Modernse monitooringu kasutuselevõtt EUIF infosüsteemide näitel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Modernse monitooringu kasutuselevõtt EUIF infosüsteemide näitel"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOL Loodus- ja täppisteaduste valdkond Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Fred Hansen Modernse monitooringu kasutuselevõtt EUIF infosüsteemide näitel Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja(d): Piret Luik, PhD Tartu 2021

2 Modernse monitooringu kasutuselevõtt EUIF infosüsteemide näitel Lühikokkuvõte: Bakalaurusetöö eesmärgiks oli implementeerida paindlik monitoorimislahendus suurte tarkvarasüsteemide serverite jälgimiseks. Lahendus teostati Nortali EUIF projekti näitel. See koosnes monitoorimistööriistadest Prometheus, Micrometer ja Grafana ning on lihtsasti laiendatav teistele erinevate põlvkondade rakendustele. Monitoorimislahendus oli vajalik, kuna rakenduste jõudlusmonitooringu (APM) vahendid ei tee süsteemi piisavalt läbipaistvaks või ei ole muudmoodi sobivad. Kirjeldatakse lahenduse implementeerimist kolme EUIF rakenduse põhjal, mille tulemuseks on süsteemihaldajatele olulise meetrika reaalajaline jälgimisvõimalus, et probleeme kiiremini tuvastada ja parandada. Võtmesõnad: Prometheus, Grafana, Micrometer, süsteemid, monitooring CERCS: P175 Informaatika, süsteemiteooria Modern systems monitoring in Estonian Unemployment Insurance Fund Abstract: The purpose of this bachelor s thesis was to implement a flexible systems and application monitoring solution to monitor the servers of large-scale software systems. The monitoring solution was implemented based on the EUIF project of Nortal. It was composed of monitoring tools Prometheus, Micrometer and Grafana and is easily horisontally scaleable to new applications. The thesis describes the implementation of the monitoring solution for three EUIF applications. The result is a tool that developers can use to monitor different system and application metrics in real time to identify and fix problems more efficiently. Keywords: Prometheus, Grafana, Micrometer, systems, monitoring CERCS: P175 Informatics, systems theory 2

3 Sisukord Sissejuhatus 5 1 Tarkvarasüsteemide jälgimine Suurte süsteemide haldamine Infosüsteemide korrasolu indikaatorid Rakenduste staatus Avatud failide kogus, mälu kasutus ja GC pausid Protsessori kasutus Vigade sagedus ning HTTP veakoodide esinemine Päringute reaktsiooniaeg Andmebaasi ühendused Nõuete analüüs Nortali EUIF rakendused Varasemad lahendused New Relic Plumbr Prometheus ja Skywalking Alternatiivsed lahendused Graphite InfluxDB OpenTSDB Nagios Sensu Prometheus ja APM-id Monitoorimislahenduse komponendid Prometheus Micrometer Grafana Prometheuse eelised Lahenduse teostus Monitoorimislahenduse teostamine Micrometer Prometheus Grafana Tulemus Võimalikud edasiarendused

4 Kokkuvõte 23 Viidatud kirjandus 26 Lisad 27 III. Litsents

5 Sissejuhatus Tänapäeval on levinud, et ühe monoliitse rakenduse asemel võetakse kasutusele mitmed erinevad mikroteenused. Romana Gnatyk [1] kirjeldab, kuidas mikroteenuste iseseisvus teeb küll infosüsteemid paremini arusaadavaks ja hallatavaks, kuid tekitab ka erinevaid probleeme. Kuna mikroteenused on üksteisest eraldi seisvad rakendused, mis tihti ka jooksevad erinevates masinates, siis on keeruline neid jätkusuutlikult jälgida. Sellele probleemile pakutakse töös ühte võimalikku lahendust. Mida suurem on infosüsteem, seda olulisemaks muutub usaldusväärse ja paindliku monitoorimislahenduse kasutusele võtmine. Ilma monitoorimissüsteemita on oht, et kui serveris või rakenduses midagi valesti läheb, siis arendajad satuvad segadusse ja probleemi parandamiseks kulub kauem aega. Hea monitoorimislahendus aitab arendajatel probleemidele kiiremini jälile saada ning teavitab ohukohtadest, mistõttu need saab lahendada enne kui need rakenduste tööd saavad hakata häirima. Kuna infosüsteemi tervist saab reaalajas jälgida, siis on tagatud ka nii arendajate, testijate kui ka kliendi meelerahu [2]. Töö eesmärk on implementeerida monitoorimislahendus mitmerakenduseliste infosüsteemide veebiserverite jälgimiseks Nortali EUIF projekti infosüsteemi jaoks, et süsteemi haldajad saaksid efektiivsemalt probleeme leida ja parandada. Lahendus peab toetama mitmeid raamistikke, et monitoorida erinevaid süsteemi- ja rakendusemuutujaid võttes kasutusele monitoorimistööriistad Micrometer, Prometheus ja Grafana. Töö autor liitus Nortali EUIF ehk Eesti Töötukassa projektiga 2019 aasta septembris arendajana ja on sellest ajast teinud teistega koostööd, et töös mainitud Töötukassa rakendusi arendada. Töö kontektsi paremaks mõistmiseks kirjeldatakse järgmistes peatükkides Töötukassat ja Nortali EUIF projekti üldiselt ja universaalse monitoorimislahenduse loomist selleks, et erinevate põlvkondade rakendusi monitoorida. 5

6 1 Tarkvarasüsteemide jälgimine Töös kasutatakse mõistet monitooring tähendamaks veebirakenduste ja nende serverite jälgimist ehk seiret [3, 4]. On üldlevinud teadmine, et tootmises olevate rakenduste monitoorimata jätmine on halb praksis [5]. Kui monitoorimata jäetud rakenduses midagi ootamatut juhtub, võib lõputult aega kuluda diagnoosimisele, mis valesti läks. Üks näide teema olulisuselt ilmnes kui autori varasema tööpraktika kogemuse käigus teises IT firmas tekkis olukord, kus kogemuse puudumise tõttu tegi autor vea ja see muutus rakendus automaatselt LIVE-keskkonnas. Seetõttu rakenduses tekkis viga, mille põhjust otsisid arendajad ligi pool tööpäeva. Teist näidet kirjeldab Sander Pärn [6] oma Bakalaureusetöös ehealthis, mis on samuti Nortali projekt, esinenud mälulekkest ja sellest pikast protsessist, kuidas see avastati. Kui mõlema näite puhul oleks olnud kasutusel hea monitooring, siis oleks tõenäoliselt probleem leitud ja lahendatud juba varem. 1.1 Suurte süsteemide haldamine Nagu eelpool toodud näidetes ilmnes, siis mida suurem on infosüsteem, seda keerulisem on leida probleemide allikaid ja raskem on olla kindel, et süsteem on hea tervise juures. Monitoorimata süsteemis hakkavad arendajad probleeme lahendama sel hetkel, kui neile nendest teavitatakse ehk siis kui süsteemi rakendustes on ilmnenud viga ja kasutaja töö või tegevus on häiritud. Probleemide lahendamisaeg kasvab süsteemi keerukusega. Hea monitoorimislahendusega aga saavad arendajad probleemidest teada varem, väheneb probleemide lahendamiseks kuluv aeg ning seega suureneb süsteemi töökindlus [7]. Bakalaurusetöö autori hinnangul on Töötukassal üks Eesti keerulisemaid infosüsteeme, mis aastatega järjest kasvab. Varasemalt Nortali poolt kasutatud monitoorimissüsteemid on osutunud ebasobivaks süsteemiga toime tulema või lihtsalt liiga kulukaks. Süsteemi kasvu ja varasemate lahenduste ebasobivusega on kaasnenud vajadus leida uus paindlik monitoorimissüsteem, et süsteemi paremini hallata. 1.2 Infosüsteemide korrasolu indikaatorid On mitmeid eri indikaatoreid, mis näitavad rakenduse või süsteemi korrasolu. See peatükk kirjeldab mõningaid selliseid indikaatoreid, mida on oluline süsteemi haldajatel jälgida, et kinnitada selle korrektset toimimist Rakenduste staatus Kõige lihtsam muutuja, mida jälgida on rakenduse staatus. Rakendusele saadetakse ping, mille vastus võib olla 1 - rakendus on kättesaadav ehk rakendus käib, või 0 - rakendus ei vastanud ehk on seiskunud [8]. 6

7 1.2.2 Avatud failide kogus, mälu kasutus ja GC pausid Avatud failide arv ja mälu kasutus on olulised näitajad Sander Pärna [6] poolt kirjeldatud mälulekete avastamisel. Nortali EUIF testkeskkondade igal worker füüsilisel masinal on eraldi maksimaalne lahti olevate failide kogus, milleks on faili. Kui see arv on mõnel sõlmel oluliselt suurem kui tavaliselt, siis võib tegu olla mälulekkega. Suurem osa rakendustes käsitletavatest failidest on PDF formaadis, millest tulenevalt on oht, et worker i mälu saab täis enne kui failide arv maksimumini jõuab. Seetõttu jälgitakse ka mälukasutust [9]. Prügi kogumine (ingl. k. Garbage Collection ehk GC) on automaatne mäluhaldus. Java programmeerimiskeeles toimib see automaatselt, kuid paus GC protsessis tähendab, et mälu piirkond on täis ja JVM peab ootama kuni sinna ruumi tekib. Kui paus kestab rohkem kui sekundi või ühes sekundis on mitu pausi, mille kogupikkus on suur osa ühest sekundist, siis võib tegu olla mälulekkega [9, 10] Protsessori kasutus Protsessori kasutus on üks kõige olulisematest meetrikatest, mida süsteemis tuleks jälgida. Kui protsessori kasutus erineb tavalisest tasemest, siis võib see olla mitme erineva probleemi tõttu. Kui see on kõrgem normist, võib olla süsteem nakatunud kahjurvaraga. Kui protsessori kasutuses on näha, et kõrge tase vaheldub madalama tasemega, mida saadab rakenduse aeglustumine, siis võib tegu olla protsessori ülekuumenemisega. Sel juhul tuleb füüsiliste masinate jahutust kontrollida või ressursse juurde anda. Monitooritud süsteemi on turvalisem uut tarkvara jooksma panna, kuna selle mõju protsessori kasutusele on koheselt näha [11] Vigade sagedus ning HTTP veakoodide esinemine Ideaalne vigade arv rakenduses on null, kuid reaalses olukorras pole see tihti võimalik. Siiski on vajalik üritada seda saavutada, kuna vigade esinemine on ilmselge näitaja rakenduse või süsteemi korrasolust [12] Päringute reaktsiooniaeg Päringute reaktsiooniaeg (ingl k. Peak Response Time ehk PRT) on üks kõige olulisematest muutujatest, mida jälgida. PRT aitab leida, millised päringud on probleemsed ja potentsiaalselt ka nende probleemide põhjuseid. Kuvatakse päringud, neile kulunud aeg ja HTTP otspunktid (ingl. k. - endpoint), millele päringud tehti. Enamus rakendusesiseseid päringuid ja päringuid teistele EUIF rakendustele peaks jääma alla 250ms. Kui tuleb ette, et üks päring võtab korduvalt palju aega või mitmed eri päringud võtavad järjekindlalt kauem aega, siis tuleb arendajatel leida sellele põhjus või päringuid optimeerida. Keskmine reaktsiooniaeg (ingl. k. - Average Response Time ehk ART) näitab süsteemi 7

8 üldist jõudlust ja selle järgi saab hinnata rakenduste kasutusmugavust. Kui ART ja PRT on mõlemad kõrged võib olla tegemist serveriprobleemiga [13]. Siinkohal tuleb arvestada, et päringule kuluvat aega mõjutab ka see, kas tegu on Nortali või Töötukassa testkeskkonnaga või LIVE keskkonnaga. EUIF rakenduste puhul, nagu paljudki teised avaliku sektori rakendused, teevad ka regulaarselt X-tee päringuid [14] ja X-tee masspäringuid, mis potentsiaalselt pärivad kümneid tuhandeid andmeid korraga, mistõttu need päringud võivad võtta isegi LIVE keskkonnas 5 min aega Andmebaasi ühendused Andmebaasi ühendused, ehk Java koodi puhul JDBC ühendused (ingl. k. - Java Database Connectivity) näitavad kui palju teevad rakendused andmebaasipäringuid. Igal rakendusel on maksimum arv ühendusi, mida saab korraga teha. Kui rakenduse JDBC päringud jõuavad tihti maksimumini, siis tuleb päringuid optimeerida, näiteks batch imisega [15]. Juhul kui järjekindlalt on JDBC ühendused maksimumi peal või ei lähe nulli kui rakenduse kasutus väheneb, siis on tõenäoliselt tegu ühenduslekkega (ingl. k. - connection leak) ehk päringut või transaktsiooni ei suleta korralikult [16]. 8

9 2 Nõuete analüüs Et paremini mõista konteksti, milles monitoorimisrakendust implementeritakse, kirjaldatakse selles peatükis Nortali EUIF rakendusi lähemalt, erinevaid tööriistu monitoorimise jaoks ja kuidas seda EUIF projektis varem tehti. 2.1 Nortali EUIF rakendused Nortali poolsed Töötukassa rakendused on eelkõige mõeldud Töötukassa töötajate kasutuseks. Nende peamine funktsioon on automatiseerida töötajate tööd - eeltäita vorme, saata teavitusi ja meeldetuletusi ja suhelda teiste Eesti e-teenustega üle X-tee [17]. Kõik Nortali EUIF rakendused töötavad Kubernetes tehnoloogial põhinevas klastris. Nortali testkeskkondade klastril on neli sõlme (ingl. k. node) - üks master ja kolm worker sõlme. Rakendused käivitatakse Docker konteinerites ehk pod ides. Kubernetes hindab worker masinate ressursse ning võib käivitada rakenduse konteineri vastavalt vajadusele mistahes worker sõlmes. Analoogselt toimivad klastrid ka klienditesti (TK-test) ja tootmiskeskkonna (LIVE) jaoks, millele edaspidi viitan lühenditega. Kõik Töötukassa infosüsteemi rakendused ja nende seosed on välja toodud joonisel 1. Kõik monitooritavad rakendused on kirjutatud programmeerimiskeeles Java ja kasutatud raamistikku Spring Boot 2.0 või hilisemat kõigil peale kahe rakenduse. Rakenduses EMPIS2-s on kasutatud Spring Boot ja EMPIS-es on kasutusel Spring Framework ja Aranea Framework Aranea [19, 20] on Nortali enda poolt välja töötatud Java põhine teek. Töös implementeeritakse monitoorimislahendus kolmele rakendusele - Isikuandmete Moodul (IAM), Kinnipidamiste Süsteem (KIPIS) ja Tööhõive infosüsteem 2 (EMPIS2, ingl. k. - Employment Informatics System 2). IAM ja KIPIS on kõige uuemad Töötukassa rakendused. Seega nendes on kõige lihtsam lahendust implementeerida ja nende kaudu on võimalik montitoorimisplatvormil Prometheuse süsteemi meetrika kätte saada. EMPIS2 on üks vanematest rakendustest, kuid mitte kõige vanem - lahenduse implementeerimine on selles raskem kui eelmainitud uuemates rakendustes, kuna Micrometer toetab lisateegiga Spring Booti versioone või hilisemad. Micrometerit kirjeldatakse lähemalt hiljem selles peatükis ja lahendusele olulisi rakenduste iseärasusi on kirjeldatud kolmandas peatükis. Rakenduse EMPIS monitoorimine on samuti väga oluline, kuid seal ei ole Spring Booti kasutusele võetud. EMPISes on lahenduse kasutusele võtmine seetõttu keerulisem kas Micrometeri praegusesse EMPISesse sobitamise või EMPISe Spring Bootile uuendamise tõttu ning töös sellele rakendusele lahendust ei tehta. 9

10 Joonis 1. Töötukassa rakendused ja nendevahelised seosed. Uuem versioon riigihanke dokumendis [18] olevast joonisest. 2.2 Varasemad lahendused Varasemalt on EUIF projektis kasutatud ainult APM ehk rakenduste jõudlusmonitooring (ingl. k. Application Performance Monitoring) platvorme, mis kahjuks on osutunud Töötukassa nõuetele ebasobivaks New Relic Esimene versioon EMPIS rakendusest võeti kasutusele aastal 2009, kuid alles 2013 võeti EMPIS rakenduse monitoorimiseks kasutusele New Relic, mis on APM platvorm [21]. New Relicu tasuline plaan osutus lõpuks Töötukassale liiga kulukaks Plumbr Kuna New Relic muutus Töötukassale liiga kulukaks, vahetati see aastal Nortalis alguse saanud Plumbri vastu aastal ostis Plumbri ära Splunk [22] mistõttu läks ka 10

11 selle lahenduse kasutamine Töötukassale oluliselt kallimaks Prometheus ja Skywalking Seega otsustas Nortal otsida vabavara, mis sama rolli paremini täidaks ning valiti süsteemide ja rakenduste monitoorimisplatvorm Prometheus ja APM platvorm Skywalking. Nimetatutest viimast töös ei käsitleta. 2.3 Alternatiivsed lahendused Kuna Prometheus ei ole ainus võimalik monitoorimislahendus, uuris töö autor ka teisi võimalusi süsteemide monitoorimiseks. Selles alampeatükis on välja toodud peamised erinevused Prometheuse ja võrreldava tööriista vahel. Kuna peamine põhjus uue lahenduse otsimiseks oli monitoorimisteenuste hind, siis võrreldatavad monitoorimistööriistad on peamiselt vabavaralised Graphite Graphite on tööriist, mis salvestab monitooringu andmeid ja genereerib neist ajagraafikuid, kuid sellel ei ole andmete kogumise võimalust. Lisaks on Prometheuse andmemudel painlikum ja võimaldab andmete kogumist teostada suvalise intervalli tagant, aga Graphite kirjutab vanad andmed üle uutega pärast kindlat ajavahemikku ning andmete kogumisintervall on muutmatu [23, 24] InfluxDB Vabavaraline InfluxDB versioon on väga sarnane Prometheusele. Mõlema andmetüüp toetab mitmedimensionaalset meetrikat. Neil on sarnased andmete tihendusalgoritmid ja mõlemad on mõeldud laiendatavatele süsteemidele [23]. InfluxDB on parem kui selle peamiseks funktsiooniks süsteemis on logimine. Tasulise versiooniga kaasneb ka andmete klastriteks ühendamine (ingl. k. clustering), mis on ideaalne pikaajaliseks andmete salvestamiseks [23]. Prometheus on parem kui selle peamiseks funktsiooniks süsteemis on meetrika jälgimine. Seda on lihtsam kasutada ja horisontaalselt skaleerida kui süsteem laieneb. Lisaks on Prometheus täiesti vabavaraline [23] OpenTSDB OpenTSDB on baas monitooringu andmete ajateljes salvestamiseks. Seega see on väga sarnane Graphite ile ja samad võrdlused kehtivad siin. Sellel on vaja lisaks implementeerida Hadloop ja HBase ning seega on komplekssem [23]. 11

12 2.3.4 Nagios Nagios on pigem sobilik lihtsamate ja väiksemate süsteemide jälgimiseks, kus piisab musta kasti meetodil monitoorimisest. Kuna tõenäoliselt Töötukassa infosüsteemid järjest suurenevad, tuleb eelistada Prometheusi, mis on parem suuremõõtmelistele süsteemidele [23] Sensu Sensu on sobilikum kui vaja on ühildada mitut monitoorimistööriista või kui on vaja jälgida nii sündmusi (ingl. k - event) kui ka meetrikat. Prometheusel on parem Kubernetese integratsiooni võimalus, mis EUIF rakendustel on oluline, kuna kõik rakendused on Kubernetese klastris [23, 25]. 2.4 Prometheus ja APM-id Oluline on vahet teha töös pakutaval monitoorimislahendusel ja rohkem levinud APMtel platvormidel nagu New Relic ja Skywalking. APM tööriistad on kasulikud selleks, et probleeme kooditasandil avastada ja isoleerida. Kuid seal nende võimekus piirdubki - suurem osa probleeme ei ole rakenduse-spetsiifilised vaid rakenduse serveri taristu tasemel [2]. Sellist informatsiooni saab koguda meetrika kogumiseks mõeldud monitoorimisplatvormiga nagu Prometheus [26]. APM-ide, nagu Skywalking, piiranguks on see, et neil on ainult Java agent, mis käib monitooritava rakenduse külge, kuid Prometheusi ja Grafanat koos kasutades saab tervet süsteemi jälgida. 2.5 Monitoorimislahenduse komponendid Töös implementeeritav lahendus koosneb kolmest osast. Selles peatükis tutvustatakse neid järjest Prometheus Andmete kogumiseks kasutati monitoorimisplatvormi Prometheus. Prometheus kogub rakendustelt süsteemi kohta andmeid ja on peamine komponent kasutusele võetavast lahendusest. See teeb seda kraapides (ingl. k. scrape) HTTP otspunkte. Kraapimine on protsess, millega Prometheuse server pärib seadistatud otspunktidelt monitooringuandmeid. Prometheuse kraape tulemus on näha joonisel 2. Prometheust saab kasutada rakenduse-, andmebaasi- kui ka süsteemimuutujate jälgimiseks kasutades erinevaid lisandplokke ehk exporter eid [26]. Prometheus jookseb EUIF rakendustest eraldi serverina. See kraabib andmeid iga 5 sekundi tagant ning salvestab nad ajajadana. Prometheuselt andmete pärimiseks on oma 12

13 päringukeel PromQL (Prometheus Query Language), mida saab testida Prometheuse serveri enda kasutajaliideselt [23, 26]. Prometheusel on ka väga hea Dockeri ja Kubernetese tugi, mis on eriti oluline EUIF rakenduste puhul [25]. Joonis 2. Toores Prometheuse kraapimise väljundandmestik. Joonisel on esitatud ainult osa väljundist Micrometer Selleks, et andmeid Prometheusele nähtavaks teha kasutati Micrometerit. Micrometer on JVM i põhistele rakendustele mõeldud teek. Micrometer paneb kogutud andmed Prometheuse poolt loetavale otspunktile [27] Grafana Andmete visualiseerimiseks kasutati Grafanat. Sellega on kogutud andmed tõlgitud inimloetavale kujule ning tehtud graafikud, millega saab rakendusi ja keskkondi ajas jälgida. Grafanas saab ka defineerida teavitusi, et keskkondade haldajad saaks probleemidele reageerida juba enne kui nad ilmnevad [28]. Grafana kasutajaliides ja näidisgraafikud on näha joonisel 3. 13

14 Joonis 3. Grafana koondpaneel (ingl. k - dashboard) näidisgraafikutega 2.6 Prometheuse eelised Omadused, mis kallutavad valiku Prometheuse kasuks on Kubernetese laialdane tugi, suurte süsteemide ning horisontaalse laienemise võimalused ja exporter ite kasutusvõimalus, millega on võimalik monitoorimislahendust muuta vastavalt projekti vajadustele. Alternatiivseid monitoorimistööriistu ja Prometheust on võrreldud tabelis 1. Kuna monitoorimislahenduse maksumus on EUIF-ile oluline, siis võrreldakse monitoorimislahenduste tasuta versioone. APM-ina on tabelis võrreldud peamiselt Skywalkingut, teistel APM-idel võib olla mõningaid mittedrastilisi erinevusi. 14

15 Tabel 1. Prometheuse ja alternatiivsete monitoorimistööriistade võrdlus. Prometheus InfluxDB Graphite OpenTSDB Sensu Nagios APM Kubernetese tugi Paindlik andmemudel + - +/ Süsteemi meetrika Lihtne implementeerida Pikaajaline andmete salvestus - + +/ Suurtele süsteemidele Exporter id laiendusteks

16 3 Lahenduse teostus Selles peatükis kirjeldatakse lähemalt monitoorimislahenduse üles seadmist. Prometheus ja Grafana serverid pannakse käima Nortali klastris monitooringu nimeruumi. Seal töötades saab Prometheus kätte nii Nortali testkeskkondade meetrika kui ka TK-test ja LIVE klastri meetrika. Igale monitooritavale rakendusele tuleb seadistada Micrometer, kuid Prometheuse ja Grafana seadistust tuleb teha üks kord ja hiljem on lihtne horisontaalselt laiendada. 3.1 Monitoorimislahenduse teostamine Lahenduse praktiline osa jaguneb järgnevatesse osadesse: Micrometer 1. Micrometer i seadistamine (a) IAM ja KIPIS - Mõlemad arendatud Spring Boot ga. Micrometer on mõeldud kasutuseks rakendustes, kus on Spring Boot 2.0 või hilisem. Micrometeri seadistamine oli lihtne - tuli vaid lisada kaks sõltuvust rakenduste Gradle i build faili: üks selleks, et Micrometer hakkaks andmeid koguma ja teine selleks, et need andmed otspunktile väljastada. i m p l e m e n t a t i o n ' i o. m i c r o m e t e r : micrometer r e g i s t r y prometheus ' i m p l e m e n t a t i o n ' org. s p r i n g f r a m e w o r k. boot : s p r i n g boot s t a r t e r a c t u a t o r ' (b) EMPIS2 - Arendatud Spring Boot ga. Lisaks eelnevate sõltuvuste lisamisele tuleb lisada ka Micrometeri lisateek vanemate Spring Boot versioonide jaoks. Sellega laieneb Micrometeri tugi versioonini või hilisem. i m p l e m e n t a t i o n group : ' i o. m i c r o m e t e r ', name : ' micrometer s p r i n g l e g a c y ', v e r s i o n : ' ' EMPIS2-s oli vaja ka uuendada Spring Security teegid versioonile kuna s p r i n g boot s t a r t e r a c t u a t o r ei ühildunud versiooniga s p r i n g boot s t a r t e r a c t u a t o r väljastab kogutud meetrika otspunktile [29], kuid hea turvalisusega rakendustes ei pääse ilma turvaindentifikaatorita (ingl. k. - security token) kuhugile ligi. Kuna erinevalt suuremale osale Töötukassa andmetest, ei ole tegu tundlikku teavet sisaldavate andmetega, siis saab eemaldada sellelt otspunktidilt selle turvanõude. Lisaks tuleb otspunkti nähtavaks tegemiseks rakenduse konfiguratsioonifaili lisada seaded: 16

17 management : h e a l t h : l d a p : e n a b l e d : f a l s e e n d p o i n t s : web : e x p o s u r e : i n c l u d e : h e a l t h, prometheus, heapdump Sellega väljastatakse andmed otspunktile h t t p : / / [ rakenduse u r l ] / a c t u a t o r / prometheus. Väljund on näha jooniselt Prometheus 1. Meetrika kogumine (Prometheusi seadistamine) - Prometheuse rakendus jookseb teistest rakendustest eraldi monitoring nimeruumis. Suurem osa selle muutmisest käib läbi konfiguratsioonifaili: d a t a : prometheus. yml : g l o b a l : s c r a p e _ i n t e r v a l : 5 s s c r a p e _ t i m e o u t : 5 s s c r a p e _ c o n f i g s : [< tk t e s t conf >] [< l i v e conf >] job_name : ' a c t u a t o r s c r a p e ' m e t r i c s _ p a t h : ' / a c t u a t o r / prometheus ' k u b e r n e t e s _ s d _ c o n f i g s : r o l e : e n d p o i n t s namespaces : names : l a t e s t s i r i u s t a u r u s o r i o n n e b u l a r e l a b e l _ c o n f i g s : s o u r c e _ l a b e l s : [ m e t a _ k u b e r n e t e s _ s e r v i c e _ l a b e l _ m o n i t o r i n g ] s e p a r a t o r : ; r e g e x : a c t u a t o r r e p l a c e m e n t : $1 a c t i o n : keep s o u r c e _ l a b e l s : [ m e t a _ k u b e r n e t e s _ e n d p o i n t _ p o r t _ n a m e ] s e p a r a t o r : ; r e g e x : h t t p 17

18 r e p l a c e m e n t : $1 a c t i o n : keep s o u r c e _ l a b e l s : [ m e t a _ k u b e r n e t e s _ n a m e s p a c e ] s e p a r a t o r : ; r e g e x : (. * ) t a r g e t _ l a b e l : env r e p l a c e m e n t : $1 a c t i o n : r e p l a c e [< r e l a b e l _ c o n f i g e d a s i >] Siit on võimalik muuta kraapimiste intervalli ( s c r a p e _ i n t e r v a l ). Nortali testkeskkondade monitooritavate rakendusete otspunktid leiab Prometheus üles automaatselt nimeruumide järgi. On võimalik ka seadistada teabesilte ( r e l a b e l _ c o n f i g s ), mille järgi saab hiljem Grafanas defineerida muutujaid, et andmeid sorteerida. Kui kõik on seadistatud, siis Prometheuse graafilises liideses kuvatakse sihtotspunktid koos teabesiltidega (joonisel 4). Joonis 4. Prometheuse leitud sihtotspunktid. Prometheuse kasutajaliidesest saab ka teha kogutud andmete põhjal päringuid. Joonisel 5 on näha Prometheuse genereeritud graafik rakenduse protsessori kasutusest ehk p r o c e s s _ c p u _ u s a g e rakenduse IAM põhjal. Graafiku all on selle näitaja andmestiku legend koos kogutud muutujatega ja teabesiltidega. 18

19 Joonis 5. Prometheuse liideses kogutud andmete kuvamine. Kuvatud on protsessori kasutus Grafana 1. Prometheusi päringute koostamine ja graafikute seadistamine - kui Prometheus on Grafanas andmeallikaks lisatud, siis saab Prometheuse päringutest paneele teha. Iga paneeli kohta tuleb teha PromQL-keeleline päring. Vajadusel saab paneeli kohta olla ka mitu päringut - näiteks protsessori kasutuse puhul on oluline nii rakendusepõhine protsessori kasutus kui ka terve süsteemi tarbimine. Päringud saab koostada kasutades Prometheuses defineeritud teabesilte. Autor realiseeris kõigi 1. peatükis loetletud oluliste meetrikate jälgimise. 2. Grafana koondpaneelide koostamine - olenevalt rollist on Nortali EUIF töötajatel vaja jälgida erinevaid meetrikaid. Näiteks testijatele on olulisem LIVE keskkond ja arendajatele Nortali testkeskkonnad. Selleks on Grafanas võimalik koostada erinevaid koondpaneele, et neil oleks lihtsam jälgida ainult vajalikku infot. (a) Rakenduste koondpaneelid - kuvatakse peamiselt oluline rakenduste info. Sorteeritav rakenduste, keskkondade aja ja muude muutujate järgi. (b) üldine staatuste koondpaneel - ainult rakenduste ning keskkondade staatuste ja põhiinfo kuvamiseks. (c) playlist ide koostamine - kohati on oluline aga, et nii testkeskkondi kui 19

20 3.2 Tulemus ka LIVE keskkonda oleks näha. Selleks on Grafanas võimalik seadistada playlist e - funktsionaalsus, millega kindla ajaintervalli tagant vahetub kuval koondpaneel. See on kasulik selleks, et kontoris olevast info-ekraanist saaks läbi Raspberry Pi meetrikat näha. Tulemuseks on kogutud andmete kuvamine Grafana abil, mis on jaotatud koondpaneelideks. Kuvatakse arendajatele, testijatele ja muudele süsteemihaldajatele vajalikku infot. Lõpptulemus sisaldab ka võimalust, kuidas kasutajad saavad pärast lahenduse teostamist võimalikult lihtsalt uusi mõõdikuid defineerida, mida jälgida. Monitoorimislahenduse edu on näha joonisel 6 on Grafana paneel muutmälu kasutusest IAM tarne ajal. Joonis 6. Grafana paneel. Mälu kasutus Isikuandmete mooduli tarne ajal. Mälu kasutusest on näha hetki, mil IAM lülitatakse välja, pannakse käima ja seejärel tehakse taaskäivitus. On võimalik eristada hetki, mil IAM lülitatakse välja, pannakse käima ja, kuna rakenduse käivitusel tekib viga, tehakse seejärel taaskäivitus. Joonisel 7 on näha, kuidas pärast hiljutist tarnet on LIVE keskkonnas veateadete arv suurenenud. Samuti on toodud veateate nimetus ja HTTP kood - sel juhul on suurenenud 503 koodiga vigade esinemine. Grafana playlist on igal ajal süsteemi haldajatele nähtav, kuna koondpaneelid jooksevad playlist ina kontoris oleval ekraanil, mis on toodud joonisel 8, või vastaval otspunktil kättesaadav. 20

21 Joonis 7. Grafana paneel HTTP koodide 5XX veateadete esinemissagedustega. Jooniselt on näha, kuidas LIVE keskkonnas on pärast tarnet veateadete sagedus suurenenud. Joonis 8. Grafana playlist käimas Nortali Tartu kontoris. 21

22 3.3 Võimalikud edasiarendused Edasiarendusena on plaanis monitoorimislahendust täiustada, et see oleks veelgi kasulikum igapäevases töös. Kõigepealt tuleb lahendus võtta kasutusele kõigis Nortali EUIF rakendustes. Kuna mõned neist rakendustest on küllalt vanad, siis selle raames uuritakse Micrometeri võimalusi vanemate Spring Boot ja Springframework jaoks. Seejärel tuleks laialdasemalt Prometheuse exporter eid kasutada, et oleks veelgi rohkem meetrikaid, mida monitoorida: Andmebaaside meetrika - Prometheusel on võimalus, et jälgida muuhulgas PostgreSQL ja Oracle andmebaase. Sellest meetrikast on plaanis ka teha eraldi Grafana koondpaneel. Kubernetese meetrika - Oluline on jälgida Kubernetese klastrit ja Dockeri konteinerite infot. Custom meetrika - Prometheuse exporter eid saab ka ise kirjutada ja seega on võimalik, et rakenduse spetsiifilisi mõõdikuid Grafanas kuvada. 22

23 Kokkuvõte Töö eesmärk on implementeerida monitoorimislahendus mitmerakenduseliste infosüsteemide veebiserverite jälgimiseks Nortali EUIF projekti infosüsteemi jaoks, et süsteemi haldajad saaksid efektiivsemalt probleeme leida ja parandada. Lahendus peab toetama mitmeid raamistikke, et monitoorida erinevaid süsteemi- ja rakendusemuutujaid võttes kasutusele monitoorimistööriistad Micrometer, Prometheus ja Grafana. Esmalt tutvustati suurte monitoorimislahenduseta süsteemide võimalikke probleeme ning nende ohtlikkust. Kirjeldati erinevaid indikaatoreid, mille reaalajas nägemine on oluline, et süsteemi haldajad saaksid paremini tagada selle korrektse toimimise. Töö teises peatükis kirjeldati mõningaid Nortali EUIF rakendusi, mille monitooring teeks arendajate tööd lihtsamaks. Tutvustati monitoorimislahenduses kasutatud monitoorimistööriistu Micrometerit, Prometheusi ja Grafanat. Kasutatud tööriistu võrreldi töö käigus ka alternatiivsete süsteemide monitoorimisplatvormide ning rakenduste jõudlusmonitooringu vahenditega ja kirjeldati, kuidas varem EUIF projektis monitooringut tehti. Töö kolmandas peatükis kirjeldati kõigi kolme monitoorimistööriista - Prometheuse, Micrometeri ja Grafana - implementatsiooni kolme EUIF rakenduse jaoks. Implementatsiooniprotsess on piisavalt universaalne, et seda saaks korrata ka teiste süsteemide jaoks. Tulemuseks on monitoorimislahendus, mille abil saab reaalajas jälgida Nortali EUIF projekti ja Eesti Töötukassa infosüsteemide korrasust. Implementeeritud lahendus on piisavalt lihtne, et seda saaks horisontaalselt skaleerida teistele EUIF rakendustele ning piisavalt paindlik, et seda saaks muuta vastavalt edasistele vajadustele. Monitoorimislahenduse edasiarendusvõimalusi on palju, et süsteemi haldamist veelgi sujuvamaks teha. 23

24 Viidatud kirjandus [1] Romana Gnatyk. Microservices vs Monolith: which architecture is the best choice for your business? URL: (vaadatud ). [2] Jorge Salamero Sanz. How to instrument code: Custom metrics vs APM vs OpenTracing URL: (vaadatud ). [3] What is IT Monitoring? URL: (vaadatud ). [4] Ametniku soovitussõnastik. monitooring. URL: ametnik/index.cgi?q=monitooring&f=m&c06=ee (vaadatud ). [5] Aaron Leskiw. Application Monitoring What is it and Why its So Important for your Business. URL: application-monitoring-2/ (vaadatud ). [6] Sander Pärn. Suurte failide puhverdamine Nortali ehealth projekti näitel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool. URL: /66281/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y (vaadatud ). [7] Ville Ahlgren et al. Large-Scale System Monitoring Experiences and Recommendations. Teoses: september 2018, lk DOI: /CLUSTER [8] Prometheuse dokumentatsioon. Jobs and instances. URL: io/docs/concepts/jobs_instances/ (vaadatud ). [9] Eric Boersma. Memory leak detection - How to find, eliminate, and avoid URL: https : / / raygun. com / blog / memory - leak - detection/ (vaadatud ). [10] Garbage collection pauses. URL: https : / / docs. datastax. com / en / dse - trblshoot/doc/troubleshooting/gcpauses.html (vaadatud ). [11] Why CPU monitoring matters (and what PRTG can do for you). URL: blog.paessler.com/why-cpu-monitoring-matters (vaadatud ). [12] IBM Watson Content Analytics. HTTP status codes returned to the Web crawler. URL: (vaadatud ). [13] Key Server Performance Metrics For Actionable Monitoring. URL: appdynamics. com / product / server - visibility / server - performance - metrics (vaadatud ). 24

25 [14] Andmevahetuskiht X-tee. URL: andmevahetuskiht-x-tee.html (vaadatud ). [15] Matthew Tyson. What is JDBC? Introduction to Java Database Connectivity URL: https : / / www. infoworld. com / article / / what - is - jdbc - introduction - to - java - database - connectivity. html (vaadatud ). [16] Chandra Shekhar Pandey. Detecting and Resolving Database Connection Leaks with Java Applications URL: (vaadatud ). [17] Federico Plantera. A story of resilience: tackling unemployment through innovation in Estonia URL: https : / / e - estonia. com / story - resilience - tackling - unemployment - through - innovation (vaadatud ). [18] Riigihanke dokument. Eesti Töötukassa tööturuteenuste ja -toetuste infosüsteemi (EMPIS/EMPIS2) jätkuarendus- ja hooldustööd. RD lisa 1a. Raamlepingu eseme tehniline kirjeldus URL: web/ #/procurement/ /documents/source- document?documentoldid= (vaadatud ). [19] Aranea framework. URL: http : / / nortal. github. io / araneaframework/ (vaadatud ). [20] Jevgeni Kabanov. Aranea-A Web Development and Integration Framework. Magistritöö URL: [21] Mats Juhanson. Veebirakenduse monitoorimislahenduse realiseerimine Eesti Töötukassa infosüsteemi näitel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, [22] Priit Potter. Plumbr has been acquired by Splunk URL: io/blog/plumbr-blog/acquired-by-splunk (vaadatud ). [23] Prometheuse dokumentatsioon. Võrdlus alternatiividega. URL: https : / / prometheus. io / docs / introduction / comparison/ (vaadatud ). [24] Graphite dokumentatsioon. Ülevaade. URL: io/en/latest/overview.html (vaadatud ). [25] Mateo Burillo. Kubernetes monitoring with Prometheus, the ultimate guide. URL: (vaadatud ). [26] Prometheuse dokumentatsioon. URL: https : / / prometheus. io / docs / introduction / overview/ (vaadatud ). 25

26 [27] Micrometeri dokumentatsioon. URL: (vaadatud ). [28] Grafana kodulehekülg URL: (vaadatud ). [29] Spring Boot Actuator: Production-ready Features. URL: io / spring - boot / docs / current / reference / html / production - ready - features.html#production-ready-enabling (vaadatud ). 26

27 Lisad I. Litsents Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Mina, Fred Hansen, 1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) minu loodud teose Modernse monitooringu kasutuselevõtt EUIF infosüsteemide näitel, mille juhendaja(d) on Piret Luik, reprodutseerimiseks eesmärgiga seda säilitada, sealhulgas lisada digitaalarhiivi DSpace kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni. 2. Annan Tartu Ülikoolile loa teha punktis 1 nimetatud teos üldsusele kättesaadavaks Tartu Ülikooli veebikeskkonna, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace kaudu Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab luua tuletatud teost ja kasutada teost ärieesmärgil, kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni. 3. Olen teadlik, et punktides 1 ja 2 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 4. Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei riku ma teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevaid õigusi. Fred Hansen

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND ARVUTITEADUSE INSTITUUT Lauri Kongas Turvaauk CVE Referaat aines Andmeturve MTAT Õpp

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND ARVUTITEADUSE INSTITUUT Lauri Kongas Turvaauk CVE Referaat aines Andmeturve MTAT Õpp TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND ARVUTITEADUSE INSTITUUT Lauri Kongas Turvaauk CVE-2016-0778 Referaat aines Andmeturve MTAT.03.134 Õppejõud: Meelis Roos Tartu 2016 OpenSSH OpenSSH hõlmab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Loeng12

Loeng12 Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Loeng 10 Süsteemi jälgimine Log failid Monitooring Mahtude hindamine ja haldamine Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Töötavaid teenuseid

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

Operatsioonisüsteemide ehitus

Operatsioonisüsteemide ehitus Lõimed Ülevaade Lõime mõiste Lõimede mudelid Probleemid lõimedega seoses Pthreads Solarise lõimed Windows 2000 lõimed Linuxi lõimed Java lõimed VARMO VENE & MEELIS ROOS 2 Ühe- ja mitmelõimelised protsessid

Rohkem

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS Välitöö rakendused kasuta oma ruumiandmeid kõikjal Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega Survey123 Collector Navigator Planeeri

Rohkem

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Veebiteenused ja SOAP Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinev

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Veebiteenused ja SOAP Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinev Veebiteenused ja SOAP Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinevate süsteemide vahel Kolm põhistiili: RPC REST SOA (Service Oriented Architecture)

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

P2P süsteemid

P2P süsteemid Gnutella Ajalugu Detsentraliseeritus Protokollist Paralleliseerimine Ujutamine Skaleeruvus Ultranoded Puuräsid DHT Muud MEELIS ROOS 1 Ajalugu Failivahetus P2P massidesse viija Napster tsentraalne süsteem

Rohkem

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugused realisatsioonid ka Windowsile erinevad realisatsioonid

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID SOAP ja veebiteenused Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinev

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID SOAP ja veebiteenused Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinev SOAP ja veebiteenused Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinevate süsteemide vahel Transport sõnumite edastamiseks: HTTP, SMTP, FTP, mistahes failiedastus,

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve SOAP ja veebiteenused Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI MEELIS ROOS 1 Web Services Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinevate süsteemide vahel Transport sõnumite edastamiseks: HTTP, SMTP, FTP,

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx Keskne platvorm energiateenuste arendamiseks Estfeed Kalle Kukk Elering AS Strateegiajuht kalle.kukk@elering.ee 27.03.2014 110-330 kv liinid 5223 km kõrgepinge õhuja kaabelliine Ülepiirilised ühendused

Rohkem

magistriöö.doc

magistriöö.doc Tallinna Ülikool Matemaatika-loodusteaduskond Informaatika osakond Diana Pugatšova Koolide kodulehekülgede hindamisvõimalusi Magistritöö Juhendaja: Mart Laanpere Autor:......... 2005 Juhendaja:.........

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Projekti sõltuvuste andmebaas

Projekti sõltuvuste andmebaas TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Janar Ojalaid Projekti sõltuvuste andmebaas Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendajad: Priit Liivak Helle Hein Tartu

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 3D mänguarenduse kursus (MTAT.03.283) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 Teemad Tee leidmine ja navigatsioon Andmete protseduuriline genereerimine Projektijuhtimine Tee leidmine Navigatsiooni võrgustik (navigation

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve Tulemüürid Tulemüüri mõiste Tulemüüride liigitus Paketifiltrid Võrguaadresside tõlkimine (NAT) Rakenduskihi tulemüürid Kombineeritud tulemüürid Demilitariseeritud tsoon Üksiku arvuti kaitsmine Personaalsed

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Süsteemiintegratsioon

Süsteemiintegratsioon 2010 veebruar Ivo Mägi ivoätwebmediadotee Kes ma selline olen Kümme aastat tarkvaratööstuses Erinevad rollid, hetkel AS Webmedia tarkvara arendusjuht Kuus aastat Java SE/EE arendust Osalenud kokku 13 erineva

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Age Roosi Thonny logifailide analüüsi automatiseerimine Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendajad

TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Age Roosi Thonny logifailide analüüsi automatiseerimine Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendajad TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Age Roosi Thonny logifailide analüüsi automatiseerimine Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendajad: Eno Tõnisson, PhD Heidi Meier, MSc Tartu 2019 Thonny

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Linux süsteemi administreerimine

Linux süsteemi administreerimine Protsesside, mälu jm haldamine Linuxi ehitus (struktuur) Lihtsustatult Protsess Multitasking - palju protsesse töötab paralleelselt Tuumas asub protsesside tabel igal protsessil on identifikaator PID igal

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GIS_pilvelahendusena_final.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - GIS_pilvelahendusena_final.ppt [Compatibility Mode] GIS pilvelahendused Nils Nitov, AlphaGIS Millest räägime? AlphaGIS tutvustus Pilvetehnoloogiast Amazon valmislahendustest Näide pilvelahendusest AlphaGIS põhitegevusalad Põhitegevusalad - Esri tarkvara

Rohkem

SQL

SQL SQL Teine loeng Mõtelda CREATE TABLE ( { INTEGER VARCHAR(10)} [ NOT NULL] ); Standard SQL-86 (ANSI X3.135-1986), ISO võttis üle 1987 SQL-89 (ANSIX3.135-1989) SQL-92 (ISO/IEC 9075:1992)

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: GIMP Script-Fu 1 Skriptimiskeeli: Perl v1.0 loodud Larry

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

sotsiaalne_tarkvara

sotsiaalne_tarkvara Sotsiaalne tarkvara ja avatud sisu e-kursusel Hans Põldoja Tallinna Lilleküla Gümnaasium / UIAH Media Lab Millest juttu tuleb? Mis on sotsiaalne tarkvara? Jalutuskäik erinevates sotsiaalse tarkvara keskkondades

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat

Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat Thad McGinnis Nicolas Goutte Arendaja: Bernd Johannes Wuebben Arendaja (kasutajaliidese ümberkujundamine): Chris Howells Arendaja (BSD toetuse lisamine): Adriaan

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

SQL

SQL SQL Kuues loeng 3GL inside 4GL Protseduurid Funktsioonid Tavalised Funktsioonid (üks väljund) Ilma väljundita Protseduurid Viitargumentide kasutamise võimalus Tabel-väljundiga Protseduurid Create function

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem