EESTI KÄSITÖÖÕLLEDE MOBIILNE VEEBIRAKENDUS FIREBASE I BAASIL

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI KÄSITÖÖÕLLEDE MOBIILNE VEEBIRAKENDUS FIREBASE I BAASIL"

Väljavõte

1 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Tarkvarateaduse instituut Liis Pass IABB EESTI KÄSITÖÖÕLLEDE MOBIILNE VEEBIRAKENDUS FIREBASE I BAASIL Bakalaureusetöö Juhendaja: Kadri Umbleja PhD Tallinn 2018

2 Autorideklaratsioon Kinnitan, et olen koostanud antud lõputöö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud. Autor: Liis Pass

3 Annotatsioon Antud töö eesmärgiks ja oodatavaks tulemuseks on luua Firebase i baasil veebirakendus, kus eesti keelt valdavad kasutajad saavad näha Eesti käsitööõllede tootjate poolt toodetud käsitööõllesid, neile hinnanguid anda, oma soovilisti lisada, otsida konkreetseid käsitööõllesid ning näha kõikide kasutajate keskmist hinnangut igale Eesti käsitööõllele. Töö eesmärgiks on ka jõuda selgusele, mis on Firebase ja kuidas selle kasutamine end veebirakenduse puhul õigustab. Töö alguses analüüsitakse juba olemasolevaid sarnaseid rakendusi ning tuuakse välja nende sarnasused ja erinevused. Seejärel loetletakse üles antud rakenduse tarkvaranõuded, sealhulgas põhiprotsessid, nõuded tarkvarale ja kasutusjuhud. Lisaks tutvustatakse lähemalt mis on veebirakendus ja sellega seonduvaid tehnoloogiaid ja programmeerimiskeeli, mida antud töös kasutatakse, sealhulgas tutvustatakse ka Firebase i. Lõpetuseks tutvustatakse valminud rakendust ning viiakse läbi rakenduse analüüs. Töö tulemuseks on Firebase i baasil loodud mobiilis kasutatav veebirakendus, kus saab hallata läbi eestikeelse kasutajaliidese Eesti käsitööõllesid. Sealhulgas käsitööõllede kohta rohkem lugeda, neid soovinimekirja lisada, hinnata, otsida ning näha kõikide kasutajate keskmisi hindeid. Samuti on jõutud töö käigus selgusele, mis on Firebase ning kui mõistlik on teda veebirakenduse arendamisel kasutada. Antud lõputöö on kättesaadav aadressilt Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ning sisaldab teksti 30 leheküljel, 5 peatükki, 16 joonist, 2 tabelit. 3

4 Abstract A Firebase Based Mobile Web Application for Estonian Craft Beers The aim of this thesis is to create a Firebase based web application for mobile, where Estonian speaking users can see Estonian craft beers that have been manufactured by local Estonian breweries. Users can read more about the craft beers, rate them, add them to their wish list, search for them and see all users average ratings for every craft beer. The application s user interface will be in Estonian. The secondary aim is to find out what Firebase is and is it a great idea to use it when creating a web application. In the beginning of the thesis, the author will analyze already existing applications that are similar to the one created during this thesis. All the similarities and differences between the applications will be pointed out. Secondly, a brief overview of the software requirements will be given. Among them basic processes and use cases. Thirdly, the author of this thesis will introduce what is a web application and all the technologies and programming languages that are being used during this thesis. In addition, what is Firebase and what software developers can do with it when developing a web application. In the end, the finished application will be presented and a survey analysis will be held. The result of this thesis will be a Firebase based mobile web application where users can see all Estonian craft beers and information about them in Estonian. Also, they can read more about the beers, add craft beers to their wish lists, rate the beers, search for them and see all users average ratings for every craft beer. In addition, it has been found out what Firebase is and is it a good idea to use it when creating a web application. The web application created during this thesis is accessible through the address The thesis is in Estonian and contains 30 pages of text, 5 chapters, 16 figures, 2 tables. 4

5 Lühendite ja mõistete sõnastik API BaaS Burgermenüü CSS HTML JSON NoSQL SDK SEO SQL UC UI UID URL Application Programming Interface, rakendusliides Backend-as-a-service Kolmest horisontaalselt asetsevast paralleelsest joonest koosnev menüü tähis Cascading Style Sheets, veebilehtede valmistajatele ja kasutajatele mõeldud laadistik [1] HyperText Markup Language, hüpertekst-märgistuskeel JavaScript Object Notation, andmevahetusformaat, mis ei sõltu ühestki programmeerimiskeelest Not Only SQL Software Development Kit, programmipakett, mis võimaldab programmeerijal luua rakendusi konkreetsele platvormile [1] Search Engine Optimization, soovitava veebilehe otsingutulemuste leitavuse parandamine otsingumootorites Structured Query Language, struktuurpäringukeel Use case, kasutusjuht Webhook Veebihaak [2] XML User interface, kasutajaliides User identifier, arvuti või arvutisüsteemi kasutajale kuuluv unikaalne number või nimi [1] Uniform Resource Locator, internetiaadress Extensible Markup Language, laiendatav märgistuskeel 5

6 Sisukord Sissejuhatus Sarnased rakendused UnTappd Barly Beer Citizen Maltapp Võrdlus Tarkvara nõuded Põhiprotsessid Nõuded tarkvarale Kasutusjuhud Tehnoloogia Veebirakenduse head ja vead Kasutatud tehnoloogiad Firebase NoSQL Javascript HTML CSS Eesti käsitööõllede veebirakendus Andmete kogumine Rakenduse tutvustus Rakenduse struktuur Kasutajaliides Firebase i kasutamine Autentimine Andmebaas Cloud Storage

7 4.5.4 Hosting Edasiarendamise võimalused Firebase i kasutamise muljed Eesti käsitööõllede rakenduse analüüs Kokkuvõte Kasutatud kirjandus Lisa 1 Eesti käsitööõllede mobiilse veebirakenduse vaated Lisa 2 Rakenduse analüüsi küsimustik

8 Jooniste loetelu Joonis 1. UnTappd Joonis 2. Barly Joonis 3. Beer Citizen Joonis 4. Maltapp Joonis 5. Autentimise vaade Firebase konsoolis Joonis 6. Käsitööõllede andmebaasi struktuur Firebase konsoolis Joonis 7. Hinnangute andmebaasi struktuur Firebase konsoolis Joonis 8. Kasutajate ja soovinimekirja andmebaasi struktuur Firebase konsoolis Joonis 9. Cloud Storage pildi vaade Firebase konsoolis Joonis 10. Hosting vaade Firebase konsoolis Joonis 11. Käsuprotsessori kaudu koodi üles tõukamine Firebase i Joonis 12. Hinnangute kuvamise funktsiooni algus Joonis 13. Firebase funktsioon mis ei toimi Microsoft Edge veebibrauseris Joonis 14. Näide for tsüklist for tsükli sees Joonis 15. Otsingulehe UI programmiviga ja burgermenüü kodu ikooni vastu vahetamine Joonis 16. Käsitööõlletootja kodulehele viitav link

9 Tabelite loetelu Tabel 1. Rakenduste võrdlus Tabel 2. Veebirakenduse vaated

10 Sissejuhatus Käsitööõllede populaarsus Eestis on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud nii tarbijate, kui ka tootjate seas. Sellest tulenevalt sai käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks luua mobiilne veebirakendus Eesti käsitööõlledele. Veebirakendus on kasutajasõbralik, eestikeelse kasutajaliidesega ja sisaldab ainult Eesti õlletootjate poolt loodud käsitööõllesid. Lisaks võimaldab veebirakendus kasutajatel saada kõik võimalik informatsioon Eesti käsitööõllede kohta ühest kohast. Lisaks mobiilse veebirakenduse loomisele on antud töö eesmärgiks jõuda selgusele, mis on Google poolt loodud platvorm Firebase ja kui hästi tasub ära Firebase i poolt pakutavate funktsionaalsuste kasutamine mobiilse veebirakenduse loomisel. Samuti jõuda selgusele, kas Firebase i näol on tegemist uue ja innovatiivse tehnoloogiaga või on pigem tegu mööduva lahendusega. Antud töö teoreetilises osas analüüsib töö autor juba olemasolevaid õlledele suunatud rakendusi, tuues välja nende sarnasused ja erinevused antud töö käigus loodava mobiilse veebirakendusega. Lisaks loetletakse üles loodava veebirakenduse tarkvaranõuded ning kasutatavad tehnoloogiad. Töö praktilises osas tutvustatakse juba valminud mobiilset veebirakendust ning kuidas rakendus üles ehitati. Lisaks loetletakse üles töös kasutatud Firebase i poolt pakutavad funktsionaalsused ning jagatakse Firebase i kasutamise muljeid. Tuuakse välja ka loodud mobiilse veebirakenduse edasiarendamise võimalused. Kõige lõpuks palutakse rakendusega varasemalt mitte kokku puutunud inimestel analüüsida loodud mobiilset veebirakendust. Tulenevalt analüüsi tagasisidest parandatakse leitud programmivead ning viiakse sisse muudatusi, mis parendavad loodud veebirakenduse kasutajasõbralikkust. Tuuakse välja ka esmaste kasutajate muljed loodud veebirakenduse kohta. 10

11 1 Sarnased rakendused Käesolevat lõputööd tegema hakates sai uuritud, missugused rakendused on juba olemas ning omavad sarnast funktsionaalsust veebirakendusele, mida antud töö raames tegema hakatakse. Kõige enam paistis silma, et enamus käsitööõlledega seotud rakendused on mõeldud leidma kasutaja lähedal asuvaid pubisid ja baare, kus müüakse kasutaja soovitud käsitööõllesid. Kuid leidus ka paar silmapaistvat rakendust, millel oli peaaegu sama funktsionaalsus, mida antud töö autor soovis enda veebirakenduses näha. Järgnevates lõikudes ongi välja toodud rakendused, mis kõik toetavad Androidi operatsioonisüsteemi ja millel on Google Play keskkonnas vähemalt tuhat allalaadimist. Lisaks on tegemist rakendustega, mille hinnangud on Google Play keskkonnas üle kolme punkti viiest ja on kuidagi seotud antud töö raames loodava veebirakendusega. 1.1 UnTappd Oma funktsionaalsuselt kõige lähemale antud töö raames loodavale veebirakendusele jõudis mobiilirakendus nimega UnTappd (Joonis 1), millel on pea kõik samad funktsionaalsused olemas. Antud mobiilirakendusega on võimalik anda erinevatele õlledele hinnanguid ning lisada neid erinevatesse nimekirjadesse, sealhulgas ka soovinimekirja. Untappd on üks vähestest turul olevatest rakendustest, mis sisaldab ka päris suurt andmebaasi käsitööõllede kohta, sealhulgas ka Eesti käsitööõllede kohta [3]. Lisaks on sellega võimalik koguda erinevaid saavutusi ja jagada oma lemmik õllesid läbi teiste sotsiaalmeedia kanalite oma sõpradega. Kõigele lisaks on võimalik ka leida soovitud õllede müügipunkte kasutajale kõige lähimates pubides, baarides ja toidupoodides ning näha hetkel kõige populaarsemaid õllesid nendes samades asutustes. Tegemist on tasuta rakendusega, mis on kättesaadav nii Google Play, kui ka Apple App Store keskkondadest [4]. UnTappd on keskendunud pigem igal pool kättesaadavatele õlletehaste poolt toodetud õlledele, mitte käsitööõlledele. Lisaks puudub rakendusel eestikeelse kasutajaliidese valik 11

12 ning kasutajaliides on raskesti kasutatav ehk nõuab pikemat kasutamist, et kõikidest rakenduse poolt pakutavatest funktsionaalsustest aru saada. Hinne Google Play Store s: 4.5 Allalaadimiste kord: ~1 miljon Joonis 1. UnTappd [4]. 1.2 Barly Veel ühe populaarse õllerakendusena paistis hinnangute põhjal silma Barly (Joonis 2), kus on samuti võimalik anda erinevatele õlledele hinnanguid ning neid oma soovinimekirja lisada. Lisaks on antud rakenduses võimalik otsida lähedal asuvates pubides ja baarides müüdavate õllede nimekirju. Üllataval kombel leidub rakenduses päris rohkesti Eesti õllesid, kuid enamasti on nendeks suurte õlletehaste (Saku Õlletehas ja A Le Coq) poolt pruulitud õlled [5]. Nagu ka eelnevate rakenduste puhul, puudub Barlys eestikeelne kasutajaliides ning rakendust ei ole võimalik kasutada ilma seda telefoni installeerimata. Samuti on rakenduse kasutajaliides päris raskesti kasutatav ning ei näe disaini poolest kõige kaunim välja 12

13 Hinne Google Play Store s: 4.4 Allalaadimiste kord: ~ Joonis 2. Barly [5]. 1.3 Beer Citizen Beer Citizen (Joonis 3) pakub samuti võimalust hinnata erinevaid õllesid, kuid detailsemalt kui eelnevad rakendused. Nimelt saab antud rakenduses hinnata nii õlle välimust, lõhna, maitset, kui ka tunnet suus. Lisaks on võimalik leida oma lemmik õlledele sarnaseid õllesid ja neid soovinimekirja lisada, et teinekord oma soovinimekirja alusel näiteks baaris või pubis mõnda uut õlut proovida. Erinevalt teistest varasemalt mainitud rakendustest, on võimalik Beer Citizeni kasutada ka läbi veebi, ehk ei ole ilmtingimata tarvis rakendust telefoni installeerida. Peale kõige eelneva on rakenduses isegi ligi kakskümmend Eesti õlletehaste poolt valmistatud õlut, kuid mitte ühtegi käsitööõlut [6]. Nagu ka eelnevatel rakendustel, puudub Beer Citizenis eestikeelne kasutajaliides. Lisaks on kasutajaliides raskesti kasutatav ja kohati kuvab liiga palju erinevaid detaile ühes vaates. Hinne Google Play Store s:

14 Allalaadimiste kord: pole teada. Joonis 3. Beer Citizen [7]. 1.4 Maltapp Oma funktsionaalsuselt sarnane antud töös loodavale rakendusele oli ka mobiilirakendus nimega Maltapp (Joonis 4), kus on võimalik erinevatele õlledele hinnanguid anda ning neid oma soovinimekirja lisada. Lisaks on antud mobiilirakenduses võimalik näha õllesid, mida kõik kasutajad kokku on kõige positiivsemalt hinnanud. Kõigele lisaks on võimalik lugeda erinevaid uudiseid õllede kohta ning lugeda millest õlu üldse koosneb ja kuidas seda ise valmistada [8]. Nagu ka kõik eelnevad rakendused, puudub antud rakendusel eestikeelne kasutajaliides. Selleks, et rakendust kasutada peab kasutaja selle endale telefoni alla installeerima. Hinne Google Play Store s: 4.2 Allalaadimiste kord: ~

15 UnTappd Barly Beer Citizen Maltapp Eesti käsitööõlled Joonis 4. Maltapp. 1.5 Võrdlus Tabel 1. Rakenduste võrdlus. Hinnangute andmise võimalus Jah Jah Jah Jah Jah Võimalus lisada õlled soovinimekirja Jah Jah Jah Jah Jah Sisaldab Eesti käsitööõllesid Võimalus kasutada rakendust ilma seda telefoni installeerimata Jah (80%) Jah (5%) Ei Ei Jah Ei Ei Jah Ei Jah (100%) Eestikeelne kasutajaliides Ei Ei Ei Ei Jah Kokkuvõtteks võib öelda, et sarnase funktsionaalsusega rakendusi on tehtud, kuid ei leidu ühtegi, mis keskenduks ainult Eesti kasutajatele ja Eesti käsitööõllede sortimendile. Olemasolevate rakenduste seast enamus nõuavad täielikku installeerimist oma seadmesse, mis omakorda nõuab telefoni mälumahtu. Lisaks kõigele julgeks väita, et 15

16 ainult mõni üksik rakendus paistis silma puhta disaini ja kergesti kasutatava kasutajaliidese poolest, mida tänapäeval tavakasutajad hindavad aina rohkem. 16

17 2 Tarkvara nõuded 2.1 Põhiprotsessid Käsitööõlle hindamine Kasutajal on võimalik hinnata juba proovitud Eesti käsitööõllesid viiepallisüsteemis ning näha kõiki enda poolt hinnatud käsitööõllesid ühes vaates. Lisaks on kasutajal võimalik oma olemasolevat hinnet muuta paremaks ja halvemaks. Käsitööõllede soovinimekirja lisamine Kasutajal on võimalik lisada käsitööõllesid oma soovide nimekirja, kus tal on võimalik tulevikus neid kiiremini üles leida ning silma peal hoida käsitööõlledel, mida ta maitsta soovib. Lisaks on kasutajal võimalik käsitööõllesid oma soovinimekirjast eemaldada. Käsitööõlle otsimine Kasutajal on võimalik otsida soovitud käsitööõllesid sisestades otsingu lahtrisse kas konkreetse käsitööõlle nime, fraasi antud käsitööõlle nimest, pruulikoja nime, kus antud käsitööõlu pruulitud on, või käsitööõlle sordi. Käsitööõllede spetsifikatsioonide vaatamine Kasutajal on võimalik lugeda soovitud käsitööõlle kohta rohkem infot. Näiteks lugeda õlletootja enda poolt kirjutatud lühitutvustust konkreetse käsitööõlle kohta, näha palju promille antud käsitööõlu sisaldab või näha antud käsitööõlletootja kodulehte ja külastada seda. 2.2 Nõuded tarkvarale Funktsionaalsed nõuded Kasutaja soovib logida oma olemasoleva Google kontoga rakendusse sisse Kasutaja soovib näha kõiki Eesti käsitööõllesid Kasutaja soovib hetkel joodava käsitööõlle kohta rohkem teavet saada Kasutaja soovib erinevaid käsitööõllesid hinnata 17

18 Kasutaja soovib erinevaid käsitööõllesid oma soovinimekirja lisada Kasutaja soovib erinevaid käsitööõllesid otsida Kasutaja soovib käsitööõllesid oma soovinimekirjast eemaldada Kasutaja soovib oma eelnevalt antud hinnangut käsitööõllele muuta Kasutaja soovib konkreetse käsitööõlle kõikide kasutajate keskmist hinnet näha Kasutaja soovib näha mitu inimest on konkreetset käsitööõlut hinnanud Mittefunktsionaalsed reeglid Sama Google kontot ei saa mitu korda registreerida (üks Google konto võrdub üks kasutaja) 2.3 Kasutusjuhud Kasutusjuht: Kasutaja registreerimine (UC1) Stsenaarium: 1. Kasutaja soovib süsteemi kasutama hakata; 2. Süsteem suunab kasutaja edasi Google sisselogimislehele; 3. Süsteem palub kasutajal valida sobiv Google konto, millega kasutaja sisse logida soovib; 4. Kasutaja valib sobiva konto ja siseneb süsteemi; 5. Süsteem annab kasutajale loa süsteemi kasutada; Kasutusjuht: Kasutaja valideerimine (UC2) Stsenaarium: 1. Kasutaja valideerib ennast süsteemi sisse logimisel Google kasutajanime ja parooliga; 2. Süsteem küsib vasteid andmebaasist; 3. Süsteem saab vastuse andmebaasist ning kui need vastused on samad, lubatakse kasutajal süsteemi siseneda. Kui andmebaasist saadavad vastused on teised, lisatakse andmebaasi uue kasutaja kirje; Kasutusjuht: Kasutaja välja logimine (UC3) Stsenaarium: 18

19 1. Kasutaja soovib rakendusest välja logida; 2. Kasutaja liigub enda hinnatud õllede vaatesse ja klikib logi välja nupul; 3. Süsteem logib kasutaja välja ja suunab kasutaja uuesti sisselogimislehele; Kasutusjuht: Kõikide käsitööõllede vaatamine (UC4) Stsenaarium: 1. Kasutaja soovib näha kõiki rakenduses olevaid käsitööõllesid ja nende juurde kuuluvaid keskmisi hinnanguid; 2. Kasutaja siseneb rakendusse; 3. Süsteem kuvab kasutajale kõik andmebaasis olevad Eesti käsitööõlled koos nende keskmiste hinnangutega; 4. Kasutaja näeb kõiki andmebaasis olevaid Eesti käsitööõllesid ja nende keskmisi hinnanguid kõikide kasutajate poolt; Kasutusjuht: Käsitööõlle otsimine (UC5) Stsenaarium: 1. Kasutaja sisestab rakenduses asuvasse otsingukasti käsitööõlle nime, fraasi, pruulikoja nime või õllesordi ning klikib otsingu nupul; 2. Süsteem otsib andmebaasist võimalikult täpseid vastuseid; 3. Süsteem kuvab leitud käsitööõllesid kasutajale; Kasutusjuht: Käsitööõlle hindamine (UC6) Stsenaarium: 1. Kasutaja leiab konkreetse käsitööõlle vaate, kus saab õllesid hinnata; 2. Kasutajal on võimalik hinnata viiepallisüsteemis antud käsitööõlut, klikkides rakenduses vastavale tähe ikoonile; 3. Süsteem salvestab kasutaja hinnangu; 4. Süsteem kuvab kasutajale ta hinnangut visuaalselt; Kasutusjuht: Käsitööõlle hinde muutmine (UC7) Stsenaarium: 1. Kasutaja leiab konkreetse käsitööõlle mille hinnangut ta soovib muuta; 2. Kasutaja valib uue hinnangu, klikkides rakenduses vastavale tähe ikoonile; 3. Süsteem asendab kasutaja vana hinnangu uuega; 19

20 4. Süsteem kuvab kasutajale uut hinnangut visuaalselt; Kasutusjuht: Käsitööõlle soovinimekirja lisamine (UC8) Stsenaarium: 1. Kasutaja soovib käsitööõlut oma soovinimekirja lisada; 2. Kasutaja leiab rakendusest sobiva käsitööõlle; 3. Kasutaja klikib Lisa soovinimekirja ikoonil; 4. Süsteem salvestab antud käsitööõlle kasutaja soovinimekirja; Kasutusjuht: Käsitööõlle soovinimekirjast eemaldamine (UC9) Stsenaarium: 1. Kasutaja soovib käsitööõlut oma soovinimekirjast eemaldada; 2. Kasutaja leiab rakendusest juba soovinimekirjas oleva käsitööõlle; 3. Kasutaja klikib Eemalda soovinimekirjast ikoonil; 4. Süsteem kustutab antud käsitööõlle kasutaja soovinimekirjast; Kasutusjuht: Käsitööõlle spetsifikatsioonide vaatamine (UC10) Stsenaarium: 1. Kasutaja soovib näha millest konkreetne käsitööõlu koosneb ja kus see toodetud on; 2. Kasutaja liigub läbi veebirakenduse konkreetse käsitööõlle vaatesse; 3. Süsteem kuvab kasutajale infot käsitööõlle kohta. Näiteks, kus on antud käsitööõlu pruulitud ja mis temperatuuril seda tarvitada soovitatakse; 20

21 3 Tehnoloogia 3.1 Veebirakenduse head ja vead Veebirakenduse eelistamiseks tavalise mobiilirakenduse ees on mitmeid. Näiteks selleks, et veebirakendust kasutada, ei pea kasutaja oma telefoni mälumahtu raiskama ja rakendust alla laadima. Sellega kaasnevalt ei pea kasutaja ka pidevalt rakendust uuendama, kui sinna on ilmunud uuendusi. Uuendused lihtsalt ilmuvad kasutaja vaatepunktist veebirakendusse [9]. Lisaks on veebirakendust lihtsam arendada, kui tavalist mobiilirakendust, sest tarkvaraarendajad ei pea arvestama erinevate operatsioonisüsteemide, platvormide ja versioonidega. Veebirakendus töötab alati peaaegu igas veebibrauseris ja nutiseadmes. Kõigele lisaks on veebirakendust võimalik kasutada ka läbi arvuti, ehk alati ei pea kasutama telefoni [9]. Kõigele lisaks, et veebirakendus jõuaks klientideni ei pea väga midagi tegema. Kood tuleb lihtsalt serverisse üles tõugata ja soovitud domeen osta. Kui aga arendaja soovib mobiilirakendust Play Store i või Apple App Store i üles laadida, peab ta rakendus esmalt läbima kontrolli ning selle eest tuleb maksta üsna suur summa. App store is umbes 99 dollarit [10]. Veebirakendustel on ka miinuseid. Näiteks, et veebirakendust kasutada, peab telefon olema pidevas internetiühenduses. Ilma internetita pole seda võimalik kasutada. Kui kliendi internetikiirus on aeglane, siis rakenduse kasutamine muutub samuti aeglaseks [11]. Lisaks kui veebirakenduse tootja soovib oma rakendust reklaamida, siis on see raskem, sest rakenduste poodi ei ole võimalik seda üles laadida ja seal silma paista [9]. Kui kasutaja soovib veebirakenduselt saada teavitusi otse telefoni, siis see pole ka võimalik. Kõigele lisaks tuleb peaaegu iga kord veebirakendust kasutama hakates sinna uuesti sisse logida, ehk kasutaja ei ole püsivalt sisse logitud nagu mobiilirakendustes. Muidugi on kasutajal võimalik lasta brauseril ära salvestada oma keskkonda sisenemise 21

22 info, kuid üks klikk rohkem tuleb ikkagi teha, enne kui rakenduse funktsionaalsust kasutama saab hakata. [12]. On ka muidugi erandeid, näiteks kui Google kontoga sisse logida, siis selle info suudab veebibrauser salvestada ja kasutaja ei pea iga kord uuesti süsteemi sisenema. 3.2 Kasutatud tehnoloogiad Firebase Firebase on Google poolt loodud BaaS platvorm [13], mis omakorda on pilvandmetöötlusteenuse mudel, mis annab tarkvaraarendajatele võimaluse ühendada oma veebi- või mobiilirakendus pilveteenustega, kasutades selleks APIt ja SDKd [14]. Firebase pakub tooteid nii oma rakenduse arendamiseks, kui kasutajate arvu kasvatamiseks. Firebase i toel on võimalus ehitada nii veebirakendusi, rakendusi operatsioonisüsteemidele ios ja Android ning mänge. Firebase i poolt pakutavad tooted veebirakenduse arendamiseks: Reaalajas andmebaas andmete hoiustamiseks ja sünkroniseerimiseks kasutaja ja seadme vahel kasutades pilvepõhist NoSQL andmebaasi, mis talletab informatsiooni JSON formaadis. Muudetud andmed sünkroniseeritakse üle ühendatud seadmete millisekundites. Lisaks on võimalik kasutada funktsionaalsust, kus andmed jäävad kasutajale endiselt kättesaadavaks, isegi kui rakendusel puudub ühendus internetiga. Cloud Firestore andmete hoiustamiseks ja sünkroniseerimiseks kasutaja ja seadme vahel globaalsel skaalal, kasutades pilvepõhist NoSQL andmebaasi. Cloud Firestore pakub reaalajas sünkronisatsiooni ning võrguühenduseta tuge koos tõhusate andmepäringutega. Autentimine pakub mitmeid erinevaid meetodeid kasutajate autentimiseks, näiteks i ja parooliga või kasutades kolmandaid osapooli teenusepakkujatena nagu Google või Facebook. Pilveteenused Võimalus oma rakenduse laiendamiseks arendaja enda kirjutatud koodiga ilma, et ei oleks vajalik ise servereid hallata ja skaleerida. Funktsioone saab käivitada erinevate sündmustega, mis on väljastatud Firebase i, Google pilveteenuste või kolmandate osapoolte poolt, kasutades veebihaake. 22

23 Cloud Storage Võimalus talletada ja jagada erinevaid faile. Näiteks pilte, heliklippe ja videoid. Hosting veebihostingu lihtsustamine spetsiaalselt kaasaegsetele veebirakendustele loodud tööriistadega. Laadides oma veebivarad üles, lükkab Firebase need automaatselt enda globaalsesse sisuedastusvõrku (CDN) ja annab neile tasuta SSL sertifikaadi, et kasutajad saaksid turvalise, usaldusväärse ja madala latentsusega kogemuse osaliseks, olenemata nende asukohast [15]. Firebase i eelisteks on kindlasti hea andmebaasipäringute kiirus ning võime uuendada andmeid niipea kui andmebaasis toimub muudatus ilma, et kasutajapoolel peaks välja kutsuma spetsiaalset funktsiooni, mis küsiks andmebaasist uuendatud andmeid. Lisaks kasutades Firebase i on väga lihtne kasutada teiste rakenduste liidestamise võimalusi. Näiteks kasutajate autentimine, failide mäluruum, andmebaasi varukoopiate tegemine või andmete skaleerimine [16]. Negatiivsema poole pealt pole tarkvaraarendajatel võimalust arendada Firebase i kasutavat rakendust oma lokaalses masinas ilma internetiühenduseta, sest andmebaasis olevatele andmetele ligipääsemiseks on tarvis stabiilset internetiühendust. Samuti puudub Firebase il sisseehitatud vahemälu võimalus, ehk kui on soovi ehitada rakendusele vahemälu tuleb selleks rohkem vaeva näha. Kõigele lisaks puudub Firebase i päringutest hea andmete filtreerimise ja sorteerimise võimalus. Näiteks otsingumootori ehitamisel on kõige lihtsam variant kõik andmed kasutajapoolele alla laadida ning seejärel kasutajapoolel otsing teostada [16] NoSQL NoSQL andmebaaside puhul on tegemist andmebaasisüsteemidega, mis suudavad hallata väga suurtes kogustes infot ilma päringute kiirust kaotamata. Suur osa NoSQL andmebaasidest on loodud suurte ettevõtete nagu Google, Amazon ja Facebook poolt, kellel oli vaja massiivsetes kogustes andmeid töödelda ja hallata. Erinevalt SQL andmebaasidele on NoSQL andmebaase võimalik skaleerida horisontaalselt üle tuhandete serverite. [17] NoSQL eelised: Andmebaasi päringud on kiiremad kui SQL päringud 23

24 Lihtne andmete skaleerimise võimalus üle mitmete serverite Enamasti avatud lähtekoodiga ja madala hinnaga [18] NoSQL puudused: Kuna tegemist on suhteliselt uue andmebaasiga on turvariskide tõenäosus suurem, kui juba aastakümneid eksisteerinud SQL andmebaasidel Analüüsi ja jõudluse testimistööriistade puudus [18] [19] Javascript Javascript on üks lihtsamaid ja efektiivsemaid programmeerimiskeeli, mida kasutatakse selleks, et luua erinevaid funktsionaalsusi veebilehtedele. Javascriptiga on võimalik luua visuaalsetest efektidest (näiteks elementide animeerimine) kuni andmete protsessimise ja arvutamiseni [20]. Javascripti eelised: Javascript viiakse täide kliendi poolel Javascript on suhteliselt kerge programmeerimiskeel Javascript on lõppkasutaja vaatepunktist küllaltki kiire Javascriptil on veebilehtedel laienenud funktsionaalsus [20] HTML HTMLi kasutatakse, et luua elektroonilisi dokumente, mida kuvatakse veebis. Iga lehekülg internetis on loodud kasutades mõnda versiooni HTMList. HTML kindlustab, et veebibrauser kuvab tekste, pilte ja teisi elemente täpselt nii nagu on soovitud neid kuvada. Ilma HTMLita ei oska brauserid elemente kuvada. Lisaks laseb HTML ehitada baasstruktuuri leheküljest, mille kujundust hakatakse CSSiga muutma. HTMLi kohta võib öelda, et see on inimese luustik ehk struktuur ning CSS on tema nahk ehk välimus [21]. HTMLi eelised: HTMLi on kerge kasutada ning õppida Kõik veebibrauserid toetavad HTMLi 24

25 HTML on tasuta. Selle kasutamiseks pole vaja mingit tarkvara ega pistikprogramme. Enamus tarkvaraarenduse tööriistad toetavad HTMLi HTML toetab SEOd veebilehtedel [22] CSS CSS on programmeerimiskeel, mida kasutatakse veebilehtede disaini loomiseks. Näiteks saab CSSiga defineerida lehekülje värve, fonte ja üldist kujundust. CSS on iseseisev keel, ehk ta ei sõltu HTMList ning teda saab kasutada koos iga XMLil põhineva keelega [23]. CSSi eelised: Kerge hooldada ja uuendada Disaini ühtsus Rohkem vormindamisvõimalusi Kergekaaluline kood Kiire allalaadimiskiirus Otsingumootori optimeerimise eelised Kerge esitleda erinevaid stiile erinevatele kasutajatele Hea kättesaadavus [24] 25

26 4 Eesti käsitööõllede veebirakendus Valminud veebirakendus asub aadressil ning kood on kättesaadav aadressilt Andmete kogumine Enne Eesti käsitööõllede mobiilse veebirakenduse loomist külastas antud bakalaureusetöö autor erinevaid Eesti käsitööõllede tootjate kodulehekülgi, et koguda infot erinevate käsitööõllede kohta. Info koguti JSON faili, mis hiljem Firebase i andmebaasi imporditi. Käsitööõllede kohta kogutavaks infoks oli: Käsitööõlle nimi Käsitööõlle lühitutvustus Käsitööõlut tootva ettevõtte nimi Käsitööõlle alkoholiprotsent Käsitööõlle soovitatav tarvitamise temperatuur Käsitööõlle pilt Käsitööõlle kodulehekülje aadress 4.2 Rakenduse tutvustus Rakenduse puhul on tegemist Eesti käsitööõllede tootjate poolt pruulitud õllesid käsitleva veebirakendusega. Rakenduse kasutamine toimub läbi veebibrauseri. Rakendus on kirjutatud Javascriptis, HTMLis ja CSSis kasutades erinevaid Firebase i poolt pakutavaid võimalusi - reaalajas toimiv NoSQL andmebaas, autentimine, hosting ning piltide talletamiseks Cloud Storage. 26

27 4.3 Rakenduse struktuur Antud mobiilne veebirakendus koosneb viiest vaatest: peamenüü, otsing, soovide nimekiri, kasutaja poolt hinnatud käsitööõllede nimekiri ja käsitööõllede detailne vaade. Rakenduses on kasutajal võimalik: Vaadata erinevaid Eesti käsitööõllesid ja lugeda nende kohta rohkem infot Hinnata 5-palli süsteemis Eesti käsitööõllesid Muuta oma hinnet 5-palli süsteemis konkreetsele käsitööõllele Lisada Eesti käsitööõllesid oma soovinimekirja Eemaldada Eesti käsitööõllesid oma soovinimekirjast Otsida Eesti käsitööõllesid sisestades otsingukasti sobiva fraasi, konkreetse käsitööõlle nime, pruulikoja nime või õllesordi Näha kõikide kasutajate poolt konkreetsele käsitööõllele antud keskmist hinnet Näha kui mitu kasutajat on konkreetsele käsitööõllele oma hinnangu andnud 4.4 Kasutajaliides Kasutajaliides koosneb viiest vaatest (Tabel 2). Vaated on visuaalsel kujul välja toodud Lisas 1. Tabel 2. Veebirakenduse vaated. Vaade Näidis URL Eesmärk Peamenüü Käsitööõlle detailne vaade Otsing Soovide nimekiri Kasutaja poolt hinnatud õllede nimekiri /index.html /beer_view.html? beer=aafrika /search.html /wishlist.html /my_beers.html Võimalus näha kõiki andmebaasis olevaid käsitööõllesid nimekirja vaates, sealhulgas nende hinnangut muuta ning lisada või eemaldada soovinimekirjast. Võimalus näha spetsiifilise käsitööõlle kohta rohkem infot, tema hinnangut muuta ning lisada või eemaldada soovinimekirjast. Võimalus otsida spetsiifilist käsitööõlle nime, fraasi, pruulikoja või õllesordi järgi. Võimalus näha kõiki oma soovinimekirjas olevaid käsitööõllesid ning neid sealt vajadusel eemaldada. Võimalus näha kõiki enda poolt hinnatud käsitööõllesid, sealhulgas oma hinnanguid muuta. Kõige parema hinnanguga õllesid kuvatakse eespool. 27

28 4.5 Firebase i kasutamine Autentimine Antud veebirakenduses sai kasutatud Firebase i poolt sisseehitatud Google autentimise võimalust (Joonis 5). Nimelt rakendusele pääseb ainult siis ligi, kui kasutaja logib sisse oma olemasoleva Google kontoga. Antud Google konto info talletatakse Firebase i konsooli, millele pääseb ligi kasutades samuti veebibrauserit. Igale süsteemi esmakordselt sisenenud kasutajale luuakse oma unikaalne UID, mille järgi süsteem oskab lugeda andmebaasist infot ja sinna kirjutada. Olemasolevaid kasutajaid tuvastatakse nende UID järgi. Joonis 5. Autentimise vaade Firebase konsoolis Andmebaas Firebase i poolt pakutavat reaalajas toimivat NoSQL andmebaasi sai kasutatud kõikide andmete talletamiseks, lugemiseks ja kirjutamiseks. Andmebaasis on kokku neli haru: Beers ehk haru kus talletatakse kõik info iga käsitööõlle kohta (Joonis 6) Ratings ehk haru kus talletatakse kasutajapõhiseid käsitööõllede hinnanguid (Joonis 7) Users ehk haru kus hoitakse kõiki kasutajaid (Joonis 8) 28

29 Wishlist ehk haru kus talletatakse kasutajapõhiseid soovinimekirjas olevaid käsitööõllesid (Joonis 8) Joonis 6. Käsitööõllede andmebaasi struktuur Firebase konsoolis. Joonis 7. Hinnangute andmebaasi struktuur Firebase konsoolis. 29

30 Joonis 8. Kasutajate ja soovinimekirja andmebaasi struktuur Firebase konsoolis Cloud Storage Eesti käsitööõllede piltide hoiustamiseks on kasutatud Firebase i poolt pakutavat Cloud Storage it (Joonis 9), kuhu on võimalik üles laadida nii pilte, kui ka videoid [25]. Iga kord kui rakendusel on vaja pilti kuvada, pärib ta seda andmebaasis oleva pildi lingi kaudu, mis omakorda viitab Cloud Storage is olevale pildile. Joonis 9. Cloud Storage pildi vaade Firebase konsoolis. 30

31 4.5.4 Hosting Antud töös on kasutatud Firebase poolt pakutavat hosting süsteemi (Joonis 10), mis loob rakendusele unikaalse domeeni ning laseb sinna koodi üles tõugata läbi Windowsi käsuprotsessori (Joonis 11). Samuti on võimalik läbi Firebase konsooli oma viimaseid tõukamisi tühistada ja kustutada. Joonis 10. Hosting vaade Firebase konsoolis. Joonis 11. Käsuprotsessori kaudu koodi üles tõukamine Firebase i. 31

32 4.6 Edasiarendamise võimalused Rakendusel on mitmeid edasiarendamise võimalusi. Näiteks on võimalik rakendusse juurde lisada Firebase i poolt loodud funktsionaalsus, mis laseb rakendust ka ilma internetiühenduseta kasutada. Funktsionaalselt oleks võimalik rakendust väga palju edasi arendada. Näiteks, lisada võimalus saada oma hinnangute põhjal uusi käsitööõllede soovitusi. Otsida käsitööõllesid mitte ainult nime, vaid ka pildi järgi või lubada kasutajatel lisada kirjeldus, miks nad antud käsitööõlut just antud hindega hindasid. Lisaks oleks võimalik rakendust optimeerida nii, et kasutajale tuleksid kõik vaated kiiremini ette ning terve rakendus ja kasutajakogemus mõjuksid paremini. 4.7 Firebase i kasutamise muljed Firebase i kasutama hakates oli väga palju raskusi. Kuna Firebase i näol on tegemist suhteliselt uue tarkvaraga, siis internetis on selle kohta väga piiratud koguses dokumentatsiooni ja õpetusi. Kuna Firebase on viimase paari aasta jooksul väga palju uuenenud ja muutunud, siis suur osa veebis olevatest õpetustest käivad mõne Firebase i vanema versiooni kohta, mis tänasel päeval enam ei tööta. Sellest tulenevalt on Firebase i õppimiskõver väga suur ja nõuab palju aega. Kõige huvitavamaks ja parimaks funktsionaalsuseks Firebase i juures sai kindlasti andmete reaalajas uuendamine. Antud töö raames sai seda ära kasutatud hinnangute süsteemi juures. Kui kasutaja lisab mõnele käsitööõllele hinnangu või muudab olemasolevat, siis sel hetkel, kui uus hinne ilmub andmebaasi, uuendab Firebase ise kõik kuvatavad andmed ära. Mõnes teises vaates tuli aga antud funktsionaalsus ära keelata, näiteks soovinimekirja vaates. Kui seal oleks antud funktsionaalsus sisse jäänud, siis niipea kui kasutaja eemaldab oma nimekirjast mõne käsitööõlle, kaoks antud õlu ka listivaatest. See tähendaks, et kui kasutaja eemaldab kogemata vale käsitööõlle oma listist, peaks ta selle õlle uuesti üles otsima ja nimekirja uuesti lisama, sest niipea kui andmebaasi jõuab info, et konkreetne käsitööõlu ei ole enam kasutaja soovinimekirjas, eemaldatakse antud õlu ka kasutajaliidese tasandil antud vaatest. Andmete uuendamiseks 32

33 tuli kasutada andmebaasi viite taga funktsiooni on() (Joonis 12). Antud funktsionaalsuse kinni keeramiseks tuli ta asendada funktsiooniga once(). Joonis 12. Hinnangute kuvamise funktsiooni algus. Probleemseks kohaks Firebase i puhul sai andmebaasi haldamine. Nimelt läbi Firebase konsooli oli väga kerge tervet andmebaasi kogemata ära kustutada või osad andmed ära kaotada, importides kogemata vale JSON faili. Nimelt iga kord uut faili importides kirjutatakse kõik andmebaasis olevad read üle. Antud tööd tehes kogunes päris suur kogus varukoopiaid ehk JSON faile, mida sai käsitsi eksporditud, sest tekkis kahtlus, et andmebaasis olevate andmetega võib midagi juhtuda. Üheks suureks pettumuseks Firebase i puhul sai tema ebastabiilsus erinevates veebibrauserites. Nimelt on Firebase Google poolt loodud ning kui loodud rakendust kasutada Google poolt loodud veebibrauseris Google Chrome, toimib kõik suurepäraselt. Kui kasutada Firebase i teiste ettevõtete poolt loodud brauserites, näiteks Microsoft Edge, siis ilmneb puudujääke, mida Firebase teha ei suuda. Näiteks Microsoft Edge is ei toimi Firebase i poolt loodud loogikaga Google kontoga kasutaja süsteemist välja logimine (Joonis 13). Joonis 13. Firebase funktsioon mis ei toimi Microsoft Edge veebibrauseris. Suureks takistuseks antud lõputöö raames sai andmete pärimine andmebaasist. Nimelt andmebaasi päringutesse ei olnud võimalik suurt loogikat sisse kirjutada ning sellest 33

34 tulenevalt tuli pea iga andmebaasi päringuga pärida kõik antud andmebaasiharus olevad andmed ning neid javascriptiga töödelda. See tähendas aga mitmeid for tsükleid üksteise sees (Joonis 14), mis lõppkokkuvõttes tegid andmete kuvamise kasutaja jaoks aeglaseks. Joonis 14. Näide for tsüklist for tsükli sees. Teiseks suureks takistuseks sai andmete sidumine omavahel. Nimelt Firebase i päringute puhul puudub võimalus erinevates harudes olevaid andmeid ühendada, ehk kasutada sarnast meetodit nagu SQLi puhul on JOIN. Ilma sellise meetodita oleks võimalus salvestada soovitud informatsioon samasse andmebaasi harusse, aga Firebase ise ei soovita väga sügavaks andmete salvestamisega minna ning lisaks teeks selline lahendus kõik päringud mitu korda aeglasemaks. Nendest põhjustest tulenevalt jäi ka rakendusse lisamata võimalus käsitööõllesid listivaates hinnangute põhjal sorteerida. Töö autori positiivsed kogemused Firebase iga: Antud töö kontekstis oli väga mugav, et ühest ja samast kohast oli võimalik lisaks veebisaidi hostimisele hallata nii andmebaasi, käsitööõllede pilte ning kasutajaid. Andmete reaalajas uuendamine. Töö autori negatiivsed kogemused Firebase iga: Andmebaasi päringute piiratud võimalused Erinevate veebibrauserite kehv tugi Kokkuvõtvalt võib Firebase i kasutuskogemuse kohta öelda, et vähest loogikat nõudvate rakenduste juures on Firebase suurepärane valik oma kiiruse ja võimekusega. Suurt loogikat nõudvate rakenduste puhul, aga soovitaks töö autor eelistada SQL tüüpi andmebaase, kus on võimalik päringutesse rohkem loogikat sisse kirjutada ning sellest 34

35 tulenevalt kasutajatele kasutajasõbralikum rakendus luua. Töö autor kasutaks tulevikus kindlasti veel Firebase i kõiki võimalusi, eriti veebihostingu ja andmete talletamise võimalust. Firebase i andmebaasi paari järgneva aasta jooksul hea meelega ei kasutaks. Soovitatav oleks oodata ja vaadata, kas paari järgmise aasta jooksul tuleb innovaatilisi muudatusi ning siis Firebase i andmebaasiga uuesti kätt proovida. 35

36 5 Eesti käsitööõllede rakenduse analüüs Antud rakenduse valmides paluti erinevate taustadega inimestel loodud veebirakenduse kasutajaliidest, kasutajamugavust ja funktsionaalsust testida, et veenduda kas rakendus toimib nii nagu peab ja on kõikidele kasutajatele üheti mõistetav. Rakenduse testimiseks vastasid 13 kasutajat Google Forms is olevale küsitlusele, kus neil paluti kasutada antud lõputöö raames loodud veebirakendust läbi oma nutitelefoni ning vastata ettevalmistatud küsimustele. Küsitlus on välja toodud Lisas 2. Küsitluses olid ainult esimesed neli küsimust kasutajale kohustuslikud, sest kui kasutaja ei saa rakendust üldse avada oli optimistlik eeldada, et ta soovib kõikidele ülejäänud küsimustele veel vastata. Küsitluses osalenud kasutajad kasutasid testimiseks veebibrausereid Google Chrome, Mozilla Firefox ja Safari. Küsitluse tulemusena tuli nähtavale mitu programmiviga ja ebaloogilist käitumist, mida töö autor ise varem ei olnud märganud. Kõige suuremaks funktsionaalseks veaks mis leiti oli, et mõne otsingusõna puhul otsing ei toiminud õigesti. Nimelt eksisteeris süsteemis programmiviga, mis ei arvestanud suure algustähega algavate sõnadega. Näiteks fraas saison tõi vasteks 8 käsitööõlut, kuid sama sõna suure algustähega Saison ei toonud vasteks ühtegi käsitööõlut. Sellest tulenevalt sai rakenduses olev otsinguloogika ümber kirjutatud ning nüüd toimib otsing olenemata suurest- või väiksest algustähest. Üheks veaks leiti veel, et kui kasutaja polnud oma soovide nimekirja veel midagi lisanud või polnud veel ühtegi käsitööõlut hinnanud, siis antud vaated ei laadinud ära. Nimelt oli jäänud teostamata loogika, et kui listid on tühjad, siis tuleks kasutajale kuvada tekst, et ta pole veel nendesse midagi lisanud. Antud küsitluse tulemusena sai see loogika rakendusse lisatud. Visuaalseid programmivigasid raporteeriti mitmeid. Näiteks, kui esimest korda käsitööõlut hinnata, siis tähed, mis näitavad hinnatud punkte visuaalselt, kuvasid valesti. 36

37 Tuli välja et rakenduses ei olnud arvestatud loogikaga, kuidas tähti kuvada, kui kasutaja esimest korda mõnda käsitööõlut hindas. Antud programmiviga sai parandatud. Lisaks hindamisele leiti veel, et otsingute lehel olev otsingulahtri sees olev luubi ikoon liikus väikse ekraaniga telefonis teisele reale. Lisaks toodi välja, et käsitööõllede listivaatesse viiv ikoon on eksitav. Mitu kasutajat arvas, et antud ikooni peale klikkides peaks avanema burgermenüü. Küsitluse analüüsi tulemusena sai burgerimenüü ikoon ära vahetatud kodu ikooni vastu (Joonis 15). Joonis 15. Otsingulehe UI programmiviga ja burgermenüü kodu ikooni vastu vahetamine. Kõigele lisaks toodi veel välja, et soovinimekirja lisamise ikoon võib-olla eksitav, sest teistes rakendustes kasutatakse sama ikooni lemmikute objektide jaoks nagu näiteks Instagram. Antud töös sai aga otsustatud, et seda ikooni ei vahetata välja, sest kõik ikoonid on pärit tasuta kättesaadavast ikoonide teegist Font Awesome ning oleks halb otsida üks ikoon, mis ei ole sama stiiliga nagu teised. 37

38 Veel toodi välja, et õlletootjate kodulehele viitav link on liiga hele ja ei paista madala valgustusega ekraanil hästi silma. Selle tulemusena sai lingi fondi paksust muudetud (Joonis 16). Mainiti ka ära, et listivaates võiks kasutajal olla mingi indikatsioon, et laetakse veel õllesid juurde, kui listi allapoole kerida. Sellest tulenevalt sai listivaatesse juurde lisatud laadimisikoon, mis ilmub kui listis allapoole liikuda. Joonis 16. Käsitööõlletootja kodulehele viitav link. Rakenduse tagasiside oli enamasti positiivne. Rohkem kui pooled küsitlusele vastanutest arvasid, et rakendus oli kasutajasõbralik. Ainult üks vastanutest arvas, et rakendus ei olnud kasutajasõbralik. Rakenduse väljanägemist hinnati veel positiivsemalt, nimelt rohkem kui 90% vastanutest vastas, et neile meeldis antud rakenduse kujundus ja see oli nende silmis ilusa ja kerge väljanägemisega. Negatiivse koha pealt toodi välja, et rakendus oli kohati aeglane ja jäi mulje nagu jookseks kokku. Aegluse põhjuseks on juba varasemalt mainitud Firebase i päringutest puuduva lisaloogika esitamise probleem, mis sundis andmeid kliendipoolel töötlema ja omakorda kasutaja jaoks andmete laadimise aeglasemaks tegi. Lisaks leiti, et kui üritada rakendusest välja logida, aga samal hetkel ollakse sama veebibrauseri teises aknas endiselt sisse logitud, siis väljalogimine ei toiminud. Sellest leiust tulenevalt, sai rakenduse väljalogimise funktsiooni juurde lisatud rida localstorage.removeitem(key), mis kustutab ära kasutaja sessiooni võtme ja sunnib veebibrauseri Google kontost välja logima. Küsitlusele vastanutelt tuli ka mitu head ideed, mida tulevikus rakendusse juurde lisada. Näiteks lisada loogika, mis pakuks kasutajale automaatset koduekraanile lisamist. Tegemist on väga hea mõttega, sest küsitluse vastusest tuli välja, et paljud kasutajad eelistaksid mobiilsetele veebirakendustele just mobiilirakendusi, sest nad ei olnud teadlikud võimalusest, et veebirakendust on võimalik telefoni koduekraanile lisada. Üldkokkuvõttes oli küsitluse läbiviimine väga edukas. Rakenduses sai väga palju asju parandatud ja rakendust üldiselt kasutajasõbralikumaks muudetud. Lisaks sai mitu head ideed, mida tulevikus rakendusse juurde lisada. 38

39 Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua kasutajasõbralik mobiilne veebirakendus käsitööõlledele, mis oleks eestikeelse kasutajaliidesega, kergesti kasutatav ning sisaldaks ainult Eesti õlletootjate poolt loodud käsitööõllesid. Loodud veebirakendus kasutab oma funktsionaalsuste täitmiseks Google poolt loodud platvormi Firebase. Antud töö tulemina valminud Eesti käsitööõlledele suunatud mobiilne veebirakendus asub aadressil Töö teoreetilises osas uuris töö autor juba olemasolevaid õlledele suunatud rakendusi ning jõudis selgusele, et konkreetselt Eesti käsitööõlledele keskenduvat rakendust varem ei ole eksisteerinud. Lisaks puudub turult ka õlledele suunatud rakendus, mille kasutajaliides oleks eestikeelne. Antud bakalaureusetöö käigus jõudis autor selgusele, et Firebase i näol on tegemist suhteliselt innovaatilise tehnoloogiaga, mis aga sisaldab mõningaid puudusi. Firebase i headeks funktsionaalsusteks veebirakenduse loomisel olid veebihosting, piltide haldamine ning kasutajate haldamine. Firebase i reaalajas toimiva andmebaasi puhul oli kõige innovaatilisemaks funktsionaalsuseks andmete reaalajas uuendamine ilma lisaloogika lisamiseta. Pettumust valmistas Firebase i kehv tugi erinevates veebibrauserites ning piiratud loogika lisamine andmebaasi päringutesse, mis nõudis kliendipoolel lisaloogika loomist ning tegi rakenduse kasutamise kasutaja jaoks palju aeglasemaks. Sellest tulenevalt soovitab töö autor, et enne reaalajas andmebaasi kasutusele võtmist tuleks väga sügavalt analüüsida, mida loodava rakendusega soovitakse saavutada. Kui soovitakse luua rakendust, mis sisaldaks palju loogikat, siis pigem eelistada aastakümneid eksisteerinud SQL andmebaasisüsteeme. Käesoleva bakalaureusetöö kõik eesmärgid said täidetud. 39

40 Kasutatud kirjandus [1] e-teatmik, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [2] Standardipõhine tarkvaratehnika sõnastik, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [3] C. Morris, fortune, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [4] UnTappd, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [5] "Barly," [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [6] Beer Citizen, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [7] Beer Citizen, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [8] Maltapp, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [9] F. Ballester, Yeeply, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [10] T. Evko, Sitepoint, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [11] B. Parmar, imobdev, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [12] P. Kinlan, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [13] C. Esplin, How to firebase, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [14] Techopedia, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [15] Firebase, Google, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [16] P. Bover, freecodecamp, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. 40

41 [17] S. Yegulalp, InfoWorld, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [18] A. Gajani, Monitis, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [19] C. Buckler, sitepoint, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [20] JS Scripters, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [21] Computer Hope, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [22] VTech SEO, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [23] W3C, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [24] S. Bradley, Vanseo Design, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. [25] Firebase, [Võrgumaterjal]. Available: [Kasutatud ]. 41

42 Lisa 1 Eesti käsitööõllede mobiilse veebirakenduse vaated Joonis 17. Eesti käsitööõllede listivaade. 42

43 Joonis 18. Eesti käsitööõlle detailne vaade. Joonis 19. Eesti käsitööõllede otsingu vaade. 43

44 Joonis 20. Eesti käsitööõllede soovinimekirja vaade. Joonis 21. Eesti käsitööõllede hinnangute vaade. 44

45 Lisa 2 Rakenduse analüüsi küsimustik 1) Mis telefoni operatsioonisüsteemis antud rakendust kasutasite? o Android o ios o Muu 2) Mis veebibrauserit kasutasite? o Google Chrome o Mozilla Firefox o Safari o Muu 3) Kuidas suhtusite sellesse, et pidite rakendust kasutama läbi veebibrauseri, mitte seda Play Store st või App Store st alla laadima? o Pigem meeldis o Pigem ei meeldinud o Olen erapooletu o Muu 4) Olenevalt teie eelmise küsimuse vastusest, palun põhjendage oma vastust. 5) Kas teil oli võimalik logida rakendusse sisse oma Google kontoga? o Jah, väga kergelt o Jah, aga nõudis natuke vaeva o Ei, ei tekkinud üldse valikut Google kontot valida o Ei, Google konto sain valitud, aga rakendusele ligi ikka ei saanud o Muu 6) Kas peale sisselogimist õnnestus teil kõiki käsitööõllesid listivaates näha? (ka näpuga ülespoole tõmmates) o Jah, kõik toimis 45

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

EID TARKVARA (v.1812 baasil)

EID TARKVARA (v.1812 baasil) EID tarkvara ülevaade V.18.12 baasil Dokumendi info Loomise aeg 21.01.2019 Tellija RIA Autor Urmas Vanem, OctoX Versioon 19.01 Versiooni info Kuupäev Versioon Muutused/märkused 21.01.2019 19.01/1 Avalik

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

magistriöö.doc

magistriöö.doc Tallinna Ülikool Matemaatika-loodusteaduskond Informaatika osakond Diana Pugatšova Koolide kodulehekülgede hindamisvõimalusi Magistritöö Juhendaja: Mart Laanpere Autor:......... 2005 Juhendaja:.........

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugused realisatsioonid ka Windowsile erinevad realisatsioonid

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS Välitöö rakendused kasuta oma ruumiandmeid kõikjal Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega Survey123 Collector Navigator Planeeri

Rohkem

Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate instituut Koduse sahvrirakenduse prototüübi loomine Bakalaureusetöö Autor: Patrick Mägi Juhendaja: Romil Rõbtšenkov

Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate instituut Koduse sahvrirakenduse prototüübi loomine Bakalaureusetöö Autor: Patrick Mägi Juhendaja: Romil Rõbtšenkov Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate instituut Koduse sahvrirakenduse prototüübi loomine Bakalaureusetöö Autor: Patrick Mägi Juhendaja: Romil Rõbtšenkov Autor:...... 2016 Juhendaja:...... 2016 Instituudi

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: GIMP Script-Fu 1 Skriptimiskeeli: Perl v1.0 loodud Larry

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GIS_pilvelahendusena_final.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - GIS_pilvelahendusena_final.ppt [Compatibility Mode] GIS pilvelahendused Nils Nitov, AlphaGIS Millest räägime? AlphaGIS tutvustus Pilvetehnoloogiast Amazon valmislahendustest Näide pilvelahendusest AlphaGIS põhitegevusalad Põhitegevusalad - Esri tarkvara

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

Andmebaasid, MTAT Andmebaasikeeled 11.loeng

Andmebaasid, MTAT Andmebaasikeeled 11.loeng Andmebaasid, MTAT.03.264 Andmebaasikeeled 11. loeng Anne Villems Eksamiaegade valimine Kas on vaja eksamiaega mai lõpus? I eksami aeg. valikud: 3., 4. või 5. juuni kell 10.00 II eksami aeg. 17. kell 12.00

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

KOVTP-2 kasutusjuhend Versioon 5.4 ( )

KOVTP-2 kasutusjuhend Versioon 5.4 ( ) KOVTP-2 kasutusjuhend Versioon 5.4 (04.12.2017) Versioon Autor Kuupäev Selgitus 0.1 Madis Tänava 05.12.2013 Kasutajate haldamise peatüki valmimine 0.2 Madis Tänava 11.12.2013 Üldine kujundus peatüki valmimine

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

The EOLABEL CATALOGUE

The EOLABEL CATALOGUE ECAT_Admin Litsentsiomaniku käsiraamat ELi ökomärgise kasutajatugi viimati ajakohastanud: jaanuar 2015 Sisukord Sissejuhatus... 2 1. peatükk. Põhietapid... 3 1.1 Konto loomine ECAT_Admin-süsteemis (esmakordne

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem