KOOLI TÖÖPLAAN 2020/2021. õa

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KOOLI TÖÖPLAAN 2020/2021. õa"

Väljavõte

1 Kilingi-Nõmme Gümnaasium KOOLI TÖÖPLAAN 2020/2021. õa AASTAT 1

2 Sisukord 1. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2019/2020. õppeaasta tulemuslikkuse analüüs Õppetöö tulemused Õppe- ja kasvatustöö alane tegevus Töö- ja õpikeskkond Juhtimine Personalijuhtimine Kaasamine ja koostöö /2021. õppeaasta eesmärgid, ülesanded ja tegevused Õppe- ja kasvatustöö alane tegevus Töö- ja õpikeskkond Juhtimine Personalijuhtimine Kaasamine ja koostöö Kooli struktuuriüksuste üldtööplaan 2020/2021. õppeaastal Õppenõukogu Sisekontroll Metoodikanõukogu Kooliastme nõukojad I kooliastme nõukoda II kooliastme nõukoda III kooliastme nõukoda Gümnaasiumi nõukoda HEV komisjon Tervisenõukogu Huvitegevus Õpilasesindus Õpilaskodu Muuseumiklass Hoolekogu Projektid LISA 1 Kuuendate klasside tasemetööde tulemused LISA 2 Põhikooli lõpueksamite tulemused LISA 3 Gümnaasiumi riigieksamite tulemused LISA /2021. õppeaasta koolituskava Lisa 4.1 Ühiskoolitused Lisa 4.2 Individuaalsed täiendkoolitused LISA 5 Õpilasesinduse tööplaan Lisa 6 Muuseumiklassi töökava

3 1. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2019/2020. õppeaasta tulemuslikkuse analüüs Õppeaasta tulemuslikkuse analüüsi aluseks on sisehindamis kord. Kasutatud on e-kooli andmeid, rahuloluküsitlusi ja Eesti Hariduse Infosüsteemi, SA Innove ning kooli andmekogusid. Õpilaste, vanemate (täismahus statistika ja analüüs on kooli kodulehel) ja õpetajate rahuloluküsitlused 1 viidi läbi e-formulari keskkonnas. 2019/20. õppeaasta kokkuvõtte, analüüsi ja järelduste tegemise juures tuleb arvestada 16. märtsil alanud eriolukorrast tulenevalt distantsõppeperioodi ning selle mõju õppe- ja kasvatustegevusele ja koolielu korraldamisele laiemalt. 1.1 Õppetöö tulemused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2019/20. õppeaasta põhiline eesmärk oli kehtiva arengukava kohaselt õpilaste individuaalsuse arvestamine õppe- ja kasvatustöö protsessis. Tabel 1. Õpitulemuste kokkuvõte kooliastmeti. 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa 2018/19. õa 2019/20. õa edukus 2 kvaliteet 3 edukus kvaliteet edukus kvaliteet edukus kvaliteet edukus kvaliteet I kooliaste 100% 81,3% 98% 85,1% 100% 88% 100% 77% 100% 88% II kooliaste 100% 69,7% 100% 63,4% 100% 60% 100% 58% 100% 61% III kooliaste 100% 42,3% 99% 37,6% 98,9% 48% 96% 47% 98% 49% gümnaasium 99% 21,1% 97% 22,5% 95,0% 18% 94,5% 24% 89% 44% Kool 99,7% 53,7% 98,5% 53,7% 98,8% 57,1% 98% 55% 98% 63% Õppeedukuse näitajad on stabiilsed, pisut kasvab kvaliteet ning suureneb kõrgemate õppetulemustega laste osakaal. Edukust mõjutavad väga väike hulk õpilasi, kellel on tõsised motivatsiooniprobleemid ja seeläbi tekkinud õpiraskused ning kelle puhul ei ole õpilane ise ega kodu valmis kasutama kooli poolt pakutavate tugistruktuuride toetust. Eriolukorrast tulenevalt käesoleval õppeaastal tasemetöid (3. ja 6. klass) ei korraldatud, samuti ei toimunud põhikooli lõpueksameid. Õppeaastate 2014/15 kuni 2018/19 kokkuvõtted on lisades LISA 1 ja LISA 2. Gümnaasiumi eksamitulemuste analüüsimisel on vabariigi tasandil mitu aastat eksamitulemuste punktide (Lisa 3) asemel lähtutud kooli panusest õpilase arengusse. Selleks vaadeldakse põhikoolist gümnaasiumisse õppima asunud õpilaste võimekust. Kooli panuse hindamisel võetakse aluseks õpilaste 9.klassi lõpetamise taset ja eeldatavaid tulemusi 12.klassi lõpus. Nende näitajate põhjal on aastatel kooli panus gümnaasiumiastme õpilaste arengusse olnud järgmine: 1 Rahuloluküsitlustes vastati viiepalliskaalal: 5 - täiesti rahul, 4 - pigem rahul, 3 - osaliselt rahul, 2 - vähem rahul, 1- rahulolematu. 2 Edukus positiivsed hinded 3 Kvaliteet hinded 4 ja 5 3

4 Tabel 2. Kooli panus gümnaasiumilõpetajate arengusse. Eesti keel Matemaatika Inglise keel 2013 ootuspärane Puuduvad võrreldavad andmed ootuspärane 2014 ootuspärane ootuspärane ootuspärane 2015 ootuspärane ootuspärane kõrge 2016 ootuspärane ootuspärane ootuspärane 2017 ootuspärane madal ootuspärane 2018 kõrge madal ootuspärane 2019 ootuspärane ootuspärane ootuspärane 2020 Andmeid veel ei ole Andmeid veel ei ole Andmeid veel ei ole Õppeaasta jooksul said õpilased osaleda nendel Pärnumaa ja vabariiklikel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel mis toimusid. Stabiilne on kooli panus töös andekate õpilastega ning nendele väljundvõimaluste loomisel. Tartu Ülikooli Teaduskooli töös osales 15 õpilast kokku 12 kursusel. Riiklikult toetatavate õpilaskohtade õpilaste õppeaastate tulemused on üldiselt stabiilsed. Käesoleva õppeaasta distantsõppe periood andis siiski tugevama tagasilöögi just neile õpilastele, kel on järjepidevalt vaja õpilaskodu koos sellega rakendatavaid tugistruktuure. Tabel 3. Riiklikult toetatavate õpilaskodu õpilaste tulemuste ülevaade. Õppeaasta Keskmine hinne Madalaim keskmine Kõrgeim keskmine Osalemine huviringides 2015/2016 3,7 3,1 4,8 80 % 2016/2017 3,8 3,3 5,0 80 % 2017/2018 3,8 3,1 4,9 87 % 2018/2019 4,1 3,0 5,0 67 % 2019/2020 3,8 2,8 4,7 80% Õppetööst puudumist tuleb analüüsida kahest erinevast vaatest: õppetööst puudumise alus on kooli poolt (olümpiaad, võistlus, õppekäik, ürituse ette valmistamine vmt) või on puudumise alus kodu otsus (puhkusereis, tervis, magama jäämine vmt). Tabel 4. Puudumiste viie aasta ülevaade. Õppeaasta Põhjuseta puudumiste % Puudutud tunde õpilase kohta 2015/2016 4,7 % /2017 4,2 % /2018 9,8 % /2019 7,0 % 99 (83 kooli esindamiseta) 4

5 2019/ ,9% 72 (70 kooli esindamiseta) Tõendamata puudumiste arv on kasvanud ja kogu põhjuseta puudumiste arvust moodustavad kuue õpilase puudumised 49,6 %. Kool on jätkuvalt ja kindlalt seisukohal, et kergekäeliste (puhkusereisid, hommikused magama jäämised jmt) ja põhjuseta (tundide ajal poes käimised, viimastest tundidest lahkumine jmt) puudumiste eest vastutavad koos õpilastega vanemad. Arvestades eriolukorra tõttu ära jäänud olümpiaade, võistlusi ja konkursse on oluliselt vähenenud kooli esindamisega seotud puudumised. 1.2 Õppe- ja kasvatustöö alane tegevus Tööplaanis seatud eesmärkide täitmise tulemuslikkuse hindamisel tuleb vaadelda erinevaid andmeid kogumis, nende seoseid tervikpildis ja muutusi erinevate aastate jooksul. 2019/20. õppeaasta viimane kolmandik möödus eriolukorra tingimustes ja distantsõppel ning on erandlik. Pikk kodus õppimise periood, vahetu suhtlemise puudumine ning kogu õppekasvatustöö korraldamine distantsilt tehniliste vahendite abil mõjutas lõppeva õppeaasta tulemusi. Eriolukorra ajal korraldas kool esimese, teise ja viienda (õpilaste ja vanemate hulgas) distantsõppe nädala järel kiired fokusseeritud tagasisideküsitlused ning rõõmustavalt kõrgelt hindasid vanemad koolipoolset tegevust lapse ja kodu toetamisel. Mahukamad õpilaste ja vanemate rahuloluküsitlused on avaldatud kooli kodulehel. Andmete lugemisel ja analüüsile tuleb arvestada: erinevate tagasisidede tulemusi (õpilased, vanemad, õpetajad, SA Innove rahuloluküsitlused) on vajalik vaadelda koosmõjus; viiepallisel hindamisskaalal on aastate keskmised tulemused kerkinud väga kõrgele (4,0 ja enam) ning 0,15 0,20 pallised kõikumised ei näita enam sisulisi muutusi; õpilaste hulgas on vastajate vanusegruppides kõikumisi. Kuue aasta rahuloluküsitluste mediaan (pooled vastajad on andnud kõrgema ja pooled vastanud on andnud madalama hinnangu) üldist kõrget tausta arvestades stabiilne. Tabel 5. Õpilaste, vanema ja õpetajate rahuloluküsitluste mediaan. Õppeaasta Õpilased 3,90 4,22 4,20 4,59 4,35 4,33 Vanemad 4,38 4,33 4,16 4,47 4,36 4,47 Õpetajad 4,34 4,44 4,40 4,46 4,44 4,50 Jätkuvalt kajastuvad huvitavad vastuolulised hinnangud õhkkonna kohta koolis ning iga lapse enda hinnang enda sõbralikkusele. Kui lapsed hindavad kõrgelt, et nad ise on sõbralikud ja õpetajad on eeskujuks, siis õhkkonda koolis tervikuna tajutakse madalamalt. See tekitab küsimuse, kust ja kellest niisugune vastuolu tuleb? Seda enam, et ka vanemad hindavad õpilaste ja õpetajate vahelisi suhteid väga heaks (4,55 palli). 5

6 Õpilastele on kolm aastat antud võimalus kaudselt hinnata õpetajate tööd läbi küsimuste, kuidas õpetajad õpilase arengut toetavad ja selgitusi jagavad. Kahe eelmisega aastaga on siin tagasiminek ja see tuleneb selgelt distantsõppe eripärast. On loomulik, et õpetajatel oli distantsõppel oluliselt vähem võimalik anda lastele tagasisidet nende tegevuse kohta. Tuleb mõista, et õpetajate poolt tagasiside andmise maht küündis tuhandetesse kirjadesse ja sõnumitesse. Samuti tuleb lastel õppida ja harjuda mõttega, et elus ei loo kõikjal nemad reegleid, ei saa valida vaid endale sobivaid variante ega ümbritseda end üksnes sobivaga. Distantsõppel oli määrava tähtsusega õpilase iseseisva töö oskus, tahe ning vastutustunne ja sellest tulenevalt on ka rahuloluküsitlustes tehtud muudatusi. Vastanud õpilased andsid nii enda pingutustele, iseseisvusele ja vastusele märkimisväärselt kõrged hinnangud, kuid tähelepanu tõmbab poiste enda vastutuse madalam tajumine. Lisades siia veel konsultatsioonides osalemise, siis on märgata just poiste hinnangute alanemisi ja ilmselt on see üks märkidest, millega tuleb koolil ning vanematel uuel õppeaastal tegeleda. Õpilaste hinnanguis avaldus soov, et õpetajad jätkuvalt arvestaks nende arvamustega, et rohkem pöörataks tähelepanu igaühe märkamisele ja et õpilasega tegeletakse rohkem individuaalselt. Nagu õpilaste, nii on ka vanemate tagasiside hinnangutes väikesed muutused ja on eranditult kõik positiivsed! Kindlasti on käesoleva aasta tagasiside mõjutatud eriolukorra distantsõppest ja rõõm on tõdeda, et kooli ja kodude ühiseid pingutusi hindavad vanemad kõrgelt. Head meelt valmistavad vanemate hinnangud suhtlemisvõimaluste kohta aineõpetajate ja klassijuhatajatega nii üldises plaanis kui ka eraldi distantsõppe perioodil. Vanemate soovidele suhelda vaid e-kirja, online messengeri või telefoni teel seab piirangu õpetajate ja klassijuhatajate ajaressurss. Laste individuaalsusega ja nende arvamustega arvestamine ning toetava tagasiside andmine on kasvanud. See on oluline suundumus ja sellele on suunatud rõhk ka haridusvaldkonna järgmistes arengudokumentides. Koolis on õppe- ja kasvatustöö lahutamatu osa huvitegevus, mille planeerimisel on lähtutud õppekava põhiväärtustest ja iseloomulikud märksõnad on: traditsioonide jätkusuutlikkus koostöö innovaatilisus avatus ja koostöö kogukonnaga turvalisus. Huvitegevuse analüüsil tuleb arvestada olulisi muutusi, mis kaasnesid vabariigi tasandil huvihariduse ja tegevuse (lühendina HHHT) rahastamisega ning valdkonna vallasisese ümberkorraldusega. Pikka aega väga kooli keskne olnud huviharidus- ja tegevus on saanud kogukonnas laiema kandepinna. Arendusse on kaasatud Kilingi-Nõmme Muusikakool, Surju Põhikool (ühine mudilas- ja lastekoor), Kilingi-Nõmme vabaajakeskus, Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa spordihooned ning mitmed mittetulundusühingud (maastikuvibu, motoring, MTÜ Marina Külakoda jt) ja teised struktuurid (Kaitseliit, Naiskodukaitse, noorkotkad, vabatahtlikud pritsumehed jne). Eriolukorrast tulenevalt toimusid huviringid kooliaasta lõpus distantsõppel 6

7 ning seetõttu oli koormus ja osalemine ringides tavapärasest väiksema osakaaluga. Kokkuvõttes lähtume terve aasta seisust ning antud kokkuvõttes on tulemustes arvestatud veebruaris osalenud õpilaste hulka ning huviringide arvu. Kooli koormus huvitegevuses on muutunud, kuid otseselt kooli poolt koordineeritavas huvitegevuses pole laste arv vähenenud. See näitab olemasolevate tegevuste stabiilsust. Samas on valla üleselt teada, et mitmete noorte kaasatus on läbi HHHT meetme suurenenud, sest see toetab kitsa huvivaldkonnaga noori ning loob võimalusi erivajadustega lastele ning noortele. Tabel 6. Huvitegevusse kaasatud õpilaste arv. 2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa. 2018/19. õa. 2019/20. õa Õpilaste arv Õpilaste arv Õpilaste arv Õpilaste arv Õpilaste arv Õpilaste arv Kooli huviringides ,7% ,8% ,7% ,7% ,2% ,2% osalejad Väljaspool kooli huviringides ,3% ,9% ,1% ,4% ,1% ,2% Kõik huvitegevuses osalejad kokku ,2% ,7% ,1% ,8% ,6% ,6% Ei osale 84 23,8% 73 21,3% 67 19,9% 69 20,2% 59 17,4% 61 18,4% Huvitegevusse kaasatud õpilaste arv on stabiilselt kõrge ning saab jätkuvalt kõrgeid hinnanguid nii õpilaste kui vanemate poolt. Õpilaste võimeid ja huve arvestav ning kooli väärtustel põhinevad huviüritused toimusid koolis igakuuliselt uuendatava kalenderplaani alusel. Alates 16. märtsist oli eriolukord ja distantsõpe ning kogunemised ja reaalsete sündmuste korraldamine keelatud. Õppeaasta jooksul korraldati spordinädal, 3 koolimaja jooks, Saarde valla haridustöötajate päev, heategevuslaat kohaliku hooldushaigla toetuseks, laulukonkurss Kaunim Metsalaul, Eesti Vabariigi Aastapäeva sündmused, fotokonkurss Kool kolis koju, rahvusvaheline rahvatantsupäev, emadepäeva luulevõistlus, Saarde Saja Tamme Salus talgupäev, Saarde valla isadepäev, Saarde ÖÖ-MARU õpetajatele ja koolitöötajatele, erinevad lõimingu ja teemapäevad. Esmakordselt toimus veebipõhine tutipäev 12. klassile. Toimus vabariiklikult metsaviktoriin ja seal võideti kaheksale klassile õppekäigu preemiareis. Saarde valla üleselt algatati noortevolikogu kohtumised ning selles raames toimusid noortele koolituspäevad Surjust ja Kilingi-Nõmmes. Koolis toimus jalgratturi koolitus koostöös noorsoopolitseiga ning Maanteeameti toetusel. 2019/2020. õppeaastaks olid seatud eesmärgid, ülesanded ja tegevused (numeratsioon 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani alusel). Ülesanne 2.1 Parandada ainetevahelist lõimingut õpikoormuse vähendamiseks, laiendada uurimuslikku õpet ja muuta hindamispõhimõtteid õpimotivatsiooni tõstmiseks ning arendada süsteemselt digipädevusi erinevate õppetöö vormide abil, kaasaegsete meetodite ja õppevahenditega. 7

8 Ülesande täitmiseks olid kavandatud tegevused: a) koostatakse õppekäikude kava, kus on sätestatud õppekäikude põhimõtted, eesmärgid ja sisu; b) kirjeldatakse digipädevuste saavutamine ainekaartidel; c) põhikoolis rakendatakse õpilaste käitumise ja hoolsuse hinnangu andmiseks kujundava hindamise põhimõtted ja hindamismudelid; d) koostatakse I ja II kooliastme loov-, praktiliste- ja uurimistööde juhendmaterjalid; e) korraldatakse õpilaste loov-, praktiliste- või uurimistööde koostamine, esitlemine ja tagasiside andmine kõigis kooliastmetes; f) kirjeldatakse digipädevuste saavutamine loov-, praktiliste- ja uurimistööde juhendites. 2019/20. õppeaastal on täidetud järgmised arengukavast ja üldtööplaanist tulenevad ülesanded: o kirjeldatakse digipädevuste saavutamine ainekaartidel; 2019/20. õppeaastal on osaliselt täidetud (eriolukorrast tulenevalt jäi pooleli) ja jätkuvalt töös on järgmised arengukavas ja üldtööplaanis olnud tegevused: o koostatakse õppekäikude kava, kus on sätestatud õppekäikude põhimõtted, eesmärgid ja sisu; o põhikoolis rakendatakse õpilaste käitumise ja hoolsuse hinnangu andmiseks kujundava hindamise põhimõtted ja hindamismudelid; o koostatakse I ja II kooliastme loov-, praktiliste- ja uurimistööde juhendmaterjalid; o kirjeldatakse õppijat toetava hindamise põhimõtteid ainekaartidel; o kirjeldatakse digipädevuste saavutamine loov-, praktiliste- ja uurimistööde juhendites 2019/20. õppeaastal ei olnud võimalik täita järgmist arengukavas ja üldtööplaani tegevust: o korraldatakse õpilaste loov-, praktiliste- või uurimistööde koostamine, esitlemine ja tagasiside andmine kõigis kooliastmetes; Tervikuna saab õppe- ja kasvatustöö eesmärkide ja ülesannete täitmist hinnata heaks. On toimunud sisulisi arenguid, teatud organisatsioonilised tööd ja nende dokumenteerimine on jätkuvalt päevakorras. 1.3 Töö- ja õpikeskkond Turvalise õpi- ja töökeskkonna arendus hõlmab nii füüsilist kui vaimset keskkonda. Üldine inimsuhete hinnangute suundumus on suhetele positiivne. Õpilased on muutunud nõudlikumaks, samas enda vastutuse ja eesmärkide seadmisel oodatakse tuge. Õpilaste hulgas läbiviidud rahuloluküsitluses olid sõnalised kommentaarid üsna napisõnalised. Toitlustamise suhtes koolis on tüdrukute hinnang kriitilisem kui poistel ja jätkuvalt tuleb tegeleda koolieine kvaliteedi ja kvantiteedi tasakaalu otsimisega. 8

9 Käesoleval aastal oli kooli poolt korraldatud ja õpilastel kohapeal võimalus kasutada majavälise kliinilise psühholoogi nõustamisteenust. Vanemate üldine rahulolu koolikeskkonnaga on stabiiline. Nagu õpilaste, nii ka vanemate puhul väärib ära märkimist õpetaja eeskuju rolli olulisus. Väga kõrgelt hindavad vanemad klassijuhataja olemasolu, lihtsust temaga suhtlemisel ja koostööd. Õpetajate üldine rahulolu koolikeskkonnaga on stabiilne. Kõrgelt hinnatakse juba mitmes aasta enesearengu võimalusi, üldist tööga rahulolu ja töö tasustamist. Kasvanud on rahulolu kaasamise, info kättesaadavuse ja vanematega suhete paranemise osas. Kooli majandustegevus lähtub eelarvelistest võimalustest, lisaressursside hankimise (projektid, majandustegevus) võimalustest ja kinnitatud eelarvest ning eesmärk on parema õpi- ja töökeskkonna tagamine. Mahukamad ja majanduslikult tulemuslikumad projektid olid KIK keskkonnateadlikkuse projekt õppekäikude korraldamiseks, SA Innove poolt rahastatud koolitusprojektid ja laste- ning spordilaagrite majutus ja toitlustus. Metsaviktoriin tõi klassidele tasuta õppekäigud. Kõik algklasside majast (Pargi 6) peahoonesse kolinud klassid on paigutatud eelnevalt remonditud klassiruumidesse. Välja on ehitatud 2 väikeklassi ruumi (I ja II korrusel), sanitaarremont tehtud kahes klassiruumis ning muusika- ja kunstiklassi abiruumides. Õppeköök ja kodundusklass on kolitud Pargi 6 majast õpilaskodu I korrusele selleks rekonstrueeritud ruumidesse. Õpilaskodu II korrusel remonditud haldusruumid. Kooli hoonete vahele on paigaldatud kiire interneti jaoks optiline kaablivõrk. Uuendatud on mõlema arvutiklassi sisevõrk ja lauaarvutikomplektid. Välja on ehitatud signalisatsioonisüsteemid katlamajas. Suuremate investeeringute tegemist töö- ja õpikeskkonna parandamisse on kool püüdnud teha kooli ja kooli pidaja arengukava alusel, kuid võimalused sõltuvad kooli pidaja otsustest. Ülesanne 2.2 Turvalise õpi- ja töökeskkonna arendamine. Ülesande täitmiseks olid kavandatud tegevused: a) koostatakse õpi- ja töökeskkonna ohtude ja psühhosotsiaalse koolikeskkonna analüüsi aruanne; b) jätkatakse õpi- ja töökeskkonna parandamiseks ruumide renoveerimist; c) projekteeritakse töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning haldushoone; d) valmistatakse ette ruumid kõigi I kooliastme klasside koondamiseks peahoonesse. 2019/20. õppeaastal on täidetud järgmised arengukavast ja üldtööplaanist tulenevad ülesanded: o jätkatakse õpi- ja töökeskkonna parandamiseks ruumide renoveerimist; o projekteeritakse töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning haldushoone; o valmistatakse ette ruumid kõigi I kooliastme klasside koondamiseks peahoonesse. 2019/20. õppeaastal on osaliselt täidetud ja jätkuvalt töös on järgmised arengukavas ja üldtööplaanis olnud tegevused: o kaardistatakse õpi- ja töökeskkonna ohud ja koostatakse psühhosotsiaalse koolikeskkonna aruanne. 9

10 Õpi- ja töökeskkonna arendamise osas tuleb leida tasakaal kasvavate nõudmiste ning eelarveliste vahendite osas. Ressursside säästmise kõrval tuleb märksa enam tähelepanu pöörata nende tõhusale kasutamisele iga kuluartikli osas. Tervikuna saab töö- ja õpikeskkonna arendamise eesmärkide ja ülesannete täitmist kooli võimalusi aluseks võttes hinnata heaks. 1.4 Juhtimine Juhtimisotsustes on keskendutud õppe- ja kasvatustöös ühtsete arusaamade kujundamisele järgmistes valdkondades: õppijat toetav õpikäsitlus ja hindamine; üldpädevused ja lõiming; personali enesejuhtimise arendamine. Selleks kasutatakse sisehindamise konkreetsed võtmenäitajad ja mõõdikud kooli, klassi ja õpetaja tasandil. Konkreetne eesmärk on jätkuvalt kujundada koostöökeskset organisatsioonikultuuri, et olla konkurentsivõimeline haridussüsteemi osa. Personali üldine rahulolu juhtimisega on stabiilne. Märkimist väärib rahulolu töötasustamise süsteemiga, mis on alates aastast olnud järjepidevalt väikeses tõusutrendis. Koolis rakendatud töötajate reflekteerival eneseanalüüsil põhinev koostöövestluste süsteem on toimiv ja töötajaid toetav. Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt korraldatud konkursil saavutas kool Hea kooli ekspert tiitli juhtimise valdkonnas (2016. aastal Hea kooli rajaleidja, aastal Hea kooli edendaja, aastal Väärtuskasvatuse kool ). Kriitiliselt tuleb juhtkonnal hinnata oma tegevust töötajate tunnustussüsteemi selgel kujundamisel. Juhtkonna poolt on vajalik õpetaja toetamine selgepiiriliste eesmärkide ja ülesannete seadmisel, samuti ootuste ja nõuete selgitamisel. Ülesanne 2.3 Kujundada jätkuvalt koostöökeskset organisatsioonikultuuri, et olla konkurentsivõimeline haridussüsteemi osa. Ülesande täitmiseks olid kavandatud tegevused: a) uuendatakse koolid dokumentatsioon kooskõlas arengukava ja õigusaktidega; b) koostatakse kooli uue arenguperioodi arengukava. 2019/2020. õppeaastal on täidetud järgmised arengukavast ja üldtööplaanist tulenevad ülesanded: o koostatakse kooli uue arenguperioodi arengukava. Osaliselt on täidetud ja jätkuvalt töös on järgmised arengukavas ja üldtööplaanis olnud tegevused: o uuendatakse kooli dokumentatsioon kooskõlas arengukava ja õigusaktidega. Õigusaktide muudatustest tulenevalt on jätkuvalt vajalik kooli dokumentatsiooni järjepidev uuendamine. 10

11 Tervikuna saab juhtimise valdkonna arendamise eesmärkide ja ülesannete täitmist hinnata heaks. 1.5 Personalijuhtimine Personalijuhtimises on lähtutud töötajate enesearengu toetamisest, kaasamisest otsustusprotsesside ettevalmistamisel, koostööst ja optimaalse koosseisuga maksimaalsete tulemuste saavutamisest. Eneseanalüüside kaudu selgunud koolitusvajadused on valdavalt tagatud ning töötajaid on toetatud täiend- ja tasemeõppe läbimisel ning kutsekompetentside tõstmisel. Jätkuvalt on õpetajatel võimalik osaleda rahvusvahelistes (n: GLOBE, ERASMUS) ja üleeestilistes (n: õpetajavahetused, aineliitude suve- ja talvekoolid jmt) koostööprojektides ning enesetäiendustes. Personali üldine rahulolu koolitusvõimaluste, enesearengu ja tööga on stabiilne. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tunnustuse aasta põhikooliõpetaja tiitli pälvis õpetaja Elli Altin. Pärnumaa a aasta tegu ja Eesti hariduse tegu 2020 finalist on turvalisuse võistlusmäng Saarde ÖÖ-MARU. Keskkonnaministeeriumi konkursil Keskkonnakäpp 2020 pälvis auhinnalise tiitli õpetaja Elli Altin. Saarde valla a sporditöötaja tiitli pälvis Kuro Link ning Saarde valla tänukirjad pälvisid Kairi Kaldoja, Mare Tallo, Svetlana Kielas ja Piia Salomon. Ülesanne 2.4 Toetada motiveeritud ja pädevate töötajate arengut, täiendada personali tunnustamise ja motivatsioonisüsteemi suurendamaks selle mõjusust. Ülesande täitmiseks olid kavandatud tegevused: a) uuendatakse õpetajate tunnustussüsteem; b) koostatakse ja rakendatakse halduspersonali tunnustamise süsteem; c) luuakse töötajate tunnustamise stend, kus kajastuvad kogukonna, maakonna, vabariigi ja rahvusvahelised tunnustused. 2019/2020. õppeaastal on täidetud järgmised arengukavast tulenevad ülesanded: o esitatakse järjepidevalt tunnustamiseks kooli töötajaid. 2019/20. õppeaastal on osaliselt täidetud ja jätkuvalt töös on järgmised arengukavas ja üldtööplaanis olnud tegevused: o uuendatakse töötajate tunnustamise kord; 2019/20. õppeaastal võeti õpetajate ettepanekul üldtööplaanist maha järgmine kavandatud tegevus: o luuakse töötajate tunnustamiseks stend, kus kajastuvad kogukonna, maakonna, vabariigi ja rahvusvahelised tunnustused. Tervikuna saab personalitöö arendamise eesmärkide ja ülesannete täitmist hinnata heaks. 11

12 1.6 Kaasamine ja koostöö Huvigruppidega koostöös lähtub kooli arengukavast, kokku lepitud väärtustest ja kokkulepetest olla avatud koostööpartner kogukonnas, maakonnas ja laiemalt. Hoitud ja loodud on kogukonnas väärtuskasvatusel põhinevaid traditsioone (Kaunim Metsalaul, kolme koolimaja jooks, isadepäev, Eesti Vabariigi aastapäeva üritused, õpetajate päev Saarde valla haridustöötajatele, koostöös kohalike jõustruktuuridega erinevad ohutuskoolitused, Saarde Saja Tamme salu talgupäev, Kantsi tänava koolimaja sündmuse mälestushetked). Jätkuvalt toetavad vilistlased kooli läbi oma tööalaste võrgustike koolile vajalike vahendite hankimisel ja kool saab seejuures omakorda olla abiks ja toeks kogukonnas. Ülesanne 2.5 Parandada tagasiside- ja rahuloluküsitluste sisu, nende läbiviimise korraldust, analüüsimist ja tagasiside andmist ning toetada vilistlaskogu loomist ning olla aktiivne partner kogukonna, Eesti ja välisprojektides. Ülesande täitmiseks olid kavandatud tegevused: a) valmistatakse ette uue arenguperioodi tagasiside ja rahuloluküsitluste põhimõtted ja metoodika; b) kaardistatakse piirkonna erasektori ettepanekud valikainete, koostööürituste ja tegevuste osas; c) valmistatakse ette ja toetatakse vilistlaskogu loomist. 2019/20. õppeaastal on osaliselt täidetud ja jätkuvalt töös on järgmised arengukavas ja üldtööplaanis olnud tegevused: o valmistatakse ette uue arenguperioodi tagasiside ja rahuloluküsitluste põhimõtted ja metoodika; 2019/20. õppeaastal ei pööratud piisavalt tähelepanu järgmistele arengukavas ja üldtööplaanis olnud tegevustele: o kaardistatakse piirkonna erasektori ettepanekud valikainete, koostööürituste ja tegevuste osas; o koostatakse koostöökava erinevate huvigruppide paremaks kaasamiseks; o valmistatakse ette ja toetatakse vilistlaskogu loomist. Tervikuna saab kaasamise ja koostöö valdkonna arendamise eesmärkide ja ülesannete täitmist hinnata heaks. 12

13 /2021. õppeaasta eesmärgid, ülesanded ja tegevused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2020/21. õppeaasta eesmärgid tulenevad Saarde Vallavolikogus kinnitatud kooli arengukavast, Saarde Vallavolikogule esitatud kooli arengukava projektist, sisehindamise tulemustest ja eelnevate õppeaastate tulemuslikkuste analüüsidest. 2.1 Õppe- ja kasvatustöö alane tegevus Ülesanne 4 Tegevus 5 Vastutaja Tähtaeg Parandada hindamispõhimõtteid, ainetevahelist lõimingut ja tugistruktuuride tegevust õpimotivatsiooni tõstmiseks. a) ainekaartidel kirjeldatakse õppija arengut toetavad hindamismudelid; b) täiendatakse ning rakendatakse käitumise ja hoolsuse hinnangu andmiseks õppija arengut toetavad hindamismudelid; c) korraldatakse õpilaste loov-, praktilistevõi uurimistööde koostamine, esitlemine ja tagasiside andmine kõigis kooliastmetes. aineõpetajad Kooliastme nõukojad, klassijuhatajad kooliastme nõukojad, õppealajuhataja 30. august Töö- ja õpikeskkond Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg Turvalise õpi- ja töökeskkonna arendamine a) koostatakse õpi- ja töökeskkonna ohtude ja psühhosotsiaalse koolikeskkonna analüüsi aruanne; b) jätkatakse õpi- ja töökeskkonna parandamiseks ruumide renoveerimist. tervisenõukogu, majandusalajuhataja direktor 30. august Juhtimine Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg Kujundada jätkuvalt koostöökeskset organisatsioonikultuuri, et olla konkurentsivõimeline haridussüsteemi osa. a) uuendatakse koolid dokumentatsioon kooskõlas arengukava ja õigusaktidega; b) uuendatakse rahuloluküsitluste ja tagasiside metoodikad. direktor 30. august Personalijuhtimine Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg a) toetatakse personali kutsealast arengut läbi kutsestandardite süsteemi; direktor Toetada motiveeritud ja pädevate töötajate arengut. b) koostatakse ja rakendatakse individuaalsed reflekteerivad personali eneseanalüüsi vormid direktor 28. august Ülesanded tulenevad kooli arengukavast ja uue perioodi arengukava projektist 5 Tegevused tulenevad kooli arengukava tegevuskavast ja uue perioodi arengukava projektist 13

14 2.5 Kaasamine ja koostöö Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg Parandada tagasiside- ja a) valmistatakse ette uue arenguperioodi direktor rahuloluküsitluste sisu, nende tagasiside ja rahuloluküsitluste põhimõtted läbiviimise korraldust, ja metoodika; analüüsimist ja tagasiside andmist; karjäärikoordinaator Toetada vilistlaskogu loomist ning olla aktiivne partner kogukonna, Eesti ja välisprojektides. b) kaardistatakse piirkonna erasektori ettepanekud valikainete, koostööürituste ja tegevuste osas; c) valmistatakse ette ja toetatakse vilistlaskogu loomist. direktor 30. august Kooli struktuuriüksuste üldtööplaan 2020/2021. õppeaastal 3.1 Õppenõukogu 1. Nr Teemad Vastutaja Aeg Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega: 1.1 arutab läbi, annab arvamuse ning teeb ettepanekud kooli õppeja kasvatustegevuse dokumentatsiooni ja tarvilike meetmete rakendamise kohta; 1.2 arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks; direktor Elektroonne õppenõukogu Info. Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega: õpilase järgmisse klassi üle viimine; õpilaste tunnustamine kiituskirjaga; õpilase täiendavale õppetööle ja kooliastmes klassikursust kordama jätmine; Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega: arutab läbi ja annab arvamuse kooli dokumentatsiooni muudatuste kohta. õppealajuhataja õppealajuhataja, direktor 8. juuni 2021 kell Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega: õpilaste järgmisse klassi üleviimine; õpilaste täiendavale õppetööle ja kooliastmes klassikursust kordama jätmine; õppealajuhataja 18. juuni 2021 kell põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuste väljaandmine; 14

15 3.2 Info õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega ning seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega: õpilase järgmisse klassi üle viimine; õpilase kooliastmes klassikursust kordama jätmine; õpilase põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse välja andmine. Õppenõukogu ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega: kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine, õppeaasta tulemuslikkuse hindamine ja ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks; kooli arengukava tegevuskava läbi arutamine ja arvamuse andmine muudatuste kohta; õppealajuhataja direktor õppealajuhataja 4.3 Kooli 2021/2022. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. direktor 4.4 Info. 30. august 2021 kell Sisekontroll Sisekontrolli prioriteedid on: a) õppijat toetavate hindamisprintsiipide rakendamine; b) õpilaste individuaalset eripära ja võimeid arvestavate kaasaegsete meetodite kasutamine õppetunnis ning diferentseeritud iseseisvate ülesannete andmisel; c) arenguvestluste tõhusus ja koostöö vanematega. Prioriteetidest lähtuvad sisekontrolli alalõigud, ajad, läbiviijad, kontrollimise vormid ja tulemuste analüüsi ning arutluste ajad esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-koolis eelneva kuu viimasel nädalal. Vastutajad: direktor, õppealajuhataja, huvijuht, majandusalajuhataja. 3.3 Metoodikanõukogu Metoodikanõukogu töötab Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi metoodikanõukogu töökorra alusel, võtab oma töös aluseks kooli 2020/2021. õppeaasta eesmärgid, ülesanded ja tegevused ning täidab järgmised ülesanded: Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg Kooskõlastab 2020/21. õa. klassijuhatajate poolt õppetöö ajast väljaspool kooli kavandatavate tegevuste kavad. Kokku on lepitud iga klassi kohta klassijuhataja poolt kuni

16 Kooskõlastab 2020/21. õa aineõpetajate poolt õppetöö ajast väljaspool kooli ning ülekooliliste tegevuste orienteeruvad ajad. Kooskõlastab digipädevuste hindamismudelid loov-, praktiliste- ja uurimistööde juhendites. Kooskõlastab ja esitab kinnitamiseks I ja II kooliastme loov-, praktiliste- ja uurimistööde koostamise juhendi. Kooskõlastab ja esitab kinnitamiseks III kooliastme ja gümnaasiumiastme loov-, praktiliste- ja uurimistööde koostamise juhendi parandused. Analüüsib I õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. Kooskõlastab esitatud loov-, praktiliste- ja uurimistööde hindamismudelid. Kooskõlastab ja esitab kinnitamiseks põhikooli õpilaste käitumise ja hoolsuse hinnangu andmiseks õppijat toetava hindamise põhimõtted ja hindamismudelid kooliastmeti. Kooskõlastab ettepanekud uuendamisel olevate kooli dokumentide kohta. Analüüsib II õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. õppetöö ajast väljaspool kooli kavandatavat sündmust. Aineõpetajad on esitanud ja kokku on lepitud ainealased õppetöö ajast väljaspool kooli ja ülekoolilised kavandatavad sündmused. Kokku on lepitud ja kinnitamiseks esitatud digipädevuste hindamismudelid. Kokku on lepitud ja kinnitamiseks esitatud juhendid. Kokku on lepitud ja kinnitamiseks esitatud juhend. Toimub plaanipärane eneseanalüüs ja sisehindamine. Kokku on lepitud ja rakendatakse loov-, praktiliste- ja uurimistööde hindamismudelid. Kokku on lepitud ja kinnitamiseks esitatud juhendid. Ette on valmistatud kooli uuendatud dokumentatsioon. Toimub plaanipärane eneseanalüüs ja sisehindamine. Metoodikanõukogu töö korraldamise eest vastutab: õppealajuhataja Kooliastme nõukojad Kooliastme nõukojad töötavad Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kooliastme kodade töökorra alusel, võtavad oma töös aluseks kooli 2020/2021. õppeaasta eesmärgid, ülesanded ja tegevused ning täidavad järgmised ülesanded: 16

17 3.4.1 I kooliastme nõukoda Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg Esitab 2020/21. õa. klassijuhatajate poolt õppetöö ajast väljaspool kooli kavandatavate tegevuste orienteeruvad ajad ja kohad metoodikanõukogule. Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks kooliastme digipädevuste hindamismudelid. Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks kooliastme loov- ja praktiliste tööde koostamise juhendi ja hindamismudeli. Analüüsib I õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise mudel. Valmistab ette I kooliastme loov-, praktiliste- ja uurimistööde koostamise, esitlemise ja tagasiside andmise. Analüüsib II õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. Viib läbi I kooliastme loov-, praktiliste- ja uurimistööde koostamise, esitlemise ja tagasiside andmise. Analüüsib 2020/21. õa. eesmärkide täitmist ja tulemuslikkust. Ettepanekud 2021/22. õa. üldtööplaani. Kooliastme nõukoja tegevused uuel õppeaastal. Kokku on lepitud iga klassi kohta klassijuhataja poolt kuni 2 õppetöö ajast väljaspool kooli kavandatavat sündmust. Kokku on lepitud I kooliastme digipädevused. Kokku on lepitud kooliastme loov- ja praktiliste tööde koostamine ning hindamine. Toimub eneseanalüüs sisehindamine. plaanipärane ja I kooliastmes rakendatakse käitumise ja hoolsuse hindamisel ühtset mudelit. Kokku on lepitud ja tööd alustatud kooliastme õpilasürituse ettevalmistusega. Toimub eneseanalüüs sisehindamine. plaanipärane ja Korraldatud on kooliastme õpilasüritus. Toimub eneseanalüüs sisehindamine. plaanipärane ja I kooliastme nõukoja töö korraldamise eest vastutab: I kooliastme nõukoja juht III õppperiood II kooliastme nõukoda Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg 17

18 Esitab 2020/21. õa. klassijuhatajate poolt õppetöö ajast väljaspool kooli kavandatavate tegevuste orienteeruvad ajad ja kohad metoodikanõukogule. Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks II kooliastme digipädevuste hindamismudelid. Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks II kooliastme loov-, praktiliste- ja uurimistööde koostamise juhendi ning hindamismudeli. Analüüsib I õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise mudeli. Valmistab ette II kooliastme katselise loov-, praktiliste- ja uurimistööde koostamise, esitlemise ja tagasiside andmise. Analüüsib II õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. Viib läbi II kooliastme katselise loov-, praktilisteja uurimistööde koostamise, esitlemise ja tagasiside andmise. Analüüsib 2020/21. õa. eesmärkide täitmist ja tulemuslikkust. Ettepanekud 2021/22. õa. üldtööplaani. Kooliastme nõukoja tegevused uuel õppeaastal. Kokku on lepitud iga klassi kohta klassijuhataja poolt kuni 2 õppetöö ajast väljaspool kooli kavandatavat sündmust. Kokku on lepitud II kooliastme digipädevused. Kokku on lepitud II kooliastme loov-, praktilisteja uurimistööde koostamine ja hindamine. Toimub eneseanalüüs sisehindamine. plaanipärane ja II kooliastmes rakendatakse käitumise ja hoolsuse hindamisel ühtset hindamismudelit Kokku on lepitud ja tööd alustatud kooliastme õpilasürituse ettevalmistusega. Toimub eneseanalüüs sisehindamine. plaanipärane ja Korraldatud on kooliastme õpilasüritus. Toimub eneseanalüüs sisehindamine. plaanipärane ja II kooliastme nõukoja töö korraldamise eest vastutab: II kooliastme nõukoja juht III õpperiood III kooliastme nõukoda Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg Esitab 2020/21. õa. klassijuhatajate poolt õppetöö ajast väljaspool kooli kavandatavate tegevuste orienteeruvad ajad ja kohad metoodikanõukogule. Kokku on lepitud iga klassi kohta klassijuhataja poolt kuni 2 õppetöö ajast

19 Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks ettepanekud III kooliastme digipädevuste hindamisest loov-, praktiliste- ja uurimistööde koostamisel ning esitamisel. Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks III kooliastme loov-, praktiliste- ja uurimistööde koostamise juhendi parandused. Analüüsib I õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise mudeli. Analüüsib II õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. Analüüsib 2020/21. õa. eesmärkide täitmist ja tulemuslikkust. Ettepanekud 2021/22. õa. üldtööplaani. Kooliastme nõukoja tegevused uuel õppeaastal. väljaspool kooli kavandatavat sündmust. Kokku on lepitud III kooliastme digipädevuste hindamine loov-, praktilisteja uurimistöödes. Kokku on lepitud ja kinnitamiseks esitatud juhend. Toimub eneseanalüüs sisehindamine. plaanipärane ja III kooliastmes rakendatakse käitumise ja hoolsuse hindamisel ühtset hindamismudelit Toimub eneseanalüüs sisehindamine. Toimub eneseanalüüs sisehindamine. plaanipärane ja plaanipärane ja III kooliastme nõukoja töö korraldamise eest vastutab: III kooliastme nõukoja juht Gümnaasiumi nõukoda Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg Esitab 2020/21. õa. klassijuhatajate poolt õppetöö ajast väljaspool kooli kavandatavate tegevuste orienteeruvad ajad ja kohad metoodikanõukogule. Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks ettepanekud kooliastme digipädevuste hindamisest praktiliste- ja uurimistööde koostamisel ning esitamisel. Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks kooliastme praktiliste- ja uurimistööde koostamise juhendi parandused. Kokku on lepitud iga klassi kohta klassijuhataja poolt kuni 2 õppetöö ajast väljaspool kooli kavandatavat sündmust. Kokku on lepitud kooliastme digipädevuste hindamine loov-, praktiliste- ja uurimistöödes. Kokku on lepitud ja kinnitamiseks esitatud juhend

20 Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks kooliastme praktiliste- ja uurimistööde hindamisemudeli parandused. Analüüsib I õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. Koostab ja esitab metoodikakomisjonile kooskõlastamiseks õpilaste käitumise hindamise mudeli. Analüüsib II õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. Koostab ja esitab juhtkonnale ettepanekud õpilaste poolt kogukonna heaks tehtava töö väärtustamise süsteemi ja mudeli kohta. Analüüsib 2020/21. õa. eesmärkide täitmist ja tulemuslikkust. Ettepanekud 2021/22. õa. üldtööplaani. Kooliastme nõukoja tegevused uuel õppeaastal. Kokku on lepitud ja kinnitamiseks esitatud juhend. Toimub eneseanalüüs sisehindamine. plaanipärane ja Kooliastmes rakendatakse käitumise ja hoolsuse hindamisel ühtset hindamismudelit Toimub eneseanalüüs sisehindamine. plaanipärane ja Ette on valmistatud kogukonna heaks tehtava töö hindamismudel. Toimub eneseanalüüs sisehindamine. plaanipärane ja Gümnaasiumi kooliastme nõukoja töö korraldamise eest vastutab: gümnaasiumi kooliastme nõukoja juht. 3.5 HEV komisjon Hariduslike erivajadustega õpilastega töö komisjon on moodustatud direktori käskkirjaga ja võtab oma töö aluseks kooli 2020/2021. õppeaasta eesmärgid, ülesanded ja tegevused ning täidab järgmised ülesanded: Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg Analüüsib HEV vajadusi ja esitab esildise hariduslike erivajadustega õppijatele tugimeetmete määramiseks. Tugimeetmete tulemuslikkuse ja tugistruktuuride töö tõhususe hindamine I õppeveerandi jooksul. Rakenduslike ettepanekute tegemine tugistruktuuride tööks. Tugimeetmete tulemuslikkuse ja tugistruktuuride töö tõhususe hindamine I õppeperioodi jooksul. Kinnitatud tõhusad ja otstarbekad tugimeetmete rakendused õppijatele. Tõhus ja otstarbekas tugimeetmete rakendus õppijatele Tõhus ja otstarbekas tugimeetmete rakendus õppijatele

21 Analüüsib I poolaasta individuaalsete arengukaartide täitmist ning esitab õpetajatele omapoolsed soovitused. Rakenduslike ettepanekute tegemine tugistruktuuride tööks II õppeperioodil. Tugimeetmete tulemuslikkuse ja tugistruktuuride töö tõhususe hindamine. Ettepanekute tegemine uuendamisel olevate kooli dokumentide kohta. Tugimeetmete tulemuslikkuse ja tugistruktuuride töö tõhususe hindamine enne viimast õppeveerandit. Ettepanekute tegemine tugistruktuuride tööks viimasel veerandil. Ette on valmistatud kooli uuendatud dokumentatsioon ja arengukava projekt Tõhus ja otstarbekas tugimeetmete rakendus õppijatele HEV komisjoni töö korraldamise eest vastutab: HEV koordinaator, õppealajuhataja Tervisenõukogu Tervisenõukogu on moodustatud direktori käskkirjaga ja võtab oma töö aluseks kooli 2020/2021. õppeaasta eesmärgid, ülesanded ja tegevused ning täidab järgmised ülesanded: Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg Koostab õppeaasta tegevuskava. Sihipärane tegevus arengukava ja üldtööplaani täitmisel Kaardistatakse õpi- ja töökeskkonna ohud. Jälgitakse koolilõuna menüüd, kvaliteedi ja kvantiteedi suhet ja toetatakse selle uuendamist. Koostatakse psühhosotsiaalse koolikeskkonna analüüsi põhjal aruanne. Koostab ja esitab juhtkonnale aasta kokkuvõtte. Sihipärane tegevus arengukava täitmisel. Koolilõuna menüü on vaheldusrikkam ning uuenenud aasta jooksul 10 %. Sihipärane tegevus arengukava täitmisel Toimub plaanipärane eneseanalüüs ja sisehindamine. Tervisenõukogu töö korraldamise eest vastutab: tervisenõukogu projektijuht. pidev pidev Huvitegevus Huvitegevuse prioriteedid on: a) noorsootöö valdkonna ja õppekavade läbivate teemadega seonduvate projektide ettevalmistamine ja korraldamine; b) huviringide ja -tegevuste tõhususe hindamine ja tagamine; c) kogukonna hüvanguks tehtava töö väärtustamise mudeli väljatöötamine. 21

22 Ringijuhid esitavad 2020/21. õa. kavandatavate ürituste orienteeruvad ajad ja kohad huvijuhile. Kokku on lepitud huviürituste, -tegevuste ja sündmuste ajakava Huvitegevuse ja huviürituste kava esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-koolis ja kooli kodulehel. Vastutaja: huvijuht. 3.8 Õpilasesindus Õpilasesinduse prioriteedid on a) õpilasesinduse struktuuri korrastamine, põhimääruse uuendamine ja esinduse süsteemse tegevuse tagamine, b) õpilasesinduse tihedam kaasamine kooli ürituste kavandamisel, korraldamisel ja kooliturvalisuse tagamisel. c) Kogukonna hüvanguks tehtava töö väärtustamise mudeli ja õpilaste tunnustamise korra väljatöötamine ja uuendamine. Õpilasesinduse töökava on lisas 5. Prioriteetidest lähtuv õpilasesinduse tegevuskava esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-koolis ja kooli kodulehel. Vastutaja: huvijuht 3.9 Õpilaskodu Õpilaskodu prioriteedid on a) õppe- ja kasvatustegevuse toetamine aktiivse koostöö, järjepideva õpiabi tagamise ja huviüritustel osalemise kaudu, b) õpilaste omavastutuse suunamine õppetulemuste parandamiseks (e-kool, õpilaspäevik, järelevastamistel ja konsultatsioonidel osalemine), c) ohutuse ja turvalisuse tagamine õpilaskodus, selgitustöö ohtude kohta linnaruumis ning isikliku vara väärtustamine koostöös vanematega. Prioriteetidest lähtuv õpilaskodu tegevuskava esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e- koolis. Vastutajad: õpilaskodu kasvatajad ja õpetaja Muuseumiklass Muuseumiklassi tegevus toetab üld- ja ainepädevuste saavutamist erinevate muuseumitundide, näituste ja muuseumisõprade ringi kaudu. Muuseumiklassi töö prioriteediks on: 22

23 d) õpilastööde kogumiku koostamine ja kirjastamine; e) digitaalse püsinäituse materjalide ette valmistamine ja diginäituste projekti käivitamine. Muuseumiklassi töökava on lisas 6. Prioriteetidest lähtuv muuseumiklassi tegevuskava esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-koolis. Vastutaja: muusemiklassi juhataja 3.11 Hoolekogu Hoolekogu prioriteedid on a) kooli toetamine vanematega tõhusama koostöö saavutamiseks; b) vanemate suurem kaasamine kooli tegevustesse ning eesmärkide saavutamisesse. Prioriteetidest lähtuv hoolekogu tööplaan avaldatakse kooli kodulehel Projektid Projektidega töö prioriteedid on a) kooli ja kogukonna traditsioone jätkavad projektid, b) projektid, millega kaasatakse kooli arengusse täiendavaid ressursse, c) projektid, kus kool on koordineerival positsioonil, d) uurimuslikud ja teaduspõhist õpet toetavad projektid. Aineõpetajad esitavad 2020/21. õa. õppetöö ajast väljaspool kooli kavandatavate tegevuste orienteeruvad ajad ja kohad metoodikanõukogule. Aineõpetajad on esitanud ja kokku on lepitud ainealased õppetöö ajast väljaspool kooli kavandatavat sündmused Vastavalt kooli õppekava üldosa punkt 2.7-le esitatakse prioriteetidest lähtuvad õppeaastat hõlmavate projektide tegevuskavad projektijuhi poolt metoodikakomisjonile. Metoodikakomisjoni poolt heaks kiidetud projektide nimekiri kinnitatakse direktori poolt. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2020/21. õppeaasta üldtööplaan on läbi arutatud ja kinnitatud õppenõukogus 28. augustil aastal. 23

24 LISA 1 Kuuendate klasside tasemetööde tulemused 2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa 2018/19. õa Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Eesti keel 84,3% 71,6% 74,1% 75,1% 6 78,1% 76,4% Matemaatika 59,9% 37,8 % 62,4% 70,0% 59,8% 50,2% 55,4% 48,2% Ajalugu 74,2% 79,0% 75,1% 85,1% aastal tasemetöid eriolukorra tõttu läbi ei viidud LISA 2 Põhikooli lõpueksamite tulemused 2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa 2018/19. õa Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Eesti keel 73% 74% 77% 76% 74,3% 69,7% 73,7% 66,9% 75,3 71,5% Matemaatika 31% 28% 68% 60% 74,0% 75,6% 67,0% 59,7% 73,0 60,9% Inglise keel 88,6% 88,1% 90,7% 88,7% 91,7 93,1% Ühiskonnaõpetus 77,4% 72,5% 76,6% 77,6% 73,7 69,7% Ajalugu 81,8% 76,7% 79,7 88,7% Bioloogia 72,1% 88,9% Geograafia 71,9 81, aastal põhikooli lõpueksameid eriolukorra tõttu läbi ei viidud LISA 3 Gümnaasiumi riigieksamite tulemused. 2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa 2018/19. õa 2019/20. õa KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik Eesti keel 58,0 61,7 56,5 62,5 59,5 62,6 60,5 61,9 53,8 62,0 50,8 61,6 Matemaatika (kitsas) Matemaatika (lai) Inglise keel tasemeta X 18,5 49,0 40,0 17,2 38,4 25,0 37,5 25,0 36,0 24,5 36,4 26,6 50,8 41,8 56,3 19,6 51,8 43,2 55,7 23,0 51,0 21,0 51,0 38% 42% 35% 10% 13% X X Inglise keel B1 34% 42% 38% 30% 17% X X Inglise keel B2 28% 15% 27% 60% 70% X X aastal võõrkeele riigieksamit 12. klassile eriolukorra tõttu läbi ei viidud 6 Tühi lahter tabelis kas riiklikud andmed puuduvad, kool ei olnud valimis või õpilased ei valinud testi/eksamit 24

25 LISA /2021. õppeaasta koolituskava Lisa 4.1 Ühiskoolitused Teema Koolitatavad Maht Aeg Tegutsemine evakuatsiooniolukorras õpilased ja töötajad 1 h september 2020 Tegutsemine evakuatsiooniolukorras õpilaskodu töötajad ja september - 1 h õpilased oktoober 2020 E-kooli uuendused kõik õpetajad 3 h IKT vahendid õpetaja töö tõhustamisel kõik õpetajad 3 h Head praktikad partnerkoolidega (õppevisiidid ja teiste koolide vastuvõtt) kõik töötajad 16 h september 2020 mai 2021 Võimalused õppija arengu toetamiseks kõik õpetajad 3 h Sisekoolitused kovisoonigruppides aineõpetajad 1,5 h oktoober 2020 aprill 2021 Töö hariduslike erivajadustega õppijatega I kõik õpetajad 3 h IKT vahendid õppetöö tõhustamisel kõik õpetajad 3 h Meeskonnatöö haridusasutuse edu eeldus kõik töötajad 4 h IKT vahendid uued võimalused ja praktikad kõik õpetajad 3 h Õppetöö individualiseerimise võimalused kõik õpetajad 2 h Töö hariduslike erivajadustega õppijatega II kõik õpetajad 3 h Kollegiaalne tõhusus õpetajatöös kõik õpetajad h või Lisa 4.2 Individuaalsed täiendkoolitused Teema Koolitatavad Maht Aeg Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi ESF taotluse esitanud toel toimuvad täiendkoolitused, teemad TÜ õpetajad HTI koolituskalendris h Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendkoolituskalendri põhised koolitused SA Innove täiendkoolituskalendri põhised koolitused SA Archimedes poolt haridustöötajatele suunatud meetmete põhised koolitused Eestis ja välisriikides taotluse esitanud õpetajad taotluse esitanud töötajad taotluse esitanud töötajad h h vastavalt meetmete nõuetele september 2020 juuni 2021 september 2020 juuni 2021 september 2020 juuni 2021 vastavalt meetmete tähtaegadele 25

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j Lisa 1 KEHTESTATUD direktori 03.10.2018. a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused ja ülesehitus (1) Võru Gümnaasiumi (edaspidi kooli)

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ SISUKORD 1. ÜLDALUSED... 3 1.1 Hindamise alused... 3 1.2 Hindamise eesmärgid... 3 1.2.1 Teadmiste ja oskuste hindamisega püütakse:... 3 1.2.2 Käitumise ja hoolsuse hindamisega põhikoolis:... 3 1.3 Kujundav

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Microsoft Word - G uurimistoo alused

Microsoft Word - G uurimistoo alused Valikaine - uurimistöö alused Kooliaste: gümnaasium 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Valikainega Uurimistöö alused taotletakse, et õpilane: 1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko Järveküla Kooli arengukava 2018-2021 Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava koostamise protsessi kaasati koolipere, lapsevanemad,

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Kinnitatud Ääsmäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 3-8/3 Ääsmäe Põhikooli üldtööplaan õa 1

Kinnitatud Ääsmäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 3-8/3 Ääsmäe Põhikooli üldtööplaan õa 1 Kinnitatud Ääsmäe Põhikooli direktori käskkirjaga 01.09.2018 nr 3-8/3 Ääsmäe Põhikooli üldtööplaan 2018-2019 õa 1 Ääsmäe Põhikooli üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Surju Põhikooli kodukord

Microsoft Word - Surju Põhikooli kodukord Surju Põhikool Kodukord Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 Surju Põhikooli kodukord on kehtiv alates 19. jaanuar 2011 Kooskõlastatud: hoolekoguga õpilasesindusega õppenõukoguga Kinnitatud direktori

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem