ШЫтиЪ Kolera voa&txx woitlenriseks. Kolku seadnud Peterburi arst R. J. Grigorj

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ШЫтиЪ Kolera voa&txx woitlenriseks. Kolku seadnud Peterburi arst R. J. Grigorj"

Väljavõte

1 /. ШЫтиЪ Kolera voa&txx woitlenriseks. Kolku seadnud Peterburi arst R. J. Grigorj (Weneleelest ümberpantud). Gersona. Kord oli aeg, ja see ei olnud mitte wäga ammu. wald px guse aastasaja esimesel poolel, millal kolera oma hirmsat huwituse tööd tegi, ja juba paljas mõte kolera tulemise ja laialilagunemise üle sünnitasrahwa seas suurt hirmu. Kolera-surm ei annud armu ei rikastele ega waestele, ei tähtsatele ametnikkudele ega mustatöömeestele, ja paljudes linnades ja külades nõudis tema õige lühikese aeaga suure hulga täiskaswanud inimesi endale ohwriks. Aga see aeg on möödas, praegusel aeal ei sünnita kolera enam niisugust hirmu, tui enne. Igal uuel tõbe ilmumise korral jäi kolera wõim nõrgemaks; peale selle saadi ka teada, milles tema jõud ja külgehakkamine seisab, missugusel teel ta laiali laguneb, ja pealegi on la õigemaid abinõusid tema wastu wõitlemisea leitud. Katsete läbi on kindlaks tehtud, et tui kolera tulemisele ettewalmistatakse, siis wõib alati tema laialilagunemise wõimu ei mitte ükspäinis nõrgendada, waid ta haiguse esimeste awalduste järele üksiku inimese juures togunigi ära keelata, aga mõnikord, kui koht selleks sündlik. teda sugugi ilmuda lasta. Selge näituse annab selleks 1831 a., tui Wene Keiserlik Majatond, 10 tuhat inimest. Zarskoje-Seloosse ja Peterhofi kindlalt paigale jäi ja läbikäimise ümberkaudse kohtadega, kus kolera möllas, ära«keelas; ja nendest 10 tuhandest inimesest ei jäenud üksgi kolerasfe. Kolera laialelagunemine Prantsusemaal 1884 a.. ja Hispanias 1890 a. näitab ta, et ruttu ja korralikult saadud abinõude läbi haigusele kohe pärast ilmumist piir pandi, nii et tema rajalt riigi sisse ei peasenudgi minema. Sellepärast pole ta meil selle ähwardawa hädaohu eest tarwis kohtuda, waid tolerale süidiste terwisehoidmise abinõudega wastu astuda, aga missugused need abinõud on seda näeme meie alamal. Ajaloolik tvaaöe kolera laialilagunemise üle. Kõige esite ilmus kolera Indias, mis ka tema sünnipaigaks arwatakse; aga mill aeal ta seal elusse tõusis ci ok teada. Esimene kirjeldus selle kardetawa haiguse üle käib aastate kohta, millal kolera Ees-Indias Pondichery (loe: Pondisheeri) linnas hirmsaste möllas aastal hakkas see haigus Europas laiali lagunema; 1823 aastal tungis ta Lentorani ja Baku kaudu Wenemaale ja ilmus sellesama aasta Septembri kuus Astrahani linnas aastal hakkas kolera uueste Khiiwas ja Turkestanis Wenemaa poole nihkuma ja Augusti

2 2 luus 1829 a. ilmus ta juba Orenburgis. ning Juuni' luus 1830 а. Astrahanis. Ikla lääne poole tungides, tuli ta Septembri kuus 1830 a. Moskwasfe ja Aprilli luus 1831 a. Warshawisse; sellesama aasta Septembri luus ilmus ta kange jõuga Berliinis, Oltobril Hamburgis, Märtsil 1832 a. Pariisis; Pariisist läks ta Inglismaale ja wiimaks ka Ameritasse a. tuli tolera Kroonlinna (Kronstadti) laudu uueste Venemaale ja peaaegu kõikidesse kubermangudesse laiali lagunedes, lõppes ta alles 1838 a aastani pidi Wenemaa jälle uue tolera-tõbe all kannatama a. lagunes kolera Musta- ja Kaspiamerede kallastel laiale, käis la Moskwas ja Peterburis külaliseks ning tungis läbi Poolamaa: Saksa-, Prantsuse- ja Inglisemaale, ja lõppes wiimafes 1855 aastal. Aastad 1860 ja 1865 oliwad Wenemaa kohta õnnetumad; nende mõlemate aastate fees tegi tolera mitmetes gubermangudes küllalt suuri häwituse töösid. Ta ilmus ka woeral maadel, kus teda ajuti künni 1874 aastani leida oli. Venemaal kordasiwad need haiguse hood uueste 1870, 1871 ja 1873 aastate fees. Viimased kakskorda möllas lolera ainult lääne Europas, nimelt ja aastate sees. Tänawu. see on a. tuli lolera Venemaale Persiast, kus ta 2 3 aastat, kord wõimu wõttes. kord raugenedes, laiale lagunes. Ja ettewaatustest. mis Vene-Persia piiril oliwad ette wõewd, hoolimata, tungis kolera üle piiri Venemaale aga, tänu üleüldistele abinõudele, tema on oma algusolekut palju muutnud, nüidsel aeal on ta juba oma kurja tapmisejõu tautanud ja laguneb ainult weel pikkamisi laiale. Kui kolera praegusel aeal kusagil linnas ilmub, nõuab tema endiste haiguste-wõimudega wõrreldes wäga wähesel arwul ohwrisid. Võib loota, et kolera edaspidi, kui tal piatsgi korda minema mööda Venemaad laiali laguneda, ometi oma endist turja wõimu ei saa näidata. Haiguse põhjus. Arsti-teadus on kindlaste selgeks teinud, et kolera kunagi iseenesest ei hakka. Ühesgi linnas ja külas ei wõi kolera muidu ilmuda, tui ta misgil teel sinna ei ole toodud sealt paigast, kus tolera juba ennemalt oli. Kooleratõbi ei hakka mitte teiste külgehallawate haiguste wiisi ühe inimese küljest teise külge, ega lähe ilma wahendikuta haige küljest terwete külge, kes haige ümber talitawad, ehk haigega muul teel kokku puutuwad, nagu näituseks teised haigused: rõuged, turguhaigus, soetõbi ja n. e. Aga selle wastu saab kolera«tõbi kergeste mullas, wees, mudas ja teistes asjades alalhoitud, kust tema siis mitmel wiisil inimese soolikatesse teed leiab. Ükskord wõiwad kolerasfe haigeks jäeda inimesed, lelledel mingit kokkupuutumist tolera-haigega ei olnud, näituseks, kes aga wett, milles tõbe ollused sees oliwad, jõiwad; aga teinekord jäeb ta see inimene, kes kolera-haige juures wiibib. terweks. kui tema tarwilisi ettewaatuse eestirjasid tähele paneb. Kuid siisgi piab seda tähelepanema. et kolera tõbi, mis ühe juures kergeste mööda läheb, wõib teise juures raske haiguse sünnitada, mis siis ka näitab, nagu oleks haigus rasteste

3 3 haige käest saadud. (Kolera haiguse aeal, kusagil maal, on ta lihtne kõhutõbi koleraga ühenduses). Sellepärast piab ta igal kolera ilmumise korral tarwilisi ettewaatuse eeskirjasid hoolega tähelesiandama. Kõige enam kolera gifti (tobe idusid) on kolera-haige wäljaheidetes. Saksamaa õpetlane Robert Koch leidis uurimise teel, et kolera-tõbe põhjusets weikene elaw loomakene batstllus on, keda ainult suurekstegewa klaasi (mikroskop) abil näha wõib; oma tuju poolest on batstllus kõwera ühtlase komma moodi (,). mis järgi teda ka Kochi kolera lommaks" nimetatakse. Batsillus sigineb toige paremine niiske ja sooja olluste sees, kus soojus C. järgi on; ärakuiwamise juures ja hapu olluste fees häwineb ta ära; kui pisikene batsillus on ja kui suur nende hulk inimese sees wõib olla. wõib juba sellest näha, et ühe kolera-haige ainsamal korral wälja heidetud roojuse kogus neid milliardide (tuhandete millionite ,000) kaupa leida on; ka on neid hulgani kolera-haige okse seest leidu. Kui roojus ja okse kolera batsillustega, maa ehk mingi muu asja peale, kus nemad niisked saawad hoitud, langewad, siis rohtenewad nemad seal ja saawad tobe Hallikaks. Seepärast on tobe laiali«lautamise juures peategelased wäljastäima ehk kõrwalised kohad, pesuwee augud, paigad tuhu kolera-haige wäljaheited langewad, iseäranis weel. kui neile kohtadele õhk ligi peaseb, neid puhastamata peetakse ja hoolega tülgehakkawaid olluseid ära ei pütata. Kõrwalisteft kohtadest ja üleüldse maapinnal olewast Margusest immitsewad batsillused wedelituga seltsis maa sisse ja sealt maa aluse weega Hallikatesse ja kaewudesse ja niiwiisi saab wesi tõbe laiali lautajats. Ja tõeste, kõige suurem tõbe laiali lautaja on wesi. Kolera-haige õtse ja roojuse küljest wõiwad ka jäukesed mitmesuguse toidukraami peale juhtuda, ja sellega seltsis lähewad haiguse idud mausse, sealt soolikatesse ja pärasoolesse, kus nad siis kolera haiguse sünnitawad. Niisugusel korral on tõbe Hallikaks töil need wäljaheited, mis tähelepanemata ja millede tülgehakkawad ollused hukkamata oliwad jäetud. Sellepärast on kolera-haige wäljaheidete külgehakkawat olluste hukkamine ja puhtuse eest hoolekandmine esimene nõue Võitlemises selle haiguse wastu. Kolera haiguse loomakesed, batsillused, ei ela mitte kaua. kui juba 3 4 nädalat kolera-haigete terwetssaamisest on mõõda läinud, ja selle aea sees uusi haigeksjäemisi pole olnud, siis on kolera oma wõimu juba kautanud, ja iga parast nimetatud aega ettetulewat haigust ei tule mitte wanaks, waid uueks tolerats pidada. Aes zaeb ja ггхш aeal jaeöakse kõige sageöaminc tkotexasfe haigeks. Kolera ilmumise aeaks meie parajas kliimas on alati suwi; talwe tulemisega jäeb haigus wäheks ja lõpeb ta ära; oliwad tüll juhtumised, et kolera ennast la talwel laiale lautas.? Kõige armsamad kolera laiale lagunemise kohad on niisugused, kus palju muda ja mustust ja tus ini-

4 4 mcfeb hulgani ja kasimata koos elawad. Kõigis linnades, milledes kolera on olnud, on tähele pandud, et lõige suuremad haiguse pesapaigad need linnajäud on, milledes tõigewaefemad inimesed elawad. Ehk küll tolerasse igaüks wõib haigeks jäeda, aga siisgi kõige enam selle haiguse osalised on: nõrga terwisega, lõhnad (lahjad) ja rikutud seedimisega inimesed; inimesed, kes liiaste wiina pruugiwad, eht liiaste sööwad ja soowad; inimesed, kes endid üleliia tööga waewawad, eht jälle kõiksugu lõbudele ja priiskamistele endid üleannawad ja ööd ilma uneta ära wiidawad; arad. kes kolera haigust kardawad; kes endid külmetamise eest ei hoia, ehk wäga õrnad on külma kartma; ja wiimaks tõik need. kes mustalt ja kasimatta elawad, ei oma keha ega ta oma ümbruse puhtuse eest hoolt ei lanna. Gfialguliseö juhcrfufeõ rahwa texxvifefyoxbxnx* seks enne kolera tu lernt ß. Et kolera laiale lagunemise juures maa ja wesi pea tegelased oiv seepärast on ka kolera-tõbe suurenemise takistuseks wäga tarwiline maapinna ja wee terwetshoidmise eest hoolt kanda, sellejärgi elumaja ja toitu tähelpanna. Maapind \aab sopaseks: inimeste ja loomade wedelatest tui ka kõmadest wäljaheidetest, pesuwee ja wäljaheidete läbi köökidest, tapakodadest, wabrikuast, tallidest, pesumajadest, uulitsaprügideft j. n. e. Maapinna puhastamise abinõudeks on: Maapinna kuiwaks tegemine elukohtade ümbruses; wee äralaskmine kraamidega, milledes wesi korralikult jookseb ja mitte põhja seisma ei jäe. Keeldud fernem: а) mudast ja pesuwett. wäljasläima kohtade wedelaid jagusid j. n. e. tiikidesse, jõgedesse ja ojadesse lasta, iseäranis weel niisugusesse, lust söögi ja joogi ehk muud majatarwituse wett wõetakse; b) prügide, sõnniku, raisa ja mitmesuguste jätiste ja mustuste wälja wiskamine uulitsatele, kraamidesse, nõgudesse ja jõgede kallastele linna piirides. Selle tarwis olgu linnast wäljas iseäranis kohad, mis korras piawad saama hoitud ja milledes lülgehatkawad ollused piawad ära hukatud saama. Prügi, solgiwee ja jätiste augud ja wäljasläima kohad tulewad kõrwalisesse paita, taewudest, tiikidest ja teistest kohtadest, milledest wett pruugitakse, eemale ehitada; lõik niisugused mustuse augud piawad tingimata weetindla seintega tehtama, ta iga maja ja iseäranis weel kauplemise kohtade, wabrikute, trahterite, wõerastemajade ja teiste juures leida olema; wäga tarwiline on wäljasläima kohad weetindla kastidega ehitada; puhastamise eele, mis sagedasti piab sündima on tarwis sisemuse lülgehatkawad ollused ära hulata. Külgehakkawat olluste lautamiseks solgiwee, prügi ja jätiste aukudes ja wäljasläima kohtades sowitakse: 10% ehk 20% tumtamata lubja leent (segi)*), 6% wääwel-tarboli leent (с рно-карболовый *) See on niisugune segi, milles 100 jau wee kohta j8gu luümtamata lupja tuleb. % (protsendid) näitawad, tui paljn saja jau wee kohta muud ollust wõi rohtu piab wõtma.

5 5 растворъ), ehk 4% kloor-lubja leent (растворъ хлорной извести), aga puust istete ja põrandate pesemiseks, seebi-tarboli leent (kuida neid walmistada tuleb, waata raamatu lõpus); wihma läbiiooksu aukude, katuserendide ja seinte wõidmiseks tökati ja puhastamata larbolhapu segi (2 jagu haput ja 50 jagu tökatit). Tapamajades piawad wedelate jagude kogumiseks iseäralised kaewud olema, aga kõwad jaud ja sõnnik saagu wälja weetud ja iseäranis aukudesse pandud, kus nemad pärast külgehaktawate olluste ärahuttamist mullaga kinni maetagu; külgehaktawate olluste hukkamiseks wõib ülemal nimetatud abinõusid tarwitada. Koik wabrikud ja kaupluse kohad, mis prügi annawad, mille läbi maapind mudastatud saad, piawad nimetatud prügid iseäranis paika heitma ja Wiimaseid sagedaste puhastada laskma (kuid ettewaatlikult külgehalkamate olluate hukkamisega). Wesi. Koik tiigid, kaewud, Hallikad, ojad ja teised kohad, millede wett tarwitatakse, tulewad puhtad pidada ja kõiksugu mustus neist hoolega eemal hoida. Kaewud ja tiigid, mis wäljatäima kohtade, pesuwee, prügi ja teiste mustuste aukude ligidal (wähem kui kuus iülda) on, piawad kinni kaetämä; kaewud ei wõi mitte wähem kui 30 sülda surnuaiast kaugel olla, ja rakete (salispuude) kõrgus mitte alla l 1 /» arshinat üle maapinna; kaewude ja puhtale tiikide juures ei pia pesu pesema ega loputama; tiitides ja jõgedes, milledest wett wõetakse, ei pia mitte linu, kanepist, nahku ja linaseid riideid leutatama, ega soolatud kalu, looma soolikaid jne. pestama. Sannad, tapamajad, pesu- ja mitmesugused kaupluse-kohad. mis wett jõgedes, millede wett tarwitatakse, mustawad, piawad allapoole weewõtmise kohta asuma, eht wähemalt nende solgiwesi traawide läbi allapoole lastama. Piab ka weewedajate järgi waadatama, et nemad wett, linna ehk küla elanikkudele ainult seatud kohast piawad tooma. Elumaja saagu puhas hoitud, igapäew pühitud, aga selle juures wähe tolmutatud. Põrandad ja ta, kui wõimalik, puu seinad saagu sagedaste pestud, laed pühitud ja tuulutatud (üle lähwitatud). Elumaja ohtu puhastatagu aknate, õhuaknate ja uste lahtitegemisega ehk ahjude ja kaminate kütmisega, ja kui wõimalik, siis mõlemil wiisil. Keldritambrid saagu niiwiisi korrale seatud, et nad oma elanikkubele meeletuska ei sünnita; tui see aga wõimalik ei ole, siis ei pia neisse mitte elanittusid lastama. Tubades ei pia musta pesu hoitama, ega lapse mähkmeid kui la märgi riideid kuiwamisets üles riputatama. Koit pesuwesi köökidest saagu selletarwis seatud kohtadesse walatud, aga, muud jätised on kõige parem ära põletada. Töömeeste seltskondade, wabrikute, wõerastemajade, öömaja kohlade ja teiste samasuguste asutuste ruumid, mis alalisteks ehk ajutilistets liht-inimeste sees elamiseks tarwitatakse, saagu seatud arstliku ülewaatuse nõuete iärgi korras hoitud: nemad piawad olema walged, ruu-

6 6 Mikad, kus tarwis naridega (magamise palatid) ja õhuakendega. Hoowid (õued) olgu puhtad, pesuwee augud ja wäljastäima kohad korras. Haigeld ei wõi mitte käidawates ruumides pidada, waid piab neid wiibimata haigemajasse saadetama. Wõerastemajad ja mööblitega (tuatraam) elulortelid langewad kõige kangema ülewaatamise alla. Tallid, laudad, lindudemajad ja teised sarnased kohad elajate ja lindude tarwis saagu wõimsalt sagedaste sõnnikust puhastatud, mis juures sõnnik kunni mullani saagu ärakoristatud ja siis maapind, külgehalkawate olluste puhastamiseks, puhastamata tarbol-hapu leemega (*/«*/* naela ämbri wedro) wee peale niisutatud. Söögimoon ja joogid olgu alalise ülewaatuse all. Siin piab tähele panema, et isegi söögimoona ja jookide müimakohad puhtad ja korras hoitagu; piab järele waatama, et lauad, lawad (laudid), lapid, kauba katted, riistad, kaalud jne. puhtad on; kaupmehed ise olgu puhtaste riides ja puhtale põlledega. Müimisels wõiwad ainult wärsked ja head produktid lubatud saada. Tooreste ja pool küpsenud wiljade ja marjade müimine saagu ära keelatud. Koik sugused joogid: lwas (kali), limonadid. wärske marjawiin, hapukapsa supid ja teised wõiwad ainult siis. fui nemad hoolega walmistatud, rikkumata ja peale selle wärskelt keedetud weest on tehtud, müimisels lubatud saada. Selle eest hoolekandmine, et lõik need eespool nimetatud määrused täidetud saatsiwad, langeb muidugi kõige esite linna Walitsuse ja ühtlasi ka nende inimeste peale, lelledele wõimus ja hoolekandmine rahwa terwise eest on katte usaldatud. Nemad piawad tähelepanema, et linna wankred mustuse ja sõnniku wälja wedamiseks piawad korras olema, aga ühtlasi ka linna poolest waestele inimestele tarwitatawad; oleks aga soowitaw, et waesed neid maksuta wõitsiwad tarwitada; linnas piab olema puhastamise maja (maja tülgehatkawate olluste lautamiseks), ahi mustade asjade põletamiseks, abinõude tagawara tülgehatkawate olluste Huttamiseks, mitu puhastajat, haigete wedamise wanlred ja tõigi nende asjade tarwitamine waesematele ilmamatsuta; uulitsate puhastamine ja niisulamine saagu kõigile maja peremeestele kohuseks tehtud; waesemate ini» meste jauks olgu arstid, kes maksuta abi ja rohtu annawad; majata ja peawarjuta inimestele saagu öömaja kohad asutatud, maksuta ehk odawa maksuga söögi«ja teemajad, poed, milledes keedetud weit eht teed müiatse j. n. e. Iuhat«seö rahwa terwise hoiörniseks kolera tfmximife aeal Iga linn piab kolera ilmumise korral jagudesse jautatud ja nendesse jagudesse terwise eest hoolekandjad seatud saama. Linna jagudele seatagu arstlikud ülewaatajad, kellede kohus oma ringkonnas rahwa terwise ja terwise hoidmise reeglite täitmise järgi walwata on.

7 Iga jauskonna peale seatagu nii mitu arsti ja puhastajat kui tarwitus nõuab, määratagu teatud summa puhastamise abinõusid, mis wäestele maksuta antakse, asutatagu rohtude tagawara ja häda-apteegid, milledest haiguse korral, enne tohtri tulemist, rohtu wõib saada, ta olgu wanker haigete haigemajasse wedamisets ja mitu teenijat käepärast. Maal seatagu kihelkondadesse terwise eeft hoolekandjad arftliltute ülewaatajatega, arstide (tohtrite) arw saagu suurendatud, saagu rahwale hinnata jägatawate puhastamise rohtude togud ja häda-apteegid asutatud*); tohtritele antagu teenijad ja puhastajad abiks (nende õpetamise ja juhatamise eest piawad linnad ja maakonnad aegsamalt muretsema), asutatagu ajutilised. haigemajad, wälja-haige majad (амбуляторіи, need on niisugused haigemajad, mis linnast ehk külast wälja ehitatakse), jne. Rahwaritlais linnades saagu kohe juba ennemalt walmistatud ja korda seatud wälja- kui ka sisemised haigemajad awatud. Linna elanikkudelle antagu kõige arstide (tohtrite) nime-kirjad tähendustega, kus nemad elawad ja millal wastu wõtmise tunnid on, ühtlasi ka waeserahwa arstide nimekirjad. Saagu lätte juhatatud: haigemajad, kuhu kolera haiged wastu wõetakse, need kohad, kus matsuta arsti abi antakse, puhastamise abinõude, togud, tust neid waestele hinnata eht odawa hinna eest jagatakse, arstlikkude hoolekandjate, ülewaatajate, welslerite, puhastajate ja puhastamise majade adressid ja muud teatused, mis inimestele kolera aeal tarioilikud on. Raudteed, sadamad ja postijaamad piawad lõige lähema ametniku ülewaatamise all olema. Iga inimene, kes tolerasse haigeks jäeb ehk kelle haigus kahtlane, kas ta kolera wõi mõni muu haigus on, saagu, termilist ettewaatuse eeslirjasid tähelepannes, lähemasse jaama, kus iseäralised lo«lera-haigemajad on, ära antud. Niisugusel korral piawad juba waremalt walmistatud seadused, mis näitawad, kuida haigetega piab ümberkäidama, makswad olema. Kui kolera kusgil paigas on ilmunud, piawad koolid seal kinni pandama, aga ühtlasi ta lastele kooliminek neisse kohtadesse, kus kolerat weel ei ole, ära keelatama. Koit rahwa tolku kogumised pühadeks, laatadelle ja nõnda edasi, saagu wõimsalt wähendatud. Ringi täijatele kaupmeestele saagu mööda majasid käimine ära keelatud. Iseäranis hoolega piab kaltsu- ja londitorjajate järgi waatama ega neid prügi aukude kallal sorida laskma. Kaltsude togusid, kui tõik sugu muda ja mustuse hallikaid, piab kolera aeal iseäranis hoolega tähele pandama. Pesuwee aukude, wäljas täima ja muude kohtade puhastamine ja mustuste wäljawedamine kolera aeal wõib ainult kõige suurema ettewaa» tustega tehtud saada. Koik rahwa terwise hoidmise eeskirjad, mis kolera ilmumise korral on antud, piawad hoolega täidetud saama, sest et ainult nende abil kolerast on wõimalik wõitu saada. *) Soowitaw cn, et igas wallc>s lolera ilmumise lorral las kooliõpetaja eht wallawanema laest toige tarwlnlilumad rohud saada oleksiwad.

8 8 Juhatused üksiku inimese terwise hoiötnifeks kolera ilmumise aeal. Eespool rääkisime sellest, kes kõige rutemalt wõiwad lolerasse jäeda, aga meie sõnad ei tähenda weel, et 1Ы need ülemal nimetatud inimesed endid ärawalitsetud kolera ohwritets arwasiwad ja sellepärast tarwiliku ettewaamse kõrwale jätatsiwad, waid ümberpöördud just niisugustel on kõige rohkem endi eest tarwis muretseda. Abinõud, mis igaüks, kes kolerasfe ei taha jäeda, tarwitagu, on järgmised: Piab rahulise meelega olema ja mitte haigust kartma. Ei pia harjunud elukombeid muutma, tui neis aga mitte terwise hoidmise wastalise asju ette ei tule. Üleliigsete wäsitamiste ja lõbustuste eest hoida; töö- ja puhkamise aeg korralikult ära määrata. Tarwis on keha-, pesu- ja riiete puhtuse eest hoolt kanda. Külma wee sees ujumine ja kaua ühe joonega wees olemine on lahjulised, aga saunas käija on kasulik. Külmetamise eest piab hoidma, ilmade järel tuleb sooje ja kuiwi riideid kanda, tuid siisgi mitte liiaste. Niiske ja külma aeaga on kasulik kõhu peäl willane wöö ja jalas soojad sukad kanda. Piab õhupuhtust tubades tähele pandama; suitsewate küinalde ja paberi põletamine tuas on kahjulik, sest et nad halba haisu rohkendawad, aga mitte tema ollusid ei huwita; läbitõmbaw tuul on higisiele ja külma kartjatele iseäranis kahjulik; magamise tuad saagu ööseks tuulutatud, aga sooja ja kuiwa ilmaga wõlb akna (tui tema woodist kõrwal on) magamise azats lahti jätta, ehk jälle aken ttifes tuas lahti teha. Joodagu wärskelt-keedetud wett, wett wiinaga segatult, eht teed; selterssi, sooda ja teisi Mineral ja taimesoola olluselisi weest ei pia ilma tohtri lubata joodama; söökide ja igasugu jookide walmistamise ja се Ъ mise tarwis on kõige parem keedetud wett pruukida. Koit kibedad joogid: liköörid, pipra-, põletatud-, ja joodawad wiinad on, lui neid ilma mõetupidamata ja arsti nõuandmata juuakse, kahjulikud. Et töölistel keedetud wett saada oleks, selle eest piawad wabrikandid ja tööliste juhatajad muretsema, aga linnades seatagu hinnata keewa-wee saamine neis kohtades, kus liht-rahwas kokku kogub, nagu: turude ja platside peäl, tööliste palkamise kohtades j. n. e. korrale. Söögiks tuleb tingimata wärstelt-teedetud ehk praetud toitu tarwitada; piima üksnes keedetult juua. üksnes küpsesid aea- ja puuwiljasid kooritult ja parajal mõedul wõib süia (tui seedimises mingit wiga tunda pole); parem on neid keedetult ja tübsetatult süia; külmad joogid twas, hapukapsa supp j. n. e. on kahjulikud, sest et nad keha lahtiolemist (pasandamist) wõiwad sünnitada; söömata, tühja tõhuga ei pia lodust wäljamindama. Palja maa peäl ei pia keegi lamama ega magama; üleüldse piab külmetamise eest hoidma. Majas walitsegu puhtus ja kord, iseäranis weel neis tubades, mil-

9 9 ledes suurem jagu päewast eh! övst elatakse. Ka hoow, maja juurest uulits, wäljasläima kohad, prügi augud j. n. e. olgu puhtad. Kes oma terwist tahab hoida, piab kolera aeal selle eest muretsema, et mau ja soolte tegewus korras on, ja ka esimese korratuse tundmise juures piab, kui see wõimalik on, arsti käest nou küsitama, aga ei mitte wõeralt maalt toodud ja asjata kiidetud rohtudega salajalt arstitama. Aolera tunbemaxqxb. Ehk küll wahest kolera mõne inimese juures, kes ennast seniajani üsna terwe tunnud, häkitselt ja tormiliste awaldustega ilmub, aga lugu pole kaugelt alati nii. Harilikult käiwad kolera haiguse eel mitme sugused haiguse tundmised ja awaldused, mis sellepärast kardetawad on, et ei tea kuida nad lõpewad: nad wõiwad iseendast ilma halwa järeldusteta mööda minna, wõiwad koleriinaks *) muutuda ja wiimaks ka päris kolera ja surma tuletuga lõpueda. Need haiguse peale tungimised tulewad ikka mitmesuguse mau ja soolikate korratu olefu läbi, milles esite pasandus peategelane on. Mõnikord nõrgestab haige sagedaste mitu korda päewas, wäljoheide on wedel, pasandamise aeal on wahest torisemist ja walu tõhus tunda, südame alt raske, suus halb mait ja wäheldane pea walu. Pasandamine wõib mõnikord ilma ühegi haiguseta olla. nõnda et inimene ennast üsna terweks wõiks arwata, tui., temal päewas kaks ehk kolm korda norgastus peale ei käiks. Wedelate wäliaheidete awaldus wõib ennast pööritusega, oksendusega, hootilise waluga tõhus ja südame all ühendada. Sellejärgi tuleb nõrgastus ja jõukadumine. Ilmasoojus wõib harilik olla, aga ometi tunneb haige kord palawat, kord külma; kätes, jalgades, seljas ja peas ilmub walu; wõiwad la krambid sääremarjades olla. Koik need haiguse tundemärgid ilmuwad mõnikord järk-järgult ja lähewad kangemaks, teinekord mõne wedela wäljaheile hooga halates, ruttu ja häkitselt, enamiste öösse, muutuwad nii kardetawaks, et ümberolejatel tui ka haigel enesel elu lootus kaub. Aga siin tuleb pöördus: ernte weel. kui tohter jõudis tulla, jäewad haigel pasandamine, oksendamine, walu kätes ja jalgades, kramb tõmbamised ja teised hädad kordkorralt norgemaks. ja see. kes juba surmaohwer pidi olema, saab aegaealt paremaks. Teine kolera pasanduse pöördus on haiguse koleriinaks muutmine. Koleriina algamisega on oksendamine esimene. Esite on okse toiduline, siis sapiline ja wiimaks riisileeme sarnane wedelik; luksumine, sage pati«tus wälia minna, pasandamine, mis juures wäljaheide wedel ja klimbi- Iise riisileeme sarnane ja mõnikord ka werega segi on; kange janu. walu südame all ja tõhus; haige rutuline janu kadumine, kätes ja jalgades sagedad krambid, nägu läheb kahwatuks, puls (were tuiksoon) on wäewalt tuntaw, nahk läheb siniseks, tõik keha külmaks, ühe sõnaga, kõik pöördub halwa järelduste poole. Siin on rutulist abi tarwis, ja seda piab juba haiguse esimeste tundemärkide juures otsitama; sest kui haigust esi- *) Kolerimals nimetatalfe nört, mitte surmaw kolera.

10 10 otsa ei axstita, on pärast raske temast wõitu saada. Ometi pöördub haigus siin õige sagedaste terwise poole ja haige hakkab, ehk küll pikka- «isi, paranema. Esimesed paranemise märgid on: pasandamise, oksendamise ja krampide ärajäemine, puls faab tuntawals, haige jõud ja heal hakkab tagasi tulema. Kui haigus edasi läheb, siis lähemad kõik koleriina awaldufed, mis esite üsna nõrgalt haklasiwad, tordkorralt kangemaks ja haigus muutub päris koleraks. Kolera tulek on sagedaste häkiline ilma eelkäija awaldusteta, tuleb pasandamine, oksendamine, krambid, jõu kadumine jne. Pasandamine läheb nii kangeks, et haige wiimaks ei tunnegi, tui roojus iseenesest wälja jookseb; wäljaheide on: wesi. toidutükid ja weri, aga harilikku wäljaheidet pole sugugi näha; tange oksendamine, mis haige nõrkuse pärast tordkorralt wähemats jäeb, muutub luksumiseks, ja wiimaks jäewad ta lutsumifed ja oksendamine järele. Haige on pool tundmuseta olekus: sagedad trambid lätes ja jalgades, tantze janu. meeletust ja rõhutused rinnus. Kuni haigel jõud alles, kaebab tern* walu üle tohus, südame all ja mujal, aga pärast seda langeb tema tundmata olekusse, silmad wajuwad sügawasse, paled autu, nina läheb terawats, nahk läheb esite tuiwaks ja kortsuliseks, aga pärastpoole on tema liimilise higiga laetud, wsi jäeb tinni. Esite muudab heal oma kõla, aga haiguse lõpu poole taub süütumaks ära. Puls (werelöömine) tätes taub ära, teha läheb esite pealt poolt tülmats, siis tuleb surma eelne higi, aga pärast seda surm. Peale surma on tolerasse surnud inimese surnukeha mõni aeg soe ja annab ta mõnikord asja mõtelda, nagu oleks siin warju^ aga mitte päris surm; lõpuotsust wõib ainult juurde kutsutud arst anda. Kui haigus paranemise poole pöördub, siis hakkawad haigel sedamööda tuida oksendamine ja pasandamine äralõpewad, wesi ja arstirohi sees seisma, tundmus ja jõud tulewad tagasi, puls saab tuntawats, teha finidus ja walujooned näu peal tauwad ara, tusi hattab täima ja wäljaheide (roojus) saab harilikuks jne. Haige terwetssaamine sünnib pikkamisi. Sagedaste tulewad sinna juurde weel teised haigused (nagu näituseks: lopsu- ja neerude põletik jne.), mis wahrst la nõnda kanged on, ei haige neid wälja ei kannata. Mis piab kolera-haigetega tehtccnra. Aaitse eeskirjad neile, kes kolera-haigeiö xatvitfetvab. Iga tolerasse haigeks jäemise korral ptab sellest wiibimata arstile ehk tohaliku walitsusele teatatama. Kui haigeks jäemine wõeraste-majades, mööbeldatud tubades, töölisle seltskonna (artli) majas jne. juhtus, siis on tarwis haige terwete, seast eemale wiia ja haigemajasse saata. Kui haige wedam^sets mitte harilikku (mitte haige) wangert pruugiti, piab seda tülgehaklawate olluste hullamiseks tas 5% karbol-hapu segiga, wõi jälle fulemü. segiga pestama. (Sulemä segi walmistus waata raamatu lõpul).

11 Ruum, lus tolera-haige sees elanud, ptab ruttu nende reeglite järeie, mis kohalised arstid juba waremalt selleks on walmistanud, kaitserohtudega puhastatud saama. Koik asjad wõiwad saada pärast haige surma pruugitud, majast wälja kantud, müidud jne. aga ainult niisugusel korral, tui nemad enne tattserohtudega hoolega tülgehattawatest ollustest on puhastatud. Odaw pesu, mis haige Väljaheidetest määritud, saagu ärapõletatud. Kolerahaigete riiete pesemine taewude, tiikide ja jõgede juures on tingimata keelatud. Awalikud pesumajad ja pesupaigad jõgede ääres piawad iseäranis»lewaatufe all olema ja nendes ei wõi mitte kolera-haige riideid, mis Väljaheidete läbi määritud, aga kaitserohtudega kasimata, pesta laota. Surnuid ei pia mitte pestama; neid mässitagu wiibimata linadesse. mis soolahapulife elaw-hõbeda (julemä) segiga (1 jagu 1000 jau wee kohta) eht tarbolhapu segiga (5 jagu 109 jau wee kohta) niisutatud olgu. Kolera-haige ümber, keda terwetest on tarwis eemal hoida, ei pia inimesed tema waatamisea hulgani kokku tungima. Haiget waatamas täijad piawad koju saades kohe pealmised riided ümberwahetama, käsi, palet, pead, juuksid ja habet pesema, ka jalanõud ümberwahetama; seljast wõetud riided saagu heaste puhastatud ja õerutud kaltsuga, mis 2 5% tarbolhapu segis (2 5 jagu 100 jau wee peale eht 4 6 sololnitu puhastatud tarbolhaput 1 pudeli wee peale) niisutatud. Haige roojus ja õtse saagu kohe ühte riistasse, milles taitserohtude wedelik sees on, kogutud ja siis iseäranis kohta, kuhu tõik prügid haige tuast wõiwad kogutud saada, wälja tallatud. Kausid ja leised riistad, kuhu haige wäljaheited kogutakse, saagu tülgehaltawate ollustest hoolega puhastatud. Terwete inimeste jauks, kes kolera haigega ühes majas elawad, olgu iseäranis wäljastäima koht (peldik). Koik haige ümbert saadud pesu, mis mitte ära ei põletada, piab kohe pärast ärawõtmist taitferohtude wedelitusse (siilemä segisse) pandama, pärast seda kange lehelise sees leedetama eht puhastamisemajasse saadetama. Niisamute piab ka teiste asjadega tehtama, tui neid märjaks wõib teha, aga tui mitte, siis saagu nemad heaste.pulbriga üle puistatud puhastatud tarbolhapu ehk fulemä segiga üle õerutud. Kolera-haigete rawitsejad piawad endid kanges puhwses hoidma; käsi kaitserohtudega pesema, näituseks tarbolhapu segiga (8 sol. 1 pudeli wee kohta), palet (filmi), juukseid ja habet pesema, sagedaste pesu ja pealisriideid wahetama ja faunas käima. Riiete mudastuse ja tõbe tülgehatkamise eest hoidmiseks foowitalse haigete rawitsejatele lõuendist eht talingorist pealisriiet tanda, sest et teda kergeste wõib pesta ja külgehakkawat ollusid hõlpsaste ära kautada. fri pia hooletumaks jäedama, ega toitu nendes ruumides, kus kolerahaige enne oli ehk weel on. pruugitama. Ewwiisides piab neid ettewaatust eeskirjasid. mis eespool üksiku inimese terwise hoidmiseks oliwad antud, tähelepandama.

12 Aolera paxanbamine. Enne kui meie neid abinõusid, mis tolera-haigele abi saadawad, hakkame arutama, on tarwis tähele panna, et nende inimeste juures, kes korralikku elu elawad, iga haigus kergemalt ja rutema terwekssaamisega mööda läheb. Kui wõimalik on arsti abi saada, siis ei pia kunagi ife arstitama, aga wäga tarwilik on ka mau, soolikate ja teisi weikest korratust tundes, arsti juurde minna nõu küsima. Need eespool antud abinõud saagu ainult kuni arsti tuletuni tarwitatud. Kolera kohta tuletame ka meelde, et selle haiguse laiale lagunemise aeal, olgu haigus mis wiisil tahes hakkanud, piab tarwiliku ettewaatust pruugitama, ja et haige ise tui ta tema ümberolijad meelt ei pia äraheitma ega kartma jäema; meel olgu rahulik ja talitus korraline, ja tui wõimalik, piab lohe arsti järgi saadetama. Kui seedimine korratu, südame all raskust tunda, suus paha mait, söögi isu ei ole. wäljaheide wedel, siis tuleb weega segatud soolahaput (acid. muriatic. dil) 5 tilka korraga V, klaasi (õlleklaasi) wärskelt keedetud, jahtunud wee pealesissewõtta, täistaswanutel 5 tilka torraga; soowitakse ta pensiini (пенсинъ) täiskaswanutele 5 grani. aga lastele 1 3 grani torraga, weega segatud soola-hapuga (last. 1 3, täist. 5 tilla V 3 klaasi wee peale) juua. Kui mõne aea pärast, näituseks öö ja päewa pärast pasandamine järgi ei jäe. siis on tarwis Bottina tilkasid soolahapuga (see rohi on apteegis teatud) sisse wõtta, tilla torraga, aga lastele wähem, ja peäle selle Botkina tilkasid opiumi liguleemega (опійная настойка) niisama palju korraga kui esimest mitu korda päewas, aga mitte sagedamalt kahte tundi. Kui kolera korral pasandamine kangemaks läheb, koht walutama hakkab ja sarnased awaldused ilmuwas siis piab wiibimata arstile haigusest teatatama, aga ühtlasi ka woodisse heidetama ja palawat kummeli-, wleedri- (hollunder), waarmarjateed. ja punshi joodama ja woodis hästi kinni kaetult seisma, et sooja saaks. Kui koht walutab, siis hoitagu tema peäl soojaks tehtud kaerte, kliide, tuha kotid, wõi palawa wee kompressid (palawasse wette kastetud ja 5 6 korda kokkupantud käterätik). Kui südame alt walutab, siis tuleb sinepi plaastrit peale panna; tui walu suureneb, siis antagu lihtsat opiumi liguleent 8 10 tilla (lastele wanaduse järele 1 3 tilla. wanadele ja nõrkadele piab ettewaatlikult antama); poole tunni ehk tunni pärast wõib uueste anda. Kui oksendamine ja luksumine peale käiwad, siis antagu jääd. külma fhampanjeri eht külma kohwi (suutäite kaupa) neelata, südame alla pantagu sinepi plaastert ja antagu opiumi liguleent ülemal nimetatud portsion korraga. Krampide wastu õerutagu kampferi piiritusega ehk soolaga segawd põletatud wiinaga (»/, teelusika täit soola tassi wiina peale); õeru«mine sündigu ettewaatlikult, et selle juures liikmeid ei wigastataks ega teha pealt nahka ära ei õerutats.

13 13 Nõrkuse ilmumisel, jõu lõppemisel, kui haige tundmus ära kaub, ja keha külmaks läheb, tarwitatagu äritawaid abinõusid: sinepi piaastert, palawa wee rätikuid ja palawa wee pudellsi (piab ettewaatlikult talitama, et haiget et põletataks); nuhitagu ärritawate rohtudega (mitmesugused piiritused, põletatud wiin jne.); sisse antagu liilweri (гофманскія капли), baldriani waimu (ületäija rohu, эфирно-валерьяновыя) ja ammoniatu tilkasid, lastele 5 10 tilka, manadele tilka korraga, iga Vi tunni ehk tunni aea pärast; joodagu palawat punshi, grog'i*), kohwi, shampanjeri, joodawat wiina; wõib anda ta tampuse piiritust (камфарный спиртъ) tilka, ehk kõwa kamferi 1 2 grani korraga. V, tunni eht tunni aea pärast. Paranemise aeal olgu sööt wäljawalitud ja söömise juures kange mõedupidamine, pruugitagu buljongi (rammuleent), teed ja joodawat wiina; toitu antagu wähe aawalt, aga fagedamine kui harilikult korda 6 päewas. Igas koduses aptegis olgu kolera-haiguse aeal järgmised rohud leida: Weega segatud soola-haput 5 10 sol. (.', 1 unzia). Baldriani-waimu tilkasid sol. (1 l ] a unziat. Liikweri tilkasid sol. Pepsiini (пепсинъ), sisse wütta nua otfa täis ehk taa\u järgi, 2 7 doli, pärast liha ja piima sööti. Botliini tilkasid hapuga ( 1) ja opiumiga (U 2) sol.**). Opiumi liguleent(l unz). Sellega piab ettewaatlikult ümber käidama. Aniis-ammoniaku tilkasid (Анисово-амміачныхъ кап.) sol. (1 2 unzi). Kamferi, sipelga, sinepi, ehk salmiaku piiritust»д naela; wõib ka üheainsamaga nende seast leppida, aga kui neid ei ole, siis wõib la wiina soolaga tarwitada. Wärsket sinepit üks nael, ehk apteegis walmistatud sinepi plaastert weike pakikene. Kamferi pulbrit, 2 3 dooli (1 2 gran.) kamferi, segatud wähese sutruga. HVälzawote zuhalitsest, rnis Arstlik«Zepcrrleтапдрл poolt &оши seatud, kuida külgetzakkawaiö ollusid tuleb hukata. ( Walitsuse Teatajas" 1892, 117). 1) Puhastamine sündigu läbiwoolawa auru abil puhastamiselambres eht järgmise riista abil: weetatla peale seatagu kõwaste üts puust waal, millel sellesse õtsa, mis wastu wett tuleb, põhjale tihid *) Ioomaaeg soojast weest, rummist ja suhlrust walmistatud. **),> 1) Spirit. anodyn. miner, Hoffmanni une jj Chinin, muriat. dr. j Acidi muriat. dil dr. jj 01 menthae pip. gtt. X 2) Seesama rohi, millele aga juure lisada tulrb: Т-гае оріі dr. j

14 augud sisse puuritagu, et aur leedu aeal sisse peaseb, aga pealmise põhja lülge (mis lahti täidaw olgu), tehtagu haagid, kus asjad rippuma wõib panna, pealmises põhias olgu la aut thermometer'i (sooiamõetja) jauks ja weike aul liia auru wälja laskmiseks; soojust olgu 100 C. ehk R. järgi ja puhastamine testgu umbes tund aega; pealmine põhi ja waal ise saagu katla külge niiwiisi kinnitatud, et aur wälja et pease. Et werega ehk wäljaheidetega määritud pesu peale pletlisid järele ei jäeks, on tarwis pesu enne puhastamist sooda segiga märjaks kasta. Wärwitud asjad saagu märgadest iseäranis puhastatud. 2) Lubia piim: wõetakse jagu kustutamata lupja, sega» takse 90 ehk 80 jau weega, sellest saab siis 10 /«ja 20 /«segi (leem); ehk 10% segi tarwis wõetakse 4 jagu wett ja üts jagu lupja, aga 20 /, segi tarwis 2 jagu wett ja üts jagu lupja. Seda pruugitakse seinte ja lagede walgeks tegemiseks, korraliku tuulutamisega, wäljaheidete ja mustuste ülewalamisels. Rohu paljus olgu 4 5 /«asja paljuse kohta; iga 10 terwe inimese jauks on tarwis 10"/o«list segi 2 naela, aga 20% segi 1 nael; 10 tolerahaige jauks olgu segi 10 korda rohkem. 3) Kloor lubja segi: 32 sol. ämbri (wedro) täie wee peale (see on 1% segi) eht 1 nael 32 sol. ämbri täie wee peale (4% segi). Lahjemat segi pruugitagu: käte pesemiseks, pesu ja kalewist riiete niisutamiseks, aga kangemat külgehattawate olluste häwitamisels põrandate, seinte, puust riistade ja wäljaheidete tulles. 4) Seebi-tarboli segi Valmistatakse feewaft weest, üks nael rohelist seepi ja 50 solotn. puhastamata tarbol-haput (100%-lift) ämbri täie wee peale. See segi on tarwilik seinte, põrandate ja lagede pesemiseks, kui nemad puust tehtud ja õliwärwidega wärwitud on, ja ka riistade kastmiseks. 5) Wääwel-karboli 6% segi: esiteks segatakse kaalu järele 1 jagu puhastamata Inglise wääwli-haput 3 jau 50 0 *fe puhastamata karbol» hapuga, sinna juure walatakse wääwli-haput wähe aawal ja wahet pidades, et ta mitte palawaks ei läheks, siis wõetakse V\ 2 1» 4 naela sellest segist ja segatakse ämbri täie wee hulka. Pruugitakse siis: wäljaskäima kohtade, prügi aukude, jätiste wäljawiima kohtade, wabrikut«solgi wee kaewude j. n. e. puhastamiseks. 6) Sulemä segi (раетворъ сулемы): 3 sol. sulemat, 35 sol. leedu-soola ämbri täie wee peale, see on l \i 0 % segi, eht üts jagu sulemat 1000 jau wee peale. 7) Kloor gaas: iga tant (kubit) sülla jauks wõetakse 5 n. kloor lupja ja 1 n. puhastamata soola-haput. Koit awandused ja augud kusagil ruumis, mis tarwis puhastada, maetagu kinni, ja koil metall asjad, mis wärwimata, määritagu raswaga üle, tõstetagu põrandalt toolide ja pinkide peale ülesse, walatagu taldrelutesse, millede peäl lubi on (aga ühes taldrikus ei wõi rohkem kui 2% eht 3 n. lubja olla), soola-haput, mille juurest ise ruttu piab ära minema ja utse enda järelt kinni panema; 24 tunni pärast tehalse utsed lahti ja tuulutatatse tuba ära.

15 Sulemä ja kloor gaasiga puhastamine piab arsti ülewaatamise all sündima. HVüljawöte pvtfya&tajatete antub eeskirjadest, mis peterburi tinxia arstide käes seisawad. 1) Puhastaja, les tõbe majas töötab, pangu oma riiete peale iseäranis pealisluub selga ja iseäranis müts pähe, mis tema pärast töö lõppu hõlpsaste sulemä segiga wõib puhastada ehl puhastamise majasse saata. Käed ja juutsed pestagu pärast tööd lahja sulema segiga, 1 jagu sulemat 5000 j. wee peale, ja peale selle wee ja seebiga harja abil. 2) Puhastajad abinõuud eelseiswa töö tarwis, lui ta pump, harjad ja pulberdamise riistad ei wõi ilma arsti lubata kõrwaliste inimeste kätte ustud saada. 3) Enne kui ühe ruumi enese puhastamine käsile wõetakse, saadab puhastaja, arsti näitamise järgi, kohalikud asjad puhastamise majasse, eeskirja järgi päiwi ja tunda tähele pannes, millal sinna asjasid wastu wõetakse. 4) Tõbe majast saadetagu puhastamise majasse auruga^') puhastatamisels: lõik haige asjad ihu ja woodi pesu, matratsid (aluskotid), padjad, linad, teud, riided (siidised, willased, puuwillased ja teised riibeb), pealmised riided (palitud, kasukad); peale selle sest tuast, kus haige oli, kõik asjad: põrandariided. uste ja aknate eesriided (gardinad), naisterahwade pehme mööbel, pookimata raamatud ja tõik pehmed asjad, mis haige lühidal on olnud, ja wiimaks need riided, mis haige rawitsejad seljas kandsiwad. 5) Need asjad, mis tõbe ruumidest wõetud, piawad enne wedamist juba kimpu seotud ehk pesu wõi teistesse tormidesse ehk puust kastidesse pantud olema, nii iseäranis riide kraam. 6) Asjad, mis puhastamise majasse saadetakse, sorteeritakse nõnda ära, et igas üksikus kimpus, korwis ja kastis ühe sugused asjad on; näituseks: riided pannakse iseäranis teistest asjadest, must pesu iseäranis puhtast, märg kuiwast, woodiasjad iseäranis teistest asjadest j. n. e. 7) Asjad, mis puhastamiseks puhastamise majasse saadetakse, ei lange enne mingisuguse keemialiku puhastamise aua, aga korwid, kastid ja kimpude ümbrikud piawad wäljapoolt heaste sulema segiga (1: 2000) ehk (5 0 ) karbol-hapu segiga üle pritsitama. 8) Asjad piawad arsti luba-tirjaga puhastamise majasse saadetama. 9) Puust mööblid, tapid, kummutid, raud- ja puuwoodid, peeglid, pildid, lambid, metall asjad, nahksed jalawarjud ja selle sarnased, puhastatagu tarwilikul wiisil selles- samas majas (waata edasi). 10) Pärast asjade puhastamise majasse saatmist hatkab puhastaja eluruumisid ja mahajäenud asju külgehakkawateft ollustest puhastama. *) Iuulfed. udusuled, suled, linad, kanepid, puuwillad, sammet, pluus, harjased, rogosid (nimed), lõied, nöörid, laltsud j. n. e.

16 lfi Tuaga ühtlasi puhastatakse ka temas olewad asjad, mis puhastamise majasse ei saadetud. On enam lui üls tuba puhastada, siis tehafse järgmiselt: üls tubadest, mis sellets lõige sündsam on, tehakse temas olewaist asjadest puhtaks ja kastetakse sulema'ga üle, sellrjärele puhastatatse lõrwal olewa tua asjad ära, mis siis ennemalt tühjaks tehtud ja puhastatud tuppa kantakse. Kui teine tuba asjadest tühjaks saanud, kastetakse teda ka sulemu segiga ja kantakse järgmise tua asjad temasse j. n. e. 11) Tubade kastmist sülemiga pritsi abil tuleb järgmiselt toimetada: ettewaatlikult ja hoolega, ilma prügisid wälja pühlimata, kastetakse põrand, seina äärsed liistud, ahjude ja kaminate jalad selle rohuga märjaks ja nuhitakse siis heaste põranda harjaga; selle peale niisutalse seinasid, ülewalt alla poole tulles, et siis kergem oleks torraste tolmu ja mustust seinte pealt ära pühkida, ja pärast seda wõetatse lae kastmine käsile. Liig wedelit, mis seinte ja lae küljest põrandale jookseb, tuleb suurte lappidega eht saepuruga ära korjata, ämbrisse panna ja prügi autu wiia. Pärast puhastamist lastagu lubasid mõni aeg tuulduda. Kui tubade parandamist tahetakse ettewõtta, siis piab seda ikka pärast puhastamist tehtama. 12) Kui neid ruumisid, mis fulemaga juba puhastub, arsti käsu järele peale selle weel sooda segiga piab tastetama, siis tuleb siin niisama wiisi teha, kui tulema segiga. 13) Tuakastmise juures pantagu iseäranis neid kohte tähele, mis seinast eemale ulatawad ja kus peale palju tolmu kogub, nagu, ahjude pealsed, uste ja aknale karniisid, ahjude jalad; siin juures tuleb tähele panna, et mitte liiga palju sulemat ahju peale ei jäeta. 14) Kõik asjad, mis puhastamise majas mitte auruga ei ole puhastatud (nagu näidati), saagu hoolega üle pulberdatud eht nartsudega üle nühitud ja harjadega, mis sülemi eht karbol-hapu segis on märjaks kastetud, puhastatud ja siis puhta kuiwa nartsudega tuiwaks pühitud. 15) Pronks, teras ja üleüldse tõik metall asjad puhastatakse tarbol-hapu segiga tas pesemisega ehk üle pritsimisega. 16) Mööblite puhastamise juures waadatagu hoolega selle peale, et lõik nurgad, jätkud ja wäljalõiled sulemg.sse lastetud harjaga puhtaks pühitud saawad. 17) Klaas- ja portselaan-riistad saagu pärast suleme segiga puhastamift esite sulemu, siis sooda segis hoolega pestud ja peale selle weel seebiweega ülepestud; nende riistade fulemaga puhastamise asemel wõib neid tültaega wee sees keetmisega puhastada. 18) Sulem^fegi majade ja muude asjade lülgehakkawate olluste lautamifets tarwitatakse mitte rohkem tui 1 jagu sülemit ja 1 jagu kloor-natriumi 1000 jäu wee peale; karbol-hapu segi pruugitakse 5 0 ; asjade tui ta elutubade pärastiseks pesemiseks pruugitakse 1 0 sooda segi. Дог.в. цвизтрпіп 4. Августа1892. ПвчлтттяГ.Маттаеітв ГПяколт.гк»я 2Ф Рто.тт.«

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan A I5~l$ «Ct2> -«CöK . -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;;'чС>> -«a>; i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutanud Z. Fcpili. Т kartus 188'). Trülitud K. A. Hermann'!

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914)

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914) Nr. 18. WIRMALISED 139 Uue-Athos'e klooster (Новый Аѳонъ) Suhumi lähedal Kaukasuses. Eesti asunduste juubeli-laulupidu puhul. Suhum, üleüldine waade. Eesti asunduste laulupidu koht. Kaukasia ja tema

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * >

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > ', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > 2;

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p QrcknMdt. Häda. Wilhelm Lobslcn: Saar* ÕpclajQ. Lconardo

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC 3 indmõisianis (fl eadnud Em. Gutmann. Sõnade tähendus; Pahemalt

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

ш %tf Juhatus mill teel ja kus wõimalik on: mõisa walitlejatcks, aiapidajateks, juustu meistriteks, raudtee meistriteks, masnnistiteks, konduktoriteks

ш %tf Juhatus mill teel ja kus wõimalik on: mõisa walitlejatcks, aiapidajateks, juustu meistriteks, raudtee meistriteks, masnnistiteks, konduktoriteks ш %tf Juhatus mill teel ja kus wõimalik on: mõisa walitlejatcks, aiapidajateks, juustu meistriteks, raudtee meistriteks, masnnistiteks, konduktoriteks, trükimeistriteks ja lehnikerideks õppida. -ьн Н+

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 1730 aastal Louis XV valitsemisajal asutasid vennad Jaques-Loiuis ja Jean-Baptiste Chanoine šampanjamaja, mille nimeks sai Chanoine Féres. Chanoine Féres on vanuselt teine šampanjamaja Champagne piirkonnas.

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

TRIIN KUKK PORTFOOLIO EESTI KUNSTIAKADEEMIA EHTE- JA SEPAKUNSTI ERIALA TÖÖD

TRIIN KUKK PORTFOOLIO EESTI KUNSTIAKADEEMIA EHTE- JA SEPAKUNSTI ERIALA TÖÖD TRIIN KUKK PORTFOOLIO EESTI KUNSTIAKADEEMIA EHTE- JA SEPAKUNSTI ERIALA TÖÖD 2011-2015 TRIIN KUKK / 1990 2011-2015 EESTI KUNSTIAKADEEMIA EHTE- JA SEPAKUNSTI OSAKOND 2013 sügis KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Pallini ajalugu 1875 Nicola Pallini asutas Antica Casa Pallini ja oli kõige tuntum kaupleja Abruzzos. Ta eksportis pähkeid, importis kivimeid Saksamaalt, oli pankur ja suurima poe omanik, valmistas veini

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 on tuntuim Lõuna-Itaalia suurkooperatiiv, mis asub Puglia veinipiirkonna keskel Salentos ning tegutseb aastast 1989. 2007, 2009 ja 2014 aastatel sai Vinitalyl parima Itaalia veinimaja tiitli. 2005, 2006

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem