IMPROVISEERIMISOSKUSE ARENDAMISEKS KASUTATAVAD MEETODID EESTI KESK- JA KÕRGEMA ASTME MUUSIKAKOOLIDE RÜTMIMUUSIKA KITARRIÕPPES

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "IMPROVISEERIMISOSKUSE ARENDAMISEKS KASUTATAVAD MEETODID EESTI KESK- JA KÕRGEMA ASTME MUUSIKAKOOLIDE RÜTMIMUUSIKA KITARRIÕPPES"

Väljavõte

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DSpace at Tartu University Library TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond koolimuusika õppekava Andre Maaker IMPROVISEERIMISOSKUSE ARENDAMISEKS KASUTATAVAD MEETODID EESTI KESK- JA KÕRGEMA ASTME MUUSIKAKOOLIDE RÜTMIMUUSIKA KITARRIÕPPES Bakalaureusetöö Juhendaja: Kadri Steinbach, MA Kaitsmisele lubatud... (juhendaja allkiri) Viljandi 2018

2 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. RÜTMIMUUSIKA MÕISTEST JA ÕPETAMISEST Rütmimuusika Rütmimuusika õpetamisest Rütmimuusika õpetamine Eestis Õppematerjalid Rütmimuusika pedagoogika uurimisseis MEETODID JA ÕPPEMATERJALID RÜTMIMUUSIKA KITARRI ÕPETAMISEL Kitarri spetsiifika UURIMUSTÖÖ MEETODI KIRJELDUS Valimi kirjeldus Andmete kogumise protseduur UURIMUSTÖÖ TULEMUSED JA JÄRELDUSED 22 KOKKUVÕTE 29 KASUTATUD ALLIKAD 31 LISAD 34 Lisa 1 Õppejõudude poolt antud õppematerjalide loend 34 Lisa 2 Intervjuu küsimused 36 SUMMARY 37 2

3 SISSEJUHATUS Minu lõputöö uurib kitarriõppe valdkonda rütmimuusika erialal Eesti kesk- ja kõrgastme muusikakoolides. Nendeks koolideks on G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (TÜVKA). Antud teemat ajendas mind uurima kolmeaastane töökogemus TÜVKA-s, kus õpetades olen hakanud otsima ja katsetama meetodeid, mis aitaksid tudengitel luua tugevat baasi kitarril improviseerimisel ja oma helikeele leidmisel, seda eriti jazzmuusika stiilis. Improviseerimisoskus on erinevates rütmimuusika õpetamisvaldkonda kuuluvates muusikastiilides (pop, jazz, blues, rock, kantri, soul jt.) väga olulisel kohal. Proportsionaalselt suurima improviseeritud esituse osakaaluga neist on jazzmuusika ja just selle stiili õpetamisel tekkivatele küsimustele ja väljakutsetele keskendun käesolevas töös. Heal tasemel improviseerimine nõuab muusikult väga head ettevalmistust oma instrumendi valdamisel, muusikateooria (harmoonia, helilaadid, intervallid, kolmkõlad jne) tundmist ning rütmika omaksvõetud tunnetust. Muusikateadlased E. Feldman ja A. Contzius (2011) märgivad improviseerimisoskust, kui olulist tahku mistahes muusiku oskuspaletis. Nad näitavad ka improviseerimise sarnasust kõnega ning toovad välja seoseid tähestiku ja heliredelite, sõnade ja muusikaliste motiivide ning kõne lausete ja muusikaliste fraaside vahel. Jazzmuusik W. Marsalis (2008) toob välja ka improviseerimisoskuse olulisuse elus laiemalt, olgu selleks siis hakkama saamine söögitegemisel või isikliku elu kriiside lahendamisel. Samuti nimetab ta olulise faktorina õpilaste eneseväljendusoskust ja julgust enda tunnete ja mõtete avaldamisel läbi improvisatsiooni. 3

4 Kitarri kaela valdamisel on äärmiselt oluline helilaadide ja tema astmetest moodustatavate struktuuride (intervallid, kolmkõlad, septakordid, kvartakordid ja kõikide nende pöörded) tundmine kogu kaela ulatuses ning oskus ja võime liikuda sujuvalt ühest helilaadist teise, katkestamata sealjuures muusikalise idee kulgu ning voolavust. Algaja improviseerija on nagu kinniseotud silmadega ettevaatlikult ja juhuslikult liikuv inimene, muusika esitus on kaootline ja ebaveenev ning muusikat hakkab dikteerima juhuslikult sõrme alla sattuv noot. (Paulus, 1996) Käesoleva töö eesmärk on analüüsida Eesti kesk- ja kõrgkoolide rütmimuusika kitarri erialal kasutatavaid meetodeid improvisatsioonioskuse arendamisel. Töö probleem on sõnastatud küsimusena: milliseid meetodeid kasutavad Eesti kesk- ja kõrgkoolide rütmimuusika kitarri õpetajad improvisatsioonioskuse arendamiseks? Probleemi täpsustavad uurimisküsimused on: 1) milliste meetoditega õpetatakse improvisatsiooni kitarril, 2) millises mahus tutvutakse kolmkõladega, 3) kuidas õpitakse sõrmestusi ehk kaelamustreid, 4) kui palju pööratakse tähelepanu mängimisele ühel keelel, 5) millist visuaalset keelt kasutatakse õpetamisel? Töö esimene peatükk sisaldab ülevaadet rütmimuusikast, selle ajaloost, õpetamismeetoditest, õppekirjandusest ja õpetamise uurimisseisust. Peatükk selgitab mind huvitavate uurimisküsimuste konteksti ja sisu. Teine peatükk puudutab jazzkitarri õppematerjali, selgitab kitarri spetsiifikat ja selgitab loogikat, kuidas ma ühe või teise uurimisküsimuse juurde jõudsin. Kolmas peatükk kirjeldab meetodit, kuidas ma koolides toimuvat uurisin ja sealhulgas annab ülevaate valimist. 4

5 Neljandas peatükis teen ülevaate koolide õppejõudude intervjuudest, analüüsin saadud vastused ja lisan enda järeldused. Soovin eriliselt tänada enda kitarriõpetajat Tiit Paulust, kelle laotud vundament on võimaldanud edasise muusikalise teekonna rõõmuga vastu võtta ja muusikuid, kes seda vundamenti kitarrimängus on aidanud tugevdada - Ain Agan, Mart Soo ja Oleg Pissarenko. Tänan ka töö juhendajat Kadri Steinbachi julgustamise eest. 5

6 1. RÜTMIMUUSIKA MÕISTEST JA ÕPETAMISEST Käesolevas peatükis annan ülevaate rütmimuusikast ja kitarriõppest selle kontekstis. Sealhulgas käsitlen lähemalt rütmimuusikat Eestis ja vaatlen rütmimuusika õpetamise senist uurimist Rütmimuusika Sõnaga rütmimuusika tähistatakse peamiselt õpetamise valdkonda, kuhu kuuluvad 20. sajandil tekkinud populaarsed muusikastiilid, mille õppimisel on suur osakaal materjali kuuldelisel omandamisel ja improvisatsioonil, erinedes seega klassikalisest Euroopa akadeemilisest õpetamismudelist, mille keskmes on noodistatud materjali võimalikult täpne esitama õppimine, jättes seega esitaja enda loovuse tahaplaanile. (Sillamaa, 2014) Rütmimuusika termin võeti kasutusele XX sajandi teisel poolel Taanis, et tähistada kõiki neid omaaegseid muusikastiile, mille õpetamist pidasid muusikaakadeemiad ja muud haridusinstitutsioonid toona pigem sobimatuks. Sinna alla loetakse reeglina jazz, blues, pop- ja rockmuusika stiilid, aga sageli ka nn maailmamuusika või isegi estraadi-, ajaviite- ja lavamuusika. Kõikide nende nähtuste ühiseks tunnuseks oli paiknemine väljaspool traditsioonilise akadeemilise muusika(hariduse) valdkonda. (Sillamaa, 2013) 1.2. Rütmimuusika õpetamisest Rütmimuusika nimetuse alla kuuluvatest stiilidest on mahukama õppemeetodite käsitlusega jazzmuusika. kahtlemata kõige terviklikuma ja 6

7 Seda on süsteemselt õpetatud eelmise sajandi keskpaigast teerajajateks olid Lenox School of Jazz 1950ndatel, Tantsuorkestritele aranzheerimise õppekava Texase Ülikooli juures aastast 1946 ja samal ajal sai alguse ka jazzihariduse olulisim keskus - Berklee muusikakool Bostonis. (Rodriguez, 2012) Jazzmuusika on oma ligi 100 aastase ajaloo jooksul teinud läbi suure arengu teoreetilise baasi loomisel ja ühtlustamisel. Kui algselt arendas jazzmuusik välja enda unikaalse kõla ja fraasiehituse ning teooria püüdis seda hiljem analüüsida ja põhjendada, siis praegusel ajal on kirjutatud hulgaliselt meetodeid jazzi helikeele süstemaatiliseks omandamiseks. Siiski ei moodusta need omavahel ühtset terviklikku pedagoogilist süsteemi, puudub ühtne metodoloogia, mis kirjeldaks samm sammult jazzmuusikuks saamist, sest jätkuvalt on peamine eesmärk, kuhu püüeldakse, muusiku enda loovus ning eneseväljendus. Seega on õpingute lõpptulemuses omajagu lahtist ja mõõdetamatut. Ka õpikud rõhutavad üldjuhul seda, et antud stiili õppimisel ja omadamisel on äärmiselt suur osakaal muusika kuulamisel ja kuuldelisel jäljendamisel, mis jätab õpikud alati sekundaarsesse, toetavasse rolli ja peamine on muusiku isiklik kuulamiskogemus ning enese loominguline väljendamine. Et saada heaks jazzmuusikuks, peab olema talenti, inspiratsiooni ja ettekujutust. Peab olema pühendumust ja armastust improvisatsiooni kui hetkereaktsioone nõudva loova kunsti vastu ning palju TUNNET. Kaks olulist komponenti on enda instrumendi valdamine ja muusikalise materjali valdamine, mis peavad käima käsikäes. Saamaks improviseerimisel ideid lendama on vaja oskusi ja valmisolekut mängida seda, mida kuuldakse ja ette kujutatakse. Tuleb omada sõrmede all lõputult noodikombinatsioone ja teada, mis need on, kuidas need kõlavad ja kuidas neid kasutada, nii et see muutuks automaatseks. Tehnikast saab muusikalise idee teener. Intellekt ja emotsioon töötavad käsikäes nii kõrgel tasemel, et nad on teineteisest lahutamatud. Loovus ja inspiratsioon valitsevad. (Finnerty, 2006) Oluline on mõista, et jazzi õppimine tugineb suures plaanis kolmele olulisele faktorile, mis on toodud alljärgnevalt: 7

8 1. Teooria tundmine harmoonia, akordide ja laadide vastavuse tundmine, intervallid jne. See moodustab olulise ühissõnavara aluse kõikidele jazzmuusikutele. Harmoonia ja laadide valdamine annab muusikule kontrolli kõlavärvide üle, võimaldab muusikas luua arenguid, pinge ja lahenduse vastandusi. Siia kuulub ka näiteks rütmika valdamine, polürütmika ehk mitme erineva meetrumi samaaegse esinemise tajumine ning teoreetiline mõistmine. 2. Kuuldeline orienteerumine jazzmuusik peab omama harjumust muusika pidevaks kuuldeliseks analüüsiks. Colwell ja Hewitt (2011, lk.4) toovad välja, et paljud instrumendiõpetajad ei kuluta õpetades piisavalt aega kõrva järgi mängimiseks ning seeläbi jäävad loomata olulised sidemed kõrva ja käe (ingl ear-to-hand ) koostöö välja kujundamiseks, mis on oluline oskus improviseerimisel. 3. Instrumendi valdamine omandatud teoreetilist baasi ja kuuldelist ettekujutust tuleb osata esitada ka oma instrumendil. Teooria ja praktika võivad olla üksteisele vaheldumisi teenäitajad mõnikord omandatakse esmalt teoreetiline osa ja seejärel harjutatakse pillil antud materjali, kuid tihti leitakse pillil mängides huvitavaid kõlasid ja teoreetiline analüüs toimub hiljem, eesmärgiga leitud kõlade analüüsimiseks, et neid hiljem vajadusel taastoota. Tüüpilised on näiteks helilaadide sekventsilised harjutused ja akordinootide arpedžeerimised. Olulisteks üksikkomponentideks rütmimuusika õpetamisel on rütm, improvisatsioon, koosmäng, repertuaari omandamine kuulamise kaudu, soolode transkribeerimine, omalooming. Zwick (1987) toob oma jazzimprovisatsiooni õppematerjale käsitlevas töös välja improviseerimise õpetamisel esinevad peamised alateemad: improvisatsiooni ajalugu, eeltingimused improvisatsiooni õppeks, jazzimprovisatsiooni põhialused, kõrvatreening, jazzi stiil, analüüs, jazzmuusika vorm ja struktuur, meloodiline improvisatsioon, improvisatsiooni mustrid, akordijärgnevused, rütmisektsioon, asendusakordid, soolode transkribeerimine, improviseerimine jazzmuusikasse, skaalad improviseerimiseks, mitteharmoonilised noodid, blues. 8

9 Uurides tudengite arenemist jazzimprovisatsiooni õppides, leidis May (2003), et peamiseks eelduseks instrumentaaljazzi improvisatsioonis arenemiseks on õpilaste enesehindamisoskus ja teisel kohal on eeldus kõrva järgi kuuldut imiteerida. Kuulmispõhisuse ja improvisatsiooni olulist tõstab esile ka Sillamaa: Rütmimuusikateooria omandamisel on kaheks põhiliseks kriteeriumiks kuulmispõhisus ja oskus õpitut rakendada kas improviseerimisel või muusika loomisel (2014) Rütmimuusika õpetamine Eestis Tänasel päeval on mõiste rütmimuusika Eesti haridusmaastikul üldkasutatav. Varem on sarnase tähendusega mõistetena kasutusel olnud ka levimuusika, pop/jazz-muusika, estraadimuusika, kergemuusika, kuid arvestades ka meie koolisüsteemi üha suuremat avatust ja kaasatust rahvusvahelisse muusikaellu, on rütmimuusika kasutamine otstarbekas ja üheselt mõistetav ka Eestist väljaspool, peamiselt suhtluses meie lähimate ja olulisemate naabritega Põhjamaades. (Sillamaa, 2013) Kõrgtasemel õpetatakse rütmimuusikat Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, kus aastal 2001 avati vastav suund koolimuusika osakonnas ja aastast 2004 tegutseb eraldiseisev rütmimuusika osakond. Viljandis on kitarri õpetatud juba üle kahekümne aasta. Algselt kandis vastav eriala levimuusika-, hiljem pop/jazz eriala nimetust. Praegu on kasutusel rütmimuusika termin. Keskastme koolidest on vastav õppesuund avatud H. Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ja G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis. Neist viimane on oma pika õpetamistraditsiooni tõttu kahtlemata andnud märkimisväärse panuse selle valdkonna haridusse. Otsa-koolis avati toona levimuusika nime kandev osakond juba aastal. Samuti on 1990ndate lõpust rütmimuusika stiile õpetatud algastme muusikakoolides üle Eesti. Õpetamise tase on aga piirkonniti väga erinev, mis viitab tervikliku haridussüsteemi puudumisele ning õppetöö edukus ja jätkusuutlikkus sõltub pigem üksikute õpetajate aktiivsusest ja 9

10 entusiasmist kohalikul tasandil õpetust korraldada. Häid tulemusi rütmimuusika õpetamisel on näidanud näiteks muusikakoolid Viljandis, Pärnus, Kuressaares, Sauel ja Sillamäel. (Eesti Rütmimuusika Hariduse Liidu koduleht 2018) Õppematerjalid Õppematerjale rütmimuusika õpetamisel saab liigitada alljärgnevalt: 1. Jazzteooria nendes käsitletakse helilaade, akorde, järgnevusi. Siia alla kuuluvad harmooniaõpikud, mis käsitlevad detailselt akordide ehitamist, ühendamist. Näiteks D. Terefenko Jazz Theory. From Basic to Advanced Study, M. Levine The Jazz Theory Book. 2. Improvisatsioon peamine fookus nendes õpikutes on teoreetilise materjali toomisel loomingulisesse toimimisse. Käsitletakse näiteks fraasi ehitamise küsimusi. Näiteks H. Crooki How to Improvise. An Approach to Practicing Improvisation ja Ready, Aim, Improvise! Exploring the Basics of Jazz Improvisation. Ajalooliselt olulised on B. Bower õpikud 1950ndatest, pisut hilisemad J. Mehegani ning ka J. Cokeri improvisatsiooniõpikud ndatest. Nagu kirjutavad Witmer ja Robbins (1988), siis kuuekümnendate lõpul hakkas jazzpedagoogiliste materjalide hulk kasvama, mis rõhutasid nö fraasimustrite meisterlikkuse omandamise tähtsust ning olulisemad autorid kuni tänase päevani on Jamey Aebersold ja David Baker. 3. Harjutused (ingl patterns, licks ) siia kuuluvad nn etüüdiraamatud, milles on välja kirjutatud harjutusi jazzikeele omandamiseks ja lihas- ning kuuldemällu harjutamiseks. Sellist tüüpi raamatud moodustavad ka jazziõpetuse vanima kihistuse, näiteks E. Winni aastal ilmunud How to Play Breaks and Endings. 4. Kõrvatreening õpikud pakuvad harjutusi intervallide, fraaside ja akordijärgnevuste kuuldeliseks äratundmiseks. Just improviseerivale muusikule mõeldud näiteks A. Doneliani kaheosaline Training the Ear. 5. Realbook jazzi repertuaariraamatud, millest leiab kogu keskse repertuaari. Need noodikogumikud said alguse 1970ndate alguses Bostoni Berklee muusikakooli ringkondadest. 10

11 6. Koosmäng ansamblimängu õpikud, mis pakuvad juhiseid koosmängu harjutamiseks, tutvustavad pillide rolli rütmigrupis. Tihti pakuvad need ka detailseid partituure erinevate koosseisude jaoks, sealjuures neid analüüsides. 7. Instrumendi õpikud need käsitlevad erinevaid teemasid konkreetse pilli vaatenurgast ja spetsiifikast lähtuvalt ning just siia gruppi kuuluvad kitarriõpikud on antud töö fookuses. Eraldi osa nendest moodustavad konkreetse kitarristi stiili käsitlevad õpikud, mis enamjaolt tuginevad varem salvestatud materjali transkriptsioonide analüüsil (Jim Hall, Joe Pass, Allan Holdsworth, Pat Metheny, John Scofield, Frank Gambale jt.) Rütmimuusika pedagoogika uurimisseis Jazzipedagoogiliste materjalide uurimisega on tegeletud suhteliselt vähe. Herzig (1997) on vaadelnud 12 jazzklaveri õpikut ja analüüsinud nendes käsitletud õppeteemade mahtu ja esinemissagedust ning leidis, et kõige rohkem pöörati tähelepanu harmooniasaatele ja teooriale ning kõige vähem rütmile ja kõrvatreeningule. Wittmeri ja Robbinsi (1988) töö võtab kokku jazziõpikud eelmise sajandi viiekümnendatest kuni kaheksakümnendate keskpaigani ja nendib, et peamine rõhuasetus on tonaalsetel printsiipidel, mida käsitletakse läbi mehhaaniliste akordide ja skaalade harjutuste ning väiksemas mahus pakuvad õpikud teavet kõrvatreeningu, rütmi ja swingi kohta. Sarnasele järeldusele kõrvatreeningu materjalide väiksema esindatuse osas jõuab ka Zwick (1987), kes uuris, kui palju lehekülgi on ühele või teisele õppekomponendile erinevates jazzpedagoogika materjalides pühendatud. Hiljutises artiklis jazzansambli juhendamiseks suunatud õppematerjalide teemal leiab Watson (2017), et suhteliselt väikeses mahus käsitletakse improvisatsiooni ja spontaanset suhtlust ansambliliikmete vahel. Pidades neid komponente äärmiselt olulisteks tunnusteks jazzi esitamise puhul, soovitab ta tuleviku õppematerjalides neid teemasid kindlasti süvendatumalt käsitleda. Mahukas doktoritöös uurib Solstad (2015) viie rahvusvaheliselt tunnustatud jazzkitarristi näitel improviseerimise strateegiaid ja leiab, et need on tugevas sõltuvuses kontekstist, muusikalisest materjalist ja muusikute omavahelisest vastasmõjust. 11

12 Eestis ei ole kesk- ja kõrgastme koolides toimuvat rütmimuusika kitarriõpet kuigi põhjalikult uuritud. Peamine uurimisfookus on algastme muusikakoolides, üldhariduskoolides ja huvihariduses toimuval. Kitarrivaldkonda puudutavalt on õpetajate teadlikkusest erinevatest õpistiilidest kitarritundide näitel kirjutanud Toit (2017). Viilebergi (2014) magistritöö puudutab videote kasutamist improvisatsiooni algõppes. Samuti puudutab improvisatsiooniteemat just rütmimuusika kontekstis Sillamaa (2012) töö. Kokkuvõtvalt tuleb mõista, et rütmimuusika mõiste hõlmab erinevaid muusikastiile, mille õppimisel ja õpetamisel on hulk sarnasusi nagu kuuldeline ehk kõrva järgi mängimine ning improviseerimisoskus; ja mis eristab seda just klassikalisest akadeemilisest muusikaharidusest, mille keskmes on noodikirja lugemise ja interpreteerimise kunst. Õppematerjale on palju ja tervikliku ning kõige põhjalikuma käsitluse harmooniast ja teooriast leiame jazzmuusikat puudutavatest materjalidest, mida on avaldatud juba 1950ndatest aastatest. Oluline on selles vallas muusiku enda loojanatuur ning nii on ka õpetades igal ühel kujunenud oma süsteem, kuidas õpilast muusika loomise ja improviseeriva esituslaadi juurde juhatada. Käesolevast tööst olen teadlikult välja jätnud internetist leitavad interaktiivsed õppematerjalid ja keskendunud õpikutele, mida koolides kasutatakse. 12

13 2. MEETODID JA ÕPPEMATERJALID RÜTMIMUUSIKA KITARRI ÕPETAMISEL Kitarr on instrument, mille õpinguid sageli alustatakse iseseisvalt ja õppimise peamiseks motivaatoriks on soov omandada mõne loo akordisaade või kandev riff. Väga põhjaliku ja metoodilise materjali jazzkitarri õppeks on avaldanud William Leavitt (1966, 1968), pakkudes kolmes raamatus harjutusi, mis omavahel loogiliselt seostatult liiguvad lihtsamast keerulisemaks. Õpiku mahust peamise osa täidavad noodistatud harjutused ja on tajutav pigem klassikalise muusikahariduse taustsüsteem ning vähem pööratakse tähelepanu õppija enda loovuse ja kujutluspiiride avardamisele. Tuleb mõista ka, et tegu on juba poole sajandi vanuse fundamentaalse teosega. See materjal on olnud peamiseks lähtekohaks ka Berklee muusikakooli jazziosakonnas, kellega koostöös materjal on valminud. Neljaosalise meetodikogumiku on aastal avaldanud Jody Fisher. Raamat kannab koondnimetust The Complete Jazz Guitar Method ja selle osad kannavad pealkirju: Beginning, Intermediate, Mastering Chord/Melody ja Mastering Improvisation. Berklee kooli pikaaegne kitarriõppejõud, Mick Goodrick, on avaldanud õpiku The Advancing Guitarist, milles nendib: See raamat ei ole meetod, [...] sina pakud meetodi. Goodrick selgitab raamatu sissejuhatavas peatükis, et meetodid sunnivad õpilasi järgima meetodeid ja õpetajatest saavad omakorda meetodite edasiandjad (parimal juhul neid täiustades). Nii jõuame olukorda, kus meetod pigem vähendab õpilase võimet näha ja avastada kõiki võimalusi, sest ta ei pea ise välja uurima seoseid, kuidas asjad kitarri kaelal töötavad. Meetod võib mõnikord muutuda tähtsamaks, kui muusika ise ja see ei ole hea. (Goodrick, 1987) See kõik võtab hästi kokku ka selle olukorra jazzihariduse maastikul, kus puuduvad nö valitsevad meetodid, sest iga mängija peabki mõneti leidma enda unikaalse helikeele ja meetodi selle õpetamiseks. 13

14 Nii on paljud käsitlused pigem keskendunud mõnele konkreetsele teemale. Näiteks Randy Vincent on avaldanud akordikujusid käsitlevaid õpikuid Three Note Voicings and Beyond ja Jazz Guitar Voicings ja soolofraaside improviseerimist puudutavad Building Solo Lines from Cells, Line Games. An In-Depth Study of Single-Note Lines for Guitar ja The Cellular Approach. Viieosaline õpikute sari Jazz Guitar Study Series, autoriks Barry Galbraith, käsitleb köidete kaupa erinevaid teemasid: 1) õiged sõrmestused kõikides helistikes, 2) meloodilise ja harmoonilise molli laadid, 3) tuntud jazzistandardite harmooniasaade, 4) kitarriduetid klassikalisest repertuaarist, 5) ühehäälsed soolofraasid jazzistandardite näitel. Kitarrist Ted Greene on avaldanud neli raamatut: Chord Chemistry, Modern Chord Progressions: Jazz and Classical Voicings for Guitar ja kaheosalise Jazz Guitar: Single Note Soloing. Peamiselt akordijärgnevuste õpetamist käsitleb Arnie Berle enda aastal ilmunud õpikus Chords & Progressions for Jazz & Popular Guitar. Eestis avaldatud õpikutest tuleb mainida Uno Loobi Kitarrimängu õpikut (1964), Tiit Pauluse Improvisatsioon ja harmoonia kitarril (1996) ja popmuusika suunitlusega Lauri Kõlametsa Elektrikitarri õpikut (2009). Väga omapärase ja mahuka käsitluse kolmkõlade ja akordihäälte juhtimise kohta on kirjutanud Mick Goodrick kolmeosalises Almanac of Guitar Voice Leading, käsitledes sisuliselt matemaatilise täpsusega kõiki kolmkõlade ja nelikõlade võimalikke järgnevusi. Ja nagu ta ise (2001, lk 4) õpikus ütleb: Ei ole mingit vajadust ühel kitarristil seda kõike ära õppida. Ausalt öeldes, ma arvan, et see ei ole mitte üksnes võimatu, vaid see ei ole ka vajalik. 14

15 2.1 Kitarri spetsiifika Kitarri omapära on see, et ühte meloodiat (või akordi) on võimalik mängida väga erinevat moodi. Näiteks esimeses oktavis asuvat noodijärgnevust c-d-e-f-g on võimalik mängida vähemalt viiel erineval moel: 1) ühel keelel, 2) kahel keelel, 3) kolmel keelel, 4) neljal keelel, 5) viiel keelel. Kombinatsioonide paljusus läheb veelgi suuremaks, kui arvestame, et keelte vahetuse võime teha mistahes nootide vahel. Näiteks punkt kaks jaguneb veel omakorda neljaks variandiks: 4-1 (neli nooti ühel keelel, üks teisel keelel), 3-2, 2-3, 1-4. Punkt kolm saab jaguneda variantideks: 1-3-1, 1-2-2, 1-1-3, 2-2-1, 2-1-2, Neljale keelele jagatuna saab neid noote jagada keelte vahel järgmiselt: , , , , ning viiele erinevale keelele asetatuna jääb vaid üks kombinatsioon ehk iga noot omal keelel. Antud näites toodud noodikombinatsiooni saab mängida vähemalt 16-l erineval moel. Improviseeriva kitarristi sõnavara rikastab kõikide nende mänguvõimaluste teadvustamine ja proovimine, sest iga keelte kombinatsioon kõlab tämbriliselt erinevalt. Loomulikult ei ole viie meloodianoodi viimine erinevatele keeltele enamjaolt otstarbekas, kuid selle võimaluse tundmine võib anda väga häid ja omanäolisi (kandlelikke) kõlavärve. Spontaanse loomise hetkes määrab meie väljendusvahendite valikute hulga varem omandatud materjali mitmekesisus, sest on vähetõenäoline, et kui oleme heliredelit harjutanud kogu aeg ühtemoodi (sarnane tempo, sõrmestus, dünaamika, kõla, rütmika), siis suudaksime improviseerides tuua heliredelist välja oluliselt teistsugust tulemit. Kitarri on nimetanud väikeseks orkestriks ka heliloojad Berlioz ja Beethoven. Üksik noot võib kõlada väga erinevates toonivarjundites. Lisades sellele teisi noote saame luua meloodia, millele omakorda on võimalus lisada vastumeloodia teise hääle näol ning võttes kasutusele perkussiivse rütmilöögi pilli korpuse vastu ja lisades koori viie-, kuuehäälsete akordidega, on meil avar loominguline tööpõld. (Damian, 2001) Improvisatsioonil on antud muusikalises kontekstis kokkuvõtvalt kaks poolt ühest küljest ettekujutus mingist kõlast (selleks võib olla meloodia, rütm, akordijärgnevus, tämber jne.) ja teisest küljest oskus seda kujutlust teistele tajutavaks-kuuldavaks muuta ehk luua side enda loova kujutluspildi ja instrumendi vahel. Ettekujutust aitab kasvatada muusika kuulamine, sõpradega 15

16 vestlemine, raamatute lugemine ja mis tahes muu inspiratsiooni pakkuv tegevus. Kuidas ja milliste vahenditega aga arendada ettekujutuse transformeerimist kitarrile, soovin antud töös uurida. Olles ka ise õpetajana kokku puutunud kolmkõlade ja heliredelite õpetamisega, huvitab mind väga, kuidas ja millises süsteemsuses neid õpetatakse, sest lähtuvalt peatükis 2.1. kirjeldatud olukorrast, kus ühte nooti on võimalik kitarri kaelal mängida mitmest erinevast kohast, on võimalik neid ka erinevalt õpetada. Kolmkõlad on funktsionaalse harmoonia selgrooks. Laias seades kolmkõlade mängimiseks on kitarril mitmeid võimalusi (sõrmestusi). Mind huvitab, kas neid võimalusi käsitletakse süsteemselt ja terviklikult. Niisamuti on võimalik ühe heliredeli mängimiseks luua erinevaid sõrmestusi ja kogu kitarri kaela katmiseks kasutatakse harilikult viie või seitsme sõrmestuse süsteemi. Ühel keelel mängu olulisust rõhutab Mick Goodrick õpikus Advancing Guitarist, alustades õpikut just selle teemaga. Ta ütleb, et see on isegi tema õpiku üks olulisimaid punkte, kui väidab, et positsioonimäng ei ole isegi mitte pool ega isegi mitte kolmandik kitarri kaela tundmisest ja lisab, et meetodeid, mis õpetaksid ühel keelel mängimist, praktiliselt ei eksisteeri. Samas on ühel keelel mängimine kõige loogilisem lähtekoht pilli õppimise alustamiseks. (Goodrick, 1987, lk 9) Ühel keelel mängimine on ka minu hinnangul äärmiselt oluline, mõistmaks seoseid muusika intervallilise struktuuri ja kitarri vahel. Samuti rikastab see oluliselt kitarri kõlalisi väljendusvõimalusi. Eraldi huviobjektina uurin, kas seoseid muusikateooria ja kitarri kaela vahel esitletakse läbi klassikalise noodikirja (joonised 1a, 1b), tabulatuuride (joonised 2a, 2b) või nn kaelamustritena (joonised 3a, 3b). Need erinevad esitlusstiilid ei ole mõeldud üksteisega konkureerima või üksteist asendama, vaid täiendama ning näitama erinevaid võimalusi muusikalise materjali kirjapanekuks erinevaid eesmärke silmas pidades. Klassikalise noodikirja (joonised 1a, 1b) puhul ei tekitata seost pilli kaelal valitseva loogikaga, kuid noodikiri on laialdaselt mõistetav muusika edastamise keel ning annab hästi edasi 16

17 helidevahelisi seoseid. Universaalne noodikeel võimaldab suhelda teiste muusikutega ning aitab suurepäraselt analüüsida meloodiat, harmooniat ning muid muusikalisi komponente, kuid ei kanna endas infot kitarri kaelal toimuva kohta, seda peab kitarrist ise nö kaelale tõlkima. Joonis 1a. Meloodia alustades c-noodist Joonis 1b. Sama meloodia alustades es-noodist Tabulatuur (joonised 2a, 2b) näitab kätte täpsed nootide asukohad kitarri kaelal. Tähele tuleb panna, et samu noote saab kitarril mängida erinevatest kohadest, seega pakub tabulatuur välja ühe mängimise võimaluse paljudest. Selgitan seda ka järgnevates lõikudes allpool. Joonis 2a. Siin on sama meloodia, mis joonisel 1a, esitatud tabulatuurina Joonis 2b. Sama meloodia es-noodist tabulatuurina Tabulatuurid loovad omamoodi otsetee konkreetse muusikalise materjali ja kitarri kaela vahel, viidates selgelt, kus (millisel keelel, mitmendas krihvivahes) vajalikud helikõrgused asuvad. Sisult sarnased muusikalised lahendused võivad tabulatuuridena näida hoopis erinevad ning ei soodusta mängijal seoste tekkimist esitatava muusika ülesehituse ja kaelal toimuva vahel. 17

18 Kolmas võimalus, kaelamuster (joonised 3a, 3b), lähtub just kitarri kaelal leiduvast ja eriti just visuaalselt nähtavast loogikast ja teisendab muusikalise materjali sellest lähtuvalt. Näiteks mustrite kaudu meloodia edastamisel ei anta edasi rütmi ja oluline ei ole ka nootide järjekord vaid nootidest moodustuv muster ehk sõrmestus. Joonis 3a. Sama meloodia, mis joonisel 1a c-noodist Joonisel 3a on kujutatud vaba käega joonistatud kaelamuster, millelt on näha, kus selle meloodia noodid asuvad. Oluline on visuaalne teave, millises suhtes on need omavahel. Rooma number tähistab positsiooni ja toonikanoodile on tehtud ring ümber. Joonis 3b. Sama meloodia, mis joonisel 3a es-noodist Joonisel 3b on selgelt näha, et nootide omavaheline suhe ei ole muutunud ja muster on jäänud samaks, kuigi meloodia on nihutatud c-duurist es-duuri. Sellest on oluline aru saada kitarri kaela õppimisel. Sel viisil materjali nägemine annab võimaluse märgata astmelisi (intervallilisi) seoseid meloodia nootide vahel ning samu seoseid pilli kaelal, sest sama meloodia (või akordi) esitamine 18

19 mõnelt muult helikõrguselt moodustab kaelal samasuguse mustri ehk sama sõrmestusmudel nihutatakse kaelal lihtsalt teise kohta, vastavalt vajadusele kas kõrgemale või madalamale. Sõrmestuste loogika tundmine on minu hinnangul improviseerivale muusikule äärmiselt oluline ja abistav, sest sõrmestusmustrite kaudu on hea näha seoseid muusika ülesehituse ja kitarri kaela vahel. Neist aspektidest olen formuleerinud käesoleva töö uurimisküsimused: 1) milliste meetoditega õpetatakse improviseerimist rütmimuusika kitarri tundides, 2) millises mahus tutvutakse kolmkõladega, 3) kuidas õpitakse sõrmestusi ehk kaelamustreid, 4) kui palju pööratakse tähelepanu mängimisele ühel keelel, 5) millist visuaalset keelt kasutatakse õpetamisel? 19

20 3. UURIMUSTÖÖ MEETODI KIRJELDUS Selles peatükis annan ülevaate uuringu valimist ning kirjeldan andmete kogumise protseduuri. 3.1 Valimi kirjeldus Uuringusse on kaasatud kogu populatsioon ehk kõik neli kooli, mis Eestis käesoleval ajal muusikalist kesk- ja kõrgharidust rütmimuusika erialal annavad. Teemakohased andmed kogusin nende koolide kitarriõpetajatelt, kelleks on Mart Soo (G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool), Ain Agan (H. Elleri nim. Tartu Muusikakool), Jaak Sooäär (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) ja Marek Talts (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia). 3.2 Andmete kogumise protseduur Esmalt palusin intervjueeritavatel anda ülevaate õppematerjalidest, mida nad kitarritundides kasutavad, et saada ülevaade, millisele teoreetilisele baasile õppetöö toetub. Käesoleva töö lisas on nendest materjalidest koostatud nimekiri. Ühtlasi uurisin ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Rahvusraamatukogu kogudes leiduvaid samateemalisi materjale, saamaks laiemat teavet meile kättesaadavate õppematerjalide kohta. Olles ennast kurssi viinud õpikutega, valmistasin ette intervjuu küsimused. Andmed kogusin intervjuude kaudu, kohtudes intervjueeritavatega isiklikult. Kasutasin poolstruktureeritud ehk teemaintervjuu meetodit, mille puhul on teada intervjuu alateemad, kuid küsimused ei ole täpselt sõnastatud ja intervjuu ajal jäi mulle võimalus otsustada, millist küsimust ja millal on otstarbekas küsida. (Tallinna Ülikooli koduleht 2018) 20

21 Intervjuud salvestasin telefoniga ja kohtumise ajal tegin märkmeid paberile. Kõige lühem intervjuu kestis 25 minutit ja kõige pikem 57 minutit. Intervjuud transkribeerisin. Saadud andmed analüüsisin uurimisküsimuste kaupa temaatiliselt. Keskastme ja kõrgastme koolide nõuded ja ootused õpilastele on erinevad, kuid arvestades Eesti väiksust ei oleks nende koolide eraldi analüüsimine põhjendatud, sest sisuliselt tegutsevad nende koolide lõpetajad ühel ja samal tegevusväljal ning professionaalses lavaesituses on interpreetidena nende tase võrreldav. 21

22 4. UURIMUSTÖÖ TULEMUSED JA JÄRELDUSED Käesolevas peatükis toon välja oma uurimustöö küsimused ja analüüsin neid minu küsitletud õppejõudude intervjuude põhjal. Küsitletud õppejõude erinevates muusikakoolides märgistan nende nimede asemel tähtedega A, B, C, D. Analüüsin ja teen kokkuvõtted viie uurimisküsimuse kaupa alljärgnevalt. Milliste meetoditega õpetatakse improvisatsiooni kitarril? Intervjuud alustasin küsimusega õpetamisel kasutatava meetodi kohta. Jutust selgus, et ilmselgelt ei ole kasutusel ühte terviklikku meetodit, mille järgi õppimine on korraldatud ja mis annaks teatud viisil ühesuguse tulemuse õpingute lõppemisel. Õppejõud A vastas: Meie tingimustes ei ole võimalik teha õppekava, mida saaks järgida kõikide tudengite puhul. Ja tegelikult jazzmuusika puhul see ei olegi võibolla vajalik, sest tegelikult elu ei nõua enam kõikide standardnõuetega ühtivat muusiku tüüpi, vaid ikkagi on vaja isiksusi. Nii on kõikides koolides, et õppejõud paneb enda nägemuse järgi kokku õpingute kava (õppejõud D: Ma ei ole seda meetodit küll kuskilt kellegi ainekavast vaadanud, vaid teen oma põhimõttega. ), lähtudes ühest küljest õpilase võimekusest ja ambitsioonidest (õppejõud A: Mis puudutab kitarri erialatunde, siis ma üritan kohe alguses alati aru saada, milline on tudengi ambitsioon. Mida ta tahab teha viie või kümne aasta pärast. ). Teisalt viitasid kõik teatud baasoskuste vajalikkusele. Õppejõud C: On üldised asjad - õpilane peab kitarri kaela tundma, peab oskama noote leida igalt poolt, peab oskama akorde võtta igalt poolt. Peab tegelema tooni- ja kõlakultuuriga, fraasidega, et tema mäng kõlaks veenvamalt. Enda õpetamise baasnõuded võtab kokku õppejõud B: Pigem on olulised minu vaatevinklist seitse sõrmestust, mažoor, harmooniline, meloodiline. Siis need laadid, mis sealt tekivad [...], intervallid nendes positsioonides ja arpedžod, kolmkõlad, septakordid. Õppejõud D leidis, et baasoskusi vajavad kõik improviseerivad muusikud, 22

23 olenemata sellest, millist stiili nad mängivad ja tõi välja, et kool ei ole praegusel hetkel enam ainult jazzikeskne, vaid laiemalt käsitletakse kõiki rütmimuusika stiile, lähtuvalt juba õpilase enda suunitlusest. Selgema suunitluse jazzile tõi neljast küsitletust välja üks. Individuaalse lähenemisega õpilastele saab muidugi määravaks ka õpilaste tase kooli sisse astumisel, mis eriti kõrgkoolide suunitlust silmas pidades on nõrk. Õppejõud C: Minu õpilaste tase on olnud nõrgemapoolne. See tähendab seda, et nooti tuntakse vähe, toonikultuur on nõrk. See tähendab seda, et on vaja tegeleda selliste elementaarsete asjadega - kuidas C-duuri heliredel on, kuidas see sõrmestus on ja kuidas seda ühe keele peal mängida, kust neid noote leida. Sarnaselt viitab ka teine intervjueeritav: Kui rahvusvahelises mõistes saada heaks jazzmuusikuks aastal 2018, siis mulle tundub, et selline elementaarne hard-bop ettevalmistus peab olema korralikult läbitud enne ülikooli astumist. [...] Loomulikult on inimesi, kes suudavad järgi võtta, aga see on väga kõva töö. Meie Eesti probleem on see, et meil kõige tähtsamal ajal, kujunemise ajal, teismelise ajal, meil ei ole õpetajaid, kes oleksid laia silmaringiga, kes inspireeriksid. Samal teemal võtab õpilaste ettevalmistuse kokku ka õppejõud B: Ta ei tunne väga hästi nooti, ta ei tunne eriti harmooniat, võib-olla mängib sealjuures väga hästi, improviseerib isegi, aga valdavalt on see kõrva järgi või teadmata, kuidas ja miks see sobib. Ja ka neljas õppejõud nendib tõsiasja, et ei saagi väga mingeid piire panna, ühtepidi peab võtma õpilasi, et kool üldse eksisteeriks. Lisades, et muusikakoolist mõned asjad juba toimivad. Ta tuleb siia, oskab mängida ja teab natuke ka juba heliredeleid ja me nullist ei võta kedagi vastu. [...] Muidugi paar õpilast on võetud peaaegu päris nullist, aga eks siis eeldused on ka head olnud. Üldisest õpilaste taustast rääkides ilmnes veel, et õpilaste kuulamisharjumused on laialivalguvad ja levinud on tunnetus, et ma kuulan kõike. On üldteada, et muusikat tarbitakse tänapäevaste meediavahendite kaudu väga palju ja levinud on nn hüplik kuulamine, mille puhul ei pruugita ühte muusikapala lõpunigi kuulata ja juba liigutakse uue pala juurde. Samuti on levinud erinevate esitajate läbisegi kuulamine ja on vähenenud ühe esitaja plaatide kui terviklike teoste tajumine. Õppejõud A sõnade läbi: Tänu sellele, et kuulamine on kolinud arvutisse, siis on juhtunud see, et võib-olla ajaliselt kuulatakse palju, aga puudub keskendumine ja ma arvan, et muusikuna ikkagi ei ole kuulatud mõnda asja, kui seda kümme korda ei ole kuulatud. Ta lisas 23

24 ka, et just kuulamine on kohe algusest peale integreeritud kitarritundidesse. Kuulamise on enda tundidesse sidunud ka õppejõud D, kes annab igal nädalal õpilasele ülesandeks välja kirjutada üks soolo ja kasutada seal vähemalt ühte fraasi mõnelt tunnustatud jazzmuusikult. See sunnib õpilast muusikat teadlikult kuulama ja otsima sealt enda jaoks vajalikke muusikalisi fraase, neid transkribeerima ja analüüsima. Transkribeerimise olulisust rõhutas ka õppejõud C, tuues välja, et palub õpilasel tegeleda just sellise materjali transkribeerimisega, mis õpilasele endale meeldib. Millises mahus tutvutakse kolmkõladega? Kolmkõlade mängimist pidasid kõik õppejõud oluliseks. Nenditi, et akordimäng on kitarristi jaoks ilmselgelt vajalik oskus ja kahjuks ka selles osas on õpilaste ettevalmistus kehv. Ühes koolis tegeletakse kolmkõlade asemel pigem nelikõladega (peamiselt septakordidega ja nende pööretega). Kolmkõlade juures viitas õppejõud A ka oskusele mängida intervalle, panna kokku kaks või kolm nooti ja tõdes: Need on baasasjad, millega paraku ei ole tudengitest praktiliselt mitte keegi tegelenud. Siiski ei selgunud õpetajate jutust üldjuhul täpseid juhiseid, kuidas ja milliste harjutustega ning millises järjekorras neid kolmkõlasid õpetatakse. Mingi õpiku järgi ei tee, [...] ma olen näidanud lihtsalt tunnis ära, et näe, siin on C-duuri kolmkõla kitsas seades ja sinu ülesanne on nüüd see igalt poolt üles otsida, kodutöö ja mulle järgmine kord ette mängida. Ja siis liigume erinevate helistike vahel. [...] Ja siis ma võtan kolmeduuriloo näiteks - C, F, G ja siis hakkab pöörama neid omavahel kindlas positsioonis, kirjeldab õppejõud C. Kõige metoodilisema lähenemisega töötab õppejõud B, kasutades kolmkõlade õppes harjutusi, mis tulenevad Mick Goodricki õpikust Almanac of Guitar Voice Leading. Esialgu õpetab ta kolmkõlasid kitsas seades kolme esimese keele peal, millele lisanduvad ka kolmkõlad järgmise keelekolmiku peal ja tõi välja ka praktilise väljundi: Kuna neil hakkavad bänditunnid, siis neil ei ole vaja bändis neid barré -akorde mängida, sest seal helipildiliselt on see ala juba kaetud, kui seal on bass ja klahv. Siis nad õpiksid ülemist kolme keelt. Samuti töötab ta laias seades kolmkõladega Goodricki materjali järgi, nii et kolmkõlad liiguvad diatooniliselt ülespoole (C - Dm - Em - F jne) ning mängija peab hääled juhtima laskuvas suunas. 24

25 Kuidas õpetatakse sõrmestusi ehk kaelamustreid? Sõrmestuste osas selgus, et kõikidel on mõneti erinev kaela jagunemine sõrmestustesse. Õppejõud A on ise õppinud 6-sõrmestuse süsteemi, kuid õpetamisel kasutab 7-sõrmestuse süsteemi: Ma näitan õpilastele ära, mis variandid on ja ütlen, et palun õppige üks korralikult ära. Tegelikult ei ole tähtis, millist sa neist oskad, oluline on, et sa mõnda neist oskaksid unepealt jällegi. See on süsteem, mis tagab teatud oskused, kaasaarvatud siis noodist lugemise, ühendamise harmooniaga. Tema jaoks ei ole oluline, kuidas õpilane endale asja selgeks teeb, vaid et saaks ette antud ülesannetega hakkama. Selgemalt hoiab enda õpetamises kesksel kohal 7-sõrmestuse süsteemi õppejõud B, kelle käsitlusest selgub ka, et nii on hea õpetada ühtlasi diatoonilisi laade - sõrmestused algavad kõik helistiku erinevatelt astmetelt, nii nagu laadidki. Kolmas õppejõud on varem kasutanud samuti 7-sõrmestuse süsteemi, kuid on viimastel aastatel hakanud ise mängides ja ka õpetamisel kasutama 5-sõrmestuse süsteemi. Õppejõud C tõdeb: Lihtne õpetada ja aru saada ja praktiseerida ja ühendada neid omavahel. Ma arvan, et viis sõrmestust on piisav. Pisut erinevana ilmneb õppejõud D käsitlus, kui lausub, et ta ei õpeta klassikalises mõttes sõrmestuste abil näiteks C-duuri üle kaela mängima, vaid lähtub kohe laadidest ja harmoonia vajadustest: See toetab minu meelest harmooniat rohkem, kui lihtsalt et ma õpin ära mingid sõrmestused. Lõpuks ma pean ikkagi mõtlema, kuhu ma need sõrmestused sellele mingile harmooniale või akordile laotan. Aga see ongi nii, et igaüks vaatab seda asja erinevalt. Sõrmestuste ehk ühes positsioonis heliredeli harjutamisel jagavad kõik sarnaseid meetodeid - harjutada erinevates tempodes, intervallides, moodustada sekventsilisi liikumisi, leida sõrmestustest akordide noote ja neid arpedžeerida, mängimisel kasutada erinevaid strihhe ja muid kõlalisi võimalusi. Kõik tõid välja ka, et harmoonilist molli käsitletakse samadel alustel nagu duuri sõrmestusi. Sõrmestuste teema kokkuvõtteks mainib õppejõud B: See on nagu mingi esimene abivahend, ma ei oska öelda, mis on õige, mis on vale. See on mingi meetod, kuidas nad stardivad ja kui nad leiavad hiljem mingisugused paremad meetodid, siis raske öelda, mis on õige. Niikuinii on väga palju horisontaalset liikumist ja asjade kombineerimist. 25

26 Kui palju pööratakse tähelepanu mängimisele ühel keelel? Ühel keelel mängimist võiks pidada vastandiks positsioonimängule ehk sõrmestuses mängimisele. Eranditult kõik õppejõud käsitlevad seda teemat õppeprotsessis. Õppejõud D ühel keelel mängimise kohta: Jaa, see on ka oluline. Lasen mängida laade ja meloodiat ja kõike. Kohe algusest peale kõikidel keeltel. Õppejõud C samal teemal: Ma pööran palju tähelepanu. Kui ta õpib ära ühe heliredeli või laadi, siis selle mängime ikka ühel keelel läbi. Proovime alustada selle laadi mõnest teisest või mis astmest seal parasjagu on. [...] Proovime ühe näpuga mängida, siis proovime tertsidega mängida, siis proovime teha nii, et improviseerime niimoodi, et ta ei mängi järjestikke laadi astmeid, näiteks ütleme teise keele peal oleme, vaid ta nagu mingit sitarit mängib või midagi seesugust, libistab ennast nende astmete peale. [...] Eesmärk on positsioonivahetust harjutada. [...] Mulle meeldib, kui õpilased saavad kiiresti hüpata ülesse ühest positsioonist teise, kasutades siis sama heliredeli noote. Õppejõud B räägib, et otseselt programmis seda teemat ei ole, aga tundides ikka käsitletakse, sest teatud asju on sel moel väga lihtne näidata ja toob välja, et ühel keelel mäng võib aidata just laadide ehitust mõista, kui ütleb: Näiteks need, kes õppisid see aasta pooltoon-täistoon laadi teooriatunnis ja neil oli vaja seal mingisuguseid fraase teha, siis positsioonis mängimiseks on see äärmiselt ebamugav. [...] Minu meelest kitarrimängija jaoks on lihtsam seal mingisuguseid, kuidas öelda visuaalseid või muid seoseid leida. Kui ma näitan neile, et see sama laad kui sa võtad nii (mängib kitarril ühel keelel), näiteks, et ta näeb seda niimoodi ja leiab hüüatades, et: Oo kui lihtne! Ühel keelel mängimise olulisust toonitab ka õppejõud A, pidades seda väga oluliseks oskuseks ja mänguoskuste arendajaks. Seda teemat puudutades viitab ka Mick Goodricki õpikule The Advancing Guitarist ja täpsustab: See avab ka silmaringi päris hästi ja nagu võtab just ära võimaluse mängida halbu harjumisi [...] ja aitab (neist) hoiduda. Õppejõud B toob välja ühel keelel mängu olulisuse ka vasaku käe lõdvestajana, sest liikudes mööda kaela noodilt noodile tuleb sõrme vajutuspinge vahepeal vabastada. 26

27 Millist visuaalset keelt kasutate õpetamisel? Selles punktis oldi vägagi üksmeelsed ja kasutatakse noodikirja ning akordikujude meelde jätmise hõlbustamiseks joonistatakse mõnikord akordidiagramme ehk nn kaelamustreid. Tabulatuure ei kasutata nende koolide õppetöös. Õpilased on üldjuhul nendega hästi tuttavad, sest ollakse nendega kokku puutunud internetist iseseisvalt materjale otsides. Jazzi- ja improvisatsiooniõppes need siiski kasutust ei leia, sest raske on näha nende kaudu muusikas peituvat informatsiooni harmoonia, helilaadide ja tihti ka rütmika kohta. Õppejõud D toob näite: Üks poiss on mul küll esimesel kursusel, kes mängib nagu päris perfektselt tab -ist, kuna lapsest saadik nagu ise selle töö läbi teinud ja noodist jälle veerib, aga mina ei räägi tab -ist, see on igaühe individuaalne asi. Kui sa vaatad tulevikku või lähed kuskile bändi, siis ei ole sul kuskil tab -i nooti ees. Kokkuvõtvalt järeldan eeltoodu põhjal, et rütmimuusikas on olulisel kohal improviseerimisoskus ja see omakorda eeldab muusikult isiklikku loomingulist sidet muusikaga. Oluline on isiksus ja hinnatakse omapära. Nii on olemasolevad õppematerjalid tihti koostatud vaatenurgast: see on see, kuidas mina muusikat teen ja sellest aru saan - nüüd otsi oma tee ja loodetavasti on see materjal sulle abiks ja see ring omakorda kordub õpetama asumisel ning iga õpetaja loob oma meetodi vastavalt enda kogemustele, muusikalistele eelistustele, õpilaste ettevalmistusele ja ambitsioonidele ning paljudele muudele aspektidele tuginedes. Intervjuudest selgus, et improviseerimiseks valmistumisel on mitmeid tegureid, mis ei ole otseselt eriala instrumendiga seotud ja neist olulisim on minu hinnangul just muusika süvenenud ja analüüsiva kuulamise kogemus ja oskus. Teine oluline meetod on muusika transkribeerimine ehk kuuldu kõrva järgi mängimine ja kirja panemine. See töötab sisuliselt nagu suuline pärimus ja on olnud rütmimuusika hariduses kesksel kohal, nõuab õpilaselt endalt pingutust ja pühendumust loominguliseks tööks ning on kogu arenguprotsessis kesksel kohal. Muu teoreetiline teave saab seda protsessi toetada ja mõtestada, aga mitte kuidagi asendada. Nii jääb õppejõu peamiseks väljakutseks õpilase tööle innustamine ja õpilases endas sisemise vajaduse tekitamine saada muusika loojaks. Nagu ütleb õppejõud A: Minu õpetamise kreedo on, et tudengid saaks aru, 27

28 mida neil vaja on ja nad keskenduksid sellele ja teeksid sellest, ütleme oma vigadest ja vajakajäämistest harjutused, millest saab alati teha harjutuste süsteemi ja oma stiili. Et muusikalised kujutlusideed saaksid pillile kantud, on vaja ka kujutluse vastete tundmist pillil ja kõikides koolides tegeletakse kolmkõladega nii kitsas kui ka laias seades, õpitakse sõrmestusi üle kogu kaela, mängitakse eraldi ka ühel keelel. Meetodid ja rõhuasetused on õpetajatel mõneti erinevad, aga see on baasteave, mida kõik peavad valdama. Üldine tunnetus on, et meetodid ei ole kuigi olulised, vaid oluline on, et õpilane oskaks vabalt ennast väljendada helilaadides ja akordides ning oskaks k u u l d e l i s e l t orienteeruda. Seda võiks vaadelda ka meeldiva tendentsina, et rütmimuusika stiilides on jätkuvalt hinnatud esitaja isikupära ja loovus ning muusikas ei ole kinnitunud rangeid dogmasid. Minu küsimusena tõstatatud probleem - milliseid meetodeid kasutavad Eesti kesk- ja kõrgkoolide rütmimuusika kitarri õpetajad improvisatsioonioskuse arendamiseks, sai vastuse, et iga õpetaja loob enda meetodi ise, lähtudes enda kogemustest ja teekonnast improviseerivaks muusikuks kasvamisel. Õnneks on ka palju toetavat õppematerjali, millele saab tugineda ja kust enda õpetusse vajalikke nurgakive koguda. 28

29 KOKKUVÕTE Käesolevas uurimustöös vaatlesin kitarriõppes toimuvat Eesti kesk- ja kõrgema astme muusikakoolides rütmimuusika erialal. Seda tööd ajendas mind kirjutama minu enda õpetajakogemus Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias rütmimuusika eriala tudengitega. Olen tajunud, et õpilaste ettevalmistus ja baasteadmised ja -oskused elementaarsete muusikaliste vahenditega nagu helilaadid, kolmkõlad ja nende pöörded, ümberkäimisel on pigem nõrgad ja puudulikud. Õpilaste taust on väga erinev ja samuti muusikaline kuulamiskogemus, mis raskendab muusikalisest toimimisest ühtse arusaama ja avara silmaringi teket. See ongi kooli üks peamisi ülesandeid - anda tudengitele võime enda tegevust analüüsida ja tajuda seda adekvaatselt ümbritsevas professionaalses keskkonnas. Rütmimuusika on teatud muusikastiilide ühine pedagoogiline platvorm, mille üheks võtmekomponendiks on oskus improviseerida ja kuuldeliselt ehk kõrva järgi muusikat mängida ja jäljendada. See omakorda esitab väljakutse - kuidas seda siis õigupoolest õpetada, kuidas panna õpilast looma? Ja mis seal salata, suur hulk andekaid muusikuid tegutsebki ja õpib väljaspool koolisüsteemi. Siiski jazzmuusika kui komplekse ja keerukalt nõudliku teooriataustaga stiili puhul saame reeglina märgata muusikute ja teabe koondumist õppeasutuste juurde. Teisisõnu - vaid iseseisvalt harjutavaid ja nö tänavalt tulnud autodidakte me jazzimaastikul praktiliselt ei kohta. Improvisatsiooni ehk loomisoskuse õpetamine koolis saigi minu töö keskseks lähtekohaks. Otsustasin uurida, mis toimub Eesti kesk- ja kõrgastme muusikakoolide rütmimuusika osakondades kitarri õpetamisel. Olen selle töö käigus saanud suurepärase ülevaate praktilistest materjalidest, mida õppetöös kasutatakse, uurinud teoreetilisi materjale nii internetist kui ka noodikogudest ning seeläbi avardanud oluliselt enda kui kitarripedagoogi silmaringi. 29

30 Tööst selgub, et suures osas peab iga õppejõud enda metoodika ise looma ning kohandama vastavalt kooli ning õpilaste vajadustele ning ambitsioonidele. Silma hakkab õpilaste nõrk ettevalmistus pigem varasemas õpiastmes ehk muusikakoolides või ka huviringides, kus endiselt napib hea ettevalmistuse ja laiapõhjaliste teadmistega rütmimuusika juhendajaid. 30

31 KASUTATUD ALLIKAD Carter, R., Marsalis, W., McCurdy R., Modell R. & Thomas R Teaching Music through Performance in Jazz. Chicago: GIA. Colwell, R., Hewitt, M The Teaching of Instrumental Music. New Jersey: Pearson. Damian, J The Guitarist s Guide to Composing and Improvising. Boston: Berklee Press. Feldman, E., Contzius, A Instrumental Music Education. Teaching with the musical and practical in harmony. New York: Routledge. Finnerty, B The Serious Jazz Practice Book. Melodic Materials for the Modern Jazz Soloist. Petaluma: Sher Music Co. Goodrick, M The Advancing Guitarist. Third Earth Productions, Inc. Goodrick, M Almanac of Guitar Voice Leading vol. 1. Liquid Harmony Publications. Herzig, M Elements of jazz piano pedagogy: A content analysis [Doktoritöö]. Saadaval ProQuest Dissertations & Theses andmebaasidest. Leavitt, W. 1966, A Modern Method for Guitar. Volume 1, 2, 3. Boston: Berklee Press. May L.F Factors and Abilities Influencing Achievement in Instrumental Jazz Improvisation. Journal of Research in Music Education Vol. 51, No. 3 lk Sage Publications. ( ). 31

32 Mis on rütmimuusika? Eesti Rürmimuusika Hariduse Liidu koduleht. ( ). Paulus, T Improvisatsioon ja harmoonia kitarril. Tallinn: Haridustöötajate Koolituskeskus. Rodriguez, A A Brief History of Jazz Education, Pt.1. tion-pt-1, ( ). Sillamaa, V Improvisatsiooni rakendamine rütmimuusika hariduses. [Magistritöö]. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Interpretatsioonipedagoogika Instituut. Sillamaa, V. Rütmimuusika millest me räägime? Sirp ( ). ( ). Sillamaa, V Rütmimuusika teooria. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Solstad, S. H Strategies in Jazz Guitar Improvisation. [Doktoritöö] Oslo: Norra Muusikaakadeemia. Toit, A Õpetajate teadlikkus erinevatest õpistiilidest ning nendega arvestamine kitarritundides Eesti muusikakoolides. [Magistritöö]. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. ( ). Virkus, S Intervjuu, vaatlus ja sisuanalüüs. Tallinna Ülikooli koduleht. ( ). Viileberg, J Videote kasutamise tulemuslikkus improvisatsiooni algõppes kitarril. [Magistritöö]. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. 32

Microsoft Word - Kandlestuudio ainekava.docx

Microsoft Word - Kandlestuudio ainekava.docx 1 ÕPPEAINE NIMETUS Kandlestuudio 2 STRUKTUURIÜKSUS Näppepillide ja akordioni osakond 3 KESTUS ÕPPEAASTATES 4aastat 4 ÕPPEAINE EESMÄRGID ñ toetada huvi muusika ja kandlemängu vastu ñ kandlemängu esmaste

Rohkem

SOLFEDŽO SÜVAÕPPE AINEKAVA Õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes sisemist kuulmist, intonatsiooni täpsust, lauluoskust, muusikalist kirjaoskust, an

SOLFEDŽO SÜVAÕPPE AINEKAVA Õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes sisemist kuulmist, intonatsiooni täpsust, lauluoskust, muusikalist kirjaoskust, an SOLFEDŽO SÜVAÕPPE AINEKAVA Õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes sisemist kuulmist, intonatsiooni täpsust, lauluoskust, muusikalist kirjaoskust, analüüsivõimet. Aine õpetamise käigus tuleks arendada

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz singing) Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2

Rohkem

akordion_uldope

akordion_uldope AKORDION ÜLDÕPPE AINEKAVA Õppeained Üldõpe I õ/a II õ/a III õ/a IV õ/a V õ/a VI õ/a VII õ/a noorem aste vanem aste Põhipill 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 solfedžo 2 2 2 2 2 2 2 muusikalugu 1 1 1 1 Õpetuse

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

MUUSIKA AINEKAVA 4. KLASSILE LAULMINE ÕPITULEMUSED 1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta int

MUUSIKA AINEKAVA 4. KLASSILE LAULMINE ÕPITULEMUSED 1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta int MUUSIKA AINEKAVA 4. KLASSILE LAULMINE 1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; 2) on teadlik häälehoiu vajadusest;

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

kitarr_uldope

kitarr_uldope KITARRI ERIALA ÜLDÕPE Õppeained Üldõpe I õ/a II õ/a III õ/a IV õ/a V õ/a VI õ/a VII õ/a noorem aste vanem aste Põhipill 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 solfedžo 2 2 2 2 2 2 2 muusikalugu 1 1 1 1 I ÕPPEAASTA

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

klaver_pohiope

klaver_pohiope KLAVERI PÕHIÕPPE ÕPPEKAVA. Õppeained Eelõpe Põhiõpe Lisaõpe* I õ/a II õ/a I õ/a II õ/a III õ/a IV õ/a V õ/a VI õ/a VII õ/a I õ/a II õ/a noorem aste vanem aste Põhipill 2* 2* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 solfedžo

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava Ainar Toit KUMMARDUS JOE PASSILE Loov-praktilise lõputöö teoreetiline os

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava Ainar Toit KUMMARDUS JOE PASSILE Loov-praktilise lõputöö teoreetiline os TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava Ainar Toit KUMMARDUS JOE PASSILE Loov-praktilise lõputöö teoreetiline osa Juhendaja: jazzmuusika dotsent, Raul Sööt Kaitsmisele

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

PPEKAVA AKORDION A

PPEKAVA AKORDION A PÕHIÕPPE ÕPPEKAVA AKORDION 1. ÜLDOSA Akordioni põhiõppe õppekava eesmärgiks on anda õpilasele muusikalist põhiharidust, kusjuures põhiaineks on instrumendiõpe - akordion. Lisaks põhiainele läbib õpilane

Rohkem

EESTI MUUSIKA JA TEATRIAKADEEMIA JA TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikapedagoogika ühisõppekava Vesta Voltein VOKAALIMPROVISATSIOONI ÕPE

EESTI MUUSIKA JA TEATRIAKADEEMIA JA TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikapedagoogika ühisõppekava Vesta Voltein VOKAALIMPROVISATSIOONI ÕPE EESTI MUUSIKA JA TEATRIAKADEEMIA JA TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikapedagoogika ühisõppekava Vesta Voltein VOKAALIMPROVISATSIOONI ÕPETAMISEST ALGAJATELE EESTI HUVIKOOLIDE LAULU ERIALA

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Microsoft Word - VASKPILLIDE TAVAÃŁPPE ÃŁPPEKAVA

Microsoft Word - VASKPILLIDE TAVAÃŁPPE ÃŁPPEKAVA VASKPILLIDE TAVAÕPPE ÕPPEKAVA 1. ÜLDOSA Valga Muusikakooli eesmärgiks vastavalt põhimäärusele on muusikaalase hariduse omandamise võimaluste loomine ja noore toetamine tema kujunemisel hästi toimetulevaks

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

JANI_MAGISTRITOO_6aprill

JANI_MAGISTRITOO_6aprill TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Muusikaõpetaja õppekava Jan Viileberg VIDEOTOE KASUTAMISE TULEMUSLIKKUS IMPROVISATSIOONI ALGÕPPES KITARRIL Magistritöö Juhendajad: vanemteadur Äli

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

KLAVER

KLAVER HUVIÕPPE ÕPPEKAVA KLAVER 1. ÜLDOSA KLAVERI huviõppe õppekava eesmärgiks on anda õpilasele muusikalist haridust, kusjuures põhiaineks on instrumendiõpe - klaver. Lisaks põhiainele läbib õpilane toetavad

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Teadmistepõhine ehitus 2019 (23.04.2019) RÄÄGIME BIM-IST ÕPPIMISE JA ÕPETAMISE VAATEVINKLIST Raido Puust, MSc, PhD professor (ehitusinfo modelleerimine) raido.puust@taltech.ee ÜLEVAADE Ehitusinfo modelleerimisest

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laul Musician Õppekava kood EHI

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laul Musician Õppekava kood EHI GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laul Musician Õppekava kood EHIS-es 181557 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

PPEKAVA

PPEKAVA PÕHIÕPPE ÕPPEKAVA SAKSOFON 1. ÜLDOSA Saksofoni põhiõppe õppekava eesmärgiks on anda õpilasele muusikalist põhiharidust, kusjuures põhiaineks on instrumendiõpe - saksofon. Lisaks põhiainele läbib õpilane

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Andrus Kallastu Muusikaliste parameetrite mudel helilooja töövahendina Tallinn Tropus De profundis

Microsoft PowerPoint - Andrus Kallastu Muusikaliste parameetrite mudel helilooja töövahendina Tallinn Tropus De profundis Andrus Kallastu Muusikaliste parameetrite mudeli rakendamisest teose Tropus De profundis näitel Doktoritöö juhendajad Kerri Kotta ja Helena Tulve Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Doktoritöö Muusikaliste

Rohkem

Karel Kasak - lõputöö ver2

Karel Kasak - lõputöö ver2 TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava Karel Kasak MINU SOUNDID JA STANDARDID Loov-praktilise lõputöö teoreetiline osa Juhendaja: dotsent Raul Sööt Viljandi 2011

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

KEHTESTATUD direktori 16. oktoobri 2012 käskkirjaga nr 1-1/10 PILLIÕPPE OSAKOND AKORDION Õppeaine üldeesmärgid Õpilaste loomevõimete ja pillivaldamise

KEHTESTATUD direktori 16. oktoobri 2012 käskkirjaga nr 1-1/10 PILLIÕPPE OSAKOND AKORDION Õppeaine üldeesmärgid Õpilaste loomevõimete ja pillivaldamise KEHTESTATUD direktori 16. oktoobri 2012 käskkirjaga nr 1-1/10 PILLIÕPPE OSAKOND AKORDION Õppeaine üldeesmärgid Õpilaste loomevõimete ja pillivaldamise oskuste sihipärane arendamine. Muusikaalaseks kutseõppeks

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Õppeaine: Muusikaõpetus V klass, II kooliaste Õpetaja: Kristiina Rebane Õppeaasta: 2016/2017, I ja II poolaasta Õppekava: põhikooli riiklik õppekava K

Õppeaine: Muusikaõpetus V klass, II kooliaste Õpetaja: Kristiina Rebane Õppeaasta: 2016/2017, I ja II poolaasta Õppekava: põhikooli riiklik õppekava K Õppeaine: Muusikaõpetus V klass, II kooliaste Õpetaja: Kristiina Rebane Õppeaasta: 2016/2017, I ja II poolaasta Õppekava: põhikooli riiklik õppekava Kestvus: 1 tund nädalas, 35 tundi aastas Õppekirjandus

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem