FinEst Link Algdokument 02/2018, Translatsioon 07/2019

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "FinEst Link Algdokument 02/2018, Translatsioon 07/2019"

Väljavõte

1 FinEst Link Algdokument 02/2018, Translatsioon 07/2019 1

2 Sisukord 1. Tehniline kontseptsioon Kulude prognoos KSH-direktiivil põhinev mõjude hindamine Laiaulatuslikud mõjud Lühikokkuvõte laiaulatuslikest mõjudest Mõjud piirkondlikule majandusele Planeerimise eesmärgid Strateegiline positsioneerimine

3 1. Tehniline kontseptsioon FinEst Linki tehnilise kontseptsiooni alus on 1435 mm rööpmelaiusega tunnel kahe raudteetunneli ja ühe hooldustunneliga. Kontseptsioon hõlmab kahte tehissaart (Uppoluoto, Tallinna madal). Reisijatele mõeldud jaamad asuvad Helsingi kesklinnas, Pasilas ja Helsingi- Vantaa lennujaamas ning lennujaama lähedal on kaubaterminali ala, mis on ühendatud Soome raudteevõrguga (rööpmelaius 1524 mm). Tallinnas on reisijaam Ülemistes ja kaubaterminal on lennujaama lähedal. Reisijatele ja kaubale on ette nähtud ühendus Rail Balticuga mm 1435 mm Ø 10 m ca. 35 m Ø 8 m ca. 35 m Ø 10 m 3

4 Normaliseeritud Kapitalikulud (Miljardit Eurot) 2. Kulude prognoos Helsingi ja Tallinna vahelise raudteetunneli, sh raudteede (Euroopa rööpmelaius), terminalide ja jaamade maksumuseks prognoositakse miljardit eurot. Suur vahe prognoositava minimaalse ja maksimaalse maksumuse vahel on tingitud teabe puudumisest püsiühenduse ning selle tehnilise kontseptsiooni planeeringu üksikasjade kohta. Kulude 16,34 Terminalid 16,00 Veerem prognoosimisel lähtuti Soome, Tunneli ja üldseadmed 1,98 Eesti ja teiste suurte Omanikukulud rahvusvaheliste Riskireserviga transpordiprojektide kulude 10,37 10,03 11,92 andmetest. Rahvusvahelistes 0,78 1,2 võrdlusuuringutes on FinEst Linki 7,67 12,03 tunneli kilomeetri hind odavam, kuna Soome piirkonna 10,03 geoloogilistes tingimustes on 7,67 8,38 2,48 puurimistööde maksumus väiksem. 1,94 1,99 Eurotunnel Gotthard tunnel Brenner tunnel Mont d'ambin tunnel FinEst Link 3. KSH-direktiivil põhinev mõjude hindamine Järgnevalt on ära tõlgitud Helsinki-Tallinn Transport Link Feasibility Study Final report väljaandest mõjude hindamist käsitlev peatükk Strategic environmental assessment. Soome-Eesti transpordiühenduse (FinEst Link) strateegiline keskkonnamõjude hindamine, KSH, sisaldab Soome lahel toimiva reisijate- ja kaubaveo alternatiivide mõjude hinnangut. Hinnatud on võimalusi 0 ja 0+ (praamiühendus ja täiustatud praamiühendus) ning tunneli võimalust, samuti tehnoloogilisi alternatiive ja alternatiivseid asukohti. Koostatud KSH puhul on tegemist mitteametliku menetlusega, mis ei vasta täielikult KSH direktiivil põhinevatele Eesti ja/või Soome õigusnormidega sätestatud menetlustele. Siiski on infrastruktuuri arendamise mõjude hindamise häid tavasid arvestatud. KSH aluseks on olemasolevad uuringud; uusi uuringuid ega alusuuringuid läbi viidud ei ole. KSH eesmärgiks oli hinnata kavandatava tegevuse elluviimise keskkonnamõju, kirjeldada ja hinnata alternatiive, tuua välja ka erinevate võimaluste positiivseid mõjusid (hinnatavate 4

5 alternatiivide eeliseid) ja planeerimismeetmeid negatiivsete mõjude leevendamiseks ning vähendamiseks, samuti tagada keskkonnaaspektide lülitamine planeerimisprotsessi. Kõik olulisemad keskkonnaaspektid seoses Tallinna ja Helsingi vaheliste transpordiühenduste planeerimisega ning nende tagajärjed nii mere kui maismaa jaoks on läbi uuritud, võttes arvesse nii ehitamisetapi kui ka kasutusaegsed mõjud. Olulisteks mõjudeks peeti järgmisi valdkondi: Aspekt Kliima Põhjavesi ja pinnas Vee-elustik Maapealsed elupaigad ja väärtuslikud liigid (kaasa arvatud Natura 2000 väärtused) Kogukonna struktuur ja linnapilt Võimalik mõju Nii tunneli ehitamine kui sellega seotud transporditegevus põhjustavad kasvuhoonegaaside heidet ja seega mõjutavad kliimat. Tunneli ehitamine põhjustaks suurema osa süsinikdioksiidiheidetest; tunnel kasutab tonni Eesti elektrit. Vastav kogus Soome elektrit kasutamisel on tonni. Tunneli materjalide transport puistlastilaevadega heidaks keskkonda tonni süsinikdioksiidi. Ka ehitusmaterjalide, näiteks tsemendi tootmine tekitab märgatavas koguses süsinikdioksiidi. Kasutamisaegsed heited sõltuvad suurel määral ka reisijaid ja kaupa transportivate rongide elektri päritolust. Iga Eestis toodetud elektri kw kohta eraldub õhku g süsinikdioksiidi. Põhjuseks on, et suur osa Eestis toodetud elektrist toodetakse põlevkivist, mille kwh / CO 2 suhe on üks suuremaid. Soomes toodetud elektri heited on 217 g toodetud kwh kohta, mis on 5,3 korda vähem kui Eestis toodetud elektri puhul. NB: KSH koostamise käigus ei uuritud erinevate transpordiliikide kasutamisest tulenevaid positiivseid kliimamõjusid (laeva- ja maanteetranspordi osaline asendamine rongidega). Ehitamine ja kasutamine võivad põhjustada muutusi põhjavee koguses ja kvaliteedis, eriti Eesti poolel. Planeerimis- ja ehitusjärgus tuleks võtta arvesse vee kvaliteeti ja kaevude asukohta tunneliehituse piirkonnas. Soome poolel Vantaa lennujaamas on probleeme seoses põhjavee glükoolijääkidega. Tunneli ehitus võib kaasa aidata glükoolijääkide sattumisele põhjavette, kui ei võeta kasutusele ennetavaid meetmeid. Tunneli võimalus vähendab õnnetuste ohtu (näiteks õlilekked) merel, kuna suurem osa logistikast leiab aset vee all. Ehitamise ajal on vältimatu kanda hoolt meretranspordi ohutuse eest, et riske vähendada. On olemas võimalus ulatuslikumateks pikemat aega kestvateks mõjudeks (toksiinide eraldumine, muutused praegustes süsteemides jne), tunneli ja eelkõige tehissaarte ehitamine põhjustab setete ülekandumise tõttu häireid veealuse taimestiku ja loomastiku elukeskkonnas. Tehissaared võivad tekitada muutusi setete voolamises, muutes mõne olemasoleva voolu suunda ja põhjustades seeläbi muutusi mere elukeskkonna tingimustes Natura 2000 väärtuste puhul on võimalik mõju, et ehitamine võib põhjustada elupaikade kadumist või häirimist, kasutamine võib mõjutada kaitstavaid loodusobjekte (Pirita loodusala Eesti poolel). Natura hindamisega seoses tuleks uurida alternatiivseid lahendusi Pirita loodusala läheduses. Suurem liikuvus põhjustab struktuurseid muutusi piirkondlikus mastaabis mõlema suurlinna piirkonnas. Ka tunnel ja sellega seotud taristu põhjustavad nii füüsilisi kui sotsiaalsest muutusi kogukondades, mis on otseselt seotud tunneli ehitamisega ja selle kasutamisega. Eeldatavalt toimub linnamaastikul ka füüsilisi muutusi. 5

6 Loodusvarade kasutamine Maakasutus Sotsiaalsed vaatenurgad (kinnisvarad, heaolu) Tunnel ja sellega seotud taristu eeldavad maavarade kasutamist (lisaks kivimaterjalidele näiteks kõrgekvaliteediline liiv). Teisest küljest saadakse ehitamiseks (näiteks Eesti teede ehitamiseks) võimalikke sobivaid materjale projektilt endalt, kuna tunneli kaevamisega tekib umbes 23 milj. m 3 lõhatud graniiti. Piirkondlikus mastaabis võivad ehitusprotsess ja sellega seotud transpordivõrk põhjustada muutusi maakasutuses. Näiteks materjalide ladustamine vajab maad ja eeldatakse, et kaubandustegevus kompenseerib põllumajandusmaa kasutust, vähemalt Eestis. Helsingis hakkavad maanteeühendused vähehaaval mõjutama elupiirkondade arengut (näit. linnatänavate arendamine kehtivas Helsingi üldplaneeringus). Samalaadseid suundumusi on oodata Tallinnas. Kavandatud tegevus võib suurenenud liikuvuse tõttu kaasa tuua positiivseid muutusi kinnisvarade väärtuses ja heakorras; mitmed majandusharud saavad kasu. Arengut tuleks toetada eriprogrammidega, et edendada kõige olulisemate sektorite arengut. KSH protsessis on kasutatud kaheetapilist lähenemist: i) strateegiliste valikute võrdlemine KSH eesmärkidega ja ii) lähtekriteeriumidel põhinev strateegiliste valikute võrdlev hindamine ja tehnilised alternatiivid. Eesmärgipärasel hindamisel põhinevas strateegilises mastaabis täidab tunneli püsiühendus keskkonnaalaseid eesmärke paremini; erandiks oleksid süsiniku heitkogused, mis oleksid märkimisväärselt suured. Lähtekriteeriumidel põhineva lähenemisviisi kohaselt on tunnelil positiivne mõju mere ökosüsteemidele, kuna rannikualade ökosüsteemidele saab osaks vähem survet, kui rongid asendavad teatud määral igapäevaste tööle- ja tagasisõitudeks laineid tekitavaid kiirpraame. Tehissaarte ehitamisel ja kasutamisel on mere elukeskkondadele siiski tõenäoliselt negatiivseid mõjusid. Tunneli alternatiivil on vähem transpordiga seotud mõjusid linnasüsteemidele (kaubavedu). Kaudsed ja sotsiaalsed mõjud on enamjaolt positiivsed, kuid nende toetamiseks on vaja strateegilisi programme, et positiivset mõju maksimumini viia. Negatiivsed mõjud on ilmselgelt märkimisväärsed kliimamõjutuste tõttu ehitusetapil. Tunneli alternatiivi jätkamiseks tuleb läbi viia mitmeid uuringuid nii enne kui pärast ehitusetappi kui ka selle vältel. Nendeks uuringuteks on mh: o Uuring mere ökosüsteemidele avalduvate mõjude kohta (veetaimed, selgrootud, kalad, setted, vee kvaliteet ja vool) o Uuring hooldus- ja maavarade ladustuskohtade valikuks o Natura 2000 uuring (fookusega eelkõige Pirita loodusalale) o Uuring tunneli kaudsetest ja kumulatiivsetest mõjudest Tallinna ja Helsingi suurlinnapiirkondadele o Tunneli sotsiaalsete ja sotsiaalmajanduslike mõjude uuring 6

7 4. Laiaulatuslikud mõjud 4.1 Lühikokkuvõte laiaulatuslikest mõjudest Alljärgnevalt on tõlgitud Helsinki-Tallinn Transport Link Feasibility Study Final report - raportist muutmata kujul mõjude hindamist käsitlev peatükk Wider impact analysis Summary of Wider impact analysis [ Lühikokkuvõte laiaulatuslikest mõjudest ] Hinnangute kohaselt on laiaulatuslike positiivsete finantsmõjude summaarne väärtus umbes miljonit eurot, sõltuvalt eeldustest. Peamine komponent on aglomeratsiooni (linnastu) efekt (52% põhivariandis) ja suuruselt teine töökohtade üleviimine (32% põhivariandis). Pool (50%) kõigist laiematest mõjudest on suunatud Helsingi ümbruskonnale, Tallinna piirkonna osa mõjudest on 38%. Ülejäänud Soome osakaal on 10%, ülejäänud Eesti osakaal 2% ja Riia piirkonna osakaal 1%. Tabel 1: Laiemate majanduslike mõjude kokkuvõte mõjutegurite järgi. Mõju Miljonit eurot aastas, aasta 2050: Madal Miljonit eurot aastas, aasta 2050: Põhi- Miljonit eurot, 30 aasta summaarne väärtus: Madal Miljonit eurot, 30 aasta summaarne väärtus: Põhi- Aglomeratsiooni mõju Tööjõu pakkumine Töö ümberpaigutumine Konkurents Kokku Tabel 2: Laiemate majanduslike mõjude kokkuvõte piirkondade järgi. Kogumõju, miljonit eurot, 30 aasta summaarne väärtus Variant Helsingi piirkond Muu Soome Tallinna piirkond Muu Eesti Riia piirkond Kokku Põhi Madal

8 4.2 Mõjud piirkondlikule majandusele Alljärgnevalt on tõlgitud Helsinki-Tallinn Transport Link Feasibility Study Final report - raportist muutmata kujul mõjude hindamist käsitlev peatükk Wider impact analysis Economic Land Use Impacts [ Laiaulatuslike mõjude analüüs maakasutuse majanduslikud mõjud.] Muutused liiklussüsteemis mõjutavad maakasutust. Kodumajapidamised ja ettevõtted on valmis maksma rohkem asukoha eest paremaks muudetud liiklusega piirkondades. Ettevõtete jaoks tähendab parem ligipääsetavus suuremat tootlikkust. Selle tagajärjel kasvab maa väärtus arenenud liiklusega piirkondades ja selle mõjualas paiknevad piirkonnakeskused laienevad ning elavnevad. Lõpuks võib kogu linnapiirkonna atraktiivsus ettevõtetele ja kodumajapidamistele tõusta. Kui mõju on piisavalt tugev, toob see kaasa töökohtade ja elanikkonna kasvu selles piirkonnas. Liikumisvõimaluste areng on tihedalt seotud kinnisvara turuhindade muutumisega. Uuring näitab, et muutuse mõjupiirkonnas paikneva kinnisvara kapitali väärtuse muutus on sama suur kui ligipääsetavuse muutusest tingitud kasutajaeeliste alandatud nüüdisväärtus. Seetõttu märgitakse projekti tasuvusanalüüsis, et kasutajaeeliseid ja kinnisvara väärtuse muutusi ei tuleks topeltarvestuse vältimiseks panna samasse arvutusse. Hinnatud mõjud kinnisvara hindadele võivad siiski olla huvipakkuvad, sest nad pakuvad alternatiivset nägemust püsiühenduse mõjudest, isegi juhul, kui need realiseeritakse kulude ja tulude analüüsis arvutatud kasutajaeeliste põhjal. Helsingis põhineb FinEstLink-projekti ligipääsetavuse muutusest tingitud mõju põhiliselt Tallinna poolsest tööle-tagasi-liiklusel ja tööreisidel potentsiaalsetesse äritegevuspiirkondadesse. Tulemused näitavad, et ligipääsetavuse muutus väheneb kiiresti võrreldes distantsiga jaamast ja 400 meetri kaugusel jaamast on mõju suhteliselt vähene. Seega on hinnamõju suunatud ärikinnisvaradele, mis asetsevad 400m raadiuses jaamadest. Hinnangute (Tunnel võrreldes 0+ -variandiga) kohaselt saab mõju ehitatud kinnisvarade turuväärtusele (euro/pindala) olema 3 5 % Helsingi kesklinna ja Pasila jaama piirkonnas ning umbes 10% lennujaama piirkonnas. Tallinnas saab mõju olema 5 15 % Ülemiste jaama, lennujaama ja kesklinna ümbritsevates piirkondades. 8

9 5. Planeerimise eesmärgid FinEst Linkile anti kuus planeerimise eesmärki, millest igaühel oli kindel tulemuslikkuse põhinäitajate kogum. Projektil õnnestus täita kõik kuus planeerimise eesmärki. Järgmises loendis on toodud kõigi tulemuslikkuse põhinäitajate parameetrid. 1. Reisiteenuse parandamine igapäevase sõitmise lihtsustamiseks Helsingi ja Tallinna vahel. - Sõiduaeg umbes 30 min -Reisirongid sagedusega iga 20 min järel tipptunnil; pendelrongid autodele ja veokitele -Pileti hind 18 eurot üheotsapilet, 480 eurot 30 päeva pilet, 70 eurot auto, 450 eurot veok 2. Sujuvad reisiahelad ja ühendamine transpordisüsteemidega. -Ühendamine Soome raudteevõrguga, võimalik, et ka liinidega Airport Rail Line ja Arctic Rail ning Eesti raudteevõrgustikuga, sh Rail Balticuga. -Ühendamine lennujaamade ja ühistranspordisüsteemidega mõlemas linnas. 3. Tõhusamad kaubaveoahelad. Tulemuslikkuse põhinäitajad: -Hind, sagedus, töökindlus ja sõiduaeg tagavad mitmeliigilisuse ning rahvusvahelised reisiahelad reisijate- ja kaubaveos. 4. Keskkonnasäästlikkuse parandamine. Tulemuslikkuse põhinäitajad: -Parem energiatõhusus, tervislikum linnakeskkond ning väiksem CO2 ja NOX heitkogus tänu üleminekule elektrifitseeritud raudteele ning vähenenud veokiliiklusele kesklinnas. 5. Suurem ohutus ja turvalisus. Tulemuslikkuse põhinäitajad: -Vähendatud risk transpordisüsteemis. Vähenenud veokiliiklus kesklinnas ja vähem laevu Soome lahes. Tunnelisüsteemi standardile vastav ohutus. 6. Majanduslik elujõulisus. Tulemuslikkuse põhinäitajad: -Töötati välja finantsmudel, milles veoettevõtja tulud katavad kõik tegevuskulud, ja projekti juurutamise mudel põhineb minimaalsel avaliku sektori toetusel investeerimiskulude katmiseks. 6. Strateegiline positsioneerimine Helsingi-Tallinna raudteetunnel ja Rail Baltic koos moodustavad värava Euroopasse. Helsingi- Tallinna tunneli jaoks on Rail Baltic eeltingimus. Koos moodustavad need kaks transpordiühendust värava Euroopasse, mis ühendab Põhjalahega eraldatud intensiivse piiriülese ala kahe pealinna vahel. Parem ühenduvus on vajalik nende kasvupotentsiaali 9

10 edendamiseks suurlinnadena. Värav Euroopasse tagab inimestele ja ettevõtetele parema juurdepääsu ELi põhitranspordivõrgu, Kaug-Põhja, Musta mere piirkonna ja Aasia vahel. Helsingi-Tallinna raudteetunneli puhul moodustab kaubavedu tunneli käitamise tuludest ligikaudu 30%. Helsingi sõlmes, mis on riiklik mitmeliigiline transpordisõlm, tuleb Euroopa rööpmelaiusega 1435 mm raudtee sünkroonida Airport Rail Line'i ja kaubaterminalidega, mis suunduvad Soome 1524 mm rööpmelaiusega raudteevõrku. FinEst Linki projektis on Helsingi-Tallinna püsiühenduse visioon arenenud merealuse raudteetunneli tehniliselt ja majanduslikult otstarbekaks kontseptsiooniks. Visiooni lisandväärtus on suurim Euroopale, kui vaadelda Helsingi-Tallinna raudteetunnelit Rail Balticu otsese jätkuna. See värav ühendaks Euroopat Kaug-Põhjast kuni Musta mereni ja võimaldaks ka uusi marsruute Aasiasse. Raudteetunneli FinEst Linki kontseptsioon ühendab Soome ja Eesti transpordivõrke ning kohalikke kaksiklinna pendelsüsteeme. Süsteemi koostalitlusvõime ja mitmeliigilise transpordi jõudlus on suuremad kui nende süsteemide puhul, milles raudteetunnelit ei ole. Suurimat otsest kasu saavad raudteetunnelist kodanikud, töötajad, üliõpilased ja turistid kui reisijad. Kui arvestada laiemaid mõjusid, saaksid raudteetunnelist märkimisväärset kasu Helsingi-Tallinna kaksiklinna arenguga seotud ettevõtted, kaubandus, investeeringud ja kultuur. FinEst Linki tulevikuvisioon hõlmab Helsingi-Tallinna kaksiklinna kolme miljonit elanikku intensiivse piiriülese koostöö, hariduse ja ärielu ühiskonnas. See ühiskond on rajatud tipptasemelisele digitaliseerimisele, mis võimaldab kiiret tootlikkuse ja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu. 10

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Finest Bay Area Raudteetunnel Soome ja Eesti vahel PIIRIÜLESE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM MÄRTS 2019 PIIRIÜLESE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM

Finest Bay Area Raudteetunnel Soome ja Eesti vahel PIIRIÜLESE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM MÄRTS 2019 PIIRIÜLESE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM PIIRIÜLESE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM MÄRTS 2019 PIIRIÜLESE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM Finest Bay Area Development Oy Finest Bay Area - raudteetunnel Soome ja Eesti vahel 1 PIIRIÜLESE KESKKONNAMÕJU

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM (12.03.2014) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

saaremaa-bridge-EIA-NGO-comments.PDF

saaremaa-bridge-EIA-NGO-comments.PDF Maanteeamet Pärnu mnt 463 a 10916 Tallinn Koopia: Keskkonnaministeerium Narva mnt 7 a 15172 Tallinn Tartus, 01. septembril 2005.a. KOMMENTAARID Saaremaa püsiühenduse esialgse keskkonnamõju hindamise aruandele

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse strateegia regionaalse koostöö väljakutsed 13.2.2018 Linnade ja valdade päevad 2019 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Tallinna piirkonna

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0321/2018 15.10.2018 ***I RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

Energia valdkonna tööprogrammi ettevalmistamine aastateks

Energia valdkonna tööprogrammi ettevalmistamine aastateks Energia valdkonna rahastamine 2018-2020 tööprogrammis Mari Habicht Eesti Teadusagentuur 21. ja 24.11.2017 Horisont 2020 struktuur Tipptasemel teadus Euroopa Teadusnõukogu (ERC) Tulevased ja kujunemisjärgus

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Rail Baltic raudtee Harju rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine

Rail Baltic raudtee Harju rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine Rail Balticu 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine / The strategic environmental assessment of the Rail Baltic 1435 mm railway route county plans

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem