12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 1 LIFE.1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 1 LIFE.1"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. oktoober 2020 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0216(COD) 12148/20 ADD 1 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Delegatsioonid Komisjoni dok nr: 9645/18 + COR 1 + ADD 1 Teema: AGRI 372 AGRILEG 136 AGRIFIN 100 AGRISTR 95 AGRIORG 91 CODEC 1042 CADREFIN 341 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/ Üldine lähenemisviis (I-XIII lisa) Delegatsioonidele edastatakse lisas eesistujariigi poolt konsolideeritud sõnastusettepanekud eespool nimetatud ettepaneku I XIII lisa kohta. Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu oktoobri aasta istungil kinnitasid delegatsioonid, et käesolevad sõnastusettepanekud koos artikleid käsitlevate sõnastusettepanekutega moodustavad nõukogu üldise lähenemisviisi eespool nimetatud ettepaneku suhtes /20 ADD 1 kn/kko/kvm 1 LIFE.1 ET

2 Võrreldes komisjoni ettepanekuga on lisatud tekst esitatud paksus allajoonitud kirjas ja väljajäetud tekst on tähistatud nurksulgudega [...]. Rõhutatakse, et on vaja teha täiendavaid õiguslikke/tehnilisi kohandusi seoses viidetega kehtetuks tunnistatavatele õigusaktidele (eelkõige määrustele 1305/2013, 1306/2013 ja 1307/2013), et tagada selliste viidete vastavus õigusaktide koostamise kvaliteedi põhimõtetele, sealhulgas HPK 8. ja 9. standardit käsitleva joonealuse märkuse puhul /20 ADD 1 kn/kko/kvm 2 LIFE.1 ET

3 LISA I LISA ARTIKLI 7 KOHASED MÕJU-, TULEMUS-, KONTEKSTI-*** JA VÄLJUNDNÄITAJAD Poliitika tulemuslikkuse hinnang (mitmeaastane) MÕJU [...] Tulemuslikkuse läbivaatamine TULEMUS* Iga-aastane tulemuslikkuse kontrollimine ja heakskiitmine VÄLJUND Eesmärgid ja nende vastavad mõjunäitajad* Ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal 1 [...] Sekkumisliigid ja nende väljundnäitajad.* ELi valdkonnaülene eesmärk: Kaasajastamine Mõjunäitajad Tulemusnäitajad * [...] [...] Sekkumis(t)e liik Väljundnäitajad Sektori kaasajastamine [...] teadmiste, innovatsiooni ja digiteerimise edendamise kaudu põllumajanduses ja maapiirkondades ning nende kasutuselevõtu I.1 Teadmiste jagamine ja innovatsioon: teadmiste jagamisele ja innovatsioonile eraldatavate vahendite osakaal ÜPP eelarvest R.1 PR Tulemuslikkuse suurendamine teadmiste ja innovatsiooni kaudu: [...] selliste inimeste arv, [...] kes saavad toetust nõustamiseks, koolituseks, teadmiste vahetamiseks [...] või EIP töörühmades või muudes koostöörühmades/- meetmetes osalemiseks [...]. [...] [...] Koostöö (artikkel 71) O.1 Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühma projektide arv 1 Tulemusnäitajad, mis on tulemuslikkuse läbivaatamisel kohustuslikud, on tähistatud PR. * Topeltarvestuse vältimise põhimõte, mida tuleb selgelt kirjeldada näitajaid käsitlevates teabelehtedes /20 ADD 1 kn/kko/kvm 3

4 ergutamine R.2 Nõuande- ja teadmussüsteemide sidumine: [...] Nõustajate arv, kes saavad toetust põllumajanduse teadmusja innovatsioonisüsteemidega (AKIS) liitumiseks * [...] [...] R.3 Digiüleminek põllumajanduses: ÜPP kaudu [...] digitaalsele põllumajandustehnoloogiale antavast toetusest kasu saavate põllumajandus[...]ettevõtete osakaal * *Lihtsustatav arvestus, et arvestada ainult nõustajate arvu, mitte toetuse suurust /20 ADD 1 kn/kko/kvm 4

5 ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad [...] [...] Sekkumiste liik Väljundnäitajad (sekkumise kaupa) I.2 Sissetulekuerinevuste vähendamine: põllumajandusliku sissetuleku muutumine võrreldes üldise majandusega R.4 PR Sissetulekutoetuse sidumine standardite ja heade tavadega: sissetulekutoetusega hõlmatud ja teatavate tingimuste täitmisega seotud kasutatava põllumajandusmaa osakaal [...] [...] I.3 Põllumajandusettevõtete sissetulekute erinevuse vähendamine: põllumajandusliku sissetuleku muutumine R.5 Riskijuhtimine: toetatavaid ÜPP riskijuhtimisvahendeid omavate põllumajandusettevõtete osakaal [...] Põhiline sissetulekutoetus kestlikkuse tagamiseks O.4 [...] Hektarite arv, mida hõlmab põhiline sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks Toetada põllumajandusettevõtte elujõulisust tagavat sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu liidus, et suurendada toiduga kindlustatust I.4 Põllumajandusettevõtte elujõulisust tagava sissetuleku toetamine: põllumajandusliku sissetuleku taseme muutumine põllumajandustootmise viiside kaupa (võrreldes põllumajandussektori keskmise sissetulekuga) R.6 Ümberjaotamine väiksematele põllumajandusettevõtetele: keskmisest väiksema suurusega toetusõiguslikele põllumajandusettevõtetele antava täiendava [...] otsetoetuse protsent hektari kohta (võrreldes keskmisega) (artikkel 17) Väikepõllumajandustootjate toetus (artikkel 25) O.5 Väikepõllumajandustootjate toetuse saajate arv I.5 Panustamine territoriaalsesse tasakaalu: põllumajandusliku sissetuleku muutumine looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladel (võrreldes keskmisega) R.7 Erivajadustega piirkondades asuvate põllumajandusettevõtete toetuse suurendamine: suuremate vajadustega piirkondades antava lisatoetuse protsent hektari kohta (võrreldes keskmisega) Täiendav sissetulekutoetus noortele põllumajandus- O.6 Hektarite arv, mille puhul makstakse noortele põllumajandustootjatele ette nähtud [...] täiendavat sissetulekutoetust tootjatele (artikkel 27) [...] 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 5

6 Täiendav O.6a Täiendava ümberjaotava ümberjaotav sissetulekutoetusega hõlmatud sissetulekutoetus hektarite arv jätkusuutlikkuse tagamiseks (artikkel 26) Kliima- ja O.6b Ökokavadega hõlmatud keskkonnakavad ühikute arv (hektarid või (artikkel 28) loomühikud) Suurendada turule orienteeritust ja konkurentsivõimet, pöörates muu hulgas suuremat tähelepanu teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule I.6 Põllumajandusettevõtete tootlikkuse suurendamine: koguteguritootlikkus põllumajanduses R.8 Keskendumine konkreetsete sektorite põllumajandusettevõtetele [...]: põllumajandusettevõtete [...] osakaal, kes saavad kasu tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetusest, et suurendada konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust või tõsta kvaliteeti Riskijuhtimine [...] (artikkel 70) O.8 Toetatud kindlustusskeemidega hõlmatud üksuste arv [...] 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 6

7 Riskijuhtimine O.8a EAFRDst toetust saavate (artikkel 70) põllumajandus-, kliima- ja sanitaarvaldkonna riskijuhtimise ühisfondide arv (ohuliikide kaupa) I.7 Põllumajanduslike toiduainete kaubanduse rakendamine: põllumajanduslike toiduainete import ja eksport R.9 PR Põllumajandusettevõtete kaasajastamine: ümberkorraldamiseks ja kaasajastamiseks, sh ressursitõhususe suurendamiseks antavat investeeringutoetust saavate põllumajandusettevõtete [...] osakaal Tootmiskohustus ega seotud sissetulekutoetus (artikkel 29) O.9 Tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetusega hõlmatud hektarite arv O.10 Tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetust saavate põllumajandusettevõtjate arv 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 7

8 I.8 Põllumajandustootjate positsiooni parandamine toidutarneahelas: toidutarneahelas esmatootjate saadav lisandväärtus R.10 PR Parem tarneahela korraldus: ÜPP toetatud tootjarühmades, tootjaorganisatsioonides [...] ja kvaliteedikavades osalevate põllumajandusettevõtete [...] osakaal Parandada põllumajandustootjate positsiooni väärtusahelas R.11 Tarnete koondamine: rakenduskavasid rakendavate sektoripõhiste tootjaorganisatsioonide või tootjarühmade turustatud toodangu väärtuse osakaal * [...] Looduslikust või muust piirkondlikust eripärast O.11 Looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alade [...] toetust saavate hektarite arv ([...] kõik kategooriad) tulenevad piirangud (artikkel 66) Panustada kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse ning säästvasse energiasse I.9 Põllumajanduse kliimamuutustele vastupanu võime [...] parandamine: [...] Põllumajandussektori vastupanuvõime arengu näitaja I.10 Kliimamuutuste leevendamisele kaasaaitamine: [...] kasvuhoonegaaside heide põllumajandusest I.11 Süsinikdioksiidi sidumise võimendamine: [...] mulla orgaaniline süsinik põllumajandusmaal R.12 PR Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine: ammoniaagi ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks antava toetusega hõlmatud kasutatava põllumajandusmaa ja/või loomühikute osakaal, suurendades süsiniku sidumisvõimet, sealhulgas kliimamuutustega parema kohanemise kohustusi (jaotus kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise kaupa) [...][...] [...] R.15 Põllu- ja metsamajandusest ning muudest taastuvatest energiaallikatest saadav taastuvenergia: toetust saavad investeeringud taastuvenergia, sh biopõhise energia tootmisvõimsusesse (M[...]egavatti) [...] Teatavatest kohustuslikest nõuetest tulenevad piirkondlikud ebasoodsad tegurid (artikkel 67) [...]Keskkonna-, kliima- ja muud halduskohustused (artikkel 65) O.12 Natura 2000 [...] alusel toetust saavate hektarite arv O.12a Veepoliitika raamdirektiivi alusel toetust saavate hektarite arv O.13 Kohustuslikest nõuetest kaugemale minevate keskkonna- /kliimakohustustega hõlmatud hektarite ([...] välja arvatud metsandus) arv * Selle tulemusnäitaja kavandamise viisi kohta on vaja komisjoni erisuuniseid /20 ADD 1 kn/kko/kvm 8

9 I.12 Säästva energia osakaalu suurendamine põllumajanduses: Taastuvenergia tootmine põllumajandus- ja metsandussektoris R16a Kliimaga seotud investeeringud: ÜPP investeeringutoetust saavate põllumajandusettevõtete osakaal, mis aitavad kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele ning taastuvenergia või biomaterjalide tootmisele R.17 Metsastatud maa: metsastamiseks [...] (sealhulgas agrometsanduseks) ja taasmetsastamiseks toetust saav ala R.17a Investeeringutoetus metsandussektorile: koguinvesteering metsandussektori tulemuslikkuse parandamiseks O.14 Kohustuslikest nõuetest kaugemale minevate keskkonna- /kliimakohustustega hõlmatud hektarite (metsandus) arv O.14a Kohustuslikest nõuetest kaugemale minevate keskkonna- /kliimakohustustega hõlmatud muude ühikute kui hektarite arv [...]O.15 Mahepõllumajandustoetust saavate hektarite arv O.15a Mahepõllumajandustoetust saavate muude ühikute kui hektarite arv 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 9

10 ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad (ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal) Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad (sekkumiste kaupa) I.13 Mulla erosiooni vähendamine: mõõduka ja suure mullaerosiooniga põllumajandusmaa protsent R.18 PR Mulla kvaliteedi parandamine: mulla majandamist parandavate toetatud kohustustega hõlmatud kasutatava [...] põllumajandusmaa osakaal Edendada kestlikku arengut ja selliste loodusvarade tõhusat majandamist nagu vesi, muld ja õhk I.14 Õhukvaliteedi parandamine: [...] põllumajandusest pärineva ammoniaagi heitkogused I.15 Veekvaliteedi parandamine: toitainete üldine tasakaal põllumajandusmaal R.19 PR Õhukvaliteedi parandamine: ammoniaagi heitkoguste vähendamise toetatud kohustustega hõlmatud kasutatava [...] põllumajandusmaa osakaal R.20 PR Vee kvaliteedi kaitse: veekvaliteeti parandavate toetatud kohustustega hõlmatud kasutatava [...] põllumajandusmaa osakaal Keskkonna-, kliima- ja muud halduskohustused O.16 Loomade heaolu, loomatervise või tõhusamate bioturvalisusmeetmetega seotud (artikkel 65) toetusega hõlmatud loomühikute Valdkondlikud arv sekkumised (artikkel 60a) I.16 Toitainete lekke vähendamine: nitraadid põhjavees [...] [...] Keskkonna-, kliima- ja muud halduskohustused (artikkel 65) O.17 Geneetilisi ressursse toetavate tegevuste või ühikute arv 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 10

11 I.17 Surve vähendamine veeressurssidele: veekasutuse indeks pluss (WEI+) R.22 Säästlik veekasutus: veevarude tasakaalu parandamise toetatud kohustustega hõlmatud kasutatava põllumajandusmaa osakaal [...] Investeeringud (artikkel 68) O.18 Põllumajandusettevõtetes tootlikeks investeeringuteks[...] EAFRDst toetust saavate R.22a Keskkonnatoime loomakasvatussektoris: toetatud kohustustega seotud loomühikute osakaal keskkonnasäästlikkuse parandamiseks tegevuste või ühikute arv O.18a Põllumajandusettevõtetes mittetootlikeks investeeringuteks EAFRDst toetust saavate tegevuste või ühikute arv R.23[...] Loodusvaradega seotud investeeringud: O.19 Taristuinvesteeringuteks loodusvarade hoidmisega seotud ÜPP investeerimistoetust EAFRDst toetust saavate saavate põllumajandusettevõtete [...] osakaal tegevuste või ühikute arv R.23a Keskkonna-/kliimaalane tulemuslikkus maapiirkondadesse tehtavate investeeringute kaudu: selliste tegevuste arv, mis aitavad kaasa keskkonnasäästlikkuse, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise eesmärkide saavutamisele maapiirkondades R.24 Keskkonna-/kliimaalase tulemuslikkuse suurendamine teadmiste kaudu: [...]ÜPP toetatud, keskkonna-/kliimaalase tulemuslikkusega seotud nõustamisest, koolitusest ja teadmistevahetusest kasu saavate inimeste arv [...] [...] O.20 Väljaspool põllumajandusettevõtet mittetootlikeks investeeringuteks EAFRDst toetust saavate tegevuste või ühikute arv O.21 Väljaspool põllumajandusettevõtet tootlikeks investeeringuteks[...] EAFRDst toetust saavate tegevuste või ühikute arv 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 11

12 [...]ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad [...] Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad (sekkumise kaupa) I.18 Põllumajandusmaa linnupopulatsioonide suurendamine: põllumajandusmaa linnuliikide indeks [...] Noorte põllumajandustootjate tegevuse O.22 EAFRDst [...] tegevuse alustamise toetust saavate noorte põllumajandustootjate arv alustamine, [...] põllumajandusettevõtluse stardiabi ja väikeste põllumajandusettevõtete Panustada elurikkuse kaitsesse, edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke I.19 Elurikkuse kaitse [...] tõhustamine: selliste liidu tähtsusega liikide ja elupaikade protsent põllumajandussektoris, mille arvukus/ulatus on stabiilne või suurenev R.26 Säästva metsamajandamise toetamine [...]: metsade kaitset ja ökosüsteemi teenuste majandamist toetavate [...] kohustustega hõlmatud metsamaa osakaal arendamine (artikkel 69) O.23 Tegevuse alustamiseks toetust saavate põllumajandusettevõtete arv O.23a EAFRDst [...] arengutoetust saavate väikeste põllumajandusettevõtete arv I.20 Ökosüsteemi teenuste osutamise edendamine: maastikuelemente sisaldava kasutatava põllumajandusmaa osakaal R27 PR Elupaikade ja liikide säilitamine: elurikkuse säilitamist või taastamist toetavate halduskohustustega hõlmatud kasutatava [...] põllumajandusmaa osakaal Koostöö (artikkel 71) O.24 EAFRDst toetust saavate tootjarühmade/-organisatsioonide arv O.25 [...] EAFRD ametlikes R.27a Elurikkusega seotud investeeringud: elurikkusesse kvaliteedikavades osalemiseks toetust panustamiseks ÜPP investeeringutoetust saavate saavate toetusesaajate arv põllumajandusettevõtete osakaal 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 12

13 R.28 [...] Natura 2000 alade majandamise parandamine: EAFRD alusel loodud ja sellest rahastatavate toetatud kohustustega hõlmatud Natura 2000 võrgustiku kogupindala osakaal O.26 Põlvkondade vahetuseks toetust saavate tegevuste või ühikute arv (välja arvatud tegevuse alustamise toetus) [...] O.27 Toetatud kohaliku arengu strateegiate (LEADER) või ettevalmistavate meetmete arv O.28 Muude EAFRDst toetatavate koostöötegevuste või ühikute (v.a punkti O.1 all esitatud Euroopa innovatsioonipartnerlus) [...] arv Muuta valdkond noorte I.21 Atraktiivsuse suurendamine R.30 PR Põlvkondade vahetus: ÜPP toetuse abil tegevust Teadmiste O.29[...] EAFRDst toetatavate põllumajandustootjate jaoks püsivalt atraktiivseks ning noorte põllumajandustootjate jaoks: uute põllumajandusettevõtte juhtide arvu muutumine alustavate [...] toetusesaajate arv vahetamine ja teave (artikkel 72) koolitus- ja nõustamistoimingute või -ühikute arv soodustada ettevõtluse arengut maapiirkondades 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 13

14 ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad [...] Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad (sekkumise kaupa) I.22Maapiirkondade töökohtadesse R.31 Majanduskasv ja töökohad maapiirkondades: uued O.29a EAFRDst toetatavate panustamine: tööhõivemäära muutumine toetatud töökohad toetatud projektides kavade, uuringute või teadlikkuse Edendada tööhõivet, majanduskasvu, soolist [...] maapiirkondades R.31a PR LEADERiga hõlmatus: kohaliku arengu strateegiatega hõlmatud maaelanikkonna osakaal * suurendamise meetmete arv [...] võrdõiguslikkust, sotsiaalset kaasatust ja I.23 Maapiirkondade majanduskasvu panustamine: muutused SKP-s elaniku R.32 Maapiirkondade [...] majanduse arendamine: ÜPP toetuse abil loodud maapiirkonna ettevõtete, sealhulgas [...] [...] kohalikku arengut kohta [...] maapiirkondades biomajandusettevõtete arv maapiirkondades, sealhulgas biomajandust ja I.24 Õiglasem ÜPP: [...] ÜPP toetuse jaotamine R.33 [...] Maapiirkondade majanduse arukas üleminek: toetatud arukate külade strateegiate arv [...] säästvat metsamajandust I.25 Sotsiaalse kaasatuse edendamine maapiirkondades: vaesusindeksi muutumine maapiirkondades R.34 Euroopa maapiirkondade ühendamine: ÜPP toetuse kaudu teenustele ja taristule paremast juurdepääsust kasu saava maaelanikkonna osakaal ** * Valdkondlikud sekkumis[...]- liigid (artiklid 39 63) O.33 Rakendusfondi/-programmi moodustavate tootjarühmade/ -organisatsioonide (või tootjaorganisatsioonide liitude) arv * Selle tulemusnäitaja ja võimalusel muude LEADERiga seotud tulemusnäitajate kavandamise viisi kohta on vaja komisjoni erisuuniseid. ** Selle näitaja jaoks on vaja täpset ühist metoodikat /20 ADD 1 kn/kko/kvm 14

15 [...] O.34a Veinisektoris toetatud meetmete või ühikute arv I.26 Antimikroobikumide kasutamise R.36 Antimikroobikumide kasutamise piiramine: Valdkondlikud O.35 Mesinduse piiramine põllumajandusloomadel: antimikroobikumide kasutamist piiravate toetatud meetmetega sekkumised säilitamise/arendamise meetmete või Parandada ELi põllumajanduse antimikroobikumide müük/kasutamine toiduloomadel (ennetamine/vähendamine) seotud loomühikute osakaal (artikkel 49) ühikute arv reageerimist ühiskonna ootustele toidu ja tervise osas, siia alla kuuluvad nii kestlikul I.27 Pestitsiidide säästlik kasutamine: [...] pestitsiididega kaasnevad ohud ja mõjud R.37 PR Pestitsiidide säästlik kasutamine: pestitsiididega kaasnevate ohtude ja mõju vähendamiseks pestitsiidide säästva kasutamiseni viivate toetatud erikohustustega hõlmatud kasutatava põllumajandusmaa osakaal viisil toodetud ohutu ja [...] täisväärtuslik [...] toit, toidujäätmed kui ka loomade heaolu I.28 Tarbijanõudluse rahuldamine kvaliteetse toidu järele: ELi kvaliteedikavadele ja orgaanilise toodangu põhimõtetele vastava toodangu väärtus R.38 Loomade heaolu parandamine: loomade heaolu parandamise toetatud meetmetega hõlmatud loomühikute osakaal R.39 Mahepõllumajandus: ÜPP raames mahepõllumajanduse säilitamiseks või mahepõllumajandusele üleminekuks toetust saava kasutatava põllumajandusmaa osakaal 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 15

16 * Enamik mõjunäitajaid on juba kogutud teiste kanalite kaudu (Euroopa statistika, Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Keskkonnaamet jne) ning neid on kasutatud teiste ELi õigusaktide või kestliku arengu eesmärkide raames. Andmete esitamise sagedus ei tarvitse alati olla kord aastas, esineda võib kahe- kuni kolmeaastaseid viivitusi. [...] * Kaudsed tulemused. Liikmesriikide poolt igal aastal esitatavad andmed, mille eesmärk on jälgida ÜPP strateegiakavades seatud eesmärkide saavutamist. * Liikmesriikide iga-aastased andmed deklareeritud kulude kohta. ** EIP alla kuuluvate töörühmade toetuse suhtes kohaldatakse koostöösätteid /20 ADD 1 kn/kko/kvm 16

17 *** KONTEKSTINÄITAJAD Näitaja nr Kontekstinäitaja Elanikkond C.01 Rahvaarv C.02 Rahvastikutihedus C.03 Elanikkonna vanuseline struktuur Kogupindala C.04 Kogupindala C.05 Maakate Tööturg C.06 Tööhõive määr maapiirkondades C.07 Töötuse määr maapiirkondades C.08 Tööhõive (sektorite, piirkonnatüüpide ja majandustegevuste kaupa) Majandus C.09 SKP elaniku kohta C.10 Vaesuse määr C.11 Kogulisandväärtus sektorite ja piirkonnatüüpide kaupa, põllumajanduse ja esmatootjate osas Põllumajandusettevõtted ja põllumajandusettevõtjad C.12*** Põllumajanduslikud majapidamised C.13 Põllumajandusettevõtte tööjõud C.14 Põllumajandusettevõtte juhtide vanuseline struktuur C.15 Põllumajandusettevõtte juhtide põllumajandusalane väljaõpe C.16 Uued põllumajandusettevõtte juhid 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 17

18 Näitaja nr Kontekstinäitaja Põllumajandusmaa C.17*** Põllumajanduspindala C.18 Niisutatav maa C.19 Põllumajandus Natura 2000 aladel C.20 Looduslikust ja muust eripärast tingitud piirangutega alad C.21 Maastikuelemente sisaldav põllumajandusmaa Põllumajandusloomad C.22 Loomühikud C.23 Loomkoormus Põllumajandusest ja põllumajandusettevõtetest saadav tulu C.24 Põllumajanduslik faktortulu C.25 Põllumajandusest saadava tulu võrdlus mittepõllumajanduslike tööjõukuludega C.26 Põllumajandusettevõtte sissetulek põllumajandustootmise viisi, piirkonna ja põllumajandusettevõtte suuruse kaupa looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladel C.27 Kapitali kogumahutus põhivarasse põllumajanduses Põllumajanduse tootlikkus C.28 Koguteguritootlikkus põllumajanduses C.29 Tööviljakus põllumajanduses, metsanduses ja toiduainetööstuses Põllumajandustoodetega kauplemine C.30 Põllumajandustoodete import ja eksport Muu tulutoov tegevus C.31 Turismitaristu 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 18

19 Näitaja nr Kontekstinäitaja Põllumajandustavad C.32 Mahepõllumajandusega hõlmatud põllumajandusmaa C.33 Põllumajandustootmise intensiivsus C.34 Toodangu väärtus vastavalt ELi kvaliteedikavadele Elurikkus C.35 Põllumajandusmaa linnuliikide indeks C.36 Selliste liidu tähtsusega liikide ja elupaikade protsent põllumajandussektoris, mille arvukus/ulatus on stabiilne või suurenev Vesi C.37 Vee kasutamine põllumajanduses C.38 Vee kvaliteet Toitainete üldine tasakaal lämmastik Toitainete üldine tasakaal fosfor Nitraadid põhjavees Muld C.39 Mulla orgaaniline süsinik põllumajandusmaal C.40 Vee põhjustatud mullaerosioon Energeetika C.41 Taastuvenergia tootmine põllumajandus- ja metsandussektoris C.42 Energiakasutus põllumajanduses, metsanduses ja toiduainetööstuses 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 19

20 Näitaja nr Kontekstinäitaja Kliima C.43* Põllumajandusest tulenev kasvuhoonegaaside heide C.44** Põllumajandussektori vastupanuvõime arengu näitaja C.45 Katastroofidega seotud otsene põllumajanduskahju Õhk C.46* Põllumajandusest tulenev ammoniaagiheide Tervis C.47 Toiduloomadele mõeldud antimikroobikumide müük C.48 Pestitsiididega kaasnevad ohud ja mõju * Asjaomastele mõõtühikutele tuleks lisada Euroopa Komisjoni teatatud väärtused, et kõigi liikmesriikide ühiseid taustanäitajaid oleks võimalik objektiivselt võrrelda. ** Selle näitaja üldine olemus tõstatab küsimusi; selle kontseptsioon põhineb kahel taustanäitajal (C.39 ja C.40), mis tõstatavad metodoloogilisi küsimusi, mida käsitletakse GREXE eksperdirühmas. *** Nimetaja määratlust ei peeta piisavalt täpseks ja seda käsitletakse GREXE eksperdirühmas /20 ADD 1 kn/kko/kvm 20

21 II LISA ARTIKLI 10 KOHANE WTO SISERIIKLIK TOETUS Sekkumisliik Käesolevas määruses sisalduvad viited WTO põllumajanduslepingu 2. lisa punkt (nn roheline kast) Põhiline sissetulekutoetus jätkusuutlikkuse tagamiseks III jaotise 2. peatüki 1. jao 2. alajagu 5 (kui rakendamine ei toimu toetusõiguste alusel) 6 (kui rakendamine toimub toetusõiguste alusel) Täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus jätkusuutlikkuse tagamiseks III jaotise 2. peatüki 1. jao 3 alajagu 5 (kui asjaomase sissetulekutoetusega seotud põhilist sissetulekutoetust jätkusuutlikkuse tagamiseks ei rakendata toetusõiguste alusel) 6 (kui asjaomase sissetulekutoetusega seotud põhilist sissetulekutoetust jätkusuutlikkuse tagamiseks rakendatakse toetusõiguste alusel) Täiendav sissetulekutoetus noortele põllumajandustootjatele Artikkel 27 5 (kui asjaomase sissetulekutoetusega seotud põhilist sissetulekutoetust jätkusuutlikkuse tagamiseks ei rakendata toetusõiguste alusel) 6 (kui asjaomase sissetulekutoetusega seotud põhilist sissetulekutoetust jätkusuutlikkuse tagamiseks rakendatakse toetusõiguste alusel) 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 21

22 Sekkumisliik Kliima- ja keskkonnakavad (nn ökokavad) Kliima- ja keskkonnakavad (nn ökokavad) Käesolevas määruses sisalduvad viited Artikli 28 lõike 6 punkt a Artikli 28 lõike 6 punkt b WTO põllumajanduslepingu 2. lisa punkt (nn roheline kast) 5 (kui asjaomase sissetulekutoetusega seotud põhilist sissetulekutoetust jätkusuutlikkuse tagamiseks ei rakendata toetusõiguste alusel) 6 (kui asjaomase sissetulekutoetusega seotud põhilist sissetulekutoetust jätkusuutlikkuse tagamiseks rakendatakse toetusõiguste alusel) [...] 12 Puu- ja köögiviljad investeeringud Artikli 43 lõike 1 punkt a 2, 11 või 12 Puu- ja köögiviljad teadusuuringud ja eksperimentaaltootmine Artikli 43 lõike 1 punkt b /20 ADD 1 kn/kko/kvm 22

23 Sekkumisliik Käesolevas määruses sisalduvad viited WTO põllumajanduslepingu 2. lisa punkt (nn roheline kast) Puu- ja köögiviljad mahepõllumajanduslik tootmine Artikli 43 lõike 1 punkt c 12 Puu- ja köögiviljad integreeritud tootmine Artikli 43 lõike 1 punkt d 12 Puu- ja köögiviljad mulla säilitamine ja süsinikusisalduse suurendamine Artikli 43 lõike 1 punkt e 12 Puu- ja köögiviljad elupaikade loomine ja säilitamine või maastiku säilitamine Artikli 43 lõike 1 punkt f 12 Puu- ja köögiviljad energia säästmine ja -tõhusus, taastuvenergia Artikli 43 lõike 1 punkt g 11 või 12 Puu- ja köögiviljad kahjurikindluse suurendamine Artikli 43 lõike 1 punkt h 2, 11 või 12 Puu- ja köögiviljad veekasutus ja -majandus Artikli 43 lõike 1 punkt i 2 või 11 Puu- ja köögiviljad jäätmetekke vähendamine ja jäätmekäitluse tõhustamine Artikli 43 lõike 1 punkt j 11 või /20 ADD 1 kn/kko/kvm 23

24 Sekkumisliik Käesolevas määruses sisalduvad viited WTO põllumajanduslepingu 2. lisa punkt (nn roheline kast) Puu- ja köögiviljad transport ja säilitamine Puu- ja köögiviljad kliimamuutustega kohanemine ja kliimamuutuste leevendamine Puu- ja köögiviljad kvaliteedikavad Puu- ja köögiviljad müügiedendus- ja teavitustegevus Puu- ja köögiviljad nõustamisteenused ja tehniline abi Puu- ja köögiviljad koolitus ja parimate tavade vahetamine Puu- ja köögiviljad ühisfondid Puu- ja köögiviljad investeeringud Puu- ja köögiviljad viljapuude taasistutamine Puu- ja köögiviljad juhendamine Artikli 43 lõike 1 punkt k Artikli 43 lõike 1 punkt l Artikli 43 lõike 1 punkt m ja lõike 2 punkt j Artikli 43 lõike 1 punkt n Artikli 43 lõike 1 punkt o Artikli 43 lõike 1 punkt p Artikli 43 lõike 2 punkt a Artikli 43 lõike 2 punkt b Artikli 43 lõike 2 punkt c Artikli 43 lõike 2 punkt h või /20 ADD 1 kn/kko/kvm 24

25 Sekkumisliik Käesolevas määruses sisalduvad viited WTO põllumajanduslepingu 2. lisa punkt (nn roheline kast) Puu- ja köögiviljad kolmanda riigi fütosanitaarprotokolli rakendamine ja juhtimine Artikli 43 lõike 2 punkt i 2 Puu- ja köögiviljad nõustamisteenused ja tehniline abi Artikli 43 lõike 2 punkt k 2 Mesindus tehniline abi Artikli 49 lõike 1 punkt a 2 Mesindus võitlus kahjurite ja mesilaste haigustega Artikli 49 lõike 1 punkt b 2 Mesindus laboratooriumide toetamine Artikli 49 lõike 1 punkt d 2 Mesindus teadusprogrammid Artikli 49 lõike 1 punkt f Mesindus turujärelevalve Artikli 49 lõike 1 punkt g 2 2 Mesindus tootekvaliteedi parandamine Artikli 49 lõike 1 punkt h /20 ADD 1 kn/kko/kvm 25

26 Sekkumisliik Käesolevas määruses sisalduvad viited WTO põllumajanduslepingu 2. lisa punkt (nn roheline kast) Veinisektor ümberkorraldamine ja muutmine Veinisektor investeeringud töötlemisrajatistesse ja veinitootmistaristusse Veinisektor investeeringud innovatsiooni Artikli 52 lõike 1 punkt a Artikli 52 lõike 1 punkt b Artikli 52 lõike 1 punkt e Veinisektor teavitustegevus Artikli 52 lõike 1 punkt g Veinisektor müügiedendus Artikli 52 lõike 1 punkt h 2 2 Veinisektor ühisfondide halduskulud Muud sektorid (ja humalad, oliiviõli ning lauaoliivid, kui neid asjaomastes sektorites kasutatakse) investeeringud, teadusuuringud ja eksperimentaaltootmine Muud sektorid (ja humalad, oliiviõli ning lauaoliivid, kui neid asjaomaste sektorites kasutatakse) nõustamisteenused ja tehniline abi Artikli 52 lõike 1 punkt i Artikli 60 lõike 1 punkt a Artikli 60 lõike 1 punkt b 2 2, 11 või /20 ADD 1 kn/kko/kvm 26

27 Sekkumisliik Käesolevas määruses sisalduvad viited WTO põllumajanduslepingu 2. lisa punkt (nn roheline kast) Muud sektorid (ja humalad, oliiviõli ning lauaoliivid, kui neid asjaomastes sektorites kasutatakse) koolitus ja parimate tavade vahetamine Artikli 60 lõike 1 punkt c 2 Muud sektorid (ja humalad, oliiviõli ning lauaoliivid, kui neid asjaomastes sektorites kasutatakse) mahepõllumajanduslik tootmine Artikli 60 lõike 1 punkt d 12 Muud sektorid (ja humalad, oliiviõli ning lauaoliivid, kui neid asjaomastes sektorites kasutatakse) säästev transport ja säilitamine Artikli 60 lõike 1 punkt e 2 või 12 Muud sektorid (ja humalad, oliiviõli ning lauaoliivid, kui neid asjaomastes sektorites kasutatakse) müügiedendusja teavitustegevus Artikli 60 lõike 1 punkt f 2 Muud sektorid (ja humalad, oliiviõli ning lauaoliivid, kui neid asjaomastes sektorites kasutatakse) kvaliteedikavad Artikli 60 lõike 1 punkt g /20 ADD 1 kn/kko/kvm 27

28 Sekkumisliik Käesolevas määruses sisalduvad viited WTO põllumajanduslepingu 2. lisa punkt (nn roheline kast) Muud sektorid (ja humalad, oliiviõli ning lauaoliivid, kui neid asjaomastes sektorites kasutatakse) jälgitavus ja sertifitseerimissüsteemid Artikli 60 lõike 1 punkt h 2 Muud sektorid (ja humalad, oliiviõli ning lauaoliivid, kui neid asjaomastes sektorites kasutatakse) ühisfondid Artikli 60 lõike 2 punkt a 2 või 8 Muud sektorid (ja humalad, oliiviõli ning lauaoliivid, kui neid asjaomastes sektorites kasutatakse) investeeringud tootmismahu reguleerimisse Artikli 60 lõike 2 punkt b 11 Muud sektorid (ja humalad, oliiviõli ning lauaoliivid, kui neid asjaomastes sektorites kasutatakse) viljapuude taasistutamine Artikli 60 lõike 2 punkt d 8 Keskkonna-, kliima- ja muud halduskohustused Looduslikust või muust piirkondlikust eripärast tulenevad piirangud Artikkel Artikkel 66 [...] /20 ADD 1 kn/kko/kvm 28

29 Sekkumisliik Käesolevas määruses sisalduvad viited WTO põllumajanduslepingu 2. lisa punkt (nn roheline kast) Teatavatest kohustuslikest nõuetest tulenevad piirkondlikud ebasoodsad tegurid Artikkel Investeeringud Artikkel või 8 Koostöö Artikkel 71 2 Teadmiste vahetamine ja teavitamine Artikkel /20 ADD 1 kn/kko/kvm 29

30 III LISA [...] ARTIKLI 11 KOHANE TINGIMUSLIKKUS: EESMÄRGID, STANDARDID JA NÕUDED SMR: kohustuslikud majandamisnõuded HPK: maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise standardid Pindala Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine eesmärk Kliima ja keskkond Kliimamuutused (leevendamine ja muutustega kohanemine) HPK 1 Püsirohumaa säilitamine, mille aluseks on püsirohumaa ja põllumajandusmaa suhtarv riiklikul, piirkondlikul, allpiirkondlikul, põllumajanduslike majapidamiste rühma ja põllumajandusliku majapidamise tasandil. See suhtarv ei tohi võrdlusaastaga võrreldes (või võrdlusaastaga, kui liikmesriik on nii otsustanud) väheneda rohkem kui 5 %. Põllumajandusliku otstarbe muutmise vastased üldised kaitsemeetmed süsinikuvaru säilitamiseks HPK 2 Märg- ja turbaalade miinimumkaitse hiljemalt aastaks Süsinikurikaste muldade kaitse HPK 3 Koristusjäätmete põletuskeeld, välja arvatud taimetervise eesmärkidel Vesi SMR 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik: artikli 11 lõike 3 punktid e ja h, mis on seotud fosfaatide hajureostusallikate kontrollimise suhtes kohaldatavate kohustuslike nõuetega Mulla orgaanilise aine sisalduse säilitamine SMR 2 HPK 4 Nõukogu 12. detsembri aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (EÜT L 375, , lk 1): artiklid 4 ja 5 Vooluveekogude äärde puhverribade rajamine 2 Jõgede kaitse reostuse ja äravoolu eest [...] [...] [...] 2 Hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi kohased puhverribad peavad nii direktiivi 91/676/EMÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud tundlikel aladel kui ka nendest väljaspool vastama vähemalt nõuetele, mis on seotud direktiivi 91/676/EMÜ II lisa punkti A alapunktis 4 osutatud väetiste vooluveekogude lähedal kasutamise tingimustega, mida kohaldatakse kooskõlas direktiivi 91/676/EMÜ artikli 5 lõike 4 alusel koostatud liikmesriikide tegevusprogrammidega /20 ADD 1 kn/kko/kvm 30

31 Pindala Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine eesmärk Muld (kaitse ja kvaliteet) HPK 6 Mullaharimistavad või muud sobivad viljelustehnoloogiad mulla degradeerumise ohu vähendamiseks, võttes arvesse nõlva kaldenurka Kohaspetsiifilistele tingimustele vastav minimaalne maakasutus erosiooni piiramiseks HPK 7 [...] Minimaalne taimkate [...] kõige tundlikumatel perioodi(de)l ja aladel [...] Mulla kaitse kõige tundlikumatel perioodi(de)l ja aladel [...] HPK 8 Külvikord või muud mulla potentsiaali säilitamisele suunatud tavad, näiteks põllumajanduskultuuride mitmekesistamine 3 Mulla potentsiaali säilitamine Elurikkus ja maastik (kaitse ja kvaliteet) SMR 3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, , lk 7): artikli 3 lõige 1, artikli 3 lõike 2 punkt b, artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4 SMR 4 Nõukogu 21. mai aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, , lk 7): artikli 6 lõiked 1 ja 2 3 Liikmesriigid võivad vabastada selle standardi järgimisest põllumajanduslikud majapidamised: kes vastavad määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 44 lõike 3 punktides a ja b sätestatud tingimustele; või kelle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) [horisontaalmäärus] artikli 67 lõike 1 kohaselt deklareeritud põllumaa suurus on kuni 10 hektarit /20 ADD 1 kn/kko/kvm 31

32 Pindala Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine eesmärk HPK 9 põllumajandusliku majapidamise tasandil on põllumaast 4 minimaalselt 5 % [...]: i) tootmisega mitteseotud alad ja objektid või ii) kasutusel taimekaitsevahenditeta kasvatatavate vahekultuuride või lämmastikku siduvate kultuuride jaoks Üksnes tootmisega mitteseotud alasid ja objekte kasutavate liikmesriikide puhul on minimaalne osa 3 %. Vahekultuuride jaoks tuleb kasutada kaalutegurit 0.3. Maastikule iseloomulike vormide säilitamine Keeld lõigata hekke ja puid lindude pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal Meetmed invasiivsete taimeliikide vältimiseks (lisavõimalus) Tootmisega mitteseotud objektide ja maa-ala säilitamine, et suurendada põllumajandusettevõtte elurikkust Rahva-, loomaja taimetervis HPK 10 Keeld muuta või künda Natura 2000 aladel asuvaid keskkonnatundlikeks püsirohumaadeks liigitatud püsirohumaid Toiduohutus SMR 5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, , lk 1): artiklid 14 ja 15, artikli 17 lõige 1 5 ning artiklid 18, 19 ja 20 Elupaikade ja liikide kaitse 4 Liikmesriigid võivad selle punkti kohase kohustuse täitmisest vabastada põllumajanduslikud majapidamised: kes asuvad metsastatud aladel, mis vastavad määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 46 lõikes 7 sätestatud tingimustele; kes vastavad määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 46 lõike 4 punktides a ja b sätestatud tingimustele; või kelle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) [horisontaalmäärus] artikli 67 lõike 1 kohaselt deklareeritud põllumaa suurus on kuni 10 hektarit. 5 Mida on eelkõige rakendatud järgmiste õigusaktidega: määruse (EÜ) nr 470/2009 artikkel 14 ja määruse (EÜ) No 37/2010 lisa määrus (EÜ) nr 852/2004: artikli 4 lõige 1 ja I lisa A osa II jao punkti 4 alapunktid g, h ja j, punkti 5 alapunktid f ja h ning punkt 6; III jao punkti 8 alapunktid a, b, d, e ning punkti 9 alapunktid a ja c; määrus (EÜ) nr 853/2004: artikli 3 lõige 1 ja III lisa IX jao 1. peatükk (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1 (a, d), 2, 4 (a, b)), III lisa X jao 1. peatüki 1. osa, määrus (EÜ) nr 183/2005: artikli 5 lõige 1 ja I lisa A osa I jaotise punkti 4 alapunktid e ja g; II jaotise punkti 2 alapunktid a, b ja e; artikli 5 lõige 5 ja III lisa (pealkirja Söötmine punkti 1 (pealkirjaga Ladustamine ), esimene ja viimane lause ning punkti 2 (pealkirjaga Jaotamine ) kolmas lause), artikli 5 lõige 6 ning määrus (EÜ) nr 396/2005: artikkel /20 ADD 1 kn/kko/kvm 32

33 Pindala Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine eesmärk SMR 6 Nõukogu 29. aprilli aasta direktiiv 96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate hormonaalse või türostaatilise toimega ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamist loomakasvatuses ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 88/299/EMÜ (EÜT L 125, , lk 3): artikli 3 punktid a, b, d ja e ning artiklid 4, 5 ja 7 Loomade identifitseerimine ja registreerimine [...] [...][...] [...] [...][...] [...] [...][...] Loomahaigused [...] [...][...] [...] [...][...] 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 33

34 Taimekaitsevahendid SMR 12 SMR 13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, , lk 1): artikli 55 esimene ja teine lause Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri aasta direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, , lk 71): artikli 5 lõige 2 ja artikli 8 lõiked 1 5; artikkel 12 seoses piirangutega, mida kohaldatakse pestitsiidide kasutamise suhtes vee raamdirektiivi ja Natura 2000 võrgustikku käsitlevate õigusaktide põhjal kindlaks määratletud kaitsealadel; artikli 13 lõiked 1 ja 3, milles käsitletakse pestitsiidide käitlemist ja ladustamist ning pestitsiidijääkide töötlemist Loomade heaolu Loomade heaolu SMR 14 Nõukogu 18. detsembri aasta direktiiv 2008/119/EÜ, milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded (ELT L 10, , lk 7): artiklid 3 ja 4 SMR 15 SMR 16 Nõukogu 18. detsembri aasta direktiiv 2008/120/EÜ, milles sätestatakse sigade kaitse miinimumnõuded (ELT L 47, , lk 5): artiklid 3 ja 4 Nõukogu 20. juuli aasta direktiiv 98/58/EÜ põllumajandusloomade kaitse kohta (EÜT L 221, , lk 23): Artikkel /20 ADD 1 kn/kko/kvm 34

35 IV LISA LIIKMESRIIKIDELE OTSETOETUSTEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 81 LÕIKE 1 ESIMESES LÕIGUS (jooksevhinnad eurodes) 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 35

36 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 36

37 Kalendriaasta ja järgnevad aastad Belgia Bulgaaria Tšehhi Vabariik Taani Saksamaa Eesti Iirimaa Kreeka Hispaania Prantsusmaa Horvaatia Itaalia Küpros Läti Leedu Luksemburg /20 ADD 1 kn/kko/kvm 37

38 Kalendriaasta ja järgnevad aastad Ungari Malta Madalmaad Austria Poola Portugal Rumeenia Sloveenia Slovakkia Soome Rootsi /20 ADD 1 kn/kko/kvm 38

39 V LISA LIIKMESRIIKIDELE [...] ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED (EELARVEAASTAKS, NAGU ON OSUTATUD MÄÄRUSE (EL) [HORISONTAALMÄÄRUS] ARTIKLIS 33) SEKKUMISLIIKIDE JAOKS VEINISEKTORIS, NAGU ON OSUTATUD ARTIKLI 82 LÕIKES 1 Eurodes (jooksevhindades) Bulgaaria Tšehhi Vabariik Saksamaa Kreeka Hispaania Prantsusmaa Horvaatia Itaalia Küpros Leedu Ungari Austria Portugal Rumeenia Sloveenia Slovakkia /20 ADD 1 kn/kko/kvm 39

40 VI LISA LIIKMESRIIKIDELE PUUVILLATOETUSEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 81 LÕIKE 1 TEISES LÕIGUS (jooksevhinnad eurodes) Kalendriaasta ja järgnevad aastad Bulgaaria Kreeka Hispaania Portugal /20 ADD 1 kn/kko/kvm 40

41 VII LISA LIIKMESRIIKIDELE OTSETOETUSTEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED (V.A PUUVILLATOETUS), PÄRAST MAHAARVAMISI JA ENNE ÜMBERPAIGUTAMIST, MILLELE ON OSUTATUD RTIKLI 81 LÕIKES 1 (jooksevhinnad eurodes) 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 41

42 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 42

43 Kalendriaasta ja järgnevad aastad Belgia Bulgaaria Tšehhi Vabariik Taani Saksamaa Eesti Iirimaa Kreeka Hispaania Prantsusmaa Horvaatia Itaalia Küpros /20 ADD 1 kn/kko/kvm 43

44 Kalendriaasta ja järgnevad aastad Läti Leedu Luksemburg Ungari Malta Madalmaad Austria Poola Portugal Rumeenia Sloveenia Slovakkia Soome Rootsi /20 ADD 1 kn/kko/kvm 44

45 VIII LISA [...] LIIKMESRIIKIDELE [...] ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED (EELARVEAASTAKS, NAGU ON OSUTATUD MÄÄRUSE (EL) [HORISONTAALMÄÄRUS] ARTIKLIS 33) SEKKUMISLIIKIDE JAOKS MESINDUSSEKTORIS, NAGU ON OSUTATUD ARTIKLI 82 LÕIKES 2 Eurodes (jooksevhindades) Belgia Bulgaaria Tšehhi Vabariik Taani Saksamaa Eesti Iirimaa Kreeka Hispaania Prantsusmaa Horvaatia Itaalia Küpros Läti Leedu Luksemburg Ungari Malta Madalmaad Austria Poola Portugal /20 ADD 1 kn/kko/kvm 45

46 Eurodes (jooksevhindades) Rumeenia Sloveenia Slovakkia Soome Rootsi /20 ADD 1 kn/kko/kvm 46

47 IX LISA LIIKMESRIIKIDELE MAAELU ARENGU SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD LIIDU TOETUSE JAOTUS (202[...]3 2027), MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 83 LÕIKES 3 (jooksevhinnad; eurodes) [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 47

48 [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 48

49 [...] [...] 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 49

50 Aasta Kokku Belgia Bulgaaria Tšehhi Vabariik Taani Saksamaa Eesti Iirimaa Kreeka Hispaania Prantsusmaa Horvaatia Itaalia Küpros /20 ADD 1 kn/kko/kvm 50

51 Läti Leedu Luksemburg Ungari Malta Madalmaad Austria Poola Portugal Rumeenia Sloveenia Slovakkia Soome Rootsi EL-27 kokku /20 ADD 1 kn/kko/kvm 51

52 Tehniline abi (0,25 %) Kokku /20 ADD 1 kn/kko/kvm 52

53 [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 53

54 [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 54

55 [...] [...] 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 55

56 X LISA ARTIKLI 6 PUNKTIS g OSUTATUD EESMÄRGI MUUTA VALDKOND NOORTE PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE JAOKS ATRAKTIIVSEKS JA NEID TOETADA NING SOODUSTADA ETTEVÕTLUSE ARENGUT MAAPIIRKONDADES SAAVUTAMISEKS ETTE NÄHTUD MIINIMUMERALDISED (jooksevhinnad eurodes) 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 56

57 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 57

58 12148/20 ADD 1 kn/kko/kvm 58

59 Kalendriaasta ja järgnevad aastad Belgia Bulgaaria Tšehhi Vabariik Taani Saksamaa Eesti Iirimaa Kreeka Hispaania Prantsusmaa Horvaatia Itaalia Küpros /20 ADD 1 kn/kko/kvm 59

60 Läti Leedu Luksemburg Ungari Malta Madalmaad Austria Poola Portugal Rumeenia Sloveenia Slovakkia Soome Rootsi /20 ADD 1 kn/kko/kvm 60

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015 2021 rakendusuuring Ants-Hannes

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc Indikaatori Ettevõtjatulu analüüs 2015. aasta andmetel, aruande lühikokkuvõte 2016 Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Ere Ploomipuu, ere.ploomipuu@pmk.agri.ee Töö teostaja: OÜ AgriNet,

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne MAK 214-22 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne 218. aasta kohta Foto: Ere Ploomipuu M A K 2 1 4-2 2 4. j a

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3586. istung (põllumajandus ja kalandus) 11. 12. detsembril 2017 Brüsselis PV/CONS

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 93 final 2012/0042 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS maakasutuse, maakasutuse muutuse

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 93 final 2012/0042 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS maakasutuse, maakasutuse muutuse EUROOPA KOMISJON Brüssel, 12.3.2012 COM(2012) 93 final 2012/0042 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

CL2014R0907ET _cp 1..1

CL2014R0907ET _cp 1..1 02014R0907 ET 13.01.2017 002.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Microsoft Word - SK_mp_toetus (43).docx

Microsoft Word - SK_mp_toetus (43).docx 1. Sissejuhatus SELETUSKIRI Maaeluministri määruse Mesilaspere toetus eelnõu juurde Maaeluministri määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 18 lõike 1 ja 20 2 lõike 1 alusel.

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

COM(2018)631/F2 - ET (annex)

COM(2018)631/F2 - ET (annex) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 5.10.2018 COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EDUARUANNE Kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks vajalik teave ja hindamine Tallinn

EDUARUANNE Kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks vajalik teave ja hindamine Tallinn EDUARUANNE Kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks vajalik teave ja hindamine Tallinn 2019 1 LÜHENDID AA Auditeeriv Asutus EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development EK Euroopa

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem