PAASTUAJA KOLMAS PÜHAPÄEV AD 2021 Jh 8:46 59 (Jr 7:23 26; 1Jh 5:18 20)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PAASTUAJA KOLMAS PÜHAPÄEV AD 2021 Jh 8:46 59 (Jr 7:23 26; 1Jh 5:18 20)"

Väljavõte

1 PAASTUAJA KOLMAS PÜHAPÄEV AD 2021 Jh 8:46 59 (Jr 7:23 26; 1Jh 5:18 20) [Jeesus ütles:] 46 «Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat? Kui ma räägin tõtt, miks te siis ei usu mind? 47 Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast.» 48 Juudid kostsid Talle: «Eks meil ole õigus, kui me ütleme, et Sina oled samaarlane ja et Sinus on kuri vaim?» 49 Jeesus vastas: «Minus ei ole kuri vaim, vaid ma austan oma Isa, teie aga teotate mind. 50 Aga mina ei taotle tunnustust iseendale. On üks, kes on uurija ja kohtunik. 51 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei näe surma iialgi!» 52 Juudid ütlesid Talle: «Nüüd on selge, et Sinus on kuri vaim. Aabraham on surnud ja prohvetid on surnud, ent sina ütled: «Kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei maitse surma iialgi.» 53 Kas Sina oled suurem kui meie isa Aabraham, kes on surnud? Ja prohvetid on samuti surnud. Kelleks Sina ennast pead?» 54 Jeesus vastas: «Kui ma ülistaksin iseennast, siis ei oleks mu ülistus mitte midagi. See, kes mind ülistab, on mu Isa, kellest teie ütlete: «Ta on meie Jumal.» 55 Teie küll ei tunne Teda, aga mina tunnen. Ja kui mina ütleksin, et ma Teda ei tunne, siis ma oleksin teiesarnane valetaja. Kuid mina tunnen Teda ja panen tallele Tema sõna. 56 Teie isa Aabraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva, ja ta nägi seda ja rõõmustas.» 57 Nüüd ütlesid juudid Temale: «Sina ei ole veel viiekümneaastanegi ja tahad olla näinud Aabrahami?» 58 Jeesus ütles neile: «Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina.» 59 Nüüd nad võtsid kive, et Teda nendega surnuks visata. Aga Jeesus peitis enese ära ja lahkus pühakojast.

2 Oculi AD lugemisaasta 2/ Sissejuhatus Kiriku pärimuse järgi on neljanda evangeeliumi autoriks apostel Johannes, keda evangeeliumis endas nimetatakse «jüngriks, keda Jeesus armastas». Johannes pärines Galileast Betsaidast, ta oli Sebedeuse ja Saloome poeg ning apostel Jaakobus Vanema vend. Pärimuse järgi elas ta ainsana Jeesuse kaheteistkümnest apostlist kõrge vanaduseni ning suri loomulikku surma. Evangeeliumi lõpul sõnastab autor ühemõtteliselt oma kirjatöö eesmärgi: «Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud, aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu Tema nimes.» (Jh 20:30j) Kirikuisad järeldavad sellest, et Johannese evangeelium on kirjutatud aasta 100 paiku 1, tükk aega pärast kolme esimest evangeeliumi, mida autor tundis ja mida ta pidas vajalikuks täiendada eeskätt õpetuslikult seisukohalt. Erinevalt kolmest esimesest evangeeliumist, mis põhiosas keskenduvad Jeesuse avaliku tegevuse viimasele aastale ning kujutavad seda jätkuva teekonnana Galileast Jeruusalemma, kus «viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast» (Lk 18:31), kõneleb Johannes kolmest erinevast korrast, mil Jeesus Galileast Jeruusalemma rändas, ning kuigi on mitmeid teiste evangeeliumidega kattuvaid jutustusi, on umbes üheksa kümnendikku Johannese evangeeliumis esitatud materjalist selline, mida ei leia ülejäänud kolmest. Laias laastus jaguneb Johannese evangeelium kaheks suureks osaks, mida võiks pealkirjastada kui «Jeesus ja maailm» (Jh 1:19 :36) ning «Jeesus ja Tema jüngrid» (Jh 13:1 21:25). Esimese osa raamistuseks on ühelt poolt üldine sissejuhatus kogu evangeeliumile (Jh 1:1 18) ning teiselt poolt pessimistlik kokkuvõte (Jh :37 50), milles tõdetakse, et «ehkki Jeesus oli nende silma all teinud nii suuri tunnustähti, ei uskunud nad siiski Temasse» (Jh :37). Evangeeliumi keskseks teoloogiliseks teemaks on Selle tulemine, «kes tuleb ülalt» ja «on üle kõikide» (Jh 3:31) ning kes, olles «pärit Jumala juurest», «läheb tagasi Jumala juurde» (Jh 13:3). Just siin vastanduvad teravalt [vaenulik] maailm ja Jeesuse jüngrid, kusjuures tolle vaenuliku, jumalatu maailma esindajateks on paraku eeskätt need, kes peaksid olema Jumala omad ja kelle süü on seetõttu märksa rängem kui nende oma, kes 1 Uuemas kirjanduses on mitmeid autoreid, kes on Johannese evangeeliumi arvatava kirjutamisaja nihutanud märksa varasemaks, ajavahemikku aastast 40 kuni aastani 60.

3 Oculi AD lugemisaasta 3/ on sündinud [vaimulikult] pimedana. 2 Evangeeliumi proloogis väljendatakse seda sõnadega: «Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud Teda vastu.» (Jh 1:11) Vastandiks on need, kes Ta vastu võtavad neile «andis Ta meelevalla saada Jumala lasteks» (Jh 1:). Nagu Jumala igavene Sõna sai lihaks, sündides inimesena siia maailma, nii sünnivad Temas need, kes «usuvad Tema nimesse», igaveseks eluks. Jumala Poeg on tulnud alla maa peale (vrd nt Jh 6:33), et maapealsed võiksid Temas saada ülendatud taevasse. Temas on «taevas avatud» (vrd Jh 1:51) ning pärast oma ülestõusmist on Jeesus läinud taevasse, Isa juurde, tagasi, et seal omadele aset valmistada (Jh 14:2). Kiriku traditsioon näeb Johannese evangeeliumi ka väga sakramentaalse tekstina: selle keskmes on algusest lõpuni nii ristimine kui armulaud 3, millele lisandub jüngritele pattudest lahtimõistmise meelevalla andmine pärast Jeesuse ülestõusmist (Jh 20:22j). Vähemalt analoogiana tuletab Johannese evangeeliumi ülesehitus meelde ka vanakirikliku jumalateenistuse jagunemist katekuumenite ja usklike missaks. 4 Esimese osa kõrgpunktiks oleks sellise vaatlusviisi puhul pimedana sündinu tervendamine (Jh 9) kui ettevalmistus ristimiseks ning Laatsaruse ülesäratamine surnuist (Jh 11) kui ristimise võrdpilt, mille kommentaariks sobivad Jeesuse poolt veidi hiljem öeldud sõnad: «Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija.» (Jh :24 26) Evangeeliumi teine osa usklike missa võrdpildina keskendub viimasel õhtusöömaajal kõneldule ja toimunule, risti ja ülestõusmise müsteeriumile ning uuele elule, mis ulatub ajast igavikku (vrd Jh 21:22j). Igal juhul tuleb Johannese evangeeliumi lugedes ja tõlgendades pidada meeles ühelt poolt pidevat vastuolu Jeesuse ja Tema omade ning vaenuliku, jumalatu maailma vahel, ning teiselt poolt seda, et evangeeliumis avalduvad usutõed Jeesuse, Jumala lihakssaanud Sõna kohta kõnelevad samaaegselt ka nendest, kes nagu Temagi «ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast» (Jh 1:13). 2 Vrd Jh 9:41: «Kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu. Aga et te nüüd ütlete: «Meie näeme», siis jääb teie patt teile.» 3 Kuigi Johannese evangeelium ei too erinevalt kolmest esimesest evangeeliumist meieni Püha Õhtusöömaaja kirjeldust. 4 See seletaks ka arkaandistsipliini silmas pidades, miks Johannes ei kirjelda Püha Õhtusöömaaega.

4 Oculi AD lugemisaasta 4/ Keelelisi märkuseid Tõestada mul ühegi patu olevat ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας sõna ἐλέγχω tähendab eeskätt «leidma süüdi olevat», «süüdi mõistma», «häbistama», niisiis võiks tõlkida: «leida mind süüdi [mõnes] patus» või «häbistada mind patu pärast». 5 Sõna ἁμαρτία tuleneb verbist ἁμαρτάνω «märgist mööda laskma», «eksima», «patustama» ja tähendab «möödalaskmine», «eksimus», «patt», «ülekohus». Tõtt ἀλήθειαν sõna ἀλήθεια tuleneb eitavast eesliitest α ja verbist λανθάνω «varjul olema», «peidetud/tundmatu olema» koosnevast sõnast ἀληθής «tõene», «tõsi», tähistades seega midagi, mis peaks olema ilmselge, vastuvaidlematult äratuntav. Ei usu mind οὐ πιστεύετέ μοι sõna πιστεύω «uskuma», «[midagi] tõeks pidama», «[milleski] veendunud olema», «[millelegi oma] usaldust panema» tuleneb verbist πείθω «veenma», «veenduma», «veendunud olema», «usaldama», «usalduma», «kuulda võtma», «uskuma». Originaalis sõna ἐγώ puhul kasutatud daativ μοι viitab, et küsimus pole mitte ainult Jeesuse (s.t Tema sõnade või õpetuse) uskumises, vaid Jeesusesse uskumises või oma usalduse panemises Temale. Jumalast ἐκ τοῦ θεοῦ sõna θεός «Jumal» etümoloogia ei ole selge, kuid see võib sarnaneda heebrea sõna א ל omale ning tähistada tugevust ja võimsust (või võimu, meelevalda). Sõnu τὰ ῥήματα sõna ῥῆμα tuleneb verbist ῥέω «kõnelema», «väljendama», aga ka «voolama» ja «välja valama» ja tähistab eeskätt väljendatud, räägitud sõna. 6 Eks meil ole õigus, kui me ütleme Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς sõnasõnalt: «Eks me ütle ju ilusasti». 7 Sinus on kuri vaim δαιμόνιον ἔχεις sõnasõnalt (nagu aasta tõlkes): «Sul on kuri vaim/deemon». Minus ei ole kuri vaim Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω sõnasõnalt (nagu aasta tõlkes): «Mul ei ole kurja vaimu/deemonit». Austan τιμῶ sõna τιμάω tähendab «väärtustama», «kalliks pidama», «au sees pidama», «austama» aasta piiblitõlkes: «Kes teie seast võib mind patus süüdistada?» aasta Uues Testamendis: «kõnet» aasta piiblitõlkes: «Eks me ütle õigesti».

5 Oculi AD lugemisaasta 5/ Teotate ἀτιμάζετέ sõna ἀτιμάζω tähendab vastupidiselt sõnale τιμάω «väärtusetuks pidama», «lugupidamatust väljendama», «solvama», «põlastama», «teotama». Ei taotle οὐ ζητῶ sõnasõnalt (nagu aasta tõlkes): «ei otsi». Sõna ζητέω tähendab «otsima», «taotlema», «nõudma», «nõudlema». Tunnustust τὴν δόξαν võiks tõlkida ka «austust». Sõna δόξα tuleneb verbist δοκέω «arvama», «mõtlema», «[kellestki midagi] pidama» ja tähendab «arvamus», «hinnang», tähistades sellest tulenevalt ka kellegi väärikust, auväärsust, hiilgust, sära, majesteetlikkust, aulisust. 8 On üks, kes on uurija ja kohtunik ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων sõnasõnalt: «on, kes otsib ja otsustab» või «on, kes otsib ja läbi katsub». 9 Sõna κρίνω tähendab «eristama», «eraldama», «[läbi] uurima», «otsustama», «kohut mõistma». Tõesti, tõesti ἀμὴν ἀμὴν sõna ἀμήν tuleneb heebrea sõnast א מ ן «aamen», «tõesti», «sündigu nõnda». 10 Paneb tallele τηρήσῃ sõna τηρέω tähendab «hoolega hoidma», «tähelepanelikult kuulama/kuuletuma», «talletama», ka «[millestki kinni] pidama». 11 Mu sõnad τὸν ἐμὸν λόγον «minu sõna». Sõna λόγος «sõna» tuleneb verbist λέγω «rääkima», «ütlema», ka «seletama», «õpetama». Iialgi εἰς τὸν αἰῶνα võiks tõlkida ka (nagu aasta tõlkes): «igavesti». Nüüd on selge Νῦν ἐγνώκαμεν sõnasõnalt (nagu aasta tõlkes): «nüüd me oleme ära tundnud». Sõna γινώσκω tähendab «tundma õppima», «tunda saama», «teadma», «mõistma», «taipama». Aabraham on surnud ja prohvetid on surnud Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται sõnasõnalt: «Aabraham suri ära, ja prohvetid» aasta piiblitõlkes: «au» aasta Piiblis: «üks on kes sedda otsib ja kättemaksab»; aasta piiblitõlkes: «üks on, kes seda otsib ja kohut mõistab». 10 On oluline tähele panna, et Jeesus ei oota mitte kuulajate «aamenit» kinnitusena oma sõnade tõesusele, vaid alustab olulisi sõnavõtte ise «aameniga», nõnda nii oma sõnade tõesust kinnitades kui oma jumalikku meelevalda demonstreerides aasta piiblitõlkes: «minu sõna peab».

6 Oculi AD lugemisaasta 6/ Kelleks Sina ennast pead τίνα σεαυτὸν σὺ ποιεῖς sõnasõnalt: «Kelleks Sa ennast teed». Ülistaksin δοξάσω sõna sõna δοξάζω tähendab «ülistama», «austama», «austust osutama», «au sees pidama», «[kellestki midagi] arvama», «[kellestki midagi] pidama». 13 Ülistus ἡ δόξα vt ülalolevat märkust sõna δόξα kohta. 14 See, kes mind ülistab, on mu Isa ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με originaali sõnade järjekorrast lähtudes võiks tõlkida: «Mu Isa on see, kes mind ülistab/austab/ tunnustab». 15 Teie küll ei tunne Teda καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν sõnasõnalt: «ja ei ole Teda ära tundnud». 16 Aga mina tunnen ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν võiks tõlkida ka «mina aga olen Teda näinud» või «mina aga olen Teda [alati] tundnud». Sõna εἴδω tähendab «nägema», ülekantult ka «[ära] tundma», «mõistma». Tundis suurt rõõmu ἠγαλλιάσατο sõna ἀγαλλιάω tähendab «rõõmutsema», «rõõmust hõiskama», «üliväga rõõmus olema». Rõõmustas ἐχάρη sõna χαίρω tähendab «rõõmustama», «rõõmu tundma», «rõõmutsema», aga ka «tervitama». Ja tahad olla näinud Aabrahami καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας sõnasõnalt: «ja oled näinud Aabrahami». Sündis γενέσθαι sõna γίνομαι tähendab «[olema] saama», «sündima». 17 Olen mina ἐγὼ εἰμί «mina olen». On tõenäoline, et siin kasutatud oleviku ajavormiga ei viita Jeesus mitte ainult sellele, et Ta on olnud olemas enne Aabrahami, Ilmselt samas mõttes nagu Jh 5:18: «tehes ennast Jumalaga võrdseks.» aasta piiblitõlkes: «Kui mina iseenesele annan austust» aasta piiblitõlkes: «austus» aasta piiblitõlkes: «minu Isa on, kes mulle annab austuse» aasta piiblitõles: «teie ei ole teda tundnud» aasta Piiblis: «enne kui Abraam sai».

7 Oculi AD lugemisaasta 7/ vaid nii Ta ise kui Tema vastased nägid siin kindlasti tunnistust Jeesuse jumalikkusest selle väljendi selge seose tõttu Jumala nimega יהוה, mida Moosele avaldades Jumal selgitas selle tähendust sõnadega: א ה י ה א ש ר א ה י ה «Ma olen see, kes ma Olen!» Septuagintas ἐγώ εἰμι ὁ ὤν (2Ms 3:14). Sellele viitab ka järgmises salmis kirjeldatud reaktsioon: juudid mõistavad Jeesuse sõnu jumalateotusena. 18 Et Teda nendega surnuks visata ἵνα βάλωσιν ἐπ αὐτόν sõnasõnalt: «et Tema pihta visata». 19 Sisuline analüüs Johannese evangeeliumi kaheksandas peatükis jätkub seitsmendas peatükis kirjeldatud konflikt Jeesuse ja juutide (s.t rahva ülemkihi ja eriti usulise eliidi) vahel. Juba Jh 7:1 sedastatakse, et «juudid otsisid võimalust Teda tappa», ning kui Jeesus vastupidiselt paljude ootusele ikkagi läheb lehtmajadepühaks Jeruusalemma, päädib vastasseis sellega, et Tema küsimust arutatakse kõige kõrgemal tasemel, tõenäoliselt Suurkohtus (vrd Jh 7: ). Kaheksanda peatüki üksteist esimest salmi kõnelevad sellest, kuidas Jeesuse juurde toodi abielurikkumiselt tabatud naine, kes viimaks jäigi süüdistajate poolt surma mõistmata ning kellele Jeesus teda ära saates ütles: «Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!» (Jh 8:11) Sellele järgneb kogu ülejäänud peatükki hõlmav väitlus Jeesuse ja juutide vahel. Vaidluse sisuks on lühidalt öeldes küsimus, «kelleks Jeesus ennast peab»: juutide arvates on tegemist jumalateotajaga, Jeesuse sõnul aga saavad juutidest endist seeläbi jumalateotajad, sest Temasse mitte uskudes ja Teda teotades teotavad nad ka Tema Isa. Tegelikult on vaidlus mõttetu, kuna juudid ei taha Jeesusesse uskuda. Jeesus ütleb neile koguni: «Mis ma üldse teiega räägin?» (Jh 8:25) ning kuigi Ta sellegipoolest jätkab nendega kõnelemist, siis teab Ta ikkagi kurvastamapanevalt kindlalt, et need, kellega Ta vastamisi seisab, on «oma isast kuradist» (Jh 8:44) ja ilmselt enamus neist surebki oma pattudesse (Jh 8:21.24). Juudid küll «otsivad» Jeesust (vrd Jh 8:21), kuid mitte selleks, et leida Temas «elu valgus» (Jh 8:), vaid et Teda tappa, kusjuures iroonilisel kombel saab üheks nende poolt Jeesuse vastu tõstetud süüdistuseks, nagu kavatseks Ta ise ennast tappa (Jh 8:22). 18 Samas vaidluses juutidega on Jeesus seda väljendit juba varemgi kasutanud: ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν «Kui te ei usu, et mina olen see, siis te surete oma pattudesse.» (Jh 8:24); Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι «Kui te Inimese Poja olete ülendanud, siis te mõistate, et mina olen see.» (Jh 8:28) aasta piiblitõlkes: «et tema peale visata».

8 Oculi AD lugemisaasta 8/ Nagu öeldud, ei tahaks Jeesus üldse nendega vaielda, kuna see on mõttetu: «Teie olete alt, mina olen ülalt. Teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast.» (Jh 8:23) Samal ajal, kui juudid peavad end nii Aabrahami lasteks kui Jumala rahvaks, näitavad nad oma suhtumise ja tegudega, et nad ei järgi ei oma väidetavat isa Aabrahami, kes «tundis suurt rõõmu» Jeesuse ja «Tema päeva» üle (vrd Jh 8:56), ega tunne ka Jumalat, sest nad ei kuule Tema sõna ega ole järelikult Temast. Jeesuse sõnad Tema päeva nägemise üle rõõmustavast Aabrahamist viitavad Jumala poolt Aabra[ha]mile antud tõotusele, et tema sugu saab rohkeks nagu maapõrm või tähtede hulk taevas ja et tema soos (Seemnes 20) õnnistatakse kõigi rahvaid. Kui Issand andis raugaikka jõudnud Aabrahamile ümberlõikamise käsu ja tõotas, et tema viljatust naisest saavad põlvnema suured rahvad ja nende kuningad, siis «Aabraham heitis silmili maha, naeris ja ütles oma südames: «Kas peaks saja-aastasele poeg sündima? Või peaks üheksakümneaastane Saara sünnitama?»» Selle võib-olla kibedagi naeru muutis Issand Iisaki 21 sündimise läbi rõõmuks ja nimelt sellest rõõmust kõneleb Jeesus juutidele, kusjuures Ta ei pea silmas mitte ainult rõõmu ühe poja sündimise, vaid selles varjul oleva Lunastaja sündimise üle. Jeesus ei pea vajalikuks ennast «tõestada» vastupidi, Tema sõnul lasub tõestamiskohustus Tema süüdistajatel: «Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat?» (Jh 8:46) See ei tähenda siiski, nagu saaksid Jeesuse vastased ennast vabandada teadmatusega. Mõistmatusega küll, aga see ei ole mitte tahtmatu, vaid tahtlik ja teadlik mõistmatus, 22 s.t oma südame ja mõistuse sulgemine selgelt ilmutatud tõele: «Miks te ei mõista mu kõnet? Seepärast, et teie ei suuda kuulata minu sõna. Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi Kui ma räägin tõtt, miks te siis ei usu mind? Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast Aga nüüd te otsite võimalust tappa mind inimest, kes ma olen teile rääkinud tõtt, mida ma Jumala juures olen kuulnud» (Jh 8:43j.46j.40) Jumal ise on see, kes Jeesusest tunnistust annab, kes Teda austab (või «ülistab», nagu Jh 8:54 viimases eestikeelses redaktsioonis). Korduvad viited Aabrahamile läbi kogu kaheksanda peatüki (kokku 11 korda) näitavad, et Jumala poolt Tema kohta antavast tunnistusest ja Jumala sõnadest või kõnest rääkides peab Jeesus silmas mitte ainult [Vana Testamendi] Pühakirja, vaid üleüldse Jumala tegutsemist oma rahva ajaloos ehk lunastusloos: kõigest sellest peaks olema ühemõtteliselt ja enesestmõistetavalt selge, et Viitena Kristusele vrd Gl 3:16. Nimi י צ ח ק tähendab «ta naerab», «[see, kes] naerab]. Selle nime käskis Jumal ise Aabrahamil oma pojale panna (1Ms 17:19). 22 Vrd Jh 9:41: «Kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu. Aga et te nüüd ütlete: «Meie näeme», siis jääb teie patt teile.

9 Oculi AD lugemisaasta 9/ Jumala ilmutus nii Pühakirjas kui Iisraeli rahva ajaloos on suunatud Jeesusele ning tunnistab Temast: «Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavese elu ja just need on, mis tunnistavad minust. Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu.» (Jh5:39j) Juudid süüdistavad Jeesust selles, et Temas on kuri vaim ja et Ta «teeb ennast Jumalaks» (vrd Jh 8:52j ja Jh 5:18). Jeesus näitab, et seeläbi mõistavad juudid ennast ise hukka, kuna Tema üle kohut mõistes ja Teda teotades hakkavad nad vastu Jumalale ja teotavad ka Teda, kes ometi on ainus legitiimne «uurija ja kohtunik» (Jh 8:50), s.t see, kelle ees on lahti kõikide südamete mõtted ja kavatsused ning kelle meelevallas on ka kõigi üle kohut mõista. Aga Jeesus läheb siit märksa kaugemale. Oleks raske kujutleda Tema vastaseid vääriti mõistmas sõnu: «Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina.» 23 Need on sõnad, mida kuuldes Jeesust Ketsemani aeda kinni võtma tulnud templivardjad taganesid ja maha kukkusid (Jh 18:6) ning mille peale Jeesust üle kuulanud ülempreester oma riided lõhki käristas, üteldes: «Mis tunnistajaid meil veel vaja on! Te olete ise kuulnud pühaduseteotust.» (Mk 14:62 64) Nende sõnadega tunnistab Jeesus sedasama, mida Ta veidi hiljem väljendab lausega: «Mina ja Isa oleme üks.» (Jh 10:30) Ja täpselt samamoodi, nagu siis, nii haarasid Tema vastased ka nüüd kivide järele, et Ta nendega surnuks visata (Jh 8:59; vrd Jh 10:31). Miks? Sest Ta «tegi ennast Jumalaga võrdseks», sisuliselt enda kohta Jumala nime kasutades. יהוה Jeesuse «aeg ei ole veel käes», nagu Ta enne Jeruusalemma tulemist oma vendadele ütles (Jh 7:6), seepärast Ta peidab end ära ja lahkub pühakojast (Jh 8:59). Äsja toimunud eneseilmutuse kontekstis aga ei saa seegi olla sügavama tähenduseta, vaid viitab tõenäoliselt kuna Jeesus on varasemalt iseennast Jumala templiga võrrelnud ja koguni selleks nimetanud (vrd Jh 2:19 22 ja Jh 4:23j) prohvet Hesekieli kirjeldatud Issanda auhiilguse lahkumisele templist (Hs 10). Kui lisame sellele taas ilmse seosena Hesekieli nägemustega Jeesuse poolt äsja lehtmajadepühal endast kui eluvee ja Püha Vaimu allikast kõneldu (Jh 7:37 39), mis täiendab juba varem Samaaria naisele öeldud sõnu «Kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks», siis võime Jh 8:59 napis sedastuses «Jeesus peitis enese ära ja lahkus pühakojast» näha põhjapanevat tunnistust sellest, et inimkätega 23 Vt vastavat keelelist märkust.

10 Oculi AD lugemisaasta 10/ ehitatud templist lahkumisega kinnitab Jeesus, et Tema on tõeline Jumala Tempel, millest lähtuv eluvee jõgi toob elu kõikjale, kuhu see voolab (vrd Hs 47). 24 Jeesus peidab ennast oma vaenlaste eest ning lahkub röövliurkaks tehtud pühakojast, kus Teda tappa tahetakse, ent Ta ei peida ennast nende eest, kes Ta vastu võtavad, Temasse usuvad ja Tema kirkust näevad. Ta ei lahku nendest, kelle keskele Ta lihaks saades on oma telgi üles löönud (vrd Jh 1:1 18). Siinkohal ei saa olla juhuslik seegi, et kohe järgmiseks (Jh 9) toob evangelist meieni loo sellest, kuidas üks pimedalt sündinu nägijaks saab vastandina neile, kes ennast nägijaiks pidades osutuvad tegelikult kurjast ja patust pimestatuiks. Jutluseks Paastuaja kolmanda pühapäeva vanakiriklik nimi Oculi «Silmad» pärineb nagu eelnevagi pühapäeva nimi 25. psalmist, sedapuhku 15. salmist: «Mu silmad on alati Issanda poole, sest Tema tõmbab mu jalad võrgust välja.» Pühapäeva teemaks on EELK Kirikukäsiraamatu järgi «Jeesus kurjuse võimu võitja». Käsiraamat juhatab pühapäeva sisse järgmiselt: «Ülestõusmispühadele eelnev aeg oli algkirikus ristimiseks ettevalmistumise aeg ja sellega liitus eksortsism kurjuse võimu väljaajamiseks. Selle pühapäeva teema haakub esimese paastuaja pühapäevaga ja kutsub inimest mõtlema, kelle poolel ta seisab.» Pühapäeva vanakiriklik Evangeelium (Lk 11:14 28) kõneleb eeskätt sellest, kuidas Jeesust süüdistati pärast ühe kurja vaimu väljaajamist koostöös saatana endaga Jeesus lükkas selle süüdistuse otsustavalt tagasi ja seadis oma kuulajad kompromissitu valiku ette: «Kes ei ole minuga, see on minu vastu, kes ei kogu minuga, see pillab.» (Lk 11:23) Siin on nähtav sarnasus EELK Kirikukäsiraamatu lugemiskava kolmanda lugemisaasta Evangeeliumiga (Jh 8:46 59), kus Jeesus seisab silmitsi samasuguste süüdistustega, kusjuures neile vastates ei piirdu Ta mitte ainult nende tõrjumisega, vaid läheb palju kaugemale, näidates, et Teda süüdistades ja teotades süüdistavad ja teotavad Tema vastased Jumalat ennast. Luuka evangeeliumis ütleb Jeesus: «Aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurje vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde.» (Lk 11:20), Johannese Evangeeliumis: «Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei näe surma iialgi!» (Jh 8:47.51) 24 Kiriku pärimus näeb siin seost ka Jeesusele vahetult pärast Tema surma löödud piigihaavast voolanud vee ja verega (Jh 19:34), mis ühtlasi sümboliseerivad ristimist ja armulauasakramenti.

11 Oculi AD lugemisaasta 11/ Kolmanda lugemisaasta Vana Testamendi lugemine (Jr 7:23 26) on osa prohvet Jeremija kaudu Jeruusalemma rahvale esitatud kutsest meeleparandusele ja väärast jumalateenistusest pöördumisele, kusjuures tegemist ei ole kuigi lootusrikka kutsega, seepärast kaasneb sellega tõsine ettekuulutus Issandast tagenenud rahvast paratamatult tabavast rängast karistusest. Epistel (1Jh 5:18 20) ühelt poolt julgustab tunnistusega Jeesusest Kristusest kui tõelisest Jumalast, kelles on igavene elu, teiselt poolt aga manitseb hoiduma patu ja kurja eest. Epistlis on olulisel kohal, seda Evangeeliumiga sidudes, küsimus Jumala ja Tema sõna õigest mõistmisest: «Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises, tema Pojas Jeesuses Kristuses.» See õige mõistmine, mis on neil, kes usuvad Jeesusesse, vastandub Tema vastaste tahtlikule ja süülisele mõistmatusele: «Kui ma räägin tõtt, miks te siis ei usu mind? Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast.» (Jh 8:46j) Jutlus võiks ka pühapäeva algussalmi silmas pidades keskenduda Jeesusele, kes on tulnud, et maailma valgusena (vrd Jh 8:) tõmmata Temasse uskujate jalad välja hukatusevõrgust; kellest tunnistavad kõik Jumala poolt nii Pühakirjas kui aja- ja lunastusloo kaudu kõneldud sõnad ning kelles ainsana on igavene elu sest need, kes Temasse ei usu, surevad oma pattudesse (vrd Jh 8:21.24). Jutluse võib ehitada üles näiteks järgmiste punktidena: 1. Jeesuse avalik tegevus oli algusest peale märgistatud vastasseisust rahvajuhtide, eriti usuliste liidritega. Selle formaalseks põhjuseks (või õigemini ettekäändeks) oli variseride ja preesterkonna võitlus n-ö religioosse puhtuse eest ja jumalateotuse vastu. Tegelik põhjus oli aga selles, et Jeesus olles mitte lihtsalt patuta inimene, vaid Jumala Poeg oli ja on oma pühaduse ja õigusega elavaks etteheiteks kõigile patustele, kelle hulgast mitte ükski inimene ei ole välja arvatud. 2. «Parim kaitse on rünnak» seetõttu süüdistati Jeesust ennast patus ja jumalateotuses. Kuna Ta on Jumal, tähendavad taolised süüdistused iseenesest jumalateotust. Ning lisaks sellele sulgevad inimesele tee Jumala armu juurde tulemuseks on «suremine oma pattudesse». Jumal läkitas oma Poja kui ainsa pääsetee, ainsa võimaluse pärida igavene elu Teda tagasi lükates lükkab inimene tagasi Jumala päästva armukäe. 3. Kui selle tulemuseks on, et Jeesus «peidab ennast ära ja lahkub» (vrd Jh 8:59), siis on tegemist justkui igavese, lootusetu surmaotsusega. «Jeesus peitis enese ära ja lahkus» need on hirmuäratavad sõnad, mida keegi meist loodetavasti ei pea kunagi enda kohta öelduna kuulma. Meie lootus ja julgustus on aga, et nii need sõnad kui kogu evangeelium on kirja pandud mitte meie hukkamõistmiseks, vaid

12 Oculi AD lugemisaasta / selleks, et võiksime kord kuulda hoopis teistsuguseid sõnu sõnu, mis toovad meile elu ja õndsuse. Selleks aga peame olema nende hulgas, kes, olles Jumalast, on võimelised kuulma Tema sõnu, ja kõige olulisemana võtma vastu selle igavese Sõna, kes oli alguses, kes oli Jumala juures ja kes on Jumal ning kes on saanud lihaks, et meie võiksime Tema kirkust nähes saada osa Jumala õndsakstegevast armust ja tõest.

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Aprill Mai Juuni 2016 Matteuse Matteuse evangeelium evangeelium Andy Nash Nimi Aadress Telefon Aprill, mai, juuni 2016

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Originaali tiitel: Clinton Wahlen The Book of James Clinton Wahlen Jaakobuse kiri Tõlge: AKEL 2014 Tõlkija: Mall Kaaver Toimetajad: Toivo Kaasik, Ly Kaasik Kujundaja: Indrek Ploompuu Trükkis: Vali Press

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik IIIssand pööras PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest." Ii 42:10 PÜHA PEREKOND ] Jõuluaja 1. pühapäev 52/1 nädal: 30. detsember 2018? 5. jaanuar 2019 Jõuluaja

Rohkem

Koguduse Teated

Koguduse Teated MAI 2019 NR. 3 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church 1927 Riverside Dr. Los Angeles CA 90039 Õpetaja: Enn Auksmann 18 Flaxwood Irvine, CA 92614 Tel. (949) 387-4109 Mob. (310) 745-0450 padrepaul@mac.com Esimees:

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid Ootame teie kommentaare ja

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 Kad-Esh MAP Ministries P.O. Box 540271 Grand Prairie, Texas 75054, USA PO Box 590, Jerusalem 91004, Israel www.kad-esh.org Copyright

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID OLLA KRISTUSE JÄRELKÄIJA Bertram Melbourne Jaanuar, veebruar, märts Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2008 Täiskasvanute hingamispäevakooli

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd PIISKOP TIIT SALUMÄE AMETISSE SEADMINE HAAPSALUS apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päeval, 1. mail 2015 kell 12 Haapsalu Toom-Niguliste kirikus PROTSESSIOON kirikusse Diakonid Preestrid Abipraostid

Rohkem

Iisraeli Lootus

Iisraeli Lootus Iisraeli Lootus President Russell M. Nelson ja õde Wendy W. Nelson Me oleme õde Nelsoniga ülimalt rõõmsad, et saame täna siin teiega koos olla. Meile väga meeldib olla koos teie, Viimse Aja Pühade Jeesuse

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons.

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons. Püha Keele Instituudi õpetab heebrea keeles Piiblit. Pakume tasuta forty õppetund video muidugi nn heebrea Quest ", et saab vaadata meie kodulehelt www.holylanguage.com Meie tasuta heebrea juhend õpetab,

Rohkem

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Lakewoodi koguduse teated

Lakewoodi koguduse teated EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIKU Lakewoodi Pühavaimu koguduse TEATED Detsember 2016-aprill 2017 TEENISTUSTE ALGAMISAEG kell 11:00 Service in English every third Sunday at 11 am Inimesi tuleb idast

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID Nimi Aadress

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039 Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole veel saabunud 80119 Palm Circle Dr. 11033 Braddock Dr.

Rohkem

UA-2014.indd

UA-2014.indd INIMESE VARJATUD MINA: UNUSTATUD SEESMISE INIMESE ASPEKT PAULUSEL 1 Sissejuhatus Apostel Paulus on varakristliku inimesekäsitluse uurimise seisukohalt primaarne allikas üsna mitmel põhjusel. Esiteks on

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Microsoft Word - Pantokrator nr 32 eesti veebruar 2015.doc

Microsoft Word - Pantokrator nr 32 eesti veebruar 2015.doc EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonna LEHT No 2 (32) Veebruar 2015 Suure paastu läkitus EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonna vaimulikele, kloostrielanikele ja koguduste liikmetele Kristuses armsad isad, vennad

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian E

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian E EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN 1736-3284 Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled näinud ja kuulnud. (Ap. 22,15) Me tunnistame armu,

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid:

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: 2.03. Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev. Aadama

Rohkem

President Toomas Hendrik Ilves Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeval Kadriorus, presidendi kantselei roosiaias 20. augustil 2016

President Toomas Hendrik Ilves Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeval Kadriorus, presidendi kantselei roosiaias 20. augustil 2016 Tere, Eesti. Täna tähistame olulist hetke: oleme veerand sajandit olnud uuesti vabad. Vabad inimeste ja riigina. Kui vaatame eesti rahva minevikku, siis märkame oma eneseteadvuse ja kultuuri edenemises

Rohkem

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus APRILL 2016 KEVAD ON PÜHADE AEG. Kevad on suurte kiriklike pühade aeg. Pühitseme ülestõusmispühi, taevaminemispüh

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus APRILL 2016 KEVAD ON PÜHADE AEG. Kevad on suurte kiriklike pühade aeg. Pühitseme ülestõusmispühi, taevaminemispüh EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus APRILL 2016 KEVAD ON PÜHADE AEG. Kevad on suurte kiriklike pühade aeg. Pühitseme ülestõusmispühi, taevaminemispüha, nelipüha ja Püha Kolmainsuse päeva. Ülestõusmispühad

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Väljaandja: Kultuuriminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 160, 2282 Kultuurimälestiseks tunnistamine Vastu võetud

Väljaandja: Kultuuriminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 160, 2282 Kultuurimälestiseks tunnistamine Vastu võetud Väljaandja: Kultuuriminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 160, 2282 Vastu võetud 22.11.1999 nr 24 Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538;

Rohkem

teabeleht nr.2

teabeleht nr.2 Aprill 2000 Läänemaa Õigeusklike Teabeleht nr.2 Metropoliit Stefanuse visitatsioon Uue-Virtsu kogudusse toimub 29.aprillil: Saabumine Kõmsi 13.00 Liturgia Kõmsi kogudusemajas 13.30 Järgneb kohtumine koguduse

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Nelikaare_10_2010.indd

Nelikaare_10_2010.indd EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 10 (28) Oktoober 2010 LEHES Mõõda neid, kes kummardavad Francis Frangipane... lk 2 Taevaline mees Paul Hattaway... lk 2 10 nõuannet kuidas võidelda hirmu vastu Jentezen

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Väärtusõpetus

Väärtusõpetus Väärtusõpetus I Õppe- ja kasvatuseesmärgid Taotletakse, et õpilane: 1) suhtub lugupidavalt erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse, mis ei ole inimsusevastased; tunneb ära eelarvamusliku ja

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

UA indd

UA indd KONFLIKTIST OSADUSENI JA OIKUMEENILINE LIIKUMINE LUTERLIKUST VAATEPUNKTIST 1 Tiit Pädamile 60. sünnipäevaks Thomas-Andreas Põder Abstrakt Luterlaste ja katoliiklaste üleilmse ühiskomisjoni uurimisraport

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus MÄRTS 2019 Tervitan sind, lehe lugeja. Mul on hea meel, et kogudus on panustanud oma lehe tegemisse. Iga kogudus

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus MÄRTS 2019 Tervitan sind, lehe lugeja. Mul on hea meel, et kogudus on panustanud oma lehe tegemisse. Iga kogudus EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus MÄRTS 2019 Tervitan sind, lehe lugeja. Mul on hea meel, et kogudus on panustanud oma lehe tegemisse. Iga kogudus mõtleb oma info levitamisele. Mõttest teostuseni aitavad

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem