VEREVI JÄRVE SOOJUS- JA KEEMILINE KIHISTUS, SELLE MUUTUSED AASTAKÜMNETE JOOKSUL NING TULEVIKUPROGNOOS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VEREVI JÄRVE SOOJUS- JA KEEMILINE KIHISTUS, SELLE MUUTUSED AASTAKÜMNETE JOOKSUL NING TULEVIKUPROGNOOS"

Väljavõte

1 HUGO TREFFNERI GÜMNAASIUM PILLERIIN JUKK 12. KLASS VEREVI JÄRVE SOOJUS- JA KEEMILINE KIHISTUS, SELLE MUUTUSED AASTAKÜMNETE JOOKSUL NING TULEVIKUPROGNOOS JUHENDAJA: MSc TOOMAS KÕIV KAASJUHENDAJA: HELE KIISEL SISSEJUHATUS Maailma järvede koguarvust moodustavad suurema osa madalad veekogud, mille sügavus on vähem kui 20 meetrit. Parasvöötmes ja Lähis-Arktikas on suure osa järvede keskmine sügavus isegi alla 1 meetri (Wetzel, 2001). Madalate järvede suuremast osakaalust hoolimata pälvisid järveteaduse kujunemisaastatel möödunud sajandi alguses tähelepanu siiski sügavad järved. Madalatele järvedele on pärast nende taasavastamist eelmise sajandi lõpukümnenditel (Scheffer, 1998) hakatud tähelepanu pöörama nende ökosüsteemide uurimisele ja majandusvõimaluste arendamisele. Sügavad järved pole siiski järveuurijate vaateväljast täiesti kõrvale jäänud. Vee molekulaarsete omaduste tõttu ilmnevad sügavates järvedes kihistumisnähtused ehk olukorrad, kus veesambas esinevad üksteisega kohakuti paiknevad ja üksteisega mittesegunevad kihid. Kihistumise põhjuseks on veekihtide erinev temperatuur ja mineraalainete sisaldus (Dodds & Whiles, 2010). Ökosüsteemi toimimise seisukohalt on tegemist väga olulise nähtusega, sest kihistunud ja segunev järv talitlevad sootuks erinevalt ning nende ökoloogilist seisundit ei saa hinnata samal viisil. Näiteks on kihistunud järvede sügavamad veekihid suure osa aastast atmosfäärist isoleeritud ning pindmised veekihid ei puutu samal ajal kokku põhjasetetega (Wetzel, 2001). Stabiilne kihistumine tekitab olukorra, kus järve süvakihtidesse lukustatud toiteained ei ole kättesaadavad veetaimedele ega planktonvetikatele (Likens, 2010). Eestis on ülekaalus madalad järved. Järvede nimestikus (Tamre, 2006) olevast 2804 järvest on vaid 46 sügavamad kui 15 meetrit. Mitmeid kihistunud Eesti järvi uuriti põhjalikumalt Põllumajandusülikooli ZBI teadusteema Suvise temperatuurikihistuse mõju järve ökosüsteemi aineringele raames aastatel Arvukate järvede vaatlustelt keskenduti hiljem mudeljärveks valitud Verevile, uurides selle ökosüsteemi seadistusmehhanisme kihistuse kujunemisel. Verevi järv on suhteliselt sügav ja tuulte eest varjatud veekogu, millel on head

2 looduslikud eeldused kihistumiseks. Aastakümneid on järv olnud tugeva inimmõju all ning selle pärandina on järve vette ja põhjasetetesse salvestunud hulgaliselt toiteaineid. Suur toiteainekoormus ja sagedased veeõitsengud on viinud olukorrani, kus soodsate ilmade korral süveneb kihistus või muutub järve segunemismuster aastal märgati esimest korda, et järv ei segune parasvöötme veekogudele omaselt kahel korral aastas, vaid jätab tugeva kihistumise tõttu segunemiskordi vahele (Ott & Kõiv, 2005). Kahjuks ei kuulu Verevi järv keskkonnaseire püsivaatlusjärvede hulka ning viimased seireandmed pärinevad aastast Vaatamata 17 aastat tagasi toimunud põhjalikule ökosüsteemi uurimisele, jäeti toona kõrvale veetemperatuuriandmed ning ei hinnatud kihistumise stabiilsust. Kuna järve ökoloogilise seisundi ja seeläbi puhkemajandusliku väärtuse määrab just kihistumise teke ja selle püsivus, siis on järve tulevikku prognoosides oluline teada protsesse ja tegureid, mis kihistumist mõjutavad. Lisaks tekib üleilmset soojenemist arvestades paratamatult küsimus, kas tulevikus võib Verevi järv olla veelgi tugevamalt kihistunud. Töö põhieesmärk on uurida Verevi järve kihistuse olemust ühe aasta jooksul jäävabal perioodil. Kihistuse iseloomustamiseks ja hindamiseks on äärmiselt olulised ka järve morfomeetrilised andmed. Siiani on Eesti väikejärvede puhul kasutatud nüüdseks juba vananenud H. Riikoja (1930) koostatud sügavuskaarte ja nende põhjal arvutatud morfomeetrilisi näitajad. Seetõttu on uurimistöö üks osa ka Verevi järve sügavusmõõtmised ja digitaalse sügavuskaardi loomine. Juhuslikult tehti aastal järvel ka riiklik seire, kus neljal korral aastas võeti veest proove ning mõõdeti erinevaid hüdrokeemilisi ja elustikunäitajaid. Kihistuse kujunemise eripärade ja dünaamika hindamisel kasutati ka varasemate aastakümnete jooksul andmebaasidesse kogunenud mõõtmisi. Uurimistöö tulemusena soovitakse leida vastust küsimustele, kas Verevi järve kihistumismuster erineb teistest Eesti väikejärvedest ja kas aastal täheldatud kevadise segunemise ära jäämine oli juhuslik nähtus või pigem reegel taolise ökosüsteemi puhul. Järve varasemate vaatluste ja ilmaandmete võrdlemisel püütakse selgitada kihistumise seost ilmastikuga ning anda tulevikuprognoos lähtuvalt kliimamuutustest. Töö autor tänab oma juhendajaid Toomas Kõivu, kes jagas nõuandeid, materjale ja aitas suunata töö käiku, ning Hele Kiislit, kes andis koolipoolset nõu. Lisaks avaldab tänu Eesti Teadusagentuurile, kes toetas uurimistöö valmimist noore uurija stipendiumiga. 2

3 Sisukord 1.1 Järvede kihistumine Kihistumise peamised viisid Soojuskihistus Keemiline kihistus Kihistumise iseloomustamine Erineva tihedusega veekihtide piiritlemine Kihistumise stabiilsus Kihistumise mõju järve ökosüsteemile Ilma mõju kihistumisele Verevi järve iseloomustus Andmekogude päritolu Mõõtemetoodika Sügavuskaardi koostamine Pidevmõõtmised Limnoloogilised näitajad Andmeanalüüsi metoodika Verevi järve sügavuskaart ja morfomeetrilised näitajad Verevi järve kihistumine ja veesamba stabiilsus varasematel aastatel Kihistus ja selle kujunemine aastal Füüsikalis-keemilised ja elustikunäitajad Lisa 1 Sügavuskaardi tegemise jaoks kasutatud vahendid. Foto: Kõiv, T Lisa 2 Verevi järve batümeetriline kaart (Riikoja, 1930)

4 Kirjanduse ülevaade 1.1 Järvede kihistumine Järve kuju ja suurus mõjutavad suurt osa füüsikalis-keemilistest ja bioloogilistest näitajatest (Wetzel, 2001). Madalate järvede vesi on tavaliselt ühtlaselt segunenud ehk homogeenne. Peamine vee segaja järvedes on seejuures tuul. Eranditena võib segunemine madalates järvedes olla takistatud jääkatte, tiheda veetaimestiku või mageda veega jõgede suubumisel soolajärvedesse (O'Sullivan & Reynolds, 2004). Sügavates järvedes seevastu on leitavad veekihid, mis erinevad oma abiootiliste (nagu temperatuur, gaaside sisaldus) ja biootiliste (planktoni biomass või arvukus) näitajate poolest (Likens, 2010). Kihistumine ehk stratifikatsioon on sügavamates järvedes võrdlemisi levinud nähtus, kus moodustuvad üksteise suhtes vertikaalselt paiknevad erineva tihedusega veekihid. Tiheduserinevused võivad olla seotud kihtide erineva temperatuuri ja/või lahustunud mineraalainete sisaldusega (Dodds & Whiles, 2010). Joonis 1. Temperatuurijaotus suvises kihistunud järves Lamperti & Sommeri (2007) järgi Suviste (või laiemalt jäävabade perioodide) tihedusgradientide alusel jaotatakse järve veesammas kolmeks osaks (joonis 1). Pindmine kiht, epilimnion, on võrreldes teiste kihtidega kõrgema temperatuuriga, väiksema tihedusega ja tuule või teiste ilmategurite mõjul üpris segunenud. Veesamba alumist osa, mis on võrreldes teistega kihtidega tihedam ja külmem, nimetatakse hüpolimnioniks. Kahe kihi vahele jäävat suure temperatuurilangusega ning mitmete muude gradientidega osa nimetatakse metalimnioniks. Kihistumisnähtused esinevad nõrgemal kujul ka talvel, kui järved on jäätunud. Pindmise jääga piirneva veekihi temperatuur 4

5 on ligikaudu 0 C ning sügavuse suurenemisel kasvab temperatuur +4 C-ni (vt ptk 1.2.1). Pööratud temperatuurijaotuse tõttu nimetatakse talvist kihistumist ka pöördkihistumiseks. Veekihtide sügavus sõltub veekogu geograafilisest asendist, keskmisest ja suurimast sügavusest, tuulest (tugevus ja suund) ning järve kujust (Tundisi & Tundisi, 2011). Näiteks tuule eest varjatud järvedes võib ühtlaselt segunenud veekihi paksus olla kõigest 2 meetrit. Suuremates (> 10km²) järvedes, millele mõjuv tuule jõud on palju suurem, võib homogeenne kiht olla meetri paksune (Likens, 2010). Kihistumise üheks erijuhtumiks on meromiksia. See on nähtus, kus veesammas ei segune täielikult pikema ajaperioodi jooksul. Selle termini võttis esimest korda kasutusele I. Findenegg (1935). Sellistes järvedes on lahustunud ainete suurest sisaldusest põhjustatud tihedusgradient muutunud nii suureks, et tuul seda enam lõhkuda ei suuda. See osa veesambast, kus segunemine toimub, kannab miksolimnioni nime ja mittesegunevast monimolimnionist eraldab seda suure tihedusgradiendiga kiht kemokliin (Wetzel, 2001). 1.2 Kihistumise peamised viisid Soojuskihistus Veel on vaatamata molekulide lihtsale ehitusele mitmeid erinevaid anomaalseid omadusi nagu kõrge sulamis- ja keemistemperatuur, suur erisoojus ja võrdlemisi halb soojusjuhtivus. Anomaalsete omaduste põhjused peituvad molekulaarses struktuuris. Vedelas ja tahkes olekus ei esine vesi üksikmolekulidena, vaid on omavahel ühendatud vesiniksidemete abil. Viimane on molekulidevaheline side, mis moodustub vesiniku ja mõne suure elektronegatiivsusega elemendi vahel. Vesiniksideme lõhkumiseks kulub energiat 21 kilodžauli mooli kohta (kj/mol) (Grabowski, 2006). Vesiniksidemed on paljude anomaalsete omaduste otsesed põhjustajad. Jääs on kõik veemolekulid seotud naabermolekulidega, vedelas vees vaid osad ja veeaurus esinevad ainult üksikmolekulid. Siseenergia kasvamisel hakkavad veemolekulid kiiremini liikuma, vesiniksidemed katkevad ja tõuseb veetemperatuur. Siseenergia vähenemisel toimub aga vastupidine protsess. Aine erisoojuseks nimetatakse soojushulka, mis on vajalik aine massiühiku temperatuuri tõstmiseks 1 kelvini (K) võrra. Võrreldes teiste biosfääri ainetega on vee erisoojus väga suur (4,19 J/g K) ning omab ka suurt soojusmahtuvust. Anomaalne on ka vee omadus saavutada normaalrõhu korral oma suurim tihedus vedelas, mitte tahkes olekus. Vee tihedus on kõige suurem 4 ºC juures ning soojenedes või jahtudes ei 5

6 muutu tihedus mitte lineaarselt, vaid eksponentsiaalselt (joonis 2). Näiteks sulamistemperatuuril 0 ºC on vee tihedus 0,9998 g/m 3, aga 4 ºC juures 1,000 g/m 3 (Moss, 2010). Lisaks pole vee tiheduse muutus ühekraadise temperatuurimuutuse korral sama. Kõige väiksemad vee tiheduse muutused on 4 ºC ehk suurima tiheduse piirkonnas. Näiteks on 5 ja 10 ºC veekihi omavahel segamiseks vaja oluliselt vähem energiat kui 20 ja 25 ºC vee puhul. Joonis 2. Veetemperatuuri ja tiheduse sõltuvus (Beadle, 1981) Veetemperatuuri erinevustest tingitud veesamba jaotumist erineva tihedusega kihtideks nimetatakse soojuskihistumiseks või temperatuurikihistumiseks. Peamine soojusallikas järvedes on vees neeldunud päikesekiirgus, kuid juba pindmises meetripaksuses veekihis muundub ligikaudu pool vette jõudnud lühilainelisest kiirgusest soojusenergiaks (Wetzel, 2001). Vee soojusjuhtivus on halb ja difusioon aeglane. Ilma täiendava segamiseta võtab soojusenergia transport ühe meetri paksuses veekihis aega ligikaudu üks kuu (Boehrer & Schultze, 2008). Erineva temperatuuri ja tihedusega veekihid moodustuvadki seetõttu, et pindmise veekihini jõuab päikesekiirgus ja toimub konvektiivne soojusvahetus atmosfääriga, kuid alumised veekihid on väliskeskkonnast tulevast soojusest isoleeritud. Looduslikes veekogudes on samas mitmeid viise soojuse ümberjaotamiseks. Neist kõige tõhusam on tuul, mis moodustab ligikaudu 90% kõikidest vee segunemises osalevate protsesside energeetilisest väärtusest (Wetzel, 2001). Pinnalainete kui tuule ühe ilmingu mõju nõrgeneb sügavuti eksponentsiaalselt ja seetõttu jäävad sügavad järved kihistunuks ka tugeva tuule korral. 6

7 Et päike on peamine järvede soojusallikaks, siis sõltuvalt järve geograafilisest asendist võib eristada mitmeid kihistumistüüpe (joonis 3). Parasvöötmes, kus paikneb suur osa maailma järvedest, on levinud peamiselt dimiktilised ehk kaks korda aastas täielikult segunevad veekogud. Suvel ning talvel on vesi kihistunud, sügisel ning kevadel toimub mingi perioodi vältel vee segunemine. Sellistes järvedes hakkab kevadel vahetult peale jääkatte lagunemist pindmine veekiht päikesekiirguse toimel soojenema, samas kui alumine kiht säilitab segunemisaegse temperatuuri (enamasti 4 ºC ringis). Sügisel just päikesekiirguse hulga vähenemise tõttu hakkabki pealmine kiht maha jahtuma, vesi ühtlustuma ning veekihid omavahel ühtlustuma. Joonis 3. Järvede segunemistüüpide levik sõltuvalt kõrgusest üle merepinna ja laiuskraadist (Hutchinson & Löffler, 1956) Erinevate kihtide paksus ning asend ei ole kihistumisperioodi vältel püsiv, vaid muutub pidevalt (Wetzel, 2001). Suve jooksul kihistumise stabiilsus ehk veekogu täielikuks segunemiseks vajalik töö ja termokliini temperatuurigradient kasvavad. Lisaks laskub metalimnion pidevalt sügavamale, kuna epilimnionis toimuv segunemine haarab endaga kaasa ka osa metalimnionist (Lampert & Sommer, 2007). Sügisel, kui päevad muutuvad lühemaks ning päikesekiirguse intensiivsus väheneb, hakkab epilimnion jahtuma. Veesamba temperatuur 7

8 ühtlustub, mingil ajahetkel toimub täielik segunemine ning saabub sügisene homotermia. Edasisel jahtumisel moodustub veekogu pinnale jääkiht, mis takistab vee segunemist tuule toimel ning välja kujuneb talvine pöördkihistus (O'Sullivan & Reynolds, 2004). Soojuskihistumine ei pruugi alati selgepiiriline olla. Suvel võib kuuma või külma ilma kiirel vaheldumisel tekkida mitu järjestikust hüppekihti. Samasuguse tulemuseni võib viia ka tugev vihmasadu või rahe (Vareschi & Vareschi, 1984). Võrreldes ühe hüppekihiga pole taoline kooslus aga väga stabiilne ning kaob suhteliselt kiirelt (Wetzel, 2001) Keemiline kihistus Lisaks veetemperatuurile võivad erineva tihedusega veekihid kujuneda ka siis, kui neis on erineval hulgal lahustunud aineid. Taolist kihistumist kutsutakse keemiliseks kihistumiseks ning erinevalt veepinnast alguse saavast soojuskihistusest kujuneb keemiline kihistus veekogu sügavamas osas. Ained vajuvad hüpolimnioni ning nende kontsentratsioon põhjakihis hakkab tõusma. Veekogus olevate ioonide hulka ja ioonkoostist mõjutavad atmosfäär (aurumine, sademed), veevahetus jõgedega ja erinevad järvesisesed protsessid, milles on omakorda suur roll seal elavatel organismidel (Tundisi & Tundisi, 2011). Lahustunud ained on olulised orgaaniliste ja anorgaaniliste ühendite allikad bakteritele, seentele, fütoplanktonile ja makrofüütidele. Elusolendid eritavad, omastavad ja muundavad keemilisi ühendeid, mille kaudu mõjutavad lahustunud ainete kontsentratsioone. Vees olevate ioonide hulk kasvab temperatuuri, vee happelisuse, vee liikumise ja lahustumata hapniku tõttu (Wetzel, 2001). 1.3 Kihistumise iseloomustamine Erineva tihedusega veekihtide piiritlemine Mõisteid termokliin ja metalimnion kasutatakse vahel sünonüümidena, kuid tegelikult on termokliin üks metalimnioni osadest. Algselt E. A. Birge (1897) loodud definitsiooni järgi paikneb termokliin sügavusel, kus ühe meetri kohta on temperatuurimuutus vähemalt 1 ºC. Hiljem defineeris G. E. Hutchinson (1957) termokliini kui suurima temperatuurimuutusega osa veekogus. See jaotab veekogu sisuliselt kaheks, kuna tiheduste erinevuste tõttu on ainete liikumine ühest kihist teise raskendatud. Epilimnioni ja hüpolimnioni vahele jääv suure temperatuurilangusega vahekiht metalimnion (Brönsted & Wesenberg-Lund, 1911) pole aga nii jäiga määratlusega. See hõlmab endas erinevaid tihedusgradiente ning suurima temperatuurilangusega piirkonda. 8

9 1.3.2 Kihistumise stabiilsus Kihistumise stabiilsus näitab, kui palju on vaja teha tööd ühe pinnaühiku kohta, et lõhkuda kihistus ja segada veemass täielikult ilma täiendava soojuse lahkumise või lisandumiseta. Kihistumise stabiilsus on määratud järvenõo kuju, valgala iseloomu ning tuule kiiruse ja suuna poolt. Järve stabiilsuse (S) saab leida kihistumise parameetrite suurustest ja omavahelistest suhetest. Stabiilsuse arvutamiseks kasutatakse sageli Schmidti valemit (1915); (1928): S = 1 A 0 z m 0 A z (z z g )(ρ z ρ m ) dz, kus A 0 on järve pindala, z konkreetse kihi sügavus, z m suurim sügavus, A z pindala sügavusel z, ρ z vee tihedus sügavusel z, ρ m vee keskmine tihedus täielikul segunemisel ja z g järve raskuskeskme sügavus. Ujuvussagedus ehk Brunt-Väisälä sagedus (N 2 ) näitab kihistunud vertikaalsete veekihtide võnkumissagedust stabiilses veekeskkonnas. Erineva tihedusega veekihtide vahel paiknevale suvalisele objektile mõjub nii gravitatsioonijõud (g) kui ka üleslükkejõud, mille tõttu hakkab objekt üles-alla võnkuma. Suuremate tiheduserinevuste korral on võnkumissagedus suurem ja väiksemate tiheduserinevuste puhul väiksem. Ujuvussagedus sai nime Vilho Väisälä ( ) ja David Brunti ( ) järgi. Selle jaoks kasutatakse valemit: N 2 = g ρ kus ρ on vee tihedus ja / z tihedusgradient. ρ z, 1.4 Kihistumise mõju järve ökosüsteemile Kihistumine tekitab järves vertikaalselt paiknevaid ja üksteisest suhteliselt isoleeritud piirkondi, kus temperatuuri-, tihedus- ja soolsusgradiendid määravad organismide vertikaalse jaotuse veesambas ja võimaldavad erinevate ökoniššide ja mikrokoosluste teket. Epilimnioni mõjutab päikesekiirgus ja otsene kontakt atmosfääriga. Tuule mõjul seguneb epilimnion kogu oma ulatuses. Pealmine kiht sisaldab hapnikku. Võrreldes teiste kihtidega on seal suviti kõige soojem ja ühtlasi kõige väiksema tihedusega vesi. Fotosüntees toimub tavaliselt ainult epilimnionis, hea läbipaistvusega järvedes võib fotosünteetiliselt aktiivne kiirgus jõuda ka metalimnioni (Likens, 2010). Hüpolimnioni vähene segunemine ülemiste veekihtidega, isoleeritus atmosfäärist ja järve pinnal toimuvatest protsessidest võimaldavad erinevate lahustunud ainete ja gaaside kuhjumist. Anorgaanilised ained võivad akumuleeruda ajutiselt või püsivalt hüpolimnioni, tekitades tugevaid tihedusgradiente, mis takistavad aasta läbi veekogude segunemist ja 9

10 kujundavad meromiktilisi järvi (Wetzel, 2001). Meromiktiliste veekogude mittesegunevasse süvakihti monimolimnioni võib kujuneda püsivalt vaba hapnikuta piirkond ning seal võib leiduda tavapärasest rohkem nitriteid, nitraate ja sulfaate. Hüpolimnionis võivad tekkida erinevad redutseerunud ühendid, mis pindmises läbisegunevas veekihis miksolimnionis poleks stabiilsed (ühendid) ja hapnikku sisaldavas keskkonnas oksüdeeruksid (Boehrer & Schultze, 2008). 1.5 Ilma mõju kihistumisele Kihistumise stabiilsust mõjutavad tegurid on ilmastikutingimused (Wetzel, 2001). Peale päikesekiirguse hulga on määraval kohal ka tuule tugevus ja suund, sademete hulk, pilvisus ning jääkatte olemasolu (Perello et al., 2017). Põhja-Atlandi hoovuse mõjualasse jäävates piirkondades saab kasutada ilmastikutegurite hindamiseks Põhja-Atlandi ostsillatsiooni (NAO) indeksit. See põhineb Assooride ja Reykjaviki ning Gibraltari ja Reykjaviki õhurõhu erinevustel merepinna kõrgusel. Rõhkude erinevused mõjutavad läänetuulte tugevust ja suunda. Näiteks on tugevate läänetuulte korral Euroopa suved jahedad ja talved pehmed, nõrgemate puhul on suvel kuum ja talvel külm (Climate Prediction Center: North Atlantic Oscillation, 2012). NAO indeksi põhjal on võimalik määrata Ida-Ameerika ja Kesk-Euroopa ilmastikku. 10

11 Materjal ja metoodika 2.1 Verevi järve iseloomustus Verevi järv paikneb Lõuna-Eestis Ugandi lavamaal Tartust 25 km kaugusel Elva linnas keeruka reljeefiga alal (joonis 4). Ümbruskonna pinnakate koosneb peamiselt punakaspruunist saviliivvõi liivsavimoreenist (Raukas & Rõuk, 1995), mis pärineb põhiliselt viimase jääaja lõpul liustikust väljasulanud ja sulamisvee ümberpaigutatud moreenist. Kunagises söllis paiknev järv on kujult põhja-lõuna suunas piklik. Põhjaosa on kitsas ja madal, lõunaosa on laiem ning seal paikneb ka järve kõige sügavam koht (tabel 1). Lõuna ja kagupoolsetest külgedest ümbritseb järve luidestunud mõhnastik. Läänes on laiem soine ala, millest saab alguse Soova (Kavilda) ürgorg. Veekogu kallas on selles piirkonnas valdavalt soostunud, mudane ja turbane, idakallas on aga kõvem ja liivasem (Mäemets, 1977). Läänest ja lõunast on järv ümbritsetud männi-kuuse-kase segametsaga, ida pool on aga elamud (Mäemets, 1991). Joonis 4. Verevi järve paiknemine. Fotod: Regio: Kaardid: Kontuurkaardid: Eesti füüsiline; Maa-amet: Geoportaal: Kaardiserver 11

12 Tabel 1. Verevi järve peamised morfomeetrilised näitajad (Ott & Kõiv, 2005) Näitaja Väärtus Pikkus (m) 950 Suurim laius (m) 320 Kaldajoone pikkus (m) 2150 Pindala (ha) 12,6 Suurim sügavus (m) 11,0 Keskmine sügavus (m) 3,6 Suhteline sügavus (%) 2,7 Valgala pindala (km 2 ) 1,1 Veevahetus (aastat) 0,63 Veemaht (10 6 m -3 ) 453,6 Alates aastast on Verevi järvel tehtud limnoloogilisi vaatlusi (Ott & Kõiv, 2005). See linnas paiknev veekogu on olnud pikka aega inimmõju all. Esiteks toimus ebaregulaarne vee äravool biotiikidest kuni nende eraldamiseni tammidega. Biotiigid asusid järve läänepoolsel küljel, kus asub ka veekogu märgala. Veerikkal ajal hakkasid vanad biotiigid üle ajama, mille tulemusena imbus reovesi järve (Ott & Kõiv, 2005). Teiseks teguriks on toiteainete sissekanne ümbritsevatelt põllumaadelt. Kolmandaks on koos sajuvetega Elva linna tänavatelt ja Tartu-Valga maanteelt jõudvad erinevad ained. Sellisel viisil on järve jõudnud kaalium- ja naatriumkloriid, bens(a)püreen ja plii- ja väävliühendid (Saia, 2011). Lisaks väliskoormusele on järve toiteainebilansis olulisel kohal enesereostus põhjasetete kaudu. Aastakümnete jooksul järve setteisse kogunenud fosforiühendid muutuvad hapnikupuuduse tõttu lahustuvaks ja rikastavad omakorda hüpolimnioni. Kevadisel või sügisesel segunemisperioodil jõuavad toiteained ka pindmisesse valgustatud veekihti ja on fütoplanktoni ja suurtaimede vohamise põhjuseks. Kihistumisperioodil on järve epilimnion toiteainete poolest üsna vaene ja seetõttu on järve ökoloogiline seisund Euroopa Liidu Vee Raamidirektiivi (EU Framework Directive) alusel kihiti erinev. Pindmise kihi seisund on hea, aga põhjakihi tase on halb, kuna viimases on toitainete kontsentratsioonid suured (Ott & Kõiv, 2005). 2.2 Andmekogude päritolu Töös kasutatud varasemad limnoloogilised andmed on kas Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Limnoloogiakeskuse (ja selle asutuse eelkäijate) töötajate kogutud või pärinevad riikliku 12

13 keskkonnaseire väikejärvede alamprogrammist. Ilmastikuandmete hankimisel on kasutatud Riigi Ilmateenistuse andmebaasi, mida omakorda täiendati Statistikaameti keskkonnaseire andmebaasiga. Sobiva vaatluspunkti puudumise tõttu on kasutatud Verevi järvele kõige lähemal asuva Tartu mõõtejaama temperatuuriandmeid. Põhja-Atlandi ostsillatsiooni (NAO) indeksid on arvutanud Jim Hurrell (Hurrell & National Center for Atmospheric Research Staff, 2017). 2.3 Mõõtemetoodika Sügavuskaardi koostamine Erineva tihedusega veekihtide mahu leidmiseks koostati Verevi järve sügavuskaart, mis iseloomustab sügavuse muutumist järve erinevates piirkondades ja mille alusel on võimalik arvutada erinevaid morfomeetrilisi näitajaid. Kaardi koostamiseks mõõdeti vee sügavust avavee erinevates punktides, määrates samal ajal ka punkti koordinaadid. Sügavust mõõdeti kajaloodi Biosonic MX Aquatic Habitat Echosounder abil (joonis 5). Seadmesse integreeritud GPS seadme abil määrati automaatselt iga mõõtepunkti koordinaadid ning tulemused salvestati sülearvutisse. Mõõtmised tehti elektrimootori jõul liikuvast paadist (lisa 1). Paadi liikumiskiirus oli ligikaudu 1 m/s ja esialgne liikumistee määrati aerofotole kantud transektide alusel, et võimalikke morfomeetrilisi iseärasusi (näiteks kaldajoone keerukus, kiirelt muutuv sügavus) täpsemini iseloomustada. Sügavuskaart koostati ning erinevate veekihtide pindalad ja veemahud arvutati programmi Surfer 13.2 (Golden Software: Products, 2016) abil. Järve kaldajoon määrati Maa-ameti geoportaalis olevatelt aerofotodelt. Joonis 5. Kajalood Biosonic MX Aquatic Habitat Echosounder. Foto: Biosonics: Products 13

14 2.3.2 Pidevmõõtmised aasta soojuskihistuse võimalikult täpseks kirjeldamiseks ja dünaamika hindamiseks tehti kasvuperioodil lühikese intervalliga veetemperatuuri mõõtmisi kogu veesamba ulatuses. Selleks konstrueeriti spetsiaalne mõõteseadmestik, mis koosnes 18st andmesalvestiga temperatuuri- ja valgusandurist HOBO Pendant Temperature/Light 64K Data Logger (joonis 6). Andurid kinnitati ujuvale nöörile 0,5 m intervalliga (joonis 7). Nööri ülemises osas oli ujuk anduriketi kindla vertikaalasendi säilitamiseks ja asukoha tähistamiseks. Mõõteseadmestik paigutati järve sügavaimasse kohta ( , ). Andurite salvestusintervall oli 10 minutit. Joonis 6. HOBO Pendant Temperature/Light 64K Data Logger. Foto: Onset Computer Corporation Joonis 7. Verevi järve paigutatud mõõteseadmestik. Foto: Kõiv, T. 14

15 2.3.3 Limnoloogilised näitajad Füüsikalis-keemiliste näitajate mõõtmisel kasutati levinuimaid limnoloogilisi meetodeid. Mõõtmised tehti harilikult järve sügavates punktides ja sealt koguti ka veeproovid. Kuni sajandivahetuseni mõõdeti järve sügavust (Z; Z max) mehaanilise loodiga, hiljem on kasutatud peamiselt elektroonilist kajaloodi. Veetemperatuuri mõõdeti varasematel aastatel elavhõbetermomeetriga ja hiljem termistoridel põhinevate temperatuurianduritega. Hapnikusisaldust mõõdeti elektrokeemiliselt galvaanilise või optilise anduriga varustatud hapnikumõõtjaga. Temperatuuri- ja hapnikumõõtmiste sügavusintervall on harilikult olnud 1 meeter, kuid ja aastal mõõdeti neid näitajaid 0,5 meetrise intervalliga aastal määrati üldlämmastik (üld-n) ja üldfosfor (üld-p) OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Tartu osakonna laboris vastavalt rahvusvahelistele standarditele ISO ja ISO Varasematel aastatel on üldfosfor määratud kolorimeetriliselt askorbiinhappe ja molübdaatreaktiiviga F. Koroleffi meetodil (Grasshoff, Kremling & Erhardt, 1977); (Grasshoff, Ehrhardt, & Kremling, 1981). Üldlämmastiku määramisel aga mineraliseeriti proov enne kaaliumperoksodisulfaadiga ja tekkivad nitraadid määrati spektrofotomeetriliselt. Hüpolimnioni veeproovid on kogutud veekogu põhjast 1 meetri kõrguselt. Morfomeetriliste näitajate arvutamisel on kasutatud sügavuskaartidelt saadud andmeid. Järve suurim pikkus (L max ) on kahe teineteisest kõige kaugemal asetseva kaldajoone punkti vahekaugus mõõdetuna mööda järve pinda. Suurim laius (b) on suurim kaugus kallaste vahel, mis on mõõdetud risti järve suurimat pikkust tähistava sirgega. Kaldajoone pikkus (L) on lineaarne järve ümbermõõt konkreetse veetaseme juures. Kaldajoone liigendatus (D S ) arvutati kaldajoone pikkust ja pindala (A) kasutades järgnevalt: D S = L 2 πa Keskmine sügavus leiti kui pindala ja mahu suhe (A/V). Suhteline sügavus (Z r ) arvutati pindala (A) ja suurima sügavuse (Z max ) kaudu: Z r = 50 Z max π A 2.4 Andmeanalüüsi metoodika Järvevee tihedus ( ) mingil konkreetsel temperatuuril (T, C) arvutati Martin & McCutchen (1999) järgi: 15

16 ρ = [1 T + 288, ,2 (T + 68,12963) (T 3,9863)2 ] 1000 Et Verevi järve vee mineraalainete sisaldus on suhteliselt madal ja vee tihedusele märkimisväärset mõju ei avalda, jäeti soolsus tihedusarvutustest välja. Termokliini sügavus (z T ) on leitud järgmiselt: kus +1 ja on vastavalt ja lähendused. Δρ +1 z T z ξ+1 ( ) + z Δρ 1 +Δρ ξ ( +1 Δρ 1 ), Δρ 1 +Δρ +1 (z ξδ+1 z ξδ )/( ρ/ z ξδ ρ/ z ξδ+1 ) (z ξδ z ξδ 1 )/( ρ/ z ξδ ρ/ z ξδ 1 ) Metalimnioni ulatus (paksus) leiti hüpolimnioni ülempiiri ja läbiseguneva veekihi (epilimnioni alampiir ehk metalimnioni ülempiir) ulatuse kaudu, neist viimane arvutati järgmiselt: z e = z iδ + (δ min ρ ) z iδ z iδ+1 z iδ ρ ρ z iδ z iδ+1 Hüpolimnioni ülempiir (piir meta- ja hüpolimnioni vahel) arvutati järgmiselt: z h = z iδ 1 + (δ min ρ ) z iδ z iδ 1 z iδ 1 ρ ρ z iδ z iδ 1 Kihistuse stabiilsuse (S T ) arvutamisel kasutati vaid kasvuperioodi (mai kuni september) andmeid. Arvutused tehti Schmidt i (1915); (1928) järgi: S T = g A S z D 0 (z z v )ρ z A z z, kus A S on järve pindala, z D järve suurim sügavus, A z järve pindala sügavusel z ja z v on järve mahukeskme sügavus, mis omakorda leitakse viisil: z D z D z v = z A z z / A z z 0 0 Stabiilsuse arvutamisel lähtuti vaid veetemperatuurist, sest varasemate aastate andmete vähesuse tõttu polnud võimalik vee tiheduse arvutamisel kasutada elektrijuhtivust või 16

17 lahustunud ainete üldhulka. Siiski jääks Verevi järve puhul lahustunud ainete mõju vee tihedusele võrdlemisi marginaalseks. Brunt-Väisälä sagedus (N 2 ) leiti kujul: kus / z on tihedusgradient. N 2 = g ρ Kõikide ülaltoodud arvutuste tegemiseks kasutati programmi R (R Core Team, 2017) lisapaketti rlakeanalyzer (Read et al., 2011). Sama paketi abil moodustati veetemperatuuri sügavusjaotust kajastavad joonised. Ülejäänud jooniste ning andmete ettevalmistamiseks kasutati tabelarvutusprogrammi MS Excel ja pilditöötlustarkvara Adobe Photoshop. ρ z, 17

18 Tulemused 3.1 Verevi järve sügavuskaart ja morfomeetrilised näitajad Joonis 8. Verevi järve sügavuskaart aasta mõõtmiste alusel 18

19 sügavusmõõtmise alusel koostati Verevi järve uus ja täpsem sügavuskaart (joonis 8). Kaardiandmete alusel arvutati uuesti iga veekihi pindala ja maht (tabel 2) ning teised morfomeetrilised näitajad. Võrreldes H. Riikoja sügavuskaardi (lisa 2) andmetega on märkimisväärselt kahanenud Verevi järve üldpindala ja muutunud veemaht. Mõneti on muutunud ka sügavamate veekihtide pindalad ja mahud. Tabel 2. Verevi järve batümeetria Sügavus (m) Kihi pindala (m 2 ) % kogupindalast Kumulatiivne maht (m 3 ) % kogumahust , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 9,6 0,01 Sügavusmõõtmiste ja sügavuskaardi abil leitud morfomeetrilised näitajad on nüüdseks samuti muutunud (tabel 3). Põhikaardi aerofotode abil täpsustatud kaldajoon on senisest pikem ja liigendatum (keerukus 2,1). Suurim sügavus muutus küll vähe, kuid sügavusmõõtmiste mõõtepunktide suurem tihedus võimaldas ka 11 meetri sügavuse veekihi pindala ja veemahu arvutamist. Eelkõige pindala vähenemise tulemusena kasvas järve keskmine sügavus. Tabel 3. Verevi järve morfomeetrilised näitajad Näitaja Riikoja Suurim pikkus (m) Suurim laius (m) Suurim sügavus (m) 11 11,3 Keskmine sügavus (m) 3,57 3,81 Suhteline sügavus 2,71 2,92 Pindala (ha) 12,98 11,74 Maht (m 3 ) Kaldajoone pikkus (m) Kaldajoone keerukus 1,83 2,1 19

20 Schmidt'i stabiilsus (J/m- 2 ) 3.2 Verevi järve kihistumine ja veesamba stabiilsus varasematel aastatel Kõige varasemad andmed Verevi järve veetemperatuuri kohta pärinevad aastast ja mõõtmisi on juhusliku intervalliga tehtud kuni aastani. Paraku pole kõik mõõtmised sobilikud soojuskihistuse hindamiseks, sest säilinud on vaid pinna- ja põhjakihtide temperatuuriandmed. Arvutuskõlbulikke seeriad leiti eelmainitud perioodil seitsmeteistkümnel korral. Nende põhjal arvutati kihistumise stabiilsus (joonis 9) ja kihtide paksused (joonis 10) , 1981., ja aastatel oli väga terav kihistumine, 1957., ning aastal oli kihistumise stabiilsus aga keskmisest väiksem Aasta Joonis 9. Verevi järve kihistumise kasvuperioodi suurim stabiilsus ajavahemikul ning punktiirjoonega kogu perioodi keskmine kihistumise stabiilsus 20

21 Sügavus (m) Epilimnion Metalimnion Hüpolimnion Termokliin Aasta Joonis 10. Verevi järve veekihtide vertikaalne jaotus ning termokliini asend ajavahemikul Andmed pärinevad hetkest, kui saavutati kasvuperioodi suurim stabiilsus Joonis 11. Verevi järve temperatuurijaotus aastal

22 Sügavus (m) aastal tehti Verevi järves perioodil 24. aprill kuni 23. oktoober 27 mõõtmist. Jääkate kadus 15. aprillil. Veekogu pindmise ja alumise kihi temperatuuride vahe oli juba olemas mõõtmisperioodi alguses ning veesambas oli toimunud kihistumine (joonis 11). Seejärel toimus eelkõige pealmise veekihi pidev soojenemine kuni augusti keskpaigani, mil pinnavesi hakkas järk-järgult maha jahtuma. Samuti soojenes tasapisi põhjalähedase veekihi temperatuur kuni septembri lõpuni ja oktoobri lõpuks oli kogu veesamba temperatuur ühtlustunud aasta suve jooksul suurenes Verevi järves epilimnioni kiht ja vähenes hüpolimnioni maht (joonis 12). Metalimnion oli maist augustini 3 4 meetri paksune, septembrikuus aga hakkas kihi maht vähenema ning oktoobri lõpus toimus veekihtide ühtlustumine April May June July August September October November Aeg Joonis 12. Verevi järve veekihtide paksus aastal aasta maikuus tekkis terav kihistumine, mis oli suvekuudel püsiv, kuid samas hüplik nähtus (joonis 13). Kuna kihistumise stabiilsus oli kogu kevade vältel piisavalt tugev, siis jäi tollel aastal ära kevadine homotermia ehk veekogu täielik ühtlustumine. Mai keskpaigast augusti lõpuni olid nii kihistumise stabiilsus kui ka ujuvussagedus kõrged (joonis 13, 14). Augusti lõpus hakkasid mõlemad järsult langema ning oktoobris ühtlustus veekogu täielikult ja toimus sügisene homotermia. Epilimnion Metalimnion Hüpolimnion Termokliin 22

23 Brunt Väisälä sagedus (N 2 ) Schmidt'i stabiilsus (J/m- 2 ) April May June July August September October Aeg Joonis 13. Verevi järve kihistumise stabiilsus aastal April May June July August September October Aeg Joonis 14. Verevi järve Brunt-Väisälä sagedus aastal 23

24 3.3 Kihistus ja selle kujunemine aastal aasta pidevmõõtmiste käigus (4. maist 19. oktoobrini) õnnestus Verevi järves edukalt jälgida soojuskihistuse kujunemist ja kadumist. Mõõtmisperioodi alguses (4. mail) oli pindmine veekiht võrreldes põhjalähedasega veidi kõrgema temperatuuriga, kuid veesammas ise oli suhteliselt homogeenne (joonis 15). Pindmise veekihi temperatuur kasvas järk-järgult ja saavutas oma suurima väärtuse (23,5 C) võrdlemisi hilja, augusti teises pooles. Ka põhjalähedase veekihi temperatuur tõusis uurimisperioodi jooksul (4,8 6,2 C). Joonis 15. Veetemperatuuri sügavusjaotuse dünaamika Verevi järves aastal Termokliini asukoht muutus kevadel lühikese ajavahemiku jooksul rohkem kui 2 meetri ulatuses (joonis 16) ja ka epilimnioni paksus oli mai lõpust juuli alguseni väga muutlik (1 3 meetrit). Varieeruv oli samuti metalimnioni paksus: suvekuudel paiknes see 2 4 meetrise kihina pigem veesamba ülemises osas, sügiseks kahanes paksus 1 2 meetrile ja kiht nihkus järjest sügavamale. Hüpolimnioni osakaal veesambas vähenes uurimisperioodi jooksul märkimisväärselt. Kui kevadel ulatus hüpolimnioni ülempiir veel 4 meetrini, siis sügisese segunemisperioodi ajaks oli see taandunud 7 meetri sügavusele. 24

25 Schmidt'i stabiilsus (J/m- 2 ) Sügavus (m) May June July August September October Aeg Joonis 16. Epi-, meta-, hüpolimnioni ning termokliini sügavusjaotus Verevi järves aastal Kuigi kihistumisperioodi algus langes kokku pidevmõõtmiste algusega, oli kihistuse stabiilsus kuni juuni keskpaigani võrdlemisi heitlik (joonis 17) ja terve kasvuperioodi kihistumise stabiilsuse suurim väärtus (61,6 J/m 2 ) tunduvalt nõrgem võrreldes varasemate aastatega (joonis 9). Ühtlaste väärtusteni jõudsid kihistumisnäitajad (joonis 17, 18) alles juuni keskel. See kestis kuni augusti viimase dekaadini, mil järv hakkas kiirelt jahtuma ning veekihtide temperatuurid ühtlustuma. Oktoobri keskpaigaks oli järv praktiliselt homogeenne ning algas sügisene segunemine. 70 Hüpolimnion Metalimnion Epilimnion Termokliin May June July August September October Aeg Joonis 17. Kihistumise stabiilsuse muutumine Verevi järves aastal 25

26 Brunt-Väisälä sagedus (N 2 ) May June July August September October Aeg Joonis 18. Brunt-Väisälä sageduse muutumine Verevi järves aastal 3.4 Füüsikalis-keemilised ja elustikunäitajad 2017 Verevi järve hapnikutingimused on olnud väga halvad kogu senise uurimisperioodi ( ) jooksul. Suvise kihistumise ajal puudub hapnik kogu hüpolimnionist ja metalimnioni alumisest osast aasta mõõtmiste (joonis 19) põhjal on hapnikujaotus jäävabal perioodil võrdlemisi ebaühtlane. Juba uurimisperioodi alguses, kui segunemisest oli möödas vaid mõned päevad, oli hüpolimnionis kujunenud hapnikupuudus. Suurimad hapnikusisalduse kõikumised toimusid metalimnionis. Juuli keskpaigast kuni augusti lõpuni oli hapnikujaotus positiivselt heterograadne hapnikusisalduse maksimum paikneb metalimnionis ( ,5 meetri sügavusel hapnikusisaldus 13,7 mg/l). Ka kevadel, uurimisperioodi alguses, oli hapnikusisaldus kõige suurem metalimnionis ( ,5 meetri sügavusel hapnikusisaldus 17,4 mg/l) aasta hapnikujaotus (joonis 20) ei erinenud võrreldes varasemate aastatega. Hüpolimnionis puudus hapnik kõigi mõõtmiskordade ajal ja hapnikjaotus ise oli valdavalt klinograadne. Üksnes 8. augustil oli märgatav negatiivne heterograadne hapnikujaotus, kus hapnikusisalduse hüppeline langus ja tõus paiknes 3 meetri sügavusel. 26

27 Joonis 19. Verevi järve hapnikujaotus aastal Joonis 20. Verevi järve hapnikujaotus aastal 27

28 06/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2017 üld-p (mg/m 3 ) Verevi järve üldfosfori ja -lämmastiku sisaldus on viimase kolmekümne aasta jooksul pidevalt muutunud ja seda peegeldab hästi toiteainete hulk hüpolimnionis (joonis 21, 22). Drastilised hüpped on toimunud aastatel ning Praeguseks on aga alates aastast Verevi üldfosfori ja -lämmastiku sisaldus stabiliseerunud. Võrreldes kõige kõrgema üld- P sisaldusega terve vaatlusperioodi jooksul ( mg/m 3 ), oli aasta kõige suurem üldfosfori sisaldus ( mg/m 3 ) ligikaudu kuus korda väiksem. Samuti kõige suurem üld-n sisaldus Verevi järves kogu vaatlusperioodi jooksul ( mg/m 3 ) on aasta suurimast väärtusest ( mg/m 3 ) kaks pool korda suurem ja aastatel on tänu tihedamatele mõõtmistele märgata ka toiteainete hulga kiiret kasvu kihistumisperioodi jooksul aastal on aga toiteainete sarnane akumuleerumine hüpolimnionis võrdlemisi tagasihoidlik Aeg Joonis 21. Üldfosfori (üld-p) sisaldus Verevi järve hüpolimnionis ajavahemikul

29 Schmidt'i stabiilsus (J/m- 2 ) NAO aastane indeks 06/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2017 üld-n (mg/m 3 ) Joonis 22. Üldlämmastiku (üld-n) sisaldus Verevi järve hüpolimnionis ajavahemikul Ilma mõju kihistumise stabiilsusele ajavahemikul hinnati esmalt NAO indeksite kaudu (joonised 23 26). Aeg Kihistumise stabiilsus NAO aastane indeks Aeg Joonis 23. NAO aastane indeks koos kihistumise stabiilsusega ajavahemikus

30 Schmidt'i stabiilsus (J/m- 2 ) NAO indeks Schmidt'i stabiilsus (J/m- 2 ) NAO kevadine indeks Kihistumise stabiilsus NAO kevadine indeks Aeg Joonis 24. NAO kevadine (aprill, mai juuni) indeks koos kihistumise stabiilsusega ajavahemikus Kihistumise stabiilsus NAO indeks Aeg Joonis 25. NAO (mai, juuni, juuli) indeks koos kihistumise stabiilsusega ajavahemikus

31 Schmidt'i stabiilsus (J/m- 2 ) NAO talve indeks Kihistumise stabiilsus NAO talve indeks Aeg -4 Joonis 26. NAO talve (detsember, jaanuar, veebruar märts) indeks koos kihistumise stabiilsusega ajavahemikus Statistiliselt olulist seost (Pearsoni korrelatsioon; p > 0,05) erinevate NAO indeksite ja kihistumise stabiilsuse (joonised 23 26) vahel ei leitud. Ajavahemikul on Tartu keskmine suvine (mai kuni august) õhutemperatuur kasvanud 1,25 kraadi (joonis 27). Temperatuuri kasvutrendil on ka teatav seos kihistumise stabiilsuse kasvuga, hoolimata sellest, et aastal on mõõdetud kihistumise stabiilsuse suurim väärtus. 31

32 Schmidt'i stabiilsus (J/m- 2 ) Tartu õhutemperatuur ( C) Kihistumise stabiilsus Tartu õhutemperatuur Aeg Joonis 27. Tartu keskmine suvine õhutemperatuur ja Verevi järve kihistumise stabiilsus ajavahemikul

33 Arutelu Uued kaardistusandmed näitavad selgelt, kui palju võivad muutuda olulised morfomeetrilised näitajad tänapäevase metoodika kasutamisel. Mõnede järvede pindalamuutused on seostatavad veetaseme muutusega (Wetzel, 2001). Verevi järve veetaset küll ei mõõdetud, kuid sissevoolu möödajuhtimise ja väljavoolu tõkestamisega on see langenud (Ott & Kõiv, 2005). Teisalt on Verevi järve kaldanõlv väga järsk ning veetase peab langema suures ulatuses, et mõju pindalale oleks märgatav. Pigem on põhjus selles, et järve enda kaldajoon on aja jooksul muutunud ja seda eriti põhjapoolses osas, kus osa kunagisest veepeeglist on hõivatud õõtsiku ja kaldaveetaimede poolt. Kaldajoone ettevalmistamisel lõigati see osa järve pindalast välja. Tähelepanuväärsed on ka veekihtide mahtude erinevused võrreldes varasemate aastatega. Sügavate veekihtide suurem maht näitab, et atmosfäärist on isoleeritud siiani arvatust palju suurem osa kogumahust. Verevi järve veetemperatuuri aasta pidevmõõtmised ja võrdlus varasemate andmetega näitavad, et soojuskihistus Verevi järves on kasvuperioodi jooksul võrdlemisi heitlik ning kihistumise stabiilsus pole märkimisväärne isegi kesksuvel. Võrreldes teiste Eesti kihistunud väikejärvedega on Verevi veesamba stabiilsus oluliselt tagasihoidlikum. Näiteks aastal registreeritud suurim väärtus (94,9 J/m 2 ), on oluliselt madalam kui Rõuge Suurjärve (605 J/m 2 ) või Kaussjärve (225 J/m 2 ) stabiilsus (Tirmaste, 2016). Pidevmõõtmised ja stabiilsusarvutused seavad mõningase kahtluse alla ka oletuse, et Verevi järv võiks olla pikemat aega osaliselt meromiktne veekogu. Temperatuurist tingitud erinevused vee tiheduses ei pruugi olla piisavad kihistuse säilitamiseks ja mineraalainete sisaldus on liiga väike, et soojuskihistust toetada. Püsiv hüpolimnioni hapnikupuudus, mida loeti aastal üheks osalise meromiksia kriteeriumiks (Ott & Kõiv, 2005), ei pruugi olla piisav, sest hüpertroofsete järvede hüpolimnionis tarvitatakse hapnik üldjuhul väga kiiresti ära (Mazinger et al., 2010). Ilmselt oli aasta kevad ka võrdlemisi erandlik, kus jäälagunemisele järgnes ilma väga kiire soojenemine (Ott & Kõiv, 2005) ja kõikide veekihtide korralikuks läbisegamiseks jäi aega napiks. Soomes on taolist nähtust kirjeldatud peamiselt tumedaveeliste järvede puhul (Hakala, 2004), mis sarnaselt Verevi järvele on tuule eest varjatud. Kuigi aastal mõõdeti hapnikusisaldust järvel vaid viiel korral, siis võrdluses varasema uurimisperioodiga pole märgata muutusi hapnikurežiimis, mis on endiselt seisundis halb. Kihistumisperioodil on hüpolimnionis püsivalt hapnikupuudus, mis küünib vahel ka metalimnioni alumistesse kihtidesse. Selles osas on Verevi järv sarnane paljude teiste kihistunud Eesti väikejärvedega, mille ökoloogiline seisund on muutunud inimmõju tulemusena halvemaks (Tirmaste, 2016). 33

34 Toiteainete akumuleerumine kõrge toitelisusega kihistunud järvede hüpolimnionis (joonis 21, 22) on limnoloogias tuntud fenomen (Wetzel, 2001), mida oluliselt võimendab hapnikupuudus. Verevi järve puhul torkab aga silma, et nii fosfor- kui ka lämmastikuühendite rekordiline kasv hüpolimnionis langeb kokku osalise meromiksia ilmingutega aastal. Taoline, kuid natuke vähemilmekam olukord on esinenud ka aastal. Seega on osaline meromiksia järve ökosüsteemi seisukohalt oluline tegur, mis küll pidurdab toiteainete jõudmist epilimnioni, kuid kasvatab nende sisalduse hüpolimnionis väga kõrgete väärtusteni. Teisalt on tähelepanuväärne, et juba alates aastast on toiteainete kogused püsinud hüpolimnionis võrdlemisi stabiilsetena. Näiteks fosfori kui veeökosüsteemide kõige olulisema toiteaine sisaldus pole hüpolimnionis viimastel aastatel enam üle mg/m 3 küündinud. Põhjus võib olla peamise sissevoolu järvest möödajuhtimine ja vanade biotiikide eraldamine tammidega, mis välistab täiendavate toiteainete jõudmise järve. Teiselt poolt vähenes seeläbi miinimumini ka järve veevahetus ning eutrofeerunud järvede tervenemise üheks eelduseks peetakse piisavat veevahetust, millega viiakse järvest välja akumuleerunud toiteained (Beklioglu et al., 1999). Kõige olulisem tegur on aga järve põhjasetete fosforisisaldus, mis sellel juhul on oluliselt madalam võrrelduna teiste Eesti eutroofsete järvedega (Kisand, 2005) ja seega on ka võimalik enesereostus toiteainetega väiksem. Kihistuse stabiilsuse seos keskmise suvise õhutemperatuuriga on Verevi järve puhul nähtav (joonis 27). Kõrgema õhutemperatuuri korral on soojuskaod järvest väiksemad ja kihistumisperioodi pikenemine tõenäolisem. Ka lühemad talved ja varajasem jää sulamine (ClimateChangePost: Estonia, 2017) võivad pikendada kihistumisperioodi ning muuta kihistumist stabiilsemaks. Nõnda on Zürichi järve kihistumine muutunud viimase poolsajandi jooksul oluliselt stabiilsemaks just tänu kliima soojenemisele (Coats et al., 2013). Seega võib järeldada, et tulevikus muutub ka Verevi järves kihistumise periood pikemaks ja stabiilsus suureneb. Seoste puudumine NAO ja kihistuse stabiilsuse vahel pole samas üllatav, sest Verevi järve andmeread on suhteliselt hõredad ning järv ise väike. NAO näol on tegemist globaalse nähtusega ja selle mõju on kergemini märgatav suurte veekogude nagu Võrtsjärve puhul (Nõges, 2004). Samas võib muutlik ja vähese stabiilsusega kihistus soodsate tingimuste kokkulangemisel muuta Verevi järve ökoloogilist seisundit halvemaks. Näiteks jahe ning sademerohke suvi võivad tekitada olukorra, kus järv seguneb ka kasvuperioodil ning seni kindlalt hüpolimnionis olevad toiteained on fütoplanktonile ja suurtaimedele kasutatavad. Selle tulemusena kasvab fütoplanktoni biomass, väheneb vee läbipaistvus ja oma kasvupinda laiendab järve madalate osade taimestik. 34

35 Seetõttu on tulevikuprognoosi tehes väga oluline lähtuda ilmastikutingimustest. Kui suvi on jahe ja vihmarohke, siis võib toimuda veekogu segunemine, mille tagajärjeks on veeõitsengud, kalade suremised ja muud virgestuse jaoks ebasobivad ilmingud. Kliimasoojenemise tõttu jäävaba perioodi pikenemisel muutub aga Verevi järve kihistumise stabiilsus tugevamaks ning ained on pikema perioodi vältel hüpolimnioni lukustunud. Siis on ka järve puhkemajanduslik väärtus suurem. 35

36 Kokkuvõte Töö käigus uuriti Verevi järve kihistumise kujunemist ja kadumist aasta jäävabal perioodil. Selle jaoks paigutati järve automaatseirejaam ja koostati uus sügavuskaart. Lisaks kasutati aastal riikliku seire käigus mõõdetud hüdrokeemilisi ja elustikunäitajaid ning varasemate aastakümnete jooksul andmebaasidesse kogunenud mõõtmiste andmeid. Verevi järve pidevmõõtmised aasta jäävabal perioodil näitavad, et veekogu pole nii tugevalt kihistunud, kui eelnevalt arvati. Võrreldes teiste Eesti kihistunud väikejärvedega on veesamba stabiilsus oluliselt madalam. Märkimisväärne on üldlämmastiku ja -fosfori hulk hüpolimnionis, mis on püsinud pärast aasta hüppelist langust stabiilsena. Kõrvutades põhjasetete fosforisisaldust teiste Eesti eutroofsete järvedega on üldfosfori hulk Verevis palju väiksem. Lisaks seavad uurimistulemused kahtluse alla selle, et Verevi järv võiks olla osaliselt meromiktne ja jätta ära kevadisi kihistumisi, nagu toimus aastal. Tol aastal ära jäänud kevadine homotermia oli pigem erandlik ja põhjustatud ilma kiirest soojenemisest pärast jää lagunemist. Kliima soojenemisel on olemas teatud seos Verevi järve kihistumise stabiilsusega. Kuna pikema perioodi vältel on ilmad soojemad, on ka kihistumisperiood pikem. Samas pole kihistumine suve alguses veel järves tugev, vaid on muutlik. Seetõttu võib juhtuda, et suvel jaheda ilma korral toimub veekogu segunemine ja muidu hüpolimnioni lukustunud toitained on toiduks fütoplanktonile ja makrofüütidele, mille tagajärjel toimub veekogu vohamine. Soojade ilmade korral on aga veekogu tugevalt kihistunud ja toitained lukustunud hüpolimnioni. Tulemused näitavad selgelt, et pidevmõõtmisi tuleks hakata rakendama kihistuvate väikejärvede seires. Praegune riiklik seireprogramm, kus veetemperatuuri mõõdetakse vaid neljal korral aastas, ei suuda ammendavalt peegeldada soojuskihistumist. Viimane on aga peamine tegur, mis määrab selliste järvede ökosüsteemide toimimise ja seisundi. Kriitiliselt tuleks üle vaadata senised järvede sügavuskaardid. Erinevused Verevi järve uue ja vana sügavuskaardi vahel on samuti märgiks, et pea 90 aastane kaardimaterjal tuleks asendada uue ja täpsemaga. Märksõnad: limnoloogia, hüdrokeemia, stratifikatsioon, pidevmõõtmised, Verevi järv 36

37 Summary Hugo Treffner Gymnasium Pilleriin Jukk Supervisors: Toomas Kõiv, Hele Kiisel Thermal and chemical stratification in Lake Verevi, changes during last decades and future prognosis. Research Paper 2018 The aim of this research was to examine water stratification in Lake Verevi during year 2017, analyse and compare the results with previous monitorings, which have been done during the last decades, and make a future prognosis. A high-resolution continuous measurements depot was used to collect data about Lake Verevi in year Extra data used in this research was from national environment monitoring programme and previously collected information in databases. In addition, to have a better understanding in Lake Verevi s water stratification, a new bathymetric map was made. Collected data and analysis show that Lake Verevi is not as stratified as previously thought. In comparison with other stratified Estonian lakes, stratification parameter is much lower in Lake Verevi. Oxygen quantity in lower part of the waterbody is still non-existent. In addition, study shows that Verevi is not a partly meromictic lake. Absence of spring turnover in year 2000 was probably an exceptional occurrence. There is a connection between climate change and water stratification in Lake Verevi. As climate gets continuously warmer, it induces stratification, whereas in cases of colder weather and/or rain there may be a case of water mixing. This may happen in the beginning of summer because of unstable stratification, which would cause algal bloom. Moreover, high-resolution continuous measurements should be put to use when monitoring lakes. Without doing so, the data may be insufficient and analysis along with future prognosis imprecise. Keywords: limnology, hydrochemistry, stratification, high-resolution continuous measurements, Lake Verevi 37

38 Kasutatud kirjandus Beadle, L. C The inland waters of tropical Africa: an introduction to tropical limnology. Second edition. New York: Longman. Beklioglu, M., Carvalho, L., Moss, B Rapid recovery of a shallow hypertrophic lake following sewage effluent diversion: lack of chemical resilience. Hydrobiologia, 412, Birge, E. A Plankton studies on Lake Mendota: II. The crustacea from the plankton from July 1894 to December Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences. Arts and Letters, 11, Boehrer, B., Schultze, M Stratification of Lakes. Reviews of Geophysics, 46. Brönsted, J. N., Wesenberg-Lund, C Chemische-physikalische Untersuchungen der dänischen Gewässer nebst Bemerkungen über ihre Bedeutung für unserere Aufassung der Temporalvariationen. International Review of Hydrobiology, 4. Climate Prediction Center: North Atlantic Oscillation Climate Prediction Center. Kättesaadav: ( ). ClimateChangePost: Estonia The ClimateChangePost. Kättesaadav: ( ). Coats, R. N., Sahoo, G. B., Riverson, J., Costa-Cabral, M., Dettinger, M., Wolfe, B., Reuter, J. Schladow, G., Goldman, C. R Historic and Likely Future Impacts of Climate Change on Lake Tahoe. C. R. Goldman, M. Kumagai, R. D. Robarts (toim). Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies. UK: Wiley- Blackwell Dodds, W. K., Whiles, M. R Freshwater Ecology: Concepts and Environmental Applications of Limnology, Second Edition. Academic Press. Findenegg, I Limnologische Untersuchungen in Karntner Seengebiete. Ein Beitrag zur Kenntnis des Stoffhaushaltes in Alpenseen. International Review of Hydrobiology, 32, Golden Software: Products Golden Software, LLC. Kättesaadav: ( ). Grabowski, S. J Hydrogen Bonding - New Insights. Springer. Grasshoff, K., Ehrhardt, M., Kremling, K Methods of Seawater Analysis. New York. 38

39 Grasshoff, K., Kremling, K., Ehrhardt, M Report of the Baltic Intercalibration Workshop. Kiel. Hakala, A Meromixis as a part of lake evolution - Observations and a revised classification of true meromictic lakes in Finland. Boreal Environment Research, 9, Hurrell, J., National Center for Atmospheric Research Staff The Climate Data Guide: Hurrell North Atlantic Oscillation (NAO) Index (station-based). The National Center for Atmospheric Research. ( ). Hutchinson, G. E A Treatise on Limnology, vol. 1. Geography, Physics and Chemistry. New York: John Wiley & Sons. Hutchinson, G. E., Löffler, H The thermal classification of lakes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 42, 85. Kisand, A Distribution of Sediment Phosphorus Fractions in Hypertrophic Strongly Stratified Lake Verevi. Hydrobiologia, 547, Lampert, W., Sommer, U Limnoecology: The Ecology of Lakes and Streams. New York: Oxford University Press. Likens, G. E Lake Ecosystem Ecology: A Global Perspective. San Diego: Academic Press. Martin, J. L., McCutcheon, S. C Hydrodynamics and Transport for Water Quality Modeling. Boca Raton: Lewis Publications. Matzinger, A., Müller, B., Niederhauser, P., Schmid, M., Wüest, A Hypolimnetic oxygen consumption by sediment-based reduced substances in former eutrophic lakes. Limnology and Oceanography, 55, Moss, B Ecology of Freshwaters - A view fot the twenty-first century. Chichester: Wiley- Blackwell. Mäemets, A Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tallinn: Valgus. Mäemets, A Füüsilis-geograafiline iseloomustus. H. Timm (toim), Verevi järve seisund. Tartu: Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut Mäemets, H., Freiberg, L Long- and short-term changes of the macrophyte vegetation in strongly stratified hypertrophic Lake Verevi. Hydrobiologia, 547:

40 Nõges, T Reflection of the changes of the North Atlantic Oscillation Index and Gulf Stream Position Index in the Hydrology and phytoplankton of Vortsjarv, a large, shallow lake in Estonia. Boreal Environment Research. 9, O'Sullivan, P. E., Reynolds, C. S The Lakes Handbook Volume 1: Limnology and Limnetic Ecology. Blackwell Science. Ott, I., Kõiv, T Lake Verevi, Estonia - A Highly Stratified Hypertrophic Lake. Springer. Perello, M. M., Kane, D. D., Golnick, P., Hughes, M. C., Thomas, M. A., & Conroy, J. D Effects of Local Weather Variation on Water-Column Stratification and Hypoxia in the Western, Sandusky, and Central Basins of Lake Erie. Water, 9, 279. R Core Team R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. Kättesaadav: ( ). Raukas, A., Rõuk, A. -M VI Pinnamood ja selle kujunemine: Lavamaad, tasandikud. Madalikud ja orundid. Valgus. Read, J. S., Hamilton, D. P., Jones, I. D., Muraoka, K., Winslow, L. A., Kroiss, R., Wu, C. H., Gaiser, E Derivation of lake mixing and stratification indices from high-resolution lake buoy data. Environmental Modelling and Software, 26, Riikoja, H Zur Morphometrie eineiger Seen Eestis. Andmeid Eesti ala järvede uurimiseks. Tartu: Tartu Ülikool. Saia, K Osaliselt meromiktse järve ökosüsteemi funktsioneerimine Verevi järve näitel. Bakalaurusetöö. Tartu: Eesti Maaülikool. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut. Limnoloogiakeskus. Scheffer, M Ecology of Shallow Lakes. Chapman & Hall. Schmidt, W Über den Energie-gehalt der Seen. Mit Beispielen von Lunzer Untersee nach Messungen mit einen einfachen Temperaturlot. International Review of Hydrobiology, 6. Schmidt, W Über Temperatur and Stabilitätsverhaltnisse von Seen. Geographiska Annaler, 10, Tamre, R Eesti järvede nimestik: looduslikud ja tehisjärved. Tallinn: Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus. Tirmaste, S.-M Eesti sügavate väikejärvede soojuskihistus ja gaasirežiim kui inimmõju ning kliimamuutuste peegeldaja. Bakalaurusetöö. Tartu: Eesti Maaülikool. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut. Limnoloogiakeskus. Tundisi, J. G., Tundisi, T. M Limnology. Boca Raton: CRC Press. 40

41 Vareschi, E., Vareschi, A The ecology of Lake Nakuru (Kenya). Oecologia, 61, Wetzel, R. G Limnology: Lake and River Ecosystems. Third Edition. Academic Press. 41

42 Lisad Lisa 1 Sügavuskaardi tegemise jaoks kasutatud vahendid. Foto: Kõiv, T. 42

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title MAASTIKE TALITUS Maastike üldkursus ja tüploogia Kaija Käärt Maastike talitus määratakse kui kõigi ainete ja energia ümberpaiknemise, vahetuse ja muundumise protsesside kogust maastikes. Maastike talitus

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc 5a. Magevee juurdevool ja veevahetus ääremeredes 5.1. Aurumine ja sademed, magevee voog atmosfäärist Läänemeres on sademed ja aurumine ligikaudu tasakaalus. Läbi viidud täpsemad arvutused, arvestades ka

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

8. klass Õppeaine: GEOGRAAFIA ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Õpilane Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ette

8. klass Õppeaine: GEOGRAAFIA ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Õpilane Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ette ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ettekujutuse, mis tegurid mõjutavad kliima kujunemist ühes või teises maailma piirkonnas, ülevaate põhi- ja vahekliimavöötmetest ning

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Päikeseküte

Päikeseküte Päikeseressurss Eestis. Päikesekiirguse intensiivsus ja kestvus sõltuvad laiuskraadist, kohaliku kliima iseärasustest, aastaajast, ööpäevast ning õhu puhtusest. Eesti laiuskraadidel on võimalik kasutada

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem