Meie parlamendierakonnad

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Meie parlamendierakonnad"

Väljavõte

1 Fookuses Eesti erakonnad Euroopa poliitilises ruumis MARTIN MÖLDER Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Meie parlamendierakonnad katavad kõik Euroopa poliitilise ruumi olulisemad piirkonnad, välja arvatud vasakpoolne tiib. Euroopa Parlamendi valimised ei ole ainult Euroopa Parlamendi, vaid oma olemuselt ühtlasi riigisisesed valimised. Kuigi valitakse esindajaid Euroopasse, näitavad nad väga palju ka liikmesriigi poliitilise olukorra kohta. Nende kaudu saame teada, milline poliitiline õhkkond on Euroopa riikides, sest Euroopa Liidu poliitikamaastik on liikmesriikide nägu. Kuid võrreldes riikide enda parlamendivalimistega on nendel näha tugevam seos Euroopa mõõtmega. Euroopa Liidu tulevikusuundumused on praegu suurema küsimärgi all kui kümme või kakskümmend aastat tagasi. Sellises olukorras on oluline teada, kuidas Euroopa riikide erakonnad Euroopa Liidu küsimustes joonduvad. Käesoleva kirjatöö eesmärgiks on anda ülevaade Euroopa poliitilisest ruumist kolmedel Euroopa Parlamendi valimistel 2009, 2014 ja 2019 ning Eesti erakondade liikumisest ja praegusest asukohast selles ruumis. Informatsioon selle ruumi kohta pärineb nendeks valimisteks koostatud valijakompassidest (EU Profiler/euandi), mille raames on ekspertide ja erakondade koostöös paika pandud Euroopa Liidu liikmesriikide erakondade positsioonid 15 teemavaldkonnas, mis kõigi kolme valimise puhul kordusid. See annab ühtse ning samaväärse aluse poliitilise ruumi analüüsiks kõikidel kolmedel valimistel korraga. Töös hinnatakse nii erakondade erinevusi neis 15 teemavaldkonnas kui ka teemade omavahelisi seoseid erakonniti. Selle tulemusena joonistub välja kahemõõtmeline poliitiline ruum, mille kaks teineteisest sõltumatut dimensiooni on vasak-parem ja Euroopa mõõde. Artikli lõpus vaatame täpsemalt, kuidas need 15 teemat, mille järgi erakondi hinnati, selles ruumis paiknevad, ja loomulikult seda, kuidas nii Eesti kui ka teiste Euroopa riikide erakonnad ise selles asuvad. EUROOPA POLIITILINE RUUM Analüüsis on eeldatud, et Euroopa poliitika maastik on käsitletav ühtse poliitilise ruumina. Ilmselgelt on riikidel erinevad poliitikamaastikud ning niivõrd kuivõrd Euroopa Parlamendi valimised on tegelikult riigisisese poliitika peegeldus (vt Reif, Schmitt 1980; Schmitt, Toygür Riigikogu Toimetised 41/

2 Martin Mölder 2016), ei ole ka ühtse Euroopa poliitilise ruumi eeldamine ehk lõplikult õigustatud. Samas on üldise pildi saamiseks teatud mööndused möödapääsmatud. Ja me teame, et riikidel on palju ühist ning teatud määral on siiski võimalik rääkida Euroopa jagatud poliitilisest ruumist. Klassikaline vasak-parem mõõde võtab tavaliselt kokku igas konkreetses kontekstis ja igal konkreetsel ajahetkel kõige silmapaistvama poliitilise konflikti (Rovny, Whitefield 2019, 5), mis muuhulgas tähendab, et selle sisu võib riigiti märkimisväärselt varieeruda (Mölder 2016). Lisaks vasak-parem mõõtmele võime eeldada, et Euroopa poliitikamaastikke iseloomustab ka teine mõõde (Kriesi et al. 2006; Kriesi et al. 2008; Bornschier 2010a; Bornschier 2010b), mis lisaks esimesele pigem majanduslikule on kultuuriline. Kui majanduslik vasakpoolsus tähendab klassikalises mõttes paksu ning sekkuva riigi eelistamist ja parempoolsus pigem vaba turumajanduse ning minimaalse riigi pooldamist, siis kultuurilisel mõõtmel on need ootused üksikisiku ja tema sotsiaalse konteksti suhete vaates pigem vastupidised. Kultuuriliselt vasakpoolsed (liberaalsed) valijad ja erakonnad eelistavad individualismi ja üksiku indiviidi eelistamist sotsiaalsele grupile ning pooldavad multikultuurset ühiskonda. Samas on kultuuriliselt parempoolsed ehk konservatiivsed pigem selliste kollektiivsete väärtuste ja sotsiaalsete struktuuride nagu rahvus ja religioon pooldajad. Sotsiaalse koe esmase koostisena nähakse indiviidi asemel sotsiaalseid gruppe. Lisaks juhivad paljud autorid tähelepanu sellele, et Euroopa kontekstis peaksime rääkima ka kolmandast dimensioonist, milleks on suhtumine Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu integratsiooni, mis võib potentsiaalselt ühendada nii parempoolseid kui ka vasakpoolseid erakondi (Helbling et al. 2010, Halikiopoulou et al. 2012). Nii kaugel vasakul kui ka kaugel paremal olevad erakonnad võivad olla Euroopa integratsiooni vastu, mis sest et erinevatel põhjustel. Kui mõelda nendest kahest mõõtmest vasak- ja parempoolsus (eristamata majanduslikku ja kultuurilist aspekti) ning suhtumine Euroopa Liitu siis moodustavad erakonnad nendel U-kujulise pilve, kus euronegatiivsed on U mõlemas otsas (König et al. 2017). EU PROFILER/EUANDI ANDMESTIK JA ANALÜÜS EU Proflier/euandi on 2009., ja aasta Euroopa Parlamendi valimiste jaoks koostatud hääleabirakendus ehk n-ö valijakompass (Garzia, Marschall 2019), mille eesmärk on anda Euroopa Liidu liikmesriikide valijaskondadele aimu, kui kaugel paiknevad nende oma ja teiste Euroopa riikide erakonnad nende poliitilistest eelistustest. Selleks on valitud Euroopa poliitika ja Euroopa Parlamendi valimiste olulised teemad ning hinnatud iga erakonna positsiooni nendel teemadel. Rakenduse kasutaja saab seejärel määratleda oma positsiooni vastavate teemade suhtes ning rakendus näitab seejärel, kui sarnased või erinevad olid tema poliitilised seisukohad võrreldes Euroopa Parlamendi valimistel kandideerivate erakondadega. Kuigi rakenduse eesmärk on anda valijatele aimu sellest, milline oleks nende jaoks kõige sobivam erakondlik eelistus valimistel, on sellel rakendusel ka muid kasulikke aspekte ja otstarbeid. Muuhulgas talletab see kõikide Euroopa Parlamendi valimistel osalenud erakondade positsioonid mitmetes Euroopa Liiduga seotud küsimustes (Reiljan et al. 2020) ning on seega asendamatu andmeallikas parteipoliitika uurimisel. Andmestik sisaldab rohkem kui 700 erakonna positsioone kõikidest 28st ELi liikmesriigist, mis on määratletud erakondade endi ja parteipoliitika ekspertide koostöös (ibid.). Kuigi erinevate valimiste ja eri riikide jaoks selle projekti raames koostatud valijakompasside küsimused on mõnevõrra varieerunud, on andmestikust võtta kõigi kolme valimise kohta kõigis liikmesriikides 15 küsimust, mis on olnud samad. Need on välja toodud 76 Riigikogu Toimetised 41/2020

3 Fookuses Nr Tähis joonisel Teema sõnastus 1. sotsiaalabi ja kõrgemad maksud +/ 2. kärpimine ja madalamad maksud +/ Sotsiaalprogrammid tuleks säilitada kasvõi kõrgemate maksude arvelt. Selleks et langetada makse, tuleks vähendada valitsuse kulutusi. 3. immigratsiooni piiramine +/ 4. immigrantide sulandumine +/ Sisserännet Eestisse tuleks rohkem tõkestada. Väljastpoolt Euroopat sisserännanuilt peaks nõudma meie kultuuri ja väärtuste aktsepteerimist. 5. samasooliste abielu +/ Samasooliste abielu seadustamine on positiivne. 6. kerged narkootikumid +/ Kergete narkootiliste ainete isiklikuks tarbeks kasutamise seadustamine on vastuvõetav. 7. eutanaasia +/ Eutanaasia tuleks seadustada. 8. karmim karistamine +/ Kurjategijaid tuleks rangemalt karistada. 9. taastuv energia +/ Taastuvate energiaallikate (nt päikese- või tuuleenergia) kasutamist tuleb toetada isegi siis, kui sellega kaasneb kallinev energia. 10. rohemaksud ja ühistransport +/ Ühistranspordi kasutamist tuleks edendada roheliste maksude sisseviimise läbi (nt teemaksud). 11. ELi maksud +/ Euroopa Liit peaks saama õiguse ise makse koguda. 12. ELi ühine välispoliitika +/ 13. ELi ühine kaitsepoliitika +/ Euroopa Liit peaks välispoliitilistes küsimustes rääkima ühel häälel. Euroopa Liit peaks enda kaitse- ja julgeolekupoliitikat tugevdama. 14. ELi integratsioon +/ Eurointegratsioon on positiivne. 15. ELile rohkem võimu +/ Euroopa Liidu liikmesriikidel peaks olema vähem vetoõigusi. TABEL 1. EU Profiler/euandi korduvad küsimused (2009, 2014, 2019) tabelis 1. Esimeses tulbas on tähised, mida on kasutatud joonisel 1. Nõustumist või mittenõustumist vastava väitega on tähistatud kas pluss- või miinusmärgiga. Ülejäänud andmestikus sisalduvad küsimused, mis kõikidel valimistel või riikides ei kordunud, on analüüsist välja jäetud. Analüüsist on kõrvale jäetud marginaalsed erakonnad, kes said Euroopa Parlamendi valimistel vähem kui 5 protsenti häältest. Analüüs kattis seega 461 erakonda. Eestist olid kõikidel valimistel kaasatud Keskerakond, Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Isamaa. Lisaks sisaldab andmestik Indrek Tarandit aasta valimistel ning EKREt aasta valimistel. Kuidas on võimalik tabelis 1 välja toodud küsimuste põhjal hinnata seda, millise kujuga on Euroopa poliitiline ruum ning kuidas on Eesti erakonnad selles paiknenud ja liikunud? Laias laastus on selleks kaks võimalust kas alustada erakondadest ning nendevahelistest erinevustest kõikide küsimuste puhul või alustada küsimustest ja nende omavahelistest seostest erakonniti. Käesolev analüüs on võtnud käia mõlemad teekonnad korraga ning selgus, et need viivad üldjoontes peaaegu samale lõppjäreldusele. Riigikogu Toimetised 41/

4 Martin Mölder Tavapärasem lähenemine oleks alustada muutujate omavaheliste seoste uurimisest. Eelviidatud kirjandusele tuginedes võib eeldada, et kirjeldatud 15 poliitilist teemat on väiksema arvu otseselt mõõtmata tunnuste nagu näiteks vasak-parem mõõde või Euroopa integratsiooni mõõde väljendus. Esmane faktoranalüüs 1 ütleb, et need 15 muutujat koonduvad kolme faktorisse, millest üks puudutab suhtumist Euroopa Kirjeldati erakondade suhtumist Euroopa Liitu ning klassikalistesse kultuuri ja majanduse vasak-parem teemadesse. Liitu (teemad 11 15), teine klassikalisi kultuurilisi ja majanduslikke vasak-parem teemasid (teemad 1 4, 8 10) ning kolmas pigem hilisemal ajal poliitilisele areenile kerkinud teemasid (teemad 5 7). Täiendav analüüs näitab, et viimased kaks mõõdet on väga tihedalt omavahel seotud. Kolmemõõtmelise mudeli seletusvõime on natuke parem (59%) kui viimast kahte mõõdet ühena käsitleva kahemõõtmelise mudeli oma (53%), kuid marginaalselt parem seletusvõime siinkohal ei kompenseeri kolmanda mõõtme suuremat komplekssust. Kaks vasak-parem mõõdet on käsitletavad ühe dimensioonina seletusvõimet märkimisväärselt kaotamata. Edasi asume uurima erakondade positsioone ja liikumist kahemõõtmelises ruumis, kuid kindluse mõttes tasuks ka teine eelmainitud teekond enne läbi 1 Kõik analüüsid siin ja edaspidi on tehtud Ris (R Core Team 2020). Esmane faktoranalüüs teostati paketiga psych (Revelle 2019) ning lõplik analüüs ja faktorskooride arvutamine paketiga lavaan (Rosseel 2012). käia. Kõigi küsimuste puhul oleks esmalt vaja välja arvutada, kui palju erineb iga erakond oma vastuste poolest teistest erakondadest. Selleks on arvutatud iga erakonna kaugus kõikidest teistest erakondadest, kasutades selleks n-ö Manhattani kauguse mõõdikut. 2 Selle tulemusena saadud paarikaupa kauguste maatriksit (millel on 461 rida ja 461 tulpa) on võimalik analüüsida mitmemõõtmelise skaleerimise abil (Borg, Groenen 2005; Borg et al. 2013; Borg, Mair 2017). See võimaldab hinnata, millisest madalamamõõtmelisest ruumist antud kaugused on pärit ja kui sobiv selline ruum kauguste kujutamise mudelina on. Nende andmete sel viisil tehtud analüüs näitab, et kahemõõtmeline ruum on üpriski adekvaatne mudel kõikide erakondade omavaheliste kauguste kuvamiseks. Poliitilise ruumi struktuuri uurimisel oleme kahe eelnimetatud meetodiga jõudnud sama tulemuseni: Euroopa poliitikamaastiku kirjeldamiseks on sobiv kahemõõtmeline ruum (mis ei tähenda, et täiendavad mõõtmed ei võiks lisada väiksemaid, kuid siiski huvitavaid nüansse). Kuid kas on tegemist samasuguse ruumiga? Faktoranalüüsiga tuvastatud kaks dimensiooni paiknevad selles erakondade omavaheliste kauguste kahemõõtmelises ruumis nii, et nad moodustavad selgelt selle ruumi kaks teineteisest praktiliselt sõltumatut telge. Seega ei ole neid kahte meetodit kasutades tuvastatud mitte ainult ruumide sama struktuur (kaks mõõdet), vaid sama on ka nende ruumide sisu. Lisaks kahele üldisele mõõtmele on võimalik selles erakondade omavaheliste erinevuste ruumis kuvada ka ülalesitatud 15 konkreetset küsimust kui teatud 2 Manhattani kaugus on kahe erakonna erinevuste summa kõikide küsimuste kaupa. Sellest mõõdikust ehk natuke tuttavam eukleidiline kaugus mõõdaks seevastu aga kõige lühemat teekonda kahe erakonna vahel 15mõõtmelises ruumis (liikudes läbi kõikide dimensioonide korraga). Nende kahe omavaheline korrelatsioon on 0,97 ning siinkohal on kasutatud esimest, kuna see on kontseptuaalselt lihtsam. Mitmemõõtmeline skaleerimine (ordinaalne) on teostatud Ri paketiga smacof (de Leeuw, Mair 2009). 78 Riigikogu Toimetised 41/2020

5 Fookuses EL ühine kaitsepoliitika EL ühine välispoliitika EL integratsioon EL rohkem võimu Euroopa mõõde kärpimine ja madalamad maksud sotsiaalabi ja kõrgemad maksud Rootsi V Hispaania Podemos immigrantide sulandumine taastuv energia kerged narkootikumid rohemaksud ja ühistranspor karmim karistamine samasooliste abielu immigratsiooni piiramine Saksamaa Die Linke Kreeka KKE Itaalia M5S Rootsi SAP Isamaa Soome SDP Saksamaa CDU Sotsiaaldemokraadid Saksamaa Grüne Reformierakond eutanaasia Keskerakond Tarand 2014 Prantsusmaa En Marche! Holland FVD EL maksud EKRE Saksamaa AfD Rootsi SD eutanaasia immigratsiooni piiramine Ungari Fidesz samasooliste abielu rohemaksud ja ühistransport kerged narkootikumid Poola PiS karmim karistamine taastuv energia immigrantide sulandumine sotsiaalabi ja kõrgemad maksud Austria NEOS Saksamaa FDP kärpimine ja madalamad maksud EL maksud EL rohkem võimu EL integratsioon EL ühine välispoliitika EL ühine kaitsepoliitika suunda. Nii on võimalik paremini mõista, mida need kaks üldist mõõdet endast kujutavad ja millised poliitilised profiilid on erakondadel ruumi eri regioonides. Siit võime edasi liikuda analüüsitulemuste täpsema vaatlemise ja hindamise juurde. EESTI ERAKONNAD EUROOPA POLIITILISES RUUMIS Joonisel 1 on kuvatud kirjeldatud analüüsi tulemusena saadud Euroopa Vasak-parem mõõde TABEL 1. Joonis 1. Euroopa poliitiline ruum Märkus: Joonisel kuvatud teemade sõnastus on esitatud tabelis 1. Allikas: Autori koostatud kahemõõtmeline poliitiline ruum. Joonis on pööratud nii, et selle horisontaalne telg vastab faktoranalüüsis tuvastatud üldisele vasak-parem mõõtmele ning vertikaalne telg Euroopa Liitu puudutavate küsimuste mõõtmele. Lisaks kahele üldisele mõõtmele on ära näidatud analüüsi aluseks oleva 15 konkreetsema teemaga seotud suunad selles ruumis. Iga teema on kuvatud poliitilise ruumi keskpunktist kahes vastassuunas näitava joonena ning Riigikogu Toimetised 41/

6 Martin Mölder joone mõlemas otsas on ära märgitud sellele suunale vastav positsioon. Mida pikem on joon, seda tugevam on seos vastava suunaga. Joonise eesmärk on näidata erakondade erinevusi üksteise suhtes. Erakonnad ise paiknevad kõik heledamalt märgitud Euroopa mõõdet väljendavad seisukohad ELi kaitse ja välispoliitika suhtes, suhtumine Euroopa integratsiooni ja liikmesriikide vetoõigusse. ristküliku sees ning on tähistatud punktidena. Mida kaugemal kaks erakonda teineteisest selles ruumis on, seda rohkem erinevusi oli nende vahel analüüsitud 15 teema lõikes. Eesti erakonnad on joonisel märgitud mustade punktidena, mida ühendav joon näitab erakonna liikumist kolmedel Euroopa Parlamendi valimistel ( ). Lisaks on eraldi välja toodud osa teiste riikide erakondi näitamaks, milline näeb ruum välja laiemalt ja millised on meie erakondade naabrid. Mida sellest ruumist on võimalik välja lugeda Eesti erakondade kohta Euroopa poliitilisel maastikul ning viimase kohta tervikuna? Nagu eelnevalt mainitud, kujutab horisontaalne mõõde sellel joonisel endast üldist vasak-parem dimensiooni ning vertikaalne mõõde Euroopa dimensiooni. Vaadeldes konkreetsemate teemade paiknemist selles ruumis, saame paremini mõista üldiste mõõtmete struktuuri ja tähendust. On näha, et Euroopa mõõtme defineerivad ennekõike seisukohad ELi kaitse ja välispoliitika suhtes, aga ka suhtumine Euroopa integratsiooni ning liikmesriikide vetoõigustesse. Need neli teemat moodustavad ühe komplekti ning kui üks erakond on ELi suhtes negatiivselt meelestatud ühel nendest, siis on ta seda ilmselt ka ülejäänud kolmel. Erinevus tuleb ilmsiks aga ELi maksude kogumise õiguse temaatikas. Tegemist on teistest ELi teemadest selgelt eraldi seisva, kuid siiski teistega positiivses korrelatsioonis oleva teemaga. Horisontaalsel vasak-parem suunal on samuti võimalik näha teemade jaotumist alagruppidesse. Näeme, et üks selge alagrupp on avaliku sektori kulutuste ning maksude temaatika: kaks klassikalist majandusteemat, mis on määratlenud vasak-parem dimensiooni korduvalt ka teistes kontekstides ja uurimustes. See on majandusliku vasak-parem mõõtme tuum. On tähelepanuväärne, et siin on nende kahe majandusteemaga seotud just immigrantide ühiskonnaga suhestumine. Tundub, et selle näol on tegemist klassikalise vasak-parem mõõtme hetkemanifestatsiooni peamise kultuurilise komponendiga. Ülejäänud teemad, mis samuti joonduvad selgelt vasak-parem suunal, kuid moodustavad siiski selgelt eristuva grupi, puudutavad keskkonnaga seotud majandusteemasid (rohemaksud, taastuv energia), samuti uus-vasakpoolseid väärtusi nagu kergete narkootikumide legaliseerimine ja samasooliste abielude seadustamine, teiselt poolt aga konservatiivseid seisukohti, nagu näiteks immigratsiooni piiramise vajadus ning karistuste karmistamine. Eraldi tuleb välja tuua, et eutanaasia paistab olevat teistest natuke eraldiseisev teema. Samas on ka selle teema seos mingi kindla suunaga selles ruumis kõige nõrgem, mis annab alust oletada, et eutanaasiateema ei ole nii selgelt Euroopa poliitilisel maastikul 80 Riigikogu Toimetised 41/2020

7 Fookuses kanda kinnitunud, et suudaks erakondade erinevusi mingis suunas selgelt struktureerida. Kui vaadata erakondade paigutuse üleüldist struktuuri, siis ka selle analüüsi põhjal võib märgata eelnevalt mainitud U-kujulist paigutust (König et al. 2017). Horisontaalse vasak-parem telje mõlemal äärel on märgata rohkem Euroopa Liidu suhtes negatiivseid seisukohti omavaid erakondi, samas kui erakondade raskuskese on koondunud selle maastiku Euro-positiivsesse tsooni ning pigem vasak-parem skaala keskosa kui äärte lähedusse. Kõige europositiivsemate hulgas võib välja tuua sellised erakonnad nagu NEOS (Das Neue Österreich und Liberales Forum) Austriast, kes toetab näiteks Euroopa Ühendriikide loomist ning ühtse immigratsioonipoliitika ideed. Nende lähedal asub palju enam tuntud Saksamaa FDP (Freie Demokratische Partei), klassikaliselt liberaalne erakond, kes on valitsenud oma ajaloo jooksul nii konservatiivide kui ka sotsiaaldemokraatidega. Seal piirkonnas paikneb ka Prantsusmaa En Marche. Kõik need kolm on Euroopa Parlamendis ALDE/ Renew liikmed, kuhu Eestist kuuluvad ka Reformierakond ja Keskerakond. Europositiivsest tsoonist diametraalselt teises suunas vaadates näeme erakondadest üpriski tühja piirkonda, kus siiski on ka mõni tuntum poliitiline tegutseja. Näiteks asub seal Itaalia Viie Tähe Liikumine (M5S), Kreeka Kommunistlik Erakond (KKE) ning Hollandi Demokraatia Foorum (FVD). Viimane neist on aastal tekkinud uus-parempoolne partei, kelle toetus tegi aasta esimeses pooles suure hüppe, kuid on pärast seda jälle vähenenud. Nii paistsid eurovastased kui ka eelnevalt mainitud europositiivsed erakonnad EP valimistel silma ennekõike just sellel mõõtmel ning jäid vasak-parem mõõtmel suhteliselt keskele st nad ei eristunud vasak-parem teemadel. Seega mingis mõttes on Kreeka Kommunistid, Saksamaa FDP ja Prantsusmaa En Marche samasugused neil ei ole selgelt eristuvat postitsiooni vasak-parem mõõtmel. Euroopa Parlamendi valimistel on nad silma paistnud üksnes oma ELi pooldavate või vastaste hoiakute poolest. Poliitilise maastiku euronegatiivse tsooni nii vasakus kui ka paremas servas on näha mõnevõrra rohkem erakondi. Ühel pool näeme näiteks Rootsi Sotsialiste (V) ning teisel pool Saksamaa AfDd (Alternative für Deutschland) või Rootsi Demokraate (SD). Esimene neist on selgelt vasakpoolne erakond, viimased kaks selgelt parempoosed, kuid kõik samaväärselt euronegatiivsed. Euroopa mõõtme europositiivse pooluse suunas koonduvad erakonnad üha enam ka vasak-parem mõõtme keskele, kuid ka siin eristuvad mõned n-ö tavalised kahtlusalused. Vasakul ääres näeme Saksamaa Rohelisi ja Die Linket, kellest esimene Keskerakond ja Reformierakond on võrreldes valimistega nihkunud mõlemad on vasak-parem küsimustes keskerakonnad. seostub pigem uusvasakpoolsete teemadega ning viimane pigem klassikaliste vasakpoolsete teemadega. Nende poolt vaadates ruumi paremas servas asuvad näiteks Poola Õiguse ja Õigluse erakond (PiS) ning küll tsentrile märkimisväärselt lähemal, aga siiski parempoolne Saksamaa Kristlikud Demokraadid (CDU). Kusjuures viimased on ennekõike Die Linke antitees ning esimesed Roheliste antitees. Riigikogu Toimetised 41/

8 Martin Mölder Kuidas paiknevad sellel maastikul Eesti erakonnad ja kuidas on nad liikunud kolmedel valimistel? Nii Keskerakond kui ka Reformierakond on läbi teinud märkimisväärse nihke aasta valimistega võrreldes. Kui veel aastal oli Keskerakond sellel maastikul selgelt euronegatiivsuse suunas kaldu, siis viimastel kahtedel valimistel oli ta selle maastiku keskel. Umbes sama palju liikus Reformierakond aasta valimisteks europositiivsuse suunas ning püsis seal ka viimaste valimiste ajal. Keskerakond on praegu punktis, kus Reformierakond oli aastal. Samuti on märkimisväärne, et mõlemad erakonnad on selle maastiku vasak-parem mõõtme keskel. See tähendab, et neil ei ole vasak-parem mõõdet defineerivate teemade kohta selget ühtset seisukohta, mis viitaks kas vasak- või parempoolse maailmavaate suunas. Mõlemad on vasak-parem küsimustes keskerakonnad. Europositiivsel suunal, eriti mis puudutab Euroopa Liidule maksude kehtestamise pädevuse andmist, on märgata meie Sotisaaldemokraate, kes eristuvad teistest ka eutanaasia ning mõnevõrra ka uusvasakpoolsetel teemadel. Tegemist on selgelt vasak-tsentristliku erakonnaga, kellest keskmega võrreldes samas suunas sama palju vasakule edasi liikudes oleks võimalik kohata näiteks Saksamaa Rohelisi. Praegu asuvad meie Sotsiaaldemokraadid väga lähedal Soome Sotsiaaldemokraatidele. Kõige selgemalt Sotsiaaldemokraatidest, aga teatud määral ka Keskerakonnast ja Reformierakonnast teises suunas paiknevad Isamaa ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Isamaa on sellel maastikul selgelt parempoolne ja konservatiivne erakond, kes jääb Euroopa mõõtmel keskele samasse kohta, kus paikneb Keskerakond. Isamaa asub klassikaliste ning uuemate vasak-parempoolsete teemade vahel, mis tähendab seda, et nad eristuvad teatud määral kõikidel vasak-parempoolsetel teemadel. Vastandina näiteks Saksamaa Kristlikele Demokraatidele, kes lisaks sellele, et nad on selgelt europositiivses tsoonis, on eristuvad pigem klassikalistel vasak-parem teemadel. Isamaale suhteliselt lähedal asub sellel maastikul Poola praegune võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS). Kui Isamaa oli euroneutraalne ning nii klassikaliselt kui ka tänapäevaselt selgelt parempoolne/konservatiivne erakond, siis EKRE eristub pigem uuskonservatiivsetel ning euronegatiivsetel teemadel, asudes täpselt nende kahe vahel (mis näitab, et eristutakse mõlemal). Üks nende lähimatest naabritest sellel teljestikul on Alternatiiv Saksamaale (AfD) ning väga kaugele ei jää ka Rootsi Demokraadid (SD). Üldiselt samas piirkonnas paikneb ka Ungari Fidesz. On märkimisväärne, et sealjuures on viimased EKREga võrreldes natuke vähem parempoolsed ja natuke vähem euronegatiivsed. KOKKUVÕTE Ettekujutus poliitikamaastikust kui ruumist on juba iseenesest lihtsustus ning seda enam on lihtsustus mõelda kümne aasta jooksul toimunud kolmedest valimisest kui ühest poliitilisest ruumist. Kuid paljuski siiski kasulik lihtsustus, mis pakub meile süstematiseeritud pildi sellest, milline on välja näinud poliitikamaastik Euroopa Parlamendi valimistel. Sellel on ootuspäraselt kaks mõõdet vasak-parem mõõde ja Euroopa mõõde, kuid nende kahe vahel on palju nüansse. Vasak-parem-teemad paiknevad selles ruumis kahes erinevas grupis, millest esimene on klassikaline ja pigem majanduslik ning teine pigem kultuuriline ja uuemaid teemasid (nagu samasooliste abielu või keskkonnakaitse) koondav. Kusjuures klassikaline parempoolne suund on lähemal europositiivsele ning klassikaline vasakpoolne suund lähemal euronegatiivsele poolusele. Uuemad vasak-parempoolsed teemad näitavad vähem seost Euroopa mõõtmega, mis ei tähenda seda, et üks erakond ei võiks 82 Riigikogu Toimetised 41/2020

9 Fookuses Euroopa Liidu mõõde ja vasak- või parempoolsus majandus- ja kultuuriküsimustes on teineteisest sõltumatud poliitilise ruumi dimensioonid. korraga olla euronegatiivne ja parempoolne. Pigem tähendab see, et Euroopa Liiduga seonduv ning vasak-parempoolsus majandus- ja kultuuriküsimustes on tegelikult ka kaks teineteisest sõltumatut poliitilise ruumi dimensiooni. Kui me vaatame aga erakondade paiknemist selles ruumis ja nendel mõõtmetel, siis on ootuspäraselt näha, et kriitiline suhtumine Euroopa Liitu on pigem uusparempoolsete erakondade pärusmaa. Eesti erakonnad katavad selles ruumis tsentri ja selle vasakpoolse ääre ning parempoolse-konservatiivse piirkonna, ulatudes selgelt europositiivsetest selgelt euronegatiivseteni. Keskerakond on oma nime vääriline, ta asub selle kahemõõtmelise ruumi mõlema mõõtme keskel ning seega ei eristu ei Euroopa ega vasak-parem teemadel. Reformierakond paikneb samuti vasak-parem mõõtme tsentris, kuid on Keskerakonnaga võrreldes selgelt europositiivne. Keskmest natuke vasakule ja ELi suhtes natuke positiivsemal positsioonil on Sotsiaaldemokraadid, keda selle paigutuse järgi võiks pidada vasak-tsentristlikuks erakonnaks. Poliitilise maastiku paremal tiival on euroneutraalne Isamaa, kes on majanduslikult ja kultuuriliselt selgelt parempoolne erakond, eristudes nii traditsioonilisematel kui ka uuematel parempoolsetel teemadel. Meie teine konservatiivne erakond EKRE eristub aga pigem uutel parempoolsetel majanduslikel ja kultuurilisetel teemadel ning paikneb selle maastiku selgelt euronegatiivses tsoonis. Kõigi peale kokku katavad meie praegused parlamendierakonnad kõik selle ruumi olulisemad piirkonnad, välja arvatud vasakpoolne tiib. Kuigi sotsiaaldemokraate võib pidada vasaktsentristlikuks erakonnaks, jääb nendest vasakule nii europositiivses kui euronegatiivses suunas veel väga palju tühja ruumi, mis Eesti poliitilisel maastikul on katmata. KASUTATUD ALLIKAD BORG, I., GROENEN, P. J. F. (2005). Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications. New York: Springer-Verlag. Science & Business Media. BORG, I., GROENEN, P. J. F., MAIR, P. (2013). Applied Multidimensional Scaling. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. BORG, I., MAIR, P. (2017). The Choice of Initial Configurations in Multidimensional Scaling: Local Minima, Fit, and Interpretability. Austrian Journal of Statistics, 46(2). DOI: /ajs.v46i2.561 BORNSCHIER, S. (2010a). Cleavage Politics and the Populist Right: The New Cultural Conflict in Western Europe. Philadelphia: Temple University Press. BORNSCHIER, S. (2010b). The New Cultural Divide and the Two-Dimensional Political Space in Western Europe. West European Politics, 33(3), GARZIA, D., MARSCHALL, S. (2019). Voting Advice Applications. Oxford Research Encyclopedia of Politics. HALIKIOPOULOU, D., NANOU, K., VASILOPOULOU, S. (2012). The Paradox of Nationalism: The Common Denominator of Radical Right and Radical Left Euroscepticism. European Journal of Political Research, 51(4), HELBLING, M., HOEGLINGER, D., WÜEST, B. (2010). How Political Parties Frame European Integration. European Journal of Political Research 49(4), KRIESI, H., GRANDE, E., LACHAT, R., DOLEZAL, M., BORNSHIER, S., FREY, T. (2006). Globalisation and the Transformation of Riigikogu Toimetised 41/

10 Martin Mölder the National Political Space: Six European Countries Compared. European Journal of Political Research, 45(6), DOI: /j x KRIESI, H., GRANDE, E., LACHAT, R., DOLEZAL, M., BORNSCHIER, S., FREY, T. (2008). West European Politics in the Age of Globalization. Cambridge University Press. DOI: /CBO KÖNIG, T., MARBACH, M., OSNABRÜGGE, M. (2017). Left/Right or U? Estimating the Dimensionality of National Party Competition in Europe. Journal of Politics, 79(3), DOI: / DE LEEUW, J., MAIR, P. (2009). Multidimensional Scaling Using Majorization: SMACOF in R. Journal of Statistical Software, 31(3), MÖLDER, M. (2016). The Validity of the RILE Left-Right Index as a Measure of Party Policy. Party Politics, 22(1). DOI: / R CORE TEAM (2020). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. REIF, K., SCHMITT, H. (1980). Nine Second-Order National Elections: A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results. European Journal of Political Research, 8(1), DOI: /j tb00737.x REILJAN, A., DA SILVA, F., CICCHI, L., GARZIA, D., TRECHSEL, A. H. (2020). EU Profiler/euandi Trend File ( ). EUI Research Data, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Cadmus, European University Institute Research Repository. REVELLE, W. (2019). psych: Procedures for Personality and Psychological Research. Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. ROSSEEL, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical Software, 48(2) DOI: /jss.v048.i02 ROVNY, J., WHITEFIELD, S. (2019). Issue Dimensionality and Party Competition in Turbulent Times. Party Politics, 25(1), DOI: / SCHMITT, H., TOYGÜR, I. (2016). European Parliament Elections of May 2014: Driven by National Politics or EU Policy Making? Politics and Governance, 4(1), Riigikogu Toimetised 41/2020

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Analüüs online'i

Analüüs online'i Protestihääletamise riskid Valimisliitude hääled võisid Tallinnas anda Keskerakonnale 3 lisamandaati Mihkel Solvak 1 Kristjan Vassil Abstrakt Möödunud kohalike volikogude valimistel Tallinnas anti kokku

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Bakalaureusetöö Eesti elanike immigratsiooni suhtumine erakondliku eelistuse

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Bakalaureusetöö Eesti elanike immigratsiooni suhtumine erakondliku eelistuse Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Bakalaureusetöö Eesti elanike immigratsiooni suhtumine erakondliku eelistuse jaotuse põhjal Euroopa sotsiaaluuringu IV-VI vooru

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem