Setomaa kultuuriprogramm Programmi kokkuvõte

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Setomaa kultuuriprogramm Programmi kokkuvõte"

Väljavõte

1 Rahvakultuuri Keskus Setomaa kultuuriprogramm Programmi kokkuvõte Tallinn 2018

2 Sisukord Sisukord 2 Sissejuhatus 3 1. Kultuuriprogrammi rahaline maht 3 2. Programmi nõukogu koosolekud 5 3. Taotlusvoorud 5 4. Taotlejad 7 5. Kultuuriprogrammi valdkonnad Seto leelo seto mitmehäälne laulutraditsioon Pärimuskultuur Pärimuspõhine uuslooming Keel ja haridus Teadus-ja arendustegevus Meedia ja mainekujundus Mõõdetavad tulemused Kokkuvõte 16 2

3 Sissejuhatus Setomaa kultuuriprogramm oli jätkuks Kultuuriministeeriumi poolt aastatel rahastatud Setomaa kultuuriprogrammile, Setomaa riiklikule kultuuriprogrammile ja Setomaa kultuuriprogrammile Setomaa kultuuriprogrammi üldeesmärk oli aidata kaasa seto vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimisele, taastumisele ja arengule võimalikult autentsel kujul ning seto kultuuris osalejate ringi laiendamisele, eriti noorte sidumisele esivanemate keele ja kultuuriga. Programm toetab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni eesmärkide täitmist. Administratiivselt oli Setomaa aastail jagatud kolmeks: üks osa kuulus Võru ja teine osa Põlva maakonda, kolmas osa /ehk ligi 75% endisest Petseri maakonnast) kontrolljoone taha Petseri rajooni Venemaal. Eestimaal hõlmas Setomaa neli valda: Meremäe, Värska, Mikitamäe ja Misso (Luhamaa nulk ligi 1/3 valla territooriumist). Setomaa vallad moodustasid maakonna piire ületava omavalitsuste ühenduse Setomaa Valdade Liidu aasta haldusreformi käigus jagati Setomaa administratiivselt kaheks: üks osa on Eestis Võru maakonnas, teine osa, ligi 75% endisest Petseri maakonnast, kontrolljoone taga Petseri rajoonis Venemaal. Alates haldusreformist moodustab Setomaa ühe valla. Setomaa arenduskeskusena tegutseb MTÜ Setomaa Liit, mille liikmed on Setomaa vald ja MTÜ Seto Kongressi Tugiühing. 1. Kultuuriprogrammi rahaline maht Kultuuriprogrammi rahaline maht oli perioodil kokku eurot aastal riigilt eraldatud eurot, jaotatud eurot aastal riigilt eraldatud eurot, aasta jääk 334 eurot, kokku eurot, jaotatud eurot aastal riigilt eraldatud eurot (ilma Seto Talumuuseumi ( eurot) ja Obinitsa Seto Muuseumi ( eurot) tegevustoetuseta kokku vähenes riigipoolne toetus programmile euro võrra aasta jääk eurot, kokku eurot, jaotatud eurot aastal riigilt eraldatud eurot, aasta jääk eurot, täiendavalt eraldati eurot (Kultuuriministri käskkiri nr 137, ), kokku eurot, jaotatud eurot aastal riigilt eraldatud eurot, aasta jääk 384 eurot, kokku eurot, jaotatud eurot Jäägid on tekkinud üksikute mitterealiseerunud projektide või tagasimaksete arvelt. Toetussummad kanti tagasi ja lisati uue aasta programmi eelarvele. 3

4 Joonis 1. Programmi eelarve maht aastal suurenes eelarve maht 5% aastal vähenes eelarve maht Seto Talumuuseumi (sh filiaal Saatse Seto Muuseum) ja Obinitsa Muuseumi tegevustoetuse summa võrra. Alates aastast rahastatakse Seto Talumuuseumi ja Obinitsa Muuseumi tegevustoetus Kultuuriministeeriumi kaudu aastal eraldati Kultuuriministeeriumi kaudu Setomaa kultuuriprogrammile täiendavalt eurot kultuuriprogrammi oluliste tegevuste elluviimiseks. Kultuuriprogrammi eelarve võrdlus programmi eelmise perioodiga: aastal oli programmi kogueelarve eurot aastal oli programmi kogueelarve eurot aastal oli programmi kogueelarve eurot aastal oli programmi kogueelarve eurot 4

5 Joonis 2. Programmi 2010 eelarve 2011maht 2012 võrreldes 2013 eelmise perioodiga ( ) Programmi nõukogu koosolekud 2014 toimus 1 koosolek 2015 toimus 2 koosolekut (sh 1 täiendav koosolek e-vormis otsuste tegemiseks) 2016 toimus 1 koosolek 2017 toimus 6 koosolekut (sh 3 täiendavat koosolekut e-vormis otsuste tegemiseks 2018 toimus 5 koosolekut, sh väljasõidukoosolek Tartusse seoses programmi uuendamisega järgmiseks perioodiks ja 3 täiendavat koosolekut e-vormis otsuste tegemiseks Programmi 5 aastase perioodi jooksul aastatel toimus kokku 15 kultuuriprogrammi nõukogu koosolekut. Võrreldes programmi eelmise perioodiga on toimunud koosolekuid rohkem. Eelmine periood oli 4 aastat. Koosolekute arv on suurenenud ka lisataotlusvoorude läbiviimise tõttu aastal oli lisataotlusvoorude läbiviimise põhjuseks täiendava toetuse eraldamine mais ja a jäägi hilisem aktsepteerimine Rahandusministeeriumi poolt. 3. Taotlusvoorud Viie aasta jooksul toetati kokku 66 erineva taotleja 461 projekti kogusummas eurot. Eelmisel programmi perioodil toetati kokku 64 erineva taotleja 314 projekti kogusummas eurot aastal 1 taotlusvoor aastal 1 taotlusvoor aastal 1 taotlusvoor aastal 3 taotlusvooru aastal oli lisataotlusvoorude läbiviimise põhjuseks täiendava toetuse eraldamine mais ja jäägi hilisem aktsepteerimine Rahandusministeeriumi poolt aastal 1 taotlusvoor 5

6 Tabel 1. Taotletud ja rahastatud projektid perioodil Aasta Taotlusi kokku Summas Rahastatud Rahastatud Summas projekte projektide % % % % % % KOKKU % Viie-aastase perioodi jooksul esitatud taotluste hulgast ligi 86% taotlustest said rahastuse. Programmi eelmisel perioodil rahastati ligi 80% esitatud taotlustest. Joonis 3. Esitatud ja rahastatud taotlused arvuliselt Jooniselt 3 nähtub, et esitatud ja rahastatud taotluste arv on aastal vähenenud, mille põhjuseks võib olla taotlusvooru väljakuulutamise aja muutus taotlusvoor toodi varasemaks aastal taotluste arv hüppeliselt kasvas, kuna kokku oli 3 taotlusvooru ning programmi eelarve sai aasta mais lisarahastuse. Viie aasta jooksul esitatud keskmine taotluste arv on 106, programmi eelmisel perioodil 100 taotlust aastas. 6

7 Taotletud summa Eraldatud summa Joonis 4. Võrdlus 2014 taotletud ja 2015 eraldatud toetuse 2016 summa 2017 vahel 2018 Perioodi jooksul eraldatud toetuste summa moodustab ligi 86% taotletud summast. 4. Taotlejad Programmi viie-aastase perioodi jooksul eraldati toetust kokku 66-le erinevale organisatsioonile või ühendusele. Tabel 2 Programmi perioodil suurimad toetuse saajad ja nende poolt läbi viidud mõnede projektide loetelu Taotleja nimi Rahastatud Toetuste summa Taotluste arv kokku Setomaa Liit (kuni aastani Setomaa Valdade Liit) sh Setomaa ajalehe väljaandmine Setomaa koolides pärimusõppe tunnid, pärimuskultuuri õpilasüritused Petseri seto seltsi tegevuste korraldamine SA Seto Instituut sh tegevustoetus Koguteos ja teised trükised Seto suveülikool Seto Talumuuseum sh tegevustoetus 2014, Näituste projektid, pärimusega seotud teemapäevad Värska Vallavalitsus sh Värska Kultuurikeskus (leelokooride Verska Naase` ja Leiko ning rahvatantsurühmade Lustiline ja Käokuld

8 tegevustoetus, Seto Folk Värska Gümnaasium (folkloorirühma tegevustoetus, rahvarõivaste soetamine, pärimuskultuuri kursused Värska Muusikakool (Pilliklubi, Pärimusviiuldajate ansambli ja karmoškaansambli tegevustoetus, rahvariiete ja pillide soetamine Värska Lasteaed (keelepesa, rahvariiete täiendus, väikekannelde soetamine) Meremäe Vallavalitsus sh Obinitsa Muuseumi tegevustoetus 2014, Obinitsa Muuseumi näituste ja käsitöö projektid Setu Kultuuri Fond sh leelokoori Seto Miihi Summ ja Ida-Petserimaa noorte leelokoori Tsirgukõsõ tegevustoetus Soome-Ugri kultuuripealinn Setomaa esinduse osalemine Ukrainas ja Krasnojarski krais Mikitamäe Vallavalitsus Sh Mikitamäe Kooli keelepesa Mikitamäe lasteaias Mikitamäe folkloorirühma tegevustoetus Pillide soetamine koolile leelokoori Helmine tegevustoetus 2014, Seto Käsitüü Kogo sh Seto pitsi päevad Seto rahvarõivaraamatu käsikirja ettevalmistus Seto käsitöö näitused, kursused Tartu Ülikool sh Lõuna-Eesti Keele- ja Kultuuriuuringute Keskuse projekt Seto Sõnaraamatu koostamine Põlva Seto Selts sh leelokooride Velö, Madara ja Ilolinõ tegevustoetus Tabelis 2 on aasta kohta taotleja nimeks märgitud veel Setomaa senised vallad, taotlemise ajal (2017) kehtinud nimetuse järgi. Enim toetust saanute hulgas esitatud taotluste arvu poolest on antud programmiperioodil aktiivsemad olnud Värska Vallavalitsus (sh valla ametiasutuse hallatavad asutused), Mikitamäe Vallavalitsus (sh Mikitamäe Kool), Seto Instituut, Seto Talumuuseum ja SA Setu Kultuuri Fond, järgnevad Põlva Seto Selts, Setomaa Liit ja Seto Käsitüü Kogo. Kohalik kogukond on jätkuvalt aktiivne taotluste esitamisel, jätkusid kogukonnale olulised traditsioonilised üritused. Kõige rohkem oli sellel programmiperioodil toetatud alljärgnevaid projekte: - Setomaa ajaleht eurot - Seto Talumuuseumi tegevustoetus (2014, 2015) eurot - Seto Instituudi tegevustoetus eurot - Setomaa Koguteos eurot (sh Setomaa 1. Loodus eurot, Setomaa 3. Keel, rahvaluule ja tänapäeva omakultuur eurot) - Obinitsa Muuseumi tegevustoetus (2014, 2015) eurot - Setomaa koolides pärimusõppe tunnid, pärimusõppe õpetajate täiendõpe ja pärimuskultuuri tutvustavate õpilasürituste korraldamine (Setomaa Liidu projekt) eurot - Seto Kuningriigi päev eurot - Seto folk eurot 8

9 - Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti Keele- ja Kultuuriuuringute Keskuse projekt Seto sõnaraamat eurot - Anne Vabarna nim preemia ja omakultuuriõhtu eurot - Rikka Ivvani pillilaager eurot - Asustuse kujunemine ja areng Setomaal kiviajast rauaajani eurot - Seto pitsi päevad 5660 eurot - Pärimuskultuuri kursused Värska Gümnaasiumis eurot - Ostrova Festival eurot Joonis 5. Erinevad toetuse saajad omandivormi järgi Erinevatest taotlejatest 67% olid MTÜ-d. Kohalikud omavalitsused ja nende allasutused moodustasid taotlejatest 17%, sihtasutused 7% taotlejatest ning 6% avalik-õiguslikud institutsioonid ja 3% osaühingud. 5. Kultuuriprogrammi valdkonnad Kultuuriprogrammi valdkonnad on: Seto leelo seto mitmehäälne laulutraditsioon Pärimuskultuur Pärimuspõhine uuslooming Keel ja haridus Teadus- ja arendustegevus Meedia ja mainekujundus Alates sellest programmiperioodist on kogukonna ettepanekul eraldi valdkonnaks Seto leelo seto mitmehäälne laulutraditsioon. Eelmisel perioodil oli ka valdkond kogukond. 9

10 Rahastatud projektide valdkondlikus jaotuses on igale projektile määratud üks, nn põhivaldkondlik kuuluvus. Valdkondlik kuuluvus otsustatakse ühiselt programmi nõukogu koosolekul. Tabel 3 Toetatud projektide arv valdkondade kaupa Valdkond KOKKU Seto leelo seto mitmehäälne laulutraditsioon Pärimuskultuur Pärimuspõhine uuslooming Keel ja haridus Teadus- ja arendustegevus Meedia ja mainekujundus KOKKU Tabelis 3 on arvuliselt näidatud toetatud projektid aastate ja valdkondade lõikes. Kõige rohkem toetati valdkonna Seto leelo seto mitmehäälne laulutraditsioon projekte kokku 162 ja pärimuskultuuri valdkonna projekte - kokku 156. Keele ja hariduse valdkonnas toetati 54 projekti. Jätkuvalt on suur toetus keele ja hariduse projektidel, mida toetati 43 korral. Teadus- ja arendustegevuse projekte toetati 36 korral, pärimuspõhise uusloomingu valdkonnas toetati 29, meedia ja mainekujunduse valdkonnas 24 projekti. Võrreldes perioodi ülejäänud aastatega, tõusis hüppeliselt aastal valdkonna Seto leelo seto mitmehäälne laulutraditsioon toetatud projektide arv, mis oli tingitud lisarahastuse saamisega, mis omakorda võimaldas eraldada kõigile leelokooridele täiendavat tegevustoetust. Tabel 4. Toetatud projektid summaliselt valdkondade kaupa Valdkond KOKKU Seto leelo seto mitmehäälne laulutraditsioon Pärimuskultuur Pärimuspõhine uuslooming Keel ja haridus Teadus- ja arendustegevus Meedia ja mainekujundus KOKKU Tabelis 4 on näidatud toetatud projektid summaliselt aastate ja valdkondade lõikes. Pärimuskultuuri valdkonna summa on tuntavalt väiksem alates aastast, kuna Seto Talumuuseumi ja Obinitsa Muuseumi tegevustoetus rahastati alates aastast Kultuuriministeeriumi kaudu. Summaliselt on toetatud kõige rohkem pärimuskultuuri valdkonna projekte ning meedia ja mainekujunduse valdkonna projekte. Rahastatud taotluste arvult oli aga meedia ja mainekujunduse valdkonna projekte kõige vähem. Suur on toetus ka teadus- ja arendustegevuse, seto leelo ning keele ja hariduse valdkonna projektidele, väiksem on toetus valdkonna pärimuspõhine uuslooming projektidele, neid projekte esitatakse ka arvuliselt vähem. 10

11 Joonis 6. Toetatud projektide arvu valdkondlik osakaal perioodil (18,3%) (20,5%) (12,6%) (30,5%) Seto leelo Pärimuskultuur Pärimuspõhine uuslooming Keel ja haridus Teadus- ja arendustegevus Meedia ja mainekujundus (11,8%) (6,3%) Joonis 7. Eraldatud toetussummade valdkondlik osakaal perioodil Programmi kogu perioodi jooksul on kõige rohkem summaliselt toetatud pärimuskultuuri valdkonda. Toetatud projektide koguarvult on suurim valdkond Seto leelo, toetussummade poolest aga valdkonnad pärimuskultuur, meedia ja mainekujundus ning teadus- ja arendustegevus. Leelokooride taotlusi arvuliselt on kõige rohkem, kuid toetussummad väiksemad. Valdkonnal meedia ja mainekujundus taotlusi kokku kõige vähem, kuid toetussummad ühele projektile suured nt projekt Setomaa ajaleht. Ka teaduse ja arendustegevuse valdkonnas projekte vähem, kuid toetuste kogusumma osakaalult suurem. 11

12 5.1 Seto leelo seto mitmehäälne laulutraditsioon Valdkonna toetamise eesmärk on kindlustada leelotraditsiooni ning seda toetava elulaadi püsimine ning kogukonna toimimine, tunnustades ja toetades pärimuslike oskuste ja teadmiste edasiandjaid. Näiteid toetatud projektidest: - leelokooride tegevustoetused - leelokooride aastapäevade ja tähtpäevade üritused, - CD plaatide väljaandmise ja trükiste projektid - Seto Leelotarko Kogo tegevustoetus - Lummo Kati laululaager - Seto Leelopäev - Leelokonverents Seto leelol uue valdkonnana oli sellel perioodil kõige rohkem taotlusi. Tegevustoetust said 24 leelokoori. Lisaks Setomaale tegutsevad leelokoorid ka Tallinnas, Põlvas, Võrus, Tartus ja Tartu maakonnas. Tänu sellele on tagatud seto leelo ja keele edasikestmine ka väljaspool Setomaad. Leelokooridest aktiivsemad taotluste esitajad ja toetuste saajad olid Seto Lauluselts Sõsarõ, leelokoor Verska Naase` ja Obinitsa Naisseltsi Miitsirk Mokornulga leelokoor. Järgnesid Seto lauluselts Siidisõsarõ, MTÜ Hõpõhelme, Seto Lauluselts Ilolang, Seto folklooriansambel Kuldatsäuk ning Põlva Seto Seltsi leelokoorid Naiste leelopark Iloline, Naiste leelopark Madara ja Meeste leelopark Velö. Leelokooride tegevus on üks alustaladest seto leelo säilimiseks. Iga-aastane leelokooride tegevustoetus on aidanud hoida ja tutvustada seto leelot, tantsu, pillimängu ja seto pärimuskultuuri nii Setomaal kui ka väljaspool Setomaad. Leelokoorid võtsid aktiivselt osa erinevatest seto traditsioonilistest üritustest. Värska Gümnaasiumis tegutseb leelokoor Laanõtsirk ja Mikitamäe Koolis folkloorirühm, Ida-Petserimaal noorte leelokoor Tsirgukõsõ. Väljaspool Setomaad tegutsevatel leelokooridel on tugevnenud sidemed seto kogukonnaga, jätkus koostöö Setomaa kohalike omavalitsustega seto kultuuri jätkusuutlikkuse tagamiseks. Perioodi jooksul on üha rohkem kaasatud uusi lauljaid, noori ja ka lapsi leelokooridesse, igapäevaelus ja omavahelises suhtlemises on suurenenud seto keele rääkimine omavahel. Seto laul on elujõulisem, laienenud on teadmised seto tantsude olemusest. Seto leelokoore ja lauljaid ühendava katusorganisatsiooni Seto Leelotarko Kogo eesmärk on olnud Seto laulukultuuri säilitamine vanu traditsioone järgides, korraldati Seto Leelokonverents, üha rohkem on hakatud huvi tundma seto laulu, tantsu ja keele vastu. Lummo Kati Laululaagris õpetati süvendatult seto leelot, tutvustati erinevaid lähenemisi ja teooriaid seto mitmehäälsele laulutraditsioonile, mis aitas mitmekesistada repertuaari. Valdkonna toetamine on aidanud kaasa UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud Seto leelotraditsiooni püsimisele aastal tähistas Võru Kandle seto leelokoor Helmekaala` 30., aastal Seto Folklooriansambel Kuldatsäuk 30. ja Eesti vanim tegutsev leelokoor Seto Lauluselts Sõsarõ leeloloori 45. sünnipäeva. 5.2 Pärimuskultuur Valdkonna toetamise eesmärk on tagada seto vaimse ja materiaalse kultuuripärandi elujõulisus ning kaasata kogukonda selle hoidmisel ja edasiandmisel Näiteid toetatud projektidest: 12

13 - Seto rahvatantsurühmade tegevustoetused - Seto Talumuuseumi tegevustoetus 2014, 2015, näituste projektid, tähtpäevade üritused - Obinitsa Muuseumi tegevustoetus 2014, 2015, näituste ja käsitöö projektid - Seto Käsitüü Kogo käsitöö näituste ja kursuste ning kostipäeva toidukoolitused - Rahvariiete soetamine Värska Gümnaasiumile ja Värska Muusikakoolile - Värska Muusikakooli karmoškaansambli ja pilliklubi tegevustoetus - Pillide soetamine Värska Muusikakoolile ja Värska lasteaiale - Setomaa Liidu projekt Petseri seto seltsi tegevuste korraldamine - Anne Vabarna nimeline preemia ja omakultuuriõhtu - Värska Käsitööselts Kirävüü projekt Anna Kõivo kogutud hamemustrid - MTÜ Tantsutrupp Modus kultuuriklubi projekt I Seto tandsopido Kagoss kargasõ - Rikka Ivvani Pillilaager - Seto rahvarõiva nõuandekoja loomine - Seto Kongress 2014, 2017 Pärimuskultuuri sündmused on eelkõige tugevdanud kogukondlikke sidemeid ja identiteeti. Aktiivselt olid kaasatud kogukonna liikmed ka väljastpoolt Setomaad. Uued algatused programmiperioodil: Värska Muuusikakoolis karmoškaansambli loomine aastal, Pilliklubi loomine aastal aastal sai teoks esimene Seto Tandsopido, kus tantsiti eri aegadel Setomaal tantsitud pärimustantse. Kostipäeva ürituste kaudu taaselustati ja arendati seto toidukultuuri. Üha rohkem toimus käsitööüritusi, Seto Talumuuseumi hea koostöö käsitöölistega on aidanud kaasa traditsioonilise seto käsitöö arengule ja tuntusele aastal avati Eesti Vabaõhumuuseumis koopiataluna Setomaalt pärit Vanatalo, mille eesmärgiks on saada setode ja seto kultuuripärandit tutvustavaks keskuseks Tallinnas. Programmist toetati avaürituse kultuuriprogrammi aastal algas seto rahvarõiva nõuandekoja loomine. Lisaks käsitöölistele on ühendusse koondatud ka muuseumide ja teadusasutuste töötajad aastal toimusid paljud üritused Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ürituste raames. 5.3 Pärimuspõhine uuslooming Valdkonna toetamise eesmärk on mitmekesistada seto kultuurielu, tihendades seoseid pärimuskultuuri ning kaasaja kultuuri vahel, kaasates aktiivselt nooremat põlvkonda. Näiteid toetatud projektidest: - Seto Kuningriigi Päev, Kuningriigi Latsipäiv - Ostrova Festival - Muusika- ja matkafestival Seto Folk - Ansambli Zetod CD - Taarka Pärimusteatri draamaõpe, etendused Vanahunt ja Vahtsõnõ testament Tähelepanu on pööratud seto keele ja kultuuri kaasaegsetele väljunditele. Seeläbi on pärimus hoitud ja edasi antud uusloomingus ning pärimuskultuuril põhineval loometegevuses. 5.4 Keel ja haridus Valdkonna toetamise eesmärk on seto keele kasutamise laiendamine kõigi sihtrühmade hulgas ning anda neile teadmisi Setomaa kultuuriloost. 13

14 Näiteid toetatud projektidest: - Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti Keele ja Kultuuriuuringute Keskuse projekt Seto-eesti sõnaraamatu koostamine - Keelepesad Mikitamäe ja Värska lasteaias - Setokeelsete nukuteatrietenduste läbiviimine Setomaa lasteaedades - Seto Kuningriigi Kroonikogo projekt Seto laste koolid - Tallinnas läbiviidav pärimusõpe seto juurtega lastele - Pärimuskultuuri kursused Värska Gümnaasiumis - Setomaa Valdade Liidu projekt Seto pärimuskultuuri tutvustavate õpilasürituste korraldamine Setomaa koolides, õpetajate täiendõpe - Setomaa Hariduskonverents - Täheke seto keeles Setomaa kõikides koolides jätkusid pärimusõppe tunnid erinevates kooli astmetes. Pärimuskultuuri tunnid tagasid järjepideva tegevuse, õpilasürituste ja õppereiside tulemusena on õppijate huvi ja teadmised paikkondliku keele, pärimuse ja kultuuriloo vastu ning üldteadmised Setomaast senisest paremad. Jätkunud on Setomaa koolide pärimuskultuuri õpetajate koostöö, suurenenud on õpilasürituste arv. Värska Gümnaasiumi pärimuskultuuri õppesuund aitas kaasa seto kultuuri ja keele säilimisel noorte seas. Noored alles otsivad enda identiteeti ning pärimuskultuuri õpe on suunajaks ja toetavaks võimaluseks. Kultuuri suunal õppinud gümnaasiumi õpilaste õppekavva kuulus neli kultuuriteemalist kursust. Alates aasta sügisest õpetatakse Värska Gümnaasiumis seto pärimuskultuuri üldise õppekava alusel, mille hulgas on kohustuslikuna pärimuskultuuri kursus ning õpilase valitavate kursuste hulgas on kolm pärimuskultuuriga seotud kursust. Põhikooli astmes on igas kooliastmes pärimuskultuuri tund. Õppe tulemusena on õpilased teinud pärimuse teemalisi gümnaasiumi uurimistöid, põhikooli loovtöid põhikooli praktilise tööna. Gümnaasiumi õpilased on osalenud erinevatel konkurssidel. Aktiivselt osalevad noored leelorühma Laanetsirk töös. Õpetajad osalevad seto keele ja kultuuri õppepäevadel ning Setomaa hariduskonverentsil. 5.5 Teadus- ja arendustegevus Valdkonna toetamise eesmärk on tagada teadusuuringute kaudu uute teadmiste saamine Setomaa ja seto kultuuri kohta ning teha tulemused kättesaadavaks nii uurijatele kui kogukonnale. Näiteid toetatud projektidest: - SA Seto Instituudi tegevustoetus - Seto Instituudi poolt väljaantavad teosed - Arheoloogiakeskuse projekt Asustuse kujunemine ja areng Setomaal kiviajast rauaajani. - MTÜ Seto Käsitüü Kogo projekt Seto rahvarõivaraamatu käsikirja ettevalmistus - Setomaa koguteos - Eesti Vabaõhumuuseumi uurimus- ja välitööd Setomaal - Eesti Kirjandusmuuseumi projekt Seto ajaloolised helisalvestused - Vaike Sarve pärand - Seto Talumuuseumi näituseprojekt Naine, kaetud peaga ja Nulk, nulga, nulka koostamine - Obinitsa Muuseumi näituseprojekt Mustrid läbi Setomaa ajaloo ja ümber muuseumimaja - Preemia parimate seto-teemaliste bakalauruse- ja magistritööde eest 14

15 Rohkem on ilmunud Setomaa teemalist kirjandust. Seto Instituudi eestvedamisel toimub järjepidev suhtlus rahvusvahelisel tasandil erinevate teadus- ja mäluasutustega, mille olulisemaks tulemuseks on 5 aastat kestnud koostööna Peterburi Etnograafiamuuseumi ja Pariisi Inimesemuuseumiga ilmunud raamat Inimese muuseumi ekspeditsioonid Eestisse. Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal ( ). Tudengite lõputööde stipendiumid kutsuvad noori uurima Setomaaga seotud teemasid. 5.6 Meedia ja mainekujundus Valdkonna toetamise eesmärk on hoida ja tugevdada setode rahvuslikku identiteeti setokeelse meedia abil ning tõsta seto kultuuri tuntust üleriigilise meedia, infomaterjalide, ürituste ning filmide kaudu. Näiteid toetatud projektidest: - Ajalehe Setomaa väljaandmine - Ajakirja Peko Helü väljaandmine a - Taarka Pärimusteatri projekt Peko TV - OÜ Revolver Film dokfilm Läinud on jäänud - Seto Ateljee-Galerii dokfilm Sõle loomine - MTÜ Suff projekt Vepsa-Karjala-Seto filmilaager Tsiistres - Soome-Ugri kultuuripealinn Obinitsa Seto käsitöö näitused Venemaal - MTÜ Setomaa Turism projekt Raamatu Setomaa. Unikaalne ja ehe venekeelne versioon - Leelokooride osalemised festivalidel väljaspool Eestit: Radaja festivalil Pihkvas, rahvusvahelistel folkloorifestivalidel Klaipedas festivalil Lauksnos, Murmanski oblastis Umbas, Horvaatias, Vilniuse festivalil Skamba skamba kankliai, Mordvas, Komimaal KAMWA festivalil, Suur-Novgorodis festivalil Sadko, Seto kultuuri nädala raames Pariisis ja kontsertreisil Saksamaal. Programmi toel on tagatud ajalehe Setomaa regulaarne ilmumine. Paberkandjal ilmub ajaleht korrapäraselt üks kord kuus. Tõusnud on ajalehe kvaliteet, oluliste sündmuste kohta saab operatiivselt infot ajalehe veebilehelt, Setomaa veebiversioon on kättesaadav kõigile huvilistele aastal põhjalikult uuendatud keskkonnas. Ajaleht hoiab ja arendab setode rahvuslikku identiteeti, kogukonnatunnet, edendab keelekasutust, ajalehel meediaväljaandena on oluline tugi seto kultuuriruumi hoidmisel. Toetust on saanud setoteemalised filmid aastal oli Obinitsa Soome-Ugri kultuuripealinn, osalesid soome-ugri rahvaste esindajad. Seto kultuuri tutvustati pärimuskultuuril põhinevate suurürituste kaudu. Tänu meedia ja mainekujunduse valdkonna projektitoetustele on laienenud seto kultuuri tuntus ning tugevnenud setode rahvuslik identiteet. 6. Mõõdetavad tulemused Perioodil kokku on toetatud (loetelus võib projekt kuuluda üheaegselt mitmese jaotusesse): programmi taotlusvooru esitatud ja rahastatud projektide arv, sh Venemaa-poolse Setomaaga seotud projektide arv esitatud projektide arv 533, rahastatud projektide arv 461, Venemaapoolse Setomaaga seotud rahastatud projektide arv 15; 15

16 tegevustoetust saanud leelokooride arv - 24 Setomaa muuseumide ühisprojektide (trükised, üritused, näitused) arv - 41 lastele ja noortele suunatud projektide arv murdekeele ja pärimuskultuuri õppega seotud projektide arv - 41 pärimusel põhinevad teatri-, filmi-, kunstiprojektide arv - 7 programmi toel välja antud teaduslike uurimuste, publikatsioonide, artiklite ja väljaannete projektid: - Arheoloogiakeskuse projekt Asustuse kujunemine ja areng Setumaal kiviajast rauaajani 2014, 2015, 2016, 2017, Setomaa Koguteos Setomaa 1. Loodus - Setomaa Koguteos Setomaa 3. Keel, rahvas ja tänapäeva kultuur - Raamatu Leonid Zurovi ja Boris Vilde uurimusretked Setomaale ja aastal - Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti Keele- ja kultuuriuuringute Keskuse projekt Paul Hagu 70 artiklikogumiku väljaandmine ja konverentsi korraldamine Setomaa kultuuri käsitlevate õppematerjalide hulk - 14 pärimuskultuuril põhinevate tähtsündmuste, festivalide, näituste arv traditsioonilise käsitööga seotud projektide arv - 38 trükiste ja audiovisuaalsete digitaalväljaannete hulk trükised 13, digitaalväljaanded 9, Setomaa ajaleht kokku 65 numbrit ( numbrit, igal aastal 12 numbrit) 7. Kokkuvõte Käesolev programmiperiood oli tulemuslik on toimunud pidev ja järjekindel areng seto keele ja pärimuskultuuri tuntuse suurenemisel. Aktiivselt jätkasid tegutsemist seto leelokoorid, programm on aidanud kaasa UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud Seto leelotraditsiooni püsimisele. Pärimuskultuuri sündmused aitasid tugevdada kogukondlikke sidemeid ja identiteeti, alguse said mitmed uued algatused Seto Tandsopido, pilliansamblite loomised Värska Muusikakoolis, avati Seto Vanatalo. Pärimuspõhise uusloomingu valdkonnas on Seto Folk leidnud kindla koha Eesti festivalide hulgas, Taarka Pärimusteater toob välja uusi etendusi. Aktiivselt tegutsevad keelepesad, välja antakse setokeelset õppematerjali, koolides toimub pärimuskultuuri õpe. Hoogustunud on välissuhtlus, eriti soome-ugri suunal. Meediaväljaandena aitab Setomaa ajaleht hoida ja arendada setode rahvuslikku identiteeti. Tugevnenud on Setomaa elanike ning väljaspool Setomaad elavate setode side kohaliku keele ja kultuuriga. Tagasisidena programmi nõukogu liikmetelt peaks kindlasti jätkuma setokeelsete õppematerjalide väljaandmise projektide toetamine, rohkem koordineerimist vajab keelepesade töö korraldamine. Seto keele õppe korraldamine võiks toimuda edaspidi Seto Instituudi eestvedamisel. Lisaks Tallinnale peaks Seto keele ja kultuuri õpet korraldama ka mujal ja ka erinevatele vanuserühmadele. Seto Leelotarko Kogol peaks olema suurem vastutus ja initsiatiiv seto leelo arengu koordineerimisel ja arengus. Ka kooliõpilastel võiks olla võimalus näiteks majandusõppe raames lastele suunatud seto pärimusega seotud projekte kultuuriprogrammi kirjutada. Pärimuskultuuri programm peaks kindlasti jätkuma ka edaspidi, võimalusel tõsta programmi eelarvet. Uuel programmiperioodil on oluline, et senitehtu ei kaotaks järjepidevust ja käivitatud protsesside tulemusena säiliks seto kultuuripärand. Kultuuriline eripära on ka üheks väljundiks piirkonna mainekujunduses, turundamisel ja majanduselu mitmekesistamisel. Setode aktiivsus oma pärimuskultuuri hoidmisel on heaks eeskujuks ka teistele piirkondadele. 16

17 Kokkuvõte Setomaa kultuuriprogrammist on koostatud perioodil aprill-detsember 2018 Kokkuvõtte koostas Marika Kutser, Setomaa kultuuriprogrammi koordinaator, Rahvakultuuri Keskuse toetusprogrammide osakonna spetsialist 17

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Kinnitatud maaeluministri a käskkirjaga nr 86 Setomaa arenguprogrammi tegevuskava kinnitamine aastaks Lisa Setomaa arenguprogrammi 2

Kinnitatud maaeluministri a käskkirjaga nr 86 Setomaa arenguprogrammi tegevuskava kinnitamine aastaks Lisa Setomaa arenguprogrammi 2 Kinnitatud maaeluministri 25.07.2017. a käskkirjaga nr 86 Setomaa arenguprogrammi tegevuskava kinnitamine 2017. aastaks Lisa Setomaa arenguprogrammi 2017. aasta tegevuskava Nr Taotleja Projekti nimetus

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5 KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 10.09.2018 nr 1-5/207 Algus kell 13:00, lõpp kell 14:30 Juhatas: Protokollis:

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word Seto analyysi raport.doc

Microsoft Word Seto analyysi raport.doc NOORSOOTÖÖ, KULTUURI JA AVAHOOLDUSE TEENUSTE ANALÜÜS MIKITAMÄE, MISSO, MEREMÄE JA VÄRSKA VALLAS Setomaa om hüä elämise, olõmisõ ja tulõmisõ kotus. Tartu/Tallinn/Setomaa Jaanuar 2010 SISUKORD - Sissejuhatus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Lp volikogu liige nr 1-10/ Kutse Meremäe Vallavolikogu istung toimub 26. aprillil a algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Pakutav päe

Lp volikogu liige nr 1-10/ Kutse Meremäe Vallavolikogu istung toimub 26. aprillil a algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Pakutav päe Lp volikogu liige 21.04.2017 nr 1-10/ Kutse Vallavolikogu istung toimub 26. aprillil 2017. a algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Pakutav päevakord: 1. Vallavanema informatsioon. A. Luts 2. Vallavolikogu

Rohkem

PROJEKTIKONKURSS PickUp- Briti Eri! NOORTE KOGUKONDLIKE IDEEDE PROJEKTIFOND Konkursijuhend 2019

PROJEKTIKONKURSS PickUp- Briti Eri! NOORTE KOGUKONDLIKE IDEEDE PROJEKTIFOND Konkursijuhend 2019 PROJEKTIKONKURSS PickUp- Briti Eri! NOORTE KOGUKONDLIKE IDEEDE PROJEKTIFOND Konkursijuhend 2019 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. PROJEKTI ÜLDNÕUDED... 4 2. PROJEKTI TINGIMUSED... 5 2.1. TAOTLEJA SOBIVUS...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp): Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt Andres Kollist 05.10.2015 Tartus Eesti e-varamu ja kogude säilitamine Eesti e-varamu on u htne e-keskkond,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MISSO VALLAVOLIKOGU ISTUNGI P R O T O K O L L

MISSO VALLAVOLIKOGU  ISTUNGI P R O T O K O L L Haanja-Misso-Rõuge-Varstu-Mõniste Haldusreformi juhtivkomisjoni IX töökoosolek Misso 2. märts 2017. a Algus kell 9.00, lõpp kell 12.00 Osa võtsid: Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Mõniste vallavanem

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna

Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts 2019. a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna linna poolt aastatel 2017-2018 eelarvest ning reservfondist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem