EESTI NSV TEATAJA. i. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlused 204. Sm. V. Häguse autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI NSV TEATAJA. i. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlused 204. Sm. V. Häguse autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu"

Väljavõte

1 1 SUNDEKSEMPLAR X JR vi, Kõigi maade pitolelaarlaaed, ühinege} Nr. 40 EESTI NSV TEATAJA 25. juuli 1959 i. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlused 204. Sm. V. Häguse autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Sm. P. Rummo autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. II. määrused 206. Ehituse tüüpprojektide kinnitamise korrast Soodustustest õhtuste ja mittestatsionaarsete kõrgemate õppeasutuste üliõpilastele ja kesk-eriõppeasutuste õpilastele Sm. Anton Adami p. Nordbergi vabastamise kohta Eesti NSV tervishoiu ministri esimese asetäitja ametikohalt Sm. Ilmar Jüri p. Jürissoni vabastamise kohta Eesti NSV põllumajanduse ministri asetäitja ametikohalt Sm. Ivan Mihhaili p. Kulkini vabastamise kohta Eesti NSV rahandusministri esimese asetäitja ametikohalt Sm. Jaan Jaagu p. Tepandi vabastamise kohta Eesti NSV kohaliku majanduse ministri esimese asetäitja kohustest Sm. Paul Mihkli p. Uusman! vabastamise kohta Eesti NSV kultuuriministri esimese asetäitja kohustest Sm. Mihhail Matvei p. Sorokini vabastamise kohta Eesti NSV autotranspordi ja maanteede ministri esimese asetäitja kohustest.

2 I Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. V. Häguse autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Seoses 50. sünnipäevaga ja 30-aastase lavategevusega ning teenete eest eesti balletikunsti arendamisel autasustada Tööpunalipu ordenit omava Riikliku Akadeemilise Ooperi- ja Balletiteatri «Estonia» balletiartisti, Eesti NSV teenelist kunstnikku Verner Aleksandri p. Hägust Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. Eichfeld Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. Kründel Tallinn, 13. juulil a. 205, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. P. Rummo autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Seoses 50. sünnipäevaga ning teenete eest eesti nõukogude kirjanduse arendamisel autasustada kirjanikku, Eesti NSV teenelist kunstitegelast Paul Matsi p. Rummot Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. Eichfeld Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. Kründel Tallinn, 13. juulil a. IL 200. määrus ehituse tüüpprojektide kinnitamise korrast Tööstusliku, elamu-tsiviil-, transpordi- ja põllumajandusliku ehituse tüüpprojektide kvaliteedi parandamiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab: 1. Teha teatavaks, et NSV Liidu Ministrite Nõukogu a. 1. juuli määrusega nr. 706 kehtestas ehituse tüüpprojektide kinnitamise alal järgmise korra: a) tüüpprojektid tähtsaimate objektide ehituseks ning massiliseks kasutamiseks ehituses, samuti hoonete ja ehitiste unifitseeritud planeerimis- ja konstruktsioonilised lahendused ning tüüpkonstruktsioonide ja -detailide joonised kinnitab NSVL Riiklik Ehituskomitee (arvesse võttes NSVL Riikliku Plaanikomitee ning NSV Liidu Ministrite Nõukogu Riikliku Teaduslik-Tehnilise Komitee või NSVL

3 Ministrite Nõukogu Automatiseerimise ja Masinaehituse Riikliku Komitee seisukohti suuremate objektide tehnoloogilise osa suhtes); b) NSVL ministeeriumide ja keskasutuste projekteerimisorganisatsioonide poolt koostatavad tüüpprojektid objektide ehitamiseks (välja arvatud alapunktis «а» mainitud tüüpprojektid) kinnitatakse üldreeglina NSVL ministeeriumide ja keskasutuste poolt kooskõlastatult NSVL Riikliku Ehituskomiteega ning erandjuhtudel NSVL Riikliku Ehituskomitee poolt määratud korras, arvesse võttes asjaosaliste rahvamajanduse nõukogude, ministeeriumide ja keskasutuste ettepanekuid. 2. Kehtestada, et: a) Eesti NSV projekteerimisorganisatsioonide poolt koostatavad tüüpprojektid elamute, kultuur-elukondlike hoonete ja tööstuslike objektide ehitamiseks (välja arvatud punktis 1 märgitud tüüpprojektid) kinnitab ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituse ja Arhitektuuri Komitee; b) projekteerimisorganisatsiooni «Eesti Põllumajandusprojekt» poolt koostatavad tüüpprojektid põllumajandusliku (tootmisalase) otstarbega objektide ehitamiseks kinnitab ENSV Põllumajanduse Ministeerium kooskõlastatult ENSV Ministrite Nõukogu Riikliku Ehituse ja Arhitektuuri Komiteega; c) ENSV projekteerimisorganisatsioonide poolt koostatavad tüüpprojektid väiksemate tööstuslike objektide, ladude ja muude abihoonete ja -ehitiste ning tarbijaskooperatsiooni kaubanduslike objektide ehitamiseks kinnitatakse vastavate vabariiklike ministeeriumide ja keskasutuste poolt kooskõlastatult ENSV Ministrite Nõukogu Riikliku Ehituse ja Arhitektuuri Komiteega. Kooskõlas käesoleva määrusega tüüpprojekte kinnitavad instantsid näidatakse ära tüüpprojekteerimise plaanides. 3. Lugeda kehtetuks a. 11. aprilli määruse nr punkti alapunkt «а». esimees A. Müürisepp asjadevalitseja E. Udras Tallinn, Toompea, 11. juulil Nr , määrus soodustustest õhtuste ja mittestatsionaarsete kõrgemate õppeasutuste üliõpilastele ja keskeri õppeasutuste õpilastele Kooskõlas Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi seadusega 24. aprillist a. «Kooli ja elu sidemete tugevdamisest 'ning haridussüsteemi edasiarendamisest Eesti NSV-s» ja vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu määrusele 2. juulist a. nr. 720 määrab:

4 1. Kehtestada alates 1959/1960. õppeaastast edukalt õppivatele õhtuste ja mittestatsionaarsete kõrgemate õppeasutuste üliõpilastele ja kesk-eriõppeasutuste (fakulteetide, osakondade) õpilastele lisapuhkused töötasu säilitamisega: a) laboratoorsete tööde teostamise, arvestuste ja eksamite sooritamise ajaks 1. ja 2. kursuste õppijatele: õhtustes kõrgemates õppeasutustes 20 kalendripäeva, õhtustes kesk-eriõppeasutustes 10 kalendripäeva ning mittestatsionaarsetes kõrgemates ja kesk-eriõppeasutustes 30 kalendripäeva igal aastal; b) laboratoorsete tööde teostamise, arvestuste ja eksamite sooritamise ajaks kolmanda ja järgnevate kursuste õppijatele õhtustes kõrgemates õppeasutustes 30 kalendripäeva, õhtustes kesk-eriõppeasutustes 20 kalendripäeva ning mittestatsionaarsetes kõrgemates ja kesk-eriõppeasutustes 40 kalendripäeva igal aastal; c) riigieksamite sooritamise ajaks õhtustes ja mittestatsionaarsetes kõrgemates ja kesk-eriõppeasutustes 30 kalendripäeva; d) diplomiprojekti (-töö) ettevalmistamise ja kaitsmise ajaks õhtuste ja mittestatsionaarsete kõrgemate õppeasutuste üliõpilastele 4 kuud ning õhtuste ja mittestatsionaarsete kesk-eriõppeasutuste õpilastele 2 kuud. 2. Kehtestada, et vastavalt käesoleva määruse punktile 1 puhkuse ajaks säilitatava töötasu määr määratakse kindlaks lähtudes keskmisest kuutöötasust viimase 12 kuu jooksul enne puhkust, kuid mitte üle 1000 rbl. kuus kõrgemate õppeasutuste üliõpilastele ja 800 rbl. kuus kesk-eriõppeasutuste õpilastele. 3. Kehtestada õhtuste ja mittestatsionaarsete kõrgemate õppeasutuste üliõpilastele ja kesk-eriõppeasutuste õpilastele 10 õppekuu jooksul enne diplomiprojekti (-töö) teostamisele asumist või riigieksamite sooritamist üks tööst vaba päev igal nädalal õppuste ettevalmistamiseks, tasudes selle päeva eest 50% ulatuses saadavast töötasust, kuid mitte alla minimaalse. Peale selle lubada ettevõtete ja asutuste juhatajatel anda nimetatud perioodil üliõpilastele ja õpilastele nende soovil täiendavalt 1 2 tööst vaba päeva nädalas töötasu säilitamata. 4. Kehtestada, et sõidukulud mittestatsionaarsete kõrgemate õppeasutuste üliõpilaste ja kesk-eriõppeasutuste õpilaste sõiduks laboratoorsete tööde teostamiseks ning arvestuste ja eksamite sooritamiseks üks kord aastas, samuti diplomiprojektide (-tööde) ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks ning riigieksamite sooritamiseks õppeasutuse asukohta ja tagasi tasutakse 50% ulatuses töökohajärgse ettevõtte või asutuse kulul. 5. Kehtestada, et ettevõtete ja asutuste juhatajad võivad vastavate õppeasutuste soovitusel anda viimastel kursustel õppivatele õhtuste ja mittestatsionaarsete kõrgemate õppeasutuste ja keskeriõppeasutuste õppijatele palgata lisapuhkust üheks kuuks tutvumiseks vahetult tootmises tööga valitud erialal ning vastavate materjalide ettevalmistamiseks diplomiprojekti juurde. Nimetatud puhkuse ajal võetakse üliõpilased ja õpilased stipendiumile üldistel alustel.

5 8. Lubada ettevõtete ja asutuste juhatajatel anda sisseastumiseksamitele. lubatud töölistele ja teenistujatele palgata lisapuhkust õhtustesse ja mittestatsionaarsetesse kõrgematesse õppeasutustesse astujatele 15 kalendripäeva ning õhtustesse ja mittestatsionaarsetesse kesk-eriõppeasutustesse astujatele 10 kalendripäeva, arvestamata sõiduaega õppeasutusse ja tagasi. 7. Soovitada kolhoosidele anda põllumajandusliku artelli liikmetele, kes õpivad õhtuses või mittestatsionaarses kõrgemas või kesk-eriõppeasutuses, lisapuhkused ning kehtestada nende tasustamise määrad vastavalt käesoleva määrusega kehtestatud puhkustele. esimees A. Müürisepp asjadevalitseja E. Udras Tallinn, Toompea, 20. juulil Nr S, määrus sm. Anton Adami p. Nordbergi vabastamise kohta Eesti NSV tervishoiu ministri esimese asetäitja ametikohalt määrab: Vastu võtta Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi ettepanek ja vabastada sm. Anton Adami p. Nordberg Eesti NSV tervishoiu ministri esimese asetäitja ametikohalt ja ministeeriumi kolleegiumi liikme kohustest seoses ministri asetäitjate arvu vähendamisega. esimees A. Müürisepp asjadevalitseja E. Udras Tallinn, Toompea, 22. juulil Nr määrus sm. Ilmar Jüri p. Jürisson! vabastamise kohta Eesti NSV põllumajanduse ministri asetäitja ametikohalt määrab: Vastu võtta Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi ettepanek ja vabastada sm. Ilmar Jüri p. Jürisson Eesti NSV põllumajanduse ministri asetäitja ametikohalt ja ministeeriumi kolleegiumi liikme kohustest seoses ministri asetäitjate arvu vähendamisega. esimees A. Müürisepp asjadevalitseja E. Udras Tallinn, Toompea, 22. juulil Nr. 281.

6 210. määrus sm. Ivan Mihhaili p. Kulkini vabastamise kohta Eesti NSV rahandusministri esimese asetäitja ametikohalt määrab:' Vastu võtta Eesti NSV Rahandusministeeriumi ettepanek ja vabastada sm. Ivan Mihhaili p. Kulkin Eesti NSV rahandusministri esimese asetäitja ametikohalt ja ministeeriumi kolleegiumi liikme kohustest seoses ministri asetäitjate arvu vähendamisega. esimees A. Müürisepp asjadevalitseja E. Udras Tallinn, Toompea, 22. juulil Nr määrus sm. Jaan Jaagu p. Tepandi vabastamise kohta Eesti NSV kohaliku majanduse ministri esimese asetäitja kohustest määrab: Seoses ministri esimese asetäitja ametikoha koondamisega vabastada sm. Jaan Jaagu p. T e p a n d i Eesti NSV kohaliku majanduse ministri esimese asetäitja kohustest ja määrata teda Eesti NSV kohaliku majanduse ministri asetäitja ametikohale. esimees A. Müürisepp asjadevalitseja E. Udras Tallinn, Toompea, 22. juulil Nr Г2. määrus sm. Paul Mihkli p. Uusman! vabastamise kohta Eesti NSV kultuuriministri esimese asetäitja kohustest määrab: Seoses ministri esimese asetäitja ametikoha koondamisega vabastada sm. Paul Mihkli p. U u s m a n Eesti NSV kultuuriministri esimese asetäitja kohustest ja määrata teda Eesti NSV kultuuriministri asetäitja ametikohale. esimees A. Müürisepp asjadevalitseja E. Udras Tallinn, Toompea, 22. juulil Nr. 284.

7 213. määrus sm. Mihhail Matvei p. Sorokini vabastamise kohta Eesti NSV autotranspordi ja maanteede ministri esimese asetäitja kohustest määrab: Seoses ministri esimese asetäitja ametikoha koondamisega vabastada sm. Mihhail Matvei p. Sorokin Eesti NSV autotranspordi ja maanteede ministri esimese asetäitja kohustest ja määrata teda Eesti NSV autotranspordi ja maanteede ministri asetäitja ametikohale. esimees A. Müürisepp asjadevalitseja E, Udras Tallinn, Toompea, 22. juulil Nr. 285.

8 '

9 Пролетарии всех стран, срединяйтесь.* ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР июля 1959 I. Указы Президиума Верховного Совета Эстонской ССР 204. О награждении тов. Хагуса В. А. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР О награждении тов. Руммо П. М. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. II. Постановления Совета Министров Эстонской ССР 206. О порядке утверждения типовых проектов по строительству О льготах для студентов вечерних и заочных вузов и учащихся вечерних и заочных средних специальных учебных заведений Об освобождении тов. Нордберга Антона Адамовича от должности первого заместителя Министра здравоохранения Эстонской ССР Об освобождении тов. Юриссона Ильмара Юрьевича от должности заместителя Министра сельского хо-. зяйства Эстонской ССР Об освобождении тов. Кулькина Ивана Михайловича от должности первого заместителя Министра финансов Эстонской ССР Об освобождении тов. Тепанди Яна Яковича от обязанностей первого заместителя Министра местного хозяйства Эстонской ССР Об освобождении тов. Уусмана Пауля Михкелевича от обязанностей первого заместителя Министра культуры Эстонской ССР Об освобождении тов. Сорокина Михаила Матвеевича от обязанностей первого заместителя Министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог Эстонской ССР.

10 I Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР о награждении тов. X а г у с а В. А. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР В связи с 50-летием со дня рождения, с 30-летней сценической деятельностью и за заслуги в развитии эстонского балетного искусства наградить артиста балета Государственного ордена Трудового Красного Знамени академического театра оперы и балета «Эстония», заслуженного артиста Эстонской ССР тов. X а г у с а Вернера Александровича Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР И. Эйхфельд Секретарь Президиума Верховного Совета Эстонской ССР А. Крюндель Таллин, 13 июля 1959 г Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР о награждении тов. Ру мм о П. М. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР В связи с 50-летием со дня рождения и за заслуги в развитии эстонской советской литературы наградить писателя, заслуженного деятеля искусств Эстонской ССР тов. Ру м mo Пауля Матсовича Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР И. Эйхфельд Секретарь Президиума Верховного Совета Эстонской ССР А. Крюндель Таллин, 13 июля 1959 г. 2<>в. Постановление Совета Министров Эстонской ССР о порядке утверждения типовых проектов по строительству В целях повышения качества типовых проектов для промышленного, жилищно-гражданского, транспортного и сельскохозяйственного строительства Совет Министров Эстонской ССР постановляет:

11 1. Довести до сведения, что Совет Министров СССР постановлением от 1 июля 1959 г. 706 установил следующий порядок утверждения типовых проектов по строительству: а) типовые проекты на строительство важнейших объектов и типовые проекты для массового применения в строительстве, а также унифицированные планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и чертежи типовых конструкций и деталей утверждаются Госстроем СССР (с учетом заключений по технологической части проектов наиболее крупных объектов отраслевых отделов Госплана СССР, а также Государственного научно-технического комитета Совета Министров СССР или Государственного комитета Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению); б) типовые проекты на строительство объектов (кроме типовых проектов, указанных в подпункте «а»), разрабатываемые проектными организациями министерств и ведомств СССР, утверждаются, как правило, министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР и в отдельных случаях в порядке, определяемом Госстроем СССР, с учетом предложений заинтересованных совнархозов, министерств и ведомств. 2. Установить, что: а) типовые проекты на строительство жилых домов, культурнобытовых зданий и промышленных объектов (кроме типовых проектов, указанных в пункте 1), разрабатываемые проектными организациями ЭССР, утверждаются Госстроем ЭССР; б) типовые проекты объектов сельскохозяйственного (производственного) назначения, разрабатываемые проектной организацией «Эстсельхозпроект», утверждаются Министерством сельского хозяйства ЭССР по согласованию с Госстроем ЭССР; в) типовые проекты небольших промышленных объектов, складов и других подсобных зданий и сооружений, а также объектов торгового назначения системы потребительской кооперации, разрабатываемые проектными организациями ЭССР, утверждаются соответствующими республиканскими министерствами и ведомствами по согласованию с Госстроем ЭССР. Инстанции, утверждающие типовые проекты в соответствии с настоящим постановлением, указываются в планах типового проектирования. 3. Считать утратившим силу подпункт «а» пункта 14 постановления Совета Министров ЭССР от 11 апреля 1958 года 128. Председатель Совета Министров Эстонской ССР А. Мюрисеп Управляющий Делами Совета Министров Эстонской ССР Э. У д р а с Таллин, Тоомпеа, 11 июля 1959 г. 266.

12 5507. Постановление Совета Министров Эстонской ССР о льготах для студентов вечерних и заочных вузов и учащихся вечерних и заочных средних специальных учебных заведений В соответствии с Законом Эстонской Советской Социалистической Республики от 24 апреля 1959 года «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Эстонской ССР» и согласно постановлению Совета Министров Союза ССР от 2 июля 1959 года 720 Совет Министров Эстонской ССР постановляет: 1. Установить с 1959/60 учебного года для успешно обучающихся студентов вечерних и заочных высших и учащихся вечерних и заочных средних специальных учебных заведений (факультетов, отделений) дополнительные отпуска с сохранением заработной платы: а) на период выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов для обучающихся на 1 и 2 курсах в вечерних высших учебных заведениях 20 календарных дней, в вечерних средних специальных учебных заведениях 10 календарных дней и в заочных высших и средних специальных учебных заведениях 30 календарных дней ежегодно; б) на период выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов для обучающихся на третьем и последующих курсах в вечерних высших учебных заведениях 30 календарных дней, в вечерних средних специальных учебных заведениях 20 календарных дней, в заочных высших и средних специальных учебных заведениях 40 календарных дней ежегодно; в) на период сдачи государственных экзаменов в вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведениях 30 календарных дней; г) на период подготовки и защиты дипломного проекта (работы) студентам вечерних и заочных высших учебных заведений 4 месяца и учащимся вечерних и заочных средних специальных учебных заведений 2 месяца. 2. Установить, что размер заработной платы, сохраняемой на время отпусков согласно пункту 1 настоящего постановления, определяется из расчета среднемесячной заработной платы за последние 12 месяцев работы перед отпуском, но не свыше 1000 рублей в месяц для студентов высших учебных заведений и 800 рублей в месяц для учащихся средних специальных учебных заведений. 3. Установить для студентов вечерних и заочных высших и учащихся вечерних и заочных средних специальных учебных заведений на период 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов еженедельно один свободный от работы день для подготовки к занятиям, с оплатой его в размере 50 процентов получаемой заработной платы, но не ниже минимальной. Кроме того, разрешить руководителям предприятий и учреждений предоставлять в указанный период дополнительно, по желанию

13 студентов и учащихся, еще один-два свободных от работы дня в неделю без сохранения заработной платы. 4. Установить, что проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно студентов заочных высших и учащихся средних заочных специальных учебных заведений для выполнения лабораторных работ и сдачи зачетов и экзаменов один раз в год, а также для подготовки и защиты дипломных проектов (работ) или сдачи государственных экзаменов оплачивается в размере 50 процентов стоимости проезда за счет предприятий и учреждений по месту их работы. 5. Установить, что руководители предприятий и учреждений по рекомендации соответствующих учебных заведений могут предоставлять обучающимся на последних курсах вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведений дополнительный месячный отпуск без сохранения заработной платы для ознакомления непосредственно на производстве с работой по избранной специальности и подготовки соответствующих материалов к дипломному проекту. На период указанного отпуска студенты и учащиеся зачисляются на стипендию на общих основаниях. 6. Разрешить руководителям предприятий и учреждений предоставлять рабочим и служащим, допущенным к вступительным экзаменам, дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, поступающим в вечерние и заочные высшие учебные заведения 15 календарных дней и в средние вечерние и заочные специальные учебные заведения 10 календарных дней, не считая времени на проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно. 7. Рекомендовать колхозам предоставлять членам сельскохозяйственных артелей, обучающимся в вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведениях, дополнительные отпуска и устанавливать размеры их оплаты применительно к отпускам, установленным настоящим постановлением. Председатель Совета Министров Эстонской ССР А. М ю р и с е п Управляющий Делами Совета Министров Эстонской ССР Э. У д р а с Таллин, Тоомпеа, 20 июля 1959 г Постановление Совета Министров Эстонской ССР об освобождении тов. Нордберга Антона Адамовича от должности первого заместителя Министра здравоохранения Эстонской ССР Совет Министров Эстонской ССР постановляет: Принять предложение Министерства здравоохранения Эстонской ССР и освободить тов. Нордберга Антона Адамовича от должности первого заместителя Министра здравоохранения Эстонской

14 ССР и от обязанностей члена коллегии министерства в связи с сокращением числа заместителей министра. Председатель Совета Министров Эстонской ССР А. Мюрисеп Управляющий Делами Совета Министров Эстонской ССР Э. У д р а с Таллин, Тоомпеа, 22 июля 1959 г Постановление Совета Министров Эстонской ССР об освобождении тов. Юриссона Ильмара Юрьевича от должности заместителя Министра сельского хозяйства Эстонской ССР Совет Министров Эстонской ССР постановляет: Принять предложение Министерства сельского хозяйства Эстонской ССР и освободить тов. Юриссона Ильмара Юрьевича от должности заместителя Министра сельского хозяйства Эстонской ССР и от обязанностей члена коллегии министерства в связи с сокращением числа заместителей министра. Председатель Совета Министров Эстонской ССР А. Мюрисеп Управляющий Делами Совета Министров Эстонской ССР Э. У д р а с Таллин, Тоомпеа, 22 июля 1959 г Постановление Совета Министров Эстонской ССР об освобождении тов. Кулькина Ивана Михайловича от должности первого заместителя Министра финансов Эстонской ССР Совет Министров Эстонской ССР постановляет: Принять предложение Министерства финансов Эстонской ССР и освободить тов. Кулькина Ивана Михайловича от должности первого заместителя Министра финансов Эстонской ССР и от обязанностей члена коллегии министерства в связи с сокращением числа заместителей министра. Председатель Совета Министров Эстонской ССР А. Мюрисеп Управляющий Делами Совета Министров Эстонской ССР Э. У д р а с Таллин, Тоомпеа, 22 июля 1959 г Постановление Совета Министров Эстонской ССР об освобождении тов. Т е п а н д и Яна Яковича от обязанностей первого заместителя Министра местного хозяйства Эстонской ССР Совет Министров Эстонской ССР постановляет: В связи с сокращением должности первого заместителя министра освободить тов. Тепанди Яна Яковича от обязанностей первого

15 заместителя Министра местного хозяйства Эстонской ССР и назначить его на должность заместителя Министра местного хозяйства Эстонской ССР. Председатель Совета Министров Эстонской ССР А. М ю р и с е п Управляющий Делами Совета Министров Эстонской ССР Э. У д р а с Таллин, Тоомпеа, 22 июля 1959 г Постановление Совета Министров Эстонской ССР об освобождении тов. У у с м а н а Пауля Михкелевича от обязанностей первого заместителя Министра культуры Эстонской ССР Совет Министров Эстонской ССР постановляет: В связи с сокращением должности первого заместителя министра освободить тов. Уусмана Пауля Михкелевича от обязанностей первого заместителя Министра культуры Эстонской ССР и назначить его на должность заместителя Министра культуры Эстонской ССР. Председатель Совета Министров Эстонской ССР А. Мюрисеп Управляющий Делами Совета Министров Эстонской ССР Э. У д р а с Таллин, Тоомпеа, 22 июля 1959 г Постановление Совета Министров Эстонской ССР об освобождении тов. Сорокина Михаила Матвеевича от обязанностей первого заместителя Министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог Эстонской ССР Совет Министров Эстонской ССР постановляет: В связи с сокращением должности первого заместителя министра освободить тов. Сорокина Михаила Матвеевича от обязанностей первого заместителя Министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог Эстонской ССР и назначить его на должность заместителя Министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог Эстонской ССР. Председатель Совета Министров Эстонской ССР А. Мюрисеп Управляющий Делами Совета Министров Эстонской ССР Э. У д р а с Таллин, Тоомпеа, 22 июля 1959 г Väljaandja: Asjadevalitsus. Vastutav toimetaja L. Izmestjeva. 1 trükipoogen. Trükkimisele antud 27. juulil a. Tellimise nr ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn. Издатель: Управление Делами Совета Министров Эстонской ССР. Ответ, редактор Л. Изместьева. 1 печ. лист. Сдано в печать 27 июля 1959 г. Заказ 473. Типография Управления Делами СМ ЭССР, Таллин. МВ

16 . '. EESTI г 1 RAHVU ' XTUiCOCU J Raamatupalat

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastakäik SISUKORD i 319. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aastakäik SISUKORD I 310. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

NARVA LINNAVOLIKOGU

NARVA LINNAVOLIKOGU Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 21.03..2013 г. 8 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2013 год В соответствии с положениями Закона о местном самоуправлении,

Rohkem

Неофициальный перевод

Неофициальный перевод Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 29.05.2014 г. 13 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2014 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва г. 41 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2008 год (III допол

Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва г. 41 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2008 год (III допол Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 25.09.2008 г. 41 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2008 год (III дополнительный бюджет) В соответствии с положениями Закона

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aastakäik SISUKORD 476. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

_DC385_ET.indd

_DC385_ET.indd 372001-39 EST DC385 Eesti keel (Originaaljuhend) 3 Русский язык (перевод с оригинала инструкции) 14 Joonis / Рисунок 1 a b c d g e f Joonis / Рисунок 2 j i f h d j 1 Joonis / Рисунок 3 k c Joonis / Рисунок

Rohkem

_GLC1423L_GLC1823L__MULT.indd

_GLC1423L_GLC1823L__MULT.indd 372001-59 EST www.blackanddecker.eu GLC1423L GLC1823L GLC1825L Eesti keel (originaaljuhend) 6 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 13 2 3 G H I J K L 4 5 EESTI KEEL Kasutusotstarve Black & Deckeri

Rohkem

_DWV901L_EST+RUS.indd

_DWV901L_EST+RUS.indd 372002-58 EST DWV901L Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 14 2 Joonis / Рисунок 1 b a g k m d l e e c j f i p h n o d Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 t j

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

KURITEOENNETUS KOHALIKUL TASANDIL EESTIS Lõpparuanne Aprill 2016 Jaanuar 2016

KURITEOENNETUS KOHALIKUL TASANDIL EESTIS Lõpparuanne Aprill 2016 Jaanuar 2016 KURITEOENNETUS KOHALIKUL TASANDIL EESTIS Lõpparuanne Aprill 2016 Jaanuar 2016 Uuring viidi läbi Justiitsministeeriumi tellimusel Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi Riskilapsed ja -noored raames.

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

_DCF6201_ET+RU.indd

_DCF6201_ET+RU.indd 372002-59 EST Originali instrukcija DCF6201 Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10 2 Joonis / Рисунок 1 b f g e c a d h Joonis / Рисунок 2 h g Joonis / Рисунок

Rohkem

_DW745_MULT.indd

_DW745_MULT.indd 372001-20 EST DW745 Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 19 2 Joonis / Рисунок 1 x d f g e k l o n c m y p w v a b r q Joonis / Рисунок 2 l h m n s t u i j v 3 Joonis

Rohkem

Mustvee valla teataja lk1.indd

Mustvee valla teataja lk1.indd NR 5 (15) MAI 2019 Abiandjad igas valdkonnas kes muud kui sotsiaaltöötajad... Ei ole paremaid, halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu selle artur alliksaare motole tuginedes tegutsevad Mustvee

Rohkem

Lõppvoor 2016

Lõppvoor 2016 Lõppvoor 016 Ülesanded 9. klass.............. 10. klass............. 3 11. klass............. 4 1. klass............. 5 Ülesanded vene keeles 6 9 класс.............. 6 10 класс............. 7 11 класс.............

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

_D27300_D27300T_EST+RUS.indd

_D27300_D27300T_EST+RUS.indd 372002-23 EST D27300 D27300T Eesti keel (Originaaljuhend) 10 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 21 2 Joonis / Рисунок A1 6 7 8 2 5 66 4 3 1 36 XXXX XX XX Joonis / Рисунок A2 13 9 10 12 11 3

Rohkem

_DWE6423_MULT.indd

_DWE6423_MULT.indd 372003-05 EST DWE6423 Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10 2 Joonis A / Рисунок А 7 2 1 4 3 5 6 8 Joonis B / Рисунок B Joonis C / Рисунок C 9 6 5 4 3 3 Joonis

Rohkem

_DW670_MULTI.indd

_DW670_MULTI.indd 372001-15 EST DW670 Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 14 2 Joonis / Рисунок 1 a x x x b x c e f d g h i 3 Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 b j k m l m k

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

_DWV902L_DWV902M_DW_MULT.indd

_DWV902L_DWV902M_DW_MULT.indd 372001-94 EST DWV902L DWV902M DWV902MT Eesti keel (Originaaljuhend) 6 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 16 2 Joonis / Рисунок 1 Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 Joonis / Рисунок 4 Joonis

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 24, 105 Eesti Vabari

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 24, 105 Eesti Vabari Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2002 Avaldamismärge: RT II 2002, 24, 105 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vaheline

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

november 2011 lk 2 Elektrihind ei tohi lõputult tõusta Urve Palo lk 4-5 Saa tuttavaks SDE Hiiumaa piirkonnaga lk 6 Noorsotside kampaania aitab lastel

november 2011 lk 2 Elektrihind ei tohi lõputult tõusta Urve Palo lk 4-5 Saa tuttavaks SDE Hiiumaa piirkonnaga lk 6 Noorsotside kampaania aitab lastel november 2011 lk 2 Elektrihind ei tohi lõputult tõusta Urve Palo lk 4-5 Saa tuttavaks SDE Hiiumaa piirkonnaga lk 6 Noorsotside kampaania aitab lastel loovust arendada Reili Rand Kahelapseline Eesti lk

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

_DCP580_ET-RU

_DCP580_ET-RU 372003-09 EST DCP580 Eesti keel (Originaaljuhend) 6 Русский язык (перевод с оригинала инструкции) 19 2 Joonis 1 / Рисунок 1 B A C O L K N J D I H G F E CC DD D M N L G O N P 3 Joonis 2 / Рисунок 2 Joonis

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

D D STeINeL Vertrieb gmbh Dieselstraße Herzebrock-Clarholz Tel: +49/5245/ Fax: +49/5245/ A Steinel Austria gm

D D STeINeL Vertrieb gmbh Dieselstraße Herzebrock-Clarholz Tel: +49/5245/ Fax: +49/5245/ A Steinel Austria gm D D STeNeL Vertrie gmh Dieselstraße 80-84 33442 Herzeroc-Clarholz Tel: +49/5245/448-188 Fax: +49/5245/448-197 www.steinel.de A Steinel Austria gmh Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 A-1220 Wien Tel.: +43/1/2023470

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул Surutud varda abiisus (nõtke) Enamai varda otsad kinnitatakse ühe (Joon.1) näidatud neja viisi. Üejäänud kinnitusviiside puhu on kriitii jõudu võimaik määrata üdiatud Eueri vaemiga kp EImin, (1) kus -

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

31. augustil muuseumi juures keskajalaager tegija lk 2 Keila nädalaleht Reede, Olle Rõuk Ultrajooksu Keilasse tooja. nr 30 (551) Päev algas

31. augustil muuseumi juures keskajalaager tegija lk 2 Keila nädalaleht Reede, Olle Rõuk Ultrajooksu Keilasse tooja. nr 30 (551) Päev algas 31. augustil muuseumi juures keskajalaager tegija lk 2 Keila nädalaleht Reede, 23.08.2019 Olle Rõuk Ultrajooksu Keilasse tooja. nr 30 (551) Päev algas lõbusa rongkäiguga lk 2 UUDIS uudised Rongkäiku, kus

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

TÖÖKORRALDUSE REEGLID KINNITATUD H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli direktori 26.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/69 H. ELLERI NIM. TARTU MUUSIKAKOOLI TÖÖKORRALDUSE REEGLID 1. Üldsätted. 1.1.1. Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

_DW096_MULTI.indd

_DW096_MULTI.indd 372000-75 EST DW096PK Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11 2 2 1 3 9 4 8 7 6 5 A 10 11 28 19 13 12 15 14 B C 3 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 5 18 17 6FT 21 20 16 D E

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 30. ISTUNGJÄRK veebruar 1991

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 30. ISTUNGJÄRK veebruar 1991 EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 30. ISTUNGJÄRK 11. 14. veebruar 1991 SISUKORD EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 30. ISTUNGJÄRK ESIMENE ISTUNG 11. veebruar 1991... 3 Istungjärgu päevakorra

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi a käskkirjaga nr 1-3/198 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid 1. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi a käskkirjaga nr 1-3/198 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid 1. Üldsätted 1.1. KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi 31.08.2015. a käskkirjaga nr 1-3/198 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid 1. Üldsätted 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Tartu Ülikool humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ajaloo ja arheoloogia instituut Kohtla-Järve linnastu kujunemine Bakalaureuse töö Saskia Sadrak

Tartu Ülikool humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ajaloo ja arheoloogia instituut Kohtla-Järve linnastu kujunemine Bakalaureuse töö Saskia Sadrak Tartu Ülikool humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ajaloo ja arheoloogia instituut Kohtla-Järve linnastu kujunemine Bakalaureuse töö Saskia Sadrak Juhendaja: Olaf Mertelsmann Tartu 2016 Sisukord Sissejuhatus

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - G\374mnaasiumi l\365petamisest [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - G\374mnaasiumi l\365petamisest [Kirjutuskaitstud]) Gümnaasiumi lõpetamisest Ajakava Kolm päeva enne eksamit pannakse välja kõik lõpuhinded (~25. aprill). Eesmärk: kõik kursused/ained positiivseks hindeks! Lõpetamiseks vajalik: Registreeru eksamitele veebis

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem