Võru valla haridusasutuste võrgu analüüs. Riigihange nr Võru valla haridusasutuste võrgu analüüs

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Võru valla haridusasutuste võrgu analüüs. Riigihange nr Võru valla haridusasutuste võrgu analüüs"

Väljavõte

1 Võru valla haridusasutuste võrgu analüüs Riigihange nr Võru valla haridusasutuste võrgu analüüs

2

3 Võru valla haridusasutuste võrgu analüüs Jaanuar 2021

4 Riigihange nr Võru valla haridusasutuste võrgu analüüs Tellija Võru Vallavalitsus Analüüsi teostasid ühispakkumuse alusel OÜ Gravitas Consult, Pyramid Consult OÜ ja Triip OÜ

5 Sisukord 5 Sisukord Sissejuhatus 1. Võru valla haridusruum: hetkeseis 1.1. Võru valla üldülevaade 1.2. Võru valla haridusasutused Üldharidus haridusasutuste lõikes Alusharidus haridusasutuste lõikes Hariduse tugiteenused Võru vallas 1.3. Haridusasutuste peamised finants- ja taristunäitajad 1.4. Peamised järeldused 2. Alternatiivid haridusasutuste võrgu kujundamisel Demograafilised protsessid Hariduse kvaliteet Kulutõhusus Kättesaadavus Kogukond Koolivõrgu programm 2.1. Stsenaarium 1: Baasmudeli rakendamine 2.2. Stsenaarium 2: Konkurentsimudeli rakendamine Koolivõrgu prognoosiga 2020 arvestamine Stsenaariumivariandid 2.3. Koostöömudel 3. Haridusasutuste tugispetsialistide teenuse osutamise lahendused 4. Kokkuvõte ja soovitused Viidatud allikad Lisa 1 Fookusgrupiseminaride koondkokkuvõte 1. Põhimääratluste kaardistus 2. Fookusgrupiseminaride SWOT-tegurite kaardistus Lisa 2 Koolivõrgu korrastamise näited Eestist ja teistest riikidest 1. Eesti kogemus 1.1. Koolivõrgu korrastamise näited Võru linn Põltsamaa vald Harku vald

6 6 Sisukord NÕK mudeli rakendamine 2. Rahvusvaheline kogemus 2.1. Õppetulemuste/efektiivsuse kõige kiirema tõusu parim praktika - Ainslie Wood i kool, London 2.2. Nüüdisaegsele õpikäsitusele ülemineku parim praktika - Uus-Meremaa Lisa 3 Ülevaade Võru valla koolivõrgu analüüsi lähteülesande alusmõistetest ja nende käsitlustest 1. Mis on kvaliteetne haridus ja kuidas seda hinnata? 1.1. Otsene määratlus 1.2. Kaudne määratlus eesmärgistamise lõikes 1.3. Kvaliteetse õppe tunnuste vaatlus tulemushindamise lõikes 2. Mis on kulutõhus hariduse võimaldamine ja kuidas seda hinnata? 2.1. Sama tulemus väiksemate rahaliste kuludega 2.2. Sama rahalise kulu puhul kvaliteetsem ja/või suuremahulisem tulemus 3. Mis on hariduse kättesaadavus ja kuidas seda hinnata? 4. Mis on koolivõrk ja mille alusel seda kujundatakse? 4.1. Kuidas on muutunud üldhariduse kättesaadavus, kvaliteet, õpikeskkond ja gümnaasiumiõppe valikuterohkus nendes kohalikes omavalitsustes, kus koolivõrgu programmi käigus juba koolivõrk korrastatud ja/või riigigümnaasium loodud? 4.2. Mil määral on muutunud üldhariduskoolide võrk programmi tegevuste tulemusel efektiivsemaks, arvestades erinevaid kriteeriume? 4.3. Koolivõrgu programmi rakendamise mõjuanalüüsi järeldused 4.4. Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks Võrgustikud 5.1. Võrgustiku määratlused 5.2. Võrgustikupõhised võimendusviisid Parimast praktikast õppimine ja selle teostus Parima praktika levik Professionaalne positsioneerimine ja huvikaitse 5.3. Võrgustiku haldamine ja arendamine 5.4. Võrgustiku efektiivsuse hindamine 6. Mis on kogukond ja selle vajadused? 6.1. Uuringuraport Eesti kogukondade hetkeseis 6.2. Eesti inimvara raport Lisa 4 Tööriistakast

7 Sissejuhatus 7 Sissejuhatus Käesoleva dokumendi eesmärkideks on: analüüsida haridusvõrgu hetkeseisu Võru vallas ja anda sellele hinnang selgitada analüüsi põhjal välja haridusasutuste võrgu ümberkorralduse vajadus kvaliteetse ja kulutõhusa haridusteenuse osutamiseks (sh sellega kaasnevad tagajärjed elanikele ja kohalikele omavalitsustele) näidata erinevate alternatiivide finantsmõjusid olukorras, kus on vaja saavutada tasakaal hariduse kvaliteedi, kättesaadavuse, hariduskulude tõhususe ja kogukonna vajaduste vahel. Analüüs viidi läbi Võru valla tellimusel konsortsium koosseisus Gravitas Consult OÜ, Triip OÜ, Pyramid Consult OÜ, perioodil september 2020 jaanuar 2021.a. Analüüsi läbiviimisel analüüsiti Võru valla haridusasutuste arengukavasid, finantsandmestikku, riiklikes andmebaasides ja registrites Võru valla kohta kättesaadavat infot (sh Haridussilm, Rahvastikuregister jt). Samuti viidi läbi sidusrühmadega 2 fookusgrupi seminari oktoobris 2020 ning külastati haridusasutusi. Analüüsiaruanne koosneb järgmistest peamistest osadest: Võru valla haridusruumi hetkeseis Alternatiivid haridusasutuste võrgu kujundamisel Võimalikud lahendused haridusasutuste tugispetsialistide teenuse osutamiseks Soovitused

8 8 Võru valla haridusruum: hetkeseis 1. Võru valla haridusruum: hetkeseis 1.1. Võru valla üldülevaade Võru vald on aastal loodud omavalitsusüksus Eestis Võru maakonnas. Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald. Võru valla pindala on 952 km² ning selle näitaja poolest on Võru vald Võru maakonna viiest omavalitsusüksusest pindalalt suurim. Praegune asustustihedus on 11,3 in/km². Võru valla elanike arv on alates 2003 aastast märkimisväärselt vähenenud. Kui aastal 2003 oli see inimest, siis 1. jaanuaril 2020 aastal oli see inimest (ca -12%). Samas on Võru valla elanike arv viimastel aastatel ( ) püsinud väikeste kõikumistega stabiilsena. Rahvaarvu muutus Võru valla piirkondades on olnud erinev. Kui endises Võrus vallas ja Lasva vallas vähenes elanike arv viimase 10 aastaga kokku vaid 4%, siis endises Vastseliina vallas vähenes see 9%, Sõmerpalu vallas 11% ja Orava vallas 16%. Allolevalt jooniselt nähtub, et Võru vallas on laste põlvkonnad väiksemad kui vanemate põlvkonnad. Arvestades sündimuskordajat, langeb tulevikus sündide arv eeldatavalt veelgi. Noorema vanusegrupi arvukusest sõltub nõudlus alushariduse ja üldhariduse teenuste järele. Tööealise elanikkonna suuremad vanuserühmad eluaastat, on arvukamad tööturule sisenevatest vanuserühmadest (10-19), mis võib kaasa tuua maksumaksjate arvu vähenemise. Kasvab sotsiaalteenuseid vajavate eakate arvukus ja nende osatähtsus rahvastikus. Võru valla rahvastikupüramiid 85 ja vanemad Võru valla naised Võru valla mehed Joonis 1 Võru valla rahvastikupüramiid Allikas: Statistikaamet

9 Võru valla üldülevaade aastaste elanike arv vallas kokku on 2345, laste arv on kahanemistrendis: vanusegrupis 0-4 on 25% vähem lapsi, kui vanusegrupis 5-10 ning 15% vähem, kui vanusegrupis 11-15, st iga järgmine põlvkond on väiksem kui eelmine. Väidet toetavad ka joonised 2 ja 3, kus on näha, et vanuse lõikes laste arv küll kõigub, kuid on langeva trendiga, so igal järgneval aastal on järgmises vanusegrupi kohordis (0-5, 5-9, 10-15) vähem lapsi. Lapsed vanuses Joonis 2 Võru valla laste arv vanuses 0-20 seisuga Allikas: Statistikaamet (RV0120) Lapsed vanuses aastal 2020 Linear (Lapsed vanuses aastal 2020) Laste arv vanuses 0-15 käesoleval ajal piirkonniti Orava piirkond Vastseliina piirkond Sõmerpalu piirkond Lasva piirkond Võru linna lähipiirkond Kokku Võru linna lähipiirkond Lasva piirkond Sõmerpalu piirkond Vastseliina piirkond Orava piirkond Kokku Joonis 3 Võru valla laste arv vanuses 1-15 seisuga piirkonniti seisuga Allikas: Võru vald, väljavõte Rahvastikuregistrist ¹ Alla 1-aastaste lasete puhul on vaja silmas pidada seda, et andmed on seisuga

10 10 Võru valla üldülevaade Seetõttu võib öelda, et nõudluse suurenemist alus- ja üldhariduses pole oodata, seejuures peab aga arvestama piirkondlikke erinevusi (vt täpsemalt Tabel 6 Laste arvu prognoos 5-s piirkonnas ). Võru vallas on 186 asustusüksust viis alevikku (Vastseliina, Parksepa, Kose, Väimela ja Sõmerpalu) ja 181 küla. Valla administratiivkeskus paikneb Võru linnas. Joonis 3 Võru valla kaart Allikas: Allikas: Võru valla arengukava , Lisa 1: Toimekeskkonna analüüs aasta kevadel kehtestatud Võru maakonnaplaneeringu järgi asub Võru vallas viis kohaliku tasandi keskust ja neli nn lähikeskust. Kohaliku tasandi keskusteks on Võru vallas Sõmerpalu Lasva Vastseliina Orava Parksepa-Väimela kaksikkeskus. Vastavad keskused on planeeringu kohaselt asulad, mis pakuvad kodukoha lähedal esmavajalikke teenuseid. Keskused võivad, kuid ei pruugi olla ka oluliseks kohaliku tasandi töökohtade pakkujaks. Kogu valla territooriumi peamiseks tõmbekeskuseks on Võru linn, kuhu valla elanikud liiguvad tööle ja tarbima erinevaid teenuseid. Kodu lähedalt (kohalikud ja lähikeskused) on võimalik saada teenuseid nagu haridus, huvitegevus, sotsiaalteenused, perearst ja erasektori pakutavad teenused (kaubandus jms). Laiemas vaates on vallaelanikele oluliseks tõmbekeskuseks ka Lõuna-Eesti keskus Tartu.

11 Võru valla üldülevaade / Võru valla haridusasutused 11 Valla erinevate osade arengut mõjutab kaugus maakonnakeskusest. Kaugusest lähtuvalt võib valla jaotada neljaks piirkonnaks: Võru linna lähipiirkond (kuni 5 km) - endise Võru valla territoorium, suuremad asulad Väimela, Parksepa, Kose, Meegomäe, Puiga. Piirkond on suhteliselt tihedalt asustatud ning väga tugevalt seotud maakonnakeskusega, elanikkonna jaoks on suur osa teenustest kättesaadavad linnas. Samas on nii põhjaosas (Parksepa-Väimela) kui ka lõunaosas (Puiga) valla poolt peamised teenused (alus- ja üldharidus) tagatud. Endiste Sõmerpalu ja Lasva valla piirkonnad enamus asulatest (neist suuremad Sõmerpalu, Osula, Lasva, Kääpa) on ca km kaugusel Võru linnast. Piirkondades on nii suuremaid asulaid (ca elanikku) kui ka hõredalt asustatud piirkondi. Nii alus- kui ka üldharidus on mõlemas piirkonnas tagatud kohapeal, samas on mõlema piirkonna elanike jaoks nii töökohtade kui ka teenuste osas igapäevaseks tõmbekeskuseks siiski Võru linn. Vastseliina piirkond ca 20 km kaugusel Võru linnast, moodustab eraldi väiksema keskustagamaa piirkonna. Vastseliina alevikus (valla suurim asula) on nii lasteaed, täistsükli gümnaasium kui ka valla ainus huvikool. Vastseliina tagamaa moodustavad osaliselt ka endine Misso vald (tänase Rõuge valla osa) ning endine Meremäe vald (tänase Setomaa valla osa). Spetsialiseeritud teenuste (nt eriarstiabi) osas on piirkonna tõmbekeskuseks siiski Võru linn. Orava piirkond varasemalt Põlva maakonda kuulunud vald jääb Võru linnast valdavalt km kaugusele. Endisest vallakeskusest Oravalt on enam-vähem sama pikk maa nii Võrru kui ka Põlvasse, valla lääneserv on seotud ka Räpina piirkonnaga. Tegu on hõredalt asustatud Võru valla äärealaga, mille seotus maakonnakeskusega on väiksem. Territoriaalse kuuluvustunde põhjal Sõmerpalu ja Lasva piirkonnad siiski eristuvad üksteisest. Edaspidi käsitleme käesolevas uuringus Võru valda vajaduspõhiselt just viie piirkonna (Võru lähipiirkonna, Sõmerpalu, Lasva, Vastseliina ja Orava) võtmes. Võru valla põhitegevuse eelarvelised kulud 2020.aastal on kokku EUR , millest hariduse kulud moodustavad 62% (EUR ). Valla investeerimistegevuste kulu 2020.a on kokku EUR , millest haridusalased investeeringud (varade soetamine ja renoveerimine) moodustavad 7% (EUR ) Võru valla haridusasutused Kokku tegutseb vallas 15 erinevat haridusasutust: 6 koolieelset lasteasutust (Lasval, Parksepas, Puigal, Sõmerpalus, Vastseliinas, Väimelas) 1 eralasteaed - waldorflasteaed Terve Pere Aed (Parksepas); Põhikool ja koolieelne lasteasutus (Oraval); 3 põhikooli (Kääpas, Puigal, Osulas); 2 vallale kuuluvat põhikool-gümnaasiumi (Parksepas, Vastseliinas); 1 huvikool - Vastseliina Muusikakool (Vastseliinas); riigile kuuluv kutseõppeasutus (Võrumaa Kutsehariduskeskus Väimelas). ² Vt Võru valla 2020.a eelarve,

12 12 Võru valla haridusasutused Lisaks tegutseb valla erinevates piirkondades kokku ka 4 noortekeskust: Kääpal, Oraval, Sõmerpalus ja Vastseliinas. Lisaks teenindab Võru valla noori MTÜ Võru Noortekeskus Võru linnas. Joonis 4 Võru valla haridusasutuste kaart Allikas: Võru valla arengukava , Lisa 1: Toimekeskkonna analüüs Viimase viieteistkümne aasta jooksul on tänases Võru vallas paiknevate koolide koguarv vähenenud kümnelt kuuele. Suletud on väikeseid põhikoole, mille arv on langenud seitsmelt neljale, täistsükli keskkoole on läbivalt olnud kaks. Koolide arv /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/ /15 15/16 16/ /18 18/ /20 algkool põhikool keskkool kokku Joonis 5 Võru vallas paiknevate koolide koguarv Allikas: HaridusSilm

13 Võru valla haridusasutused 13 Võru vallas osutatakse alusharidusteenust kaheksas asutuses. Lisaks seitsmele munitsipaal-lasteaiale tegutseb Parksepas eralasteaiana Waldorf-lasteaed Terve Pere Aed. Koolieelsete lasteasutuste arv on püsinud stabiilsena ja ka neis käivate laste arv on viimastel aastatel püsinud samal tasemel Koolieelsed lasteasutused /09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 tüdrukuid poisse lasteasutuste arv rühmade arv lapsi kokku poisse tüdrukuid lasteasutuste arv rühmade arv lapsi kokku Joonis 6 Võru valla koolieelsed lasteasutused Allikas: Haridussilm Võru vallas tegutseb munitsipaalhuvikoolina Vastseliina Muusikakool ja erakoolina pakub huvitegevust Võru Loovuskool (4 õppekava). 3 Valla õpilastel on võimalik huvitegevuses osaleda ka kõikides valla koolides, noortekeskustes ja rahvamajades. Keskmiselt tegutseb iga kooli juures huviringi spordi, kunsti, kultuuri, tehnika ja teaduse valdkondades: robootika, teadusring, kergejõustik, hoki, korvpall, tantsuringid, viburing, klaasikoda, puidutööring, erinevad koorid, õpilasfirmade ring, võru keele ring, nahkehistöö, saviring, ujumine, jt. Lisaks vallas pakutavatele võimalustele osalevad valla õpilased Võru linnas asuvate huvikoolide tegevustes. Võru linnas pakub 2017/2018 õppeaastal huviharidust kokku 13 asutust. Nendest kolm Võru Muusikakool, Võru Spordikool, Võru Kunstikool on linnavalitsuse hallatavad asutused ja ülejäänud eraomandis. Valla eri piirkondades tegutseb 4 noortekeskust: Kääpa, Orava, Sõmerpalu ja Vastseliina noortekeskused. Lisaks teenindab Võru valla noori MTÜ Võru Noortekeskus Võru linnas. 4 Suurematest keskusasulatest/piirkondadest puudub noortekeskus Parksepa-Väimela piirkonnas. Enamik noortekeskuste hoonetest on korras. Oraval ja Sõmerpalus asuvad keskused on osaliselt rekonstrueeritud. Parksepa noortekeskuse hoone renoveerimisega on alustatud. Kokkuvõtlikult, Võru vald on võrdlemisi heas positsioonis, enamikes piirkondades on olemas nii kool kui noortekeskus, mis saavad ühendada oma tegemisi noorte vaba aja väärtustamise nimel, ³ Vt ka Võru valla arengukava Lisa 1.1. Toimekeskkonna analüüs, ⁴ sama

14 14 Üldharidus haridusasutuste lõikes kasutades erinevaid lähenemisi. 5 Koostöö nn päevakooli ja huvitegevuse korraldajate vahel loob lapsele koolirõõmu ja seab ka õpetajad/noortejuhid positiivse pingutuse ette. 6 Õpilaste arv Võru valla koolides vähenes hiljuti võrdlemisi kiiresti, kuid on viimastel aastatel saavutanud teatava stabiilsuse umbes 1100 õpilase tasemel. See iseloomustab kõiki haridusastmeid enam-vähem võrreldavas mahus. Üldharidus, õpilaste arv kooliastmeti, kõik valla koolid 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, /0 6 06/0 7 07/0 8 08/0 9 09/1 0 10/1 1 11/1 2 gümnaasium kooliaste kooliaste kooliaste kokku 1,722 1,656 1,557 1,493 1,368 1,276 1,212 1,161 1,160 1,096 1,085 1,062 1,089 1,118 1,117 12/1 3 13/1 4 14/1 5 15/1 6 16/1 7 17/ kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste gümnaasium kokku 18/1 9 19/2 0 Joonis 7 Õpilaste arv kooliastmeti Allikas: HaridusSilm Üldharidus haridusasutuste lõikes Orava kool Orava kool: õpilaste arv kooliastmeti Joonis 8: Orava kooli õpilaste arv kooliastmeti Allikas: Haridussilm /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste kokku 18/19 19/20 ⁵ Haridus- ja Noorteameti (end Eesti Noorsootöökeskuse) soovitatud 4 lähenemise kohta vt koostoo.entk.ee/lahenemised/ ⁶ Vt

15 Üldharidus haridusasutuste lõikes 15 Orava koolis on viimase 10 aasta jooksul õpilaste koguarv vähenenud ca 52%, sh 1. kooliastmes 47,6%, 2. kooliastmes 57% ning 3. kooliastmes 43%. Kääpa Põhikool Kääpa Põhikool : õpilaste arv kooliastmeti /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste kokku Joonis 9 Kääpa põhikooli õpilaste arv kooliastmeti Allikas Haridussilm Kääpa põhikooli õpilaste arv on viimase kümne aastaga mõnevõrra kasvanud (3,5%), sh 1. kooliastme õpilaste arv on kahanenud 6%, 2. kooliastme õpilaste arv on kasvanud 42% ning 3. kooliastme õpilaste arv on kahanenud 15%. Puiga põhikool Puiga põhikool: õpilaste arv kooliastmeti /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste kokku Joonis 10 Puiga Põhikooli õpilaste arv kooliastmeti Allikas: Haridussilm Puiga põhikooli õpilaste arv on viimase 10 aastaga kasvanud 29%, sh 1. kooliastmes 31%, teises kooliastmes 37% ning kolmandas kooliastmes 21%

16 16 Üldharidus haridusasutuste lõikes Osula põhikool Osula põhikool: õpilaste arv kooliastmeti /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste kokku Joonis 11 Osula põhikooli õpilaste arv kooliastmeti Allikas: Haridussilm Kui ajavahemikus toimus õpilaste arvus märgatav langus, siis alates õppeaastast 2017/18 tõusis õpilaste arv seoses Sõmerpalu Põhikooli sulgemisega. Võrreldes 10 aasta taguse ajaga on õpilaste arv kasvanud 22%, sh 1. kooliastmes 24%, teises kooliastmes 9% ning kolmandas kooliastmes 32%. Parksepa Keskkool Parksepa keskkool: õpilaste arv kooliastmeti /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste gümnaasium kokku Joonis 12 Parksepa Keskkooli õpilaste arv kooliastmeti Allikas: Haridussilm Parksepa Keskkooli õpilaste arv on võrreldes 10 aasta tagusega kahanenud 8%, sh on 1. kooliastme õpilaste arv kasvanud 22%, 2. kooliastme õpilaste arv kahanenud 15%, 3. kooliastme õpilaste arv kasvanud 9% ja gümnaasiumiastme õpilaste arv kahanenud 21%.

17 Üldharidus haridusasutuste lõikes 17 Vastseliina Gümnaasium Vastseliina Gümnaasium: õpilaste arv kooliastmeti /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste gümnaasium kokku Joonis 13 Vastseliina Gümnaasiumi õpilaste arv kooliastmeti Allikas: Haridussilm Aastatel toimus õpilaste arvus märgatav vähenemine. Viimasel kolmel õppeaastal on õpilaste arv kasvutrendis. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on õpilaste arv koolis pea sama, sh on nii 1. kui 2. kooliastmes kasv 40%, kolmandas kooliastmes 3% ning gümnaasiumiastmes on langus 43%. Oodatavalt on absoluutnumbrites suurima õpilaste arvuga koolid, kus toimub õppetöö kõikidel haridusastmetel, esimesest astmest gümnaasiumini, ehk Parksepa Keskkool ja Vastseliina Gümnaasium. Esimese kolme kooliastme arvestuses on nende kahega samas suurusjärgus Puiga põhikooli õpilaste arv, mõnevõrra vähem on õpilasi Kääpa ja Osula põhikoolides. Valla väikseim kool on Orava Kool 42 õpilasega. Õpilaste arvu vähenemine on korrelatsioonis elanike arvu vähenemisega Võru vallas tervikuna ja erinevates paikkondades. Õpilaste arv üldhariduskoolides kooliastmeti Joonis 14 õpilaste arv kooliastmeti Allikas: Haridussilm Kääpa Põhikool Orava Kool Osula Põhikool Parksepa Puiga Põhikool Keskkool 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste gümnaasium Vastseliina Gümnaasium

18 18 Üldharidus haridusasutuste lõikes Joonisel 15 on välja toodud õpetajate arv ja ametikohtade koguarv koolide lõikes. Õpetajate ja ametikohtade arv Kääpa Põhikool Orava Kool Osula Põhikool Parksepa Keskkool Puiga Põhikool Vastseliina Gümnaasium õpetajad ametikohad Joonis 15 Õpilaste ja õpetajate arv koolides Allikas: HaridusSilm Õpetajate vanuseline jaotus näitab, et üle poole õpetajatest kõikide kooliastmete lõikes kokku, on vanemad kui 50 aastat. Alla 40-aastaste õpetajate osakaal moodustab napi kolmandiku. Võib eeldada, et õpetajate pensioneerumisest võib lähiaastatel kujuneda üks võtmeküsimusi Võru valla haridusteenuse osutamisel. Õpetajate vanuseline jaotus õa 19/ < >= 60 õpetajate arv ÜHK ametikohtade arv ÜHK õpetajate arv KÕA ametikohtade arv KÕA õpetajate arv KELA ametikohtade arv KELA Joonis 16 Õpetajate vanuseline jaotus Allikas: HaridusSilm

19 Alusharidus haridusasutuste lõikes / Hariduse tugiteenused Võru vallas Alusharidus haridusasutuste lõikes Lapsed koolieelsetes lasteasutustes /09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Lasva Laseteaed Orava Kool Parksepa lasteaed Puiga lasteaed Sõmerpalu lasteaed Vastseliina laseaed Väimela lasteaed Terve Pere Aed KOKKU Joonis 17 Lapsed koolieelsetes lasteasutustes Allikas: HaridusSilm Jooniselt nähtub, et Võru vallas lasteaias käivate laste arv on viimased 6-7 aastat, väikeste kõikumistega, püsinud stabiilsena (viimase viie aasta keskmine 453, 10 aasta keskmine 439) Hariduse tugiteenused Võru vallas Hariduse tugiteenused on Võru vallas korraldatud õppeasutusepõhiselt, st hariduse tugiteenuste spetsialistid palgatakse õppeasutuse poolt. Omavalituses täiendavad spetsialiste tööle võetud ei ole. pakkumine käesoleval õppeaastal (2020/21) on tagatud järgmiselt: Õppeasutus Psühholoog Logopeed Sotsiaalpedagoog Eripedagoog Puiga Põhikool Kääpa Põhikool Osula Põhikool Orava Kool (põhikool+lasteaed) Parksepa Keskkool Vastseliina Gümnaasium Puiga Lasteaed Siilike 0 0 ⁷ Teenus ostetakse sisse

20 20 Hariduse tugiteenused Võru vallas Väimela Lasteaed Rukkilill 1 1 Parksepa Lasteaed 0 1 Vastseliina Lasteaed Lasva Lasteaed Pargihaldjas 0 1 Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu 0 0 Waldorf-lasteaed Terve Pere Aed 0 0 KOKKU Tabel 1 Tugispetsialistide arv Võru valla haridusasutustes Allikas: Võru valla haridusasutuste kodulehed Tabelist nähtub, et psühholoogi ja eripedagoogi teenuseid pakutakse kuuest üldhariduskoolist kahes, logopeedi teenused on tagatud viies koolis, sotsiaalpedagoog on olemas kõigis üldhariduskoolides. Koolieelsetes lasteasutustes on logopeedi teenused tagatud kaheksast kahes ning eripedagoogi teenused kolmes asutuses. Järeldusena saab öelda, et Võru valla erinevates haridusasutustes on tugiteenustele ligipääs erinev, võib teenuste vajaduse tekkimise korral osutuda probleemiks Haridusasutuste peamised finants- ja taristunäitajad Alljärgnevad joonised annavad ülevaate Võru valla üldhariduskoolide kuludest erinevate kululiikide lõikes, kogukuludest ja arvestuslikest jooksvatest kuludest ühe õpilase kohta majandusaastal. Koolide kulud 2019 (eurodes) 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Kääpa Põhiko ol Orava Kool Osula Põhiko ol Parkse pa Keskko ol Puiga Põhiko ol Vastseli ina Gümna asium investeeringud 0 97, , Majandamiskulud 171, , , , , , tööjõukulud 624, , ,9361,151,49721, , Kulud kokku 795, , ,6621,468,57854,4331,343, sh haridustoetus 448, , , , , , ,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 investeeringud Majandamiskulud tööjõukulud Kulud kokku sh haridustoetus Joonis 18 Üldhariduskoolide kulud Allikas: Võru Vald

21 Haridusasutuste peamised finants- ja taristunäitajad Koolide kulud õpilase kohta Kääpa Põhikool Orava Kool Osula Põhikool Parksepa Keskkool Puiga Põhikool Vastseliina Gümnaasium jooksvad kulud õpilase kohta (majandusaastas) sh KOV-I kulud õpilase kohta sh haridustoetus õpilase kohta Joonis 19 Üldhariduskoolide kulud õpilase kohta 2019 Allikas: Võru Vald, HaridusSilm Vastavalt 2019 aasta andmetele on Võru valla üldhariduskoolide kasutuses olevat netopinda kokku m2, sellest m2 on sporditaristu. Keskmine netopind õpilase kohta koos sporditaristuga on 19,43 m2 ning ilma sporditaristuta 14,71 m2. Keskmine majanduskulu aastas m2 kohta on 46,35 eurot, millest haridustoetus (õpikutele jms) katab 18,62 eurot ning vald ise katab keskmiselt 27,37 eurot m2 kohta aastas. Kooli nimi Kasutuses olev suletud netopind kokku (m²) sh. sporditaristu pindala (m2) Õpilaste arv Netopind õpilase kohta (m2) Netopind õpilase kohta ilma sporditaristuta (m2) Majandamiskulud kokku 2019 sh riiklik haridustoetus taristule 2019 Majandamiskulud kogu kasutuses oleva netopinna (m2) kohta aastas sh riiklik haridustoetus taristule m2/aastas Valla kulud haridustaristule m2/ aastas Kääpa Põhikool 3, ,421 67, Orava Kool 3, ,655 18, Osula Põhikool 2, ,726 52, Parksepa Keskkool 6,614 1, , , Puiga Põhikool 3,044 1, ,465 58, Vastseliina Gümnaasium 3, , , Tabel 2 Kokkuvõtlik tabel valla haridusasustuste netopinna, õpilaste arvu ja majanduskulude seostest Allikas: Võru vallavalitsus, HaridusSilm

22 22 Haridusasutuste peamised finants- ja taristunäitajad Tabelist nähtub, et suletud netopinda õpilase kohta (nii koos sporditaristuga, kui ka ilma) on kõige rohkem Orava Koolis 78,97 (57,31 m 2 ), kus õpilaste arv viimase 10 aasta jooksul on langenud 52%. Kõige vähem kogupinda (koos sporditaristuga) on Vastseliina Gümnaasiumis (13,76 m2) ning ilma sporditaristuta on kõige väiksem suletud netopind õpilase kohta Puiga Põhikoolis, kus õpilaste koguarv on viimase 10 aastaga kasvanud 29%. Suurimad majanduskulud m2 kohta aastas on Osula Põhikoolis (79,60 eurot/ m2) ning kõige madalamad majanduskulud m2 kohta aastas on Parksepa Keskkoolis. Üldisest keskmisest kõrgemad on majandamiskulud Kääpa Põhikoolis (56,54 eurot/ m2) ning Vastseliina Gümnaasiumis (54,48 eurot/ m2). Valla omavahenditest kulub kõige enam majanduskuludeks m2 kohta aastas Osula Põhikoolis (54,40 eurot), järgnevad Kääpa Põhikool (34,29 eurot) ning Orava Kool (30,58 eurot) 8. Koolieelse lasteasutuse nimi Kasutuses olev suletud netopind (m2) Kulud kokku Tööjõukulud Majandamiskulud Laste arv 2019 Kasutuses olev netopind lapse kohta Kulud lapse kohta aastas Tööjõukulud lapse kohta Majandamiskulud lapse kohta Lasva Lasteaed Pargihaldjas 1, , ,850 54, Orava Kool ,819 49, Parksepa Lasteaed , ,225 81, Puiga Lasteaed Siilike Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu 1, , ,160 79, , ,512 63, Terve Pere Aed 142 N/A N/A N/A N/A NA N/A Vastseliina Lasteaed Väimela Lasteaed Rukkilill 1, , ,236 68, , , ,521 73, KOKKU 7,618 2,140,519 1,799, , Tabel 3 Kokkuvõtlik tabel valla koolieelsete lasteasutuste netopinna, õpilaste arvu ja majanduskulude seostest Allikas: Võru vallavalitsus, HaridusSilm Koolieelsetes asutustes on Võru vallas suletud netopinda kokku 7618 m2 ning kulud kokku aastal olid eurot. Suurimad kulud lapse kohta aastas tehakse Parksepa lasteaias (6103, 24 eurot. Kõige rohkem on netopinda lapse kohta Väimela lasteaias ning kõige vähem (6,45 m2) eralasteaias Terve Pere Aed. ⁸ ⁹ Orava kooli puhul tuleb arvestada ka sellega, et lasteaia majanduskulusid eraldi ei arvestata. Majanduskulud on arvestatud Orava kooli ÜHK osa juures.

23 Haridusasutuste peamised finants- ja taristunäitajad / Peamised järeldused 23 Alljärgnevalt on esitatud näide haridusasutuste kulude muutusest 2018 ja 2019 aastate võrdluses: Asutus Tööjõukulud 2019 EUR Tööjõukulud 2018 EUR Muutus % Majandamis kulud 2019 EUR Majandamis kulud 2018 EUR Puiga Põhikool Kääpa Põhikool Osula Põhikool Orava Kool Parksepa Keskkool Vastseliina Gümnaasium Vastseliina Muusikakool Muutus % Puiga Lasteaed Väimela Lasteaed Parksepa Lasteaed Vastseliina Lasteaed Orava Kooli lasteaia osa Lasva Lasteaed Sõmerpalu Lasteaed Tabel 4 Võru valla haridusasutuste tööjõu ja majandamiskulud Allikas:Võru vallavalitsus Tabelist nähtub, et enamike haridusasutuste puhul on toimunud 2019.a kulude kasv võrreldes aastal Peamised järeldused Allpool on toodud Võru valla haridusvõrgu peamised trendid ja lahendamist vajavad probleemid. Trendid: üldhariduskoolide arv Võru vallas on viimase pea 15-aastaga vähenenud kümnelt kuuele, vt märkusi ülal tabeli juures. Kahanemine on toimunud väikeste põhikoolide arvelt, gümnaasiumite arv on jäänud samaks;

24 24 Peamised järeldused õpilaste arv Võru valla haridusasutustes on vähenenud sarnaselt valla elanikkonna arvu kahanemisega. Viimastel aastatel on saavutatud teatav tasakaal kõikide kooliastmete lõikes; koolieelsetes lasteasutustes käivate laste arv on püsinud stabiilne; noored (alla 40-aastsed) pedagoogid moodustavad umbes kolmandiku Võru valla õpetajaskonnast; koolide tööjõukulud on kasvanud 2019.a võrreldes 2018.a keskmiselt 13% (õpetajate palgatõus), majandamiskulud keskmiselt 5%; lasteaedade tööjõukulud on kasvanud 2019.a võrreldes 2018.a keskmiselt 19% (õpetajate palgatõus), majandamiskulud keskmiselt 10%. Lahendamist vajavad probleemid: Vastavalt Võru valla arengukava lisale Võru valla toimekeskkonna analüüs, on peamised hariduse ja noorsootöö valdkonna väljakutsed: tugispetsialistide teenuse tagamine haridusasutustes hariduslike erivajadustega lastele nende vajadusi arvestavate võimaluste loomine haridusasutuste võrgu korrastamine lähtuvalt õpilaste arvu muutustest, 9-klassilise Orava Kooli ja kahe valla gümnaasiumi jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis õpetajate järelkasvu tagamine mitmekesise ja kvaliteetse huvihariduse ja -tegevuse säilitamine ja arendamine noortele mitmekülgsete tegevusvõimaluste loomine, noorte kaasamine otsustusprotsessidesse haridusasutuste ja noortekeskuste füüsilise keskkonna sh õppevahendite kaasajastamine ja digilahenduste arendamine koostöö Võru linna ja teiste omavalitsustega mitmekesiste hariduse, huvihariduse ja noorsootöö võimaluste tagamiseks haridusasutustes uute algatuste ja õppekava toetavate projektide soodustamine õpetajate kutsekindluse toetamine ja tagamine täiskasvanuhariduse edendamine ja elukestva õppe toetamine.

25 Alternatiivid haridusasutuste võrgu kujundamisel Alternatiivid haridusasutuste võrgu kujundamisel Alternatiivide hindamisel Võru valla haridusvõrgustiku kujundamisel tuleb arvesse võtta erinevaid mõjutegureid. Peamised mõjutegurid on ressursid, mida on võimalik valla haridusruumis kasutada/ rakendada, samuti riiklikul tasandil haridus- ja regionaalpoliitikate elluviimisega seotud tingimuste kujundamine, tulenevalt riiklike strateegiate ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vaatevinklist. Need on võetud aluseks kolme põhimõttelise alternatiivi väljatoomisel. Demograafilised protsessid Üheks oluliseks teguriks, millega arvestada, on demograafilised protsessid, sh koolitust vajavate laste arv. Kooliealiste laste arv langeb järgnevatel aastatel kogu Võru maakonnas järgnevalt: Vanusegrupp v v aastat % -39% 5-9 aastat % -41% aastat % -35% aastat % -23% Tabel 5 Võru maakonna trendid Allikas Statistikaameti rahvastikuprognoos Allpool on toodud rahvastikuprognoosi raames koostatud õpilaste arvu prognoos, arvestades sündimuskordajaga, mis on jäetud, konservatiivse ennustuse põhjal, samaks kogu perioodi jooksul. Piirkond/aasta 0 kuni 4 5 kuni 9 10 kuni Muut Muut Muut Muut Orava piirkond % % % % Vastseliina piirkond % % % % Lasva piirkond % % % % Sõmerpalu piirkond % % % % Võru linna lähipiirkond % % % % KOKKU % % % % Tabel 6 Laste arvu prognoos 5-s piirkonnas Allikas: Võru vald, rahavastikuprognoosi väljavõte

26 26 Alternatiivid haridusasutuste võrgu kujundamisel / Alusharidus Sugugi mitte kõik Võru valla lapsed, ei õpi Võru valla koolides. Õpiränne mõjutab valla haridusmaastikku oluliselt, kusjuures õpirände saldo on tugevalt negatiivne. Näiteks käesoleval õppeaastal lahkus iga kooliastme lõikes umbes kaks korda rohkem lapsi õppima teistesse omavalitsusüksustesse, kui teistest omavalitsustest tuli õppima Võru valda. Kõige enam õpivad Võru valla õpilased Võru linnas (gümnaasiumiaste 86 õpilast, põhikooli aste 172 õpilast, lasteaed: 90 last), Tartu linnas (gümnaasiumilaste 26 õpilast) ja Setomaa vallas (Põhikooli aste 13 õpilast). Võru vald pakub ise haridusteenust lähiümbruse teistele omavalitsusele, kusjuures peamised haridusteenuste kasutajad tulevad Võru linnast (Gümnaasiumi aste 52 õpilast, kooliaste 18 õpilast, lasteaeda 17 last). Seetõttu on järgnevates prognoosides arvestatud haridusrändega KOV-de vahel, kuna sellel on oluline kaal Võru valla õppeasutuste kulumudelites. Näitena on toodud haridusrände iseloom 2020/21 õppeaastal: I-III kooliaste Võru vallast, -243 Gümnaasium Võru vallast, -173 Koolieelne lasteasutus Võru vallast, -108 Ränne Gümnaasium Võru valda, 84 Koolieelne lasteasutus Võru valda, 52 I-III kooliaste Võru valda, Koolieelne lasteasutus I-III kooliaste Gümnaasium Võru valda Võru vallast Võru valda Võru vallast Võru valda Võru vallast Ränne Koolieelne lasteasutus Võru valda I-III kooliaste Võru valda Gümnaasium Võru valda Koolieelne lasteasutus Võru vallast I-III kooliaste Võru vallast Gümnaasium Võru vallast Joonis 20 Haridusränne 2020/21 õppeaastal Allikas: Võru vald Haridusvajaduse prognoosimisel on arvestatud ka sellega, et põhikooli ja gümnaasiumi teenusevajadus tekib jooksva aasta 1. septembri seisuga. Arvestatud on proportsiooniga, mille kohaselt läheb 1 klassi 75% siseneva aasta ja 25% sellest vanema aasta lastest. Koolieelsete lasteasutuste ning põhikooli-ja gümnaasiumiõpilaste osakaal vastavas eas lastest on arvestatud õppeaasta 2015/ /20 aasta põhiselt keskmisena. Alusharidus Alusharidust omandab koolieelses lasteasutuses 82% vanuserühma lastest, sh keskmiselt 17% neist väljaspool Võru valda. Keskmiselt 7% Võru valla koolieelsetes lasteasutustes käivatest lastest tulevad väljastpoolt Võru valda (5 õppeaasta lõikes on arv kõikunud 35-st lapsest 17 lapseni, viimase kolme aasta keskmine on 24 last). Hinnanguliselt on Võru valla piirkondlik koolieelsete lasteasutuste kohtade vajadus järgmine:

27 Alternatiivid haridusasutuste võrgu kujundamisel / Põhiharidus 27 Piirkond/aasta Orava piirkond Vastseliina piirkond Lasva piirkond Sõmerpalu piirkond Võru linna lähipiirkond KOKKU Tabel 7 Indikatiivne õppekohtade vajadus Võru valla koolieelsetes lasteasutustes Allikas: Võru vald, rahvastikuprognoosi ja esitatud andmete alusel. Kuigi kogumuudatus on 10 aasta kohta ca -11%, tuleb märkida, et koolieelsete õppeasutuste olemasolu kodupiirkonnas, on mitmel otsustustasandil väljaöelduna, äärmiselt oluline ning koha valik koolieelsetes õppeasutustes sõltub sageli vanemate töö ja elukorraldusest. Juhul, kui käesoleval ajal kujunevad trendid kaugtöö kasutamise osas laienevad, siis vajadus kodulähedaste õppekohtade järgi tõenäoliselt kasvab. See tähendab, et potentsiaalsed 10% 10 lastest, kes käivad muude KOVde koolieelsetes õppeasutustes, võivad vanemate elukorralduse muutumisega vajada õppekohta kodu lähedal. Põhiharidus Statsionaarses õppes omandab põhiharidust 99% vanuserühma lastest, sh keskmiselt 20% neist väljaspool Võru valda ning keskmiselt 10% Võru vallas põhikoolis käivatest lastest tulevad väljastpoolt Võru valda (keskmine 108 last aastas) Piirkond/aasta v 2020 Orava piirkond % Vastseliina piirkond % Lasva piirkond % Sõmerpalu piirkond % Võru linna lähipiirkond % KOKKU % Tabel 8 Indikatiivne õppekohtade vajadus põhikoolides Võru valla õppeasutustes Allikas: Võru vald, rahvastikuprognoosi ja esitatud andmete alusel % lastest, kes käivad mujal 10% lastest, kes käivad Võru vallas koolieelsetes õppeasutustes = 10%

28 28 Alternatiivid haridusasutuste võrgu kujundamisel / Gümnaasium Gümnaasiumiharidus Statsionaarses õppes omandab gümnaasiumiharidust 58% vanuserühma lastest, sh keskmiselt 66% neist väljaspool Võru valda ning keskmiselt pooled Võru vallas gümnaasiumiharidust omandavatest lastest tulevad väljastpoolt Võru valda (keskmine 75 last aastas, peamiselt on tegu Võru linna lastega). Tulevikku vaadates tuleb aga arvestada sellega, et prognooside kohaselt on oodata järgnevatel aastatel nii Võru linna kui ka maakonna elanike arvu suhteliselt kiiret kahanemist. Aastaks 2040 prognoositakse maakonna elanike arvuks ligikaudu inimest, mis tähendab rahvastiku arvu vähenemist u inimese võrra. Maakonna keskuse, so Võru linna elanike arvuks prognoositakse aga ligikaudu inimest, mis on tänasest u 2700i võrra väiksem 11. Piirkond/aasta v2020 Orava piirkond % Vastseliina piirkond % Lasva piirkond % Sõmerpalu piirkond % Võru linna lähipiirkond % Võru valla lapsed KOKKU % Teiste valdade lapsed Parksepa Keskkoolis Teiste valdade lapsed Vastseliina Gümnaasiumis % % KOKKU % Tabel 9 Indikatiivne õppekohtade vajadus gümnaasiumiastmes Võru valla õppeasutustes Allikas: Võru vald, rahvastikuprognoosi ja esitatud andmete alusel. Lisaks demograafilistele protsessidele on vastavalt käesoleva analüüsi lähteülesandele, teguriteks ka hariduse kvaliteet, kättesaadavus, hariduskulude tõhusus ja kogukonna vajadus, mille vahel tuleks saavutada tasakaal. Allpool on toodud nende tegurite lahtikirjutus koos järeldustega, kas ja kuivõrd nende tegurite lõikes on võimalik Võru valla haridusvõrgu võimalike ümberkorralduste mõju mõõta ning nendega arvestada. Hariduse kvaliteet Läbiv tegur pea kõikides haridust puudutavates regulatsioonides on hariduse kvaliteet. Käesoleva analüüsi puhul on vaja vastata küsimusele, milline on hariduse kvaliteet hetkeseisuga Võru valla haridusasutuses. Selle osas peab tunnistama, et Eestis välja töötatud dokumentidest ning nende 11

29 Alternatiivid haridusasutuste võrgu kujundamisel / Hariduse kvaliteet 29 rakenduspraktikatest, pole võimalik otseselt ja üheselt mõistetavana ning vaidlustusi välistavana kätte saada määratlust, mida tähendab hariduse kvaliteet ja kuidas seda mõõta (vt täpsemalt lisa 3 p.1). Ka üleilmsete organisatsioonide materjalidest on võimalik tuvastada ainult osundusi õppeprotsesside üldisematele suundumustele ning kaudsetele, väljundipõhistele tunnustele, kus konkreetsed määratlused ja hariduse kvaliteedi mõõtmisviisid on jäetud osalevate riikide volialasse. Riikide vahelist võrdlust teostatakse samas PISA ja PIIAC testide abil. Eesmärgipõhise lähenemise kaudu iseloomustavad haridussüsteemide kvaliteeti 21. sajandi oskuste kontseptsiooni ning nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine. Kaudselt saab koolide õppekvaliteeti hinnata Praxise kasutatud 8-elemendilise koondnäitaja, kooliastmelt väljalangevuse ning keskselt läbiviidava rahulolu-uuringute võrdluse põhjal. Selles osas on allpool toodud Võru valla koolide lõikes Praxise rakendatud koolide tõhususindikaatori näitajate tulemused perioodil : Väljalangevus III kooliastmes Õpilaste väljalangevust ohjeldatakse ning tuge vajavaid õpilasi toetatakse võrdselt kõigis koolides. Kool Kääpa Põhikool 0,0 0,0 0,0 2,1 2,2 Orava Kool 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Osula Põhikool Parksepa Keskkool Puiga Põhikool Vastseliina Gümnaasium 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tabel 12 Väljalangevus III kooliastmes (7-9 kl), % Allikas: HaridusSilm Edasiõppijad Edasiõppijate osakaal on maksimaalne kõigis koolides peale Puiga põhikooli. Samas lõpetajate edasise haridustee edukusega paistavad teiste hulgast silma just Puiga põhikool, samuti Parksepa keskkool. Kool Kääpa Põhikool Orava Kool Osula Põhikool 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,7 100,0 100,0

30 30 Alternatiivid haridusasutuste võrgu kujundamisel / Hariduse kvaliteet Parksepa Keskkool Puiga Põhikool Vastseliina Gümnaasium 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,3 100,0 87,5 100,0 100,0 100,0 92,3 100,0 Tabel 13 Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust, % Allikas: HaridusSilm Kool Kääpa Põhikool Orava Kool Osula Põhikool Parksepa Keskkool Puiga Põhikool Vastseliina Gümnaasium 65,0 84,6 78,9 100,0 88,9 88,9 75,0 90,0 77,8 88,9 50,0 81,3 92,9 91,7 88,9 90,9 72,4 88,2 84,2 95,0 81,3 72,7 75,0 89,5 94,1 83,3 78,6 95,0 100,0 78,6 Tabel 14 Keskhariduse omandanute osakaal 4 aasta pärast põhikooli lõpetamist, % Allikas: HaridusSilm Õpilaste-õpetaja suhtarv ning klassikomplektide täituvus Õpilaste-õpetaja suhtarvu ning klassikomplektide täituvuse osas paistab positiivselt silma jällegi Puiga põhikool, samuti Vastseliina gümnaasium. Kool Kääpa Põhikool Orava Kool Osula Põhikool Parksepa Keskkool Puiga Põhikool Vastseliina Gümnaasium 10,3 10,5 8,8 8,8 8,9 6,1 5,7 5,8 5,8 5,1 7,9 7,5 9,9 10,8 10,7 12,6 11,5 11,8 11,5 10,5 12,5 12,6 13,1 11,3 12,5 13,8 12,8 14,4 15,0 13,8 Tabel 15 Õpilaste ja õpetajate ametikohtade suhtarv põhihariduses Allikas: HaridusSilm

31 Alternatiivid haridusasutuste võrgu kujundamisel / Hariduse kvaliteet 31 Kool Kääpa Põhikool Orava Kool Osula Põhikool Parksepa Keskkool Puiga Põhikool Vastseliina Gümnaasium 14,7 15,0 10,1 12,4 12,6 5,5 6,4 5,2 8,0 8,0 9,5 10,2 11,1 10,3 12,0 16,4 15,9 17,1 18,4 18,7 22,0 21,8 18,3 22,0 23,0 17,7 17,3 19,1 15,1 20,0 Tabel 16 Klassikomplekti täituvus I ja II kooliastmes Allikas: HaridusSilm Kool Kääpa Põhikool Orava Kool Osula Põhikool Parksepa Keskkool Puiga Põhikool Vastseliina Gümnaasium 17,7 16,0 16,0 15,3 15,3 8,3 7,0 7,7 5,3 6,0 10,3 12,0 13,7 16,7 13,5 23,3 22,0 19,8 14,2 14,6 14,7 16,0 19,3 14,0 16,0 16,7 13,0 15,0 17,3 24,0 Tabel 17 Klassikomplekti täituvus III kooliastmes Allikas: HaridusSilm Emakeele eksamitulemused Emakeele eksamitulemused on läbivalt teistest kõrgemad Osula põhikoolis ja veidi madalamana Parksepa keskkoolis ja Kääpa põhikoolis. Samas ei anna teiste koolide tulemused muretsemiseks olulist põhjust. Kool Kääpa Põhikool Orava Kool Osula Põhikool Parksepa Keskkool 3,4 3,7 74,4 75,5 76,5 71,7 3,8 3,6 78,6 80,2 83,8 76,4 70,0 76,8

32 32 Alternatiivid haridusasutuste võrgu kujundamisel / Hariduse kvaliteet Puiga Põhikool Vastseliina Gümnaasium 3,8 3,7 62,0 76,4 68,3 3,6 3,7 67,3 72,6 64,7 Tabel 18 Emakeele lõpueksam III kooliastmes Allikas: HaridusSilm Matemaatika eksamitulemused Matemaatika eksami tulemuste poolest on teistest ees Kääpa põhikool, samas on ülejäänud ühtlase rühmana suhteliselt hästi järel. Kool Kääpa Põhikool Orava Kool Osula Põhikool Parksepa Keskkool Puiga Põhikool Vastseliina Gümnaasium 4,6 4 43,2 43,3 42,9 35,7 3,7 3,8 39,1 35,3 38,3 37,5 34,9 36,7 3, ,6 33,7 3,1 3,1 31,2 24,8 35,8 Tabel 19 Matemaatika lõpueksam III kooliastmes Allikas: HaridusSilm Õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavus Osula põhikoolis on teistest enam nii nooremaid, kui kvalifikatsioonile mitte vastavaid õpetajaid, mis tõenäoliselt tähendab noorte õpetajate samaaegset õppimist kvalifikatsiooni omandamiseks. Õpetajakogukonna järelkasvuga näib probleeme olevat Puiga põhikoolis. Kool Kääpa Põhikool 100,0 88,9 95,0 95,5 87,0 Orava Kool 91,7 91,7 81,8 83,3 45,5 Osula Põhikool Parksepa Keskkool Puiga Põhikool Vastseliina Gümnaasium 100,0 94,7 100,0 100,0 77,8 96,2 95,8 96,0 100,0 96,6 95,5 95,5 95,5 87,5 87,0 90,5 90,9 90,5 91,3 92,0 Tabel 20 Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal põhikoolis, % Allikas: HaridusSilm

33 Alternatiivid haridusasutuste võrgu kujundamisel / Kulutõhusus 33 Nagu ülaltoodust näha, siis on hariduse kvaliteedi lõikes Võru üldhariduskoolide tulemused üsna sarnased, mistõttu need ei anna selget alust piisava kooli alleshoidmise mõõdikute alampiiri seadmiseks. Eraldi nähtus teiste hulgas on Orava põhikool-lasteaed, kus tundub olevat kooli väiksusest tulenevaid probleeme just III kooliastme toimimisega, millele osutavad näitajad, nagu eksamitulemuste andmete ebaühtlus, kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaalu langus viimastel aastatel ning klassikomplektide täituvus. Järeldused Võru valla koolivõrgu füüsilise korrastamise kontekstis ei ole soovitatav kasutada hariduse kvaliteedi tegurit otsustusalusena, veel vähem otsuse kaalutlusargumendina. Hariduse kvaliteedi teguri kasutamine on mõttekas nüüdisaegsele õpikäsitusele ülevallalisel üleminekul, arengukavalise eesmärgistamise ja vastavalt asjakohase mõõdikute seadmise eesmärgil. Kulutõhusus Võru valla haridusvõrgu kulutõhususele saab läheneda laias laastus kahte pidi (vt täpsemalt lisa 3 p.2): 1) Sama tulemus väiksemate rahaliste kuludega - kokkuhoiumudel; 2) Sama rahalise kulu puhul kvaliteetsem ja/või suuremahulisem tulemuslikkus - efektiivsusmudel. Uuringu Elukestva õppe strateegia 2020 vahehindamise aruanne (Haaristo jt 2019) põhjal saab väita, et koolivõrgu efektiivsus on Elukestva õppe strateegias mõõdetav õpilaste ja õpetajate suhtarvu kaudu. Lisaks on Haridus- ja teadusministeeriumi (edaspidi HTM) vaatest oluline koolivõrgu kulutõhususe mõõdik õpilaste jaotuvus üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse vahel. Uuringu Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020 (Põder jt 2014) põhjal saab väita, et HTM-i jaoks on hariduse kulutõhusus mõõdetav kindla suurusega koolide arvu suhtega elanikkonna (sh kooliealiste laste) arvu kohta. Uuringu Üldharidus- ja kutsekoolide tulemuslikkus ja seda mõjutavad tegurid (Türk jt 2011) järgi on kooli tulemuslikkust mõjutavateks teguriteks kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendumisest lähtuvalt: - Hästi planeeritud, huvigruppe kaasav ja süsteemselt toimiv kooli strateegiline juhtimine; - Kaasaegsete õpetamismeetodite kasutamine koolis; - Individuaalne lähenemine õpilastele õppe- ja kasvatustöös; - Kooli koostöö kõrgkooliga; - Õpilaste koolist väljalangevusega võitlemine; - Õpilaste ja vanemate rahulolu-uuringutega arvestamine; - Õpilaste osalemise toetamine erinevatel võistlustel ja konkurssidel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - Järva valla halduspiiri muutmise mõjude analüüs_LÕPLIK.docx

Microsoft Word - Järva valla halduspiiri muutmise mõjude analüüs_LÕPLIK.docx Järva valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs Detsember 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ANALÜÜSI KOOSTAMISE TAUST JA METOODIKA... 4 1.1 ANALÜÜSI KOOSTAMISE PÕHJUSED... 4 1.2 ANALÜÜSI

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx Õppe- ja karjäärinõustamise programm 01.04.2014-31.12.2019 Sisukord 1. Reguleerimisala... 2 2. Tulemusvaldkond: Haridus... 2 3. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 4. Programmi eesmärk ja mõõdikud:...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste Instituut Hariduspoliitika ja haridusasutuse juhtimine KOLME RIIGI HARIDUSSÜSTEEMI VÕRDLUS Koostanud: Melissa Anson T

TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste Instituut Hariduspoliitika ja haridusasutuse juhtimine KOLME RIIGI HARIDUSSÜSTEEMI VÕRDLUS Koostanud: Melissa Anson T TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste Instituut Hariduspoliitika ja haridusasutuse juhtimine KOLME RIIGI HARIDUSSÜSTEEMI VÕRDLUS Koostanud: Melissa Anson Tallinn 2016 SISUKORD 1. KOLME RIIGI HARIDUSSÜSTEEM...

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Järelevalve korraldusest õppeasutustes 2013 I osa Tartu

Järelevalve korraldusest õppeasutustes 2013 I osa Tartu Järelevalve korraldusest õppeasutustes 2013 I osa Tartu 2013 1 Käesolev kogumik annab lühiülevaate riikliku ja teenistusliku järelevalve ning õppeasutuste nõustamise korraldusest õppeasutustes 2013/2014.

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

VÕRU VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS

VÕRU VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS Võru Vallavolikogu.0.0 määruse nr Võru valla arengukava aastateks 0-0 LISA VÕRU VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 0-0 Võru 0 0 0 0 SISUKORD Võru valla arengukava aastateks 0-0 SISSEJUHATUS. VÕRU VALLA ARENGUKAVA

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM VÄLISHINDAMISOSAKOND ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015. ÕPPEAASTAL TARTU 2015 Koostanud Erge Edesi,

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

LISA 1

LISA 1 Lisa 1 Tartu Linnavolikogu 10. oktoobri 2013. a määruse nr 101 juurde TARTU LINNA ARENGUKAVA AASTATEKS 2013 2020 Tartu 2011 TARTU LINNA ARENGUKAVA AASTATEKS 2013 2020 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 ARENGUKAVA

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Õppekava

Õppekava Eesti Kooligeograafia konverents 7.-8. jaanuar, 2005 Õppekava uuendamisest Ülle Liiber TÜ geograafia instituut Miks jälle uus õppekava? Muutused ühiskonnas toimuvad aina kiiremini. Nendega peab kaasas

Rohkem

VÕRU VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS

VÕRU VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS Võru Vallavolikogu.oktoobri 0 määruse nr Võru valla arengukava aastateks 0-00 LISA VÕRU VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 0-00 Võru 0 Võru valla arengukava 0-00 SISUKORD 0 0 0 SISSEJUHATUS VÕRU VALLA ARENGUKAVA

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem