Toetuste andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Tööturu vajadustele vastava kutseja kõrghariduse arendamine (edaspidi PRÕM) elluviimiseks

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Toetuste andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Tööturu vajadustele vastava kutseja kõrghariduse arendamine (edaspidi PRÕM) elluviimiseks"

Väljavõte

1 Lisa 1 KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja teadusministri 5. augusti a käskkirja nr 316 Toetuste andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine elluviimiseks muutmine Toetuste andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Tööturu vajadustele vastava kutseja kõrghariduse arendamine (edaspidi PRÕM) elluviimiseks Sisukord 1. Reguleerimisala 2 2. Rakendusasutus ja üksus 2 3. Elluviija ja partner(id) 2 4. Juhtimine 2 5. Tegevuste abikõlblikkuse periood 3 6. Mõisted 3 7. Toetuse andmise eesmärk 3 8. Toetatavad tegevused 4 9. Sihtgrupid Tulemused Tulemus- ja väljundnäitajad Tegevuste eelarve Kulude abikõlblikkus Toetuse maksmise tingimused ja kord Elluviija ja partneri kohustused Tegevuste elluviimise aruandlus ESFi tegevustes osalejate andmekorje nõuded tegevuste elluviimisel ja aruandlusel Tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmine Finantskorrektsiooni mõju tegevuste eelarvele Dokumentide säilitamine 19

2 1. Reguleerimisala PRÕMi tegevusi viiakse ellu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetse suuna nr. 1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärgi nr. 5 Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust meetme Õppe seostamine tööturu vajadustega tegevuse Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine eesmärkide elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks. 2. Rakendusasutus ja -üksus Toetusskeemi rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi rakendusasutus) ja rakendusüksus SA Innove struktuuritoetuste agentuur (edaspidi rakendusüksus). 3. Elluviija ja partner(id) Käesoleva käskkirja punktis 8 nimetatud toetatavate tegevuste elluviija on SA Innove hariduse agentuur (edaspidi elluviija). Partnerid osalevad toetatavate tegevuste elluviimises vastavalt alljärgnevale tabelile. Partner TOETATAV T E G E V U S Tartu Ülikool X X Tallinna Ülikool X X Tallinna Tehnikaülikool X Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor X Eesti Tööandjate Keskliit X Kutseõppeasutused, kes omavad õppe läbiviimise X X X X õigust 1 Kõrgkoolid, kes omavad õppe läbiviimise õigust 2 X X X 4. Juhtimine 4.1. PRÕMil on juhtnõukogu, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse, kutsehariduse, õpetaja- ja keeleosakonna ning tööandjate keskorganisatsiooni ja elluviija esindajad. Juhtnõukogu koosseis ja töökord kinnitatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga Juhtnõukogu ülesandeks on: kooskõlastada PRÕMi iga-aastane tegevuskava, sh koolituskava ja eelarve; kooskõlastada PRÕMi iga-aastased seirearuanded; seisuga omavad õppe läbiviimise õigust järgmised kutseõppeasutused: Eesti Merekool, G. Otsa nim Tallinna Muusikakool, H. Elleri nim Tartu Muusikakool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Hiiumaa Ametikool, Ida- Virumaa Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Kehtna Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Luua Metsanduskool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Räpina Aianduskool, Tallinna Balletikool, Tallinna Ehituskool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Majanduskool, Tallinna Polütehnikum, Tallinna Tööstushariduskeskus, Tartu Kunstikool, Viljandi Kutseõppekeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Võrumaa Kutseharidusekeskus, Tallinna Kopli Ametikool, Tartu Kutsehariduskeskus, Väike-Maarja Õppekeskus, Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Juuksurite Erakool "Maridel", M. I. Massaažikool, Pärnu Saksa Tehnoloogiakool seisuga omavad õppe läbiviimise õigust järgmised kõrgkoolid: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Estonian Business School, Arvutikolledž, EELK Usuteaduse Instituut, Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar, Euroakadeemia, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti EKB Liit Kõrgem Usuteaduslik Seminar, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Sisekaitseakadeemia, Eesti Lennuakadeemia, Lääne- Viru Rakenduskõrgkool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Kõrgem Kunstikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

3 kinnitada õppekavade nimekiri, mille raames saavad õppurid sõidu- ja majutustoetust; kooskõlastada PRÕMi elluviimisega seotud toetatavate tegevuste 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7 ja 8.8 raames läbiviidavate hangete plaan, mis sisaldab hankeid eeldatava maksumusega alates eurost ilma käibemaksuta; nimetada hangete plaanis olevad hanked, mille tehnilised kirjeldused tuleb kooskõlastada juhtnõukoguga ja mille hindamiskomisjoni soovib juhtnõukogu esitada eksperdid; kooskõlastada punktis nimetatud hangete tehnilised kirjeldused; nimetada vajadusel eksperdid hangete hindamiskomisjonidesse; kooskõlastada toetatavate tegevuste elluviimisega seotud korrad; teha elluviijale kooskõlas PRÕMi eesmärkidega ettepanekuid tegevuskava muutmiseks PRÕMi elluviimisega seotud rakendamise korrad kinnitab elluviija. 5. Tegevuste abikõlblikkuse periood 5.1. Toetatavate tegevuste , 8.7 ja 8.8 abikõlblikkuse periood on kuni Toetatava tegevuse 8.6 abikõlblikkuse periood on kuni Toetatavaid tegevusi viiakse ellu kogu abikõlblikkuse perioodi vältel. Ühikuhindade alusel rahastatavad tegevused on abikõlblikud alates vastava sisulise muudatuse tegemisest konkreetse ühikuhinna osas toetuse andmise tingimustes. Koolituste ja seminaride ühikuhinnad on kehtestatud nr 312 haridus- ja teadusministri käskkirjaga Ühikuhindade kehtestamine struktuurivahendite perioodi meetmetele. 6. Mõisted 6.1. Koolitus ehk täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus (Täiskasvanute koolituse seadus 1 lg 4). Tööalane koolitus võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet kas töökohas või koolitusasutuses. Tööalase koolituse läbimist tõendab tunnistus või tõend. Koolituse õppekava ja koolitusel osalemist tõendavad dokumendid peavad vastama Täienduskoolituse standardis kehtestatud nõuetele Õppeasutus PRÕMi kontekstis on kutse- ja kõrghariduse tasemel õpet pakkuv haridusasutus, st kutseõppeasutus, rakenduskõrgkool ja ülikool Õppur on PRÕMi kontekstis kõrghariduse 1. ja 2. astme üliõpilane ja kutseõppe tasemeõppe õpilane Kutseõpingud on õpetajakoolituse koostisosa, mille eesmärgiks on kutsestandardis kirjeldatud kutsealaste teadmiste ja oskuste omandamine õppija poolt. Kutseõpingud sisaldavad vähemalt 10 töönädalat juhendatud praktikat (Vabariigi Valitsuse määrus nr 381 Õpetajate koolituse raamnõuded 8) Töökohapõhine õpe on tasemeõppe õppevorm, mille puhul õpe ettevõttes või asutuses moodustab kõrgharidustasemel üle poole õppekava mahust, kutsehariduse tasemel vähemalt 2/3 õppekava mahust. 7. Toetuse andmise eesmärk 7.1. Praktikakorralduse süsteem toimib, on heal tasemel ning praktika ja praktiline õppetöö on tavapärane osa õppetegevusest;

4 7.2. õppeasutused, õppurid ja tööandjad väärtustavad praktika vajadust ja toetavad õpiväljundite saavutamist praktikal; 7.3. töökohapõhise õppe süsteem on hästi toimiv ja jätkusuutlik; 7.4. tööandjaid on kaasatud nende vajadustest lähtuvate õppekavade elluviimisesse ja neil on täiendavad võimalused sobiva tööjõu koolitamiseks; 7.5. noortele ja täiskasvanutele (sh madala haridustasemega) on loodud rohkem paindlikke, valikuid võimaldavaid ja sobivaid õppevorme vajaliku kvalifikatsiooni omandamiseks, eesmärgiga tagada sujuvam üleminek tööellu; 7.6. põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajate ning täiskasvanute (sh lapsevanemate) teadlikkus kutseõppe võimalustest sh töökohapõhisest õppest ja erialavalikutest on kasvanud. Üldhariduskoolide õpilaste ja õpetajate seas ning Eesti elanikkonnas laiemalt on kujunenud positiivne hoiak kutsehariduse suhtes; 7.7. kutse- ja kõrgharidusõppureil, sõltumata emakeelest, on võrdsed võimalused hariduse omandamiseks ja tööturul toimetulekuks. 8. Toetatavad tegevused 8.1. Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides Toetatakse praktika ja töökohapõhise õppe korralduse arendustegevusi, sh õppeasutuste praktika- ja töökohapõhise õppe koordinaatorite ning praktikajuhendajate koostööd; juhendmaterjalide, kutsehariduse praktika tulemuslikkuse kriteeriumite ja praktika hea tava väljatöötamist; vajadusel ka õigusaktide muudatusettepanekute väljatöötamist; samuti parimate praktikate levitamist, üksteiselt õppimist ja erinevate haridustasemete vahelist koostööd. Kuna töökohapõhine õpe toimib täna hästi kutsehariduses suurtes ettevõtetes, siis tegevuse raames töötatakse välja töökohapõhise õppe rakendusmudelid erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetele ning põhimõtted töökohapõhise õppe võimaldamiseks kõrghariduses. Töötatakse välja töökohapõhise õppe kvaliteedi tagamise (sh hindamise) põhimõtted. Arendustegevustesse kaasatakse eksperte ja tööandjate esindajaid. Korraldatakse koolitusi praktika ja töökohapõhise õppe koordinaatoritele, õppeasutusepoolsetele praktikajuhendajatele ja õppetegevuse eest vastutavatele töötajatele. Koolituste korraldamise eesmärgiks on praktika ja töökohapõhise õppe hea tava juurutamine, õppurite toetamise ja nõustamise parendamine, praktika olulisuse ja tulemuslikkuse suurendamine õppekavades ning välisüliõpilastele praktika võimaluste loomisele kaasaaitamine. Koolituste ja seminaride korraldamise kulud hüvitatakse ühikuhinna alusel (ühe osaleja ühe akadeemilise tunni ühikuhinna alusel). Praktika ja töökohapõhise õppe didaktikaalaseid koolitusi viivad läbi Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli didaktikakeskused, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ning Tallinna Tehnikaülikooli inseneripedagoogika keskus Praktilise õppe tähtsustamine Tegevuse raames suurendatakse erinevate huvipoolte, eelkõige tööandjate teadlikkust praktika ja töökohapõhise õppe olemustest ja võimalustest. Sealhulgas teavitatakse tööandjaid välisüliõpilastele praktika pakkumise võimalustest ja vahendatakse välisüliõpilastele praktikakohtade pakkumist Eestis. Tunnustatakse parimaid praktika ja

5 töökohapõhise õppe pakkujaid. Teavitustegevuste raames tehakse koostööd erialaliitudega. Tegevus sisaldab erinevaid infoüritusi, info- ja reklaammaterjalide koostamist ja levitamist, artiklite, pressiteadete kirjutamist ja avaldamist ning meediaga suhtlemist, töökohapõhise õppe ja praktikaga seotud edulugude kaardistamist ja kajastamist. Tegevust viib ellu Eesti Tööandjate Keskliit Praktika ja töökohapõhise õppe monitoorimine ja uuringute läbiviimine Tegevuse raames uuritakse tööandjate ootuseid ja rahulolu praktika ja töökohapõhise õppega. Töökohapõhise õppe uuringute raames analüüsitakse töökohapõhise õppe läbiviimise maksumust ettevõtetes ja õppeasutustes ning tööandjaid motiveerivaid mehhanisme töökohapõhise õppe rakendamiseks. Samuti seiratakse praktika ja töökohapõhise õppe olukorda ja arenguid aastal viiakse läbi kordusuuring (eelnevad 2008 ja 2013) kutsehariduse maine kohta, mille raames uuritakse nii Eesti täiskasvanud elanikkonna kui ka eraldi üldhariduskoolide õpilaste ja õpetajate teadlikkust kutseõppe võimalustest ja hoiakuid kutsehariduse ja kutsehariduslikku ettevalmistust nõudvate ametite suhtes. Jälgitakse töökohapõhise õppe rahvusvahelisi arengutrende ja kogemusi ning vajadusel kasutatakse (tellitakse) ekspertiise Eesti töökohapõhise õppe mudeli arendamiseks Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine õpilastele ja üliõpilastele Tegevuse raames piloteeritakse õppuritele praktikaga kaasnevate täiendavate kulude katmist juhtnõukogu poolt kinnitatud õppekavadel. Õppekavade valikul lähtutakse eesmärgist toetada majanduse kasvuvaldkondade arendamist ning laiendada regionaalselt õpetatavate ja riigile oluliste erialade praktikabaaside võrku. Majanduse kasvuvaldkondade ja tervishoiu valdkondade õppuritele suunatakse 75% sõidu- ja majutustoetuste eelarvest. Samuti toetatakse Ida-Virumaal asuvate õppeasutuste ja vene õppekeelega õppeasutuste õppuritele praktika võimaldamist eestikeelses töökeskkonnas. Toetatavate õppekavade nimekiri kinnitatakse iga-aastaselt juhtnõukogu poolt. Tegevuse raames toetatakse väljaspool õppuri elukoha (rahvastikuregistri järgne elukoht) või õppeasutuse (sh ühiselamu, õpilaskodu) asukoha maakonda praktikale suunduvat õppurit sõidu- ja majutustoetuse maksmisega. Tegevuse raames ei toetata praktika sooritamist Tallinna ega Tartu linnas. Sõidu- ja majutustoetust makstakse ühikuhinnana, võttes aluseks tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (RT I 2005, 54, 430) 37 lõigetes 2 ja 5 sätestatud sõidu- ja majutustoetuse maksmise põhimõtted ja määra. Sõidu- ja majutustoetust makstakse õppurile praktikapäeva eest õppeaastas praktika toimumise koha ja õppuri elukoha või õppeasutuse asukoha vahelise vahemaa ning sõiduja majutustoetuse kilomeetri määra alusel, kuid mitte rohkem kui sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär päevas. Sõidu- ja majutustoetust arvestatakse praktika toimumise koha ja õppuri elukoha või õppeasutuse asukoha vahelise lühema kahekordse vahemaa alusel. Sõidu ja majutustoetuse väljamaksmise aluseks on õppeasutuse tõend praktika läbimise kohta. Sõidu- ja majutustoetust maksab õppurile õppeasutus, kes peab toetuselt kinni ka

6 tulumaksu. Sõidu- ja majutustoetusi ei maksta töökohapõhise õppe vormis (toetatav tegevus 8.6) õppivatele õpilastele. Õppuritele sõidu- ja majutustoetuse edasise maksmise vajadust ja mahtu selgitatakse hindamise käigus aastal Õpetajakoolituse praktika arendamine Tegevuse eesmärgiks on teoreetiliste ning praktiliste õppeainete tihedam lõimimine õpetajakoolituses ning ülikoolide ja teiste õppeasutuste koostöö tugevdamine. Tegevuse raames toetatakse ülikoolide ja praktikaasutuste (koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused) koostööd ja ühise praktikakogukonna arengut. Praktikakogukondadesse kaasatakse kutseõpinguid läbiviivad õppejõud ja praktikaasutuste praktikajuhendajad. Organiseeritakse praktikakogukonda arendavaid üritusi, mis toetavad vastastikust õppimist. Toimuvad regulaarsed praktikaasutuste- ja ülikoolimeeskondade ühisseminarid, koosolekud, õpitoad, infotunnid jms, luuakse või tellitakse praktika- ja korralduslike materjale. Toetatakse heade kogemuste jagamist, uute praktikakogukondade teket ja nende liikmete koolitamist. Koolituste ja seminaride korralduskulud hüvitatakse ühikuhinna alusel (ühe osaleja ühe akadeemilise tunni ühikuhinna alusel). Toetatakse praktikaasutusi, eesmärgiga suurendada nende vastutust üliõpilaste kutseõpingute, sh kvaliteetselt juhendatud praktika läbiviimisel. Õpetajakoolituse üliõpilasel on praktikakogukonnas kindel tugiisik kogu kutseõpingute läbimise ajaks. Tugiisik toetab üliõpilase professionaalset arengut ja aitab õppijal tunda end praktikakogukonda kuuluvana. Tegevuse raames makstakse tugisikutele tasu ülikooli ja praktikaasutusega sõlmitud lepingu alusel. Õpetajakoolituse üliõpilase praktika toimub erinevates praktikaasutustes selleks, et saada mitmekesine koolikogemus. Toetatavate õppekavade nimekiri kinnitatakse iga-aastaselt juhtnõukogu poolt. Toetatakse väljaspool õpetajakoolituse üliõpilase elukoha (rahvastikuregistri järgne elukoht) või ülikooli (sh ühiselamu, õpilaskodu) asukoha maakonda praktikale suunduvat üliõpilase sõidu- ja majutustoetuse maksmisega. Tegevuse raames ei toetata praktika sooritamist Tallinna ega Tartu linnas. Sõidu- ja majutustoetust makstakse ühikuhinnana, võttes aluseks tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (RT I 2005, 54, 430) 37 lõigetes 2 ja 5 sätestatud sõidu- ja majutustoetuse maksmise põhimõtted ja määra. Sõidu- ja majutustoetust makstakse üliõpilasele praktikapäeva eest õppeaastas praktika toimumise koha ja üliõpilase elukoha või õppeasutuse asukoha vahelise vahemaa ning sõidu- ja majutustoetuse kilomeetri määra alusel, kuid mitte rohkem kui sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär päevas. Sõidu- ja majutustoetust arvestatakse praktika toimumise koha ja üliõpilase elukoha või

7 õppeasutuse asukoha vahelise lühema kahekordse vahemaa alusel. Sõidu ja majutustoetuse väljamaksmise aluseks on ülikooli tõend praktika läbimise kohta. Sõidu- ja majutustoetust maksab üliõpilasele ülikool, kes peab toetuselt kinni ka tulumaksu. Ülikooli poolsetele õpetajakoolituse praktika juhendajatele hüvitatakse lähetuskulud üliõpilase õpetajakoolituse kõikide praktikaliikide külastamiseks ja vaatlemiseks vastavalt kõrgkoolis kehtestatud lähetuste korrale. Õpetajakoolituse praktika tegevuste läbiviimisel lähtutakse ESF programmi Eduko raames väljatöötatud praktika korraldamise põhimõtetest, mis sisalduvad dokumendis Õpetajakoolituse praktika arendamine ülikoolides Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine Täiendavate õppekohtade loomise eesmärk on suurendada töökohapõhises õppes õppijate arvu ja piloteerida erinevaid töökohapõhise õppe rakendusmudeleid nii kutse-, kui ka võimalusel kõrgkoolides. Töökohapõhises õppes õppivatele õpilastele makstakse õppe-, sõidu- ja koolilõuna toetusi. Täiendavaid töökohapõhiseid õppekohti tellitakse lisaks riikliku koolitustellimuse (RKT) raames tellitavatele õppekohtadele. Tegevuse raames luuakse täiendavad õppimisvõimalused kokku 4200 (2020. aasta eesmärk 7200) töökohapõhises õppes osalejale. Eesmärgiks on, et vähemalt 75% alustanud õppijatest (2018. a 3150 ja a õpilast) omandab tööturu vajadustele vastava kvalifikatsiooni. Töökohapõhine õpe on tasemeõpe, mis lõppeb kutseeksamiga (töökohapõhise õppe õpilane peab saama kutse või osakutse) või koolieksamiga (kui puudub kutseeksami sooritamise võimalus). 40% koolituskohtadest on planeeritud põhihariduseta või põhiharidusega erialase kvalifikatsioonita noortele ja täiskasvanutele. Õppekohad luuakse kutseõppeasutustesse vastavalt tööandjate tegelikele vajadustele ja valmisolekule uute või olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks. Töökohapõhise õppe laiendamiseks piloteeritakse kutsekeskharidusõppe läbiviimist töökohapõhise õppe vormis. Töökohapõhise õppe rakendamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri määrusest nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise kord. Täiendavaid õppekohti kutseõppeasutustes finantseeritakse Vabariigi Valitsuse määruse nr 28 Kutseõppe rahastamise põhimõtted ja komponendid ning nende rakendamise tingimused ja kord 3 alusel. Täiendava õppekoha maksumus (õppes osalenute arv) hüvitatakse kutseõppeasutusele ühikuhinnana ja maksmise aluseks on RKT komisjoni protokoll, direktori käskkirja koopia õpilaskandidaatide kooli õpilaste nimekirja kandmiseks ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) väljavõte. Lähtuvalt kutseõppeasutuste seadusest tuleb tasemeõppe õppijate (nii riikliku kui ka PRÕMi koolitustellimuse) andmed kanda EHISesse. EHISes on koolitustellimused eristatud erineva rahastamisallika alusel. Kutseõppeasutus peab tagama ettevõtete poolsete juhendajate tasu, mis on 15-50% riikliku koolitustellimuse koolituskoha maksumusest, välja arvatud erandjuhtudel, kui ettevõte loobub tasust. Töökohapõhise õppe kutseõppe õpilastele makstakse õppe-, sõidu- ja koolilõuna toetusi samadel alustel kui riigieelarvelistel koolituskohtadel õppijatele. Õppetoetuse, st põhitoetuse maksmisel lähtutakse õppetoetuste ja õppelaenu seadusest ( ) ja antud kutseõppeasutuses kehtestatud õppetoetuste maksmise korrast (eeskirjast). Sõidutoetusi makstakse marsruudil kutseõppeasutus kodu kutseõppeasutus, sõidutoetuse maksmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse määrusest nr 267 Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord ja antud kutseõppeasutuses 3 Kättesaadav: df

8 kehtestatud õpilaste sõidukulude hüvitamise korrast (eeskirjast). Koolilõuna toetus tagatakse keskhariduseta kuni 20-aastastele õpilastele ja koolilõuna toetuse eraldamisel lähtutakse kutseõppeasutuse seadusest ( ), Vabariigi Valitsuse määrusest nr 124 Koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta ning koolilõuna toetuse jaotamise kord kutseõppeasutuses, haridus- ja teadusministri määrusest nr 28 Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord ja kutseõppeasutuses kehtestatud koolilõuna maksmise korrast (eeskirjast). Maksmise aluseks on kutseõppeasutuse ametlik otsus (käskkiri, protokoll). Toetused maksab õpilasele välja kutseõppeasutus. Kutseõppeasutustel on võimalus koostöös ettevõtetega esitada kuni neli korda aastas kindlaksmääratud tähtaegadel RKT komisjonile ettepanek töökohapõhise õppe koolituskohtade loomiseks. Tegevuse raames piloteeritakse erinevaid töökohapõhise õppe rakendusmudeleid nii kutse- kui ka kõrgkoolides. Piloteeritavad rakendusmudelid (sh erineva suurusega ettevõtetele ja kõrgharidusele) ja piloteerimise põhimõtted töötatakse välja toetatava tegevuse 8.1 raames. Piloteerimises osalevad õppeasutused kinnitab programmi juhtnõukogu. Kõrghariduses piloteeritakse töökohapõhist õpet kõrghariduse esimesel ja teisel astmel valitud õppekavagruppides. Töökohapõhise õppe eesmärgiks on õppetöö läbiviimisesse enam kaasata tööandjaid, et õpe vastaks enam töömaailma vajadustele ning motiveerida üliõpilasi ühildama õppetööd samaaegse töötamisega õpitaval erialal. Kõrghariduses töökohapõhise õppe piloteerimise tulemusena on võimalik hinnata kehtivate õppekorralduslike regulatsioonide sobivust uudse õppevormi rakendamisel. Kõrgkoolid loovad töökohapõhise õppe õppekohad täiendavalt lisaks tavapärasele üliõpilaste vastuvõtule. Kõrgharidusõppe õppekulude hüvitamine töökohapõhises õppes toimub semestri lõppedes üliõpilase kohta kehtestatud õppekulude hüvitamise ühikuhinna alusel vastavas õppekavagrupis. Töökohapõhise õppe paremaks korraldamiseks toetatakse õppeasutuste ja tööandjate koostööd. Selleks luuakse kutseõppeasutustesse ja töökohapõhist õpet piloteerivatesse kõrgkoolidesse ettevõtetega koostöö koordinaatorite ametikohad. Koordinaatori töö hõlmab koostööd piirkonna/valdkonna ettevõtjatega uute partnerite leidmiseks, koostöövõrgustike loomist, õppekavaalases arendustöös osalemist, töökohapõhise õppe läbiviimisega seotud korralduslike küsimuste lahendamist, potentsiaalsete töökohapõhise õppe õppurite (õpipoiste) väljaselgitamist ja õppesse toomist ja PRÕMi rakendamisega seotud lisaaruandlust Kutsehariduse maine tõstmine Tegevuse eesmärgiks on suurendada põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajate ning täiskasvanud elanikkonna (sh lapsevanemate) teadlikkust kutseõppe eelistest, võimalustest ja erialavalikutest ning kujundada Eesti elanikkonnas ja eriti üldhariduskoolide õpilaste ja nende vanemate ning õpetajate seas positiivne hoiak kutsehariduse suhtes. Teavitustegevustesse on vajalik kaasata senisest enam tööandjaid, et pakutav info vastaks tööturu reaalsele olukorrale ning hõlmaks tööandjate ootusi kutseharidusele. Töökohapõhise õppe laiendamiseks tehakse teavitustööd potentsiaalsete õpilaste suunal töökohapõhise õppe olemusest ja võimalustest. Teavitustöö korraldamiseks töötatakse välja kommunikatsiooniplaan, toimub selle elluviimine ja pidev uuendamine. Tegevused sisaldavad erinevaid infoüritusi, info- ja reklaammaterjalide koostamist ja levitamist, artiklite, pressiteadete kirjutamist ja avaldamist ning meediaga suhtlemist, töökohapõhise

9 õppega seotud edulugude kaardistamist ja kajastamist, kesksete teavitustegevuste koordineerimist. Uute õppijate värbamiseks tehakse koostööd Töötukassa, Rajaleidja keskuste, kutseliitude, kohalike omavalitsuste ja muude institutsioonidega sihtrühmade väljaselgitamiseks ja õppesse suunamiseks. Kutsehariduse maine tõstmise raames tutvustatakse ja populariseeritakse kutseõppe võimalusi ja erinevaid erialasid. Potentsiaalsete õpilaste teadlikkuse suurendamiseks kutseõppe võimalustest koondatakse ja levitatakse infot kutseõppe õppimisvõimaluste kohta sihtrühmadele sobivates kanalites, sh erinevates veebikeskkondades, kavandatakse ja viiakse ellu kutseharidust populariseerivad kampaaniad (sh sotsiaalmeedias) ja üritused, valmistatakse ette sihtrühmadele sobivas formaadis infomaterjalid ning meediakajastused. Positiivsete hoiakute kujundamiseks kajastatakse olulisi kutseharidussüsteemi uudiseid ja sündmusi ning kutseõppe õpilaste ja vilistlaste edulugusid. Teavitustegevuste kavandamisel arvestatakse erinevate kutseõppe sihtrühmadega (sh erivajadusega õpilased, vene emakeelega õpilased, täiskasvanud õppijad). Erialade ja õppimisvõimaluste tutvustamisel välditakse soolisi stereotüüpe. Töö ja meisterlikkuse väärtustamiseks, kutseõppe ja edukate õpilaste esiletõstmiseks ning kutseõppes pakutavate erialade tutvustamiseks korraldatakse kutsemeistrivõistlusi. Tegevuste elluviimisel lähtutakse kutsemeistrivõistluste senise korralduse analüüsist ja kutsemeistrivõistluste süsteemi arendamise kavast. Regulaarselt toimub kutsehariduse suurüritus Noor Meister, mis koondab vähemalt 24 erineva eriala kutsemeistrivõistlused; lisaks korraldatakse eraldiseisvaid üleriigilisi kutsemeistrivõistlusi erialadel, mis Noore Meistri võistlusprogrammi ei mahu. Senisest enam panustatakse kutsemeistrivõistluste puhul tööandjate ja üldhariduskoolide õpilaste kaasamisele. Kutseõppeasutuste teavitustegevuste kvaliteedi tõhustamiseks pakutakse kutseõppeasutustele individuaalset nõustamist ja tuge kommunikatsioonistrateegia koostamisel. Toetatakse koolidevahelist parimate praktikate jagamist, tagatakse regulaarne infovahetus ning korraldatakse täienduskoolitusi. Lisaks toetatakse kutseõppeasutuste tegevusi kutseõppe populariseerimisel ja kutseõppes õpetavate erialade tutvustamisel, et suurendada potentsiaalsetes õpilastes (eelkõige üldhariduskoolide õpilastes) huvi kutseõppes õppimise vastu ning toetada kutsehariduse positiivse maine kujundamist Eesti ühiskonnas. Eelistatud on uuenduslikud ja originaalsed üldhariduskoolide õpilasi, õpetajaid ning lapsevanemaid kaasavad tegevused, mida viiakse ellu koostöös teiste organisatsioonidega (sh üldhariduskoolid, teised kutseõppeasutused, Rajaleidja keskused, huvikoolid, tööandjad, erialaliidud, kolmanda sektori organisatsioonid, huvikoolid, tööandjate katusorganisatsioonid või muud teemakohased organisatsioonid) Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses Tööturu vajadustega arvestamiseks tuleb kutse- ja kõrghariduses oluliselt rohkem tähelepanu pöörata võtmepädevuste, sh keelteoskuse arendamisele. Tegevuse 8.8. alategevused toetavad kutse- ja kõrghariduse õppurite akadeemilise ja erialase eesti keele ning võõrkeelte õpet, kutseõppeasutuste juhtide ja personali nõustamist mitmekeelse ja - kultuurilise õpikeskkonnaga toimetulekul. Tegevuse kutsehariduse õppurite täiendav üld- ja erialase eesti keele kui teise keele õpe raames korraldatakse kutseõppeasutuste vajaduste alusel vastavalt õppijate vajadustele täiendavat eesti keele õpet eesti keelest erineva emakeelega õppuritele, sh neile kes õpivad venekeelsetes õpperühmades. Tegevusega toetatakse kutsekeskharidusõppes eesti õppekeelele üleminekut. Vajadusi aitavad kaardistada põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele eksamite tulemused ning kutsestandardites kehtestatud keelenõuded. Keeleõpet võib korraldada praktilise töö ja praktika käigus eestikeelses keskkonnas, nt eesti

10 õppekeelega kutseõppeasutuses, lisatundide, kursustena ning tunnivälise tegevusena (õpilasvahetused, kultuuriprogrammid, õppekäigud jne) või kombineeritud õppena. Eelistatud on mitteformaalne keeleõpe erialase keelele ja praktikakeskkonnas. Keeleõppe prioriteedid kinnitab PRÕMi juhtnõukogu elluviija ettepanekul. Tegevuse tulemusena paraneb õppurite eesti keele kui teise keele oskus ning nõustatud koolides on tagatud muukeelsete õpilaste (k.a. uusimmigrandid) parem toimetulek (õpetajate ja õpilaste rahulolu on suurenenud ja õpitulemused paranenud). Tegevuse kõrgharidustaseme õppurite erialase eesti keele kui teise keele õppe raames korraldatakse eesti keelest erineva emakeelega õppuritele kõrgkooliõpingute ajal erialase eesti keele täiendavat keeleõpet. Erialase eesti keele õpe loob üliõpilastele paremad võimalused praktika sooritamiseks ja tööturule sisenemiseks. Erialase eesti keele õpet korraldatakse kõrgharidustaseme õppuritele sõltumata üliõpilase varem saavutatud keeletasemest. Keeleõpet korraldavad kõrgkoolid, vastavalt üliõpilaste vajadusele. Keeleõpe võib toimuda kursusena, või kombineeritud õppena (õpilasvahetused, kultuuriprogrammid, õppekäigud jne) või talve-/suveülikoolina. Keeleõppe prioriteedid kinnitab PRÕMi juhtnõukogu elluviija ettepanekul. Tegevuse tulemusena paraneb üliõpilaste erialase eesti keele kui teise keele oskus. Alategevuse kutse- ja kõrghariduse õppurite täiendav erialaste võõrkeelte õpe raames korraldatakse kutse- ja kõrgkoolide ettepanekute alusel täiendavat erialase võõrkeele õpet, mis parandab lõpetajate konkurentsivõimet nii siseriiklikul kui ka välismaisel tööturul ning toetab muuhulgas hariduse rahvusvahelistumist ja õppurite mobiilsust. Täiendav erialase võõrkeele õpe on suunatud eelkõige kõrgharidusõppes (võõrkeele) õpetajaks õppivate ning kutsehariduses teenindusvaldkonna õppurite võõrkeele oskuse parandamiseks. Keeleõpe võib toimuda kursusena, projektina või talve-/suveülikoolina. Kursuste osaks võib olla erialakeele materjalide (eelistatult e-materjalide) väljatöötamine (nt sõnastikud vms). Kutse-ja kõrgkoolid peavad oma keeleõppe ettepanekus esitama Euroopa keelemapi eeskujul koostatud erialase võõrkeele enesehindamise lehed, mida kasutakse hindamisvahendina. Oodatud on mitteformaalne keeleõpe erialases keele- ja praktikakeskkonnas. Õppe alguses ja lõpus on õppeasutustel kohustus hinnata õppurite võõrkeele oskust. Õppeasutusel on tegevuskavade alusel võimalus teha tegevusi täiendavaks võõrkeeleõppeks. Tegevuse tulemusena paraneb õppurite erialas(t) võõrkeel(t)e oskus.

11 9. Sihtgrupid 9.1 Kõrghariduse 1. ja 2. astme üliõpilased ja kutseõppeasutuste tasemeõppe õpilased 9.2 Kutse- ja kõrghariduse tasemel õpet pakkuvad õppeasutused 9.3 Kutseõppeasutuste õpetajad, kõrgkoolide õppejõud ja teised õppetööd läbiviivad või toetavad spetsialistid 9.4 Praktika ja töökohapõhise õppega seotud tööandjad ja nende töötajad, kes juhendavad praktikante ja töökohapõhise õppe õpilasi. 9.5 Üldhariduskoolide (sh riigigümnaasiumide) õpilased ja õpetajad 9.6 Praktika ja töökohapõhise õppe arendamise ja rakendamisega seotud organisatsioonid ja nende spetsialistid. Toetatavad tegevused (p 8) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10. Tulemused Praktikakorraldus õppeasutustes on ühtlustatud, läbipaistev ja vastab praktikakorralduse osapoolte vajadustele; õppur on õpingute lõpuks saanud praktilise õppetöö ja praktika kogemuse töökeskkonnas; töökohapõhise õppe korraldus on ühtlustatud ja läbipaistev ning vastab osapoolte vajadustele; on välja töötatud ja piloteeritud töökohapõhise õppe rakendusmudelid erinevate valdkondade ja suurusega ettevõtetele; töökohapõhise õppe läbiviimisse kaasatud tööandjate arv on suurenenud; vähenenud on madala haridustasemega mitteõppivate (18-24 aastaste) ja eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute osakaal; töökohapõhises õppes õppijate arv on tõusnud ja seeläbi on õppijad omandanud tööturu vajadustele vastava kvalifikatsiooni kutsehariduse maine on paranenud; üldhariduskoolide õpilaste teadlikkus kutseõppe võimalustest on kasvanud ning põhikooli lõpetanute hulgas on tõusnud kutseõppeasutusse astujate osakaal; kutseõppe võimalusi (sh töökohapõhist õpet) puudutav info on ajakohane ja kättesaadav; kutseõppeasutuste teavitustegevused on süsteemsed ja eesmärgistatud kutseõppurite eesti keele kui teise keele oskus on paranenud ning nõustatud koolides on tagatud muukeelsete õpilaste (k.a. uusimmigrandid) parem toimetulek (õpetajate ja õpilaste rahulolu on suurenenud ja õpitulemused paranenud); üliõpilaste erialase eesti keele kui teise keele oskus on paranenud; õppurite erialas(t)e võõrkeel(t)e oskus on paranenud.

12 11. Tulemus- ja väljundnäitajad Tulemusnäitaja Tulemusnäitaja 6 Näitaja nimetus Algtase 2014 a Sihttase 2016 a Sihttase 2018 a Sihttase 2020 Selgitav teave RAKENDUSKAVA TULEMUSNÄITAJA Õpipoisiõppes 50% 5 70% 75% Andmeid kogutakse osalenutest (2013) kumulatiivselt üks edukalt lõpetanute määr 4 Tegevuse TULEMUSNÄITAJAD (VV KORRALDUSE VÄLJUNDNÄITAJAD) Praktikajuhenda mise koolitustel osalenud juhendajate arv 7 kord aastas a sihttase 75%. Allikas EHIS Ühtlasi rakenduskava väljundnäitaja. Andmeid kogutakse kumulatiivselt üks kord aastas a sihttase 5350 Tulemusnäitaja Õpipoisiõppes osalenute arv Ühtlasi rakenduskava väljundnäitaja. Andmeid kogutakse kumulatiivselt üks kord aastas. Allikas EHIS. Tulemusnäitaja 1. Väljundnäitaja Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides 2. Väljundnäitaja Praktilise õppe tähtsustamine Keeleõppe tegevustes osalenute arv Ühtlasi rakenduskava väljundnäitaja. Andmeid kogutakse kumulatiivselt üks kord aastas. 2020a sihttase 3000 Toetatavate tegevuste SPETSIIFILISED VÄLJUNDNÄITAJAD Tegevuses osalevate õppeasutuste osakaal kutsekõrgkoolidest (%) kõigist ja Parimaks praktika- ja töökohapõhise õppe pakkujaks nimetatud ettevõtete arv 0 60% 80% Andmeid kogutakse kumulatiivselt ja kord aastas aastaaruannetega Andmeid kogutakse kumulatiivselt ja kord aastas aastaaruannetega. 4 Edukas osaleja on täitund õppekava lõpetamise nõuded. 5 EHISe andmetel a seisuga on õpingud lõpetanud 50% töökohapõhise õppesse sisseastunutest. 6 Tulemusnäitajasse panustavad PRÕM ja avatud taotlusvoor. 7 Indikaatori kohta info kogumisel ja esitamisel tuleb andmed eristada soolises lõikes 8 Tulemusnäitaja on PRÕMi kontekstis. 9 Tulemusnäitaja on PRÕMi kontekstis.

13 3. Väljundnäitaja Praktika ja töökohapõhise õppe monitoorimine ja uuringute läbiviimine 4. Väljundnäitaja Sõidu ja majutustoetuste võimaldamine õpilastele ja üliõpilastele 5. Väljundnäitaja Õpetajakoolituse praktika arendamine 6. Väljundnäitaja Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine kutsehariduses 7. Väljundnäitaja Kutsehariduse maine tõstmine 8.1 Väljundnäitaja Täiendav eesti keele kui teise keele õpe kutse- ja kõrghariduses 8.2 Väljundnäitaja Täiendav võõrkeeleõpe kutse- ja kõrghariduses Valminud uuringute arv n/a Andmeid kogutakse kumulatiivselt ja kord aastas aastaaruannetega. Sõidu ja majutustoetust saanud õppurite arv sh majanduse kasvuvaldkondad e ja tervishoiu valdkonna õppurite arv Ülikoolide ja õppeasutuste vahel sõlmitud uute õpetajakoolituse praktika lepingute osakaal kõikidest õpetajakoolituse praktikalepingute st (%) Töökohapõhises õppes osalevate ettevõtete arv (ettevõtted, kes on programmi kestel töökohapõhist õpet pakkunud) Kutsemeistrivõistluste erialade arv Õppurite arv, kes osalevad täiendavas eesti keele õppes Õppurite arv, kes osalevad täiendavas võõrkeele õppes Andmeid kogutakse kumulatiivselt ja kord aastas aastaaruannetega. n/a 1200 (900) 2900 (2175) Andmeid kogutakse kumulatiivselt ja kord aastas aastaaruannetega. 0 3% 10% Andmeid kogutakse kumulatiivselt ja kord aastas aastaaruannetega Andmeid kogutakse kumulatiivselt ja kord aastas aastaaruannetega Andmeid kogutakse kumulatiivselt ja kord aastas aastaaruannetega Andmeid kogutakse kumulatiivselt ja kord aastas aastaaruannetega.

14 12. Tegevuste eelarve Tegevuste kogumaksumus on EURi, mida rahastatakse järgnevalt: Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi ESF) EURi (kuni 85 % kogumaksumusest) ja riiklik kaasfinantseering EURi (vähemalt 15% kogumaksumusest). Tulemus Praktikajuhendamise koolitustel osalenud juhendajate arv Õpipoisiõppes osalenute arv; Õpipoisiõppes osalenutest edukalt Tegevustes osalenute arv V Väljund äl ju n di nr 1 Toetatavas tegevuses osalevate õppeasutuste osakaal kõigist kutse- ja kõrgkoolidest (%) 2 Parimaks praktika- ja töökohapõhise õppe pakkujaks nimetatud ettevõtete arv 3 Valminud uuringute arv 4 Toetatud õppurite arv 5 Ülikoolide ja õppeasutuste vahel sõlmitud uute õpetajakoolituse praktika lepingute osakaal kõikidest lepingutest (%) 6 Töökohapõhises õppes osalevate ettevõtete arv (ettevõtted, kes on programmi kestel töökohapõhist õpet pakkunud) 7 Kutsemeistrivõistluste erialade arv. 8 Õppurite arv, kes osalevad täiendavas eesti keele õppes ; Õppurite arv, kes osalevad täiendavas võõrkeele õppes. Horisontaalne tegevus Teg evu se nr Tegevused Toetatavate tegevuste eelarve Sh elluviija eelarve Sh partnerite eelarve Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides sh otsene personalikulu sh muud kulud Praktilise õppe tähtsustamine sh otsene personalikulu sh muud kulud Praktika ja töökohapõhise õppe monitoorimine ja uuringute läbiviimine sh otsene personalikulu sh muud kulud Sh Sõidu ja majutustoetuste võimaldamine õpilastele ja üliõpilastele otsene personalikulu Sh muud kulud Sh Õpetajakoolituse praktika arendamine otsene personalikulu sh muud kulud Sh Sh Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine otsene personalikulu muud kulud 8.7 Kutsehariduse maine tõstmine Sh Sh 8.8 otsene personalikulu muud kulud Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses Sh otsene personalikulu Sh muud kulud otsene personalikulu (projektijuht) Kaudsed kulud kõigilt otsestelt personalikuludelt kokku (15% ühtse määra alusel) KOKKU partneritele eraldatav kaudsete kulude määr lepitakse kokku partnerluslepingus.

15 13. Kulude abikõlblikkus Abikõlblikeks kuludeks loetakse käesolevas käskkirjas nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud, mis vastavad Vabariigi Valitsuse 1. septembri a määruse nr 143 Perioodi struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord (edaspidi ühendmäärus) -s 2 ning käesolevas käskkirjas sätestatud tingimustele Abikõlblikud on järgmised punkti 8 kohaste toetatavate tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud: tegevuse elluviimisega seotud töötajate personalikulu vastavalt ühendmääruse -s 3 sätestatud tingimustele; kaudsed kulud 15% otsestest personalikuludest vastavalt ühendmääruse 9 lõigetele 1 ja 3-6; toetatavate tegevuste 8.1, 8.2 ja 8.7 raames üritustel osalemise kulud. Konverentsidel ja messidel osalemiseks vajalikud kulud on abikõlblikud, kui tutvustatakse kutseõppe või töökohapõhise õppe võimalusi. Toetatava tegevuse 8.7 raames on abikõlblikud välislähetuskulud, mis on seotud rahvusvahelisel kutsemeistrivõistlusel osaleva Eesti võistkonna tulemuste kajastamisega meedias; toetatava tegevuse 8.8 raames läbiviidava keeleõppe ettevalmistuse ja läbiviimisega seotud kulud kuludokumentide alusel; toetatavates tegevustes nimetatud koolituskulud ühikuhinna alusel vastavalt haridus- ja teadusministri käskkirjale nr 312 Ühikuhindade kehtestamine struktuurivahendite perioodi meetmetele ; toetatavates tegevustes seminaride kulud ühikuhinna alusel vastavalt haridus- ja teadusministri käskkirjale nr 312 Ühikuhindade kehtestamine struktuurivahendite perioodi meetmetele ; toetatavates tegevustes 8.4 ja 8.5 nimetatud õppurite sõidu- ja majutustoetused ühikuhinna alusel vastavalt Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ( ) 37. Majutus- ja sõidutoetus on abikõlblik, õppur õpib juhtnõukogu poolt kinnitatud õppekaval ja suundub praktikale väljapoole oma elukoha või kooli asukoha maakonda. Samuti peab praktika toimuma väljapool Tallinna ja Tartu linna. ; toetatavas tegevuses 8.6 nimetatud kutseõppe töökohapõhise õppe läbiviimise kulud ühikuhinna alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 28 Kutseõppe rahastamise põhimõtted ja komponendid ning nende rakendamise tingimused ja kord 3 ja kõrgharidusõppe õppekulud ühikuhinna alusel vastavalt lisale 2; toetatavas tegevuses 8.6 nimetatud kutseõppe töökohapõhise õppe õpilaste õppetoetused ühikuhinna alusel vastavalt Õppetoetuste ja õppelaenu seadusele ( ) 12 lg 1; toetatavas tegevuses 8.6 nimetatud kutseõppe töökohapõhise õppe õpilaste koolilõuna toetuse kulud ühikuhinna alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse

16 määrusele nr 124 Koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta ning koolilõuna toetuse jaotamise kord kutseõppeasutuses 1; toetatavas tegevuses 8.6 nimetatud kutseõppe töökohapõhise õppe õpilaste ühistranspordiseaduse alusel kehtestatud sõidutoetused kuludokumentide alusel; toetatavate tegevustega otseselt seotud ja nende elluviimiseks vajalikud kulud kuludokumentide alusel Lisaks ühendmääruse -s 4 nimetatud kuludele on tegevuse raames mitteabikõlblikud järgmised kulud: hoonestatud ja hoonestamata maa, kinnisvara ja mootorsõiduki ost; päevaraha ja isikliku mootorsõiduki kasutamise kulu osas, mis ületab vastavates õigusaktides kehtestatud maksustamisele mittekuuluvat piirmäära; ühikuhindades sisalduv kulu kuludokumentide alusel; sõidu- ja majutustoetus toetatavas tegevuses 8.6 nimetatud töökohapõhise õppe õpilaste ühistranspordiseaduse alusel kehtestatud sõidutoetuse saajale; toetatavas tegevuses 8.6 nimetatud kõrgharidusõppe töökohapõhise õppe üliõpilaste õppetoetused Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel Puhastulu maha arvamisel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõikes 8 sätestatut, kui tulu teenitakse abikõlblikkuse perioodil. 14. Toetuse maksmise tingimused ja kord Toetuse maksete tegemisel lähtutakse struktuuritoetuse seaduse -dest ja ühendmääruse -dest ning -st Toetus makstakse välja tegelike kulude alusel vastavalt ühendmääruse 14 lg 1 punktile 1, standardiseeritud ühikuhinna alusel vastavalt ühendmääruse 15 lõigetele 1 ja 2, ühtse määra alusel vastavalt ühendmääruse 15 lõigetele 1 ja 4 või ettemaksena vastavalt ühendmääruse 18 lg 1 punktidele 1 ja Toetus makstakse elluviijale välja rakendusüksusele esitatud maksetaotluse alusel. Elluviija peab esitama rakendusüksuse kinnitatud vormil maksetaotluse rakendusüksusele vähemalt kord kvartalis ning mitte sagedamini kui kord kuus struktuuritoetuse registri kaudu. Ettemakse saamisel tuleb ettemakse kasutamise aruanne esitada rakendusüksuse kinnitatud vormil rakendusüksusele ettemaksega kaetud kulude perioodile järgneva 15 kalendripäeva jooksul Rakendusüksuse nõudmisel lisab elluviija maksetaotlusele või ettemakse kasutamise aruandele kuludokumentide, tasumist tõendavate ja muude asjakohaste dokumentide koopiad Juhul, kui maksetaotlus erineb rohkem kui 25% võrra esitatud prognoosist, on elluviija rakendusüksuse nõudel kohustatud esitama korrigeeritud prognoosi järele jäänud eelarveaasta osas Rakendusüksus kontrollib maksetaotluse ühendmääruse 12 lg 1 sätestatud tähtaja jooksul (edaspidi maksetaotluse menetlemise tähtaeg) ning ettemakse kasutamise aruande 90 kalendripäeva jooksul alates selle saamisest. Juhul, kui maksetaotluses või ettemakse kasutamise aruandes on puudusi või kulude abikõlblikkuse üle otsustamiseks on rakendusüksusel või sertifitseerimisasutusel vaja lisateavet, pikeneb maksetaotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või dokumentide ja teabe esitamise aja võrra.

17 Muul põhjendatud juhul võib rakendusüksus menetlemise aega pikendada, teavitades sellest toetuse saajat Ettemaksena ei maksta välja viimast 5% määratud toetusest Viimane maksetaotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega. Viimane väljamakse tehakse pärast lõpparuande kinnitamist rakendusüksuse poolt Rakendusüksusel on õigus peatada maksetaotluse menetlemine osaliselt või täielikult vastavalt perioodi struktuuritoetuse seaduse -le Elluviija ja partneri kohustused Elluviijale kohalduvad lisaks käesolevas käskkirjas sätestatule perioodi struktuuritoetuse seaduse -s 24 sätestatud kohustused Ühtlasi on elluviija kohustatud: ellu viima tegevusi vastavalt lepingu alusel kokku lepitud tegevuskavale ja eelarvele ning kasutama toetust säästlikult; esitama rakendusasutuse nõudmisel tegevuse eelarve, eelarve jagunemise aastate ja eelarveartiklite lõikes; esitama rakendusüksusele 5 tööpäeva jooksul rakendusasutusega kokku lepitud aastase tegevuskava ja eelarve ning maksete prognoosi; esitama aruandeid vastavalt punktis 16 sätestatule; sõlmima partneriga lepingu, millega sätestatakse partnerile eelarve ja tegevuskava ning mõlema poole õigused ja kohustused; esitama iga aasta 1. märtsiks juhtnõukogule punktis nimetatud hankeplaani Partner peab täitma perioodi struktuuritoetuse seaduse -s 25 nimetatud kohustusi. 16. Tegevuste elluviimise aruandlus Elluviija esitab rakendusüksusele rakendusüksuse kehtestatud vormidel ja tähtaegadeks vahearuandeid. Vahearuandes peab olema kajastatud vähemalt järgmine informatsioon: punktis 11 loetletud näitajate täitmine; ellu viidud tegevuste tegelik mõju läbivatele teemadele; Rakendusüksus kontrollib hiljemalt 15 tööpäeva jooksul vahearuande laekumisest, kas aruanne on vormikohane ja nõuetekohaselt täidetud Juhul kui vahearuandes puudusi ei esine, kinnitab rakendusüksus aruande Puuduste esinemisel vahearuandes annab rakendusüksus elluviijale kuni 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks ning rakendusüksus kinnitab aruande 5 tööpäeva jooksul peale puuduste kõrvaldamist Lisaks punktis 16.1 nimetatud aruandlusele esitab elluviija rakendusasutusele tegevuste elluviimise tulemusaruande, mille tingimused, kord ja tähtajad lepitakse kokku elluviija ja rakendusasutuse vahelises lepingus Rakendusasutus edastab tulemusaruande peale selle heakskiitmist 5 tööpäeva jooksul infoks rakendusüksusele.

18 17. ESFi tegevustes osalejate andmekorje nõuded tegevuste elluviimisel ja aruandlusel Elluviija on kohustatud koguma Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest toetatavas tegevuses osalejate kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 2 punktis e nimetatud andmed ja esitama need rakendusüksusele vastavalt perioodi struktuuritoetuse seaduse 24 punktile 7. Esitatavad andmed (ühised näitajad osalejate kohta) on toodud Euroopa Sotsiaalfondi määruse (EL) 1304/2013 lisas Rakendusüksus on kohustatud koguma Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavates tegevustes osalejate kohta andmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 2 punktile e vastavalt perioodi struktuuritoetuse seaduse 8 lõike 2 punktile Punktides 17.1 ja 17.2 sätestatud kohustused rakenduvad punktis 8.6 ja 8.8 nimetatud tegevusele, mille käigus tuleb koguda detailseid isikuandmeid töökohapõhises õppes osalevate ja keelekoolitusel osalenud isikute kohta ESF tegevustes osalejate andmed tuleb elluviijal esitada rakendusüksusele vastavalt rakendusüksuse esitatud vormile ja tähtaegadele ESF tegevustes osalejate isikuandmete korjel ja töötlemisel tuleb elluviijal ning rakendusüksusel juhinduda Korraldusasutuse poolt välja töötatud Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejate andmekorje juhendist perioodi struktuuritoetusi rakendavatele asutustele. 18. Tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmine Rakendusasutusel on õigus muuta toetuse andmise tingimuste käskkirja enda algatusel, elluviija või rakendusüksuse algatusel Kui muutmise algatab elluviija või rakendusüksus, esitatakse vastavasisuline taotlus rakendusasutusele. Juhul, kui muutmise algatab rakendusasutus, teavitab rakendusasutus muutmisest elluviijat ja rakendusüksust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Rakendusasutus kooskõlastab muudatuse eelnõu korraldusasutusega ja teiste rakendusasutustega, kes vastutavad sama prioriteetse suuna meetme, meetme tegevuse või meetme tegevuste kogumi rakendamise eest, ning edastab arvamuse avaldamiseks rakendusüksusele. Juhul, kui muudatus puudutab toetuse andmise eesmärki, lõppsaajate sihtgruppe või toetatavaid tegevusi, edastatakse eelnõu lisaks arvamuse avaldamiseks struktuuritoetuse seaduse -s 33 nimetatud valdkondlikule komisjonile Rakendusasutus muudab käesolevat käskkirja juhul kui eelarvet tegevuste lõikes punktis 12 muudetakse rohkem kui 15 % tegevuse kinnitatud eelarvest. Juhul, kui muudatus tegevuste lõikes tehakse väiksemas mahus, on elluviija enne kulutuste tegemist kohustatud eelarve muudatuse kooskõlastama rakendusüksusega ja esitama kooskõlastatud eelarve teadmiseks rakendusasutusele Elluviija taotleb rakendusasutuselt punkti alusel kokku lepitud aasta eelarve ja tegevuskava muutmist vastavalt lepingus kokku lepitud tingimustele enne eelarvest erinevate kulude tegemist ja edastab muudetud eelarve rakendusüksusele.

19 18.6. Rakendusasutus edastab muudetud toetuse andmise tingimused elluviijale, korraldusasutusele ja rakendusüksusele. 19. Finantskorrektsiooni mõju tegevuste eelarvele Finantskorrektsioone teeb rakendusüksus vastavalt perioodi struktuuritoetuse seaduse -dele ja ühendmääruses sätestatule Toetuse tagasimaksmine toimub vastavalt perioodi struktuuritoetuse seaduse -dele ja ühendmääruses sätestatule. 20. Dokumentide säilitamine Kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid säilitatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 140 lõikele 1 neli aastat, alates selle aasta detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks arvatud kulude alusel toetus välja makstud, välja arvatud, kui muus õigusaktis on sätestatud pikem tähtaeg. Sigrid Vaher kõrghariduse osakonna asejuhataja osakonnajuhata ülesannetes

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD Sotsiaalkaitseministri veebruar 2019. a käskkirjaga nr Enim puudust kannatavatele inimestele toiduannetuste kogumise ja jagamise tingimused Toetuse andmise tingimuste abikõlblikkuse periood

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx Õppe- ja karjäärinõustamise programm 01.04.2014-31.12.2019 Sisukord 1. Reguleerimisala... 2 2. Tulemusvaldkond: Haridus... 2 3. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 4. Programmi eesmärk ja mõõdikud:...

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri haridus- ja teadusministri 9. detsembri 2015. a käskkirja nr 471 Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Dora Pluss

Rohkem

Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl

Taotleja Projekti TEST täiskasvanud II voor taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD tervise- ja tööministri 12.04.2018 käskkirjaga nr 35 Tervise- ja tööministri 30. mai 2017. a käskkirja nr 61 Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine muutmine MUUDETUD tervise- ja

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Lisa "Toetuse andmise tingimused tegevusele ”Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“

Lisa Toetuse andmise tingimused tegevusele ”Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ LISA KINNITATUD haridus- ja teadusministri 17. juuli 2015. a. käskkirja nr 308 Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine elluviimiseks

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor 2011 E-kursuse kvaliteedimärgi hindamiskomisjoni protokoll nr 7-7/11-1 Koosoleku toimumise aeg: 17. märts 2011 Koosoleku toimumise koht: Videokonverents Tallinn-Tartu

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

TAT ÕKPAT (lisa)

TAT ÕKPAT (lisa) LISA KINNITATUD Haridus- ja teadusministri 17. juuli 2015. a. käskkirja nr 308 Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine elluviimiseks

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

8 Täiskasvanuhariduse programm docx

8 Täiskasvanuhariduse programm docx Lisa 8 Täiskasvanuhariduse programm 2019-2022 Sisukord 1. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 2. Programmi eesmärk ja mõõdikud... 3 3. Programmi meetmed ja tegevused... 3 3.1. Meede 1: Haridustee

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem