III RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "III RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a."

Väljavõte

1 III RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. III Riigikogu koosolek 30. juulil a. kell 12. Kokku' on tulnud 96 Riigikogu liiget. Valitsuse looshis: Riigivanem J. Teemant, siseminister H. Laretei, välisminister F. Akel, põllutööminister O. Köster, teedeminister A. Kerem, rahaminister L. Sepp, kohtuminister J. Sepp, sõjaminister J. Soots, töö-hoolekandeminister O. Tief, haridusminister J. Lattik, kaubandus-tööstusminister K. Kornel. Päevakord: 1. Riigikogu juhatuse koosseisu täiendamine. 2. Vabariigi Valitsuse deklaratsioon. 3. Võõrandatud maade eest tasumaksmise seaduse muutmise seadus Eesti sotsialistliku tööliste partei Riigikogu rühma ettepanek. 4. Riigikogu kodukorra muutmise seadus III lugemisel. 5. Riigikontrolli seaduse algatamine riigi majapidamise aruande komisjoni esitis. 6. A. Kärneri küsimine Vabariigi Valitsusele,, Sõdur'i" ja ^Kaitse Kodu" ühendamise asjas. 7. A. Kärneri küsimine Vabariigi Valitsusele Hiiumaal maarendi mittealandamise asjas. 8. V. Grigorjeva, P. Baranin'i ja M. Kurtschinsky arupärimise-ettepanek Vabariigi Valitsusele rahalaenamise ja ärialal sõlmitavate lepingute juures seadusvastaste protsentide võtmise asjas. Koosolekut juhatab esimees K. Einbund, pärast abiesimees M. Martna. Sekretäri kohal abisekretär J. Puskar. Koosolek algab kell m. 1. Päevakorra Juhataja K. Eintäiendamine. bund: Avan Riigikogu koosoleku. Rkl. Loosalu poolt on ettepanek võtta päevakorra esimeseks punktiks komisjonide täiendavad valimised. Samasugune ettepanek on rkl. Jürmann poolt. (Hääletatakse.) Nähtava enamusega on ettepanek vastu võetud. Enne päevakorra juurde asumist on sõna sekretäril teadaande korras. 2. Teädaana- Sekretär J. Puskar: mine muuda- Tagasi on astunud Riigituste kohta kogust 30. juulil a. Riigikogu koos- Anton Palvadre Eesti seisus. sotsialistliku tööliste partei Võru-Valga-Petseri valimisringkonna nimekirja järgi. Riigikogu töödest osa võtma on kutsutud Alfred Vainola. 3. Teadaand- Riigikogu juhatuse poolt mine komis jo- anti: nidesse antud 1. Seadus endise Eestiseaduseelnõude maa närvi- ja vaimuhaigete kohta. eest hoolitsemise seltsi varanduse riigi omaks tunnistamise kohta üldkomisjoni. 2. Linnavolikogude valimiste ajutiste määruste muutmise seadus omavalitsuse komisjoni. 3. Vallanõukogude valimise seaduse muutmise seadus omavalitsuse komisjoni. 4. Omavalitsuste ja mõnede riigimaksude omavalitsuste poolt vastuvaidlemata korras sissenõudmise seadus omavalitsuse komisjoni. 5. Riigiametnikkude ja -teenijate ühekordse palgalisa seadus rahaasjanduse komisjoni. 6. Riigi 1926./27. aasta lisaeelarve nr. 1 rahaasjanduse komisjoni. 4. Komisjonide Juhataja K. Eintäiendavad va- bund: On järgmised ettelimised. panekud põllumeeste kogude rühma poolt: Valida üüriseaduse komisjoni rkl. J. Sepa asemele rkl. J. Holberg; maakomisjoni rkl. J. Sepa asemele rkl. K. Tamm; Riigikogu koosseisu komisjoni rkl. J. Sepa asemele rkl. R. Vreeman; riigi majapidamise aruande komisjoni rkl. J. Sepa asemele rkl. M. Laarman. Asunikkude, riigirentnikkude ja väikepõllupidajate koonduse Riigikogu rühma nimel pannakse ette valida riigikaitse komisjoni O. Tiefi asemele J. Zimmerman; rahaasjanduse komisjoni rkl. O. Köstri asemele 4*

2 103 PROTOKOLL NR rkl. J. Loosalu; üldkomisjoni rkl. O. Tiefi asemele rkl. H. Kiiver. Eesti rahvaerakonna Riigikogu rühma nimel pannakse ette valida rahaasjanduse komisjoni liikmeks sellest komisjonist Vabariigi Valitsuse liikmeks valimise tagajärjel lahkunud rkl. A. Kerem'i asemele rkl. O. Liigand. Kas tehakse ettepanekuid hääletamise korra kohta. (Hüüded: Korraga!) (Hääletatakse.) Nähtava enamusega on etteloetud Riigikogu liikmed valitud tähendatud komisjonidesse. 5. Riigikogu ju- Riigikogu kodukorra 2. hatuse koossei- põhjal valitakse juhatuse su täiendami- liikmed kinnisel hääletamine, sel. Valituks tunnustatakse, kes on saanud üle poole kõigist Riigikogu liikmete häältest. Nagu teäda, langes ära Vabariigi Valitsuse liikmeks valimise puhul esimene abisekretär rkl. K. Kornel. Rkl. Sule poolt on rahvaerakonna nimel ettepanek tehtud, valida sekretäri esimeseks abiks rkl. O. Liigand. (Hääletatakse sedelitega.) Poolt on antud 66 häält, see tähendab üle poole kõigist Riigikogu liikmete häältest, seega on rkl. O. Liigand sekretäri esimeseks abiks valitud. 6. Vabariigi Riigivanem J. Tee- Valitsuse de- mant: Austatud rahvaklaratsioon. esitus! Vabariigi Valitsuse ametisse kutsumise puhul on mul au Vabariigi Valitsuse nimel esineda järgneva deklaratsiooniga: 1) Välispoliitika alal jätkab Vabariigi Valitsus kindlas sihis senist rahupoliitikat, nähes selles riigi iseseisvuse kindlustuse ja rahuliku töö võimaldamise aluspanti. Et seda sihti kinni pidada, tuleb süvendada olemasolevaid ja luua uusi sõprussidemeid seal, kus majanduslikud ja poliitilised riigihuvid seda vajavad. Selles mõttes tahab uus valitsus omalt poolt kõigiti kaasa aidata, et õnnelikule lõpule viia praegu kaalumiselolevat kindlustuslepingut Nõukogude Venega, millest ühiselt on huvitatud kõik Balti riigid. Samuti tahab Vabariigi Valitsus kõik teha, mis võimalik, et Balti riikide majanduslik lähenemine ja ühiste huvide koordineerimine ikka enam kindlama kuju võtaks, nagu see Eesti-Läti liidus juba on teostatud kooskõlas rahvasteliidu põhimõtete ja püüetega. Majandusliku läbikäimise elustamiseks välisriikidega, eriti aga parema informatsiooni saamiseks omamaa saadustele välisturu kättejuhatamise mõttes tahab Vabariigi Valitsus meie välisesituste tööd võimalust mööda paremale järjele tõsta. Samal otstarbel tuleb kaubalepingute sõlmimist kavakindlalt jätkata. 2) Riigi sisemise korra ja avaliku julgeoleku peale pöörab Vabariigi Valitsus täit tähelepanu, kasutades kõike võimu, mis temale põhiseaduse ja seaduste poolt kätte antud, jäädes kindlasti seaduslikkuse piiridesse. Politseireform tuleb algatatud suunas lõpule viia. Omavalitsuse seaduse väljatöötamist tahab valitsus kiirendada, seades eesmärgiks saavutada majanduslikku kokkuhoidu ja tööviljakust omavalitsuse asutuste ja nende töökorra lihtsustamisega ning omavalitsuse ja kohapealsete riigiametnikkude ülesannete korraldamisega. Vähemusrahvuste kultuuriliste huvide arendamisele nende kultuur-omavalitsuse seaduse mõtte kohaselt tahab Vabariigi Valitsus kõigiti kaasa aidata. 3) Riigikaitse alal kavatseb Vabariigi Valitsus jätkata kaitseväe ja tema asutuste korraldamist vastavalt riigikaitse huvidele ja kokkuhoidmise põhimõttele, ehitades jõudu mööda kasarmuid ja täiendades tehnilist varustust. Kaitseväe väljaõppe ja õppeasutuste ümberkorraldamise alal tahab valitsus jätkata endist valitsuse poliitikat, kooskõlasse viies neid alasid Lääne-Euroopaga. Rahvamajanduse kulude kokkuhoidmise otstarbeks tahab valitsus ette valmistada ja luua olukorda, et oleks võimalus üldväeteenistuse aega lühendada, sihiks seades aastast aega, eestkätt neile, kes enne sunduslikku teenistuse aega tarviliku sõjalise ettevalmistuse on saanud. Viimase saamiseks koolides ja kaitseliidus kavatseb Vabariigi Valitsus energilisi samme astuda. 4) Riigi majanduspoliitikas tahab Vabariigi Valitsus püüda praeguse raske maksukoorma kergendamise poole. Kuna eelarve tasakaal meie majandusliku arenemise eeltingimus on, tuleb üle ülaltähendatud sihi saavutamiseks teostada kindlat riigi kulude kokkuhoiu poliitikat. Kõigepealt tuleb vähendada riigi administratiivkulusid. Riigi keskasutuste ministeeriumide ja peavalitsuste arvu vähendamine ja nende kokkuliitmine, kui ka töö lihtsustamine tuleb kiires korras teostada. (Vahelhüüe pahemalt poolt.) Oodake natukene, mu härrad, ei pruugi nii uudishimulik olla. Riiklikke laene tuleb anda majandusaladel, kuhu erakapital ei lähe, kus aga siiski rahvamajanduslikust seisukohast hädavajalikult asja on tarvis arendada eestkätt põllumajanduse alal.

3 105 P R O T O K O L L NR Riigi kulusid majanduslikult kasulikkudeks ja tarvilikkudeks investeerimisteks tuleb püüda vähendada sellega, et võimalikult era- ja väliskapitali juurde tõmmata. Rahasüsteemi üleviimine kulla alusele ja rahamärkide emissiooni ümberkorraldamine tuleb lõpule viia. Ühenduses sellega tuleb ümber korraldada Eesti pank puhttüüpiliseks emissiooni pangaks. Pikemaajalised laenud, mis antud elujõulistele ettevõtetele, tulevad üle anda pikaajalistele laenuasutustele tingimustel, mis nende ettevõtete kandejõule vastavad. MitteelujÕuliste asutuste laenud tulevad kiirelt tagasi nõuda ja nende laenude kindlustused aktiivselt realiseerida. Uusi laene tuleb anda ainult elujõulistele ettevõtetele lühiajaliselt tegevuskapitaliks likviidsete kindlustuste vastu. Eestkätt tuleb neid laene juhtida põllumajandusesse ja väike- ning kesktööstusesse likviidsete kindlustuste vastu. Maksusüsteemi tuleb lihtsustada, ühendades mitmeid makse üheks, neid üle viies arusaadavatele ja kindlamatele alustele ja lõpetada maksustamist maksuametkonna ja komisjonide äranägemise põhjal. Põllumajanduse maksustamisel tahab valitsus eelistada maatulukusele tugevnevat maamaksu, maade ümberhindamist kiirendades. Omavalitsuste maksuseadused tulevad kiires korras revideerida ja korraldada. Elumaksumuse langemiseks tuleb kaasa aidata kaitsetollide järkjärgulise vähendamisega, kooskõlas meie tööstuse kandejõuga ja laenuprotsendi alandamisega, peaasjalikult erarahaturul, selleks soodustades erapankade ühendamist, nende talituskulude vähendamiseks, korraldades väliskapitali juurdevoolu eramajandusele. Riigiametnikkude ja -tööliste palgaolusid tuleb võimalikult parandada ning kaasa mõjuda palgaolude parandamiseks ka eraettevõtetes. 5) Kodumaa tööstussaadustele turu kindlustamiseks tuleb võimalikult püüda siseturgu omamaa saadustega rahuldada ning "määrused maksma panna, et riigi ja omavalitsuse asutused kui ka asutused, mis riigi poolt toetust saavad, tellimiste ja ostude puhul esimeses järjekorras omamaa saadusi tarvitaksid. Välisturgude kindlustamise ja juurdevõtmise peale pöörab Vabariigi Valitsus kõige tõsisemat tähelepanu. Energilisi samme kavatseb Vabariigi Valitsus astuda nimelt välisturu leidmiseks kalakaupadele, et sel teel kergendada kalurite, eriti Peipsi kalurite rasket majanduslikku seisukorda. Omamaa saaduste propageerimiseks tuleb luua kaubamustrite muuseum, mis niihästi siseriigis, kui ka väljamaal aitaks kodumaa saadustele turgu laiendada. Kiiresti rikkiminevate kaupade ekspordi hõlbustamiseks tuleb soovitavaks pidada eksport-külmetusmaja ehitamist ja külmetussisseseadega varustatud laevaliinide toetamist, mis võimaldaksid otseühendust meile tähtsate välisturgudega. Eriti tahab Vabariigi Valitsus arendada tööstuses ja kaubanduses põllumajandust teenivat osa ja hoolitseda meie põllumajanduse saaduste väljavedu võimaldava välisühenduse eest. Tööstuse elustamise otstarbel tuleb hoogsalt arendada tema varustamist odava küttega põlevkivi näol, suurendades järk-järgult kaevandusi, et nad suudaksid kogu siseturu nõudmise rahuldada. Ühtlasi tuleb õlikivi tooresõlist uute produktide valmistamist laiendada ja neid edukamalt turule toimetada. Teistest maapõuevaradest tuleb edendada vosvoriidi kasutamist, et vähendada välisvaluuta kulutamist väetisainete sisseveoks. Loodusvarade kasutamise hoogsamaks arendamiseks tuleb kiires korras vastu võtta Mäeseadus", mis võimaldama peaks uute väliskapitalide juurdetõmbamist. Riigi rendimaadel asuvate tööstus- ja kaubandusettevõtetele tuleb võimaldada nende organiseerimist pikema aja peale. Revideerimisele tulevad võtta tooresainete sisseveotollid, võimaldades nende ainete sissevedu madalamate tollidega. Tööstuse tervendamist tuleb jätkata, seda ümber korraldades turukohaselt ja püüdes tõsta tema tehnilist järge, mis võimaldaks tööviljakuse tõusu ja kaasa aitaks tööolude paranemiseks ja saaduste hindade alanemiseks. Kodukäsitöö oskust tuleb kavakindlalt levitada. Niisama loeb valitsus tarvilikuks kõikkülgselt abinõusid otsida, mis plaanikindlalt võimaldaksid talvel meie rahva tööjõudu tervelt ära kasutada. Rahvusliku kaubalaevastiku seisukorra parandamiseks tahab* Vabariigi Valitsus meie rahvamajanduse nõuete ja kandejõu kohaselt kaasa aidata. 6) Läbikäimisteede maanteede-, raudteede- ja veeteede võrgu kordaseadmist ja arendamist peab Vabariigi Valitsus praegustes majanduslikkudes tingimustes tähtsamaks riigielu küsimuseks, mille lahendamisele Vabariigi Valitsus kõigi temast olenevate abinõudega tahab asuda. Maanteede küsimuse lahendamist näeb Vabariigi Valitsus uue maanteede seaduse vastuvõtmises, mis ette näeb naturaal kohustuse järkjärgulist kaotamist.

4 107 PROTOKOLLNR Raudteevõrgu arendamiseks ja olemasolevate raudteede kordaseadmiseks tahab Vabariigi Valitsus eelarvetes riigi kandejõule vastavaid summasid üles võtta. Uute raudteede ehitamiseks ja kasutamiseks püüab Vabariigi Valitsus ka erakapitale juurde tõmmata. Veeteede kordaseadmisel tahab Vabariigi Valitsus erilist rõhku panna siseveeteede ja rannasadamate arendamise peale. Välissadamatest tuleb Pärnu, kui Lõuna-Eesti tähtsama sadama läbilaske võimalusi suurendada ja ühendust sisemaaga püüda hõlbustada. Peipsi järve veepinna alandamise küsimust tahab Vabariigi Valitsus igapidi ette valmistada ja selle järkjärgulisele teostamisele asuda. Maapostivõrgu täiendamiseks ning üldtelefonivõrgu laiendamiseks tahab Vabariigi Valitsus võimaluse piirides kulutada. Riiklikkude elujõuliste ettevõtete tööd tahab Vabariigi Valitsus selles mõttes korraldada, et nendele kindlad põhikirjad antakse. 7) Tunnistades põllumajandust meie riigi majanduselu aluseks tahab Vabariigi Valitsus selle edendamise ja arendamise peale erilist rõhku panna, et see muutuks viljakamaks ja tasuvamaks, milleks võimaldada põllumajandusele talituskapitali saamist krediitide näol ja silmas pidada põllumajanduse huvide kaitset. Eriti tahab Vabariigi Valitsus arendada maapanka elujõulikkuse sihis. Valitsus tahab põllutöökoolide seisukorda kõikkülgselt parandada ja kindlustada, ning eriti silmas pidada tegelikkude põllupidajate ettevalmistamist. Maapuuduse kõrvaldamiseks püüab valitsus puudulikult kasutatavaid riigi metsa- ja tagavaramaid muuta otsekohesemalt kasutatavateks kultuurmaadeks, ja arendada era- ja riiklikke maaparanduse töid. Maareformi elluviimist tahab valitsus energiliselt jätkata ja võimaldada asunikkudele ja riigirentnikkudele nende maakohtade kiiret lõpulikku kättesaamist. Iseäralikku tähelepanu-tahab valitsus pöörata asunikkude ja riigirentnikkude majapidamiste korraldamise võimaldamise peale. Valitsus tahab kaalumisele võtta nende rendialandamise küsimust. Valitsus tahab, et meie põllumajapidamise üksused elujõulised oleksid, selleks neid täiendada püüdes riigi maadest. Eriotstarbe-kohtade pidamist tahab valitsus võimalust mööda revideerimisele võtta. Maakorralduse seaduste elluviimist tahab valitsus kiirendada ja sihikindlat eluasemete ja ehituskruntide rajamise poliitikat ajada. 8) Sotsiaalpoliitikas tervishoiu, hoolekande ja töökaitse alal tuleb tööd jätkata eelmiste valitsuste poolt ülesseatud põhimõtete alusel, oma tegevust nii seades, et uuendused oleksid meie rahva kandejõu kohased ja vastaksid ühiselulise õigluse põhimõttele ning korraldused töökaitse ja töövahekordade lahendamise aladel määraksid ära vahekordi tööliste ja tööandjate vahel erapooletult ja õiglaselt, mõlemate poolte osavõttel. Erilist tähelepanu nõuab lähemal ajal vabadussõja ajal ja riigikaitsel tervise kaotanud kodanikkude pensionide kõrgendamise küsimus. 9) Kuna algkool on hariduskorralduse alus, tahab Vabariigi Valitsus eriti tema kaudu mõjuda rahva hariduse tõstmiseks, tahab võimaldada algkoolile paremaid hooneid, milleks suurendada ehitusfondi. Keskkoolidevõrgu revideerimist ja ümberkorraldamist tuleb jätkata, kokku tõmmates ja sulgudes, kus tarvis ja võimalik, üksikuid klasse ja koole. Edasiminekut koolist kooli, ka ülikooli, tuleb korraldada Õpilaste andele ja kutsealade nõuetele vastavalt. Õppekavade ümberkorraldamist jätkatakse. Kõige selle juures tahab Vabariigi Valitsus hoolt kanda, et kooli sisemine elu ja õppetöö jõuaks kiirel sammul välja loomise ajajärgu erakorralikkusest. Erakoolide tööd tuleb seadusandlikult korraldada. Kutsekoole tahab Vabariigi Valitsus võimalikult toetada ühenduses olles omavalitsuse asutustega ja kutsehuvide esitustega. 10) Kohtu alal tahaks Vabariigi Valitsus kaasa aidata, et õigusmõistmise tööle rakendataks kõigeparemad jõud. Tahab hoolitseda selle eest, et kohtutegevus kiiremaks muutuks ja kohus rahvale kättesaadavam ja lihtsam oleks. Kuritegude jälgimise ja süüdistuse aparaati tahaks Vabariigi Valitsus korraldada, et saavutada võimaliku kokkuhoidmise juures kõige paremaid tagajärgi. Kriminaalseadus tuleks Riigikogus vastu võtta. Karistusasutuste kasvatuse külje peale tahab Vabariigi Valitsus tarvilikku tähelepanu juhtida. Vangide töö tarvitamist tuleb arendada. Tsiviil ja kohtupidamise seaduste väljatöötamist ttileb vilunud kohtutegelaste ja eriteadlaste abil jätkata. Vabariigi Valitsus asub selle teadmisega tööle, et ta korraga ja lühikese aja jooksul ei suuda kõiki oma kavatsusi läbi viia. Praegune valitsus tahab oma tervet tööjõudu selleks ära kasutada, et demokraatlik mõte meie elus ikka sügavamale tungiks ja tahab sellepärast oma tegevust täiesti kooskõlasse seada Riigikogu kaudu ilmutatavale rahva tahtele.

5 109 P R O T O K O L L NR L. Johanson (stp): Kodukorra järgi tulevad Riigivanema deklaratsiooni järele läbirääkimised. Kuna aga deklaratsioon kätte anti alles eile õhtul hilja, teen ettepaneku, läbirääkimisi Vabariigi Valitsuse deklaratsiooni puhul pidada Riigikogu järgmisel koosolekul. Juhataja K. Einbund: Rkl. Johansoni poolt on ettepanek läbirääkimisi Vabariigi Valitsuse deklaratsiooni puhul pidada Riigikogu järgmisel koosolekul. (Hääletatakse.) Nähtava enamusega on ettepanek vastu võetud. 7. Võõrandatud Aruandja A. Jõemaade eest äär: Kuna käesoleva seatasumaksmise duseelnõu arutamise korra seaduse muut- kohta ettepanekut ei ole, mise seadus seda komisjoni anda, siis I lugemisel. tuleb seaduseelnõu Riigikogus arutamisele I lugemisel. Kodukorra 60. märkuse põhjal annab sarnasel korral aru seaduseelnõu esitaja. Seaduseelnõu on esitanud Eesti sotsialistliku tööliste partei Riigikogu rühm, ja rühma volitusel on mul au käesoleva seaduseelnõu põhjenduseks I lugemisel järgmist ette tuua. Meie rühma poolt esitatud võõrandatud maade eest tasumaksmise seaduse muutmise seadust võib hinnata peaasjalikult kahest vaatepunktist välja minnes: 1) majanduslikust ja 2) õiguslikust. (Koosolekut hakkab juhatama M. Martna.) abiesimees Mis puutub küsimuse majanduslikku külge, siis ei ole kahtlust, et mitmemiljardilise tasu väljamaksmine tuntavaid raskusi juurde lisab ilma selletagi igasuguste maksudega küllalt koormatud rahvale, kelle kogu sissetulek iga üksiku kodaniku peale jaotades kõigi Euroopa rahvaste omast väiksem on, kus tööliste ja ametnikkude palkade ostujõud ennesõjaaegsest vaevalt poole välja teeb, ja kus kodanikud siiski kõige suurema osa oma väiksest sissetulekust teiste rahvastega võrreldes riigi ja omavalitsuste asutuste ülespidamiseks ohverdama peavad. Maksustamises ja elukalliduse tõstmises tollide ja muude kaudsete maksude läbi on mindud viimase piirini. Sellest kaugemale minna võib saatuslikuks saada riigile ja rahvale. Kui häda mõne rühma arvates juba nii suur on, et sajaliikmelist rahvaesitust poole võrra kärpida tuleb kulude kokkuhoidmise mõttes, siis peaks seda enam põhjust olema tõsiselt kaaluda küsimust, kas on sarnastes oludes endistele mõisnikkudele võõrandatud maade eest tasumaksmine, mille kogusumma miljarditesse ulatub, sedavõrd paratamatu ja möödapääsematu, et rahva ja riigi saatust kaalule pannes kahe käega selle poolt olema peaks. Kas suudab rahvas sarnast tasu maksta, ja kui vast viimaste jõupingutustega suudaks, siis kas ei ole palju hädatarvilikumaid ülesandeid, mis täitmist nõuavad ja tähtsamad on? Kas ei ole tähtsam vabadussõja puhul väljamaal sõlmitud laenude tasumine, kas ei ole tähtsam tasuda neile kehvematele kodanikkudele, kelle summad hoiukassadega Venemaale läksid, ja kes seni veel mingisugust tasu nende summade eest saanud ei ole. Kas on meil tasutud auvõlg langenud sõdurite perekondadele, kelle toitjad hauda varisesid kodumaa vabaduse eest võideldes, ja kellest paljud langesid raskemal heitluse silmapilgul seljatagant äraandlikult kallaletungiva landesvääriga võideldes, landesvääriga, kelle organiseerijad meile kõigile väga hästi teada ja kellele tasuks rahva kulul veel miljardilisi kingitusi tahetakse teha? Kas on kindlustatud invaliidide seisukord, kes oma tervise kaevikutes kaotasid? Kas on põhiseaduse järgi nõutav inimvääriline ülespidamine kindlustatud kodanikkudele? Või rändavad töökamad kodanikud lõbu pärast Brasiiliasse madude sekka? Kas ei ole küllalt alasid, kus rahvamajandusliku järje tõstmiseks hädatarvilikke väljaminekuid võimatu teha rahapuudusel? Kas ei ela suurem osa Eesti rahvast hurtsikutes ja kongides, viletsuses ja vaesuses? Kas ei sure meie lapsed välja alatoitluse ja viletsate korteriolude tõttu? Ja kes on selles süüdi, et rahvas nii kehvaks on jäänud, ja et rahva enamus kõige hädatarvilikumaid nõudeid rahuldada ei suuda? Kui kaaluda seda küsimust, siis ei ole kahtlust, et suurelt osalt süüdi selles on ka need, kes aastasadade kestusel seda rahvast orjuses ning pimeduses hoidsid, tema vaimlist ja varanduslikku jõudu välja imesid. Needsamad kultuurikandjad" hanejalgades, kes nüüd viimast võtta tahavad. Needsamad, kes omad pangad ja tööstusettevõtted ka praegugi suurepäraliselt on osanud sisse seada, nii et nad Eesti majandust ei toeta, vaid Eesti majanduslikke jõudusid välja kurnavad. Juba majanduslik olukord on sarnane, mis meil tasunõudjatele küllalt põhjendatult lubab öelda: olete kõik võtnud, mis võtta oli. Rohkem Eesti rahvas teile anda ei suuda, ja sellest seisukohast välja minnes, paratamata majanduslikkude oludega arvestades, võiks loobuda igasuguste muude põhjenduste ettetoomisest. Seda enam õigustatud oleme aga asudes õiguslikkude kaalutluste arutamisele, nende käsitamisel arvestama ka eelpooltoodud majanduslikkude põhjustega.

6 111 PROTOKOLL NR Missuguse õigusega põhjendavad sotsialistid mõisamaade võõrandamist? Seda küsivad kodanlased, ja seega on vaja esineda peaasjalikult kodanlusele vastuvõetavate põhjendustega. Sellepärast ei kavatse ma ette tooma hakata põhjendusi, mis ainult sotsialistlikult mõtlevatele inimestele arusaadavad. Ei hakka arutama ka õiguse filosoofiat ega käsitama küsimust, mis on õigus ja kuidas tema areneb, olgugi et siit toetust leiaksin oma põhjendustele. Piirdun lühikese märkusega, et kõigile demokraatlikult mõtlevatele inimestele peaks selge olema, et vastolude korral üldsuse huvidele tulevad ohverdada üksikute huvid. Vastupidi talitada oleks ebaõiglane. Kui riik tagasi ei põrka selle eest, et kodanikke sundida ohverdama elu, mida ükski varandus üles ei kaalu, sagedasti väga küsitavatel ühiskondliku kasu kaalutlustel, siis seda vähem tohiks kõhelda juhtumistel, kus tegemist on ainult varanduslikkude väärtustega. Väljamaalastele, kellele meie olud, meie ajalugu tundmata, võiks ehk esialgul iseäralik paista endiste mõisnikkude maade tasuta võõrandamise nõudmine. Eesti kodanlastel peaks aga meie ajalugu väga hästi teada olema. See ajalugu annab küllalt põhjust küsida: kes on võõrandatud maade õiged omanikud ja kas on endistel mõisnikkudel üldse õigus nende maade eest tasu nõuda. Kas mitte vastupidi, nemad Eesti rahvale suured võlglased ei ole? Eesti rahvas elas vabana omal maal, oli oma kultuurilise arenemise poolest naaberrahvastega ühesugusel astmel. Mis sündis kui Saksa rüütlid maale tulid? Ei saanud eestlased ise ajalugu kirjutada. Nende verega kirjutati seda. Võõramaalaste-ajalookirjutajate sõnadest leiame nõrga kujutuse sellest, mis sündis. Võitluses isamaa ja vabaduse eest langesid pärismaalased. Kogu nende maa muudeti kõrbeks : külad ja elumajad põletati maha, isatajäänud lapsed ja emad viidi orjadena kaugele võõrale maale. Surmavaikus valitses sellest ajast peale kord õitsnud ning rahvarikkal maal," kirjutab ajaloolane Rutenberg. Parem ei olnud ka nende põli, kes siia jäid. Nende varandus rööviti, nad ise orjastati. Ja missuguse hirmsa verevalamisega suruti maha hilisemad eestlaste vabastumise püüded, kus kõik tähtsamad rahvajuhid ja kümned tuhanded rahva seast oma kodudes hiljem maha tapeti. Viiks kaugele kõiki neid õudsusi ja piinu kirjeldama hakata. Üks on kindel. Sõjariistus vägivallaga rööviti maa tema õigetelt omanikkudelt. Tasu oli tuli ja mõõk. Ojadena voolas õigete omanikkude veri ja asjata kisendasid õigluse poole meie esivanemate vägistatud naised ja vaesedlapsed, kes näljasurmale ohvriks määratud. Kas ei ole Eesti rahva esimene ja püham kohus, nüüd kus ta lõpuks pika heitluse järele jälle ise võib oma maal valitseda, jalule seada kõige häbematumal kombel rikutud õigused. Mida teeks näiteks Saksa või Inglise rahvas, kui mõni röövlibande oma sõjariistus jõu ülekaalu tarvitades ilmuks ja orjastaks kogu rahva, rööviks kodanikkudelt maa ning varanduse? Ma olen kindel: niikaua kui viimanegi neist veel hinges oleks, ei kustuks nõudmine rikutud õiguste jaluleseadmise üle, olgugi sellest möödas aastasajad. Ka tsiviil vahekordades ei või oma valdust kaitsta see, kes selle omandanud kas vägivallaga või pettusega. Seda vähem võib kannatada terve rahvas ajaloolist ülekohut, mis temaga sündinud ja mille heakstegemine täiesti tema enda võimust oleneb. Ei või iganeda siin õigused sarnaste lühikeste tähtaegade jooksul, mis tsiviil vahekordade juures üksikute kodanikkude jaoks ette nähtud. Ei loeta rahvaste eluiga kümnete aastatega, nii kui see üksikute inimeste juures, vaid aastasajad ja tuhanded kestab rahvaste iga, ja senikaua kui Eesti rahvas olemas, on temal õigus oma varandust, Eesti rahvalt röövitud varandust, tagasi võtta teel, mida ta seaduslikuks tunnistab. Kui lähemalt jälgida ajalugu, siis leiame pealegi, et mõisad ja talumaad ühegi valitsuse poolt mõisnikkude kitsendamata omanduseks tunnistatud ei ole. Need olid riigi omad. Ei ole kunagi ühegi valitsuse poolt, mis pärast röövrüütlite maaletulemist Baltimaade üle käinud, ei Poola, Rootsi, Taani ega Vene poolt tunnistatud eestlaste pärisorjust, vaid neile on kindlustatud mitmesugused õigused, mida aga mõisnikud ei täitnud, vaid mida nad kuritahtlikult rikkusid. Vale ja pettuse abil on mõisnikud enda eesõigused soetanud kõigilt valitsustelt. Oma seadusevastase ja metsiku ümberkäimisega olid nad Eesti rahva viimase võimatuseni põrmu rõhunud. Keda see küsimus huvitab, võib leida üksikasjalisi andmeid minu parteiseltsimehe vannutatud advokaat J. Jans'i raamatust: Kas oleme kohustatud võõrandatud mõisate eest tasu maksma". Veel viimase paari saja aasta jooksul on 5 /Ö kõlbulikust maast, mis Eestis talude all oli, mõisate külge liidetud sedavõrd, et mõisad endise 1 /e asemel ligi poole maad on oma alla saanud. Lühidalt kokku võttes võib öelda, et mõisnikud siia tulles maa vägivallaga eestlastelt ära võtsid ja pettusega ning valega selle oma käes pidasid siis, kui ülemvõim enam nende käes ei olnud. Ja ei ole riiki, mida nad

7 113 PROTOKOLL NR valmis ei olnud ära andma, kui see äraandmine nende isiklikkudele huvidele kasuks tuli. Et ka Eesti riigi suhtes nende poolt erandit ei ole tehtud, seda näitas landesvääri sõjakäik, millest juba eelpool kõnet oli, seda näitab endiste mõisnikkude kihutustöö väljamaal Eesti riigi vastu, eriti veel nüüdki, kus tasumaksmine neile otsustatud. Missugune oleks siis sarnastel oludel õiglane tasu, mida Eesti rahvas endistele mõisaomanikkudele peaks maksma. Kui pühakirjasõna järgi käies, mida nad ise tulles kaasa tõid, silm silma ja hammas hamba vastu peaks tasutama, siis ei jätkuks sellel käputäiel, mis siia veel järele jäänud, neil mõnelsajal perekonnal silmi, et tasuda sajandikkugi sellest, mis nende poolt kas otse maha tapetud või hirmsate piinadega hävitatud. Ei jõuaks kunagi endised mõisnikud tasuda neid miljoneid orjusepäevi, mida nad seadusevastaselt ja ülekohtuselt eestlastele peale sundinud. Hindamatu ja tasumatu on ülekohus, mida nad aastasadade jooksul eestlastele sünnitanud; hindamatu on kahju, mida rahvas kannatanud kultuuri hävinemise läbi, tasumatu valu, mida kannatanud meie esivanemad, vaevledes tingimustes halvemates loomadest ja orjates selleks, et elumõnususi saaksid maitsta üksikud mõisaomanikud. Ainult mõisnikkudele paistis valgus. Orjataredes kestis aastasadasid hauapimedus. Kas suudab keegi seda tasuda? Igavesteks võlglasteks jäävad endised mõisnikud Eesti rahvale ka siis, kui nad kõik varandused, mida nad kokku röövinud, tasuta tagasi peaksid andma. Eesti rahvas on näidanud, et ta mitu korda kultuurilisem on oma ajaloolistest rõhujatest, ja et ta selle asemel, et tasuda sama mõõduga, tasub kurja heaga. Seda, et kümned tuhanded meie esivanematest maha tapeti, on Eesti rahvas tasunud endistele mõisnikkudele sellega, et ta oma paremad pojad võitlusesse saatis ja ohverdas neist tuhandete elu selleks, et kindlustada ka endiste mõisnikkude ja nende perekondade elu. Ma küsiksin, kui suurt tasu oleksid endised mõisnikud oma mõisate eest saanud sarnasel korral, kui Eesti sõjaväed ei oleks tagasi löönud pealetungivaid nõukogude vägesid ja kui Eesti oleks praegu Nõukogude Vene osa. Kas nad oleksid võinud siis nii rahulikult ringi käia ja sealjuures pealegi riigi vastu kihutustööd teha, kui see praegu neile võimaldatud on. Ka ilma mingi erilise põhjuseta oleksid nad sarnasel korral langenud selle viha ohvriks, mida nad ise sünnitanud on enda mõistmatu ülespidamisega rahva vähemarenenud kihtides. Ja kui neist keegi oleks järele jäänud, siis oleksid need mitu korda halvemates tingimustes elutsenud, kui seda neile praegu võimaldab Eesti riik. Tegelikult elab praegu suurem hulk endistest mõisaomanikkudest kindlasti palju paremates tingimustes, kui Eesti rahva enamus. Kui neil endist head põlve käes ei ole, siis on see paratamatu. Ei oleks Eesti riiki olemas, kui sõduritele maad ei oleks kindlustatud. Ei või üheltki riigilt nõuda, et tema ühele osale, pealegi tähtsuseta vähemusele, üldsuse, rahva enamuse kulul peaks soodustusi muretsema. Kõik riigiametid, kõik vabad elukutsed, igasugune tegevus vaimlikkudel ja majanduslikkudel aladel on endistele mõisnikkudele ilma ühegi kitsenduseta lahti ja kättesaadavad, osalt kättesaadavamadki veel, kui teistele kodanikkudele. Aastasadade jooksul omandatud kultuur ja teadmised, mida nad sihilikult kättesaamatuks tegid rahva laialistele hulkadele, loovad neile praegu vabas majanduslikus võitluses eesõigustatud seisukoha. Veel rohkem. Eesti on läinud vastutulekus kaugemale kui ükski teine riik. Ta on andnud vähemusrahvustele kultuur-autonoomia seaduse, mille abil ka Saksa vähemusrahvusele, kelle hulka endised mõisaomanikud kuuluvad, võimaldatud on täielik autonoomia oma kultuuriliste küsimuste korraldamisel. Seega oleksid kõrvaldatud igasugused etteheited, mis võiksid sihitud olla selleks, et tasuta mõisate võõrandamine sünniks mingisuguseks kättemaksuks ajaloolise ülekohtu eest, mida ülekohtuvilja kasutajad ise heameelega näivad unustada tahtvat. Seda enam, et võõrandatakse ühesugustel alustel ka eestlaste mõisad. Oleks küllalt põhjust, Eesti seadusandlikul võimul kõrgema õigluse nimel, ilma tasuta võõrandada endiste mõisaomanikkude maad, ilma et mingist kättetasumisest sealjuures juttu võiks olla. Kõige selle peale vaatamata ei tee seda isegi käesolev seaduseelnõu, mille vastuvõtmist mina kaitsen; kõnelemata sellest, et endistele mõisaomanikkudele inventari ja hoonete eest juba tasu on maksetud, et neile tasuta omanduseks antud mõisatest välja antud kohad ühes hoonetega, tagasi antud suvilad jne. Käesolev seaduseelnõu näeb ette, et riigi kanda võetakse kõik mõisate peale kinnistatud võlad. Kogusummas on mõisnikud omal ajal mõisate peale võlgu teinud umbes 85 miljonit kuldrubla. Praeguse väärtuse järgi oleks see üle 15 miljardi Eesti marga. Tegelikult ei olnud mõisad omanikkude eneste hindamise järgi ka ennesõjaaegsete, võrdlemisi soodsate hindade juures rohkem väärt, kui mõisate peale võlga

8 115 PROTOKOLL NR tehtud. Koormati võlgadega viimase võimaluseni, mõni mõisa koguni rohkem, kui see midagi sarnast. Mida loomulikult iga riik teeb, lubada, ja ükski võõras riik ei teeks ka kunagi tegelikult väärt oli. Selle raha on omanikud see on see, et ta oma riigi kodanikkude huvide puhtas kullas kätte saanud. kaitseks sammusid astub ja selleks on ka käesoleva seaduseelnõu 7. igasugune põhjus Kui keegi enampakkumisel ostab talu, mille peal rohkem võlgu, kui talu väärt, siis ei saa välisriikide esitajatelt ära võetud. endine omanik pennigi. Läti, kus olud samasugused kui Eestis, Isegi mõni võlausaldaja peab omast ilma otsustas tasumaksmise eitavalt. Rahvasteliit jääma. Keegi ei mõtlegi sealjuures ostjat süüdistada, et see midagi tasuta võõrandanud või tagajärjeta. Ja kas on teil siis üldse selgemat jättis endiste Läti mõisaomanikkude kaebuse omandanud oleks. tõendust vaja? Otse samasugune lugu on endiste mõisaomanikkudega. Mõned üksikud erandid välja Riigikogu kodanlikkude erakondade enamuse Sellepärast jääb täiesti arusaamatuks II arvatud, on rõhuv enamus neist täie tasu, osalt erakorraline heldus. Võib olla, et III Riigikogu, kus kaaluv sõna öelda on õige tugevaks isegi suurema tasu, kui õigus, ennesõjaaegsete soodsate hindade alusel puhta kulla väärtuses saanud asunikkude esitusel, käesoleva seaduseelnõu vastu võtab ja sellega õigluse jalule kätte saanud. Kuigi mõni üksik seda saanud ei ole, oleks temale näilikult sündiv ülekohus seab, rahva õige tahtmise maksma paneb. paratamatu üldistes huvides ja igatahes võrratu väiksem ülekohtust, mis sünniks selle kui ka rahvakoosolekutel, nii et põhimõtte Käesolevat küsimust on arutatud rühmades, läbi, kui terve rahvas suurele enamusele endistest mõisnikkudest veel teist korda peaks hak esimesel lugemisel otsustataks, kas eitavalt likult takistusi selleks ei ole, kui küsimus täna kama rahas mõisaid välja maksma. või jaatavalt. Kui vaja peaks olema mingisuguseid parandusi ette võtta, siis võiks selle seadus Asjaolu, et võlgade ümberarvamine sünnib kursiga 1 y 2 marka Vene rubla eest, missugune eelnõu esimese ja teise lugemise vahel komisjoni anda. tegelikust kursivahest lahku läheb, ei puutu endistesse mõisaomanikkudesse karvaväärtki. Ei peaks Riigikogu seaduseelnõu vastu Selle vastu võiksid vaielda obligatsioonide võtma, siis teeb seda rahvas ise. Rahvas teeb omanikud, mitte endised mõisaomanikud. seda suurema õigusega, et endised mõisnikud Kuid ka rahaväärtuse langemine on ilmasõja paratamatu tagajärg ja ilmasõja tekki tasuküsimuse otsustamist väljamaa ajakirjan oma ässitavate kirjutustega, mis isegi pärast mises on Eesti rahval kõige vähem süüdi. duses ilmunud, näidanud on, et nad ajaloost Kui linna majaomanikkude võlausaldajad, kui midagi õppinud ei ole, et nende isu ka kõige ka talude omad rahuldatud on 114-margalise kaugemale ulatuv tasumaksuseadus ei rahulda, kursiga, siis ei ole mingit põhjust käesoleval ja et nad väärt ei ole seda suuremeelsust, mis juhtumisel erandit teha ja mingit, teist kurssi nende vastu üles näidatud. Seaduseelnõu aluseks võtta. Obligatsioonide omanikud on esitajate nimel teen ettepaneku seaduseelnõu esimesel lugemisel vastu võtta. vähemalt 1% marka rubla eest saanud. Aga ma juba tuletasin meelde, et need, kelle viimased mustakspäevaks kogutud kopikad Vene J. Holberg (põl): Ma teen ettepaneku, hoiukassadega minema läksid, ja kes on peaasjalikult kehvemad kodanikud, ei ole ka pen muutmise seaduse arutamine esimesel luge võõrandatud maade eest tasumaksmise seaduse nigi rubla eest seni saanud. misel korralt katkestada ja eelnõu anda maakomisjoni. Meil puudub igasugune alus endistele mõisaomanikkudele kehva rahva kulul miljardeid ilma mingisuguse aluseta kinkida. Ainukese vastuvaidlust vääriva põhjendusena on bekohaseks pidada seda teed, mis rkl. härra K. Ast (stp): Eelnõu esitajad ei saa otstar ette toodud väljamaa riikide vahelesegamine, Holberg siin ette on pannud. Kord on meil mida sarnasel korral karta olla, kui tasumaksmine eitavalt otsustatakse. mis komisjoni antakse, ja seaduseelnõu esitajad ju harilik kõigi sarnaste seaduseelnõude kohta, Härra välisminister teatas omal ajal väliskomisjonile, et kõigi riikide esitajad seletanud eelnõu esitasid, aga see küsimus võõran tundsid seda korda väga hästi, kui nad seadus on, et nad tasumaksmise küsimuse täiesti datud maade eest tasumaksmise küsimus on Eesti riigi oma sisemiseks asjaks peavad ja juba ammu päevakorrale kerkinud; see ei ole ennast sellesse ei sega. See on täiesti arusaadav ja loomulik. Mis oleks siis järele jäänud peaaegu kõik meie rahvaesitused tegemist tei tänase või eilse asi, vaid selle küsimusega on riigi iseseisvusest, kui isegi sarnaseid küsimusi nud, kuni eelmine Riigikogu tasumaksmise välise surve all tuleks otsustada. Ükski iseseisev riik ei võiks sarnast vahelesegamist andis. Praeguse Riigikogu valimise jaatavalt otsustas ja vastava seaduseelnõu välja kihutuse

9 117 P R O T O K O L L NR ajal oli see küsimus üheks tähtsamaks küsimuseks, millest seisukohta võtmata erakonnad, kui ka erakonna kõnelejad maal mööda ei pääsenud. Nii et see küsimus peaks olema kõigi erakondade juures juba otsustatud küsimus. Siin ei ole vist midagi kaaluda. Kui Riigikogu seisukoht meie poolt esitatud seaduseelnõu kohta jaatav on, siis ei takista Riigikogu ükski asjaolu seda eelnõu esimesel lugemisel vastu võtmast. Kui siis eelnõu peaks mõningaid sisulisi parandusi nõudma, mida meie küll ette ei näe, siis võib neid teisel lugemisel teha. Samuti, kui Riigikogu seisukoht peaks meie seaduseelnõu vastu olema, saab Riigikogu seda täna avaldada, kusjuures langeks seaduseelnõu parandamine ära. Meile on tähtis, et Riigikogu ütleks ruttu ja kindlalt ning lõpulikult, kas tema võtab seaduseelnõu vastu või mitte. Täna arutati vanematekogus Riigikogu istungjärgu lõpetamist. Seaduseelnõu algatajad ei saaks kuidagi sellega leppida, et Riigikogu enne oma lõpulikku seisukohta ei avaldaks, kui istungjärk on lõpetatud. Neil motiividel ma kordan veel, et see küsimus uus ei ole, arvan mina, ei võiks Riigikogule mingit raskust valmistada, kui ta sunnitud on juba praegu esitatud seaduseelnõu kohta seisukohta võtma. J. Holberg (põl): Rkl. Ast põhjendas oma arvamist sellega, et nagu oleks valimisteaegsetel miitingutel see küsimus selgunenud, ja sellepärast peaksime meie kohe asuma käesoleva eelnõu arutamisele. Mina arvan, et nii mõnigi küsimus on miitingutel selgeks saanud, aga see ei eelda veel seda, et meie peaksime siin eelnõu ilma komisjoni andmata vastu võtma. Ma tahaksin veel öelda, et ka tehniliselt pole paljudel Riigikogu liikmetel ülevaadet, mis see seaduseelnõu tahab ja missuguseid parandusi ta ette võtab, sest inimesed tulevad maalt siia, eelnõu on kas rühma tubades või korterites seisnud, nii et mina arvan, suurem osa Riigikogu liikmetest pole teda läbi lugeda saanud ja sellepärast ei saa nad eelnõu kohta praegu mingisugust seisukohta võtta. Nendel põhjustel tegigi Riigikogu põllumeeste rühm selle ettepaneku, et eelnõu enne komisjonis läbi vaadataks, ja siis alles võiks Riigikogu sarnase tähtsa küsimuse kohta oma lõpuliku otsuse anda. K. Virma (stp): See seaduseelnõu oma iseloomu poolest peaks olema niisugune, mis Eesti riigi rahaasjandust puudutab, nii et maakomisjonil ei oleks selle eelnõuga midagi peale hakata. Juba eelmise tasumaksmise seaduse puhul selgus, et maakomisjonil ei ole selle seaduse kohta sisuliselt midagi ette tuua., Et rahaasjanduse komisjon võiks neid selgitusi tuua, millest härra Holberg kõneles, sellest ma saaksin aru, aga et seda eelnõu maakomisjoni anda, selleks ei ole mingit põhjust. Juhataja M. Martna: Rkl. Holberg tegi ettepanekusse paranduse võtta peale maakomisjoni" veel ja rahaasjanduse komisjoni". Rkl. Holberga poolt on järgmine ettepanek: Teen ettepaneku, võõrandatud maade tasumaksmise seaduse muutmise seaduse eelnõu arutamist I lugemisel korralt katkestada ja eelnõu anda maakomisjoni ja rahaasjanduse komisjoni". (O. Gustavson, stp: Andke sotsiaalkomisjoni ka. J. Holberg, põl: Seal on linnamehed, ei taha sarnaseid asju sinna anda.) Kodukorra 42. seletus, Ihk. 18, ütleb, et seaduseelnõu võib anda ainult ühte komisjoni. J. Holberg (põl): Ma võtan tagasi maakomisjoni andmise ettepaneku. Juhataja M. Martna: Rkl. Holberg on maakomisjoni andmise ettepaneku tagasi võtnud, tähendab, seadus antakse ettepaneku järgi ainult rahaasjanduse komisjoni. Panen hääletamisele ettepaneku I osa, seaduseelnõu I lugemisel arutamise katkestamise kohta. (Hääletatakse.) Ettepaneku poolt on 51 häält, vastu 30, seega on ettepanek vastu võetud. Hääletamisele tuleb ettepaneku II osa seaduseelnõu rahaasjanduse komisjoni anda. (Hääletatakse.) Nähtava enamusega on ettepanek vastu võetud. Sõna on rkl. Ast'il täiendava ettepaneku tegemiseks. K. Ast (stp): Kuna enamus on otsustanud seaduseelnõu rahaasjanduse komisjoni anda, paneme meie ette, määrata rahaasjanduse komisjonile tähtaeg, missuguse aja jooksul komisjon on kohustatud selle töö ära tegema. Nimelt paneme meie ette, määrata rahaasjanduse komisjonile 7-päevaline tähtaeg. Juhataja M. Martna: (Hääletatakse.) Nähtava enamusega on see ettepanek tagasi lükatud. 8. Riigikogu kodukorra muutmise seadus III lugemisel. Kodukorra komisjoni aruandja K.Virma kannabetteja eraldi hääletamisel võetakse vastu nähtava enamusega seaduseelnõu I, II ja III osa.

10 119 P R O T O K O L L NR Riigikogu kodukorra muutmise seadus. I. Riigikogu kodukorra 126 muudetakse ja pannakse maksma järgmiselt: 126. Riigikogu liige saab lisatasu iga Riigikogu juhatuse, komisjoni ja alamkomisjoni koosoleku eest viissada marka, kui ta nende asutuste koosolekutest valituna osa võtab. Aruandmise eest komisjonis ja Riigikogus saab Riigikogu liige veel lisatasu kakssada viiskümmend marka, välja arvatud juhtumised, kui aruandja esineb kas ainult ettepanekuga korra kohta või aruandjana kodukorra 60. märkuse korras. Riigikogu juhatuse liikmetele maksetakse iga kuu erilist lisatasu seitsetuhat marka, kusjuures neil Õigus on käesoleva paragrahvi esimeses ja teises lõikes ettenähtud lisatasusid saada. II. Riigikogu kodukorra 127. juures olev märkus kaotab maksvuse. III. Käesolev seadus hakkab maksma tema väljakuulutamisega. JuhatajaM.Martna: Asun seaduseelnõu lõpuhääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtava enamusega on seaduseelnõu lõpuhääletamisel vastu võetud. 9. Riigikont- Riigi majapidamise rolli seaduse aruande komisjoni algatamine aruandja A. Jõeäär: riigi majapida- Riigikontrolöri poolt mise aruande töötati välja riigikontrolli seaduseelnõu nende põhi- lausete alusel, mis II Riigikogu vastav komisjon heaks komisjoni esitis. kiitis. See eelnõu saadeti Riigikogu juhatuse poolt materjaliks riigi majapidamise aruande komisjoni selle tõttu, et Riigikogu kodukorras riigi kontrolöril seaduseelnõu algatamise õigust eiole ette nähtud. Kuna selle seaduse järele tungiv tarvidus on, tunnustas komisjon tarvilikuks seda seaduseelnõu omalt poolt algatada. Kodukorra seletuste järgi on selleks vaja Riigikogult nõusolekut küsida esitise korras. Komisjoni nimel teen Riigikogule ettepaneku, järgmine otsus vastu võtta: Riigikogu otsustab nõusolekut avaldada selleks, et riigi majapidamise aruande komisjon algataks riigikontrolli seaduseelnõu. Juhataja M. Martna: Asun hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtava enamusega on aruandja poolt esitatud ettepanek vastu võetud. 10. A. Kärneri küsimine Vabariigi Valitsusele Sõdur'i" ja Kaitse Kodu" ühendamise asjas ja sõjaministri vastamine küsimisele. A. Kärner (stp) (loeb): 1. Mispärast ei ole seni täitmist leidnud Riigikogu poolt riigi 1926./27. a. eelarve juurde vastuvõetud sooviavaldus Sõdur'i" ja Kaitse Kodu" väljaandmise ühendamise asjas? 2. Millal kavatsetakse see sooviavaldus teostada? Juhataja M. Martna: Sõna on küsimisele vastamiseks sõjaminister kindral Soots'il. Sõjaminister J. Soots: Käesoleva küsimise peale on mul au Vabariigi Valitsuse nimel vastata järgmist: Sõdur" ja Kaitse Kodu" on ajakirjad. Nende majandusaasta algab 1. jaanuariga ja lõpeb 31. detsembriga. Aasta algul sõlmitakse lepingud trükikodadega ja paberi saamiseks jne. Aasta algul kogutakse ka lugejateringkond ja nendega astutakse teatavasse vahekorda terveks aastaks. Riigikogu võttis aga oma sooviavalduse vastu mitte enne I. jaanuari vaid 1. aprilliks, see tähendab keset majandusaastat, ja sellepärast Vabariigi Valitsus arvas, et ei tule nende majapidamisaastat murda, vaid tuleks see asi otsustada järgmiseks 1. jaanuariks. II. A. Kärneri A. Kärner (stp) küsimine (loeb): Vabariigi 1. Mispärast on Vaba- Valitsusele riigi Valitsus jätnud Hiiumaal maa- täitmata Riigikogu poolt rendi mitte- riigi 1926./27. a. eelarve alandamise juurde vastuvõetud sooasjas ja viavalduse, et riigimaapõllutööministri de rendi-rukkikilogrammi vastamine hind Hiiumaal ühtlustaküsimisele. taks Saare maakonna rukkikilogrammi hinnaga. 2. Millal kavatseb Vabariigi Valitsus seda sooviavaldust täita? 3. Kas kavatsetakse Hiiumaa riigirentnikkudele ja asunikkudele nende poolt tänavu aastal rohkemmakstud rendiraha tagasi maksta? Põllutööminister O. Köster: Lugupeetud Riigikogu liikmed! Rkl. Kärneri poolt esitatud küsimusele on mul au vastata järgmist:

11 121 P R O T O K O L L NR Rkl. Kärner põhjendab oma küsimust Hiiumaal maarendi mittealandamise kohta Riigikogu poolt 1926./1927. a. eelarve juurde vastuvõetud sellekohase sooviavaldusega ning on arvamisel, et Vabariigi Valitsus selle sooviavalduse täitmata jätab. Sarnast arvamist ei või aga põhjendatuks lugeda, sest maareformi teostamise määruse 91. põhjal määratakse rendimaksmiseks määratud rukkikilogrammi hind kindlaks iga majandusaasta kohta 1. oktoobriks. 1. oktoobriks kindlaksmääratud rukkikilogrammi hinna alusel tasutakse rendid vastavalt maareformi teostamise määrustes ja rendilepingutes kindlaksmääratud tingimustele 1. novembril ja 1. mail. Riigikogu poolt võeti sooviavaldus vastu 15.märtsil, ja novembrikuus maksmiseletulnud rendid olid tasutud ning ka 1. maiks tasumiseletulevate rentide kohta põllutööministeeriumi poolt vastavad nõudekaardid välja saadetud. Siit peaks selge olema, et Riigikogu poolt eelarve juurde vastuvõetud sooviavaldust on võimalik kohandada ainult tuleviku korraldustega, ning põllutööministeerium on arvamisel, et riigimaade rentisid ei tuleks mitte üksi ühtlustada Saare- ja Hiiumaal, vaid kõigil vabariigi saartel. Selleks otstarbeks ja ka ühtlasi Riigikogu sooviavalduse täitmiseks kavatseb põllutööministeerium maareformi teostamise määrustes ettenähtud tähtajaks ja korras esitada Vabariigi Valitsusele ettepaneku 1. nov a. ja 1. mail a. rendi maksmiseks kuuluva rukkikilogrammi hinna normeerimiseks, milles oleks saarte kohta ette nähtud ühtlane hind võimalikult Saaremaa kohta maksva rukkikilogrammi hinna alusel. Mis nüüd puutub tasutud rentide tagasimaksmisesse, siis on veel need riigi sissetulekutesse kantud Riigikogu poolt vastuvõetud eelarvete alusel, ning et eelarve ühtlasi ka seadus on, siis neid summasid muidu tagasi maksta ei saa, kui ainult eriseaduse andmisega. Vabariigi Valitsus ei saa seda küsimust otsustada ilma seaduseta. 12. V. Grigor- P. Baranin (vn): jev'i, P. Bara- (loeb ette arupärimisenin'i ja M. ettepaneku): Kurtschinsky «Tallinnas ilmuvas ajaarupärimise- kirjanduses Poslednija ettepanek Isvestija"nr. 146, a.) Vabariigi tuuakse ette asjaolud, mil- Valitsusele ledest on näha, et Petseri rahalaenamise maakonnas lepingute juuja ärialal sõi- res, mis kohalikul rahval mitavate lepin- tulevad raha laenamise ja gute juures äri alal sõlmida, võetakse seadusvastaste üleliigseid ja seadusvastaprotsentide seid protsente, missuguvõtmise asjas, sed ulatavad kuni 400% aastas. Seega saavad kohalikud rahvakihid ekspluateeritud ja aineliselt väljapääsemata seisukorda pandud. Palume seletust: Kas ülaltähendatud lubamata ja seadusvastased asjaolud vastavad tõeoludele ja mis kavatseb Vabariigi Valitsus ette võtta, et seda hädaohtu kõrvaldada?" Teen ettepaneku käesolev arupärimiseettepanek vastu võtta. Juhataja M. Martna: (Hääletatakse.) Arupärimise-ettepanekut toetab 39 Riigikogu liiget, seega on arupärimine vastu võetud. 13. Riigikogu R. Penno (as): Siljärgmise koos- mäs pidades vanemateoleku aja ja kogu sooviavaldust, pidada päevakorra homme Riigikogu kooskindlaksmäära- olek, teen ettepaneku, mine. määrata homme, see on laupäeval, kell 10 hommikul Riigikogu koosolek, päevakorda võttes läbirääkimised valitsuse deklaratsiooni üle. Juhataja M. Martna: (Hääletatakse.) Nähtava enamusega on ettepanek vastuvõetud. (L. Johanson, stp: Palun ära lugeda!) Nõutakse äralugemist. Asun uuesti hääletamisele. (Hääletatakse.) Poolt on antud 43 häält, vastu 19 häält, seega on ettepanek vastu võetud. Päevakord on läbi. Lõpetan koosoleku. Koosolek lõpeb kell min. Algkirjale alla kirjutanud: Riigikogu esimees K. Einbund. Abiesimees M. Martna. Abisekretär J. Puskar.

12 *

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem