õppetus jhtftct pärris mttttcift mam feim* elyffiatfc mitf 2Benneri<ji Jtrono mabe tille \i\itub Wmiftxi Mtfo peäle l; wa. "j> e a f 0» a (j a

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "õppetus jhtftct pärris mttttcift mam feim* elyffiatfc mitf 2Benneri<ji Jtrono mabe tille \i\itub Wmiftxi Mtfo peäle l; wa. "j> e a f 0» a (j a"

Väljavõte

1 õppetus jhtftct pärris mttttcift mam feim* elyffiatfc mitf 2Benneri<ji Jtrono mabe tille \i\itub Wmiftxi Mtfo peäle ;*a Ilo r a l; wa. "j> e a f 0» a (j a r a n b n ii- b ZŠUh miini.. «>«f* 1 SRtga. 3. T e u b n e r. 1847, *

2 35er tucf tft unttt bcc SBebingung geflattet, baf fcie gefefclidje tfnjaftj ffijcemplacc fcet Cšenfurcomitdt übetgeben mtbe. Dotpat fcctt 15, 3uÜ 1847, (L. S.) denfor (Sahmen, >. < -

3 t* c * t f Ö It It c. e mõtte, lüoafefl fatotoift ja fan)totfca,aali$fefr mul* laft, ilma mu toalmiötamisfeta, I;omb cljintaba, fai mulle üfu)e ramato läbbi, twiö 8 elj! 9 aoöhi eeft mümo lätte juttus. St ma agga felle ramato feeft et mitte ttwft febba tatt arro fauub, fa U feif nenba tooimaltf ollete, ftirpibbtn iöfe Uit järrele fatfuma, ning ollen aeg aialt febba ö>mtft leibmtb, miš nüüb fulutan, ja fotuüt febba meie armfa tallorahwa ta& fufö tullema* SJZeeb ntaiab ni l)ä$ti fui mu omtette feinab, mia ftttt itmberfaubo minno jul)l;atamtft moba tampttub ntullaft on fauub ehitub feistoab jo mitto aaätcib rüägga fyäštu dlict fuboernemaugo frono moifabe ülle featub roallitfuš olli febba taljele panmib, ja felle fui* natfe 'ppehtsfe ^ea aöjab SBrmtmgt frono mabe ülle yaniub 9ftinijrrt parrale fulutauub, mfa peäle, pär* rajt febba a$ja läbbifatsmtft, fäsf anttj et feftmtauc fypttut iamf>(tub multoft Ijottib el;ljitaba, faffa, latti, meiema, fui fa toenne fefc ptbfci trüffitub ja tuälja antub fama, ning fai fa triiffi fullo iav\vi$ abbi lubbatub*

4 Samtago fu igga nteeö, fel ttenba ebbesptbbt tuoimaliffitte faab feftfuutatfcf* juhfwtomtefeft faöfo ioötta, iitepäinte fcbba fuurt Sftimftri fo^ut, lelle töfama armastawa Ijotefcmbmiöfe läbbi fe aöft ott famtb fulutub* Minnul on agga, fcbba ramatub firjotabes, fe fittbel nou ohtub, febba aöja, nt lü^i* bett ja felgelt fute tal toomtalu, rojoale fulutaba, fcfi ^ttfaft feuetu^ft ej) olle tggamcljljcl aega luggeba, egga jõua ta tteib meles pibbaba.

5 (ScStfeUctuS.,Jggaft fi&ljefi, roäf)i)ägi faronnfcggaltöfeft mutlafi rooib l)onib edutaba, fut fcbba mulba, ferö laufcabcft ja po&ibcfi Foffopantub loermibe raadel, fort fonaft nuiabcga FüroraaFš* tampitaffc; peäle fcbba [awab roornrib ümbert ärra rooetub, fetn jääb Fuiroama, ja roü)ma roarjufs faab FattuS peäle ttfy tub ning pealegi rocel ärra lubjatub. SCZullaft ci)l;ttub fetna jn fchc [etna toatel, Fcllc tarrois e$* ftte mulb tclitöftnmmb tcljbaffe, on fe i$jt luggu, et febba ftfn ü^eforraga Fätte faab,.mia mulb tellib Firorot feinbe jures fure aiaroiitmišfc ja Fulloga alles fuu(\ peäle febba rooib igga ÜU arroata, et üu Ijone, miö tttöjeft tüffift on, muitogt Finblam ja Fbrowem faab ollema, fut teine miö mttmeft üfftfuift tiifftbcft on Foffopantub. 3a et nceb mulbtellis Firoroib, mi# tule Fäcg Fuiroatub mulla t;onc cl^itamtefe jures Fül Fa^fo ei faba, fttöfi tat;bame allamal tähele panna, Futba nceb fammab Fa tamiptub mulb feina et;t)ttamtöfc jures ommeti Faöfoga rooi* roab prugttub faba. Subba wannal aial, liggi 2000 aastab enne ^rtetusfe fünbimtft. el;l;itabt majabe ja Fa Funningatte Fobbabe feinab, mullafi ~ miz Furjja ilma fa Fül Fa illo pärvaft marmori ep mu Finmnbeft raiutub ta^rolittega faib Factub, fa memnifofb!a mitme fuggufeb Futob ja pilbib peäle tcl)tub. *) 9tifugguftb mulbfeini el;t)itaroab Fa tännapäroant rocel mitme ma raljroas; töftärräntö fa<, \a «Sroeift* maal, Fu3 paljo, maiabe ni tyästi Fui mu sonette feinab tam* pilub mullaft e^itaffe. $a meie Sifjrolanbi etyf Dtia-maal leiti roeel 6 aasta eefr, Folm e^f nelli mullaft ehitub, roannab l;oneb, Felle e^itamisfe *) SBSanna SRutewe linna Jaaguni mürtbeft wõib febba tdnna pddro weel ndijtja.

6 6 aega nect, Fetle ommab nab nüüb on, mitte ennam ei tea, lelle et>i)itamtft agga immefg peab pannema, ilma et Fegi teafö üttelba, fc$ ja fucbaö nemmab tet>tubon. 9lemmati on fül jo fel aial el)l)itub, mil tallo rabwas rum* malam olli fui meie aial, ja weel wähemalt motöttö l)eaf$ wõtta, mia moifa wannemat nente fasfufs öppefaftb, ja \t* pärraft tulleb neib majaft febba ennam eeömärgifö wõtta ja parreminne taljele panna, FuiS tännini on [ünbinuo. «DKS el;f 'tampitub mulbfcinbe el;l)itamtefe wasto woifö üttelba, on: 1) et nifuggufi tmübfetm ei wõi iggaa paifas e^^ftaba, ja isfiärrantö feäl mitte, FuS fure wee aial (e touönub wesft bonette fcinab Faötab, cl)f fül pu ja Uwm feinab fel lombel h mittoforb nifamma riffutub [awab; \a 2) et fc ebbitaminne wägga liwafe, rabba ja turba mabc peäl, laugelt mulla webbamiev pärralt, wägga fatlifs lä^äb. e^fašfo agga, tampitub mullaft Iwnib et)t)itaba, on ifc fmrrantö meie maal, wägga [uur, feft et fefamma ebbitaminnc O tallopoia majapibbamift FoI)l)cnbab fellc läbbi, et per* remceö omma tcolojufc waewa wä^enbab, mis raöfe palgi webbamiöfe läbbi fül [aggebaste ülleliga faab waewatud $ca* Iegi fttö, fui monneb laggeba ma roatlab ctyt Füllab ommab palgtt mitme penni foornta taggant [üggawa lumme, tuifatub te, ja fui lummi äffitfelt ärraiäl;l;äb palja maab mtfba ya. mubba läbbi pcamab webbama; 2) temma fyoiab metfa, fefl et ta agga pisfut fwnccfum* tarnige puib tarwitab, ning pealegi omma b^ptö Finblama feinbe pärraft ennam jo ja peab, ja nenba paljo waljem al)jo puib Fullutab. 8e feigc wciffem tallomaia tarwitab rc^e al* lufega foffo, 300 palfi, mia 4 fülba ja peälefcbba pitfab on; mi$ uggufeb palgi (einab agga pea ärra fömmclbawab, ja felle nurgad arwafö föbbunewab ja nenba [oja l;ölpfa3te wälja \a$; fewab, miš läbbi füttcmetö joubfašte ärra fullub, Fa lotus FüttiSfe teggemine ja leiba famisfe peäle faub; 3) mulbfeinab ei farba tulb, waib [awab ptfllcmisfe läbbi weel FftwwemafS. ebba on wägga tarwis tälj^clepanna, i$* feärranis nenbc faggebatte tullefat)jube pärraft, miš tallofol^as fünbiwab, ja FuS ennamiste fustutamift ep ollegilota; 4) mulbfeinab on l;opi$ tuggewamab rasfuft Fanbma Fut pufeinab. ÜfS mullaft foffotampitub poft ef;f fammas, mis 8y 2 wer* foft et>f 15 tolli pitf, ja 2 l / 2 werfofi ef;f 4y? tolli jämme olli, Fanbrö m)t rasfuft, mtö 5520 naela waa,i$, ja ti [anub mitte

7 felle foorma al rusfufä waotub, ei tüötnubgi praa,guftb flsfe. elle järrele arwata fanbiö igga fanttoü" *) felle lamba fee$ 272'% 7 naela. Seame nüüb et igga fauwoll nifug,gufcft tarn* pitub mulbfeinaft 9 folotnifub t$ 3 lobi falub, (tio woiwab ü^e fwnc nelli fcinab, mis 15 3 / 7 wenne [iitba, el;f 108 jalga püiab, 13»/«rocrfofi et;f 2 jalga paffub, \a iy 7 wenne fülba ct)f 8 jalga förgcb on, peäle febba fui meie nenbe omma ra * fuft, mis 239,945 naela, ja fattufe \a lae raöfnft, mia 136,800 naela teeb, mahaarwame, weel lal;l)eba$tc ü >t foormat fanba, mte 8,075,388 naela falub; 5) mulbfeinbelc ei te mäbbancminnc egga feenetaminne fafyjo, ea,ga wõi nemmab ial nenba fömmelbaba ej)f fal^ancba, fui pufemab; 6) mutbfeinab ei olle ial ni nitöfeb fui fiwwifeinab, ja on fellepärraft ellamine majabe ni l;ä3ti, fui fa mlfa aittöt ei)* l)itami fcf3 wägga fünbfab, feft et nemmab talwil ei fnggteta, ja nenba innimene terwift ei riffu, mi$ jubba ärra fatfutub on; 7) Stui neeb tampitub mulbfeinab wajagi forra pärraft ja Iwlega ehitub [awab, fiis on nemmab wäljaspoolt nifam^ ma fui fiwwijeinab näf^a; 8) tampitub mulbfcinbc el;l;itaminne on feige obbawam cljfutaminne. ÜM>e pu maiafcšfc 4 feinbe tarwis, mis 5y 7 wenne fülba e^)f C raubfülba pitf, ja 2V 7 wenne fülba, e^f 3 raubfülba lai on, prugitaffe feige wähemalt 72 palfi, miö 2% wcnnefülba, ef>f 3 raubfülba pitfab, ja 4>/ 2 el)f fa 5 werfofi, fe on 8 ef?f 9 tolli jämmebab on; fe teeb, pool rubla Iwbbebat titffi peält, übte foffo 36 rubla työbh nenbe wälja webbaminne 15 werfta peält; tarwitab fcäbugfe**) järrele faf$ päwa, palfi peält, mis fiiö üf*te foffo on 144 päwa; arwame nüüb 20 fop. Mbb. päwa palgafö, füs teebfe fop.$5fct. ^umeiftre^palf... 3 ^olm abbimeeft, foffo 18 päwa, ja 15 fop. päwas mefu)e peäle Summa 70 rub, 50 fop. tjöbb. * ) ant=totl, mmmetaffe mfuaguji tolli, mtö mitte ufff toilt piu fune ja laiune, watbpitfutt, laiuti jafaförflutt ü^ef u 99 une * B * *) Salto ra(m>a wafforamatuö 1809,

8 8 - tlfyt nifamma fure mullaft ehitub mata feinbe tarwis lähhäb 300 foormab mulba, felle webbamisfefs, fui tebba 100 fammo tnaiaft emal nutta on, 10 tjobbofe pärna fulluwab; arroa* mc nüüb jälle 20 Fop b>'6bb. pärna. palgafs, füs fe teeb 2rublaf>öbb. ubja e^f üllewataja pa\f Fop. m, tina finnitampimisfe peäle fulluwab 20 jalla pärn, mia 15 fop. pärna palgafs, teeb 3 0 Siia wiitmisfefs, mis wormibe foffo* pannemisfe ja ma^bawtftmisfe jure Fullub, arwame weel 4 päwa teeb 60 «Summa 7 rubl. 10 fop. >öbb. üfteeb mtfnncs nurfas prugitaroab Famariffoga feggatub fdumufi ehitub feinab, ep olle fa üt>tegt tampitub mulb)einbe ttjq^fo, feft et fc fogaro [ammi walmistaminne febba jubba paljo FaHimaFS tttb, ta peäle febba fa ammo märja wasto nenba Faua ci fetfa; nemmab on fa ni famma pubbebab ja nörgab, ftrt Ütle FäeS fuiwatub polletamatta tellis fiwwibeft tetytub feinab; 9) mulbfctnab fawab paljo rutteminne malmis, fui Uit muubfeinab. ÜfS tomees keb ilma abbita ia furc waewata päwas ül)t tiiffi muri malmis, mis 6 jalga Förgc, 6 jalga pitf ja 2'/ 2 jalga pafs on; panneb pcälegt üffi mormi foffo ja nuttab febba ma^a, fa tännab fa isfe mulba, mi$ mormi lähhebal foffometub, tampimisfe tarwis mormi möba temab füs ü meeft pärnad iifjt fcina walmis, mis 3 3 / 7 wenne fülba, 0 nelli raubfülba pitf, l 2 / 7 wenne fülba, el;f 9 jalga förge ja 2'/ 2 jalga pafs on; 10) wtmafs wõib meel tampitub mulbfeinbe eblnfamisfe jureö mitmefugguft muub l)eab ilma futlota leiba, mid f;oneefe= aitajale mittoforb pealegi fasfo fabab, näggo felbri el^itamisfe Jures üfyt ue maia al; feft feal ep olle tarwis febba Wälja Faewatub mulba ärramebbaba, waib wõib warft mulb feinbe tarwis prugitub faba, fa febbafamma wõib h felle multaga lerm mis tifibe, faemube ja frawibe feeft hmataf\t, fui neib m mata lä^ebal tarwis on.

9 9 WuUaft, mi$ fetna e&&ttamt$fcf$ Hlhab. etna cl)f;itamisfefs wõib feif fefuggune mult prugitut fabo, mis ial pöllo peäl fünbeö ja liastates futmaga panfa loitab, ja fus feige wähemalt folmas jaggo fawwi on. Äui poljo fammi mulla fees on, wõib pea teata fabfl, fui fetta muita leige peält bästi ärra fuiwataffe, fiis 3 naela feft fufwatttb mulfaft flj^e ämbri fecs ärra leotaffc, fetta liggu* uut muita mee fees' fangestc ümber feggataffe, mõnni ftuna* pilf fcista lastaffc, nenta et fc limane ja"rügginc jaggo pot)ja loitab, j[a fiis fetta famwift met ür^e teifc nou fisfe felguma wallataffc, ning nenta te^affe fennt fui wcsft, mis ueste lima peäle wallataffc, mitte ennam feggafefs et läl)i)ä. <5e nou, fellc ftsfe fetta famwift met felguma mallatut, jäetaffe nüüb ni fauafs fcisma, fuuni faromt täieste pol;ja I)eitmtb, nenta et fetta felget met peält ärra wõib wallaba. 3gga mult, mia ennamiste ma pinnaft faab faewatub, on ennam cpf waljem fonnifuft, rol)l>uft ja roblw^juurteft, püiete titeft ja puteft mättanenut mullaga feggatut (mummult}, mis, fui tetta liafs faromi ja lima fcas on, feina teggemine peäle mitte nenta fintel ep olle. (Sepärraft on tarwis järrele fatfuta, fui mitto jaggo fetta mufta muita fellc pol)ja l;citnub fammi feas on, jn fellc tarwis pannaffc fetta fammi, mis felgutcs poljja beitnut, üt)be fefuggufe fintla potti ftöfe, mis tult ei farta, cl)f platt peäle, faetaffe finni ja te^affe al)jo fees t)ästi fumafs, nenta et fe muft mult tur^afs põlleb, mis fiis ennam fuurt ei falo. On fe üllejänut fawwi nüüt meel nael el;f poolteift rasfe, fc on; fõlmas el;f poel jaggo feft üllemal nimmetut folmeft naclaft, fiis on fcfuggune mult feina et)t)itamisfe tarwis fcige parrem, on agga fammi ennam' fui pool jaggo, fiis peab liwa, i& on lima ennam fui pool jaggo, jtis peab fammi jure pantama. etba fugguft iggamat tööb on agga wägga arwaste tarwis ettewõtta feft et färafl muita ennamiste iggas paifas leita, fus ni paljo fawwi fcas on, fui tampttub mulbfcinbe eljbitamisfe tarwis peab ollema. (Jt fclle mulla fecs, mis feina e^itamisfe tarwis woe* taffe, oool etyf wä^e rofrtem jaggo liwa on, on fellc pärraft Ijea, et ftis fetnab fuiwabes üuelialt ei fal^ane, finblamafs

10 10 famab, parrem niigfugfe maöto feifawab ning wäljaa poolt lub* jaminne parreminne peäle mulb, felleft minna, fellejtnnatfe ramatofegfe firjotaja, ftin paifitö Ijonib ehitan, on liggi ma pinba muftjat farma, fa on üi;t;e naela raäfusfe mulla tüffi fecö 07 folotnifub cfcf 22'/ 3 loet liwa, 28 folotnifub cl)f 9'/ 3 lobi fammi ja!>/, folot* nifuo t\)t y 2 lobi mufta mulba, im'$ tulles ärrafaub. elle mulla feed agga, mia 5 jalga függamamalt fat rooetub; leiti ü$>e naela fee$ liggi 69 folotnifub e^f 23 lobi liwa, ja 29 fo? lotnifub ef)f 9 lobi famt, agga musta mulba, miö tulleb ärra* faub, ei olnub fuggugt, 5>töfut nmita mulba lima ja fammi fcaö, näiffe feinbele meel parremgi otlemab, feft ftin ollen ma arranäinub et üfö lõuna ja tftjto poolt fcin, rafö 2 (ülba FÖrgc ja 9 fülba pitf olli, fcäl pool otjaš, miö ennam mapinnaft moetub mullaft olli fanub tcljtub, loime näbbaltöfc lauialtefe fauft ei fuggugi riffutub [anub, agga teine feinaotg, mis függamamalt moetub mullaft tet;tub, olli ommeti wäljas poolt mälute pubbebamafö lönub. timmib, miö berne terra cf)f rusftfa furu fcft ni fagge* baöte mulla feeö leitaffe, tewab feina meel fömwcmafö, ja ep olle neib mitte tartotö wälja ctftba, roaib mullaga ftžfe tm^m. <3ttfe fawwi ei fölba mitte mulb feina el^itamtöfcfš, feft et ta UaU paljo märga ftäfe ftefub, mägga pitfalt fuimab ja fu ta pallawa ja tule fäeö fül ruttuste futmab, ommeti iällc pragguftb fiäfe wõttab, mtefuggufcb praub fül feina fom^ mabusfele faljjo ei te, agga näotufnab on ja fa foja läbbi fttfem famtoi on, febba enneminne famab feinab märjaft riffutub. 9)žärga peab mulbfeina el;l)ttamtefc mullas fees mägga ptefut ollema. $ui mulb nenba fui nitöfe pärralinne ninnatubbafas ep piilt jafjfw, näppo malbel piggi3tabe, tüffi affab, ftiö on ta!eige parrem feinbcfö tampiba, ja febba niigfuft on fa fut* maigi aial fel mullal tffa, mtemönnt jalg függawaste ma feeft faemataffe. Mui pdtti feppa fammi fa lima, miš penifesfe ja lätete fuiwa ja^o farnatfeb on üljte foffo famab feggatub ya fyažti foffopitfitub, ftt* faab fe ni fowwafö ia lingib fui fiwwt, nenba et fui fel wiftt telltefiwwa faaf tc^tub, neeb fammab paljo ftfwwemab ollefs, fui neeb feige parremab olfanbi*ma ttufc

11 11 fiwwib; fe tulleb agga feft, et wesft, mtö märja tettia ftwwi fccft fuiwamisfc läbbi faub, pärraft fuiwamift fawtut avwafs jättab. Onö ffis fftl fercje moieta, et potti feppa fan?rotft ja pcnifcšfcfi liwaft, fcbba fowwem fmnvufaab, fcbba wähemalt (ennä märga jure on pantub ja fcfcta fowweminne fefamma cfof pitfitamtefe r >f Iömiöfc ja tampimiöfe läbbi foffo faab ( Ittfutub. <5e Fafcjo, mi$ liig nitöfeft mullaft feina el)l)itamigfe jures tulleb, näitab ennaft jo to" jures, fus ta tampibes nuiate fülge Iniffab, fcif übfo ennefe fccft mitte wälja ei laöfe, ja fus to* mej^eb miiri peäl ennaft fui patja peäl tunbwab ollema, miš al öötfub, näggo fooma. On luggu nenba, ftis peab ti5öt warft fcietma jätma* Gnncmalt wofb liia, fuiwa fui liig märja mullaga ehitata, ja peafs mult jo nenta ollema ärrafui* uut, et ta, näppo wal;l;cl piggtsrub, ei mitte ennam ninnatub* bafa wijt järrel foffo jääh f ftiä peab enne tampimift pisfut wet peäle ripputama ja l;ästi labbitaga läbbifeggama. 91e<$, millal tampifub mulbfeinab peawat) tef)tut> fama. $eigc fojemal futfel aial üföpäinis peab neit ehitama, (c on: ef)t*3ani* cina ja Ceifuöfe^fuul, feft weel enne talwe l;affatuft peawat nemmab täieste futwab ollema. (Se fabjo mis ue mulbfeinalc feft tulleb, fui ta enne täieste fuiwa^ mtft jälle märjad faab, epolle [ojal ajal fuigi fuur; leiab agga talline fülm feina roeel märjalt, (iis tulleb feft fc fabjo, et fülm fetta feina liito faupa ni függawalt ma^a poetab, fui wesft ftsfe on tunginub. cltcpärraft on fa függifel ajal fanget roiljmaoot, miš wasto feina fatbaroab, ja räästa tilfuminne fciqc ennam farta. On nüüb fein peategi teggemist fatif feeft altes märg, ftis teeb isfiärranis fülmetaminne fao järrel feinate fatyjo. ummc angeb, miš talwel maia feinbe äre foffo tuisfawab ja fewwabel jälle ärrafullawab, ei te mulbfeinbele ei mingifugguft faljjo. allusmüür (Söunbament). 3gga mullaft ehitub honete peab üfs feinabe allud pan* tarna, miš läbbi femab niisfeft maaft emal toitub fawab. ÜfS

12 12 ma, mis FötblifFo mulba tampitub mult feinbe el)bitamt'sfe tar* wis annab, tttl Fa altu^fe pannemift FcrgefS. sonette jures, FuS fetbrit ep olle tarwis alla tel)ba, on feft fui, Fut aüus* müür 13V 9 ebf 17 werfofi, fe on 2 el)f 2>/ 2 jalga ma ftsfc faab; mabbala sonette jures on jo 10 werfofi cl)f l'/ 2 jallaft Fül. $ui Ftfrge fe allus müür peäle ma peab fama, tetjbaffe feb* ba möba, mis tarwis Iwnet ebbitaffe: innimeste cllamisfe matabe ni bästt Fui aitabe ja wilja Füünbe alla on feft Fü!, Fui allus* müür 1'/ 2 j^ö^, pfäle ma FörgeFS faab; peab agga üfs Farja laut fama, fiiö tebbaffe allusmüüri ni FörgefS, et talline fönntf mitte mulbfeina fülge ei piibu. SöeSft mesfctc jurea peab fe jaggo feina, mis laüfa wee fees on, cl)f tii)ti märjafs faab, nago rattafobba, fclgeft Fiwwibeft tebtub ollema. ' pärris ratttfiwwib, mis ennamiste igga pöllo ja jäärmate peält leitaffc, on allusmüri tarwis Fcige mbnnufemab. SllluSmüri wõib bopis müvtfrppa lubjaga, cl;f Fa Wäljas poolt ärimöta lubjaga, ja feeft poolt ärimöba fawwiga Utya. On lubbi t)one*el)l)ttaiale wägga Failis, ftis wõib ta FeiF fcbba atlus* muri fa \aw\via_a tcbl)a, peab agga omma maiale nifugguft Fat* tuft teggema, felle räästab ümberringi 13 el;f 17 werfoft, fe on 2 el;f 2% jalga, ülle feinbe ullatawad Sini allusmüür 1»/ 2 et;f 2 jalga FörgcFS mürttub, faab temma ümberringi järsfo 1 werfofi, ej)f 2 tolli, jaggo FttfamaFS tebtut, nenba et üfs weifenne ftms ebf ärefenne jääb, ja felle ärefcsfe peält faab jälle '/, cl;f y 2 jalga FtfrgemaFS mürt* titb, enne fui multfem tjaffab, ja mulbfcin faab ftts felle allusmüri pcälmisfe järgoga üf)l)c laiusfefs tel;tub, et wesft fcbba bblpfamalt mal>l;ajwffeb. 5llIuSmürt wõib ctyf enne feinbe ety&ttamift üsna walmis td)pa, cl;f Fa, Fui rut tagga on, tebbaffe aga,a ni paljo allus* muri walmis, Fui ül)l;c feina jaule tarwis, nmg te^affe pär* raft allusmüri ja feina, Forb Forralt ül;tlafe ebbaft. $öormit>eft, mil ml)$ü mulfc finni fampitaffe. Übt feina tampitub mullaft cl)lutaba on üfs worm tarwis, mis Fal)t)eft ramifr ja mönncft tauaft FoFFo pantub, nenba peab tebtub ollema, et tebba FergeSte wõib FoFFopanna ja Fui täiä on tampitub, ilma aia wittmtsfeta jälle lal;ti wõtta.

13 l S - S^ga raam on fa^rfl lattift tet)tub, mtö 3»/ 2 werfofi el;f 6 toilt paffufc, ja 2'/ 2 ebf 3>/ 2 aenne [ülba, fe on 3 ebf 1 raubfülba, pitfab on, AA, fcl jätk tgga 4 jalla peäl, 8 cl)f 9 j[auafet> ja 6 tolli paffufcb postib, bb, ftöfe on tappitub. 9?eeb pitfemab ramt Fülleb peawat i$$a Faj)l)e po ti taffa, cc, autubega ollema, et fttfeft puuft telnub rircib, d, rcoib läbbi pista, felle tcifeö otfas, e, ixu nup, tcifeö otfaö agga UU 2 todi pitfune, ja tolli laiune pitferfunne auf on, Fug fcbba talwa?, moib ftöfe ptöta. 9iccb rinnb b,oibtt)ab fti ni J?äöti alt, Fui peält, fcbba rami Fou3, Felle n?at)l)el mulb, feinafš tampttaffe, ning nenbc talwabe läbbi woiwab feinavamib ni emalt et)f Fo? mait boitub faba, febba möba fui miin paffuä tarwitab. 3a et fe üllesfcätub worm meel febba Föwwem faafö ollema ning ftefe pole ei faafš FoFFowauba, ftiö lüaffe igga fabbc wastaa tiffo feišwa pitötlattt Fol;ta, üfö riftpu wahele, mtö fcnmb wahele jääb, Fui wormi ftöfe tampitub mulb jubba iöfe wormi laiale b^oiab. elle pilbi y, y faxt$ on neeb wahele Iffbub rift^puub näb^a. SDWnneb mulb feina e^tjttaiab on tännini arwanub, et

14 - 14 wormi raini jures mitmet raub lattib ja Frummib tamiä on, agga fc on ilma asjata, feft puuft tarnib ja puuft rtroib te* roab febbafamma ja et maffa ühtegi. allopoia matab rooimab meel tyblpfama mift peäl ehitub faba, mi ma Üfe ollen ärra Fatfunub ja töe polcft moin roorm faab fcfö mönneft partft püftlattibeft teljtub, mi$ agga pu rimibega FoFfopantub on. Dieeb püftlattib el)f postib. b, b, b, moimab faaafi toreft puuft tcljtub faba, pcaivab 3y 2 roerfofi, ei)f 6 tolffjämmcbab ja nenba pttfab ollema, Fui fein ftfrgefs faab, ja peatab neeb poötib üföpäintö feeft pibbife Füljc poolt, FuS ueib laubabc roaöto pannaffe, nori järrel ärratat^utub ollema,.ftcige nenbe po^tibelle laötaffe mõtlema otfabe fföfc Fol)l;a$tiFFo augub Fuä neeb rircib il, cl, ftöfc pistetaffe. <ge pojt k, mtö feina nurga jtöfe fcigtna tulleb, peab tabwt Füljeft tafjbutub ollema, ja faab möllcmal pool otfabe fitefe FaFg (ligtötiffo riött teine tcifc peäle laotub) aufa, feft et temmaft nelja rirci otfab pratvab läbbi Fäima. äa nenbe roormibe jurea peab igga posti paar alt ja pealt rift^pube yy, läbbi laiale, ning ityl/e lauafe^fe läbbi Z, mis naeltega nenbe Fülge pantub, pühi paigal fjoitub fama.

15 $Bormt foffo 15 pannemtsfeff. SWulIa tampiminnc faab iffa esmalt ütjbeji nurgaft peäle fyaffatub, ja fepärraj faab roorm fa rdftte m)l)e nurga peäl al? luämün peäle üllcöfeätub; on tampitninne üt)l;e nurga peäl roalmtö, fiiž faab worm übbcft ärra moetub, ja tcife murga peäle fillcäfcätub, ja fui möllemab nurgab roalmiö, ftiö faab fe roaf^etiiffiucätcfctufc, ning nenba peab feige nelja [cina uur? fabega teatama. 2Bormi ülfcö feäblcmišfe jures fawab feige peält neeb aüumisfeb ramitüffib AA, nenbe rhuibc läbbi, dd, allusmüri peäl foffopantub, nenba et neeb riroib allusmüri peäle tulletab, ja fellc filo, jr läbbi I;äšti liggi Finnitub fatvab, nenbe fobtabe peäle, fues neeb otfab bh foffotulletab, ptötctaffe pu pulgab. Sftfiiib [awab fctf iibl)e Füljc postib omma allumiöte tappi žtfa* bega nenbe ramitütfibc AA, peäle matjba pantub, nenba et neeb tappib nenbe aufube r, r, r, liggi on; [e peäle faab pz&u minne ramitüf feige poätibe pealmiste tappibc otfa löbub, ning tijntfõtcfl nenba feätub, et allumišfeb tappib iii^e Forraga omma aufube fiöfe (ibbifemab. ebba roift tebbaffc feige nelja füllega; ja [tio finnitaffe neeb peälmišfeb ramitüffib, fue nab li li jures Foffo tullcroab, pulfabega finni, neeb peälmtöfeb riroib lüaf "c pfe, talmat) pt tetaf[e ncift läbbi ja roimafö pitfitaffe igga fofjta, fu$ tarwis on, rift^puub roabbcle. (Sebba mobi roormiflüesfeäblemisje jureg, febba III pilt juhatab, ep olle muub mibbagi tarwis, fui agga et neeb, ri*

16 16 raibe IcifrBt foffo ja rifcpube läbbi laiale Ijoitub, posti paarib, 4 jalga teme teifeft emal, nenba allusmüri peäle fcätaffe, et nab omma allumügte rircibe peäl, ja nccb allumtöfeb rircib jälle pöigrti allusmüri peäl fetšrcab. 3gga posti paar peab innimeste ef)f tuggibe läbbi ni faua fot)l)e üllewel fjoitub fama, funni üft laub ct)f latt, miš feige postibe fülge pantub, neib fo fiennefcft fous l;oiab. 2Bcrmiraam peab agga täime lobi järrele üllesfeätub ja fenni fol)l;e ijottub fama, funni fein jnbha 2 el)f 3 jalja för* aefg on tousnub, feft et rotfrm fiis ennam lobift ei fa ntyfuba. epärraft peab üllewataja cl)f Ijonemeifter, tefearrante Jaffa^ tuäfes roägga ttf>tt lobima, et ta igga roiltominncmift aegfastc wõib nä^a ja parranba. On neeb roormiramib, fuiba üllemal felleiub roalmte, fii$ faroab püftlattibe ef)f poštibe fišfepole fülge pooltetft ef)f fa!)f>c lotlifeb lauab x,x, x pantub, mis ni l;ä ti feeft poolt fihjcfr, fui fa ferroabeft fillebafö pearoab l)i>rce(bub fama, ja ni pea fui fif$e forra laube förgufelt on mullaga tätö tampitub, pannaffe jälle teine forb laubi, ning nenba iffa ftfrgemafö, funni feina förgus fäes.

17 17 Uttulla tampimtsfcfk SWuUa finni tatnpimisfcfö on ennamate nifamma fuggu< fcb nuiab tatvm, Fui tallo Fol)baš függtfel aial autub Fapfa tampimtöfefö prugitaffc, peawat agga ftišfi tömec^tet weel 2 el)f 3 weiffemab neljafanbütöfcb nuiab ollema, rn& alt 3 tolli laiab on, fellega wormi nurfabe fee mulba IjäSti wõib finni* iampiba. n (Saab nenbe nuiabega mnlb põiega finni? tampitub, (nä wõib fcina fowwabusfc peäle igga mees julge olla. (šebba tuueb wägtja tüvele panna, et tam^ pimiöfc jaufö ei mitte forraga paljo mitlba wornri ftöfe fa aetttb, waib jao Faupa peab forb for* rait 4 elj! 5 tolli paffufelt mulba peäle fanb* ma, labbibaga übjctaöfa tüffama ja nceb furc^ mat ftwwib, mfö mullaga wormi fisfe fanub, ennam muri fesfcle aiama, ning (tio wõib fin* nttampimtöfega l;affata. ömel$eb peawab wormt fee^ tampibeö 4 jalga teine teifeft emal ollema ja wormi ärebeft Ijaffama b<wp jjofct förwa anbma, esmalt tasfafeöte ja pärraft iffa ftfwwe^ minne ja Ftfwwcminnc tampima, fennt fui neeb tyobiu jubba nago twm wasto Ijaffawab fölfftma, fiis peab tampimift ülle jätma ja uut mulba peäle fanbma. sörgib feino, ja iöfcärramtö nifuggufib, miz ei mitte pitfa rääötaötca,a warjatub [awab, [ao ceft l)oiba, peab igga forb enne fui jälle nut mulba wormi fföfe faab fantub, möba wormi ärefib, nenba förgclt fui mulla forb tulleb, mürtfeppa luöfifaga paffo lubja wtefama ja fiwwi Fitlub ftöfc furruma; fiiö faab mulb wormi figfe pantub, fitlebafš tel;tub»ja finni tampitub. el wifil [awab nceb ftäfc furrutub fiwwi fillub nmift mulla ja muift lubja ftšfe peffetub, ja üu nifuggune fein, on ta forb fuiwafö [anub, feifab wägga faua [ao wasto.

18 - T8 - SHufla fanipimmne, Tutba üllemal bpipttifo, faab iffa eemalt ityljeft nurgaft 1,1, l;affatub r on fcfamma iilleö tetjtub, fitö fcaffataffe tcife nurga, 2, peäle, mtö [elle wasto fetfab, ja»1* mafö täftciaffc fe mar^e 3. tät^. Siin on f f jurea üu fein ti&tya, mfö nurfabc peält tou fahrt>, ffl^c wormi täiega eljf pitfusfega roalmiö fai,

19 - ID - dt feina jätfo fobljab nifamma forowafö rooite fafca, hi m fcin, fepärraft peab igga mõnni täit aego feält poolt ots, fuft fetna cbbaft tef^affe, milomobi ülles tampitub fama, fc on: lemma peab al, t jures piifcm ollema, fui üllewel, H jures ja fe teine wormi täis felle peäl faab jäüe peält pttfem ja alt Iflj#att ollema, Fuiba v cl)f w jures nätn)a oit, SuremaFS FinnituSfcfS fcinbele ja nurfabelle pannaffc pärraft fcbba, Fui" jubba FaFS järfo mulba wormi ftsfe Fantub ja finni tampitub on, mic ja fue jalla pitfusfeb paio wösfa el>f muub offab, 2 cbf 3 teine teifc Förwa, pitfuti feina ftsfe, ja tampiiaffe järgmine mulla forraga finni* SRurfabe peäl panftaffe neeb wösfa offtb, fas risti teine tcife peäle, ejjf murtaffe feina nurfabe järrel winfles FöwweraFS. Sanenba wõib igga fabtyc mulla forra malbele fenni offt panna, fui fetn mu miš olle agga ncebfmnaffeb offab, egga fa muibo pu ja laua tüffiby mis isfcärranis affa^ja meitftvmaal nur^ fabe FinmruSfeFS torwitaffe, ni wägga tarwis mitte, et ilma 2*

20 20 umbeta fo^^oiü läbbi ci miv ning fui fecji ncib tabbab tarwitaba, fw on ncinmab fcbta furemafö finnitusfcfo Sigga flf$ t?äött finnitampitub mulbfein toita ma töfe ollen ärra* fatfunub, fetfab fa ilma fiefe pantub puib, 5?al) e ja folmeforbfc matate rtn^fefnat pcawab iga,a ue forra peäl 2 toilt laemab ollema, fut neeb atiumtefcb; ja fui fttö nenba aüunusfc fovra fcin 13 werfofi efif 24 tolli pafö on, ji'i$ peab teife forrafein, 22 tolli, ja folmanbama forra fcin, 20 tolli, pafs üllema, 3$feemtefeJ ott fül motota et fc fabjjan* ^ ^ baminnc üfft feefipoolt fülge peab fünbt* ma ja wäljas poolne fein iggalt fob&uft tfbktasfafefs jäma» Uffe fa aina peötit el)f lengib peawat enne [etna e$b(tamtöfe jjaffamtjl walmis ollema, ja igga uffe ning afna tarwis fatyl;cb lengib ee olle* ma, mte ni förgeb ja laiab [awab, fui uffeb ja afnab fureb tel^affe, 9Iecb len* gib teeb pufep neljafanti tal;l)utub fue tollifeft pubcft, mb nenbc füljebc peält, mtö nutte (eina wasto ei tulle, fa ärra ^üwelbub fawab, 9?ecb fa^eb lengib, mid igga uffe \a afna augo taruna Iäl)Wab, [awab pöif podtibe läbbi ni laialt teine tetfe fütye ft&* mpantub, fut fein pafd peab fama. uffi ja afnatb ette wõib panna, peawab wäljaspool lengtbe feed ramibe tarwis joneb Ce&E walffo) fftf* te^tub ollema. (St üu paffo müribega mata fc läbbi feeft Walgem faab, Tui afna augub feeft poolt latemab fawab, fui wäljad poolt fepärraft pcawab neeb feeft poolt afna lengib fa fcbbawäärt furemab fama, fut iteeb mid wälja fawab, Uffe lengib feätaffe, fad allu* mürt peäle, fud ftid pärraft trep ette tc^affc, etyf, fui ufd mabbaladfc peab fama, muri* taffe neib \\ihla baffatudfed allusmüri ftdfe, mid agga igga forb truiste lobi järrele peab fui afna lengib wõib fcina ftdfe finni tampiba, peab ttbtyc nöriga, mid tuffiga mudtafd testib, wormi feed tu)r täime wedftlobid fritpfo tõmbama, ja fcft friipfuft fabif enne täid tamptma, fe peäle fawab afna lengib wormi ftdfe pantub, lobi järrele foi#c feätub, ning nmib mlhlcmtlt poolt finni tam^

21 21 pitub; et agga lengtb tampimisega lobift ärra et nüjfu, mia wägga pea junnffr, fui ütj[)e füljc peält nuiabega tuggewa^ wait tampitaffe, fui tetfe fülje peält, fepärraft PII tarwis, et afna aufube ftöfe ttifamma mulba, aaga ilma offi, tampitaffe, fut mõllemite pole fülge; feft parrajt, fui fein ülle afnabe ott tou&tub, ott fe mulb, ni faua fui temma weel pebme on, ter* rawa labbibaga afna aufube fecft ferge wälja afna Me muua tampitninne näitab fitraöjata to ollcwab, ftišft on feft fe [uur faöfo, et [elle maiale pea ilma fure roacwata ja cttewatamtöfefa lobiö afnab [awab, mtö muibo naljalt ei tatya fünbiba. Cn jubba fein uffe ja afna lengibega peält üfn)e* ta$ja tcuönub, jttö peab febba weel üf$ toll lengibeft ftfrge^ mau tampitama, feft et ta fuiwabeä fal^aneb, pärraft febba pannaffe üh laub el)f plangi tüf, mi$ nenba pitf peab ollema, et temma otfab 8 etyf 10 totli möllemitt poolt ülle lengibe feitta ftöfe ullatawab, febba lauba pannaffe feff fab e lengi wal;be fotyta, nenba et temma fiig fetnbe peäle toetab ja mulba peält marija et lasfe, fui afna augub latyti facwatub fawab, Uffcbe ja afnabe peäl üllewel faab weel ni paljo mulba tampitub, fui botte fbrgu fcf$ tarwis lät^äb. $8ormi la&ti wotmi^feft On worm t&tö tampitub, fttö peab wibimatta talwab riwibc fccft wälja loma, postib wäl^a lal;ii niisutama, wormi füljc lauab mrrttmtfba üu fyawalt wäljatombama, wormi i$fi fctgciu mal)ba wõtma, wimafö neeb feitta ftefc janub pu riwib u$>e nuiaga läbbi aiama \a febba wormi warfi teifcfol;ta jälle ülictf fcäbnta. pärraft wormi lal;tiwi$tmift on fein jubba nenba föwwa tt tbmcbbeb feäl peäl woiwab fäia, ja fa palfifib ia muib asjo ülfcštombata. On worm ärra, ning feitta fülleö mon* ncb mul)l;ub ja fümbab näl)l)a, cl)f ep elle temma nurgab mitte täieste winflcs, fiiö on tarwis neeb fo^bab warft terrawa lab= bibaga lobi ja ntfri järrel taöfafefs to on fobbc pärraft wormi arvawötmift ferge, on agga fein jubba ärra^ fuinub ja föwwafa täinub, fttö ei tai>v)a fe to" fure waewa ja atawütmi$ cga ommeti miite $fäti ferbaminna. 9iecb wa^

22 _ 22 bcfeinab f (awab wäljaspoolne efcf rtngfcmbefla ggs f«* übbcg «tampitub, efcf fa pärra(t mulb telltefiwwibeft Cf eite ieflgemif* öüamat tabame õppetaba) te&tub *&f nemma* (awab pärra(t pea^mttrfbe tsvpctamffl nenba te&tub, et nenbe feeft poolt fülge fifö (oon lobi järrele, üllewelt alla, (etna (teie raiutaffc, rn& 2 telli fttaejam on, (elle [one fülgc iüffataffe»ormt otd ning tampitaffe täte, nenba et wal^e (etna ot$ pärralt wormi imu)l;a*wötmtfr nimmetub (one ftdfe finni jääb. Uffc ja öfna ft3 "epanncmimte on fttn ntfamma, fui lillemai öppetub. 5?ut wal)l;c[ctnab 7 ct>f 10 y 2 werfoft, (c un 1 el^ 1V 8 jalga paffub on, fli$ on (eft fülü?tft»?atgtt) \a pärit»» STui (tio nenba Übbcforbfcb maiafemeb Walmis, (tio ep olle muub tel)l)a, fui et neib tobi järrele peält toflfafcw tel)l)a, fföfe ja Wõtja* pole muri [erwa peäle fiwutub (an>n)i fanba, ja fclle (arowi pfe neeb muri (erma lattib nenba furruba, et nab müria,a feeft ja wsljaft fit^etaöfa on; parraft fetta tampitafie neeb müritatti waljbeb muita tftta, ja nenbe latttoe peäle tullen Wab neeb ri lpalaiotfat), tuö wanua, nago feige mu nuuatele, pärib peäle tfmbataffc. Mi pu Mi) wõil) agga weri enne

23 * 23 atüriteggemifl, el)f U müritcggemisfe aial isfepaifas maaö walmis teetut) faba, et pärraft, fui müür walmid [anub, nt pea fui ial woimalif, pärib peäle fawab, fcft et fattusfc tcggc> misfeaa fao warjufs wägga peab ruttama. 3$fe asft on jatle, fui maia mitme forbne peab fama. StfifugguSte feinbe jures faab igga fof) a peäle, fus tifs xip palgiots tulleb, enne üfs tatye etyf poolfolmat jalla pitfunnc plangi tüf fcina fisfe tampitub, ning et wormi pobja aüune teife forra eln)itamisfefs übt)etasfa ollefs, tampitaffc fellc plangi ttiffi peäle ni paljo mulba, fui riftpalgi paffus lannab ~ pär? raft leifataffe Iabbtbaga ni fuur auf feina fisfe, fui riftpalgi otfale tarwis on, fiiefi nenba, et palgi otfab, fummagilt poolt feina, wälja ei paista, waib wäljaa pole 3% werfofi cf)f (i toilt feina paffuft, palgi otfa fattefs paigale jääb fellc leifatub augo fisfe panuaffc neeb riftpalgi otfab plangi tüffi peäle,, ning tampitaffe feina, teife loua jaufs cbbaft. 5Cuti>a mutöfeino ilma wasto warjaba. 9ct faua fui feinbe falfal alles twb tef^affe, ebf neeb, mis walmis on, weel fattufc al ei olle, peawab nemmab ni bästi wihma fui pallawa päwa wasto blle wibfubcga faetub fama, ntw teine teife otfa ning tõrwa, miiri peäle ja äre, lautaffe, ning laubabe ja fiwwibcga finni pannaffe, et tuul neib marija ei wtefa, 3a et mulbfeinbel üfft fe fange frbto \a lõune tulega fabbo fal;jo teeb, fcft on isjcärranis tarwis, et neeb fao füljeb truiste faetub fawab, mis lul fclle wormi fisfc tampitub fiwwitüfftbcga ff0g(ttuto lubja läbbi fa fünnib, fiisft on parrem fui fcbba fciha weel pärraft nifuggufe lubjaga robwitaffc, fus fafs jaggo ftfr^ rebat liwa ja üfö jaggo fustutub lubja on foffo feggatüb. Gnnc fui feoba robwimijt ette faab w.oetub, Woiwab uffc> belc ia afnabcle ärclauab fülge liwub faba, mis fiis pärraft robwimtft feinaga übbctaöfo jäwab. 3a et wäljas pool afna jenoa peält wcsft parreminne niabhajofcb, wõib afna alla plef^ lift liistub lüa, cbf olgo parremaid arwata, neeb afna lengi alluspuub ni paljo laiemais tttya, et nab ülle feina ülla toroab. ' J ^.wbja ja Iwimnifo vool fülges ep olle wormi JiSfc tarwis juggugt lubja tampiba, waib ijolae vol;wimüme fattab. feitta*

24 24 - nenbe füljebc peäl fül fao wasto. $cab agga lubbi fcina fülqc bäste finni Ijaffama, jtfc on enne rojjrotmtft tarnib febba fcina pišfut nifotaba, ja ei pea la rof>wiab [etna mitte muri* fcppa lubaga egga lauafcstega ftuebafs öruma, wait nifam* ma färnifult lasnua fuiwaba, Juttoa lubbi, peäle wtefatcö, on janub ja mi* fa näoto ep olle. Sa^etaffc nüüb [etna meel peäle fetotoa lubjata, jti$ on fefs weiffe werrega feggatub lubbi Wägga ]?ea, 5ta fawab mulbfeinab wägga I)ä$ti fe läbbi märja eejt feottub, fui neib fewa törwaga ülle törwataffe, m&, fui tcbba pallawalt peäle märftaffe, warfi feina fü?fc fiöfub. 3a fui jubba neeb mõnnea paifas fawift tet)tub lambib fattufeb, febba fa ärrattfrwataffc, mtfnba aega [ao wasto pibbawab, ftiö on fül pea mõista, et fetnato, mis üsna püöti ja pealegi fattusfc warju al on, febba ennam fciswab, et fül minna iöfe febba weel ep oüc ärrafatfunub, 1 SaUopoia maiabettc on neeb pitfab olle fattufc räästab feige parrem warri, ja peab fifö uifuggune maia fiisfi weel parreminne fao ceft Iwitub [anta ja fa illufam wälja patftina, fiis [awab feinab lubjaga ro^witub, (Sccftpibbi cblntaffe ityt mulbfcinbcga maia nifamma, fui feif muub umiab/fušfi tulleb ni paljo talwel ep anna, etforstnab, wal)l)cmürib ia rowi alfusfeb ci mitte peetub tellisftwwibcft tarwis olle tcl;l;a, waib nifamma I;ä$ti fa 9J?ulb tcutsrwwfoefi: nwiwab tcljtub olle fül mitte moistmtöfc \a taljtmisfe, raaa fa barjutub wift wigga, et tallorahwas omma terwe etloaeg javiicötc fuitfo fecs pcawab ellama, ja ftlmcmäggemift fui fa mu terwift omma fuitfo urtftfuttc läbbi riffuma, wait) ennä* jnistc onö nenbe wacfus, mis neib felab telližfiwwa oötmaft miö tännini fifft arwati forstna teggemine ja tulle müribc tar* tt>iö Blbaliffub cllcwab. ün on füs e fasfo, mis mulb tcuiofiwwibcft faab, ftlmaga uäb^a, \a ta^au feffi mõnne fon* naga õppetaba, futba igga tallopoeg neib mtflb tcüisfmwa peab teggema ja prufima. SJltSfuggune mulb felle tarwis feige fünbfam on, olleme üllemale jo tuuba fanub, agga febba fttfetn ja fawwtfcm fc mulo

25 25 on, fellcjr uccb frwwib iel)l)af[e, fui fefinnanc mult, fellcft tarn* pitut> iuult[einab el)l)itafje, fctoa parrem. 2R»ft> faab ni rritsmf, Tui febba nm feeft faewataffe, agga mitte märjalt, ül)k pwtst tc^tub wormi jtöfc pantud, pu mitte teqa Jowwafä tampitufc, ja nenta fui walmid telltšfiwwi fut^ warna panhw, e fei$e parra jant multtcuiefimwi püfuõ on 8'A werfofi, et)f 15 tolli, temma laiud 4 y, Wflrfoft, rt)i 7 y, tolli, ja "temma parfus 2 : y. t werfofi, cl)f 5 tolli, nenta et \\U mult teüišlfwwt ni [uur on, fui pool folmat pöllctub ttltfdffwwt, 9?ccb wormib, mulbtcllisfiwwitc tocm&, tc^affc nelja fonti tajutut 5 werfofi e&f 9 tolli paf[u[eft, ärra fcöwriou, palfi otjateft I nenta et wormi fülict> [cefipibfci ö 1 /, ning 4 1 /, werfofi teine teifeft emal on, fe on 15>/ 5 tolli peab worm feeft poolt pitf, ja 7'/> tolli lai ollema, onni pojaljfö pan* uafjc fifd paf, Il mis feeta moti, 2 on tctyimt, et üfa toll mat [eft pot>jaft xami ftdfe Kiidab, Fcllc möllema otfaoe peni audilt on, pulga pauncmid[cfd; ja folmat aöfi, mid weel tar* u^iö, on utd tamme puuft tcl)tin> lomp ebf plof lil, mid alt otfaft ftflebafd teetut on, ja rami ftdfc fünuib, ja fcllcl, 3 jured tuftmtdfc tarwtö üu fäsfi p^ilf fce$ on. ffiimafö on [ennä jure weel tarwis: fafd [uurt nuia, 4, üfd tfl)l;ufe pu latwibäd, 5. ja üfd lauafemie, <>. fellega neeb fiwwit wormift wälja woetaffe.

26 26 toito tcbbaffe, wõib fitn förwal fciöwa pitt>t pffffe näfch ja on fcnna jure agga ia'bl;rnfrat>a, et worm feeft poolt olle* püumiaa peab nifutiifc *a M*fl liwa peäle rippuhtb ollema, fitö pannafie ferrerat nutita wormi jföff, jafetta ploflt (lompi), mt«fa alt otfaft itifutut ja liwa peate rtpputub fanuto, mulla peäle wormi jiteff ning lüaffe tratiatega peats, funni fc mult? tellibiwroi, fül ennamiste fumme tenna befc bobi järrele förowa liti on. Cn naä* ftwwt malmid, ftte teatab toim tömtrt ploffi tillem, teeb tetfca märjad ja rippatab Ita* peäle, feunt aaaa toetab teine jälk wmnago wormi ni WrgfSfc ttues, et läbbtoaä alla läl)t)äb ja lasseb nwraui jälk mal)ba; miitb panneb temma übt mcifeft tänatum roomi fttye žtwtm P«W boiab jallaga laua peäle fumtfcrö fiwwi waa*, titetab woruu rami nunnaga ütte*, neuta et mult ttami tabbita peäle umb ha im, ja totra ja* lablutaga fuiwamiojc t'oi)l;a peäle tantade. ja fciwttt mal?l?a panuaffc.

27 27 au tümeeft tewab fuifc päwaga 150 mulb tcllidfiwwt lar^cbadte walmid, mid omma furudfe järrele nifamma paljo on, fui 375 tellid fiwwi; tulletamc nütib pealegi omma mele, et tellidfiwwioftminne ja webbaminne mat)l)a jääb mulb fimrca pruftoed, ftid on lül nenbeft (uur fadfo, el;t)affe mulb fiumubcft muri, fttö pannaffe neto nifammoti liwaga feggatub ja fittftttub fawwiga foffo, nago fetf nutto fiwwa, }a pibcawab nemmab fel wijül fiil fyäqti tange pallawa ja fure tullelegigi wadto. 9)Jinna töfe ollen neib paebega feggaminnc lubja ahjo fiöfe" ladfnub panna, fitd nab jure tulle feed wimafd fiaft forra peäle faib ja fitllalt wadto pibbafib; agga ilma pulle* lamatta lagguuewab nemmab wibma fäed ärra,'ja tabhab fitä fegi rowialiuft ebf fordtnaib ebbttaba, ftid wõib ta febba fui fcimi fui fattudfe barja alla tet)j)a, agg,a fc fordtna jaggo, mid fcittufe >arjaft wälja Iä >l;äb, peab teuidfiwwibcft teljtüb [anta. )nd mffnne tyonc fattud ni fanbidte Iwitub, et Wü)ma ja Jumme wedft läbbititfubed mulbfciua peäle on baffanub,' fitd on (elle riffutub fobtya parranbamidfefd mulb tellidfitowib wägga füttbfab, (e riffutub fot)t faab mulbfeina feeft firwega wälja aramtub ja mulb tcltidfircwibejt jälle ftftfutub fawwiga finni cl)tub, ja nence fiwwi wabbebe fidfe wõib fa weel, ni faua fui jiarom ntidfe on, fiwnufillub \>i^ta, ning febba fotita wimafd, lut jo fuiwafd (anub, lubjaga rolnoiba. SBccI bölpfamalt fui mulb teuidfiwwibcft woih tfllcbeft ja fawwtft fordtnaib cbbitaba, futoa mintta latti rabwa fcle ramatud: $abobmi preeffeb 2Bto[cmmed Iaubim" ollen bppe* janub. Šcbbä tet^affe neuba: $ui ülu)e ftfg-t ebf rowiathtdfe murib, olgo tampitub mul* lajt ebf raub fiwwtocft fawwiga müritub, riftpalgift fabif wai* mid, fitd pannaffe 8 ebf Ni firgeb lattib ftdfe pole muri ferwa ^Cvife püft fi)gt wifi tüf*otfab altudpibbi, pädti uesta et ed* mait igga nurga peäle ufo latt tulleb, ja ucct> teifeb lattib nenbe twat)l)tie, ja Uibwa^otfab ^wati fattudfe barjaft läbbi aetub, feäl foljbal, fud fuitd peab wälja minnana; fattufc barja al feätaffe UCCD lattib neuba teine tcifeft ental, et fordtna* aut ly, jalga netjafanii fuur faab, ja wäljaspool fattudfe barja (eutaffc neib uenba ftnui et nab teggemine aial tmvmtt paigal fciswat.

28 28 SRüüb roalmtötaffe fötfutub roebbela parralift fcöowt, ja fcllc peäle lautaffc forb Mai, fttö jälle farorot, ja fcbba fõtfu* taöfc feif l;ä$ti jallabega läbbi. 6eft õllega feggatub faroroift roänetaffe wej&e ffi&ivavre jämmebiröfeb tübib, mis nenba pit* Jab pcaroab ollema, et nab forb rmgümber lattibe, ja fu$ otfab teine teifc peäle ullatawad ncib pannaffe allumiöte lattibe ot* fabe ümberringi Wai muri peäle mal)ba ja neata iffa et teine tuut tcife peäle faab, ja peab cšfmtcöfe tutt alla nenba paljo farorot muri peäle pannema, et for^ten Ijäöti muri liggtfaab. iuccb teine teifc peäle ring lattibe ümber pantub tubib, [awab 7 cl;f 10 roerfofi, fc on l cl)f l'/ 2 jalla peäl, terrawa pulfa* brga, nit* 4Vi ejtf 5 roerfofi, fc on 8 et)f 9 tolli pttfab, ja «/, roerfofi, el)f 1 toll paffub on, ferroiti teine teife ftüae finni Viötetub, agga nenba et neeb tapptb bllebe feeft roälja et fa patettna, egga pea fa neeb tuti otfab feif ül>f)e fobba peäl foffo fäima/roaib ül)l;e tubi jaffo fot)t)al peab iffa teine tuut terrorit ülle fäima. Õn nüüb forõten fel roiftl pari jalla för* tm$fett fanub, gtt peab tebba järgeöte roäljaft ja feeft poolt fanmuga ärraro&fiima ja fttlcbafö teggema, ning nenba mäfc* ftfaffe ttmtfffc ümber lattibe, tüaffe tappi pulfabega finni, ja märitaffe javgeöte faroroiga ärra, funni forõten fattuöfc l;arja alla touõnub, ja fe jaggo forötent, mte fattusfe l)arjaft roälja faab, peab tclltefiroroitcft luhjaaa te^tub fama, ning on fordten pool futroafõ fanub, fiiö rooemffe lattib ÜU Ijaroalt roälja ja nenbe a^femeb rotöfataffe faroroi täte ja tel^affe taäfafcfö. Qt öllcb nifuagufe fortna fees põllema baffafö, ep ofifc frirta, fcft et üfšfi aöft, mia tulb farbab, muibo põllema ei fcaffa, fui tule lõbn fülgc pubub, fetta agga felab fc faroroi, intä ollete peäle pantub om 3a et nifuggufcb forštnab fa tõeste faua aega roašto ptv tiiroat, rooib fcft näliba, et ftiu paifttö jubba rut aa$ta eeft üu-tertttti faroroift ja büebefton tebtub, ititö U}(\a pääro fuino ja tulle õbl?o facö on, ftiöfi tännini ep cuepmrautut, ja praego roccl nt tororoa on, et faua rooib fciöfa. pannin läidab fcäl, luö ta järgeft fuitfo feeö on, päro päwalt föwwemafä, fcft et (uita farorot ftofc tungib, ja fcllcga üljbcõ fõroroafö fuiroab [* pügama fjaffab, futf igga forštua fees uäl;l;a on.

29 29 <Scüc pilti peti on n, üfg fa»»tfi ja bllcbeft tcbtub foröteu, mis allco pow; b nerb lõcjt murib; c ftföf; d met ta!* lito, feqf ümber neeb fatiwift ja öllcft mänetub tubib ümber pm> naffe; c üfö neift pulfabeft, rn& ette ftficbcft läbbi fätb Ku»rihi$fcf$; A walmid forõtciu $a6 nüüb feftnnanc lü^ifc (SppctuS febba peafö tegema, et neeb mc^cb, fcd 9flaal l)omb cbljttaroab, pu sonette tjntta* tntft, mtö wägaa fallte on ja Me jurcö ommeti iffa tulletagu Jarta on, ma^a fawab jätma ia tampitub mutfaft tttötteafc $onib etjjutaba, ei tea ma mitte, ac$a ma loban, fui meie neeb thnime^feb mal)ba arwame, fc$ ebbauöflifful wijtl ffif neriba

30 30 -püübwctfc tc^ct, fuiba wannemata mannemanb ccö on teinut'; ol$o taxt t\)t rummal ta ntiugaufctummröft faab ollema, U$omma titöftft faäfo ärra tunbwab ja ^üütroab, ning fcpärraft fa nentn fatfumab te^a, fuiba ftin en [anub juhatut. Stä nenbe teateile tt)oib febba fa$(b fata, fui fcifte pathts, fuö tfamulift mulba leiba on, pu sonette e^itaminne foggone ärra* lectoub faafö. > -: *ii^' ^c*g

31 3 u > M t a i a. / tšröifitane. 1 <5e^tfcHctu0 <. *t 3 SWulfojl, mi$ [ema cl^itamtefcfö f Mbob %eg, millal tamptrub mulbfeinab pcawab tc^tub fama.,11 MuSnfo» 9 11 Söormibcjt, mis wä$tl mulb finni tompitafjc Söoftnt foffo fcanncmtefefl.., 15 SRuüa tampimisfcjt '..17 SBormt to&tn»ötmi$fc i 21 9üjtyala,tb ja partb 22 Ähiiba mttlbfeino ilma fta to warjaba 23 ÄlbteUtefittwibcfl 24» *. o, V*'

32 %A V \ V \

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud Ühheksas j

flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud Ühheksas j flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud. 1867. Ühheksas jaggo. Tallinnas. Trükkitud J. H. Gresseli kirjadega.

Rohkem

Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. #

Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. # Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. # Hea külwada ning istutada. Hea lapsi woörutada. x Sedda,

Rohkem

VA

VA VA 9 / * * &. Uus ABD-Ramat. (Wändra öppetaja kirjotud.) D!>!i!!'??'!!!i!?l!l!!!!!!!!!!!M!V Pernus, 1833. Trükkitud >a müa W. Pormi jurea. Der Druck dieser Schrift wird unrcr der Bedingung gestaicet,

Rohkem

/y?8.

/y?8. /y?8. MiMa Rahwa e Ht WülMt l?48. 9Ja&a peäle pärrast mele Issanda IEfusst Kristusfe ÜnbiMist. *&* *T> uff\ *6*>

Rohkem

~vf B/ :-. h^7\< : \

~vf B/ :-. h^7\< : \ ~vf B/ :-. h^7\< : \ Rm-ite^u kink lyjw ABD- W i» HiViife luggemisse vamat. mmmmmmmmm mmm!: iül Peenus, 1S65. Trüttitud ja müa W. Pormi jures. ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu igi 55" abdeg

Rohkem

J7U.

J7U. J7U. Ecsti-Ma Rahwa alender, eht cht- 174 inat Aast«peäle pärrast lnele Islanda IEstlSfe IlristuSse Sündimist. ^?> «^> «*?> ''S* W5^

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

V/3>>& ^ / * >

V/3>>& ^ / * > V/3>>& ^ / * > J&s 3ssti-Ma Rahwa ^al end eht Taht 1796. Wsta peäle, pärrast mtfc^ - Zsülnda IEfusfe Kr istusse. Sündimist. *Š-rtM trükkitud Lindworsse Kirjadega. Parrast sedda sündlmizl, on ta«aasta.

Rohkem

/ /

/ / / / MS Eesti-^MaRahwa ehk v i 1799. Aasta peäle, parrast mcie sanda IEstt Sündimist. -istu'< minna*., ^.rükkitud Lindworsfe Kirjadega. Päwast sedda kallist Parrast ma-ilma lomist - - 5748 Pärrast Luterusse

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

yv//

yv// yv// M5.6 $$tuwlä Rahwa Kalender ehk. ; Trükkitud, iindforöse Kirjadega. 17 8 9* v ^ ^ Aasta peäle, pärrast meie Issanda 3C Sündimist. Pärrast sedda ÜiMst 9 fu$fc ÜWÄitfft sündimlll, «m tännawo se 178*

Rohkem

Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie ">^"> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler.

Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie >^> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler. Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie ">^"> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler. Nende Märkide ftlletammm Pärrast ma ilmalomist Pärrast wee upputamni

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallin

gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallin gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallinnas Trükkis Joan Köler. mistawa ITfusst Kr Pärrast

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV

Rohkem

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І 1. Л Л С Tallinnas, 1871. Triittitnt» J. H. Gresseli

Rohkem

Ö2

Ö2 Ö2 TrüMtub Undworsft Kirjadega. Msi Eesti-Ma Rahwa Kale n d e r, >t> ii: (p 1782 Utöta peäle, pärrast meie WOMl ZWW WWW Sundimlsi. K7S Pärrast sidda lallist IEsusse Kristusst ^Andimist,on tannawo fe *782*

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

//?/.

//?/. //?/. M s Eesel«Ma Rahw«Kalender Tght-Ramat Aasta peäle, pärrast mek *f Sundimist. Trükkitud Undworsse Kirjadega. kallist Mmsie Kr:stnS< Pärrast ma-ilma lomisi 573 ' Parrast Lutterusse oige Usso ülleswõtmist

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^

weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^ weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^''' A A t(: Heäleta tahhed. bpdtjahklmnrssw Ramato

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

Eesti-Ma Rahwa <šm Tv nr>? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf

Eesti-Ma Rahwa <šm Tv nr>? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf Eesti-Ma Rahwa ? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf sekrisku *' se 1745.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

Ecsti-Ma Rahwa ehk J.429*>. abt - Nama * Aasta peäle pärrast meie-,. Issanda IEsusst Kristusst Sündimist. %0i */?> ^», < *> >^t v^. «^.JP' vi?i <y> v^

Ecsti-Ma Rahwa ehk J.429*>. abt - Nama * Aasta peäle pärrast meie-,. Issanda IEsusst Kristusst Sündimist. %0i */?> ^», < *> >^t v^. «^.JP' vi?i <y> v^ Ecsti-Ma Rahwa ehk J.429*>. abt - Nama * Aasta peäle pärrast meie-,. Issanda IEsusst Kristusst Sündimist. %0i */?> ^», < *> >^t v^. «^.JP' vi?i v^> i&\ ygs Tallinnas Trükkis Ickb Joan Köler. Parrast

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

Asendab akusid: Sobib mudelitele: COMPAQ COMPAQ COMPAQ Presario A Presario C700EM HSTNN-DB42 Presario C700ET Presa

Asendab akusid: Sobib mudelitele: COMPAQ COMPAQ COMPAQ Presario A Presario C700EM HSTNN-DB42 Presario C700ET Presa Asendab akusid: Sobib mudelitele: COMPAQ COMPAQ 436281-241 COMPAQ Presario A900 452057-001 Presario C700EM HSTNN-DB42 Presario C700ET 436281-141 Presario C700LA 441243-141 Presario C700 Series 441462-251

Rohkem

b Лг

b Лг b Лг J/F't. ^» ** ABD - Ramat. Tallinnas. 4837 Aastal. Trükkitud Lind worse kirjadega. ^ oprssstlllw> AB DEG H IKL MNOPHSTUW. A. a, aa, a, aa, ae, ai, ae, ay au C. e, ee, ca, ca, ei J. i, ii, ia, iu. >.

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

/ / ^ t

/ / ^ t / / ^ t ABD-Ramat. abdeghi jklmnop rsssttuw. ABDGGHIKL MNOPRSTUW. Tähhed, mis Kixjotajad prukiwad: a n i * A / m n a v u e 6 o p r 4 e & M j 1 tv-. ä, & ü. zr % \m Jteü. Tallinnas, ^^1M^Ä\ trükkitud Gresseli

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

Valmis_aknad_78-2

Valmis_aknad_78-2 Alljärgnevalt müügis olevad valmis PVC-, puit-, alumiiniumaknad ja klaaspaketid.sobivusel võtke ühendust Teile lähima Aknakoda OÜ müügiesindusega või aknatehasega Pärnus Pärlimõisa tee 27(tel.44 56 238).

Rohkem

Operatsioonisüsteemide ehitus

Operatsioonisüsteemide ehitus Lõimed Ülevaade Lõime mõiste Lõimede mudelid Probleemid lõimedega seoses Pthreads Solarise lõimed Windows 2000 lõimed Linuxi lõimed Java lõimed VARMO VENE & MEELIS ROOS 2 Ühe- ja mitmelõimelised protsessid

Rohkem

Linux süsteemi administreerimine

Linux süsteemi administreerimine Protsesside, mälu jm haldamine Linuxi ehitus (struktuur) Lihtsustatult Protsess Multitasking - palju protsesse töötab paralleelselt Tuumas asub protsesside tabel igal protsessil on identifikaator PID igal

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

Valmis_aknad_78-2

Valmis_aknad_78-2 Alljärgnevalt müügis olevad valmis PVC-, puit-, alumiiniumaknad ja klaaspaketid.sobivusel võtke ühendust Teile lähima Aknakoda OÜ müügiesindusega või aknatehasega Pärnus Pärlimõisa tee 27(tel.44 56 238).

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

Valmis_aknad_78-2

Valmis_aknad_78-2 Alljärgnevalt müügis olevad valmis PVC-, puit-, alumiiniumaknad ja klaaspaketid.sobivusel võtke ühendust Teile lähima Aknakoda OÜ müügiesindusega või aknatehasega Pärnus Pärlimõisa tee 27(tel.44 56 238).

Rohkem

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan A I5~l$ «Ct2> -«CöK . -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;;'чС>> -«a>; i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutanud Z. Fcpili. Т kartus 188'). Trülitud K. A. Hermann'!

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

ISS0010_5osa_2018

ISS0010_5osa_2018 Süeemieooria ISS E 5 EP Juhiavu, jälgiavu, raendued hp://www.alab.ee/edu/i Eduard Pelenov eduard.pelenov@u.ee, TTÜ IT5b, el. 64 TTÜ rvuiüeemide iniuu ruae üeemide eu Juhiavu, jälgiavu Juharvui Süeem JUHITVUS!

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

' m. F ^ «

' m. F ^ « ' m. F ^ « 01 AVD ehl esfimeme luggemisfe!«lirjotamisfe varnal. «bdeghijllmn ABDEGHIKLMN» p r s f st t u w. O P R S T U W. A a aa ä ää äe äi ae ai au E e ee ea eä ei J i ii ia iu O o oo ö öö oö oe oi öi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem