TEINE PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA AD 2021 Mt 16:24 27 (Õp 30:7 9; 1Tm 6:6 12)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TEINE PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA AD 2021 Mt 16:24 27 (Õp 30:7 9; 1Tm 6:6 12)"

Väljavõte

1 TEINE PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA AD 2021 Mt 16:24 27 (Õp 30:7 9; 1Tm 6:6 12) 24 Siis Jeesus ütles oma jüngritele: «Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle! 25 Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. 26 Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? 27 Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis Tema tasub igaühele selle tegusid mööda.» Sissejuhatus Esimese evangeeliumi autoriks on kiriku pärimuse järgi Alfeuse poeg Matteus, kelle Jeesus kutsus apostlite hulka Kapernaumas, kus ta pidas tölneriametit (Mt 9:9). Pärast Jeesuse taevasseminemist tegutses Matteus esialgu Palestiinas; tema hilisema elu kohta meil kindlad teated puuduvad. Kiriku traditsioon märgib paikadena, kuhu ta oma kuulutustööga jõudis, Etioopiat, Pärsiat ja Partiat, kus ta olla ka märtrina surnud. Vana pärimuse järgi kirjutanud Matteus oma evangeeliumi esmalt aramea keeles, hiljem olla see tõlgitud kreeka keelde. Evangeeliumi tekkeajaks peab varasem pärimus aega enne Jeruusalemma piiramist ja hävitamist aastal 70, uuemad autorid nihutavad evangeeliumi tekkeaja enamasti sellest hilisemaks (väites ühtlasi, et evangeeliumi autor on teadmata). Üheks Matteuse evangeeliumi silmatorkavaks jooneks on Vana Testamendi prohvetikuulutuste täitumise rõhutamine. Sellest võib järeldada, et Matteusele oli oluline oma kaasmaalaste ja usukaaslaste veenmine selles, et Jeesus on tõesti tõotatud ja oodatud Messias. Teisalt on Matteuse evangeeliumis selgelt tajutav universaalsuse-taotlus, mis kinnitab, et ligipääs Kristuses ilmunud armule on avatud kõigile rahvastele. Viimasest tunnistab ka Jeesuse sugupuu kohe evangeeliumi alguses. Kuigi see algab sõnadega «Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu» (Mt 1:1), ei ole selle eesmärgiks mitte ainult kinnitada Jeesuse juriidilist põlvnemist Taaveti kuninglikust soost, vaid rõhutada, et Jeesus on «Aabrahami poeg», s.t toosama tõotatud Seeme, kelle nimel «õnnistavad endid kõik maailma rahvad» (1Ms 22:2; vrd Gl 3:). Selle universaalsuse-taotlusega sobituvad suurepäraselt ka Matteuse evangeeliumi lõpusõnad: «Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke

2 II pühapäev pärast Nelipüha AD lugemisaasta 2/ jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.» (Mt 2:1 20) Laias laastus jaguneb Matteuse evangeelium kolmeks 1: Mt 1:1 4:16 Mt 4:17 16:20 Mt 16:21 2:20 sissejuhatus ja ettevalmistus; Jeesuse tegevus Galileas; Jeesuse teekond Jeruusalemma, kannatused, surm, ülestõusmine ja taevasseminemine. Matteuse jutustamislaad ei jäta muljet, nagu üritaks ta uskmatut või kõhklevat lugejat veenda, vaid pigem on tegemist selgitava ja õpetusliku tekstiga, mis on mõeldud juba olemasolevale kristlikule kogudusele, kes on juba ära tundnud või just ära tundmas oma kutsumust missiooniks kõigi rahvaste juures. Nii on, nagu öeldud, Matteuse evangeelium ühelt poolt üsna «juutlik» tekst oma rohkete Vana Testamendi tsitaatidega, teisalt aga ka nendesamade tsitaatide valikut arvestades avatud ka paganaile. Suurepäraselt näitavad neid mõlemat poolt Jeesuse avaliku tegevuse alguse kohal seisvad prohvet Jesaja sõnad: «Sebulonimaa ja Naftalimaa, mere teel, sealpool Jordanit, paganate Galilea, rahvas, kes istub pimeduses, on suurt valgust näinud, ja neile, kes istuvad surma maal ja surma varjus neile tõuseb valgus!» (Mt 4:15j; vrd Js :23 9:1), millele evangelist lisab: «Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: «Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!»» (Mt 4:17) Keelelisi märkuseid Siis 2 τότε võiks tõlkida ka «selsamal ajal», kuna järgnev on otseselt seotud eelnevalt toimunuga. Jeesus ὁ Ἰησοῦς nimi Ἰησοῦς tuleneb heebrea nimest י ה ו ש וע ja tähendab «JHWH on pääste», «JHWH päästab». Jüngritele τοῖς μαθηταῖς sõna μαθητής «jünger», «õpilane» tuleneb verbist μανθάνω «õppima», «teadmisi omandama», ka «[tundma] õppima», «mõista/aru saada püüdma». 1 Üks huvitav võimalus Matteuse evangeeliumi algusosa ülesehituse vaatlemisel on selle võrdlemine viie Moosese raamatuga: Mt 1 alguslood (1Ms); Mt 2 pagendus Egiptuses ja naasmine (2Ms); Mt 3 Seadus (3Ms; vrd Mt 3:15); Mt 4 kõrbes (4Ms); Mt 5 7 Uus Seadus (5Ms). 2 EELK Kirikukäsiraamatu Lugemiste raamatus see sõna lause alguses puudub.

3 II pühapäev pärast Nelipüha AD lugemisaasta 3/ Käia minu järel ὀπίσω μου ἐλθεῖν võiks tõlkida ka (nagu 196. aasta piiblitõlkes): «minu järele tulla». Väljend ὀπίσω μου on Jeesuse ja Tema jüngrite vahekorra kontekstis äärmiselt olulise tähendusega, kuna just seda väljendit kasutades kutsus Jeesus jüngrid ennast järgima: δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων «Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!» (Mt 4:19) Peaaegu samu sõnu oli Peetrus kuulnud vahetult enne siin öeldut: ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ «Tagane, vastupanija!» või «Tagane minust, saatan!» (Mt 16:23) Siis ta salaku ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν sõna ἀπαρνέομαι tähendab «lahti ütlema», «loobuma», «ära salgama», ka «[oma huvisid] unustama». 3 Oma mina ἑαυτὸν «iseennast». Võtku ἀράτω sõna αἴρω tähendab «üles tõstma», «enda peale võtma», «ära kandma». Järgnegu ἀκολουθείτω sõna ἀκολουθέω tähendab «[kellegi] järel käima», «[kedagi] saatma», «[kellegi] järgijaks saama/hakkama». Erinevalt kahest eelnevast verbist («salaku», «võtku») on «järgnegu» originaalis oleviku ajavormis, mis kreeka keeles tähistab jätkuvat tegevust, niisiis võiks tõlkida ka «jätkaku minu järel käimist» või «käigu edasi minu järel» või «peab püsivalt käima minu järel». Päästa σῶσαι sõna σῴζω tähendab «päästma», «tervendama», «vabastama». Oma elu τὴν ψυχὴν αὐτοῦ «oma hinge». 4 Kaotab selle kaotab oma elu ἀπολέσει αὐτήν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ sõna ἀπόλλυμι tähendab «hävitama», «purustama», «ära kaotama», «tapma», «hukkama», aga ka «laostama». Leiab εὑρήσει sõna εὑρίσκω tähistab eeskätt taolist leidmist, millele ei eelne otsimine, vaid mis pigem sünnib ootamatult, hea õnne peale 5, teenimatult. Lunahinnaks sõna ἀντάλλαγμα tähendab «vahetuskaup», «vastutasu», «luna». 3 Sama sõna kasutatakse hiljem, kui kõneldakse, kuidas Peetrus salgas kolm korda Jeesuse. 4 Kuigi sõna «hing» võib kasutada sõna «elu» sünonüümina, oleks õige jääda ka siin, nagu järgnevas salmis, võimalikult täpse tõlke juurde ning jätta tõlgendamine lugeja hooleks. Uues Testamendis ei tähista ψυχή mitte niivõrd elu ega hinge vastandina ihule, kuivõrd pigem inimisiku tervikut, võib-olla koguni olemust. 5 Meenutagem siinkohal Archimedese kuulsat vanniskäiku.

4 II pühapäev pärast Nelipüha AD lugemisaasta 4/ Kirkuses ἐν τῇ δόξῃ sõna δόξα tuleneb verbist δοκέω «arvama», «mõtlema», «[kellestki midagi] pidama» ja tähendab «arvamus», «hinnang», tähistades sellest tulenevalt ka kellegi väärikust, auväärsust, hiilgust, sära, majesteetlikkust, aulisust. Inglitega τῶν ἀγγέλων sõna ἄγγελος tähendab «sõnumiviija/-tooja», «ingel». Tasub ἀποδώσει sõna ἀποδίδωμι tähendab «tagasi maksma», «ära maksma», «hüvitama», «taastama», «tasuma (nii heas kui halvas mõttes)». Selle tegusid mööda κατὰ τὴν πρᾶξιν πρᾶξιν αὐτοῦ sõna πρᾶξις «tegu», «tegemine», «teguviis», «tegutsemisviis» tuleneb verbist πράσσω, mis tähistab eeskätt millegi regulaarset tegemist, millegagi tegelemist, millegi harrastamist või teostamist. 6 Eesti õigekeelsussõnaraamatu järgi on praksis «(vabakutselise erialane) tegevus». Sisuline analüüs Kuueteistkümnes peatükk juhatab sisse Matteuse evangeeliumi viimase peaosa, mille sisuks on Jeesuse rännak Jeruusalemma ning Tema kannatamine, ristisurm ja ülestõusmine. Murdepunktiks on Jeesuse Messiaks tunnistamine Peetruse poolt (Mt 16:13 20) ning esimene ettekuulutus surmast ja ülestõusmisest (Mt 16:21) ühes sellele järgneva Jeesuse ja Peetruse kahekõnega (Mt 16:22 23), mis läheb üle pöördumiseks kõikide jüngrite (ja Jeesuse jüngriks saada soovijate) poole. Ilmselt ei ole juhuslik, et see on just Peetrus, kes kõigi teiste nimel Jeesuse Messiaks tunnistab mitte liha ja vere, vaid taevase Isa ilmutusest valgustatuna (Mt 16:17) ja kellele Issand annab tõotuse, et temast saab sellesama tunnistuse kehastusena kalju, mida ei suuda kõigutada isegi põrgu rünnakud (vrd Mt 16:1), ent kes samas näitab oma nõtrust, küündimatust, isegi vääritust, kuna ta ei mõista, milline on Jeesuse missioon ja Isa tahtmine, nii et Issand peab teda lausa põrguvürstiga võrdlema (vt Mt 16:23, mille sõnasõnaline tõlge ei ole mitte nagu aasta redaktsioonis «Tagane, vastupanija!», vaid nagu 196. aasta tõlkes «Tagane minust, saatan!» 7). Kuigi veidi hiljem satuvad samasugusesse olukorda kaks teist jüngrit, Sebedeuse pojad Jaakobus ja Johannes (vt Mt 20:17 2), on siin oluline, et tegemist on just Peetrusega kui kõigi apostline «kõneisikuga»: ei Jeesust Messiaks tunnistades ega kohemaid sisuliselt salates (NB! küllap ei ole juhuslikud ka Jeesuse sõnad enda ärasalgamisest, mis leiavad kõhedusttekitava vastukaja hiljem, kui Peetrus oma Issanda kolm korda ära salgab) ei kõnele Peetrus ainult iseenda, vaid ka ülejäänud jüngrite nimel. Jah, Peetrus on kalju, ent ainus, mis hoiab seda kaljut kõikumast ja langemast, on Jeesuse jälgedes püsimine aasta Piiblis: «temma tö järrele»; 196. aasta piiblitõlkes: «tema tööd mööda». Või hoopis: «[Kasi] tagasi minu järele, sina saatana sigidik!»

5 II pühapäev pärast Nelipüha AD lugemisaasta 5/ Vahetult pärast Peetrusele öeldud karme (aga samal ajal lootustandvaid) sõnu pöördub Jeesus kõikide jüngrite poole, seades nad silmitsi neid ees ootava tegelikkusega (kui nad tahavad jääda Tema juurde) ning näidates, et see, mida Ta oli kuulutanud ette omaenda tulevikku silmas pidades et Ta peab «palju kannatama ning tapetama» (Mt 16:21), käib ka nende kohta: «Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!» (Mt 16:24) Originaalis kasutatakse siin enda salgamise ja risti kandmise kohta ühekordset tegevust väljendavat grammatilist vormi, millega tähistatakse vajadust teha üks kord ja alatiseks konkreetne otsus. Jeesusele järgnemise või Tema järel käimise nõue on aga esitatud oleviku ajavormis, s.t jätkuva (ja senist jätkava) tegevusena, mida võib mõista hoiatusena, et mingit muud võimalust oma hinge leidmiseks ja alles hoidmiseks ei ole. Nagu juba viidatud, võib Jeesuse sõnades enda ärasalgamisest vähemalt oletada vihjet sellele, et tuleb aeg, mil Peetrus (ja sisuliselt ka teised jüngrid, vähemalt enamik neist) ei salga mitte iseennast, vaid ütlevad lahti oma Issandast selleks, et vältida Tema järel käimist justnimelt Tema kannatustes ja ristiteel (s.t siis, kui Ta inimesena nende solidaarsust kõige enam vajaks vrd ka Mt 26:36 45). Viimase eestikeelse tõlke «oma mina salgamisel» on ehk liiga moraliseerivalt «oma isekusest võitusaamise» kõla Jeesus peab siin pigem silmas valmisolekut unustada oma heaolu, mugavus, julgeolek ning olla valmis kõikvõimalikeks katsumusteks ja kannatusteks. Ning järgnevaid sõnu silmas pidades kindlasti ka alanduseks ja häbiks. Sõna ψυχή «hing» tõlgitakse Uues Testamendis tihtipeale sõnaga «elu», ja sisuliselt on see kahtlemata õige. Siiski ei tohi selle all mõista mitte niivõrd bioloogilist elu, kuivõrd «elushinge» ehk inimisikut tervikuna, tema [tegelikku] olemust, teadlikku mina ning kõike, mis kuulub inimeseks olemise ja n-ö täisväärtusliku elu juurde (kõike, mis me oleme ja mis meil on). Niisiis ei tähenda oma elu päästmine/säästmine või kaotamine mitte lihtsalt [ihulikku] surmast hoidumist või suremist, vaid eeskätt selle säilitamist või sellest ilmajäämist, mis inimene ise on ja mis teeb ta elu elamisväärseks. See aitab ka mõista, mida Jeesus peab silmas, kui Ta ütleb, et «kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle» (Mt 16:25), kuna mitte miski ei inimeses endas ega tema elus ole väärt, et selle nimel loobuda Jeesusest veelgi enam: ilma Jeesuseta ei saa inimese elus ega temas endas olla midagi jäävalt väärtuslikku, Temas omandab see kõik aga mõõtmatu väärtuse. Seni, kuni inimene ei ole leidnud Jeesust (kes on Elu ise) ega otsustanud Tema kasuks, ei ole ta tõeliselt elanudki, vaid on surnud; tegelikult ei ole tal kaotada mitte miskit küll aga on tal võita kõik. Sarnaselt sellele, mida Peetrus Johannese evangeeliumis väljendab sõnadega: «Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad.» (Jh 6:6)

6 II pühapäev pärast Nelipüha AD lugemisaasta 6/ Isegi kogu maailm ei tähenda mitte midagi, sest kes on surnud, see on surnud: kui sa oled jäänud ilma oma hingest, siis ei ole sul kasu ei rikkusest, aust ega mingitest muudest näilistest hüvedest ning selleks, et oma hinge tagasi saada, ei piisa kogu ilmamaa rikkustest, sest «mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks» (Mt 16:26) Edasi ütleb Jeesus midagi, mis näib olevat vastuolus arusaamaga «üksnes armust» õndsakssaamisest: «Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis Tema tasub igaühele selle tegusid mööda.» (Mt 16:27) Jättes siinkohal kõrvale võimaliku diskussiooni sola gratia üle tuleb tõdeda, et tegemist ei ole kuigi hea tõlkega. Pigem võiks eelistada varasemaid tõlkeid, mis ei kõnele mitte inimeste «tegudest», vaid nende «tööst» (kreeka keeles πρᾶξις). Veelgi õigem oleks rääkida inimese elu- ja tegutsemisviisist, s.t tegelikult eelnevat silmas pidades valikust, mille inimene teeb: ta kas otsustab loobuda iseendast ja järgida Jeesust, minnes nõnda surmast ellu, või loobuda arvatava elu nimel Jeesusest, kaotades seeläbi kõik. Tegemist on millegi meile kõigile äärmiselt lähedasega, kuna just selliseid valikuid me teeme päevast päeva, tihtipeale ohverdades vähemagi kui läätseleeme eest märksa rohkem kui isegi esmasünniõiguse (vrd Hb 12:14 17). Niisiis ei tule Inimese Poeg oma inglitega mitte inimeste häid ja halbu tegusid loendama ega kaaluma, vaid annab igaühele vastavalt sellele, millise valiku keegi on ise teinud. Sama sõna (ἀποδίδωμι «tasuma», «ära/tagasi maksma») kasutatakse näiteks tähendamissõnast viinamäe töölistest (Mt 20:), ja ka seal ei maksta tasu mitte kellegi poolt tehtud töö hulga või kestvuse põhjal, vaid viinamäe omaniku headusest ning ainult ühest kriteeriumist lähtudes: tasu saavad need, kes on järgnenud isanda kutsele. See ei tähenda, nagu poleks üksikud teod olulised. Pigem tähendab see, et üksikute tegude olulisus seisneb muuhulgas ka või koguni eeskätt selles, et nad kasvavad välja ja annavad tunnistust inimese põhimõttelistest eluvalikutest ja käidava tee suunast. On tähtis tähele panna, et Jeesus ei esita Mt 16:24 27 mitte eeltingimusi jüngriks saamisele, vaid näitab teed, mida Tema jüngrid peavad koos Temaga (Tema järel) käima. Nii nagu Inimese Poeg peab minema Jeruusalemma, peab palju kannatama ning peab surema, enne kui Ta kolmandal päeval surnuist üles tõuseb, nii peavad ka Tema jüngrid ennast ära salgama ja risti kandma, kui nad tahavad (jätkuvalt) Jeesuse järel käia ja elu pärida. Teist võimalust ei ole miks, seda teab päriselt üksnes Jumal, kuigi ka meie võime seda vähemalt pisutki aimata. Aimata peamiselt seeläbi, mida Jeesus ise ütleb: selleks, et võiksime «leida oma hinge» ehk selle, mis on tõeliselt väärtuslik ja jääv nii meis endis kui elus üleüldse, peame

7 II pühapäev pärast Nelipüha AD lugemisaasta 7/ esmalt kaotama selle, mida oleme seni ekslikult väärtuslikuks (kui ka mitte jäävaks) pidanud, ent mis tegelikult ei ole mitte elu, vaid surm. See ei tähenda üleolevat põlgust kõige maise suhtes, «sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga, sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi» (1Tm 4:4j). Küll aga tähendab see, et kõik, mis ei juhi meid Kristuse juurde või veelgi hullem, mis meid Temast lahutab, viimselt isegi Jumala enda Seadus, mis on iseenesest «püha, õige ja hea» (Rm 7:12), toob meile viimselt surma. Ning vastupidi: kõik, mis aitab meil «kasvada Kristuse poole» (vrd Gl 3:24), toob meile ülirohke armu ja viib meid Tema läbi igavesse ellu (vrd Rm 5:20j). Mis kõige olulisem: ühelgi inimesel ei ole küll midagi anda oma hinge lunahinnaks, ent tal ei olegi vaja midagi anda, sest Inimese Poeg ise on tulnud ja andnud «oma elu lunaks paljude eest» (Mt 20:2). Jutluseks EELK Kirikukäsiraamatu Jumalateenistuste käsiraamatu järgi on teise Nelipühale järgneva pühapäeva teemaks «Kaduvad ja kadumatud aarded». Sissejuhatavas tekstis öeldakse muuhulgas: «Rikkuste ihaldamine juhib isekusest kasvavatele tegudele, Jumala armastus juhib Tema tahte kohasele teenivale elule.» Keskajast pärineva, eeskätt Põhja-Euroopas levinud traditsiooni järgi esimeseks pühapäevaks pärast Kolmainupüha nimetatud pühapäeva Evangeeliumiks (Lk 16:19 31) oli Jeesuse tähendamissõna nimetust rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest, mida EELK Kirikukäsiraamatu lugemiskava järgi loetakse esimesel lugemisaastal, nagu ka traditsioonilist Epistlit (1Jh 4:16 21), mis kõneleb jumala- ja vennaarmastuse lahutamatust ühtekuuluvusest. Kolmanda lugemisaasta Vana Testamendi lugemine (Õp 30:7 9) toob meieni Aguri palve, et Jumal hoiaks temast eemal pettuse ja vale ning säästaks teda nii rikkusest kui vaesusest, sest need mõlemad võivad teda patule ahvatleda. Epistliks (1Tm 6:6 12) on kolmandal lugemisaastal apostel Pauluse manitsus hoiduda rahaahnusest ja lootuse panemisest maisele rikkusele ning püüda selle asemel elada õiguses ja jumalakartuses, põgenedes kaduva eest ja võideldes head usuvõitlust. Kuigi pühapäeva Evangeeliumi võib käsitleda Vana Testamendi lugemisest ja Epistlist lähtudes samuti eeskätt maiste ja taevaste või kaduvate ja kadumatute aarete temaatika kontekstis, oleks ainult sellele keskendumine niivõrd olulise teksti suhtes ülekohtune, kuna tegemist on sissejuhatusega Matteuse evangeeliumi viimasele ning tähtsaimale põhiosale, mis kõneleb Kristuse kannatustest, surmast ja ülestõusmisest.

8 II pühapäev pärast Nelipüha AD lugemisaasta / Evangeelium näitab selgelt, et Jeesuse tee on ka Tema jüngrite tee, ning siin ei ole tegemist mitte niivõrd kõlbelise valikuga, kuivõrd küsimusega valmisolekust loobuda absoluutselt kõigest (mitte ainult halvast, vaid ka kõigist võimalikest, isegi Jumala enda käest tulevatest maistest hüvedest) ning koos Kristusega kannatada ja surra. Kahtlemata tähendab see ka valikut kaduva ja kadumatu vahel, ja paraku on inimese igapäevased valikud tihtipeale just nii labased ja väiksed, et ei küünigi kaugemale ega kõrgemale Pauluse poolt Epistlis nimetatud rahaahnusest, ent seda enam tuleks jutluses rõhutada, et see, mida me taolisi väikseid ja labaseidki valikuid tehes tegelikult võidame või kaotame, ületab kõik maailma hüved ja rikkused, nii ainelised kui isegi moraalsed. Väga lihtsustatult öeldes: meie valik ei ole, kas olla hea või halb inimene, vaid kas olla või mitte olla inimene, sest oma hinge kaotamine või leidmine tähendab just seda ja ei midagi vähemat. Ilma Kristuseta ei ole me mitte midagi just nii, nagu arutleb apostel Paulus Filipi kirja 3. peatükis, mida siin tasuks kindlasti kõrvale lugeda. Jutluse võib üles ehitada näiteks järgmiste punktidena: 1. Jeesuse jüngrid on alati valiku ees: kas käia koos Temaga või mitte. Kui valime esimese, siis ei saa me valida ka muud teed kui vaid Tema oma kannatuste ja risti tee. See tähendab, et kõik kannatused, mis meile elus osaks saavad, omandavad seniolematu tähenduse: neist saab osa meie kutsumusest loobuda iseendast, «kaotada oma hing» selleks, et oma hing, s.t iseennast ja tegelik, päris elu, milleks on üksnes Kristus, tõeliselt leida. 2. Nagu Peetrusel (ja küllap teistelgi jüngritel), on meilgi tihtipeale raske sellega leppida. Mitte ainult seetõttu, et meie arvates ei tohiks Jumal tahta, et Tema armsad kannatavad, vaid peaks nad kõikvõimaliku õnnistusega üle külvama, vaid ka seetõttu, et nii tihti kaaluvad meie väiksed, lausa närused soovid või «vajadused» kui mitte teoorias, siis paraku väga sagedases igapäevaelu praktikas üles selle, mis on tõeliselt väärtuslik ja igavene. Kui tihti oleme vähemagi kui läätseleeme eest olnud valmis müüma oma hinge? 3. Jeesuse sõnad sellest, et Inimese Poeg tuleb ja tasub igaühele tema töö, s.t tema eluviisi ja -valikute kohaselt, peaksid olema meile äärmiselt tõsiseks hoiatuseks. Mitte seetõttu, nagu Ta tuleks ja hakkaks meie häid ja halbu tegusid kaaluma seda pole Tal vaja teha, Ta lihtsalt laseb igaühel kätte saada selle, mille too on juba valinud. Kes on valinud läätseleeme, saab ehk korraks kõhu täis aga millise valu hinnaga: «Kes tahavad rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse.» (1Tm 6:9) Ainsaks julgustuseks ja lootuseks on see, et kuigi meil ei ole anda midagi oma hinge lunaks, on Tema, meie Õnnistegija, andnud ennast meie eest, et me ei hukkuks, vaid võiksime «hakata kinni igavesest elust, milleks oleme kutsutud» (vrd 1Tm 6:12).

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Aprill Mai Juuni 2016 Matteuse Matteuse evangeelium evangeelium Andy Nash Nimi Aadress Telefon Aprill, mai, juuni 2016

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Originaali tiitel: Clinton Wahlen The Book of James Clinton Wahlen Jaakobuse kiri Tõlge: AKEL 2014 Tõlkija: Mall Kaaver Toimetajad: Toivo Kaasik, Ly Kaasik Kujundaja: Indrek Ploompuu Trükkis: Vali Press

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Koguduse Teated

Koguduse Teated MAI 2019 NR. 3 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church 1927 Riverside Dr. Los Angeles CA 90039 Õpetaja: Enn Auksmann 18 Flaxwood Irvine, CA 92614 Tel. (949) 387-4109 Mob. (310) 745-0450 padrepaul@mac.com Esimees:

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID OLLA KRISTUSE JÄRELKÄIJA Bertram Melbourne Jaanuar, veebruar, märts Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2008 Täiskasvanute hingamispäevakooli

Rohkem

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 Kad-Esh MAP Ministries P.O. Box 540271 Grand Prairie, Texas 75054, USA PO Box 590, Jerusalem 91004, Israel www.kad-esh.org Copyright

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons.

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons. Püha Keele Instituudi õpetab heebrea keeles Piiblit. Pakume tasuta forty õppetund video muidugi nn heebrea Quest ", et saab vaadata meie kodulehelt www.holylanguage.com Meie tasuta heebrea juhend õpetab,

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik IIIssand pööras PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest." Ii 42:10 PÜHA PEREKOND ] Jõuluaja 1. pühapäev 52/1 nädal: 30. detsember 2018? 5. jaanuar 2019 Jõuluaja

Rohkem

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID Nimi Aadress

Rohkem

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid Ootame teie kommentaare ja

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

teabeleht nr.2

teabeleht nr.2 Aprill 2000 Läänemaa Õigeusklike Teabeleht nr.2 Metropoliit Stefanuse visitatsioon Uue-Virtsu kogudusse toimub 29.aprillil: Saabumine Kõmsi 13.00 Liturgia Kõmsi kogudusemajas 13.30 Järgneb kohtumine koguduse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus APRILL 2016 KEVAD ON PÜHADE AEG. Kevad on suurte kiriklike pühade aeg. Pühitseme ülestõusmispühi, taevaminemispüh

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus APRILL 2016 KEVAD ON PÜHADE AEG. Kevad on suurte kiriklike pühade aeg. Pühitseme ülestõusmispühi, taevaminemispüh EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus APRILL 2016 KEVAD ON PÜHADE AEG. Kevad on suurte kiriklike pühade aeg. Pühitseme ülestõusmispühi, taevaminemispüha, nelipüha ja Püha Kolmainsuse päeva. Ülestõusmispühad

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd PIISKOP TIIT SALUMÄE AMETISSE SEADMINE HAAPSALUS apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päeval, 1. mail 2015 kell 12 Haapsalu Toom-Niguliste kirikus PROTSESSIOON kirikusse Diakonid Preestrid Abipraostid

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Lakewoodi koguduse teated

Lakewoodi koguduse teated EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIKU Lakewoodi Pühavaimu koguduse TEATED Detsember 2016-aprill 2017 TEENISTUSTE ALGAMISAEG kell 11:00 Service in English every third Sunday at 11 am Inimesi tuleb idast

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN 1736-3284 Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled näinud ja kuulnud. (Ap. 22,15) Me tunnistame armu,

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid:

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: 2.03. Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev. Aadama

Rohkem

Nelikaare_10_2010.indd

Nelikaare_10_2010.indd EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 10 (28) Oktoober 2010 LEHES Mõõda neid, kes kummardavad Francis Frangipane... lk 2 Taevaline mees Paul Hattaway... lk 2 10 nõuannet kuidas võidelda hirmu vastu Jentezen

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda

Rohkem

Iisraeli Lootus

Iisraeli Lootus Iisraeli Lootus President Russell M. Nelson ja õde Wendy W. Nelson Me oleme õde Nelsoniga ülimalt rõõmsad, et saame täna siin teiega koos olla. Meile väga meeldib olla koos teie, Viimse Aja Pühade Jeesuse

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED OKTOOBER 2011 NR. 5 Kirik: Latv

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED OKTOOBER 2011 NR. 5 Kirik: Latv EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED OKTOOBER 2011 NR. 5 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039 Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole veel saabunud 80119 Palm Circle Dr. 11033 Braddock Dr.

Rohkem

läkitused_final.doc

läkitused_final.doc Eesti Kirikute Nõukogu läkitused aastast 1991 Sisukord 1991... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE SEOSES LEEDU TERRORIAKTSIOONIDEGA... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU SOTSIAALNE

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI juuni 2014 RIS UULES Viimaste aegade Eesti parim linateos on vaieldamatult Martti Helde Risttuules. Kunsti- ja elukeeles sügavalt mõtlemapanev jutustus ühe eesti perekonna saatusest paneb

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian E

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian E EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

UA-2014.indd

UA-2014.indd INIMESE VARJATUD MINA: UNUSTATUD SEESMISE INIMESE ASPEKT PAULUSEL 1 Sissejuhatus Apostel Paulus on varakristliku inimesekäsitluse uurimise seisukohalt primaarne allikas üsna mitmel põhjusel. Esiteks on

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Väärtusõpetus

Väärtusõpetus Väärtusõpetus I Õppe- ja kasvatuseesmärgid Taotletakse, et õpilane: 1) suhtub lugupidavalt erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse, mis ei ole inimsusevastased; tunneb ära eelarvamusliku ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Väljaandja: Kultuuriminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 160, 2282 Kultuurimälestiseks tunnistamine Vastu võetud

Väljaandja: Kultuuriminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 160, 2282 Kultuurimälestiseks tunnistamine Vastu võetud Väljaandja: Kultuuriminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 160, 2282 Vastu võetud 22.11.1999 nr 24 Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538;

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

NÄIDIS

NÄIDIS AINEKAART Ainevaldkond: Sotsiaalained Õppeaine: ajalugu Klass: esimene kursus Üldajalugu 10. klass Õpetaja: Jaan Nõmmik Ainetüüp: kohustuslik aine gümnaasiumis Õpetamise aeg: 2017/2018. õppeaasta Õppekirjandus:

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Microsoft Word - Lakewoodi teated juuli--november doc

Microsoft Word - Lakewoodi teated juuli--november doc E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu koguduse TEATED juuli 2015 November 2015 ANNOUNCEMENTS and MESSAGE IN ENGLISH BACK PAGE Teenistused algavad kell 10:00 e.l. TEENISTUSED PÜHAPÄEVADEL PÄRAST NELIPÜHA TEENISTUSED

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem