RAPORT. ET Ühinenud mitmekesisuses ET A7-0348/ Vabatahtlik tegevus Euroopas (2013/2064(INI)) Kultuuri- ja hariduskomisjon

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RAPORT. ET Ühinenud mitmekesisuses ET A7-0348/ Vabatahtlik tegevus Euroopas (2013/2064(INI)) Kultuuri- ja hariduskomisjon"

Väljavõte

1 EUROOPA PARLAMENT Istungidokument A7-0348/2013 RAPORT Vabatahtlik tegevus Euroopas (2013/2064(INI)) Kultuuri- ja hariduskomisjon Raportöör: Marco Scurria RR\ doc PE v02-00 Ühinenud mitmekesisuses

2 PR_INI SISUKORD Üldreeglid EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI TEPANEK...3 SELUSKIRI...11 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLUSE TULEMUS...13 PE v /13 RR\ doc

3 EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI TEPANEK vabatahtliku tegevuse kohta Euroopas (2013/2064(INI)) Euroopa Parlament, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 165, 166 ja 214, võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) avaldatud vabatahtliku töö hindamise käsiraamatus (2011) väljapakutud vabatahtliku töö mõiste määratlust, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri aasta otsust nr 2241/2004/EÜ kvalifikatsioonide ja pädevuste läbipaistvuse ühtse ühenduse raamistiku kohta (Europass), võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri aasta otsust nr 1719/2006/EÜ, millega kehtestatakse programm Aktiivsed noored perioodiks , võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri aasta otsust nr 1720/2006/EÜ, millega luuakse tegevusprogramm elukestva õppe alal 2, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri aasta otsust nr 1904/2006/EÜ, millega luuakse ajavahemikuks programm Kodanike Euroopa, et edendada Euroopa kodanikuaktiivsust 3, võttes arvesse nõukogu 27. novembri aasta otsust 2010/37/EÜ kodanikuaktiivsust edendava vabatahtliku tegevuse Euroopa aasta (2011) kohta 4, võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsiooni Euroopa noortevaldkonnas mitteformaalse ja informaalse õppe olulisuse tunnustamise kohta 5, võttes arvesse nõukogu 27. novembri aasta resolutsiooni noorte vabatahtliku tegevuse kohta (14427/1/2007), võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 16. mai aasta resolutsiooni noorte vabatahtliku tegevuse ühiseesmärkide 1 ELT L 327, , lk ELT L 327, , lk ELT L 378, , lk ELT L 17, , lk ELT C 168, , lk 1. RR\ doc 3/13 PE v02-00

4 rakendamise kohta 1, võttes arvesse nõukogu 20. novembri aasta soovitust noorte vabatahtlike liikuvuse kohta Euroopa Liidus 2, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri aasta soovitust nr 2006/961/EÜ hariduse ja koolitusega seotud riikidevahelise liikuvuse kohta ühenduse piires: Liikuvust käsitlev Euroopa kvaliteediharta 3, võttes arvesse Euroopa Parlamendi 10. märtsi aasta deklaratsiooni Euroopa vastastikuste ühingute, liitude ja sihtasutuste põhikirja loomise kohta 4, võttes arvesse nõukogu 3. oktoobri aasta järeldusi vabatahtliku tegevuse rolli kohta sotsiaalpoliitikas (14552/2011), võttes arvesse nõukogu 29. novembri aasta järeldusi spordialase vabatahtliku tegevuse rolli kohta kodanikuaktiivsuse edendamisel 5, võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri aasta aruannet ELi kodakondsuse kohta pealkirjaga ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine (COM(2010)0603), võttes arvesse komisjoni 5. septembri aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga Noorte hariduses, tööhõives ja ühiskonnas osalemise edendamine (COM(2007)0498), võttes arvesse komisjoni 27. aprilli aasta teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga ELi noorsoostrateegia: investeerimine ja mobiliseerimine. Uuendatud avatud koordineerimismeetod noortega seotud väljakutsete ja võimaluste tarvis (COM(2009)0200), võttes arvesse komisjoni 3. märtsi aasta teatist Euroopa aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia (COM(2010)2020), võttes arvesse komisjoni 15. septembri aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga Noorte liikuvus. Algatus noorte potentsiaali vallandamiseks eesmärgiga saavutada Euroopa Liidus arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv (COM(2010)0477), võttes arvesse komisjoni 20. septembri aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele ELi poliitika ja vabatahtliku tegevuse kohta: piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamine ja 1 ELT C 241, , lk 1. 2 ELT C 319, , lk 8. 3 ELT L 394, , lk 5. 4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011) ELT C 372, , lk 24. PE v /13 RR\ doc

5 edendamine ELis (COM(2011)0568), võttes arvesse komisjoni 23. novembri aasta teatist ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm Erasmus kõigi jaoks (COM(2011)0788), võttes arvesse komisjoni 19. detsembri aasta aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 rakendamise, tulemuste ja üldhinnangu kohta (COM(2012)0781), võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust teemal Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: ELi poliitikat ja vabatahtlikku tegevust käsitlev teatis: piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamine ja edendamine ELis 1, võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. juuni aasta resolutsiooni Piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamine ja edendamine ELis 2, võttes arvesse nõukogu 20. detsembri aasta soovitust mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta, võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 rakendamise, tulemuste ja üldhinnangu kohta, võttes arvesse kodukorra artiklit 48, võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni aruannet (A7-0348/2013), A. arvestades Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 edukust, asjakohaseid eesmärke ja vabatahtliku tegevuse aasta kui teavituskampaania mõju; B. arvestades, et vabatahtliku tegevuse jaoks soodsate tingimuste ja kõikidele juurdepääsu loomine on pikaajaline protsess, mis nõuab kõigi sidusrühmade osalust; C. arvestades, et vabatahtlik tegevus on kodanikuaktiivsuse ja demokraatia, nagu ka isiksuse arengu oluline aspekt, mis väljendab selliseid euroopalikke väärtusi nagu solidaarsus ja diskrimineerimiskeeld ning aitab kaasa osalusdemokraatia arendamisele ja inimõiguste edendamisele nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool; D. arvestades tähtsust, mida vabatahtlikule tegevusele omistatakse arutelus avaliku sektori poliitika üle; E. arvestades, et osalemine vabatahtlikus tegevuses võib olla oluline viis tööturul vajalike oskuste omandamiseks ning võimalus jõuda ühiskonnas silmapaistvale sotsiaalsele positsioonile; 1 CESE 824/ Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0236. RR\ doc 5/13 PE v02-00

6 F. arvestades, et spordi valdkond püsib suures osas elujõuline tänu vabatahtlikele; G. arvestades, et vabatahtlik tegevus on individuaalse ja kollektiivse emantsipatsiooni, solidaarsuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse põhitegur; H. arvestades, et vabatahtlik tegevus aitab kaasa strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamisele, tekitades sotsiaalset kapitali ja soodustades arengut ning edendades majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust; I. arvestades, et nõukogu aasta oktoobri järeldustes vabatahtliku tegevuse rolli kohta sotsiaalpoliitikas rõhutatakse vabatahtliku tegevuse tähtsust soolise ebavõrdsusega probleemiga tegelemisel; J. arvestades, et riikliku tasandi bürokraatia pärsib vabatahtlikku tegevust, mida mõnede liikmesriikide õigussüsteem ei tunnusta veel piisavalt; K. arvestades, et vabatahtlikule tegevusele kohaldatav õigusraamistik, vabatahtlike õigused ja tegevuse korraldamise viisid erinevad liikmesriigiti väga palju traditsioonide ja kultuuritavade erinevuse tõttu; L. arvestades, et tõsine majanduskriis, kokkuhoiumeetmed ja maksukoormus seavad ohtu paljude valitsusväliste organisatsioonide, spordiorganisatsioonide ja vabatahtlike ühenduste rahalise stabiilsuse, kes teevad raskel ajal kõik endast oleneva, et suurendada sotsiaalset kaasatust ja heaolu; M. arvestades, et Euroopa vabatahtliku tegevuse aastal 2011 saavutatu säilitamiseks tuleks ELi tasandil arendada vabatahtliku tegevuse Euroopa poliitika osas struktureeritud ja kooskõlastatud lähenemisviisi, mis praegu on killustunud ja mitme talituse vahel ära jagatud; 1. võtab teadmiseks komisjoni teatise lisas viidatud Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 teavituskampaania maksumuse ja avaldab kahetsust piiratud rahalistest vahenditest tingitud tagasihoidlike tulemuste pärast; 2. tunnustab ja toetab liikmesriigiti erinevaid vabatahtliku tegevuse vorme, mis toimivad riiklikes organisatsioonides ja kohalikul tasandil tegutsevates ühenduste võrgustikes; nõuab sellega seoses liikmesriikidelt multikultuursusest lähtuvat lähenemist ning nõuab komisjonilt üksikasjalikku analüüsi vabatahtliku tegevuse tavade ja traditsioonide kohta liikmesriikides, et soodustada ühtset Euroopa lähenemisviisi; 3. märgib, et vabatahtliku tegevuse Euroopa ühtse lähenemisviisi edasine konsolideerimine loob rohkem võimalusi noorte liikuvuseks ja noorte tööalase konkurentsivõime tekkeks väärtuslike oskuste omandamise kaudu; 4. tunneb heameelt asjaolu üle, et vabatahtlikku tööd soodustavate tingimuste loomiseks võtsid mõned liikmesriigid vastu või muutsid selle valdkonna õigusakte; soovitab teistel liikmesriikidel teha sama, keskendudes vabatahtlike õiguste tugevdamisele, kasutades vabatahtlike õiguste ja kohustuste Euroopa hartat; PE v /13 RR\ doc

7 5. julgustab liikmesriike jätkama vabatahtlikku tegevust soodustava keskkonna loomist, eelkõige õigusraamistiku abil, kui see veel puudub; 6. märgib, et osa liikmesriike on rakendanud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni vabatahtliku töö hindamise käsiraamatut ja kutsub ka teisi liikmesriike nende eeskuju järgima, et saada võrreldavaid andmeid, mis looksid selgema ettekujutuse vabatahtliku töö olulise panuse kohta ühiskonnas; 7. palub vastu võtta vabatahtlike ühenduste Euroopa põhikirja, et toetada nende õiguslikku ja institutsioonilist tunnustamist; 8. rõhutab vajadust vabatahtlikku tegevust edendada eeskätt kooliõpilaste, üliõpilaste ja teiste noorte seas, et suurendada solidaarsuse ulatust ja selle toetamist; 9. märgib, et viimaste kuude jooksul internetis loodud Euroopa oskuste passide suur arv tõestab elektroonilise portfoolio edukust, mis võimaldab anda tervikliku ülevaate oma oskustest, muuhulgas oskustest, mis on omandatud vabatahtliku töö käigus, et neid ametlikult kas ametialasel või õppimise eesmärgil tunnustada; 10. rõhutab, et vabatahtliku töö käigus saadud oskused ja võimed, mida võib pidada mitteformaalseks ja informaalseks õpi- ja töökogemuseks, lisavad elulookirjeldusele väärtust ja on abiks tööelus; 11. usub, et kavandatav Europassi kogemuste tunnistus võimaldaks vabatahtlikel kirjeldada ja registreerida vabatahtliku töö käigus omandatud oskusi, mille kohta ei pruugi olla väljastatud tunnistust, ja pidades silmas nõukogu soovitust mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta, julgustab komisjoni võtma Europassi kogemuste tunnistus võimalikult kiiresti kasutusele; 12. märgib eespool nimetatud oskuste ja võimete tähtsust noorte motiveerimisel vabatahtlikuks tegevuseks ning sotsiaalse kapitali kogumisel ja ühiskondliku arengu hoogustamisel; 13. teeb ettepaneku pöörata vabatahtlikus sektoris tähelepanu soolisele võrdsusele ja eelkõige selgelt väljendunud vahele vabatahtlike juhtide seas, kus mehed on juhtivatel kohtadel üleesindatud; 14. leiab, et noorte vabatahtliku töö käigus omandatud oskused tuleb lisada Euroopa oskuste passi ja Europassi, et sel viisil formaalset ja mitteformaalset haridust võrdselt kohelda; 15. rõhutab asjaolu, et vabatahtlik tegevus võimaldab koolist väljalangenud noortel leida endale kaasav keskkond ja tegevus; 16. väljendab veel kord toetust komisjoni algatusele asutada Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus, et soodustada ELi kiiret ja koordineeritud reageerimist humanitaarkriisidele ja rasketele loodusõnnetustele, toetades ELi humanitaarabi operatsioonidel osalevate vabatahtlike väljaõpet, mobiliseerimist ja koordineerimist; 17. juhib tähelepanu asjaolule, et vabatahtlik tegevus, mis on üha rohkem levinud nii noorte RR\ doc 7/13 PE v02-00

8 kui ka eakate hulgas, soodustab kultuuridevahelist õppimist, toetab Euroopa identiteeditunnet ja põlvkondadevahelist solidaarsust ning edendab aktiivsena vananemist ja igas vanuses kodanike osalust; 18. juhib tähelepanu sellele, et vabatahtlik tegevus aitab nii noortel kui eakatel anda oma panus ühiskonna hüvanguks ja pälvida selle eest tunnustus ja austus, ning see parandab nende elukvaliteeti, heaolu ja tervislikku seisundit; 19. juhib tähelepanu sellele, et kõikide vanuserühmade vabatahtliku tegevuse edendamiseks on väga oluline vabatahtliku tegevuse võimaluste lai valik ja lihtne juurdepääs, pidades silmas kulude, teabe ja taristu kättesaadavuse ning vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustuse aspekti; 20. on seisukohal, et vabatahtlik tegevus kodanikuühiskonna loomise aktiivse vormina võib soodustada kultuuridevahelist dialoogi ja olla väga kasulik võitluses eelarvamuste ja rassismi vastu; 21. märgib vabatahtliku tegevuse tähtsat rolli inim- ja sotsiaalse kapitali loomisel ning sotsiaalse kaasatuse edendamisel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tunnustama spordialase vabatahtliku tegevuse väärtust ja seda eelkõige harrastusspordis, kus ilma vabatahtliketa ei saaks paljud organisatsioonid töötada; 22. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tunnustama vabatahtliku tegevuse suurt lisaväärtust praegusel sügava majanduskriisi ajal; 23. rõhutab järjekindlate jõupingutuste vajalikkust, et tagada naistele võrdne juurdepääs vabatahtlikule tegevusele; 24. toonitab vajadust jätkata Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta traditsiooni, mis algas aastal, et aidata kaasa vabatahtliku tegevuse kui aktiivse kodanikuosaluse väljenduse kuvandile, ja ergutab sellega seoses komisjoni lisama vabatahtlik tegevus Euroopa kodanike aasta jooksul olulise panusena kodanikuaktiivsusesse; 25. kutsub liikmesriike üles tagama Euroopa vabatahtliku tegevuse aastal 2011 riiklikul tasandil saavutatud tulemuste jätkusuutlikkus; 26. palub komisjonil määratleda ja töötada välja vabatahtliku tegevuse poliitika ja rakendada avatud kooskõlastusmeetodit, et lihtsustada dialoogi ja koostööd erinevate liikmesriikide sidusrühmade vahel; 27. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid vajalikud meetmed, et muuta vabatahtlik tegevus süsteemi osaks viisil, mis on kooskõlas nende siseriiklike tööõigusaktidega; 28. palub liikmesriikidel ja komisjonil luua ühtse kontaktpunktina teenistus, mis vastutaks vabatahtliku tegevuse poliitika ning komisjoni talituste ja erinevate institutsioonide koordineerimise eest selles valdkonnas; 29. rõhutab vajadust luua eelkõige koostöös Euroopa vabatahtlike organisatsioonide, ühenduste ja võrgustikega keskne ELi portaal, mis oleks koordineerimist soodustavaks PE v /13 RR\ doc

9 üleeuroopaliseks platvormiks, mis sisaldaks ka andmebaasi vabatahtliku tegevuse parimate tavade ja piiriülese vabatahtliku tegevuse kohta ning annaks teavet pakutavate programmide, nende maksumuse ja osalemistingimuste kohta, et lihtsustada teabe koondamist; 30. julgustab liikmesriike looma riikliku koordineerimise veebisaidid ja otsingumootorid, mis võimaldavad üksikisikutele hõlpsa ja hästi struktureeritud juurdepääsu vabatahtliku tegevuse võimalustele ja organisatsioonidele koostöövõimalused; 31. julgustab liikmesriike tagama vabatahtliku tegevuse stabiilne ja jätkusuutlik toetusraamistik ka piiriülesel tasandil, mis toetab nii vabatahtlikke kui ka vabatahtlike organisatsioone; soovitab liikmesriikidel säilitada Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 tarbeks loodud riiklikud koordineerimisasutused; 32. kutsub liikmesriike üles rakendama direktiivi 2004/114/EÜ 1 (kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil) sätteid ja lihtsustama viisa andmise korda või koguni kaotama viisanõude inimeste puhul, kes soovivad tegutseda vabatahtlikena Euroopa naabruspoliitika raames; 33. nõuab tungivalt, et riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud asutused tagaksid piisava rahastamise ja lihtsustaksid haldustoiminguid ning näeksid ette maksusoodustused eelkõige väikestele ja piiratud rahaliste vahenditega vabatahtlike organisatsioonidele ja võrgustikele; nõuab sellega seoses, et selgitataks ühendustele antava toetuse mõistet, et neile ühendustele ettenähtud rahastamisvahendeid ei aetaks enam segi riigiabiga, mis võib pärssida konkurentsi tulundussektoris; 34. palub Euroopa Komisjonil uurida võimalust võtta vabatahtliku töö majanduslikku panust arvesse Euroopa projektide kaasrahastamise osana; 35. juhib tähelepanu vajadusele edendada vabatahtlikku tegevust ettevõtja sotsiaalse vastutuse strateegia raames kooskõlas vabatahtlikult kohaldatava rahvusvahelise standardiga ISO 26000:2010 ettevõtja sotsiaalse vastutuse juhise kohta; 36. kutsub komisjoni üles jälgima, et liikmesriigid muudaksid vabatahtlikele kohustuslikuks piisava kindlustuskatte, kaitsmaks nende tervist ja ohutust vabatahtliku töö ajal; 37. kutsub liikmesriike, kes ei ole veel vabatahtlikku tegevust õigusaktidega reguleerinud, üles seda tegema ja lihtsustama vabatahtlikku tegevust formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe kaudu, et parandada vabatahtlike oskuseid ja anda neile nende töös suuremad volitused; 38. kutsub liikmesriike üles lihtsustama vabatahtlikku tegevust formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe kaudu, et parandada vabatahtlike oskuseid ja anda neile nende töös suuremad volitused, kuivõrd nende pühendumus on suures osas altruistlik ja omakasupüüdmatu; julgustab liikmesriike võtma haridusasutustes valikainetena kasutusele vabatahtlike koolituskursused; 1 ELT L 375, , lk 12. RR\ doc 9/13 PE v02-00

10 39. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jätkama Euroopa vabatahtliku teenistuse edendamist ülikoolides ja teistes kõrgharidusasutustes; 40. on veendunud, et informaalse hariduse meetodina toetab vabatahtlik tegevus erialaste oskuste ja kvalifikatsiooni arengut, lihtsustades vabatahtlike jaoks tööturule sisenemist või naasmist; 41. soovitab komisjonil säilitada kontakt Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 liidu järglasega Euroopa vabatahtliku tegevuse liiduga ning teiste vabatahtlikkusel põhinevate organisatsioonidega ja võtta arvesse Euroopa vabatahtliku tegevuse poliitilise tegevuskava (P.A.V.E) raames välja töötatud soovitusi kui tuleviku tegevusplaani alust; 42. kutsub komisjoni üles eraldama vajalikke vahendeid arengufondi rajamiseks Euroopa vabatahtliku tegevuse jaoks, et tagada kohase toetava infrastruktuuri loomine; 43. rõhutab, kui tähtis on lihtsustada Euroopa ja riikide tasandil valitsusväliste organisatsioonide juurdepääsu Euroopa rahastamisvahenditele, eriti Euroopa Sotsiaalfondile; 44. kutsub liikmesriike üles rakendama nõukogu soovitust mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta ja tagama enne tähtajaks seatud aastat formaalsete struktuuride rakendamise vabatahtliku tegevuse käigus kogutud teadmiste, oskuste ja pädevuste valideerimiseks, mille tulemuseks on tunnustatud kvalifikatsioon, mida haridusasutused, tööandjad ja teised peaksid tunnustama; 45. kutsub komisjoni üles tunnustama vabatahtlikuna tegutsemise aega kõikide Euroopa toetuste puhul võimaliku mitterahalise kaasrahastamisena ning tegema vabatahtlike organisatsioonidega koostööd, et töötada välja paljudel kättesaadavatel vahenditel ja mudelitel põhinevad süsteemid vabatahtlikuna tegutsemise aja registreerimiseks ja dokumenteerimiseks; 46. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. PE v /13 RR\ doc

11 SELUSKIRI Vabatahtlik tegevus on meie demokraatliku ja mitmekülgse ühiskonna oluline alustala. See on pühendumuse, abi ja sotsiaalsest elust aktiivse osavõtu väljendus. Vabatahtlik tegevus hõlmab igasuguseid tegevuse vorme, mille eesmärk ei ole saada kasumit: formaalseid, informaalseid ja mitteformaalseid tegevusi, mida tehakse vaba tahte, valiku ja isikliku motivatsiooni põhjal. Vabatahtlik tegevus avaldab ühiskonnale vahetut mõju, sest see edendab põlvkondadevahelist solidaarsust, toetab aktiivsena vananemist ja erinevas eluetapis kodanike osalusele ning tugevdab tõhusalt sotsiaalset ühtekuuluvust. Vabatahtlikud tegutsevad sotsiaal-, haridus-, keskkonna-, arengu koordineerimise või kultuurivaldkonnas, kohalikul tasandil või väljaspool oma päritoluriiki aastal kiideti heaks algatus, mille eesmärk oli kehtestada Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta, kuna sellega tunnustatakse vabatahtlike tööd ja edendatakse vabatahtlike ja nendega töötavate organisatsioonide kaasatust ja kuna see aitab leida lahendusi probleemidele, millega antud valdkond silmitsi seisab, nagu näiteks aktiivsete vabatahtlike arvu vähenemine või üleminek pikaajalistelt seotuselt lühiajalistele eriprojektidele. Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta loomise järel on mitmed riigid teinud jõupingutusi, et vabatahtliku tegevuse valdkonda laiendada: paljud riigid on rakendanud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni vabatahtliku töö hindamise käsiraamatut, julgustades ka teisi riike nende eeskuju järgima, et saada võrreldavaid andmeid, mis looksid selgema ettekujutuse vabatahtliku töö olulise panuse kohta; Euroopa vabatahtliku tegevuse aastal 2011 oli neli peamist eesmärki: 1. luua vabatahtlikku tegevust soodustav keskkond; 2. parandada vabatahtlikku tegevust, andes rohkem vahendeid sellega tegelevatele organisatsioonidele; 3. tunnustada vabatahtlikku tegevust; 4. muuta üldsust teadlikumaks vabatahtliku tegevuse tähtsusest. Eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks on võetud mitmeid meetmeid, mis kõik on andud tunnistust kõnealuse algatuse edust. Selle ilmseim näide on Euroopa kutseoskuste passi loomine, mis annab tervikliku ülevaate vabatahtliku oskustest neid kas ametialasel või õppimise eesmärgil ametlikult tunnustades. Kahtlemata on praegune majanduskriis seadnud tegevuse, mille vahetu eesmärk ei ole saada majandusliku kasu, raskesse olukorda ja pannud nimetatud tegevuse proovile, kuid sellest hoolimata näitab vabatahtliku tegevuse edu, et ka rasketel aegadel võidab solidaarsus isekust. Vabatahtlik tegevus näib üha rohkem võimalusena omandada katseliselt kutseoskusi ja teadmisi tööturu tarbeks. RR\ doc 11/13 PE v02-00

12 Käesolevas raportis palub raportöör muuhulgas luua liikmesriikidel ja komisjonil ühtne kontaktpunkt, näiteks alaline teenistus, mis vastutab vabatahtliku tegevuse poliitika ning erinevate talituste ja institutsioonide kooskõlla viimise eest. Seni kogutud andmed näitavad, et Euroopa vabatahtliku tegevuse aastal 2011 on mitmeid positiivseid aspekte ja et oluline on tööd selles valdkonnas jätkata, et vabatahtliku aasta tähistamine ei piirduks vaid ühe aastaga ELi strateegilises valdkonnas vastavalt komisjoni 27. novembri aasta otsusele 2010/37/EÜ kodanikuaktiivsust edendava vabatahtliku tegevuse Euroopa aasta kohta, ning muuta see ELi üheks peamiseks sotsiaalse ja kultuurilise ühtekuuluvuse tagamise vahendiks. PE v /13 RR\ doc

13 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLUSE TULEMUS Vastuvõtmise kuupäev Lõpphääletuse tulemus +: : 0: Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2) Zoltán Bagó, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Monika Panayotova, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Sabine Verheyen, Milan Zver Iosif Matula, Mitro Repo Ioan Enciu, Gerben-Jan Gerbrandy RR\ doc 13/13 PE v02-00

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Microsoft Word - P7_TA-PROV_2011_05-12_ET.doc

Microsoft Word - P7_TA-PROV_2011_05-12_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2011-2012 Istungi VASTUVÕUD TEKSTID neljapäev 12. mai 2011 P7_TA-PROV(2011)05-12 ESIALGNE VERSIOON PE 464.203 Ühinenud mitmekesisuses SISUKORD VASTUVÕUD TEKSTID P7_TA-PROV(2011)0230

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

PR_INI

PR_INI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0180/2017 4.5.2017 RAPORT tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2303(INI)) Regionaalarengukomisjon Raportöör: Ruža Tomašić

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PR_INI

PR_INI Euroopa Parlament 204-209 Istungidokument A8-0253/206 2.8.206 RAPORT töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul (206/207(INI)) Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Naiste õiguste

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

PR_BUD_Funds

PR_BUD_Funds Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0363/2015 10.12.2015 RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0366/2016 2.12.2016 RAPORT petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevuse kohta (2016/2146(INI)) Petitsioonikomisjon Raportöör: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Konsultatsioon Teie arvamus Euroopa 2020. aasta strateegia kohta Lõpparuanne Juuni 2010 EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegatsioonid COHOM 28 COPS 74 CFSP/PESC 200 FREMP 20 DEVGEN

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 RELEX 482 IA 152 CODEC 901 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise

Rohkem

Euroopa kodanikualgatuse juhend 3. väljaanne september 2015 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa kodanikualgatuse juhend 3. väljaanne september 2015 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa kodanikualgatuse juhend 3. väljaanne september 2015 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Head lugejad! Alates 2012. aasta aprillist on Euroopa Liidu kodanikel olnud uus õigus, mis annab neile

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Euroopa Parlament 2014 2019 Istungidokument 1.7.2015 B8-0658/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja k

SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja k SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamisel. Samas on jätkuvalt tõkkeid

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem