VÄNDRA LASTEAED. ARENGUKAVA Tegevuskava

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VÄNDRA LASTEAED. ARENGUKAVA Tegevuskava"

Väljavõte

1 Kinnitatud haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 29. detsembri 2020 otsusega nr 2-9/9 VÄNDRA LASTEAED ARENGUKAVA Tegevuskava VÄNDRA

2 SISUKORD SISUKORD... 2 I. SISSEJUHATUS Arengukava eesmärk ja koostamise lähtealused... 3 II. ÜLDANDMED Asukoht Ajalugu Eripära, traditsioonid... 5 III. HETKESEISU KIRJELDUS Hetkeseis Personali analüüs Lapsed lasteaias Juhtimissüsteem Vändra Lasteaia huvipooled Vändra Lasteaia sise- ja väliskeskkonna analüüs Vändra Lasteaia sisekeskkonna analüüs Järeldused sisekeskkonna olulisematest arengutrendidest Vändra Lasteaia väliskeskkonna analüüs Järeldused väliskeskkonna olulisematest arengutrendidest Sise- ja väliskeskkonna tegurite ristanalüüs Vändra Lasteaia arendamise põhisuunad uue arengukava perioodil IV. ARENGUSTRATEEGIA Vändra Lasteaia missioon Põhiväärtused Visioon Arengu strateegilised eesmärgid aastani Hariduse arengu põhisuunad valla arengukavas Hariduse arengu põhisuunad valla hariduse ja noortevaldkonna arengukavas

3 I. SISSEJUHATUS 1.1 Arengukava eesmärk ja koostamise lähtealused Vändra Lasteaia arengukava eesmärgiks on määratleda lasteaia visioonist, missioonist ja põhiväärtustest lähtuvad arengusihid-väljakutsed, strateegilised eesmärgid, arenguvaldkondade eesmärgid ja tegevuskava aastateks , et tagada õppeasutuse jätkusuutlik areng. Arengukavas on esitatud eesmärgid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks. Arengukava väljendab seda, millisena näevad lasteaia töötajad enda asutust nelja aasta pärast ning milliseid eesmärke soovitakse saavutada selleks, et tagada lasteaia õppekava raames toimiv õppe- ja kasvatusprotsess. Arengukava on aluseks asutuse tegevuskavale, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide realiseerimine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamise. Asutuse tegevuskavas kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused meetmete saavutamiseks, sõnastatakse mõõdetavad tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste saavutamise eest vastutavad isikud. Igal aastal ajakohastatakse olemasolevat arengukava tegevuskava vastavalt toimunud muutustele välis- ja sisekeskkonnas ja õppeaasta sisehindamise tulemuste põhjal, millega tagatakse strateegilises planeerimises pidev arengukava ajakohastamine. Iga õppeaasta lõpus hinnatakse saavutatud tulemusi ja fikseeritakse saavutatu. Tulemuste analüüsi põhjal algatab direktor arengukava ajakohastamise. Arengukava koostamisel on arvestatud nii riiklike kui ka piirkondlike õigusaktide ja Vändra Lasteaia asjakohaste sisedokumentidega: - koolieelse lasteasutuse seadus - riiklik õppekava (RÕK) - Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia Põhja-Pärnumaa haridus- ja noortevaldkonna arengukava aastani Vändra Lasteaia põhimäärus - Vändra Lasteaia sisehindamise dokumendid - Vändra Lasteaia õppeaastate sisehindamise aruanne. 3

4 II. ÜLDANDMED Aadress Spordi 5, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald Registrikood Telefon ; kodulehekülg e-lasteaed Koolitusluba Nr 6230HTM ( a ministri käskkirja nr 423 alusel) Omandivorm Teeninduspiirkond Asjaajamiskeel munitsipaallasteaed Põhja-Pärnumaa vald Eesti keel Lasteaed on avatud Asukoht asub Vändra alevis, Põhja- Pärnumaa vallas, Pärnumaal ning tegutseb kahes eraldi asetsevas majas (kuus rühma Spordi 5, neli rühma Pikk 15). Lasteaia majade läheduses asuvad terviserada, staadion, park, kirik ja jalgtee võimaldavad planeerida erinevaid tegevusi. Mitmed alevis asuvad asutused on heaks koostöö võimaluseks laste teadmiste avardamisel. Lisaväärtuse annavad Spordi 5 maja vahetus läheduses paiknev raamatukogu ja Pikk 15 maja vahetus läheduses paiknev Noortekeskus. 2.2 Ajalugu aastal alustas tegevust, mis maja-maja haaval kasvas 8 rühmaliseks lasteaiaks. Tänasel päeval Vändra Lasteaia kasutuses olev hoone (Pikk 15) valmis aastal. Alates aasta 8. juunist nimetati Vändra Mürakaru lasteaiaks aastast tegutses Vändra Mürakaru lasteaed 4 rühmalisena valmis ja alustas tegevust Rukkilill (Spordi 5). Mõlemad asutused lõpetasid tegevuse seoses reorganiseerimisega Vändra alevis alustas tegevust, kus on 10 rühma: 3 sõime-, 6 aia- ja 1 tasandusrühm aastal avati Spordi 5 maa-alal koostöös Vändra vallavalitsusega moodulrühm, mis demonteeriti seoses laste arvu vähenemisega. 4

5 2.3 Eripära, traditsioonid Kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku, mis annab lisaväärtuse tasuta koolituste ja õppepäevade näol ning määratleb lasteaia personali tegevuse suunatuse nii laste kui ka endi tervise ja tervislike eluviiside väärtustamisele. Lasteaias on tasandusrühm, kus on toetatud erivajadustega laste õpetamine ja arendamine läbi tugipersonali. Oleme liitunud Avastustee projektiga, mis toetab lapse arusaamade kujunemist ümbritsevast keskkonnast läbi uurimusliku kogemusõppe aasta jaanuarist oleme liitunud programmiga Kiusamisest vabaks, mille eesmärgiks on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks mudilastel olema pagas, mille abil saada hakkama klassiruumi eriliste sotsiaalsete suhetega. Projekti sümboliks on karu, mis sümboliseerib turvalisuse, helluse ja sõpruse tunnet ning seostub lasteaia- ja koolilastele üksteisest hoolimisega. Tänaseks on Vändra Lasteaiast liitunud antud projektiga kuus rühma. Liitunud rühmade meeskonnad on läbinud projekti raames põhikoolituse ja jätkukoolituse ning asutus soetanud metoodilised vahendid aasta septembrist alustasid kolm rühma robootika lõimimisega õppe-kasvatustöösse. Eesmärk on järk-järgult kõigi rühmade kaasamine. Lasteaias tegutsevad õppetegevuse toetamiseks järgmised huviringid: muusikaõpetajate juhendamisel laste lauluring; kunstiringid 5-7 aastastele lastele; koostöös MTÜga Vändra Vaprus 5-7 aastaste laste jalgpallitrenn; koostöös Korvpalliklubiga Karud 5-7 aastaste laste korvpallitrenn; Oleme Saksamaa Braunschweigi V Ametikooli praktikalasteaed. Teeme praktikalasteaiana koostööd Tallinna Ülikooliga, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledziga, Pärnu ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse ning Tallinna ja Tartu Tervishoiukõrgkooliga. Traditsiooniliselt toimuvad: õppeaasta alguse mängupidu Tere sõbrad, tere kolleegid!, mille raames toimub ka uute töötajate tervitamine ning tutvustamine kollektiivile, tööjuubelite puhul õnnitlemine; heategevuslikud laadad, mille tulu kasutamine rühmades otsustatakse koostöös lapsevanematega; samuti toimuvad erinevad teemanädalad, perepeod ja spordipäevad, kuhu kaasatakse lapsevanemaid ja kutsutakse külla/esinema huvitavaid inimesi. 5

6 III. HETKESEISU KIRJELDUS 3.1 Hetkeseis Lasteaia arengu indikaatoriteks on personali tööalane eneseanalüüs, arenguvestlused lastevanematega ja töötajatega, mille kaudu saadakse ka tagasisidet lastevanemate ja personali rahulolu kohta. 2017, 2018 aastal osalesime SA Innove korraldatud rahulolu uuringutes. Iga õppeaasta alguses koostab direktor asutuse tegevuskava, mille kinnitamise otsuse teeb pedagoogiline nõukogu. Tegevused asutuse õppeaasta tegevuskavas on planeeritud lähtuvalt sisehindamise kriteeriumite valdkondadest. Regulaarselt toimuvad infominutid personalile, pedagoogilise nõukogu koosolekud, tehnilise personali koosolekud. Töörühmad moodustatakse ja nende koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Alaliselt tegutsevad nõustamise tugigrupp ja tervisemeeskond. Lasteaial on valitud hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele, ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga (vajadusel ka vallavalitsusega). Hoolekogu koosolekute vahelisel ajal toimub infovahetus hoolekogu liikmetega e-posti teel ning hoolekogu esimehega vesteldes, arutledes. Hoolekogu juhindub oma töös riiklikest õigusaktidest. Lasteaia juhtkond on hoolekogule aruandvaks koostööpartneriks. Hoolekogu koosneb iga rühma lastevanemate, valla esindaja (1) ja pedagoogilise nõukogu esindajatest (2). 3.2 Personali analüüs Lasteaias on a seisuga täidetud 44 ametikohta. Töötajaid on 44. Lasteaias on liikumisõpetaja, tasandusrühma logopeed ning mõlemas majas muusikaõpetaja. Liikumisõpetaja tegutseb mõlemas majas. Pedagooge on kokku 23 (neist 19 on pedagoogid rühmades). Tasandusrühmas on lisaks õpetajate abiline. Puhastusteenindaja Rukkilille majas ja Mürakaru maja muusikaõpetaja töötavad osalise tööajaga. Alates aastast on täitmata õppealajuhataja ametikoht. Õppealajuhataja tööülesanded on jagatud vanemõpetaja, logopeedi, tervisedendaja ja direktori vahel. Jaanuaris 2017 võeti avaliku konkursi raames tööle tervisedendaja. Neli aastat järjest on ebaõnnestunud logopeed/eripedagoogi avalik konkurss. 6

7 Tabel 1. Personali vanuseline struktuur a seisuga Alla Pedagoogid Muu personal Vändra Lasteaia pedagoogide keskmine vanus on 51 aastat. Muu personali keskmine vanus on 45 aastat. Tabel 2. Personali haridustase a seisuga Juhtkond 2 kõrgharidus ped. keskeri muu keskeri keskharidus põhiharidus Pedagoogid/ Assistendid/ Abiõpetajad/ tugispetsialist Õpetaja abid Muu personal % pedagoogidest on kõrgharidusega. Vändra Lasteaia tunnustused viimasel neljal aastal: Alev tänab vapimärk 2017 Janne Mõttus Hea lasteaia teerajaja 2017 (TÜ eetikaosakond) Pärnumaa Aasta tugispetsialist 2018 Reet Tedre Pärnumaa Aasta lasteaiaõpetaja 2019 Sirje Raaga Põhja-Pärnumaa Aasta lasteaiaõpetaja 2019 Anne Ojala Põhja- Pärnumaa Aasta lasteaiaõpetaja 2020 Urve Roose 7

8 3.3 Lapsed lasteaias on 10-rühmaline õppeaastal tegutseb lasteaias 3 sõime- ja 6 aiarühma ning 1 tasandusrühm, kuhu võetakse nõustamiskomisjoni otsusega lapsi, kellel on hääldamis- ja fonatsioonipuuded, süsteemsed ja teisased kõnepuuded ning segatüüpi spetsiifilised arenguhäired. Tasandusrühmaga töötavad logopeed, 2 kvalifikatsioonile vastavat õpetajat ja 2 õpetajaabi, mõlemad 1,0 ametikohaga. Logopeedi ja tasandusrühma olemasolu on kujundanud Vändra Lasteaia piirkonna erivajadustega laste ja nende vanemate nõu ja abisaamise keskuseks. Rühmad komplekteeritakse igal õppeaastal lähtuvalt laekunud avaldustest, laste vanusest, erivajadustest ja võimalusel arvestatakse ka lapsevanemate soovidega. Jooksvalt võetakse lapsi lasteaeda vabade kohtade olemasolul. Tabel 4. Laste jaotumine ja kooli minemine seisuga a. RÜHM LASTE ARV vallast mujalt Kooli 2021 Kooli 2022 Kooli 2023 Kooli 2024 KAISUKARUD MESIKÄPAD MÕMMIKUD MÜRAKARUD PÄIKESEJÄNKUD SIPSIKUD MESIMUMMID PUHHID LEPATRIINUD PÕNNID KOKKU

9 3.4 Juhtimissüsteem Vändra Lasteaia juhtimissüsteem lähtub järgmistest juhtimiskvaliteedi põhimõtetest: - õppeasutuse jätkusuutlikkuse eelduseks on sihipärane ja süsteemne tegutsemine, järjepidev ja süstemaatiline õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise analüüs, kõigi huvipoolte vajadustega arvestamine ning soov pidevalt täiustuda; - õppeasutuse tulemuslikkus saavutatakse eesmärgistatud planeerimise, hästi toimivate protsesside võrgustiku, personali ja teiste huvipoolte maksimaalse kaasamise, motiveerimise ja eestvedamise, kõigi osapoolte pühendumuse ja väärtustel põhineva tugeva organisatsioonikultuuri kaudu. Vändra Lasteaia juhtimisel ja arendamisel pööratakse olulist tähelepanu õppe- ja kasvatustegevuse kui põhiprotsessi tulemuslikkuse tagamisele, st nii juhtimis- kui tugiprotsesside eesmärk on kindlustada õppe- ja kasvatustegevuse tõhusaks ja mõjusaks toimimiseks vajalikud tingimused. Juhtimisprotsess on seotud lasteaia eestvedamise ja strateegilise juhtimisega: eelarve koostamine ja analüüs arengukava ja arengukava tegevuskava koostamine ja analüüs asutuse õppeaasta tegevuskava koostamine ja analüüs sisehindamise protsessi koordineerimine, aruande koostamine töökorraldus ja maine kujundus. Juhtimisprotsessi eest vastutavad direktor, tervisedendaja, majandusjuhataja. Õppe- ja kasvatusprotsessi tulemuslikkuse eest vastutab Vändra Lasteaia pedagoogiline nõukogu, kelle ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, analüüsimine, hindamine ning lasteaia juhtimist toetavate vajalike otsuste tegemine. Õppe- ja kasvatusprotsess jaguneb: 1. õppe- ja kasvatustöö korraldus: rühma õppeaasta tegevuskava ja kuuplaanide koostamine õppeaasta analüüs ja hindamine õppekava tulemuslik rakendamine vanuseastmeti lapse arengu hindamise protsessi kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine. 9

10 2. tugitegevused: - kõneravi - nõustamine - ennetustöö - huvitegevuse võimaldamine lasteaia ruumides - tervise edendamine. 3. arendustegevus: - sisehindamise läbiviimine - õppekava arendus - koostöö ülikoolidega ja partneritega - pedagoogide kutsealane arendamine ja mentorlus - tööalane eneseanalüüs, iseseisev enesearendamine. Tugiprotsessid on seotud haldustegevuse, toitlustamise ja IT-juhtimisega. Õppe- ja kasvatustöö korraldus on kirjeldatud Vändra Lasteaia põhimääruses, õppekavas ja kodukorras. ( ) 10

11 VÄNDRA LASTEAED JUHTIMISSTRUKTUUR PEDAGOOGILINE NÕUKOGU HOOLEKOGU DIREKTOR MAJANDUS- JUHATAJA ÕPPEALA- JUHATAJA TERVISEDEN DAJA TUGI SPETSIALISTID TEHNILINE PERSONAL ÕPETAJA- ABID RÜHMA ÕPETAJAD (liikumis-, muusikaõpetaja) HUVIRINGIDE JUHID PÕHJA- PÄRNUMAA VALLAVALITSUS VALLAVOLIKOGU VOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖ KOMISJON HARIDUS- JA TEADUS MINISTEERIUM VETERINAAR JA TERVISEKAITSE TALITUS PÄÄSTEAMET TÖÖ- INSPEKTSIOON Joonis 1. Vändra Lasteaia juhtimisstruktuur 11

12 3.5 Vändra Lasteaia huvipooled Vändra Lasteaia võtmehuvipoolteks (lasteaia põhitegevusega otseselt seotud, seda mõjutavad ja/või sellest kasu saavad huvipooled) on: - lapsed - lasteaia personal (nii pedagoogiline kui tehniline personal) - lapsevanemad (sh hoolekogu) - lasteaia pidaja: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus. Koostööpartnerid: Põhja-Pärnumaa valla allasutused: Vändra Muusikakool, Vändra Gümnaasium, Vändra Raamatukogu, Vändra Kultuurimaja ja teised partnerid: MTÜ Jalgpalliklubi Vändra Vaprus, Korvpalliklubi Karud, Vändra noorsoopolitsei, Valla Teataja, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool (kolledžid), Tallinna ja Tartu Tervishoiukõrgkoolid, Pärnu maakonna lasteaiad, Pärnu maakonna alushariduse ainesektsioon, Pärnumaa alusharidusejuhtide esindus, TEL võrgustik, Pärnu linna lasteaiad Kiusamisest vaba lasteaed kaudu, Kurgja Talumuuseum. Ühiskonna tasandil on lasteaia huvipoolteks Haridus- ja Teadusministeerium, naabervaldade ja linnade omavalitsused. Rahvusvahelisel tasandil Saksamaa Braunschweigi V Ametikool, kellele oleme praktikalasteaed. Vändra Lasteaia koostöövõrgustik (vt joonis 2) toetab lasteaia visiooni ja missiooni elluviimist. 12

13 VÄNDRA LASTEAIA koostöövõrgustik: Põhja-Pärnumaa vallavalitsus: pidaja volikogu, haridus- ja noorsootöökomisj. sotsiaal- ja lastekaitsespetsialistid Vändra Gümnaasium: vastastikuste ootuste määratlemine, perepäev kooliminejatele, 1 klassi Aabitsapidu, ümarlaud algklassiõpetajatega Saksamaa Braunschweigi V Ametikooli- praktikalasteaed MTÜ Jalgpalliklubi Vändra Korvpalliklubi Karud Kohalikud ettevõtted Õpi- ja mängukeskkonna arengu toetamine, asutuste külastamised Vändra Kultuurimaja- üritused, näitused Vändra Muusikakool- kontserdid, esinemised Vändra Raamatukogu- koolitused, koosolekud, näitused Vändra Hooldekodu- laste esinemine Vändra noorsoopolitsei- liiklusohutus Kurgja Talumuuseum traditsioonilised ühisüritused Joonis 2. Vändra Lasteaia koostöövõrgustik Põhja-Pärnumaa valla haridusasutused: Kogemuste jagamine, head praktikad, külastused VÄNDRA LASTEAED Teised maakonna lasteaiad: Pärnu maakonna alushariduse ainesektsiooni töö: õppe- ja ideepäevad lasteaedades, suvine loomepäev- kogemuste vahetamine Piirkonna lasteaiad- ühisüritus Sinilillemängud TEL võrgustik- koolitused, õppepäevad, talve- ja suvekool Pärnu linna lasteaiad- projekt Kiusamisest vaba 13 Lapsevanemad Koostöövormid: Arengukava rühmakoosolek ühisüritused lahtiste uste päevad lapse arengu hindamine arenguvestlused lapse arengumapi koostamine jms Hoolekogu Jälgib õppe-kasvatustöö vastavust laste arengule Osaleb lasteaia arendustegevuses Päästeamet ühisüritused, loomingu võistlused, evakuatsiooniõppused, projekt Nublu Valla Teataja Lasteaia tegevust kajastavate artiklite avaldamine Koolituskeskused Tallinna Ülikool Tartu Ülikool (kolledžid) Tervishoiukõrgkoolid koolituste korraldamine, praktikabaas üliõpilastele

14 Arengukava Vändra Lasteaia sise- ja väliskeskkonna analüüs Vändra Lasteaia sise- ja väliskeskkonna analüüs põhineb 2-etapilisel SWOT-analüüsil. SWOT analüüs viidi läbi novembris 2015 ajurünnakuna, kaasates kogu personali. SWOT-analüüsi 1. etapis määratleti lasteaia jätkusuutlikku arengut kõige enam mõjutavad sise- ja väliskeskkonna tegurid, 2. etapis analüüsiti nende tegurite koosmõju (ristanalüüs). Andmeid analüüsides püstitati uue arengukava põhisuunad ja eesmärgid, millest lähtuvalt kavandatati arengukava tegevuskava. Analüüsiti asutuse missioon ja visioon ning otsustati need jätta muutmata Vändra Lasteaia sisekeskkonna analüüs On esitatud a sisehindamisaruande tulemuste ning 2017 ja 2018 õppeaasta aruannete põhjal. Parendusvaldkondade alusel kavandatakse konkreetsed tegevused uue perioodi arengukava tegevuskavas. Tugevused Vändra Lasteaias on omanäoline organisatsioon, mis on kujunenud piirkonna erivajadustega lastele ja nende vanematele nõu ja abisaamiskohaks. Tehakse mitmetasandilist koostööd erivajadustega laste arengu ja hakkamasaamise toetamiseks oleme liitunud e-lasteaiaga Eliis keskkonnas lõimisime õppetöösse robootika asutuses toimib süsteemne arendustöö erinevate töögruppide kaudu, mis moodustatakse vajaduspõhiselt. Alaliselt tegutsevad tervisemeeskond ja nõustamise tugigrupp Vändra Lasteaia personalist 60% on olnud siiani püsiv alates reorganiseerimisest aastal välja töötatud on lapse arengu hindamise süsteem, mida reguleerib asutuse õppekava asutuses toimib laste arengut toetav huvitegevus: kunstiringid, lauluansamblid, jalg- ja korvpallitrennid õpetajad osalevad lastega erinevatel lasteloomingu konkurssidel toimivad traditsioonid, millest saab osa kogukond ja mille mõju on nähtav lasteaia mainele, õppe- ja kasvatustööle, samuti nii meeskonna- kui ka koostööle laiemas tähenduses (nt heategevuslikud laadad, kogupere üritused, teemanädalad jms) 14

15 Arengukava personali täiendkoolituste kavandamine on süsteemne, lähtub töötajate eneseanalüüsist ja sisekontrolli tähelepanekutest ja asutuse koolituse korrast. Iga kalendriaasta kohta koostatakse koolitusplaan toimub läbimõeldud tunnustamine ja tähelepanu osutamine igale töötajale ning koostööpartnerile, lähtuvalt asutuse tunnustamise korrast rahvusvaheline koostöö Saksamaa Braunschweigi V ametikooli õpilastega. Annab lisaväärtuse kohalike pedagoogide keeleoskusele ja mentorlusele toimuvad ühised ettevõtmised personaliga (tervise- ja spordiüritused, jõulud, sünnipäevad, suvine reis). Parendustegevused tagada asutuses jätkusuutliku arvutisüsteemi arendamine paremaks ja operatiivsemaks info edastamiseks ja saamiseks kajastada meie edulugusid meedias ka riiklikul tasandil (Õpetajate Leht jms) koostöö pidajaga (konkurentsivõimeline palk, koolitusrahad) ja kohalike ettevõtjatega (sponsorlus), et tagada asutuse järjepidev areng sisekoolitused õpetajalt õpetajale loomulikuks enesearendamise osaks kaasata oluliselt rohkem hoolekogu personali töö hindamise/tunnustamise protsessi asutuse õppeaasta aruande edastamine pidajale lasteaia õueväljakute ja õpikeskkonna kaasajastamine robootika osakaalu suurendamine järk-järgult kõigisse rühmadesse õpitoa väljaehitamine Rukkilille majas köökide inventari uuendamine Järeldused sisekeskkonna olulisematest arengutrendidest Tabel 5. Vändra Lasteaia jätkusuutlikku arengut mõjutavad uuel arenguperioodil järgmised 5 prioriteetset sisekeskkonna tugevust ja nõrkust: Sisemised tugevused Sisemised nõrkused Lasteaiakohtade piisavus Laste arv väheneb Tasandusrühma olemasolu Avarad rühmaruumid, suured õuealad Huviringide võimalused Spetsialistide puudus Remonti ja kaasajastamist vajavad rühmaruumid, saal ja erispetsialistide tööruumid ning köökide inventar Koolitusrahade vähesus 15

16 Arengukava Pakume kvaliteetset alusharidust, meil on tugevad traditsioonid Kaasajastamist vajavad õuealad Vändra Lasteaia väliskeskkonna analüüs Väliskeskkonna võimaluste ja ohtude määratlemisel analüüsiti järgmiste aspektide mõju lasteaia jätkusuutliku arengu tagamisel: - majanduslikud, poliitilised ja demograafilised trendid nii riiklikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil - võtmehuvipoolte (sh ühiskonna) vajaduste muutumine - lisafinantseerimise võimalused - koostöövõrgustik ja ühisprojektid. Väliskeskkonna analüüsiks vajalik informatsioon on pärit Põhja-Pärnumaa valla arengukavast ja eelarvestrateegiast , arengustrateegiast Pärnumaa Väliskeskkonna olulisemad mõjutused: pikaajalised traditsioonid tugevad keskused väljaränne vananev elanikkond rahva arvu vähenemine hallatavate asutuste rohkus - koormus eelarvele Järeldused väliskeskkonna olulisematest arengutrendidest Tabel 6. Vändra Lasteaia jätkusuutlikku arengut mõjutavad uuel arenguperioodil järgmised 5 prioriteetset väliskeskkonna võimalust ja ohtu: Väliskeskkonna võimalused Väliskeskkonna ohud Vändra alev on turvaline elukeskkond, Asutuste, ettevõtete sulgemine olemas tervisespordi ja vaba aja veetmise võimalused ning toimivad ettevõtted Noorte spetsialistide tööle värbamine Õpetaja abide töö ja vastutuse väärtustamine konkurentsivõimelise palgaga Lasteaiaõpetajate ameti väärtustamine Kvalifitseeritud õpetajate kaadri vananemine ja vähenemine Bürokraatia suurenemine Kohapeal puudub võimalus kvalifitseeritud 16

17 Arengukava ühiskonna poolt Aktiivsed lapsevanemad ja tegus hoolekogu kaadrit valida Amortiseerunud õuevahendid Sise- ja väliskeskkonna tegurite ristanalüüs Arengukava töögrupp teostas sise- ja väliskeskkonna tegurite ristanalüüsi, mis põhineb 5 prioriteetse sise- ja väliskeskkonna teguri paarisanalüüsil, et määratleda võimalikud strateegilised valikud, mis on aluseks uue perioodi arengukava põhisuundadele; strateegiatega seotud konkreetsed lahendused/tegevused kajastuvad arengukava tegevuskavas: 1. TV - strateegia ehk kuidas (strateegia) sisemisi tugevusi (T) ära kasutades maksimaalselt välistest võimalustest (V) kasu saada? Vändra Lasteaia kõige olulisemad sisemised tugevused, mida tuleb säilitada ja edasi arendada on: kvaliteetse alushariduse ja huviringide võimaluse tagamine, tasandusrühma olemasolu; kasutades selleks väliskeskkonna võimalustest tulenevaid lahendusi: lasteaiaõpetajate palkade võrdsustamine kooliõpetajate omadega, lasteaiaõpetaja ameti väärtustamine ühiskonna poolt, õpetaja abide töö ja vastutuse väärtustamine ning koostöö aktiivsete lapsevanemate- ja hoolekoguga (sh KOV). 2. TO - strateegia ehk kuidas tugevusi (T) ära kasutades väliskeskkonna ohte (O) minimeerida või kõrvaldada? on oma sisemiste tugevustega suuteline pakkuma kvaliteetset alusharidust, kuid nende tugevustega ei ole võimalik kõrvaldada väliskeskkonna ohte, mis mõjutavad lasteaia edasist arengut/jätkusuutlikkust. 3. NV - strateegia ehk kuidas väliskeskkonna võimalusi ära kasutades sisemisi nõrkusi leevendada või kõrvaldada? enim aitab sisemisi nõrkusi neutraliseerida või kõrvaldada koostöö pidajaga, aktiivsete vanemate ja hoolekoguga, olemasoleva koostöö jätkamine ja uute koostöövormide arendamine kohalike ettevõtjate ja asutustega. 4. NO- strateegia ehk kuidas minimeerida või kõrvaldada võimalikke sise- ja väliskeskkonnast tulenevaid ohte (O)? Kõige suuremateks väliskeskkonna ohtudeks (kombinatsioonis sisekeskkonna nõrkustega (N) on: Asutuste sulgemine, laste arvu vähenemine ja kvalifitseeritud õpetajate kaadri vananemine ja vähenemine. Kõige olulisemateks sisekeskkonna nõrkusteks, millega uuel arenguperioodil tuleb tegeleda on: 17

18 spetsialistide puudus koolitusrahade vähesus Arengukava remonti ja kaasajastamist vajavad rühmaruumid, saal ja erispetsialistide tööruumid ning köökide inventar kaasajastamist vajavad õueväljakud Vändra Lasteaia arendamise põhisuunad uue arengukava perioodil Lähtuvalt eelnevast analüüsist on lasteaia arendamise põhisuunad uue arengukava perioodil järgnevad: kaasaegse ja kvaliteetse alushariduse pakkumine õpi-, kasvu- ja töökeskkonna kaasajastamine ning vastavusse viimine lasteaedadele seadusandluse poolt esitatud nõuetele personali professionaalsuse väärtustamine ja motiveerimine koostöö aktiivsete lapsevanemate- ja hoolekoguga. 18

19 Arengukava IV. ARENGUSTRATEEGIA Arengukava koostamise käigus analüüsiti pedagoogilise nõukogu poolt Vändra Lasteaia missiooni ja visiooni ning otsustati need jätta muutmata. Missioon ja visioon kajastavad koolieelse lasteasutuse seaduses määratletud olulisi aspekte. Personali ja lastevanemate põhiväärtused kaardistati sügisel 2017, mis toetavad meie asutuse pedagoogilist kontseptsiooni. Lastevanemate ootusi kaardistatakse igal sügisel rühma koosolekutel. Rühmas kokkulepitud ühisväärtused kajastatakse rühmade stendidel tegevuskavades ja kuuplaanides. 4.1 Vändra Lasteaia missioon Oleme jätkusuutliku, motiveeriva õpi- ja mängukeskkonnaga lasteaed, kes toetab iseendaga toimetuleva isiksuse kujunemist. 4.2 Põhiväärtused Vändra Lasteaia personal ja lapsevanemad peavad igapäeva töös ja suhetes oluliseks järgmisi väärtusi: HOOLIVUS- Oleme empaatilised, vastutulelikud ja abivalmid. Oskame kuulata ja teistega arvestada. Mõistame erinevusi. Tunnustame ja jagame teadmisi. Kaasame vastavalt vajadusele erinevaid huvigruppe oma tegemistesse. Mõistame, et oleme osa maailmast ning hoolime ümbritsevast keskkonnast. Hoolime enda ja teiste vaimsest, füüsilisest ja emotsionaalsest tervisest. SÕBRALIKKUS- Oleme positiivselt meelestatud ning käitume teistega nii, nagu soovime, et meiega käitutakse. Hoiame häid suhteid ning oskame olla tänulikud. PROFESSIONAALSUS- Oleme haritud ja oma ala professionaalid, kes on positiivsed, meisterlikud, mitmekülgsed ja uuendustega kaasaminevad. Peame tähtsaks pidevat enesetäiendamist, oskust erinevaid olukordi lahendada ja teha koostööd erinevate huvigruppide vahel. Oskame ennast aidata ja abi vastu võtta. Oleme valmis tööalaselt abivajajaid nõustama ja vajadusel saama ise nõustamist. KOOSTÖÖ- Oleme teiste suhtes eelarvamuste vabad, keskendume positiivsele ja lahenduste leidmisele. Arvestame üksteisega ja sellega, et igaühel on õigus oma arvamusele ning oleme organisatsioonis orienteeritud üksmeele saavutamisele. Vajadusel ja soovil on võimalus olla kaasatud organisatsiooni tegevusse ning võimetekohaselt sellesse panustada. AUSUS- Oleme siirad ja julgeme tõtt öelda. Meie käitumises väljendub sõnade ja tegude ühtsus, südametunnistus ja ühistele väärtustele keskendumine. Teostame eneseanalüüsi, et olla ausad iseenda ja teiste vastu. 19

20 Arengukava Visioon loob igale lapsele koostöös lapsevanemate ja huvigruppidega võimalused kvaliteetse alushariduse omandamiseks, kujundades selliseid teadmisi, oskusi ja väärtushinnanguid, mis võimaldavad lastel jätkata haridusteed iseseisva ja vastutustundliku ühiskonna liikmena. 4.4 Arengu strateegilised eesmärgid aastani Vändra Lasteaia jätkusuutlikkuse põhisuundade alusel on määratletud arengukava 3 strateegilist eesmärki: 1. Vändra Lasteaias on tööturul konkurentsivõimeline palk. 2. omab professionaalset personali toetamaks iga lapse individuaalsust õppe- ja kasvatusprotsessi planeerimisel ja läbiviimisel. 3. Vändra Lasteaias on loodud tingimused, mis tagavad lastele ja personalile turvalise ja kaasaegse mängu- ja töökeskkonna Hariduse arengu põhisuunad valla arengukavas Põhja-Pärnumaa valla arengukava tegevuskava kuni 2023 haridusvaldkonna eesmärgid Strateegiline eesmärk: Kvaliteetne, kaasaegne ja optimeeritud haridus- ja kultuuriasutuste koostöövõrgustik. Alaeesmärk 1: Kvaliteetne ja optimeeritud (vajadustele vastav) alusharidus. Alaeesmärk 2: Haridustöötajad on motiveeritud Hariduse arengu põhisuunad valla hariduse ja noortevaldkonna arengukavas Põhja-Pärnumaa valla hariduse ja noortevaldkonna arengukava visioon ja eesmärgid: Visioon aastaks 2040 Haridus ja noorsootöö avavad iga õppija võimed ja toetavad teda viisil, mis tõstab ta katustest kõrgemale. Eesmärgid: E1. Õppimine on isikukeskne ja toetab õppija igakülgset arengut. E2. Haridus- ja noortevaldkonnas töötavad innustunud ja pädevad inimesed. E3. Asutuste võrk on tasakaalus ja keskkond on tänapäevastele ootustele vastav. 20

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Kantsleri.01.2013 käskkirjaga nr 226-T Lisa 2 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus RAHVATERVISE OSAKOND 1.2 Ametinimetus PEASPETSIALIST (MITTENAKKUSLIKUD HAIGUSED) 1.3 Kellele allub tervisepoliitika

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Võrgupunumine Tartumaal 2017)

(Microsoft PowerPoint - Võrgupunumine Tartumaal 2017) TERVISEDENDUSEST TARTUMAAL VÕRGUPUNUMINE on VÕTI 16.08.2017 Käsmus Lea Saul Tartu Maavalitsus tervisedenduse peaspetsialist Eesti Tervisedenduse Ühing juhatuse liige Tervise edendamine = tervise turundus

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem