i?" t ; Jr, y fy4- ' Hina 15 senti. 3 i Tartus ATS 5 grill 1930

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "i?" t ; Jr, y fy4- ' Hina 15 senti. 3 i Tartus ATS 5 grill 1930"

Väljavõte

1 i?" t ; Jr, y fy4- ' Hina 15 senti. 3 i Tartus ATS 5 grill 1930

2 Kevadiku õhtu. Käesolevaga kuulutab E. Noorsoo Karskusliit välja üleriikliku,,kevadiku õhtu" 3. ja 4. mai õhtul, kusjuures selle õhtu ülesandeks - oleks Kevadiku" tutvustamine laiemale õpilashulgale. Arvestades seda, tuleks kä see õhtu sisustada vastavalt. Alljärgnevaga tahetakse näidata, mis sel puhul seniilmund,,kevadikest" võiks valida ette kandmiseks. Õhtu kavas võiks olla: pikem referaat või kõne,,k. arenemisloost, üldisest sisust ja; sihtidest. Materjaliks võiks olla,,k." aastakäigud ise ja arvustis, mis ilmus E. Kirjanduses 1929, nr. 3. Võiks kanda ette mõni,,k. -s ilmund luuletis (M. Under Noorte laul", K." 4,1925; J. Barbarus,,Multiplitseerit keskpäev", K. 4, 1929/30 ja Longfellow Sandalphon, K. 5, 1929/30) või proosakatkend (S. Lagerlöf Jõulukülaline,,,K. 6, 1924; B. Björnson,,Rõõmus poiss', läbistab aastakäigu; J. Linnankoski,,Gasell",,,K." suvialb. I, 1926; M. A: Nexö,,Stiine esimesed sammud", K." suvialo. I, 1926 jne.). Ühtlasi õn soovitav silmas pidada kä tööde autoreid, kelle kohta,,k. -s kirjutet. Kä oleks soovitav silmas pidada mitmesuguseid artikleid, millest ette kandmiseks kohaseid: P. Steinmüller:,,Elu ja rõõmu rapsoodiaid",,,k." 3, 1924; R. Kojonen:,.Igaüks õn oma õnne sepp",,,k. 4, 1924; ARE:,,Kus tahe sääl tee", K. 5, 1924 (pildiga); Fr. W. Foerster:,,Surnud konn", K. 6, 1924; Ellen Key:,,Julgus,,,K." 1, 1925; Ch. Wagner: Hirm",,,K." 1, 1925; Ilo küsimuste üle vt. K. 4, 1925; Maksim Gorkijj:,,Milleks olid minule raamatud",,,k. 2, 1926; G. Papini: Sumud vennad", K." 5, 1929/30; V. Erm:..Kino ja noorsugu",,,k. 3, 1929/30 ja palju teisi. Pääle nende õn avaldet järjekindlalt elulugusid muusikameestest [Griegist (pildiga),,k." suvialb. II, 1927; Fr, Subertist (pildiga) K." suvialb. I, 1926; Beethovenist jne.], mida võiks kuulajaile tutvustada ning tutvustamiseks ette kanda kä mõni pala nende töist (näit. Grieg i,,solveigi laul" jne.). Alalõpmata õn ilmunud K." midagi kunsti alalt [A. Lindström:,,Soome kunsti suurmeister (Gallen-Kallela), K. 6, 1925 ja E. Raudsepp Gallen-Kallela mälestusraamatust" jne.], mida võiks tutvustada koosolijaile. Samuti oleks kä võimalik kunstnikkude tööde reproduktsioone, mida õn ilmund,,k. -s üsna rikkalikult, kuulajaile globoskoobiga demonstreerida. Pärast ettekandeid järgneksid osavõtjatevahelised mõtteavaldused,,k." üle. Samuti oleks soovitav K." numbrite, eriti suvialbumite müük ja tellimiste kogumine osavõtjate seas. Oleks isegi soovitav, et iga õhtust osa võtta soovija lunastaks pääsetähena ühe,,k. numbri. Sel puhul saavad ringide juhatused liidult Kevadikku", eriti varemilmund aastakäike, alandet hindadega. Loodame, et noored oma ajakirja toetamiseks kõik teevad. Albrecht Diirerist. Albrecht Düreri vanemad olid ungarlased. Hiljem kolisid nad Nürnbergi, kus aegade jooksul saksastusid, A. Dürer sündis a. kullasepa pojana. Ta töötamisolud olid kaunis rasked, sest. tolleaja Saksamaa ei olnud kuigi kunstisõbraline. Suri a. Maalijana pole Dürer suutnud anda seda, mida õn loond teised suurmeistrid. Tema maalid oma täpse joonistusega ja kindla vormikäsitlusega osutuvad sageli igavateks ja kuivadeks. Kuid vaskuurendi ja puulõike alal ei ole leida Dürerile väärilist võistlejat terves kunstiajaloos. Mustvalge kunstis ilmutab Dürer äärmist leidlikkust ja senitundmatut andi. Tema käesolevas «Kevadiku" nr.-is esitet puulõikeist õn huvitavamad: «Apokalüptilised' ratsanikud ja «Kristuse pää. Esimeses Dürer kujutab sümboolselt ininjsoo suuremaid nuhtlusis katku, sõda, nälga ja surma. Katk õn kujutet ambumehena, kelle nool külvab haigusi inimeste keskele. Sõda vibutab ähvardavalt mõõka. Näljal õn käes rahakaalud, mis tähendavad elukallidust. Surm ratsutab hobukronu seljas, käes hark. Hoolimatult kihutavad ratsanikud. Pole kalastamist allajääjate vastu. Üleval hõljub kurjuse ingel. Kannatust, viha, hoolimatust ja suurt liiku" mist õn õnnestund Düreril kujutada seues töös. «Kristuse pää erineb teiste kunstnikkude kujutisist. Kristus kannatajana õn kujutet sageli liiga hääilmelisena. Siin õn aga kannatused teind Kristuse näojooned valjuks ja kindlaks. Eriti ilmekad õn silmad ja pooleldi avatud suu, Sisuliselt kui kä tehniliselt õn huvitav «Ülestõusmine, Siin õnnestub Düreril isegi maaliline valguse-varju käsitelu, mis puulõikes õn kahtlemata väga raske ülesanne. Düreri töid teeb väärtuslikuks enne kõike see seik, et tema loomingus heitlevad kaks stiunda: üheltpoolt keskaegne ja põhjamaine tundelisus ning mõtete sügavus, teiseltpoolt lõunamaa renessaansi mõistus ja vormikultus. J. N.

3 ox/vcr\w -K ~ Noorsoo enesekasvatuse ja elureformi ajakiri. N 5 VII aastakäik 1930 Tahame ikka valguse poole pöörduda ja teame, et siis võime üha kindlasti käia ja rõõmsasti oma teed mööda edasi sammuda. R. W. Trine. Ülestõusmise pühade alged viivad meid tagasi kaugesse minevikku, mil meie esiisad ürginimesed pühitsesid looduses pakatand elu võitu surma ja talve üle, mil nad rõõmustusid elu -uuesti-ärkamisest. Ristiusk ühendas selle looduspühaga Jeesuse Kristuse ülestõusmise mälestamise ja süvendas ning vaimlistas ülestõusmise mõtte. Nagu looduses kõik virgub talveunest, nagu päike purustab jää ahelad ja vallandab veejoad, nagu soojad lõunatuuled vabastavad inimese talvevammusest nii kuulutab Evangeelium inimilma virgumist orjuseunest, inimvaimu vabanemist eelarvamuste ja surnud kommete ahelaist, Mammona valitsuse, ülekohtu ja nõrgemate allarõhumise lõplikku kokkuvarisemist Kevadikule kirjutand cand. theol. JÜRI KIMMEL. Noorte endi pühiks. hääduse ja armastuse kõikvõitva väe läbi. Inimkonna igatsused ja õilsamad püüded leiavad omale kõrguspunkti just Jeesuse Kristuse ülestõusmise usus. Olgu kä kõik,,selle ilma võimud mobiliseerund, et matta Tõe Vürst ja Armastuse Isand hauda, et seada vahisõdurid ta haua ette, et vajutada pitser haua uksele ta tuleb siiski välja. Sest tõeline häädus ei või hävida. Kevadised jõud õn vägevamad kui talve omad. Ja kevadejõud õn noorusejõud. Seepärast kä kevadepühad õn nooruse pühad. Iga elujõuline noorus ise kannab eneses neid lunastavaid ja vabastavaid vägesid, mis muudavad surma eluks, talve kevadeks. Kes õn kevade vastased, nooruse

4 usu närtsitajad? Evangeelium teab, et need olid väga auväärt vagad mehed, veel palju vagamad" kui Eluviirst ise. Aga see vagadus oli vale vagadus, mille taga luuras omakasu ja vägivald.,,oige usu dogmad ja hallitand raamatute tarkus oli see, millega nad pitseerisid kinni Elu haua koopasse. Seda õn teind need,.varnu ausast ja julgest eluvõitlusest, kes üles löövad ühisleeri nendega, kel kasutada võim ja vägivald. Kuid kui ilmub Ülestõusnu, Elu Isand, siis need palgasõdurid komistavad ja kukuvad nagu nad seni õn komistand elu Seaduse vastu. Sest elu nõuab julgeid, väsimatuid, rõõmsaid inimesi, kes usuvad oma tõe või- Dürer. gadusest nõretavad" mehed paraku alati ja teevad üha edasi, kui noorus pole valvel ega püüa enesevõitmise läbi saavutada ülestõusvat jõudu. Vahid haua ees piikide ja tääkidega õn need, kes valmis tõe matma, kes valmis vahetama oma veended ja nooruse usu pisitillukeste elumõnude läätsaleeme vastu. Need õn noorte moonutised, kes kannavad rauga tinaraskust oma ihuliikmeis, kel pole rõõ- Ülestõusmine. dusse ja õn valmis jääma sellele ustavaks lõpuni. Noorus, niisuguse Ülestõusnu käekõrval pead sa sammuma, temaga minema läbi tulest ja veest, kannatusist ja kiusatusist, pettumusist ja kordaminekuist võidule. Temaga võida! Ja see Voit õn nooruse usu võit. Selle võidupüha austamiseks pühitsemegi Kevadpühi. Kevad võidab. Noorus võidab. Elu võidab.

5 HENRY WADSWORTH LONGFELLOW. Sandalphon. Henry Wadsworth Longfellow (loe: lonfelou, rõhk es. Silbil) õn esimesi ameerika luuletajaid, kes endile Euroopas võitnud kindla poolehoiu. Edgar Allan Poe õn temast kindlasti ori-' ginaalsem, kuid Longfellow' avar kultuur ja sümpaatne inimlikkus tegid ta üheks läind sajandi esimese poole ja keskpaiga populaarsemaks nimeks ingliskeelse kirjanduse lugejaile. Ta poeem Hiawatha, mis käsitleb indiaanlaste folkloori, ei ole kõigele oma värvikusele ja voolavusele vaatamata suutnud saada Ameerika rahvuslikuks eeposeks ega luua mingit eriti omapärast stiili, sest selle laad õn pärit,,kalevalast", kuid oma lühemais luuletisi õn Longfellow osand sulatada humaansust ja stiiliherkust intiimse koloriidiga. See koloriit õn sageli laenat romantilisest minevikust, eriti sageli Euroopast. Trubaduuride, minnesängerite ja põhjamaiste skaldide kajastusi kuuldub tal alatasa, ja hispaanlaste Cidi karm, mehine sõjapaatos kandub nii mõnessegi Longfellow ballaadi. Ta tõlkis palju ja hästi pea kõigist Euroopa kultuurkeelist. Käesolev luuletis õn pärit Talmudi, see õn rabbiinlaste, õhustikust. Vana juudi legendide sümboolne hingelisus õn ses ilusana kajastund. Sandalphon, palvete ja hiilge ingel, kogub kõigi,.koormatute ja vaevatute" abipalved, ning tema käes need puhkevad õilmeiks, mille ilu ulatub üle laotuse. See õn taevase halastuse ja õigluse apoteoos sümboolse pildi kaudu. Maru ja leegi,, s. o. vaimustuse ja hoogsuse inglid laulavad ainult ühe laulu ja surevad, kuid halastus, pikameelsus ja kristalline ilu püsivad alati ja säravad veel praegugi tähtkirkal ööl läbi taeva hõbelevate udukogude. Tõlkija. Te, kel kallid õn muinsuse kalmud, kuulge imet, mis jutustab Taimud, teos, mil vaimude võludest aim! Üks neid vaime nii tuttav mu hingel: Sandalphon, kes hiilguse ingel, Sandalphon, kes palvete vaim. Taevaväraval hetki ta loeb, jalg tal redeliastmeile toeb, mille helendus Õndsusse viiv paistis kõrves, kui inglite vägi sääl käis, keda Jakob kord nägi, ümber öisena läigitsev liiv. Laul vaid üks ingleil maru ja leegi laul vaid üks, ning peab vaibuma seegi hinge ägedalt tormavast hoost; sumbub hävitet lauljate rindu} katkeb äkki kesk kasvavat indu nagu keeled, mis kärisend koost. Aga kaaslaste rõkkavas reas, tumm ja rahulik hüüdjate seas, ' süda kindel kui püsiv basalt, hulgas koolnute koolmatult säiliv Sandalphon, nii ülev ja häiliv, kuulab hääli, mis kostavad alt;

6 hääli vaimude, kurtvate all, kelle õitsengu hävitand hall, hääli palvleva maapäälse tõu, kes liig võimetu püsima püsti, kelle igatsus naelutet risti, kelle nurjunud lootus ja nou. Ja ta kogub need palved, ja saab sõnust hinge, mis kerk nagu haab, sinipunaste õilmete võrk ; ning all kaarduva taevaportaali läbi kiirgava, mõõtmatu säält kandub hõng, mis õn hurmav ja hõrk. See õn ainult fantoom ja legend, ainult mõtete lihtmeelne lend, iidne rabbide teadlaste taim aga mõistus teud unne ei mana', sellest loost, mis nii võluv ja vana, mül võidet, mill vallutet vaim. Ool, kui akna ees vaatan, ja pilv hajub ülalt, ja tähitet võiv virab virab täis tuld} et kiu ääs uduvalgena lõkkab siis viivu, näen Sandalphoni laotuvi tiivu, õitsmed hunnitud määratus käes Ning ma tunnen, ses jutus õn jälg tollest tungist, mis põlevaim nälg, tollest janust, mis hullav kui raev ; ihast hinge, kes haavat ja hüljat, kelle eesmärgiks Eedeni viljad, millest vaigistab kurbus ja vaev. Tõlkind Ants Oras. Kevadikule kirjutand NIGOL ANDRESEN. Kirjandus ilmavaate kujundajaks. Oleme jõudnud, paratamatult tulemusele, et kirjandus ainult ei kujuta, vaid kä kujundab. Kirjandus, nagu kõik kunstid, ei ole kaugeltki ainult õied, vaid selles peituvad kä vilja alged. Kes meist väidaks, et kirsiõied õn vähem ilusad, vähem peened, et nad tekitaksid meis vähem iluelamusi, kui kartuliõied ja ometi esimeste Õite otstarve õn vili, teistel mitte. Kirjandusel õn vähe ülesandest: olla esteetilise meele arendamiseks ta peab omama teisigi eesmärke. Ja esteetiline sulagu ühte kõigi muude otstarvetega ning saavutagu süntees inimisiku ja inimisikute produktiiviühendi ühiskonna kujundamiseks ja Õilistamiseks. Meisse võib-olla, õn juurdund liig sügavasse kirjanduse ainult-esteetiline otstarve, otstarve endas. Aga kas kirjanduseharrastus vaid sellisena ei muutu eriti noortele tihti snobismiks, või tarbetuks? Olgem avameelsed: vana rahajõmm Vestmann Vestmanni tänavalt, kelle ainsaks kirjanduseks õn ajaleht, õn hoopis sümpaatsem oma tütrest Mathildest, proua insener Sanderist, kellele,.luule õn

7 ülem kui kõik muu maailmas". Kõik, mis ei liitu isiku või ühiskonna elusünteesiks, kõik paberist lilled kummutil ja inglikesed või mine tea mis ebajumalad majafassaadil, osutuvad mitte üksi tarbetuiks, vaid tülikaikski. Kui muutub samasuguseks kä kirjandus,^siis kaotab ta palju oma olemasolemise õigusest. Kirjandust Dürer. Autoportree. naudinguna võivad asendada mitmedki muud olgu hääd või halvad naudingud. Kuid teadlikult ja tahtlikult kirjandus tuleb rakendada enese ilmavaatekujundamise teenistusse. Kirjandus kujundab ikka elusuhtumist, kä siis, kxji autor pole tahtnudki seda. Kuid ärgem kohkugem sellest: mõjustagu! Reguleerigem ainult seda, mõju ja korraldagem seda teadlikult. Ilmavaate olemusest taipame muidugi, et ei või olla juttu ilmavaatejaotusest näiteks riigikogu rühmade järgi. Õn ju selge, et ei saa olla majaomanikkude, asunikkude ega vähemusrahvuste ilmavaadet. Ilmavaade õn filosoofiliste teadmuste rakendus oma isikus. Peame kujundama paratamatult ilmavaate selle osa, mis määrab meie isiku suhtumise inimühiskonda. Ja siin tuleb küsida, kas tahame kasvada mineviku või tuleviku ühiskonna liikmeiks, kas tahame lasta minna ühiskondlikul arengul ükskõik kuidas, või tahame ise aidata aktiivselt kaasa vanade puuduste kõrvaldamiseks ja uue parema ühiskonnavormi teostumiseks. Ma vist ei eksi, kui pean tänaste noorte ühiskondlik-ilmavaatelisi taotlusi sama sihi otsimiseks, mida sisaldab endas sotsialism. Ent see ei

8 tähenda veel kaugeltki, nagu tarvitseksime heituda sotsialistlikku või mõnda teise meid rahuldavasse liikumisse passiivseina. Juba selleks, et saada vastava liikumise ideaalist õiget käsitust, õn vaja pikaajalist süvenemist sellekohasesse teoreetilisse kirjandusse. Kuid sellestki veel ei piisa. Tahtes kujundada enesest uut inimest, tuleb meil arvestada väga suurel määral kä just alateadvuslikkude elementidega. Nimelt oleme toond kaasa rea alateadvuslikke komplekse kes patriarhaalsest talutarest, kes linna esimese põlve intelligentsi või väikekodanluse perekonnast. Neid alateadvuslikke komplekse meie ei saa eitada need õn meis olemas. Ja valmiv intelligents, kes oma teadmustele ja kogemustele vastavalt asuvad rajama uut ilmavaatelist alust, allub hädaohule : eitada vana mõistuslikult, ent jääda ometi elama oma alateadvuse arengu külge, tekitades seega endalõhestamise, kristjanraudmastumise, mis teeb inimese ühiskonnaelemendina väärituks, isikuna õnnetuks ja tasakaalutuks. Et seda vältida, seks tuleb meie noorel intelligentsil, kellele osutub uue ilmavaate ja elusuhtumise kujundamine paratamatuks, luua kä uus alateadvus. Kuid selle kujunemisel õn kõigil kunstiteoseil määratu suur osa etendada. Mis meil salata: väljakasvavas eas paljudki meie unistused vahetevahel pöörduvad seksuaalsele alale, hoolimata töötõsise noore võitlusest selle vastu. Aga kas meie ei märka, kuis hakkavad siin elukäsitused juba erinema! Kirjandus tihti peab normaalseks ainult elult võtmise", jah, muidu õrn lüürikagi tähistab tülgastust armastetule pärast üht või teist intiimsemat kokkupuudet. Ent elukujundav noorus, usun, leiab ometi nauditavamaks armastusluulesse, kus avaldub kohusetundeline mehearmastus rasedale või lapsega naisele. Oleme lugend kõik seikluste rõõmudest. Meile õn paistnud, nagu olekski ülim õnn rändamises, vastutustundetus vaatlemises. Aga vaadakem kord kä millist rõõmu inimesile võib valmistada töö, mida tehakse armastusega. F. Gladkovi,,Semendis" töölised unustavad äsjase hirmsa terrorigi, et murda tööd oma tööühiskonna ülesehitamiseks. Ja kui neetud bürokraatia takistab meid omamast töörõõmu, siis tahaksime asuda inimese vabastamisele sellest. Kas näeme,,tões ja õiguses" aina Vargamäe Pearu tempe? Või Andrest võitlemas sooga tsivilisatsiooni ülesehitamisel? Kas loeme ainult huvitavaid episoode või tunneme noore generatsiooni aktiivset ja naiste passiivset võitlust patriarhaalse perekonnakorra ülekohtu vastu? Kas see ei peaks tegema lugejaid aktiivseiks! Kas tajume,.vahesaare Villemis" Otsa Annuse rõvedaid julmusi või väiketalupojale pääletungivat kapitalismi? Kas,,Punases tuules" näeme lihtsalt abieludraamat või ebateadlikkusest pääsnud maaproletariaadi esimesi vabanemisvõitlusi? Piirdugem nende väheste näidetega. Me ei kahtle selles, milliseid ilmavaateelemente otsime kirjandusest. Need õn: optimism maailm ei sammu hukkumise rada, vaid inimühiskond läheb tublimaks kaotades halvad elamisvormid; aktiivsus sest üksi aktiivne inimene leiab endale koha ühiskonna ülesehitamistöös; arvustus mitte viriseva eitamisena, vaid positiivse loomisena; ühistunne, kollektiivne tunne teadvus üksikinimese teistega liitumise paratamatusest; mõistuslik säästlikkus ei millegi, looduse ega oma energia raiskamine, vaid selle kasutamine ehitamiseks; side loodusega, ja ometi kä võitlus looduse vastu inimkonna mugavuseks; sümpaatia, mitte väljasurevaile ega hävivaile, vaid kujunevaile ja uut tulevikku taotlevaile ühiskondlikele vormele ning klassele. Mitte suremise ilu, vaid sündimise ja kasvamise rõõmu! Kooskõlastet ilmavaate elemente

9 püüame leida kirjandusest. Valikuga kõrvaldame kirjanduse, mis võib mõjuda paheliselt meie alateadvusse. Püüame harjuda mitte üksi mõistuslikult analüüsima, vaid kä tunnetega tajuma meile väärtuslikke elemente. Kriitiliselt mõtlev, arvustav, valiv ja ilmavaatepüüdlik lugeja see õn meie ideaal, ja hoopis kättesaadavam kui arvamegi. Tuleb loobuda ainult enesekujundamise esteeditsevast alahindamisest ja ilmavaatepelglikkusest. Revcidikulea kirjutetud mag. A. ANNI. Giovanni Papini nüüdisaegsete hingeheitluste sõnastaja. Käesoleva sajandi Euroopa elutunnet võib nimetada pigem kõigeks muuks, kuid mitte harmooniliselt terveks ja ühtlaseks. Eriti raske oli see kriis sajandi alguses. Kogu eelmise sajandi pärispatud koormasid teda õudse pärandusena. Hingetu materjalism ja loodusteaduslik inimese-alandus masendusid ikka veel ta maailmakäsitust. Kohustustundetu, lahti pääsnud äärmine individualistil märatses valestimõistetud ^üliinimese" poosides ta kõlblas elus, samuti kui imperialism ja militarism ta poliitikas. Ja tahtejõuetu impressionism mürgitas kirjanduse kaudu kä ta vaimuinimesed, vedades ta noorust ühest lõdvast aistingu- või meeleolunaudingust teise. Sajandi lõpu, Jin du siecle" psiiüke elas nagu enne veeuputust, nagu tervejnaailmagi lõpu eel. Kuna siis see 19. sajandi maailma impressionistlik-materjalistliku maailma lõpp saabuski üleilmlises vereuputuses - maailmasõjas. Alles pärast seda võimsaks saand uued liikumised esindavad uue sajandi vaimu: eelmise lõtvuse kategoorilist eitust, uut elujõudu ja elurõõmu karskemeelse elureformi abil, uue ühiskonna ülesehitust õiglamcelse ja vastutustundliku ühistöö abil. * * * Selle sajandi esimeste aastakümmete kriisi ilmekamaks esindajaks võime nimetada Giovanni P a p i n i t, nüüdisaja Itaalia üht silmapaistvamat kirjameest. Vähe õn Euroopas neid, kes kõik selle otsingud ja eksiteed oleks läbi eland ja sõnastand sellise kirega ja hooga. Igirakuldamata, ikka absoluuti ja äärmust ihkav elunäljane romantik, alaliselt liikuv ja muutuv, ikka jälle arvustajate määritluste vahelt läbi libisev proteus-loomus Ikka jälle enesega maadlev ja oma hinge sügavustes puurlev, otse Rousseau või Tolstoi laadi avameelne tõeotsija, kuid oma kirglikes väljendustes ikka jälle liialdav ja, miks ei, isegi poseeriv oraator. Korduvalt tagasivõttev ja taganev, järsult käänakuid tegev, kuid ikka jälle pääletungiv sõjalane sellisena õn ta löönd palju laineid nii Itaalia kui kä kogu Euroopagi vaimuelus.. Vähemalt kolm erinevat ajajärku mainigem ta rahutust ja rabelevast arengust Relativismi ja kõikeahnitseva pragmatismi esivõitlejana ta algab, ise juba poisipõlvest saadik olles hurmatud teaduse ja kirjanduse aarete rikkusest, jmaailm, see õn mina.",,miski pole tõsi, kõik õn lubatud" õn selle ühtlasi valuliselt ja rõõmukalt tajutud päätõed. Edasi: sellest kasvab tormikana välja uus, futuristlik evangeelium : nimelt teo, ainult aktsiooni kui niisuguse rõõmu hindamine, kõigi olevate valmisväärtuste eitus, muuseumide mahapõletus." Aga viimaks paljastub ometi sellegi tühisus, inimliku teo nagu ta teadmisvõimegi piiratus, ekstaaside kiire mööduvus ja Heile järgnev kõige absoluutse tühjuse ja mõttetuse tunne. Järgneb masendavaima ahastuse seisukord, kõiges kahtlemine, kõige ja eriti enese põlgamine. Ainult trots ja uhkus annab veel jõudu elada, ainus tahe: näidata irvitajaile, et mees veel pole tõesti hukas,,walmis." Sellest ongi täidetud kirglik ja hookas Lin uomo Jinito" (valmis inimene), otse põneva romaanina loetav omaelulugu. Aga veel 'sinnagi ei lõpe rahutu tee. Neljakümnendais eluaastais, juba pääle ilmasõja, sünnib uus täiskäänak. Endine ateist ja relativist tuleb tagasi õndsakstegeva katoliikliku kiriku hõlma, nagu nii mõnigi romantik enne teda.,,storia di Cnsto" (Jeesuse elulugu) kõneleb rahust, mis Naatsareti mehe pehmed silmad viimaks ometi annud kä sellele alatisele mässajale Absoluudi iha õn olnud Papini kestvaid põhikirgi, iial pole ta rahuldund ainult poolikuga. Kus olekski see mägestiku jõgi mujal rahunend kui armastusreligiooni kõikehaaravas absoluudimeres? Alljärgnev katke õn võetud Un uomo Jinito" esimesest osast ja kajastab noore torintungleja haruldaselt intensiivset kirjandus elamist. Eriti sini, arvame, tohiks meilegi olla huvitavad tolle kõrgekaarelise ja moodsa hinge elamused. Õn ju viimaste andjad, kõrgepingelised luule- ja mõtteteosed oma võimsa rikkusega läbielatavad kä meile. Ametlik kirjandusnädal" õn mööda, noortele kestab ta veel aastaid. Õppigem Papinilt sedagi elama sama intensiivselt hui väliselu!

10 Ma ei tunnustand tõelisust. Pole sõnu, mis avaldaksid paremini seda põlgust, mida tundsin vastu füüsilist, inimlist ja ratsionaalset maailma, mis mind rõhus, ega jätnud küllaldaselt avarust ja õhku mu rahutuile tiivule. Kuid need sõnad ei ütle asja siiski mitte nii, nagu tahaksin; nad ei avalda, nad ei valgusta kõike. Ma ei tahtnud seda tõelisust ja ma nõudsin endale teist (puhtamat, täielikumat, Surnud vennad. GIOVANNI PAPINI. Seda öelnud, pole ma öelnud veel kõike: mu meeles õn nagu sisetunde etteheide, mida ma ei oska vaigistada. Eitan minevikku aga eks minevikku ju kuulu kä need suured vaimud, need maetud, aga siiski mu elavad vennad, kes õn mind trööstind üksinduse ja maapao aastail, kes õn juhatand mu vabanemise teele ja õn annud mulle need mõtted, pildid ja sõnad, mis kõige paremini ilmestavad Dürer. jumalikumat) ja pingutelin, mis jõudsin, et see igatsetud vaimne ja harmooniline maailm astuks mu silmi 'ette kui raidkuju, mida kunstniku silm näeb äsja mäest murtud rahmakas kaljutükis ja mida ta tahab sellest esile manada. Ma ei tunnustand tavalist, pääliskaudset tõelisust, sest et taotlesin paremat, tõepärasemat.sügavamat tõelisust; ma eitasin mineviku ja eitasin oleviku, et juhtida oma vaateid, oma igatsust, kogu oma hinge väärtuslikuma tuleviku poole. Apokalüptilised ratsanikud. tõelist mind, need isikud, kes õn mu teind, kas olin väike või suur, selliseks kui olin ja selliseks kui olen. Kas ei ole olnud nad minuga unetumail öil, kas ei ole nad rahustand mind rahutumail hetkil, innustand mind võitluses, kas ei ole nad olnud par päevil; mu julgustavaiks varjudeks? Ainult neid pean _ tänama, et põlgan keskpärasust ja tungivalt igatsen täielikkust, ainult neid tänama sangarliku rahuldamattuse ja esimese tõusmise iha äratuse eest. Nad andsid mulle redeli põge

11 nemise, odad mässu ja raudkangid lõhkumise tarvis, ja veel selle mõtte, et õn olemas õnn ilma rõhumise ja saastata. Kuidas võiksingi eitada neid, eitamata iseennast ja jnu elu parimat osa? Ma kiitsingi neid hääks, ja veel enamgi: otsisin ja armastasin neid sügavamalt kui poeg võib armastada oma armastavat isa, ja olin kiindund neisse hellamalt kui vend võib kiinduda vanemasse venda. Need surnud ja mu ümbruse mäekünkad, need surnud ja mu kadund, need surnud ja mu otsiv hing kas oli siin vastolu? Ei sugugi. Ma armastasin neid, kuna nad ajasid mu vihaseks, ma liitun nendega seepärast, et nad aitasid mu põgenema. Mul oli hää nendega ja ainult nendega, nägin maailma nende nägiija-silmil, mõtlesin nende mõtete mõjualusena; nad olid mulle sama vältimatud kui leib, õhk ja vesi, nagu kõik! need ilusad, puhtad ja parimad asjad, mis ei maksa midagi ja milleta me ei või elada. Ma armastasin neid, ühe sõnaga,enam kui võib armastada naist, sest naine pakub meile ainult näo ja hinge, aga nemad annavad mulle kümme hinge, tuhat hinge: hinge rõõmu ja hinge mure jaoks, hinge võitmise ja hinge pühitsuse jaoks. Armastasin neid ütlematult, meeletult, taltsutamatult. Kas ma ei ole öelnud, et olen ikka taotlend suurust? Et olen ikka tahtnud kui väike, vaene ja meeletu olengi olnud olla suur, teha end suureks Ainult nende, ainult geeniuse 'seltsis võin leida ja tunda kogu selle igatsuse, mis kandis mind kõrguste poole, madalmaade loomalikest massidest kõrgemale. Nad andsid mulle selle toidu, mis ainüüksi mulle sobib, nad õigustasid kõiki mu vaiste, ajasid mind edasi, kui hakkasin väsima,' nad naeratasid mulle näopiltide surnud silmiga, kui pigistasin oma musta pliiatsit oma kuivetand sõrmede vahel, püüdes hajuvile käekirjaga seletada mingit aadet või esitada" mingit unelmat. Nad tundusid mulle nii lähedastena, et pidasin neid üsna omiks; nad olid nii elavaina mu meeles, et ma ei pidandki neid surnuks. Ja kui mõnikord tuletasin meele, et nende kehad olid juba maaks muutund ja nende hääled olid igaveseks vaikind, mind valdas mure seepärast,et olin lasknud nad enneaegu minna, ega tulnud ise varemini maailma ega õppind neid tundma. Kunagi muidu pole ma nii ägedasti vihand surma. Ei ole armastand kedagi elavat, rääkivat inimest nii kui neid kuulsaid surnuid, kes lebavad marmori ja sajandite peidus. Ja mõnikord õn mulle tundund, et nad.olid üsna mu ligi, mu toas, et kohtasin neid oma armsaimas paigas sulisevate jõgede või lagund müüride vahel, ja siis olen katsund kõnelda neile ja avaldada kogu selle tunnete ägeduse, mis elas minus.üksildases armastajas. Aga nad silmitsesid mind vaikides ja hääbusid, kui mõtlesin neile ligineda. Need raamatud, millest esimesel korral õppisin tundma nende armastuse, nende mõtte ja viha, õn veelgi elavaina mu meeles oma värvide-, vormide- ja kirjadega, nii elavalt, et ma neid ei või kunagi unustada. Ja see pole sugugi ainult sentimentaalne mängimine kadund armastuse mälestustega! Nad õn tõelisi pühimusjäänuseid; mälestisi mu elu ilusamailt ajult: odavaid, pakse, köiteid, halvasti trükit ja täis vigu, Stereotüüp trükis, mille hind oli paar soldot köitelt, väikseid antikvaarseid raamatuid, milles oli rohkesti tindi- ja pliiatsikritseldusi, kortsutet ja kulund köiteid ja tugevaid nahkköites teoseid, mida hoiti eriti pühina esemeina. Mälestan kä, millises ümbruses ja milliseil hetkil kustutin neist oma janu ja tundsin neid endale kõige lähemaina ja omasemaina, nende avaldudes mulle oma kirkaimas ja teravaimas valguses. Dante liitub mu mälestuses suvisisse hommikhetkisse, mida veetsin väiksel kivipingil kõrguses, kuulates segaseveelises tiigikeses uniselt sulisevat purskaevu. Shakespeare i lugesin esmakordselt hiliseil talveõktuil külmas, kõledas toas küünlavalgel; Baudelairel olen mõistnud Cascine sügisesi mail ja tühj-imail puiesteil Arno-jjõe ilustades oma lainte hõbedat purpuriga loodangu pidu jaoks. Shelley tuletab mu meele väikest teerada kevadises akaatsia- ja saaresalus, kus olen kõrgel häälel laulnud Prometheuse rinnast pääsnud valulisemaid needmisi. Taine viib mu tagasi raamatukogu võimsasse saali, mille suurte, tolmund akende külmas valguses välgatas mõnikord valgete tuvide lend. Stirneri Üksikut olen xnõtisklend mõnes müürinurgas, telliskivipingil, jalge all pehme muruvaip, ja mürri lõhn mu ümber, mingi kiriku kõrval, kingu otsa's, lopsaka lõhmuse varjus. Ja Zarathustra värsse olen deklameerind kiviseina taga, mille olin ise ehitand oma varjuks karjasemaja lähedale, tuulise Protomagno nurmerikkaile ja üksikuile teile. Aga mitte üksi need polnud mu kaaslasiks, kui ma kambris valvasin, jalutades mõtiskelin või toredalt lamasin rohu ja lillede keskel, taevavõlvi al!. Ei unusta ühtki teist, mu kaheksateistkümne, kahekümne ja kahekümneviie aasta südame sõbrust, ja te rändate minust mööda üksteise järgi, tuletades meele mõne tähtaja, mingi maastiku, mõne värsi või mõtte. Kõigile teile ma võlgnen, mida püüan nüüd vähehaaval tasuda, katsudes kanda üle teistesse natukenegi seda vaimu, mida õiete äratand ja elatand minus. Enne kõike olen võlgu teile, te luuletajad, kes Saatana kombel viisite mu mägiharjule ja sosistasite mu kõrva: Vaata, kõik see rikkus, värskus ja ilu võib olla sinu, kui sa näed ja mõistad seda! Sind, vana Dante, tänan paradiisi igatsusest ja õilsa viha tormist ja plebeilisest tormamisest, sind, veli Leopardi, kustutamatu mure naudingust ja inimeste naeruväärse närususe selgest, armutust nägemisest. Sind, Shelley, südamete süda, keda mu veri endasse ahmis kui jumalat, tänan looduse pateetilise hingestuse eest, kuldsäralise maailma peene külluse ja troonilttõugat titaanide vastu tuntud kaastunde eest. Sind, vennalik Baudelaire, tänan loomuvastasest ja unustamatust kalduvusest needustesse ja liha

12 liku elu viletsaisse kuristikesse ilma väljapääsuta ja ilma taevata, kuid kä igapäevase tühisuse ekstaatilisse kirgastamisse. Sind, Heine, mure kaikuva naeru eest, mure, mis ei taha näidata oma nägu. Sind mu varase nooruse Walt Whitman, mere, suurte hulkade ja inimelu avarast hingusest ja liigutet ülevameelsest kõigi olendite ja kõigi rahvaste sülelusest. Sind, Maremma Carducci, väsimatu lõukoera pääletormamisest, ja põhja tormide leppimatu mässuvaimu, sõjahüüete ja itaalia suuruse igatsusest. Ja kas võin öelda, mida kõik võlgnen. Shakespearele, mida kõik Goethele? Kas olid need ainult luuletajad, mad mind kannavad ja innustavad. Cervanteselt olen saand meeletu aateägeduse ja põlguse Sancho-hõimu jämeda tervise vastu, Dostojevskilt õnnetumate poole tõmbuva püha ja meeletu armastuse ja õudse veetlemuse seesmiste kurbmängude vastu. Stendahlilt stoalisuse, mille kandja selgesti märkab maailma nähtusi, ja kalduvuse kõlblisse salapärasusse, Ibsenilt oma iseduse austuse, otsimise ja tõhustamise. Aga miks ei ole siin mainit vaimude hulgas enne kõike Poe, kes juhatas mind hirmude probleemide juure ja Novalis, kelle jõumüstitsism mind veetles? Aga filosoofid? Dürer. draamade, kurbmängude ja müsteeriumide sepitsejad? Kas ei ole nad juhtind mind tundmatuisse maailmadesse, piirituile vaatealadele, kehastund aadete, jutustavate kangelaste ja õnne saarte imede keskele; kas ma pole õppind neilt, et elu õn unenägu ja unenägu tõelisus ja et tõsisemaid, koledamaid ja kirgastavamaid mõtteid pole mitte leida filosoofide teoseist? Kas ma ei jutelnud mitmeid kordi kahvatu Hamletiga ega otsind tõelist elu ühes doktor Faustiga? Kas ei olnud üks sama hää kui teinegi, mu enda olemuse elavaid ja lähedasi osi? Nad kohtasid siis võib-olla Don Quijote i ja Dostojevski Idioodi ja mõnikord Julien Sorehi ja Peer Gynt i, aga sagedamini doktor Teufelsdrocki ja Didimo Chierico ja. Filippo Ottonieri seltsis. Nemad õn mu loond, ne- Madonna imikuga. Platon: kauneid noorureid, paenduvamõttelisi vanu, müüte ja sofisme, pidusid ja sammaskäike mererannal. Berkeley: Ila ja Filonous, kes hävitavad üldideed ja aine, liikudes inglise puiestiku hommikuses udus. Schopenhauer: mõtte ja valu, tahte ja alistumise ülesleid. Nietzsche: päike ja hävitus, ülevaid, valgeid mägesid ja vabanend geeniuse kerge tants. Stirner: dialektiline anarkia, hirmus üksindus, egoismi kuulutamine ja ara inimese ilukõneline äärmine revolutsioon. Aga enne kõike olen mõtlejate hulgas armastand traditsioonilisuse hävitajaid, eelarvamusteta inimtundjaid, sangarlikke ja vaikseid pettepildest vabanenuid, neid, kes puhastavad idealismi freskosid, paljastades neis peituvaid kipsiga täidet murdeid ja kraabivad maha hõbepinna, sest tinast maksetakse tina hinda. Armastasin

13 karme mõistuse mehi, inimkonna mõistuslikke tollimehi. Eriti prantslasi: Montagnel tarka kahtluse vaimu, Diderot sädelevat ja suitsevat laadi, Taine i läbipaistvat ja vaimurikast korrapärasust, kui kä Voltaire! tulist skeptilisust, Brewster! moraalset politeismi ja Remy de Gourmout! naturalistlikku küünilisust. See oli mu maailm, mu tõeline kodumaa ja mu vendade selts. Ja selle jumaliku seesmise linna tagapõhjaks olid Leonardo mäeahelikud, ta mälestusmärgid olid Michelangelo sangarid, võitjatenagi kurblikud, ja maalides virvendavad Rembrandt! valgused ja varjud. Sääl kõlas Bachk sonaatide pidulikke kadentse, Beethoveni sümfooniate ägedaimaid takte ja Wagneri kooride kangelasmotiive... Ainult nende mõtete, piltide ja helide keskel tundsin end olevat maailmas, mis oli minu vääriline. Soomekeelse tõlke järele lähendades Ed. Treu. BERNHARD MÄELO, E. N. K. Qhistegevustoimkonna esimees. Rohkem majanduslikku isetegevust koolinoorte tegevuskavva! Kool õn noorte elule ettevalmistaja. Seda teeb ta päämiselt teoreetiliselt. Kuid tavaliselt ei piirdu koolinoorte tegevus ainult õppekava teostamisega, Pääle selle avaldavad noored oma isetegevust mitmesuguseis kooli juures töötavais organisatsioones. Ja viimast seika ei tohi alahinnata. Praeguseil noori! tuleb tulevaste riigikodanikkudena lahendada igasuguseid keerulisi küsimusi, sest elu arenemisega muutuvad kä elu probleemid järjest tüsilisimaiks. Esijoones õn püsind ja püsivad tulevikuski majanduslikud küsimused. Majanduselu otstarbekohaselt lahendand, suudame parema eduga lahendada kä kultuurelu probleemid. Kõik õpilased vajavad koolitarbeid kirjutusmaterjali ja raamatute näol. Tarvismineva materjali muretsemisel valdab kõiki ühine püüd: toimetada seda otstarbekohasemalt. Ja siin ei pääse meie mööda küsimusest: kes ja kuidas? Vastuse anname meile kõigile tuttavate sõnadega:,,kus häda kõige suurem, sääl abi kõige lähem." Noored peavad juba varakult harjuma mõttega: Peame Õppima endid ise aitama. ^ Ei tohi kunagi hellitada lootust, nagu saaksid alati vanemad meie eest hoolitseda. Peame teadma, et elus saab paremini läbi, kes suudab teotseda iseseisvalt, kellel selleks kogemusi. Ja kogemusi omatakse parimini just tegeliku tööga. Viimane ütelus õn eriti tähtis majanduslikul alal teotsemisel. Koolitarbeid suudavad muretseda kõige otstarbekohasemalt Õpilased ise ühiselt teotsedes. Tarvisminevaid materjale ühiselt suurel hulgal sisse ostes ja tarvitajatele õpilastele jagades õpitakse majanduslikul alal teotsema. Ja parimaks vahendiks õn siin just koolikooperatiivid, millest kirjuteti juba eelmises,,kevadiku nr-is (vt. J. Jaanussoni artiklit). Koolikooperatiivid pole levind ainult Eestis, vaid rohkel määral teisiski riiges. Nii õn koolikooperatiivid võrdlemisi laiaulatuslikult levind Prantsusmaal, Poolas, Belgias, Itaalias ja Lätis. Meie koolinoorsugu peaks aga veel energilisemalt kui seni võtma osa koolikooperatiivide tööst ja viimased ajaviitmata sinna looma, kus need alles puuduvad. Ühtlasi loodagu tihe kontakt E. Noorsoo Karskusliidu juures ellu kutsutud Ühistegevustoimkonnaga koolikooperatiivide liikumise keskkohaga, et tugevneks side ühistegeliselt mõtlevate ja teotsevate noorte vahel ja et võimalduks suuremaulatuslikkude ühisettevõtete toime panemine.

14 Noorkarsklased leinawad Friedrich Volrad Mikkelsaart. Jällegi õn varisend Manalasse üks noorte sõber 3. märtsil s. a. kell 1 29 bomm. suri Taagepera sanatooriumis (raskekujulise verejooksu tagajärjel kopsust) riigi haridusnõunik Friedrich Volrad Mikkelsaar. H-ra Mikkelsaar õn alati kõrgelt hinnand noorsooliikumist ja eriti noorte karskusalalisi üritusi. Veel mõõduna suvelgi võttis ta osa Noorsoo Karskusliidu II suvipidustusist Pärnus (28. juun. i. juni a.), avades need noorte silmi sädelema panevate sõnadega ning mõtetega. Puhaku nüüd rahus see meie poolt kalliks peetud Suur Töömees. Ilus mälestus temast noorkarsklaste südameis ei kustu. Fr. V. Mikkelsaar sündis 23. dets a. Liinamäe vallas Võrumaal kooliõpetaja pojana. Õppis Võru linnakoolis ja omandas a. Tallinnas eksami teel algkooliõpetaja katse. Kuid veel 'samal aastal astus ta Peterburi Õpetajate Instituuti, mille lõpetas a oli Jaunjelgavas (Friedrichstadtis) Kuramaal kooliõpetajaks. Siirdus siis Haapsalu linnakooli õpetajaks ( ), milliselt kohalt ta kui rahvuslik tegelane Eestimaa kuberneri Korostovetsi nõudel ümber paigutati Valga kõrgema algkooli õpetajaks a- revolutsiooni ajal oli Mikkelsaar mõne kuu Tartu rahvakoolide inspektoriks. Samal ajal oli ta kä Maapäeva liikmeks (Võrumaa maatameeste esindajana) a. novembrist alates kuni surmani teotses Mikkelsaar riigi haridusnõunikuna ja haridusministri abina. Haridusministeeriumis töötades õn ta osa võtnud mele kooliseaduste väljatöötamisest ja mõjutand kestvalt E. V hariduspoliitikat. Käies mitmel korral välismail säälsete koo/ioludega tutvumas (1922 a. koguni Ameerika ühendriikides), täiendas ta alatasa oma rohkesisalduslikku kogemuste varasalve. Oma kutsetöö kõrval õn Mikkelsaar rikastand kä meie koolikirjandust, avaldades sellised üldtuntud kooliraamatud, nagu..geomeetria rahvakoolidele11 (1919), Geomeetria metoodika (1921), Algkooli matemaatika ( ) j. t.

15 HOOOf00 Tom Al LJ rk LINDA LEEMAN. Soome Õppiva Noorsoo Karskusliidu tööst. Soome Õppiva Noorsoo Karskusliit (S. O. N. R.) asuteti a. säälse Üliõp. Karskusühenduse (Ü. R. Ü.) algatusel. S. O. N. R. tegevuse esimesil perioodel etendasid kä siis juhtivat osa just Ü. R. Ü. tegelased. Kuid a. vabadussõjale järgnevail aastail ei leidnud S. O. N. R. Ü. R. Ü.-lt enam endist tuge, kuna viimase töö oli ajutiselt lamestund. S. O. N. R. hakkas nüüd oma tohe ikka enam ja enam õpetajaid ja koolitigelasi koondama, kuna Ü. R. U. puht-akadeemilisele karskustööle pühendus. Ja 27. nov aastal otsustas U. R. Ü. koguni 1.- jaan a. alates S. O. N. R.-st välja astuda. Sellega pole aga muidugi mitte veel nende kahe organisatsiooni vahel igasugused sidemed katkend. Teataval määral annab Ü. R. Ü. ikkagi S. O. N. R.-le juhtivaid jõude ja Ü. R. Ü. ise saab oma tulevased liikmed koolinoorsoo karskusringidest. Pääle selle lõid nad omavahelise komisjoni, mis kaaluks järele ühisalgatuste võimalused. See komisjon nägi esialgu kohe ette näit. ühised suvikonverentsid ja pidustused. Soome Õppiva Noorsoo Karskusliidul õn üle 6000 liikme. Ta päätööalad õn: 1) Ettekanded koolides, mille eest hoolitsevad liidu sekretär ja kohalikud kõnelejad (1928.a. näiteks peeti kokku 404 ettekannet). 2) Väljaanded. Siin olgu nimetet liidu häälekandja,,pohjantähti, mida trükitakse 1350 eks. levib vähe alla seda. 3) Karskus eksamid. Nende õiendamine õn eriti viimasel ajal kasvand suuremaks kui kunagi varem. Kui ennem sooriteti keskmiselt 175 eksami aastas, siis nüüd õn tõusnud see arv üle Selleks õn kaasa aidand seegi seik, et eksameid võimaldetakse õiendada kä neis kooles, kus puuduvad karskusühingud. 4) Suvikonverentsid. Neis ühendetakse tõsine töö ja pidustused ning need õn harilikult Soome karske noorsoo meeleolukamaks ja suurimaks kogumisvõimaluseks. III noorsoo suvipidustus Otepääl juunini s. a. Möödund aasta eeskujul korraldab E. N. Karskusliit käesoleval aastal III noorsoo suvipidustused Otepääl juunini, milleks eeltoimkond õn töötand välja esialgse kava (lõplik kava vt. Kevadik 6, -1929/30): 21. juuni õhtul, kl. 19 Otepää Ühisgümn. saalis avamisaktus, millele järgneb kohe tutvumisõhtu. 22. juunil, kl. 10 homm. töökoosolek. Kavas kehakultuuriküsimusi käsitlevad referaadid tuntud tegelasilt. Kl. 16 tutvunemine ümbrusega. Kl. 23 vabaõhu etendus ilusas Pühajärve pargis. Kantakse ette Tartu õpilasilt mingi antiikdraama. 23. juunil, kl.10 homm. töökoosolek. Kavas noorsooliikumist ja ühistegevust käsitlevad referaadid. Kl kogumine gümnaasiumi õue, kust liigutakse rongikäigus tõrvikute ja laternatega läbi alevi Linnamäele, kus korraldetakse jaanituli juunil, kl homm. kirjavahetajate liikmete konverents (kava selgub hiljem). Kl. 17 novellivõistluse tagajärgede avaldamine. Novellivõistluse žürii esindaja kõne. Kl. 20 lõppaktus. Eelregistratsiooni aeg suvipidustustele antakse teada hiljem.

16 Eesti Noorsoo Karskusliidu juurde Ühistegevustoluikond loodud. Juba möödund jõulu-vaheajal toime pandud IV noorsootegelaste kursuse puhul, kus E. Ühistegelise Liidu sekretär J. Jaanusson pidas 2 laengut teemile:,,ühistegelisi põhimõtteid, eriti õpilaste kooperatiivide organiseerimine ja asjaajamine", sai elavaks mõte: laiendada E. Noorsoo Karskusliidu tegevusala kä ühistegeliste taotlustega. Hiljem see mõte E. N. K. juhatuse liikmeis aina süvenes. Ja kui 30, jaan. s. a. saabus E. Ühistegeliselt Liidult E. N. K.-le kirjalik ettepanek, et viimane hakkaks koondama õpilaste kooperatiive ja kujuneks nende vaimliseks keskliiduks, siis oli pind selle aktsepteerimiseks küps. Oma ettepanekut põhjendas E. Ü. L. järgmiselt:,,e. Noorsoo Karskusliidu ümber õn senini koondund mõned õpil. kooperatiivid ja suur hulk muid õpilasühinguid. Seega ei ole enam mõtet uue keskliidu loomiseks, sest meie arvates see õn kõige parem, kui koolinoorsoo vainiline juhtimine seisaks kõik ühe ülemaalise organisatsiooni käes." Vastavalt sellele ettepanekule otsustas E. N. K. juhatus omal 4. veebr. s. a. ärapeetud koosolekul luua Ühistegevustoimkonna, mille ülesandeina fikseeriti: 1. Ühistegeliste põhimõtete arendamine ja levitamine koolinoorsoos; 2. õpilaste kooperatiivide organiseerimine, nendele soodsamate töövõimaluste loomine ja nende huvide kaitsmine. Tähendet ülesannete täitmiseks otsustati: 1. Võimaldada liidu häälekandjas ruumi ühistegevusse puutuvate küsimuste käsitlemiseks, anda oma ringkirjas- kooperatiivele instruktsioone; 2. korraldada ühistegelisi loenguid, võtta oma kursuste kavva ühistegeline osa ning kongresside ja suvipidustuste päevakorda ühistegelisi küsimusi; 3. koguda teateid õpilaste kooperatiivide kohta ja teha kokkuvõtteid nende tegevusest; 4. õhutada õpilaste kooperatiivide organiseerimist igas koolis, andes nende tegevuseks nõu ja juhatusi; 5. Korraldada näitusi ja võistlusi õpilaskooperatiivide vahel. Mainitud Ühistegevüstoimkonda palutud isikud jaotasid 2. märtsil s. a. omavahelisel koosolekul ametid järgmiselt: B. Mäelo esimees, J. Adamson abiesimees, Ed. Treu sekretär, E. Eilsen abisekretär, Fr. Olup laekur, E. Kull ja Kunimägi vabaliikmed. Et teada saada, palju asub Eesti kooles õpilaskooperatiive ja kus, seks korraldab Ühistegevustoimkond kohe pärast Ülestõusmise pühi vastava ankeedi. Ühes ankeediga saadetakse välja kä üleskutse, kus soovitatakse kõigil õpilaskooperatiivel astuda E. N. K. Ühistegevustoimkonna liikmeks, et ühisel jõul ja nõul kujundada seda liikumist võimalikult viljakaks. Organiseerimisotstarbel sõidetakse tarbekorral kä kohtadele. Samuti ollakse igal ajal valmis kooperatiiviühingute soove referentide ja lektorite muretsemise alal võimalust mööda rahuldama. Ühistegevustbimkonna tööd toetavad rahaliselt ühistegelised keskasutused. TEADUSLIKU SISUGA KUUKIRI «EESTI KIRJANDUS** õn ainus sellelaadiline Eestis: ta toob asjatundlikke kirjutisi kirjanduse, keele, rahvaluule^ ajaloo j, t. aladelt. Edaspidi pannakse senisest suuremat rõhku raamatute tutvustusele ja arvustusele: püüd õn, et iga tähelepandava raamatu puhul võetakse sõna Eesti Kirjanduses". Nii muutub,,e. K." ajakirjaks, ilma milleta ei saa läbi eriti õpetajad, raamatukogud tegelased jne. Peatoimetaja lektor J. V. Veski le õn abiks kaastöö hankimisel ja sisu valikul: kirjanduse alal Friedebert Tuglas, keele alal prof. A. Saareste, rahvaluule alal dr. O. Loorits, ajaloo alal mag. H. Kruus. Kuukirja tellimisi võtavad vastu kõik postiasutised, raamatukauplused, EKS. usaldusmehed ja EKS. büroo. Ilmub aasta 12 numbrit ä 64 lk, Eesti Kirjandus" õn erakordselt odav ja kõigile kättesaadav. Tellimishind 5 kr. aastas, 2 kr. 50 s. poolaastas, 1 kr. 25 s. veerandaastas. Üksiknumbrid 50 senti, EESTI KIRJANDUSE SELTS, Tartu, Lai tän. 35, telef Väljaandja; Eesti Noorsoo Karskusliit. Vastutav toimetaja: mag. pliil. Alfred Koort. Tegev toimetus: Friedrich Olup, M. Sarv, F. Huik, E. Kubjas, I. Tõnisson. Toimetuse kõnetunnid: tegevtoimetajal esmasp. ja neljap. kl. 2 3 Jakobi tän Toimetuse aadress: Tartu, pstk. 86, telefon 404. K. Mattiesen^ trükikoda, O/Ü., Tartus.

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Miks me armastame

Miks me armastame Helen Fisher, PhD < Miks me armastame? Romantilise armastuse olemus ja keemia Originaali tiitel: Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love Copyright 2004 by Helen E. Fisher. All rights reserved.

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU 1. Eesti üleminekul esiajast keskaega Läti Henriku

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso kuulub kahtlemata tänapäeva maailma autoriteetsemate

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Kivid ja horoskoop.

Kivid ja horoskoop. Milline kivi sobib horoskoobiga JÄÄR Jäära isikupärale ja tugevale tahtejõule vastab teemant. See on number üks nagu jäär, ikka esimesena kohal. Punased kivid rubiin ja granaat iseloomustavad hoogsust

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem