ARUHEINA LASTEAIA 2020/2021 ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ARUHEINA LASTEAIA 2020/2021 ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA"

Väljavõte

1 KINNITATUD Aruheina lasteaia direktor Käskkiri nr 1-1/2 ARUHEINA LASTEAIA /2021 ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA Peetri SISUKORD

2 Sisukord 1. ÜLDANDMED 2 2. PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS 3 3. Tegevuskava koostamise aluseks on aasta tegevuskava analüüs, rahuloluküsitluste analüüs, ettepanekud personali arenguvestlustest ja Assaku arengukava ÕPPEAASTA PÕHIEESMÄRK 7 5. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA /2021 õ.-a ÜRITUSTE PLAAN õ.-a. 12 1

3 1. ÜLDANDMED Õppeasutuse nimetus Liik Teeninduspiirkond Direktor Assaku Lasteaia Filiaal Aruheina Lasteaed Munitsipaallasteaed Rae vald Merle Toompark Õppeasutuse kontaktandmed Aruheina tee 7 Peetri Rae vald Harjumaa Kontakt Kodulehekülg Pidaja, tema aadress Rae vallavalitsus Aruküla tee 9 Jüri Harjumaa Laste/õpilaste arv seisuga 187 Personali arv 46 Pedagoogilise personali arv 17 Lasteaia töökeel Eesti keel Lasteaia tööaeg

4 2. PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS /2021 õppeaastal töötab lasteaias 9 rühma: Rühm Õpetaja Assistendid Tegusad Mesilinnud (3-4a) Triinu Nappus Geily Susi, Piret Putnik Usinad Sipelgad (3-5a) Kati Nevzorov Eliisabet Sinimeri, Ulvi Pärnpuu Õnneämblikud (3-4a) Kristel Martin Reelika Mooses, Agnes Kalme Lipsutriinud (2-4a) Pirkko Kaas Kersti Enok, Hälis Kibik-Remlik Lustakad Liblikad (5-6a) Kadri Koel Madli Ong, Kristi Järvik Väledad Sajajalgsed (2-7a) Liina Otto Bertha Lindvest, Helgi Räitna Kiired Kiilid (3-4a) Liisa Tõnupärt Birgit Põlluaed, Mirja Sarapuu Aruheina Põrnikad (4-5a) Anneli Laursoo-Dunaiski Mailis Allingu, Kristiina Maasik Vallatud Rohutirtsud (6-7a) Kristel Liiving-Aun Erika Maasikmäe, Natalja Nikitina Muud pedagoogid ja teenistujad: Direktor: Merle Toompark Sekretär-asjaajaja: Tuuliki Luik Õppealajuhataja: Liis Kommer Majandusjuhataja: Külli Tehvanus Muusikaõpetaja: Karin Vee, Kadi Sooväli Liikumisõpetaja: Sandra Lelov Logopeed: Iia Paavo, Anneli Siibak Eripedagoog: Tiina Madiste Koristaja: Ira Eintrei, Vaike Suits Perenaine: Raili Mihkeles Remondimees/majahoidja: Tiit Heinamägi Köögi personal: Nadežda Pagaljoškina, Lesya Dubovaya, Ljudmila Golnic, Kadri Reinart 3

5 3. Tegevuskava koostamise aluseks on aasta tegevuskava analüüs, rahuloluküsitluste analüüs, ettepanekud personali arenguvestlustest ja Assaku arengukava ning sisehindamisaruanne. Lasteaia õppe- ja kasvatustöö on lapsest lähtuv. Toimuvad hommikuringid, integreeritud õppetegevused, valikuvõimalused lastele, õppetöö väiksemates rühmades. Rühmaruumides on tegevuspesad. Rühmades kasutatakse Kiusamisest vabaks! metoodikat, kõikides rühmades ei kasutata täismahus, aga sügisel saavad õpetajad osaleda tasuta veebi- ja kontaktkoolitustel. Eelmisest õppeaastast saab järeldada, et assistentidel on vaja majasisest koolitust, kus nad saaksid nõu, kuidas vanematega suhelda, kuidas toetada õpetajat õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel. Rühmade päevakavasid korrigeeritakse õppeaasta alguses vastavalt rühma laste vanusele, lähtudes riiklikust õppekavast ja lasteaia päevakavast. Kahel korral nädalas toimuvad muusika- ja liikumistegevused. Vanematele on muret teinud laste magamisaeg. Rühmad on lähenenud individuaalselt, üks rühm vähendas puhkeaega ja teine rühm tegi lastega grupiti individuaalset tööd ning kasutati ka mängukoridori. Projektõppe huvi õpetajatel kasvab ning rakendatakse rohkem kui eelmisel aastal. Aktiivsemaks on läinud tagasisidestamine eliis.ee keskkonna kaudu. Kaks korda aastas toimuvad lastevanemate koosolekud. Igal sügisel toimuvad tutvumisvestlused uute lastevanematega. Kevadel toimuvad arenguvestlused, kevad toimusid need lasteaia õuealal kui ka läbi zoom i keskkonna. Lapse arengu hindamine toimub järjealt lapsest lähtuvalt materjalide alusel, mille rühma õpetajad on valinud. Tagasisidet vanemale antakse võimalusel igapäevaselt suuliselt ja eliis.ee keskkonna kaudu. Lisaks on kõikidel rühmadel i aadressid ja kaheksal rühmal facebooki grupid, kus lapsevanemad näevad pilte laste igapäeva tegevustest Õppeaasta lõpul täidab õpetaja lapse arengu hindamislehe, mille alusel analüüsib ja koostab kokkuvõtte lapse arengust. Lasteaeda tulles seatakse igale lapsele sisse arengumapp, mis on samuti aluseks lapse arengu hindamisel kooli minekuni. Arengumappide sisu on Aruheina lasteaias kinnitatud 20.november 2019 pedagoogilisel koosolekul. 1 rühm katsetab ka elektrooniliste arengumappide loomist ja täitmist. Lasteaias on alati lähtutud laste individuaalsetest vajadustest ning seatud eesmärgiks osata neid varakult märgata. Lasteasutuse õppekavas on kirjeldatud valdkond erivajadustega lastega tehtav töö, mille all käsitletakse andekaid, tähelepanuhäirega, kohanemisraskustega, 4

6 logopeedilisi, allergilisi ja muukeelseid lapsi. Individuaalset tagasisidet lapse kohta kajastatakse eliis.ee keskkonnas. Lasteaias töötavad logopeedid täiskohaga. Logopeedi ülesandeks on: laste kõnepuuete väljaselgitamine ja kõne arengu taseme hindamine, tagasiside andmine õpetajatele ja lapsevanematele. Lasteaias töötab 2019 õppeaastast ka eripedagoog, kes teeb individuaalset tööd HEV lastega. Laste arengu põhjalik hindamine toimus õppeaasta viimasel märtsis ja aprillis aastaste laste arengu hindamine algas veebruarikuus, eesmärgiga anda lapsevanemale tagasisidet lapse kujunenud vaimse, kehalise ja sotsiaalse koolivalmiduse kohta ja individuaalse töö vajadustest. Kooli minevatele lastele koostatakse koolivalmiduskaart. Koolivalmiduskaardi koostab rühmaõpetaja koostöös logopeedi ja eripedagoogiga õppeaasta eesmärk: Kuidas sõnad, nõnda teod Lasteaia eesmärke ja prioriteete aitasid ellu viia järgmised tegevused: Projektõppe kui võimalusterohke õppemeetodi rakendamine õppe- ja kasvatustöös Mudilasnõukogu- laste ideede ja huvidega arvestamine Kiusamisest vaba lasteaed" projekti rakendamine rühmades, karude koosolekud Õueala: taimekastid ja kanade eest hoolitsemine Kaasaegse tehnoloogia/robootiliste vahendite lõimimine õppetöösse Laste loovtegevustes võimalikult palju looduslike materjalide kasutamine, prügi teke, taaskasutus; Koostöös lastevanematega ühisürituste korraldamine, koosolekud ja blogi jagamine (ProgeTiiger 2019) Laste Teaduskonverents- tunnustus: Rae Valla ettevõtlik tegu ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele 3500 oli maksimaalne summa, meie taotlesime 3456,04, millest oma osalustasu on 15% ehk 518,41. Koostöös RoboMikuga saame ka tasuta Qobo ja Matatalabi koolituse tervele personalile. KIK keskkonna projektid: tasuta õppekäigud kahele koolieelikute rühmale (Vallatud Rohutirtsud ja Väledad Sajajalgsed). Projektid: Ermasmus+ projekt. ICT: Learning and Teaching with Critical Thinking koostöös Läti, Rootsi, Itaalia ja Türgiga. Häirekeskuse konkurss Lumest lumele 112, kus valiti üle Eesti 8 võitjat ja Aruheina oli üks nendest, kes sai auhinna. 5

7 Mudilasnõukogu: tegemata jäi Legonäitus, aga sain kolm sponsorit, kuna tuli korona, siis kukkusid kaks tükki ära ja RoboMiku saatis tasuta auhinnad lasteaiale, korraldame uuel õppeaastal. Koolitused personalile- kõik töötajad on saanud valida ise koolitusi, kus on soovinud osaleda. Kasvukeskkond: tegelusseinad üldruumides, rühmades õppevahendite soetamine, mis on toimunud rühma põhiselt. Tasuta raamatud üldruumidesse: koolibri kampaaniad ja koostöös Kalandus teabekeskusega saime kõikidele tasuta Kala-aabitsad lasteaia lõpetajatele. Koostöö lastevanematega toimus talvematk, mille osalejate arv on iga aastaga kasvanud. Koostöö teiste lasteaedadega on väike, aga CodeWeek raames oli koostöö Assaku ja Peetri Lasteaiaga, korraldasime kaks õpilasüritust ning Aruheina ise osales Peetri Lasteaia õpilasüritusel. Roosna-Allika Lasteaiaga koostöös toimus detsembris 2019 õuesõppepäev. Koostöö toimus järgnevate huviringidega: inglise keel, jalgpall, üldfüüsiline, minu tantsukool, judo, robootika, kergejõustik, teadusring, kunstiring. Huviringid: on juba plaan teha mõningad muudatused seoses lastevanemate tagasiside kohta. Mõned vanad olijad vahetame välja uute vastu, et huvitegevuste kvaliteet oleks parem. Tervishoiualane kasvatustöö laste ja lastevanemate hulgas (Meelte kool). Personali rahulolu on küsitud rahulolu küsitlusel ja arenguvestlustel; lastevanemate rahulolu uuring; Juhtkond toetab infosüsteemi tulemuslikku toimimist keskkondade haldamisel (EHIS, eliis keskkond, ARNO, Persona) 6

8 ÕPPEAASTA PÕHIEESMÄRK Õppeaasta põhieesmärgi täitmine toimub läbi õppe ja kasvatustegevuste ning vaba mängu. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgistamisel arvestavad rühma meeskond oma rühma eripära ja iga lapse arengu ning huviga õppeaasta põhieesmärk on: Õpetamine lugude kaudu Laps teeb kaaslastega koostööd ja arvestab teistega Laps saab aru põhjus-tagajärg seosest Lapsel areneb loovus, tähelepanelikkus, täpsus ja püsivus Laps tutvub läbi mängu lihtsate programmeerimisvõtetega Toimib koostöö kõikidel tasanditel: laps - õpetaja- rühmameeskond - lasteaia personal lapsevanem -juhtkond - hoolekogu. Robootika on lõimitud teiste õppe- ja kasvatustegevuste valdkondadega. Missioon Kodu ja lasteaia koostöös toetame LAPSE loomupärast valmisolekut märgata, uurida, avastada mängime õppides, õpime mängides. Visioon Oleme usaldusväärne, turvaline ning uutele ideedele avatud lasteaed, kuhu tulevad rõõmuga nii väikesed kui suured. Põhiväärtused HOOLIVUS - heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond: Laps väärtustab iseenda ja teiste tervist ning käitub tervislikult, sh turvaliselt; Lapsed hoolivad kaaslastest, keskkonnast ja armastavad oma kodukohta ja isamaad; KOOSTÖÖ - hea meeskonnatöö oma rühmas ja kogu lasteaias Lapsed on aktiivsed õppijad ja tunnevad rahulolu, eduelamust lõpule viidud tegevustest; Lapsed oskavad teha valikuid, suudavad tegutseda iseseisvalt ja teha koostööd; LOOVUS - toetame laste loovust ja hindame loomingut Lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel; Lapsed omandavad eakohasel tasemel põhitegemisi, oskusi ja vilumusi ning huvituvad erinevatest valdkondadest; TURVALISUS - lasteaia õpikeskkond on laste ja töötajate jaoks turvaline. Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades: 1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav; 2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut. 7

9 5. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA /2021 õ.-a. TEGEVUS TÄHTAEG VASTUTAJA MÄRKUSED, tulemus EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE EESTVEDAMINE Lasteaia maine kujundamine kodulehe, Rae Valla õpetajate instagrami lehe ja FB lehe kaudu. Kaasava juhtimise arendamine, töögruppide eestvedamine Töögruppide töö tõhustamine ja täpsem eesmärgistamine Väärtuspõhise juhtimise STRATEEGILINE JUHTIMINE Rahuloluküsitluste tulemuste analüüs, tagasisidestamine lapsevanematele ja rühmadele, muudatuste sisseviimine rühmades, rühmade tegevuskavades vormistamine Sisehindamise korra uuendamine Arengukava koostamine Erasmus+ projekti alustamine ICT: Learning and Teaching with Critical Thinking Projekti partnerid Rootsi, Läti, Itaalia, Türgi direktor, õppejuht Kodulehel, FB lehel ja õpetajate instagrami lehel tehakse sissekandeid. juhtkond Loodud õppekava arenduse töögrupp õppejuht Õppekava töögrupi tegevused on tegevuskavas eesmärgistatud. oktoober oktoober oktoober september - september 2022 direktor direktor juhtkond, lapsevanemad, pedagoogid õppejuht, projekti meeskond Kohtumine Aruheina Lasteaias aprilljuuni 2021 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE JUHTIMINE LAPSE ARENGU TOETAMINE HITSA tegevuskava täitmine mai 2021 õppejuht Progetiiger ning õpilasüritused koostöös teiste lasteaedadega ja näidistegevused rühmades. Tugisüsteemi süstematiseerimine oktoober õppejuht, eripedagoog Lapse individuaalse arenduskava vormi väljatöötamine Mudilasnõukogu töö jätkamine laste koosolekud direktor, õppejuht Mudilasnõukogu koosolekud on toimunud. 8

10 Individuaalne tagasiside lastevanematele õppejuht Eliis.ee keskkond ÕPPEKAVA ARENDAMINE Individuaalse arenduskava loomine ja õppekavasse lisamine õppejuht, õppekava Õppekava uuendamine - digipädevuste eesmärkide lisamine õppekavasse aastase lapse eemärkide lisamine õppekavasse september ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS JA MEETODID Projektõppe rakendamise jätkamine kõikides lasteaia rühmades. Projektõppeplaan eliis.ee keskkonnas Kiusamisest vabaks! metoodika rakendamine kõikides lasteaia rühmades. Ümbritseva looduskeskkonna kasutamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel (õuesõpe, õppekäigud looduses, matkad, loodusliku materjali kasutamine) Roheline kool programmiga liitumine meeskond õppejuht, õppekava meeskond õppejuht, õppekava meeskond õppejuht Kogemuste jagamine, projektide esitlemine õppeaasta lõpus õppejuht Koolitus veebis ja koolituskeskuses. õppejuht KIK-projekt: Vallatud Rohutirtsud ja Väledad Sajajalgsed. Tegevuse alustamine september juhtkond, rohelise kooli meeskond PERSONALIJUHTIMINE PERSONALI KAASAMINE, TOETAMINE JA MOTIVEERIMINE Töögruppide töösse assistentide kaasamine mai 2021 juhtkond, personal Personali teadmiste ja parimate praktikate jagamine sisekoolitustel ja avatud tegevuste kaudu juhtkond Assaku ja Aruheina lasteaia personali tunnustussüsteemi väljatöötamine mai 2021 juhtkond, loodud töögrupp Töötajaid toetava mentorsüsteemi väljatöötamine mai 2021 juhtkond, töögrupp Personali arenguvestluste läbiviimine aprill 2021 juhtkond PERSONALI ARENDAMINE Tööle asuvate assistentide pedagoogiline juhendamine november direktor, õppejuht Esmaabikoolituse läbiviimine direktor, õppejuht Toimiv RoboMiku koolitus: 21.september juhtkond Matatalab, Qobo ja Lego WeDo 2.0 Koolitustel osalemine vastavalt personali õppejuht arenguvajadustele Kiusamisest vaba lasteaed metoodika koolituse juhtkond läbiviimine Ühisüritused: näitused, peod, spordi- ja 31.august juhtkond tähtpäevade läbiviimine vastavalt ürituste kavale PERSONALI HINDAMINE õppejuht

11 Personali eneseanalüüs, arenguplaanide arutelu arenguvestlusel Tunnustussüsteemi rakendamine, tunnustuse kevad 2021 juhtkond jagamine Sisekontrolli läbiviimine ja töötajate juhtkond tagasisidestamine, dokumenteerimine Töötajate nõustamine ja jõustamine juhtkond Õppe- ja meeskonnatöö vaatlus rühmades, juhtkond tagasisidestamine KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA õppejuht Koostöö kavandamine, vajaduste väljaselgitamine Pidev juhtkond Rahuloluküsitluse läbiviimine juhtkond HUVIGRUPPIDE KAASAMINE märts juhtkond Koostöö piirkonna lasteaedadega parimate praktikate jagamiseks ja ürituste korraldamisel Hoolekogu kaasamine juhtimisse, koosolekute ja nõupidamiste läbiviimine, kaasvastutus ürituste läbiviimisel ja lastele parema keskkonna loomisel Mudilasnõukogu kaasamine lasteaia juhtimisse, koosolekute korraldamine ja laste ideede rakendamine Lastevanemate kaasamine laste õppimise protsessi, kaasamine sisekoolituste ja töötubade läbiviimisesse 10 Aprill 2021 õppejuht Progetiiger, Code week õpilasüritused oktoober Teaduskonverents, november direktor direktor, õppejuht Rahvusvahelise projekti alustamine direktor, õppejuht Koostöö arendamine Tallinna Ülikooliga, september õppejuht praktikabaasiks arenemine Koostöö arendamine Rae Valla lastekaitse ja sotsiaaltöötajatega laste arengu paremaks toetamiseks ja info vahetamiseks direktor, õppejuht Hea Lasteaia Rajaleidja konkursil osalemine juhtkond, eripedagoog RESSURSSIDE JUHTIMINE Oktoober juhtkond, töögrupp Eelarve kulutuste jälgimine Pidev majandusjuhataja, direktor Uue aasta eelarve jooksev planeerimine juhtkond MATERJAAL-TEHNILISE BAASI juhtkond JUHTIMINE Lasteaias viiakse läbi remondid vastavalt remondikavale Õppe- ja kasvatustegevuse vahendite hankimine august 2021 majandusjuhataja rühmadesse, vajaduste kaardistamine Lasteaia õpikeskkonna arendamine ja täiustamine õppejuht Digivahendite pargi jooksev täiendamine õppejuht, õpetajad INFORESSURSI JUHTIMINE õppejuht Lasteaiasiseste infotundide ja koosolekute läbiviimine Toimunud tegevused on dokumenteeritud.

12 Lasteaia jooksva info töötajatele kommunikeerimise parandamine, infokanalite ülevaatamine ja korrastamine Lasteaias toimuvate ürituste ja koolituste kommunikeerimine läbi lasteaia kodulehe ja FB lehe Lasteaias toimuva kajastamine Rae Sõnumites, vähemalt 1 artikkel õppeaastas IT vahendite kasutamine, elektroonilise dokumendihalduse võimaluste kasutamine (Amphora, Eliis, Persona, Arno) SÄÄSTLIK MAJANDAMINE JA KESKKONNAHOID Prügi sorteerimise korraldamine lasteaia rühmades ja asutuses üldiselt Keskkonnateadlikkuse kujundamine, Roheline kool programmiga liitumine Taaskasutuse propageerimise jätkamine, koostööprojektide jätkamine Elektri, vee ja küttekulude jälgimine ja säästlik detsember võimalusel juhtkond direktor, õppejuht, sekretär juhtkond juhtkond, pedagoogid juhtkond juhtkond juhtkond juhtkond, hoolekogu kasutamine VÄÄRTUSED juhtkond Lasteaiapere ühiste väärtuste selitamine ja tegevustena lahti sõnastamine Väärtuste jälgimine rühmade tegevuskavades, väärtuste sõnastamine lastele Väärtuste jälgimine igapäevatöös, suhtluses töökohal, lapsevanemate ja lastega oktoober juhtkond, personal, lapsevanemad, lapsed juhtkond, personal 11

13 6. ÜRITUSTE PLAAN õ.-a. Üritused lastele, lastevanematele ja personalile Üritus Kuupäev ja kellaaeg Vastutaja SÜGIS SEPTEMBER Rühmade lastevanemate koosolekud september rühmaõpetajad Õpetajate tarkusepäeva näidend 1.september kell Kadri, Liisa, Kristel M., Anneli, Karin. Pannkoogihommik vanavanematega õues 10.september kell 9.00 Tegusad Mesilinnud Vanavanemate päeva tähistamine 10.september kell 9.00 Lustakad Liblikad Vanavanemate päeva tähistamine 14.september kell Usinad Sipelgad Õppekäik Mädajärve matkarajale Patikal 18. september Õnneämblikud Tantsupidu Vallatute Rohutirtsude lastega ja Aruheina lasteaia personaliga 20.september Muusikaõpetaja Kadi ja Liikumisõpetaja Sandra RoboMiku koolitus: 21.september kell õppealajuhataja Matatalab, Qobo ja Lego WeDo 2.0 Avatud tegevus Usinad Sipelgad 25.september kell Usinad Sipelgad OKTOOBER Õppekäik Harjumaa Muuseumisse 1.oktoober kell 9.45 Lustakad Liblikad Leivaprogramm Õpetajate päev 5.oktoober õppealajuhataja Leivanädal 5.-9.oktoober majandusjuhataja Teatrietendus: Päiksekiir õpib nägema 6.oktoober kell 9.30 õppealajuhataja loodust. Lasteteater Rõõmulill. 2,50 Rae Valla õpetajate päev 6.oktoober direktor Õppekäik Patika Mädajärve matkarajale 8.oktoober Tegusad Mesilinnud Sügisnäitus Sügisannid oktoober Pedagoogiline nõupidamine 13.oktoober õppealajuhataja Avatud tegevus- Põrnikad 21.oktoober Rühmaõpetaja NOVEMBER Kiusamisest Vabaks! mängupidu 2.nobember rühmameeskonnad Teaduskonverents ja töötoad lastele 4.november õppealajuhataja ja rühmaõpetajad Disko ja toridi söömine 5.november muusika- ja liikumisõpetajad Isadepäeva tähistamine, Laternamatk Tädu õpperajal 06.november kell 17:00 Lustakad Liblikad Toidupanga kogumispäevad november Kristel L. Teater: Kes ei tööta, see ei söö! 24.november kell 9.30 Õppealajuhataja Miku-Manni Lasteteater. 2,50 ja kell Kadripäeva jooks 25.november rühmad: Põrnikad ja Sipelgad TALV DETSEMBER Avatud Tegevus- Vallatud Rohutirtsud 1.detsember rühmaõpetaja Personali jõulupidu Heategevuslik laat õuealal 09. detsember kõik rühmad Jõulumaa külastus Rakveres 16. detsember Lustakad Liblikad, Vallatud Rohutirtsud Jõulupeod/jõulutöötoad detsember kõik rühmad ja muusikaõpetajad JAANUAR Avatud õppetegevus- Lustakad Liblikad jaanuar rühmaõpetaja 12

14 Talvematk peredega jaanuar Lustakad Liblikad rühmaõpetaja VEEBRUAR Avatud õppetegevus Õnneämblikud 23.veebruar rühmaõpetaja Rae Valla õpetajate konverents Kindluse 22.veebruar õppealajuhataja koolis KEVAD MÄRTS Avatud õppetegevus- Lipsutriinud Märts rühmaõpetaja APRILL Avatud tegevus- Kiired Kiilid Aprill rühmaõpetaja MAI JUUNI HUVITEGEVUST PAKUB MEIE LASTEAIAS: Erahuvikool Let s speak English- 1 x nädal (esmaspäeviti) inglise keele ring Huvikool Kunstiring- 1 x nädalas (kolmapäeviti või reedeti) kunstiring Nutivõsu Huvikool- 1 x nädalas (neljapäeviti) robootikaring Science Magic OÜ 1 x nädalas (kolmapäeviti) teadusring Loovtants- 1 x nädalas (teisipäeviti) tantsuring (Sandra Lelov) Mikata Judokool- 1 x nädalas (kolmapäeviti) judotreening JK Tallinna Kalev- 1 x nädalas (esmaspäeviti) jalgpalltreening MTÜ UP Sport 1 x nädalas (neljapäeviti) kergejõustik Lastejooga- 1x nädalas (teisipäeviti) Lastejooga (Kristi Järvik) 13

15 14

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2018-2020 Tabasalu 2018 1 TABASALU LASTEAED TIBUTARE PRIORITEETSED VALDKONNAD TERVISEEDENDUSES AASTATEL 2018-2020 Tabasalu lasteaed Tibutare kuulub

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

RAKVERE LASTEAED TRIIN ÕPPEKAVA

RAKVERE LASTEAED TRIIN ÕPPEKAVA Õppekava kinnitatud 09.september2009a juhataja käskkirjaga nr 1-1/16 Muudatused kinnitatud 27.05 2010 juhataja käskkirjaga nr 1-1/13 Muudatused kinnitatud 14.12.2011 juhataja käskkirjaga nr 1-1/33 Muudatused

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

Robootika ringi tööplaan Sven Hendrikson - Tartu Kivilinna Kool Heilo Altin - MTÜ Robootika 1. klass Ringitunni kestus: üks 60-minutiline tund nädalas

Robootika ringi tööplaan Sven Hendrikson - Tartu Kivilinna Kool Heilo Altin - MTÜ Robootika 1. klass Ringitunni kestus: üks 60-minutiline tund nädalas Robootika ringi tööplaan Sven Hendrikson - Tartu Kivilinna Kool Heilo Altin - MTÜ Robootika 1. klass Ringitunni kestus: üks 60-minutiline tund nädalas. Kasutatavad robootika töövahendid: LEGO WeDo baaskomplekt

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM VÄLISHINDAMISOSAKOND ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015. ÕPPEAASTAL TARTU 2015 Koostanud Erge Edesi,

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

V A H E A E G Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal

V A H E A E G Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal 1.-8..-15. 25.-29. 2.-6. 9.-13. 16.-20. 21.-29. 30.-3. Tarkusepäev Liiklusnädal 12. Lastevanemate koosolek võimlas kell 17 14. kergejõustik

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA 2015-2020 TALLINN 2014 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Huvikooli hetkeseis... 4 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2009-2014 aasta arengukava analüüs... 6 3.1 Juhtimine...

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl Koosoleku lõpp kl Koosoleku juhataja:

Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl Koosoleku lõpp kl Koosoleku juhataja: Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl 17.30 Koosoleku lõpp kl 19.40 Koosoleku juhataja: Vahur Vingisaar Protokollija: Aino Viinapuu Osalesid

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

SISEHINDAMISE ARUANNE

SISEHINDAMISE ARUANNE 2016-2018 SISEHINDAMISE ARUANNE PALDISKI LASTEAED SIPSIK SISU 1. Üldandmed õppeasutuse kohta...2 2. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära...3 3. Õppeasutuse arengukava eesmärgid...4 4. Sisehindamissüsteemi

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem