LENNULIIKLUSTEENINDUSE ÕPPEKAVA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LENNULIIKLUSTEENINDUSE ÕPPEKAVA"

Väljavõte

1 Eesti Lennuakadeemia LENNULIIKLUSTEENINDUSE ÕPPEKAVA Õppekava versioon: 2020/2021

2 ÜLDTEAVE Õppekava nimetus Lennuliiklusteenindus Õppekava nimetus inglise Air Traffic Services keeles Õppekava kõrghariduslik 514 rakenduskõrgharidusõpe aste Õppetöö vorm Päevane õpe Õppeasutus Eesti Lennuakadeemia Õppekava maht 240 EAP Õppe nominaalkestus 4 aastat Õppekavagrupp Teenindus, transporditeenused Õppekava kood EHISes 2282 Õppetöö keel Eesti keel Õpiväljundite saavutamiseks Inglise keel vajalikud teised keeled Õppekava registreerimise kuupäev EHISes Käesoleva õppekava , versiooni kinnitamise kuupäev Akrediteerimine Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 «Kõrgharidusstandard» lisa 3 Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavad diplomid ja akadeemilised kraadid [RT I 2010, 57, 372 jõust ]: Eesti Lennuakadeemial on tähtajatu õigus rakenduskõrgharidusõpet läbi viia ja väljastada vastavaid rakenduskõrgharidusõppe diplomeid. Erialad ja spetsialiseerumisvõimalused Spetsialiseerumised: Eriala: Lennuliiklusteenindus (Air Traffic Services) Lennuvälja lennuinfoteenindus (13 EAP), Lähilennujuhtimine (31 EAP), Lähenemislennujuhtimine radariga (28 EAP), Piirkondlik lennujuhtimine (28 EAP) Üldeesmärk Koolitada Eesti Vabariigi lennundusele vajalikke lennuliikluse juhtimise valdkonna spetsialiste: lennujuhte, lennuvälja lennuinformaatoreid ja lennuliiklusteeninduse spetsialiste. Õppekava õpiväljundid Lennuliiklusteeninduse õppekava läbinu: suhtub oma erialasesse tegevusse vastutustundega, teadvustab enda tegevuse mõju lennuohutusele; selgitab suuliselt ja kirjalikult eesti ja/või inglise keeles erialaga seonduvaid probleeme ning osaleb erialastes aruteludes; kasutab analüüsi- ja sünteesioskust oma valdkonnas; omab eeldusi õpingute jätkamiseks; omab rakenduskõrgharidusele ning EL lennundusstandarditele vastavaid pädevusi, mis võimaldavad töötada lennujuhiõpilasena radariga lähenemislennujuhtimise või seirega piirkondliku lennujuhtimise või lähilennujuhtimise üksustes ning

3 Õppekava moodulid ja õppeained Lisa 1 Praktika maht Lisa 2 Õppe alustamise tingimused Õppekava täitmise koormus Õppekava struktuuri lühikirjeldus Õppeainete valikuvõimalused ja tingimused lennuliiklusteeninduse valdkonna spetsialistina nii Eestis kui ka välismaal; tunneb meeskonnatöö iseärasusi ja tähtsust, töötades meeskonnas seostab erinevaid mõjusid keskkonna, ressursside, standardite ja inimese võimete vahel; omab süsteemset ülevaadet aeronavigatsiooniteeninduse süsteemist ja mõistab selle seoseid erinevate lennundustegevuse valdkondadega; rakendab omandatud erialaseid teadmisi ja oskusi nii tava- kui eriolukordades vastutades lennuohutuse nõuete täitmise eest. keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon, tervislik, psühholoogiline ja isiksuslik sobivus, õppekeele oskus, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemele B2, muud tingimused sätestatakse vastuvõtueeskirjas. Lennuliiklusteeninduse õppekava alusel võib toimuda ainult kõrgendatud nõuetega täiskoormusega õpe. Kõrgendatud nõuded põhinevad Komisjoni 20. veebruari 2015 määrusel (EL) 2015/340. Õpe koosneb järgnevatest moodulitest ja vabaainetest: 1. Sotsiaalteaduste moodul (14 EAP), 2. Majanduse ja ettevõtluse moodul (40 EAP), millest Kohustuslikud ained (30 EAP) Valikained (10 EAP) 3. Õiguse ja ohutuse moodul (6 EAP) 4. Loodus- ja täppisteaduste moodul (18 EAP), 5. Tehnikamoodul (17 EAP), millest Kohustuslikud ained (12 EAP) Valikained (5 EAP) 6. Keeltemoodul (18 EAP),millest Kohustuslikud ained (12 EAP) Valikained (6 EAP) 7. Eriala baasõppemoodul (28 EAP) 8. Eriala pädevusõpe 59 EAP),millest Kohustuslikud ained (3 EAP) Valikained (56 EAP) 9. Lõputöö moodul (12 EAP) 10. Vabaained (28 EAP) Õppekaval õppides on võimalik omandada lennundusettevõtte käitamise kõrvaleriala. Kõrvaleriala omandamiseks tuleb moodulid 1-7, 9 ja vabaained läbida nõuetekohaselt. Eriala pädevusõppe moodulis (8.moodul) tuleb läbida valikained vähemalt 27 EAP mahus ja ülejäänud osa selle mooduli kohustuslikust valikainete mahust tuleb läbida Majanduse ja ettevõtluse mooduli ainete hulgast. Kõrvaleriala omandamiseks peab Majanduse ja ettevõtluse ainete maht kokku moodustama 45 EAP.

4 Õppe lõpetamise tingimused Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekavas ettenähtud ainekursused ja praktika täies mahus ning kaitsma lõputöö positiivsele hindele. Diplom, Akadeemiline õiend, Diploma Supplement, lennujuhtimiskoolitaja väljastatud tunnistus algkoolituse läbimise ning teadmiste ja oskuste kontrolli kohta. Lõpetamisel saadud diplomi Tehnikateaduse bakalaureus nimetus Bachelor of Science in Engineering (BSc) Täiendav informatsioon Üldkontakt telefon:

5 Lisa 1 ÕPPEKAVA MOODULID JA ÕPPEAINED

6 I Sotsiaalteaduste mooduli eesmärgid ja õpiväljundid Sotsiaalteaduste moodul 14 EAP Sotsiaalteaduste mooduli eesmärk on arendada üliõpilaste suhtlemisoskusi; anda psühholoogia ja pedagoogika alaseid teadmisi, mis võimaldavad lahendada probleemseid situatsioone kollektiivis ning anda edasi oma erialaseid teadmisi; selgitada eetilisi probleeme ning kujundada üliõpilastel lennundusele iseloomulikku kõrget töökultuuri ning eetilisi hoiakuid. Sotsiaalteaduste mooduli läbinud üliõpilane: teab kuidas asjatundlikult tegutseda psüühikaga seonduvate isiklike ja kollektiivsete probleemide lahendamisel; tunneb ärieetika problemaatikat; teab olulisemaid sündmusi Eesti lennunduse ja lennunduskoolituse ajaloost; teab lennundusvaldkonna üldisi arengutrende; omab teoreetilisi põhiteadmisi vaimsete ja kehaliste võimete arendamise meetodites; oskab esineda auditooriumi ees enesekindlalt I Sotsiaalteaduste mooduli õppeainete loetelu ja maht Ainekood Õppeaine Maht, Semesteviija Läbi- EAP SD.080 Sissejuhatus lennundusse 3 1S ELA KKSP Kehalise võimekuse arendamine 3 2S TÜ SD.037 Psühholoogia alused 3 2K ELA AM.091 Ärieetika ja kommunikatsioon 3 2K ELA ATS.064 Suhtlemispsühholoogia ja pedagoogika ELA 2 4K alused Kokku: 14

7 II Majanduse ja ettevõtluse mooduli eesmärgid ja õpiväljundid Majanduse ja ettevõtluse moodul Ainekood 40 EAP Majanduse ja ettevõtluse mooduli eesmärk on võimaldada majandushariduse alustel põhinevat arusaamade kujundamist, tagamaks saadud teadmiste ja oskuste kasutamist edasistes õpingutes või praktilisel tegutsemisel lennunduse erinevates valdkondades. Majanduse ja ettevõtluse mooduli läbinud üliõpilane: tunneb nii majanduse toimimise kui ka ühiskonna majandusteadusliku uurimise põhialuseid; omab ettevõtlushoiakut, ettevõtlusoskusi ja teadmisi ettevõtluse olemusest ning ettevõtlusprotsessist, sh tunneb oma erialase ettevõtlusvaldkonna eripära; omab teoreetilist ülevaadet projektide ning nende juhtimise ja rahastamise olemusest ning praktilisi oskusi projektide kavandamiseks ja elluviimiseks; mõistab lennunduse mõju keskkonnale. II Majanduse ja ettevõtluse mooduli õppeainete loetelu ja maht Maht, Semes Õppeaine EAP -ter Läbiviija SD.082 Sissejuhatus majandusteooriasse 6 1S ELA SD.081 Ettevõtluse alused 6 1K ELA AM.070 Ettevõtte juhtimise üldkursus 6 2S ELA AM.0104 Kvaliteedijuhtimise alused 3 2S ELA AM.105 Projekti- ja tulemusjuhtimine lennutranspordis 3 2S ELA AM.096 Lennundusettevõtte töö korraldamine 6 2K ELA Valikained (valida vähemalt 10 EAP) ATS.052 Sissejuhatus lennuliikluse korraldusse 1 K ELA AM.097 Lennuliikluse korraldamine 3 S ELA AM.069 Lennutranspordi ökonoomika 6 K ELA AM.090 Avaliku sektori ökonoomika 3 K ELA AM.106 Rahvusvaheline majandus ja lennundus 3 K ELA AM.102 Majandusarvestus ja lennundusettevõtte rahandus 6 S ELA AM.107 Turundus 3 K ELA AM.098 Lendude planeerimine ja monitooring 3 K ELA AM.095 Lennujaama maapealne teenindus 6 K ELA AM.099 Militaar- ja üldlennundus 3 S ELA AM.103 Logistika 3 S ELA Kokku: 40

8 III Õiguse ja ohutuse mooduli eesmärgid ja õpiväljundid Õiguse ja ohutuse moodul 6 EAP Õiguse ja ohutuse mooduli eesmärk on anda üliõpilastele ülevaade Eesti õigussüsteemist ja selle põhimõistetest ning Eesti ja rahvusvahelistest lennundusõigusaktidest, mis võimaldaksid neil saadud baasteadmisi rakendada lennunduse erialavaldkondade erialaõppe lennundusõigusaktide õppeaine(te)s ning rakendada teadmisi oma töös. Tutvustada üliõpilastele lennundusohutuse, riskide juhtimise ja ohuhindamise aluseid, lennundusõigusaktide ja ohutusalaste käitamisnõuete (käsiraamatud, protseduurid) omavahelisi seoseid ning nende tähtsust lennundusohutuse süsteemsel arendamisel. Õiguse ja ohutuse mooduli läbinud üliõpilane: on omandanud teadmised õiguse üldistest põhimõistetest, Eesti õigussüsteemist ja lennundusõigusest ning mõistab õigusaktide nõuete täitmise vajadust tööülesannete täitmisel; on omandanud alusteadmised lennundusspetsialistide erialavaldkondade (õhusõiduki juhtimine, lennuliikluse juhtimine, õhusõiduki hooldus jt) seadusandluse mõistmiseks; tunneb lennundusohutuse juhtimise ja arendamise aluseid ning mõistab tehniliste käitamisnõuete ning lennundusohutust käsitlevate õigusaktide nõuete seostatud rakendamise tähtsust süsteemses lennundusohutuses. III Õiguse ja ohutuse mooduli õppeainete loetelu ja maht Ainekood Õppeaine Maht, EAP Semester Läbiviija SD.088 Lennundusõigus 3 2S ELA SD.087 Lennundusohutus 2 2K ELA SD.047 Lennundusjulgestus 1 2K ELA Kokku: 6

9 IV Loodus- ja täppisteaduste mooduli eesmärgid ja õpiväljundid Loodus- ja täppisteaduste moodul 18 EAP Loodus- ja täppisteaduste mooduli eesmärk on arendada matemaatilist mõtlemist ja füüsikalist maailmapilti, luua eeldused, mis võimaldavad alustada süvendatud teadmiste ning oskuste omandamist edasises õppetegevuses. Loodus- ja täppisteaduste mooduli läbinud üliõpilane: omab matemaatilist mõtlemisoskust; tunneb mõningate praktiliste ülesannete matemaatilisi ja statistilisi mudeleid; oskab vältida pseudo-teaduslikke lahendusi; kirjeldab aerodünaamilisi nähtusi füüsikaseaduste abil. IV Loodus- ja täppisteaduste mooduli õppeainete loetelu ja maht Ainekood Õppeaine Maht, Semesteviija Läbi- EAP SD.084 Matemaatika alused 3 1S ELA SD.063 Kõrgem matemaatika I 6 1S ELA AM.092 Statistika ja ökonomeetria alused 6 1K ELA SD.091 Aerodünaamika 3 2S ELA Kokku: 18

10 V Tehnikamooduli eesmärgid ja õpiväljundid Tehnikamoodul 17 EAP Tehnikamooduli eesmärk on laiendada teoreetilisi teadmisi ja arendada tehnilist mõtlemist erinevates tehnikavaldkonna suundades, et edendada erialaõppes läbitavate lennunduse keeruliste tehniliste süsteemide toimimispõhimõtete mõistmist. Tehnikamooduli läbinud üliõpilane: tunneb tehniliste süsteemide ülesehituse üldisi printsiipe; tunneb seadmete ja mehhanismide funktsioneerimise põhimõtteid mõistab lennunduses kasutatavate tehniliste agregaatide spetsiifikat ja nende elementide omavahelisi seoseid; oskab kasutada infosüsteeme ja tekstitöötluse, tabelitöötluse, esitlusvahendite tarkvara. V Tehnikamooduli õppeainete loetelu ja maht Maht, Semesteviija Lävi- Ainekood Õppeaine EAP SD. 086 Informaatika 3 1S ELA SD.056 Õhusõiduk ja selle sooritusvõimed 6 1K ELA CNS.019 Raadiotehnika alused 3 2S ELA Valikained (valida vähemalt 5 EAP) TECH.113 Insenerigraafika I 3 S ELA SD.069 Elektrotehnika 6 K ELA CNS.077 Katsetehnika raadioelektroonikas 3 K ELA TECH.047 Avioonika alused 3 S ELA CNS.078 Programmeerimise alused 6 S ELA CNS.053 Seire I 3 K ELA TECH.110 Sissejuhatus kaugjuhitava õhusõidukiga 3 S süsteemidesse (RPAS) ELA TECH.108 RPA projekteerimine I 3 K ELA SD.076 Remotely Piloted Aircraft (RPA) 2 K Operation and Mission Planning ELA Kokku: 17

11 VI Keeltemooduli eesmärgid ja õpiväljundid Keeltemoodul 18 EAP Keelete mooduli eesmärgid on: arendada inglise keele suulise, kirjutamis- ja kuulamisoskuse taset laiendades ning kinnistades üldist ja lennundusalast sõnavara; arendada üliõpilaste teadmisi ning oskusi eesti keele õigekeelsuses ja ortograafias; arendada teise võõrkeele oskust. Keeltemooduli läbinud üliõpilane: omab akadeemilist väljendusoskust nii eesti kui inglise keeles; kasutab ingliskeelset õppe- ja erialakirjandust; valdab ingliskeelset lennundussõnavara; selgitab ja analüüsib eesti ja inglise keeles erialaseid probleeme; on arendanud teise võõrkeele oskust; valdab erialast inglise keelt vastavalt ICAO 4. taseme nõuetele. VI Keeltemooduli õppeainete loetelu ja maht Ainekood Õppeaine Maht, EAP Semester Läbiviija FLEE Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus 3 1K TÜ SD.083 Lennunduse inglise keel 6 2K ELA LC.A.005 Erialane inglise keel 3 3K ELA Valikained (valida vähemalt 4 EAP) SD.089 Vene keel 0 A1 6 2K ELA Võõrkeele õppeaine 2K TÜ Kokku: 18

12 VII Eriala baasõppemooduli eesmärgid ja õpiväljundid Eriala baasõppemoodul 28 EAP Eriala baasõppemooduli eesmärk on anda üliõpilasele vajalikud teoreetilised alusteadmised lennunduskeskkonnast, lennuliikluse juhtimise olemusest ja töömeetoditest ulatuses, mis võimaldab alustada süvendatud teadmiste ning oskuste omandamist pädevusõppes. Eriala baasõppemooduli läbinud üliõpilane: tunneb lennuliiklusteenidust reguleerivaid õigusakte ja normdokumente ning nende rakendamise meetodeid; mõistab lennuliiklusteenindusüksuste põhilisi tööprotseduure, mis tagavad ohutu ja paindliku teenuse osutamise; mõistab meteoroloogia põhitõdesid, hindab ilmastiku mõju lennuliiklusteenindusele ning õhusõidukite käitamisele, teab erinevaid navigatsiooni meetodeid ja osakab neid rakendada; tunneb õhusõiduki konstruktsiooni ja kasutamist puudutavaid aerodünaamika aluseid, õhusõidukite üldehitust ning õhusõidukite käitamisega seotud piiranguid; seostab meditsiinilisi ja psühholoogilisi tegureid isiku töövõimega ja meeskonnatöö võimekusega; tunneb lennuliiklusteeninduses kasutatavaid tehnilisi seadmeid ja süsteeme ning nende tööpõhimõtteid; kirjeldab lennunduse raadioside reegleid ja protseduure ning kasutab sobivaid fraase tasemel, mis võimaldab raadiosidest arusaamist ning kasutamisoskuse saavutamist pädevusõppes; käsitleb erinevaid lennundusteateid. VII Eriala baasõppemooduli õppeainete loetelu ja maht Ainekood Õppeaine Maht, Semesteminviija Hinda- Läbi- EAP ATS.034 Sissejuhatus erialasse 1 3S/ 3K M ELA ATS.035 Lennundusõigus 3,5 3S M ELA ATS.036 Lennundusmeteoroloogia 3 3S M ELA ATS.004 Inimtegur lennujuhtimises 3 3S M ELA ATS.058 Õhusõidukid 3 3S M ELA ATS.065 Seadmed ja süsteemid lennuliiklusteeninduses 3 3S M ELA ATS.060 Lennuliikluse korraldamine 4 3S M ELA ATS.010 Navigatsioon 3 3S M ELA AT.S.049 Lennunduse raadioside 2,5 3S M ELA ATS.040 Aeronavigatsiooniteabe teenindus 2 3S M ELA Kokku: 28

13 VIII Eriala pädevusõppe eesmärgid ja õpiväljundid Eriala pädevusõpe 59 EAP Eriala pädevusõppe eesmärk on üliõpilase arusaamise, teadmiste ja oskuste süvendamine tasemeni, mis loob eeldused üksuse- ja täienduskoolituseks lennujuhtimisüksustes. Eriala pädevusõppe läbinud üliõpilane: teeb seadusekohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline; hangib ja analüüsib tööks vajalikku teavet ning annab hinnangu oma tööle; kasutab nii jäljendatud kui ka reaalses töökeskkonnas lennujuhtimise töömeetodeid ja protseduure sellisel tasemel, mis tagab ohutu ja paindliku teenuse osutamise. oskab suhelda ja on valmis meeskonnatööks; langetab pingeolukorras õigeid otsuseid. VIII Eriala pädevusõppe õppeainete loetelu ja maht Maht, Semesteminviija Hinda- Läbi- Ainekood Õppeaine EAP ATS.016 Tutvumislennud 3 3K M ELA Valikained, valida 56 EAP ulatuses ATS.041 Lähilennujuhtimine 22 3K M ELA ATS.021 Lähilennujuhtimise tutvumispraktika 6 3K M ELA ATS.042 Lähenemislennujuhtimine radariga 22 4S M ELA ATS.025 Radariga lähenemislennujuhtimise tutvumispraktika 6 4K M ELA ATS.043 Piirkondlik lennujuhtimine 22 4S M ELA ATS.044 Piirkondliku lennujuhtimise tutvumispraktika 6 4K M ELA ATS.055 Piirkondliku lennujuhtimise alused 22 4S M ELA ATS.030 Lennuvälja lennuinfoteenindus 7 4S M ELA ATS.031 Lennuvälja lennuinfoteeninduse praktika 6 4K M ELA ATS.045 Ühendatud lähi- ja lähenemislennujuhtimine 7 4S M ELA ATS.033 Ühendatud lähi- ja lähenemislennujuhtimise tutvumispraktika 6 4K M ELA ATS.047 Lähilennujuhtimise alused 21 4S M ELA ATS.048 Lähenemislennujuhtimise alused 21 4S M ELA ATS.059 Lähilennuliikluse radarjuhtimine 3 4S M ELA Kokku: 59

14 IX Lõputöö moodul Lõputöö moodul 12EAP Lõputöö eesmärk on: kinnistada ja üldistada rakenduskõrghariduse õpingute ajal omandatud erialaseid teadmisi ja oskusi; süvendada ja loovalt rakendada erialaseid teadmisi iseseisva uurimistöö kaudu; arendada akadeemilise väitluse oskust. Lõputöö positiivsele hindele kaitsnud üliõpilane: püstitab uurimisülesande ning kasutades teoreetilisi materjale valib sobiva meetodi selle lahendamiseks; tunneb teadusliku teksti vormistamisnõudeid ja järgib neid töös; oskab end väljendada oma erialal nii suuliselt kui ka kirjalikult ja kaitsta oma seisukohti; rakendab iseseisvalt omandatud teadmisi konkreetsete teoreetiliste või praktiliste probleemide lahendamiseks; omab erialaseid teadmisi, mis on eelduseks õppima asumiseks magistriõppesse. Maht, Semesteminviija Hinda- Läbi- Ainekood Õppeaine EAP ATS.056 Lõputöö koostamise seminar 3 4S-4K M ELA SD.Y.022 Lõputöö 9 4K E ELA Kokku: 12

15 Lisa 2 PRAKTIKA MAHT

16 Lennuliiklusteeninduse õppekavas moodustab praktika 15 % määratud õppekava kogumahust: Kood Aine EAP ATS.034 Sissejuhatus erialasse * 0,5 ATS.016 Tutvumislennud 3,0 ATS.041 Lähilennujuhtimine * 14,0 ATS.021 Lähilennujuhtimise tutvumispraktika 6,0 ATS.042 Lähenemislennujuhtimine radariga * 13,0 Kokku: 36,5 * Aine kogu mahust on arvesse võetud praktika vormis toimuva õppetöö maht.

Tartu Lennukolledž

Tartu Lennukolledž Eesti Lennuakadeemia LENNULIIKLUSTEENINDUSE ÕPPEKAVA Õppekava versioon: 2019/2020 Tartu 2012 ÜLDTEAVE Õppekava nimetus Lennuliiklusteenindus Õppekava nimetus inglise Air Traffic Services keeles Õppekava

Rohkem

Eesti Lennuakadeemia LENNUNDUSETTEVÕTTE KÄITAMISE ÕPPEKAVA Õppekava versioon: 2018/2019 Tartu 2018

Eesti Lennuakadeemia LENNUNDUSETTEVÕTTE KÄITAMISE ÕPPEKAVA Õppekava versioon: 2018/2019 Tartu 2018 Eesti Lennuakadeemia LENNUNDUSETTEVÕTTE KÄITAMISE ÕPPEKAVA Õppekava versioon: 2018/2019 Tartu 2018 ÜLDTEAVE Õppekava nimetus Õppekava nimetus inglise keeles Õppekava kõrghariduslik aste Õppetöö vorm Õppeasutus

Rohkem

Tartu Lennukolledž

Tartu Lennukolledž Eesti Lennuakadeemia ÕHUSÕIDUKI JUHTIMINE ÕPPEKAVA Õppekava versioon: 2019/2020 ÜLDTEAVE Õppekava nimetus Õhusõiduki juhtimine Õppekava nimetus inglise Aircraft Piloting keeles Õppekava kõrghariduslik

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava)

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava) EUROAKADEEMIA Keskkonnakaitse teaduskond 1. Õppekava nimetus Keskkonnakaitse spetsialist 2. Õppekava nimetus inglise Environmental specialist keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe 4. Õppevorm(id)

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava)

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava) KINNITATUD KVÜÕA 02.04.2013 nõukogu otsusega Muudetud KVÜÕA 10.09.2013, 11.06.2014, 16.06.2015, 14.06.2016, 08.06.2017 nõukogu otsustega Viimati muudetud KVÜÕA 18.04.2018 nõukogu otsusega Õppekava nimetus

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Muutuste juhtimine ühiskonnas_Õppekava kavand

Muutuste juhtimine ühiskonnas_Õppekava kavand ÕPPEKAVA VORM 1 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI KEELES ÕPPEKAVA NIMETUS 2 INGLISE KEELES 3 ÕPPEKAVA KOOD 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool Muutuste juhtimine ühiskonnas Change Management in Society 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool TALLINNA ÜLIKOOL Akadeemiline üksus: 1636 Informaatika instituut Õppekava nimetus eesti keeles INFORMAATIKA ÕPETAJA, KOOLI INFOJUHT 22.08.2002 (Õppekava kood) Õppekava nimetus inglise keeles (HTM registrisse

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Terviseteadus

Terviseteadus Magistriõppe õppekava TERVISETEADUS 194200 Tallinn 2018 Õppeasutus TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood 70003980 Õppekava nimetus TERVISETEADUS Õppekava nimetus inglise keeles HEALTH SCIENCES

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

ppeasutus:

ppeasutus: Õppeasutus: TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood: 70003980 Õppekava nimetus: (eesti ja inglise keeles) TEGEVUSTERAPEUT OCCUPATIONAL THERAPIST Õppekava tase : rakenduskõrgharidus Õppe valdkond:

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

Akadeemilise õiendi ja ingliskeelse diplomilisa Diploma Supplement täitmise juhend

Akadeemilise õiendi ja ingliskeelse diplomilisa Diploma Supplement täitmise juhend AKADEEMILISE ÕIENDI TÄITMISE JUHEND (akadeemilistele õienditele, mis antakse välja alates 01.01.2012) Koostaja Gunnar Vaht Eesti ENIC/NARIC keskus Sihtasutus Archimedes gunnar.vaht@archimedes.ee Tallinn,

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

2018. AASTA OHUTUSKOKKUVÕTE

2018. AASTA OHUTUSKOKKUVÕTE 2018. AASTA OHUTUSKOKKUVÕTE Sisukord Lennundusohutus maailmas... 3 Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO)... 3 Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)... 3 Lennundusohutus Eestis... 4 Rahvusvaheline

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor rakenduskõrghariduse õppekava ROBOOTIKATARKVARA ARENDUS Õppekava nimetus Õppekava nimetus inglise keeles Kõrgharidusta

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor rakenduskõrghariduse õppekava ROBOOTIKATARKVARA ARENDUS Õppekava nimetus Õppekava nimetus inglise keeles Kõrgharidusta Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor rakenduskõrghariduse õppekava ROBOOTIKATARKVARA ARENDUS Õppekava nimetus Õppekava nimetus inglise keeles Kõrgharidustaseme õpe Õppevorm(id) Õppeasutus Õppekava maht (EAP)

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne MAJANDUSAASTA ARUANNE 2013 Asutuse nimetus Eesti Lennuakadeemia Registrikood 70005699 Juriidiline aadress Lennu 40, Reola küla, Ülenurme vald 61707 Tartumaa Eesti Vabariik Telefon +372 7448 100 Faks +372

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Euroopa Lennundusohutusamet 15. aprill 2008 EUROOPA LENNUNDUSOHUTUSAMETI ARVAMUS NR 1/ aprill 2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ)

Euroopa Lennundusohutusamet 15. aprill 2008 EUROOPA LENNUNDUSOHUTUSAMETI ARVAMUS NR 1/ aprill 2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) Euroopa Lennundusohutusamet 15. aprill 2008 EUROOPA LENNUNDUSOHUTUSAMETI ARVAMUS NR 1/2008 15. aprill 2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 20.07.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.04.2008 Avaldamismärge: RTL

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Microsoft Word - CCBE soovitus advokaatide koolituse kohta.doc

Microsoft Word - CCBE soovitus advokaatide koolituse kohta.doc ITEM 5 SP/PS 23/24.11.2007 Représentant les avocats d Europe Representing Europe s CCBE soovitus Euroopa advokaatide koolituse tulemuste kohta CCBE soovitus Euroopa advokaatide koolituse tulemuste kohta

Rohkem

ATV_esmaspäev

ATV_esmaspäev Kursuseprogramm Ainekood: IFI6001 Arvuti töövahendina Maht 5 EAP Kontakttundide maht: 56 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Õppekava

Õppekava Eesti Kooligeograafia konverents 7.-8. jaanuar, 2005 Õppekava uuendamisest Ülle Liiber TÜ geograafia instituut Miks jälle uus õppekava? Muutused ühiskonnas toimuvad aina kiiremini. Nendega peab kaasas

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

CL2012R0923ET bi_cp 1..1

CL2012R0923ET bi_cp 1..1 02012R0923 ET 12.10.2017 004.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem