STIHL HL-KM. Kasutusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "STIHL HL-KM. Kasutusjuhend"

Väljavõte

1 STIHL Kasutusjuhend

2

3 Sisukord Originaalkasutusjuhend Trükitud kloorivabalt pleegitatud paberile. Trükivärvid sisaldavad taimseid õlisid, paber on taaskasutuseks ümbertöödeldav. KombiSüsteem 2 Käesoleva kasutusjuhendi kohta 2 Ohutusjuhised ja töötamistehnika 2 Kasutamine 6 Lubatud KombiMootorid 8 KombiTööriista paigaldamine 9 Seadme komplekteerimine 9 oatala seadistamine 10 Kanderihma paigaldamine 11 Mootori käivitamine / seiskamine 12 Reduktori määrimine 13 Seadme säilitamine 14 Hooldus- ja korrashoiujuhised 14 Lõiketerade teritamine 15 Kulumise minimeerimine ja kahjustuste vältimine 15 Tähtsad koostedetailid 16 Tehnilised andmed 17 Remondijuhised 18 Utiliseerimine 18 EL vastavusdeklaratsioon 18 Austatud klient! Täname Teid, et otsustasite firma STIHL kvaliteettoote kasuks. Käesolev toode töötati välja kaasaegseid valmistamismeetodeid ja ulatuslikke kvaliteeditagamismeetmeid kohaldades. Me anname endast parima, et Te oleksite seadmega rahul ja saaksite sellega probleemideta töötada. Kui Teil on seadme kohta küsimusi, siis pöörduge palun esinduse või otse meie müügiettevõtte poole. Teie dr ikolas Stihl ADREAS STIHL AG & Co. KG, C. VA1.F _011_EST Käesolev kasutusjuhend on autoriõigusega kaitstud. Kõik õigused on registreeritud, eriti paljundamise, tõlkimise ja elektrooniliste süsteemidega töötlemise õigused. 1

4 STIHLi KombiSüsteemi puhul pannakse erinevad KombiMootorid ja KombiTööriistad üheks mootorseadmeks kokku. KombiMootori ja KombiTööriista talitlusvõimelist üksust nimetatakse käesolevas kasutusjuhendis mootorseadmeks. Samamoodi moodustavad KombiMootori ja KombiTööriista kasutusjuhendid mootorseadme tervikliku kasutusjuhendi. Lugege alati mõlemad kasutusjuhendid enne esmakordset kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks kasutamiseks kindlalt alal. 2 KombiSüsteem Käesoleva kasutusjuhendi kohta Piltsümbolid Enamiku seadmele paigaldatud piltsümbolite kohta leiate käesolevast kasutusjuhendist vastava selgituse. Tekstilõikude tähistus HOIATUS Hoiatus inimeste õnnetus- ja vigastusohu ning raskekujuliste materiaalsete kahjude eest. JUHIS Hoiatus seadme või üksikute koostedetailide kahjustamise eest. Tehniline edasiarendus STIHL töötab pidevalt enamike masinate ja seadmete edasiarenduse kallal; seetõttu jätame endale õiguse teha tarnekomplektis kuju, tehnika ja varustuse osas muudatusi. Samuti ei saa sellepärast käesolevas kasutusjuhendis esitatud andmetest ja joonistest tuletada nõudeõigust. Ohutusjuhised ja töötamistehnika Hekilõikuriga töötamisel on nõutavad erilised ohutusmeetmed, sest töötatakse väga suure noakiiruse, väga teravate lõikenugade ja seadme suure tegevusraadiusega. Lugege alati mõlemad kasutusjuhendid (Kombi- Mootor ja KombiTööriist) enne esmakordset kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke hilisemaks kasutamiseks kindlalt alal. Kasutusjuhendite eiramine võib olla eluohtlik. Andke mootorseadet kasutada või laenutage seda üksnes isikutele, kes tunnevad antud mudelit ja selle käsitsemist andke KombiMootori ja KombiTööriista kasutusjuhendid alati kaasa. Kasutage hekilõikurit ainult hekkide, põõsaste, puhmaste, võsa ja muu sarnase lõikamiseks. Muudel eesmärkidel ei tohi mootorseadet kasutada õnnetusoht! Kasutage üksnes lõikenuge ja tarvikuid, mis on STIHLi poolt antud mootorseadme jaoks lubatud või nendega tehniliselt samaväärseid osi. Pöörduge sellekohaste küsimuste korral esinduse poole. Kasutage ainult kõrgkvaliteetseid tööriistu või tarvikuid. Vastasel juhul on valitseb õnnetuste või mootorseadme kahjustuste oht.

5 STIHL soovitab kasutada STIHLi originaaltööriistu, lõikenuge ja tarvikuid. eed on oma omaduste poolest optimaalselt toote ja selle kasutaja vajadustele kohandatud. Ärge tehke seadme ehituses muudatusi see võib halvendada ohutust. STIHL välistab igasuguse vastutuse isiku- ja materiaalsele kahjude eest, mis on põhjustatud mittelubatud haakeseadmete kasutamisest. Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesurit. Tugev veejuga võib kahjustada seadme osi. Riietus ja varustus Kandke nõuetekohast riietust ja varustust. Riietus peab olema otstarbekohane ega tohi takistada liikumist. Kandke liibuvat riietust kombinesooni, mitte töökitlit. Ärge kandke riietust, mis võib puude, okste või liikuvate seadmeosade külge kinni jääda. Vältige ka salli, lipsu ja ehete kandmist. Siduge ja kinnitage pikad juuksed nii, et need paikneksid õlgadest kõrgemal. Kandke haakuva, libisemiskindla talla ja terasninaga turvasaapaid. HOIATUS Kasutage silmavigastuste ohu vähendamiseks normile E 166 vastavaid liibuvaid kaitseprille. Pöörake tähelepanu kaitseprillide õigele asetusele. Kandke "isiklikku" mürakaitset nt kõrvatroppe. Kandke allakukkuvate esemete ohu korral kaitsekiivrit. Kandke vastupidavast materjalist (nt nahk) tugevaid töökindaid. STIHL pakub ulatusliku tooteprogrammiga suures valikus isikukaitsevahendeid. Mootorseadme transportimine Seisake alati mootor. Paigaldage alati noakaitse ka lühikesi vahemaid transportides. Ümberseatava noatalaga seadmetel: laske noatalal fikseeruda. Defineeritud transpordipositsiooniga seadmetel : seadke noatala transpordipositsiooni ja laske fikseeruda. Kandke mootorseadet varrest balansseeritult lõikenoad tahapoole. Ärge puudutage kuumi masinaosi ja reduktori korpust põletusoht! Sõidukites: kindlustage mootorseade ümberkukkumise, kahjustumise ja kütuse väljavoolamise vastu. Enne käivitamist Kontrollige mootorseadme töökindlat seisundit järgige KombiMootori ja KombiTööriista kasutusjuhendites vastavaid peatükke: Lõikenoad: korrektne montaaž, tugev kinnitus ja laitmatu seisund (puhtad, kergelt liikuvad ja deformeerumata), teritatud ning STIHLi vaigulahustiga (määrdeaine) korralikult sisse pihustatud ümberseatava noatalaga seadmetel: seademehhanism peab olema käivitamiseks ettenähtud positsioonis fikseeritud defineeritud transpordipositsiooniga seadmetel (noatala vastu vart klapitud): ärge käivitage seadet kunagi transpordipositsioonis Ärge tehke käsitsemis- ja ohutusseadistel mingeid muudatusi Käepidemed peavad olema puhtad ja kuivad, õli- ning mustusevabad oluline mootorseadme ohutuks juhtimiseks Seadistage kanderihm ja käepidemed kehakasvule. Järgige peatükki "Kanderihma pealepanemine" Mootorseadet tohib kasutada üksnes töökindlas seisundis õnnetusoht! 3

6 Kanderihmade kasutamine hädaolukorras: harjutage seadme kiiret mahapanemist. Ärge visake seadet harjutamisel kahjustuste vältimiseks maha. Seadme hoidmine ja juhtimine Hoidke mootorseadet alati tugevasti mõlema käega käepidemetest kinni. Võtke sisse kindel seisuasend ja juhtige mootorseadet nii, et lõikenoad on alati kehast eemale suunatud. Olenevalt teostusest saab seadet kanda kanderihmaga, mis kannab masina raskust. Sangaga seadmed Parem käsi juhtkäepidemel, vasak käsi varre sangal kehtib ka vasakukäelistele. Haarake käepidemete ümbert pöialdega tugevasti kinni GXX-1677-A0 Käepidevoolikuga seadmed Parem käsi juhtkäepidemel, vasak käsi varre käepidevoolikul kehtib ka vasakukäelistele. Haarake käepidemete ümbert pöialdega tugevasti kinni. Töö ajal Seisake ähvardava ohu või hädajuhtumi korral kohe mootor seadke universaallüliti / stopplüliti / stoppklahv 0 või STOP peale. 15m (50ft) Antud mootorseade pole isoleeritud. Hoidke voolu all olevatest juhtmetest eemale elektrilöögi tõttu eluohtlik! I 0000-GXX-1678-A0 5 m raadiuses ei tohi viibida teisi isikuid töötavate lõikenugade ja allakukkuvate okste tõttu vigastusoht! Hoidke sama vahemaad ka esemete (sõidukite, aknaklaaside) suhtes materiaalse kahju oht! Hoidke lõiketera ots vähemalt 15 m kaugusel voolu all olevatest juhtmetest. Kõrgepinge puhul võib voolülekanne toimuda õhu kaudu ka suurema vahemaa taha. Voolu all olevate juhtmete vahetus läheduses töötamisel tuleb vool välja lülitada. Pöörake tähelepanu mootori laitmatule tühikäigule, et lõikenoad pärast gaasihoova lahtilaskmist edasi ei liiguks. Kontrollige regulaarselt tühikäiguseadistust, vajadusel korrigeerige. Kui lõikenoad sellest hoolimata tühikäigu liiguvad, siis laske see esinduses parandada. Kontrollige regulaarselt tühikäiguseadistust, vajadusel korrigeerige. Jälgige lõikenuge ärge lõigake hekkidel piirkondi, mida pole võimalik näha. Olge kõrgete hekkide lõikamisel äärmiselt ettevaatlik, sest keegi võib nende taga viibida vaadake enne järele. Reduktor läheb töötamise ajal kuumaks. Ärge puudutage reduktori korpust põletusoht! 5m (17ft) Ettevaatust töötamisel libeduse, niiskuse ja lumega, kallakutel, ebatasasel maastikul jne libastumisoht! 4

7 Eemaldage allakukkunud oksad, võsa ja lõikematerjal tööpiirkonnast. Pöörake tähelepanu takistustele: puutüved, juured komistamisoht! Hoolitsege alati kindla ja stabiilse seisuasendi eest. Kõrgustes töötamisel: kasutage alati tõstelava ärge töötage kunagi redelil või puu otsas seistes ärge töötage kunagi ebastabiilsetes kohtades ärge töötage kunagi ühe käega Pealepandud kuulmekaitsme korral peab olema eriti tähelepanelik ja hoolas ohu eest hoiatavate häälte (karjed, signaalhelid jms) tajumine on halvendatud. Tehke õigeaegselt töövaheaegu, et ennetada väsimust ja kurnatust õnnetusoht! Töötage rahulikult ja läbimõeldult ainult heades valgus- ning nähtavustingimustes. Töötage ettevaatlikult, teisi ohustamata. Kontrollige hekki ja tööpiirkonda et lõikenoad ei saaks kahjustada: Eemaldage kivid, metallosad ja kõvad esemed ärge laske liival ja kividel lõikenugade vahele sattuda, nt maapinna läheduses töötamisel. ärge puudutage traataedadega hekkide puhul lõikenugadega traati Vältige kokkupuudet voolu juhtivate juhtmetega ärge lõigake elektrijuhtmeid läbi elektrilöögi oht! Ärge puudutage töötava mootori puhul lõikenuge. Kui lõikenoad on mingi esemega blokeeritud, siis seisake kohe mootor alles siis kõrvaldage ese vigastusoht! Lõikenugade blokeerumine ja samaaegne gaasi andmine suurendab koormust ning vähendab mootori tööpöördeid. See toob pidevalt libiseva siduri tõttu kaasa mootori ülekuumenemise ja tähtsate talitlusosade (nt sidur, plastist korpusedetailid) kahjustamise nt tühikäigul liikuvate lõikenugade tagajärjel vigastusoht! Kui mootorseadmele on mõjunud mitte sihtotstarbekohane koormus (nt jõu mõju löögi või kukkumise tagajärjel), siis kontrollige tingimata enne edasist kasutamist selle töökindlat seisundit vt ka "Enne käivitamist". Kontrollige eriti ohutusseadiste talitlusvõimet. Ärge kasutage mitte mingil juhul ebatöökindlaid mootorseadmeid edasi. Pöörduge kahtluse korral esinduse poole. Pihustage lõikenoad äärmistelt tolmuste või määrdunud hekkide puhul STIHLi vaigulahustiga sisse vastavalt vajadusele. Seeläbi vähendatakse tunduvalt lõikenugade hõõrdumist, taimemahlade agressiivset mõju ja mustuseosakeste ladestumist. Kontrollige lõikenuge regulaarselt, lühikeste ajavahemike tagant ja tuntavate muutuste korral: Mootori seiskamine oodake ära, kuni lõikenoad seisavad paigal Kontrollige seisundit ja tugevat kinnitust, pöörake tähelepanu pragudele Pöörake tähelepanu teritusseisundile Pärast töö lõpetamist Pärast töö lõpetamist või enne seadme juurest lahkumist: Seisake mootor. Puhastage mootorseade tolmust ja mustusest ärge kasutage rasva lahustavaid vahendeid. Pihustage lõikenoad STIHLi vaigulahustiga sisse pange mootor pihuse ühtlaseks jaotumiseks veelkord hetkeks käima. Hooldus ja remont Hooldage mootorseadet regulaarselt. Teostage ainult hooldus- ja remonditöid, mida on kirjeldatud KombiTööriista ja KombiMootori kasutusjuhendis. Kõikide muude töödega pöörduge müügiesinduse poole. STIHL soovitab hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. STIHLi edasimüüjatele korraldatakse regulaarseid koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehnilise informatsiooniga. Kasutage ainult kõrgkvaliteetseid varuosi. Vastasel juhul võib valitseda õnnetuste või seadme kahjustamise oht. Küsimuste korral pöörduge müügiesinduse poole. 5

8 STIHL soovitab kasutada STIHLi originaalvaruosi. eed on omaduste poolest optimaalselt seadme ja selle kasutaja vajadustele kohandatud. Seisake seadme remontimisel, hooldamisel ja puhastamisel alati mootor vigastusoht! Kasutamine Lõikamishooaeg Järgige hekkide lõikamisel riigispetsiifilisi ning kommunaalseid eeskirju. Ärge kasutage hekikääre asula tavapärastel puhkeaegadel. Lõikamise järjekord Töövõtted Horisontaalne lõige (nurga all noatalaga) Kui osutub vajalikuks tugev tagasilõikamine lõigake mitme töökäiguga. Eemaldage jämedad harud või oksad oksakääridega. Lõigake esmalt heki mõlemad küljed, seejärel ülakülg. 388BA029 K Utiliseerimine Ärge visake lõigatud materjali majapidamisprügisse lõigatud materjali saab komposteerida! Ettevalmistamine Lõigake maapinna lähedal nt alustaimestut seisvas positsioonis. Liigutage hekilõikurit sirbikujuliselt ettepoole kasutage mõlemaid noakülgi, ärge toetage noatala maapinnale. Seadistatava reduktori korral: seadistage noatala nurk Eemaldage noakaitse Käivitage mootor Kanderihma kasutamisel: pange kanderihm peale ja riputage seade kanderihma külge 6

9 Vertikaalne lõige (nurga all noatalaga) Vertikaalne lõige (sirge noatalaga) Pealõige (nurga all noatalaga) 388BA030 K 389BA050 K 388BA031 K Lõigake nii, et Te ei seisa vahetult heki juures nt vahel paiknevate lillepeenarde korral. Liigutage hekikääre sirbikujuliselt üles ja alla kasutage mõlemaid noakülgi. Suur ulatuskaugus ka ilma edasiste abivahenditeta. Liigutage hekikääre sirbikujuliselt üles ja alla kasutage mõlemaid noakülgi. Hoidke hekikääre vertikaalselt ja pöörake neid, sellest tuleneb suur ulatuskaugus. HOIATUS Üle pea ulatuvad töötamispositsioonid on väsitavad ja neid tuleks kasutada tööohutuslikel põhjustel üksnes lühiajaliselt. Pange seatav noatala võimalikult tugeva nurga alla seejuures saab seadet suurest ulatuskõrgusest hoolimata madalas mitteväsitavas positsioonis juhtida. 7

10 Horisontaalne lõige (sirge noatalaga) Lubatud KombiMootorid KombiMootorid Pange lõikenuga 0 kuni 10 nurga all paika aga juhtige horisontaalselt. 388BA032 K Liigutage hekilõikurit sirbikujuliselt serva poole, et mahalõigatud oksad kukuksid maapinnale. Soovitus: lõigake ainult maksimaalselt rinnakõrgusele ulatuvaid hekke. 388BA033 K Kasutage ainult STIHLi tarninud või selgesõnaliselt paigaldamiseks lubatud KombiMootoreid. Selle KombiTööriista käitamine on lubatud ainult järgmiste KombiMootoritega: KM 56 R, KM 85 R 1), KM 94 R, KM 111 R, KM 131, KM 131 R, KMA 130 R HOIATUS Kahekäe-käepidemega KombiMootorite külge pole lubatud 0 paigaldada. Mootorvikatid poolitatava varrega KombiTööriista saab paigaldada ka STIHLi poolitatava varrega (T-mudelid) mootorvikatitele (baasmootorseadmed). Seetõttu on selle KombiTööriista käitamine lubatud täiendavalt ka järgmisel seadmel: STIHL FR 131 T HOIATUS Järgige looga (sammupiiraja) kasutamisel seadme kasutusjuhendit. 8

11 KombiTööriista paigaldamine Seadme komplekteerimine Reduktori paigaldamine 2 1 Kübara mahatõmbamine Kui KombiTööriista või baasmootorseadme varreotsas on kübar: Lükake tapp (1) vardast kuni lõpuni sidestusmuhvi soonde (2) Õigesti sisselükatuna peab olema punane joon (3 = nooletipp) sidestusmuhviga kohakuti. Pingutage kruvikäepide (4) tugevasti kinni 4 3 KombiTööriista mahavõtmine 002BA326 K 002BA327 K Tõmmake kübar varre otsast maha (ja hoidke alal) Kui kübara mahatõmbamisel peaksite varrest korgi välja tõmbama: 413BA014 K 002BA248 K Vabastage pingutuskruvid (10) Lükake reduktor (11) varre (5) peale, keerake reduktorit (11) seejuures veidi edasi-tagasi 0000-GXX-1681-A0 Võtke vars vastupidises järjekorras küljest ära Lükake kork lõpuni varre sisse 9

12 oatala seadistamine HOIATUS 11 Seademehhanism 145 Ärge haarake seadistamisel kunagi noast kinni vigastusoht! GXX-1684-A0 Kui varreots pole kinnipingutuspilus (12) enam nähtav: Lükake reduktorit (11) piirajani edasi Keerake pingutuskruvid lõpuni sisse Joondage reduktor (11) mootorimooduli suhtes välja Pingutage pingutuskruvid kinni 0000-GXX-1682-A0 145 oatala nurka saab seada varre suhtes vahemikus 0 (täiesti sirge) kuni 55 (4 astmes ülespoole) ning 7 astmes kuni 90 (täisnurk allapoole). Võimalikud on 12 üksikult seadistatavat tööasendit. HOIATUS Viige seadistamist läbi ainult siis, kui lõikenoad seisavad paigal mootor tühikäigul vigastusoht! HOIATUS Reduktor läheb töötamisel kuumaks. Ärge puudutage reduktori korpust põletusoht! 0000-GXX-1683-A0 Tõmmake nihkhülss (1) tagasi ja seadke liigendit hoovaga (2) ühe või mitme fikseerimisava võrra ümber Laske nihkhülss (1) jälle lahti ja laske poldil fikseerimisliistu (3) fikseeruda Transpordipositsioon Seadme ruumisäästlikuks transportimiseks saab noatala varrega paralleelseks pöörata ja selles positsioonis fikseerida. HOIATUS oatala ümberseadmine transpordipositsiooni või transpordipositsioonist tööpositsiooni 0000-GXX-1685-A0 10

13 ainult seisatud mootoriga vajutage selleks stoppklahvi noatala peale lükatud vigastusoht! 3 Kanderihma paigaldamine HOIATUS Reduktor läheb töötamisel kuumaks. Ärge puudutage reduktori korpust põletusoht! GXX-1686-A0 Kanderihma, kandeaasa ja karabiinkonksu liik ning teostus sõltuvad turust. Üheõlarihm Seisake mootor Lükake noakaitse peale Tõmmake nihkhülss (1) tagasi ja pöörake liigendit hoovaga (2) varre suunas ülespoole, kuni noatala paikneb varrega paralleelselt Laske nihkhülss (1) jälle lahti ja laske poldil korpuses ettenähtud fikseerimispositsiooni (3) fikseeruda BA374 K Pange üheõlarihm (1) peale Seadistage rihma pikkus nii, et karabiinkonks (2) asub umbes parema puusa kõrgusel 11

14 Topeltõlarihm Seadme vabastamine kanderihma küljest Mootori käivitamine / seiskamine 1 Mootori käivitamine BA310 K Järgige käivitamisel põhimõtteliselt KombiMootori või vastavalt baasmootorseadme käsitsemisjuhiseid! Pange topeltõlarihm (1) peale Seadistage rihma pikkus nii, et karabiinkonks (2) asub umbes parema puusa kõrgusel Sulgege lukuplaat (3) Seadme riputamine kanderihma külge BA307 K 002BA308 K Vajutage karabiinkonksu (1) aasa ja tõmmake kandeaas (2) konksust välja Kiire mahaviskamine HOIATUS Ohu tekkimise hetkel tuleb seade kiiresti maha visata. Harjutage seadme kiiret mahapanemist. Ärge visake seadet harjutamisel kahjustuste vältimiseks maha. Harjutage mahaviskamiseks seadme kiiret vabastamist karabiinkonksu küljest toimige seejuures "Seadme vabastamine kanderihma küljest" all kirjeldatud viisil. Kui kasutatakse üheõlarihma: Harjutage kanderihma õlalt mahalükkamist. Kui kasutatakse topeltõlarihma: harjutage topeltõlarihma puhul lukuplaadi kiiret avastamist ja kanderihma õlgadelt mahalükkamist. 002BA038 K 002BA072 K Seadke seade kindlasse käivituspositsiooni: mootori ja noareduktori tugi toetuvad maapinnale Ümberseatava noatalaga seadmel: seadke noatala sirutatud (0 ) asendisse Võtke noakaitse maha Lõikenoad ei tohi maapinda ega mingeid muid esemeid puudutada õnnetusoht! Kinnitage karabiinkonks (1) varrel asuva kandeaasa (1) külge hoidke seejuures kandeaasa kinni 12

15 Asetage reduktor vajaduse korral kõrgendatud alusele (nt pinnasekõrgend, telliskivi või sarnane) Võtke sisse stabiilne seisuasend võimalused: seistes, kummargil või põlvili Suruge seade vasaku käega tugevasti vastu maapinda ärge puudutage seejuures juhtkäepidemel asuvaid käsitsemiselemente vt KombiMootori või vastavalt baasmootorseadme kasutusjuhendit JUHIS Ärge pange jalga ega põlvitage varrel. HOIATUS Mootori käimatõmbamisel võidakse lõiketööriista vahetult pärast käivitumist ringi ajada seetõttu vajutage kohe pärast käivitumist hetkeks gaasihooba mootor läheb tühikäigule. Edasist käivitamisprotseduuri kirjeldatakse KombiMootori või baasmootorseadme kasutusjuhendis. Mootori seiskamine Vt KombiMootori või baasmootorseadme kasutusjuhendit Reduktori määrimine oareduktor Kasutage STIHLi noareduktorites hekikääride reduktorimääret (eritarvik). Teostus HL 0 Teostus HL 145 ümberseatav 1 1 Kontrollige määrdeainetäidist regulaarselt iga 25 töötunni tagant, keerake selleks sulgurpolt (1) välja 0000-GXX-1687-A GXX-1688-A0 kui siseküljel pole määret näha, siis keerake reduktorimäärdega tuub sisse Suruge kuni 10 g (2/5 oz) määret reduktorikorpusse JUHIS Ärge täitke reduktorikorpust täielikult määrdega. Keerake määrdetuub välja Keerake sulgurpolt sisse tagasi ja pingutage kinni urkreduktor Kasutage STIHLi nurkreduktorites hekikääride reduktorimääret (eritarvik). Teostus HL 145 ümberseatav 2 Kontrollige määrdeainetäidist regulaarselt iga 25 töötunni tagant, keerake selleks sulgurpolt (2) välja kui siseküljel pole määret näha, siis keerake reduktorimäärdega tuub sisse Suruge kuni 5 g (1/5 oz) määret reduktorikorpusse 0000-GXX-1689-A0 13

16 JUHIS Ärge täitke reduktorikorpust täielikult määrdega. Keerake määrdetuub välja Keerake sulgurpolt sisse tagasi ja pingutage kinni Seadme säilitamine Käituspausidel alates u 3 kuust Puhastage lõikenuga, kontrollige seisundit ja pihustage STIHLi vaigulahustiga sisse Paigaldage noakaitse KombiTööriista säilitamisel KombiMootorist eraldi: pistke varrele määrdumise kaitseks kaitsekübar peale Säilitage seadet kuivas ja kindlas kohas. Kaitske omavolilise kasutamise eest (nt laste poolt) Hooldus- ja korrashoiujuhised Järgmised andmed kehtivad normaalsete kasutustingimuste kohta. Raskendatud tingimuste (tugev tolmueraldus jne) ja pikemate igapäevaste tööaegade puhul tuleb esitatud intervalle vastavalt lühendada. Ligipääsetavad kruvid ja mutrid Kontrollige ja pingutage vajaduse korral üle, välja arvatud lõikenugade kruvid ja mutrid Lõikenoad Vaatluskontroll enne töö algust Vajaduse korral teritage Asendage kahjustuste korral Reduktori määrimine Kontrollige enne töö algust Lisage vajaduse korral Ohutuskleepsud Asendage loetamatud ohutuskleepsud 14

17 Lõiketerade teritamine Kui lõikevõimsus langeb, noad lõikavad halvasti, oksad kiilutakse sageli kinni: teritage lõikenoad üle. Ületeritamine peaks toimuma teritusseadmega esinduses. STIHL soovitab STIHLi esindust. JUHIS Ärge töötage nüride või kahjustatud lõikenugadega see toob kaasa seadme tugeva koormamise ja ebarahuldava lõiketulemuse. Kulumise minimeerimine ja kahjustuste vältimine Käesoleva kasutusjuhendi ja KombiMootori kasutusjuhendi nõuete järgimine aitab vältida seadme liigset kulumist ning kahjustumist. Kasutage, hooldage ja ladustage seadet hoolikalt neis kasutusjuhendites kirjeldatud viisil. Kõigi kahjude eest, mis on tekkinud ohutus-, käsitsemis- ja hooldusjuhiste eiramise tõttu, vastutab seadme kasutaja. See kehtib eriti alljärgnevale: Tootel tehtud STIHLi poolt heakskiitmata muudatused Tööriistade ja tarvikute kasutamine, mis pole seadme jaoks lubatud, sobivad või on ebakvaliteetsed Seadme mitte sihtotstarbekohane kasutamine Seadme kasutamine spordiüritustel või võistlustel Defektsete koostedetailidega seadme edasikasutamisest tulenevad järgkahjud Hooldustööd regulaarseid koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehnilise informatsiooniga. Kui need tööd jäetakse tegemata või viiakse läbi asjatundmatult, siis vastutab võimalike tekkivate kahjude eest kasutaja. ende hulka kuuluvad mh: Asjatundmatust ladustamisest tingitud korrosiooni- ja muud järgkahjud Ebakvaliteetsete varuosade kasutamisest tulenevad kahjustused Kuluosad Seadme mõnedel osadel (nt lõikenoad) esineb ka nõuetekohasel kasutamisel normaalset kulumist ja need tuleb vastavalt kasutusviisile ning -kestusele õigeaegselt asendada. Kõik peatükis Hooldus- ja hoolitsusjuhised esitatud tööd tuleb regulaarselt läbi viia. Kui kasutaja ei suuda iseseisvalt kõiki hooldustöid teostada, siis tuleb see teha ülesandeks edasimüüjale. STIHL soovitab hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. STIHLi edasimüüjatele korraldatakse 15

18 Tähtsad koostedetailid Lõikenoad 2 oareduktor 3 Vars 4 urkreduktor 5 ihkhülss 6 Fiksaatorliist 7 Pöördhoob 8 oakaitse 9 Kübar GXX-1867-A0 16

19 Tehnilised andmed Lõikenoad Lõikamisviis: Lõikepikkus: Hambavahe: Hambakõrgus: Teritusnurk: Kaal mm: mm: mm: Heli- ja vibratsiooniväärtused mõlemakülgselt lõikav 500 mm, 600 mm 34 mm 22 mm 45 noatasandi suhtes 1,7 kg 2,4 kg 2,6 kg Heli- ja vibratsiooniväärtuste määramisel arvestatakse KombiTööriistaga mootorseadmete puhul tühikäigu ning nominaalse kõrgeima pöördearvu tööseisundeid suhtes 1:4. Edasisi andmeid tööandjate direktiivi Vibratsioon 2002/44/EÜ täitmise kohta vt Helirõhutase L peq ISO järgi mm Müravõimsustase L w vastavalt standardile ISO mm, 600 mm KM 56 R: 95 db(a) 92 db(a) KM 85 R: 95 db(a) 94 db(a) KM 94 R: 95 db(a) 93 db(a) KM 111 R: 93 db(a) 93 db(a) KM 131: - 94 db(a) KM 131 R: 94 db(a) 94 db(a) KMA 130 R: 83 db(a) 83 db(a) FR 131 T: 94 db(a) 94 db(a) KM 56 R: KM 85 R: KM 94 R: KM 111 R: mm mm, 600 mm 108 db(a) 106 db(a) 109 db(a) 109 db(a) 106 db(a) 106 db(a) 108 db(a) 108 db(a) KM 131: db(a) KM 131 R: 109 db(a) 109 db(a) KMA 130 R: 94 db(a) 93 db(a) FR 131 T: 109 db(a) 109 db(a) Vibratsiooniväärtus a hv,eq vastavalt standardile ISO mm Käepide vasakul Käepide paremal KM 56 R: 7,9 m/s 2 7,9 m/s 2 KM 85 R: 6,2 m/s 2 6,8 m/s 2 KM 94 R: 6,6 m/s 2 6,9 m/s 2 KM 111 R: 6,2 m/s 2 4,2 m/s mm KM 131 R: 6,1 m/s 2 4,3 m/s 2 KMA 130 R: 3,5 m/s 2 3,0 m/s 2 FR 131 T 8,5 m/s 2 5,3 m/s mm, 600 mm Helirõhutaseme ja helivõimsustaseme jaoks on K-väärtus vastavalt direktiivile 2006/42/EÜ = 2,0 db(a); vibratsiooniväärtuse jaoks on K-väärtus vastavalt direktiivile 2006/42/EÜ = 2,0 m/s 2. REACH Käepide vasakul Käepide vasakul Käepide paremal Käepide paremal KM 56 R: 5,9 m/s 2 7,9 m/s 2 KM 85 R: 3,7 m/s 2 4,6 m/s 2 KM 94 R: 5,5 m/s 2 4,6 m/s 2 KM 111 R: 3,8 m/s 2 3,7 m/s 2 KM 131: 2,9 m/s 2 3,2 m/s 2 KM 131 R: 3,4 m/s 2 5,2 m/s 2 KMA 130 R: 2,5 m/s 2 2,3 m/s 2 FR 131 T: 4,2 m/s 2 2,9 m/s 2 REACH tähistab EÜ määrust kemikaalide registreerimise, hindamise ja autoriseerimise kohta. Teavet REACH-määruse (EÜ) nr 1907/2006 täitmise kohta vt 17

20 Remondijuhised Utiliseerimine EL vastavusdeklaratsioon Kasutajad tohivad teostada üksnes neid remondi- ja hooldamistöid, mida on käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Ulatuslikumaid remonditöid tohib teostada ainult esinduses. STIHL soovitab hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. STIHLi edasimüüjatele korraldatakse perioodilisi koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehnilise informatsiooniga. Kasutage remonditööde käigus ainult selliseid varuosi, mida STIHL lubab sellel seadmel kasutada, või tehniliselt identseid osi. Kasutage ainult kõrgekvaliteedilisi tagavaraosi. Vastasel korral on oht põhjustada õnnetus või tekitada seadmel kahjustusi. STIHL soovitab kasutada STIHLi varuosi. STIHLi originaalvaruosad tunneb ära STIHLi varuosanumbri, kirje { ja olemasolu korral STIHLi varuosatähise K järgi (väikestel detailidel võib see märk ka üksinda olla). Utiliseerimisel tuleb järgida riigisiseseid utiliseerimiseeskirju. STIHLi tooted ei kuulu majapidamisprügi hulka. Suunake STIHLi toode, akumulaatorid, tarvikud ja pakend keskkonnasõbralikku taaskäitlusse. Aktuaalset informatsiooni utiliseerimise kohta saate STIHLi edasimüüjalt. 000BA073 K ADREAS STIHL AG & Co. KG Badstr. 115 D Waiblingen Saksamaa deklareerib ainuisikuliselt vastutades, et Koosteviis: KombiTööriist hekilõikur Tehasemark: STIHL Tüüp Seeriatunnus: 4243 vastab direktiivide 2006/42/EÜ ja 2000/14/EÜ asjaomastele sätetele ja on välja töötatud ning valmistatud kooskõlas järgmiste normide vastaval tootmiskuupäeval kehtivate versioonidega: E ISO 12100, E ISO (ühenduses nimetatud KMseadmetega) E ISO 12100, E , E (ühenduses nimetatud KMAseadmetega) E ISO (ühenduses nimetatud FR-seadmetega) Mõõdetud ja garanteeritud helivõimsustase on määratud kindlaks direktiivi 2000/14/EÜ lisa V kohaselt ning kohaldades normi ISO Mõõdetud helivõimsustase koos KM 56 R: koos KM 85 R: koos KM 94 R: koos KM 111 R: koos KM 131: 102 db(a) 103 db(a) 101 db(a) 101 db(a) 102 db(a) 18

21 koos KM 131 R: koos KMA 130 R: koos FR 131 T: 102 db(a) 93 db(a) 102 db(a) Garanteeritud helivõimsustase koos KM 56 R: koos KM 85 R: koos KM 94 R: koos KM 111 R: koos KM 131: koos KM 131 R: koos KMA 130 R: koos FR 131 T: 104 db(a) 105 db(a) 103 db(a) 103 db(a) 104 db(a) 104 db(a) 95 db(a) 104 db(a) Tehniliste dokumentide säilitamine: ADREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung Ehitusaasta on seadmele märgitud. Waiblingen, ADREAS STIHL AG & Co. KG p. p. Dr. Jürgen Hoffmann Tooteandmete, -eeskirjade ja lubade osakonna juhataja 19

22 20

23

24 C estnisch e * C* C

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Nurklihvimismasin G 650-125 G 750-125 G 850-125 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine...

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

BOOK

BOOK 1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND HEKILÕIKUR HCA-2620ES-HD HOIATUS! LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE REEGLITEST. SELLE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

OM, McCulloch, MAC738, MAC740, MAC742, , , , , , , , ,Chain Saw, EE

OM, McCulloch, MAC738, MAC740, MAC742, , , , , , , , ,Chain Saw, EE EE KASUTUSJUHEND TÄHTIS INFO: Enne seadme kasutamist lugege need juhised palun tähelepanelikult läbi. Hoidke need juhised tuleviku tarbeks alles. LT LV INSTRUKCIJŲ VADOVAS SVARBI INFORMACIJA: prieš naudodamiesi

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 650 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus... 6 6. Joonis

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1

Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1 Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1. klass Juhendaja: Astrid Külaots Konguta 2015 Sissejuhatus

Rohkem

Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge

Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge 819435-00 Sisukord Sissejuhatus... 3 Kättesaadavus... 3 Teksti kujundus... 3 Ohutus... 3 Kasutamine ettenähtud otstarbel... 3 Olulised ohutusjuhised...

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

BOOK

BOOK 1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND KETTSAAG HOIATUS! Lugege juhised hoolikalt läbi ja järgige ohutu kasutamise reegleid. Vastupidine tegevus võib põhjustada raskeid vigastusi. Sissejuhatus

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

OM, GT2124, GT 2124,

OM, GT2124, GT 2124, TÄHENDUSED (MIS ON MIS?) Kütusepaak Käepide Kasutusjuhend Vars SISSE/VÄLJA lüliti Õhuklapi hoob Starteri käepide Gaasihoob Käepideme reguleerimiskoht Kaitsekate Summuti Lõikepea Mutrivõti Bensiinipumba

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

OM, 226 HD60 S, 226 HD75 S,

OM, 226 HD60 S, 226 HD75 S, Lugege see kasutusjuhend enne meie toodete kasutamist hoolikalt läbi ja tehke seadme õige kasutamine endale selgeks. KEHTIVAD SEERIANUMBRID: 81200101 ja suuremad Kasutusjuhend 226HD60S 226HD75S 115 14

Rohkem

BOOK

BOOK 1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND KETTSAAG HOIATUS! Lugege juhised hoolikalt läbi ja järgige ohutu kasutamise reegleid. Selle eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi. Sissejuhatus

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal 17.Jaanuar 2012.a. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele avaseminar Vahendid: papptaldrik, niit

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND AKUKETTSAAG DCS-1600 HOIATUS! LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE RE

1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND AKUKETTSAAG DCS-1600 HOIATUS! LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE RE 1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND AKUKETTSAAG DCS-1600 HOIATUS! LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE REEGLITEST. SELLE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID VIGASTUSI.

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead EcoLine Kergekaaluline ja täpne Ideaalne tööriist väikese ja keskmise suurusega farmidele.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 500 J 700 J 800 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus...

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem