Jbveng ARE SISU: BAADIO EESTI HARIDUSLIIDU AJAKIRI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Jbveng ARE SISU: BAADIO EESTI HARIDUSLIIDU AJAKIRI"

Väljavõte

1 Jbveng XI AASTAKÄIK ARE BAADIO SISU: Kuidas õpiringi ellu kutsuda? Õpiringide töö möödunud tegevusaastal. Ev. Vender J. Ruus 10 aastat rahvaülikooli juhatajaks. K. Laane Matkalt valges Soomes. J. Talpsepp Režiitehnikast. Y. Orav Elav teadus. Ä. Seppel Ühe rahvamaja saamisloost. Maa teater. Kirjanduslik ringvaade. Seltside töömailt. Kroonika. EESTI HARIDUSLIIDU AJAKIRI

2 f.tekla" PEAKONTOR: TALLINN, S. KARJA 15 Tallinn, Suur Karja 15 Tallinn, Pärnu 6 Haapsalu, Ehte 2 Kuresaare, Kauba 2 Mustvee, Tartu 15 Narva, Peetri pl. 2 ftf idehau plusedf: Petseri, Kaubarida 67 Pärnu, Laidoneri 6 Rakvere, Turuplats Valga, Kesk 14, Viljandi, Turu 6-a Võru, Jüri 5-a Müügil kindlale hindadega jäfgmisle vabvikaie saadused, Balli Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabvibu Hjs~i Kreenholmi l*uuvillasaaduale VHanufabluuvi C/ii«se Sindi Tebsliilvabvikule Ühisuse C/SL Seati WiidivaJbKihu SIINGÖ õmblusmasin oma mitmesugustelisaaparaatidega osutub tõeliseks rõõmu- ja kapitali-allikaks. Masina soetamise eel tutvuge kõige pealt Singeriga, sest Singer vastutab eluaeg masina heakäigu eest. Koolidele eriline hinnaalandus. Kaugeleulatavad järelmaksu tingimused. SINGER'1 kauplused Ule maa. K.U. «TÖÖKOOL" soovitab omast laost ilukirjandust, Õpperaamatuid ja raamatukogudele rakendusraamatuid ja piankette. Ühtlasi juhime tähelepanu meie uuele aadressile Tallinn, %*ävnu mnt, 28

3 ARENG EESTI HARIDUSLIIDU AJAKIRI Pea- ja vastutav toimetaja Evald Vender. Tegev toimetaja m 9 Neeme R u u s. Maateatri osa toimetaja A. S ä r e v nov. Toimetuse liikmed: J. Rummo ja A. Sibul. Väljaandja EESTI HARIDUSLIIT. Toimetus ja talitus: Tallinn, Uus t. 2, telef Ilmub 12 korda aastas. Tellimishind: 2 kr. aastas, 1 kr. poolaastas, XI aastakäik üksiknumber 20 snt. Kuidas õpiringi ellu kutsuda? Nii mõnegi seltsi juhatus on arvatavasti juba mitmel korral kaalunud õpiringi ellukutsumise vajadust. On loetud vastavaid artikleid, on kuuldud teistes kohtades töötanud õpiringide edukast tööst, ollakse kindel ka selles, et õpiring aitaks kõneall olevale seltsilegi tuua juure uusi aktiivseid tegelasi ja rakendada tohe neid, kes senini võibolla on seltsi tööst eemal seisnud. Aga kuigi ollakse kõigiti teadlik õpiringi tarvilikkuses, kuigi isegi mõni juhatuseliikmetest on võtnud osa Õpiringi juhtide kursusest või Õpiringipäevadest, ei suudeta ometi asuda tegelikult õpiringi ellukutsumisele. Miks siis? Ei teata, kuidas astuda esimesi samme! Ettevaatus õpiringi ellukutsumisel on täiesti põhjendatud: kui mingis kohas esimese õpiringi ellukutsumisel on tehtud viga, kui õpiring, ilma, et ta kuigi kaua oleks suutnud tegutseda, välja sureb, siis on õpiringiline töö selles keskuses kauemaks ajaks maha maetud edaspidi on uue õpiringi ellukutsumine juba palju raskem. Ei saagi anda retsepti selle kohta, kuidas kutsuda ellu õpiring, mis ka jääks pikemaks ajaks töötama. Kuid lubatagu siiski tuua mõningaid nõuandeid. Vaatlen siinkohal kolme^ õpiringi ellukutsumise võimalust: 1) Õpiring kutsutakse ellu mingi suurema vabaharidustöö selgituskoosoleku tulemusena; 2) seltsi juhatus teeb teatavaks õpiringi asutamise kavatsuse teadaannete ja ringkirjade kaudu ja palub asjasthuvitatuil endid registreerida; 3) rühm enesearendamisest huvitatud isikuid astuvad kokku ühisõpinguiks, moodustades mingi kohaliku seltsi juure õpiringi. Selgituskoosoleku tulemusena õpiringi ellukutsumine on kõige hõlpsam. Väljastpoolt sõidab kohale kõneleja, vabaharidustöö ja õpiringide küsimuste tundja. Kohaliku haridusseltsi poolt korraldataval suurel rahvakoosolekul ta selgitab kaunite näidetega kõigiti veenvalt vabaharidustöö tähtsust ja soovitab õpiringi kui sobivaimat ja mõjuvaimat isetegevusliku vabaharidustöö vormi. Sütitava kõne ja ilusate sõnade mõjul on muutunud kõik kuulajad õpiringide veendunud sõpradeks. Kui siis seejärele seltsi esimees koosolijate poole pöörab ettepanekuga registreerugu iga õpiringi tööst huvitatu asutatava õpiringi liikmeks, koguneb saalis käest-kätte edasiantavale registreerimislehele mitukümmend allkirja. Kuid hiljem lahtub paljude vaimus- 201

4 tus. Nii mõnelgi, kes oma nime märkis registreerimislehele, polnud varem mingeid kavatsusi õpiringilisest tööst osavõtuks. Ta otsustas asutatava Õpiringiga liituda ainult hetkelise vaimustuse mõjul. Kui Õpiring hiljem algab tööd mitmekümne säärase hetkeliselt vaimustunuga, siis võib juba ette ennustada sellele ringile peatset lagunemist, väljaarvatud ainult juhul, kui õpiringi juht tõepoolest on äärmiselt osav ringi liikmete huvi alleshoidmisel. Õpiringi asutamine peab toimuma siis, kui leidub küllaldaselt enesearendamise vajadusest veendunud isikuid. Ka selgitustöö avalikkude koosolekute kaudu on vajaline, vabaharidustöö ja õpiringide tähtsuse selgitamine samuti, kuid õpiringi koondatagu neid, kes õpiringi töö tarvilikkust tunnustavad mitte hetkelise vaimustuse, vaid seesmise veende tõttu. Nii siis olgem ettevaatlikud õpiringide ellukutsumisega suurte rahvakoosolekute tulemusena! Pidevamaid tulemusi andev on järgmine moodus: seltsi juhatus teeb ümbruskonnas ja oma liikmetele teatavaks õpiringi asutamise kavatsuse teadaannete ja ringkirjade kaudu ja palub asjast huvitatuil endid registreerida. Lastakse mõttel küpseda. Kaalutakse ja selgitatakse küsimust ka avalikul koosolekul, kuid ei asuta veel suure kiirusega ringi ellu kutsuma. Vaieldakse küsimuse üle kitsamates ringides laulukoori ja näidendi harjutustel, raamatukoguruumis raamatute laenutamise ajal, kohalikus kaupluses, meiereis ja postiagentuuris, kui sinna rohkem rahvast on kogunenud. On mõtted juba liikvel, siis saadab selts laiali oma liikmetele ringkirja ja asetab avalikesse kohtadesse teadaanded selle kohta, kus õpiringilisest tööst huvitatud isikud võivad endid registreerida. Need teadaanded ärgu puudugu rahvamaja jalutusruumi, raamatukogu ja lugemistoa, kaupluse, postiagentuuri, vallamaja, meierei ega muude avalikkude kohtade seintelt. Märgitagu ka õpiringi avakoosoleku aeg ja palutagu esimesele koosolekule ilmuda eranditult kõiki asjast huvitatuid. Sellase ettevalmistustöö tulemusena koguneb õpiringi kahtlemata tõsisemalt asjast huvitatud enesearendajate hulk, kui massikoosoleku ühekordse selgitustöö tulemusena. Kõige pidevamalt jääb töötama ja kõige tulemusrikkam on töö õpiringis, mis on kutsutud ellu kolmanda mooduse eeskujul: rühm enesearendamisest huvitatud isikuid astuvad kokku ühisõpinguiks, moodustades mingi seltsi juure õpiringi. Käesoleval juhul on tegemist enesearendamise vajadusest täiesti veendnud isikutega; nad on võib-olla, sõbrad, kes juba pikemat aega on ühiselt mõningaid küsimusi läbitöötanud, või on nad raamatukogu kasutajad, kes soovivad ühiselt loetut läbitöötada; nad võivad olla ka muidu ühiste huvide ja kalduvustega naabrid, kes nii mõnelgi korral varem on tahtnud ühisõpinguid alata ja nüüd selleks paraja võimaluse leiavad. On õpiringile leitud vajaline arv liikmeid, algab töö. Tehtagu aga juba esimesel koosolekul uustulnukaile selgeks, et töö õpiringis pole ainult mäng, vaid siin soovitakse pidevat kaasatöötamist. Viie veendunud enesearendajaga on kergem töötada, kui viiekümne ükskõiksega! Argu püütagugi õpiringi liikmete arvu ajada liiga suureks liiget on paras arv kestvaks tööks. Uuesti asutatud õpiring soetab endale kodukorra, milles määratakse kindlaks ringi vahekord pääseltsiga, mille juures ring töötab ja teatab oma asutamisest Eesti Haridusliidule. See on vajaline selleks, et Liidul oleks teada, kus ja kuidas meie õpiringid töötavad, et saata neile ringkirju ja võimaluse korral ka konsulente nõuandjatena. Haridusliidus registreeritud õpiringidel on võimalik saada kasutamiseks ka vajalist kirjandust ja tööjuhiseid. Ja nüüd siis algab õpiringitöö. Valitakse sobiv aine läbitöötamiseks ja leitakse Õpiringile juhataja. Kuid õpiringi juhatajast, tema leidmisest ja juhataja ülesannetest edaspidi!. 202

5 Õpiringide tööst möödunud tegevusaastal. Eesti Haridusliidu õpiringide möödunud tegevusaasta ülevaatest näeme, et üldiselt on õpiringiline tegevus süvenenud ja annud häid tulemusi vabaharidustöö muutmiseks viljakamaks ja sisukamaks. Suuremateks raskusteks on näit. juhtide küsimus, samuti seltskondliku tegevuse üldine rohkus ning ka see, et veel ei ole kõikjal küllaldast huvi ja teadlikkust sihikindlama hariva tegevuse vajaduses. Samuti on elav tarvidus vastava kirjanduse ning töökavade-juhiste järgi. Allpool lühike kokkuvõte Õpiringide tegevusaruandeist. Eesti Haridusliidus oli registreeritud tegevusaastal 194 õpiringi, milliseist enamik (177) asus maal. Kõige rohkem oli õpiringe Harjumaal 36, siis Virumaal 31, Saaremaal 30, Tartumaal 23, Läänemaal 19, Järvamaal 14, Tallinnas 12, Võrumaal 10, Pärnumaal 9, Viljandimaal 7, Valgamaal 3; ainult Petserimaal ei olnud endiselt ühtki õpiringi. Neisse õpiringidesse oli koondunud 3400 Õpihimulist; pealeselle võttis osa ka vabakuulajaid, nii et õpiringidest osavõtjate arv tõusis tegelikult üle / 0 Õpiringidest töötas seltside juures, 14 /o koolide juures, 2 aga iseseisvate ühingutena. Aasta aruanded esitas 127 õpiringi ehk 65,4 /o (nende kohta käib ka sisuline ülevaade). Enamikes õpiringes kestis tegevus jaanuarist kuni oktoobrini, kuna talvine tegevus lõppes enamasti aprillis ja mais. Õpiringide-juhatajate koosseisus oli enamik mehi (80 /o); juhatajate keskmine vanus oli 31 aastat; noorimaks 16-aastane Aug. Keng Pikasillalt, vanimaks 60-aastane koolijuhataja Roman Niinemägi Soevast, Pärnumaal. Kutselt oli õpiringide - juhatajatest õpetajaid 46 / 0, põldureid 28%, ametnikke 7%, käsitöölisi 7 /o jne. Hariduselt oli 56,3 /o keskharidusega, 23,8% osalise keskharidusega, 15,8 /o algharidusega ja 3o/o kõrgema haridusega. Ealt õppis õpiringides haridushuvilisi lastest kuni raukadeni (10 74-aastani); nende keskmine vanus oli 21,7 aastat. Vanimaks õpiringlaseks oli end. õpetaja Joosep Leetmaa Viru-Kabalast. Meesja naisõpiringlasi oli peagu võrdselt (mehi 51,3 /o). Enamik öpiringlasi (78 /o) oli algharidusega. 127-es õpiringis korraldati m ' "* >;.'' ^* ' $ M :?v fp tegevusaasta _ \< V* v R %' : ;'* k - fhs /' "NÄ"»*' *" 1 M T,1" lf sf gi ^'f Va : - i-* J )" f,,;i * i^& ^ ' " ^ ffi,-'-"''. '" Pilte õpiringidest ja nende tööst. 203

6 jooksul 1666 töökoosolekut, rais teeb õpiringi kohta keskmiselt ligemale 14 koosolekut. Keskmine osavõtt koosolekuist oli 20 isikut, kõige suurem oli osavõtt Mustvee õpiringis (60 isikut). Töökoosolekuiks kasutati kõige rohkem koolimaju 66%, rahvamaju 13 /o teisi vähem. Peale seesmise õpitöö 63-es õpiringis (50 /o) korraldati ka mitmesuguseid avalikke esinemisi, nagu: 90 releraatõhtut, 37 huviõhtut, 25 mitmesugust aktust, 8 pidu, 6 kirjandusõhtut jne. Käsitlusainetest oli tegevusaastal esikohal kodudekorrastamine 37 õpiringis, siis aiandus 29, kirjandus 26, seltskondlik kasvatus 24, lavakunst 24, kõneoskus 12, põllundus 11, vaimsekultuuri küsimused 10, maateadus 9, kasvatusküsimused 8 õpiringis jne. Üldse on käsitlusainete valik õige mitmekesine, kokku 93-lt ainealalt. Peale teoreetiliste õpingute korraldati Õpiringes ka mitmesuguseid praktilisi harrastusi, kusjuures oli esikohal lavakunstiline tegevus, siis lauluharjutusi jne. ning mitmesugust tegevust aianduse, kodudekorrastamise ja põllunduse alalt. Enamik õpiringest oli hoolitsenud ka töö elustamise ja mitmekesistamise eest, kusjuures oli esikohal meeleoluloov osa töökoosolekute lõpus ühislaulude-mängude, vestluste, raadio-kuulamistega jne. Oma ajakiri oli 24 õpiringil; peale selle esitati töökoosolekuil kultuurielu kroonikat, korraldati mitmesuguseid võistlusi jne. 66 õpiringi jätkas tegevust ka suvekuudel, korraldades ekskursioone, kodudekorrastamise töid, töid-katseid põllul ja aias, spordiharjutusivõistlusi jne. Enamik õpiringe on otsustanud uuel tegevusaastal tegevust jätkata, kusjuures kavatsetavaist käsitlusaineist oleksid esikohal aiandus, kodudekorrastus, kirjandus, üldküsimused, kõneoskus, seltskondlik kasvatus, pedagoogika jne. Iseloomustavad on Õpiringide oma hinnangud nende tegevusele, milliseist järgnevalt paar väljavõtet: Õpiringi töö on meile saanud paratamatuks tarbeks" (Yodja). ^Koosolekuist võeti osa järjekindlalt ja säärase huviga, et lust oli kaasa töötada. Kevadeks jõudsime nii kaugele, et iga õpiringlane omas koduaia plaani ja selle teostamise kava... Nüüd on õpiringlaste kodudes käimas kibe kodukaunistamise töö nende plaanide alusel" (Ä. Koel Karja, Saaremaal). Kui varemalt ei teadnud, kas saab või ei saa alata õpiringitööd osavõtjate pärast, siis nüüd seda enam karta ei ole. Oleme jõudnud nii kaugele, et õpiringlased ise tahavad, et kõik oleks hästi tehtud" (E. Toomet Riisipere). Õpiring kavatseb tegevust kindlasti jätkata, kuna see on kujunenud täieliseks kooliks algkooli lõpetanuile ja van egi. On kavatsus õpiringi juurde kutsuda kõik ümbruskonna noored" (Viru-Kabala). Uute õpiringide asutamiseks saab vajalisi juhiseid, töökavu ja tööraamatuid Eesti Haridusliidult. Suuline ja kirjalik nõuanne tasuta, õpiringide töökavad ä sn. Eesti Haridusliidu juures registreeritud õpiringid saavad laenata 3 6 kuuks kasutamiseks vajalisi tööraamatuid, põbiraamatuid kuni 10 eks. ja abiraamatuid a" 1 eks. iga õpiringi kohta. 204

7 Jaan Rüüs 10 aastat Virumaa Rahvaülikooli juhatajaks. Ev. Vender. 1. nov. tähistas Virumaa Rahvaülikooli juhataja Jaan Ruus oma 10 aastast tegevust rahvaülikooli juhatajana. Haridusministeerium hindas sel puhul tema tööd teenete tunnistuse andmisega ja E. Haridusliidu esindajana oli sõitnud kohale peasekretär E. Vender, kes andis juubilaarile üle liidu juhatuse õnnitlused ja tänutähena senise üldist tunnistamist leidnud töö tähistamiseks kunstnik Nymanni maali. Jaan Ruus sündis 6. V 1881 Pangodi v. Tartumaal; õppis Pangodi v.*k., Otepää klk.-k., Uderna min. k.-, Tartu õp.-sem , mil selle lõpetas; täiendas end loodusteaduse ja pedag. alal Peterburis Leshafti kõrg. kurs. vabakuulajana ja Leipzigis ; tutvus koolioludega Saksamaal Õp. Võtikvere min.-k , Nuustaku (Otepää) min.-k ja Peterburi jaani kirikuk ?; E. N. K. S-i Ambla osak. kõrg. algk. juh ja vahepeal viibis Leipzigis ja oli Sahkapuu põllutööja majapidamisk. õp ; Ambla ühisreaalgümn. juht , ühtlasi Järvamaa õp. kurs. lektor 1920, 1921 ja 1922; Läänemaa Õp.-sem. õp ; Virumaa ruhvaülik. juh. Kundas a-st. Kaasa töötanud Torma Põllum. S-is, Nuustaku Põllum. S-is, N. Karsk. S-is, Ambla Põllum. S-is, A. Karsk. S-is ja A. Har. S_-is; juh. 1. Läänemaa Õp. Liidul , E. Op. Liidus a-st. E Haridusliidu nõukogu 1. ja Rahvaülikooli toimkonna esimees. Isamaaliidu Kunda Malla os. juh. liige. Kaitseliidu kohalik propaganda pealik. Avaldanud brošüüri Loodusloo õpetamisest algk. (i. a.), Virumaa rahvaülikool (1928) ja rohkesti artikleid ajalehtedes ja ajakirjades. Ei leidu vist ühtegi valda Eestis, kuhu ei oleks ulatunud Jaan Ruusi mõju. Kauaaegse koolimehena on tema kasvatuse osaliseks saanud väga paljud. Aga oma 10. aastase tegevusega rahvaülikooli juhatajana on ta annud oma parima. Kellel on olnud juhus kaasa elada rahvaülikooli sügisest avaaktust ja kevadist lõpuaktust, see on näinud, mida võib teha ühes sarnases kasvatusasutuses, nagu seda on rahvaülikool, kuue kuu jooksul küpsevast noorsoost. Sügisel kokkutulnud osalt arglikud, osalt organiseerimatu mitte küllalt kiiduväärse seltskonna mõju all olnud noortest on kevadeks saanud tahteküllased, teadusejänulised ja kindla ilmavaatelised noored naised ja mehed. Jaan Ruus on teinud Virumaa rahvaülikoolist tõelise elukooli, kust läbi käinud Õpilastest on saanud eeskujulikud perekonnainimesed ja head töölised oma kutsealal, aga lisaks sellele veel sihiteadlikud seltskonna ja vabaharidustöö tegelased. Tema püüe kasvatada täisväärtuslikke kodanikke, kes on ühtlasi kindlad isamaalased ja aatelised ühiskonnaliikmed on kannud head vilja. Aga tema tegevus ei ole piirdunud ainult kooliga. Rahvaülikooli mõtte levitajana on ta nädalate viisi rännanud mööda kodumaad korraldades kõnekoosolekuid ja olnud ka otsitavamaks lektoriks populaarteaduslikkude küsimuste käsitlejana. E. Haridusliidu nõukogu abiesimehena ja rahvaülikooli toimkonna esimehena on ta aastate kestel andnud oma jõudu ja rikkalikke kogemusi ka vabaharidustöö keskorganisatsioonidele. Jätkugu tal veel kauaks jõudu, tahet ja võimalusi oma kogemuste ja teadmiste jagamiseks seal, kus külv leiab head pinda. 205

8 Matkalt valges Soomes. Koostöö taotlusi soome vabaharidustöös. K, Laane. 2. A-l. Aegna" saabub eesti õpetajatega Helsingisse. Vabaharidustöö tegelik teostamine on jäänud Soomes küll mitmesuguste eriliitude arendatavaks, vastavalt nende sihtidele ja avaldusile, kuid nende kõigi koordineerijaks on haridusministeerium, kus selleks koolivalitsuse juures on ametis vabaharidustöö-nõunik vilunud vabaharidustöötegelane Yrjö Länsinluotto, kellest on olnud eelpoolgi juttu. Tema ülesandeks on eriliitude ja -seltside tegevuse üldine koordineerimine, et see saaks olla võimalikult tulemusterikkam ja et ei tekiks üldiselt kahjulikke parallelisme. Seejuures aga on täpselt respekteeritud org-ide seesmist isetegevust ja algatusvõimet. Sesmõttes on iseloomustav Länsiluotto väljendus rahvaülikoolide kohta, mis samuti, ja eriti veel, kehtib ka muu seltskondliku vabaharidustöö suhtes: 'Tähtsamaks põhialuseks on vabaduse põhimõte.* et selteel hankida suuremaid varalisi eeldusi ning säästa jõudu tarbetust killustumisest. Nii ongi selleks kutsutud ellu Kansanvalistusseura juures oma tegevuses täiesti autonoomne õpingutetoimkond (opintotoimisto), kuhu on koondatud eelmainitud ülesannete lahendamine. Selle ümber on koondunud pea kõik liidud ja seltsid, millised harrastavad õpingulist tegevust, kokku 18 keskliitu, nagu on haridus- ja noorsooliidud, karskusliit, naisliit, usuühingud jne. Siitkaudu korraldatakse õpiringide üldist juhtimist isikute poolt, kes saavad selleks pühendada oma täit tööjõudu, kirjastatakse vajalisi töökavu ja -raamatuid, korraldatakse õpiringide majanduslikku toetamist ning hoolitsetakse vaimse ettevalmistuse eest järjekindlate õpiringide-päevade, vastavate kursuste jne. korraldamise teel. Õpingute toimkond annab välja ka erilist õpiringide ajakirja»opintotoveri«. Õpiringide kohapäälne organiseerimine ja instrueerimine, võttes arvesse keskkohas väljatöötatud üldaluseid, toimub juba eriliitude endi vastavate instruktorite kaudu, kes selleks omavad ka vajalist ettevalmistust. Pole kahtlust, et sellelaadne koordineerimine on tulnud kasuks soome sisulise vabaharidustöö arengule. Väärib tõsta reaalne küsimus: kas ei oleks õigeim lahendus ka meil õpiringilise liikumise sihikindlamaks edasiarendamiseks luua kõigi liitude vaheline keskus? Arvestades otstarbekohasuse nõuet on erikeskliidud ise jõudnud juba aastate eest arusaamisele, et vabaharidustöö sisulises osas õpingulise tegevuse arendamises, eeskätt Õpiringide, ka kirjalike koduõpingute, loengute korralduse jne. teel on vajaline luua kõigi keskorg-ide vaheline erikeskkoht, kuhu koondada kõigi org-ide sellesihiliste ürituste üldine juhtimine, eeskätt organisatsiooniliselt ja metoodiliselt seisukohalt, kuid ka selleks, Impilahti rahvaülikool (kansanopisto) Karjalas. 206

9 2W«icrfecffer>. Režiitehnikast. J. Talpsepp. Pikkade sügisõhtute saabudes algab tööd üle maa meie arvurikas näitetruppide pere. Maateater avab oma hooaja. Hääst tahtest ja armastusest asja vastu rutatakse rahvamajadesse või kusagile kooliklassi tooma ohvriks oma töötahet ja hinge kunstijumalale. Oleme näinud maal päris korralikke ja õnnestunud lavastusi, kuid olles avalikud peame tunnistama, et mitmedki näitetrupid peavad pingutama oma töötahet ja õpinguid, et saavutada kunsti vaekausil rahuldavat kaalu. Maa näitetruppides tuntakse ja tehakse veel vähe režiid. Põhjusi selleks võib olla veel palju, kuid usun üheks olulisemaks on kindlasti oskamatus. Käesoleval sügisel Eesti Haridusliidu poolt korraldatud maanäitejuhtide kursusel, Tartus, rõhutati eraldi režii väljaõpetamist. Samuti Soome cpipin ržiletnct 2e. Võeti tarvitusele a. See on aidanud omaltkohalt kaasa õpiringiliikumise innustamisele ja õpiringlaste vahel ühistunde süvendamisele. Märk on kahesugune : kuld- ja hõbemärk. Hõbemärki võivad kanda kõik õpiringlased, kes 1) on töötanud õpiringis vähemalt üks aasta, 2) sooritanud vähemalt ühe katse ja 3) kaks kavanumbrit õpiringitöös ning 4) samuti katse õpiringitöö õpiku kohta. Kül d- mär ki võivad kanda need, kes on täitnud kõik eelmise, töötanud õpiringis vähimalt 10 aastat ja toiminud seal üldse edukalt. Ses mõttes on täiesti tervitatav, kui haridusministeerium on selle küsimuse üles tõstnud. Ainult töölisharidustöö (Työväensivitysliitto kaudu) ja soome-rootslaste haridustöö on ka õpiringide osas jäänud liitumata nimetatud erikeskusega. Kuid ei puudu siiski häätahtlik ja tihe kontakt ka nendega, kuna kasutatakse vastamisi üksteise paremaid kogemusi ja isegi töökavu jne. Töölisharidustöö suureks teeneks Soomes muide on eeskätt linnades ja tööstusraioonides noorsoo kultuurse arengu eest hoolitsemine ja nende juhtimine positiivseisse harrastusisse, võideldes nii edukalt nn. kraadestumise ö vastu. Üldisis aruandeis jne. ei jäeta kunagi märkimata töölisharidustöö osatähtsust. Kansanvalistusseura Soome suurim ja vanim vabaharidustöö keskorganisatsioon omab suure maja, mis oma paljude ruumidega, kusjuures igal eriosakonnal on kasutada korralikud töö- ja klubiruumid, on tõeliseks Soome vabaharidustöö staabiks, kuhu jooksevad kokku paljud ühendusniidid üle kogu Soome. Oli võimalus külastada üht osa sellest, ja nimelt õpingute osakonda (opintoosastot), selle koduseis ja meeldivais ruumes. Seintel rohkesti pilte Soome vaimutegelasist ning vabaharidustöö sündmusist, eriti üleriigilisist õpiringidepäevist, tabeleid, kaarte ja diagramme; riiulid täis eeskätt vabaharidustöö ala kirjandust kauneis köiteis. Sõnaga iga tuba, nurgake ja sein siin kõneleb sellest vaimsusest, mis ilmneb siinses vabahariduslikus tegevuses. Maisteri Helli Suominen, kes sekretärina on õpiringide ala tegelikuks juhtijaks osakonna juhataja (puhenjohtaja) Onni Tolvase kõrval, andis lahkesti seletusi ja pühendas kõige häätahtlikumalt eriti Soome õpiringide korralduse, kuid ka muidu vabaharidustöö-taotluste avaldusisse ja saavutusisse. Tema lahkel vastutulekul saime ka häid näpunäiteid edaspidiseks ringmatkaks, et tutvuda lähemalt vabaharidustöö mõningate tegelike avaldustega kohtadel. 207

10 tahab olla abiks alljärgnev kirjutis neile, kes tunnevad režiis oma nõrga külje. Igas organiseeritud näitetrupis koostatagu repertuaar järgnevaks hooajaks. See nõue on vajaline selleks, et võimaldada näitejuhile küllaldaselt aega lavastatavasse teosesse süvenemiseks. Näitejuht peab omale tüki armsaks lugema. Peab lugema seni, kuni talle selgub teose mõte-idee, probleemistikud, kompositsiooniline ülesehitus, kõik tõusud ja mõõnad. Lugedes tekib juba lavastuse üldplaan, turgahtab juba mõnigi hää mõte ja tegelased hakkavad elama, liikuma silme ees. Selliseks «selgeltnägemiseks» peavad meie elukutselised näitejuhid tüki enne läbi lugema 4 7 korda. Muidugi peame saama aru näidendi mitmekordsest lugemisest selliselt, et igale lugemisele järgneb ka läbimõtlemise aeg. Näitejuht P. Põldroos nimetab seda tükisse süvenemisaega, mil tekivad esimesed lavastuslikud probleemid, loominguliseks eelperioodiks. Järgneb näitejuhi kabinet-töö laua taga pliiatsi ja kummiga režii raamatusse Režiiraamatuid tarvitatakse päämiselt neljas variandis. 1) Eri kaust paralleelselt tekstiraamatule. 2) H arilikku tekstiraamatusse köidetud või kleebitud valged vahelehed. 3) Tekst trükitud lehe ühele küljele. 4) Harilik tekstiraamat, kuhu tehakse režiimärkeid otse teksti vahele ja valgele äärele. 1) Eri kaust võimaldab näitejuhile ruumiliselt põhjalikku režiimärgete ja tegevuse ülestähendamist, ent ta on säädeproovidel pisut raske käsitada, sest tuleb alati jälgida kahest raamatust korraga. Erikausta on kasutanud päämiselt-kõik meie elukutselised näitejuhid ja teevad seda osaliselt veel praegugi. 2) Režiiraamat vahele asetatud valgete pool- või täislehtedega näib olevat parim moodus, mida tarvitavad praegu meie elukutselised näitejuhid ja mida võib julgesti soovitada ka maateatri juhtidele. 3) Tekst ühel leheküljel on maal, kus kasutatakse päämiselt laenukogusid, läbiviiviidamatu. 4) Harilikku tekstiraamatut, kuhu tehakse režiimärkeid otse teksti vahele, kasutatakse maal seni küll kõige rohkem, kuid seda tööd võiks julgesti nimetada hädaabitööks. Esiteks me rikume laenukogust saadud raamatu ja teiseks ei võimalda teksti vahel olev liig väike vaba ruum küllaldaselt liikumise ega selgituste ülestähendamist. Iga näitetrupp omandagu ühe raamatu, kuhu näitejuht asetab vahele valged lehed ja asub tegema režiid. Mida tehakse siis režiiraamatusse? Märgime ära kärped-kopüürid, kuid oleme ka siin otstarbekad, tarvitades väljakujunenud tingmärke lihtsa raamatu määrimise asemel. Ühe rea võime asetada sulgudesse või ühekordselt läbi kriipsutada, kuid pikemad katked ühendame joonega. Näit.: JAAK: Mis võlakirja?! (Seab kähku prillid ninale.) MART: Küll saad kohe teadajkirjuta aga nimi raamatusse. / (Nime kirjutades, mõnitavalt.) Või siis valla vanema-härra kobe ise nüüd hakanud- kirju valda mööda leiajf vedama,, vanasti tegi sžda ikka külakuhjas/' S MART: (Salvates.jJNoh. kui parun" pankrotis, EÜs võib ka vallavanem seda rõõmu endale ikka lubada, et ühe võlakirja kohe isiklikult veel temale nina alla torkab. (Ulatab Jaagule kirja.) JAAK: (Kirje avadcm Aga, kulla mees, kust sa siis seda nii kindlasti tead, et see on just võlakiri? MART: (Väga suureliselt.) Toh-oh, kurat säh! Mees, kes kolmandat aega vallavanem, ei tea, mida tähendab sihuke punaste pitsatitega kiri taar}useit?.'lkurrask> Juba pitsateist tunnen ära, et see onsnlaklri! (Kaarule tasa.) just sihuke kiri tuli taahuselt läinud aastal ka ju Ala- Vidriku omale/s^nne kui selle talu maha müüdi. (jaagulejmirid sa juba petta ei saal Samuti kriipsutame läbi ühekordse joonega vajaduse puhul terve lehekülje ja kui osutub tarvilikuks jätta vahele mitu lehte, siis ühendame vahelejäätu omavahel hariliku paberiklambriga. Kui vaja hüpata üle tekstist, mille juure tuleme hiljem tagasi, juhime endid lehekülje numbritega. Näit.: Edasi lk. 25 Anu tekstist; Tagasi lk. 18 Villemi tekstist jne. 208

11 Väljavõte A. Lauteri režiist O. Lutsu näidendist»paunvere* I vaatuse algus. f """i 1 \... > y <fr r 1 *» JF\ (D - ^ a nt A *< )1 <\, \!KD" - f~\,, / vaatuse lavaplaan. Kesksuvine pühapäev. Ohtu eel. Juha enne eesriide avamist kuuldub lavalt mäng ja õrn laul. Raamatu lehekülg. Vahele asetatud valge leht. Lydia (istub). y Esimene etteaste. Lydia. Proua Arak. Pr. Arak (tuleb köögist ja on väga ärritatud). Noh, kas Freiberg ikka veel ei tule?.. Lydia (tõuseb püsti ja vaatab kaugemale välja). Ei ole teist veel näha. T Pr. Arak * Aga nüüd peaks valimised ometi juba mööda olema. Siin mine ootamisega päris lolliks! (Ära kööki.) Lydia (äkki): Härr Freiberg, härr Freiberg! Freiberg (väljast): Ma hiks no tule 1 jwrvua tujbiojj tõik mxjäx v ailmüfo&t- ÖJUAKJ^ *o- <u~cl<u. &ü,ou Istul. 5 V PV^WOL taüuia 0 lo- sajuatojk wuw.vd(,'näata!» ü-vv\i.jcv w v!^j < > «SL V Ä <.UxJU t-õ^jlyjis, takj^j CLK.VVO* LlJUMS. A. vaai<4> sjajttcx Lpcuamaifi.) ^ frun-<-a, wjfcfcal, OA./VO- JAJUAAÄ, 6 waa.fo4 uajlja. ( ICJO_ TJOAJLi-noJdÄ.}^ <fcü.cu OiXwa- iuujuu-s A d 0

12 Režiiraamatu esilehele või tööraamatusse (abikaust) märgime: 1) Vaatuste ja piltide lehekülgede numbrid. 2) Kes selles vaatuses tegelased. 3) Kus tegevus toimub. Näit. «Kõrboja peremees». I vaatus. 1. pilt Katku talu aida ees. lk Tegelased: Anu, Jüri, Villu, Eevi. 2. pilt Kõrboja rohuaia serval, lk Tegelased: Jaan, Leena, Rein, Madli, Mikk, Anna. (Il ja HI vaatus samuti). Iga vaatuse ette joonistame täpse lavaplaani, kus tähistame kõik esemed ja käikude võimalused. Mõned näitejuhid nummerdavad kõik esemed, uksed ja aknad, et hiljem režiis öelda: Liisi läheb ukse A juure. Villem istub toolile nr. 5 jne. Teinud need ettevalmistavad tööd, järgneb puht loominguline protsess laua taga detailidesse süvenemisel ja selle tehniline töö läbielatu ja -nähtu ülesmärkimiue. Näitejuht peab manama silme ette lavapildid, kogu tegevustiku, tegelaste kujud ja nende liikumise. Ta istub kui selgeltnägija oma töö juures ja vaatleb tekstina oma ees lebavat näidendit kui kinolinti. Lugedes teksti, hakkavad tegelased elama ja liikuma. Me näeme kuhu ja kuidas tegelane astub, kuhu ja kuidas, ta istub, me kuuleme ka ta häält ja intonatsiooni ning elame kaasa tegelase tunnetepuhanguile ja mõistame tema hingelisi elamusi. Peame evima aga ka maalikunstniku kompositsiooni annet ja nägema liikumist ja tegelaste asetust alati laval nü> et lavapilt oleks alati ilus, tasakaalustatud ja plastiline. Peame olema ka psühholoogid ja nägema liikumist ainult sääl ja selliselt, mis on põhjendatud. Peame olema aga ka teadlikud lavaliikumise kuldreegleist, mida ei tohi rikkuda. Hääl inspiratsioonil areneb tõö võrdlemisi kiiresti, kuid valjesf satume ka nji-öelda pigisse. Järgnev olukord nõuab, et peame asetama oma tegelased teisiti kui seni olime kavatsenud. Peame kustutama maha senitehtud osatööd ja juhtima liikumist juba uuesti, arvestades ette juhtunud takistusega. Sellest järeldus : peame olema võimalikult ettenägelikud, arvestades liikumisega ja sündmustega juba paar lehekülge ette. Peame olema valvel oma töös kui maletaja, mängides tugeva vastasega. Kõigepealt peab meil olema aga kannatust ja püsivust, sest hästi läbikaalutletud režii nõuab tublisti aega. Eraldi olgu see öeldud algajaile, kes esmakordselt hakkavad katsetama ja ei suuda kuidagi manada silme ette seda tegevustiku «kinolinti». Meie teatrite elukutselised näitejuhid vajavad režii tegemiseks 2 4 nädalat aega. Nüüd vaatleme režii puht tehnilist külge. Näitejuht märgib režiiraamatusse tegevustiku alati saalist vaadatuna, kuna näitleja säädeproovidel oma liikumise tähistab lavalt vaadatuna. Tegelased tähistatakse enamuses oma algtähega ning liikumise suund noolega. Mööblid ja esemed nende lavaplaanilise kujuga või vastava numbriga. Näit.: 1) E(va) pöörab raadio mängima R (utt) jookseb, võtab toolilt supelrätiku ja tahab väljuda, kuid kohtab uksel Liisaga. M(ari) katab lauda. 2) E istub diivanile 6 L korraldab patju. Lisaseletused kirjutame kas poole lehekülje süsteemis kõryale või vastavalt üle lehekülje joonise juure. Kui olukord nõuab, joonistame terve lavaplaani, kui aga pole see vajaline, märgime ainult selle mööbli või mööblite rühma, mille juures tegevus toimub. 210

13 Väljavõte P. Põ{d roosi režiist M. Pangoli näidendis»kauged rannad I«. I vaatus, 4 stseen, režiiraamatu lk. 36. Autori tekst (raamatu lehekülg). Vahele asetatud valge leht. Brun: Diplomeeritud revident! Cesar: Kaks kohvi muidugi? r Brun: Ei, minule mitte ' võtaksin parem... Fanny: Vorstike? Brun: Nimelt. * Cesar: Ja sinna juure pudel valget veini? c r Brun: Kui ta on hästi jahe. 8% 9 P(QÜU«JL) Il jj.a >oo\a& veota lai, poo&,. r C p<uxtuä t Totww.m lu&a, all JaC sõ^uw ejojl*& tcjlvvujl t«"fp B, a^to, &&d ojuta, 81 y 0 V o * * <val<xwdcmjoii lo I! Pjo. Bx Uta- P Jixvu.stu/i.vcximis JLU LVXUAJL.Ka-. J 1! Cesar: Jahe? hääd! Katsuge ise, olge Kui võimalik, asetame joonise vastavalt teksti kõrvale, kui aga liikumist ja lisaselgitust rohkesti, siis ei ole see alati võimalik. Et aga näitejuhil hiljem alati selge oleks, millisele tekstile on liikumine määratud, selleks tehakse tekstisse kui ka vastava liikumise ja selgituse juure kas numbrid 1, 2, 3, 4 (Särev) või näitejuhi oma tingmärgid (vt. näited Lauteri ja Põldroosi režiist lk. 209 ja211). Režiis märgime pausid, kas sõnaga välja kirjutatult, või teksti juure vastava tingmärgi tehes: v, T jne. Tähistame elamuse tõusu ja languse '*-- ^"7"^-- astmelised tugevused näit.: viha 1, viha 2, viha 3. Samuti võime nummerdada ka tempot : tempo 1, 2 ja 3 jne. Järsku, aeglaselt. Liikumise positsioonid: istub, seisab, lamab; helieffektid: laul tugevamaks, kägu, vankri mürin; valgustus; hämardub, valgus väheneb, raketid; jne. Näitejuht võib arvestada autori antud lii- 211

14 kumisega ja lavaplaaniga, kuid ta võib ka seda muuta, kui see muudatus on kasuks esitatavale tükile. Küll aga peab näitejuht oskama panna liikuma tegelasi palju enam kui on seda ettenäinud autor. Kui lavastaja leiab tegeliku töö juures, proovidel, parema idee, parema väljendusvormi teatavale stseenile kui oli ta seda ette näinud 1) Taali-Urumaja rahvaraamatuk. seltsile Kr ) Haanja Seltside Liidule ) Sooru Vab. Tulet. Ühingule ) Põlgaste Rahvaraamatukogu seltsile ) Ristiküla Noorsoo selts EIule" ) Lääne-Nigula Haridusseltsile ) Saaluse Vab. Tulet. Ühingule ) Nursi Rahvaraamatukogu seltsile ) Taali Haridusselts Kunglale" ) Tahkuranna vallavalit. (Võiste rhm.) ) Kolga-Jaani Seltside ja Ühing. Liidule ) Vardi Rahvaraamatukogu seltsile ) Laupa Rahvaraamatuk. seltsile Toetus antakse välja tingimusel, et toetust saaja kulutab omalt poolt dekoratsioonide vahnisrežiis, siis on alati tal lubatud oma esialgset režiid muuta, tehes vastava paranduse oma tööraamatusse. Kuid hoidugem juba liigseist pärandusist, mis võtavad režiilt tema esialgse mõiste! Režii annab lavastusele julguse, näitlejaile ja näitejuhile enesekindluse töös, mille kaudu läheneme ka maal kunstilisele küpsusele. Eesti Haridusliidu poolt korraldatud näitekunsti kursusi. Talvise tegevushooaja kättejõudmisel käib näitekunsti kursuste korraldamine täie hooga. Nii on juba korraldatud kursusi: 29. sept. 9. okt. Virumaal, Kohtla-Järve kaevanduse hariduseltsi juures Jul. Talpsepa juhtimisel. Osavõtjaid 16. Kursuse praktilise tööna õpiti «Armu väikesed vääratused'. 23. sept. 10. okt. Harjumaal, Vihasoo Haridusseltsi juures Karl Meritsa juhtimisel. Osavõtjaid 22. Õpiti ja mängiti H. Raudsepa..Vedelvorst". 23. sept. 10. okt. Järvamaal, ÜENÜ Nõm" küla-koigi osakonna juures pr. Marie Kalbek 1 juhtimisel. Osavõtjaid 21. Kursuse praktilise toona õpiti E. Vaiguri «Kraavihallid". 23. sept. 10. okt. Türi linnas, Teatriselts 8Tungal" juures. Juhatas Harry Sots. Osavõtjaid 21. Kursuse praktilise tööna õpiti Oskar Lutsu..Tagahoovis". 23. sept. 10. okt. Võrumaal, Põlva Haridusseltsi juures Heino Vaksi juhtimisel. Osavõtjaid 30. Dekoratsioonide valmistamiseks määratud toetusi. E. Haridusliidu kaudu on määratud toetusi dekoratsioonide valmistamiseks: tamiseks vähemalt toetusele võrdse summa ja et töö tehakse Haridusliidu dekoraatori või liidu poolt seileks volitatud isiku poolt. Teadmiseks näitekunstikursust soovijaile organisatsioonidele. Eesti Haridusliit on korraldanud juba rida aastaid kursusi näitekunsti taseme tõstmiseks maal, missugustega on saavutatud küllaltki rahuldavaid tagajärgi. Kuid kogemused näitavad, et kursused annavad püsivaid tulemusi ikkagi ainult neis kohtades, kus töötab ja jääb töötama enam-vähem kindel näitetrupp ja kus on olemas näitejuht, kes kursusel omandatud oskusi edasi arendab. Kahjuks ilmneb aga väga tihti asjaolu, et seltsis, kuhu kursuse järjekord on jõudnud, tulevad inimesed kokku kursuse ajaks, töötavad innukalt ja saavutavad häidki tulemusi, kuid kursuse lõppedes tekivad jällegi omavahelised intriigid, ei tunnustata näitejuhti (kui viimast üldse on korda läinud valida) ja lõputulemuseks on, et trupp läheb laiali. Kui hiljem jälle tuleb vajadus näidendit lavastada, siis selgub, et kursusel käinutest mängib kaasa hääl juhul paar inimest. Et tulevikus vältida tagajärjeta tööd, asjata energia ja ajaraiskamist, rääkimata majanduslikkudest kuludest, otsustas Eesti Haridusliidu juhatus edaspidi korraldada kursusi ainult neis kohtades, kus töötab kindel näitetrupp, või on eeldusi, et see hiljemalt kursuse ajal moodustatakse ja et see jääb ka pidevalt töötama. Pääle 30. okt. s. a. kustutatakse järjekorrast kõik need kursust soovijad organisatsioonid, kus ei ole näitetruppi või seda lähemal ajal ei moodustata. Ilmus ühevaatusline näidend A. Speek: Naised kosjas" Saadaval: EESTI HARIDUSLIIDU TEATRITARVETE LAOST Tallinn, Uus

15 Kirjanduslik ringvaade. Elav teadus. (Eesti Kirjanduse Seltsi V. Yälishariduse üheks teguriks on hea raamat, mis aitab kooliharidust täiendada, süvendada või isegi asendada seal, kuhu on lüngad järele jäänud. Seepärast õigusega toonitatakse, et raamatud on meie parimad sõbrad. Mida rohkem on meil olemas häid sõpru, seda kergem on leida õige elusuund, eesmärk ja abinõud elava elu loomisel ja kaasatõmbamisel. Eesti Kirjanduse Selts, nagu selle eelkäija Eesti Kirjameeste Selts, on võtnudki oma eesmärgiks ja ülesandeks levitada odavahinnalist emakeelset kirjandust mitmesugustelt aladelt, nii puhtteadusliku kui ka ilukirjandusliku toodangu hulgast, algupärandeid ja tõlkeid. Sel laialdasel tööväljal on EKS-i kirjastus 30 aasta jooksul suutnud väga palju tänu- ja tunnustamisväärt tööd ära teha. Selle innukalt ja pidevalt tehtud töö üldhinnang ei mahu ajakirja Ärengu a piiratud veergudele ja käib ka allakirjutanule üle jõu. Küll aga tahaksin mõne sõnaga peatuda selle väärtteoste seeria juures, mis Elava Teaduse" nime all on ilmumas juba kuuendat aastat. Elav Teadus," tabades kasvavat vajadust rahvusliku, kokkuvõtliku teadmiskirjanduse järele, pakub laiematele rahvahulkadele üldarusaadavas ja lihtsas sõnastuses moodsa teaduse viimaseid sõnu. Tutvustades edusammudega tehnika, arstiteaduse, poliitika ja majanduse alalt, Elav Teadus" aitab praktiliselt kergendada ja laiendada meie võitlust olemasolu eest, või käsitelles mõtte-, usu-, looduse- ja ajalooteaduse põhiküsimusi ja põlevaid probleeme, aitab selgitada meie filosoofilist maailmavaadet ja individuaalelu ülesandeid. Sünteetilised kokkuvõtted elavas esituses tähtsaimailt elu- ja kultuurialadelt on kasulikeks näpunäiteiks nii iseõppijaile kui ka koolinoorsoole. Elav menu, mis on osaks saanud MElavale Teadusele", jääb parimaks reklaamiks ja ühtlasi 30-a. juubeli puhul). Orav. tunnustuseks EKS-i sellelaadilisele kirjastustoodangule. Kes, näiteks, meie päevil ei tahaks teadlikult kaasa rääkida sääraseis akuutseis küsimusis nagu unarussejäämata suur maailmasõda ja selle kaas- ning järelnähtustena üleskerkinud probleemid rahvasteliidust, desarmeerimisest, Pan-Euroopast jm.? Neis keerulisis küsimusis aitab orienteeruda ühelt poolt H. Q. Wells'i raamat Suur maailmasõda. Selle järelaeg ja inimsoo tulevikusihid. Elav Teadus nr. 1" ja teiselt poolt prof. A. Piibu raamat Nüüdne maailmapoliitika ja Eesti. E. T. nr. 11." Viimane käsitab kõiki neid tähtsaid probleeme just Eesti huvide valguses, erilist tähelepanu raamatu lõpus pöörates Baltiriikide koostööle ja nende suhetele Venemaaga, Saksamaaga jt. Oma rahva saatus ja lähem minevik on igal Eesti demokraatliku vabariigi kodanikul südamele kõige lähedasem asi. Üldised kokkuvõtted ja ülevaated kodumaa oludest leiame asjatundjate autorite sulest ilmunud E e s t i kroonikas" (E. T, nr. 16, 28, 39, 50 ja 62). Täielikuma pildi kodumaa majanduslikust elust annavad Janusson, Joa, Krepp, Rannes, Asper jt. raamatus Eesti majandus" (E. T. nr. 63). Kunstihuvilisele lugejale pakub va jaust informatsiooni ja orientatsiooni sümpaatse välimusega ja asjaliku sisuga raamat R. Parisi sulest «Uuem eesti kunst" (E. T. nr. 37), milles käsitellakse sõnas ja pildis meie kunstiarengut 19. sajandi algult kuni käesoleva ajani. Eesti rahvakunsti peajoontega minevikus, olevikus ja väljavaadetega tulevikku tutvustab meid Tiiu Kadak raamatus Eesti rahvakunst" (E. T. nr. 55). Lisandeid ja täiendusi sellele annab G. Ränk raamatus Vana-Eesti rahvakultuur" (E. T. nr. 41). Tehnika edusammudest jutustavad E. Poom (^Moodne töötehnika ja majandus- 213

16 kriis." E, T. nr. 6), dr. J. Kranig («Tehnika võidukäik I." E. T. nr. 14) ja V. Koern ( Kaugenägemine, pilditclegraaf ja kaugekino." E. T. nr. 29). Imestama paneb, kuivõrt lihtsa esitusviisiga ja osava ainekäsitlusega mainitud autorid toovad meile lähedale, silmaganähtavaks ja käegakatsutavaks kõige keerulisemad ja üllatuslikumad moodsa tehnika imed. Seal, kus lõpeb teadus ja mõistusele on piir pandud, algab usk ja tunnetemaailm. Ka usulised, hingelised ja filosoofilised probleemid on leidnud küllaldast tähelepanu EKS-i kirjastuse poolt. Juha esimeses sarjas ilmus Jeesuse elu ja õpetus", kirjut, pro!. W. Bousset (E. T. nr. 9). Hiljem prof. E. Tennmann avaldas Maailma usundid* (E. T. nr* 45) ja dr. O. Loorits Eesti rahvausundi maailmavaade" (E. T. nr. 12). Päevakangelaseks saanud oma kõnedega ja uuringutega lii vi rahvast dr. 0- Loorits oma ülalmainitud teoses esitab põhjalikumalt kui keegi teine eesti esivanemate kujutlused hingest, vaimust, elujõust, surmast ja hauatagusest elust. Mis on hing" ja mis on vaim", sellest kirjutab ka dr. Eino Kai la (E. T. nr. 36 ja 46), kuid viimasel puudub O. Looritsale omane selgus ja lihtsus ainesse tungimisel ja edasiandmisel. Hingeelu avalduste hulka kuuluvad osalt ka uni ja unenäod, millest on kirjutanud prof. K. Ramul (,Uni ja unenäod. Loomade mõtlemine". (E. T. nr. 27), juhtides lugejate tähelepanu tänapäeva teaduslikele teooriaile unenägude tekkimise ja tähenduse kohta ja väga huvitavaile tulemusile loomade mõtlemise suhtes. Puhtiilosoofilisi küsimusi käsitleb W. D u- r a n t raamatus «Lood filosoofia ajaloost I III" (E. T. nr. 56, 61 ja 65). Eesti ilukirjanduse kohta annab lühikese ülevaate Fr. T u g 1 a s ( Lühike eesti kirjanduslugu." E. T. nr. 25). Ajakirjanduse ajaloost toob toob läbilõike O. Urg art («Lühike eesti ajakirjanduse ajalugu." E. T. nr. 49). Üksikutest vooludest kirjanduses on leidnud käsitelu romantism ja realism, mis 19- ja 20. sajandil on elulist osa etendanud rahvaste vaimuelus (olevikus küll uusromantismi ja uusrealismi nime all). Õige ja selge pildi neist vooludest saame H. Pauksoni koostatud raamatust «Romantika ja realism 19. sajandi Euroopa kirjanduses" (E. T. nr. 24). Isikliku elu korrastamiseks seesmiselt ja välispidiselt antakse kasulikke näpunäiteid reas Elava Teaduse" kirjutisis (vt. nr. 2, ,20,21, 33, 53 jt). Näiteks dr. C. Thomalla ( Uued teed tervisele." E. T. nr. 2) esitab tervisejuhised ja moodsad ravimisviisid keha, hinge ja vaimu jaoks. Inimese keha ja hinge vastastikusest kooskõlast, iseloomudest ja temperamentidest leiame huvitavaid andmeid ja näiteid dr. med. K. Lellep'! raamatust «Kehaehitus ja iseloom" (E. T. nr. 13). Väikelapse vaimsest arengust ja kodusest kasvatusest pajatab R. Elango raamatus..lapsepõlv ja iseloom" (E. T. nr. 19), Enesearenduse ja edasiõppimise eesmärkidest, ülesannetest ja vahenditest seletab A. Kurvits (^Enesearendus ja edasiõppimine." E. T. nr. 21). Ainevahetust inimkehas, üksikuid toite ja toitaineid, nende toiteväärtust ja toiduvalmistamisest uues suunas jälgib ja õpetab O. Kesk ( Uued teed toitluses." E. T. nr. 33). Sport ja kehaline kasvatus on R. Kiu m b e r g-k o 1 m p e r e ala (E- T. nr. 53). Kodukaunistamise vajadust tunnustades on ka Elav Teadus" omaltpoolt korduvalt sõna võtnud ja kauniskodu kultuurile kaasa aidanud. Nii ilmub R. Remmel'i sulest raamat Otstarbekohane ja ilus kodu" (E. T. nr. 4). Kuidas seda korralda, mcöbeldada ja kaunistada, selleks annab juhatust 86 pilti ja joonist ning 112 lk. teksti. Kodu ümbruse kaunistusest ja iluaedadest jutustab J, Port ( lluaiad ja kodu ümbruse kaunistus" E. T. nr. 18), rõhutades eriti hästikorraldatud iluaia kasvatuslikku tähtsust laste ja noorte suhtes, ka seda, et aea seob kogu perekonna liikmeid ühise töö ja toiminguga, andes meeldejäävaid elamusi. Palju on veel, mida võiksime kuulda ja õppida Elava Teaduse" rikkalikust varasalvest, kuid piisab sellestki., mis on mainitud, EKS-i tänuväärt töö allakriipsutamiseks eeloleva juubeli puhul. Kuigi iga lugeja ei saa alati nõustuda kõigi mõtetega, mis esinevad Elava Teaduse" veergudel, siiski kasu on ka sellest, mida me eitame või mille vastu vaidleme, sest vastuvaidluski paneb meid mõtlema, 214

17 j djema, otsima teisalt vastuväiteid ja argumente meie oma tõekspidamisele ja arvamustele. Seda enam tänu- ja kiiduväärt on EKS-i algatus elava teaduse populariseerimisel, et võõrkeelne teaduslik kirjandus on Eesti vabariigi kodanikele raskesti kättesaadav osalt kallihinnalise välisvaluuta tõttu, osalt võõrkeelte puuduliku oskuse tagajärjel. EKS-i tõlked on aga igale teaduse- ja lugemishimulisele noorele ja vanale hinna poolest (iga raamat 1 kroon) kättesaadavad, keelelt täpsed ja õiged, stiililt ladusad ja soravad. Algupärandid on huvitavad. Lucia Upite: Läti keele õpik. Noor Eesti kirjastus Tartus lk. Hind 1.80 kr. Kui imelik see ka ei ole lätlastega on meil kokkupuuteid sagedamini kui ühegi teise rahvaga, läti keele õppimiseks ei mäleta aga olevat ilmunud viimase aasta jooksul ühtki abiraamatut. Seda rõõmustavam on siis, et nüüd on turule ilmunud L. Upite Läti keele õpik" esimesena sel alal küllalt rahuldava tasemega raamat. Nimetatud õpiku sihiks on olla abiks praktilises elus: peale väikese sissejuhatuse ja konspektiivse grammatika, mis näivad olevat kenakese ülevaatlikkusega, koosneb enamik raamatut eestija läti-keelsetest dialoogidest, kus on puudutatud kõiki tähtsamaid igapäevase elu alasid. Lisatud on ka lugemispalasid eesti ja läti keeles, mõlemad vajalikkude sõnaseletustega varustatud. Väga hästi on valitud kaks Juhan Liivi laulukest lihtsad ja sugestiivsed. Kaheldavani on, kas eisenliku sõnastusega Seenekulda" maksis ära trükkida keeleliselt redigeerimata kujul. Raamat tahab tabada kaht kärbest ühe hoobiga : olla abiks lätlasele Eestis, eestlasele Lätis. Ostjaskond on selletõttu kindlasti suurem, kannatab aga käsitlemiskergus. Antud kujul puudub raamatul võimalus, korraldada kõnelusi eripäätükes nii, et vajalikku teksti kohe oleks võimalik leida või lisatud sõnavarast ise nobedasti lihtsamaid lauseid moodustada. Seda ja mõndagi muud kerg-käsiteldavuse alalt oleks võinud õppida vastavaist välismaa praktilistest käsiraamatutest. Jah, ainult eestlasele mõeldud raamat oleks seda võimaldanud ja tarvitajal oleks sest olnud palju tulu; aga kirjastajal ja autoril on olnud teised kaalutlused, oleme rahul ja tänulikud sellegi algatuse eest. Kindlasti leiab ta rohkesti tarvitajaid. Mainitagu siinkohal veel, et a. on ilmunud kellegi J. Koritza väljaandel Läti-saksa-eesti sõnastik", mille esimestel lehekülgedel autor, seesama Koritz, kuues (!) keeles teatab, et ilmunule veel kaks sõnastikku järgnevad. Õnneks pole neid seni ilmunud. Õnneks, sest nimetatud sõnastik sisaldab kohutavas külluses trükivigu ja on toimetatud täiesti oskamatult ja lohakalt. Eriti eestikeelsete tähenduste osas ei leidu lehekülge, kus poleks mõnda sõna puruvalesti tõlgitud. Raamat on nii halb ja vigane, et seda sirvides tekib küsi - mus, miks meil pole mingit tsensuuri" säherd u s t e raamatute ilmumise vastu. Olgu läti keele vastu huvitundjaid selle raamatu eest hoiatatud. A. S. cselfside löömaill. Ühe rahvamaja saamisloost. A. Seppel. Saaremaal on pääle Kuressaare kolm suuremat keskust Kihelkonna, Orisaare ja Leisi alevikud. Kuna alevikkudes äriline tegevus tuikab küllaltki intensiivselt, ei või neid seltskondliku tegevuse alal Saaremaa vähematele keskustele mitte eeskujuks seada. Ja rahvamajade poolest on lugu samuti. Kihelkonnal ja Orisaares avati rahvamajad alles käesoleval aastakümnel ja kumbki neist ei suuda n. ö. puht maa rahvamajadega võistelda, Leisis aga pole rahvamaja veel olemaski. Ehk küll rahvamaja ise senini puudub, on Leisi rahvamaja ajalugu siiski võrdlemisi pikk. Esimesena täitis kohapäälse rahvamaja ülesandeid Leisi kõrtsi hoov. Käesoleva sajandi esimesel aastakümne], kui asutati Leisis Kuressaare Eesti Seltsi Haruselts, oli selle rahvamajaks pidude korraldamise puhul nimetatud ruum, ja ajalugu teab tolleaegsete tegelaste suu kaudu pajatada, et kõige mõjuvam osa oli pidude puhul siis täita uksehoidjal, kes piletita peosaali tormajad pidi oma füüsilise suuruse ja tugevusega tagasi lööma. 215

18 Kui noor selts sai vähe jalgu alla, ehitati kõrtsituba peosaaliks. Nüüd oli juba päris näitelavagi nelja ruutsüllalise põrandapinnaga olemas. Kõrts oli tolleaegse Leisi preestri, praeguse ag.-õfgeusu sinodi sekretäri ülempreester D. Samoni energilisel päälekäimisel suletud ja kõrtsihoone uumdetud end. vene karskuskuratooriumi teemajaks. Eesti iseseisvuse tulekuga anti teemaja üle Eesti Karskusliidu valdusesse ja see omakord andis ta Leisi Karskusselts Püie'ie" kasutamiseks. Selle järglane, Leisi Haridus selts,,püüe H kasutas teemaja saali pidude korraldamiseks kuni aastani, mil Leisi uues koolimajas liikuva vaheseina ehitamisega kahest klassitoast moodustati peosaal, Kuressare Eesti Seltsi Leisi Haruselts tahtis aga omale ise seltsimaja ehitama hakata. Korjati ehituskapitali ja aastal saadi Riigimaade valitsuse lahkel vastutulekul ilus ehituskrunt ning seltsimaja ehitamine algas. Kavatseti ehitada sõrestkehitus. Sama aasta mardipäevaks oli ehitus juba sarikate all ja osa katustki löödud, kuid siis paiskas tugev edelatorm ehituse ümber. Töövõtja nõudis seltsilt loodusejõu hävitustöö parandamiseks lisatasu; selts aga süüdistas töövõtjat halvasti ehitamises. Tekkis vaidlus, mis kestis seni, kuni inimestel kadus usk asjasse ja löödi käega. Eesti Karskusliit, kellel meie iseseisvuse algaastail teatavasti olid hoopis suuremad majanduslikud võimalused, kui tal need praegu kasutamiseks, soovis, et Leisi rahvamaja kujuneks Leisi teemajast. Selle kavatsuse teostamise toimumisel poleks oldud rahadega kitsi. Karskusliit ehk oleks päris oma kapitaliga vajalise ümberehituse teostanud. Kahjuks ei saadud K. E. S. Leisi Haruseltsiga kokkuleppele, sest selle juhtidele ei olnud vastuvõetav Karskusliidu põhinõue tulev rahvamaja olgu alkoholivaba kultuurhoone. Siis asutatigi Karskusliidu õhutusel Leisi Karskusselts Püie" aastal likvideeriti Karskusselts Püie" ja K. E. S. Leisi Haruselts ning moodustati nende liitmisel uus selts, Leisi Haridusselts Püüe". Loodeti nõnda saavutada kodurahu. Haruseltsi ehitusplats ühes maja ehitusmaterjali jäänustega anti üle Kaitseliidu Leisi malevkonnale, tingimusega, et neid võib kasutada ainult Leisi rahvamaja ehitamiseks. Malevkond oli tolajal täis noorusenergiat ja loodeti, et see poolriikliku asutusena võib hankida riigilt sellevõrra toetust, et suudetakse teostada rahvamaja ehitamine. Malevkonna ja Haridusseltsi vahel sõlmiti leping, mille järgi mõlemad kohustusid ühiselt rakenduma rahvamaja ehitamisele. Telliti plaan Leisi teemaja rahvamajaks ümberehitamiseks ja asi näis esialgu minevat päris libedasti. Äga hiljem ei leppinud Malevkond siiski sellega, et varem Kars^ dule kuulunud teemajas ja selle ümberehüamise teel saadud rahvamajas keelatakse alkoholi tarvitamine. Kokkuleppest loobuti. Haridusselts üksi oli aga ümberehituse teostamiseks jõuetu. Rahvamaja küsimus jäigi mõneks ajaks soiku. Haridusseltsi tegevus koondus Leisi koolimajja. Selle ruumid suutsid Leisi publiku esialgu mõnusasti ära mahutada ja sääl oli liikuv näitelava, mis aga siiski püsivalt seisis kohal. Tänini ongi koolimaja rahvamaja ülesannete täitjaks Leisis. Viimasel ajal kipub see aga suuremate pidude puhul jääma kitsaks ja ka kooli õppetööle ei ole koolimaja rahvamajaks kasutamine mitte kasuks. Neil põhjustel on möödunud sügisel rahvamaja ehitamise küsimus jälle uuesti päevakorrale võetud ja kuna minevik on selles asjas leislastele andnud palju kogemusi, siis on sedakord küsimuse lahendamisele lähenetud hoopis uuest küljest. On nimelt kavatsus asja «Sihtasutus Leisi Rahvamaja" loomisega seada kindlale alusele. Sihtasutusele on kindlat toetust lubanud kõik Leisi seltskondlikud ja majanduslikud organisatsionid ja nende ühisel koosolekul valiti ajutine toimkond sihtasutuse ellukutsumiseks vajaliste eeltööde tegemiseks. Toimkond on põhjalikult uurinud rahvamaja küsimust, tutvunud teiste rahvamajade ehitamisel lahendada tulnud küsimustega, selgitanud ehitusplatsi küsimuse jne. Ehitamist aga kavatsetakse teostada järkjärgult ja alata pritsimajaks määratud osaga ning selle ehitamine lõpetada juba 1938 a. suvel. Töölisühingud haridustöö korraldamisel kontaktis E. Haridusliiduga. E. Haridusliit on asunud kaasa aitama ka töölisühinguile ja tööliskonnas töötavaile haridusseltsidele nende kaudu teostatavas vabaharidustöös. Käesoleval sügisel on loenguid korraldatud E. Haridusliidu lektoritega järgmistes kohtades: Kiviõlis; korraldajaks Kiviõli Rahvamaja juhatus; loengutega esinenud Neeme Ruus (Reisimuljeid Skandinaaviast, pr. Õilme Ploompu van Nest (Eelkooliealiste laste kasvatusküsimusi), dr. A. Annist, (Mida on ^Kalevipojal" ütelda kaasajale). Türil; korraldajaks Türi Tööliste Ühing ; loengutega esinenud Neeme Ruus (Kuidas mõista ühiskondliku arengu nähteid;, mag. J. Talts (Ees- Aasia rahvaste Baabel), töötab kõneoskuse õpiring ; Pärnus ; korraldajaks Pärnu. Tööliste Ühing; loenguga esines N. Ruus teemal: Kas ja kuidas kõneoskus on õpitav". Asutati kõneoskuse õpiring. 216

19 J>C>ttik ä. suvekursus taanlastega Pärnus. Läänemeremaade Instituudi 2. suvekursus peeti Pärnus möödunud augusti algul taani ja eesti osavõtjatega. Loengud, millistega esinesid eestlasist dr. O. Liiv ja Neeme Ruus, taanlasist A. Christiansen, C. C. Pedersen ja kolonel R. Borgelin, käsitlesid kummagi maa kultuurija majanduselu kui ka üksikuid kultuurielu avaldusi. Nii näit. pakuti kuulajaile ka huvitav ülevaade taani rahvamuusikast, kus isegi eestlased kaasa laulsid. Muuseas koi. R. Borgelin, taani vabatahtlike juht eesti vabadussõjas, esitas huvitava ettekande teemal:»eesti taanlase nähtuna«, kus ta eriti ülistas eestlaste töökust ja seesmise distsipliini tunnet. Ka arvas ta, et eestlased on oma põhiolemuselt demokraatlik rahvas. Huviga kuulati ka C. C. Pederseni ülevaadet Taani majanduselust. Eriti paelus kuulajate tähelepanu Taanis hästikorraldatud sotsiaalkindlustus ja töötute abistamine. Dr. O. Liivi ja A. Christiansen! ettekanded käsitasid kummagi maa kultuurielu arengut ajaloolisel taustal. Teoreetiline osa lõppes meeleoluküllase lõppkoosviibimisega Pärnu tütarlaste gümnaasiumi saalis, kus Neeme Ruus esines eesti- ja rootsikeelse peokõnega teemal:»eesti-skandinaavia kultuurilise koostöö sihte ja ülesandeida Muusikalises osas esitati ettekandeid nii eestlasilt, taanlasilt kui ka Pärnus suvitavailt rootslasilt. Kursuse kavva kuulus ka õppereis LÕuna- Eestisse, mis teostati autodel. Peatuti Sindis, Lepplaane uudisasunduses, Tori hobusekasvatuses, agr. Th. Pooli Piistaoja talus, Navesti hõberebaste kasvatuses, Vändra linavabrikus, Võhma eksporttapamajas ja rahvamajas, Viljandis, Pikasillal, Otepääs, Pühajärvel, Väiksel Munamäel, Võrus, Petseris, Irboskas, N.-Vene piiril, Tartus ja Põltsamaal. Eriti oldi huvitatud Lepplaane uudismaa asundusest, kus tutvuti mitmete uudistaludega ja jälgiti uudismaa harimise töid. Unustamata muljeid jättis ka vastuvõtt agr. Pooli talus ja külaskäik Võhma. Viljandi linnavalitsus üllatas taanlasi eriti sooja vastuvõtuga ja Õhtueinega. Taanlaste arvates on Viljandi kauneim Eesti linn. N.-Vene piiril võimaldus taanlasil isegi näha punakomissari, kes jalgrattal piirile sõitis ja Õppereislasi tervitas eestikeelse»tere'ga«. Kahjuks aga ei valitsenud komissar ühtki võõrkeelt peale oma emakeele, vene keele, mille tõttu vestlus läbi traataia osutus võimatuks. Tartus pakkus huvi rahvamuuseum ja Põltsamaal omaaegse Taani printsi ja Eesti ainsa kuninga Magnuse loss. Lahkumise puhul oli Eesti Haridusliidu poolt korraldatud külalistele eine, millest peale õppereislaste osa võtsid ka Taani saadik Eestis hra Kampp ja koi. Borgelin. Külalised lahkusid Eestist parimate muljetega ja usuvad, et nende külaskäik siia ei jää viimaseks. Üleskutse koguteos Jaan Tõnissoni" asjus. ' 22. detsembril a. saab Jaan Tõnisson 70 aastaseks. Arvestades tema suureulatuslikku tegevust pea kõigil meie avaliku elu aladel, on seltskonnas algatust leidnud mõte tähtsustada seda tähtpäeva vääriliselt ja anda välja koguteos Jaan Tõnissoni elust ja tegevusest. Koguteos Jaan Tõnisson" koosneks kahest osast uurimuslikust ja memuaarilisest. Memuaaride saamiseks pöördub koguteose toimetus kõigi poole, kellel on olnud kokkupuuteid J. Tõnissoniga ja palub saata oma mälestusi, olgu need kokkupuuted vana tegelasega esinenud siis kas idees või töös, kooskõlalises tegevuses või vastastikuses võitluses, sõpruses või vaenus jne. Et memuaarides valitseks süsteemipärasus, siis võiks neid kirjutada kas J. Tõnissoni elus ja tegevuses esinevate ajajärkude raamides või tema tegevusalade alusel või veel mõne kolmanda süsteemi põhjal. Peale mälestuste palub koguteose -toimetus saata veel kirjavahetusi J. Tõnissoniga, tema tegevusse puutuvaid dokumente, päevikuid, väljavõtteid protokollidest, ülesvõtteid J. Tõnissonist jne. Mälestused ja kirjutused palub toimetus kirjutada lehe ühele küljele, teha seda tindiga ja leheküljed nummerdada. Memuaarid ja kõik muudki materjalid palutakse saata hiljemalt 1. jaanuariks a. toimetusele järgmisel aadressil: Koguteose «Jaan Tõnisson» toimetus, Aia 19, Tartu. Sinna palutaks adresseerida ka kõik kirjad, mis puutuvad koguteosesse, samuti pöörduda sinna vajaduse korral ka isiklikult. 217

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Raamatukogunduse, infoteaduse ja dokumendihalduse osakond Raamatukogunduse ja infoteaduse eriala Eha Marrand

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Raamatukogunduse, infoteaduse ja dokumendihalduse osakond Raamatukogunduse ja infoteaduse eriala Eha Marrand TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Raamatukogunduse, infoteaduse ja dokumendihalduse osakond Raamatukogunduse ja infoteaduse eriala Eha Marrandi RETLA RAHVARAAMATUKOGU SELTSI RAAMATUKOGU KOOSTIS

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Nurk, Mart. Inventarinimistu

Nurk, Mart. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 177 NURK, MART 1939-1948 SISSEJUHATUS Nurk, Mart (Märt) (14. juuli 1892, Kaubi v. Pärnumaal - 5. nov. 1948, Hamburg), õigusteadlane, Tartu Ülikooli ja Balti Ülikooli (Saksamaa)

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem