TTÜ TARTU KOLLEDŽ TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE AASTAARUANNE 2015

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TTÜ TARTU KOLLEDŽ TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE AASTAARUANNE 2015"

Väljavõte

1 TTÜ TARTU KOLLEDŽ TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE AASTAARUANNE Teaduskonna/asutuse (edaspidi struktuurüksus) struktuur (seisuga 31. Detsember 2015) TTÜ TARTU KOLLEDŽ TARTU COLLEGE, Tallinn University of Technology Direktor: Professor Lembit Nei Säästva tehnoloogia õppetool /Department of Technology Dotsent Aime Ruus, Maastikuarhitektuuri õppetool/department of Landscape Architecture Lektor Nele Nutt, Keskkonnakaitse õppetool/department of Environmental Protection Professor Mari Ivask, Üldainete õppetool/department of General Studies Dotsent Ernst Tungel, Teadus- ja arendustegevuse (edaspidi T&A) iseloomustus 2.1 Struktuuriüksusesse kuuluvad uurimisrühmad Uurimisrühm 1 - Nimetus eesti keeles Tehiskeskkonna-alaste uuringute töörühm - nimetus inglise keeles - Built Environment; - juhi nimi, ametikoht ja allüksus Aime Ruus, PhD, dotsent Säästva tehnoloogia õppetool, - liikmed: Epi Tohvri, PhD, dotsent, Zenia Kotval, PhD, professor, Toivo Kabanen, PhD, dotsent, Merik Meriste, PhD, dotsent, Ernst Tungel,PhD, dotsent, Ants Soon, MSc, lektor, Ago Rootsi, lektor, Jane Peda MSc, lektor, doktorant, Lehar Leetsaar, MSc, lektor, doktorant, Nele Nutt, MSc, lektor, doktorant, Sulev Nurme, MSc, lektor Sirle Salmistu, MSc, lektor, doktorant (Michigan State University), Mart Hiob; MSc, lektor, doktorant, Kadri Mets, MSc Teadustöö ülevaade Teadustöö lühikirjeldus: Uurimisalused teemad: tehiskeskkond, linna- ja regionaalplaneering. Kogukondlik areng, linnaja maa-asustuse majanduslikult ökonoomne taaskasutamine ja ümberkujundamine. Kultuuripärandi konserveerimine linnaplaneerimisel, ning ajaloolistel maastikel ning parkides. Pruunalade taaskasutus. Puitarhitektuuri ajalugu, ajalooliste hoonete uurimine.

2 2 Õppekeskkondade ja nende arhitektuursete lahenduste uurimine. Ehitusmaterjalid, ehitusfüüsikalised ja energiatõhususe aspektid. Küber-füüsikalised süsteemid hoonete ja linnaning regionaalplaneerimise teenistuses. In English Research areas are: built environment, urban and regional planning: Community development, economic revitalization, reuse and restoration, urban and rural settlement assessment. Heritage conservation in urban planning and historical landscapes and parks. Revitalization of Brownfield s. History of wooden architecture. Examination of historical buildings. Exploring learning environments and its architectural design. Construction materials, aspects of building physics and energy efficiency. Cyber-physical systems for buildings and urban and regional planning. Aruandeaastal saadud kõige olulisemad tulemused Projekt ETF "Georges Frédéric Parrot`ja Thomas Jeffersoni poolt rakendatud valgustusajastu haridusideed ning nende tõlgendusvõimalused 21. sajandi hariduses. Jaanika Anderson kaitses doktorikraadi: Antiikkunsti retseptsioon: Tartu Ülikooli kunstimuuseumi valandikogud Euroopa ajaloolises, ideoloogilises ja akadeemilises kontekstis ( ), juhendajad Kristi Viiding (TÜ) ja Epi Tohvri. Koostöös keskkonnatehnoloogia töögrupiga doktorant Jane Peda doktoritöö teema Mikroobikooslus ja siseõhu kvaliteet Eesti põhumajades raames viidi läbi sisekliima (õhutemperatuur, suhteline õhuniiskus ning süsihappegaas) ja mikrobioloogilised uuringud viies põhumajas. Mõõdeti ka õhutemperatuuri ja niiskust piirdes sees hindamaks hallituse riski. Mikrobioloogiliste uuringute tarv is toimus õhuproovide võtmine vastavalt standardile ISO ning lisaks veel võeti ka kaks proovi seintest. Leiti Penicillum, Cladosporium and Aspergillus eoseid, kuid tervisele mõjuvate bakterite ja seente ohtu ei tuvastaud. Jätkus projekt Eesti vanade kaitsealuste parkide dendrofloora uuringud koostöös Tartu Ülikooli teadlastega (Anneli Palo). Koostamisel on kolm publikatsiooni. Jätkusid aastal alanud linnaplaneerimisalased uuringud. Jiri Tintera ja Nele Nutt valmistavad ette kahaneva linna problemaatikat käsitlevat publikatsiooni Kasvavast kahanevaks ja vastupidi. Kahe piirkonna arengu võrdlus - Supilinn ja Valga Jätkusid maapiirkondade asustusajaloolised uuringud (Lahemaa Rahvuspark, Matsalu Rahvuspark). Nele Nutt valmistab ette kolme publikatsiooni, mis käsitlevad Eesti külade arenguprotsesse, külade plaanilise struktuuri topograafilist analüüsi ja reeglistikku, mis võimaldaks säilitada külade ajaloolist plaanilist struktuuri. Doktorant Lehar Leetsaare (alustas 2015) töö teema Optimaalne geoloogiliste uuringute maksumuse suhe hoone maksumusse Eesti hoonete näitel raames koguti esmased andmed enam kui 60 hoone kohta. Doktorant Sirle Salmistu töö teema Trendy concepts and applications in urban planning. Comparative study of Estonia and US. (Linna- ja regionaalplaneerimise doktoriõpe, Michigan State University, School of Planning, Design and Construction) valmistas koos kaasautoritega ette ja tegeleb maastikuarhitektuuri pedagoogika-alase teadusartikli (Nutt, Nele; Salmistu, Sirle; Meitl, Cassi; Kotval, Zenia. Case Study in Experiential Learning. From chaos to order: How a simple interactive timeline can help) avaldamisega. In English

3 3 Project ETF Enlightenment Educational Ideas applied by Georges Frédéric Parrot and Thomas Jefferson and the Interpretations of these Educational Conceptions in the 21. Century. Doctoral thesis of Jaanika Anderson, 2015, supervised by Kristi Viiding and Epi Tohvri, Reception of Ancient Art: the Cast Collections of the University of Tartu Art Museum in the Historical, Ideological and Academic Context of Europe ( ) In cooperation with Environmental Technologies working group within the doctoral studies of Jane Peda (Microbial community and indoor air quality in Estonian straw bale houses) five houses were selected and monitored for microbiology in the air and boarders. Also indoor climate (air temperature, relative humidity and carbon dioxide). Air temperature and relative humidity in the boarder were monitored for evaluating the mould growth risk. The assessment of bacteria and fungi present in the 5 selected straw bale. Sampling procedure was performed according to ISO From every house two samples inside the wall were collected. Colony forming units (CFU) were counted and species were identified. The most abundant bacterial and fungal geni isolated from indoor and outdoor air were Penicillum, Cladosporium and Aspergillus. Potentially harmful growth of bacteria and fungi were not detected. Project Studies of dendroflora of Estonian old parks under heritage protection was continued in cooperation with scientists of University of Tartu (Anneli Palo). Collected material enables to produce three publications. Studies of urban planning continued and publication dealing with decreasing towns are prepared by Jiri Tintera ja Nele Nutt. Development of two examples - Supilinn and Valga is compared. Rural settelement assessment studies have been continued at LahemaaNational Park and Matsalu National Park. Three publications are under preparation dealing with development process of the Estonian village structure, the topographic analysis of village plan-structures and the planning rules to the future if we want to preservation the historical plan-structure (Nele Nutt). Within the doctoral studies of Lehar Leetsaar (started in Optimal volume of geotechnical studies based on buildings in Estonia), the main task was collecting information on different buildings, foundations, and geotechnical investigations. Exhaustive prelimenary information for over sixty buildings have been collected. Doctoral student Sirle Salmistu (Urban- and regional planning curricula, Michigan State University, School of Planning, Design and Construction) with co-authors has prepared publication dealing with pedagogy of landscape architecture (Nutt, Nele; Salmistu, Sirle; Meitl, Cassi; Kotval, Zenia. Case Study in Experiential Learning. From chaos to order: How a simple interactive timeline can help). - koostöö 1 teiste TA asutuste ja ettevõtetega (sh välisriikidest) ; Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Michigan State University, kuni 3 olulisemat aruandeaastal ilmunud artiklit (ETIS klassifikaatori alusel 1.1, erandjuhul 3.1). Eraldi tuuakse välja monograafiad (ETIS klassifikaatori alusel 2.1). Publikatsioonid peavad olema kajastatud ETIS-es. 1 Koostöö all peetakse silmas ühiseid teadusuuringuid, tulemuste publitseerimist jmt., mitte ainult lepingulise tellimustöö täitmist

4 4 1. Käsper, Marge; Tohvri, Epi (2015). Georges Frédéric Parrot' prantsuse nimest, päritolust ja retoorikast: rektori tervituskõne keisrile ja selle lausumiskontekstid. (On Georges Frédéric Parrot's French Name, Origin and Rhetoric: the Rector's Salutory to the Tsar and the contexts in which it was given) Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 1, Nutt, Nele; Kotval, Zenia; Mets, Kadri (2015). The manifestation of social representation theory and social capital in the Suplinn district in Tartu, Estonia. American International Journal of Social Science, 1 2 [ilmumas] Hiob, Mart; Nutt, Nele; Kotval, Zenia (2015). Supilinn, Tartu The Lively Vernacular Against Urban Renewal: A Lefebvrean Critique. Space and Culture, Soovi korral esitatakse muu informatsioon aruandeaasta T&A tegevuse kohta, sh saadud T&A-ga seotud tunnustused (va punktis 2.2 toodud tunnustused), ülevaade teaduskorralduslikust tegevusest, teadlasmobiilsusest ning hinnang struktuuriüksuse teadustulemustele, arengukava täitmisele vm. Uurimisrühm 2 Keskkonnatehnoloogia uurimisrühm Research group of Environmental Technologies Uurimisrühma juht: Prof. Mari Ivask, PhD Uurimisrühma liikmed: Prof. L.Nei, PhD Prof. Erwan Rauwel, PhD, Annely Kuu, PhD, vanemteadur (lapsehoolduspuhkusel) Jüri Järvis, MSc Egge Haiba, MSc, doktorant Sander Kutti, MSc, doktorant Jane Peda, MSc, doktorant (töö valmib kahe uurimisrühma koostöös) Siim Küünal, MSc, doktorant Ellen Hiie, magistrant Kaisi Kalma, magistrant Martin Salumaa, magistrant Teadustöö ülevaade. Aruandeaastal toimusid teadusuuringud Keskkonnatehnoloogia uurimisrühmas peamiselt kolmes uurimissuunas: 1.Nanotehnoloogiaalane uurimistöö aastal viidi läbi metallide nanoosakeste struktuuri uuringud (PUT431, projekti juht prof. E.Rauwel). Koostöös partneritega viidi läbi Ag ja Co metallide nanoosakeste HRTEM uuringud, mis võimaldas optimeerida Co nanoosakeste sünteesi eesmärgiga uurida nende biotsiidseid omadusi. Ag metalli nanoosakeste keemilisi omadusi ja eriti nende pinnaomadusi uuriti x-ray-fotoelektronspektroskoopia abil. Eelnev, seente peal läbiviidud test näitas, et Co nanoosakesed on seentele kõrge toksilisusega. Uuriti ka Ag nanoosakeste toksilisust põhul kasvavate mikroobide suhtes. 2. Ravimijäägid keskkonnas (KIK16009 "Saasteainete lagundamise efektiivsus reoveesette kompostis sõltuvalt komposti koostisest", projekti juht prof. Lembit Nei) 3.Elustiku-alased keskkonnauuringud jätkusid Matsalu üleujutusalal (ETF9145, projekti juht prof. M.Ivask) ja rekultiveeritud Narva karjääris. Matsalus uuriti niitude koloniseerimist mullaselgrootute poolt seoses refuugiumide paiknemisega üleujutusalal. Määrati mullaproovide keemilis-füüsikalised ja üldmikrobioloogilised näitajad ning ensüümiaktiivsused. Lisaks

5 5 rakendati DNA-l baseeruvat PCR-DGGE meetodit ja kasutati BLAST otsingutööriista bakterining seenekoosluste DNA sõrmejälgede (DNA fingerprinting) vastavuste leidmiseks (S.Kutti doktoritöö). Narvas uuriti rekultiveeritud alade puistutes lagunemisprotsesside kiirust ning mullaorganismide aktiivsust. Uuriti komposti kasutamist ammendatud turba- ja liivakarjääride metsastamise efektiivsuse tõstmise eesmärgil (J. Järvise doktoritöö). Jane Peda doktoritöö raames koguti mikroobikoosluse andmed 10 looduslikust materjalist ehitatud maja (5 põhu- ja 5 roomaja, erinevad ehitustehnoloogiad) seintest, igas uuritavas ruumis registreeriti temperatuur ja õhuniiskus ning CO2, samuti sise- ja välisõhuproovid; proovide inkubeerimise järel loendati kolooniaid moodustavad ühikud ning identifitseeriti bakterite ja seente perekonnad. Aruandeaastal saadud kõige olulisemad teadustulemused 1. Metallide nanoosakeste dispersioon vees või puhtas etanoolis näitas, et ultraheliga töötlemine indutseerib nende aglomeratsiooni suurendades nende diameetrit 10nm-lt 200 nm-ni. 2. Reoveesettest keskkonda migreeruvate ravimijääkide lagunemise kiirus sõltub olulisel määral sette töötlemise tehnoloogiast. Uuringud teostati mitmete enamlevinud ravimitega. 3. Erinevad rühmad (ämblikud, mardikad) koloniseerivad vee alt vabanenud niite erinevate mehhanismide abil (hõljumine niidi abil, migreerumine maapinnal), enamus mullaselgrootutest ei levi vee alt vabanenud aladele. 4. Uuritud majadest ei tuvastatud potentsiaalseid terviseriske, kõik mõõdetud väärtused jäid standardis EVS-EN sätestatud tasemetele; identifitseeritud liigid kuulusid Penicillum, Cladosporium ja Aspergillus e perekondadesse. In English: 1. Nanotechnolocical studies. The study of the structure of the metal nanoparticles was performed via XRD and XRD at various temperatures. The HRTEM study of the Ag and Co metal nanoparticles was also performed in collaboration with partners. This study enabled the optimization of the synthesis of the Co metal nanoparticles, enabling the investigation of their biocidal properties. The chemical properties of the Ag metal nanoparticles and more particularly the nature of their surface have to be studied by x-ray photoelectron spectroscopy. Preliminary toxicity test has been performed on fungi (penicillium spp.) and has shown a high toxicity of the Co metal nanoparticles against fungi. The study of the biocidal properties of the Ag metal nanoparticles was studied against microorganisms that grow on straws. 2. The studies involved the degradation efficiency of pharmaceuticals and personal care products in sewage sludge composts with different composition, and the reliability of different composting technologies. 3. Environmental studies of biota. We continued studies in soil ecology on flooded meadows in Matsalu (ETF9145, project leader Prof. M.Ivask). The studies of meadow colonization by invertebrates after recession of flood, depending on location of refugia, were performed. Physico-chemical and microbiological parameters of meadow soil were analyzed. The DNA samples collected from Matsalu were amplified and DNA fingerprints were constructed using PCR-DGGE and BLAST search engine for both bacteria and fungi (S.Kutti, PhD study). In Narva the rate of litter decomposition and activity of soil microbial communities in stands were studied. The effect of soil amelioration with green waste compost in the afforestation of depleted peat fields and sand pits was studied (J.Järvis, PhD thesis). The assessment of bacteria and fungi in five straw bale and reed houses was carried out inside of walls, the temperature, air humidity and CO2 was measured in indoor and outdoor air, the samples of air were sampled. After incubation during one week the CFU were counted and species were identified (J.Peda, PhD study). In English

6 6 1. The study of the dispersion of the metal nanoparticles in water or pure ethanol showed that ultrasound treatment induces an agglomeration of the metal nanoparticles increasing their diameter from 10nm to 200nm. 2. Sewage sludge compsts should pass careful testing before utilization. In many cases the rate of the decomposition of pharmaceutical residues is not sufficient and the relevant concentrations do not correspond to the level of full safety. 3. Some invertebrates groups (Spiders, beetles) colonize the meadows using several mechanisms (ballooning, migrating), most of invertebrates do not disperse on meadows after flood. 4. Potentially harmful growth of bacteria and fungi were not detected. The most abundant bacterial and fungal geni isolated from indoor and outdoor air were Penicillum, Cladosporium and Aspergillus. Koostöö teiste TA asutuste ja ettevõtetega (sh välisriikidest): EMÜ Metsanduse ja Veemajanduse Instituut Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduse Instituut Tartu Ülikooli Füüsika Instituut Õkomuld OÜ Põllumajandusuuringute Keskus University of South Florida, Oxford University SINTEF Trondheim, Norra Valgevene TA Bioloogia Instituut Publikatsioonid (3 olulisemat): 1. P. Rauwel, S. Küünal, S. Ferdov and E. Rauwel A Review on the green synthesis of silver nanoparticles and their morphologies studied via TEM, Advances in Materials Science and Engineering_Hindawi, Volume 2015, Article ID , S. Küünal, S. Kutti,, M. Guha, P. Rauwel, D. Wragg, G. Nurk and E. Rauwel Silver Nanoparticles Study for Application in Green Housing, ECS Trans. 64, (47) Kai Kalda, Mari Ivask, Sander Kutti, Annely Kuu, Mart Meriste, Lembit Nei, Jane Peda, Anto Raukas Soil invertebrates in semi-coke heaps of Estonian oil shale industry. Oil Shale 32, 1, Loetelu struktuuriüksuse töötajate olulisematest siseriiklikest ja välisriiklikest T&A-ga seotud tunnustustest: Zenia Kotval professor, Maastikuarhitektuuri õppetool/department of Landscape Architecture Valiti: Fellow of the American Institute of Certified Planners (FAICP). Election to Fellow is one of the highest honors that the American Institute of Certified Planners, the professional institute of the American Planning Association, bestows upon a member. Fellowship is granted to planners who have been members of AICP and have achieved excellence in professional practice, teaching and mentoring, research, public and community service, and leadership. Lehar Leetsaar - lektor/lecturer, Säästva tehnoloogia õppetool/department of Technology - Riigi Kinnisvara doktoriõppe stipendium/ State Real Estate Ltd,scholarship 2.3 Teaduskorralduslik tegevus: Aime Ruus Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsanduse doktorikomisjoni külalisliige (Regino Kask)

7 7 Mari Ivask Eesti Maaülikooli Loodusteaduste ja Rakendusbioloogia doktorinõukogu külalisliige (Liina Edesi) Mari Ivask ajakirjade toimetuskollegiumi liige (International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics, European Scientific Journal, Acta Architecturae Naturalis, Agronomy Research). Mari Ivask - Europaean Sustainable Use Specialists Group liige, juhtkomitee liige (alates 2015). Mari Ivask - COST teaduskoostöö võrgustiku projekti ES1406 juhtkomitee liige (alates 2015). Lembit Nei - ajakirjade ISRN Analytical Chemistry ja Acta Architecturae Naturalis - toimetuskolleegiumi liige 2.4 Teadlasmobiilsus: 1. Sirle Salmistu: 20. veebruar 2015 Michigan Association of Planning, Student MAP Conference 2015, Ann Arbor, USA 2. Sirle Salmistu: oktoober 2015 Michigan Association of Planning u aastakonverents, Detroit, USA 3. Mari Ivask COST Action: ES1406, First Meeting in Bruessel, April Mari Ivask - COST Action: ES1406, First Management Committee and Working Groups Meeting, , Osijek, Croatia 5. Mari Ivask European Sustainable Use Group General Meeting, Vienna, and Country Coordination Training, Mari Ivask European Sustainable Use Group, Committee Meeting and workshop with Game and Wildlife Conservation Trust, , Burgate Manor, Fordingbridge, UK 7. Mari Ivask külaskäik Valgevene TA Bioloogia Instituuti Erwan Rauwel - 3rd Annual International Translational Nanomedicine (ITNano) Conference Milocer, Montenegro, June 2015 Oral presentation: Ultrastable Surfactant Free Metal Nanoparticles Study for Biomedical Applications, E. Rauwel, P. Rauwel, M. Guha, Lorena S. Gracia, S. Kuunal, D. Wragg 9. Erwan Rauwel - Baltic ALD 2015 Conference Tartu, Estonia, September Oral presentation: ALD Applied to Conformal Rare-Earth Coating of Oxide Nanoparticles for Low Temperature Thermal Imaging Applications, E. Rauwel, A. Galeckas, P. Rauwel, P.-A. Hansen, D. Wragg, O. Nilsen and H. Fjellvåg. Poster presentation: - Synthesis of spinel alumina nanofibers via the ALD coating of alumina nanofibers, E. Rauwel, O. Nilsen, P. Rauwel, D. Wragg, J. Walmsley, I. Hussainova, K. Soots 10. Erwan Rauwel - Baltmattrib2015 Tallinn, Estonia, November Oral presentation: Study of silver metal nanoparticles used as antifungal coating for green housing applications, S. Küünal, S. Kutti, P. Rauwel, M. Guha, D. Wraag4, I. Hussainova and E. Rauwel. 11. Martin Salumaa - 1 stay abroad at Minatec, Grenoble, France (1 week) for a Master student, via the PARROT program, grant 33787YJ. Photocurrent measurements on new carbon based nanohybrids for photovoltaic applications. 12. Lembit Nei ja Egge Haiba International Composting Conference, Bejing, 2015 (oral presenataion - Egge Haiba). 13. Lembit Nei prof. Richard G. Comptoni uurimisgrupi tööseminar Oxfordi Ülikoolis 2.5. Muud olulised saavutused Erwan Rauwel is member of the center of excellence is "Emerging orders in quantum and nanomaterials". The goal is to investigate new materials composed of various ferroic materials and study their potential for applications through a collaboration between 2 Universities (TTÜ and UT) and 1 Institute (KBFI). The project will more particularly focus on nanomaterials like thin films and nanoparticles.

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx Tartu Ülikool Jaak Vilo 20. aprill 2009 Jaak Vilo 1 CV Karjääriredel Kuidas tehakse teadust Kuidas mõõta teadust Teadus on lahe saab teha mida tahad saab reisida lõpmatult saab suhelda lõpmatult PhD

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud Kursuseprogramm Ainekood IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud Maht 3.0 EAP Kontakttundide maht: 16 h Õppesemester: S Arvestus Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEHNOLOOGIAPLATVORMI KUJUNDAMINE (Manufuture) Tallinn, 20.04.2011 Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre (IMECC) is co-financed by Enterprise Estonia and European Union Regional

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Teadmistepõhine ehitus 2019 (23.04.2019) RÄÄGIME BIM-IST ÕPPIMISE JA ÕPETAMISE VAATEVINKLIST Raido Puust, MSc, PhD professor (ehitusinfo modelleerimine) raido.puust@taltech.ee ÜLEVAADE Ehitusinfo modelleerimisest

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marie Skłodowska-Curie individuaalgrandid Kristin Kraav Eesti Teadusagentuur kristin.kraav@etag.ee H2020 konsultantide teenused Horisont 2020 informatsiooni edastamine Taotlejate nõustamine ja koolitus

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Proposed NCP structure in Horizon 2020

Proposed NCP structure in Horizon 2020 Horisont 2020 (SC 5) Keskkond ja kliima 2017a taotlusvoorud Ülle Napa (ulle.napa@etag.ee) Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 5 6 Üldosa 1. Baltimaade pealinnade üldnäitajad... 8 2. Tallinna linna koostööpartnerid, 2003... 9 3. Suuremate keskuste kaugused Tallinnast... 10 4. Suuremate Eesti linnade kaugused Tallinnast... 10 5.

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Microsoft Word - Artiklid II, 2005

Microsoft Word - Artiklid II, 2005 EESTI DOKTORIÕPPE KVALITEEDI, TULEMUSLIKKUSE JA JÄTKUSUUTLIKKUSE TAGAMISE SÜSTEEM Assurance system for quality, effectiveness andsustainabilityofdoctoralstudies in Estonian universities ETTEKANDED JA UURIMUSED

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee EESTI STANDARD JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee- ja kanalisatsiooniteenuste hindamiseks ning parandamiseks kasutajale Activities relating to drinking water and wastewater

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2016.a. Tänane plaan 1. Ülevaade IKT kasutusest õppeprotsessis 2. Kursuse ülesehitus Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine

Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine Kaasaegsed mõõdistustehnoloogiad droonidest märkerobotiteni Mart Rae Filmimuuseumis 29.03.2019 Lugemist MEHITAMATA ÕHUSÕIDUKI ABIL TEHTUD AEROFOTODE PÕHJAL PUISTANGU MAHTUDE ARVUTAMISE TÄPSUS; Kaupo Kokamägi,

Rohkem

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc Gümnaasium Projektitegevus Aruanne 01.01.2007-01.06.2012 perioodi eest 1.Käesolev olukord Käesoleval ajal on projektitöö gümnaasiumis järgnevas olukorras: 1.1.Lõpetatud projektid-38 tk. Üldsumma -121 670,01

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa_4_2_Solibri_l\374hijuhend)

(Microsoft Word - Lisa_4_2_Solibri_l\374hijuhend) Solibri Model Checker Programmi Solibri Model Checker juhend on leitav aadressilt: http://www.solibri.com/wpcontent/uploads/2014/03/getting-started-v9.pdf ja õppevideod aadressilt http://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/tutorials/#model.

Rohkem

RN aastaraamat 2008.indd

RN aastaraamat 2008.indd 2007/2008 1 Head lugejad! Käesolevaga esitab mittetulundusühing Rektorite Nõukogu ülevaate oma liikmesülikoolide tegevusest õppeaastal 2007/2008. Läbi aegade on ülikoolid alati olnud ühelt poolt uute

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Tiitel_logoga.ai

Tiitel_logoga.ai SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT EESTI STATISTIKA STATISTICS ESTONIA SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TALLINN 2009 Koostanud Statistikaameti keskkonna

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovid

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovid EESTI STANDARD VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovide võtmiseks Water quality Sampling Part 10: Guidance on sampling of waste waters (ISO 5667-10:1992) EESTI STANDARDI

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_3574;2008_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_3574;2008_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO 3574:2010 KÜLMALT MÕÕTUVALTSITUD ÜLDTÖÖSTLUSLIKU KVALITEEDIGA JA TÕMBEKVALITEEDIGA SÜSINIKTERASLEHT Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities EVS-ISO 3574:2010

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Euroopa muutuvas maailmas kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond H2020 teabepäevad novembris 2018 Katrin Kello, Eesti Teadusagentuur katrin.kello@etag.ee Foto: Ethan Lindsey H2020 ühiskonnaprobleemide

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 - on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime kaubandussektori väljavaateid, otsime õigeid vastuseid

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 9: Juhised mereveest proovide võtmiseks Wa

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 9: Juhised mereveest proovide võtmiseks Wa EESTI STANDARD VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 9: Juhised mereveest proovide võtmiseks Water quality Sampling Part 9: Guidance on sampling from marine waters (ISO 5667-9:1992) EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2017 TOIDUAHELA MIKROBIOLOOGIA Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks

Rohkem

IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud Maht: 4 EAP Kontakttundide maht: 20 Õppesemester: Sügis 2016 Arvestus Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh isesei

IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud Maht: 4 EAP Kontakttundide maht: 20 Õppesemester: Sügis 2016 Arvestus Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh isesei IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud Maht: 4 EAP Kontakttundide maht: 20 Õppesemester: Sügis 2016 Arvestus Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Rail Baltic raudtee Harju rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine

Rail Baltic raudtee Harju rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine Eesti-Vene piiriülese koostöö programm aastateks 2014-2020/ Estonia-Russia cross border cooperation Programme 2014-2020 (EstRus 2014-2020) KSH aruanne / The SEA Report 31.03.2015 2 3 SISUKORD / TABLE OF

Rohkem

Estonian Business School RUTH ALASE PERSONAALNIMESTIK Tallinn 2015

Estonian Business School RUTH ALASE PERSONAALNIMESTIK Tallinn 2015 Estonian Business School RUTH ALASE PERSONAALNIMESTIK Tallinn 2015 Copyright 2015 EBS Education OÜ Koostajad: Sirje Märss, Eda Pihu, Ingrid Polis, Riina Kranich, Külli Saar Inglise keelde tõlkis Jaan Rand

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Kursuseprogrammi vorm

Kursuseprogrammi vorm Kursuseprogrammi vorm IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 16 Õppesemester: S Arvestus Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja võrgustike

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Summer Universities SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Project period 01.09.2017-31.08.2020 9 Partners: Estonia (3), Latvia (2), Slovenia (3) and Portugal (2) Study Trips EUROPARC sertificate Total budget

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Microsoft Word - 08.doc

Microsoft Word - 08.doc EESTI VÕIMALIK RAHVAARV JA VANUSKOOSSEIS AASTANI 2050 Aasa Maamägi Rahvastikustatistika talituse juhtivstatistik 2000. aasta rahva- ja eluruumide loenduse alusel Statistikaametis koostatud vaadeldava ajaperioodi

Rohkem