahle restoran, Tallinn Koosoleku algus: 16:00 Koosolekul osalesid: e-mail

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem