EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Maaehituse osakond. Vaialuse kandevõime

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Maaehituse osakond. Vaialuse kandevõime"

Väljavõte

1 EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Maaehituse osakond Tõnis Kull Vaialuse kandevõime Magistritöö maaehituse erialal Juhendajad Lektor Villu Leppik Doktor Mait Mets Tartu 2014

2 Eesti Maaülikool Magistritöö lühikokkuvõte Kreutzwaldi 1, Tartu Autor: Tõnis Kull Õppekava: maaehitus Pealkiri: Vaialuse kandevõime Lehekülgi: 85 Jooniseid: 62 Tabeleid: 3 Lisasid: 5 Osakond: Maaehituse osakond Uurimisvaldkond: Geotehnika Juhendajad: Lekt. Villu Leppik; Dr. Mait Mets Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu 2014 Käesolev töö kontrollib väite, mille kohaselt vaiade kasutamine kindlates kohtades plaadi all vähendab võrreldes vai- ja plaatvundamendiga vajumisi ja tõstab vundamendi kandevõimet, tõele vastavust. Töö eesmärk on labor katsetulemustele tuginedes selgitada erinevused vai, plaat ja vaialus vundamentide kandevõimetes. Katsed tehti plaadi, ühe, kolme, nelja, viie ja üheksa vaiaga mudeliga Koormuste rakendamiseks kasutati hüdraulilist survekatseseadet Lukas LZM 25/200, millega avaldati vundamendile koormust kontrollitud siirde meetodil, kiirusega 1 mm/min. Katsed toimusid Eesti Maaülikooli konstruktsioonide labori liivakastis. Tulemused näitasid, et vaivundamendi kandevõime ammendus, kui vaiad saavutasid oma roomeläve, peale seda vajus vaivundament edasi ühtlasel koormusel Vaialus suutis kontrollitava vajumiga vastu võtta kõrgemat koormust, kuigi vaiade piirkandevõimed ületati. Tänu vaiade olemasolule hakkas plaat tööle hiljem ja seeläbi vähenesid vaialuse vajumid võrreldes vaiadeta plaadiga. Kokkuvõttes võib öelda, et vaialus suudab tekitada suurema kandevõime võrreldes analoogse vaivundamendiga. Märksõnad: vaialus, vaivundament, survekatseseade, roomelävi

3 Estonian University of Life Sciences Abstract of Master s Thesis Kreutzwaldi 1, Tartu Author: Tõnis Kull Specialty: Civil Engineering Title: The Bearing Capacity of Piled Raft Pages: 85 Figures: 62 Tables: 3 Appendixes: 5 Department: Department of Rural Building Field of research: Geotechnics Supervisors: Lect. Villu Leppik; Dr. Mait Mets Place and date: Tartu 2014 This study verifies the veracity of the statement that by installing piles at suitable locations below the raft foundation the resultant settlement will be reduced and overall bearing capacity increased, compared to pile and plate foundations. The aim of this study is to explain the differences between bearing capacities in plate-, pile- and pile-raft foundations, based on laboratory tests. A series on laboratory tests were performed on models of unpiled raft, single pile and foundations with three, four, five and nine piles. Loads were applied by a hydraulic loading unit: Lukas LZM 25/200, the tests were conducted in displacement controlled manner using a penetration rate of 1mm/min. The tests took place in the construction laboratory of Estonian University of Life Sciences. The test results showed, that the bearing capacity of pile foundations was exceeded after piles reached their yielding point, after that the pile foundation could not carry additional loads. Although the load capacity of the pile is exceeded, the piled raft foundation can hold additional loads with controllable settlement. Due to settlement reducing piles the contact pressure under the raft started to increase on higher applied loads, compared to the unpiled raft and therefore the settlements where reduced. It can be concluded that a piled raft can give a benefit in the bearing capacity over a similar pile group. Keywords: pile-raft, pile foundation, loading unit, yielding point 3

4 Sisukord Sisukord... 4 Sissejuhatus Kirjanduse ülevaade Vaialuse kasutamisest ja ökonoomiast Näited vaialuste kasutamisest tänapäeva inserehitiste juures Lida õlletehase vundamendi lahendus Üksikvai ja vaiagrupp Vaialuse kontseptsioon Vaialuste kasutamist soodustavad ja mittesobivad aluspinnased Vaialuste erinevad kategooriad Vaialus vundamendisüsteemi projekteerimise ja ehitamisega seotud probleemid Tähtsamad läbimurded vaialus vundamendi ajaloos Kirjanduse analüüs varasematest uurimistöödest Pingejaotus vaivundamendis erinevatel vaiade vahekaugustel Tsentrifugaalkatsetused, plaat-, vai-, ja vaialus vundamendi kandevõimete hindamiseks Tsentrifuugkatseseadme ja pinnase iseloomustus Katseprogramm ja mudelid Üksikvaia katsetulemused Plaatvundamendi katsetulemused Vaialus vundamendi katsetulemused Vaialus vundamendisüsteemi koormusjaotuse analüüs arvutisimulatsiooniga, kasutades lõplike elementide meetodit Lõplike elementide mudeli arendus

5 Lõplike elementide mudel kirjeldus LEM-i kalibreerimiseks kasutatud tsentrifugaalkatsetuste kirjeldus LEM kalibreerimine Erinevate parameetrite mõju vaialuse koormusjaotusele Plaadi paksuse mõju Plaadi laiuse mõju Vaia diameetri mõju Eksperimentaalsed katsed uurimaks vaialuse töötamist Katsetel kasutatud pinnas Mudeli detailid Vaia mudel Plaadi mudel Katse seadmestik Raudbetoonist pinnase kast ja terastalad Mõõtmis- ja koormamisseadmed Katsemetoodika ja katseplaan Katsemetoodika Katseplaan Katsetulemused ja diskussioon Plaatvundamendi katsetulemused Vaivundamendi katsetulemused Vaialus vundamendi mudelid Kolme vaiaga vaialuse katsetulemused Nelja vaiaga vaialuse katsetulemused Viie vaiaga vaialuse katsetulemused Koormused vaialuse vaiade all

6 Plaadi kandevõimed Järeldused Kokkuvõte Tänuavaldused Viidatud allikad Lisad Lisa 1. Liiva parameetrite väljaselgitamiseks kasutatud seadmed Lisa 2. Tulemuste analüüsimisel eiratud katsetulemused Lisa 3. Pinnasekasti täitmine liivaga Lisa 4. Vaialuse süvistamisprotsess Lisa 5. Deformatsiooniandurite kalibreerimissirged

7 Sissejuhatus Tänu majanduse jätkuvale tõusule, järsule industrialiseerimisele ning ehituskõlbuliku maa-ala vähenemisele tihedalt asustatud riikides nagu India, kasvab vajadus kõrgele ulatuvate, mitmekorruseliste hoonete järele pidevalt. Plaat-, vai- ning vaiadest ja kandvast rostvärgiplaadist kombineeritud süsteem moodustavad enim kasutatud vundamendi liigid, kui rääkida kõrghoonete rajamisest. Plaatvundament on enamasti teistest ökonoomsem, kuid sellest hoolimata ei ole laialdaselt kasutusel. Kandepiirseisundi korral on ettekirjutatud kindlad nõuded, mis kehtivad hoone ning selle vundamendi deformeerumisele ja tasakaalu kaotusele. Plaatvundamendi puhul on sageli probleemiks vajumiste kontrollimine, hoone keskmised ja erinevate osade vajumised ületavad nii kasutus- kui ka kandepiirseisundi piirväärtusi. Vaivundament on kindlam viis kõrghoone või massiivse rajatise poolt tekkivate koormuste pinnasele ülekandmiseks. Kasutades arvutusmudeleid ja geotehnilisi uuringud on võimalik projekteerida hoone vundament selliselt, et vajumised on kontrolli all nii ehitusjärgus kui ka hilisemal kasutusperioodil. Vaivundament kannab hoone või rajatise koormused sügaval paiknevasse pinnasekihti. Vaivundamendi hinna panevad paika vaiade arv ja pikkus. Kui kandev pinnasekihi koormuste vastu võtmiseks, asub maapinnast sügaval või on rajatisel suur mass, siis ei ole vaivundament ökonoomne. Viimasel ajal on leitud, et kui paigaldada hoone alla vaiad koos kandva rostvärgi plaadiga (edaspidi vaialus), siis need toimivad koormuste pinnasesse ülekandmisel ühtse süsteemina ja saavutatakse vajumine, mis ei ületa projekteerimisstandardi lubatud piirväärtusi. Kasutades vaialust, võib selle maksumus tõusta kõrgemaks analoogse hoone rajamisest ainult plaatvundamendile. Vaivundamendi ehitamine on tänapäeva praktikas osutunud oluliselt kallimaks võrdväärse kandevõimega vaialusest. Arvestades kõrghoonestuse vajaduse kasvu Indias ja teiste riikide metropolides, võetakse üha enam kastutusele vaialust kui kõige ökonoomsemat ja ohutumat vundamendi liiki. Vaialuse kasutamine on efektiivne viis keskmise vajumi ja erinevate punktide vahelise 7

8 vajumise erimi vähendamiseks, madalvundamendi kandevõime tõstmiseks ning ökonoomselt plaadisisese surve ja paindemomendi vähendamiseks. Vaialuse kontseptsioon hõlmab endas komposiitse konstruktsioonina vaiade, plaadi ning pinnase kandvaid elemente. Vaialuse töötamise printsiibiks on pinnase ja ehitise koostöö, selle mõistmine on kohustuslik, et projekteerida töökindlaid vundamente. Paljud vundamendid projekteeritakse selliselt, et vaiad koormatakse roomepiirini, sellisesse olekusse viidud vaivundamendi võimekus hoone stabiilsuse tagamiseks võib osutuda ohtlikuks. Vaialuse kasutamine võimaldab püsida hoonel stabiilses olekus ka peale seda, kui vundamendile mõjuv koormus põhjustab vaiade aluse pinnase purunemise. Deformatsiooni on võimalik kontrollida koormustel, mis ületavad mitmekordselt vaiade kandevõimet. Tavalise vaivundamendi puhul osutub selline vaiade kasutamine võimatuks. Vaialuseid on viimasel kahel kümnendil katsetatud ja kasutatud erinevates pinnasetüüpides, näiteks pehmetes kuni jäikades savides, keskmistes kuni tihedates liivades ja murenenud kaljudes. Vaialused ei sobi mitte ainult hoonete ja rajatiste vajumise vähendamiseks, vaid näiteks ökonoomsema vundamendi projekteerimiseks. Vaialuse innovaatilisus peitub tema erilises omaduses sobituda näiteks keerukate geoloogiliste profiilidega pinnastele või suurt ekstsentrilist koormust tekitava hoone või rajatise lihtsaks stabiliseerimiseks. Viimane vähendab naaberpostide vajumi erinevust. Varasemalt kasutati selleks vundamendisiseseid liigendeid, nende paigaldus osutus tihtipeale keerukaks ehitusprotsessiks, eriti allpool põhjavee taset. Tänapäeva praktikas lisatakse vaialuseid ka kiir- ja raudteesildadele, millele kehtivad kasutuspiirseisundi korral kõrgendatud nõuded punktides, mis puudutavad lubatud vajumisi ja kallet. Vaialuse vähene kasutamine insenerehituslikes projektides on osaliselt tingtud asjaolust, et sellise vundamendisüsteemi rajamiseks puuduvad paljudes riikides projekeerimisnormid. Vaialusele on väga keeruline määrata osavarutegurit, kuna see peab sisaldama nii plaadi, kui vaiagrupi kandevõime tegureid. Osavaruteguri peab välja selgitama riskianalüüs, mis võtab arvesse vaialuse erinevad elemendid, nende omavahelised ning tarindi ja pinnase vahelised vastastikmõjud. Vaialuse kandevõime hindamine baseerub empiirilisel korrelatsioonil või kalibreerides arvukatel välikatsetel saadud tulemusi erinevate arvutiprogrammidega. Eelnevate meetodite kasutamine on lihtne, kuid piiratud, sest kandevõime piirväärused vastavad 8

9 tegelikule ainult sarnaste pinnasekihtide ja tarindite korral, mida katsetel ja arvutustes kasutati. Kombineeritud vaialus vundamendisüsteemi projekteerimiseks ja dimensioneerimiseks on tingimata vajalik teostada katsed laboris või platsil, võimalusel mõlemad. Geotehniliste uuringute kvaliteet ja kvantiteet ning platsi ja laborkatsete teostus peab olema planeeritud ja kontrollitud geotehnika alaste tunnustatud ekspertide poolt. Arvestada tuleb pinnas-konstruktsioon vastastikmõjudega. Käesolevas magistritöös seletatakse lahti vaialuse kontseptsioon, arutletakse varem tehtud katsete üle ja võrreldakse neid katsetulemustega, mis määrati katselaboris mudelite koormamisel. Vaialuse kandevõime hindamiseks on vaja valmistada modelleeritud vaialus, varustada see mõõtmisseadmetega selliselt, et oleks võimalik hinnata erinevate elementide vahelist koormusjaotust ja vundamendi vajumit. Mudeli väljatöötamisel ja katseseeriate läbiviimisel lähtutakse varem tehtud katsetest vaialus vundamentidega, sest ametliku standardit sellise vundamendiliigi kohta pole. 9

10 1. Kirjanduse ülevaade 1.1. Vaialuse kasutamisest ja ökonoomiast Paljud riigid on kasutanud vaialuseid kõrghoonete ja teiste massiivsete rajatiste tugisüsteemina, erinevates pinnastes. Konkreetsetest regioonidest rääkides võib väita, et vaialuseid on kõige laialdasemalt kasutusele võetud Euroopas. Minevikus kasutati neid ainult kindlate pinnastes juures, kõige sagedamini rajati hooneid vaialustele, mis paiknesid liivas. Tänapäeval võib sellist liiki vundamenti leida mitmetes erinevates pinnastes. Vaialuseid on nüüdseks kasutatud paljude rajatiste näiteks sildade, hoonete ja tootmishoonete stabiilsuse tagamiseks (Omeman 2012) Näited vaialuste kasutamisest tänapäeva inserehitiste juures 1. The Burj Khalifah - Dubai, Dubai Maailmas seni kõrgeim hoone on Dubais asuv Burj Khalifah, mis küündib 828 meetrini üle merepinna. Hoone püstitati kombineeritud vaialus vundamendisüsteemile, milles kasutati plaati paksusega 3,7 m ning vaiu diameeteriga 1,5 m. Vundamendisüsteemi 192 puurvaia ulatuvad umbes 50 meetri sügavusele (Poulos & Bunce 2008). 2. Main Tower - Frankfurt, Saksamaa Hoone, mille kõrgus on 200 m, püsib vaialusel. Torni piires varieerub plaadi paksus 3 ja 3,8 meetri vahel. Kokku paigaldati hoone alla 112 vaia diameetriga 1,5 meetrit. Vaiade pikkused jäävad vahemikku meetrit (Bureau 2012). 10

11 3. Japan-Center - Frankfurt, Saksamaa Suure ekstsentrilise massiga 115 meetri kõrguse hoone ehitus pakkus inseneridele väljakutsuva ülesande. Japan-Center i juures kasutati vaialust, mis ühtlustas koormused torni ja keldriosa vahel (vt Joonis 1.1). Kogu kompleksi ulatuses suudeti tagada ühtlane vajum ja kalle, mis mahtusid lubatud piiridesse. Hoone vundament koosneb 25 vaiast diameetriga 1,3 meetrit ning plaadist kogupindalaga ~1950 m². Arvutatud tulemuste kontrollimiseks varustati kuus vaia pingesensoriga ning plaat kolme kontaktsurve anduriga. Hoone keskmine vajum on 7 sentimeetrit ja kalle on väiksem kui 1:1000 (El- Mossallamy et al. 2009). Legend Vai, D=1,3m Pingesensoritega varustatud vai Plaadi kontaktsurve andur Lõige A-A Plaan koos seireprogrammiga Joonis 1.1. Japan-Center, Frankfurtis. Vundamendi plaan ning lõige A-A (El- Mossallamy et al. 2009) 4. The Commertzbank - Frankfurt, Saksamaa (vaivundament) The Commertzbank ehitati olemasoleva kõrghoone kõrvale. Hoone vundament koosneb 111 vaiast, mille diameeter väheneb sügavuse kasvamisel. Vaiade esimesed 20 meetrit on diameetriga 1,8 m, peale seda väheneb diameeter 1,5 meetrini ning püsib sellisena kuni vaia otsani. Seireprogrammid näitavad, et vaiadele toetub 96% pangahoone massist. Viidates sellele, et vaiad ei ole ainus töötav vundamendi element (Bureau 2012). 11

12 5. Sony Center - Berliin, Saksamaa Hoone, mis rajati vahetult olemasoleva raudteejaama kõrvale, küündib 103 meetri kõrgusele. Kõrghoone geomeetriline asetus võrreldes vundamendiplaadi kogupindalaga tekitab sellele ekstsentrilist koormust (vt Joonis 1.2.). Pinnase geoloogilise profiili ja hoone geomeetria tõttu projekteeriti hoonele koormuste ühtlustamiseks kombineeritud vaialus vundamendisüsteem. Plaadi paksus varieerub 1,5-2,5 meetri vahel, vaiade arv vundamendis 44, nende diameeter 1,5 meetrit (Bureau 2012). Joonis 1.2. Sony Center Berliinis. Vasakul pildil hoone lõige, paremal sateliitfoto (Bureau 2012) 6. Trep-Tower - Berliin, Saksamaa Berliinis, Spree jõe vahetuslähedusse rajati vaialusele kõrghoone Trep-Tower. Aluspinnas koosneb peamiselt kohevast kuni keskmise tihedusega liivast. Vajalikuks osutus projekteerimise etapis keskmise ja suhteliselt eristuvate vajumite täpne väljaselgitamine. Vaialus, mis osutus vastavalt katsetulemustele ja arvutustele sobivaks koosnes 54 vaiast diameetriga 0,9 meetrit, pikkusega 12,5 kuni 16 meetrit (El- Mossallamy et al. 2009). 7. Kiirtee sildade vaialused - Saksamaa kiirteed Kiirtee A 71 ristub laiahaardelise kivimilademega, mille ülemises osas paiknevad murenenud kalju kihid. Reichenbachtal i silla algne vundamendi lahendus nägi ette traditsioonilist vaivundamenti, milles kasutati vaiu pikkusega 55 meetrit. Vaiad süvistati otsaga sügaval paiknevasse keskmiselt murenenud kaljusse. Vaia koormuskatsed 12

13 selgitasid välja ülemise kihi täpsed kandevõime omadused. Tulemuste alusel võeti kasutusele ökonoomsem vaialus vundament. Arvutuste kohaselt piisas kaheksast vaiast (mõnel juhul kuuest), pikkusega 15 meetrit ja diameetriga 1,3 meetrit, et jääda lubatud vajumi piiridesse, alla 40 mm (El-Mossallamy et al. 2009) Lida õlletehase vundamendi lahendus Valgevenes toimus a ühe kõige vanema õlletehase laiendamine. Tehas paiknes Valgevenes, Lida linna läbiva jõe lammil. Hoone aluspinnase geoloogiline lõige on näidatud joonisel 1.3. Tuginedes pinnase ristlõike andmetele, võeti kasutusele CFA vaiad, diameetritega 630, 550 ja 400 mm. Arvutustega määratud vaiade kandevõimed vastavalt 2330 kn, 1763 kn ja 709 kn. Vaiad süvistati otsaga kandvasse moreeni kihti. Vaiadele tehti koormuskatsed: neljast vaiast kaks ei saavutanud neile projekteeritud piirkoormusi. Teostatud vaiakatsete kvaliteet oli madal, ankurvaiade kandevõimed ei osutunud piisavaks. Koormatud vaiakatsete tulemused näitasid, et vaiad saavutasid roomeläve oluliselt madalamal koormusel, kui neile projekteeriti. Aluspinnase kandevõime määramiseks teostati UP Geoservis poolt CPTU penetratsioonikatset, millega määrati pinnase omadused kuni 15 meetri sügavuseni. Tulemustest selgus, et kogu hoone alune moreenikiht kuulub nõrga moreeni hulka ja vaiad on süvistatud otsaga nõrka moreeni (Mets et al. 2013). Olukorda oli võimalik lahendada kahel meetodil. Esimene nägi ette injektsioon vaiadega hoone vundamendi tugevdamist. Teine võimalus hõlmas rostvärgi alla jääva täitepinnase ja lammisette asendamist liivaga. Säärane lahendus võimaldas vaiadele mõjuvat koormust vähendada ja rostvärgile suurendada. Projekteeritud plaadi pindala suurendati algsega võrreldes 15%, et maksimaalne surve plaadile ei ületaks 250 kn/m². Arvutuste kohaselt jaotus kogu hoone arvutuslikust koormusest 6600 kn vaiadele 4500 kn ja ülejäänud 2100 kn rostvärgile. Vastavalt arvutustele on hoone keskmine vajum 8,6 cm (Mets et al. 2013). 13

14 Joonis 1.3. Lida õlletehase alla jääv pinnase geoloogiline profiil. 1 Täitekiht, 2 Nõrk moreeni kiht, 3 Kesktugev liivakiht, 4 Kesktugev moreeni kiht, 5 Väga tugev moreeni kiht (Mets et al. 2013) Hoonele teostati geotehnilist kontrolli ehitus- ja sellele järgnenud kasutusperioodi vältel. Vajumisvaatlused viidi läbi reeperitel, mis olid paigaldatud hoone vundamentidesse. Jälgimine leidis aset ajavahemikul august 2010 juuli 2011, selleks ajaks paigaldati hoonesse kõik seadmed ja vundamentidele rakendati projekteeritud koormus. Mõõtmised toimusid igakuiselt, joonisel 1.4. on välja toodud viie reeperi vajumised ajas. Hoone vajus vahemikus mm (Mets et al. 2013). aeg vajum; mm Joonis 1.4. Valgevenes, Lida linnas teostatud õlletehase juurdeehituse käigus tekkinud viie erineva reeperi vajumismõõdistamise tulemused (Mets et al. 2013) 14

15 Suurem osa vajumistest toimusid jaanuarist kuni märtsini, mida soodustasid valitsevad ilmastikuolud. Kevadine lumesulamine sattus kokku vajumisega, mis peatus kui plaadi aluspinnas saavutas vajaliku tiheduse ja plaat hakkas koormust vastu võtma. Mille tagajärjel peatus vajumine hetkeliselt, seda muutust nimetatakse knopka effektiks (Mets et al. 2013). Lida õlletehase vundamendi lahendus näitas, et kasutades lisaks vaiadele rostvärgi kandvaid omadusi, on võimalik vähendada vaiade arvu ja muuta töökindla vundamendi rajamine ökonoomsemaks. Antud lahendus ei sobi tingimustesse, kus hoone alla jäävad suure kokkusurutavusega pinnased (Mets et al. 2013) Üksikvai ja vaiagrupp Vaialuse kandemehhanismi paremaks mõistmiseks peab tundma vaivundamendi tööpõhimõtteid. Vaivundament on tarindi liik, mida kasutatakse ehitise või rajatise koormuste ühtlaseks ülekandmiseks. Vundamendi peamised komponendid on vaiad ja vaiu ühendav rostvärgiplaat. Vaiad on pikad ja saledad konstruktsiooni elemendid, mis jaotatakse pinnast väljasuruvateks vaiadeks ja pinnast eemaldatavateks vaiadeks. Vaiad süvistatakse puurimise ja rammimise teel. Peamiselt kasutatakse pidevaiu, mis ulatuvad läbi nidusate pinnasekihtide kuni suurema kandevõimega kihini, kus vaia otsa kandevõimega hoone koormused vastu võetakse. Vaiade projekteerimisel peab arvestama kasutus- ja kandepiirseisundi korral ettenähtud punktidega. Peale vaiade süvistamist seotakse need omavahel rostvärgiga, millele ehitatakse hoone või rajatis. Põhiliseks erinevuseks vaialusest on, et vaivundamendis ei osale rostvärk rajatise koormuste ülekandmises pinnasele. Enim kasutatav plaadi materjal on raudbetoon, vähem levinud on kivist, terasest ja puidust rostvärgid. Erinevad vaiatüübid on välja toodud joonistel 1.5. ja 1.6. Vaiad jaotuvad kahte suurde rühma: pide- ja hõõrdvaiad. Vundamendi lahenduses võib korraga kasutada mõlema rühma vaiu. Esimesed neist süvistatakse läbi nõrkade pinnasekihtide sügaval paiknevasse suurema kandevõimega tugevasse kihti. Pidevai on võrreldav postiga, nii vaial kui ka postil on toetuspunktid üleval ja all. Koormuse põhiline vastuvõtmine toimub vaia otsa all ja külghõõrdest tekkiv kandevõime lisa on selle kõrval tühine. Postvaiu on otstarbekas projekeerida 15

16 sellisel juhul, kui kandev pinnasekiht ei paikne vundamendist väga sügaval (Adebe ja Smith 2003). P Vai Nõrk pinnasekiht Kandev pinnasekiht Joonis 1.5. Pidevai, P vaiale mõjuv väliskoormus(adebe ja Smith 2003) P Pinnasevee tase Vai Nõrk pinnasekiht, mille kandvad omadused tõusevad sügavuse kasvul Joonis 1.6. Hõõrdvai, P vaiale mõjuv väliskoormus (Adebe ja Smith 2003) Hõõrdavaide kandevõime tuleneb vaia külje ja pinnase koostööst, vaia ots võtab vastu suhteliselt vähe koormust, põhilsselt tagatakse hõõrdvaiades kandevõime küljehõõrdega. Vaialustes kasutatakse peamiselt hõõrdvaiu, mis ühtlustavad ja vähendavad plaadi vajumit (Adebe ja Smith 2003) Vaialuse kontseptsioon Vaivundament on projekteeritud ja ehitatud selliselt, et vaiadega kandub kogu hoone koormus pinnasele ja rostvärgi ning aluspinnase vahel survet ei teki. Vaialus erineb eelnevast selle poolest, et koormused jaotuvad vaiade ja rostvärgiplaadi vahel. Vaialuse 16

17 projekteerimisel peab teadma aluspinnase geoloogilist lõiget ja hoone geomeetrilist asetust. Korrektselt paigaldatud vaiad vähendavad plaadisisest paindemomenti ja nihkepinget, mille tõttu on võimalik vähendada vundamendi maksumust (Reddy 2010). Vaialuse kasutamine võib vähendada vundamendi maksumust ligikaudu 30% võrra, rahuldades vaivundamendiga võrdseid kasutuspiirseisundi nõudeid (Omeman 2012). Üksikvaia käitumine sõltub ainult pinnase omadustest, millesse vai süvistatakse. Vaiagruppi kuuluva vaia käitumine sõltub lisaks pinnasele veel külgnevate vaiade toimel kokkusurutud pinnase mõjust. Vaialuses paikneva vaia käitumist mõjutavad kaks eelnevat tegurit ning lisaks veel plaadi survest tingitud aluspinnase ja plaadi üleminekutsoonis tekkivad jõud (Katzenbach et al. 2000). Erinevalt plaat- ja vaivundamendist on vaialus komposiitne konstruktsioon, milles jaotuvad koormused vaiade, plaadi ja aluspinnase vahel. Vaialuse kandvad mehhanismid mõjutavad teineteist läbi keerukate pinnas-tarind koostööefektide, mille alla kuuluvad pinnas-vai, pinnas-vai-pinnas, plaat-pinnas ja viimaks vaiad-plaat vastastikmõjud (Alnuiam et al. 2014). Esmakordselt, tuli Burland 1977 aastal välja kontseptsiooniga kasutada plaatvundamendi all vaiu suhteliselt eristuvate ja koguvajumiste vähendamiseks. Koormused kantakse maapinda mitte ainult vaiadega, vaid vaiade ning plaadi koostööga, mis eristab vaialuse tehnilist lahendust vaiagrupist. Vaialusele mõjuvad koormused jaotuvad tema konstruktsioonielementide vahel. Koormusjaotus ei ole alati ühtlane, see sõltub erinevatest faktoritest nagu näiteks vaiade arv ja asetus, aluspinnase omadused, plaadi laius ja paksus (Alnuiam et al. 2014). Vaialuse kasutamine võib viia võrreldes analoogse kandevõime omadusega vaivundamendi ees, suurema kandevõime saavutamiseni, samal ajal ehitusmaterjalide arvelt kokku hoides. Vaialuse põhimõtte kohaselt tagavad vaiad kasutuspiirseisundi korras vajaliku vajumise piirväärtuse ja plaat panustab põhilise osa kogu süsteemi kandevõimest. Vundamendisüsteemis võetakse plaadiga vastu 30% - 50% kogukoormustest. Enamasti kuulub vaialuse koosseisu sarnaste koormuste paigal hoidmiseks vaivundamendiga võrreldes väiksem arv vaiu. Lisaks sellele võimaldab vaialuse tööskeem koormustel ümber kanduda, mis on oluline, kui mõni vai osutub defektseks. Plaadi surve tihendab aluspinnast, mis omakorda tõstab nii vaiade, kui kogu vaialuse üldist kandevõimet (Alnuiam et al. 2014). 17

18 Joonisel 1.7. on näidatud vaialuse koormusjaotus. Vaialuse koormamisel kanduvad jõud pinnasele läbi vaiade ja plaadi. Vaia kandvad elemendid on otsa survest tingitud pinnase vastupanu ja külghõõre. Plaat võtab koormused vastu tänu plaadi ja pinnase üleminekutsoonis tekkivale pinnase kandevõime suurenemisele (Bureau 2012). koormus koormus koormus koormus plaat vaia kandevõime pinnase vastupanu külghõõre vai vai pinnase vastupanu Joonis 1.7. Vaialuse koormusjaotus (Bureau 2012) Vaialuse koormamisel viiakse vaiad nende piirkandevõimeni, mis ületab sarnase ehitusliku lahendusega üksikvaia lubatud arvutuslikku kandevõimet. Vaialus on keeruline vundamendisüsteemi, mille projekteerimine nõuab kvalifitseeritud pinnaskonstruktsioon vastastikmõjude mõistmist (Bureau 2012). Vaialuse kasutamine võib viia võrreldes vai- ja plaatvundamendiga järgnevate kasuteguriteni (Bureau 2012): 1. konstruktsiooni keskmise ning erinevate punktide vahelise vajumi erimi vähenemine; 2. ekstsentrilisest koormusest või mittehomogeense pinnases konditsioonist põhjustatud kallete vähenemine; 3. hübriidvundamentide puhul rostvärgi plaadis liigendite vältimine; 18

19 4. võrreldes vaivundamendiga vaia pikkuste ning arvu vähenemine; 5. vaiade süstemaatiseeritud asukohavalikul plaadisiseste jõudude vähenemine. Need efektid võivad viia ökonoomsema ja töökindlama vundamendi rajamiseni, milles tekivad püsivalt madalad vajumid, eriti kui pinnase kandevõime tõuseb sügavuse kasvamisel (Katzenbach et al. 2000). Vaialuse koormusjaotuse ja vajumise arvutuste komplitseerituse tõttu ei ole sellised vundamendisüsteemid laialdaselt kasutusel jõudnud (Lorenzo et al. 2014). Leidub soovitusi kombineeritud vaialus vundamendi projekteerimiseks, kuid kindlad arvutusmeetodid puuduvad. Seetõttu on vajalik juba valminud ja ehitusjärgus olevate vaialuste vaatlusmetoodikale vastav jälgimine (Bureau 2012). Seireprogrammi peab koostama ning andurite ja muu säärase asukohad määrama geotehnika alane ekspert, projekteerimise faasis. Mõõtmised tuleb läbi viia selliselt, et eristuksid vaiade ja plaadi poolt tekitatud survete väärtused pinnasele ning koormusastmele vastav vajumi ulatus (Briaud et al. 2013). Vaialus vundamendi kasutamise muudab kalliks selle keeruline väljatöötamine projekteerimise faasis. Ehitusjärgus on võimalik kulusid materjalidele kokkuhoides see hinnatõus kompenseerida. Kasutades välikatsetel kogutud informatsiooni lõplike elementide meetodi kalibreerimiseks, lihtsustub vaialuse osavarutegurite defineerimine ja töökindlate projektide väljatöötlemine (Lorenzo et al. 2014) Vaialuste kasutamist soodustavad ja mittesobivad aluspinnased Vaialuste kasutamiseks kõige sobilikumad pinnased on sellised, kus kogu ettenähtud kandevõime või selle põhiline osa on võimalik tagada ainult rostvärgi plaadiga, aga erinevate punktide vaheline vajumi erim või keskmine vajumine ületavad kehtestatud piirväärtusi. Poulos ja Davis (1991) uurisid erinevaid ideaalseid pinnaseprofiile ja leidis, et kasulikuks võivad osutuda suhteliselt kõvad savid ning suhteliselt tihedad liivad. Mõlemi puhul suudab plaat tagada ligilähedaselt ettenähtud kandevõime. Vaiad lisatakse vajumise vähendamiseks, mitte põhiliseks koormuste vastu võtmiseks 19

20 ettenähtud elmendiks. Vaialust selliselt projekteerides on võimalik saavutada ökonoomseim kavand ning vähendada kandevõime ja vajumi ulatuse määramise keerukuse astet (Reddy 2010). Vastupidiselt eelnevale leidub pinnaseid, mis vähendavad vaialuse võimekust. Näiteks maapinna lähedal paiknevad madala kandevõimega pinnased nagu pehmed savid või kohevad liivad. Ebasoodsad on ka vundamendi aluspinnale lähedal asetsevad suure kokkusurutavusega aluspinnased (Reddy 2010). Pehmed savid ja kohev liiv vähendavad plaadi poolt tekkivat kandevõimelisa. Eksisteerib pikaajalise vajumise esinemise võimalus suure kokkusurutavusega kihtidele rajatud vaialustes (Reddy 2010) Vaialuste erinevad kategooriad Varasemalt on jaotatud vaialused kahte kategooriasse (Russo ja Viggiani 1998; Viggiani et al. 2000). Ühes kasutatakse vaiu vundamendisüsteemi ettenähtud kandevõime saavutamiseks. Teises kategoorias on vaiade põhiline eesmärk vajumiste kontrollimine, peamiselt võetakse koormused vastu plaadiga (Reddy 2010). Rostvärgi plaadi küljepikkuse alusel jaotatakse vaialuseid järgnevalt: 1. väikesemõõdulised vaialused vaiadele mõjub väliskoormusest suur osakaal. Tüüpiliselt jääb vaialuse plaadi küljepikkus vahemikku 5-15 meetrit, enamasti on vaiad sellest pikemad (Reddy 2010); 2. suuremõõdulised vaialused antud vaialuste kategoorias on vaiatamata plaat iseseisvalt piisava kandevõimega hoone või rajatise poolt tekitatud koormuste vastu võtmiseks. Vaiad projekteeritakse keskmise vajumi ja vajumiste erimi vähendamiseks. Selle kategooria rostvärgi plaadi laiused ületavad sageli vaiade pikkused (Reddy 2010); 20

21 Vaialus vundamendisüsteemi projekteerimise ja ehitamisega seotud probleemid Vaialuste projekteerimisel on kõige keerukam ülesanne hinnata tegelikku vaiade ja plaadi vahelist koormusjaotust. Teiseks probleemiks on leida optimaalne vaiade paigutus selliselt, et miinimumini viia kogu vajum ja vajumite erimid. Vaialustele rajatud hoonete vajadus on kasvanud. Sellest tuleneval muutub oluliseks vai-pinnasplaat vastastikmõjude mõistmine, mille alusel toimub põhiline vaialuse deformatsioon. Mandolini ja Viggiani kogusid aastal kokku 22 põhjalikult dokumenteeritud vaialus vundamendi vajumist analüüsivat toimikut. Viggiani täiustas seda andmetekogu aastal 42 juhtumini. Nüüdseks on neile kõigile teostatud hulgaliselt geotehnilisi uuringuid. Peale vajumisprotokollide on saadaval ka üksikvaiade koormuskatsete tulemused ning aluspinnase andmed ja ehitise projektdokumentatsioonid. Dokumendid sisaldavad erinevaid vaiatüüpe (ramm, puur ja CFA), erinevat vaiade arvu, pikkust ja vahekaugust (4 n 6500; 2 d/d 8; 13 L/d 126) ja pinnasetüüpe (savikas kuni liivane, kihiline, küllastunud või mitte jne). Eelmise lauses tähistavad n vaiade arvu, d vaiade omavahelist kaugust, D vaia diameetrit ja L vaia pikkust. Osade juhtumite puhul on täheldatud märgatavat tõusu vajumises ehitusjärgsel perioodil. Põhjuseks loetakse peeneteraliste pinnaste konsolideerumist. Kõnealune aspekt väärib põhjalikku uurimistööd, kuna pikaajaline vajumine on suure tõenäosusega fassaadikatete ja arhitektuurse viimistluse üks peamisi kahjustajaid (Bajad & Sahu 2008). Arvestades asjaolu, et vaialused rakendatakse suurte koormuste ülekandmiseks, muutub oluliseks pinnase mittelineaarsus. Selle aspekti ignoreerimine võib põhjustada vigade tekkimist deformatsioonide ning vaiade ja plaadi vahelise koormusjaotuse hindamises (Basile 2014). Pehmetes savides ja kohevates liivades ei suuda plaat survele piisavat kandevõimet pakkuda ning tema jäikus väheneb. Kokkusurutavate pinnasekihtide pikaajalised vajumised võivad ohustada plaadi jäikust aja möödumisel. Veetaseme alanemise või aktiivse savipinnase mahukahanemise tõttu võivad tekkida konsolidatsiooni vajumised, halvimal juhul tekib plaadi ja pinnase vahel tühimik. Selle tulemusel kandub suurem osa koormusest vaiadele, millele mõjuvad koormused ületavad juba projekteerimise faasis 21

22 kandevõime piirväärtusi. Kohtades, kus vaialused on rajatud punduvatele pinnastele, võib plaadi tõusmise tagajärjel tekkida vaiades tõmbejõud (Reddy 2010) Tähtsamad läbimurded vaialus vundamendi ajaloos Wiesner ja Brown (1980) tulid välja kontseptsiooniga, et juhul, kui plaat on aluspinnasega kontaktis, jaotuvad vaialusele mõjuvad koormused vaiade ja plaadi vahel. Nad viisid ülekonsolideerunud savides läbi modelleeritud vundamendi katsed, millega uurisid elastusteooria põhimõtete kehtivust vertikaalselt koormatud vaialuses. Cooke (1986) esitles modelleeritud vaialuse tulemusi. Tema võrdles vaialuse käitumist vaiadeta plaadi ja vaiagrupiga. Ta täheldas, et vaiade omavaheline koormusjaotus vaialuses sõltub vaiade arvust ja asetusest. Lisaks leidis ta, et plaatvundamendis tekkisid suurimad vajumid plaadi keskel. Clancy ja Randolph (1993) rakendasid arvutuslikul hübriidmudelil baseeruvat meetodit vaialuse kandevõime hindamiseks. Arvutiprogrammiga koostatud mudel sisaldas lõplike elementide meetodit vaialuse konstruktisoonide modelleerimiseks ja pinnase vastupanu määramiseks analüütilisi meetodeid. Nad leidsid, et enamasti on vaialuseid projekteerides ignoreeritud plaadi kandevõimet ja selle tulemusena kasutatakse üledimensioneeritud vaiu. Horikoshi ja Randolph (1996) viisid läbi katsed tsentrifugaal katseseadmega, uurides vaialuseid savipinnastes. Vaatlusel selgus, et isegi väike vaiade grupp suudab märgatavalt vähendada plaadi vajumisi. Katsete läbiviimisel ilmnes, et üksikvaiale lisatud isegi väikesemõõduline plaat tõstab oluliselt vaialuse kandevõimet. El-Mossallamy koostöös teiste geotehnika alaste teadlastega ühendasid omavahel lõplike elementide ja piiritletud elementide meetodid. Nad töötasid välja arvutusmudeli, mis arvestab plaadi jäikust, vaiade survest tingitud mitte-lineaarset käitumist ja vaiade külghõõret. Selle mudeliga saab analüüsida vaialuste kandevõimeid (El-Mossallamy et al. 2002). Sanctis ja Mandolini (2006) töötasid välja metoodilise juhendi vaialuse arvutamiseks. Teadlased viisid läbi arvutuslikud analüüside seeriad ja pakkusid välja järgneva valemi (Sanctis ja Mandolini 2006): 22

23 =, +,, (1.1) kus on vaialuse kandevõime, - plaadi kandevõime ja, - vaiagrupi kandevõime. on koefitsent, mis mõjutab plaadi kandevõimet, kui see töötab osana vaialusest. Teostati hulgaliselt mudelkatseid kuni vajumini 10% plaadi küljepikkusest, arvatavasti on selleks hetkeks ammendunud kõik süsteemi kandemehhanismid. Tulemustest lähtuvalt tekkinud teguri ja vaialuse geomeerilise kuju vahelisest arvulisest korrelatsioonist tuletati valem koefitsendi arvutamiseks (Sanctis ja Mandolini 2006): =1 3 ( ), (1.2) kus on vaiade alla jääva pinnase pindala, A - plaadi pindala, s - kaugus vaia tsentrite vahel ja d - vaia diameeter. De Sanctis koostöös teiste teadlastega demostreerisid teoreetiliselt ja eksperimetaalselt, et kandevõimel baseeruvad vaialuste projekteerimismeetodid on sageli liialt konservatiivsed, kuna eiravad plaadi ja vaiade vahelist koormusjaotust. Paljud riigid kasutavad seda lähenemist siiani, kuna mõned standardid ja normid seisavad vajumistel põhinevate projekteerimismeetodite vastu, mida tegelikkuses peetakse vaialuseid projekteerides ratsionaalsemaks (De Sanctis et al. 2002). Conte koos teiste teadlastega viisid läbi tsentrifugaalkatsetused, milles määrati vaiade ja plaadi geomeetriast tingitud vaialus vundamendi püsivusomadusi. Tulemustest lähtuvalt 23

24 selgus, et vaialuse jäikusomadused paranevad, kui tõuseb erinevate elementide vaheline parameetriline suhe Rm, mis leitakse valemiga (Conte et al. 2003): =, (1.3) kus on rostvärgi pindala, - vaiagrupi pindala, n - vaiade arv, s - vaiade vahekaugus ja L - vaia pikkus. Reul ja Randolph (2004) viisid läbi vaialuse elementide parameetrilised uuringud, et hinnata nende mõju vaialuse käitumisele, mudelite koormamisel. Vaatluse alla kuulusid vaiade asetus, arv ja pikkus, pinnase ja plaadi vaheline jäikusaste ning plaadisisene koormusjaotus. Tähelepanuväärsed on järgnevad avastused (Reul ja Randolph 2004): 1. vajumi vähendamiseks on soovitatav vaiade pikendamine, mitte arvu suurendamine; 2. koormuse kasvamisel väheneb vaialuse üldine jäikus; 3. plaadi ja pinnase jäikusaste ning koormuse konfiguratsioon omavad suuremat mõju vajumite erimile, kui keskmisele koguvajumile; 4. plaadisisest paindemomenti on võimalik vaiade lisamisega vähendada. Fleming koos teiste teadlastega väitsid, et plaadi kandevõime suudab koormuste ülekandmiseks tekitada piisava vastupanu. Küsimus ei ole enam selles kui palju on vaja vaiu, et tagada kandevõime, vaid kui palju vaiu peab lisama ja mismoodi need paigutada, et vundamendi vajumid ei ületaks nõutud piirväärtusi (Fleming et al. 2009). 24

25 El-Mossallamy koostöös teiste geotehnika alaste teadlastega tegid selgeks, et vaialuse elementide mõõtmed sõltuvad eelkõige vajumise ulatusest ja plaadi ning vaiade vahelisest koormusjaotusest (El-Mossallamy et al. 2009). Leung ja teised väitlesid teemal, et vaialuse projekteerimise käigus teostatud arvutusliku optimeerimise teel on võimalik saavutada märgatav kokkuhoid materjalide kulus. Sügavvundamendi puhul mittekonventsionaalne lähenemine muuta erinevate vaiade pikkusi, on võimalik saavutada kokkuhoid materjalide kulus ja seeläbi vähendada ohtu keskkonnale (Leung et al. 2010). El Sawwaf (2010) viis läbi modelleeritud katsetel põhineva uurimustöö, et selgitada välja suhteliselt lühikeste vaiade mõju ekstsentriliselt koormatud plaadi stabiilsusele liivpinnastes. Tulemuste alusel demonstreeris ta, et paigaldades lühikesed vaiad plaadi serva on võimalik tõsta plaadi üldist kandevõimet ja vähendada vajumisi ning kallet. El Sawwaf leidis, et lühikeste vaiade tõhusus vaialuse töövõimekusele sõltub vaiade asetusest ja koormuse ekstsentrilisusest. 25

26 2. Kirjanduse analüüs varasematest uurimistöödest 2.1. Pingejaotus vaivundamendis erinevatel vaiade vahekaugustel Vaiagrupp on vundamendi liik, kus taldmikule avaldatud surve stabiliseeritakse pinnasesse süvistatud vaiadega. Vaiagrupi vai erineb üksikvaiast vai-pinnas-vai vastastikmõjude poolest. Goto, Takita ja Renzo (2013) viisid läbi modelleeritud vaivundamendi koormuskatsed kuivas liivas, selgitamaks kuidas vaiade paigutus grupis mõjutab vaivundamendi kandevõimet. Mudelid koormati jäigas pinnasekastis, mille kohale kinnitati koormamiseade maksimaalse töökoormusega 500 kn. Koormamisel mõõdeti paigutist, lubatud kiiruseks 0,1mm/min (vt Joonis 2.1.). Vaiagrupi moodustamiseks kasutati 9. silindrilist vaia välisdiameetriga 40 mm. Võrdlusmomendi tekitamiseks kasutati vaiagruppides erinevaid vahekaugusi: 2,5 kordset vaiadiameetrit (edaspidi 2,5D) ja 5 kordset diameetrit (edaspidi 5,0D). Tulemuste võrdlemiseks katsetati samadel tingimustel ka üksikvaia. Katsetulemusi analüüsiti nelja erineva näitaja alusel: a) vajumissügavus maksimaalsel koormusel, b) surve vaia otsas sõltuvalt vaia asukohast grupis, c) vaia hõõrdejõud sõltuvalt vaia asukohast grupis, d) pingete konsentratsioon pinnases, mille mõõtmiseks kasutati surve sensoreid ja pinnase deformatsiooni analüüsi. Katsetamisel kogutud andmed viitasid kõik sellele, et 2,5D grupi vaiade vahel tekkis tugev koostöö ja vaiad töötasid ühe plokina, samas 5,0D grupi vaiad töötasid individuaalsemalt (Goto et al. 2013). 26

27 koormamisseade rostvärk siirde andur õhkpadi õhkpadi pinnase kõrgus vaiad pingesensorid pingesenorid Joonis 2.1. Modelleeritud vaiagrupi katsetamine liivas, katseseadmestik (Goto et al. 2013) Analüüsides 2,5D gruppi selgus, et suurimad hõõrdepinged tekkisid nurga vaiades. Vaiagrupi süvistamisel deformeerus liiv vaiade vahel, mis süvistamisel koos vaiadega alla liikus. Sellel põhjusel ületasid nurga vaiade hõõrdejõud keskmiste vaiade hõõrdejõude. Keskmise vaia otsa all tekkis liiva kokkusurumise tagajärjel suurim takistus, mis viitab kõrval paiknevate vaiade mõjule. Surve vaiade all oli suurim grupi keskosas ja see vähenes ringjalt serva poole liikudes, see tõestab vundamendi töötamist ühtse plokina. Surudes mudelit, milles vaiad paiknesid 5,0D vahega, tekkisid vaiade otsas võrdsed surved. Pinnas deformeerus iga vaia all eraldi ja vaiade vahel koostööd ei tekkinud, mis omakorda mõjutas kogu vaiundamendi kandevõimet (Goto et al. 2013). Katsetamisel tekkinud pinnase pingekonsentratsioonide välja selgitamiseks paigaldati vaiadest erinevatele kaugustele pingesensorid. Pingesensorite poolt mõõtmistulemused ja jõudude konsentratsioon on välja toodud joonistel 2.2. ja 2.3. Vaiadest 290 mm kaugusel näitasid erinevad vaiagrupid sarnast pilti. Nii 2,5D kui ka 5,0D grupi puhul tekkis kõrgeim surve keskmise vaia läheduses ja see vähenesid ringjalt. Pingesensori paigaldamisel vaiadest 110 mm kaugusele, tekkisid suurimad surved 5,0D grupi puhul 27

28 iga individuaalse vaia all. Samas 2,5D grupi puhul nägi koormusjaotus välja ühtse plokina ja maksimaalne surve esines keskmise vaia lähedal, mis vähenes vaivundamendi serva poole liikudes rõnga kujuliselt. Viidates 2,5D grupi vaiade tugevale vastatikmõjule (Goto et al. 2013). 5,0D 2,5D Joonis 2.2. Pingesensori tulemused, kaugus vaiadest 290 mm (Goto et al. 2013) 5,0D 2,5D Joonis 2.3. Pingesensori tulemused, kaugus vaiadest 110 mm (Goto et al. 2013) 28

29 5,0D 2,5D Joonis 2.4. Pinnasedeformatsiooni pilt, kasutati erinevat värvi liivakihte (Goto et al. 2013) Joonisel 2.4. on näidatud survekatsetele järgnenud pinnase deformatsioon. Liivakihid värviti ja paigutati horisontaalselt ühtse intervalliga ehk kõik kihid olid võrdse paksusega. Punktiirjooned tähistavad erinevaid värvikihte enne katsete läbiviimist. Peale vaiade 240 mm penetreerimist moodustas maksimaalselt kokkusurutud liivakiht ainult 5% oma algsest kõrgusest. Viidates sellele, et pinnas vaiade all oli tugevalt deformeerunud. Selles alas märgati suurt osakeste purunemist. Eelnimetatud nähtused esinesid sõltumata vaiade omavahelisest kaugusest (Goto et al. 2013). Koormates vaiagruppi vahekaugusega 5,0D deformeerus pinnas iga vaia all eraldi ja see vajus alla ilma vaiade vahelist ala mõjutamata. Väiksema vahega vaiagrupi katsele järgnud pinnase deformatsioon omandas kogu vaiade ulatuses kumera profiili. Vaiad mõjutasid teineteist ja vaiade vahel paiknenud pinnas suruti kokku, mis üheskoos vaiadega sügavamale liikus. Mille alusel võib väita, et 2,5D grupi vaiad mõjutasid teineteist läbi pinnase-tarind koostöö efekti ja vaiad käitusid ühtse süsteemina (Goto et al. 2013). 29

30 2.2. Tsentrifugaalkatsetused, plaat-, vai-, ja vaialus vundamendi kandevõimete hindamiseks Jaapani teadlased Nguyen Dang Dinh Chung, Jo Seong-Bae, Kim Dong-Soo (2013) kasutasid KAIST.-is (Korea Advanced Institute of Science and Technology) paiknevat tsentrifuugkatseseadet, et võrrelda plaat-, vai, ja vaialus vundamendi kandevõimeid Tsentrifuugkatseseadme ja pinnase iseloomustus KAIST-is paiknevas tala-tsentrifuug katseseadme maksimaalne mahutavus on 2400 kg või 1300 kg, mille korral suudab aparaat tekitada vastavalt 100G ja 130G suurust tsentrifugaal-kiirendust. Tsentrifuugi paremaks mõistmiseks on lisatud sellest foto, joonisel 2.5. Katsed viidi läbi kasutades erinevaid tsentrifugaalkiirendusi vastavalt 50G ja 60G, millega oli võimalik sama mudelit kasutades, muuta prototüübi mõõtmeid (Nguyen et al. 2013). Joonis 2.5. Tsentrifugaalkatseseade ja selle otsa paigaldatud pinnase mahuti (Nguyen et al. 2013) Katsetamisel kasutati Silica liiva, mille osakeste keskmine diameeter D = 0,22 mm, suhteline tihedus ID ~ 70% ja ID ~ 40%. Homogeenne kuiv pinnas laotati tugevasse silindrikujulisse metallist kasti (diameetriga 900mm), kuni liiv saavutas kõrguse umbes 30

31 400 mm, mis protüüpskaalal vastas, 50G suurusel tsentrifugaal kiirendusel 20 meetrile ja 60G juures 24 meetrile (Nguyen et al. 2013) Katseprogramm ja mudelid Tsentrifugaalkatseseadmega katsetati kahte erinevat vaialus vundamendi mudelit. Esimene neist koosnes 15 vaiast, mis prototüüpskaalas vastas pikkusele L = 15 meetrit ja diameetrile D = 0,6 meetrit. Vaiade omavaheline kaugus d/d = 4, kus d on vaiade vahekaugus ja D vaia diameeter. Teine mudel koosnes 9 vaiast prototüüpsete mõõtmetega L = 10 meetrit ja D = 0,6 meetrit, vaiade vahekaugus d/d = 3. Tabelis 2.1. on välja toodud kõik katsetamisel kasutatud vaiade mõõtmed, vahekaugused ning plaadi laiused ja paksused. Seadmestiku sisse paigaldati pingeandur, millega oli võimalik mõõta mudelitele rakendatud survet. Plaadi siirde väljaselgitamiseks kasutati kahte lineaarset nihkeandurit (LVDT), mis paigaldati koormamisseadme raami külge kinnitatud raamile. Katsetmisel kasutatud seadmestik on näidatud joonisel 2.6. (Nguyen et al. 2013). koormamisseade katsekast nihkepinge andurite raam Joonis 2.6. Tsentrifugaalkatsetel kasutatud katseseadmestik(nguyen et al. 2013) 31

32 Tabel 2.1. Katsetel kasutatud mudelite spetsifikatsioon: Skeem = mudeli kirjeldus (vastavalt VP vaiadeta plaat, ÜV üksikvai, VG vaiagrupp, VA vaialus), Ds = vaia sisediameeter, Dv = vaia välisdiameeter, L = vaia pikkus, B = plaadi küljepikkus, t = plaadi paksus (Nguyen et al. 2013) Skeem Mudeli mõõtmed G Prototüübi mõõtmed Ds(mm) Dv(mm) L(mm) B(mm) t(mm) Ds(m) Dv(m) L(m) B(m) T(m) VP ,22 VP ,22 ÜV ,2 0,6 16,2 - - ÜV ,2 0,6 16,2 - - ÜV ,3 0, VG ,2 0,6 16,2 - - VG ,2 0,6 16,2 - - VA ,2 0, ,22 VA ,2 0, ,22 VA ,3 0, ,22 Allika: Design method of piled-raft foundations under vertical load considering interaction effects. - Computers and Geotechnics. 2013, 47, Üksikvaia katsetulemused Üksikvaia koormamisel eristus kolm etappi. Esimeses neist arenes vajumine koormuse tõstmisega peaaegu lineaarselt, kuni vai saavutas oma roomeläve. Teises staadiumis vajumine kiirenes, selle etapi lõpus saavutas vai oma piirkandevõime. Kolmandas eristatavas lõigus toimub vajumine taas peaaegu lineaarselt, kuid vajumiskõver on teravama nurgaga kui esimeses ja teises faasis. Joonisel 2.7. on näidatud kolme erineva üksikvaia tsentrifugaalkatsete tulemused. Oluline tähelepanek on, et kolmandas staadiumis on vaiad viidud üle oma kandevõime piirväärtuste ja olulist muutust koormamisel ei esinenud (Nguyen et al. 2013). 32

33 Koormus; kn Roomelävi Paigutis; mm Üksikvai L=9m, d=0,6m, tihedas liivas Üksikvai L=15m, d=0,6m, tihedas liivas Üksikvai L=15m, d=0,6m, kohevas liivas Joonis 2.7. Üksikvaiade tsentrifugaalkatsetused (Nguyen et al. 2013) Plaatvundamendi katsetulemused Joonisel 2.8. on välja toodud vaiatamata plaadi katsetulemused, selgus et plaatvundamendi koormus-vajumine kõver on peaaegu lineaarne. Vähem tihendatud liivale paigaldatud plaadi jäikus on märkimisväärselt väiksem kui tihendatud liival katsetatud mudelil. Silica liival katsetatud plaatvundamendi lineaarse vajumise tõttu sujuval koormamisel võib plaadi jäikust hinnata analgoogselt elastsele teooriale (Nguyen et al. 2013). Koormus; kn Paigutis; mm Vaiadeta plaat tihedas liivas ID=70% Vaiadeta plaat kohevas liivas ID=40% = Joonis 2.8. Plaatvundamendi katsetulemused (Nguyen et al. 2013) 33

34 Vaialus vundamendi katsetulemused Katsetulemusi analüüsides eristub vundamendi vajumisgraafikul kaks lõiku, millest esimene on kumer ja teine sirge. Esimeses vajub vaialus sarnaselt vaiagrupile, selles koormusastmes võtavad vaiad vastu enamuse rakendatud koormusest. Plaat kannab sellest üle umbes 20%, vähendades seega vajumit võrreldes tavalise vaivundamendiga. Jõudude tõstmisel toimub muutus vaialuse vajumises: vajumine areneb edasi lineaarselt (eeldatavasti saavutasid selleks hetkes vaiad oma piirkandevõime), osutades sellele, et vaialus vajub sarnaselt plaadiga. Esialgu kantakse rakendatud koormus pinnasele edasi läbi vaiade, kuni nende aluse purunemiseni. Pärast seda kandub koormus üle plaadile ja vaialuse vajumine sarnaneb vaiadeta plaadiga (Nguyen et al. 2013). Tsentrifugaalkatsetulemustes selgub, et vaialus saavutab võrreldes vaiadeta plaadiga suurema kandevõime (vt Joonis 2.9.). Jõududel alla kn on tiheda liiva puhul vaialuse ja vaiagrupi vajumise kõverad sarnased. Vaiagrupi vajumine suureneb võrdselt vaialusega, kuni vaiade kandevõime piirini ja koormused kanduvad üle plaadile. Peale seda lähevad graafikud lahku. Vaivundament saavutab võrreldes vaialusega suuremad vajumised. Vähem tihendatud liivas (vt Joonis 2.9.) eristuvad vaialuse ja vaivundamendi vajumised koormusel kn. Kohevas liivas on vaialus koormuse vastuvõtmisel palju jäigem kui vaivundament, tugevamas liivas erineb vajumine vähem. Kokkuvõtteks võib öelda, et vaialuse vajum võrreldes sama arvu ja geomeetriaga vaivundamendiga on võrdsel koormusel väiksem (Nguyen et al. 2013). 34

35 Koormus; kn Paigutis; mm Vaialuse katsetulemused Vaivundamendi katsetulemused Plaatvundamendi katsetulemused Joonis 2.9. Tsentrifugaalkatseseadmes teostatud erinevate vundamendimudelite katsetulemuste võrdlus. Vaiade arv 16, D=0,6m; L=15m, liiva tihedus ID = 70% (Nguyen et al. 2013) Koormus; kn Paigutis; mm Vaialuse katsetulemused Vaivundamendi katsetulemused Plaatvundamendi katsetulemused Joonis Tsentrifugaalkatseseadmes teostatud erinevate vundamendimudelite katsetulemuste võrdlus. Vaiade arv 16, D=0,6m; L=15m, liiva tihedus ID = 40% (Nguyen et al. 2013) 2.3. Vaialus vundamendisüsteemi koormusjaotuse analüüs arvutisimulatsiooniga, kasutades lõplike elementide meetodit Inglismaa ja Kanada teadlased Alnuiam, EL Naggar ja EL Naggar on ühiselt koostanud teadusartikli uurimustöö põhjal, mis võtab vaatluse alla vaialus vundamendi töövõime ja selle elementide mõju koormusjaotusele. Tsentrifugaalkatsetustel omandatud 35

36 geotehnilisi andmeid kasutati 3D lõplike elementide mudeli kalibreerimiseks (Alnuiam et al. 2014) Lõplike elementide mudeli arendus Artiklis kasutatud lõplike elementide mudeli (edaspidi LEM) arendus koosnes kolmest põhiosast. Esiteks loodi 3D LEM, mis võimaldas simuleerida vaialus vundamendi käitumist koormuste vastu võtmisel. Selleks valiti sobiva suurusega kontuur ja elementide arv. Teiseks, kasutati teiste teadlaste poolt välja töötatud vaialus vundamendi tsentrifugaalkatsetustelt saadud tulemusi, et kalibreerida selle projekti raames loodud LEM. Viimaseks viidi läbi parameetriline uuring, mille raames võrreldi erinevate parameetrite mõju vaialuse üldisele kandevõimele, kasutades selleks kalibreeritud LEM (Alnuiam et al. 2014) Lõplike elementide mudel kirjeldus Lõplike elementide mudel arendati välja kasutades Plaxis 3D tarkvarapaketti (Plaxis bv. 2011). Kasutades x- ja y- telgedel sümmeetriat, modelleeriti vaialus vundamendisüsteemist veerand, see võimaldas vähendada arvutiprogrammi kalkulatsiooni mahtu ja aega. 3D LEM täpne mudel on näidatud joonisel Pinnasemudeli laius vundamendi servast oli vastavalt 1,5B ~ 2B (kus B = plaadi küljepikkus), mudeli sügavus vastas ligikaudu kahekordsele vaia pikkusele (Alnuiam et al. 2014). 36

37 Joonis Arvutitarkvarapaketis Plaxis bv loodud pinnase ja tarindi mudel, kasutades lõplike elementide meetodit (Alnuiam et al. 2014) Mudeli ehitamiseks moodustati ligikaudu tetraeedri kujulist, 10-sõlmelist 3D elementi, keskmise suurusega 110 mm. Kõrge täpsusega mõõtmistulemused kohtades kus oli oodata mittelineaarset käitumist (näiteks plaadi ja pinnase üleminekutsoonis, vaiade otsas ja nende lähiümbruses), tagati väiksemõõduliste elementide rohkusega. Koormuse tekitamiseks lisati plaadi pinnale ettekirjutatud ühikhälbed ja hinnati neile vastav koormus (Alnuiam et al. 2014) LEM-i kalibreerimiseks kasutatud tsentrifugaalkatsetuste kirjeldus Horikoshi (2003) rakendas vaialuses tekkivate keeruliste pinnas-konstruktsioon vastastikmõjude simuleerimiseks modelleeritud geotehnilisi tsentrifugaalkatsetusi. Katsed toimusid tsentrifugaalkiirendusel 50G. Alumiiniumist valmistatud mudel koosnest neljast vaiast, mis kinnitati plaadiga jäigalt. Modelleeritud pinnaseks valiti Toyoura liiv. Tabelis 2.2. on näidatud katsetel kasutatud mudeli ja sellele vastava prototüübi mõõtmed (Alnuiam et al. 2014). Liiva tugevus hinnati miniatuurse koonuspenetromeetriga läbiviidud katsetega. Joonisel on välja toodud koonuse vastupanu profiil, millelt on näha, et liiva tugevus tõuseb, kui sügavus kasvab. Liivpinnase simuleerimiseks LEM-is sisestati vastavad parameetrid Plaxis 3D tarkvarapaketti. Elastsusmooduli väärtuste muutmisega oli võimalik suurendada sügavamal paikneva pinnase jäikust (Alnuiam et al. 2014). 37

38 Tabel 2.2. Geotehnilistel tsentrifugaalkatsetustel kasutatud mudeli ja sellele vastava prototüübi mõõtmed, mida kasutati LEM-i kalibreerimisel (Alnuiam et al. 2014) Mudel Prototüüp (G=50) Diameeter (mm) Seinapaksus (mm) 1 täis Materjalid Alumiinium Raudbetoon Vaia pikkus 170mm 8,5m Elastusmoodul 71GPa 41,7GPa Plaadi paksus 40mm 2,0m Ruudukujulise plaadi laius 80mm 4m Vaiade vahekaugus 40mm 2m Vaiade arv 4 4 Allikas: Performance of Piled-Raft System under Axial Load. - Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. 2014, Paris, France, Koonuse otsa takistus qc(mn/m²) Sügavus (mm) Joonis Penetromeetriga leitud katsetel kasutatud liiva koonuse otsatakistus (Horikoshi 2003) LEM kalibreerimine Toyoura liiva käitumise imiteerimiseks kasutati lineaarset elasto-plastset Mohr- Coulomb i koostisosade mudelit. Lõplike elementide mudeli kalibreerimiseks määrati pinnase ja konstruktsiooni üleminekuomadused. Peale mitmeid katsetusi saavutati LEM-i sobiv vaste tsentrifugaalkatsetel saadud tulemustega. Joonisel on välja toodud võrdlus arvutiprogrammi, mis kasutas LEM ja tsentrifugaalkatsetustel välja selgitatud katsetulemuste vahel (Alnuiam et al. 2014). 38

39 Koormus (kn) Horikoshi et al LEM Paigutis (m) Joonis Vaialuse käitumine koormamisel (Alnuiam et al. 2014) Erinevate parameetrite mõju vaialuse koormusjaotusele Vaialus vundamendi jõudude jaotumist mõjutavad mitmed erinevad faktorid. Eeldatavasti kasvab rostvärgi plaadi poolt vastu võetud koormuse osakaal, kui suurendada tema laiust või jäikust. Suurendades vaiade diameetrit peaks kasvama neile mõjuva surve osakaal kogu rakendatud koormusest. Neid parameetreid kirjeldatakse järgnevates alapeatükkides (Alnuiam et al. 2014) Plaadi paksuse mõju Joonised ja näitavad funktsiooni vaialuse paigutise ja vaiade poolt üle kantud koormuse protsendilist väärtust kogu rakendatud koormusest. Võrreldi erinevate plaadi paksuste ja vaiade paigutuse mõju vaiade kandevõimele. Esialgselt, kui deformatsioon oli madal, kandus enamik koormusest pinnasele läbi vaiade. Usutavasti on see tingitud aluspinnase ja plaadi vahelise tugeva kontaktsurve puudumise tõttu. Paigutise tõusmisel 7%-ni kukkus vaiade poolt ülekantud koormuse osakaal märgatavalt, seejärel vähenes see edasi järk-järgult. Umbes 80%-sel vajumisel saavutas vaiade kandevõime piirväärtuse ja muutus ligikaudu konstantseks. Järgnevad erisused esinevad ainult vaiade omavahelisel kaugusel d/d = 4. Plaadi paksusel t = 0,3-2 m on vaiade poolt üle 39

40 kantud jõu osakaal umbes 35% 45%. Suure vaiade omavahelise asetuse korral (d/d = 10) ei eristu vaiade surved plaadi paksuse muutmisel. Võib öelda, et kõigi plaadipaksuste puhul võtavad vaiad vastu ligikaudu 25% kogu rakendatud koormusest. Kasutades suurt vaiade omavahelist kaugust muutub isegi kahe meetri paksune plaatvundament elastseks (Alnuiam et al. 2014). Vaiade poolt ülekantud koormus (%) B = 0,3 m ja d/d =4 B = 0,6 m ja d/d =4 B = 1 m ja d/d =4 B = 1,25 m ja d/d =4 B = 2 m ja d/d =4 Paigutis (%) Joonis Vaiade poolt ülekantud koormuse protsendiline osa kogu rakendatud koormusest, kasutades erinevaid plaadi paksusi vaiade omavahelisel kaugusel d/d=4. (Alnuiam et al. 2014) Vaiade poolt ülekantud koormus (%) B = 0,3 m ja d/d =4 B = 0,6 m ja d/d =4 B = 1 m ja d/d =4 B = 1,25 m ja d/d =4 Paigutis (%) Joonis Vaiade poolt ülekantud koormuse protsendiline osa kogu rakendatud koormusest, kasutades erinevaid plaadi paksusi vaiade omavahelisel kaugusel d/d=10 (Alnuiam et al. 2014) 40

41 Plaadi laiuse mõju Plaadi laiuse suurendamisel kasvab rostvärgi ja aluspinnase vaheline kontaktpind ja arvatavasti suureneb seetõttu ka plaadi kandevõime. Kasutades erinevaid ruudukujulise plaadi küljepikkuseid võrreldi muutusi vaiadele mõjunud koormuse osakaalus kogu rakendatud koormusest. LEM-is kasutati vaiu diameetriga 0,5 m, mis paigutati omavahelisele kaugusele d/d = 4 ja vaialuse plaati paksusega 1,25 m. Võrdluse alla võeti plaadid küljepikkustega 4 7 m, kokku hinnati nelja plaati, suurendades iga kord küljepikkust 1 meetri võrra. Ootustele vastavat tulemust, et vaiadele mõjuva koormuse osa kogu rakendatud koormusest väheneb plaadi laiuse suurendamisel, näitab ka joonis Vaiadele mõjuv koormus vähenes järsult, kuni muutus konstantseks, kui vajumine saavutas 18% kogu vajumist. Plaadi küljepikkuse suurendamisel meetrini, vähenes vaiadeni jõudnud koormuse hulk 22%, surve kandus seeläbi üle plaadile. Jälgima peab kogu- ja suhteliselt eristuvaid vajumeid. Kasutades plaati põhilise surve ülekandmiseks võib juhtuda, et vajumiste kontrollimine osutub võimatuks, kuna surved jaotuvad plaadi all erinevalt, mistõttu võib mõne punkti vajum teistest oluliselt erineda (Alnuiam et al. 2014). Vaiade poolt ülekantud koormus (%) Paigutis (%) Joonis Vaiade poolt ülekantud koormuse protsendiline osa, kogu rakendatud koormusest, kasutades erinevaid plaadi küljepikkuseid (Alnuiam et al. 2014) 41

42 Vaia diameetri mõju Vaia diameetri suurus mõjutab oluliselt tema kandevõimet ja püsivust, mis omab efekti vaialuse koorumusjaotusele. Uurimaks vaia diameetri mõju vaialus vundamendi koormuse ülekandemehhanismis, kasutati plaati laiusega B = 7,2 m, vaiad paigutati vahekaugusega d/d = 4, vaia diameetrit suurendati 0,3 meetrist kuni 0,9 meetrini. Joonisel on välja toodud vaiade poolt ülekantud koormuse osakaal kogu rakendatud koormusest kasutades erinevaid vaiade diameetreid. Suurendades vaia diameetrit 0,3 meetrist 0,9 meetrini kasvas nende poolt ülekantud koormuse osakaal 18% - 33%. Kasv vaiade kandevõimes tekkis, kuna vaiade kontaktpind pinnase vahel tõusis ja see võimaldas neil rohkem survet vastu võtta. Tähelepanu väärib asjaolu, et vaia diameetri tõstmisel suuremate vaiade vahel kasvas protsendiline väärtus kogu rakendatud koormusest vähem kui väiksemate vaiade vahel. Näiteks vaiad diameetriga 0,9 m võtsid vastu 2% rohkem koormust kui vaiad diameetriga 0,7 m. Samal ajal võtsid vaiad diameetriga 0,5 m vastu 9% rohkem koormust kui vaiad diameetriga 0,3 m (Alnuiam et al. 2014). Vaiade poolt ülekantud koormus (%) Paigutis (%) Joonis Vaiade poolt ülekantud koormuse protsendiline osa kogu rakendatud koormusest, kasutades erinevaid vaia diameetreid (Alnuiam et al. 2014) 42

43 3. Eksperimentaalsed katsed uurimaks vaialuse töötamist 3.1. Katsetel kasutatud pinnas Katsetamisel kasutati Aardlapalu karjääris kaevandatud, pestud ja sõelutud peenliiva. Liiva peensusmoodul Qu = 1,5-2,0 MPa, puistetihedus kuivas olekus 1,5-1,6 t/m³, mölli sisaldus > 4%. Liiv kaevandati hüdrokaevandamise teel ja peened savi- ning huumuseosakesed on tehnoloogiliste protsesside tulemusel välja uhutud. Pinnase parameetrite uuringud koosnesid liiva lõimise, veesisalduse, tiheduse ja nihketugevuse määramisest. Liivpinnase uuringute tulemused, liiva sõelkõver ja nihkediagramm on välja toodud joonistel 3.1. ja 3.2. Liiva lõimise määramiseks kasutati laboratoorsete sõelade komplekti, avade diameetriga 0,063 4 mm (vt Joonis L1.1.). Eesti Projekteerimis Standardi alusel liigitus pinnas liivaks, sest osakesi suurusega 0,6 2 mm oli rohkem kui 50%. Liiva veesisalduse määramiseks võeti kolm proovi, mis kaaluti enne proovi võtmist ja pärast kahe nädalast kuivamist. Proovide alusel leiti, et liiva veesisaldus =3,4%. Tiheduse määramiseks kaaluti kolm proovi ja arvutati proovi võtmiseks kasutatud rõngaste mahud. Liiva suhteline tihedus =1375 on suhtarv, mis näitab kui hästi on pinnas tihendatud. Liivpinnase nihketugevuse määramiseks kasutati Leningradi Mäeinstituudi poolt täiustatud seadet tähistusega LMI (vt Joonis L1.2.). Pinnase sisehõõrdenurgaks ja nidususeks saadi: = ψ = 35 Katsekasti täitmisel tihendati liiva iga 150 mm järel, kasutades selleks 80 kg kaaluvat pinnase tampurit (vt Joonis L3.1.). 43

44 Joonis 3.1. Katsetamisel kasutatud liiva sõelkõver Joonis 3.2. Liivpinnase τ σ nihkediagramm 44

45 3.2. Mudeli detailid Vaia mudel Vaiana võeti kasutusele terasest toru, pikkusega L = 600 mm, sellel lisandus veel 17 mm messingust otsakork ja 3 mm paksune seib. Mudelvaia kogupikkus L = 620 mm. Vaiad valikul arvestati mudeli mõõtkava 1:10, vaiade arvu ja omavahelist kaugust ning katsekasti sügavust. Vaiad valiti selliselt, et kasti põhja vastupanu ei avaldaks mõju katsetamisel tekkivale pinnasedeformatsioonile. Mudeli valikut piiras asjuolu, et valima pidi olemasolevate toruprofiilide vahel, kasutati vee-gaasi toru välisdiameetriga Dn = 33 mm ning seinapaksusega t = 3 mm. Tootja andmetel on toru terase elastsusmoodul E = MPa ja Poissoni tegur µ = 0,2. Kasutatud seinapaksus sobis vaiade töötlemiseks ning vaia otsas tekkinud surve vastu võtmiseks. Erinevad vaiad on välja toodud joonisel 3.5. Ülemine ots on näidatud joonisel 3.3. Vaia kinnitus plaadiga lahendati M16 suuruses poldiga, mis keevitati esialgu seibi külge ja seejärel vaia otsa. Niimoodi tagati poldi sirge paiknemine vaia keskteljel. Polt koos vaiaga ühendati plaadi külge jäigalt, selleks lõigati plaadi sisse vajaliku diameetriga avad ja vaia kinnitamiseks kasutati M16 suuruses mutrit. Kahe vaia otsakorgi sisse paigaldati pingeandurid. Juhtmete ühendamine mõõteseadmega lahendati vaia siseselt, selleks puuriti läbi kinnituspoldi 4 mm suurune ava, mille kaudu juhtmed vaiast välja toodi. Joonis 3.3. Vaia lahendus plaadiga kinnitamiseks 45

46 Vaia alumine ots on näidatud joonisel 3.4. Õõnestoru sulgemiseks kasutati messingust sisekeermestatud veetorustiku otsakorki diameetriga 33 mm. Vaia ja korgi ühendamiseks kasutati umbes 30 mm pikkust ühest otsast väliskeermestatud 27 mm diameetriga vee-gaasi toru. Kork ja lühike toru kinnitati omavahel keermega, mis kokku moodustasid vaia otsa. Ots ühendati vaiaga selliselt, et lühike toru jäi vaia sisse ja otsakorgi ülemine serv toetus vastu vaia otsa. Läbi vaia ja selle sisse jäänud toru puuriti kaks 3 mm suurust ava ja detailid ühendati omavahel kruvidega mõõdus 4,2 x 25 mm. Kruvid tagasid otsa püsimise vaia küljes, kui katse oli lõppenud ja mudel liivast välja tõsteti. Messingust otsakorgi põhjapaksus 2,2 mm sobis katsetamisel kasutamiseks, sest see deformeerus vaia survel liivas ning pingeanduriga oli selle deformatsiooni põhjal võimalik hinnata surve väärtust. Vaia otsa sisse liimiti Vishay Micro-Measurements Delta Rosette pingeandur (vt Joonis 3.6.), kõik andurid kalibreeriti eraldi universaalsel katsemasinal Amsler. Selleks asetati vaia ots väiksesse liivaga täidetud katse anumasse ja koormati seda kuni 10,8 kn. Deformatsiooni anduri poolt väljastatud elektrilise takistuse muutuse abil koostati kalibreerimissirge (vt Lisa 5.), mille alusel selgitati välja katse käigus tekkinud surve vaia otsas. Joonis 3.4. Vaia otsa lahendus 46

47 Vaiade omavaheline kaugus, mille valikul arvestati kirjanduse läbitöötlemisel kogutud andmeid, valiti minimaalselt 90 mm. Paigutades vaiad omavahelisele kaugusele d/d = 2,7 (d vaiatsentrite vaheline kaugus; D vaia diameeter) tekib seal tugev koostöö efekt, millega on võimalik tõsta kogu vundamendisüsteemi kandevõimet. Võrdluse tekitamiseks kasutati vaiade vahel ka suuremat distantsi, et hinnata vaiade koostöö mõju vaivundamendi kandevõimele. Joonis 3.5. Katsetel kasutatud vaiad a) tavaline vai; b) deformatsioonianduriga varustatud vai vaiaandur Joonis 3.6. Vishay Micro-Measurements Delta Rosette pingeandur, vaia ots ja mõõtmisel kasutatud juhtmed 47

48 Plaadi mudel Vaialuse plaadina kasutati terasplaati, millesse lõigati avad vastavalt vaiade paigutusele, vaiad kinnitati plaadi külge mutritega. Avade lõikamiseks kasutati arvutiprogrammiga juhitud plasmalõikurit. Tootja andmetel oli kasutatud terase elastsusmoodul MPa ja Poissoni tegur 0,2. Rostvärgi plaat oli ruudukujuline, mõõtmetega 400 x 400 x 20 mm. Plaadi valikul arvestati vaiade diameetriga ja nende omavahelise kaugusega ning katsekasti seinadega selliselt, et nad ei avaldaks mõju koormamisel tekkivale pinnasedeformatsioonile. Kirjanduse läbitöötlemisel kogutud informatsiooni alusel valiti plaat selliselt, et tekiks märgatavalt suurem kandevõimes võrreldes analoogse vaivundamendiga. Vaialuse plaat on näidatud joonisel 3.7. Plaatvundamendi all tekkinud surve mõõtmiseks kasutati messingust otsakorgi sisse liimitud deformatsiooniandurit Vishay Micro-Measurements Delta Rosette (vt Joonis 3.6.). Vaialuste plaadi poolt tekitatud surve määramiseks kasutati plaatvundamendi katsetulemuste järgi koostatud kalibreerimissirget (vt Lisa 5.). Andur koos otsakorgiga ühendati ligikaudu 30 mm pikkuse otsast keermestatud vee-gaasi toruga, mille diameeter d = 27 mm. Toru kinnitus plaadiga lahendati PENOSIL Premium FastFIX Epoxy kahe komponendilise epokitiga. Vaiade kinnitamiseks lõigati avad diameetriga d = 17 mm, anduri kinnitamiseks ava diameetriga d = 28 mm. Plaadi nelja nurka puuriti 3 mm suurused augud ja neisse paigaldati siirdeandurite ühendamiseks kruvid mõõdus 4,2 x 25 mm. plaadiandur anduri juhtmed kruvid, siirdeanduri kinnitamiseks Joonis 3.7. Vaialuse rostvärgi plaat 48

49 3.3. Katse seadmestik Raudbetoonist pinnase kast ja terastalad Katsed viidi läbi raudbetoonist pinnase kastis. Kasti sisemõõtmed: pikem külg a = 3,5 meetrit, lühem külg b = 2 meetrit. Mudelile koormuse avaldamiseks projekteeriti lõputööraames pinnase kasti kohale talastik. Talastik koosnes ühest peatalast, kahest L-kujulisest nurkrauast, mis kinnitati seinale ja olemasolevast postist, mis kinnitati põrandale. Peatala välja töötamiseks kasutati IPE360 terastala, post koosnes kahest UPN160 talast ja teine kinnitus kahest L 150 x 100 profiilis talast. Abitalade seinale paigaldamiseks kasutati M16 suuruses keermelatte, mis seina puuritud aukudesse, ESSVE ECM kahe komponendilise ankrumassiga kinnitati. Katsekast ja talastik on näidatud joonisel 3.8. Joonis 3.8. Katse läbiviimisel kasutatud talastik ja katsekast 49

50 Mõõtmis- ja koormamisseadmed Katseandmete salvestamiseks kasutati kahte erinevat mõõteseadet. Siirete mõõtmiseks ALMEMO AHLBORN andmesalvestus süsteemi, mis on näidatud joonisel 3.9. Pingeandurite poolt mõõdetud korkide läbipainded salvestati Vishay Micro- Measurements P3 deformatsiooni indikaator/salvestajaga, mis on näidatud joonisel Joonis 3.9. ALMEMO AHLBORN andmesalvestus süsteem Joonis Vishay Micro-Measurements P3 deformatsiooni indikaator/salvestaja Vajumise mõõtmiseks kasutati nelja siirdeandurit ALMEMO FWA100T AHLBORN (vt Joonis 3.11.), mõõtmistäpsusega 0,01 mm. Andurid kinnitati eraldiseisvale konstruktsioonile, mis lahendati puidust raamiga (Joonis 3.11.). Koormamisest 50

51 sõltumatu konstruktsioon oli vajalik, et tagada siirdeandurite mõõtmistäpsus, sest see ei liigu pressi poolt tekitatud jõu toimel. Raami tugede asetuse valikul arvestati katsetamisel tekkiva liiva deformatsiooniga. siirdeandur Joonis Kolme vaiaga vaialus vundament, plaadi kohale paigaldatud puidust raam, mille külge on kinnitatud ALMEMO FWA100T AHLBORN siirdeandurid Mudelitele koormamiseks kasutati hüdraulilisel õlisurvel töötavat survekatseseadet Lukas LZM 25/200. Katseseadme maksimaalne võimsus on 250 kn ja silindri käik 200 mm, vaiade süvistamiseks kasutati erineva pikkusega terastorusid. Pressi koormust mõõdeti ALMEMO AHLBORN andmesalvestus süsteemiga, mille mõõtmistäpsus on 10N (Joonis 3.9.) Katsemetoodika ja katseplaan Katsemetoodika Modelleeritud katsete läbiviimisel lähtuti kirjanduse analüüsimisel kokku kogutud andmetest eri liiki vundamentide kandevõimete määramise kohta. Hinnati plaat, vai ja vaialus vundamendi piirkandevõimet, vajumit ja elementide vahelist koormusjaotust. Katse algas liiva 150 mm kõrguste kihtide kaupa raudbetoonist katsetuskasti paigaldamisega. Kihi paigaldamise järel tihendati see 80 kg kaaluva pinnase 51

52 tihendajaga, mis viidi läbi kuni liiva vastava kõrguse saavutamiseni, mis võrdus katsekasti ülemise servaga. Mudelite süvistamisel ekstsentrilisuse vältimiseks kasutati vesiloodi, millega kontrolliti vaiade paigutust kahes suunas (vt Lisa 4.). Kõik mudelis kasutatud vaiad süvistati üheaegselt survekatseseademega Lukas LZM Silindri käigu lõppedes lisati pressi ja mudeli vahele terastoru. Peale vaiade süvistamist ettenähtud sügavusele, 50 mm üle liiva pealmise kihi, peatati süvistamine. Paigaldati ALMEMO FWA100T AHLBORN siirdeanduritega puidust raam ja ühendati andurid plaadi nelja nurka kinnitatud kruvidega. Pingeandurid Vishay Micro-Measurements Delta Rosette ühendati Vishay P3 deformatsiooni indikaatoriga. Pressi silindrit langetati aeglaselt, kuni andurid andsid esimesed vastused. Teostati vaivundamendi koormuskatse, kõik katsed viidi läbi kontrollitud siirde meetodil, kiirusega 1 mm/min. Katseandmed salvestati iga kuue sekundi järel. Vaivundamendi puhul koguti katseandmeid, kuni vajumini 30 mm, peale seda mõõtmine peatati ja suruti vundamenti, kuni plaadi ja pinnase vahel tekkis kontaktpind. Toimus vaialus vundamendi koormuskatse, kuni vajumini 40 mm, mis on 10% plaadi küljepikkusest. Kirjanduse kokkuvõtte alusel võib väita, et selleks hetkeks on ammendunud kõik vaialuse kandvad omadused Katseplaan Laboratoorne katseplaan koosnes 11 katsest, millest üks viidi läbi vaiatamata plaadiga, viis vaivundamendiga ja viis vaialus vundamendiga. Katseplaan on näidatud joonisel 3.12, erinevate mudelite andmed tabelis

53 Joonis Vundamendi mudelid ja katsete järjekord; - plaadi deformatsiooni andur, - deformatsiooni anduriga varustatud vai, - vai, - vairostvärgi plaat Tabel 3.1. Mudelite spetsifikatsioon Katse järjekorranumber Mudeli nimetus Vaiade arv Vaiade vahekaugus, mm d/d vaiade vahekaugus/vaia diameeter 1. Üksikvai Plaat + 1 vai vaia ,8 4. Plaat + 3 vaia , vaia ,5 6. Plaat + 4 vaia , vaia 5 125; 180 3,8; 5,5 8. Plaat + 5 vaia 5 125; 180 3,8; 5, vaia ,7 10. Plaat + 9 vaia ,7 11. Vaiadeta plaat

54 4. Katsetulemused ja diskussioon 4.1. Plaatvundamendi katsetulemused Plaatvundamendi käitumine koormamisel on näidatud joonisel 4.1. Ootuspärane lineearne kuju püsis, kuni rakendatud koormus (edaspidi P) ületas 120 kn. Pärast seda kasvas deformatsioon edasi ühtlasel koormusel. Arvatavasti ammendusid liiva kandvad omadused ja saavutati plaadi piirkandevõime. Joonis 4.1. Plaatvundamendi koormus-vajumi graafik 54

55 4.2. Vaivundamendi katsetulemused Kasutades erinevaid vaiaguppe on vaivundamentide katsetulemused välja toodud joonisel 4.2. Tulemuste analüüsimisel selgus, et kõigil mudelitel tekkis koormamisel kolm eristuvat lõiku. Joonis 4.2. Vaivundamentide koormus-vajumi graafikud Esimeses vajusid vaiad lineaarselt, kuni P tõusis vaiade roomepiirini. Joonisel 4.5. on välja toodud kõigi mudelite poolt vastu võetud koormused, kui vaiad viidi roomeläveni. Peale roomepiiri ületamist muutusid graafikud mittelineaarseks, seda ala nimetatakse vaivundamendi kandevõime seisukohalt kriitiliseks tsooniks. Peale roomepiiri ületamist viidi vaiad oma kandevõime katkemisele niivõrd lähedale, et vundament muutus stabiilselt mitteusaldusväärseks. Vaiad olid võimelised püsima neile mõjuval koormusel, kuid igasugune koormuse juurdekasv võib põhjustada kandevõime täieliku ammendumise. Teise ja kolmanda lõigu üleminekul mõjunud koormust võib käsitleda vaivundamendi piirkandevõimena. Mittelineaarsele lõigule järgnes kolmas aste, milles vajum kasvas lineaarselt P tõstmisega. Graafikutelt on näha viimase osa järsku langust. Näiteks viie vaiaga grupis lisati esimeses faasis 30 kn, et saavutada vajum 2 mm. Kolmandas lõigus tõsteti koormust P = 13 kn võrra, et saavutada vajum 25 mm. 55

56 Piirkandevõimeni koormatud vaiad suudavad teoreetiliselt, ühtlase koormusega rajatist staatiliselt toestada. Tekib oht, et muutuv koormused näiteks tuule- ja lumekoormus võivad viia sõltuvalt olukorrast vaia või vaiade aluse purunemiseni. Tagajärjed sellele oleksid katastroofilised. Selle vältimiseks on projekteerimis standardites kehtestatud kindlad osavarutegurid. Piirkandevõimest, mis määratakse, kasutades erinevaid arvutamise metoodikaid või vaia koormamist, penetreerimist ning katsetamist, leitakse normkandevõime, millest omakorda arvutuskandevõime. Normkoormust arvutustes kasutada ei tohi, selleks peab määrama arvutuskoormuse. Osavarutegurite paremaks mõistmiseks võib tutvuda joonisega 4.3. (Geotehniline projekteerimine 2006). Joonis 4.3. Osavarutegurite süsteem, R - materjali keskväärtusega määratud kandevõime; Rk sama normväärtusega; Rd sama arvutusväärtusega; Fk normkoormus; Fd arvutuskoormus (Geotehniline projekteerimine 2006) Vundamendile vaiade lisamine tõstis vaiagrupi kandevõimet. Ühe, kolme ja viie vaia puhul oli ühe vaia kandevõime ~ 6 kn. Üheksa vaiaga vundamendi puhul oli, ühe vaia kandevõime keskmiselt 7,5 kn. Suuremat kandevõimet põhjustas vaiade omavaheline asetus (d/d = 2,7). Vaiade tiheda paiknemise tõttu tekkis tugev vai-pinnas-vai koostöö ja tänu sellele tihenes pinnas vaiade vahel märgatavalt ning kogu vundamendi kandevõime tõusis külghõõrde suurenemise arvelt. Eelnevat väidet tõestab joonis 4.4., millelt on näha, et liiv püsis üheksa vaiaga vundamendi vaiade vahel ka katse lõppedes, kui mudel liivast välja tõsteti. 56

57 Joonis 4.4. Pinnasedeformatsioon peale üheksa vaiaga vaialuse katset Nelja vaiaga vundamendi katsetulemused ei vasta ootustele. Eeldus oli, et kuna kolme ja viie vaiaga vundamendis kasutati vaiade vahel väiksemat kaugust, kannab nelja vaiaga vundamendi vai neist keskmiselt vähem koormust. Katsetulemustele vastavalt oli nelja vaiaga vundamendi puhul ühe vaia keskmine kandevõime 7 kn, mis on suurem kui kolme ja viie vaiaga vundamentidel. Joonis 4.5. Vaivundamentide vaiade alused survejõud, enne roomeläve ületamist 57

58 4.3. Vaialus vundamendi mudelid Katsetamisel määrati osades vaiades jõud vaia otsas ja plaadi ning pinnase üleminekutsoonis tekkinud kontaktsurve. Teades kogukoormust, vaia otste ja plaadi poolt vastu võetavat koormust, saame leida vaiade hõõrdega vastu võetava koormuse. Tähelepanu pöörati sellele, kuidas erinev vaiade arv ja omavaheline kaugus mõjutasid plaadi ning vaiade kandevõimet. Termin kandevõime kirjeldab kuidas välisjõude suurendades muutuvad survejõud vundamendi erinevates punktides. Joonisel on näidatud erinevate mudelite vaiade paigutus ja andurite asukohad. Plaatvundament varustati pingeanduriga, millega oli võimalik määrata survet plaadi ja pinnase üleminekutsoonis. Ühe vaiaga vaialusele paigaldati pingeandurid vaia otsa ja plaati. Kolme, nelja, viie ja üheksa vaiaga vaialuste vaiade paigutus on sümmeetriline ja nurga vaiades tekivad kirjanduse kokkuvõtte kohaselt sarnased jõud, seetõttu varustati anduriga neist ainult üks. Mõõtmistulemusi koguti kõigi mudelite katsetel plaadi all ja kolme, viie ning üheksa vaiaga mudeli keskmiste vaiade otsas. Jõudude määramiseks kasutati juba eelnevalt mainitud Vishay Micro-Measurements Delta Rosette pingeandureid (vt Joonis 3.6.). Joonistel 4.6., 4.8. ja on välja toodud vastavalt kolme, nelja ja viie vaiaga vaialuste kandevõimete graafikud. Horisontaalteljel on näidatud koormuse väärtus ja vertikaalteljel sellele vastav vundamendimudeli vajum. Ühe ja üheksa (vt Lisa 2.) vaiaga vaialuse katsetulemused hüljati analüüsist, sest plaadi survet mõõtnud pingeandur ei andnud selget vastust (ühe vaiaga vaialus) või väljus tööpiirkonnast (üheksa vaiaga vaialus) Kolme vaiaga vaialuse katsetulemused Kolme vaiaga vaialuse katsetulemused on välja toodud joonisel 4.6 ja vaialuse süvistamisprotsess joonisel

59 Joonis 4.6. Kolme vaiaga vaialusele rakendatud koormuse jaotumine vaiade ja plaadi vahel Algfaasis plaat koormust vastu ei võtnud, vaiad kandsid otsa vastupanu ja külghõõdega peaaegu kõik vundamendile rakendatud koormused pinnasele. Vaiad saavutasid roomeläve koormusel P = 35 kn, selleks hetkeks oli keskmise vaia all survejõud saavutanud 6,2 kn ja nurga vaia all 5,6 kn. Järgnenud väliskoormuse suurendamine survejõudu vaiade otsas oluliselt ei muutnud, need püsisid katse lõpuni konstantsena. Väliskoormust tõsteti edasi ka peale seda, kui vaiade piirkandevõimed ületati. Koormus jaotus ümber plaadile ja vaialus saavutas maksimaalse kandevõime P = 130 kn, millest 87 kn oli kaetud plaadi kandevõimega, 23 kn vaia otstega ja 21 kn vaiade hõõrdejõuga. Katse lõpetati, kui vajum ületas 40 mm. Plaadi anduri näitas hüppelist survejõudude tõusu, kui vajum ületas 12 mm. Peale seda tõusis surve plaadi all edasi lineaarselt ning paralleelselt kogu vundamendi kandevõimega. Anduri suur kõikumine ei võimalda kindlate piiride tõmbamist, kuid mõõtmistäpsus on tulemuste välja toomiseks piisav. Välisjõudude vahemikul P = 65 kn 75 kn on näha, et plaadi poolt vastu võetud survejõud ületab kogu vundamendisüsteemi kandevõimet, 59

60 selle võis põhjustada anduri kõikumisest tingitud mõõtmisviga. Tegelikkuses ei ole võimalik, et plaadile mõjuvad välisjõududest suuremad koormused. Joonis 4.7. Kolme vaiaga vaialus vundamendimudeli süvistamisprotsess Nelja vaiaga vaialuse katsetulemused Nelja vaiaga vaialuse katsetulemused on näidatud joonisel 4.8, vaialuse mudel joonisel Katse algfaasis, kui vundamendile hakati koormust lisama, oli plaadi panus jõudude ülekandmisel tühine. Vaiad moodustasid vaialuse põhilise töötava elemendi. Survejõud vaiade otsas kasvas katse alguses märgatavat, kuni saavutas 20 kn mida nimetatakse vaiade roomeläveks. Väliskoormus vaialuse vaiade roomelävel P = 35 kn, ühe vaia hõõrdejõud 14,4 kn ja vajum 1 mm. Vaiade piirkandevõime saavutati, kui survejõud vaiade otsas tõusis 30 kn-ni, väliskoormust oli selleks hetkeks lisatud P = 68 kn ja vajum toimunud 4 mm. Peale seda, koormuse lisamisel vaiade otsas enam olulist muutust esile ei kerkinud. Vaiade kandevõime ületamisele järgnevalt, muutus vaialuse vajumi graafik lineaarseks. 60

61 Joonis 4.8. Nelja vaiaga vaialusele rakendatud koormuse jaotumine vaiade ja plaadi vahel Plaadi andur näitas hüppelist survejõudude kasvu, kui vajum oli 13 mm. Plaadi aluspinnas olnud liiva suruti, kuni see saavutas lõpuks piisava kandevõime, et rostvärgile vastupanu tekitada. Selle hetke ja vaiade aluse purunemise vahele jääb periood, kus plaat veel ei tööta ja vaiad on ületanud oma piirkandevõime. Vajumine selles tsoonis saab toimuda plaadi aluspinnase kokkusurumise arvelt. Plaat rakendus töösse hetkeliselt, mida võib nimetada knopka efektiks. Peale seda tõusis surve plaadi all edasi lineaarselt, mis sarnaneb oma olemuselt plaatvundamendile. Kogu vundamendisüsteemi vajumine toimus lineaarselt alates punktist, kui vaiad saavutasid oma piirkandevõime. Peale knopka efekti lisandus vaialuse kandevõime graafikuga paralleelne kasv plaatvundamendi kandevõimes. Katse lõpuks saavutas vaialus maksimaalse kandevõime 178 kn, plaat võttis sellest enda alla 92 kn, vaia otsad 48 kn ja külghõõre 38 kn. Koormusjaotus vaiade ja plaadi vahel on välja toodud joonisel 4.9. Koormuse osakaal vaiadele vähenes 70%-le, kui vaialuse plaat tööle hakkas. Koormuse kasvades jäi vaiadele nende piirkoormus ja vaialuse kandevõime kasvas plaadi kandevõime suurenemise tõttu. Vaiade poolt ülekantud koormuse osakaalu minimaalne väärtus kogu rakendatud koormusest oli 46%, väliskoormusel P = 166 kn. Vaiad ja plaat jaotasid 61

62 koormused omavahel peegelpildis ehk vaiade osakaalu languse 100% - 46%-ni, kompenseeris plaadi vastav tõus 0% - 54%. Joonis 4.9. Koormusjaotus nelja vaiaga vaialuse elementide vahel Joonis Nelja vaiaga vaialus vundamendimudel 62

63 Viie vaiaga vaialuse katsetulemused Viie vaiaga vaialus vundamendi katsetulemused on näidatud joonisel 4.11., vundamendi mudel joonisel Katse algfaasis koormuse tõstmisel, oli plaadi osakaal vaialuse kandevõimele nullilähedane. Vaiadega kandus pinnase sügavamatesse kihtidesse 97% vundamendile mõjunud koormusest P. Tänu sellele toimus vaialuse vajumine sarnaselt vaivundamendiga. Joonis Viie vaiaga vaialusele rakendatud koormuse jaotumine vaiade ja plaadi vahel Esialgu oli vaialuse vajum lineaarses suhtes koormuse tõstmisega, kuni vaiad viidi roomepiirini. Sellele järgnevalt hakkas graafiku kuju muutuma, koormuse lisamisel kiirenes vajum. Vaialuse vaiad saavutasid oma roomeläve kui P = 30 kn ja vajum 1 mm, survejõud roomelävel keskmise vaia all 5,1 kn ja nurga vaia all 4,2 kn. Vaiade piirkandevõime saavutati, kui survejõud vaiade all ületasid 31 kn, vaialuse vajum vaiade piirkandevõimel 2,6 mm ja rakendatud koormus P = 61 kn. Edasisel koormuse lisamisel olulisi muudatusi vaiade otsas esile ei kerkinud. Vaiade piirkandevõime ületamisele järgnes vaialuse vajumi graafiku muutumine lineaarseks. Kogu katse kestel ületas survejõud keskmise vaia all nurga vaia survejõudu. Põhjust miks keskmise vaia 63

64 otsas suuremad koormused tekkisid, võib seletada nurga vaiade olemasoluga. Süvistamisel avaldasid nurgavaiad mõju keskmise vaia all olevale pinnasele, mis saavutas kõrgema tihedusastme, kui vaiade äärealal. Seetõttu tekkis keskmise vaia otsas suurem koormus. Plaadi andur näitas hüppelist surve kasvu, kui koormus vaialusele oli P = 100 kn. Selleks ajaks oli toimunud vajum 12 mm. Eelneva mõne kn suurune survejõud tõusis 26 kn suuruseks. Plaadi survel tihenes liiv, mis saavutas lõpuks piisava kandevõime, et rostvärgile vastupanu tekitada. Selle hetke ja vaiade roomepiiri vahele jääb periood, kus plaat veel ei tööta ja vaiade kandevõime on saavutanud oma piirväärtuse. Vajumine selles tsoonis sai toimuda liiva kokkusurumise arvelt. Plaat rakendus töösse hetkega, mida võib nimetada knopka efektiks. Peale seda tõusis surve rostvärgi all edasi lineaarselt, mis sarnaneb oma olemuselt plaatvundamendiga. Vaialuse vajum toimus lineaarselt alates punktist, kui vaiade roomelävi ületati. Peale knopka efekti lisandus kogu vundamendisüsteemi kandevõimega paralleelne plaatvundamendi kandevõime kasv. Katse lõppfaasis eristub vaialuse kandevõime graafikul veel viimane mittelineaarne lõik. Arvatavasti purunes pinnas plaadi all ja vaiaalus ületas oma piirkandevõime. Katse lõpuks saavutas vaialus maksimaalseks kandevõimeks 185 kn, selleks ajaks oli toimunud vaialuse vajum 40mm. Koormusjaotus vaialuses oli järgmine, plaat 100 kn, vaiade otsad 45 kn ja hõõrdejõud 40 kn. Koormusjaotus vaiade ja plaadi vahel on välja toodud joonisel Koormuse kasvades jäi vaiadele nende piirkoormus ja vaialuse kandevõime kasvas plaadi kandevõime suurenemise tõttu. Vaiade poolt vastu võetud koormuse osakaal kogu rakendatud koormusest langes 76%-le, kui plaat tööle hakkas, mis langes edasi lineaarselt, kuni saavutas miinimumi 40%, rakendatud väliskoormusest, kui P = 184 kn. Vaiad ja plaat jaotasid koormused omavahel peegelpildis ehk vaiade osakaalu languse 97% - 40%, kompenseeris plaadi vastav tõus 3% - 60%. 64

65 Joonis Koormusjaotus viie vaiaga vaialuse elementide vahel Joonis Viie vaiaga vaialusvundamendi mudel Koormused vaialuse vaiade all Koormus, mis võeti vastu vaiade otsas kogu rakendatud koormusest P, on erinevate vaialuste kohta välja toodud joonisel

66 Katse algfaasis oli kõigi vaiade all sarnane koormus. Esimesena eraldus teistest ühe vaiaga mudeli vai, mis ületas oma roomeläve, kui surve vaia all ületas 6 kn. Kolme vaiaga mudeli vaiade alus purunes, kui survejõud vaiade all olid saavutanud 18 kn. Nelja vaiaga mudel saavutas roomeläve, kui vaiade alune survejõud saavutas 25 kn ja viie vaiaga mudel 27 kn. Joonis Survejõud vaialuse vaiade all vastavalt rakendatud koormusele Koormusel P = 45 kn ületasid nelja vaiaga vaialuse vaiade otsa survejõud viie vaiaga mudeli survejõude. Koormuse lisamisel, püsisid jõud mõlema mudeli vaiade all võrdsetena. Lõppfaasis, koormusel P = 140 kn, läksid kõverad lahku, nelja vaiaga vaialuse mudeli vaiade all tõusid survejõud suuremaks, kui viie vaiaga mudelil. Tulemused nelja vaiaga mudeli juures ei vasta loodetud tulemustele. Nelja vaiaga vaivundamendi kandevõime oli võrdne viie vaiaga mudeliga, siin on vaiad rohkem koormust vastu võtnud. Seda võib seletada liiva suurema tihedusega sügavamates kihtides, sest üldine kandevõime oli viie vaiaga vaialusel suurem, kui nelja vaiaga mudelil. Ühe ja kolme vaiaga vaialuse vaiade roomelävi saavutati, kui koormus ühe vaia all ületas 6 kn. Viie vaiga mudeli puhul oli selleks 5,4 kn ja nelja vaiaga mudelil 6,4 kn. Joonisel on näidatud survejõudude väärtused kn-des, mille erinevad vaialus vundamendi vaiad enne oma roomeläve ületamist suutsid vastu võtta. 66

67 Joonis Vaialuse vaiade survejõud, enne roomeläve ületamist Plaadi kandevõimed Joonisel on toodud vaialus vundamentide katsetamisel saadud plaadi kandevõimed, võrdluse eesmärgil on sinna lisatud ka vaiadeta plaat. Tulemused nätavad, et vaialuses tekkisid plaadi ja pinnase üleminekutsoonis samal koormusastmel P oluliselt väiksemad surved, kui plaatvundamendil. Joonis Erinevate vaialus vundamentide koormused plaadi all 67

68 Kolme vaiaga vaialuse plaadi surved olid vahemikus P = kn kõrgemad, kui vaiatamata plaadil, kuid see võis olla tingitud anduri suurest kõikumisest. Katse hilisemas faasis tõuseb vaiadeta plaatvundamendi all tekkinud surve taas kõrgemaks. Vaiade arvu suurendamine vähendas plaadi ja pinnase vahelist kontaktsurvet katse algfaasis. Kolme vaiaga mudeli vaiad ületasid oma roomepiirid kõige väiksemal koormusel. Plaat hakkas tööle esimesena. Nelja ja viie vaia puhul toimus tõus paralleelselt, kuid viie vaiaga vundamendi plaat hakkas tööle suuremal koormusel, sest nelja vaiaga mudeli vaiad saavutasid oma roomeläve väiksemal koormusel. Joonisel on näidatud, millisel koormusel hakkavad erinevates vaialus vundamentides plaadid koormust vastu võtma. Joonis Vaialuse plaadi tööle hakkamise koormused Järeldused Vaialus vundamendis kanduvad talle mõjuvad vertikaalsed koormused pinnasele läbi keeruliste pinnas-tarind koostöömehhanismide. Pinnas vaiade otsas saavutas kõige esimesena oma vajaliku tugevuse. Vaiade kaudu kantakse koormused üle pinnase sügavatesse kihtidesse. Vaialuse plaadile mõjus esialgu tühine osa koormusest P, vaiadeta plaadi aluspinnas tekkisid koormuste madalamatel astmetel oluliselt suuremad surved. Tänu vaiade olemasolule hakkas plaat tööle hiljem ja seeläbi vähenesid vaialuse vajumid võrreldes vaiadeta plaadiga. 68

69 Katsetulemused näitasid, et vaiade arvu suurendamine tõstis piirkoormust, mille vaiad suutsid vastu võtta. Kasutades plaadi all rohkem vaiu vähenes plaadi vajumine ja vaiad suutsid enne nende roomepiiri ületamist kanda sügavamal paiknevatele pinnasekihtidele suuremaid koormuseid. Tänu sellele hakkas plaadi ja pinnase vaheline kontaktsurve tõusma kõrgemal koormusel P. Vaiade ning plaadi koostöömehhanismide tõttu oli vaialuse, milles kasutati rohkem vaiu, kandevõime suurem, kui väiksema vaiade arvuga vaialuses. Vaivundamendi kandevõime ammedus, kui vaiad saavutasid oma roomeläve, peale seda järgnes vaiade kriitiline tsoon kuni nende piirkandevõime saabumiseni. Millele järgnevalt olulist muutust vaivundamendi kandevõimes ei tekkinud. Vaialus suutis kontrollitava vajumisega vastu võtta oluliselt kõrgemaid koormusi, kui analoogne vaivundament, tänu plaadi poolt tekitatud kandevõime lisale. Vaivundamendi mudelite maksimaalsed kandevõimed erinesid analoogsest vaialusest keskmiselt 100 kn võrra. Mille alusel võib väita, et vaialuse korrektne kasutamine võib viia võrreldes analoogsete kandevõimeomadustega vundamendi liikide ees ökonoomsema lahenduseni. Vaiade ja plaadi vaheline koormusjaotus ei olnud konstantne, see muutus P lisamisel. Vaialuste kõigil katsetel eristusid kolm lõiku. Esimene neist oli suhteliselt madala langusega lineaarne, sellele järgnes vajumise kiirenemine, mis muutis graafiku mittelineaarseks. Esimene ja teine lõik sarnanesid vaivundamendi koormus-vajumi graafikuga, mille põhjal võib väita, et madalatel koormustel tagavad vaialuse käitumise vaiad. Peale vaiade kandevõime piirväärtuse ületamist, muutus vajumine taas koormuse suhtes lineaarseks. Vaivundamendi graafiku viimane lõik oli väga järsk, vaialus oli sellega võrreldes oluliselt jäigem ja lõplik kandevõime märgatavalt suurem. Viimase lõigu langus on võrreldav plaatvundamendi koormus-vajum graafikuga. Plaadi pingeanduri poolt väljastatud survejõudude kasvamine toimub paraleelselt vaialus vundamendi viimase lõiguga. Mille põhjal võib järeldada, et kolmandas faasis tagab vundamendisüsteemi kandevõime suurenemise plaadi panus. 69

70 5. Kokkuvõte Plaatvundament suudab kohtades, kus aluspinnas on piisava jäikusega, tagada suure omakaaluga rajatiste ja hoonete vajaliku kandevõime. Põhiliseks kitsaskohaks on vajumite suur erinevus hoone või rajatise naaberpunktide vahel ja keskmise vajumi tõusmine väärtusteni, millega ei ole rahuldatud kasutuspiirseisundi korras kehtestatud nõuded. Vaivundamendi kasutamisel, on võimalik tagada tühiselt väike risk inimese elule ja varale. Vaivundamendi maksumus ületab peamiselt analoogse kandevõimega plaatvundamendi hinda kordades. Kasutades plaadi all, geoloogiliste uuringutega välja selgitatud kindlates punktides rostvärgi plaadi all vajumise vähedamiseks vaiu, on võimalik saavutada ökonoomne ja töökindel vundamendisüsteem, mida nimetatakse vaialus vundamendiks. Käesoleva magistritöö põhieesmärgiks oli võrrelda plaat-, vai- ja vaialus vundamendi kandevõimeid. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks teostati järgmised tööd: 1. leiti katsete läbiviimiseks sobiv liiv ja hinnati selle parameetrid; 2. töötati välja vundamendi mudelid; 3. paigaldati mudelitele mõõteseadmed selliselt, et oleks võimalik määrata erinevate elementide vaheline koormusjaotus ja mudeli üldine vajumine; 4. teostati koormuskatsed erinevatele vundamendi liikidele, Katsete kirjeldus: Käesolevas töös uuriti plaadi mõju erineva vaiade arvu ja paigutusega vaivundamentide kandevõimetele. Kokku teostati 11 katset, millest viies hinnati vaivundamentide 70

71 kandevõimeid. Viies vaiadest ja plaadist kombineeritud vundamendisüsteemi kandevõimeid ja ühes vaiadeta plaadi kandevõimet. Katsed viidi läbi kontrollitud siirde meetodil, kiirusega 1 mm/min. Katsete läbiviimisel lähtuti kirjanduse töötlemisel kogutud andmetest. Vaialuste katsetustest ebaõnnestusid ühe ja üheksa vaiaga mudelid, sest pingeandur plaadi aluspinnas ei andnud tulemust. Ülejäänud katsed õnnestusid. Katsetulemused: Katsetulemused näitasid, et vaiade arvu suurendamine tõstis piirkoormust, mille vaia otsad suutsid vastu võtta. Tänu sellele hakkas plaadi ja pinnase vaheline kontaktsurve tõusma kõrgemal koormusel, mille tõttu tõusis mudeli üldine kandevõime. Vaivundamendi kandevõime ammendus, kui vaiad saavutasid oma roomeläve, peale seda vajusid vaiad edasi ühtlasel koormusel. Vaialus suutis kontrollitava vajumisega vastu võtta oluliselt kõrgemat koormust, kui analoogne vaivundament, tänu plaadi poolt tekkinud kandevõime lisale. Käesolev töö loob alused antud alal järgnevate uuringute teostamiseks. Katsetel kasutati ühepikkuseid vaiu, uuringud võib teha erinevate vaiapikkuste mõju hindamiseks plaatvundamendi kandevõimele. Lisaks võib katsetada vaialuseid erinevates pinnastes ja hinnata pinnase mõju vaialusele või analüüsida pinnasedeformatsiooni. Kasutatud täielikult jäiga plaadi asemel võib uurida vaiade mõju elastsele plaadile. Hinnata antud töös saadud tulemusi reaalse olukorra juures näiteks koostada arvutustel põhinev projekt mõnele tuntud kõrghoonele Eestis, kasutades vaialust hoone vundamendina. Tänuavaldused Töö autor soovib tänada juhendajaid töö valmimisel osutatud abi eest, Aivo Kajakut mudeli elementide kiire valmistamise eest, Renno Reitsnikut andurite paigaldamise ning Martin Vaherit mudelite väljatöötamisel osutatud abi eest. 71

72 Viidatud allikad Adebe A. & Smith I.G.N. Pile Foundation Design: A Student Guide - School of the Built Environment. Napier University. Alnuiam A., El Naggar H., El Naggar M.H Performance of Piled-Raft System under Axial Load. - Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, France, Bajad S.P., Sahu R.B An Experimental Study on the Behaviour of Vertically Loaded Piled Raft on Soft Clay. - The 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics, Goa, India. Basile F A practical method for the non-linear analysis of piled rafts. - Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, France, Briaud J-L., Katzenbach R., Jeong S.S., Choudhury D., Axelsson G., Bierman W., Bottiau M., Brown D., Brown M., Chang N., Chang D.-W., Comodromos E., Sanctis L de, Canizo L.del, Vos M.de,. d., Deli A., Fakharian K., Ganpule V.T., Gavin K., Goldemberg J.J., Gotman A.L., Gwizdała K., Higgins J., Horikoshi K., Huang M., Jörger R., Kaynia A.M., Kimura M., Kos J., Lee D., Lehtonen J., Mackiewicz S., Mahler A., Manassero V., Mandolini A., Marrote G., Milititsky J., Moormann C., O'Brien T., Ong V.C.W., Ponomaryov A.B., Puech A., Radulescu N., Santos J., Silva A., Simões T., Sinclair T., Song B.W., Tol A.F.van, Wang W., Zhang L ISSMGE International CPRS Guideline. - International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Technische Universität Dramstadt, 28 Bureau M.B Foundations for high rise buildings. - The Masterbuilder, Clancy P., Randolph F An Approximate Analysis Procedure for Piled Raft Foundations. - International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 17,

73 Conte G., Mandolini A., Randolph M.F Centrifuge Modeling to Investigate the Performance of Piled Rafts. - Deep Foundations on Auger Piles. Proceedings of the Fourth International Geotechnical Seminar on Deep Foundations on Auger Piles, Rotterdam. Ghent/Belgium, Cooke R.W Piled Raft Foundations on Stiff Clays - A Contribution to Design Philosophy. Geotechnique, 36, De Sanctis L., Mandolini A., Russo G., Viggiani C Some Remarks on the Optimum Design of Piled Rafts. - Deep Foundations, ASCE, El-Mossallamy Y Innovative Application of Piled Raft Foundation in stiff and soft subsoil. - Deep Foundations, El-Mossallamy Y., Lutz B., Richter T Innovative application of piled raft foundation to optimize the design of high-rise buildings and bridge foundations. - 10th International Conference On Piling And Deep Foundations. El-Mossallamy Y., Lutz B., Duerrwang R Special Aspects Related to the Behavior of Piled Raft Foundation the International Conference on Soil mechanics & Geotechnical Engineering ICSMGE, Alexandria, Egypt, El Sawwaf M Experimental Study of Eccentrically Loaded Raft with Connected and Unconnected Short Piles. - Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ASCE, 136, Fleming K., Weltman A., Randolph M., Elson, K Piling Engineering. Third Edition. Taylor & Francis. London and New York. Goto S., Aoyama S., jt Model loading tests in large soil tank on group behavior of piles. - Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, France, Horikoshi K., Randolph M.F Centrifuge Modelling of Piled Raft Foundations on Clay. Geotechnique, 46, Horikoshi K., Matsumoto T., Hashizume Y., Watanabe T Performance of Piled Raft Foundations Subjected to Dynamic Loading. International Journal of Physical Modelling in Geotechnics, 3, Katzenbach R., Arslan U., Moormann C Piled raft foundation projects in Germany - Design applications of raft foundations,

74 Leung Y.F., Klar A., Soga K Theoretical Study on Pile Length Optimization of Pile Groups and Piled Rafts. - Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ASCE, 136, Lorenzo R., Zubeldia E.H., Cunha R.P Safety theory in geotechnical design of piled raft. - Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, France, Masso T Ehituskonstruktori käsiraamat. Tallinn Mets M., Leppik V., Ruben T. Lida brewery pile foundations. - Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences, Geoengineering OÜ, Tartu, Tallinn, Estonia. Nguyen Dang Dinh Chung, Jo Seong-Bae, Kim Dong-Soo Design method of piled-raft foundations under vertical load considering interaction effects. - Computers and Geotechnics 47, Omeman Z.M Load Sharing of Piled-Raft Foundations in Sand Subjected to Vertical Loads. - Concordia University. Poulos H.G., Davis E.H Analysis of strip foundations. Computer Methods and Advances in Geomechanics, Poulos H. G., Bunce G., Zhusupbekov A.A Foundation Design for The Burj Dubai The World s Tallest Building. - 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering. Arlington. Reddy K.S.N Piles as settlement reducers in raft. - Nanyang Technological University. Reul O., Randolph M.F Design Strategies for Piled Rafts Subjected to Nonuniform Vertical Loading. - Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ASCE, 130, 113. Russo G., Viggiani C Factors controlling soil-structure interactions for piled rafts. Dramstadt Geotechnics (Dramstadt University of Technology, 4, Sanctis de L., Mandolini A Bearing Capacity of Piled Raft on Soft Clay Soils. - Journal of Geotech and Geoenvironmental Eng, 132, 11. TA L.D., Small J.C An Approximate Analysis for Raft Piled Raft Foundations. - Computers and Geotechnics, 20,

75 Viggiani C, Russo G., Basile F Non-linear analysis of pile groups Discussion. Proceedings of the institution of Civil Engineers. Geotechnical Engineering, 143, Viihejaus L., Tuist T. Ehitusmaterjalid praktikum 3 liiva katsetamine. Tallinna Tehnikaülikool 2012 a. Geotehniline projekteerimine EVS-EN :2006, Eurokoodeks 7: Osa 1: Üldeeskirjad. Wiesner T.J., Brown P.T Laboratory Tests on Model Piled Raft Foundations. - Journal of the Geotechnical Engineering Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, 106,

76 Lisad 76

77 Lisa 1. Liiva parameetrite väljaselgitamiseks kasutatud seadmed Joonis L1.1. Laboratoorsete sõelade komplekt Joonis L1.2. Nihketeimi tegemiseks kasutatud ühelõikepinnaga seade, tähistusega LMI Märkused: Sõelal näha olev pinnas ei olnud sobilik katsetustel kasutamiseks, kuna selles oli rohkesti kivisid. Katsetulemuste rikkumise vältimiseks vahetati see välja liivaga, milles puudusid suuremõõdulised osakesed 77

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Üksikvaia kandevõime ja selle määramine

Üksikvaia kandevõime ja selle määramine 5.3 Üksikvaia kandevõime määramine Üksikvaia kandevõime määrab nii vaia ümbritseva pinnase tugevus kui ka vaia enda materjali tugevus. Olulisem ja sealjuures keerulisem on määrata pinnasest sõltuv kandevõime.

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

METALL

METALL 1. Plaadi arvutus 1.1 Koormused plaadile Normkoormused: kasuskoormus: q k =17 kn/m 2 Arvutuskoormused: kasuskoormus: q d =1,5*17=25,5 kn/m 2 1.2 Plaadi arvutrusskeem ja dimensioneermine Abitalade sammuks

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2:

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: EESTI STANDARD TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: Tanks EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Teraskonstruktsioonid. Vedelikumahutid on välja

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Start time of charring of timber members protected with gypsum plasterboards

Start time of charring of timber members protected with gypsum plasterboards Puitkonstruktsioonide tulepüsivus Kandevõime Alar Just 18. oktoober 2016 Temperatuur Tulekahju Lahvatus Jahtumisfaas Algfaas: Süttivustundlikkus Aeg Väljaarenenud tulekahju Konstruktsioonide tulepüsivus

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

elastsus_opetus_2005_14.dvi

elastsus_opetus_2005_14.dvi 7.4. Näiteid ümar- ja rõngasplaatide paindeülesannetest. 298 7.4 Näiteid ümar- ja rõngasplaatide paindeülesannetest. Rajatingimused: jäik kinnitus vaba toetus vaba serv w = 0, dw dr = 0; (7.43) w = 0,

Rohkem

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsiga, saadaval värvides: suurused: 70B-85C IDEAALNE SÜGAVA DEKOLTEEGA

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED VERTIKAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 1: Mõõdulindimeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration of vertical cylindrical tanks

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch HelCor TERASTORUD HelCor PA torud on sobilikud kasutamaks kõikide tee klasside ja raudtee (kuni V=200km/h) rajatistena, vastavalt Euroopa standardile

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem