20. sajandi õpetlane Shechen Gyeltsab ( ) ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "20. sajandi õpetlane Shechen Gyeltsab ( ) ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest"

Väljavõte

1 20. sajandi õpetlane Shechen Gyeltsab ( ) ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest Kadri Raudsepp Artiklis keskendun Tiibetis aset leidnud debattidele budistlike tekstide ehtsuse üle. On palju poleemilisi tekste, mida on juba põhjalikult uuritud, kuid käesolev tekst, mille autoriks on 20. sajandi kuulus õpetlane, Dilgo Khyentse Rinpoche õpetaja Shechen Gyeltsab (Zhe chen rgyal tshab, ), on siiamaani tähelepanu keskmest välja jäänud. See poleemika on ilmunud tema Dharma ajaloos (Chos byung), 1 millele vahetult eelneb üldine sissejuhatus budismi erinevate õpetusliinide jõudmisest Tiibetisse (foolio 110) ning järgneb ningma (rnying ma) ehk vana koolkonna õpetusliinide täpsem kirjeldus (foolio 175). Autori kavatsus on siinkohal läbinähtav enne ningma koolkonna õpetustesse süvenemist peab lugejale olema selge, et vaatamata arvukatele poleemilistele tekstidele, mis aegade jooksul ningma koolkonna vastu on kirjutatud, ei ole selle õpetusliini õpetuste ja tekstidega midagi valesti. Allpool annan lühiülevaate selle 65-leheküljelise poleemika sisust, Shechen Gyeltsabi põhiargumentidest ja käsitlen pisut ka sarnaste poleemiliste tekstide kirjastiili. Ühelt poolt toob autor tekstis välja just temale olulisi argumente, kasutades näidetena eelkõige mahajooga 1 Shechen Gyeltsab. Zhe chen chos byung. Sman rtsis shes rig spen dzod. Leh, Ladakh: Sonam W. Tashigangpa, 1971.

2 52 Ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest tantraid, teisalt võib aga öelda, et tiibetlastele ei ole ainutähtis vaid uuenduslikkus tihti kasutatakse neidsamu argumente, mis on korduvalt kõlanud juba varasemate autorite töödes, et sel teel oma identiteeti justkui taaskinnitada. Kordused ja uuenduslikkus Tiibeti budistlikus traditsioonis on kordused olnud alati tähtsad ja seda peetakse vabanemistee oluliseks osaks. Õpetuste kontekstis on sellel kaks aspekti ühelt poolt korratakse allegoorilisi lugusid ja teisalt soori tatakse korduvaid rituaale, mille üheks oluliseks osaks on ka mantrate lausumine. Kordamine on sisuliselt igasugune igapäevane meeleharjutamine, sõltumata sellest, millisel tasemel või mis konkreetseid harjutusi keegi sooritab. Korduste abil võib harjutajas toimuda taasühendumine meele olemusega, mille segaduses meel oli vahepeal unustanud. See toimib kui mnemotehniline vahend tekstide ja õpetuste mehaanilist meeldejätmist peetakse tiibeti traditsioonis õppeprotsessi esimeseks ja väga oluliseks osaks. Kui õpetus on meeles kindlalt kinnistunud, võib õpilasele avalduda selle tõeline tähendus. Ka antud teksti puhul tundub, et kordamine ei ole teksti sattunud juhuslikult, vaid pigem selleks, et üha uuesti kinnitada ningma koolkonna identiteeti. Vanad argumendid tuuakse üha uuesti uude konteksti, mille kaudu tekivad väidetele uued tähendused ja perspektiivid tegemist ei ole vaid mineviku taasloomisega. Kui on midagi põhjalikult korratud nagu siin tekstis ningma koolkonna kuut ülevust, siis meenuvad need kergesti ja harjutajal on suurem motivatsioon virgumisteel edasi liikuda ka siis, kui ette tuleb raskusi. Shechen Gyeltsab kasutab oma poleemikas küll palju poleemilistel areenidel juba kõlanud argumente, kuid tema südame asjaks on ka tõestada, et ningma koolkonna vastu suunatud kriitika tuleneb peaasjalikult sellest, et õpetusi on lihtsalt vääriti mõistetud. Ta soovib näidata, et tõesele tunnetusele (tshad ma) mille üks osa on vahetu kogemus toetudes saab öelda, et ningma koolkonna tantrad, eelkõige mahajooga tantrad, on täielikult vastavuses seadmuseratta kolmanda pööramise õpetustega.

3 Kadri Raudsepp 53 Shechen Gyeltsabi poleemika kui lüli pikas poleemiliste tekstide ahelas Tiibeti budistlikus traditsioonis on debatid tekstide ehtsuse üle toimunud alates esimesest aastatuhandest tänapäevani. Kuigi öeldakse, et väitlustes on osalenud kõikide koolkondade esindajad, 2 mis on kahtlemata tõsi, on selgelt välja kujunenud kaks osapoolt ühelt poolt nn sarma (gsar ma) ehk uute koolkondade 3 esindajad, teisalt ningma (rnying ma) ehk vana koolkonna esindajad. Tavaliselt on sarma koolkondade järgijate osaks viidata tekstidele, mis nende arvates ehtsusproovi ei läbi, samas kui ningma koolkonna esindajad on aegade jooksul püüdnud sarma koolkondade kriitikat ümber lükata. Loomulikult esineb selles kahesuunalises mustris ka palju teisi juhtumeid, näiteks Matthew Kapsteini esile toodud markantne lugu geluki koolkonna õpetlasest Sumpa Khenpost (Sum pa mkhan po, ) ja tema õpilasest Thuken Chökyi Nyimast (Thu u bkwan Chos kyi Nyi ma, ). Viimane, olles nii väga häiritud sellest, milliste kriteeriumide järgi Sumpa Khenpo tekstide ehtsust hinnata soovis, oli sunnitud omaenese õpetajale vastu astuma. 4 Lühikese ülevaate erinevatest väitlustest annab oma Dharma ajaloos ka Dudjom Rinpoche (Bdud joms rin po che, ), 5 mainides muuhulgas, et Sakya Pandita (Sakya Paṇḍita, ) on kritiseerinud nii drikung kagjü kui ka taglung kagjü õpetusi, samuti seda, et mõnikord läksid mitme tuntud õpetaja vaated koolkonna põhiteesidega sellisel määral vastuollu, et neid ähvardas kogudusest väljaheitmine. 2 Donald S. Lopez Jr. Polemical Literature (dgag lan). Tibetan Literature: Studies in Genre. Ithaka, New York: Snow Lion, 1996, lk 217. Loe lisaks: 3 Tiibeti budismi uued koolkonnad on tekkinud budismi teise leviku ajal: kadam (bka dam), mis hiljem sulandub geluki (dge lugs) koolkonnaga, sakja (sa skya) ja kagjü (bka brgyud). 4 Sumpa Khenpo kirjutas: Gsung rab rnam dag chu i dri ma sel byed nor bu ke ta ka (Puhastav kalliskivi, mis eemaldab määrituse pühakirja puhtalt veelt), millele tema õpilane Thuken kirjutas vastulause pealkirjaga Nor bu ke ta ka i byi dor (Puhastava kalliskivi puhastamine). Matthew T. Kapstein. The Tibetan Assimilation of Buddhism: Conversion, Contestation and Memory. Oxford: Oxford University Press, 2000, lk Dudjom Rinpoche. The Nyingma School of Tibetan Buddhism, its Fundamentals and History. Tlk Gyurme Dorje ja Matthew Kapstein. Boston: Wisdom Publications, 1991, lk 929.

4 54 Ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest Ningma ja sarma eristuse põhijooned Tänapäeva Tiibeti budismi ningma koolkonna õpetaja ja õpetlane Tenzin Samphel on öelnud, et kui terminid ningma ja sarma esinevad paarina, siis olenemata sellest, millisel perioodil neid kasutatakse, osutavad need tõlketraditsioonidele, mitte koolkondadele. 6 Aga kui öelda veelgi täpsemalt, siis osutavad need terminid küll erinevatele tõlke traditsioonidele, kuid samal ajal seisneb nende erisus kõrgemate tantrate doktrinaalsel erinevusel ja seega eristavad need terminid ikkagi ka koolkondi. Kuna ningma ja sarma eristust olen juba põhjalikumalt käsitlenud, 7 siis selle teema puhul enam detailidesse ei lasku. Vaid meenutuseks toon välja terminite põhitähenduse ja nende ilmumisega seonduva konteksti. Alustuseks tuleb meenutada, et ningma ja sarma tähenduste astmeline väljakujunemine oli pikk, üle mitme sajandi ulatuv protsess, mis kattus budistlike koolkondade väljakujunemisega sajandil. Esmalt hakati eristama varajast (snga gyur) ja hilist tõlkeperioodi (phyi gyur). Aga samas tuleb mõista, et tõlgete jaotus varasteks ja hilisteks ei ole krono loogiline, kuigi seda tekstides tihtipeale nii esitatakse, vaid põhineb õpetuste sisulistel erinevustel. Doktrinaalsed erinevused seovad varem ilmunud terminid snga gyur ( varased tõlked ) ja phyi gyur ( hilised tõlked ) hilisematega, nagu rnying ma ga ja gsar ma ga. Tegelikult võib terminite paare kasutada ka sünonüümidena. 8 Lühidalt terminite tekkekulgu lahti rääkides võib öelda, et ningma ja sarma said alguse snga/phyi ( varajane/hiline ) dihhotoomiast, ulatudes tagasi 10. sajandi lõppu. Nyangrel Nyima özer i (Nyang ral nyi ma od zer, 1124/ /1204) Dharma ajaloos (chos byung), 9 mis on tõenäoliselt kirjutatud 12. sajandi lõpus, kasutatakse väljendite paari snga gyur rnying ma/phyi gyur gsar ma. Pisut hiljem, 13. sajandi keskel, nii Chag Lotsawa (Chag lo tsā ba, ) Zhu ba s 6 Isiklik jutuajamine Tenzin Sampheliga a aprillis Pariisis. 7 Kadri Raudsepp. Rnying ma and gsar ma First Appearances of These Terms During The Early Phyi dar (Later Spread of The Teachings). Revue d Etudes Tibétaines. Erinumber, november 2011, lk Isiklik jutuajamine Tenzin Sampheliga a aprillis Pariisis. 9 Nyang ral Nyi ma od zer (1124/ /1204). Chos byung me tog snying po sbrang rtsi i bcud. Gangs can rig mdzod 5. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 1988.

5 Kadri Raudsepp 55 (Küsimused, milles ta esitas küsimusi Sakya Panditale) 10 kui ka Khepa De u (Mkhas pa lde u) Dharma ajaloos (Chos byung) 11 ilmuvad need terminid kui erinevate budistlike koolkondade tähistajad ehk välja on toodud mõned nende terminitega seonduvad doktrinaalsed erinevused. Täpsemalt, Chag Lotsawa kasutab Zhu ba s uut terminit gsang sngags gsar rnying ( uued ja vanad salajased mantrad ), millega ta osutab vastavalt ningma koolkonna ja sarma koolkondade spetsiifilistele tantratele. Siinjuures on oluline aspekt see, et eristusel on tähendus vaid kõrgemate tantrate (varem nimetati neid ka salajasteks mantrateks gsang sngags) tasandil. Ühelt poolt kuulusid siia ningma koolkonna mahajooga, anujooga ja atijooga ehk sisemised tantrad (nang rgyud), teisalt sarma koolkondade rnal byor bla na med pa tantrad ( ületamatud joogatantrad ). 12 Nagu on kinnitanud ka Thuken Chökyi Nyima ja mitmed teised, 13 ei ole suutrate (mdo) ja väliste tantrate (phyi rgyud) tasandil koolkondade vahel mingeid erisusi, vastuolusid ega vääritimõistmist. Ent tõsi on ka see, et kui hiljem ningma ja sarma jaotust kasutatakse, ilmub see tihtipeale poleemilises kontekstis ning pigem vastanduvalt. Kuigi koolkondadevahelisi erisusi võib käsitleda mitme nurga alt, siis nende poleemiliste tekstide põhjal, milles põhiteemaks on tekstide ehtsus, võib öelda, et erisuste tajumine oli vahetult seotud kõrgemates tantrates esinevate virgumistee kirjelduste erinevustega. Filosoofilised erinevused ja debatid lisandusid jõulisemalt alles 14. sajandil ning tuleb ka märgata, et filosoofilistes debattides olid sajandil tihtipeale osalisteks geluki (või tulevase geluki) ja sakja koolkonna õpetlased. Üks peamisi põhjuseid, miks ningma/sarma vastandumine muutus aja jooksul järjest teravamaks, oli kindlasti terma de (gter ma) ehk pei- 10 Sakya Pandita. Sa paṇ Gsung bum. Khang can rigs mdzod. Lhasa: Bod ljong bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 1992, 3. kd, nr 25 lk Mkhas pa lde u (eluaeg 13. sajandi keskpaik või lõpp): Rgya bod kyi chos byung rgyas pa (Lde u chos byung). Chab spel tshe brtan phun tshogs (toim). Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, Kõrgemate tantrate ehk salajaste mantrate kohta vaata täpsemalt: Kadri Raudsepp. Budistlike tekstide uurimise piire kombates Tiibeti budismi kõrgemad tantrad. Tartu: Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi Aastaraamat Idakiri, 2015, lk Thu u bkwan Blo bzang Chos kyi Nyi ma. Sgrub mtha shel gyi me long. New Delhi: Bod kyi gtsug lag gces btus, Indraprastha Press (CBT), Vol. 25, 2008, lk 41 või näiteks: Op. cit. Ramon N. Prats. Towards a Comprehensive Classification of Rnying ma Literature. Tibetan Studies. Proceedings of the 7th Seminar of International Association for Tibetan Studies. Graz, 1995, lk 789.

6 56 Ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest detud varanduste 14 ilmumine, eelkõige ningma traditsioonis alates 11. sajandist vahetult õpetuste hilise leviku algusest. 15 Terma d kinnitavad oma olemuselt jätkuva ilmutuse ehk avatud kaanoni ideed, mis vastandus sarma koolkondade õpetlastelt heakskiidu saanud seisukohale, mille järgi peaks kaanonit tajuma kui midagi valmisolevat ja staatilist see oli mudel, mille tiibetlased võtsid üle Hiinast. 16 Samas kinnitab ningma koolkonna avatud kaanoni vaade juba suutrates avaldatud seisukohta väidetavalt on avatud kaanoni mõtte esitanud Buddha ise ja seega ei peaks seda tajuma valmisolevana, suletuna, vaid see on avatud üha uutele tekstidele, mis väljendavad tõde, millele Buddha vaid osutas. Ta ei mõelnud välja midagi uut ega originaalset, Buddha avastas Dharma ehk tõe, kuid see ei olnud seotud tema isikuga, ta vaid osutas sellele. 17 Roger Corless on kirjutanud, et seetõttu võikski öelda, et budismi keskmes ei ole Buddha sõna ega ka Buddha isik, vaid selleks on bodhi, virgunud meel. 18 Butöni (Bu ston, ) koostatud Tiibeti budistlik kaanon, millest oli välja jäetud enamik ningma koolkonna tantraid ning millele järgnes ningma koolkonna tantratekstide kogu koostamine, pani aluse paljudele tulevastele vastasseisudele ja ningma koolkonna igikestvatele etteheidetele kaanoni koostamise põhimõtete kohta. 14 Siinses tähenduses on olulised eelkõige varandused tekstide kujul kas vanad tekstid ise või siis meelevarandused (dgongs gter) ehk n-ö meeles ilmuvad õpetused, mis osutavad samuti tõele. 15 Chag lo tsa ba Chos rje dpal ile omistatud Sngags log sun byin is, kuid tõenäoliselt pigem 14. sajandil kirjutatud poleemikas kritiseeritakse gter ma traditsiooni esimest korda. Vt Kadri Raudsepp. Dating and Authorship Problems in the sngags log sun byin Attributed to Chag lo tsā ba Chos rje dpal. Contemporary Visions in Tibetan Studies. Proceedings of the First International Seminar of Young Tibetologists. Brandon Dotson, Kalsang Norbu Gurung, Georgios Halkias, Tim Myatt (toim). Chicago: Serindia Publications, lk Robert Mayer. Were the gsar ma pa Polemicists Justified in Rejecting Some rnying ma pa Tantras? Proceedings of the 7th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, II kd. Ernst Steinkellner (toim).wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997, lk Seda mõtet kinnitavad näiteks Catuhpratisaranasūtra s väljendatud õpetuse neli tuge (rton pa bzhi), millest esimene õpetab, et toetuda tuleb dharmale, mitte isikule. Õpetuse ehtsuskriteeriumitest rääkides osutab nendele neljale toele ka Sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan. Vt Sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan. Dris lan nges don brug sgra. Khreng tu u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1997, lk Tsitaati vt Joe Bransford-Wilson. Tibetan Commentaries on Indian Śāstras. Tibetan Literature: Studies in Genre. José Ignacio Cabezon ja Roger Jackson (toim). Ithaka: Snow Lion Publications, 1995, lk

7 Kadri Raudsepp 57 Mõned olulised poleemiliste tekstide autorid Olulisematest poleemiliste tekstide autoritest väärivad nimetamist Lha Lama Yeshe ö (Lha bla ma ye shes od), Phodrang Shiwa ö (Pho drang zhi ba od) ja Gö Khukpa lhetse ( Gos khug pa lhas btsas) ( saj). 19 Võib öelda, et budismi hilise leviku algusaegade poleemikad olid pigem nn väärõpetuste loetelud. Tõsisemaid ja sisulisi põhjuseid, miks mingi tekst või õpetus hukka mõisteti, otseselt välja ei toodud. Poleemika jätkus sajandil vaid selle vahega, et prooviti pisut formuleerida ka argumente, miks mingi tekst tuleks kõrvale heita kui väärõpetus. Väga tihti oli selleks lihtsalt asjaolu, et kuna India originaali ei leitud, olevat tekst tiibetlaste omalooming. Sellest ajast on teada poleemikad, mis on ekslikult omistatud Chag Lotsawale ja Butönile. Kuigi nende tekstide autorsus on kaheldav, siis Butöni seisukoht tuleb selgelt välja ka tema kaanoni koostamise põhimõtetega kui mingil tekstil India originaal puudus, siis tekst kaanonisse ei kõlvanud. 20 Siiski on kummalegi autorile omistatud poleemilised tekstid üldtuntud, hilisemas traditsioonis on üha neile viidatud sajandi tuntuim poleemiline autor ja ningma koolkonna õpetuste kaitsja oli õpetlane Sogdokpa Lodrö Gyaltsen (Sog bzlog pa Blos gros rgyal mtshan, ). 21 Aastal 1605 kirjutas ta ningma koolkonna vastu suunatud rünnakutele oma tähtsaima vastuse Kindla tähenduse piksemürin. 22 Sogdokpa keskendub oma kaitsekõnes eelkõige rituaalpraktikatele ja väestatud esemetega seotud rituaalsele tõhususele. 19 Varajasi poleemikaid on põhjalikult uurinud Samten Karmay. Vt Samten G. Karmay. The Ordinance of Lha bla ma ye shes od. The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals and Beliefs in Tibet. Kathmandu: Mandala Book Point, 1998, lk 3 17; või An Open Letter by Pho brang zhi ba od. Ibid., lk Gos khugs pa lhas btsas täpsustab kriteeriume, öeldes, et tekst on ehtne siis, kui nende kohta on olemas India autorite kirjutatud kommentaare, sādhana- või maṇḍalarituaale. Vt Gos khug pa lhas btsas. Sngags log sun byin: dpal ldan brug gzhung. Thimpu: Kunsang Tobgyal & Mani Dorji, 1979, lk Sog bzlog pa kohta on põhjalikumalt kirjutanud James Duncan Gentry oma doktoritöös: Substance and Sense: Objects of Power in the Life, Writings, and Legacy of the Tibetan Ritual Master Sog bzlog pa Blo gros rgyal mtshan. Harvard University, Vt 22 Nges don brug sgra. Dam pa i chos gsang sngags snga gyur la rtsod pa spong ba legs bshad nges pa don kyi brug sgra (Kaunilt kõlav kaitsekõne püha õpetuse varajaste tõlgete salajaste mantrate kaitseks). Sog bzlog pa Blo gros rgyal mtshan. Gsung bum. I köide Delhi: Sanji Dorje, 1975, lk

8 58 Ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest Nagu hiljem näeme, on erinevalt Shechen Gyeltsabist tema tekstis palju vähem doktrinaalsete peensuste selgitamist. Ta võttis kokku kõik varasemad poleemikad, et anda sarma koolkondade esindajatele hävitav vastulöök. Lisaks 11. sajandi poleemilistele tekstiloeteludele vastab ta ka hilisemate autorite rünnakutele, näiteks Butönile (kuigi selle teksti autorsus on kaheldav), Sakya Panditale, Chomden Rikpe Reldrile (Bcom ldan rig pa i ral gri, ) ja Shakya Chokdenile (Shākya mchog ldan, ). 23 Kui tuua paar näidet tema väidetest, siis ta ütleb, et ühenduse ja vabastamise (sbyor sgrol) meetodid, mida ningma koolkonnale hilise tõlkeperioodi alguses ehk kõige rohkem ette heidetakse, on täiesti olemas ka sarma tantrates. 24 Küsimus on selgelt pigem nende praktikate vääritimõistmises, mitte praktikas eneses. Sogdokpa ütleb sedagi, et tihti eristuvad tantrad vaid erinevate terminite kasutamise tõttu. Näiteks sarma tantrate bdud rtsi ril bu on sama mis ningma tantrate sman dgrub ehk jällegi väestavad substantsid on olemas mõlemas tantra traditsioonis ja nende kasutus on samuti sama. 25 Sogdokpa vastusega rünnakud nn mitteehtsate tekstide vastu muidugi ei lõppenud. Vaidlus, kuigi pigem ühesuunaline, milles ningma koolkond püüdis ennast endiselt kaitsta, läks edasi sama tuliselt kui varem. 18. sajandil võtab geluki õpetlane Sumpa Khenpo kokku tekstide ehtsuse hindamise kriteeriumid ta peab kõige olulisemaks asjaolu, kas tekst on kirjas vanades kataloogides või mitte. Nagu juba eelpool mainitud, ei meeldinud selline meetod sugugi tema õpilasele Thuken Chökyi Nyimale, kes erinevalt enamikust geluki koolkonna esindajatest suhtus ningma koolkonda pigem soosivalt ja pidi seetõttu oma õpetajale vastu astuma. Hiljuti on poleemikatest ja nende erinevatest osalistest esitanud mitmeid näiteid Dudjom Rinpoche. 26 Olgu kuidas on, aga kui kõik need eri aegadel kirjutatud poleemi lised tekstid kokku võtta, siis võib öelda, et koolkondade tekkeperioodil sajandil sattusid kriitikanoolte rahe alla ka uute tekkivate koolkondade ilmalike budismi järgijate liikumiste eestvedajad, kes vastandusid 23 Sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan 1997, lk Ibid., lk Ibid., lk Vt Dudjom Rinpoche. The Shortcomings of the Refutation and Proof. The Nyingma School of Tibetan Buddhism: Its Fundamentals and History. Boston: Wisdom Publications, 1991, lk

9 Kadri Raudsepp 59 üha enam kanda kinnitavale kloostrisüsteemile. 27 Heaks näiteks, milliseid õpetajaid ja tekste kritiseeriti kõige enam, on ekslikult Chag Lotsawale (Chag lo tsā ba chos rje dpal, ) omistatud Sngags log sun byin, milles ei säästeta näiteks ei Rechungpad (Ras chung pa (1083/ )) ega ka Phadampa Sangyet (Pha dam pa sangs rgyas, srn 1117). 28 Aja jooksul kandus vastuseisukese aga vana ja uute kool kondade vastandumisele. Uute koolkondade autorid olid tavaliselt ründaja osas, samal ajal kui vana koolkond tegeles enese kaitsmisega või siis kaitses ningma koolkonna õpetuste ehtsust ka mõne teise koolkonna esindaja (näiteks ülalmainitud Thuken Chökyi Nyima). Sisuliselt ei ole olemas aga n-ö vastupidist teksti, milles mõni sarma koolkonna esindaja astuks vastu ningma koolkonna rünnakutele, püüdes õigustada enese tekstide ja õpetuste ehtsust. Sisuliselt ei ole ka neid tekste, milles ningma koolkond ründaks põhjalikult sarma koolkondade tekste või õpetusi. Poleemilistes rünnakutes kasutatud argumentidest võib välja lugeda tekstide ehtsuse hindamise kriteeriumid, mida võeti aktiivselt hindamise aluseks. Ent kuna ehtsuskriteeriume on mitmel pool mujal põhjalikud selgitatud, siis siinkohal ma detailidesse ei lasku. 29 Õpetuste ehtsust kaitsev poleemika kui ningma koolkonna Dharma ajalugude osa Poleemilised tekstid on tihtipeale kirjutatud teistest tekstidest eraldi, mistõttu võime rääkida poleemilisest žanrist, kuigi nende puhul kasu- 27 Dan Martin. Lay Religious Movements in 11th and 12th Century Tibet: A Survey of Sources. Kailash, Vol. 18, nr 3 4, Chag lo tsā ba Chos rje dpal ( ). sngags log sun byin, dpal ldan brug gzhung (toim). Thimpu: Kunsang Tobgyal & Mani Dorji, 1979, fooliod 1 18, siin lk Vt nt Ronald M. Davidson. An Introduction to the Standards of Scriptural Authenticity in Indian Buddhism. Chinese Buddhist Apocrypha. Robert E Buswell (toim). Honolulu: University of Hawaii Press, 1990, lk ; Robert Mayer. Were The gsar ma pa Polemicists Justified in Rejecting Some rnying ma pa Tantras? Proceedings of the 7th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Vol. II. Ernst Steinkellner (toim). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997, lk 627; Ronald Davidson. gsar ma pa apocrypha: The Creation of Orthodoxy, Gray Texts, and the New Revelation. The Many Canons of Tibetan Buddhism. Helmut Eimer, David Germano (toim). Leiden: E. J. Brill, 2002, lk 203; M. Kapstein 2000, lk ; K. Raudsepp 2009, lk

10 60 Ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest tati erinevaid määratlusi. Eelkõige sõltus nimetus teksti välisest vormist: näiteks võis see olla avalik pöördumine, kuninglik edikt (bka shog), kirja teel saadetud pöördumine (springs yig), avalikkusele mõeldud skolastiline kiri ( byams yig) jm. Kuid selge on ka see, et neid termineid kasutati üsna vabalt ja eelkõige sidus neid sarnane sisu poleemiline toon, mis oli suunatud peamiselt kõrgemate tantrate vastu, sellest ka nimetus sngags log sun byin valede mantrate ümberlükkamine. 30 Poleemikad ei ole aga alati eraldiseisvad tekstid. Vahel on need lihtsalt omaette peatükid mõne teise tekstižanri sees. Kõige sagedamini on sellisteks tekstideks chos byung id ehk Dharma ajalood. Poleemilise peatüki, milles tavaliselt selgitatakse ningma koolkonna kõrgemate tantrate ehtsust, on kirjutanud just ningma autor, teiste koolkondade õpetlaste kirjutatud Dharma ajalugudes selliseid peatükke ei kohta. Polemiseerivaid peatükke ningma ja sarma eristuse kohta hakkavad erinevate koolkondade autorid Dharma ajalugudesse sisse tooma üsna sellest ajast, kui omavahelised doktrinaalsed erinevused olid enamvähem selgeks räägitud. 31 Näiteks on kuulsa ningma-õpetlase Longchen Rabjampa (Klong chen rab byams pa, ) Dharma ajaloos provokatiivse nimega peatükk Indias ei ole ningma traditsiooni salajasi mantraid olnud sajandi õpetlase Guru Tashi (Guru Bkra shis) mahukas Dharma ajaloos 33 aga sellisel teemal peatükki ei ole. On vaid eraldi peatükk hilisemate tantrate (sngags phyi) 34 leviku kohta Tiibetis. Väga tuntud on ka tänapäevane poleemiline peatükk Dudjom Rinpoche Dharma ajaloost ja sellel ma pikemalt ei peatu K. Raudsepp, 2009, lk K. Raudsepp 2011, lk Vt Klong chen rab byams pa. Gsang sngags rnying ma gya gar yul du bzhugs min sogs kyi skor. Klong chen chos byung. Gang chen rigs mdzod. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 1991, lk Gu ru Bkra shis. Gu bkra i Chos byung. Pe cin: Krung ko bod kyi shes rig pa i skrung khang On kirjutatud spyi tõenäoliselt viga. 35 Vt Dudjom Rinpoche. A Rectification of the Misconceptions Concerning the Nyingma School. 7. osa. The Nyingma School of Tibetan Buddhism: Its Fundamentals and History. Boston: Wisdom Publications, 1991, lk

11 Shechen Gyeltsabi Dharma ehk Buddha õpetuse ajalugu Kadri Raudsepp 61 Hoopis vähem tuntud on aga pikk vana koolkonna õpetuste ehtsusele pühendatud peatükk 20. sajandi alguse suure õpetlase Shechen Gyeltsabi (täisnimi: Zhe chen rgyal tshab Pad ma rnam rgyal) Dharma ajaloost. 36 Selle pikkus on 65 fooliot, mis on mahult võrreldav Dudjom Rinpoche poleemilise peatükiga. Tiibetis öeldakse traditsiooniliselt, et budistliku õpetuse ajalugusid kirjutati õpetuse vastu usalduse tekitamiseks. Kui õpetuse ajalugu tuntakse põhjalikult, siis tekib usaldus õpetus liini ja õpetuse sisu vastu. Oluliseks tõesuse allikaks saab üha uuesti loodud ja korratud ajalugu ise kuigi toetutakse varasematele tekstidele ja autoritele, nendele tihtipeale ei viidata, vaid kasutatakse varasemate autorite sõnu kui iseenda omi. Autorsus on Tiibetis tekstide puhul sageli teisejärguline tundub, et ka Dharma ajalugude puhul ei ole oluline see, kes, mida ja millal ütles, vaid pigem enda põhjalikud tead mised õpetuse päritolust, mida korratakse uues vormis taas üle ja mis on kinnituseks sellele, et autoril on tekkinud täielik usaldus vastava koolkonna õpetuse vastu. Shechen Gyeltsabi Dharma ajaloos asub poleemiline peatükk otse ningma koolkonna ajaloost kõneleva peatüki ees, on kui selle sissejuhatus, et lugeja võiks tunda ennast kindlana ningma koolkonda on küll põhjalikult kritiseeritud, ent tegemist on Buddha sõnadega, virgumiseni viivate juhistega. Shechen Gyeltsabi peetakse Mipham Rinpoche ( ) juurõpilaseks, kes ise oli omakorda tuntud tänapäeva õpetaja Dilgo Khyentse Rinpoche põhiõpetajana aastal kirjutatud Dharma ajaloo koostamisel lähtus ta ris med st ehk koolkondadeülesest lähenemisest, kirjel dades budismi ajalugu Tiibetis kaheksa teostusliini (sgrub brgyud shing rta chen po brgyad) alusel. Sellise õpetuste kirjeldusmeetodi võttis esimest korda kasutusele 16. sajandi õpetlane Prajñāraśmi alias Threngpo tertön Sherab özer ( Phreng po gter ston Shes rab od zer, 36 Shechen Gyeltsab. Zhe chen chos byung: Sman rtsis shes rig spen dzod. Leh, Ladakh: Sonam W. Tashigangpa, 1971.

12 62 Ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest ) 37 ja seda kasutas varem näiteks ka rime-liikumise üks eestvedajaid Jamgön Kongtrul ( Jam mgon Kong sprul, ) oma Hinnaliste juhiste varalaekas. 38 Rime (ris med) oli 19. sajandi liikumine, mis oli tuntud eelkõige Khamis, ning selle eestvedajad olid Jamyang Khyentse Wangpo ( Jam dbyangs mkhyen brtse i dbang po, ) ja Jamgön Kongtrul. Nende eesmärk oli üha pealetungiva geluki koolkonna surve all koguda kokku haruldasi, kadumise veerel olevaid õpetusi, neid trükkida ja kättesaadavaks teha. Shechen Gyeltsab oli rime-õpetaja ka selles mõttes, et ta oli juhatust saanud mitmete eri koolkondade õpetajate käest. Kuigi tema õpetajate hulgas domineerisid ningma koolkonna õpetajad, on tema eluloos öeldud, et ta sai õpetusi ka Tsongkhapa suure astmelise tee (lam rim chen mo) ning 8. karmapa Rangjung Dorje Dharmakāyale osutamise (Chos sku mdzub tshugs) kohta. 39 Ent kui vaadata tema Dharma ajaloo sisu, siis selles on põhirõhk kindlasti ningma koolkonna õpetustel, õpetus liinil, millega ta ise oli kõige rohkem seotud. (Rime-õpetajate puhul on tavaline, et selle liikumise mõtte järgimine ei tähendanud oma koolkonna praktikate kõrvaleheitmist.) 40 Selle poolest erineb tema Dharma ajalugu siiski oluliselt Jamgon Kongtruli teostusliinide kirjeldusest, kus igale õpetusele on pühendatud enam-vähem võrdne osa. Poleemiline peatükk tekstide ehtsusest on selge viide, kui südamelähedased on Shechen Gyeltsabile oma koolkonna ideed ja eriti isiklikult võtab ta olukordi, kus ningma koolkonda on halvustatud või on selle õpetusi lausa vääraks peetud. Aga see ei ole ainus tekst, milles Shechen Gyeltsab ningma koolkonna õpetusi kaitseb näiteks on ta 37 Marc-Henri Deroche. Phreng po gter ston Shes rab od zer ( ) on the Eight Lineages of Attainment: Research on a Ris med Paradigm. Contemporary Visions in Tibetan Studies: Proceedings of the First International Seminar of Young Tibetologists. Brandon Doston, Kalsang Norbu Gurung, Georgios Halkias, Tim Myatt (toim). Chicago: Serindia Publications, 2009, lk Jam mgon kong sprul blo gros mtha yas. Gdams ngag rin po che i mdzod. 18 köidet. New Delhi: Shechen Publications, Mi nyag mgon pos brtsams; ye shes rdo rje (toim). Shechen Gyeltsab gyur med pad ma rnam rgyal gyi rnam thar mdor bsdus. Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus bdud rtsi i thigs phreng. 2. köide, Pe cin: krung go i bod kyi shes rig dpe skrun khang, 2000, lk Ningma koolkonna õpetuste käsitlus moodustab teksti põhiosa, see on kirjas fooliotel Kogu teksti pikkus on 571 fooliot.

13 Kadri Raudsepp 63 mujalgi väga põhjalikult vastanud kriitikale, mis mustas ningma koolkonna dzogtšeni õpetusi. 41 Shechen Gyeltsabi Dharma ajaloo põhiargumendid Nagu juba eelpool öeldud, saab Shechen Gyeltsabi argumendid kokku koondada kolme suurema teemaderingi ümber. Nendest üks on tekstide ehtsuse kriteeriumid, mis põhinevad puhtalt õpetuse uurimisel tuleb uurida tõlkeprotsessiga seotud isikuid, analüüsida tõlgitavaid tekste ja kasutada lihtsat loogikat. Teine lähenemine, mis moodustab suurema osa poleemikast, on ningma koolkonna kuue ülevuse esiletoomine ja nende punktide detailne kirjeldamine. Nende punktide eesmärk on näidata, et ningma koolkonna tõlked olid sarma tõlgetest ülemad. Samal ajal võib neid kuut punkti käsitleda ka olulise osana koolkonna identiteedist, mille taaskinnitamine oli paljude õpetlaste tavaline tegevus. Need kaks teemat ei ole tekstis selgelt eristatud, autor pöördub nende punktide juurde ikka ja jälle tagasi. Neid kahte punkti täiendab kolmas lähenemine. Shechen Gyeltsab väidab, et olulisim põhjus, miks ningma koolkonna kõrgemaid tantraid on nii palju mustatud, on tõenäoliselt see, et neid on alati valesti mõistetud, kuigi on selge, et ningma koolkonna tantrad on täielikult vastavuses dharmaratta kolmanda pööramise õpetustega. Alustuseks esitab Shechen Gyeltsab oma seisukoha varase ja hilise õpetuse leviku lahknemisaja kohta. Ta ei maini küll täpseid aastaid nagu paljud teised autorid, 42 vaid ütleb, et kõik õpetused, mis jõudsid Tiibetisse enne Atīśat ( ), on tuntud kui ningma ehk vana tõlketraditsioon, ning kõik õpetused, mis jõudsid Tiibetisse pärast Atīśa sinnatulekut, on 41 Shechen Gyeltsab. Snga gyur bstan pa rgyas pa i smon lam gyi grel pa phyogs las rnam par rgyal pa i rgyal mtshan (Kommentaar varase tõlketraditsiooni õpetuste levimise palvele). Bka ma rgyas pa; W19229, 132 ff. (lk ). Dupjung lama, Kalimpong, Neid kriitikaid on tõlkinud Ringu Tulku. Vt Ringu Tulku, Ann Helm. The Ri-Me Philosophy of Jamgon Kongtrul the Great: A Study of the Buddhist Lineages of Tibet. Boston: Shambhala Publications, K. Raudsepp 2011, lk

14 64 Ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest tuntud kui sarma ehk uus tõlketraditsioon. 43 Traditsioonilistest ajalugudest on teada, et Atīśa jõudis Tiibetisse veehobuse aastal Shechen Gyeltsab ei eitagi, et budismi teise leviku algusaastatel valitsesid Tiibetis rahutud ajad, vihjates sellega eelkõige poliitilisele ebastabiilsusele, samal ajal ka mainides, et kuna prātimokṣa vannete liin oli Kesk-Tiibetis pärast Tiibeti impeeriumi kokkuvarisemist 9. sajandi keskel katkenud, siis igal mungal oli asjast oma arusaamine ja nii tekkisidki vastuolud. Ta nimetab ka konkreetse isiku, kes oli esimeste poleemikate otsene põhjus sinise rüüga õpetaja Acharya marpo 45 (Acarya dmar po, punane õpetlane ). Väidetavalt muutis ta salajaste mantrate (gsang sngags) tee ihade teeks ja õpetas seda vaadet Ngari (mnga ri) munkadele, kes seepeale mungarüüst loobusid. 46 Selle tulemusel otsustas Ngari tollane valitseja Jangchub ö (Byang chub od, ) kutsuda Indiast Tiibetisse Atīśa, et ta valeõpetuste levikule lõpu teeks. Shechen Gyeltsab mainib ka Lha lama Yeshe ö edikti, Rinchen Zangpo poleemikat, kuid põhjalikumalt vastab ta Gö Khukpa lhetse 11. sajandil esitatud väidetele, mille järgi kõik vana koolkonna sisemised tantrad olevat kirjutanud tõlkijad ise. Seejuures kasutab autor argumente, mida on korduvalt esitatud ka varasemates vastustes sarma koolkondade õpetlaste rünnakutele. Näiteks kõlab tüüpiline ningma koolkonna vastus väitele, et nende tekste ei ole Indias leitud, nii: kuidas saakski keegi Tiibetis teada, mida Indias on või ei ole, sest India on nii tohutu ja kui seal külastada vaid mõnda paika, ei ole pärast võimalik väita, et teatud teksti Indias ei ole. 47 Ta viitab ka sellele, et kui õpetused olid salajased, nagu seda ningma koolkonna kõrgemad tantrad kahtlemata on, siis kindlasti ei serveeritud neid Indias sinna jõudnud üksikutele tiibetlastele kandikul ette. 48 Edasi esitab ta ka konkreetsemaid vastuargumente, mis on hoopis vastupidise suunaga: 43 S. Gyeltsab 1971, foolio Alaka Chattopadhyaya. Atīśa and Tibet: Life and Works of Dīpaṃkara Srijñana in Relation to the History and Religion of Tibet with Tibetan Sources. Delhi: Motilal Banarsidass, 1996, lk Väga tihti aetakse ta segamini tiibeti õpetaja La stod dmar poga, kuid tegemist ei ole sama isikuga. Acarya dmar po kohta on teada väga vähe. 46 S. Gyeltsab 1971, foolio Ibid., lk Ibid., lk 115.

15 Kadri Raudsepp 65 Ja mis siis, kui India originaale ei ole leitud ka uute koolkondade mitmete tantratekstide India originaale ei ole keegi kunagi näinud. Näiteks toob ta Cakrasaṃvara Saṃvarodaya (sdom byung gi rgyud), mis kuulub sarma koolkondade anuttarayogatantra te klassi jt. 49 Samuti juhib ta tähelepanu tähtsale asjaolule kui sarma koolkondade esindajad nii suure õhinaga ningma koolkonna kõrgemaid tantraid ära põlgavad, siis kas nad on üldse võimelised lugema tekstide sanskritikeelset originaali, et kindlaks teha, kas originaalis ja tõlkes mingeid erinevusi esineb, ning lõppeks ka seda, kas ningma ja sarma tantrate vahel esineb mingeid erinevusi. 50 On selge, et sanskriti keele tundmine hakkas pärast õpetuste teise leviku tõlkeperioodi lõppu (alates 14. sajandist) alla käima ja hiljem oli vaid üksikuid õpetajaid, kes veel sanskriti keelt mõistsid. Vana traditsiooni tantrate ehtsust kinnitab ta taas Atīśa 51 mainimisega. Väga tuntud on lugu sellest, kuidas Atīśa nägi Samye kloostris sanskritikeelseid käsikirju, mida ei olevat olnud isegi Indias. 52 Ilmselgelt muudab Gö lhetse väidete ümberlükkamine Shechen Gyeltsabi emotsionaalseks ja näib, et kõige rohkem puudutab teda see, kui Gö lhetse väidab, et ningma koolkonna kõrgemaid tantraid ei olevat tõlgitud, vaid need olla tõlkijate endi koostatud. Tekstide ehtsuse hindamise kriteeriumid Shechen Gyeltsabi Dharma ajaloos Autor ütleb, et ningma koolkonna õiguspärasust saab tõestada kolme meetodi abil: analüüsides isikuid, kes olid tõlkeprotsessiga seotud, uurides tekste, mida tõlgiti, ning kasutades lihtsat loogikat. Esimese punkti kinnituseks kiidab ta ningma koolkonna tõlkijate oskusi ja võimeid, rõhutades, et kuna tõlkimine toimus kuningas Thrisong Detseni (Khri srong lde u btsan) valvsa pilgu all ning kogu prot- 49 Ibid., lk Ibid., lk Ringu Tulku & Ann Helm. The Ri-Me Philosophy of Jamgon Kongtrul the Great: A Study of the Buddhist Lineages of Tibet. Boston: Shambhala Publications, S. Gyeltsab 1971, lk 117.

16 66 Ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest sess oli rangelt reguleeritud, oli võimatu, et ringlusse oleks pääsenud õpetused, mis ei olnud Buddha sõnadega kooskõlas. 53 Fooliol 122 teeb aga Shechen Gyeltsab taas kannapöörde: kas kriitikud on ikka kindlad, et vaid tiibetlased koostasid kõrgemaid tantraid ja Indias ei tehtud seda üldse? See näitab Shechen Gyeltsabi kaitsja positsiooni ambivalentsust, mis on tihti omane ka teistele ningma koolkonna tekstide kaitsjatele. Ühelt poolt püütakse hoolikalt jääda uute kool kondade etteantud mänguruumi piiridesse, s.t proovitakse argumenteerida, et kui Indias mõni uue koolkonna õpetaja teatud teksti ei leidnud, ei tähenda see, et originaali ei olegi olemas. Samal ajal tõestati ka püüdlikult, et tõepoolest on tantratekste, 54 mille originaal oli küll alguses kadunud, kuid mis hiljem siiski leiti, kinnitades seega tekstide ehtsust, seda aga lähtuvalt juba uute koolkondade kriteeriumitest. Kuulsa Guhyagarbhatantra puhul esitatakse tugeva argumendina tõsiasi, et seda mainitakse autoriteet setes allikates, näiteks Atīśa Virgumistee lambis (Byang chub lam sgron), 55 ja et olulised isikud on kirjutanud sellele arves tatavaid kommen taare. Sinna juurde lisatakse kergendusega alati asjaolu, et lõpuks leiti ka teksti India originaal. Niisiis näib, et näidete abil sooviti küll ningma koolkonna vastu suunatud sarma koolkondade väärarusaamu ja eelarvamusi ümber lükata, kuid harvemini söandati öelda, et sanskriti originaali olemasolu ei ole vana koolkonna jaoks see ainus ja õige tõelise Dharma kriteerium, nii nagu see oli Tiibeti budistliku kaanoni koostajate jaoks. Poleemilistes tekstides jäeti see tihtipeale välja ütlemata, et ka jätkuv ilmutus nii nagu see oli juba töötanud varem Indias võib olla Dharma, mille Buddha avastas. Tundub, et kuigi ningma koolkonna õpetlastele oli nelja toe (rton pa bzhi) tähendus selge, ei väljendatud selgelt, et see, mis on Seadmuse avaldus ja kooskõlas Buddha sõnadega, ongi Buddha õpetus. Shechen Gyeltsabi tekstist ei leia nii selget väidet, nagu see on kirjas Dudjom Rinpoche Dharma ajaloos, milles autor tsiteerib 15. sajandi sakja koolkonna õpetlast Śākya Chokdeni (Shākya mchog ldan, ), kes ütleb, et ei ole vaja üksipulgi tõestada, et ningma koolkonna tantrad tõlgiti India originaalidest on piisav, kui need on tunnistatud 53 Ibid., lk Tüüpiliseks näiteks on Guhyagarbha-tantra. 55 Ibid., lk 124.

17 Kadri Raudsepp 67 Padmasambhava õpetuseks ja et nende tõesus põhineb eksimatul teostusel, milleni jõuti tavalise ja ülima (ehk meele olemuse mõistmise) saavutamise läbi. 56 Shechen Gyeltsab piirdub sellega, et toob lõpetuseks näiteid, kuidas sarma koolkondade autorid on ise mõne ningma koolkonna tantra tõlke üle vaadanud ja neid parandanud või täiendanud. Kui tekst oleks võltsing, siis nad seda ei teeks. Näiteks on toodud Sakya Pandita, kes parandas phur pa ( rituaalipistoda ) tsüklisse kuuluvaid tantraid. 57 Kokkuvõttes tundub, et Shechen Gyeltsabile lähebki varasematest poleemikatest kõige rohkem korda tõlkija Gö Khugpa lhetse Sngags log sun byin ehk Valede mantrate ümberlükkamine. Isegi kui ta mainib, et teadaolevalt ei olegi Gö lhetse selle teksti autor, juurdleb ta põhjalikult tema isiku ja motiivide üle, mis põhjustel võis ta sellise ningma koolkonda põlastava teksti kirjutada. 58 Teise punktina kirjeldab Shechen Gyeltsab, kuidas tekstid ise kinnitavad ningma koolkonna õpetuste ehtsust. Muuhulgas ütleb ta, et võrreldes uute tantratega on Suure Täiuse (rdzogs chen) õpetuste keel täiesti erakordne ning et Buddha kavatsus polnudki õpilasi ühtmoodi õpetada. Seetõttu olid ka lõpmatud tema õpetusmeetodid iga õpilane vajas isiklikku lähenemist. 59 Selles lõigus osutab autor ka sarma tantrates esinevatele sisulistele vigadele, mis sellegipoolest on kuulutatud ehtsaks õpetuseks. Ta toob näite Kālacakra-tantra st, kus väidetakse, et planeedid liiguvad ida suunas ning Hiina asub Tiibetist põhjas. Chomden Rigpe Reldri (Bcom ldan rig pa i ral gri, ) ja Remdawa (Red mda ba, ) on nende ja teistegi vigade tõttu väitnud, et see tantra ei ole ehtne. 60 Ta ütleb, et Guhyasamāja-tantra (gsang dus) tähendust on küll selgitatud kuue piiri kaudu (mtha drug), 61 mis on üks tavalistest tekstide ehtsuse hindamise analüüsi viisidest, kuid vana 56 D. Rinpoche 1991, lk S. Gyeltsab 1997, lk Ta mainib, et ju kirjutas Gö Lhetse selle lihtsalt kadedusest. Näiteks sellepärast, et ta ei saanud vana koolkonna õpetaja Zur po che Shākya Byung gnas käest õpetusi ning samuti olevat ta kuulus kui omaenese õpetaja Gayadhāra halvustaja. 59 S. Gyeltsab 1997, lk Ibid., lk Need kuus piiri on: 1) lõplik tähendus (nges don) ja 2) ajutine tähendus (drang don); 3) otsene (dgongs pa can) ja 4) kaudne (dgongs pa can ma yin pa); 5) täht-täheline (sgra ji bzhin pa) ja mitte-tähttäheline tähendus (sgra ji bzhin pa ma yin pa).

18 68 Ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest koolkonna sisemistele tantratele viidatavate vadžrasõnade tähendus on varjatud ja need on alati kooskõlas lõpliku tähendusega. 62 Teist tekstide ehtsuse hindamise kriteeriumit puudutav osa on aga suhteliselt lühike ja juba 131. fooliol võtab autor ette kolmanda ehtsuse hindamise kriteeriumi, loogika (rigs pa) ehk tõese tunnetuse (tshad ma), mida tavaliselt on kolme liiki: 1) otsene tunnetus, kogemine, 2) järelduse abil tõese lahenduseni jõudmine ning 3) pühakirjaga vastavuses olemine. Ta ei esita pikki näiteid, vaid ütleb, et ningma koolkonna tantrad on kooskõlas kolme liiki hindamiskriteeriumitega. 63 Eelkõige selgitab ta lühidalt terma-õpetuste tõepärasust. Need on pärit daakinite vara kambritest ja õiged õpilased, kes on valmis selliseid õpetusi saama, hoiavad neid endi meeles, mis on kinnitus jätkuva ilmutuse legitiimsusest. Seejärel keskendub poleemika ningma koolkonna tantrate nn kuue ülevuse (che ba drug ldan) kirjeldamisele ning selle kaudu ningma koolkonna õpetuste ehtsuse ja ka paremuse kinnitamisele. Traditsiooniliste allikate põhjal on teada, et kuut ülevust kirjeldas esimest korda 11. sajandi õpetlane Rongzom Chökyi Zangpo (Rong zom chos kyi bzang po, ) oma Kalliskivikommentaaris (dkon mchog grel), mis on esimene Tiibeti õpetlase kirjutatud kommentaar Guhyagarbha-tantra le. 64 Võib öelda, et kuus ülevust on muutunud ningma koolkonnas nii populaarseks, et sisuliselt ei leidu õpetajat, kes neid mõnes oma teoses maininud ei oleks. Suuliste õpetuste sissejuhatavas osas toovad neid tihti näiteks ka tänapäeva ningma koolkonna õpetajad. Ka Shechen Gyeltsabi poleemikas moodustavad need olulise osa, mille hulgast pöörab ta eriti suurt tähelepanu mõnele konkreetsele punktile. Esimeseks ülevuseks on heategijate, annetajate ülevus. Nendeks peetakse impeeriumiaegseid dharmakuningaid, bodhisattvate kehastusi. Teiseks nimetatakse tõlkepaikade ülevust, näiteks püha Samye klooster ja muud sarnased kohad. Kolmandaks on tõlkijate ülevus varase tõlkeperioodi erakordsed tõlkijad, nagu Vairocana, Kawa Peltseg, Chogro Lu i Ggyeltsen, Shang 62 S. Gyeltsab 1997, lk Ibid., lk Dorji Wangchuk. An Eleventh Century Defense of the Authenticity of the Guhyagarbha Tantra. The Many Canons of Tibetan Buddhism. Helmut Eimer, David Germano (toim). Leiden: E. J. Brill, 2002, lk , lk 269. Selles versioonis, mis praegu on olemas, ei ole aga kuut ülevust mainitud, toetuda saab vaid väga paljude ningma koolkonna hilisemate õpetajate tsitaatidele.

19 Kadri Raudsepp 69 Nanam Yeshede (Zhang sna nam ye shes sde), Ma Rinchen Chok (Rma rin chen mchog), Nyak Dznyana Kumara (Gnyags dznyāna kumara) jt. Neljandaks on välja toodud tõlkimist juhendanud õpetlaste ülevus. Nendeks olid buddhad ja bodhisattvad, nagu Śāntarakṣita, Buddhaguhya, Padmakāra, Vimalamitra jt, kes mõistsid tähendust vahetult. Viiendaks toob Rongzompa välja tõlgete ja õpetuste kõrgema väärtuse. Õpetuste eest oldi vanal ajal nõus maksma rohkem raha ja seetõttu neid ka hinnati rohkem. Kõige olulisem on kuues ülevus. Öeldakse, et varased tõlked tehti siis, kui Buddha õpetus Indias veel õitses ja paljud õpetused pärinesid puhastelt virgunute väljadelt. Isegi kui kuut ülevust võib mõista ningma koolkonna õpetuste erilisuse esile toomisena, siis kirjalikes allikates on need tavaliselt ilmunud poleemilises kontekstis. Tõenäoliselt esitas Rongzompa need just samal eesmärgil et anda vastulause varastele ningma koolkonna kritiseerijatele. Sarma koolkonnas ei ole sarnaseid punkte teada. Vaid Gö Lotsawa Zhönu Pal ( Gos lo tsā ba gzhon nu dpal) on Sinistes annaalides lühidalt öelnud, et tänu Rinchen Zangpo tegevusele olid parimad hoopis hilised tõlked. 65 Shechen Gyeltsab räägib nendest kuuest ülevusest täpsemalt rohkem kui 30 fooliol. Ta ei käsitle igat punkti võrdse põhja lik kusega, eelkõige pöörab ta tähelepanu tõlkijate ja õpetuste ülevusele. Hilise tõlke perioodi õpetajate suurimaks paheks peab ta nende kullaahnust, mis viis tihti isegi selleni, et annetatud kullaga Indiasse reisides ei tulnudki nad sealt enam tagasi. Õpetuste allikate rikkalikkuse kohta annab ta hinnangu taas Atīśa kaudu, kes oli hämmastunud, et Samye kloostrist võis leida nii palju erinevaid tantratekste, mida ta ei olnud Indias näinud. 66 Põhjus peitub selles, et tegemist oli kõrgemate salajaste tantratega. Ja nagu selle tekstiliigi puhul teada, ei õpetatud neid tihtipeale inimvaldades, sealhulgas ka mitte maises Indias, vaid daakinid olevat avanud oma taevaste valduste uksed, tehes nii õpetusi tavainimestelegi kättesaadavaks. 67 Väide, et õpetus on pärit daakinite varakambrist, tundub olevat sama suure väärtusega kui väide, et mingil tekstil on olemas sanskriti originaal ja seega on tekst ehtne. Viimast saab tõlgendada ka nii, et autor osutab õpetuste ilmutuslikule päritolule. Üldjuhul pärines 65 Gö Lotsawa Zhönu Pal The Blue Annals. Delhi: Motilal Banarsidass, 1996, lk S. Gyeltsab 1997, lk Ibid., lk 134.

20 70 Ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest ningma koolkonna õpetus Padmasambhavalt, mis avaldus hiljem ilmutusena sobiva õpilase meelevoolus. Näiteks Atīśa meelevoolus, kellele daakinid avasid õpetuste varakambrite uksed ja avaldasid talle palju õpetusi. Tiibetis leiduvate tantrate rohkust põhjendab autor aga sellega, et Padmasambhava, kellest ningma koolkond alguse sai, tõi need otse daakinite ja nāga de valdadest. Siit tuleb kaudselt välja ka tõdemus, et kuna daakinite hoolde olid usaldatud Padmasambhava ehk teise Buddha õpetused, siis on need ilmselgelt ehtsad. Varasema perioodi tõlkijate ja õpetajate õilsuse kohta ütleb autor ka seda, et pühakirjale ning loogikale tuginedes olid nad kolme virgunud kaitsja kehastused. Pühakirjast kinnituse näiteks toob ta Kālacakratantra suure kommentaari Määrdumatu valgus (Dri med od), milles on öeldud: Võiduka õpetused tulid Tiibetisse ja need pandi tiibeti keeles kirja. Sellega osutab autor, et tekstid tõlgiti, neid ei täiendatud ega kirjutatud ise. Seda kinnitavad ka Butön ja teised. 68 Loogika kinnituseks toob ta legenditaolise näite sellest, kuidas khenpo Śantarakśita, õpetaja Padmasambhava ja dharmakuningas Thrisong Deutsen (Khri srong lde u btsan) olid ammustel aegadel Nepalis Džarung Kashori (Bya rung kha shor) stuupa 69 ees andnud tõotuse õpetuste levitamiseks Tiibetis ning khenpo pidi 900 aastat ootama, kuni aeg tõotuse täitmiseks oli küps. Tõlkijate kiituseks ütleb Shechen Gyeltsab, et kõik nad olid virgunud olendite kehastused ja tõlkisid sõnade tähendust, mitte lihtsalt sõnu. Veel ütleb ta, et hilisemad tõlkijad ei leidnud vanadest tõlgetest mingeid vigu ja neid ei olnudki tarvis uuesti tõlkida. Ta esitab palju korratud näite, kuidas uue koolkonna tõlkija Ngog Lotsawa (Rngog lo tsā ba, ) olla öelnud: Vairocana on nagu taevas, Kawa Peltseg ja Chogro Lu i Gyeltsen on nagu päike ja kuu. Rinchen Zangpo on nagu koidutäht Veenus. Nende ees olen mina vaid jaaniuss. 70 Ta lisab, et ka Sakya Pandita on kinnitanud, et Kawa Peltsegi ja Chogro lu i Gyeltseni tõlgetes ei ole peaaegu midagi parandada. 71 Edasi kirjutab autor teemal, mida tähendab vahetu tähenduse tõlkimine ei pea arvama, et sanskriti sõnad ja vahetu tähendus oleksid erinevad, 68 Ibid., lk Tänapäeval tuntud kui Boudhanathi stuupa. 70 Ibid., lk Ibid., lk

21 Kadri Raudsepp 71 need kattuvad. Ta selgitab, et vanal ajal tõlgiti koostöörühmades, mitte ei tõlkinud üksikisik. Tema näited varasema perioodi tõlketekstide kohta puudutavad aga kogu Buddha õpetust ja selle kommentaare, 72 kuigi kogu aeg on olnud selge, et sarma koolkonnad on alati kritiseerinud just ningma koolkonna kõrgemaid tantraid, mitte kogu tõlgitud õpetust. Nüüd aga muudab Shechen Gyeltsab taas suunda, sest lõpetab selle lõigu vastupidise mõttekäiguga kui Buddha sõna leviski erinevates keeltes ja murretes, siis miks ei võiks see olla kirjutatud ka tiibeti keeles? Aga et osata kindlaks teha, mis on õige Buddha õpetus, peab omama kõrgemat taju (mngon sum) ja tundma tõese tunnetuse ehk loogilise arutluse vahendeid. 73 Väga oluline on tema kinnitus, et Buddha rääkis küll alati sama juttu, kuid õpilased mõistsid tema sõnu vastavalt võimetele erinevalt. 74 Kaitsja-bodhisattva Maitreja on Uttara-tantras öelnud: Kui jahutav, lõhnav, pehme ja kõikehõlmav vesi langeb suurest pilvest ja seguneb maa soolade ning muuga, omandab selle maitse palju erinevaid tahke. Kui kõikehõlmava armastuse suure pilve südamest langeb vihmana õilis kaheksaosaline tee, siis sõltuvalt erinevustest inimeste meele voolus ja asupaikades omandab ka selle maitse palju erinevaid tahke. Sama kehtib ka mantrate kohta. Neid on palju ja nad pärinevad erinevatest keeltest, mitte ainult sanskriti keelest ehk teisisõnu Virgunu õpetus ei ole piiritletud keelega. 75 Tegemist võib olla niinimetatud madalama keelega, mida ei ole sedavõrd ülistatud kui sanskritti, kuid joogid on võimelised hoomama õpetuste tähendust keelest sõltumata. Väite kinnituseks järgneb tuntud näide hanedest, kes on võimelised veega segunenud piimast eraldama piima ja seda jooma. 76 Mantrate tõlkimise kohta teeb Shechen Gyeltsab mitmeid tähelepanekuid. Näiteks ütleb ta, et mantrates on foneetilisi erinevusi ka uute koolkondade kuulsas Kālacakra-tantras. 77 Nii-öelda valesti transkribeeritud 72 Näiteks on välja toodud Dharmakīrti Pramāṇavarttika. Ibid., lk S. Gyeltsab 1996, lk Ibid., lk Ibid., lk Ibid., lk Nt krodha asemel on tiibeti keeles kirjutatud krota. Ibid., lk 148.

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso kuulub kahtlemata tänapäeva maailma autoriteetsemate

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

TARTU LIKOOL

TARTU LIKOOL TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI KIRJANDUSE ÕPPETOOL Stella Sägi IDA MÕJUD EESTI LUULES Magistritöö Juhendaja dotsent Arne Merilai TARTU 2006 SISUKORD SISSEJUHATUS 4 1. USUNDID 7 1.1 Hinduism 7

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Individuaalne, universaalne ja transtsendentaalne humanism budismis Märt Läänemets... inimese ja inimese vaheline sõprus ja osadus, mis on olnud nii ü

Individuaalne, universaalne ja transtsendentaalne humanism budismis Märt Läänemets... inimese ja inimese vaheline sõprus ja osadus, mis on olnud nii ü Individuaalne, universaalne ja transtsendentaalne humanism budismis Märt Läänemets... inimese ja inimese vaheline sõprus ja osadus, mis on olnud nii ühiskondliku kui ka kõlbelise arengu põhialuseks, ei

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

lcs05-l3.dvi

lcs05-l3.dvi LAUSELOOGIKA: LOOMULIK TULETUS Loomuliku tuletuse süsteemid on liik tõestussüsteeme nagu Hilberti süsteemidki. Neile on omane, et igal konnektiivil on oma sissetoomise (introduction) ja väljaviimise (elimination)

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 on tuntuim Lõuna-Itaalia suurkooperatiiv, mis asub Puglia veinipiirkonna keskel Salentos ning tegutseb aastast 1989. 2007, 2009 ja 2014 aastatel sai Vinitalyl parima Itaalia veinimaja tiitli. 2005, 2006

Rohkem

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat 9. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-4. 9 Arvridade koonduvustunnused Sisukord 9 Arvridade koonduvustunnused 23 9. Vahelduvate märkidega read.......................... 24 9.2 Leibniz i

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

tiibet.indd

tiibet.indd Eesti eeskuju THUBTEN SAMDUP Tema Pühaduse dalai-laama eriesindaja Põhja-Euroopas ja Balti riikides Kõige soojemad tervitused meie vendadele ja õdedele Eestimaal ning siiras tänu teie eriliselt entusiastliku

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem