KESKKONNAARUANNE 2019

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KESKKONNAARUANNE 2019"

Väljavõte

1 KESKKONNAARUANNE 2019 Sillamäe 2020

2 SISUKORD: 1 KESKKONNAARUANDE SISU JA ULATUS AS ÖKOSIL TUTVUSTUS KESKKONNAPOLIITIKA KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEM KESKKONNAALASED ÕIGUSLIKUD NÕUDED KESKKONNAASPEKTID JA KESKKONNAMÕJU KESKKONNAEESMÄRGID JA -TEGEVUSKAVA ETTEVÕTTE EESMÄRGID 2019 JA NENDE TULEMUSED KESKKONNAEESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA KESKKONNATEGEVUSE TULEMUSLIKKUSE HINNANG VEE KASUTUS NÕRGVESI OHTLIKUD AINED JÄÄTMEKÄITLUS ENERGIAKASUTUS BIOLOOGILINE MITMEKESISUS KESKKONNATEGEVUSE TULEMUSLIKKUSE NÄITAJAD MUUD KESKKONNATEGEVUSE TULEMUSLIKKUSEGA SEOTUD ASJAOLUD SOTSIAALNE VASTUTUS TÖÖTAJATE KAASAMINE KESKKONNAARUANDE KINNITAMINE / 16

3 1 KESKKONNAARUANDE SISU JA ULATUS Ettevõte: AS Ökosil. Aadress: Kesk nt 2, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, Tegevusala: Ohtlike jäätmete käitlemine ja füüsikalis-keemiline töötlus. Ettevõtte tegevus valdkonnad on EMTAK koodidele alusel: (Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus), (Muu teimimine ja analüüs), NACE kood EMAS käsitlusala: Tuha- ja happejäätmete kogumine, käitlemine ja taaskasutamine. Õli sisaldavate jäätmete vastuvõtmine ja vedu. Ash- and acidwaste collection, management and recycling. Oil wastes collection and transport. NB! Keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS käsitlusalasse ei kuulu suurte saneerimisprojektide juhtimine, keskkonnaalane nõustamine, keskkonnaseire, geotehniline seire, teimimine. Elutsükli hindamine: Ettevõtte elutsükli kirjeldus hõlmab happe jääkide ja põlevkivituha saabumist süvendisse kuni setete täitematerjalina taaskasutamisega nt Sillamäe Sadama laiendustöödel. Lisaks ka õli sisaldavate jäätmete vastuvõtmist laevadelt ning nende vedu kuni üleandmiseni alltöövõtjatele. Sisu: Keskkonnaaruanne on koostatud lähtuvalt EMAS määruse nõuetele (Euroopa ühenduse määrus nr 1221/2009/EÜ (EMAS määrus), muudetud Euroopa Komisjoni määrustega (EL) nr 2017/1505 ja (EL) 2018/2026), mille kohaselt on põhiteemadeks: organisatsiooni struktuur ja tegevust; keskkonnapoliitikat ja keskkonnajuhtimissüsteemi; keskkonnaaspekte ja mõju; keskkonnakava, -eesmärke ja ülesandeid; leskkonnategevuse tulemuslikkust ja kehtivaid keskkonnaalaseid õigusaktide kohustustele vastavust; Raporteerimise periood: AS ÖKOSIL TUTVUSTUS AS Ökosil on keskkonnakaitse valdkonnas tegutsev ettevõte, mis tegutseb Sillamäe linna tööstuspiirkonnas, Sillamäe vabatsooni territooriumil. AS Ökosil on AS-i Silmet Grupp tütarettevõte, kellele kuulub 65% AS-i Ökosil aktsiatest, 35% aktsiatest kuulub riigile. Ettevõtte on loodud Sillamäe vabatsooni ettevõtete suurte keskkonnaprojektide elluviimiseks ning keskkonnakorralduse ja - seirega seonduvate teenuste osutamiseks. AS-il Ökosil on osakonnad Tallinnas ja Sillamäel. Ettevõtte tehniline baas ja akrediteeritud laboratoorium asuvad Sillamäel tööstustsoonis, mille territooriumi valdaja on AS Sillamäe Sadam. AS Ökosil teostab järgmiseid jäätmekäitluse protseduure: A. AS NPM Silmet tehnoloogiliste protsessi käigus moodustavate hapete jääkide ja Silpower-i põlevkivituha jäätmete segude neutraliseerimine neutraliseerimissõlmes; AS NPM Silmet tehnoloogilistes protsessides moodustavate happe jääkide ja AS Silpower põlevkivituha jäätmete segu neutraliseerimine toimub AS Ökosil neutraliseerimissõlmes. 3 / 16

4 NPM Silmet AS-i happelised jäätmed ning AS-i Silpower põlevkivituhapulp saabuvad eraldi torustikkudega AS-i Ökosil tuhakogumissõlmes olevasse spetsiaalsesse väikesesse süvendisse, kus toimub neutraliseerimisprotsess. Neutraliseerimissõlm kujutab endast süvendatud ala tuha kogumisbasseini pealispinnal. Kahe jäätmevoo ühinemisel toimub neutraliseerimisreaktsioon, mille tulemuseks on stabiliseeritud setted. B. Silpower-i põlevkivituha jäätmete ja neutraliseerimisel tekkivate stabiliseeritud setete taaskasutuseks ettevalmistamine; Kustutatud lubja Ca(OH)2 toimel tuhas sisalduvad komponendid sadestatakse välja püsivate, lahustumatute Ca-ühenditena. Põlevkivituha laagerdumisel toimub tuha edasine stabiliseerumine, kuna Ca(OH)2 reageerimisel õhus sisalduva CO2 -ga tekivad vees praktiliselt lahustumatud karbonaadid (toimub tsementeerumise protsess) ning tuhk muutub praktiliselt inertseks. Uuringud on näidanud, et prügilakehandis (tuhaladestul) säilib Ca(OH)2 toimel leeliselise liigvee keskkond, mis tagab sademe stabiilsuse, kuna selles keskkonnas ei toimu sademes olevate komponentide lahustumist ega väljaleostumist. Neutraliseeritud jäätmed koos põlevkivituha pulbriga suunduvad isevooluliselt tuhakäitlussõlme. Tuhaladestule tuhapulbi hüdrotranspordiks kasutatav vesi ringleb mööda kinnist süsteemi: tuha transpordivee torustik tuhaärastus tuhapulbitorustik tuhakogumissõlme settimistiik tuhakogumissõlme selitamistiik tuhakogumissõlme veevõtutiik tuhapulbi transpordivee torustik. Ülemistes tuhaladestu sihttsoonides voolab selitatav (setitatud) vesi alla, selistusvee tiikide kaskaadi, mis koosneb neljast tiigist. Viimasest tiigist pumbatakse vesi tagasi AS-i Silpower tuhajaoskonda, kus algab uus tuha transpordi tsükkel. Selitatud veesüsteem on suletud tsükliga. Selitatud vesi on leeliseline (ph 12-13). Tuhakäitlussõlm asub Sillamäe tuhaväljal (prügilana lõpetati tegevus 2009.a), mis on rajatud basseinide süsteemina: Kahest settetiigist, kus toimub püdelate tuhajäätmete eraldamine jääkveest 6-12 kuu jooksul settimistiigis hoidmine, kus toimub segust veesisalduse maksimaalne vähendamine (jäätmete kuivatamine ja kivistumine), sh neutraliseerimisprotsessis stabiliseeritud (ph 6-9) jäätmete tekkimine. Protsessis luuakse eeldused jäätmete taaskasutamiseks pinnase täitematerjalina. Selitamistiigist, kus toimub vee selitamine. Veevõtutiigist, kus selitatud vesi suunatakse tagasi AS- Silpower hüdrotuhaärastussüsteemi. C. Kuivatatud ja tahkestunud põlevkivituha jäätmete ja stabiliseeritud setete kasutamine ehitus- ja pinnasetäitematerjalina Sillamäe sadama laiendustöödel; Stabiliseeritud kuivanud ja kivistunud põlevkivituha jäätmed ( *) veetakse 6-12 kuulise säilitamise järel Sillamäe Sadam territooriumile, kus seda kasutatakse ehitus- ja pinnase täitematerjalina sadama laiendustöödel. Kirjeldatud tegevusele on Keskkonnaministeerium kirjaga nr /607-8 andnud heakskiidu, samuti viidi läbi keskkonnamõju hindamine. Jäätmete vedu toimub autotranspordiga ja tasandamine täite alal buldooseriga. Ettevõttele on teostatud IPT Projektijuhtimise poolt uuring AS Ökosil Tuhakäitlussõlme rafinaatide neutraliseerimiseks kasutatud tsementeerunud põlevkivituha koostis ja leostusomadused. D. Õli sisaldavate jäätmete teistelt ettevõtetelt vastuvõtmine, kogumine ja vedu. Vastuvõtmiseks kasutatakse spetsiaalset autopumbaga paakautot (ADR ringimustele vastav paakauto). Paakautoga viiakse jäätmed otse lõppkäitlejale, tavaliselt Portlif Grupp OÜ-le. Paakautod mahuga 13, 25 või 30 m³. Vajadusel kasutatakse rendiautosid, mis teostavad vedu ettevõtte loa alusel. Õlijäätmete pumpamine toimub autopumbaga, mis on voolikutega ja teiste seadmetega varustatud. 4 / 16

5 Õli sisaldavaid tahkeid jäätmeid (puhastuskaltsud, filtermaterjalid, kaitseriietus, jne) ning kõrge viskoossusega õlijäätmeid võetakse laevadelt ja teistelt ettevõtetelt vastu kilekottidesse väiksesse taarasse pakendatud kujul ning kuni üleandmiseni jäätmekäitlejale hoitakse neid spetsiaalsetes konteinerites. Õliste jäätmete ajutiseks hoidmiseks kasutatakse plastmassist konteinereid mahtuvusega 660 liitrit. Konteinerid on ripplukuga lukustatavad ja on märgistatud vastavalt jäätme liigile. Jäätmete käitlemisalale on võõrastele sissepääs keelatud. Osaliselt teostatakse ohtlike jäätmete käitlemist (eelkõige vedu) koostöös lepinguliste ettevõtetega. Vastavalt Kompleksloale L.KKL.IV on ülesseatud tootmisvõimsus aastas: tonni põlevkivikoldetuhka; tonni põlevkivilendtuhka; tonni väävelhapet ja väävlishapet ning vesinikfluoriidhapet; tonni ohtlikke aineid sisaldavate jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setteid; tonni pilsivett; tonni õli sisaldavaid jäätmeid; tonni turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhka; tonni keevkihtkatelde liiva. Ettevõtte neutraliseerimissõlm ja tuhakäitlussõlm (tuhaladestu) asuvad katastriüksusel 73501:001:0138, õli sisaldavate jäätmete käitlemisterminali kompleks katastriüksusel 73501:001:0101 ja stabiliseeritud põlevkivituha jäätmete (jäätmed koodiga *) pinnasetäitematerjalina taaskasutamise alad jäävad katastrist 73501:001:0226 lääne ja ida suunas mere äärde. Ettevõttega tegevusega seotud heitmete, toorme, vee ja energia tarbimise, jäätmekäitluse jne kindlaks tegemiseks on loodud materjalivoogudest joonis (ilma kogusteta). Ettevõtte materjalivoo koostamine annab selge ülevaate materjali kasutamisest ja -kadudest ning parema arusaama kasutatud toodete ja tekitatud jäätmete omadustest. AS Ökosil töötajate arv seisuga juuli 2020 on 17 inimest. Joonis 1. AS Ökosil struktuur. 5 / 16

6 3 KESKKONNAPOLIITIKA Püüame maksimaalselt taaskasutada happe- ja tuhajäätmeid ning võtta laevadelt vastu õli sisaldavaid jäätmeid, et vältida ohtlikke jäätmete teket ning keskkonnareostust. Tegeleme järjepidevalt Sillamäe tööstusrajoonis keskkonnaküsimuste lahendamise ja keskkonnaprobleemide vältimisega. Informeerime avalikkust Sillamäe keskkonnaseisundist. Täidame ettevõtte tegevust reguleerivate õigusaktide nõudeid ning muid ettevõtte poolt tunnustatud norme. Tegeleme sihikindlalt võimalike hädaolukordade ja kriiside tekkimise tõenäosuse vähendamisega ning suutlikkuse neid vajadusel kiiresti lahendada. Juhendame ja koolitame oma töötajaid kasutama ohutuid töövõtteid ning keskkonnateadlikkust Töötame järjepidevalt keskkonna saastamise vähendamise nimel, arvestades sealjuures tegevuste mõjuga ümbritsevale keskkonnale. 4 KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEM Keskkonnajuhtimissüsteem on osa meie juhtimissüsteemist, mis aitab läheneda keskkonnaprobleemidele süstemaatiliselt ja integreerida keskkonnahoiu põhimõtteid loomuliku osana meie äritegevusse. Keskkonnajuhtimissüsteemi aluseks on ettevõtte tegevusest, protsessidest, toodetest ja teenustest tuleneva keskkonnamõju kontrollimist ja vähenemist ning konkurentsivõime parandamist keskkonnasõbraliku kuvandi abil. Keskkonnaaspektide hindamisel lähtume olulisusest ettevõttele, kliendi nõuetele, kulukusele ettevõtte jaoks ja kohalduvusega õigusaktidele. Keskkonnapoliitika elluviimiseks on ettevõttes koostatud register Eesmärgid ja tegevuskava, milles sisalduvad keskkonnaalased eesmärgid, sätestatud tegevused ja määratud vastutajad nende elluviimiseks. Keskkonnajuhtimissüsteemi toimimine ja vastutused on kirjeldatud juhendis Keskkonnategevus. Keskkonnaaspektide väljaselgitamise, olulisuse hindamise, ajakohastamise ja keskkonnainfo kättesaadavuse eest vastutab juhataja. Keskkonnaaspektide nimekiri vaadatakse juhtkonna poolt läbi ja vajadusel ajakohastatakse üks kord aastas või teenuste, kasutatavate tehnoloogiate, seadmete muutumisel või ettevõtte huvipoolte nõudel. Ettevõtte igapäevase tegevuse käigus koondatakse keskkonna- ja kvaliteedialaste tegevuste hindamiseks vajalikud näitajad/andmed registrisse Sisse-välja seire ning vähemalt kord aastas hinnatakse oma tegevuse tulemuslikkust. Ettevõtte tegevuste vastavuse hindamiseks kohaldatavatele keskkonnaalastele õigusaktidele ja muudele aktsepteeritud nõuetele on koostatud register Õiguslikud nõuded. Vastavust nõuetele kohalduvust hinnatakse mitte harvemini kui kord aastas. Kord aastas koostatakse keskkonnategevuse tulemuste kohta avalikkusele kättesaadava keskkonnaaruande. 5 KESKKONNAALASED ÕIGUSLIKUD NÕUDED Ettevõte on kohustatud järgima mitmesuguseid riiklikul, kohaliku ja Euroopa tasandil kohalduvaid õigusakte. Arvesse võetakse nii Euroopa Liidu määrusi/direktiive, Eesti seadusi ning nende alamakte kui ka kohaliku omavalitsuse nõudeid. Euroopa Liidu nõuetest järgitakse Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2018/1147, 10. august 2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused (WT BAT). 6 / 16

7 Lisaks veel ka PVT jäätmekäitluses, mis sisaldab informatsiooni erinevate jäätmekäitluse protsesside kohta- Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document Waste Treatment, October 2018 (WT). PVT dokument ladustamisel tekkinud heitmete kohta - Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, July 2006 (EfS). PVT dokument keemiasektorile- European IPPC Bureau BREF 2016: Common Waste Water and Waste Gas Treatment/ Management Systems in the Chemical Sector" (WGC). Vastavus parimale võimalikule tehnikale on kirjeldatud Kompleksloas L.KKL.IV tabelis 5. Eesti keskkonnaseadustest juhindume: 1) Tööstusheite seadus Kohustus omada kompleksluba, esitame aruandeid. Koostatud on lähteolukorra aruanne. Säilitame dokumente ja esitame teavet. 2) Jäätmeseadus Järgmine jäätmete taaskasutamise põhimõtteid, jäätmekäitluskoha nõudeid. Peame arvestust jäätmete üle ja esitame Keskkonnaametile aruandeid. Koostatud on juhendid õlijäätmete vastuvõtmiseks. Ohtlikud jäätmed kogumisel, vaheladustamisel ja veol pakendame. Ohtlikud jäätmed märgistame ja koostame saatekirjad. Tekkinud setteid kasutame Sillamäe sadama laiendustöödel toimingukood R13; R5t. 3) Keskkonnaministri määrus nr 39 "Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord" (KKM nr 39) Ohtlike jäätmete märgistus on loetav, eesti keeles, kulumiskindel ning sisaldab teavet jäätmete kogusest, koostisest ja ohtlikest omadustest, samuti ettevaatusabinõudest jäätmetega ümberkäimisel ja vajalikest meetmetest õnnetusjuhtumite korral. Mahuti on märgistatud vastavalt seal vaheladustatavale jäätmele. 4) Ohtlike veoste rahvusvaheline autoveo Euroopa kokkuleppe ADR-tingimustele vastavad spetsialiseeritud paakautod- õlijäätmete veoks kasutame renditud paakautot mahuga 13, 25 või 30 m3, millel on voolikutega ja teiste seadmetega varustatud autopump õlijäätmete pumpamiseks. Õlijäätmete vastuvõtmisel teeme jäätmete koguste mõõtmist ja registreerimist, seejärel vormistame ohtlike jäätmete saatekirjad. 5) Keskkonnamõju hindamise seadus Olulise keskkonnamõjuga tegevustele oleme koostanud KMH. 6) Tuleohutuse seadus Asume A - kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete mõjualas. Hooned on varustatud esmaste tulekustutusvahenditega, seadmetel toimub järjepidev kontroll. Koostatud on tuleohutus juhendid. A -kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete mõjualas viibimise juhendid on olemas. 7) Tööohutus- ja töötervishoiu seadus Töökeskkonna reeglid on kehtestatud. Koostatud on ameti- ja ohutusjuhendid. Töökeskkonnaspetsialist ja esmaabiandja on koolitatud. Viiakse läbi tervisekontrolle ja sisekontrolli. Koostatud on riskianalüüs. 8) Keskkonnatasude seadus Keskkonnatasude maksmine. 9) Sadamaseadus Kohustus on täita lepingu tingimusi Sillamäe sadamaga (Leping Sillamäe sadamaga, pilsivee ja õlijäätmete vastuvõtmiseks). Korraldame laevadelt vastu võetud laevajäätmete arvestuse liikide kaupa. Järgime Sillamäe sadama eeskirju. 10) Sadamaseaduse määrus nr 78 "Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded1" Laevajäätmete vastuvõtjana peab olema ettevõttel jäätmeseaduse kohane keskkonnakompleksluba. Ohtlike jäätmete vastuvõtmisel koostame saatekirjad. 11) Sillamäe sadama eeskirjad Masinaruumi pilsivett ja õlisegust vett (pilsivett) võtame vastu ööpäevaringsel (tuleb tagada ööpäevaringne vastuvõtt). Järgime eeskirjaga (Sillamäe sadama eeskirjas) etteantuid nõudeid ja kava. 12) Kemikaaliseadus Ettevõte peab määrama, kas tema käitis on ohtlik ettevõtte. AS Ökosil ei ole ohtlik ettevõtte. 13) Atmosfääriõhu kaitse seadus Käitaja peab kasutama parimat võimalikku tehnikat, energiasäästlikku tehnoloogiat ja püüdeseadmeid saasteainete heitkoguste vähendamiseks niivõrd, kuivõrd seda saab mõistlikult eeldada tehtavaid kulutusi ja saastamisega tekkida võivat ebasoodsat mõju arvestades. Ettevõttele ei ole õhusaasteluba kohustuslik. 7 / 16

8 14) Keskkonnaseadustiku üldosa seadus Ettevõtte teavitab koheselt Keskkonnainspektsiooni olulisest keskkonnahäiringust. Järgib keskkonnakaitse põhimõtteid ja kohustusi. 15) Kompleksluba L.KKL.IV Järgitakse kompleksloas sätestatud nõudeid. 16) Juhendid AS NPM Silmet, Ecometal, Sillamäe SEJ, AS Alexela Sillamäe, Silsteve AS, BCT AS territooriumil viibimise kohta Ettevõttel peavad olema juhendid A-kategooria ohtlike ettevõtete kohta, kelle mõjualas ettevõtte asub. Kompleksloa andmed ja aruanded on aasta kohta esitatud Keskkonnaametile. 6 KESKKONNAASPEKTID JA KESKKONNAMÕJU Keskkonnaaspektide väljaselgitamisel võetakse arvesse kogu tegevusulatust, olemasolevaid kehtivaid protseduure ning ka tulevikus planeeritavaid uusi tegevusi, tooteid ja teenuseid. Iga aspekti osas selgitatakse välja otsesed ja kaudsed keskkonnamõjud. Ettevõtte keskkonnaaspektid on koondatud registrisse Keskkonnaaspektide nimekiri. Tabel 1. Olulised keskkonnaaspektid aastal. Tegevuse või teenuse element Keskkonnaaspekt Keskkonnamõju Laevajäätmete vastuvõtmine ja pumpamine laevadelt Paiknemine A-kategooria ettevõtte ohualas Ecometal, Silsteve, DBT AS BCT terminal, EuroChem Sillamäe AS Ammoniaagi terminal Tuhapulbi käsitlemine Ohtlike jäätmete, ainete leke merre (Otsene) Võimalik avarii A-kategooria ettevõttes (Kaudne) jäätmekoodiga setete tekkimine (Otsene) 7 KESKKONNAEESMÄRGID JA -TEGEVUSKAVA 7.1 ETTEVÕTTE EESMÄRGID 2019 JA NENDE TULEMUSED Keskkonnareostus. Toksiline merekeskkonnale. PAH. Pikaajaline püsivus keskkonnas. Saasteained välisõhku (plahvatus, tulekahju). Kõrgem mikroelementide (metallide) sisaldus tuhas. AS Ökosil pole enne keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist eraldi keskkonnaalaseid eesmärke püstitanud ega neid ka hinnanud. Aasta eesmärkides on ära toodud ettevõtte peamised arengud ja tulemused, mis saavutati vaadeldava aasta jooksul. EESMÄRK 1: Kiirgusseire tehnika uuendamine a kevadest on AS-il Ökosil olemas võimekus ja akrediteering mõõta radooni vastavalt standardile EVS- ISO :2014. EESMÄRK 2: Tahkete õlijäätmete kogumise parendamine Uus konteiner olemas. 7.2 KESKKONNAEESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA 2020 EESMÄRK 1: Keskkonnareostuse vältimine ja tulemuslikkuse parandamine 1) Tulemuslikkuse näitajate seire ja hindamine. 2) Vajadusel seirepunktide lisamine. 3) Esmakordne EMAS (Euroopa ühenduse määrus nr 1221/2009/EÜ (EMAS määrus), muudetud Euroopa Komisjoni määrustega (EL) nr 2017/1505 ja (EL) 2018/2026) keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine. 4) Keskkonnaaruanne 2019 avalikustamine ettevõtte kodulehele. 5) Luua ressursside tarbimise jälgimise süsteem (vesi, energia ja tooraine). 6) Ühe jäätmearuande esitamine, senise 3 asemel (Kompleksloale kantakse uus jäätmekäitluskoht keskkonnaregistri nr-ga JKK ). 8 / 16

9 7) Uue auto ostmine sisetranspordiks (seire tööde teostamiseks). 8) Teenuse pakkumine Sillamäe Sadamale - täitmaks sadama kohustust vastuvõtta pilsivett, õlijäätmeid jne. 9) Õhusaaste hindamine (õlijäätmete käitlemine). 10) Töötajate EMAS nõuete koolitamine ja alltöövõtjate teavitamine. EESMÄRK 2: Ettevõtte tegevuse arendamine 1) Elektroonilistele arvetele üleminek. 2) Väljastatud on EMAS sertifikaat. 3) Töötajate keskkonnaalane koolitamine. EESMÄRK 3: Ohutu töökeskkonna tagamine 1) Töötajad osalevad A- kategooria ohuklassiga ettevõtete õppusel. 2) Ohtlike jäätmete käitlemise pädevusega isiku koolitamine 3) Ettevõttel on olemas ohutusjuhendid kõikide A- kategooria ettevõttete kohta, kelle mõjualas asutakse. 8 KESKKONNATEGEVUSE TULEMUSLIKKUSE HINNANG 8.1 VEE KASUTUS Ettevõttes kasutatakse vett ainult kontoris. Veevarustuse allikaks on Sillamäe linna ühisveevärk. Põhjavett ja pinnavett ei kasutata. Veevarustuse arvutuslike vooluhulkade leidmisel on lähtutud veearmatuuride vee hulgast, töötajate arvust (laboris) ja rendipindade büroost. Kokku on maksimaalne veevarustus ~ 7650 l/päevas (tehnoloogiline- ja olmevesi). Veemõõdusõlm on ehitatud hoone 1. korrusel asuvasse tehnilisse ruumi. Tabel 2. Vee kasutus Veevarustuse vooluhulk (m 3 /a) Sillamäe linna ühisveevärgist 2 792,25* 2 792,25* 2 792,25* *Veevarustuse vooluhulgad, mis on Tabelis 2 esitatud, on arvutatud. 8.2 NÕRGVESI NB! AS Ökosil tegevusest ei teki heitvett, vaid ettevõtte haldab oma kompleksloaga väljalaske nr 5 ja 7. Lisaks Teostatakse mereala seiret. AS Ökosil tuhakäitlussõlm asub Sillamäe tuhaväljal (prügilana kasutamine lõpetatud 2009.a). Tuhakäitlussõlme ümbritseb tamm (tuhajäätmete säilitamine), mille struktuuris on kasutusel polüeteenist hüdroisolatsioon. Tammi aluspõhjas on kile kaetud betooniga ning tammidest läbi imbunud nõrgvesi kogutakse perimeeterkraavi ning pumbatakse veeringlussüsteemi. Tuhakäitlussõlm ega ringlusvesi ei sisalda pinnasesse juhtimiseks keelatud aineid. AS-i NPM Silmet tootmisprotsessis tekkinud hapete jääkide vedel segu pumbatakse kogumispaagist kinnise torustiku kaudu AS Ökosil neutraliseerimissõlme. AS-i Silpower tootmisprotsessis tekkinud põlevkivituhk jõuab sinna hüdrotranspordiga kinnise torustiku kaudu. Tuhaladestule tuhapulbi hüdrotranspordiks kasutatav vesi ringleb mööda kinnist süsteemi: tuha transpordivee torustik tuhaärastus tuhapulbitorustik tuhakogumissõlme settimistiik tuhakogumissõlme selitamistiik tuhakogumissõlme veevõtutiik tuhapulbi transpordivee torustik. Töötajate olmevesi suunatakse ühiskanalisatsiooni. 9 / 16

10 8.3 OHTLIKUD AINED AS Ökosil kasutab oma tegevuses NPM Silmet AS-i ja Silpower AS-i tootmisjääke. Ettevõtte neutraliseerimisprotsessi kasutatakse AS NPM Silmet tehnoloogilistes protsessides moodustavate hapete jääke (radinaadid on väävelhappe (H2SO4) ja vesinikfluoriidhape (HF) vesilahus, mis sisaldab HF ca. 40 g/l ja H2SO4 ca. 350 g/l) ja AS Silpower põlevkivituha jäätmete segu. NPM Silmet AS-i happelised jäätmed ning Silpower-i põlevkivituhapulp saabuvad eraldi torustikkudega ASi Ökosil tuhakogumissõlmes olevasse spetsiaalsesse väikesesse süvendisse, kus toimub neutraliseerimisprotsess Neutraliseerimis- ja tuhakäitlussõlmes käideldavate jäätmete loetelu: tonni põlevkivikoldetuhka (AS Silpower katlad ja seadmed, tsüklonid ja filtrid); tonni põlevkivilendtuhka (AS Silpower katlad ja seadmed, tsüklonid ja filtrid); tonni väävelhapet ja väävlishapet ning vesinikfluoriidhapet (AS NPM Silmet tootmisprotsess); 8952 tonni turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhka; 1680 tonni keevkihtkatelde liiva. Käideldavad jäätmed transporditakse AS Ökosil süvendisse kinnises torustikus. Torustikud on jäätmeid üleandvate ettevõtete valduses ja nende lähteolukord fikseeritud vastavate käitise lähteolukorra aruandes. Süsteemi toimimist kontrollitakse pidevalt ja probleemide tekkimisel pumpamine peatatakse. 8.4 JÄÄTMEKÄITLUS AS Ökosil teostab järgmiseid jäätmekäitluse protseduure: 1) AS NPM Silmet tehnoloogiliste protsessi käigus moodustavate hapete jääkide ja AS-i Silpower põlevkivituha jäätmete segude neutraliseerimine neutraliseerimissõlmes; 2) AS-i Silpower põlevkivituha jäätmete ja neutraliseerimisel tekkivate stabiliseeritud setete taaskasutuseks ettevalmistamine; 3) kuivatatud ja tahkestunud põlevkivituha jäätmete ja stabiliseeritud setete kasutamine ehitus- ja pinnasetäitematerjalina Sillamäe sadama laiendustöödel; 4) õli sisaldavate jäätmete teistelt ettevõtetelt vastuvõtmine, kogumine ja vedu. Osaliselt teostatakse ohtlike jäätmete käitlemine (eelkõige vedu) koostöös lepinguliste ettevõtetega. Tabel 3. AS Ökosil sissetulevad jäätmed aastatel. TOORE (tonni) Lubatud jäätmekogused t/a Väävelhape ja väävlishape 2 374, , , Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk 491, , , Keevkihtkatelde liiv Põlevkivikoldetuhk 9 343, , , Põlevkivilendtuhk , , , Sadamates laevadelt vastuvõetud pilsivesi 91,66 284,7 365, Muud emulsioonid 0 1, Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal 0,845 9,712 17, nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus Õli sisaldavad jäätmed 785, , , / 16

11 Sissetulevate jäätmete all ei ole toodud jäätmete töötlemisel tekkinud setteid (jäätmekood ). Tabelis 3 on välja toodud aastatel jäätmearuannetes kajastatud jäätmekoodid, kuid ettevõttel on võimekus võtta vastu ka teisi jäätmekoode (vt Kompleksluba). AS Ökosil võimekus käidelda erinevaid jäätmeliike on suurenenud (lisandunud on kompleksloale erinevad jäätmekoodid, laevadelt tulevate jäätmete käitlemiseks). Kompleksloaga lubatud käideldavate jäätmekoguseid ei ole ületatud. AS Ökosil neutraliseerimisprotsessis tekkiv kuivatatud ja tahkestunud põlevkivituha jäätmete ja stabiliseeritud setet, kasutatakse ehitus- ja pinnasetäitematerjalina Sillamäe sadama laiendustöödel. Segaolmejäätmed tekivad ettevõttes kontorist. Tabel 4. AS Ökosil tegevuses tekkivad jäätmed aastatel. JÄÄTMETE LIIK (tonni) Lubatud jäätmekogused t/a Prügi (segaolmejäätmed) 0,679 0,702 0,709 1,500 Segaolmejäätmete kogused on viimaste aastate jooksul veidi suurenenud, sest tekib rohkem toidupakendeid. Tabel 5. Stabiliseeritud setete kogused aastatel. JÄÄTMETE LIIK (tonni) Jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga * Lubatud jäätmekogused t/a , , , Jäätmete töötlemisel tekkinud sette kogus oli suurem aastal. Tekkinud setete kogus oleneb ettevõttesse sissetuleva jäätmevoo (tuhajäätmed ja rafinaadid) kogustest. Aastal 2018 oli jäätmete kogus suurem tänu külmale talvele. Kompleksloaga lubatud jäätmekoguseid ei ole ületatud. Tabel 6. AS Ökosil taaskasutas aastatel Sillamäe sadama pinnasetäiteks setet. JÄÄTMETE LIIK (tonni) Jäätmete füüsikalis keemilisel töötlemisel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga * , , ,90 Aastal on jäätmearuandesse välja toodud stabiliseeritud põlevkivituha jäätmete pinnasetäitematerjalina taaskasutamise kohta, et peale setete on kasutatud ka jäätmeid koodiga Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk ning Keevkihtkatelde liiv. Aastatel 2018 ja 2019 neid jäätmekoode pinnasetäitmisel pole kasutatud. Erinevus tuleb metoodilisest vahest. Tegelikult on lendtuhk ja liiv juba osa sette tekkimisest, mitte ei peaks olema eraldi välja toodud. Keskkonnakompleksloas L.KKL.IV määratud keskkonnaseire nõuded jäätmekäitlustoimingule Pärast neutraliseerimissõlmest eemaldatud jäätmed * tuleb kolme aasta jooksul täitematerjalina ära kasutada. Sadama laiendamiseks lubatakse kasutada ainult stabiliseeritud põlevkivituhka, mis on laagerdunud vahelaos vähemalt 6 kuud. 11 / 16

12 Stabiliseeritud põlevkivituha jäätmete täitetöödel kasutamise eeltingimused: tuhajäätmete kasutamine vaid mere keskkonnast eraldatud alal kõrgemal märgist asl ning tulevasele kaijoonele mitte lähemal kui 30 m; enne tuhajäätmete kasutamist rajatakse kvaliteetse loodusliku täitematerjaliga kiht. Stabiliseeritud jäätmetega täitmise ja transpordi protsess dokumenteeritakse. Õlijäätmete käitlemine AS Ökosil tegeleb ka lepingu alusel laevaheitmete vastuvõtmisega Sillamäe Sadamas. Õlikäitluskompleksis käideldavad õli sisaldavaid jäätmeid võetakse vastu Sillamäe sadamat külastavatelt laevadelt ja Sillamäe tööstusterritooriumi ettevõtetelt. Sadamakapteni teenistus teavitab AS-i Ökosil saabuvatest laevaheitmetest. Laev deklareerib ise, mis jäätmeid soovitakse üle anda. Laevaheitmete kohta peetakse arvestust jäätmearuandeid pidava töötaja arvutis. Vastuvõtmiseks kasutatakse spetsiaalset autopumbaga paakautot (ADR ringimustele vastav paakauto). Paakautoga viiakse jäätmed otse lõppkäitlejale, tavaliselt Portlif Grupp OÜ-le. Paakautod mahuga 13, 25 või 30 m³. Vajadusel kasutatakse rendiautosid, mis teostavad vedu ettevõtte loa alusel. Õlijäätmete pumpamine toimub autopumbaga, mis on voolikutega ja teiste seadmetega varustatud. Õli sisaldavaid tahkeid jäätmeid (puhastuskaltsud, filtermaterjalid, kaitseriietus jne) ning kõrge viskoossusega õlijäätmeid võetakse laevadelt ja teistelt ettevõtetelt vastu kilekottidesse või väiksesse taarasse pakendatud kujul ning antakse kohe üle edasiseks käitlemiseks vastavat litsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele. Vajadusel, kuni üleandmiseni, hoitakse neid jäätmeid esmakogumiseks mõeldud spetsiaalsetesse konteineritesse. Õliste jäätmete ajutiseks hoidmiseks kasutatakse plastmassist konteinereid mahtuvusega 660 liitrit. Konteinerid on ripplukuga lukustatavad ja on märgistatud vastavalt jäätme liigile. Õli sisaldavate tahkete jäätmete kaalumiseks kasutatakse autokaalu (El.autokaal WB900/AUB120) ja elektronkaalu (Elektronkaal WB900/4400-B2). Mõlemad kaalud kuuluvad Ecopro AS-ile, kes on vastutav nende hoolduse ja kalibreerimise eest. Tabel 7. Teistele ettevõtetele antud jäätmed aastal. JÄÄTMETE LIIK (tonni) Lubatud kogus (t/a) * - Väävelhape ja väävlishape 2 374, , , Turba ja töötlemata puidu põletamisel 251,25 574, , tekkinud lendtuhk Keevkihtkatelde liiv 167, Põlevkivikoldetuhk 9 343, , , Põlevkivilendtuhk , , , * - Sadamates laevadelt vastuvõetud 91,66 284,7 368, pilsivesi * - Muud emulsioonid 0 1, * - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 0,9 9,712 17, * - Õli sisaldavad jäätmed 785, , , Juhul, kui ei ole kohe võimalik anda jäätmeid üle lõppkäitlejale, siis toimub jäätmete vaheladustamine. Õlijäätmete vastuvõtualal asuv maapealne vastuvõtumahuti, mahuga 2000 m3, mis on vertikaalne, soojendatav, atmosfääri rõhul. Õlijäätmete mahutit kasutatakse üksnes erijuhul, kui kohene transport laevast käitluskohta ei osutu võimalikuks mõne logistilise probleemi tõttu. Mahuti on märgistatud vastavalt seal vaheladustatavale jäätmele. Erinevate jäätmete koodidega jäätmeid ei vaheladustada ühes mahutis korraga. Mahuti tühjendatakse ja puhastatakse enne teise koodiga jäätme lisamisel mahutisse. 12 / 16

13 AS Ökosil rendib AS-lt Silpower kahte mahutit, kuid alates a on need reservis ning pilsivett hoiustatakse neid ainult juhul, kui peaks tekkima tõrge tavapärases pilsivee käitlusahelas. Kompleksloaga määratud jäätmekoguseid pole ületatud. 8.5 ENERGIAKASUTUS Ettevõttes kasutatakse elektrienergiat ruumide kütmiseks ning olmevee soojendamiseks, valgustuseks ja ventilatsiooniks. Tabel 8. AS Ökosil energiakasutus aastal. ENERGIA Elekter (kwh) Soojus (MWh) 94,8 107,2 131,6 Elektrienergia kasutamine on suurenenud viimase kolme aasta jooksul, sest suurendatud on ventilatsioonikappide tõmmet. 8.6 BIOLOOGILINE MITMEKESISUS Bioloogilist mitmekesisust väljendatakse ettevõttes maakasutuse kaudu. Ettevõtte labor asub katastriüksusel 73501:001:0015 (aadress Sillamäe linn, Kesk tn 2/10), neutraliseerimissõlm ja tuhakäitlussõlm (tuhaladestu) katastriüksusel 73501:001:0138, õli sisaldavate jäätmete käitlemisterminali kompleks katastriüksusel 73501:001:0101 ja stabiliseeritud põlevkivituha jäätmete (jäätmed koodiga *) pinnasetäitematerjalina taaskasutamise alad jäävad katastrist 73501:001:0226 lääne ja ida suunas mere äärde. Tabel 9. Ettevõtte maakasutus. MAAKASUTUS Ühik Tuhaladestu kogupindala m 2 Tuhakäitlusseadme rajatiste kogupindala, s.h m 2 Kontori kinnistu pindala m 2 Kontori ehitusalune pindala m 2 9 KESKKONNATEGEVUSE TULEMUSLIKKUSE NÄITAJAD Ettevõtte igapäevase tegevuse käigus koondatakse keskkonnaalaste tegevuste hindamiseks vajalikud näitajad register Sisse-välja seire. Keskkonnatulemuslikkuse põhinäitajatest esitatakse ainult need näitajaid, mis jäävad EMAS käsitlusalasse. Iga põhinäitaja koosneb järgmistest elementidest: arv A, mis tähistab kogu aastast sisendit/mõju asjaomases valdkonnas; arv B, mis näitab ettevõttesse sissetulevate jäätmete koguhulka (t) ning arv R, mis tähistab suhtarvu A/B. Aastal 2018 on taaskasutatud setete, sissetulevate tuhajäätmete ja rafinaatide suhtarv kasvanud, see on põhjendatav sissetuleva jäätmevoo suurenemisega, kuna oli külm talv, siis tekkis rohkem tuhka. Aastal 2019 on toimunud suhtarvu vähenemine. Sissetulevate ja ka väljaminevate õlijäätmete suhtarv on viimaste aastate jooksul suurenenud, sest vastu võetud õlijäätmete kogused on suurenenud viimase 3 aasta jooksul. Ettevõtte on lisanud oma kompleksloale juurde erinevaid jäätmeliike, mida ollakse võimelised laevadelt vastu võtma. 13 / 16

14 Ettevõtte maa kasutus ei ole viimase 3 aasta jooksul muutunud. Tabel 10 on koostatud AS Ökosil jäätmearuannete põhjal aastate kohta. Ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkust näitavad nii põhinäitajate tulemused, seatud keskkonnaalaste eesmärkide saavutamine, vastavus õigusaktidele kui ka ettevõtte panus keskkonnahariduse edendamiseks Tabel 10. Keskkonna tulemuslikkuse näitajad aastal. SISSE - VÄLJA VOOG Sissetulevate jäätmete koguhulk - B ENERGIA A (aastane A (aastane A (aastane sisend) sisend) sisend) Ühik , , ,02 t Suhtarv Suhtarv Suhtarv R R R (A/B) (A/B) (A/B) Elekter kwh 0,806 0,583 1,040 Soojus 94,8 107,20 131,6 MWh 0,003 0,002 0,004 VEETARBIMINE Kontor 2 792, , ,25 m3/a 0,079 0,058 0,075 JÄÄTMED SISSE Tuhajäätmed ja rafinaadid Jäätmed sisse kokku , , ,98 t * - Väävelhape ja väävlishape 2 374, , ,65 t 0,068 0,069 0, Turba ja töötlemata puidu põletamisel 491,63 574,17 722,66 t 0,014 0,012 0,019 tekkinud lendtuhk Keevkihtkatelde liiv 301,00 300,00 365,00 t 0,009 0,006 0, Põlevkivikoldetuhk 9 343, , ,99 t 0,266 0,266 0, Põlevkivilendtuhk , , ,69 t 0,619 0,621 0,603 JÄÄTMED SISSE Õlijäätmed Jäätmed sisse kokku 877, , ,04 t * - Sadamates laevadelt vastuvõetud pilsivesi 91,66 284,70 365,76 t 0,003 0,006 0, * - Muud emulsioonid 0, ,00 kg 0,000 0,032 0, * - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 845, , kg 0,024 0,202 0, * - Õli sisaldavad 785,45 931,23 941,55 t jäätmed 0,022 0,019 0,025 ETTEVÕTTES TEKKINUD JÄÄTMED Jäätmete füüsikaliskeemilisel töötlemisel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud , , ,98 t 0,952 0,974 0,965 koodinumbriga * Prügi (segaolmejäätmed) kg 0,019 0,015 0,019 TAASKASUTATUD JÄÄTMED Taaskasutatud setete kogus , , ,90 t 0,488 1,903 1,165 JÄÄTMED VÄLJA Õlijäätmed Teistele ettevõtetele kokku 878, , ,04 t * - Sadamates 91,66 284,70 368,76 t laevadelt vastuvõetud pilsivesi 0,003 0,006 0, * - Muud emulsioonid kg 0,000 0,032 0, / 16

15 SISSE - VÄLJA VOOG * - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus * - Õli sisaldavad A (aastane A (aastane A (aastane sisend) sisend) sisend) Ühik Suhtarv Suhtarv Suhtarv R R R (A/B) (A/B) (A/B) kg 0,026 0,202 0, ,45 931,23 941,55 t 0,022 0,019 0,025 jäätmed MAAKASUTUS Tuhaladestu kogupindala m2 2,787 2,043 2,621 Tuhakäitlusseadme rajatiste kogupindala, s.h m2 1,564 1,146 1,471 Kontori kinnistu pindala m 2 0,053 0,039 0,049 Kontori ehitusalune pindala m 2 0,025 0,018 0, MUUD KESKKONNATEGEVUSE TULEMUSLIKKUSEGA SEOTUD ASJAOLUD 10.1 SOTSIAALNE VASTUTUS AS Ökosil toetab Sillamäe Vanalinna Kooli keskkonnaprojekte ja tutvustab oma ettevõtte tööd. Lisaks tehakse koostööd kohaliku meediaväljaandega ja ollakse konsultandiks Sillamäe linnale. Sillamäe linna välisõhu monitooring avalikud andmed on linna kodulehel AS Ökosil teostab ka vastavalt kinnitatud Tuhaladestu järelhoolduse seireprogrammi. AS Ökosil teostab regulaarset keskkonnaseiret Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla ja selle eeldatava mõjuala ulatuses. Seire eesmärgiks on jälgida jäätmehoidla ja selle mõjuala keskkonnaseisundit ja selle võimalikke olulisi muutusi ning ühtlasi hinnata elluviidud saneerimistööde efektiivsust TÖÖTAJATE KAASAMINE Väliste huvipoolte teavitamine keskkonnaaspektidest toimub ettevõtte kodulehel esitatava Keskkonnaaruande kaudu. Informatsioon ettevõtte oluliste keskkonnaaspektide kohta on töötajatele kättesaadav sisevõrgus. Juhtimissüsteemi toimivuse tagamiseks viib ettevõtte juhtkond vähemalt kord aastas läbi sisekoolituse tervele kollektiivile, kus tuletatakse meelde ettevõtte tegevust reguleerivate õigusaktide ja standardite nõuded, samuti juhtimissüsteemi protseduuride ja juhendite nõuded. 15 / 16

16 11 KESKKONNAARUANDE KINNITAMINE AS Metrosert, kes on akrediteeritud tõendaja EE-V-0001 Eestis. Metroserdi poolt väljastatud tõendaja deklaratsioon on tunnistus selle kohta, et organisatsioonis on rakendatud ja toimib EMAS määruse nõuetele vastav keskkonnajuhtimissüsteem. AS Metrosert poolt hinnatakse ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemi ja keskkonnaaruande vastavust Euroopa ühenduse määrusele nr 1221/2009/EÜ (EMAS määrus), muudetud Euroopa Komisjoni määrustega (EL) nr 2017/1505 ja (EL) 2018/2026. Käesolevad keskkonnaaruandes on rakendatud: Euroopa Komisjoni määrust (EL) 2017/1505, 28. augustist 2017 Euroopa Komisjoni määrust (EL) 2018/2026, 19. detsembrist 2018, millega muudeti Euroopa Parlamendi Nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 lisad I, II, III ja IV. Keskkonnaaruanne on kinnitatud 30. november Andres Martma EMAS tõendaja Metrosert AS 16 / 16

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev KONTROLLI ARUANNE nr 1038558 KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA-181998 OÜ Linnu Talu Telefon/e-post 501 7500 Kohapealne ülevaatus etteteatamisega Kontrolli kokku leppimise aeg

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkon

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid Tabel 1. Keskkon Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Loa registreerimisnumber Loa taotluse

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-11:05 Aadress Asukoha täp

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-11:05 Aadress Asukoha täp Käitise kontrolli aruanne Nr. 1072238 Kontrolli läbiviimise aeg 11.05.2017 10:00-11:05 Aadress Asukoha täpsustus Eesti, Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik Kompleksloa number Käitaja nimi Käitise

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :23-15:30 Aadress Asukoha täp

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :23-15:30 Aadress Asukoha täp Käitise kontrolli aruanne Nr. 1083638 Kontrolli läbiviimise aeg 30.10.2018 11:23-15:30 Aadress Asukoha täpsustus Eesti, Ida-Viru maakond, Sillamäe linn Kompleksloa number KKL/321724 Käitaja nimi Aktsiaselts

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Saastetasud

Saastetasud Jäätmete prügilasse ladestamise saastetasud Harri Moora Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn EL jäätmekäitluse põhineb JÄÄTMEHIERARHIAL 1. Jäätmetekke vältimine 2. Korduskasutus 3. Jäätmete ringlussevõtt

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded" Lisa 3 VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) Loa taotluse registreerimisnumber

Rohkem

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.   SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj Käitise kontrolli aruanne Nr. 1088665 Kontrolli läbiviimise aeg 18.06.2019 11:00-15:00 Aadress Eesti, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn, 103 Asukoha täpsustus Kompleksloa number

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Animäe farm 2013.xls

Animäe farm 2013.xls Eeltöö käitise korrapäraseks kontrolliks Lisa 2 osa a Eeltöö käitise korrapäraseks kontrollimiseks Eeltöö tulemused Märkused ja selgitused 1. Käitise andmed KKL/300663 Osaühing Saimre, põhitegevus piimakarjakasvatus.

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Microsoft Word - Juhend

Microsoft Word - Juhend PRÜGILASSE JÄÄTMETE VASTUVÕTMISE KRITEERIUMID JA KORD Juhised jäätmete prügilakõlblikkuse hindamiseks SISUKORD 1 Eessõna... 4 2 Õiguslik taust... 5 3 Jäätmete liigitamine... 6 3.1 Ohtlike jäätmete määratlemise

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr Kompleksloa number L-KKL-PÕ Käitaja nimi Haameri talu Käitise nimi Haameri talu seafarm Käitise teg

Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr Kompleksloa number L-KKL-PÕ Käitaja nimi Haameri talu Käitise nimi Haameri talu seafarm Käitise teg Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr 1062586 Kompleksloa number L-KKL-PÕ-190559 Käitaja nimi Haameri talu Käitise nimi Haameri talu seafarm Käitise tegevuskoha aadress Viluste küla, Veriora vald, Põlva

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Ee

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Ee Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/317795 1. Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Eesti AS 1.2. Registrikood / Isikukood 12114252 2.1.

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-12:35 Aadress Asukoha täp

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-12:35 Aadress Asukoha täp Käitise kontrolli aruanne Nr. 1078733 Kontrolli läbiviimise aeg 20.03.2018 10:00-12:35 Aadress Asukoha täpsustus Eesti, Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kõldu küla Kompleksloa number KKL/317159 Käitaja

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTS Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber 0363 Litsentsi omaja Ärinimi või nimi aktsiaselts EcoPro Ärire

OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTS Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber 0363 Litsentsi omaja Ärinimi või nimi aktsiaselts EcoPro Ärire OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTS Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber 0363 Litsentsi omaja Ärinimi või nimi aktsiaselts EcoPro Äriregistrikood/isikukood 14062186 Põhitegevusala (EMTAK)

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr Kompleksloa number KKL/ Käitaja nimi aktsiaselts Adavere Agro Käitise nimi aktsiaselts Adavere Agro

Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr Kompleksloa number KKL/ Käitaja nimi aktsiaselts Adavere Agro Käitise nimi aktsiaselts Adavere Agro Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr 1063311 Kompleksloa number KKL/318681 Käitaja nimi aktsiaselts Adavere Agro Käitise nimi aktsiaselts Adavere Agro Käitise tegevuskoha aadress Adavere alevik, Põltsamaa

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft Word - EAKJ21e

Microsoft Word - EAKJ21e KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSTE TÕENDAJA HINDAMISE JUHEND THE CONDUCT OF ASSESSMENT OF A GHG VERIFIER EAK J21-2017 Tallinn 2017 2/10 Autorlus ja põhimõtted Käesolev juhenddokument on koostatud Eesti Akrediteerimiskeskuse

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem