Arvamusfestivali Haridusala 2019 KOKKUVÕTE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Arvamusfestivali Haridusala 2019 KOKKUVÕTE"

Väljavõte

1 Arvamusfestivali Haridusala 2019 KOKKUVÕTE

2 Sissejuhatus ja siht toimunud Arvamusfestivali Haridusalal arutati selle üle, mida on haridusvaldkonnas vaja võtta fookusesse ja mida teha, et aastal 2035 oleks tagatud Eesti riigi, kultuuri ja ühiskonna jätkusuutlikkus Aruteludes lähtuti ideest, et haridussüsteemi on vaja pidevalt arendada, sest just haridus on Eesti jätkusuutlikkuse tagajaks. Ühiskond muutub, vajadused muutuvad ja sellega peab ka kool ja lasteaed muutuma. Muutus ei tule päevapealt, vaid vajab alustuseks suhtumise ning ka mõtteviisi muutust. Uuriti vastuseid küsimustele - Millise sihi peaksime endale võtma. Mida tuleks õppida? Mida saame pakkuda? Kuidas kohaneda? Tuleviku haridus peaks olema Eesti jätkusuutlikkuse ja demokraatia huvides ning arvestama tuleviku otsustaja, juhi, õppija vajadustega. Arutelude tulemuseks oli saada nii haridusekspertidelt kui ka avalikkuselt lahendusi ja sisendit haridusstrateegiale. Soovime luua keskkonna aruteludele, milles mõtleme hariduse tuleviku üle ning selgitame välja, kuidas ja millega osapooled on suutelised ja valmis panustama. Samal ajal jätame ruumi mõtlemiseks ja kahtlemiseks, sest teame, et mitmekesisus mõtetest ja hariduses on kasulik. Anname ka võimaluse Hariduse alal küsida asjade kohta, mis tekitavad hirmu või mida pole seni julgenud oma koolidirektorilt, kaaslaselt või õpetajalt küsida. Haridusala on turvaline õpikeskkond, kus saab küsida, uurida, kaasa mõelda ning kaasa rääkida. Arutelude tulemusena taotleti, et osalejad pakuvad lahendusi, mis annavad sisendit kõigile hariduse tulevikuga seotud ettepanekutele ja ühtlasi strateegilistele plaanidele. Lahenduste põhjal koostavad arutelude korraldajad järeldused ja ettepanekud avaldatakse Huvitava Kooli blogis ja suunatakse edasi Haridus strateegia sisendiks. Arutelude korraldamisel peame oluliseks publikut aktiivselt kaasavaid meetodeid ning anda võrdselt sõna nii haridusekspertidele kui haridusvälistele inimestele. Arutelu ala üheks lisaeesmärgiks on ka tuua kokku ühe katuse alla haridusvaldkonna erinevaid sihtgruppe - õpilased, õpetajad poliitikud, lapsevanemad, koostööpartnerid jne ja kasutada selleks erinevaid meetodeid, mis innustavad aktiivselt panustama nii ettepanekute esitamisse kui ka elluviimisse kogukonnas. 1

3 Haridusala 2019 Haridusalal toimus kaheksa erinevat arutelu. Arutelude eestvedaja oli Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool ning sisuloojad, DD Stratlab, SA Innove Rajaleidja, SA Kutsekoda, Mainori Kõrgkool, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus, ELAL, MLA Viimsi lasteaiad ja mitmed teised haridusega seotud partnerite ja organisatsioonide esindajad. Laval esines rohkem kui 50 inimest. Teemad läksid inimestele korda. Arutelud olid väga populaarsed, sest seekord katsetati ka erinevaid formaate, mille kaudu üritati inimesi paremini aruteludesse kaasata.toimus paneele, foorumteatrit, grupitöid, paaris arutelu, suud puhataks saate formaadis vestlus jpm. Hinnanguliselt osales igal arutelul vähemalt inimest. ( 42 tooli olid iga arutelu ajal kasutuses. Lisaks istusid inimesed kotttoolidel või piknikulinadel ala ümber.) Laupäeva esimesel arutelul loendasime 130 osalejaid. Haridusala külastas kahe päeva jooksul umbes 600 inimest. 2

4 Piltidega saab tutvuda nii Huvitava Kooli Facebooki ürituse all kui ka lingilt: Haridusalal toimunud arutelusid saab juba järelkuulata! /sets/af2019-haridusala Strateegilised sõnumid Kes päriselt õpetab - õpetaja või influencer? #tulevikuharidus/oskusedjamõtlemine #tulevikuharidus/õpetajaonmõjutaja Probleem: Uute arvamusliidrite (influencerite) olulisust on vähe teadvustatud, mistõttu on uudne ka õpetaja roll influenceri ja õpilaste vahelise suhte kujundamisel. Selleks, et õpetaja saaks tuua noortele olulisi teemasid (ja isikuid) kooli ja tundidesse, et õpilastega paremini suhestuda, peab ta ise olema positiivne iidol ja mõjutaja. Õpilasi ümbritseb nii palju informatsiooni, mõjukanaleid, raamatuid ja filme, kuidas selles kõiges toetada ka õpetaja kui mõjutaja autoriteeti? Strateegilised sõnumid: - Vajalik tihedam koostöö õpetajate ja influencerite vahel, et koostöiselt õpilasi toetada. - Õpetaja võiks kasutada sotsiaalmeedia vahendeid, et seal head sisu luua ning leida sealt head sisu, millega koolitundi mitmekülgsemaks teha - Lapsevanemad võiks suunata lapsi ise harivat sisu looma - Lapsevanema ja õpetajana on oluline kuulata, küsida ja lasta õpilasel rääkida endale huvipakkuvast ilma kohest hinnangut andmata Meie noored on maailma tipus loodus- ja täppisteadustes, kuid inseneride järelkasv puudub. #tulevikuharidus/uuedoskused #tulevikutöö #OSKA Probleem: Kuigi PISA testi järgi on Eesti noored loodus- ja täppisteadustes maailma parimad, ei minda piisavalt tehnilisi erialasid õppima ega soovita seal töötada. Strateegilised sõnumid: - Kasutamata on erisuguseid võimalusi, kuidas suurendada inseneeria õppimise kvaliteeti - avastusõpe, süvaõpe, IB-õpe, koostöö ettevõtjatega - kuigi häid praktikaid selleks juba on - Oluline on õpetajate motiveeritus inseneeriat õpetada ja oleks vajadusel motiveeritud end selleks arendama Logopeediga ja logopeedita. Lahendused, mis leevendavad tugispetsialistide puudust #tulevikuharidus/sotsiaalneturvavõrk Probleem: pole kasutatud kõiki võimalusi, mis täna on olemas selleks, et isegi vähese ressursi puhul saaksid kõik lapsed vajalikku abi. Strateegilised sõnumid: 3

5 - omavalitsuse haridusasutustes töötavate tugispetsialistide kokku koondamise esmatasandi keskusesse - Leida selgeid ja efektiivseid võimalusi koordineerida tugispetsialistide omavahelist tööjaotust - Tugispetsialistide teenuseid võiks pakkuda ka videosilla vahendusel. - Ühised koolitused omavalitsuse haridusjuhtidele Tuleviku lasteaed - mõtteviisist algab muutus #tulevikuharidus/elukestevõpe Probleem: Missugune on tuleviku lasteaed. Kaaluti võimalikke tulevikusuundi alushariduses ja kaardistada peamised muutust vajavad valdkonnad. Arutelu kokkuvõte alateemade kaupa: Milline on lasteaed tulevikus 15. aasta pärast? - Strateegiline sõnum: tuleviku lasteaias peaks kogu õppeprotsess toimuma mängu kaudu ja lapsest lähtuvalt. Milline roll on õpetajal tulevikulasteaias? - Tähtis on õpetaja loovus ja võime luua õpetlikke mänge. - Lisaks peeti vajalikuks lapsevanemate koolitamist. - Veel enam on tuleviku muutuste suunas vajalik muuta mõtteviisi nii õpetajate kui ka juhtkonna seas, et efektiivselt muutuste poole liikuda. - Õpetaja peab olema oma valikutes vaba. - Siiani on murekohti, mis teevad õpetaja töö raskeks. Tuleks leida lahendus järgnevatele probleemkohtadele - lasteaialapse päev on liiga pikk, lasteaiarühmad on liiga suured, puudu on tugipersonalist, eriti logopeedidest. Milliseid tulevikoskusi annab lasteaed lapsele kooli kaasa? - Koostööoskus, loovus ja mänguline õppimine Mina, õpetajaks?! #tulevikuharidus/õpetaja #tulevikuharidus/õpetajatemobiilsus Probleem: vananev õpetajaskond, stabiilse sissetuleva jõu vähesus ja üleüldine õpetajate põud nii maa- kui ka linnakoolides. Strateegilised sõnumid: - Selleks, et õpetaja jääks kooli peame uuesti mõtestama, milliseid õpetajaid me oma lastele soovime ja seda mõtet lahti harutades võiksimegi jõuda lahendusteni. - Alustavale õpetajale on tarvis toetavat keskkonda - selle eest peab hoolitsema nii alustav õpetaja, kooli juhtkond kui ka kaaskolleegid. Täpsed näpunäited on Alustavat Õpetajat Toetava Kooli kodulehel - Õpetaja töös on oluline osa ka lapsevanematel, kellelt võiks oodata mõistvat ja koostööaldist suhtumist. - Töömotivatsiooni tõstab hooliv kollektiiv, hea läbisaamine ning koostöö kolleegidega. - Ümbritsevate toetusele lisaks peab noor õpetaja olema julge abi küsima. Pole vaja karta teiste halvakspanu. Oluline on öelda, et sul on abi vaja, siis saavad teised toetada. 4

6 Kes võttis õpetajatelt autoriteedi? #tulevikuharidus/õpetajaloovus #tulevikuharidus/suhted koolis Arutelu keskendus konfliktsituatsiooni lahendamisest, kus üritati mõista õpilase, lapsevanema, koolijuhi ja õpetaja vajadusi ja võimalik versioone konflikti lahendamiseks. Strateegiline sõnum: - Õpetaja on see, kes peab märkama ja ennetama situatsioone - Õpetaja peab end kehtestama suhetes nii õpilaste, vanemate kui ka juhtkonnaga. Reeglid ja nendele kindlaks jäämine on oluline osa õpetaja tööst Tuleviku kõrgharidus #elukestevõpe #kõrgharidus Kas haridus on unistuste elluviija ja ilusa elu tagaja, millised trendid kujundavad hariduselu homme? Oleme hoogsalt astumas mitmekesisesse haridus- ja tööelu trendide maailma: elukestev õpe, töökohapõhine õpe, e-õpe, voucher, vabakutselisus, kodukontor, üldpädevuste olulisus, erialateadmiste lühiajalisus, tehnoloogia areng. Paneme kokku visioonipildi kõrgkooli õppest ja õppejõu näost, rollidest ja edukuskriteeriumitest aastal 2030, tagamaks tudengisõbralik, tööandjate ja riigi ootustele vastav ning mõnus, pöörane ja praktiline haridus. Strateegiline sõnum: - Selleks, et liituda õppijakeskse õpetamise ja personaliseeritud õppe poole, on üks võimalus viia mõned õppetegevused virtuaalsesse keskkonda (nt loengud) - Kõrgkoolist saadav kaasõpilaste võrgustik on väga oluline nii õppes kui ka õppevälises (tuleviku koostöö). - Üldpädevuste arendamine alus- ja põhihariduses on väga oluline. Praegu pööratakse üldpädevuste omandamisele tähelepanu järjest hiljem, mistõttu tuleb lüngad täita kõrghariduses. - Välistudengite kaasamisel on oluline, et tudengitest saaksid Eesti saadikud üle kogu maailma, kus Eestis õppinud, Eestit tundvad ja kohalike hulgas kontakte omavad õppurid hakkavad Eesti firmadega koostööd tegema või aitavad Eesti firmadel välismaal siseneda. Hea haridus on luksus? #tulevikuharidus #haridussüsteemkättesaadavus Probleem: hea hariduse subjektiivsed aspektid ei ole selged. Tekkinud on linna ja maakooli vastandumisega seotud müüdid. Srateegilised sõnumid: - hea haridus peab pakkuma individuaalset lähenemist, valikuvõimalusi ning ette valmistama eluks eneseks. - olenemata haridusasutusest peaks hea haridus Eestis olema siiski põhiõigus ja tõesti tagatud igas riigi nurgas. 5

7 - Kooli täit potentsiaali rakendamist takistavad eritüüpi koolidel erinevad aspektid, kuid põhilised on laiskus, inimeste soovimatus muutuste kaasa minne, harjumused kolleegide hoiakud ja väärtused. - Koolijuhi põhiline ülesanne on juhtida oma tiimi ja olla hea suhtekorraldaja. - Kui sa oled õpetaja või koolijuht, siis küsi endal kas mu laps tahaks seda, kas see oleks mu lapsele hea? 6

8 Arutelude kokkuvõtted Arvamusfestivali haridusala arutelud kõnestasid paljusid, mida näitas suur kuulajate ja kaasarääkijate hulk. Kui sul on nüüd kahju, et ei saanud osaleda, siis ära murra meelt. Siin on ülevaade toimunud arutelude põhipunktidest. Kes päriselt õpetab õpetaja või influncer? Reedel, 9.08 kell Osalejad: Inga Kukk (lapsevanem); Merilin Taimre (influencer ja blogi Paljas Porgand asutaja); Roomet Poom (Youtuber); Robin Koovit (õpilane, Viljandi Gümnaasium - Aasta Kool 2019); Martin Pent (õpetaja, Haljala Kool). Arutelujuht : Kärt Lehis (DD Stratlab) Link lindistusele: SIIN Teksti autor: Annika Vorobjova/Kärt Lehis Haridusala avalöögi andis Huvitava Kooli arutelu Kes päriselt õpetab õpetaja või influncer?, mis tõi haridusalale ebaharilikke külalisi nagu blogijad ja youtuberid. Arutelus mõeldi selle üle, millised kanalid ja isikud on tänapäeval laste jaoks suurimad mõjutajad ja millist infot lapsed nendest allikatest saavad. Arutelu pealkirjast tulenevalt võiks oletada, et vaieldi, kas lapsele on rohkem mõju sotsiaalmeedia influenceril või õpetajal, kuid põhiliseks küsimuseks jäi, kas õpetaja tänapäeval üldse mõjutab lapsi. Sotsiaalmeedia tugevas mõjus ei saa enam kahelda, ning see jõuab lasteni pidevalt ja palju rohkemaid kanaleid pidi kui õpetaja suudab. Publikult tuli siiski mõtteid, kuidas õpetaja võiks muutuda olulisemaks näiteks hakata aktiivseks sotsiaalmeedia kasutajaks, jagades õpilastele arendavat sisu ja infot internetis. See idee oli aga nii mõnelegi vastumeelt, sest on ammu teada, et õpetajatel on tänapäeval niigi liigseid rolle ja ülesandeid ning selline vastutus oleks ülemäärane. Lisaks tuletati meelde, et kooli ega õpetaja eesmärk pole meelt lahutada. Samal ajal soovitati rohkem rõhutada õpetajate koostööle blogijatega/õpilaste influenceritega, kes saavad õpilastele arusaadavas keeles rääkida tähtsatest teemadest. Näiteks toodi kanaleid, mis loovad harivat sisu alates bioloogiast kuni ajalooni, mida õpetajad saavad kasutada osana õppematerjalist ning luua mitmekülgsem koolitund. Õpetaja ei pea muutuma iga moevoolu järgi. Ta võib jääb iseendaks, oma isiksuse, väärtuste ja professionaalsusega, kuid peab siiski arvestama õpilaste huvide ja harjumustega. Kõike seda arvestades tundub tänapäeval õpetaja olla keeruline. Samal ajal muutub see aina põnevamaks, sest uus maailma toob suuremat vajadut kriitlise mõtlemise järele õpilased avastavad, uurivad ning küsivad aina huvitavamaid ja mitmekülgsemaid küsimusi ning toetava ja mõistva õpetaja olemasolul saab luua soodsat keskkonda õppimiseks ja arenemiseks. Arutelus ei unustatud ka vanemate panust. Leiti, et nad võiks mõelda kaasa, millist tegelikku panust toob sotsiaalmeedia sisu. Isegi siis, kui meediakanali sisu pole vanema arvates kõige mõistlikum, ei tohiks keelata selle sisu vaatamist, sest igast asjast võib leida hetki, millest 7

9 õppida ning vanema roll selle juures on esmatähtis leida aega vaadata koos lapsega neid materjale ning uurida ja arutleda, miks nii tehakse ning miks miski on halb või võib halvasti mõjuda. Meie noored on maailma tipus loodus- ja täppisteadustes, kuid inseneride järelkasv puudub. Reedel, 9.08 kell Osalejad: Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, TalTech i õppeprorektor Hendrik Voll, Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Marcus Ehasoo, Tartu Tamme Gümnaasiumi tehnoloogia õppesuuna juht ja füüsikaõpetaja Agnes Vask. Arutelujuht : Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma Tekst: Õpetajate Leht (23.08) - Miks napib noortel huvi tehniliste erialade vastu? Autor: Raivo Juurak Link lindistusele: SIIN Logopeediga ja logopeedita. Lahendused, mis leevendavad tugispetsialistide puudust Reedel, 9.08 kell Osalejad: Mailis Reps Haridus- ja Teadusminister, Terje Jürivete: Pärnu linna kaasava hariduse spetsialist, Aaro Nursi: logopeedide kutsekomisjoni liige ning Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juht, Karin Soosalu, Neeme kooli direktor, Marie Petrovitš: Innove Rajaleidja videologopeed, Tiina Kütt: Innove Rajaleidja Lääne-Eesti piirkonna juht, Piret Liba: Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna nõunik. Arutelujuht: Tandemjuhivad Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht Nele Labi ja Haapsalu Linnavalitsuse abilinnapea hariduse alal Liina Põld Link lindistusele: SIIN Teksti autor: Madiken Kütt Logopeediga ja logopeedita. Lahendused, mis leevendavad tugispetsialistide puudust Tänavusel Arvamusfestivali Haridusalal arutleti Innove Rajaleidja eestvedamisel hariduse tugispetsialistide (eriti logopeedide, eripedagoogide ja psühholoogide) puuduse leevendamise võimaluste üle. Arutelu kogunes kuulama enam kui sada inimest, kellest mitmed võtsid ka sõna. Keskeltläbi töötab Eestis praegu üks tugispetsialist umbes 500 õpilase kohta. Seejuures tuge vajab rohkem kui 20% õpilastest. OSKA raportid näitavad, et kasvu ja asendusvajaduse tõttu oleks igal aastal vaja juurde 25 logopeedi, 11 psühholoogi ja 42 eripedagoogi. Murettekitav on spetsialistide kõrge keskmine vanus rohkem kui pooled logopeedidest on üle 50-aastased, 8

10 enam kui veerand logopeedidest on üle 60-aastased. Maapiirkondades ei ole igale tugispetsialistile täiskoormust pakkuda, 61% logopeedidest haridussüsteemis töötavad osakoormusega. Et olukord pikas plaanis paraneks, on juba suurendatud antud erialade vastuvõttu ülikoolides ning lisandunud päevaõppe kõrvale sessioonõppe vorm. Riik on suurendanud koolipidajate rahastust tugiteenuste pakkumiseks, keskmine hariduse tugispetsialisti töötasu aastal oli 1202 eurot ning alates aastast saavad tugispetsialistid taotleda ka lähtetoetust). Suuresti PGS-i muudatuste tulemusena kasvas aastal koolides tugispetsialistina töötavate inimeste arv 21%. Arvamusfestivalil oli meie eesmärgiks hoiduda puuduse üle kurtmisest ning keskenduda konstruktiivsetele ja konkreetsetele lahendustele, mis aitaksid tugispetsialistide puudust nüüd ja kohe leevendada. Paneelis osalesid haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Pärnu linna kaasava hariduse spetsialist Terje Jürivete, Logopeedide kutsekomisjoni liige ning Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juht Aaro Nursi, Innove Rajaleidja Lääne-Eesti piirkonna juht Tiina Kütt, Neeme kooli direktor Karin Soosalu, Innove Rajaleidja videologopeed Marie Petrovitš ning Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna nõunik Piret Liba. Arutelu modereerisid Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht Nele Labi ja Haapsalu Linnavalitsuse abilinnapea hariduse alal Liina Põld. Osalejad tõid näiteid headest praktikatest, mida saab ja võiks haridusasutustes ning omavalitsustes rakendada. Jürivete, Nursi ja Kütt kirjeldasid puuduse leevendamise ühe olulisema lahendusena omavalitsuse haridusasutustes töötavate tugispetsialistide kokku koondamise esmatasandi keskusesse. Kui ühel koolil või lasteaial on tihti pakkuda vaid osakoormusega tugispetsialisti kohta ning see ei ole tööotsijate seas atraktiivne võimalus, siis esmatasandi keskus annab täiskoha ühe tööandja juures. Ühises keskuses töötamine võimaldab värvata tudengeid abispetsialistidena, kes saavad kutseliste kolleegide juhendamisel tegeleda kergemate juhtumitega. Keskuses saab koostada ekspertrühmasid, koguda ja jagada omavahel häid praktikaid, arutada juhtumite üle. Kusjuures lastega tegemise asukohaks jääb ikkagi haridusasutus. Mis aga kõige tähtsam, spetsialistide koondamine ühte asutusse võimaldab paremini koordineerida nende omavahelist tööjaotust, selgitasid Nursi ja Kütt. Vältida olukordi, kus üks lasteaed leiab endale ainult logopeedi, teine aga ainult eripedagoogi. Meie haridusasutustes on vanast ajast harjumus, et igas lasteaias ja algkoolis peab olema täiskohaga logopeed, kuid igapäevaselt tegelevad logopeedid lasteaias ka näiteks normaalse kõne arenguga laste kooliks ettevalmistamisega (mis on õpetaja töö) või koolis lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastega (mis on kergematel juhtudel klassiõpetaja, raskematel eripedagoogi pärusmaa). Kui logopeedid saaksid tegeleda ainult sellega, mida nad tegelikult õppinud on - kõneraviga - ei lähekski logopeede koguarvult nii palju vaja. Selle asjaolu tõid mitmeid kordi välja ka nii panelistide kui ka rahva seas olnud logopeedid ning haridusminister. Mailis Repsi hinnangul on vaja ühiskonnas ümber hinnata lasteaia- ja kooliõpetaja tööülesanded. Vana harjumus, kus erivajadusega laps saadeti erispetsialisti juurde, ei toimi enam, sest eripedagoogilist tuge vajavate laste hulk on nii suur, et erisustega tegelemine 9

11 pole enam erijuhtum, vaid pedagoogi tavatöö. Haridussüsteem peab vastama laste vajadustele - milliste oskustega õpetajaid tänased lapsed vajavad, kui suuri (väikseid) klasse tänased lapsed vajavad. Tänastel õpetajatel on olemas eripedagoogiline ettevalmistus. Et julgustada õpetajaid oma eripedagoogilisi oskusi rakendama ja ülikoolis õpitud teadmisi värskendada, saab korraldada koolitusi - näiteks lugemise ja kirjutamise eeloskuste kujundamise koolitus lasteaiaõpetajaile, tõi Kütt näite. Lasteaia- ja klassiõpetajate, aga ka tugispetsialistide koormust reguleerida aitab õpetaja abi või abiõpetaja palkamine, keda on tööturul siiski oluliselt enam saada kui logopeede, eripedagooge või psühholooge. Karin Soosalu hinnangul on mitmete lihtsate olukordade lahendamise delegeerimine õpetajale ja abiõpetajate kaasamine oluline ka seepärast, et last on oluline märgata ja aidata kohe selles olukorras, kus ta hätta jääb. Kui vaja, viia klassiruumist ära, tagumisse pinki, diivanile või trepile, rääkida. Lapse pärast tunde spetsialisti juurde saatmine tundub aga lapsele nagu väike karistus. Soosalu kogemusel on lastel ka palju selliseid probleeme, mille lahendus on lihtsam ning mis ei peagi tugispetsialistini välja viima. Näiteks algavad ärevus, paha tuju ja kiusamine keskendumisraskustest, mida tingib väsitav ja lärmakas õhkkond koolis. Püüdes korraldada lastele võimalikult rahulik koolipäev (Neeme koolis puhkavad pooled õpilased samal ajal kui teine pool õpib, mis soosib koolimajas vaikust), vähenevad ka käitumisprobleemid ja õpiraskused. Lastele turvatunde pakkumiseks kasutab Neeme kool ka tugiõpilaste süsteemi. Igal õpilasel on endast vanem tugiõpilane, lapsed õpivad üksteist märkama ja teineteist aitama. Koolis on kehtestanud ja kõigile õpilastele selgelt kommunikeeritud reegel: märkamine ei ole kaebamine. Kõigile õpetajatele on selge reegel: iga täiskasvanu ülesanne on valmidus last kuulata, mitte ainult psühholoogi. Mitmed praktikud nii panelistide kui ka arutelu kuulajate seast rääkisid, et palju kasu on abi tugiteenuse tegeliku vajaduse hindamisest. Näiteks Haapsalus läksid korraga pensionile kolme lasteaia logopeedid, kellele ei olnud võimalik leida asendajat. Kõigis kolmes lasteaias käis logopeedi juures umbes 30 last. Rajaleidja keskus hindas ära kõik 90 logopeedi teenusel olnud last, mille käigus selgus, et tegelikult vajas kõneravi 30 last. Linn sai palgata kolme lasteaia peale ühe tugispetsialisti, kes tegeleb täistööajaga logopeediteenuse pakkumise, mitte muude ülesannetega. Sarnaselt lasi logopeedi teenust vajavad lapsed üle hinnata Neeme kool, kus selgus, et tegelikult vajab teenust vaid kaks last. Logopeedi värbamisest loobuti, selle asemel maksab omavalitsus kinni nende kahe lapse regulaarse sõidutamise Tallinnasse ja teenuse sealse eralogopeedi juures. Ülejäänud varasemalt logopeedi teenuse nimekirjas olnud õpilased vajasid tegelikult eripedagoogi või sedagi mitte. Sarnast lahendus ühes väikses maakoolis jagati ka publiku seast. Mingil määral aitab tugispetsialistide koormust vähendada ka dubleerivate hindamiste kaotamine. Mitmed omavalitsused osalevadki juba SKA, sotsiaalministeeriumi ja haridusministeeriumi hindamiste ühendamise pilootprogrammis. Hästi toimivad ka kohaliku tasandi kokkulepped, nt Haapsalus on leppinud asutused omavahel kokku, et koormuse vähendamiseks ja perekondade operatiivsemaks abistamiseks aktsepteerivad kohalik rehabilitatsioonikeskus ja Rajaleidja keskus teineteise koostatud hindamisi. 10

12 Rahva seast pakuti välja ka idee, et tugiteenuseid pakkuvatel asutustel võiks olla ühtne infosüsteem, kust on kõik lapsega varasemalt teistes asutustes tehtu näha. Minister Reps selgitas aga ära, et seda võimalust on aastaid arutatud ning seoses delikaatsete isikuandmete kaitsega ei saa sellist süsteemi olema. Ka Tiina Kütt märkis, et lastekaitse seisukohalt on oluline, et perekond saaks ise otsustada, mida ja kellele oma lapse kohta jagada. Kui spetsialisti tõesti võtta ei ole, näiteks välismaal elavate eesti laste või kaugemate maapiirkondade elanike aitamiseks, siis saab kasutada teenuse pakkumist videosilla vahendusel. Marie Petrovitš kirjeldas oma aastapikkust kogemust logopeedi teenuse pakkumisel logopeedita maakoolides. Koolis peab selleks olema vaikne ruum, arvuti, väga hea internetiühendus ja Skype programm. Väiksemate laste puhul ka abistaja, kes aitab arvutis õigeid nuppe vajutada. Logopeedilt nõuab selline lahendus vaid avatud meelt töövõtete kergeks kohendamiseks. Nii Petrovitši kui ka kooli töötajate ja lapsevanemate tagasiside on olnud positiivne - töö toimis, laste kõne areng tegi edusamme, koolid soovivad teenusega jätkata. Kui esialgu kartis Petrovitš, et ei leia lapsega ekraani vahendusel kontakti, siis tegelikult tekkisid kontakt ja usaldus nagu tavaliselt. Mõningaid poisse nimelt motiveeris tehnika kasutamine. Sarnast kogemust jagas ka üks kuulajaskonna seas viibinud logopeed. Rahva seast käidi välja ka idee korraldada iga-aastaseid ühiseid seminare omavalitsuste haridusjuhtidele, et mõtteid ja kogemusi regulaarselt vahetada. Arutelu tulemusel kokku kogutud lahendusi hakkab Innove Rajaleidja peatselt haridusasutuste ja koolipidajatega jagama. Kokku toimus Arvamusfestivali Haridusalal kahel päeval kaheksa arutelu, mis kõik toimusid pilgeni täidetud telgis. Arutelude populaarsus näitab, et haridusteemad lähevad inimestele korda! Ala õnnestumisele aitasid lisaks Innove Rajaleidjale kaasa Huvitav Kool, SA Kutsekoda, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor / EUAS, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus, DD StratLab, Eesti Lasteadnike Liit, MLA Viimsi lasteaiad. Tuleviku lasteaed - mõtteviisist algab muutus Reedel, 9.08 kell Osalejad: Tartu lasteaed Terake direktor Katrin Helendi ja õpetaja Jaana Koger, MLA Viimsi Lasteaiad direktor Maie Roos, Anija Valla Lasteaiad direktor Eda-Mai Tammiste, Tabasalu Teelahkme lasteaia direktor Anneli Laamann, kasvatusteadlane Kristi Vinter, HTM-i esindaja Kaidi Maask, Mailis Reps. Arutelujuht: Anneli Adermann Arutelu korraldajad: ELAL, MLA Viimsi lasteaiad Link lindistusele: SIIN Teksti autor: EDA-MAI TAMMISTE, Anija valla lasteaedade direktor 11

13 Arvamisest ja aruteludest arvamusfestivalil Möödunud nädalavahetusel Paides toimunud arvamusfestivalile oli koondunud nii oma ala spetsialiste, teadlasi, koolitajaid, poliitikuid, kultuuritegelasi ja teisi arvamusliidreid, kui ka lihtsalt huvilisi. Käisin minagi seal, osalesin nii korraldajana kui külastasin teiste korraldatud arutelusid, mis mind kõnetasid. Selle aasta festivali üldteema oli tulevik ning põhifookus oli asetatud kliimamuutuste teemadele. Pärast mitmel arutelul osalemist sain aru, kuidas võivad inimeste arusaamad erinevatest asjadest viia täiesti teistsuguse tulemuseni, kui ehk teema pealkirja põhjal oskasin oodata. Või kuidas vabalt kulgev arutelu koos loomingulise arutelujuhi ja publiku seas olevate julgemate inimeste arvamuste avaldamisega toob välja, kui erinevad me inimestena oleme ja kui erinevalt asjadest aru saame. See on väga huvitav ja samas ka hariv. Koos Viimsi Lasteaedade direktoriga organiseerisime arutelu, millest võttis osa ka haridusminister Mailis Reps. Teema oli Tuleviku lasteaed mõtteviisist algab muutus. Arutelu toimus kolme küsimuse ümber: milline on lasteaed tulevikus, milline roll on tulevikulasteaias õpetajal ning milliseid tulevikuoskusi annab lasteaed lapsele kooli kaasa. Publik võttis aktiivselt osa ning enim jäi kõlama, et tuleviku lasteaias peaks kogu õppeprotsess toimuma mängu kaudu ja lapsest lähtuvalt, seega tähtis on õpetaja loovus. Vajalikuks peeti lapsevanemate koolitamist ning toodi välja, et lasteaialapse päev on liiga pikk. Lisaks kõneldi sellest, et lasteaiarühmad on liiga suured, puudu on tugipersonalist, eriti logopeedidest, ning meil on veel palju asutusi, kus õpetaja ei saa olla õppeprotsessi juhina vaba, sest juhtkond on suletud mõtteviisiga ja vanas kinni. Kohtasin neil kahel päeval Paide Vallimäel üsna vähe haridusjuhte. Loomulikult ei pruukinud ma trehvata kõikidega, kes olid kohal ning kõiki neist ma ei tunne. Ometi tuli mul Paides mõte, et iga (haridus)asutuse juht võiks kasvõi ühe korra käia sellisel üritusel, et tunda seda tunnet ja saada aru, kuidas on arvamuste mitmekesisuses võimalik jääda siiski iseendaks ja oma väärtuste juurde, samas aktsepteerida ka kardinaalselt teistsuguseid ja täiesti vastupidiseid arvamusi. Kuigi reedel sadas pisut vihma, ei rikkunud see külastajate fiilingut. Üleüldse on sellel Kesk-Eesti suvisel suursündmusel Paide linn kuidagi eriliselt mõnusa õhkkonnaga. Saab tunda ennast vabalt, leides just endale sobivaid teemasid kuulamiseks ja kaasa rääkimiseks, avatud on mitmeid hubaseid söögikohti, õhtuti võib nautida kontserte ja kasvõi hiliste öötundideni tantsu lüüa, kuni vaid jaksu. Paide kesklinn on neil päevil autovaba ja väga inimsõbralik. Need kaks festivalipäeva andsid palju positiivset. Sain mitmel korral oma mõtteid ja arvamusi välja öelda ning arutelu ette valmistades ja selle käigus tuttvaks paljude lahedate inimestega, kogemusi ja ideid ning kindlust, et teen õiget asja. 12

14 Festivalist jäi meelde ka üks lahe juhtum. Kohtasin Vallimäel jalutades algkooliealisi lapsi kolme tüdrukut ja ühte poissi, kes üheskoos festivalikülastajatele omaalgatuslikult rahvalaule laulsid ja nõnda kommiraha teenisid. Mina, õpetajaks? Laupäeval, kell Osalejad: Mailis Reps (Eesti haridus- ja teadusminister), Kristi Vinter (Haridus- ja Teadusministeerium), Jüri Kurvits (TLU didaktik), Margot Möller (Noored Kooli), Mart Kiis (õpetaja), Raino Liblik (Tallinna Kuristiku Gümnaasium), Margit Timakov (Õpetajate Liit), Katri Lamesoo (TÜ haridusuuenduskeskus), Meelis Brikker (Tartu Erakool, DigiYouth), Triin Noorkõiv (Alustavat õpetajat toetav kool), Pirkko Valge (Heateo SA), Anne Pärtel (Kehra kool), Ulvi Mustmaa, Ita Ilves (TÜ Haridusuuenduskeskus, Miina Härma Gümnaasium), Mari-Liis Nummert (TÜ eetikakeskus, Noored Kooli vilistlane), Joosep Heinsalu (õpetajaõppe üliõpilane) ja mitmed teised Arutelujuht: Heidi Maiberg (DD Stratlab) Arutelust ilmus ka kokkuvõte portaalis Novaator: LINK artiklile Link lindistusele: SIIN Teksti autor: Annika Vorobjova Teine Haridusala päev algas arutlusest teemal, miks noored ei lähe õpetajaks õppima, miks alustavad õpetajad loobuvad õpetajatööst, mida teha, et meelitada rohkem spetsialiste ja noori kooli tööle ning mida teha, et nad kooli ka jääks. Alustati statistikast, mis näitas, et vähesed lähevad õpetajaks õppima, on noorte õpetajate puudus ning pooled lahkuvad sellest ametist. Samas arutelus osalenud spetsialistid aga ei arvanud, et see on niivõrd suur probleem tänapäeva töökultuur ongi muutunud, pidev tööjõu liikumine ning osakoormusega töötamine on normaalsus, millega peame harjuma. Ka haridusministri arvamusel on normaalne, et õpetaja töö on muutunud IT sektorile sarnaselt mobiilseks noor vahetab pidevalt töökohti, et koguda kogemusi ja leida endale meeldiv koht, mis võimaldab professionaalset arengut või siis hoopis leida, et see amet siiski ei sobi ning loobuda sellest. Kahjuks karjääri ja kogemuste kogumine pole ainus põhjus, miks noored ja alustavad õpetajad ei püsi koolis kaua. Leidub ka negatiivseid faktoreid, mis murravad ka kõige kogenuma õpetaja, alustavast õpetajast rääkimata: halvad töötingimused, ülekoormus, liiga kõrged ootused, ühiskondlik surve, juhtkonna ja/või kollektiivi toe ja kiirelt muutuva töölaadi jaoks vajalike töövahendite ja meetodite puudumine, karjäärimudeli olematus, ebapädev juhtimine ning muidugi vastutusele mahajääv töötasu. Mis siis lahenduseks pakuti? Kui rääkida sellest, mida võiks ise õpetaja teha, et oma tööd veidi lihtsustada, siis kõige sagedamini kõlas sõna enesereguleerimine. Paljud toonitasid, et õpetajad võiksid strateegilisemalt läbi mõelda kõiki oma tegevusi, planeerida paremini aega ning seada 13

15 prioriteedid ja eesmärgid, et läbipõlemine ülekoormuse tõttu ei oleks nii lihtne tulema. Teiseks soovitati julgemalt abi küsida igale alustavale või töötavale õpetajale ei ole määratud isiklikku mentorit, kuid siiski leidub koolis isikuid, keda saab usaldada või vähemalt isikuid, kelle poole pöörduda erinevate probleemide tekkimisel. Inimeste abi kõrvalt on abiks ka raamatud ja artiklid, mis nii mõnegi situatsiooni lahendavad. Kui aga vaadata koolide või süsteemi poole, siis on nii mõndagi, mida soovitati muuta. Esiteks võiks kool mõista, et töötaja vaimne tervis on sama tähtis kui füüsiline ning seepärast peaks juhatus panustama iga õpetaja vaimse tervise toetamisele. Sellest lähtuvalt on esmatähtis ka alustavale õpetajale igakülgse toe võimaldamine praegune seis, kus hea tugi ja mentorlus on loteriipilet, peab muutuma. Osalejad tõid välja ka vähe kõlanud probleemi, et koolis puudub karjäärimudel ning õpetaja ei näe, et ta oma tööst kuhugi edasi pole võimalik liikuda. See on noorele põlvkonnale tõsiseks probleemiks, sest 20. aastates ei soovita enam tulla tööle mõttega, et samasse töökohta või positsiooni jäädakse järgmiseks kolmekümneks aastaks. Sellele teemale aga lahendust ei leitud, sest pakutud variandid õpetaja kohalt areneda klassijuhatajaks ei paku piisavalt suurt tööpositsiooni muutust või arengut. Õppejuhiks või direktoriks välja kujunemine on enamasti keeruline, sest inimesed nendel positsioonidel vahetuvad harva. Vigaseks arvati ka süsteemi, kuidas õpetajad üldse jõuavad kooli tööle ilma suurema toetuseta ning vähese praktilise ettevalmistusega. Parema süsteemi näiteks toodi välja arstide residentuuri ning pakuti, et õpetajate koolitus võiks hõlmata samasugust väljaõpet, mis annaks võimalust töötada koos kogenud inimestega, saada piisavat praktikat ning ülevaadet eelseisvale ametile. Üldiselt aga jõuti arvamusele, et kõik liigub paremuse poole, juba on nii mõndagi arenenud ning viie aasta pärast võib oodata ka suuremaid muutusi. Kes võttis õpetajalt autoriteedi? Laupäeval, kell Osalejad: Haridusvaldkonna vabatahtlikud näitlejad ja mängujuht Auli Auväärt. Arutelujuht: Eda Tagamets (TÜ Haridusuuenduskeskus) Lindistus puudub, sest formaat nõudis interaktiooni publiku ja osalejate vahel, mistõttu oli seda keeruline lindistada. Teksti autor: Annika Vorobjova Eelviimane arutelu oli foorumteatri formaadis ning pakus rohkelt meelelahutust ja mõtlemisainet korraga. Teemaks oli õpetajate autoriteet ning küsimus selle olemasolus või puudumises. Läbi väikse etenduse anti edasi tavalise kooli tavaline probleem, mida pidi siis publiku abil lahendama, kasutades erinevaid pedagoogilisi nippe. Ettevalmistatud probleem osutus aga igapäeva klassikaks - nutitelefoni kasutamine tunnis, selle keelamine, reeglite eiramine ja sellega 14

16 kaasnevate tagajärgede lahendamine. Ette antud oli kindel situatsioon kindlate isiksustega ja kindla probleemi lahendusega (mis omakorda oli muidugi negatiivne lahendus). Inimeste ülesandeks oli sekkuda ning pakkuda oma nippe ja meetodeid, kuidas antud probleemi lahendada/mõjutada, et tulemus oleks positiivsem. Selle käigus said nii mõnedki kogenud õpetajad ja koolielule täitsa võõrad inimesed end proovile panna antud kontekstis oleva õpetaja rollis. Kogu selle protsessi käigus koorusid välja mitmed koolis eksisteerivad probleemid õpilaste käitumisprobleemid, õpetajate enesekehtestamisoskus, probleemsed lapsevanemad ning ebapädev juhatus. Kõige selle juures võis õppida, et õpetaja autoriteet pole kuhugi kadunud ega pole keegi seda ära võtnud. Probleem seisneb selles, et õpetajad peavad tänapäeval end rohkem kehtestama, teadma oma õigusi ning seisma nende eest, vastaval korral sõidavad õpilased ja juhatus õpetajast lihtsalt üle. Tuleviku kõrgharidus Laupäeval, kell Osalejad: Haridusminister Mailis Reps, TÜ/Eesti 200 Kristiina Tõnnisson, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden, TKTK rektor Enno Lend, EEK Mainor rektor Mait Rungi. Arutelujuht: Kristjan Oad (EEK Mainor tegevjuht) Link lindistusele: SIIN Teksti autor: Mait Rungi Paide Arvamusfestivali haridusalal toimus rahvarohke ja põnev tuleviku kõrghariduse arutelu, kus teema olulisusest, paljudel olulistel teelahkmetel olemisest ja ministri osavõtuga paneelist tulenevalt ei antud armu kellelegi ega millelegi. Tuleviku kõrgharidust kujundavad mitmete täna teadaolevate trendide kõrval ka rida tundmatuid faktoreid. Mõned tuntud haridus- ja tööelu mitmekesised trendid oleksid: elukestev õpe, töökohapõhine õpe, e-õpe, voucher, vabakutselisus, kodukontor, üldpädevuste olulisus, erialateadmiste lühiajalisus, tehnoloogia areng. Järgnevalt ühe osalise mõned mõtted toodud küsimustes. Maailma parimad ülikoolid, teadlased ja õppejõud on teinud väga vingeid tipptasemel veebikursusi. On hinnatud, et igal aastal võtavad kümned miljonid tudengid ligi 10 tuhat kursust ligi tuhandest ülikoolist. Hetkel on e-kursustel veel probleeme inimliku silmast-silma momendi, mugava küsimise ja läbiarutamise võimalusega. Rääkimata kaasõpilaste küsimuste ja näidete kuulmise võimalus, mis aitavad teadmisi kinnistada ja suurendada. Õppimine jääb kuivemaks, veebikursustel õppimine näib kõrgetasemelisem, mugavam ja odavam, kuid võib vähendada õpikeskkonna fun tublisti. Koolist saadav kaasõpilaste võrgustik on väga oluline nii õppes kui ka õppevälises (tuleviku koostöö). Teiselt poolt nii personaliseeritud õppe kui ka mõnest teisest trendist tulenevalt kaasnev kulude kasv sunnib paratamatult osa õpet virtuaalseks (n. loengud) ja on ainult aja küsimus kuniks toodud kitsaskohad leiavad hea lahenduse. Videojuhendeid kasutavad oma töös täna juba paljud praktikud (n. IT). 10 aasta pärast võivad pooled olla veebiõpilased. Tulevikutrendide kõrval vaadati ka päevakajalisi praktilisi kõrgharidusmaastiku küsimusi: n. kuidas positsioneeruvad omavahel kutseharidus, rakenduskõrgharidus ja kõrgharidus; kas 15

17 kõrghariduse rahastaja peaks olema riik või üliõpilane; millisel tasemel peaks õpetatama eesti keelt välistalentidele. Üks algne haridustasemete omavaheline eraldusjoon, praktilisuse osakaal, on hakanud ähmastuma olukorras kus kõik haridustasemed suurendavad õppurite soovist tulenevalt praktilisuse osakaalu oma õppekavades. Erinevused on erialaõppe ja üldpädevuste omavahelises osakaalus, kus rõhk üldpädevustele on suurem rakendus- ja kõrghariduses, mis keskenduvad spetsialistide ja juhtide väljaõppele. Üldpädevuste all on mitmed sotsiaalsed oskused (n. esinemisoskus, grupitöö), mis on tööelus väga vajalikud kuid mille omandamisele pööratakse tähelepanu järjest hiljem tõstab selle õppe vajalikkust kõrghariduses. Maksumaksja poolne rahastamine, tasuta asjad on toredad kuid ei pane inimest selle nimel pingutama ega panustama. Sellele viitavad kaudselt eriala vahetajate ja katkestajate arvud. Mitmed tulevikutrendid hariduses võivad panna tasuta hariduses vastavaid arvtrende suurenema, näiteks elukestev õpe, personaalne õpe, vabakutselisus, nanokraadid ehk soov õppida millal tahes, millises tempos tahes ja mida tahes. Maksumaksja võime seda kinni maksta on võimalik kuni teatud piirini, oluline on et õpilased võtaksid ise vastutuse läbi õppemaksu, juba praegu saaksid kõrgkoolid kehtestada õppemaksu paljudele erialadele ilma, et tekiks probleemi huviliste arvus haridus on parim investeering. Samas peab olema tagatud andekate kuid makseraskustes olijate haridus ning riigile oluliste erialade õpe. Välistudengitel on mitu tahku, haridusekspordi näitajate kõrval on olulisem saada Eesti saadikuid üle kogu maailma, kus Eestis õppinud, Eestit tundvad ja kohalike hulgas kontakte omavad õppurid hakkavad Eesti firmadega koostööd tegema või aitavad Eesti firmadel välismaal siseneda. Soome edu on näidanud, et kontaktide arv ei pea olema suur. Kuid välisõppureid on vaja meie suure talendivajaduse rahuldamiseks, et me ei jääks kvaliteetsele kuid odavale allhankele orienteeritud maaks, vaid saaks innovatsioonile orienteeritud maaks. Saadikud ja talendid, eriti talentide korral on oluline Eesti keele oskamine, ilma selleta ei teki sidet, siinsete inimestega kontaktide sõlmimisest huvituma paneks, mis inimest siin hoiaks Hea haridus on luksus Laupäeval, kell Osalejad: Grete-Stina Haaristo (Anna Haava nim Pala Kool), Raino Liblik (Tallinna Kuristiku Gümnaasium ), Heidi Uustalu (Kiviõli 1. Keskkool), Tartu Demokraatiliku Võlukooli esindaja Link lindistusele: SIIN Teksti autor: Annika Vorobjova Arvamusfestivali Haridusalale pani punkti arutelu Hea haridus on luksus, mis mõtiskles kvaliteetse hariduse kättesaamise üle. Täpsemalt, hea hariduse kättesaadavus, omadused ning kooli asukohta olulisus hea hariduse tagamisel. Arutelus osalesid Pala, Tallinna, Kiviõli ja Tartu koolide direktorid, kes andsid omapoolset vaadet hetke olukorrale. Igaühe jaoks oli hea haridus omamoodi tõlgendatav, kuid siiski arvati üheselt, et hea haridus peab pakkuma individuaalset lähenemist, valikuvõimalusi ning 16

18 ette valmistama eluks eneseks. Ka Huvitava Kooli põhimõtete järgi peab kool olema huvitav, et õpilase loomuliku uudishimu arendada, pingutusrohke, et õpetada õpilast enda soovide poole liikuma ning loov, et pakkuda mitmesuguseid valikuid. Hea haridus on ideaal, kuid koolid on siiski erinevad ning kõik ei saa pakkuda täiesti ühesuguselt pakendatud haridus-toodet. Tuleb mõista ja aksepteerida oma asukohast tulenevat eripära. Leida oma tugevused ja mõista ka nõrkusi. Iga kooli asukohta ja sealsed võimalused panevad koolid tihtipeale kooli raskete valikute ette. Kooli edu või edutust määrab enim selles tegutsevate inimeste väärtused, hoiakud ja harjumused. Rahalise võimekuse kõrval takistab direktorite sõnul koolide arendamist õpetajate vähene võimekus ajaga kaasas käia ja nende vähene aktiivsus. Sellega seoses paluti arutelu külalistel öelda, mida erisugust nad koolis teevad ning üheks oluliseks asjaks nimetati suhtekorraldust. Juhina nad peavad pidevalt suhtlema eri pooltega ning selle juures on tähtis toetada igaüht. Koolijuhina on vajalik luua ja säilitada häid suhteid, et liita kogukond ühtse eesmärgi nimel. Teiseks soovitati pidevalt esitada iseendale testküsimus kas mu laps tahaks seda, kas see oleks mu lapsele hea? Sellest lähtuvalt saab teha paremaid otsuseid, mis on nii koolile, kogukonnale kui ka iseendale hea. Vaatamata erinevatele takistustele peab alati meeles pidama, et hea haridus ei tohiks olla luksus, vaid peaks olema põhiõigus ning iga kool peaks tegema endast kõik võimaliku, et see põhiõigus oleks igaühele kättesaadav. Nõnda kujunes 2019 aasta Arvamusfestivali Haridusala ning pakkus meile teele kaasa rohkelt mõtlemisainet, uusi ideid ja kogemusi. Loodetavasti kõik need omandatud uued teadmised ei jää ainult meie mõtetesse, vaid väljenduvad ka edaspidistes tegevustes, sest ainult nii saame muuta Eesti haridussüsteemi paremaks. 17

19 Huvitava Kooli kogukonnaüritus Algatus Huvitav Kool kutsus Arvamusfestivali teise päeva hommikul haridusedendajaid, haridushuvilisi ja Haridusala kaaskorraldajad ühisele kogukonnaüritusele. See oli hea koht kus öelda tänusõnad kaaskorraldajatele, aga samal ajal oli ka võimalus koguda inspiratsiooni ja saada vaimujõudu mõttekaaslastelt. Kutsutud oli inimesi erinevatest organisatsioonidest, kellele on tähtis meie hariduse elujõud, et muuta iga kool huvitavamaks. Pooleteise tunni jooksul vahetati vabas vormis mõtteid Eesti hariduse aktuaalsete küsimuste ja sihtide üle. Üritusel osales umbes 50 inimest. 18

20 Koostaja: Angela Ader, Heidi Maiberg, Kärt Lehis Aitame kasvatada organisatsioonide mõju. 19

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

Päevakava Tarkus tuleb tasapisi V. Teadlik õpetaja Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents 10. oktoobril 2018 Tallinnas, Hestia Hotel Europa,

Päevakava Tarkus tuleb tasapisi V. Teadlik õpetaja Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents 10. oktoobril 2018 Tallinnas, Hestia Hotel Europa, Päevakava Tarkus tuleb tasapisi V. Teadlik õpetaja Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents 10. oktoobril 2018 Tallinnas, Hestia Hotel Europa, Paadi 5, II korrus 9.30-10.00 Registreerimine ja tervituskohv

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös Merit Luik Karjäärikoordinaator, inimeseõpetuse õpetaja Tartu Tamme Gümnaasium Info töömaailma kohta õpetaja kirstunael Töömaailma kohta käiv

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem