30 aastat. elektroonilise side valdkonna riiklikku reguleerimist

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "30 aastat. elektroonilise side valdkonna riiklikku reguleerimist"

Väljavõte

1 30 aastat elektroonilise side valdkonna riiklikku reguleerimist

2 Hea lugeja! Hoiad käes raamatut, mis võtab lühidalt kokku taasiseseisvunud Eesti sidevaldkonna riikliku regulaatorasutuse peamised tegemised 30 aasta jooksul. Selle sidevaldkonna jaoks ülimalt murrangulise aja jooksul tekkis pea kogu tänapäevane side, mida me kõik igapäevaselt kasutame. Tulime ajast, kus ainsateks sidevahenditeks kodudes olid sahisev raadio ja teler, ning nii mõnelgi õnnelikul kettaga lauatelefon. Toimus side digitaliseerimine, turg avanes konkurentsile, kodudesse ning hiljem ka mobiilidesse ilmus internet. Mobiilsidevõrgud, mis said alguse tühja koha pealt, on täna meil Euroopa parimad. Eesti on kaetud optilise kiirteega. Kõik see on loonud aluse e-riigile ja tervele kaasaegsele e-majandusele, tänapäevasele kultuurile ja suhtlemisele. Side regulaatorasustuse, mis on selle perioodi jooksul eksisteerinud nelja erineva nime all, kõige tähtsam eesmärk on alati olnud luua elektroonilise side arenguks vajalikud tingimused, et soodustada elektroonilise side võrkude ja teenuste arengut meie, kõigi eesti maalaste, hüvanguks. Side, eriti raadiosageduste, riiklik planeerimine on toimunud tihedas rahvusvahelises koostöös. Hea riigisisene koostöö kogu meie side kogukonnaga on aidanud leida ka keerulistes olukordades ning arenguks vajalike muudatuste tegemisel võimalikult häid lahendusi. Side võimas areng ei peatu ja me ei lase selle peatuda! Toimuvad põnevad arengud side-, digi- ja meediateenuste osas. Täna ühtse regulaatorasutusena peame endiselt leidma Eesti ühiskonna arenguks parimaid lahendusi. Side arendamine on pidev kompromisside kompromissi otsimine. Vaadates tagasi tehtule, oleme meie, sidelased, sellega hästi hakkama saanud. Suur tänu teile! Suur tänu meie partneritele! Hoiame sidet! Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 1

3 juunil 1991 otsustas Vabariigi Valitsus oma määrusega moodustada Eesti Vabariigi Elekterside Inspektsioon ja 17. juunil kinnitati direktoriks Jüri Jõema. 14. augustil kinnitas Vabariigi Valitsus Elekterside Inspektsiooni põhimääruse. Põhiülesanded: järelevalve raadioseadmete üle, raadiosageduste efektiivse ja otstarbeka kasutamise tagamine ja raadiohäirete likvideerimine. Eelarve oli rubla. Autopark koosnes kasutatud sõidu autodest Moskvitš 2141 ja VAZ 2121 Niva, arvutipargis oli kaks 386, üks 286 ja üks XT arvuti, töötajaid 13. Alustati Tallinnas Kreutzwaldi tänav 12, lisaks kaks korterit Lasnamäel ning bürood Tartus, KohtlaJärvel ja Pärnus. Eesti Ringhäälingu Saatekeskus andis Elekterside Inspektsioonile üle raadio kontrollteenistuse varad. 20. august: Eesti Vabariigi väljakuulutamine ja ööpäevaringne eetrimonitooring augustiputši ajal. Raamatu toimetasid: Arvo Rammus, Oliver Gailan Fotod: ameti arhiivist 19. september: Esimene Balti riikide sideadministratsioonide kohtumine Vilniuses. Taasiseseisvunud riikide sagedus administratsioonid arutasid ühiseid teemasid ja kavandasid edaspidist koostööd september: kohtumine toonase NSVL sideministeeriumiga Moskvas. Aseministri tasemel arutati uut olukorda ja edaspidise koostöö võimalusi. November: alustatakse Eesti rahvusliku sagedusplaani koostamisega, mille üheks eesmärgiks oli sageduskasutuse ühtlustamine Euroopaga. Novembris toimus ka visiit Soome Telehallintokeskus esse, mis oli tulevase viljaka koostöö esimene samm. Muuhulgas tekkis idee Põhjamaade koolitusseminaride korraldamiseks Balti riikide sagedusadministratsioonidele. AS Eesti Mobiiltelefon alustas NMT 450 süsteemis mobiil sideteenuse pakkumist. Enne seda helistati mobiiltelefoniga Olümpia hotelli katuselt või pankranniku kõrgematelt kohtadelt, kust signaal Soome jõudis. 3

4 1992 Veebruar: CT0 juhtmeta telefonide keelustamine, mis töötasid televisiooni sagedusalas ja naabri telefonikõnet võis kuulda Tallinna ETV kanalil. Raadiospektri olukorra jälgimiseks osteti Rootsi firmast Scantrace AB kaks kasutatud spektrianalüsaatorit Hewlett-Packard T-141. Raadioeetri nägemisulatus laienes 1,2 GHz-ni. Märtsis eraldati AS-le Eesti Mobiiltelefon 900 MHz sagedusala NMT 900 teenuse osutamiseks. Püsiva võrguni läks veel aega. Ajutiselt paigaldati GSM (2G) võrk Tallinnas toimunud GSM MoU konverentsi ajaks. 22. aprillil taastati Eesti liikmelisus Rahvusvahelises Telekommunikatsiooni Liidus (ITU). Kõik ITU-s Eesti territooriumil registreeritud raadiojaamad said maatunnuseks EST. ITU ja Venemaaga toimusid läbirääkimised Eesti kutsungiseeria ESA-ESZ kasutuselevõtmiseks. Algas NSVL ressursi ümberjagamise pikk protsess. Aprillis toimus esimene Balti riikide ja Soome, Rootsi, Taani ja Norra sideregulaatorite seminar, mis oli alguseks mitme aastasele koolitusprogrammile, kus Põhjamaade kolleegid oma kogemusi jagasid. Alustati kaabelleviteenuse osutajatega vabatahtliku kaabel levi võrkude sagedusjaotuse kooskõlastamistega. Eesmärk oli eetrija kaabelringhäälingu koostoime parandamine. Novembris võeti vastu otsus FM raadio sagedusala 87,5-108 MHz kasutuselevõtuks. Uus laiem sagedusala võimaldas nii eraraadiote kui avalik õigusliku raadio edasist arengut. Seni kasutusel olnud sagedusalas 65,9-74 MHz jätkus paralleel edastus veel mõnda aega. Detsembris osaleti esimest korda ITU täievolilisel konverentsil, mille põhiteemaks oli ITU struktuuri muutmine Jaanuaris eraldati Eesti Ringhäälingu Saatekeskusele ja juunis AS-ile Baltcom isikuotsingusüsteemi (nn piipar) jaoks üle-eestilised sagedused. Baltcomi sagedus oli üle-euroopalise ERMES süsteemi sagedusalas. Selle standardi kasutuselevõtuni Euroopa ei jõudnudki, mobiilside SMS-teenus tõrjus piiparid peagi kasutuselt. Märtsis koliti tolleaegse Valitsusside hoonesse aadressil Ädala 4D, ka Pärnu ja Tartu bürood vahetasid asukohta. Juunis ühineti Euroopa Posti- ja Telekommunikatsioonide Administratsioonide Konverentsiga CEPT, mille raadioside komitee ERC ja selle töögruppides osalemine viis rahvus vahelise koostöö uuele tasemele. Töötati välja GSM kontseptsiooni ettepanek, milles operaatorite arvuks määrati 3 koos võrdse sagedusressursiga. Erinevalt paljudest riikidest, kus nähti visioonina 2 operaatorit. Novembris osaleti ITU maailma raadioside konverentsil WRC 93, kus üheks teemaks oli ka muudatused ITU Raadioeeskirjas seoses uute iseseisvunud riikide tekkimisega. Detsembris lõpetati Vene raadionavigatsioonisüsteemi RSBN kasutamine, mis vabastas sagedused mobiilsidele ja televisiooniringhäälingule. Detsembris eraldati Eesti Telefonile esimesed raadiokanalid sagedus alas 900 MHz maapiirkondade telefoniseerimiseks (RAS 1000). Telefoniteenusega liitumise ootejärjekorrad hakkasid ka maapiirkondades jõudsamalt lühenema. Aasta lõpuks koordineeriti naaberriikidega 87,5-104 MHz sagedusalas uued raadioringhäälingu sagedused kogu riigi territooriumil, mis sai aluseks kogu raadioringhäälingu edasisele arengule MHz oli planeeritud rahvusringhäälingule. 5

5 1994 Jaanuarist hakkas kehtima uue tolliseaduse alusel kehtestatud "Raadiosaateseadmete Eesti tolliterritooriumile sisse- ja sealt väljaveo kord." Raadioseadmete nõuetele vastavus fikseeriti tüübikinnitusega. Töötati välja arengukava "Raadiosagedusala kasutuse korraldamine ja järelevalve" ning selle alusel kevadel Riiklike Investeeringute Programm (RIP) "Raadiosagedusala kasutuse korraldamine ja järelevalve", mille kestvuseks planeeriti aastad ning kogumaksumuseks 16,8 miljonit krooni. Mais eraldati esimesed sagedused Valitsusside operatiivside raadiovõrgule EDACS, mis pidi tagama digitaalse side korrakaitseasutustele. Juunis moodustas uue ringhäälinguseaduse alusel kultuuri- ja haridusminister ringhäälingulubade väljaandmise komisjoni, mille töös osalised ka Elekterside Inspektsiooni töötajad. Eraraadioid hakkas turule lisanduma. Septembris eraldati esimesed sagedused Radiolinja Eesti GSM (2G) võrgule. GSM teenuse pakkumist alustas Radiolinja Eesti esimesena Eestis järgmisel aastal. Novembris sõlmiti esimene rahvusvahelist raadio sageduste koordineerimist käsitlev kokkulepe Soome Telehallintokeskus ega GSM kanalite jaotamise osas. Edaspidi sõlmiti sarnaseid lepinguid kõigi lähinaabritega. Aasta lõpuks valmisid Elekterside Inspektsiooni arengu põhisuunad, kus formuleeriti vajadus luua sõltumatu side regulaatorasutus, mis lisaks raadiosagedustele hõlmaks ka numeratsiooni, nõudeid sidevõrkudele ja tarbijakaitset. Idee jäi seekord realiseerimata. Aasta lõpuks olid Tallinna büroos arvutivõrku ühendatud kümme arvutit, mõõteseadmete juhtimiseks kasutati kolme sülearvutit ning igas maakonna büroos oli üks arvuti Jaanuaris eraldati Lennuametile sagedused uutele Euroopa standarditele vastavatele lennunduse raadiosageduste süsteemidele VOR ja DME. Nõukogude Liidu aegsete lennusideseadmete aeg sai läbi. Aprillis kinnitas kultuuri- ja haridusminister Eesti Raadio programmide sagedused, mille alusel alustati Eesti Raadio saatjate võrgu arendamist 100 MHz FM sagedusalas. Juunis kehtestati tehnilised tingimused ja üldluba 2,4 GHz sagedusalas kasutatavatele andmeedastusseadmetele. Wi-Fi võrkusid võis nüüd rajada ilma selleks eraldi luba taotlemata. Juulis osales Elekterside Inspektsiooni delegatsioon CEPT/ERC korraldatud Wiesbaden 95 konverentsil, mille käigus töötati välja esialgne Euroopa digitaalse raadioringhäälingu plaan. Plaani muudeti veel edaspidi, kuid üle-euroopalist ühtset digitaalraadiot ei ole siiani. Augustis eraldati esimesed raadiosagedused AS-i Ritabell GSM võrgu planeerimiseks. Teenust hakati pakkuma Q-GSM kaubamärgi all aastal. Nüüdsest oli Eestis kolm mobiilsideoperaatorit. Oktoobris-novembris osaleti Maailma Raadioside Konverentsil WRC 95. Raadioeeskirja sagedustabelis muudeti Eesti sageduskasutus oluliselt euroopalikumaks, sh lisati raadioringhäälingu 100 MHz sagedusala. Esimese Riiklike investeeringute programmi (RIP) "Raadiosagedusala kasutuse korraldamine ja järelevalve" eelarvega 16,8 miljonit krooni ja kestusega raames soetati kantav peilingaator koos antennidega ja arvutijuhtimisega peilingaator Advantest ning laiendati autoparki.

6 1996 Algasid ettevalmistused liitumaks EL-iga: "Telekommunikatsioonide ja ringhäälingu seadusandliku regulatsiooni alaste ettepanekute väljatöötamise töögrupp analüüsis telekommunikatsiooni ja ring häälingu alast olukorda Eestis eesmärgiga regulatsioon vastavusse viia Euroopa Liidu nõuetega. Esimese Euroopa standardi alusel kehtestatud telekommu nikatsiooni valdkonna standardina kehtestati Eesti standard EVS 728:1996, mis käsitles üldkasutatava kommuteeritava telefonivõrgu nõudeid. Standardi nõuded olid vastavuses esimese ETSI sidestandardiga ETS , mille ülevõtmiseks saadi ETSI-lt eriluba. Luba oli vajalik, kuna Eesti ei olnud sel ajal ETSI liige. Septembrist hakati regulaarselt osalema Euroopa Posti ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (CEPT) Raadioside Komitee (ERC) plenaaristungitel ja ERC spektrihaldamise (WG FM) ning raadioregulatsiooni (WG RR) töörühmades. Tallinnas korraldati üks WG RR koosolek september korraldas Elekterside Inspektsioon Tallinnas CEPT ERC Raadioregulatsiooni töögrupi (WG RR) korralise töökoosoleku. RIP "Raadiosagedusala kasutuse korraldamine ja järelevalve" raames liisiti peilingaator TELEGON-111, mis paigaldati Ädala tänava hoone katusele, uusi spektrianalüsaatoreid ja mõõtevastuvõtja R&S ESVN20. Osteti uus VAZ Niva ning ehitati mõõtebussiks Mitsubishi Delica Juulis osales Elekterside Inspektsiooni delegatsioon CEPT digitaaltelevisiooni planeerimise konverentsil Chester 97. See oli stardipauk digitaaltelevisioonile ülemineku valdkonnas, mis lõppes ITU regionaalse raadiokonverentsiga septembril moodustas teede- ja sideminister töörühma, mille ülesandeks oli digitaalse ringhäälingu arengukontseptsiooni põhiteeside väljatöötamine. Oktoobris - novembris osaleti Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu Ülemaailmne Raadioside Konverentsil WRC 97. Konverentsil muudeti satelliitringhäälingu plaani ja Eestile kinnitati 5 kanalit. Jätkati Eesti sageduskasutuse ühtlustamist Euroopa omaga. 7. detsembri ööl vastu 8. detsembrit kella korraldati Elekterside Inspektsiooni poolt välja töötatud kava kohaselt ümber GSM operaatorite sageduskasutus: võeti kasutusele vabanenud NMT 900 sagedusala ja operaatorid said enda kasutusse pidevad sagedusalad, mis lihtsustas võrkude arendamist. 15. detsembril kinnitas teede- ja sideminister "Eesti rahvusliku raadiosageduste plaani", milles fikseeriti sageduskasutuse olemasolev olukord ja arengusuunad edaspidiseks. Kaitseväele eraldati sagedusalad arvestades NATO sageduskasutust. RIP "Raadiosagedusala kasutuse korraldamine ja järelevalve" raames jätkus monitooringusüsteemi arendamine: liisiti teine peilingaator Tallinnasse, osteti mõõtevastuvõtja ESVN20, kuni 26 GHz spektrianalüsaator, skännerid ning ehitati ümber mõõtebussiks MB Sprinter 312D. 9

7 1999 Telekommunikatsiooniseaduse töögrupp: ettevalmistused EL iga liitumiseks ja turu avamiseks märtsil sai Eesti Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) täisliikmeks ja Elekterside Inspektsioon Eesti esindajaks rahvusliku standardimisorganisatsioonina. Meie ülesandeks sai muuhulgas ka ETSI standardite ülevõtmine Eestis. Turuosalistele korraldati ka ETSI-t tutvustav seminar. 21. aprillil vastu võetud "Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse" kohaselt tuli Elekterside Inspektsiooni baasil moodustada uus asutus Sideamet, mis alustas tööd 1. augustil. Alustati ette valmistusi telekommunikatsioonituru avamiseks ja selle jaoks tururegulatsiooni alase võimekuse loomist Augustis kiitis Ringhäälingu Nõukogu heaks Eesti Televisiooni värvisüsteemilt SECAM süsteemile PAL ülemineku. Üleminek toimus aastal. Sideamet osales koos Teede- ja sideministeeriumiga Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimistel telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia seadusandluse sõelumisel. Märtsis kiitis Vabariigi Valitsus heaks Euroopa Telekommuni katsiooni Büroo asutamise konventsiooni ja ka Euroopa Raadio kommunikatsiooni Büroo asutamise konventsiooni. Konventsioonid ratifitseeris Riigikogu mais aastal Tegemist oli formaalse kinnitusega juba varem alanud koostööle Euroopa riikidega CEPT raames. Märtsis toimus Eesti telesaatjate üleviimine värvisüsteemilt SECAM süsteemile PAL vastavalt eelmise aasta augusti Ringhäälingu Nõukogu otsusele. Üleminekul oli ka tagasilööke, sh kohtuvaidlus ETV-ga, kuid novembriks olid kõik saatjad üle viidud. Telepilt läks kvaliteetsemaks, telerite valik suurenes ja lisandus NICAM stereoheli. 1. juunil jõustus esimene Kaabelleviseadus. Asuti väljastama tegevus lubasid ja tegema tehnilist ülevaatust ning teostama järelevalvet uutel alustel. Esimesed tööruumid võeti kasutusele Verekeskuse hoones Ädala 2 (Tänane Sõle 23A). Pärnu büroo kolis Chaplini keskusesse. Juulis võttis valitsus vastu säästueelarve, mis ameti jaoks tähendas 30% eelarve kärpimist. Planeeritud koosseisu tuli vähendada 20 ametikoha võrra. Erinevate RIP-ide raames osteti ja sisustati 9 järelevalvesõidukit, mõõtevastuvõtjad ESVN20, ESVN40, spektrianalüsaator FSM30 ja televisioonisignaalide mõõteaparatuur. Alustati uut seitsmeaastast RIP projekti "Peilingaatorjaamade süsteem", mille kogumaksumus oli 16,55 miljonit krooni. RIP "Raadiosagedusala kasutuse korraldamine ja järelevalve" raames osteti ja sisustati kaks Toyota Land Cruiserit, büroodele osteti mõõtevastuvõtjad ESVN20. Uue RIP " Kaabeltelevisioonivõrkude järelevalve " kestusega viis aastat ja eelarvega 11,6 miljonit krooni raames soetati ja ehitati ümber kaabellevivõrkude mõõtmisteks MB Sprinter 312D ning osteti mõõtevastuvõtjad ESVN20 ja ESVN40 ning videoanalüsaator VSA vastuvõtjaga VSA-B

8 2000 Veebruaris võeti vastu Telekommunikatsiooniseadus. Samm-sammult hakkab kehtima uus regulatsioon. Loodi turu regulatsiooni osakond, et ette valmistada sideturu avanemist ja Euroopa Liidu regulatsioonide rakendamist. Seadusega võeti üle Euroopa telekommunikatsiooni ja raadio seadmete direktiiv 1999/5/EÜ (R&TTE), milles kehtestati ühtlustatud nõuded sideseadmetele kasutamiseks Euroopa Liidus. Ametile lisandus turujärelevalve. Alustati Eesti turul müüdavate sideseadmete nõuetele vastavuse kontrollimist, eelkõige kontrolliti seadmete märgistust CE märgistusega. Esmakordselt kehtestati raadioseadmete tehnilised nõuded ja vabastati tavatarbijale mõeldud nõuetele vastavad raadioseadmed, sh mobiiltelefonid tehnilisest loast. Ametile lisandus numeratsioonihaldus. Eesti sai omale numeratsiooniplaani. Amet alustas numeratsioonivahemike reserveerimise taotluste vastuvõtmist. Hädaabinumber 112 võeti Eestis üle riigi kasutusele 1. aprillist 2000 Mais-juunis toimus ITU maailma raadioside konverentsil WRC2000. Eestit huvitavad teemad olid eelkõige satelliitringhäälingu kanalite tagamine võrdselt teiste riikidega ja Eesti sageduskasutuse ühtlustamine Euroopaga eelkõige 70 MHz sagedusalas, mis eeldas läbirääkimisi Venemaaga. Detsembris Moskvas toimunud läbirääkimistel sõlmiti kokku viis koordinatsioonikokkulepet liikuva ja paikse side osas 400 MHz sagedus alades ja 100 MHz raadioringhäälingu sagedusalas. 14. detsembril kinnitas teede- ja sideminister oma allkirjaga "Sertifitseerimise riikliku registri" infosüsteemi administraatori avaliku võtme. Süsteemi käivitamine lõi tehnilise eelduse sertifitseerimis teenuse ja ajatempliteenuse osutajate haldamiseks vastavalt 15. detsembril jõustuvale "Digitaalallkirja seadusele". RIP-ide raames soetati teleskoopmaste, spektrianalüsaatoreid, monitooringuvastuvõtjaid, peilingaatoreid, GSMi ja ringhäälingu katvuse mõõtmise seadmed, telekommunikatsioonivõrkude kontrollimise seadmeid koos tarkvaraga, järelevalvesõidukeid ning haagis Juulis alustas Sideamet Eesti Telefon AS-i aasta äriplaani analüüsimist, millega jõudis lõpule augustis. Vabariigi Valitsus kiitis äriplaani heaks koos Sideameti lisatingimustega. Aasta algusest lõppesid AS-i Eesti Telefon eriõigused ning telefoniteenuste turg avanes konkurentsiks nii rahvusvaheliste kui ka riigisiseste kaugekõnede teenuse pakkumiseks ning võrkude sidumiseks. Augustiks lõppes Ädala 2 hoone renoveerimine ja kogu Sideamet, va järelevalve osakond kolis uuele aadressile. Alustati olulise turujõuga ettevõtja (OTE) määramise protsessiga. Protsess viidi läbi igal aastal. Olulise turujõuga ettevõte määrati neljal turul: telefoniteenusele juurdepääsu, mobiiltelefoniteenuse, püsiliiniteenuse ja sidumisteenuse turul. OTE-ks määrati ettevõtja, kelle turuosa vaadeldaval turul oli üle 50% turu teenuse käibest. OTE määrati sideameti direktori käskkirjaga üheks aastaks ja temale rakendusid telekommunikatsiooniseaduses määratletud kohustused vastavale turule. Augustis hakkas Sideamet registreerima telekommunikatsiooni valdkonnas tegevuse alustamise teateid, väljastama vastavaid tegevuslube

9 Töötati välja Sideameti arengukava aastateks Veebruarikuus kinnitas minister Sideameti poolt koostatud uue "Eesti numeratsiooniplaani," mis hakkab kehtima aastal. Pandi alus ja loodi tingimused digitaalallkirja kasutuselevõtuks: mais anti Sideametile üle sertifitseerimise riikliku registri infosüsteem ja septembris registreeriti AS Sertifitseerimiskeskus esimeseks sertifitseerimisteenuse osutajaks. Mai lõpust hakkas Sideamet kohaldama AS-ile EMT olulise turujõuga ettevõtjale sätestatud nõudeid. Juunis võttis Sideamet vastu lubade osakonna infosüsteemi, mis sisuliselt tähendas telekommunikatsioonide riikliku registri ja lubade menetlemise protseduuri elektroonsele kujule üleviimist. Juunis toimusid Lätis esimesed ühised kaabeltelevisioonivõrkude mõõtmised. Sarnaseid võrdlusmõõtmisi hakati hiljem tegema regulaarselt kaasates ka Leedu ja Soome. Sideameti koosseis kasvas 146 ametikohani. Postiseadus jõustus jaanuarist, Postiside regulatsioon tuleb Sideameti pädevusse. OTE-ks määrati Eesti Telefon AS telefoniteenuse, püsiliiniteenuse ja sidumisteenuse turul ning AS EMT mobiiltelefoniteenuse turul. 25. mail toimus Tallinnas Eurovisiooni kontsert. Sideamet tegeles eelnevalt vajaliku sagedusressursi leidmise ja häirevaba kasutamise tagamisega. Teostati eetrimonitooringut kontserdisaalis ja selle ümber. Kontserdil tehnilisi probleeme ei tekkinud ja ülekanne toimus otse-eetris veatult. Juulis jõustus uus kaabelleviseadus, mis muutis regulatsiooni oluliselt liberaalsemaks. Sideamet jäi väljastama lubasid ja teostama järelevalvet. RIP-ide raames osteti mõõteantenne, automaatse monitooringu seadmeid, televisioonisignaalide mõõteseadmeid koos juhtimis seadmetega, uusi monitooringuvastuvõtjaid ning telekommunikatsioonivõrkude mõõteseadmeid. Valmis sai maastikuautole paigaldatud liikuv peilingaatorjaam

10 Juunis registreeriti sertifitseerimise riiklikus registris esimene ajatempliteenuse osutaja AS Cybernetica. Augustis kirjutasid Eesti, Valgevene, Soome, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Ukraina Leedus, Nidas alla digitaaltelevisiooni kanalite kasutamise regionaalsele koordinatsioonikokkuleppele. Kokkulepe käsitles raadionavigatsiooni ja digitaaltelevisiooni koostoimet ja oli oluliseks sammuks digitaalringhäälingu edasisel planeerimisel. 15. oktoobril liideti Eesti raadiosageduste plaan Euroopa raadio sageduste ühtsesse andmebaasi EFIS. 1. novembril jõustus uus Eesti numeratsiooniplaan, mis muudab geograafilised numbrid mittegeograafiliseks, teisisõnu: kadusid maakondade alguskoodid ja telefoninumber seoti lahti asukohast maakonnas. Novembris toimus Praha tippkohtumine, kus Eestile koos Bulgaaria, Leedu, Läti, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveeniaga esitati kutse liitumisläbirääkimistele NATO-ga ühinemiseks. Alguse sai Eesti raadiosageduste NATO sagedusplaaniga kohandumise protsess. Riiklikud investeeringud jätkusid summas 7,1 miljonit krooni Aasta algusest on Sideamet Sõltumatute Regulaatorite Grupi (IRG) liige. IRG on telekommunikatsioonivaldkonna regulaatorite ühendus, mis tegeleb telekommunikatsiooniteemadega, nt sidumine, tariifid, universaalteenus. 16 Jaanuaris korraldas Sideamet Eesti, Läti ja Leedu sideadministratsioonide ja kaitsejõudude esindajate vahelise ühise koosoleku, kus anti ülevaade NATO sageduskasutusest ning kaitsejõudude otstarbeks raadiosageduste planeerimise ja koordineerimise protseduuridest regionaalsel tasemel. Veebruaris algas numbri valimise korra muutmine: neljas astmes kadusid maakonna prefiksid ja numbrid muutusid seitsme kohalisteks, kaugekõnede eest kadus 0. Juunis-juulis toimus Genfis ITU maailma raadioside konverents WRC Eesti prioriteetsed teemad olid Raadioeeskirja sagedustabeli allmärkuste muutmine, raadiokohtvõrgud 5 GHz sagedusalas, kolmanda põlvkonna mobiilsidesüsteemi sagedusalad ja operatiivteenistuste sagedused. Lisaks sellele kooskõlastati konverentsil ka Euroopa raadionavigatsiooni süsteemi GALILEO sagedused. Oktoobris väljastas Sideamet kolmanda põlvkonna (UMTS) 3G load 2 GHz sagedusalas otsepakkumisega AS-ile EMT, Radiolinja Eesti AS-ile ja Tele2 Eesti AS-ile. Loa tasu oli 70 miljonit krooni, millele lisandusid sageduste riigilõivud. Alustati neljanda loa avaliku enampakkumise ettevalmistamisega. Detsembris kinnitas Vabariigi Valitsus määruse nr 313 Püsiliini- ja sidumisteenuste tasude arvestamise metoodika Mobiiltelefoniteenuse tarbijate arv 100 elaniku kohta kasvas ajavahemikul %-lt 77%-ni. Interneti püsiühenduse kasutajate arv ületas esmakordselt sissehelistamisteenuse (dial-up) kasutajate arvu. Riiklikud investeeringud jätkusid summas 5,5 miljonit krooni. 17

11 2004 Käivitus lauatelefoni numbri liikuvus. 1. jaanuarist 2004 on telefonivõrgu operaatori kohustus tagada üldkasutatava telefonivõrgu tarbijatele võimalus säilitada oma senine telefoninumber telefoniteenuse osutaja vahetamisel. Viimast korda viidi läbi olulise turujõuga ettevõtja määramise protsess. OTE-ks määrati aastaks Elion Ettevõttes AS telefoniteenusele juurdepääsu, püsiliiniteenuse ja telefonivõrgus kõne lõpetamise hulgiturgudel ning AS EMT mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise turul. Jaanuaris kuulutati välja avalik konkurss neljandale UMTS 3G sagedusloale alghinnaga 70 miljonit krooni. Ühtegi soovijat ei olnud ja konkurss kuulutati lõppenuks. Eesti liitumine Euroopa Liiduga 1. mail 2004 tõi meile kaasa kohustused ja võimalused osaleda Euroopa Liidu töörühmade rahvusvahelises töös. Mais toimus Genfis Regionaalne Raadioside Konverents (RRC04), kus lepiti kokku tehnilised kriteeriumid digitaalringhäälingu plaani koostamiseks aasta planeerimiskonverentsil. Juunis asus Sideametit juhtima Ando Rehemaa, kes omab pika ajalist töökogemust rahvusvahelistes telekomi- ja ärikonsultatsiooni ettevõtetes. Sideamet kooskõlastas Kultuuriministeeriumi poolt läbi viidava eraringhäälingu raadiolubade konkursi jaoks raadiosageduste kasutamise tehnilised tingimused kokku 27 loale. Ameti struktuur muudeti, et olla valmis täitma alates 2005 algusest ülesandeid EL regulatsioonidega harmoneeritud elektroonilise side seaduse alusel. Juunis valmis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhtimisel digitaalringhäälingu kontseptsioon. ETSI rahvusliku liikmena on meie kohustuseks osaleda Eesti esindajana Euroopa standardite (EN) vastavushindamisel ja hääletusel. Turul on 27 postiteenuse osutajat, neist üks universaalse posti teenuse osutaja Eesti Post Komisjoni töörühmadest saime kohustuse osaleda Eesti esindajana Euroopa Komisjoni sideseadmete regulatsiooni väljatöötavas ja rakendavas komitees (TCAM). Töö komitees annab meile võimaluse kaitsta Eesti huvisid Euroopa Liidu õigusaktide väljatöötamisel ja nende rakendamisel. Ühtlasi edastame Komisjonile infot Eesti regulaatorite ja (turu)järelevalve asutuste kohta. Turule sisenes esimene virtuaalne mobiilsideoperaator AS-i Vertelson Mobiil kaubamärk Zorro, kuid oodatud plahvatuslik mobiiltelefoniteenuse osutajate lisandumine, koos suure hinna sõjaga nihkus seekord 2004 aasta lõpust edasi, kuna potentsiaalsed turule tulijad ootasid mobiiltelefoni numbri liikuvuse käivitumist. Infoühiskonna teenuse seadus, mis reguleerib kommertsteadaannete edastamist ja infoühiskonna teenuse osutajate tegevust, jõustus 1. mail 2004 ning tuli Sideameti pädevusse. Mai alguses alustas AS Levira esimesena Eestis digitaaltelevisiooni programmide regulaarset edastamist. AS Starman tõi turule tuli VoIP tehnoloogial põhineva telefoniteenuse. AS EMT alustas mobiilse andmeside EDGE (Enhanched Data rates for GSM Evolution) arendamist Tallinna piirkonnas. Andmesidekiirus oli suurusjärgus 0,1 Mbit/s. 18 Käibele ilmus mõiste säästuoperaator, mille puhul oli tegu tuntud mobiilsideoperaatori odava ja piiratud lisateenustega teenus paketiga, mis oli mõeldud konkureerima virtuaaloperaatorite teenustega. Riiklikud investeeringud jätkusid summas 1,4 miljonit krooni. 19

12 2005 Jaanuaris jõustus elektroonilise side seadus. Numbri kasutamise riigilõiv langes 24-lt kroonilt 5-le. Seoses sellega tekkis osade numbrilubade puhul lõivu ettemaks, mida järgnevatel aastatel tasaarveldati. Alustati märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramise protsessi (MTE) läbiviimist. Turuanalüüse alustati Euroopa Komisjoni soovituses kirjeldatud 18 erineval turul, millest 7 olid jaeturud ja 11 hulgiturud. Numbri liikuvus laienes ka mobiilinumbritele. 1. jaanuarist oli kliendil õigus säilitada temale nii telefoni- kui ka mobiiltelefoniteenuse osutaja poolt kasutada antud Eesti numeratsiooniplaani kuuluv number. Valmis aastate jooksul järk-järgult rajatud üle-eestiline raadio sageduste monitooringuvõrk. Kaksteist monitooringujaama asusid: Tallinnas (Ädala, Lasnamäe, Särje, Mõigu), Tartus (Soinaste, Ihaste), Kohtla-Järvel (Keskallee, Edise), Pärnus (Esplnanaadi, Ülejõe), Suurpalus ja Narvas. Monitooringujaamu oli võimalik kaugelt juhtida Argus tarkvara abil. Sagedusload muutusid elektroonseks ja kasutusele võeti ise planeeritavate sageduste kontseptsioon teatud sagedusalades. Üldkasutatavatele võrkudele ei väljastatud enam luba iga saatja kohta, vaid määrati piirtingimused sagedusala kasutamiseks. Amet kontrollis hädaabiteenuse 112 kättesaadavust üle Eesti erinevate sideettevõtete võrkudest. Tulemus oli üldiselt positiivne, kuid esines ka anomaaliaid, näiteks ühe väikse sideettevõtte võrgust valitud 112 kõne suundus Häirekeskuse asemel kohalikku alevi päästekomandosse. Eelmisel aastal kehtima hakanud mõõteseadus sätestas riikliku järelevalve käigus mõõtmiste teostamisele pädevuse ja akrediteerimise nõuded. Koolitati ametnikud ja alustati ka mõõteseadmete regulaarse jälgitavalt kalibreerimisega. Tallinnas Viidi läbi võrdlusmõõtmised Läti kolleegidega Esimene turuanalüüsi otsus tehti , millega AS EMT, Elisa Mobiilsideteenused AS ja Tele2 Eesti AS tunnistati MTE-ks konkreetses mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul. Elisa ja Tele2 vaidlustasid otsuse kohtus. Peamisteks vaidluse objektideks olid väiksemate sideettevõtjate määramine MTE-ks ja ühtse hinnaregulatsiooni kehtestamine kõikidele MTE-ks määratud ettevõtjatele aastaga lõppeb Elionil kohustus osutada universaalteenust TKS-is sätestatud nõuete kohaselt, alates aasta 1. jaanuarist universaalteenuse raames üldkasutatava telefonivõrguga ühenduse pakkuja Elisa Mobiilsideteenused AS. Sideamet osales koostöös Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega maakondade internetiseerimisprogrammi Külatee 3 võrkude vastuvõtmisel, mõõtes teenuse kvaliteeti maakondades kokku 335-s punktis. Esmase kontrollimise käigus selgus, et teenus ei olnud kättesaadav ligikaudu 100-s punktis, mispeale asusid sideettevõtted neis kohtades teenust parandama. Aprillis väljastas Sideamet viis sagedusluba digitaalringhäälingu rakendamiseks AS-ile Levira ning detsembrikuus alustas nendel sagedustel Starman ZUUM-TV ga. Uue postiseaduse jõustumine 1. juulist. Augustis tähistas Sideamet oma 15. juubelisünnipäeva, mil esmakordselt anti välja ameti aumärgid valdkonnaga seotud teenekatele inimestele Riiklikud investeeringud jätkusid summas 2,8 miljonit krooni

13 Mais ja juunis toimus Genfis ITU regionaalne digitaalringhäälingu planeerimiskonverents RRC06. Konverentsi tulemusena töötati välja Euroopa ja Aafrika digiringhäälingu plaan, mis asendas eelmist, 1961 Stockholmis väljatöötatud analoogringhäälingu plaani (ST61). Eesti tagas endale digitelevisiooni DVB-T ja digiraadio T-DAB kattealad. Novembris tunnistati 450 MHz sagedusalas lairibatehnoloogial põhineval sidevõrgul võrguteenuste osutamiseks korraldatud avaliku konkursi võitjaks Televõrgu AS. Kõu võrk tõi esmakordselt suurele osale maapiirkondadest ca 1 Mbit/s kiirusega internetiühenduse. Detsembris väljastati ProGroup Holding OÜ-le neljas kolmanda põlvkonna (UMTS) sagedusluba 2 GHz sagedusalas loatasuga krooni, kuna kaks kõrgema pakkumise tegijat ei tasunud tähtajaks loatasu ega riigilõivu. Infosüsteemide SASS ja MTR kasutuselevõtt: numeratsiooniressurss ja standardimine said endale uue infosüsteemi SASS ja sagedusload tõsteti üle MTR-i. Riiklikud investeeringud jätkusid summas 2,2 miljonit krooni turul tehti MTE määramise või mitte määramise otsused. MTE määrati kahel jaeturul ja üheksal hulgiturul ning MTE-t ei määratud viiel jaeturul ja kolmel hulgiturul. Elisa vaidlustas telefonivõrgus kõne lõpetamise hulgituru otsuse, vaidlus käis kolme aasta jooksul läbi kõik kohtuastmed, aga otsus jäi muutmata. Alates 9. jaanuarist sooritatakse numbriliikuvuse toiminguid numbri broneerimise andmekogu (NBA) numbriliikuvuse (NL) moodulis. Viisime läbi teavituskampaania liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise korra ja ohutuse tutvustamiseks. Eesmärgiks vähendada sidekaablite lõhkumist kaevetööde käigus. 22 Sideteenuste valdkonnas on järelevalve fookuseks sideettevõtete poolt Vabariigi Valitsuse aastal jõustunud määruse Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded täitmise kontrollimine. Toimus Sideameti ja KJ esindajate ühiskomisjon kus arutati läbi nii jooksvaid kui ka WRC2007 ettevalmistamisega seotud küsimused. Veebruaris osales Sideameti esindaja PWG ja FMSC koosolekutel NATO peakorteris, mille tulemusena muuhulgas kinnitati NATO ühisseisukoht WRC2007 konverentsiks. Suvel kontrollis Sideamet Televõrgu AS internetiteenuse Kõu vastavust loatingimustele, mille kohaselt pidi sidevõrgu levialaga olema kaetud vähemalt 75 % iga maakonna pindalast ja võrk pakkuma kiirust 144 kbit/s nii üles- kui allalaadimiskanalis. Kokku kontrolliti teenuse kättesaadavust 614-s punktis üle Eesti, milledes keskmiseks üleslaadimiskiiruseks kujunes 355 kbit/s ja allalaadimiskiiruseks 952 kbit/s. Kolmes maakonnas polnud nõue täidetud, kuid ettevõte parandas olukorra kuu ajaga. Minister kinnitas juunis ameti ettepaneku sagedusplaani muutmiseks E-GSM sagedusala osas eesmärgiga võimaldada igal GSM side operaatoril taotleda üleriigiline sagedusluba lisakanalite kasutamiseks mahus kuni 16 kanalit. Oktoobris-novembris toimus ITU maailma raadioside konverents WRC2007, kus Eestile olulised teemad olid mobiilside (IMT sagedused), maapealsete teenistuste kaitse satelliitside eest ja sagedustabeli allmärkuste kustutamine. Tarbijate rahulolematus pikkade klienditeeninduse ootejärjekordade üle tingis 14 sideettevõtte klienditeeninduste kõneootejärjekordade pikkuse kontrolli kampaania. Kontroll näitas, et enamike ettevõtete kliendid saavad klienditeenindusega ühenduse keskmiselt vähem kui minuti jooksul, kuid paaril ettevõttel kulus vastamiseks keskmiselt 2 minutit. Sideturu regulatsiooni valdkond ja postiside järelevalve suunduvad aasta vahetusega Konkurentsameti pädevusse. 23

14 2008 Sideameti, Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni ja Raudtee inspektsiooni liitmisel moodustati Tehnilise Järelevalve Amet (TJA), mida asus juhtima peadirektor Raigo Uukkivi. Amet asus tööle Sõle tn 23A. Aasta alguses väljastati Eesti Raadioamatööride ühingule seoses Eesti Vabariigi 90. aastapäevaga 26 erikutsungit ES90A - ES90Z Konkurentsiamet alustas teise ringi turu analüüsidega. Teise ringi turuanalüüse alustati mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turuga. Aasta lõpus saadeti kavand siseriiklikule konsultatsioonile. Sageduslubade kooskõlastamine Tervisekaitseinspektsiooniga suundus TJA-le: taotleja ei pea enam ise kooskõlastusega tegelema. Korraldasime turujärelevalve kampaania Eesti turul müüdavate sideseadmete nõuetele vastavuse kontrolliks. Osa nõuetele mittevastavaid sideseadmeid olid toodud üle Eesti piiri ilma neid deklareerimata. Koostati 765 kontrollakti. Puudusi avastati 287 korral, neist 18 juhul puudus CE-märgistus, 151 korral puudus vastavusdeklaratsioon ja 164 aparatuuril oli puudusi kaasas oleva kohustusliku teabe osas. Korraldati riigihange 3G võrkude ja teenuse mõõteseadmete ostmiseks. Mõõtsime 3G kõneteenuste kvaliteeti Tallinnas. Tuvastasime, et kõnede õnnestumise tõenäosus oli sideettevõtetel 91-95%. Turul käis võitlus, kellel on parim levi. Märtsis lõpetati analoogtelevisiooni edastamine Ruhnu saarel, mis oli esimene ainult digitaaltelevisiooni edastav piirkond Eestis (ja võib-olla ka Euroopas) Ringhäälinguseaduses määrati digitaaltelevisioonile ülemineku kuupäevaks 1. juuli Algas üleminekuprotsess, mida tehti koostöös AS Levira ja telejaamadega. Aasta lõpuks oli AS Levira poolt välja ehitatud kolm üleriigilist digitaaltelevisiooni võrku, millest esimene, eelkõige avalik-õiguslikule ringhäälingule mõeldud võrk, kattis 97% elanikkonnast Aasta algusest kaotati ära Tartus, Pärnus ning Kohtla-Järvel asunud raadiosageduste järelevalve osakonna regionaalsed bürood. Monitooringut jätkati distantsjuhtimisega. Alustab laste abitelefon , sellega võetakse Eestis esmakordselt kasutusele üle-euroopaline harmoneeritud sotsiaalse väärtusega teenuste numeratsiooniala 116. Märtsis jõustus Konkurentsiameti otsus mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turu kohta, millel tunnistati märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks EMT, Elisa, Tele2 ning ProGroup Holding. Septembris tunnistas Konkurentsiamet Elioni MTE-ks fikseeritud juurdepääsu ja lairiba juurdepääsu hulgiturgudel. Alustati turuanalüüside läbiviimist telefonivõrgus kõne algatamise ja lõpetamise turgudel ning era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turul. Vabade mobiiltelefoninumbrite ressursi suurendamiseks võeti kasutusele numbrid algusega 81 ja 82. Loodi Euroopa sideregulaatorite ühendus BEREC ja amet saab selle liikmeks. Eesti rahvusringhääling alustas digitaalplatvormil ETV2 saadete edastamist. Eetri kaudu levivasse digitelevisiooni lisandusid lisaks eelmisel aastal ilmunud telekanalile Kalev Sport ka Kanal 11 ja TV 6. Et lihtsustada kuritegude lahendamist, algab sideettevõtetel kohustus säilitada sideandmeid 1 aasta. Amet kontrollib nõude täitmist

15 2010 Amet osaleb metoodika väljatöötamises, mis võimaldaks hinnata teiste riikide digiallkirjade sertifikaatide taset, et muuta digiallkirjade kasutuselevõtt piiriüleseks. Selle olukorra reguleeris aga hiljem hoopis kogu EL-is eidas määrus. Valmistame ette digitaaltelevisioonile üleminekut. Rahvusringhäälingu ja vabalevi programmide üleriigilise vastuvõtu tagamiseks kooskõlastati rahvusvaheliselt ringhäälingu võrguplaani muudatused. Kontrolliti uute saatjate kattealasid, mis üldiselt tagasid korraliku vastuvõtu. Avalikkuse informeerimiseks loodi veebileht ja võeti kasutusele lühinumber aasta aprillis korraldas Tehnilise Järelevalve Amet Elektromagnetilise Ühilduvuse Administratiivse Koostöö töögrupi (EMC ADCO) koosoleku. Lisaks järelevalve korraldamise ja koostöö küsimustele arutati ka elektrikaablitel põhineva side PLC (Power Line Communications) häireprobleeme. Juunis viidi läbi mobiilse andmeside mõõtmised. Kõigi operaatorite keskmiseks mobiilse internetiteenuse allalaadimiskiiruseks mõõdeti Tallinnas 2,173 Mbit/s ja üleslaadimiskiiruseks 0,523 Mbit/s. Maksimaalseks saavutatud allalaadimiskiiruseks mõõdeti 5,71 Mbit/s ja üleslaadimiskiiruseks 0,974 Mbit/s. Alustati ettevalmistusi uute tehnoloogiate (eelkõige 4G) kasutuselevõtuks mobiilseks andmesideks: 2,5 GHz avaliku konkursi ettevalmistamine, GSM900 ja GSM1800 ning 2,3 GHz sagedusalade ümberplaneerimine aasta lõpuks on naaberriikidega sõlmitud ligi 50 koordinat sioonilepingut, mille eesmärk on tagada sidevõrkude häireteta töö piiri ääres ja naaberriikide võrdne juurdepääs sagedusspektrile. 26 Algas elektroonilise side seaduse muutmise protsess EL direktiivide aasta muudatuste paketi sätete sisse viimiseks. Telefonivõrgus kõne algatamise turul tunnistas Konkurentsiamet märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks Elioni ning telefonivõrgus kõne lõpetamise turul Elioni, Elisa, Eleks Telefoni, Starmani, STV, Televõrgu, Linxtelecomi, Top Connecti, RIKS-i ja ProGroup Holdingu. Konkurentsiamet tunnistas Elion MTE-ks era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu hulgiturul ja püsiliinide lõppsegmentide hulgiturul. Alustati turuanalüüsi läbiviimist ringhäälingu teenuse edastamise hulgiturul. Ameti pädevusse lisandub hädaolukorra seadusest tulenev elutähtsate sideteenuste järelevalve. Alates aastat osaleme ETSI tehnilise komitee TC ERM (EMC and Radio spectrum Matters) koosolekul. TC ERM tegeleb eelkõige harmoneeritud standardite väljatöötamisega Euroopa regulatsiooni jaoks. Koosolekutelt saadud info on meile vajalik raadioseadmete nõuete väljatöötamisel ja koostööst teiste riikide regulaatoritega saame mõjutada meile positiivsete otsuste vastuvõtmist. Ööl vastu 1. juulit lülitati välja kõik analoogtelevisiooni saatjad. Eesti läks üle digitelevisioonile. Mobiilsideoperaatorid võtsid laialdaselt kasutusele HSPA+ võrgu tehnoloogia, mis tõstis teoreetilise andmesidekiiruse 21 Mbit/s-ni Augustis algas avalik konkurss 4G sageduslubade andmiseks sagedusalas 2,5 GHz ( MHz). Avalikule konkursile pandi kuus sagedusluba. Võitjad selgusid järgmisel aastal. Lisaks üle-euroopalise sotsiaalset väärtust omava ühtlustatud teenuse lühinumbrile väljastati veel 2 lühinumbrit (kadunud laste otsimiseks) ja (arsti nõuandetelefon). 27

16 2011 Jaanuaris väljastati 2,5 GHz konkursil 6 luba, võitjateks osutusid AS EMT (3 sagedusluba), Tele2 Sverige Aktiebolag, Elisa Oyj ja Elion Ettevõtted AS. Konkursil osalejad võtsid kohustuse rajada järgnevatel aastatel Eestisse kokku tuhandeid 4G tugijaamu. Veebruaris kuulutati MHz sagedusalas korraldatud avaliku konkursi võitjaks AS Starman. Sagedusalas hakatakse pakkuma tasulist televisiooniteenust. Kuna digitaaltehnoloogia võimaldab ühes sageduskanalis edastada mitut teleprogrammi, siis sagedusala MHz, mis oli 2006 aastal planeeritud televisioonile, osas alustati ettevalmistusi mobiilse lairiba sageduste väljastamiseks (nn digitaalne dividend). Augustis sõlmiti Moskvas Venemaa ja Balti riikide administratsioonide vahel ka koordinatsioonikokkulepped, mis oluliselt suurendas lairiba kasutusvõimalusi piiriäärsetes regioonides. Kevadel tegi Konkurentsiamet otsuse tunnistada Levira MTE-ks ringhäälingu edastamise hulgiturul. Selle turuga lõppes teine turu analüüside ring ja alustati kolmanda ringi turuanalüüside läbiviimisega. Numbriliikuvuse protsess lühenes keskmiselt kaheksalt tööpäevalt kuuele, numbriliikuvus laienes ka teenusenumbritele algusega 40, 70, 800 ja 900 ja klient sai õiguse ise määrata numbri üle toomise kuupäeva. Lisandus ka võimalus jälgida numbri liikuvuse edenemist. Mais jõustunud ESS muudatustega võeti Eesti õigusruumi üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 2009/140/EÜ ja 2009/136/EÜ, millega muudeti Euroopa Liidu elektrooniliste side võrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku direktiive. Amet mõõtis üle Eesti mobiilsidevõrkudes keskmiseks allalaadimiskiirusteks 2-3 Mbit/s ja üleslaadimiskiiruseks 0,6 Mbit/s, kuid järgnevatel aastatel toob 4G kaasa kiiruste märgatava kasvu ca 20 korda! Detsembris kinnitati 1800 MHz sagedusala avaliku konkursi võitjad. Konkursile laekus 3 pakkumist 3 ettevõttelt, võitjateks osutusid EMT AS, Tele2 Eesti AS ja Elisa Eesti AS aasta teisel poolel osales TJA Eesti Lairiba Sihtasutuse ELASA arendatava baasvõrgu EstWin esimese osa kiud optiliste võrkude ülevaatusel, kokku 13 trassilõigul. Baasvõrkude ülevaatusi tuli ette palju ka järgnevatel aastatel. Amet annab välja juhise, milliste kriteeriumide täitumisel ja kuidas teavitada elutähtsa sideteenuse toimepidevust mõjutavatest intsidentidest ja sidevõrkudes toimuvatest küberintsidentidest. Ilmnenud on nähtus, kus Eesti personaalnumbrid võetakse kõrge tariifiga rahvusvaheliselt kasutusele ja suunatakse neile petturlikku kõneliiklust. Otsitakse lahendusi, et pettusi takistada ning hoida Eesti numeratsiooni mainet Jaanuaris-veebruaris toimus Genfis ITU maailma raadioside konverents (WRC12). Sellel käsitleti muuhulgas mehitamata lennuseadmete sagedusvajadusi, digitaaltehnoloogia kasutuselevõttu meresides ja 800 MHz sagedusala mobiilsidet. Viimane oli eriti oluline digitaalse dividendi kasutuselevõtuks. Tänu edukatele läbirääkimistele ja arvestades eelmisel aastal Venemaaga sõlmitud koordinatsioonikokkulepet lisati Eesti Raadioeeskirja allmärkusesse 5.316A, mis võimaldab seda algselt ringhäälingu sagedusala juba enne 2015.aastat kasutada mobiilseks andmesideks. Augustis tunnistas Konkurentsiamet mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hulgiturul MTE-ks EMT, Elisa, Tele2 ja ProGrop Holdingu. 29

17 Buum numbriliikuvuses klienti vahetas aasta jooksul mobiilsideteenuse pakkujat. Detsembris toimus Maailma Telekommunikatsiooni Konverents (WCIT, World Conference on International Telecommunications). Keerulise konverentsi lõpptulemusena kirjutasid uuele lepingule alla 89 riiki, kuid 55 riiki, sealhulgas kõik Euroopa Liidu riigid, lepingule alla ei kirjutanud. Põhjuseks oli olulistes Internetti ja turvalisust puudutavates küsimustes konsensuse mittesaavutamine. 4G areneb. Aasta alguses kontrollisime Eesti esimese 4G mobiil sidevõrgu nõuetele vastavust. EMT oli täitnud sagedusala 2,5 GHz konkursi kohustuse paigaldada vähemalt 100 tugijaama, Tele2 ja Elisa kohustus saabub Väljastasime load endise televisiooniringhäälingu sagedusala 800 MHz kasutuselevõtuks mobiilsides (4G). Võrdlemisi hea leviga sagedusala tõi 4G kiire leviku maapiirkondadesse. Tegu oli iludusvõistluse ja avaliku konkursi hübriidiga, kus esimese loa sai iludusvõistluse parim pakkuja AS EMT, kes kohustus 95% Eesti territooriumist katma LTE 800 MHz võrguga, ning pakkuma 5 Mbit/s kiirust. Ülejäänud kaks luba väljastati Elisa Eestile ja Tele2 Eestile. Ametist saab juulis 2013 meediateenuste (televisioon, raadio ja tellitavad audiovisuaalmeediateenused) regulaatorasutus. Kultuuriministeeriumist tuli üle 2 ametnikku. Amet saab Euroopa audiovisuaalmeediateenuste regulaatorasutuste platvormi EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) liikmeks. Novembris tunnistas Konkurentsiamet fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule juurdepääsuteenuste hulgiturul ja lairiba juurdepääsu hulgiturul Elioni MTEks. Kohustuste kehtestamisele eelnes viie kuuline vaidlus (nn II astme menetlus) Euroopa Komisjoniga. 30 Osalesime aktiivselt ADCO RED turujärelevalve kampaanial ( ) WLAN 5GHz ja kontrollisime nii administratiivseid kui tehnilisi nõudeid WLAN seadmel, mis on potentsiaalsed häireallikad ilma radaritele. Kampaania käigus kõrvaldasime turult kuus nõuetele mittevastavat seadet, mille kohta esitasime info ADCO RED-ile. Tudengisatelliit ESTCube-1 sai sagedusloa. See oli ajaloos esimene sagedusluba, mille väljastasime Eesti kosmoseobjektile ning sellele eelnesid kõik rahvusvahelised amatöörraadio kosmoseside protseduurid. Saatja signaali sai vastu võtta üle maailma sagedusel 437,505 MHz. 31

18 Aasta lõpuks on Eesti maailmas üks neljast riigist koos Rootsi, LõunaKorea ja Singapuriga, kes võib uhkust tunda üleriigiliste 4G LTE võrkude üle. Suurimaks allalaadimiskiiruseks mõõdeti 116,3 Mbit/s, keskmised kiirused jäid 50 Mbit/s juurde Sideturgude regulatsiooni valdkond naaseb Konkurentsiametist. Viidi läbi turuanalüüs viiel sideturul. Telefonivõrgus kõne lõpetamise hulgiturul tunnistati märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks kümme sideettevõtjat ning kehtestati neile juurdepääsu, mittediskrimineerimise, läbipaistvuse ja hinnakohustused. Era- ja äriklientidele telefonivõrgule juurdepääsu jaeturul, telefonivõrgus kõne algatamise hulgiturul ja püsiliinide lõppsegmentide hulgiturul otsustati jätta märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata. Sertifitseerimisteenused ja digitaalallkiri: sertifitseerimise registrisse lisati seitse uut sertifikaati ning usaldusnimekirja uuendati seitsmel korral. Jõustusid sagedusplaani muudatused, mis puudutasid eelkõige lairibateenuste arengut: määrati raadiosagedusalad, kus antakse sagedusluba avaliku konkursi korras, lisati võimalusi raadiosageduste kasutamise õiguste üleandmiseks, sagedusalade MHz ja MHz kasutusreeglid. Neljas 3G operaator kadus: 2006 välja antud neljas sagedusala jõudis Tele2 Eesti AS-i kätte Märtsis dereguleeriti ringhäälingu edastamiseteenuse hulgiturg ja sellega lõppes kolmas turuanalüüside ring. Alustati neljanda ringi turuanalüüside ettevalmistamisega. 900 MHz sagedusalas korrastatakse mobiilsideoperaatorite sageduskasutust. Selle tulemusena saab kasutusele võtta laiemad pidevad sagedusribad, mis tagab efektiivsema sageduskasutuse ja parema andmesidekiiruse. Algasid ettevalmistused Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia valdkonna reeglite uuendamiseks. Amet kontrollis, kuidas raadiojaamad täidavad oma programmis raadioteenuse osutamise loal toodud Eesti autorite teoste osakaalu kõrvaltingimust. Amet saab Euroopa audiovisuaalmeediateenuste regulaatorasutuste grupi ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) liikmeks. Keskmine allalaadimiskiirus on mobiilsidevõrkudes tõusnud kiiruseni 30 Mbit/s ja üleslaadimiskiirus 15 Mbit/s. Viisime läbi raadioteenuse osutamise lubade (raadioringhääling) konkursi. Väljastasime 12 üleriigilist ja 16 regionaalset raadioteenuse osutamise luba järgnevaks 5 aastaks. Septembris alustas tegevust uus avalik-õiguslik venekeelne telekanal ETV+. Kanali peamiseks sihtrühmaks on Eestimaal elavad vene emakeelega televaatajad. Kontrollime, kas uus avalik õiguslik kanal lisandub televisiooniteenuste pakettidesse. Amet andis välja vaba juurdepääsuga üleriigilise televisiooniteenuse osutamise tegevusloa sihtasutusele Tallinna Televisioon. 32 Novembris toimus Genfis ITU maailma raadioside konverents (WRC2015). Olulisemad teemad olid seotud mobiilse lairibaga (IMT sagedusalad) ja 700 MHz sagedusala kasutusreeglid. Samuti määrati kindlaks VHF meresides kasutatavad digitaalkanalid. 33

19 Amet osaleb 800 meremiili pikkusel Eesti ranniku alal mereraadiosidevõrgu katteala mõõtmises koostöös RIKS-i ja Veeteede Ametiga. Renoveeriti Sõle 23A maja: muudeti ruumiplaneeringut ja hoone sai uue värvilahenduse Euroopa Liit alustas keskselt rändlusteenuste hindade reguleerimist. Sätestati hindade järk-järguline langus järgnevateks aastateks. Mais lõpetati turuanalüüs mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hulgiturul, mille tulemusel tunnistati märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS. Alustati kohaliku juurdepääsu hulgituru ja lairiba juurdepääsu hulgituru turuanalüüside läbiviimist ja kavand läbis siseriikliku konsultatsiooni. Euroopa Liit peab avatud internetti oluliseks. BEREC, kus Eestit esindab TJA, andis augusti lõpus välja juhise Euroopa Parlamendi nn võrguneutraalsuse määruse rakendamiseks. Algasid ettevalmistused 700 MHz ja 2500 MHz sageduslubade avalike konkursside korraldamiseks. 700 MHz sagedusala puhul on vaja leida olemasolevatele ringhäälingukanalitele asendus alumises sagedusalas ja see ka naaberriikidega kooskõlastada. Samuti on väljakutseks Venemaa jätkuv ringhäälingu kasutus, mis seab mobiilsidele omad piirangud. Eesti numeratsioonipaan sätestas esimest korda numeratsioonialad asjade internetile (IoT) ja masinate vahelisele (M2M) sidele. Numbrid oli 12-kohalised, mõni aasta hiljem lisandusid 10-kohalised numbrid. Oktoobris jõustus e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus. TJA-le lisandusid ülesanded usaldusteenuse valdkonnas: lubade väljastamine, usaldusnimekirja haldamine ning järelevalve. Loodi uus usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõti. Mõõtsime mobiilse Interneti kättesaadavust: mõõtepunktidest 99% oli allalaadimiskiirus üle 30 Mbit/s ja 37% üle 100 Mbit/s 34 35

20 2017 Juunis tunnistati kindlaksmääratud asukohas kohaliku juurdepääsu hulgiturul ja kindlaksmääratud asukohas mass toodete keskse juurdepääsu hulgiturul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks Telia Eesti AS. Alustati konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise hulgiturul turuanalüüsi läbiviimist. Mõõtsime mobiilse interneti kiiruseid reisirongides Narva, Valga ja Pärnu suunal. 600 mõõtmise keskmine allalaadimiskiirus on 27 Mbit/s ja üleslaadimiskiirus 12 Mbit/s. Tippkiirus 164 Mbit/s. Sagedusplaneerimise tulemusel sai kasutusele anda kaks uut väiksemat FM raadiovõrku. Läbi viidud raadiolubade konkursi tulemusel tulid turule Äripäeva Raadio ja Jumor FM. Televisioonikanalid Kanal2 ja TV3 lahkusid tasuta vabalevist, amet väljastas kanalitele tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise load. Käivitus infosüsteem netikaart.ee. Esimest korda loodi sideettevõtete andmete põhjal terviklik pilt internetiühenduste kättesaadavuse kohta Eestis. Info selle kohta, kus on valged alad, sai aluseks järgnevatel aastatel riigipoolse toe planeerimisel kiire interneti (üle 30 Mbit/s) viimase miili ühenduste rajamiseks. Alates 3. maist on Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektoriks Kaur Kajak. Ta on töötanud ametis aastast peadirektori asetäitja ja tööstusohutuse teenistuse juhina. Korraldasime 2 Balti riikide ümarlauda: Side- ja meediaregulaatorite oma. Elektroonilise side seaduse muudatusega rakendati 13. juunist 2017 raadioseadmete direktiiv 2014/53/EU (RED). Uue direktiivi alla kuuluvad kõik raadioseadmed, sh ka ringhäälingu vastuvõtjad (telerid, raadiod) ning elektroonikaseadmed (külmkapid, arvutid), millel on raadioliides (nt Wi-Fi või Bluetooth). Valmistasime ette infolehe ja korraldasime tootjatele, importijatele ja levitajatele seminari uute nõuete tutvustamiseks. Avaliku konkursiga 2,5 GHz sagedusalas väljastasime uuesti 5 sagedusluba kahele operaatorile. Konkursi korraldamise ajendas olukord, kus 2011 aasta konkursil load saanud ettevõtjad võtsid endale liiga suuri kohustusi ja pidid 5 luba riigile tagastama

21 2018 Amet viis läbi konkursi leidmaks ettevõte, kes rajab 20 miljoni euroga 5 aasta jooksul kõige rohkem kiire interneti ühendusi üle Eesti. Kokku laekus konkursile kolm taotlust, mille esitasid Elektrilevi OÜ, Corle OÜ ja Hariduse Infotehnoloogia SA. konkursi võitis Elektrilevi OÜ (Enefit Connect OÜ), kes lubas rajada selle summa eest kiire interneti ühendust. Toimub UEFA Supercup A.Le Coq Arenal Tallinnas. Ameti spetsialistid jälgivad raadiospektrit nii jalgpallistaadionil kui ülekandejaamas, et tuvastada häireid, mis võiksid võistluse korraldamist segada. Amet teeb ettevalmistusi liitumiseks Tarbijakaitseametiga. Viiakse läbi avalik konsultatsioon järgmisel aastal toimuva raadiolubade konkursi läbi viimiseks. Kaasatud on Kultuuriministeerium, Konkurentsiamet ja turuosalised. Euroopas töötatakse välja uut sidekoodeksit. Eesti numeratsiooniplaan saab 10-kohalsied M2M numbrid, täpsustatakse eritariifsete numbrite hinnast teavitamise reegleid. Elutähtsa teenuse osutajate riskianalüüside ja toimepidevuse plaanide ülevaatamine uue hädaolukorra seaduse alusel. Eesti e-id skeemid hinnati tasemega kõrge. Novembris tunnistati märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise hulgiturul kolmteist sideettevõtjat ning kehtestati neile juurdepääsu, mittediskrimineerimise, läbipaistvuse ja hinnakohustused. Lõppes neljas turuanalüüside ring Tehnilise Järelevalve Ameti ja Tarbijakaitseameti liitmisel alustab tööd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA). Peadirektorina jätkab Kaur Kajak. Sideteenuste tarbijakaitse küsimused tulevad sideosakonna pädevusse. Usaldusteenuste nimekirja haldamise, järelevalve ja lubade andmise funktsioon suundub Riigi Infosüsteemi Ametisse. Mais lõpetati turuanalüüs mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hulgiturul, mille tulemusel tunnistati märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS. Oktoobris-novembris toimus ITU maailma raadioside konverents WRC Olulisemad teemad olid seotud mobiilsidega: 5 GHz RLAN sagedusala kasutus ja IMT sagedusalad üle 24 GHz aga ka mereside VHF sagedused ja raadioamatöörid sagedusalas 50 MHz

22 2020 Kuulutatakse välja esimene 5G konkurss sagedusvahemikule MHz. Konkurss jääb venima seoses kohtuvaidlusega. Toimus raadiolubade konkurss, mille tulemusel anti välja 14 üleriigilise raadioteenuse, 13 regionaalse raadioteenuse ja üks rahvusvahelise raadioteenuse osutamise tegevusluba. EL siseste kõnede hinnaregulatsiooni rakendamine. Valmis uus raadiosageduste järelevalve visioon. Keskendume intsidendi põhisele järelevalvele, inimelu ohutusega seotud sagedustele ja riigi toimepidevusega seotud teenuste raadiohäirete kiirele kõrvaldamisele. Monitooringuvõrk vajab arendamist. Ühinenud amet kolib jaanuaris aadressile Endla tn 10a. Ametis töötab kokku 124 inimest, nendest sideosakonnas 27. Suurem osa aastast ollakse viiruse tõttu kodutööl. Algas ESS muutmise protsess EL sidekoodeksi sätete sisse viimiseks Viidi läbi turuanalüüs turuanalüüsid kindlaksmääratud asukohas kohaliku juurdepääsu hulgiturul ja kindlaksmääratud asukohas masstoodete keskse juurdepääsu hulgiturul ja siseriiklik konsultatsioon. Turuosalistelt tuleb väga mahukas tagasiside. Märtsis toimus Euroopa Elektroonilise Side Komitee plenaaristung Tallinnas. Osales ca 80 delegaati 26-st CEPT riigist, põhiline fookus 5G tulekul. See oli pikaks ajaks viimane füüsiline kohtumine enne pandeemia algust. Ülemaailmne pandeemia Covid-19, Eesti läheb lukku, side ikka toimib. Andmeside koormus kandub linnadest maapiirkondadesse. Eesti side koormus kasvab 30%, kuid võrgud peavad vastu ja aitavad säilitada ühiskonna võimalikult normaalset toimimist jätkata kaugtööd, e-õpet ning tagada ka meelelahutuse. Valitsus eraldas Covid-19 kriisi ajendil 15 miljonit eurot kiire interneti arendamiseks. TTJA viis aasta lõpuks läbi konkursid, mille tulemusena luuakse 2021 aastal 7337 uut kiire interneti ühendust maapiirkondadesse (10,5 milj. eurot) ja toetatakse kuni 300 euroga kiire internetiga liitumisel 4670 lõppkasutajat (1,4 milj. eurot). Mobiilside parandamine Eesti piirialadel MHz koordineerimine Venemaaga võimaldas kasutusele võtta kümneid uusi tugijaamu idapiiri läheduses. Sidevaldkonda hakkab lisanduma hulgaliselt küberturbe teemasid seoses seadmete, võrkude ja teenustega ning sertifitseerimisega

23

24

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf VÄLJAVÕTE Eion Ettevõtted ASi ja ASi Starman ärisaladus välja jäetud Sideameti 22. augusti 2007. a otsuse nr J.1-45/07/12 Märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmine eraklientidele ja äriklientidele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse nr 22-6/ LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratu

ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse nr 22-6/ LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratu ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti 12.12.2014 otsuse nr 22-6/14-513 LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise turu piiritlemine, analüüs,

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf Mobiiltelefonivõrgule juurdepääsu ja mobiiltelefonivõrgus kõnede algatamise turul (turg 15) märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmise otsuse eelnõu Lisa 1 Otsuse kavandi riigisisesel konsulteerimisel

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

2

2 VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud...*) Tehnilise Järelevalve Ameti 16.06.2017 kindlaksmääratud asukohas masstoodete keskse juurdepääsu hulgiteenuse märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Lisa 1 M 8-10_Hinnaanalüüs_non-conf

Lisa 1 M 8-10_Hinnaanalüüs_non-conf VÄLJAVÕTE Ärisaladused välja jäetud Lisa 1 Telefonivõrgus osutatavate sidumisteenuste turgudel (turud 8-10) märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse eelnõule Telefonivõrgus osutatavate

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Otsuse kavandi kohta esitatud arvamuste ja vastulausete mittearvestamise põhjendused

Otsuse kavandi kohta esitatud arvamuste ja vastulausete mittearvestamise põhjendused ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Konkurentsiameti 16.08.2012 otsuse eelnõu AS EMT, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS ja ProGroup Holding OÜ tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks konkreetses

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

T 4 Lisa 3 Siseriikliku konsulteerimise tule–

T 4 Lisa 3 Siseriikliku konsulteerimise tule– ÄRISALADUS VÄLJAJÄETUD Konkurentsiameti 07septembri 2009. aasta otsuse Fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamine Lisa

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Konkurentsiametis registreeritud nr / VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Era- ja äriklientidele kindlaks määrat

Konkurentsiametis registreeritud nr / VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Era- ja äriklientidele kindlaks määrat Konkurentsiametis registreeritud 24.01.14 nr 8.3-12/14-006-001 VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turul märkimisväärse

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Lisa 1 osa 2

Lisa 1 osa 2 II osa. RAADIOSAGEDUSALA 29.700 MHz - 3600 MHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve Raadiosagedusala

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

2

2 Konkurentsiametis registreeritud 06.03.2013 nr 8.3-12/12-0224-035 VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Lairiba juurdepääsu turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavand

Rohkem

Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G määratletud tehnoloogia baasil osu

Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G määratletud tehnoloogia baasil osu Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G.991.2 määratletud tehnoloogia baasil osutatav teenus, mis võimaldab kas asümmeetrilist (eri

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

M11_otsuse kavand_VV konf-ta_101106

M11_otsuse kavand_VV konf-ta_101106 VÄLJAVÕTE ASi Eesti Raudtee, OÜ Eleks Telefon, Elion Ettevõtted ASi, Elisa Andmesideteenused ASi, Norby Telecom ASi, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse, Televõrgud ASi, ASi Telset, OÜ T-Telefon ja

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) harm

Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) harm Majandus- ja kommunikatsiooniministri. 2011.a määruse nr lisa 4 EUROOPA TELEKOMMUNIKATSIOONI STANDARDITE INSTITUUDI (ETSI) HARMONEERITUD STANDARDID EN 300 065 Kitsaribalise tähttrükkimise telegraafseadmed

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Microsoft Word - Elioni suurklientide mahahindlused.doc

Microsoft Word - Elioni suurklientide mahahindlused.doc PEADIREKTOR Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud Otsus Tallinn 04. o4. 2005 nr L-16 Äriklientidest lõpptarbijatele telefoniteenuse osutamise kaubaturu konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine Konkurentsiolukorra

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The EESTI STANDARD RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis The international public telecommunication numbering plan Application of ITU-T recommendation E.164 in Estonia

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - IRO0110_Vosa.ppt

Microsoft PowerPoint - IRO0110_Vosa.ppt Sidetehnilised standardid IRO01110 IV osa Euroopa standardimine (CEPT, ) Maret Ots marots@lr.ttu.ee CEPT http://www.cept.org European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Traadita lairiba Eestis 01. okt 2009 1 Ettekande teemad: 3,5G (HSDPA) Priit Kullerkupp priit.kullerkupp@gmail.com CDMA 450 Aivar Jürgens aivar.jyrgens@gmail.com WiFi, WiMax Uko Valtenberg uko.valtenberg@err.ee

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/1972, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnast

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/1972, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnast L 321/36 ET Euroopa Liidu Teataja 17.12.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1972, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Microsoft Word - Eesti lairiba arenguvisioon.doc

Microsoft Word - Eesti lairiba arenguvisioon.doc Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendusvisioon Aprill 2009 Tallinn 1 TAUST Käesolev dokument on koostatud Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt. Dokumendi eesmärgiks on pakkuda

Rohkem

Valguskaabli tarbijatele majja toomise projekti Internet Koju tutvustus Internet Koju projekti tekkelugu 2017 aasta alguses tuli Majandus-

Valguskaabli tarbijatele majja toomise projekti Internet Koju tutvustus Internet Koju projekti tekkelugu 2017 aasta alguses tuli Majandus- Valguskaabli tarbijatele majja toomise projekti Internet Koju tutvustus 21.01.2019 Internet Koju projekti tekkelugu 2017 aasta alguses tuli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) välja plaaniga,

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3 Lisa 3 majandus- ja kommunikatsiooniministri 2006.a määrusele nr CEPT ELEKTROONILISE SIDE KOMITEE OTSUSED JA SOOVITUSED, ITU SOOVITUSED, EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID JA OTSUSED, RAHVUSVAHELISED KOKKULEPPED,

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc EESTI STANDARD ÜLDKASUTATATAVATE VÕRKUDE JA ABONENTIDE RAHVUSVAHELINE IDENTIFITSEERIMISPLAAN ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis The international identification plan for public networks and subscriptions

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem