Kalaallit Nunaanni Atuarfiat Folkeskolen i Grønland

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kalaallit Nunaanni Atuarfiat Folkeskolen i Grønland"

Väljavõte

1 Kalaallit Nunaanni Atuarfiat Folkeskolen i Grønland Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik Uddannelsesstyrelsen

2 Kalaallit Nunaanni Atuarfik Folkeskolen i Grønland Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik Uddannelsesstyrelsen

3 Imarisai Siulequt... 4 Atuarfik 2020/ Atuarfiit... 5 Atuarfiup Siulersuisuisa Siulittaasui 2020/ Atuarfimmi atuartut amerlassusii Misilitsinnerit ingerlanneqareersut Inaarutaasumik misilitsinnermi 10. klassit angusaat tamakkiisumik takussutissiaq 2019-mi 2020-imilu /2021 -imi ilinniartitsisut Atuarfinni ineqarfiutigisuni 2020/2021 -imi atuartut Illoqarfinni klassini atuaqatigiit amerlassusii Atuartut amerlassusii 2020/ Atuarfiit 2020/ Immikkut atuartitsineq 2020/ Ilinniartitsisorineqartut ilinniarsimasaat Atuartut immikkut atuartitaanerannut peqqutit 2020/ Ilinniartitsisut tiimii 2020/ Indholdsfortegnelse Forord... 9 Folkeskolen 2020/ Skolerne Skolebestyrelsesformænd 2020/ Elevtal i folkeskolen Aflagte prøver Oversig over 10. klassernes samlede resultater til de afsluttende prøver 2019 og Lærerpersonale 2020/ Kostplacerede elever 2020/ Byskolernes klassekvotient Elevtal 2020/ Skoler 2020/ Specialundervisning 2020/ Undervisernes uddannelse Årsager til elevernes modtagelse af specialundervisning 2020/ Lærertimeforbrug 2020/

4 :& 5&--+**)'.$(&-FE&#&&##$(G+%&&%%$,(+&'0$1F1/**+%$(9&(+&'0$$(+1$/-&(+&'0$+./ :<$##+?+ <)'$+.)-&'%)'*$<$%?&&'(++H/-K&(+&'0$**$<$..+(.$(&..$?$$%%?$(.+(<$##+?$(1$.$(.$.$($?+(<&&.$..+($..&%$1 <$(.&&..+(.$*$1<)'$+.$..&%$##+.+#$%$+($%$1.&**$.&-&'%)'*$&&**&#+&(+&'0$**$&(+&'($(.$%)'+<.$+*+( $.$?$.+*$1&&--$..++..&&.+*$##+<$(.&%%?/'.&'%$..&&%$1.$+%)'(&-&'%)'*$&##/'$&'0$%%$&&**&#+ J&*&(+*+%%?&<)-&($?$($##+?+&(+&'0$$(%&#+%&&'+.$&&(&&**&((&&-(&..&&<<+(<&&.$..+($..&(K&(+&'0$$( <$./'(&&.&+1$+((&*&&.&<$(.&&..+(.$*$1%&#+%&&'+.$/'%)'&%%$K(&&*&(+##+1/**+%$( 5$+.$%%)'+.+11+(.&--+**$+%%)-&'(&'(+%+(.&%$##$+##+?+.&--+**)'.$(&-E&#&&##$(G+%&&%%$&(+&'0$+< G)'$++($?&&'<+(.&--+**)'.$(&-&(+&'0$+<$%?)'#&%%)-&'%)'&%+($#$.$*&.&-&'%)'*+(&(+&'0$+##+ Simon Lennert Aqutsisoqarfimmi pisortaq

5 Atuarfik 2020/2021 Atuarfiit 21$+*$&(+&'0$+.+*$ :B$*$&(+&'0$$(1&($##+?$(MMB$+<<+(&(+&'%$..&*+(&##&(.$..$*&.+%$1 :"-(44(%$44$";&1<&2##=;"+,$))$&)()";"+,$))$#(&"%("+,$$%&-=33()$)(%&">>("+#(>$%& 7;,(+&'Q$(&*)'#&..+.&&( 78 :; :8 ; "##/-&'Q$( G+%&-&'Q$( 8 E+L&##)- 5)'*)'.//- O)--&(& O)-)'(&#$1,H&%%&&(& E/**+%$( &H&(&&%%$ & J&1+..+($..$&*$:B$*$(&1+%)-&'.$%%&&H/-&(+&'0$$(MMB$(-&%/-$##/-&'0$%%+(%+%&-&'0$%%+##+ & &

6 :"-(44(%$44$";&.<&*%("+,$$%&;")=;&"%("+%=;"+%$>$)?+%$-&3"#$##(>(&">>("+4$3")?+"%&&&,(+&'Q$( 68 D8 78 :8 8 8B:C 78B6C ;8BCC :88B:CC 788BDCC 688B%$( &*)'#&%)'$(,(+&'(+( &&**&)'.)'</-K&(+&'0$$(:DB$(788B%$1(&&11+%$%%?&#++%%$$(&*)'#&%)'%$1&(+&'(/-&'&*$1&%?$.++(+( 21$+*$&(+&'0$+.+*$ :B$*$&(+&'(+(:C6B$(&(+&'0$%%$&%?)'#&'.$*&00$+.+%$$*&#++%%$$( & *%("+%(%& & & & &

7 C888 A888 M888 =888 ; D : ::9:7 78:79:D 78:D9:6 78:69:; 78:;9:= 78:=9:M 78:M9:A 78:A9:C 78:C978 :"-(44(%$44$";&A<&6-$(3$&"%("+,$(4(3$&././B./.10$3$&"%("+%(%&-=33()$--((%""+%(3$-&">>("+4$3")?+$&,(+&'(+(&*)'#&..+.$$ D;88 D888 7; :;88 :888 ;88 8 & & & &

8 2#$))$"+%$%4$4(%& MR :MR P/'.1/#)#T')'$( "#$%%$&'V(.$.+( M=R :"-(44(%$44$";&C<&2#$))$"+%$%4$4(%& $33$--==+%(--((%""+#(>$%&">>("+4$3")?+$&DEF& "#$%%$&'($(.$.+((&*&11)'#+($1M=RB$$$#$%%$&'($(.$.+(+( (&*&11)'#+($1:MRB$$&(+&'($(.$.++<<+( S($*)#T')'$+<<+(UK&*)'#&%)'($?+(%+%&-&'0$$( & :"-(44(%$44$";&G<&2#$))$"+%$%4$4(%&=;""%4$3$--(%&H$>$))""4";"+,$$& C:R :8R E&#&&##$(/-&&.$$ &(/'#+?$( &(+&'V(.$.$%%&&% %?$(.+( E&#&&##$(/-&&.$$ &(/'#+?$( $#$%%$&'V(.$.$%%&&.+( J&1+..+($..$&*$)'.)'</-$#$%%$&'($(.$.+( &*)'#&%)'<&&'(&&(1&#&&##$(/-&&.$$&(/'#+?$( :8RB$$1&#&&##$(/-&&.$$&(/'#+?$( "#$%%$&'($(.$.+(1&#&&##$(/-&&.$$&(/'#+?$( $#$%%$&'($(.$.$%%&&.+(+1$+(1$%?+##$$(78B$($%?)'#&%)'$%$*&#+%%&H$..+*$1&*)'#)'$&'.$*&<<+(K

9 8989:( O.<#$+&($0%)%P50#+)/+0#)%$Q'C%#&%3P<4AA)'BR+0**.%)'%)/9/+0#)'%)//(&($/($/+)$%3<)')(%$%A10' 0A#=')')B'E6E0+(0<)'7878ET)/.3)%$%3)S0#3)'B.<#$+&($0%)%0B#4/%$%A)'0*3)(B#&%#&A()($*)(&#10' :+0#)'%)/$%3<)')(%$%A)')'/&*($3$A)(3&(&*&()'$&#)U3)'BR)%S)%/$A(/*=//$A*R3)+&%$%33'&A)//0* 3)(*&()'$&#)U3)'#=AA)/($#A'.%310'3)+0**.%&#)($#/4%/10'B#$A()#/)'0A+0**.%)'%)/10+./W0A $%3/&(/0*'R3)'E "10'S0#3($#3)S$3($3$A)011)%(#$AAC')#/)')'3)'$3)%%)B.<#$+&($0%/+R')(%)3BR3)%S$/(0'$/+) CA)(R<)%S)30*10#+)/+0#)%E :$*0%H)%%)'( :(4')#/)/KS)1

10 "#$%&$"#%'(/0/0;/0/2( <$"#%+'%( ( 7M 78,%(&#/+0#)' 6M 68 M L4 L4A3 8 J.V&##)- :)'*)'/00- [)--&(& 23)%10' +0**.%) )7=+(/>(E'6-#(&$"#%+(5"+.%#6(%56%+(-'6-#(%#%F%+(,%(&#/+0#)' IM I8 ;M ;8 7M 78 6M 68 M 8 8W6G 78WIG M8WGG 688W6GG 788W;GG 5#)'))%3

11 G#%F%+'%( R'$A)B)'$03))'/R#)3)/BRX^ET)(/+4#3)/10'3)(1C'/()3)(1&#3)%3)1C3/)#/(&#A)%%)**&%A)R'E G888 F888 X888 >888 M888 I888 ; ; 786;96I 786I96M 786M96> 786>96X 786X96F 786F96G 786G978 ;M88 ;888 7M M M88 8 J0**.%) J.V&##)- J0**.%)-&'_+ :)'*)'/00- [)--&(& J0**.%)& J0**.%) J0**.%$& 23)%10' +0**.%)

12 KL+%+'%( 1$A.'ME )7=+(M>(E'6-##%6(-5(#L+%+%(5"+.%#6(BC($-6%7"+)%+(NOP( X^ 6X^ X>^ 50'/+0#)#=')') H=')') Z$*)#=')') 23&13)(/&*#)3)#=')')S&'X>^)% #=')'.33&%%)#/)<&A/$AET))'B'$*='( &%/&($3)/(C'')<4/+0#)'EZ$*)#=')'%).3AC'6X^&13)(/&*#)3)&%(&##=')')0A 3$//))'B'$*='(&%/&($<4A3)/+0#)'%)E?%3)#$A)'3)')(*$%3')&%(&# 10'/+0#)#=')')/0*.3AC'X^&13) /&*#)3)&%(&##=')')E A'C%#&%3/+E50'3)#$%A)%10'/+0#)R')( ')*AR'&11$A.'>E )7=+(Q>(KL+%+'%&(&B+"7#)7%(5"+=.&L6')'7%+( 68^ G8^ BRA'C%#&%3/+ A'C%#&%3/+ J.%)%*$%3')3)#&1#=')'B)'/0%&#)(U A'C%#&%3/+)'/()A)(*&'+&%(A)%%)*3) /$3/()78R'U$(&+(*)3&()(/(&<$#(&%(&#3$*$(()%3)'1'&Q'C%#&%3/#=')'/)*$%&'$.*E

13 Atuarfiup Siulersuisuisa Siulittaasui 2020/2021 Skolebestyrelsesformænd 2020/2021 Atuarfik Skole Nanortalik Atuarfiup Siulittaasuini Siulittaasoq Skolebestyrelsesformand Augustinus Augustinussen Narsaq Kujalleq Aappilattoq Tasiusaq Alluitsup Paa Karlina Petrussen Ammassivik Qaqortoq Sofie Hoffmeyer Saarloq Eqalugaarsuit Qassimiut Narsaq Sofus Hansen Narsarsuaq Qassiarsuk Elna Jensen Igaliku Paamiut Andreas Geisler Arsuk Nuuk Atuarfik Samuel Kleinschmidt Ukaliusaq Atuarfik Hans Lynge Nuussuup Atuarfia Kangillinnguit Atuarfiat Qeqertarsuatsiaat Martin Colstrup Morten Holm Alyona Køhler Lars Jørgen Kleist Lars Hovgaard Martha Berglund Kapisillit

14 Atuarfiup Siulersuisuisa Siulittaasui 2020/2021 Skolebestyrelsesformænd 2020/2021 Atuarfik Skole Atuarfiup Siulittaasuini Siulittaasoq Skolebestyrelsesformand Maniitsoq Atuarfik Kilaaseeraq Atammik Napasoq Kangaamiut Anja Drastrup Mikael Poulsen xx Marie O. Egede Sisimiut Minngortuunnguup Atuarfia Nalunnguarfiup Atuarfia Qinnguata Atuarfia Dorthea Isaksen Ove Rosing Olsen Karen Davidsen Itilleq Sarfannguaq Kangaatsiaq Attu Iginniarfik Ikerasaarsuk Niaqornaarsuk Freda Kajusen Søren Brønlund Lussin Marcussen Ole Brandt Paneeeraq Inûsugtok Sara Petersen Aasiaat Gammeqarfik Akunnaaq Kitsissuarsuit Qasigiannguit Ikamiut Qeqertarsuaq Dorthie Siegstad Amalie Larsen Mina Larsen Siivertinnguaq Samuelsen Tupaarnaq Johansen Karen Dorthe Lindenhann Kangerluk

15 Atuarfiup Siulersuisuisa Siulittaasui 2020/2021 Skolebestyrelsesformænd 2020/2021 Atuarfik Skole Atuarfiup Siulittaasuini Siulittaasoq Skolebestyrelsesformand Ilulissat Atuarfik Mathias Storch Atuarfik Jørgen Brønlund Arnarulunnguaq Petersen Sikkersoq Mathæussen Ilimanaq Oqaatsut Qeqertaq Saqqaq Uummannaq Jakob Kruse Niaqornat Qaarsut Ikerasak Saattut Ukkusissat Upernavik Upernavik Kujalleq Kangersuatsiaq Aappilattoq Nukaaraq Hansen Eva Trolle Klara Samuelsen Paninnguaq Petersen Knud Mølddrup Ane Marie Kristiansen Pele Gerth Svendsen Johanne Aronsen Naajaat Innaarsuit Tasiusaq Mette Kristensen Mina E Lundblad Nutaarmiut Nuussuaq Kullorsuaq Arnaq H Jansen Agnethe F. Olsen

16 Atuarfiup Siulersuisuisa Siulittaasui 2020/2021 Skolebestyrelsesformænd 2020/2021 Atuarfik Skole Qaanaaq Savissivik Qeqertat Siorapaluk Ittoqqortoormiit Tasiilaq Atuarfiup Siulittaasuini Siulittaasoq Skolebestyrelsesformand Mads-Ole Kristiansen Karen Ivik Qitdlugtôk Simigaq Sara Nielsen Kristian Hammeken Laila Olsvig Isertoq Tiileriilaaq Kulusuk Kuummiut Sermiligaaq Gert Ignatiussen Lars Bianco Mikaelsen Jonas Tukula Simojoq Taunajik

17 Meeqqat atuarfiini atuartut amerlassusii Elevtal i folkeskolen Ukioq atuarfiusoq Skoleår Pinngitsooratik atuartitaasussat I undervisningspligtig alder Piumagunik atuartitaasussat Over undervisningspligtig alder Katillugit I alt 2004/ / / / / / / / / / / / / / / / /

18 Misilitsinnerit ingerlanneqareersut Aflagte prøver Naatsorsuinermi ukioq 2020 ilaanngilaq ukioq taanna Covid-19 peqqutaalluni misilitsittoqarnikuunngimmat. Opgørelsen viser ikke 2020 da afgangsprøver blev aflyst i det pågældende år pga. Covid-19 Atuarfimmi naggataarutaasumik allattariarsornikkut misilitsinnerit Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver Fagit immikkoortui/fagdisciplin Kalaallisut piginnaasanik misilitsinneq/grønlandsk færdighed Kalaallisut allaaserinninneq/grønlandsk skriftlig fremstilling Qallunaatut piginnaasanik misilitsinneq/dansk færdighed Qallunaatut allaaserinninneq/dansk skriftlig fremstilling Tuluttut piginnaasanik misilitsinneq/engelsk færdighedsprøve Tuluttut allaaserinninneq/engelsk skriftlig fremstilling Matematikkimi piginnaasanik misilitsinneq/matematik færdighed Matematikkimi kisitassat eqqarsaatigisariallit/matematik problem Inuiaqatigiilerineq/Samfundsfag Upperisalerineq isumalioqqissaarnerlu/religion og filosofi Pinngortitalerineq/Naturfag Katillugit / I alt Fagi misilitsissutissatut makinneqanngilaq/faget er ikke udtrukket Atuarfimmi naggataarutaasumik oqaluttariarsornikkut misilitsinnerit Folkeskolens afsluttende mundtlige prøver Fagit immikkoortui/fagdisciplin Kalaallisut oqaluttariarsorneq/grønlandsk mundtlig Qallunaatut oqaluttariarsorneq/dansk mundtlig Tuluttut oqaluttariarsorneq/engelsk mundtlig Matematikkimi oqaluttariarsorneq/matematik mundtlig Inuiaqatigiilerineq/Samfundsfag Upperisalerineq isumalioqqissaarnerlu/religion og filosofi Fysik/kemi / Fysik/kemi Uumassusilerineq/Biologi Pinngortitaleriffiusumik nunalerineq/naturgeografi Allamiut oqaasiisa pingajuat/3. fremmedsprog Sumiiffinni ataasiakkaani toqqagaq/lokale valg Aalajangersimasumik qulequtsiilluni suliamik saqqummiineq / Fremlæggelse af projektopgave Katillugit / I alt Nalunaarut 3. januar 2009-meersoq malillugu pinngitsoornani aamma atuartut qinigaannik misilitsittarnerit aallartipput. Obligatoriske og elevalgte prøver efter bekendtgørelse nr. 3. af 9. januar 2009

19 Samlet resultat af de GGS skala GGS skala afsluttende prøver Karakterfordeling Karakterfordeling 10. klasse Elever til Karakter Fx og Elever til Karakter Fx og prøve gns. under E D - C B - A prøve gns. under E D - C B - A Grønlandsk, færdighedsprøve 575 4,73 6,4% 16,5% 69,2% 7,8% Grønlandsk, skriftlig 575 4,81 14,8% 19,3% 47,1% 18,8% 634 5,26 10,9% 17,6% 53,2% 18,3% Grønlandsk, mundtlig 216 6,50 6,5% 17,6% 40,3% 35,7% 630 5,55 9,2% 18,4% 51,5% 20,9% Matematik, færdighedsregning 568 5,19 1,2% 25,0% 57,8% 16,0% Matematik, problemregning 269 2,44 44,5% 22,0% 26,6% 6,9% 641 4,83 15,0% 20,8% 46,8% 17,5% Matematik, mundtlig 316 4,62 19,0% 22,5% 37,7% 20,9% 638 4,52 15,4% 23,2% 47,8% 13,6% Dansk, færdighedsprøve 569 5,03 12,5% 25,8% 41,8% 19,9% Dansk, skriftlig 562 4,07 27,1% 22,6% 31,7% 18,7% 641 4,63 14,4% 29,2% 37,9% 18,5% Dansk, mundtlig 198 4,54 28,3% 16,7% 31,3% 23,7% 637 4,66 16,4% 27,0% 34,5% 22,1% Engelsk, færdighedsprøve 563 5,05 20,1% 14,9% 41,4% 23,6% Engelsk, skriftlig 562 3,99 32,6% 18,3% 28,7% 20,5% 643 4,68 21,1% 22,7% 33,0% 23,2% Engelsk, mundtlig 192 5,32 24,0% 13,5% 30,2% 32,3% 641 4,68 22,2% 21,1% 33,9% 22,8% Samfundsfag, skriftlig - - Samfundsfag, mundtlig 178 6,50 5,6% 16,9% 43,8% 33,7% Religion og filosofi, skriftlig - - Oversigt over 10. klassernes samlede resultater til de afsluttende prøver i 2019 og årskarakterer i 2020 Religion og filosofi, mundtlig 174 6,38 4,0% 21,8% 42,5% 31,6% Naturfag, skriftlig 554 4,78 1,6% 11,7% 83,6% 3,1% Fysik/kemi, mundtlig 260 5,05 16,2% 21,2% 40,4% 22,3% 621 4,62 12,2% 18,4% 54,4% 15,0% Biologi, mundtlig 73 4,27 19,2% 32,9% 31,5% 16,4% 620 4,56 15,3% 20,5% 50,8% 13,5% Naturgeografi, mundtlig 93 4,57 8,6% 25,8% 51,6% 14,0% 605 4,33 14,6% 24,4% 49,7% 11,3% Projektopgave 569 6,01 17,6% 16,3% 31,3% 34,8% ,20 14,2% 14,3% 50,8% 20,7% 5,06 14,1% 17,0% 50,1% 18,9%

20 2020/2021-imi ilinniartitsisut Lærerpersonale 2020/2021 Ilinniartitsisut kalaallisut aamma kalaallit oqaasiinik ilinniartitsisinnaasut: Undervisere, der kan undervise i og på grønlandsk: Forskolelærit / Forskolelærere Ilinniartitsisut / Lærere Ilinniartitsisut katillugit / Undervisere i alt Ilinniartitsisut kalaallisut aamma kalaallit oqaasiinik ilinniartitsisinnaa nngitsut : Undervisere, der ikke kan undervise i og på grønlandsk: Forskolelærit / Forskolelærere Ilinniartitsisut / Lærere Ilinniartitsisut katillugit / Undervisere i alt Katillugit timelærerit / Timelærere i alt: kalaallisut oqaasillit / grønlandsksprogede qallunaatut oqaasillit / dansksprogede Timelærerit tiimii katillugit / I alt timelærertimer Ilinniartitsisutut atorfinnut 2080-inik ukiumut nalunaaquttamut akunneqartunut naatsorsorlugu: Omregnet til lærerstillinger á 2080 årlige timer: ,

21 Atuarfinni ineqarfiutigisuni 2020/2021-imi atuartut Kostplacerede elever 2020/2021 Kalaallit Nunaanni atuarfinni ineqarfiutigisuni atuartut katillugit 189-it inissinneqarsimapput. Taakkunannga atuartut 10-it immikkut atuarfimmi "Ado Lyngep Atuarfia"-ni atuarput. Tamatuma saniatigut atuartut 7-it atuarfinni ineqarfiutigisuni kommunep avataani inissinneqarsimapput 15-ullu allatut inissinneqarsimallutik. Taamaalilluni atuartut ineqarfiutigisunut inissinneqarsimasut katillutik 211-pput. På kollegium i Grønland er i alt placeret 189 elever. Heraf er 10 elever placeret på specialskolen "Ado Lyngep Atuarfia". Herudover er 7 elever placeret på kollegium uden for hjemkommunen og 15 elever placeret på anden vis. Kostplacerede elever er således i alt 211. Kommune Atuartut / Elever Kommunip avataani Uden for kommunen Allatut På anden vis Kujalleq 0 0 Sermersooq 0 12 Qeqqata 0 2 Qeqertalik 3 0 Avannaata 4 1 Katillugit / I alt 7 15

22 Atuarfinni ineqarfiutigisuni 2020/2021-imi atuartut Kostplacerede elever 2020/2021 Klassinut agguataarneri / Fordeling på klassetrin: Klassit Ineqarfiutigisuni Kommunip avataani Allatut Klassetrin Kollegieplacerede Uden for kommunene På anden vis 10. klasse klasse klasse klasse klasse 0 5. klasse 1 4. klasse 0 3. klasse 0 2. klasse 0 1. klasse 0 1 Specialklasse 10 Katillugit / I alt

23 Atuarfinni ineqarfiutigisuni 2020/2021-imi atuartut Kostplacerede elever 2020/2021 Kommune Katillugit / I alt Nanortalik 9 Qaqortoq 9 Narsaq 0 Narsarsuaq 1 Qassiarsuk 4 Paamiut 0 Nuuk 18 Maniitsoq 14 Sisimiut 0 Kangaatsiaq 2 Aasiaat 21 Qasigiannguit 0 Ilulissat 0 Qeqertarsuaq 0 Uummannaq 12 Upernavik 32 Avanersuaq 16 Ittoqqortoormiit 0 Tasiilaq 41 Ado Lyngep Atuarfia 10 Katillugit / I alt 189 * Atuartunut angerlarsimaffeqaranilu inissiaqanngilaq. * Ingen elevhjem eller kollegium. 30

24 Illoqarfinni klassini atuaqatigiit amerlassusii Byskolernes klassekvotient Atuarfik / Byskole 2017/ / / /2021 Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk / ASK Nuuk / USK Nuuk / Atuarfik Hans Lynge Nuuk / Nuussuup Atuarfia Nuuk / Kangillinnguit Maniitsoq / Kilaaseeraq Sisimiut / Minngort. At Sisimiut / Nalunng. At Kangaatsiaq Aasiaat / Gammeqarfik Qasigiannguit Ilulissat / AMS Ilulissat / AJB Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ittoqqortoormiit Tasiilaq Immikkut atuartitsinermi atuaqatigiit ilaanngillat. Specialklasser ikke medregnet. 31

25 Atuartut amerlassusii / Elevtal 2020/21 Atuartut katillugit Atuartut ukioqatigiiaat Immikkut klassimi atuartut Elever i alt Elever årgange Specialklasseelever KOMMUNE KUJALLEQ Nanortalik Qaqortoq Narsaq Hjemmeundervisning Katillugit / I alt KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Paamiut Nuuk Ittoqqortoormiit Tasiilaq Katillugit / I alt QEQQATA KOMMUNIA Maniitsoq Sisimiut Katillugit / I alt KOMMUNE QEQERTALIK Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Qeqertarsuaq Katillugit / I alt AVANNAATA KOMMUNIA Ilulissat Uummannaq Upernavik Avanersuaq Katillugit / I alt ADO LYNGE Katillugit / I alt

26 41 Atuarfiit / Skoler 2020/21 Atuartut katillugit Klassit katillugit Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut NANORTALIK Elever i alt Klasser i alt Elever Elever Elever Elever 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse Nanortalik Aappilattoq Narsaq Kujalleq 5 1 Tasiusaq Alluitsup Paa Ammassivik Katillugit / I alt QAQORTOQ Qaqortoq Saarloq Eqalugaarsuit Qassimiut 0 0 Specialskolen 0 0 Katillugit / I alt NARSAQ Narsaq Igaliku Narsarsuaq Qassiarsuk Katillugit / I alt Hjemmeundervisng Katillugit / I alt

27 42 Atuarfiit / Skoler 2020/21 Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Immikkut klassimi atuartut Elever Elever Elever Elever Elever Elever 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Specialklasseelever

28 43 Atuarfiit / Skoler 2020/21 Atuartut katillugit Klassit katillugit Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut PAAMIUT Elever i alt Klasser i alt Elever Elever Elever Elever 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse Paamiut Arsuk Katillugit / I alt NUUK Samuel Kleinschmidt Ukaliusaq Atuarfik Hans Lynge Nuussuup Atuarfia Kangillinnguit Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Katillugit / I alt MANIITSOQ At. Kilaaseeraq Atammik Napasoq Kangaamiut Katillugit / I alt

29 44 Atuarfiit / Skoler 2020/21 Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Immikkut klassimi atuartut Elever Elever Elever Elever Elever Elever 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Specialklasseelever

30 45 Atuarfiit / Skoler 2020/21 Atuartut katillugit Klassit katillugit Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Elever i alt Klasser i alt Elever Elever Elever Elever 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse SISIMIUT Minngort. At Nalunng. At Qinnguata Atuarfia Itilleq Sarfannguaq Katillugit / I alt KANGAATSIAQ Kangaatsiaq Attu Iginniarfik Ikerasaarsuk Niaqornaarsuk Katillugit / I alt AASIAAT Gammeqarfik Akunnaaq Kitsissuarsuit Ikamiut Katillugit / I alt QASIGIANNGUIT Qasigiannguit Katillugit / I alt

31 46 Atuarfiit / Skoler 2020/21 Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Immikkut klassimi atuartut Elever Elever Elever Elever Elever Elever 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Specialklasseelever

32 47 Atuarfiit / Skoler 2020/21 Atuartut katillugit Klassit katillugit Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Elever i alt Klasser i alt Elever Elever Elever Elever 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse ILULISSAT At. Mathias Storch At. Jørgen Brønlund Ilimanaq Oqaatsut Qeqertaq Saqqaq Katillugit / I alt QEQERTARSUAQ Qeqertarsuaq Kangerluk 0 0 Katillugit / I alt UUMMANNAQ Uummannaq Niaqornat Qaarsut Ikerasak Saattut Ukkusissat Katillugit / I alt

33 48 Atuarfiit / Skoler 2020/21 Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Immikkut klassimi atuartut Elever Elever Elever Elever Elever Elever 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Specialklasseelever

34 49 Atuarfiit / Skoler 2020/21 Atuartut katillugit Klassit katillugit Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Elever i alt Klasser i alt Elever Elever Elever Elever 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse UPERNAVIK Upernavik Upernavik Kujalleq Kangersuatsiaq Aappilattoq Naajaat Innaarsuit Tasiusaq Nutaarmiut Nuussuaq Kullorsuaq Katillugit / I alt AVANERSUAQ Qaanaaq Savissivik Qeqertat Siorapaluk Katillugit / I alt

35 50 Atuarfiit / Skoler 2020/21 Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Immikkut klassimi atuartut Elever Elever Elever Elever Elever Elever 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Specialklasseelever

36 51 Atuarfiit / Skoler 2020/21 Atuartut katillugit Klassit katillugit Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut ITTOQQORTOOR. Elever i alt Klasser i alt Elever Elever Elever Elever 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse Ittoqqortoormiit Katillugit / I alt AMMASSALIK Tasiilaq Isertoq Tiileriilaaq Kulusuk Kuummiut Sermiligaaq Katillugit / I alt KOMMUNIT AVATAANI / UDENFOR KOMMUNERNE Ado Lyngep Atuarfia 10 0 Katillugit / I alt NUNA TAMAKKERLUGU / TOTAL I ALT Katillugit / I alt klassit 2. klassit 3. klassit 4. klassit 1. klasser 2. klasser 3. klasser 4. klasser Klassit katillugit / Antal klasser i alt: Klassit ukioqatigiiaanut agguaanneqanngitsut katillugit: 123 Ikke årgangsdelte klasser i alt: 123

37 52 Atuarfiit / Skoler 2020/21 Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Atuartut Immikkut klassimi atuartut Elever Elever Elever Elever Elever Elever 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Specialklasseelever klassit 6. klassit 7. klassit 8. klassit 9. klassit 10. klassit Immikkut 5. klasser 6. klasser 7. klasser 8. klasser 9. klasser 10. klasser Spec. klasser

38 Immikkut atuartitsineq Specialundervisning 2020/2021 Inimi atuarfiusumi taassumaluunniit avataani kisimiilluni tapersersorneqarnikkut Individuel støtte i eller uden for klassen Inimi atuarfiusumi taassumaluunniit avataani eqimattami tapersersorneqarnikkut Støtte i en gruppe i eller uden for klassen Akunnerni piffissanilu ataasiakkaani kisimiilluni atuartinneqarnikkut Individuel undervisning i enkelte timer og perioder Immikkut atuartitsineq - Specialundervisning Piffissani sivikitsukkaani atuartitsissutini tamarmiusuni kisimiilluni atuartinneqarnikkut Individuel undervisning i kortere perioder i alle elevens timer Akunnerni piffissanilu ataasiakkaani eqimattami atuartinneqarnikkut Undervisning i gruppe i enkelte timer og perioder Piffissami sivikitsumi atuartitsissutini tamarmiusuni eqimattami atuartinneqarnikkut Undervisning i en gruppe i kortere perioder i alle elevens timer Atuarneq tamaat atuarnerulluunniit annersaani atuaqatigiinni atuartunut immikkut atuartinneqarnissamut allatulluunniit immikkut ittumik perorsaanikkut ikiorserneqarnissamut pisariaqartitsisunut pilersinneqarsimasumi Undervisning i en klasse, der er oprettet for elever, der har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i hele undervisningstiden eller den overvejende del deraf (specialklasse) Atuarfinni immikkut ittuni atuarfiilluunniit immikkoortortaani immikkut pilersitani atuartinneqarnikkut. Undervisning på særligt oprettede skoler eller skoleafsnit Ulluunerani aamma ulloq unnuarlu neqeroorutini, Naalakkersuisut pilersitaanni akuerisaanniluunniit atuartinneqarnikkut. Undervisning i tilknytning til de af Naalakkersuisut oprettede eller godkendte dag- og døgntilbud Katillugit I alt Nanortalik Ilinn. tiimii Lærertimer Atuartut qass. Elevtal Qaqortoq Ilinn. tiimii Lærertimer Atuartut qass. Elevtal Narsaq Ilinn. tiimii Lærertimer Atuartut qass. Elevtal Paamiut Ilinn. tiimii Lærertimer , ,55 Atuartut qass. Elevtal Nuuk Ilinn. tiimii Lærertimer 0 389,25 649, , , ,25 Atuartut qass. Elevtal Maniitsoq Ilinn. tiimii Lærertimer , , ,13 Atuartut qass. Elevtal Sisimiut Ilinn. tiimii Lærertimer , ,49 Atuartut qass. Elevtal Kangaatsiaq Ilinn. tiimii Lærertimer 779, , ,11 Atuartut qass. Elevtal Aasiaat Ilinn. tiimii Lærertimer Atuartut qass. Elevtal Qasigiannguit Ilinn. tiimii Lærertimer 183, , ,8 Atuartut qass. Elevtal

39 Immikkut atuartitsineq Specialundervisning 2019/2020 Inimi atuarfiusumi taassumaluunniit avataani kisimiilluni tapersersorneqarnikkut Individuel støtte i eller uden for klassen Inimi atuarfiusumi taassumaluunniit avataani eqimattami tapersersorneqarnikkut Støtte i en gruppe i eller uden for klassen Immikkut atuartitsineq - Specialundervisning Akunnerni piffissanilu ataasiakkaani kisimiilluni atuartinneqarnikkut Individuel undervisning i enkelte timer og perioder Piffissani sivikitsukkaani atuartitsissutini tamarmiusuni kisimiilluni atuartinneqarnikkut Individuel undervisning i kortere perioder i alle elevens timer Akunnerni piffissanilu ataasiakkaani eqimattami atuartinneqarnikkut Undervisning i gruppe i enkelte timer og perioder Piffissami sivikitsumi atuartitsissutini tamarmiusuni eqimattami atuartinneqarnikkut Undervisning i en gruppe i kortere perioder i alle elevens timer Atuarneq tamaat atuarnerulluunniit annersaani atuaqatigiinni atuartunut immikkut atuartinneqarnissamut allatulluunniit immikkut ittumik perorsaanikkut ikiorserneqarnissamut pisariaqartitsisunut pilersinneqarsimasumi atuartinneqarnikkut Undervisning i en klasse, (specialklassi). der er oprettet for elever, der har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i hele undervisningstiden eller den overvejende del deraf (specialklasse) Atuarfinni immikkut ittuni atuarfiilluunniit immikkoortortaani immikkut pilersitani atuartinneqarnikkut. Undervisning på særligt oprettede skoler eller skoleafsnit Ulluunerani aamma ulloq unnuarlu neqeroorutini, Naalakkersuisut pilersitaanni akuerisaanniluunniit atuartinneqarnikkut. Undervisning i tilknytning til de af Naalakkersuisut oprettede eller godkendte dag- og døgntilbud Katillugit I alt Ilulissat Ilinn. tiimii Lærertimer 1834, , ,4 Atuartut qass. Elevtal Qeqertarsuaq Ilinn. tiimii Lærertimer Atuartut qass. Elevtal Uummannaq Ilinn. tiimii Lærertimer 1554,6 726, , , ,2 Atuartut qass. Elevtal Upernavik Ilinn. tiimii Lærertimer 4204, , ,55 Atuartut qass. Elevtal Qaanaaq Ilinn. tiimii Lærertimer , ,2 Atuartut qass. Elevtal Ittoqqortoormii Ilinn. tiimii Lærertimer Atuartut qass. Elevtal Ammassalik Ilinn. tiimii Lærertimer Ado Lyngep Atuarfia Nuna tamakkerlugu / Total Atuartut qass. Elevtal Ilinn. tiimii Lærertimer Atuartut qass. Elevtal Ilin. tiimii Lærertimer Procentinng./Procent Atuartut qass. Elevtal , , ,4 9972, , , , ,68 7,6% 1,7% 1,4% 1,6% 6,6% 9,9% 63,7% 7,5% 0,0% 100,0% Tamakkiisumik takussutissat Immikkut atuartisineq katillugu Akunnerit atuartitsiviusut katinneri Samlet oversigt Specialundervisning i alt Det samlede læste undervisning Atuartut amerlassusaat Antal elever 822, ,00 Akunnerit atuartitsiviit , ,11 Antal læste timer , ,11 Akun. atuartits./atuart. amerl. 182,89 84,09 Læste timer/elev i skolen 182,89 84,09 Atuartits. tamar. sanilliullugu 24,1% 100,0% Del af samlet undervisning 24% 100%

40 Ilinniartitsisorineqartut ilinniarsimasaat - Undervisernes uddannelse Immikkut atuartitsineq Ilinniartitsisut perorsaanikkut immikkut ilinniaqqissimasut Ilinniartitsisutut ilinniarsimasut Atuarfimmi piareersarfiusumi ilinniartitsisutut ilinniarsimasut Ilinniartitsisutut ilinniarsimanngitsut Specialundervisning Læreruddannede med Læreruddannede Forskolelærere Ikke læreruddannede suppl. specialpæd. uddannelse 2020/2021 Ilinniar. kat. Antal lærere Ilinniar. kat. Antal lærere Ilinniar. kat. Antal lærere Ilinniar. kat. Antal lærere Ilinniar. tiimi Lærertimer Ilinniar. tiimi Lærertimer Ilinniar. tiimi Lærertimer Ilinniar. tiimi Lærertimer Nanortalik Imm. / Spec Qaqortoq Imm. / Spec Narsaq Imm. / Spec Paamiut Imm. / Spec , ,5 0 0 Nuuk Imm. / Spec , Maniitsoq Imm. / Spec 1 784, , , ,85 Sisimiut Imm. / Spec , , Kangaatsiaq Imm. / Spec , , ,4 Aasiaat Imm. / Spec , ,5 Qasigiannguit Imm. / Spec , , Ilulissat Imm. / Spec , , ,9 Qeqertarsuaq Imm. / Spec Uummannaq Imm. / Spec , Upernavik Imm. / Spec , , ,65 Qaanaaq Imm. / Spec , Ittoqqortoormii Imm. / Spec Ammassalik Imm. / Spec , Ado Lyngep Atuarfia Imm. / Spec Nuna tamakkerlugu / Total Imm. / Spec , , , ,3 I procent 3,7% 4,3% 67,6% 64,5% 9,7% 12,6% 19,0% 18,6%

41 Immikkut atuartitsineq / Specialundervisning 2020/2021 Atuartut immikkut atuartitaanerannut peqqutit/årsager til elevernes modtagelse af specialundervisning: Kujalleq Niviarsiaqqat katillugit/antal piger Nukappiaqqat katillugit/antal drenge Adfærd/kontakt/trivsel (AKT) Faglige læringsvanskeligheder (Specifikke) Generelle læringsvanskeligheder Udviklingsforstyrrelse Mental retardering/udviklingshæmmet Motorisk Tale- og sproghandicap Synshandicap Dysleksi (Særlige læringsvanskeligheder) Hjerneskade Epilepsi Andet Ingen af ovenstående I alt I alt Sermersooq Niviarsiaqqat katillugit/antal piger Nukappiaqqat katillugit/antal drenge Adfærd/kontakt/trivsel (AKT) Faglige læringsvanskeligheder (Specifikke) Generelle læringsvanskeligheder Udviklingsforstyrrelse Mental retardering/udviklingshæmmet Motorisk Tale- og sproghandicap Synshandicap Dysleksi (Særlige læringsvanskeligheder) Hjerneskade Epilepsi Andet Ingen af ovenstående I alt I alt 56

42 Immikkut atuartitsineq / Specialundervisning 2020/2021 Atuartut immikkut atuartitaanerannut peqqutit/årsager til elevernes modtagelse af specialundervisning: Qeqqata Niviarsiaqqat katillugit/antal piger Nukappiaqqat katillugit/antal drenge Adfærd/kontakt/trivsel (AKT) Faglige læringsvanskeligheder (Specifikke) Generelle læringsvanskeligheder Udviklingsforstyrrelse Mental retardering/udviklingshæmmet Motorisk Tale- og sproghandicap Synshandicap Dysleksi (Særlige læringsvanskeligheder) Hjerneskade Epilepsi Andet Ingen af ovenstående I alt I alt Qeqertalik Niviarsiaqqat katillugit/antal piger Nukappiaqqat katillugit/antal drenge Adfærd/kontakt/trivsel (AKT) Faglige læringsvanskeligheder (Specifikke) Generelle læringsvanskeligheder Udviklings-forstyrrelse Mental retardering/udviklingshæmmet Motorisk Tale- og sproghandicap Synshandicap Dysleksi (Særlige læringsvanskeligheder) Hjerneskade Epilepsi Andet Ingen af ovenstående I alt I alt 57

43 Immikkut atuartitsineq / Specialundervisning 2020/2021 Atuartut immikkut atuartitaanerannut peqqutit/årsager til elevernes modtagelse af specialundervisning: Avannaata Niviarsiaqqat katillugit/antal piger Nukappiaqqat katillugit/antal drenge Adfærd/kontakt/trivsel (AKT) Faglige læringsvanskeligheder (Specifikke) Generelle læringsvanskeligheder Udviklingsforstyrrelse Mental retardering/udviklingshæmmet Motorisk Tale- og sproghandicap Synshandicap Dysleksi (Særlige læringsvanskeligheder) Hjerneskade Epilepsi Andet Ingen af ovenstående I alt I alt Nuna tamakkerlugu/hele landet Niviarsiaqqat katillugit/antal piger Nukappiaqqat katillugit/antal drenge Adfærd/kontakt/trivsel (AKT) Faglige læringsvanskeligheder (Specifikke) Generelle læringsvanskeligheder Udviklingsforstyrrelse Mental retardering/udviklingshæmmet Motorisk Tale- og sproghandicap Synshandicap Dysleksi (Særlige læringsvanskeligheder) Hjerneskade Epilepsi Andet Ingen af ovenstående I alt I alt 58

44 Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Tiimit atuartitsiviit Undervisningstimer Immikkut atuartitsineq Specialundervisning Katillugit Elevtal Elevtal Elevtal I alt kl kl kl kl kl kl. Imm. / Spec. KOMMUNE KUJALLEQ Nanortalik , ,25 Qaqortoq Narsaq , ,7 3745, ,34 Hjemmeundervisning Katillugit / I alt , , , ,59 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Paamiut , , ,65 Nuuk , , , , ,5 Ittoqqortoormiit , ,4 Tasiilaq Katillugit / I alt , , , , ,5 QEQQATA KOMMUNIA Maniitsoq , , ,8 8955, ,05 Sisimiut , , , , ,34 Katillugit / I alt , , , , ,4 KOMMUNE QEQERTALIK Kangaatsiaq , ,3 4871,9 3105, ,16 Aasiaat , ,2 6373, ,2 Qasigiannguit , ,5 3022,2 2071, ,75 Qeqertarsuaq Katillugit / I alt , , , ,11 AVANNAATA KOMMUNIA Ilulissat , , , , ,12 Uummannaq ,6 7200,9 8914, , ,65 Upernavik , , , , ,4 Avanersuaq ,7 2328, , ,35 Katillugit / I alt , , , , ,5 ADO LYNGE Katillugit / I alt , , , ,1 59

45 Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Suliassanut allanut tiimit Timer til øvrige opgaver Ilinniartitsisut tiimii (faktor1,88 ilanng.) Lærertimer i alt (incl. faktor1,88) Atuartitsinermut tiimit atuartumut ataatsimut - Undervisningstimer pr. elev kl. Imm. / Spec. Katillugit I alt Suliassanut allanut tiimit atuartumut Øvrige opgaver i timer pr. elev Ilinn. tiimii katillugit atuartumut Lærertimer i alt pr. elev 35602, ,61 97,29 25,90 123,19 205,79 437, , ,86 56,05 44,82 100,87 162,69 352, , ,859 79,38 22,15 101,53 8,01 339, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 70,28 33,56 103,84 127,87 360, , ,212 60,46 15,59 76,05 200,77 343, , ,63 51,39 17,30 68,70 116,39 245, , , ,06 0,00 103,06 152,40 346, , ,45 74,50 23,21 97,72 172,09 355, , ,92 56,81 17,79 74,60 131,23 271, , ,42 75,91 23,50 99,41 134,53 321, , ,22 74,76 17,73 92,49 148,09 321, , ,64 75,12 19,56 94,69 143,79 321, , , ,73 21,12 137,85 232,89 492, , ,72 69,75 19,50 89,25 152,93 320, , ,8 81,30 15,46 96,76 151,51 333, , ,36 80,00 24,24 104,24 187,94 383, , ,08 81,83 19,72 101,54 172,10 363, , ,52 64,15 33,43 97,58 205,47 388, , ,71 82,06 20,54 102,60 204,38 397, , ,09 88,68 24,40 113,08 193,56 406, , ,578 91,16 9,38 100,54 189,40 378, , ,9 76,91 26,36 103,27 200,51 394, ########### ######## ######## ######## ######## ,9 68,43 21,82 90,24 151,78 325,57 60

46 Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Tiimit atuartitsiviit Undervisningstimer Immikkut atuartitsineq Specialundervisning 1,88 Immikkut atuartitsineq Specialundervisning 2,25 Elevtal Elevtal Elevtal Elevtal kl kl kl. Spec kl kl kl. Imm. / Spe. NANORTALIK Nanortalik , Aappilattoq Narsaq Kujalleq Tasiusaq Alluitsup Paa Ammassivik Katillugit / I alt , QAQORTOQ Qaqortoq Saarloq Eqalugaarsuit Qassimiut Specialskolen Katillugit / I alt NARSAQ Narsaq , ,7 3347, Igaliku Narsarsuaq ,8 270 Qassiarsuk Katillugit / I alt , ,7 3745, Hjemmeundervisning Katillugit / I alt

47 Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Katillugit Suliassanut allanut tiimit Ilinniartitsisut tiimii Atuartitsinermut tiimit atuartumut ataatsimut - Undervisningstimer pr. elev Suliassanut allanut tiimit atuartumut Ilinn. tiimii katillugit atuartumut I alt Timer til øvrige opgaver og andet undervisning Lærertimer i alt kl. Imm. / Spe. Katillugit I alt Øvrige opgaver i timer pr. elev Lærertimer i alt pr. elev 14561, , ,3 76,54 24,58 101,12 180,26 370, ,5 3453,1 331,67 0,00 331,67 527, , , ,6 482,50 320,00 802,50 797, , ,2 3777,4 137,86 0,00 137,86 280,46 539, , ,7 128,00 0,00 128,00 192,34 432, , ,5 482,50 150,00 632,50 809, , , , ,6 97,29 25,90 123,19 205,79 437, , ,9 54,12 44,62 98,74 159,68 345,31 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 247,50 75,00 322,50 481, , , ,9 56,05 44,82 100,87 162,69 352, , , ,6 68,58 22,58 91,16 128,64 300, , ,5 247,50 0,00 247,50 406,32 871, ,8 1765,1 3975,6 195,97 0,00 195,97 294,18 662, , ,2 170,29 42,29 212,57 407,53 807, , , ,9 79,38 22,15 101,53 148,62 339,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Tiimit atuartitsiviit Undervisningstimer Immikkut atuartitsineq Specialundervisning PAAMIUT Elevtal Elevtal Elevtal kl kl kl kl kl kl. Imm. / Spe. Paamiut ,55 Arsuk ,1 Katillugit / I alt , ,55 0 NUUK Samuel Kleinschmidt , ,8 6441, Ukaliusaq , ,9 5562, Atuarfik Hans Lynge , , ,5 4463,25 Nuussuup Atuarfia Kangillinnguit , Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Katillugit / I alt , , , ,25 0 MANIITSOQ At. Kilaaseeraq , , ,3 7023,88 Atammik ,5 1775,59 581,25 Napasoq ,75 55,5 Kangaamiut Katillugit / I alt , , ,8 8955,13 0

49 Katillugit I alt Suliassanut allanut tiimit Timer til øvrige opgaver Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Ilinniartitsisut tiimii (faktor 1,88 ilanng.) Lærertimer i alt (incl. faktor 1,88) Atuartitsinermut tiimit atuartumut ataatsimut - Undervisningstimer pr. elev kl. Imm. / Spe. Katillugit I alt Suliassanut allanut tiimit atuartumut Øvrige opgaver i timer pr. elev Ilinn. tiimii katillugit atuartumut Lærertimer i alt pr. elev 11309, , ,1 56,67 16,29 72,96 194,41 331, ,1 2391, ,1 144,30 0,00 144,30 341,59 612, , , ,2 60,46 15,59 76,05 200,77 343, , , ,8 57,37 19,48 76,85 151,12 295, , , ,4 46,14 14,36 60,49 103,20 216, , , ,0 43,83 9,42 53,25 86,56 186, , ,0 63,90 46,34 110,24 181,07 388, , , ,6 49,16 9,11 58,28 89,47 199, ,8 4543,4 86,47 0,00 86,47 104,69 267, , ,4 150,00 0,00 150,00 287,34 569, , , ,6 51,39 17,30 68,70 116,39 245, , , ,2 66,28 23,03 89,31 126,35 294, , , ,7 97,66 22,36 120,01 123,44 349, , ,4 4969,8 188,03 0,00 188,03 198,71 552, , ,7 109,15 32,93 142,07 188,36 455, , , ,4 75,91 23,50 99,41 134,53 321,43

50 Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Tiimit atuartitsiviit Undervisningstimer Immikkut atuartitsineq Specialundervisning SISIMIUT Elevtal Elevtal Elevtal kl kl kl kl kl kl. Imm. / Spe. Minngort. At ,75 Nalunng. At Qinnguata Atuarfia , , , ,74 Itilleq Sarfannguit Katillugit / I alt , , , ,49 0 KANGAATSIAQ Kangaatsiaq Attu , ,55 700,2 975,71 Iginniarfik Ikerasaarsuk ,4 667,5 712,8 Niaqornaarsuk ,8 1577,25 798,9 644,4 Katillugit / I alt , ,3 4871,9 3105,11 0 AASIAAT Gammeqarfik , ,5 6373, Akunnaaq ,7 Kitsissuarsuit ,4 Ikamiut , Katillugit / I alt , ,2 6373, QASIGIANNGUIT Qasigiannguit , ,5 3022,2 2071,8 Katillugit / I alt , ,5 3022,2 2071,8 0

51 Katillugit I alt Suliassanut allanut tiimit Timer til øvrige opgaver Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Ilinniartitsisut tiimii (faktor 1,88 ilanng.) Lærertimer i alt (incl. faktor 1,88) Atuartitsinermut tiimit atuartumut ataatsimut - Undervisningstimer pr. elev kl. Imm. / Spe. Katillugit I alt Suliassanut allanut tiimit atuartumut Øvrige opgaver i timer pr. elev Ilinn. tiimii katillugit atuartumut Lærertimer i alt pr. elev 28482, , ,9 55,30 19,07 74,37 161,75 301, , ,7 82,80 15,33 98,14 132,04 316, , , ,4 103,90 20,39 124,29 153,72 387, ,0 206,25 37,50 243,75 0,00 458, ,2 288,75 22,50 311,25 325,00 910, , , ,2 74,76 17,73 92,49 148,09 321, , ,2 102,50 20,07 122,57 205,75 436, , , ,9 114,34 39,03 153,36 240,11 528, , ,9 410,00 0,00 410,00 652, , ,7 4336, ,2 122,98 0,00 122,98 271,06 502, , , ,0 121,31 22,22 143,53 231,44 501, , , ,2 116,73 21,12 137,85 232,89 492, , , ,3 64,07 20,90 84,97 146,25 305,99 987,7 2525, ,8 109,74 0,00 109,74 280,65 486, , ,0 224,77 0,00 224,77 227,71 650, , , ,7 132,97 0,00 132,97 229,99 479, , , ,7 69,75 19,50 89,25 152,93 320, , , ,8 81,30 15,46 96,76 151,51 333, , , ,8 81,30 15,46 96,76 151,51 333,42

52 Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Tiimit atuartitsiviit Undervisningstimer Immikkut atuartitsineq Specialundervisning ILULISSAT Elevtal Elevtal Elevtal kl kl kl kl kl kl. Imm. / Spe. At. Mathias Storch ,2 7833, , ,75 At. Jørgen Brønlund ,5 6822, , Ilimanaq ,85 Oqaatsut ,55 129,75 Qeqertaq ,2 110,4 552 Saqqaq ,5 905,85 466,65 Katillugit / I alt , , , ,4 0 QEQERTARSUAQ Qeqertarsuaq Kangerluk Katillugit / I alt UUMMANNAQ Uummannaq , ,4 4260,6 4241,7 Niaqornat ,8 Qaarsut ,8 950,4 Ikerasak ,6 1135,2 844,8 528 Saattut ,8 883,2 552 Ukkusissat ,25 859,5 888,15 286,5 Katillugit / I alt ,6 7200,9 8914, ,2 0

53 Katillugit I alt Suliassanut allanut tiimit Timer til øvrige opgaver Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Ilinniartitsisut tiimii (faktor 1,88 ilanng.) Lærertimer i alt (incl. faktor 1,88) Atuartitsinermut tiimit atuartumut ataatsimut - Undervisningstimer pr. elev kl. Imm. / Spe. Katillugit I alt Suliassanut allanut tiimit atuartumut Øvrige opgaver i timer pr. elev Ilinn. tiimii katillugit atuartumut Lærertimer i alt pr. elev 31797, , ,7 62,56 52,24 114,79 238,31 454, , , ,7 58,06 17,07 75,14 169,76 311,02 878, , ,3 125,55 0,00 125,55 219,87 455,90 882,3 1762, ,7 176,46 0,00 176,46 352,59 684, ,6 3197, ,4 85,87 30,67 116,53 177,66 396, , ,8 123,53 33,33 156,86 273,88 568, , , ,5 64,15 33,43 97,58 205,47 388, , ,4 80,00 24,24 104,24 187,94 383, , ,4 80,00 24,24 104,24 187,94 383, , , ,9 58,53 22,68 81,22 191,71 344, ,8 1702, ,2 217,56 0,00 217,56 340,42 749, ,2 2558, ,2 130,71 0,00 130,71 196,83 442, ,6 6324, ,2 119,81 22,96 142,77 274,96 543, , ,0 115,00 18,40 133,40 194,24 445, ,4 3532, ,2 164,26 19,10 183,36 235,50 580, , ,7 82,06 20,54 102,60 204,38 397,27

54 Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Tiimi atuartitsiviit Undervisningstimer Immikkut atuartitsineq Specialundervisning UPERNAVIK Elevtal Elevtal Elevtal kl kl kl kl kl kl. Imm. / Spe. Upernavik ,6 4577,7 4053,9 3050,4 Upernavik Kujalleq ,4 1862,4 902,1 1018,5 Kangersuatsiaq , Aappilattoq ,5 570 Naajaat ,3 Innaarsuit ,8 1711,5 Tasiusaq , , ,9 Nutaarmiut ,1 Nuussuaq ,4 902,1 960,3 Kullorsuaq , , ,75 Katillugit / I alt , , , ,55 0 AVANERSUAQ Qaanaaq ,8 3284,1 2328, ,2 Savissivik ,6 Qeqertat ,6 Siorapaluk ,6 Katillugit / I alt ,7 2328, ,2 0

55 Katillugit I alt Suliassanut allanut tiimit Timer til øvrige opgaver Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Ilinniartitsisut tiimii (faktor 1,88 ilanng.) Lærertimer i alt (incl. faktor 1,88) Atuartitsinermut tiimit atuartumut ataatsimut - Undervisningstimer pr. elev kl. Imm. / Spe. Katillugit I alt Suliassanut allanut tiimit atuartumut Øvrige opgaver i timer pr. elev Ilinn. tiimii katillugit atuartumut Lærertimer i alt pr. elev 13872, , ,3 63,29 17,84 81,13 187,48 340, ,4 5188, ,9 113,75 30,86 144,62 157,24 429, ,4 4283, ,1 151,97 32,33 184,30 237,96 584, ,5 2882,5 7008,2 124,96 43,85 168,81 221,73 539,09 960,3 1086, ,8 320,10 0,00 320,10 362,16 963, ,3 2089, ,0 88,40 0,00 88,40 80,35 246, , , ,7 97,91 36,03 133,94 253,66 505,46 980,1 1068, ,8 98,01 0,00 98,01 106,82 291, ,8 2737, ,8 134,78 0,00 134,78 144,08 397, , ,5 87,60 44,00 131,60 234,51 481, , , ,1 88,68 24,40 113,08 193,56 406, , , ,4 77,36 10,18 87,54 161,85 326,42 948,6 1954, ,0 189,72 0,00 189,72 390,92 747,60 669,6 1317, ,3 669,60 0,00 669, , ,27 651,6 1324,9 2549,9 217,20 0,00 217,20 441,63 849, , , ,6 91,16 9,38 100,54 189,40 378,41

56 Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Atuartut qassiuneri Tiimi atuartitsiviit Undervisningstimer Immikkut atuartitsineq Specialundervisning ITTOQQORTOOR. Elevtal Elevtal Elevtal kl kl kl kl kl kl. Imm. / Spe. Ittoqqortoormiit , Katillugit / I alt , AMMASSALIK Tasiilaq Isertoq Diileriilaaq Kulusuk Kuummiut Sermiligaaq Katillugit / I alt KOMMUNIT AVATAANI / UDENFOR KOMMUNERNE Ado Lyngep Atuarfia Katillugit / I alt NUNA TAMAKKERLUGU / TOTAL I ALT Katillugit / I alt , , ,68 0

57 Katillugit I alt Suliassanut allanut tiimit Timer til øvrige opgaver Ilinniartitsisut tiimii / Lærertimeforbrug 2020/21 Ilinniartitsisut tiimii (faktor 1,88 ilanng.) Lærertimer i alt (incl. faktor 1,88) Atuartitsinermut tiimit atuartumut ataatsimut - Undervisningstimer pr. elev kl. Imm. / Spe. Katillugit I alt Suliassanut allanut tiimit atuartumut Øvrige opgaver i timer pr. elev Ilinn. tiimii katillugit atuartumut Lærertimer i alt pr. elev 6080,4 8991, ,6 103,06-103,06 152,40 346, ,4 8991, ,6 103,06 0,00 103,06 152,40 346, , ,5 90,35 192,31 81,13 148,49 301,01 0 0,0 0,00-0,00 0,00 0, ,3 6673,5 190,70-190,70 308,83 667, , ,2 201,60 300,00 168,00 274,60 590, ,8 6387,2 62,22-62,22 119,59 236, , ,1 122,35 175,00 99,05 138,55 324, , ,5 74,50 23,21 97,72 172,09 355, , ,8-345,00 345,00 512, , , ,8 0,00 345,00 345,00 512, , , , ,647 63,76 20,79 84,56 145,98 304,95

58 Assit Fotos: Peter Langendorff Hansen ISBN:

KALAALLISUT/GRØNLANDSK

KALAALLISUT/GRØNLANDSK Imai: Indholdsfortegnelse: KALAALLISUT / GRØNLANDSK... 2 QALLUNAATUT / DANSK... 14 TULUTTUT / ENGELSK... 19 MATEMATIKKI /MATEMATIK... 20 PINNGORTITALERINEQ /NATURFAG... 24 FYSIKKI/KEMII / FYSIK/KEMI...

Rohkem

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut.

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Ilaatigut pinaveersaartitsinermik sulinermik annertusaajuarnikkut.

Rohkem

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT IMMIKKOORTUMUT PILERSAARUT SEKTORPLAN FOR KOLLEGIER

Rohkem

Microsoft Word - E4 Damer

Microsoft Word - E4 Damer Results U6 Cycle Tour 2014-07-10 Stage 4 Trimtex Criterium Class Damer Distance: 14 laps x 2,3 kms = 32,2 kms., Average speed: 38,0 kms/h. Plc No Name Club Time Diff Po 1 564 Nina Schultz Team Rytger 50:47

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING DECEMBER 2014 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloq

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING DECEMBER 2014 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloq AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING DECEMBER 2014 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Rohkem

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 2 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen

Rohkem

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG FLEKSIBELT UDDANNELSESSYSTEM ANALYSE- OG UDVIKLINGSPROJEKTET

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigiinneermullu Naalakkersuisup Karl Frederik Danielsenip

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

ATUAKKAT ATUARFINNUT BØGER TIL SKOLERNE

ATUAKKAT ATUARFINNUT BØGER TIL SKOLERNE ATUAKKAT ATUARFINNUT BØGER TIL SKOLERNE 2019-20 www.milik.gl Asasakka ilinniartitsisut! Saqqummersitsivik milik publishingip atuakkanik pitsaasunik saqqummersitsisarnini ilisimaneqaatigaa, ukiullu ingerlanerini

Rohkem

DALACUP SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist Ludvika 2 Gustav Hedström Ludvika 1 3 Hugo Langanger Ludvika 4 Isak Toivanen B

DALACUP SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist Ludvika 2 Gustav Hedström Ludvika 1 3 Hugo Langanger Ludvika 4 Isak Toivanen B DALACUP 2014-2015 SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist 2 Gustav Hedström 1 3 Hugo Langanger 4 Isak Toivanen 5 Mathias Westman 6 Linnea Nygårds 7 Lisette Forslund 8 Max Wiberg 2 9 Amadeus

Rohkem

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiarfiit KUJATAA nunaminertat tallimaasut nunalerinermik

Rohkem

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014- Kommuneplantillæg nr. 48 til Qaasuitsup

Rohkem

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 Kangiata illorsua, Ilulissat KPT ILU 1200-C12 Isfjordscenter, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaanut 2014- Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup 26-imut

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaanni kujataanilu najugaqarfiusimasunik ilisimatusartussanngorput.

Rohkem

MEHED

MEHED 2015 hooaja nominendid Eesti kergejõustiku auhindadele MEHED Roman Fosti Klubi: Stamina SK Treener: Jane Salumäe 10000m, poolmaraton, maraton PB:30:22,54/1:04.42/2:17.54 SB:30:22.54/1:04.42/2:20.22 - MM,

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx AASIAAT Aasiaat TAPILIUT NR. 17 AASIANNUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA 1993-2005 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLAN 1993-2005 FOR AASIAAT MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut annikitsortalersukkanillu

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P /TC/BMW R 5..0 :0 Race started at :: Julius Skirmantas 0 :5.0 :58. Honda civic 88 Marius Miskunas 0 8. 0:.5 :5.5 Civic TypeR Andrius Keblys 0. 0:. :00.0 Honda Civic Type-R 5 5 Sari's racing team 5 0 :.5

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Den 1. marts 2018 kl. 09:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer var Louise Skifte. Domsmænd var og. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS

Rohkem

(Microsoft Word - KNR Public Service redeg\370relse 2010_KAL)

(Microsoft Word - KNR Public Service redeg\370relse 2010_KAL) KALAALLIT NUNAATA RADIOA INNUTTAASUNIK KIFFARTUUSSINEQ PILLU- GU NASSUIAAT 2010 NUUK, SEPTEMBARI, 2011 1. KINGUMUT QIVIARNEQ TV-p immiussisarfissuata qilaava (Asseq: Deluxus Studio) Kulturi Innuttaasunik

Rohkem

untitled

untitled SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Ukiut 25-iat Nr. 22-27. Maj 2015 25. årgang Russit Inuusuttut ornittagassaannut tunissuteqarput AUTHORISED DEALER Russer donerede pengegave til ungdomshuset (Ass./Foto: Johannes

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT   AF   RETSBOGEN 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 20. september 2016 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfik Kangaatsiaq suliami

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Forslag til Lokalplan A26.1

Forslag til Lokalplan A26.1 A26.1 Pilersaarusiaq Aasiaat Kommuneat Killeqarfik nutaaq A26 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik Lokalplan Aasiaat Kommune Nyt rammeområde A26 Boligområde i Aasiaat Syd Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1

Rohkem

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 Eqqaaveqarfik, Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ 1700 E08-ip pilersaarutaa. Immikkoortoq teknikkimut

Rohkem

Telenorkarusell Startliste J01 Start nr Navn Klubb Tid Brikkenr Serina Litlehamar Kjetilstad Suldal IL Adine Apela

Telenorkarusell Startliste J01 Start nr Navn Klubb Tid Brikkenr Serina Litlehamar Kjetilstad Suldal IL Adine Apela J01 1 2 3 4 Serina Litlehamar Kjetilstad Suldal IL 18.00.30 Adine Apeland Breiland Hjelmeland IL 18.00.30 Selma Solvang Erfjord IL 18.01.00 Hanna Lunde Hoftun Suldal IL 18.01.00 Påmeldte: 4 Startende:

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 15. november 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0141-2018

Rohkem

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2011-mut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199 JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 2 30,85 Ireen Tarto 3 31,05 Marin Merisalu 4 31,12 Janeli Jaomaa 1999 Tartu UK 5 32,74

Rohkem

Relsultatlista Campusspelen 2018 del2 Datum: Plats: Umeå, CAMPUS Friidrottsarena Tävlingsledning: Helena Karlsson Eltid: Hanna Viklund, Beng

Relsultatlista Campusspelen 2018 del2 Datum: Plats: Umeå, CAMPUS Friidrottsarena Tävlingsledning: Helena Karlsson Eltid: Hanna Viklund, Beng Relsultatlista Campusspelen 2018 del2 Datum: 2018-0829 Plats: Umeå, CAMPUS Friidrottsarena Tävlingsledning: Helena Karlsson Eltid: Hanna Viklund, Bengt Reinholdsson Starter: Åke Larsson Sekretariat: AK

Rohkem

Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2

Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2 Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2006 TÜASK 1.01,04 4. Triin Virve 2005 1.01,59 5. Petra

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

KuusaluLapsed xls

KuusaluLapsed xls Kuusalu valla laste kergejõustiku päev 17.09.2006 Kuusalu staadion 11-12 a poisid 60 m I Severi Jõõras 10.04.95 Kuusalu SK 9,1 II Taavi Tšernjavski 04.03.95 Loksa kk 9,2 III Aare Viilver 09.02.95 Leksi

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. april 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 244/16

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Marts Uge Nr.7 ARNAT ULLUAT Maniitsoq 8. marts Maniitsup oqaluffitoqaani Arnat Ulluanni malunnartitsineq. KVINDERNES KAMPDAG I den gamle

Marts Uge Nr.7 ARNAT ULLUAT Maniitsoq 8. marts Maniitsup oqaluffitoqaani Arnat Ulluanni malunnartitsineq. KVINDERNES KAMPDAG I den gamle Marts Uge 13 2018 Nr.7 ARNAT ULLUAT Maniitsoq 8. marts 2018. Maniitsup oqaluffitoqaani Arnat Ulluanni malunnartitsineq. KVINDERNES KAMPDAG I den gamle kirke i Maniitsoq var der markering af kvindernes

Rohkem

BIG_f_ doc

BIG_f_ doc BIG KERGEJÕUSTIKU KULDLIIGA FINAAL 01.08.2007 Tallinn, Kadrioru staadion MEHED M 100 m (tuul: +1.8) 1. Henri Sool SK Altius 10,71 2. Asko Anipai KJK Lõunalõvi 11,05 3. Rauno Kirschbaum SK Altius 11,16

Rohkem

(rb

(rb 1 UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 7. marts 2017 kl. 9.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Ilulissat offentligt retsmøde på Hotel Icefjord mødelokale. Kredsdommer var Nicolaj Geisler. Domsmænd

Rohkem

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T Event 1 Women, 50m Butterfly Open 12.01.2018 Results 14 years and younger 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 31.03 485 2. TIMOFEJEVA, Polina 05 Vim 31.89 446 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 35.57

Rohkem

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI TPM MEETING IN ESTONIA 2017-1LV01-KA219-035479_5 TUESDAY 29 th January 2019 28/01/2019-01/02/2019 9.50 Projekti partnerid: Leikskolinn Solborg (Island), Tallinn-Paide liinibuss Vaivaru pamatskola (Läti),

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

Swiss Synchro Results

Swiss Synchro Results Figurenwettkampf Teil IV Uster 13.01.2019 Pflicht ResultateKat. V Novizen Schiedsrichter: Brennwald Nina RANG Rang St# Schwimmerin Klub/Verband Pflicht Pkte E# 1 2 Bonifaccio Giulia LUG 53.7620 3 0 2 13

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem