Teatec. Nr. 11 (181) Neljapäeval, 20. aprillil a, VI aastakäik.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Teatec. Nr. 11 (181) Neljapäeval, 20. aprillil a, VI aastakäik."

Väljavõte

1 Tallinna Õ8V Toimeta» Ja talitu» Kaarli t. 10, Tallinna maleva staap. Telel Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel1 8 s. mm. 1 veerul. Teksti ees 16 s. mm. 1 veerul. Tekstis 20 s. mm. 1 veerul. Kaitseliitlastele 50 /o hinnaalandusega Teatec llmeb 1 kord nädala» Tellimishind ;ostiga 1.50 kr. aastas Tellimisi võetakse vastu peale maleva staabi kõikides malevkonda^» staapides ja naiskodukaitse juhatustes. Nr. 11 (181) Neljapäeval, 20. aprillil a, VI aastakäik. kaitseliidu Tallinna malevale 19. aprillil a. nr Avaldan väljavõtteid kaitseliidu ülema käskkirjast 22. märtsist s. a. nr. 17. l. 15. detsembril lõppesid kaitseliidu üksustes a. karikavõistlused, mis olid möödunud sügiskuudel kaitseliidu laskeasjandusliku tegevuse keskkohaks. Need võistlused õn kujunenud jõulisemaiks ja tähtsamaiks eluavalduseks kaitseliidu tegevuse alal. 1 Jälgides möödunud kolme aasta karikavõistluste tulemusi, võib rõõmuga konstateerida suurt edu nii osavõtult kui kä lasketaseme tõusus. Osavõtjate üksuste % õn tõusnud 67-lt 91-le. Samuti õn kasvanud kä meeste osavõtt -üksustes a. oli osavõtjate arv meest või 27,3% kaitseliitlaste üldarvust, a meest või 38,8% a. tõusis osavõtjate arv le, mis õn 65% kaitseliitlaste üldarvust. Samuti õn tõusnud kä lasketasapind aastal oli üksuse keskmine silm (lugedes 8 võistluslasku) 24 silma, a. aga 28 silma. Suur töö õn tehtud, kuid veel palju jääb teha. Oleme veel kaugel karikavõistluste põhieesmärgist karikavõistlustestvõtavadosa kõik üksused mitte vähem k u i 70% kosse isus ja nad peavad saavutama keskmise silma mitte alla 40. Möödunud aastal tehtud suure töö eest avaldan oma tänu kõigile pealikuile, instruktoreile ja malevlasile ning soovin neile raugemata jõudu ning tahet ülesseatud eesmärgi saavutamiseks eelolevail aastail. 2. Karikavõistlustest osavõtt malevais ja võistlusist osavõtnud üksustes: 2. Tallinna malev. Osavõtjate arv õn Tegevliikmete arv 1. X 32. a. õn 2617, osavõtu % õn 76. Tegevliikmete arv võistlustest osavõtnud üksustes (võistluspäevil) õn 2328, osavõtu % 85. Täies ulatuses oma kohustusi karikavõistluste suhtes õn täitnud Tartumaa, Tallinna, Petseri, Tartu, Pärnu ja Saaremaa malevad, kus võistlusist võttis osa vähemalt 70% malevate tegevliikmete arvust. Liig vähe õn karikavõistlused läbi löönud Pärnumaa (53%), Sakalamaa (49%) ja Järva (44%) malevais. Tuua välja võistlustele vähem kui 60% maleva tegevliikmete koosseisust õn liig vähe karikavõistluste tarvis, milliste eesmärgiks õn just massi kaasatõmbamine laskmisele ja kõigile relvakandjaile hädavajaliste laskekogemuste andmine. Vildak õn arvamine, et selle ülesande täitmine oleks raske. Hea tahte ja korralduse juures saavutatakse kõik. Mitte kõigis üksustes ei ole korraldatud karika võistlusi. See nähtus ei tohi edaspidi enam aset leida. Karikavõistlusipeavad kõik üksused kaasa tegema. Kui kaitseliidu üksus ei tee kaasa seda laskeasjandusliku tegevuse põhitööd, siis annab see üksuse ja selle võimete kohta halva tunnistuse. 100% üksused., Üksused, kes 100% oma liikmeist tõid võistlusele, õn: Tallinna malevast : 1. Kopli malevkond. 2. Üksik eskadron. 3. üksik soomusautorühm. 4. üksik kuulipildurite kompanii. Malevad peavad endile kindlaks ülesandeks seadma: Karikavõistlustest peavad kõik üksused osa võtma ja vähese osavõtu pärast ei tohi ükski üksus välja kukkud a! 3. üle kogu kaitseliidu õn üksuse keskmine silm 28, mis õn rahuldav. Keskmise tulemuse poolest õn rahuldavad kõik malevad, peale Narva ja Järva malevate, kus keskmine õn 22,7 ja 20 silma. isiin peavad malevad endile eesmärgiks võtma: saavutada keskmine silm üle Autasu võitjaile. Ringides esikohtadele tulnud üksustele annetatakse autasuna üheks aastaks järgmised jäävalt rändavad auhinnad: 3. ring eskadronid võitis Tallinna maleva üksik eskadron 34,402 silmaga poola küttide liidult annetatud võitja kuju. 7. ring majandus-administratiiv-eriüksused võitis Tallinna maleva üksik soomusautorühm 53,048 silmaga hõbekarika Eesti Vabariigi aukonsulilt Nürnbergis hra Kirschbaumilt. 7. ühtlase korra maksmapanemiseks kokkuvõtete tegemise hõlbustamiseks käsen edaspidi toimida järgmiselt : 1) Iga võistlusprotokolli lõpul tuleb teha kokkuvõte, mis sisaldab järgmised andmed: üksuse tegevliikmete arv, võistlusest osavõtjate arv, võistlusest osavõtjate %, üksuse silmade summa, üksuse keskmine silm, kuipalju nõrku (0 25 silma), rahuldavaid (26 50), häid (51 70 silma) ja eeskujulikke (71 80 silma) mehi. Selle kokkuvõtte peab tegema võistlust juhtiv vahekohus. 2) Maleva pealikuil esitades karikavõistluste protokolle oma saatekirjas näidata järgmised andmed: võistluskohustuslike üksuste arv malevas Karikavõistluste määruste" 6 kohaselt;

2 missugused üksused karikavõistlustest osa ei võtnud ja mis põhjusil ning iga üksuse kohta eraldi nende tegevliikmete arv ja võistlusi kaasa teinud üksuste nimestik. 2. Avaldan teadmiseks ja täitmiseks väljavõtted kaitseliidu ülema ringkirjast 29. märtsist s. a. nr. 488: Karikavõistlused õn kaitseliidu laskeasjandusliku tegevuse raudvaraks. Nende võistluste tulemustest ei peegeldu üksi malevate ja nende allüksuste laskmise tasapinna kõrgus, vaid need võistlused annavad kä tunnistust nii palgalise kui kä palgata kaadri töö energiast, üksuse tublidusest, kohusetundest ja valmisolekust täita kodukaitse alal enda peale võetud ülesanded. Karikavõistluste tähtsust õn toonitatud alati ja kõikjal ja neile õn juhitud maleva pealikute tähelepanu kui tähtsamaile kaitseliidu eluavaldusile laskeasjandusliku tegevuse alal. Neid võistlusi õn peetud juba kolme aasta jooksul, kuid ei või veel ütelda, et nende korraldamine kogu kaitseliidus oleks rahuldav. Õn malevaid, kus karikavõistlused õn täiesti läbi löönud, kuid õn kä malevaid, kus karikavõistlusi ei peeta erilise rõhuga. Tundub, et kõik malevate pealikud ja nende lähemad kaastöölised ei ole veel karikavõistlusi võtnud endale südameasjaks. Heites pilgu a. karikavõistluste tulemustele võib malevad jagada kolme gruppi: esimesed, kes oma ülesandeid karikavõistluste alal hästi õn täitnud; teised, kes seda tööd ainult rahuldavalt õn teinud, ja kolmandad, kelle töö sel alal õn mitterahuldav. Heade hulka kuuluvad Tartumaa, Tallinna, Petseri, Saaremaa ja Pärnu malevad seega kõigist üks kolmandik malevaid. Neil malevail: 1. keskmine võistlustest osavõtjate % tõuseb üle 80; 2. võistlustest võtsid osa kõik malevate allüksused; 3. vähese osavõtu tõttu langeb võistlejate reast välja ainult üks allüksus Tallinna malevast (Tehniline malevkond); 4. malevate keskmine silm ületab 30, mis õn rahuldav. Karikavõistluste alal malevad peavad endile kindla töökava seadma ja seda kä täitma. Põhinõuded selles suhtes kogu kaitseliidus õn: 1. kõik üksused peavad iga aasta karikavõistlused kaasa tegema; 2. iga üksus peab võistlusist osa võtma vähemalt 70% koosseisus; 3. iga üksuse keskmine silm peab tõusma üle 40. Need nõuded ei ole sugugi täitmatud, kui ainult täie hooga ja tõsidusega asjast kinni haardakse. Kuidas asja edu oleneb ainult oma tööst ja vaevast, selgub otsekohe, kui võrrelda üksikuid malevaid omavahel. Võtame näiteks vene püssidega varustatud malevad. Õn teada, et need püssid õn halvad ja veel halvem õn laskemoon. Kuid tulemused ei ole kaugeltki ühtlased. Need tõsiasjad räägivad endi eest ja malevate pealikud peavad neist õiged järeldused tegema. 3. Vähese osavõtu pärast langes Tallinna malevas karikavõistlustest välja Tehniline malevkond. Et tõsta maleva lasketasapinda ja saavutada käesoleva aasta sügisel ärapeetavail karikavõistlusil paremaid tagajärgi, tuleb üksustel energiliselt kaitseliitlasi suve jooksul laskealal ette valmistada, iseäralist rõhku panna möödunud karikavõistlustel nõrkadeks osutunute väljaõppele. Karikavõistluste üleriiklike tulemustega võivad soovijad lähemalt tutvuda maleva staabis. 4. Avaldan väljavõtted kaitseliidu ülema käskkirjast 30. märtsist s. a. nr. 18: 5. Tallinna maleva Tehnilise malevkonna pealikuks määran Artur Tääker!, arvates 15. märtsist s. a. Õiendus: Kaitseliidu põhikiri 48 ja ljh. nr Avaldan III kl. valgeristi kavaleride nimekirja: 5. Mänd, Aleksander Siimu p., 6. Vallner, Rudolf Hansu p., 7. Kaalep, Ferdinand Karli p., 8. Janson, Aleksander Siimoni p., 9. Tool, Johannes Aleksandri p., 10. Triumph, Karl Villemi p., 11. Tomson, August Hansu p., 12. Bauming, Eduard Hansu p., 13. Ende, Nikolai Antoni p., 14. õunapuu, Feliks Tõnise p., 15. Kreekmann, August Tõnise p., 16. Veske, Paul Peetri p., 17. Johanson, Albert Emanueli p., 18. Vilmann, August Augusti p., 19. Puss, August Kaarli p., 20. Vanatoa, Bernhard Jaani p., 21. Rahhi, Johannes Jaani p., 22. Janson, Alfred Jaani p., 23. Tusar, Otto Otto p., 24. Kõuts, Albrecht Hansu p., 25. Villig, Edgar Karli p., 26. Green, Evald Teodor! p., 27. Toffer, Georg Tõnise p., 28. Priimann, Eduard, 29. Vorobjev, Nikolai Nikolai p., 30. Jakobson, Hans Mihkli p., 31. Suits, Jaan Johani p., 32. Freudenstein, Eduard Pauli p., 33. Treilmann, Veera, 34. Siiman, Olga Johani t., 35 Truberg, Marta Hermanni t., 36. Rinne, Linda, 37. Leinberg, Lisette, 38. Veier, Elvine Adami t., 39. Abel, Gabriele, 40. Tassenberg, Anna Friedrichi t., 41. Ummer, Ida Jaani t., 148. Kirsch, Karl Aindo p., 149. Leyden, Valter Eduardi p., 150. Tammar, Friedrich Jakobi p., 151. Trankmann, August Joosepi p., 152. Orgusaar, Martin Martini p., 153. Heiberg, Gustav Gustavi p., 154. Sihver, Juhan Jüri p., 155. Kapp, Aleksander Joosepi p., 156. Toffer, Heinrich Reinholdi p., 157. Vahter, Johannes Jakobi p., 158. Skley, Evald Augusti p., 159. Tammerik, Alfons Augusti p., 160. Junkur, Friedrich Jüri p., 161. Huuk, Gerhard Karli p., 162. Välja, Johannes Johani p., 163. Pürkovsky, Anton Antoni p., 164. Tamm, August, 165. Kartau, Hans Mihkli p., 166. Rossmann, Georg-Vendelin Jüri p., 167. Methusalem, Bernhard Peetri p., 168. Loik, August Jakobi p., 169. Arol, Aleksander Mihkli p., 170. Lugenberg, Nikolai Jaani p., 171. Hannusovsky, Felix Viktori p., 172. Puusepp, Karla Juhani p., 173. Varbola, Johannes Villemi p., 174. Paja, Aleksei Aleksandri p., 175. Jaanus, Aleksander Johani p., 176. Piisang, Marie Mihkli t., 177. Starrkopf, Anna Jaani t., 178. Lepp, Salme Leonhardi t., 179. Grünberg, Amanda Siimu t., 180. Vilberg, Salme Johani t., 181. Kaud, Linda, 182. Tevet, Mary Mardi t., 387. Lääne, Joosep Tõnise p., kapten, 416. Mets, Nikolai Jakobi p. 8. Avaldan kaitseliidust väljaheidetute nimekirja: Tallinna malev: 1. Palm, Herman Al-dri p., sünd. 6. VI a. Pärnumaa malev: 2. Jürisson, Mihkel Jüri p., sünd. 30. XI a. 3. Margus, Vladimir Johani p., sünd. 13. VI a. 4. Kukk, Aleksander Marie p., sünd. 21. II a. Õiendus: ljh. nr Avaldan teadmiseks ja täitmiseks kaitseliidu ülema käskkirja 30. märtsist s. a. nr : Naiskodukaitse põhimääruste 35 ja 39 muudan ära ja panen maksma järgmises redaktsioonis, arvates 1. aprillist s. a.: 35. Naiskodukaitse ringkonna korraldavaks organiks õn ringkonnakogu.

3 Ringkonnakogu moodustavad: 1. ringkonna esinaine, 2. ringkonna sekretär ja 3. jaoskondade esindajad igast jaoskonnast järgmiselt: jaoskonnad, kel õn kuni 50 liiget 1 esindaja ja igalt järgnevalt täis või algavalt 50 liikmelt 1 esindaja juure. Jaoskondade esindajad valitakse jaoskonna üldkoosolekul ühe aasta peale. Ringkonnakogu koosolekuist võivad sõnaõigusega osa võtta naiskodukaitse keskjuhatuse ja ringkonna juhatuse liikmed ning maleva staabi esindaja. 39. Naiskodukaitse jaoskonna juhiks nn jaoskonna esinaine. Ta valitakse jaoskonna üldkoosolekul 3 aasta peale. Jaoskonna esinaise valimised kinnitab ringkonna esinaise ettepanekul ja kaitseliidu vastava üksuse pealiku teadmisel maleva pealik. õiendus : minu kskk. nr a. 6. Avaldan teadmiseks ja täitmiseks kaitseliidu ülema käskkirja 1. aprillist s. a. nr Õn ette tulnud juhtumeid, et laskmise juures lõhkevad või paisuvad püssirauad. Neid raudade rikkimineku põhjusi lähemalt uurides selgub, et õnnetusjuhtumid õn põhjustanud kaitseliitlased ise. Nimelt püssi raua lõhkemise ja paisumise juhtumeid tuleb ette seepärast, et raua õõnde õn sattunud mõni võõrkeha, nagu puhastustropp, vihmakaitsja, eelmise lasu kuul, liivateri, puhastusmaterjalide kaltsude ja takkude osi jne., mida enne laskmist pole kõrvaldatud. Näiteks, üks Viru maleva laskur annab esimese lasu padruniga, mil rohi välja võetud. Loomulikult ei järgne täit pauku, vaid ainult sütiku plahvatus, mis kuuli ei vii rauast välja. Vaatamata sellele mees laeb püssi uue padruniga ja annab järgmise lasu, mille tulemuseks õn püssi täieline purunemine. Ainult õnn, mis ikka kaitseliitu tema tegevuses õn saatnud. päästis ettevaatamatu laskuri tervise. Teine näide: raua õõnde õn jäetud puhastustropp ühes nühisega. Esimese lasu andmisel puruneb raud. Laskur pääseb vähese põrutusega. Võiks veelgi tuua näiteid, kus võõrkeha poissi raua õõnes põhjustab õnnetuse. Neis õnnetusiuhtumeis õn laskurid süüdi: nad ei ole enne lasu andmist sugugi sellest huvitatud, kas raua- ÕÕs õn puhas ja vaba või mitto, sest isegi vihmatilk ja liivatera rauaõõnes põhjustab püssiraua paisuvuse. Olen mitmel korral rõhutanud, et enne laskmisele asumist tuleb rauaõõs järele vaadata, kas ta õn laskmiseks puhas ja kõlvuline. Edaspidiste Õnnetusjuhtumite ja püssiraudade rikkiminekute ärahoidmiseks nõuan, et laskurid enne lasu andmist tingimata oma püssiraua õõne järele vaatavad, kas see õn võõrkehadest puhas ja laskmiseks kõlvuline. Kui laskmisel tuleb ette tõrge või mõni muu lasketakistus, peab laskur oma laskmise katkestama, takistuse põhjuse selgitama ja takistuse kõrvaldama. Ei suuda seda laskur ise teha, peab kutsuma laskejuhataja, kes püssi järele vaatab, takistuse kõrvaldab ja laskmise jätkamiseks annab loa. Kui edaspidi kordub juhtumeid, kus laskur oma püssi enne laskmist pole järele vaadanud ja püssiga, mille rauda enne laskmist või laskmise ajal õn mattunud võõrkeha või mis mõnel muul laskuri hooletusest oleneval põh jusel õn rikki läinud, nõuan süüdlaselt sisse kaitseliidule tehtud kahju täiel määral, peale selle veel karistan süüdlast relvakandmise õiguse äravõtmisega 6 kuuks. Panen veel kõigile pealikuile, laskejuhatajaile ja malevlasile südamele relvade eest kõige tõsisemalt hoolitseda ja kõik abinõud võtta tarvitusele relvade rikkimineku eest hoidumiseks. Käesolev käskkiri avaldada kõigis..maleva Teadetes ja käskkirja sisu teha teatavaks kõigile kaitseliitlasile. 7. Kõrgema sõjakooli lõpetajate lõputööde ettekandmine õn määratud ohvitseride keskkogu ruumes. Raekojaplats nr. 14, käesoleva aasta järgmisil kuupäevil: 21. aprillil s. a. major M. BergmamVi ettekandel teemil:..ratsaväe kasutamine lahingtegevusel : 28. aprillil s. a. major V. Saarsen! ettekandel teemil:..poola sõda Nõukogude Venega a 5. mail s. a. major J. Soodla ettekandel teemil:. Lahingtegevuse iseäraldused metsades ja asulates. Täna wõitlused. Ettekannete algus kell Ettekannete pealtkuulamine õn soovitav allüksuste pealikuile ja nende abidele ja vastavaile pealikuile nin-r maleva instruktoreile ja reservohvitserid^'' aprillil s. a. maleva laskerajal korraldatud klassikatseil täitsid teisel laskeperioodil esiküttide klassikatse tingimused ja kinnitan lõplikult esiküttideks : 1) Maleva instruktor leitnant Heinrich Silber; Põhja malevkonnast: 2) relvurpealik Rudolf Passup ja 3) relvurpealiku abi Frits Šüts; Üksikust soomusautorühmast: 4) s.-autojuht Balduin Tramberg. Õiendus : protokoll nr ja 9. aprillil s. a. maleva laskerajal korraldatud klassikatseil täitsid tingimused ja kinnitan: Esiküttideks : Toompea malevkonnast: 1) ml vi. Hans Kartau; Põhja malevkonnast: 2) jaoplk. Karl Jürgens ja 3) jaoplk. abi Artur Jürgens. I klassi küttideks: Põhja malevkonnast: 1) ml vi. Endel Rikand, 2) ml vi. August Vaha. 3) komp. sideplk. Karl Müller, 4) rühmaplk. Bruno Dresen; Kalevi malevkonnast: 5) relvurplk. Eduard Hiiop; Sadama malevkonnast: 6) õppeplk. Eugen Regi;, Toompea malevkonnast: 7) jaoplk. Hendrik Avarso. II klassi küttideks : Põhja malevkonnast: 1) ml vi. Rudolf Täheste, 2) rühmaplk. abi Valter Schmidt. Lõuna malevkonnast: 3) rühmaplk. abi Konstantin Tudeberg, 4) rühmaplk. Johannes Varbola, 5) spordi pik. Nikolai Ende, 6) komp. relvurplk. Konstantin Kärk. Kalevi malevkonnast: 7) mlvl. Artur Eglon, 8) mlvl. Theodor Meite. Toompea malevkonnast: 9) rühmaplk. Karl Holzmeier. Raudtee üksikust pataljonist: 10) patalj. pik. abi Aleksander Mänd, 11) rühmaplk. Aleksei Kasak ja 12) relvurplk. Friedrich Lents. Esilaskuriteks : Põhja malevkonnst: 1) mlvl. Klja- vin, Aleksander, 2) veltv. August Kerd, 3) rühmaplk. Gustav Reinberg. Lõuna malevkonnast: 4) mlvl. Johannes Kivimägi. Nõmme malevkonnast: 5) mlvl. Verner Indermitte, 6) mlvk. sekr. August Nuga. Kopli malevkonnast: 7) rühmaplk. Nikolai Vorobjev, 8) mlvl. Johannes Luha, 9) mlvl. Eduard Kruus. Tehnilisest malevkonnast: 10) mlvl. Ilmar Köstner. Sadama malevkonnast: 11) relvur-

4 pik. abi Paul Veske, 12) jaoplk. Heinrich Sarapuu. Srtkv. divisjonist: 13) r.-plk. abi Robert Otter-Stetter, 14) relvurplk., Evald Sulg. Üksikust eskadronist: 15) Õppeplk. Elmar Triumph, 16) rühmaplk. Georg Russ mann. Üksikust s.-autorühmast: 17) relvunplk. Voldemar Teras, 18) autoj. Aleksander Viil. Raudtee üksikust pataljonist: 19) rühmaplk. Vladimir Kasak. Üksikust.klp. kompaniist: 20) malevl. Alfred Kroo-mann. õiendus: protokollid nr. nr. 289, 290, 291 ja Minu käskkirjas nr. 5 4 s. a. ettenähtud üksuste kevadiste laskevõistluste juure määrata 3-liikmeline vahekohus vanemaist pealikuist järgmiselt : 7. mail. Kalevi malevk. juure Põhja malevkonnast ja Sadama malevk. juure Tehnilisest malevkonnast. 14. mail Põhja malevk. juure Kalevi malevkonnast, Srtkv. divisjoni juure Üksikust eskadronist. 21. mail Lõuna malevk. juure Toompea malevkonnast, Ida malevk. juure Nõmme malevkonnast. 28. mail Tehnilise malevk. juure Sadama malevkonnast, Nõmme malevk. juure Ida malevkonnast, Üksiku eskadroni juure Srtkv. divisjonist, üksiku klp. kompanii juure Üksikust sidekompaniist, üksiku s.-autorühma juure Raudtee üksikust pataljonist. 11. juunil Üksiku sidekompanii juure Raudtee üksikust pataljonist, Raudtee üksiku pataljoni juure Üksikust s.-autorühmast, Toompea malevk. juure Lõuna malevkonnast. Kopli malevkonnal korraldada nimetatud võistlused 28. mail Kalevi üksiku jalaväe pataljoni laskerajal. Kohtunikud määrata Põhja malevkonnast. Siinjuures juhin tähelepanu määrustele, mis üksustele õn saadetud nr. 204 all 18. III s. a mai jalutuskäiguks koguneda kõigil kaitseliitlasil relvadega ja maleva orkestril kella 1000-ks maleva staabi hoovi, kust täpselt kell 1030 alata liikumist Kadriorgu. üksustel ilmuda rongkäigule lippudega. Pean soovitavaks, et kaitseliitlased sellest traditsioonilisest rongkäigust osa võtaksid rohkearvuliselt, vähemalt 50% üksuste koosseisust, ja võimalikult vormis või selle puudumisel erariietes kaitseliidu mütsi, käelindi ja vöörihmaga. 12. Määran üksuste vahtkonna kaitseliidu peastaapi ja korrapidajad-pealikud maleva majja maikuuks s. a. kindlaks järgmiselt: Ida mlvk. 7., 16., 22. Põhja mlvk. 3., 10., 17., 20., 28., 31. Lõuna mlvk. 4., 11., 18., 23., 27. Kalevi mlvk. 5., 12., 24., 29. Toompea mlvk. 15., 25. Sadama mlvk. 9., 19. Tehnil. mlvk. 2., 8. Raudtee -üks. pataljon 26. Srtkv. divisjon 1., 30. Üks. eskadron 6., 13. Üks. sidekomp. 14. Üks. s.-autorühm Vabastan Nõmme malevkonnas kohtadelt: 1) Arnold Kruusimägi malevkonna sidepealiku kohalt, arvates 1. jaan a.; 2) Hans Viinapuu malevkonna gaasikaitse pealiku kohalt, arvates 10. oktoobrist a. Õiendus: ljh. nr Nõmme malevkonna pealik Artur Odenberg lugeda tervisaparanduslikult puhkuselt tagasi jõudnuks ja oma ametikohuste täitmisele asunuks, arvates 3. aprillist s. a. õiendus: kskk. nr. 9 8, ljh. nr Kinnitan maleva Üksiku kuulipild. kompanii sanitaarpealikuiks dr. Edgar Lamber'g i, arvates 1. aprillist s. a. õiendus: ljh. nr Vabastan Felix Õunapuu Lõuna malevkonna 4. kompanii pealiku kohalt oma soovil, ajapuudusel, arvates 5. aprillist s. a. Õiendus: ljh. nr Kinnitan Lõuna malevkonna II pataljoni pealiku Voldemar Resev-Resel! ühtlasi sama malevkonna 4. kompanii pealikuks, arvates 12. aprillist s. a. õiendus: ljh. nr Korrapidajaks - pealikuks maleva laskerajale pühapäevaks, 23. aprilliks s. a., määran pealik Bruno Dresen! Põhja malevkonnast, kel olla kohal hiljemalt kell F. Pinka, kolonel, Tallinna maleva pealik. Maleva pealiku korraldused ja teadaanded» Juhin veel kord tähelepanu eelolevaile laskurklassi katseile, missugused peetakse maleva laskerajal: 23. aprillil s. a. kell 0900 I laskurklassi pääsmiseks, 24. ja 25. aprillil s. a. kell 1700 I laskurklassi pääsmiseks, 27. ja 28. aprillil s. a. kell 1700 II laskurklassi pääsmiseks ja 30. aprillil s. a. kell 0900 II laskurklassi pääsmiseks. üksuste pealikuil hoolitseda, et abijõududeks määratud kaitseliitlased (vaata maleva kskk. nr. 10 2) täiel arvul ilmuksid kohale kas üks tund enne laskmiste algust maleva staapi, kust autol sõidetakse laskerajale, või pool tundi enne laskmiste algust laskerajale kapten H. Ingermani käsutusse. Järgmine Talliima Maleva Teadete" number ilmub neljapäeval, 27. aprillil s. a. Kõigil kaitseliitlasil, kes Vabariigi aastapäevaks said ülenduse kapraliteks, allohvitserideks ja veltveebliteks, saata oma kv. vabastamise tunnistused maleva staapi hiljemalt 29-ks aprilliks s. a. 17. ja 18. juunil s. a. korraldab kaitseliidu peastaap dessantoperatsiooni Saaremaa põhjarannikule. Tallinna maleva kaitseliitlasil õn võimalus nimetatud operatsioonist osa võtta vahekohtunikena ja tegutsejatena pealetungival poolel. Väljasõit Tallinnast õn 16. juunil pärast lõunat ja Tallinna jõutakse tagasi 19. juuni hommikul. Toit õn tasuta. Palun kõiki kaitseliitlasi, kes soovivad nimetatud operatsiooni kaasa teha, sellest teatada oma üksuse või maleva staapi hiljemalt 28. aprilliks s. a. Maleva pealik. Sportlasile. Teen teatavaks, et maleva murdmaajooks peetakse pühapäeval, 7. mail s. a. Kõigil murdmaajooksust osavõtjail koguneda pühapäeval, 7. V, kell 1030 Mustamäe alla, lasketiiru maja juure; start kell 1100 samas. Parim malevkond, kes saavutab kõige rohkem punkte, omandab rändauhinna ja 10 parimat võistlejat

5 isiklikud auhinnad. Punkte rändauhinna peale annab I koht 20 punkti, II koht 19 punkti jne. Kohtunikel ja esindajail olla kohal kell J o h. Kauba, maleva spordipealik. Põhja malevkonnale 19. aprillil a. nr Avaldan teadmiseks, et malevkonna aasta-peakoosolek peetakse laupäeval, 2$. aprillil s. a., kell 1900 maleva suures õppesaalis, Kaarli 10, järgmise päevakorraga: 1. Koosoleku avamine ja kirjatoimetaja valimine, 2. möödunud aasta tegevuse aruanne ja kassaaruande kinnitamine, /34. a. eelarve kinnitamine, 4. valimised põhikirja järgi, 5. koosolekul algatatud küsimused ja mitmesugused läbirääkimised. Kui määratud kellaajaks tarviline arv liikmeid kokku ei tule, peetakse samas kokkutulnud liikmete arvule vaatamata koosolek 1 tund hiljem sama päevakorraga. Palun kõiki malevkonna liikmeid nimetatud koosolekust tingimata suuremal arvul osa võtta. Kuna kutseid eraldi ei saadeta, palun kompaniipealikuid hoolt kanda, et koosolekule ilmuks rohkemal arvul kaitseliitlasi. 2. K om p ani i p eal iiku i 1 saata vahtkonnad kaitseliidu peastaapi maikuus järgmiselt: VI pataljoni 1. kompaniist 3., 10., 17. mail s. a. ja I pataljoni 1. kompaniist 20. ja 28. mail s. a. ning 31. mail s. a. erikompaniist koosseisus: vahtkonna vanem kl. Jaan Pisarev ja valvurid kl. kl. A. Strandmann, J. Käsper ja E. Felicius. Vastavail kompaniipealikuil kanda hoolt, et vahtkonnad oleksid õigeks ajaks ja täies koosseisus välja saadetud. '3. Korrapidajaiks-pealikuiks maleva majja maikuuks määran: 3-dal pik. N. Beckmann, 10-dal pik. K. Steinberg, 17-dal pik. G. Reinberg, 20-dal pik. H. Mölter, 2;8-dal pik. Eduard Valter ja 31-el pik. Gustav Jakobson. 4. VI pataljoni 2. kompanii pealikul saata teisipäeval, 25. aprillil s. a., kella 1700-ks maleva laskerajale kpt. Ingermani käsutusse 10 kaitseliitlast abijõududeks klassikatsete läbiviimiseks ja postikompanii pealikul saata pühapäeval, 30. aprillil s. a., kella 0900-ks samal otstarbel 10 kaitseliitlast. 5. Pühapäeval, 23. aprillil s. a., õn malevkonna kaitseliitlasile maleva laskerajal laskehar jutusteks kasutada 200 mtr. tiirul 10 märklauda m. m ja 300 mtr. tiirul 10 märklauda m. m Korrapidajaks-pealikuks laskerajale nimetan pik. B. Dresen i, kel eila kohal tähendatud päeval kell Pühapäeval, 23. aprillil s. a., kell 0900, korraldan maleva laskerajal I pataljonile ja VI pataljoni 1. kompaniile püsside proovimise ühes laskeharjutusega. Laskejuhatajaks määran pik. T. Tiirman i ja abideks plkud B. Dresen i ja F. Stockmarü. Vastavail pealikuil määrata abijõududeks ä 3 kaitseliitlast. Malevkonna relvurpealikul toimetada laskerajale 1500 padrunit ja muud tarvisminevat materjali aprillil s. a. lõppesid A-laskurringi teised seerialaskevõistlused väikekaliibrilistest püssidest. Kohtadele tulid: 1. pik. F. Schütz 2350 s.; 2. ml. E. Rikkand 2274 s.; 3. pik. R. Passup 2269 s.; 4. pik. M. Saks 2149 s.; 5. pik. A. Teder 2139 s. ja 6. ml. H. Ingland 2139 silmaga. Seega võitis hra R. Tavasti rändauhinna, missugust neli korda järjest õn kaitstud, jäävalt pik. F. Schütz. 8. Teisipäeval, 25. aprillil s. a., õn kella maleva siselasketiir malevkonna liikmeile vaba laskeharjutusteks kasutada. Korrapidajaks tiirule määran pik. A. Jänese, kel olla kohal hiljemalt kell Alljärgnevad kaitseliitlased õn muutnud oma elukoha ja elavad nüüd: I pataljoni 1. kompaniist: 1. Bernadt, Eduard V. Ameerika 36 10; 2. Koni, Oskar Prii 11 15; I pataljoni 2. kompaniist: 3. Terra, Kristjan Alberti 11 8; VI pataljoni 1. kompaniist: 4. Unt, Jaan Voolu 7 3; Postikompaniist; 5. Tool, Johannes Kreutzwaldi 11 9; 6. Kukk, Ernst Roopa 21 1-a. Vastavail kompaniipealikuil teha sellekohased parandused nimekirjades. Fr. Uibopuu, Kaskkiri Lõuna malevkonnale 19. aprillil a. nr Arvates 5. aprillist s. a. lahkus 4. kompanii pealiku kohalt Felix õunapuu oma soovil ajapuudusel. Avaldan F. Õunapuule südamliku tänu kauaaegse tegevuse eest kaitseliidus. 4. kompanii pealikuks õn määratud V. Resev-Resel. 2. Malevkonna a. korraline peakoosolek peetakse pühapäeval, 7. mail s. a., algusega kell 1600, maleva õppesaalis, Kaarli t. 10, järgmise päevakorraga: 1. Koosoleku avamine, 2. koosoleku sekretäri valimine, 3. protokolli revideerijate valimine, 4. möödunud aasta tegevuse ja kassa aruanded, /34. a. eelarve, 6. valimised põhikirja järgi. Kui määratud ajaks tarviline arv liikmeid (kvoorum) ei tule kokku, peetakse kokkutulnud1 liikmete arvule vaatamata koosolek 1 tund hiljem sama päevakorraga ja see õn otsusevõimeline. Koosolekust osa võtta kõigil malevkonna liikmeil. Eraldi kutseid koosolekust osavõtuks ei saadeta; käesolev lugeda kutseks. 3. Sissetulekute saamiseks korraldab Lõuna malevkond Kadriorus kontsertaias 30. aprillil ja 1. mail s. a. suurejoonelise loterii-allegri. Loosimisele tuleb palju väärtuslikke majapidamis- ja muid hinnalisi tarbeasju, nagu jalaga õmblusmasin, jalgratas, ülikonna-, kleidi- ja pesurmdeid, naiste käsitöid jne. Nende rohkust võib endale juba.kujutella, sest võite õn 5000 tk., nii et iga neljas loos võidab. Loosi hind õn 25 senti. Loterii algus mõl päevil õn kell 11 hommikul. Palun kõiki malevkonna liikmeid suurearvuliselt võtta osa loteriist, kutsudes kaasa kõik oma tuttavad ja sõbrad kompanii pealikul saata kaitseliidu peastaapi vahtkond neljamehelises koosseisus k. a. maikuu 4., 11., 18., 23. ja 27. päeval. Vahtkonna pealikud määrata kompaniipealikul. 5. Korrapidajaiks-pealikuiks maleva majja k. a. maikuuks määran: 4-dal pik. J. Maime, 11-dal pik. A. Pihlberg, 18-dal pik. E. Neggo, 23-dal pik. A. Varbola ja 27-dal pik. H. Siirmann. 6. Korraldan maleva laskerajal Mustamäel 23. aprillil s. a. algusega kell 1000 laske võistluse auhindade peäle malevkonna laskesportlaste klubi väikekal. püssi ringi A- ja B-klassi gruppide vahel. Võistluseks väikekal. püssi ringi pealikul koostada nii A- kui kä B-klassis 8-mehelised grupid, missuguste nimekirjad minule esitada hiljemalt 22. aprilliks s. a. kella Võistlusest võivad osa võtta need laskurid, kes A- ja B-kl. talviseist treeningvõistlusist osa võtsid. Võistlusel lastakse 30 lasku, neist 10 lasku püsti, 10 lasku põlvelt ja 10 lasku lamades. Proovilaske õn 6, missugused võib lasta kas osaliselt iga asendi eel või kõik enne võistluslaskmise algust. Võistlusmäärustega võib tutvuda malevkonna staabis. Väikekal. püssi ringi pealikul J. Varbolal hoolitseda, et märklehed ja muud

6 võistluseks tarvilised esemed oleksid õigeks ajaks kohale viidud. Peakohtunikuks võistlustele määran pealik E. Andevei, kohtunikeks: pik. pik. H. Vene ja A. Ermann. Abikohtunikeks määran 3. kompaniist 4 ja 5. kompaniist 4 kaitseliitlast. Kompaniide pealikuil abikohtunikud õigeks ajaks kohale saata. 7. Korraldan 7. mail s. a. algusega kell 0900 maleva laskerajal järjekordse laslkevõisitluse malevkonna laskesportlaste klubi vintpüssi B-klassi ringi liikmeile a.-s. Tulitikumonopoli rändauhinna karika peale. Võistlusest võivad osa võtta need algajad, II, I ja esilaskurklassi laskurid, kes võistluse algusajaks õn kohale ilmunud. Võistluseks võib kasutada ainult kaitseliidu,,303 püssi muutmata kujul. Laskmine sünnib 200 mtr. distantsilt 200 mtr. normaalmärklauda. Võistluslaske õn 15, neist 5 lamades, 5 püsti ja 5 põlvelt. Froovilaske 5, lastakse välja enne võistluslaske. Näitamine iproovilaskudel üksikult, võistluslaskudel iga viielasulise seeria järele. Võistlused läbi wiia ringi pealikul A. Varbolal, kel hoolitseda, et märklauad, laskemoon ja kõik võistluseks tarvisminevad esemed oleksid õigeks ajaks kohale viidud. Võistlustele määran: peakohtunikuks pik. J. Madisson! ja kohtunikeks pik, pik. J. Varbola ja N. Ende, kel olla kohal pool tundi enne võistluse algust. 1. ja 4. kompaniide pealikuil kummalgi saata kolin asjaga vilunud kaitseliitlast laskevõistluse vahekohtu käsutusse abikohtunikeks; määratud olla õigeks ajaks kohal. 8. Malevkonna juhatuse otsuse põhjal kustutan malevkonna nimekirjast: 1. komp.: Arkadi Karro kl. tegevusest loiu osavõtu pärast, ja 2. komp,: Ernst Aam i kaitseväkke mineku puhul. 9. Teenistuse huvides viin kol.-ltn. Johan Kaud! üle staabi meeskonnast 6. kompaniisse. 19. Teenistuse huvides teen 1. kompanii koosseisus, arvates 7. aprillist s. a., järgmised muudatused: vabastan III rühma 1. jao pik. kohalt A. Ausmann i ja sama rühma 2. jao pik. kohalt J. Kivimägi, mõlemad oma soovil, ajapuudusel; kinnitan III rühma pik. abi kohale A. Enmann!, III rühma 1. jao pealikuks A. Mugra ja sama rühma 2. jao pealikuks L. Madisson!. 11. Oma elukoha õn muutnud ja elab nüüd A. Maling 2. komp. Tsemendi 3 3. P. Reintam, Toompea malevkonnale 19. aprillil a. nr Avaldan teadmiseks, et malevkonna aastaüldkoosolek peetakse teisipäeval, 2. mail s. a., kell 1730 maleva õppesaalis Kaarli tän. 10. Päevakord: 1. Malevkonna 1932/33. a. tegevuse ja rahaline aruanne, 2. malevkonna 1933/34. a. eelarve, 3. valimised põhikirja järgi, 4. koosolekul ülesvõetud küsimused ja läbirääkimised. Kui määratud ajaks tarviline arv liikmeid ei tule kokku, peetakse koosolek kokkutulnud liikmete arvule vaatamata samas pool tundi hiljem. Palun kõiki malevkonna liikmeid koosolekust osa võtta. Erilisi kutseid ei saadeta. 2. Maleva pealiku 15. III s. a. käskkirja nr täitmiseks 1. kompanii pealikul määrata vahtkond ja korrapidaja-pealik maleva majja 23. aprillil s. a. 3. Maleva pealiku 22. III s. a. käskkirja nr täitmiseks määrata abijõududeks klassikatsete läbiviimisel: 1. kompanii pealikul 24. aprilliks s. a. 3 kl-st, 2. ja 3. kompanii pealikul 30. aprilliks s. a. ä 5 kl-st. 4. Avaldan teadmiseks, et malevkonna toetajate - liikmete kogu koosolekul 15. märtsil s. a. valiti toetajate-liikmete kogu juhatus, koosseisus: esimees hra O. Köster, sekretär hra H. Pahhel, juhat. liige hra A. Merits, kandidaadid hrad P. Tauk ja M. Kelder. K. Terra s, Kopli malevkonnal 18. aprillil a. nr Sõidan tänasel kuupäeval kell 2330 välismaale. Minu asetäitjaks jääb malevkonna õppepealik ltn. J. Liiv. 2. Malevkonna peakoosolek 21. skp. jääb pidamata ja peetakse reedel, 5. mail s. a., kell 1900 malevkonna ruumes. 3. Pik. A. Näripea õn oma elukoha muutnud ja elab nüüd: V. Pääsukese tän. 1 krt Vabastan 1. komp. II rühma pealiku kohalt O. Oissare, arvates 1. aprillist s. a. 5. Kinnitan 1. komp. II rühma pealikuks Herbert Vesiloik i, arvates 1. aprillist s. a. 6. Malevkonna nimekirjadest kustutada Johannes Ilves kaitseväeteenistusse mineku tõttu, arvates 15. skp. J o h. Kauba, Nõmme malevkonnale 11. aprillil 193t3. a. nr Alljärgnevad kodanikud õn malevkonna liikmeiks vastu võetud ja määran ratsarühma: Gert Thomson, elukoht Nõmme V. Pärnu mnt. 5 1 (1-b) ja Karl Kõiv, elukoht Nõmme S. Pärnu mnt. 131 (1-b), mõlemad arvates 5. aprillist s. a. Kompanii- ja häiregrupi pealikuil teha vastavad sissekanded nimekirjades. 2. Pühapäeval, 23. aprillil s. a., kell 1100 peetakse malevkonna staabi ruumes, S. Pärnu 58, malevkonna uasta-peakoosolek järgmise päevakorraga: 1. Koosoleku avamine ja kirjatoimetaja valimine, /33. a. kassa- ja tegevusaruanded, /34. a. eelarve, 4. valimised põhikirja järgi, 5. läbirääkimised. Kui määratud kellaajaks tarviline arv liikmeid ei tule kokku, peetakse kokkutulnud liikmete arvule vaatamata samas pool tundi hiljem koosolek sama päevakorraga. Osavõtt koosolekust õn 'liikmeile kohustuslik. Peakoosolekuks eraldi kutseid ei saadeta. 3. Korraldan pühapäeval, 30. aprillil s. a., algusega kell 1000, maleva laskerajal laskeharjutuse A-, B-laskurringile ja kõigile algajaile, kell 1200 püstoli laskurringile samas. Laske juhatajaks määran pik. Joh. Kallast. Relvur pealikul toimetada laskerajale tarviline arv padruneid, märklehti jne. 4. Korraldan 20. aprillil s. a. kell 2000 staabi ruumes koosoleku spordist huvitatud malevlasile eeloleva tegevushooaja kava läbiarutamiseks. 5. Avaldan parima tänu malevkonna koroonameeskonnale, kes 3. aprillil s. a. korraldatud Nõmme seltskondlike organisatsioonide vahelisel võistlusel omandas suure hõberändauhinna, mis oli välja pandud Nõmme parimale koroonameeskonnale. 6. Alljärgnevad malevlased õn oma elukoha muutnud ja elavad nüüd: Kulden, Valter Tallinn, Sõja t. 33 3; Pokk, Aleksander Nõmme, Kivimäe 11 (5);

7 Lootsmann, Jakob Nõmme, Mäe 9 (3) ja Siimann, Augustin Nõmme, Raudtee 65 (6). 7. Miv. Evald Paisoots malevkonna nimekirjast kustutada välismaale sõidu puhul. 8. Määran korrapidajad ja nende abid malevkonna staapi: 2)6. aprillil s. a. A..Lillep A. Vaha. 28. aprillil,s. a. G. Tiidemann H. Jürgenson. A. Odenberg, Suurtükiväe divisjonile 19. aprillil a. nr Tuletan meele kõigile divisjoni kaitseliitlasile, et divisjoni aasta-üldkoosolek peetakse 27. aprillil s. a. kell 1900 maleva Õppesaalis. 2. Revisjonikomisjoni palun kokku tulla esmaspäeval, 24. aprillil s. a., kell 1800 divisjoni aastaaruande ja eelarve läbivaatamiseks. 3. Divisjoni juhatuse otsusel õn divisjoni liikmeiks vastu võetud: 1) mlvl. Kuno Karunga, üle tulnud üks. eskadronist, eluk. Vase 2 4, arvates 1. märtsist s. a. ja 2) toetajaksliikmeks Hilmar Kopf, eluk. Pikk 27, arvates 15. märtsist s. a. 4. Divisjonist õn lahkunud järgmised kaitseliitlased: 1) pik. Aleksander Hiop, õppepatareist, ajapuudusel, arvates 15. märtsist s. a., 2) mlvl. Voldemar Borejsza, õppepatareist, ülemineku puhul üks. eskadroni, arvates 5. aprillist s. a. ja 3) toetajaliige Johannes Leibach, elukoha muutmise tõttu, arvates 4. aprillist s. a. 5. Lahkunud pik. A. Hiopi asemele kinnitan õppepatarei II rühma 3. jao pealikuks mlvl. Eduard Janyso, arvates 15. märtsist s. a. 6. Avaldan teadmiseks, et laskeharjutused õn divisjoni kaitseliitlasile maleva laskerajal igal reedel algusega kell aprillil s. a. algusega kell 1000 korraldab divisjoni laskesportlaste klubi maleva laskerajal võistlused vintpüssist ja püstolist, millest klubi liikmeil osa võtta. 8. Alljärgnevad kaitseliitlased õn muutnud oma elukoha ja elavad nüüd: 1) pik. E. Reinberg, õppepatareist Maasika 7 1; 2) mlvl. L. Aleksei, õppepatareist Heeringa 19 8; 3) mlvl. J. Meindok, õppepatareist Linda 6 13 ja 4) mlvl. E. Kask, õppepatareist Vene-Balti tehas, maja Patarei- ja alarmipealikuil teha vastavad parandused oma nimekirjades. A. Terras, kapten, divisjoni pealik. Raudtee üksikule pataljonile 19. aprillil a. nr Alljärgnevad kodanikud lugeda pataljoni tegevliikmeiks vastuvõetuks ja määran: 1. kompaniisse: 1. Tustit, Al-der, Tehnika 16-f 2; 2. Põdra, Arved, Oskari 14 4; 3. Viller, Artur, Villardi kompaniisse: 4. Jegorov, Paul, Nõmme, Raudtee 46. Õiendus: juhat. prot. nr Lugeda pataljonist lahkunuiks ja kustutada nimekirjast: 1. Haas, Artur ülemineku puhul Harju maleva Rapla kompaniisse, ühtlasi vabastades teda 2. kompanii I rühma pealiku abi kohalt; ja toetajad-liikmed: 2. Priidolin, Albert, ja 3. Ubar, Albert. õiendus: juht. prot. nr Järgmised kaitseliitlased õn muutnud oma elukoha ja elavad nüüd: Hermann Määr, Falkpargi 15 6 ja Vilhelm Salemann, Endla Määran mlvl. Aleksei Kasak! 2. kompanii I rühma pealiku abi kohustetäitjaks 20. aprillist s. a. arvates. 5. Abi jõude klassikatsete läbiviimiseks 30. aprillil s. a. määrata sidejaost 1 kl. ja 1. ning 2. kompaniist ä 2 kl. 6. Määran vahtkonna kaitseliidu peastaapi 30. aprilliks s. a. järgmises koosseisus: 1. August Unt vahtkonna vanemaks; 2. Karl Selistmägi, 3. Hans Heilmann ja 4. Rudolf Jaabur. Korrapidaj aks - pealikuks maleva majja samaks päevaks määran pik. Valter Ambrosius^. 7. Maleva pealiku korraldusel peetakse 2. laskurklassi katsed 27., 28. ja 30. aprillil s. a., milleks korraldan eellaskeharj utuse Mustamäe laskerajal 23. aprillil s. a. algusega kell Kompaniipealikuil hoolitseda, et harjutusest võtaks osa võimalikult suuremal arvul kaitseliitlasi. Üldlaskej uhata j aks määran pik. A. Mänd!. 8. Pataljoni üldkoosolek peetakse 2. mail s. a. kell 1800 raudteelaste kodu saalis, Kopli 7-a, järgmise päevakorraga : 1. Koosoleku protokolli kirjutaja valimine, /33. a. tegevuse ja kassa aruanne, /34. a. tegevuse kava ja eelarve, 4. valimised, 5. läbirääkimised. A. Pihla k, pataljoni pealik. Üksikule eskadronile 19. aprillil a. nr aprillil s a. peetud laskesporti! klubi vahelisel laskevõistlusel tulid kohtadele: 1) rühmaplk. G. Russmann, 627 silma, II) relv.-plk. abi B. Venta, 588 s.; III) med.-velsker V. Rebane, 544 s. 2. Eskadroni liige H. Altdorf õn oma elukoha muutnud ja elab nüüd Alberti tän Määran 1. rühma 3. jao pealiku kohustetäitjaks mlvl. Aleksander Pikat!, arvates 1. aprillist s. a. 4. Avaldan teadmiseks, et Üksikeskadroni san.-pealikuks õn määratud dr. med. Konstantin Lellep, elukoht V. Posti 7 2. Vastuvõtt eskadroni liikmeile õn tasuta esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja laupäeval kella 3 ^5. Ühtlasi õn dr. Lellep! poolt eskadronile annetatud arstirohtude paun tarviliste rohtudega, mille eest avaldan temale suurima tänu. 5. Tuletan meele, et maleva staabi korraldusel peetakse klassikatsed: 23. aprillil s. a. kell 0900 ja 24. ja 25. aprillil s. a. kell 1700 I laskurklassi pääsmiseks; 27. ja 28. aprillil s. a. kell 1700 ja 30. apr. s. a. kell 0900 II laskurklassi pääsmiseks. 6. Üksiku eskadroni laskesporti! klubi omavahelised laskevõistlused vintpüssidest, püstoleist ja spordipüs-

8 sidest peetakse 23. aprillil s. a. kell 0900 maleva laskerajal. Märklauad nr. nr A 1 f r. Kepper, Üksiku eskadroni pealik. M Üksikule kuulipildurite kompaniile 31. märtsil a. nr Kompanii liikmete arvu suurenemise.tõtitu määran kompanii organisatsiooni kindlaks järgmiselt: 1) Staabirühm koosseisuga: staabijagu, side jagu ja õppe jagu; 2) 1 kuulipildurite rühm koosseisuga: 1. kuulipildurite jagu ja 2. kuulipildurite jagu. 3) II kuulipildurite rühm koosseisuga: 1. kuulipildurite jagu ja 2. kuulipildurite jagu. 4) Üld rühm koosseisuga: majandus jagu ja sanitaarjagu. 2. Kompanii organisatsiooni muutmisest tingitult määran kohtadele arvates 1. aprillist a.: 1) istaabirühma pealikuks Anderson, Otmar, ja vabastan ta üldrühma pealiku kohalt; 2) I kuulipildurite rühma pealikuks Elštein, Emil, ja vabastan ta rivirühma pealiku kohalt; 3) II kuulipildurite rühma pealikuks Kangro, Ronald; 4) Üldrühma pealiku k.-t. Priiman, Eduard, ja vabastan ta ajutiselt kompanii sekretäri kohalt; 5) kompanii sekretäri k.-t. ajutiselt Vinberg, Richard; 6) I kuulipildurite rühma pealiku abi k.-t. Espe, Robert, kel ühtlasi täita kä 2. jao pealiku kohuseid; 7) istaabirühma pealiku abiks Vinberg, Richard. 3. Moodustan kompaniist kolm laskejuhataja gruppi: I grupp staabi- ja üldrühmad, II grupp I kuulipildurite rühm ja III grupp II kuulipildurite rühm. Laske juhata jaiks määran: I grupis: pealikuks Anderson, Otmar, 1- tks abiks pealik Orgusaar, Martin, ja 2- ks abiks pealik Greenbaum, Karl. Rutake vormiriiete tellimisega vabariigi aastapäevaks JOH. VAHTER! rätsepaärist Rataskaevu tn. 9 4, kõnetr Kaitseliitlasile eriline hinnaalandus. II grupis: pealikuks Elštein, Emil, 1-ks abiks Espe, Robert, ja 2^ks abiks Latt, Sergei. III grupis: pealikuks Kangro, Roland, 1- ks abiks Sepp, Roman, ja 2- ks abiks Krooman, Alfred. 4. Teen laskejuhatajaile ülesandeks neile alluvaisse gruppidesse kuuluvate kaitseliitlastega läbi teha õppelaskmine korra järgi, nagu see õn ette nähtud kaitseliidu laskemäärustes sõjaväepüssidest laskmises", ja teen kohuseks täita kõiki laske juhataja ülesandeid, mis õn toodud Juhtnöörides laskeraamatu pidamiseks". 5. Määran 21. mai peäle kompanii käesoleva aasta laager-laskepäeva, millest kõik kompanii liikmed õn kohustatud eranditult osa võtma. Igal kompanii liikmel oma teenistuslikud ja isiklikud asjad korraldada nii, et neil ei tuleks puududa. Täpsemad andmed laskepäeva kohta avaldatakse hiljem. A. Parts, major, kompanii pealik... Üksikule sidekompaniile 19. aprillil a. nr Üksuse juhatuse otsusel üksuse liikmeiks vastuvõetud kodanikud määran koosseisu järgmiselt: I rühma Jaanus, Aleksander, üle t. Tehnilisest mlvk.; Laats, Martin, üle t. Lõuna mlvk.; Koppel, Aleksander; Veber, Mihkel; Tomper, Aleksander; II rühma Eskusson, Voldemar, üle t. Põhja mlvk.; Lepikson, Johannes; Reispass, Ernst; Teder, Johannes; Kali, Johannes; Pihlakas, Valter; Mihkelson, Arnold; Koslov, Boris; Murakas, Karl; III rühma Pley, Rudolf; Sestverk, Endel; Essenson, Voldemar; Kollmann, Felix; IV rühma Raag, Georg. Algajaiks kaitseliitlasiks: Kert, Erik; Kalm, Nikolai, ja Allas, Erich. 2. Määran klassikatsete komisjoni esimehe, van. instr. kapten H. Ingermann, käsutusse 25. apr. s. a. maleva laskerajale kella 1700 kl. kl. Luts, Alfred; Reispass, Ernst; Essenson, Voldemar; Luuberg, Karl, ja Ruhno, Rudolf. 3. Avaldan teadmiseks, et 23. aprillil s. a. kell 0915 õn kompaniil maleva laskerajal laskeharjutused 200 mtr. tiirul, märklaud nr. nr , ja 300 mtr. tiirul, märklaud Laskeharjutusi läbi viia relvurpealikul. Ühtlasi juhin tähelepanu maleva Vastutav toimetaja: F. Pinka. Väljaandja: Kaitseliidu Tallinna maleva staap. Tall. Eesti Kiri.-Ühisuse trükikoda, Pikk t staabi poolt korraldatavaile klassikatseile ja nõuan, et malevlased võimalikult suuremal arvul laskeharjutustest võtaksid osa ja, kes ei ole veel sooritanud klassikatset, ilmuksid katseile. 4. Määran Mustamäe lasketiirule vastutavaks sidepealikuks pühap., 23. apr. s. a., pik. H. šönfeldt 1. K. Jalakas, kompanii pealiku k.-t. Üksikule soomusautoriihmale 19. aprillil a. nr Üksiku s.-autorühma üldkoosolek peetakse reedel, 28. aprillil s. a., kell 1930 maleva õppetoas järgmise päevakorraga: 1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, 2) 1932/33. a. aruanne ja 1933/34. aasta eelarve, 3) valimine, 4) läbirääkimised. Palun üldkoosolekust võtta osa kõigil rühma liikmeil. 2. Juhatuse otsusega 13. IV s. a. otsustati anda toetaj ale-liikmele Hans Jakobsonile Üksiku s.-autorühma rinnamärgi kandmise õigus statuudi 6 p. c alusel. Õiendus: Juhat. prot. nr. 13/28 p. 2. A. Loun, Üksiku s.-autorühma pealik. Naiskodukaitse Eriüksuste jaoskonnale. Jaoskonna korraline peakoosolek õn 21. aprillil k. a. kell 1800 ringkonna ruumis, Kaarli t. 8. Päevakord: 1. Koosoleku juhataja ja sekretäri abi valimine, /33. a. aruande ja tegevusaruande kinnitamine, /34. a. eelarve ja tegevuskava kinnitamine, 4. valimised põhimääruste järgi, 5. läbirääkimised. Juhatus. Härrad kaitseliitlased-tööandjad! Võimaldage oma pere noorele,kuid hädasolevale liikmele mingi töö! Olen ametilt kelner; võin töötada kä pikolona; olen kä olnud pikemat ae a raamatuköitmistööstuses õpilaseks. Räägin kolme kohalikku keelt. Lepin kõigi töödega, kas või lühemaks ajaks. Lootuses EDUARD BERGMANN, Müürivahe 30-5.

, ifsiaaine fond. ^ EESTI j L-VF? RAHVUS- j Tallinna rwi i s K. L. r Maleva JLr>grrtir-$ > Toimetus ja talitus Kaarli t. 8. Tallinna maleva staap. Tel

, ifsiaaine fond. ^ EESTI j L-VF? RAHVUS- j Tallinna rwi i s K. L. r Maleva JLr>grrtir-$ > Toimetus ja talitus Kaarli t. 8. Tallinna maleva staap. Tel , ifsiaaine fond. ^ EESTI j L-VF? RAHVUS- j Tallinna rwi i s K. L. r Maleva JLr>grrtir-$ > Toimetus ja talitus Kaarli t. 8. Tallinna maleva staap. Telef. 9-98. Kuulutuste hind Kuulutuste küljel 8 s. mm.

Rohkem

Toimetus Ja talitusi Rakvere Viru Maleva staap Telefon 8. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 3s. veeru mm. Esiküljel... 8 Teksti sees., 12, _ K. L. i

Toimetus Ja talitusi Rakvere Viru Maleva staap Telefon 8. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 3s. veeru mm. Esiküljel... 8 Teksti sees., 12, _ K. L. i Toimetus Ja talitusi Rakvere Viru Maleva staap Telefon 8. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 3s. veeru mm. Esiküljel... 8 Teksti sees., 12, _ K. L. i r u alevlane!' : ; : Ilmub kaks korda kuus. Tellimise

Rohkem

Toimetus ja talitusi Kaarti t. 3. TeL Tellimise hind aastas Harjulane Üksuste viisi - a 50 snt. Üksikult - a 1 kr. Kaitseliidu Harju Maleva hä

Toimetus ja talitusi Kaarti t. 3. TeL Tellimise hind aastas Harjulane Üksuste viisi - a 50 snt. Üksikult - a 1 kr. Kaitseliidu Harju Maleva hä Toimetus ja talitusi Kaarti t. 3. TeL 451-91. Tellimise hind aastas Harjulane Üksuste viisi - a 50 snt. Üksikult - a 1 kr. Kaitseliidu Harju Maleva häälekandja Kuulutuste hind* Kuulutuste küljel.. 6 snt

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Toimetus ja talitus: Rakvere, Viru Maleva staap. Telefon 8. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 3 s. veeru m Esikü iel Teksti sees K. Vir

Toimetus ja talitus: Rakvere, Viru Maleva staap. Telefon 8. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 3 s. veeru m Esikü iel Teksti sees K. Vir Toimetus ja talitus: Rakvere, Viru Maleva staap. Telefon 8. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 3 s. veeru m Esikü iel... 8... Teksti sees... 12 K. Viru R/HVUS- ^Malevlane RAA MATI; KOGU! L. Ilmub kaks

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Saaremaa Maleva TOIMETUS JA TALITUS Kuresaar, Saaremaa Maleva Staap, kõnetr. 1. KUULUTUSTE HIND: Kuulutuse küljel 3 s. mm. esimesel» 8s., teksti osas

Saaremaa Maleva TOIMETUS JA TALITUS Kuresaar, Saaremaa Maleva Staap, kõnetr. 1. KUULUTUSTE HIND: Kuulutuse küljel 3 s. mm. esimesel» 8s., teksti osas Saaremaa Maleva TOIMETUS JA TALITUS Kuresaar, Saaremaa Maleva Staap, kõnetr. 1. KUULUTUSTE IND: Kuulutuse küljel 3 s. mm. esimesel» 8s., teksti osas 10 s. Tea 8/9. (172/173.) 21. märtsil 1936. Ilmub kaks

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii 3.- 6.01.2019 esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifikatsiooni žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1 11-12.05.2019, Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 103,2 101,7 102,8 102,2 101,2 611,7 I II Ain MURU 1956 KL MäLK 103,9 100,1

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5.

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5. Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk 14454 punktiga 1. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Ardi Raag 14263 punktiga 2. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Karl-Ustav

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5 Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid 2019 - Round 6 Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo 6 15.0 21.5 21.0 2 Rebane, Romet 5 15.0 24.0 17.0 3 Sooväli, Markus 4 20.0 16.0 4 Lääne, Gregor

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Saarde laskmine 2017 tulemused

Saarde laskmine 2017 tulemused Automaat AK-4 Koht Võistkond Nimi Lamades Põlvelt Püsti KOKKU 1 KL Nõmme Priit Avarmaa 97 92 69 258 2 Kristjan Pahk 92 87 73 252 3 Andres Laas 83 78 84 245 4 Peeter Paisuots 90 80 73 243 5 Mjölnir Leo

Rohkem

MK15.indd

MK15.indd Aukonsuli vahetus Austraalias Välisminister Paet avas Eesti uue aukonsulaadi Perthis Laupäeva, 18. aprilli õhtul avas välisminister Urmas Paet Eesti uue aukonsulaadi Austraalias Sydneys ja andis volitused

Rohkem

Võistlusmäärused Käesolevad määrused kehtivad Eesti siseselt sooritatavate harjutuste kohta. Rahvusvahelistel võistlustel on kasutusel rahvusvahelised

Võistlusmäärused Käesolevad määrused kehtivad Eesti siseselt sooritatavate harjutuste kohta. Rahvusvahelistel võistlustel on kasutusel rahvusvahelised Võistlusmäärused Käesolevad määrused kehtivad Eesti siseselt sooritatavate harjutuste kohta. Rahvusvahelistel võistlustel on kasutusel rahvusvahelised määrused. Kombineeritud harjutus (KOMB) 1. Üldine

Rohkem

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4 Kohtla-Järve kg kg 6kg 9kg kg kg Tristan Kiipus, Tulevik Eryk Krawczyk, Kuldkaru Ivan Chykhlin, Kuldkaru Krsitaps Suncelis, Real Andrei Lapin, Kuldkaru Reigo Lain, Tapa VSK Reigo Koov, Tulevik Raian Romantšuk,

Rohkem

LaaneViruDMV xls

LaaneViruDMV xls LÄÄNE-VIRU MAAKONNA TALVISED "D" vanuseklassi KERGEJÕUSTIKU ESIVÕISTLUSTE P R O T O K O L L TÜDRUKUD 03.märts 2005.a.Rakvere 60 m jooks 1 KRISTINA KASK 3.02.1994 Võsu 8,8 2 PIIA AARIK.1994 Aluvere 9,1

Rohkem

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses 216 2a ja nooremad kg 7kg 2kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vodolaztðenko (Juhan) 1 Virgo Raja (Väike-Maarja) 2 Artjom Vinogradov

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup Etapi paremusjärjestus Distants 54 km (4 x 3,5 km) Koht 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 Võitja keskmine kiirus 39,320

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov 19478 pnktiga 1. koha Tallinna Prantsuse Lütseumi 9.b klassi õpilane Melmariin Salumäe 12992 pnktiga 2. koha Gustav Adolfi Gümnaasiumi

Rohkem

Pytsep_2010.xls

Pytsep_2010.xls Olümpia Eduard Pütsepa XXXIV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses - kg - kg Siim Hiielaid (Väike- Keyt Muuga (Tartu Valla SK) Janar Tirrand (Valga MK) Indrek Kivimaa (MK Aberg) Randel Uibo (SK Leo)

Rohkem

Eesti Vabariigi Thbilisi konsulaadis Eesti kodanikeks tunnistatud optantide nimekiri ( )

Eesti Vabariigi Thbilisi konsulaadis Eesti kodanikeks tunnistatud optantide nimekiri ( ) EESTI VABARIIK SISEMINISTEERIUM Administratiiv asjade PEAVALITSUS Kodakondsuse osakond. Välisministeeriumile. Administratiiv asjade Peavalitsus saadab siin juures nimekirja isikute üle, keda Siseministeerium

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

Huvitegevus

Huvitegevus PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS J. Kuperjanovi 1 Põltsamaa INFO: tel.: 7762270 www.kultuurikeskus.eu ja FB -s 1. TAIMESEADERING ÕPILASTELE Aeg: teisipäev 15.00 17.00, kolmapäev kell 14.00 17.00 Juhendaja: Eha

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls Event Girls & Under 00 LC Meter Freestyle Name Yr Team Seed Time Finals Time FIN 0 0 lnek, Kertu Ly Priiman, Eliise Hallik, nette Miilpalu, Mari Mitt, Liisu Jaomaa, Janeli Eevald, Jete Tarto, Ireen Solom,

Rohkem

MEHED

MEHED 2015 hooaja nominendid Eesti kergejõustiku auhindadele MEHED Roman Fosti Klubi: Stamina SK Treener: Jane Salumäe 10000m, poolmaraton, maraton PB:30:22,54/1:04.42/2:17.54 SB:30:22.54/1:04.42/2:20.22 - MM,

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem