NETOKOGUS / NETO / GRYNASIS KIEKIS: 1 L

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "NETOKOGUS / NETO / GRYNASIS KIEKIS: 1 L"

Väljavõte

1 EE LV LT EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). SPe3: Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast. Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri määrusest nr 90 Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. HÄDAABI TELEFON 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. SPe3 Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītu izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei. Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam telefons 112. Uzglabāšana. Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt temperatūrā no 0 C līdz +35 C. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klopiralido dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 m iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: arba Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112 PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners. EE LV LT Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, ziemas kviešu, ziemas tritikāles, rudzu un ziemas miežu ar/bez stiebrzāļu pasējas, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu ar/bez stiebrzāļu pasējas, kukurūzas, linu, ziemas rapša, ziemas ripša, vasaras rapša un vasaras ripša sējumos, galviņkāpostu, Savojas kāpostu un zemeņu stādījumos, ganībās, stiebrzāļu sējumos sēklai un egļu un baltegļu sējumos un stādījumos kokaudzētavās. Darbīgās vielas: klopiralīds 600 g/l Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts Reģistrācijas Nr.: 0666 Reģistrācijas klase: 2 Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma. Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā. Selektiivne tärkamisjärgselt kevadel kasutatav herbitsiid, mis on mõeldud laialeheliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja taliteraviljadel, suvi- ja talirapsil, maisil, suhkrupeedil, söödapeedil, peedil, karjamaadel ja puukoolides. Lontrel 600 SL hävitab paljusid umbrohuliike, nt. kesalill, konnatatar, rukkilill ja põldohakas. Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Toimeained: 600 g/l klopüraliidi Preparaadi vorm: vees lahustuv kontsentraat (SL) Eesti reg. nr.: 749/ Valmistamise aeg: vaata pakendilt Partii nr.: vaata pakendilt Säilivusaeg: 2 aastat Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA Registreerimise haldaja: Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaageni K, Taani. Tel: Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhāgena K, Dānija Dow AgroSciences Danmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, The Agriculture Division of DowDuPont. Tel Lontrel 600 SL skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, žieminiuose ir vasariniuose rugiuose, avižose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, burokėliuose, gūžiniuose kopūstuose, linuose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, braškėse, rapsukuose, spygliuočių sodinukams medelynuose. Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui. Veikliosios medžiagos: klopiralidas 600 g/l (48,5 %) Preparato forma: tirpus koncentratas Registracijos Nr.: AS2-53H(2018) Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos Preparatą registravo: Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga K, Danija Dow AgroSciences Danmark A/S atstovas Lietuvoje: Dow AgroSciences Lithuania UAB, Regus Vilnius Old Town, Vilniaus str. 31, LT-01402, Lietuva. Tel NETOKOGUS / NETO / GRYNASIS KIEKIS: 1 L

2 Lietošanas instrukcija latviski seko pēc teksta igauņu valodā. Naudojimo instrukcija lietuviškai pateikiama po estišku ir latvišku tekstu. EE TOOTE OHUTUSINFORMATSIOON Ettevaatusabinõud Enne kasutamist tutvuda alati toote etiketiga, täita tööohutuse eeskirju. Käidelda ja ladustada hästi ventileeritud ruumis. Kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid. Pesta käed ja nägu kohe pärast töö lõpetamist. Vältida taimekaitsevahendi sattumist nahale ja silma ning pritsimisudu sissehingamist. Esmaabi Sissehingamisel: Värske õhk, puhkus. Vajadusel teha kunstlikku hingamist. Pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Loputada koheselt silmi (avatud limalaugudega) rohke veega 15 minutit, pöörduda arsti poole. Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või etiketti. Nahaga kokkupuutel: Võtta seljast määrdunud riided. Pesta koheselt nahka rohke vee ja seebiga. Vajadusel pöörduda arsti poole. Halva enesetunde korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata käesolevat etiketti. Soovitused arstile: Spetsiifiline vastumürk puudub. Jälgida kannatanut, ravi on sümptomaatiline. HÄDAABI TELEFON 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber Keskkonnaohtlikkus Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Taara purunemisel Mahaläinud preparaat koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Juhul, kui preparaati pole võimalik teistmoodi ohutustada, tuleb mullale sattunud aine eemaldada koos pinnasekihiga, koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. TÄHTIS Kogu informatsioon on kinnitatud ning kooskõlastatud toote etiketil. Selleks, et tagada toote ohutu ja tulemuslik kasutamine, tuleb antud juhendit lugeda väga tähelepanelikult. Kasutamisõpetus Toimeviis Lontrel 600 SL on selektiivne tärkamisjärgselt kasutatav herbitsiid, mis on mõeldud laialeheliste umbrohtude tõrjeks paljudel kultuuridel. Lontrel 600 SL hävitab paljusid umbrohuliike, nt. kesalill, konnatatar, rukkilill ja põldohakas. Lontrel 600 SL on süsteemne herbitsiid, mis imendub taimedesse peamiselt lehtede kaudu. Klopüraliid liigub taimes süsteemselt, pidurdades taimede kasvu ja ainevahetust ning selle tulemusel tundlikud umbrohud surevad. Tundlikel taimedel on mõju märgata juba 1-3 päeva pärast pritsimist. Kasv peatub ning umbrohi hävineb 3-4 nädalaga. Ilmastikutingimused pritsimise ajal Lontrel 72 SG pritsitakse aktiivse kasvu perioodil, st. niisketel tingimustel. Optimaalseim pritsimistemperatuur jääb vahemikku C. Mitte pritsida, kui on tegemist väga kuuma või väga jaheda ilmaga. Mitte pritsida vahetult pärast öökülma ega öökülmade ajal. Doseerimine ja pritsimise ajastamine TÄHELEPANU Lontrel 600 SL-i ei tohi pritsida, kui teravilja allakülvis on kasutatud kaunvilju ja/või ristikut. Karjamaadel on ooteaeg 7 päeva (aeg, mis tuleb oodata enne kui loomad karjamaale lasta). Kultuurid Kulunorm l/ha Kultuuri kasvustaadium, BBCH Suviteravili (oder, kaer ja nisu) 0, (võrsumisest lipulehe ilmumiseni) Taliteravili (nisu, oder, rukis ja tritikale) 0, (võrsumisest lipulehe ilmumiseni) Mais 0, (alates 3. Lehest kuni 6. pärisleheni) Peet (söögi-, suhkru- ja sööda-) 0, (2. pärislehest kuni 5. pärisleheni) Puukoolid 0,2 Kevadine pritsimine Karjamaad 0, (võrsumisest lipulehe ilmumiseni) Suviraps 0, (alates 2.lehest kuni esimeste õiepungadeni) Taliraps 0, (varsumisest kuni esimeste õiepungadeni) 1 kasutuskord kasvuhooaja jooksul. Umbrohu spekter Tõhusus >90% Anthemis arvensis (valge karikakar), Cirsium vulgare (tuliohakas), Senecio vulgare (harilik ristirohi), Bidens tripartita (kolmisruse), Artemesia vulgaris (harilik puju), Chrysantemum segetum (kollane jaanikakar), Lapsana communis (harilik linnukapsas), Erigoron annuus (üheaastane õnnehein), Trifolium ssp (ristik), Centauria cyanus (rukkilill), Matricaria chamomilla (lõhnav kummel), Matricaria perforata (harilik kesalill), Chamomilla recutita (teekummel), Taraxacum officinale (võilill) and Sonchus ssp (piimohakas). Tõhusus 70-90% Achillia millefolium (harilik raudrohi), Fagopyrum esculentum (harilik tatar), Galinsoga parviflora, Carduus crispus (paljas võõrkakar), Anthriscus cerefolium (aed-harakaputk), Achillea millefolium (harilik raudrohi), Polygonum convolvolus (põldkonnatatar), Helianthus annuus (harilik päevalill), Solanum nigrum (must maavits), Vicia (hiirehernes) ja Daucus carota (metsporgand). Järgnevad kultuurid Lontrel 600 SL suhtes on tundlikud järgnevad kultuurid: - kartul ja teised maavitsalised - hernes, uba, lupiin ja teised liblikõielised/kaunviljad - porgand ja teised sarikõielised - lehtsalat ja teised korvõielised Järelkultuuride osas piirangud puuduvad, kui järgida head põllumajandustava: kui kultuuri on tootega töödeldud vastavalt selle kasutusjuhisele, ei ole laiali laotatud ning pinnasesse küntud taimematerjal ohtlik kevadel külvatavale tundlikule kultuurile. Lontrel 600 SL-iga töödeldud kultuuri taimematerjal, mis ei ole korralikult lagunenud, võib kahjustada tundlikku järelkultuuri. Seetõttu ei ole soovitav külvata tundlikku kultuuri vahetult pärast Lontrel 600 SL-iga töödeldud kultuurist pärineva taimematerjali pinnasesse kündmist. Mitte kasutada Lontrel 600 SL-iga töödeldud kultuurist pärinevat põhku kasvuhoones. Ümberkülv Juhul, kui kevadel on vajadus ümberkülviks pärast Lontrel 600 SL-iga töötlemist, tuleb taimejäänused hoolikalt pinnasesse künda või kultiveerida ning lasta seista 6 nädalat enne uut suviteravilja, maisi või heintaimede külvamist. Resistentsus Toimeaine klopüraliid kuulub herbitsiidide gruppi O. Tootja soovitab kasutada tõhusat resistentsuse tekkimise vastast strateegiat, rakendades WRAG (Weed Resistance Action Group) juhiseid. Vältimaks resistentsuse tekkimist, soovitab tootja kasutada juuresolevatel kultuuridel erineva toimeainega tooteid ning segusid. Soovitatav on kasvatada vaheldumisi suvi- ja talivilja. Tähelepanu tuleb pöörata toote võimalikule vähenevale toimele, sest see võib viidata resistentsuse tekkimisele. Seepärast on soovitav kasutada pritseprogrammides erinevaid toimeaineid.

3 Muld Lontrel 600 SL-i võib kasutada kõikidel mullastikutüüpidel. Vihmakindlus Lontrel 600 SL on normaaltingimustes vihmakindel 6 tunni möödumisel pritsimisest. Pritsimisvõtted ja vee hulk Lontrel 600 SL-i tuleb pritsida traktori külge kinnitatud või iseliikuva taimekaitsepritsiga ning tingimustel, et need on heas töökorras ning on kalibreeritud vastavalt tootja soovitusele. Soovitatav pritsimiskogus on liitrit vett hektari kohta. Pritsimislahuse valmistamine Enne preparaatide kasutamist veenduge alati, et prits on korralikult puhastatud ning seal ei ole settejääke. See on eriti oluline, kui pritsi on kasutatud teistel kultuuridel. Täita pool paaki veega, lisada paaki ettenähtud hulk Lontrel 600 SL-i. Seejärel pidevalt segades täita paak veega. Jätkata segamist kuni pritselahus on valmis. Pritsimiseks kasutada ainult puhast vett. Kui kasutatakse pritsi, millele on paigaldatud täiteanum, kasutada alljärgnevat meetodit (meetod on kasutatav, kui anuma on sellist tüüpi, mida on võimalik veega täita): täita pool anumat veega. Lisada paagitäie lahuse valmistamiseks vajalik kogus toodet. Avada ventiil ning imeda kogu pritselahus paaki. Samal ajal lisada anumasse juurde puhast vett. Korrata toimingut kuni anumasse ei ole jäänud preparaadi jälgi. Kokkusobivus teiste preparaatidega Lontrel 600 SL-i võib kasutada segudes koos fungitsiididega, insektsiididega, kasvuregulaatorite ja mikroväetistega. Pritsi puhastamine Vältimaks järgneva kultuuri kahjustumist, tuleb kõik pritseseadmed hoolikalt puhastada nii seest kui väljast koheselt pärast kasutamist. Selleks kasutada vastavat pesuvahendit All Clear Extra vastavalt alljärgnevale juhendile: 1. Tühjenda prits koheselt pärast kasutamist. Pritsi välispinnale jäänud lahus tuleb eemaldada puhta veega pestes. 2. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega, kasutades vähemalt kümnendikku paaki mahtuvusest. Nõruta paak täielikult tühjaks. 3. Täida paak poolenisti puhta veega ning lisa soovitatav kogus pesuvahendit All Clear Extra. Sega ning pihusta lahus läbi voolikute ja jaotustorude, seejärel täida pritsi paak täielikult veega ning lase seista 15 minutit. Pesuvedelik pihustada läbi voolikute ja jaotustorude juba töödeldud kultuurile. Pihusta lahus läbi voolikute ja jaotustorude ning nõruta paak kuivaks. 4. Võta ära pihustid ja filtrid ning pese need All Clear Extra pesuainega vahekorras 50 ml pesuainet 10 liitri vee kohta. 5. Loputa paak puhta veega. Vesi lase läbi pritsi jaotustorude ja voolikute, kasutades vähemalt kümnendikku paagi kogumahust. Paak nõruta kuivaks. 6. Kahjutustamise kohta loe pestitsiidide ning paagipesu kasutus- ja ohutusjuhendit. Mitte pritsida kõrvalasuvaid kultuure. Tähelepanu: Kui ei ole võimalik paaki täielikult tühjendada, tuleb punkti 3 korrata enne, kui minnakse toimingu 4 juurde. Pritsi väline puhastamine Pritsi ja traktori puhastamine peab toimuma samal põllul, mida töödeldi või selleks ettenähtud alal, kus on pesuvee kogumise võimalus paakidesse või muudesse anumatesse. Kui te puhastate pritsi äsja töödeldud põllul, on oluline, et prits oleks varustatud vajaliku seadmega ning et olemas oleks vajalik kogus vett. Hoiutingimused Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas mitte alla 0 C ja üle +30 C. Hoida otsese päikesekiirguse ja soojusallika eest, vältida preparaadi külmumist. Säilitada suletuna ning lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödast. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud Põllumajandusministri määruses nr 90 Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded. Taara kahjutustamine Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

4 LV PIRMĀ PALĪDZĪBA Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: Drošības prasības un personāla drošība Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, respiratoru, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. PREPARĀTS UN TĀ IEDARBĪBAS VEIDS Lontrel 600 SL ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas galvenokārt tiek uzņemts caur lapām un pēc tam izplatās pa visu augu. Preparāta iedarbība uz aktīvi augošajām jutīgajām nezāļu sugām ir novērojama jau dienā pēc smidzināšanas. Nezāļu augšana apstājas un tās iet bojā 3-4 nedēļu laikā. Lontrel 600 SL satur darbīgo vielu klopiralīds 600 g/l. Klopiralīds sistēmiski izplatās pa visu augu un izjauc normālus augu augšanas procesus, izraisot jutīgo augu sugu bojāeju. LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI Lontrel 600 SL var lietot visās ziemas un vasaras rapša, ziemas un vasaras ripša, ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu, ziemas tritikāles un rudzu šķirnēs ar vai bez stiebrzāļu pasējas, kukurūzā, cukurbietēs, lopbarības un sarkanajās bietēs, galviņkāpostos, Savojas kāpostos, linos, egļu un baltegļu sējumos un stādījumos kokaudzētavās, zemenēs, stiebrzāļu sēklu laukos un ganībās. Var veikt tikai rindu apstrādi vai arī lokālu apstrādi, gadījumos, kad tas ir nepieciešams. KLIMATISKIE APSTĀKĻI Apstrāde ar Lontrel 600 SL jāveic nezāļu aktīvas augšanas laikā. Optimālā lietošanas temperatūra ir virs C. Nesmidzināt ilgstoša sausuma periodā, kā arī ļoti karstā vai aukstā laikā. Apstrādi neveikt uzreiz pēc salnām. LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS Apstrādājamie kultūraugi Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes Galviņkāposti, Savojas kāposti* Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, rudzi, ziemas mieži ar/bez stiebrzāļu pasējas Kaitīgais organisms Preparāta deva l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes 0.2 Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz piecu lapu stadijā (AS 12-15) 0.2 Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga iesakņošanās, tā divu līdz piecu lapu stadijā (AS 12-15) 0.2 Apsmidzināt sējumus pavasarī atjaunojoties veģetācijai sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37) Nogaidī-šanas laiks, dienās Maksimā-lais apstrāžu skaits sezonā Apstrādājamie kultūraugi Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar /bez stiebrzāļu pasējas Kukurūza Lini Stiebrzāles (sēklu lauki) Vasaras rapsis, vasaras ripsis* Ziemas rapsis, ziemas ripsis* Ganības Zemenes Egles, baltegles (kokaudzētavās) Kaitīgais organisms Preparāta deva l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes 0.2 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37) 0.2 Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12-15) 0.2 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz linu ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 12-55) 0.2 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37) 0.2 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 12-55) 0.2 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga pirmo starpmezglu posmu līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31-55) 0.2 Apsmidzināt ganības pavasarī, sākot ar stiebrzāļu cerošanas sākumu līdz to attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-37) 0.2 Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas. 0.2 Apsmidzināt stādījumus, kad stādi iesakņojušies Nogaidī-šanas laiks, dienās Maksimā-lais apstrāžu skaits sezonā 7 1 *Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/ pantu. Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem. Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītu izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei. Nepieciešamais bezlietus periods pēc Lontrel 600 SL lietošanas ir 6 stundas. Lontrel 600 SL var lietot visu tipu augsnēs.

5 Lontrel 600 SL iedarbības efektivitāte ar devu 0.2 l/ha Efektivitāte >85% Lauka ilzīte (Anthemis arvensis), zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), ārstniecības kumelīte (Matricaria charmonilla), tīruma kumelīte (Matricaria inodorum) parastā vībotne (Artemisia vulgaris), tīruma usne (Cirsium arvensis), sīkziedu sīkgalvīte (Galinsoga parviflora) Efektivitāte 70-84,9% Dārza mīkstpienes (Sonchus sp.) dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus), parastais pelašķis (Achillea millefolium) PĒCKULTŪRAS Lūdzam ievērot, ka šādi kultūraugi ir jutīgi pret Lontrel 600 SL: - Kartupeļi un citi nakteņu dzimtas augi; - Zirņi, pupas, lupīna un citi tauriņziežu dzimtas augi; - Burkāni un citi čemurziežu dzimtas augi; - Salāti un citi asteru dzimtas augi. Ierobežojumi nākošajā gadā audzējamiem kultūraugiem nepastāv, ja augu, apstrādātu ar Lontrel 600 SL, pēcpļaujas atliekas rudenī tiek iestrādātas augsnē. Nesadalījušās ar Lontrel 600 SL apstrādātu augu pēcpļaujas atliekas var kaitēt jutīgajām kultūraugu sugām, tāpēc nerekomendējam sēt vai stādīt pret Lontrel 600 SL jutīgus kultūraugus uzreiz pēc augu atlieku iestrādes augsnē. Nelietot ar Lontrel 600 SL apstrādātu augu atliekas (salmus) kā augšanas substrātu siltumnīcās. Gadījumā, ja ar Lontrel 600 SL apstrādāts kultūraugs ir gājis bojā (salnas, slimības, kaitēkļi), obligāti ir jāveic augsnes aršana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles. Lontrel 600 SL var ietekmēt divdīgļlapju augus tieši caur lapām vai arī netieši caur saknēm no apsmidzinātas augsnes. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz blakus augošiem divdīgļlapju kultūraugiem, kurus nav paredzēts apstrādāt ar šo produktu. SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS DAUDZUMS Izsmidzinot Lontrel 600 SL darba šķidruma patēriņam jābūt no 100 līdz 300 litriem uz 1 hektāru. Smidzināšanai lietojiet sprauslas, kas nodrošina smalku līdz vidēju pilienu lielumu. DARBA ŠĶĪDUMA SAGATAVOŠANA Piepildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar ūdeni, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet vajadzīgo Lontrel 600 SL daudzumu un, nepārtraucot maisīšanu, piepildiet tvertni ar atlikušo ūdens daudzumu. Nepārtrauciet maisīšanu līdz smidzināšanas beigām. Lietojiet tīru ūdeni! Ja smidzinātājam ir atsevišķa darba šķidruma sagatavošanas tvertne, darba secībai jābūt nedaudz atšķirīgai (šī metode ir pielietojama tikai smidzinātājiem, kuriem šī tvertne var tikt piepildīta ar ūdeni): Piepildiet darba šķidruma sagatavošanas tvertni līdz pusei ar ūdeni, pievienojiet tajā nepieciešamo Lontrel 600 SL daudzumu. Atveriet vārstu un pārsūknējiet sagatavoto maisījumu izsmidzināšanas tvertnē, tai pašā laikā pievienojot tīru ūdeni darba šķidruma sagatavošanas tvertnē. Atkārtojiet to līdz tvertne ir iztīrīta no produkta atliekām. Pārliecinieties, ka darba šķidruma sagatavošanas tvertne ir tīra pirms pievienojiet citu produktu tvertnes maisījumam. SAVIETOJAMĪBA Lontrel 600 SL var izmantot tvertnes maisījumos ar izplatītākajiem herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdiem un mikroelementiem. Neskaidrību gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā. PRETREZISTENCES STRATĒĢIJA Dow AgroSciences rekomendē ievērot pretrezistences stratēģiju, kura ir izstrādāta WRAG (Weed Resistance Action Group, atvasinājumiem (O grupas preparāts, pēc HRAC)). Lai novērstu vai aizkavētu rezistences izveidošanos, rekomendējam lietot herbicīdus ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem augsekas rotācijas laikā vai arī veidot to tvertnes maisījumus. Tāpat ieteicams ir mainīt vasarāju un ziemāju kultūraugus augsekas rotācijas laikā. Pievērsiet uzmanību gadījumiem, ja produkta lietošanas efektivitāte samazinās, kas var norādīt uz rezistences veidošanās sākumu. Atkārtota herbicīdu lietošana ar vienu un to pašu iedarbības mehānismu vienā un tai pašā laukā pret vienām un tām pašā nezāļu sugām var radīt rezistentas nezāļu populācijas izveidošanos. SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA Lai novērstu nākošo apstrādājamo kultūraugu, izņemot graudaugus, iespējamos bojājumus, smidzināšanas iekārta pēc lietošanas ir rūpīgi jānomazgā gan no iekšpuses, gan ārpuses, lietojot speciālo mazgāšanas līdzekli All Clear Extra. 1. Iztukšojiet smidzinātāju uz lauka pilnībā. Uzreiz pēc smidzināšanas beigām nomazgājiet to no ārpuses. 2. Izskalojiet smidzinātāja tvertni ar tīru ūdeni un iztukšojiet to, izsmidzinot skalošanas ūdeni caur sprauslām. Skalošanas ūdeni ieteicams izsmidzināt uz tikko apsmidzinātā lauka. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā. 3. Piepildiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni līdz pusei un pievienojiet rekomendēto daudzumu All Clear Extra. Samaisiet un izsmidziniet nelielu daudzumu šķidruma caur sprauslām. Piepildiet tvertni pilnu ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju uz 15 minūtēm. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā. 4. Sprauslas un filtri jānoņem un jāizmazgā ar ūdeni, kuram pievienots All Clear Extra 50 ml uz 10 litriem ūdens. 5. Skalojiet tvertni ar tīru ūdeni. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā. 6. Mazgāšanas un skalošanas ūdeņi jānovirza vietās, kur tie nevar nodarīt kaitējumu apkārtējai videi un nevar nonākt gruntsūdeņos vai virszemes ūdens tilpnēs. Neizsmidzināt uz jutīgiem kultūraugiem vai tīrumos, kur tos paredzēts audzēt. Piezīme: Ja tvertni nav iespējams iztukšot pilnībā, 3. punktā minētās darbība ir jāatkārto, pirms veic 4. punktā minētos pasākumus. VIDES AIZSARDZIBA Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. TUKŠĀ TARA Pēc iztukšošanas iepakojumu nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes un skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmatot darba šķidruma pagatavošanai. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciali iekārtotā vietā un to likvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. UZGLABĀŠANA Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt temperatūrā no 0 C līdz +35 C. Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā. JURIDISKĀ ATBILDĪBA Visi mūsu piegādātie produkti ir augstas kvalitātes un mēs esam pārliecināti par to piemērotību lietošanai, taču tā kā mēs nevaram nodrošināt kontroli pār uzglabāšanu, transportēšanu, jaukšanu un lietošanu, kā arī par laika apstākļiem pirms apstrādes, apstrādes brīdī un pēc apstrādes, kas var ietekmēt produkta iedarbības efektivitāti, visi nosacījumi un garantijas, likumā noteiktās vai citas, attiecībā uz mūsu produkta kvalitāti vai piemērotību jebkādai tā lietošanai, nav ietverti. Ne mēs, ne mūsu tirdzniecības partneri neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas uzglabāšanas, transportēšanas vai lietošanas rezultātā. Šos nosacījumus nevar mainīt ne mūsu darbinieki, ne pārstāvji, neatkarīgi no tā, vai tie pārrauga vai piedalās produktu lietošanā. * Dow AgroSciences LLC

6 LT NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS VEIKIMO BŪDAS LONTREL 600 SL yra sisteminio tipo herbicidas, įsavinamas per lapus. Pirmieji herbicido veikimo požymiai jautrioms piktžolėms pastebimi po 1-3 dienų po purškimo. Tuomet piktžolių augimas sustoja. Galutinai piktžolės žūsta po 3-4 savaičių. LONTREL 600 SL sudėtyje yra 600 g/l klopiralido, kuris augale juda sistemiškai ir išreguliuoja jautrių augalų metabolinius bei augimo procesus, to pasekoje jie žūva. KLIMATINĖS SĄLYGOS LONTREL 600 SL turi būti purškiamas piktžolėms aktyviai augant, esant palankioms drėgmės sąlygoms. Optimali temperatūra purškimo metu C. Nepurkšti esant sausrai, labai karštam ar šaltam orui, šalnų metu ar iš karto po jų. AUGALAI LONTREL 600 SL gali būti naudojamas visų veislių žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose rugiuose, avižose, rapsukuose, linuose, gūžiniuose kopūstuose, cukriniuose runkeliuose ir pašariniuose runkeliuose, burokėliuose, gūžiniuose kopūstuose, linuose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, braškėse, rapsukuose, spygliuočių sodinukams medelynuose. Purškimas juostiniu ar atrankiniu būdu rekomenduojamas tuose pasėliuose, kur tai galima pritaikyti. NORMOS Augalas Norma l/ha Naudojimo laikas BBCH Vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai, avižos 0.2 BBCH Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai 0.2 BBCH (pavasarinis naudojimas) Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai 0.2 BBCH Vasariniai rapsai 0.2 BBCH Žieminiai rapsai 0.2 BBCH (pavasarinis naudojimas) Linai 0.2 BBCH Gūžiniai kopūstai 0.2 BBCH Varpinės žolės sėklai 0.2 BBCH (pavasarinis naudojimas) Spygliuočių sodinukai medelynuose 0.2 Naudojama pavasarį, sumedėjusiuose augaluose Braškės 0.2 Nuėmus derlių Rapsukai 0.2 BBCH MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS: Naudojimas linams, varpinėms žolėms sėklai, rapsukams, gūžiniams kopūstams, braškėms, išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/ straipsniu. ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas. NORMOS IR ŽOLIŲ SPEKTRAS EFEKTYVUMAS, kai norma 0.2 l/ha Efektyvumas 95 00% Efektyvumas 85 94,9 % Efektyvumas 75 84,9 % Didžiausias purškimų skaičius: 1 Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis), rugiagėlė (Centaurea cyanus), vaistinė ramunė (Matricaria charmonilla), bekvapė ramunė (Matricaria inodorum), paprastasis kietis (Artemisia vulgaris), dirvinė usnis (Cirsium arvensis), paprastoji kraujažolė(achillea millefolium), smulkiažiedė galinsoga (Galinsoga parviflora), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum), Pienės (Sonchus sp.) Nurodymai naudojimui LONTREL 600 SL turi būti išpurkštas traktoriniais hidrauliniais tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais purkštuvais. DIRVA LONTREL 600 SL gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose. KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI Herbicidui LONTREL 600 SL jautrūs augalai: - bulvės ir kiti Solanum šeimai priklausantys augalai - žirniai, pupos, lubinai ir kiti ankštiniai augalai - morkos ir kiti skėtiniai augalai - salotos ir kiti graižažiedžiai augalai. Jokių apribojimų kitais metais auginamiems augalams nėra, jeigu augalų, apdorotų herbicidu LONTREL 600 SL, liekanos rudenį paskleidžiamos dirvos paviršiuje ir apariamos. Augalų, apdorotų herbicidu LONTREL 600 SL, nesupuvusios liekanos gali pakenkti kitais metais auginamiems jautriems augalams. Todėl nesėkite jautrių augalų iškart užarus augalų, apdorotų herbicidu LONTREL 600 SL, liekanas. Nenaudokite šiaudų, kurie buvo apdoroti herbicidu LONTREL 600 SL, šiltnamiuose kaip augalų grunto. ATSĖJIMAS Jei pasėlis, nupurkštas LONTREL 600 SL pavasarį dėl kokių nors priežasčių žuvo, augalų liekanas reikia aparti ar giliai įkultivuoti į dirvą ir palikti 6 savaites prieš pradedant vasarinių javų, kukurūzų ar žolių sėją. VANDENS NORMA LONTREL 600 SL rekomenduojama naudoti l/ha tirpalo. PURŠKIMO KOKYBĖ Purkšdami LONTREL 600 SL naudokite smulkialąšius ar vidutinio smulkumo purkštukus. TIRPALO PARUOŠIMAS Pusę purkštuvo užpildykite vandeniu ir per purkštuvo viršų įpilkite reikiamą LONTREL 600 SL kiekį. Įjunkite maišytuvą ir užpildykite purkštuvo talpą likusiu vandens kiekiu. Maišytuvo neišjunkite kol baigsite purkšti. Naudokite tiktai švarų vandenį. Jei dėl kokių nors priežasčių LONTREL 600 SL negali būti įpiltas į purkštuvo talpą per viršų, o purkštuvas turi išmaišymo indą gali būti naudojamas toks metodas (šis metodas gali būti naudojamas esant galimybei išmaišymo indą užpildyti vandeniu): Išmaišymo indą užpildykite vandeniu iki pusės. Įpilkite reikiamą LONTREL 600 SL kiekį.

7 Atidarykite vožtuvą, kad tirpalas subėgtų į purkštuvo talpą ir tuo pat metu įpilkite dar švaraus vandens į išmaišymo indą. Kartokite procedūrą, kol produkto likučių neliks išmaišymo inde. Prieš pildami kitą produktą į maišymo indą, įsitikinkite, kad jis visiškai švarus. LAIKAS IKI LIETAUS Lietus 6 val. po nupurškimo įtakos LONTREL 600 SL veikimui neturi MAIŠYMAS LONTREL 600 SL mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas. POVEIKIS ŠALIA AUGANTIEMS AUGALAMS LONTREL 600 SL gali veikti dviskilčius augalus tiesiogiai patekdamas per lapus ar netiesiogiai - per šaknis. Vengti produkto dulksnos patekimo ant šalia augančių dviskilčių augalų. DĖMESIO LONTREL 600 SL negalima purkšti ankštinių augalų ir javų su dobilų įsėliu. ATSPARUMO STRATEGIJA Veiklioji medžiaga klopiralidas. Pagal veikimo pobūdį, remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikacija, jis yra sintetinis auksinas, HRAC kodas O. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, reikia laikytis HRAC rekomendacijų: 1. taikyti integruotą piktžolių kontrolės sistemą. 2. paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudoti skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles. 3. naudoti pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku. 4. panaudojus herbicidą, patikrinti lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleisti piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis. SAUGOS PRIEMONĖS Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ( 0,4 mm) ar kt. Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos. Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. PIRMOJI PAGALBA Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: arba PURKŠTUVO PLOVIMAS Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus ir purkštukus reikia gerai išplauti švariu vandeniu ir specialia priemone, mes rekomenduojame naudoti All Clear Extra. SAUGOJIMAS Produktą laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje toliau nuo aukštos temperatūros šaltinio. Laikyti tik originalioje pakuotėje, temperatūra laikymo metu - 0 C C. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. NAUDOJIMO APRIBOJIMAI Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. PASTABA Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

8 THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK INTENTIONALLY

9 EE LV LT EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). SPe3: Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast. Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri määrusest nr 90 Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. HÄDAABI TELEFON 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. SPe3 Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītu izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei. Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam telefons 112. Uzglabāšana. Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt temperatūrā no 0 C līdz +35 C. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klopiralido dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 m iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: arba Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112 PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners. EE LV LT Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, ziemas kviešu, ziemas tritikāles, rudzu un ziemas miežu ar/bez stiebrzāļu pasējas, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu ar/bez stiebrzāļu pasējas, kukurūzas, linu, ziemas rapša, ziemas ripša, vasaras rapša un vasaras ripša sējumos, galviņkāpostu, Savojas kāpostu un zemeņu stādījumos, ganībās, stiebrzāļu sējumos sēklai un egļu un baltegļu sējumos un stādījumos kokaudzētavās. Darbīgās vielas: klopiralīds 600 g/l Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts Reģistrācijas Nr.: 0666 Reģistrācijas klase: 2 Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma. Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā. Selektiivne tärkamisjärgselt kevadel kasutatav herbitsiid, mis on mõeldud laialeheliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja taliteraviljadel, suvi- ja talirapsil, maisil, suhkrupeedil, söödapeedil, peedil, karjamaadel ja puukoolides. Lontrel 600 SL hävitab paljusid umbrohuliike, nt. kesalill, konnatatar, rukkilill ja põldohakas. Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Toimeained: 600 g/l klopüraliidi Preparaadi vorm: vees lahustuv kontsentraat (SL) Eesti reg. nr.: 749/ Valmistamise aeg: vaata pakendilt Partii nr.: vaata pakendilt Säilivusaeg: 2 aastat Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA Lontrel 600 SL skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, žieminiuose ir vasariniuose rugiuose, avižose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, burokėliuose, gūžiniuose kopūstuose, linuose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, braškėse, rapsukuose, spygliuočių sodinukams medelynuose. Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui. Veikliosios medžiagos: klopiralidas 600 g/l (48,5 %) Preparato forma: tirpus koncentratas Registracijos Nr.: AS2-53H(2018) Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos Registreerimise haldaja: Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaageni K, Taani. Tel: Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhāgena K, Dānija Dow AgroSciences Danmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, The Agriculture Division of DowDuPont. Tel Preparatą registravo: Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga K, Danija Dow AgroSciences Danmark A/S atstovas Lietuvoje: Dow AgroSciences Lithuania UAB, Regus Vilnius Old Town, Vilniaus str. 31, LT-01402, Lietuva. Tel NETOKOGUS / NETO / GRYNASIS KIEKIS: 1 L

ArianeS5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai

ArianeS5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai Hoiatus EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit. H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H410: Väga mürgine

Rohkem

Galera5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai

Galera5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit. H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P391: Mahavoolanud toode kokku koguda. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada

Rohkem

Primus0.5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai

Primus0.5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai Hoiatus EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit. H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH208: Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile

Rohkem

F-02536/ BALTICS - (COVER) PAGE 1 Herbitsiid Taimekaitsevahend Toimeained: metüültiofeensulfuroon metüültribenuroon Preparaadi vorm: vees lahus

F-02536/ BALTICS - (COVER) PAGE 1 Herbitsiid Taimekaitsevahend Toimeained: metüültiofeensulfuroon metüültribenuroon Preparaadi vorm: vees lahus F-02536/31806 - BALTICS - (COVER) PAGE 1 Herbitsiid Taimekaitsevahend Toimeained: metüültiofeensulfuroon metüültribenuroon Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid Registreerimisnumber: 0325/05.09.07

Rohkem

Opera N Taimekaitsevahend. FUNGITSIID Kasutusvaldkond: Kaitsva ja raviva toimega süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks teraviljadel ja maisil. Fun

Opera N Taimekaitsevahend. FUNGITSIID Kasutusvaldkond: Kaitsva ja raviva toimega süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks teraviljadel ja maisil. Fun Opera N Taimekaitsevahend. FUNGITSIID Kasutusvaldkond: Kaitsva ja raviva toimega süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks teraviljadel ja maisil. Fungicīds Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai

Rohkem

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc Eesti reg-nr: 0396/01.03.11 Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt. -d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi

Rohkem

(Microsoft Word - Infinito v\344ikepakend - CLP \(2\).doc)

(Microsoft Word - Infinito v\344ikepakend - CLP \(2\).doc) INFINITO Hoiatus Taimekaitsevahend Fungitsiid Kasutusala: Fungitsiid kartuli-lehemädaniku ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil, kurgiebajahukaste tõrjeks katmikala kurgil, ebajahukaste tõrjeks sibulal, porrul

Rohkem

Master label MCW637

Master label MCW637 Maracas Fungitsiid Toimeaine: epoksikonasool 50 g/l, prokloraas 225 g/l Preparatiivne vorm: emulsioonkontsentraat Eesti reg. nr.: 0548/20.04.15 Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt Kehtivusaeg:

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Fiber FIN-N, S -1104

Fiber FIN-N, S -1104 WEIGHT LOSS PROGRAM Nature Science GR 2 CONTROL Contains Konjac Glucomannan 84 TABLETTI / TABLETOK FIBER S UPPLEMENT Works with the body to promote healthy weight loss! Toimib koos organismiga, et saavutada

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

FM-05-JURA01_B_8s_04_ET,LV,LT.indb

FM-05-JURA01_B_8s_04_ET,LV,LT.indb Ettevõttelt Dometic GROUP / no Dometic GROUP / iš Dometic GROUP FM-05-JURA01 ET 4 Minikülmik/piimajahuti Kasutusjuhend LV LT 13 Mini ledusskapis/piena dzesētājs Lietošanas pamācība 22 Mažas šaldytuvas

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Valtti Plus Base Biotsiidi liik (liigid): Loa number: EE-NABB2017-0078 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0015894-0000 Sisukord Haldusteave 1.1.

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: WOODEX BASE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Loa number: EE-203-002 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-000033-0000

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСП

AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСП AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСПЛУАТАЦИИ UK МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 58 2 PARIMATE TULEMUSTE

Rohkem

EJN2301AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZA

EJN2301AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZA EJN2301AOW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZAMRAŻARKA RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 67 МОРОЗИЛЬНИК

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

EUN1100FOW ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28

EUN1100FOW ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28 EUN1100FOW...... ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošana

AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošana AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošanas instrukcija LT Naudojimosi instrukcijų knygelė 2

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Cuprinol Ultimate Garden Wood Preserver Golden Cedar Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Tooteliik 08 - Puidukonservandid

Rohkem

EC3201AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37

EC3201AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37 EC3201AOW...... ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37 2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO............................................................................

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

EST Kasutusjuhend LAT Lietošanas instrukcija GO 1280 D

EST Kasutusjuhend LAT Lietošanas instrukcija GO 1280 D EST Kasutusjuhend LAT Lietošanas instrukcija GO 1280 D SISUKORD KOMPLEKTI SISU... 3 GARANTII... 3 OHUTUSMEETMED... 4 PAIGALDAMINE... 7 SEADME OSAD... 10 OSADE FUNKTSIOONID... 11 PESUPROGRAMMID... 21 PESUVAHENDISAHTEL...

Rohkem

EC4200AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35

EC4200AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35 EC4200AOW...... ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35 2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO............................................................................

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Miniviljelusvõistlus Indrek Harlamov, Reivo Nugis, Martin Sumla Tartu 2018 Sissejuhatus Mulla liigiks - näivleetunud muld (LP); mulla ph 6,0; mulla Hu sisaldus 2,37 %; fosfori väetustarve väike P-4; kaaliumi

Rohkem

ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1

ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1 ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1 EESTI KEEL (tõlge) TEHNILISED ANDMED Mudeli number AF600

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Mesilaspere haigused ja nende ravi Arvi Raie MULTIFACTOR REASONS FOR LOOSES TAPPIOHIN ON MONIA SYITÄ Reinvasion Mehiläishoitaja

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator ÕLLUMAJANDUSULTUURIDE LOETELU õllumajanduskultuur Maakasutustüübid Märkus Otstarve* Teravili talinisu uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks talinisu allakülviga uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks

Rohkem

ENN3153AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК

ENN3153AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК ENN3153AOW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИИ SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 74

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Talon Soft Biotsiidi liik (liigid): Loa number: EE-NAMR2013-0041 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0003576-0000 Sisukord Haldusteave 1.1. Toote

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Title

Title SCB51811LS ET Kasutusjuhend 2 Külmik-sügavkülmuti LV Lietošanas instrukcija 17 Ledusskapis ar saldētavu LT Naudojimo instrukcija 32 Šaldytuvas-šaldiklis USER MANUAL 2 www.aeg.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO...

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord Ohutus Juhendi kasutamine... 4

EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord Ohutus Juhendi kasutamine... 4 EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord...1 2. Ohutus... 2 3. Juhendi kasutamine... 4 4. Oluline teave... 5 4.1 Kaubamärgid... 5 5. Pakendi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Blizzard SKxxx_BALT_

Blizzard SKxxx_BALT_ et lt lv Tolmuimeja kasutusjuhend Naudojimo instrukcija. Grindų dulkių siurblys Lietošanas instrukcija. Grīdas putekļsūcējs HS16 M.-Nr. 10 905 030 et... 4 lt... 29 lv... 54 2 et - Sisukord Ohutusjuhised

Rohkem

Title

Title ESL 8316RO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 LV Trauku mazgājamā mašīna Lietošanas instrukcija 23 LT Indaplovė Naudojimo instrukcija 45 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võduvere (fotol nr 1) Põllumassiivi nr: 63951595991 1.

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt Köögivili maheaias Priit Põldma EMÜ, aianduse osakond Kui palju peaks köögivilja sööma Tervislikku toitumist silmas pidades peaks ¼ toiduratsioonist moodustama puu- ja köögiviljad. Tarbimisnorm 1 inimese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x

Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x / 49XD700x Sisukord TÄHTIS TEADE.........................

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft Word - TALIRUKKILE registreeritud taimekaitsepreparaadid 2016

Microsoft Word - TALIRUKKILE registreeritud taimekaitsepreparaadid 2016 TALIRUKKILE registreeritud taimekaitsepreparaadid 2016. a. seisuga Tabel 1.Umbrohutõrje preparaadid kaheidulehelistele umbrohtudele talirukkil Herbitsiid min max maltsa liigid kõrvikulised vesihein kannikese

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Endla Reintam Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Mullateaduse ja agrokeemia osakond, Kreutzwaldi 1, Tartu, Estonia Tel: +372 731 3534, e-mail:

Rohkem

KRISTALLILINE VÄETIS UUDISED 2013 PAREM OMASTATAVUS TÖÖLAHUSTE PAREM STABIILSUS SUUREMAD VÕIMALUSED KOMBINEERIMISEKS MIKROTOITAINEID SISALDAVATE VÄETI

KRISTALLILINE VÄETIS UUDISED 2013 PAREM OMASTATAVUS TÖÖLAHUSTE PAREM STABIILSUS SUUREMAD VÕIMALUSED KOMBINEERIMISEKS MIKROTOITAINEID SISALDAVATE VÄETI UUDISED 2013 PAREM OMASTATAVUS TÖÖLAHUSTE PAREM STABIILSUS SUUREMAD VÕIMALUSED KOMBINEERIMISEKS MIKROTOITAINEID SISALDAVATE VÄETISTEGA TAIMEDE PAREM STRESSITALUVUS H 2 Taimede varustamine vajalike mikroelementidega.

Rohkem

SC2004

SC2004 SC2004 5 EESTI 6 LIETUVIŠKAI 29 LATVIEŠU 53 SC2004 6 EESTI Sisukord Sissejuhatus 7 Eelised 7 kodus kasutamiseks mõeldud intensiivsete valgusimpulsside (Intense Pulsed Light, IPL) tehnoloogia. 7 Karvade

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

indd

indd TERVISHOIU JA OHUTUSE NING PAIGALDAMISE JUHEND OLULINE! LUGEGE LÄBI JA JÄRGIGE HOOLIKALT! Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks läbivaatamiseks käepärast.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Suviodra Integreeritud Taimekaitse

Suviodra Integreeritud Taimekaitse SUVIODRA INTEGREERITUD TAIMEKAITSE Juhend I ÜLDOSA Integreeritud taimekaitse on keskkonda säästev ja ökoloogiliselt puhast toodangut tagav erinevate taimekahjustajate tõrjemeetmete (nt mehhaaniliste, keemiliste,

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_1_Lopparuanne-sertifitseerimine_parandatud.docx

Microsoft Word - Lisa_1_Lopparuanne-sertifitseerimine_parandatud.docx Projekti lõpparuande Lisa 1 Seemnete sertifitseerimise süsteemi muutmise mõju hindamine. Protsessi ja katsete maksumuse analüüs Kalvi Tamm, Pille Ardel, Raivo Vettik Eesti Taimekasvatuse Instituut Projekt

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

ainevahetushaired-taimedel_vincent-claux_maheseminar2019_balticagro_v.pptx

ainevahetushaired-taimedel_vincent-claux_maheseminar2019_balticagro_v.pptx Taimede kasvuhäirete mõju kultuuri saagikusele ja saagi kvaliteedile Meie strateegia põhineb viiel sambal: Strateegia Ettevõtte esitlus Personaalne tehniline tugi Innovatsioon Kvaliteet Tööstusettevõtted

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem