ERIVAJADUSTEGA INIMESTE OHUTUSALANE NÕUSTAMINE LÄBI KODUNÕUSTAMISTE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ERIVAJADUSTEGA INIMESTE OHUTUSALANE NÕUSTAMINE LÄBI KODUNÕUSTAMISTE"

Väljavõte

1 Sisekaitseakadeemia Päästekolledž Anton Lukitšev ERIVAJADUSTEGA INIMESTE OHUTUSALANE NÕUSTAMINE LÄBI KODUNÕUSTAMISTE Lõputöö Juhendaja: Kadi Luht- Kallas, MA Kaasjuhendaja: Andres Sulg Tallinn 2020

2 ANNOTATSIOON Kolledž/instituut: Sisekaitseakadeemia Kaitsmise kuu ja aasta: juuni 2020 Töö pealkiri eesti keeles: Erivajadustega inimeste ohutusalane nõustamine läbi kodunõustamiste Töö pealkiri võõrkeeles: Counceling people with special needs about safety using home counceling Lühikokkuvõte: Käesoleva lõputöö teema on Erivajadustega inimeste ohutusalane nõustamine läbi kodunõustamiste. Lõputöö on kirjutatud eesti keeles, eesti- ja inglisekeelese kokkuvõttega. Töö pikkus koos lisadega on 76 lehekülge. Lõputöö sisaldab 61 allikat, 6 joonist ja 4 tabelit. Lõputöö eesmärk on selgitada välja erivajadustega inimeste juures kodunõustamiste läbiviimise eripärad ning vajadused teenuse arendamiseks. Uurimustöö käigus analüüsis autor teaduslikke allikaid ja teemakohaseid uuringuid, mis annavad põhjaliku ülevaate ohutusalastest probleemidest ja probleemide lahendustest erivajadustega inimestel. Samuti uuris autor fookusgrupi intervjuusid kasutades, milline on päästeteenistuse töötajate oskuste ja teadmiste tase ning vajadused tööl erivajadustega inimestega ja milliste probleemidega päästeteenistujad töötades erivajadustega inimestega kokku puutuvad. Lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk on teoreetiline teemakäsitlus, milles keskendutakse hetkeolukorra ja probleemkohtade tuvastamisele erivajadustega inimeste tuleohutuse tagamisel. Teine peatükk hõlmab empiirilist uuringut, milles viiakse läbi kvalitatiivne uuring, kasutades grupiintervjuud, et selgitada välja Ida päästekeskuse päästekomando tasandi teenistujate kokkupuuted erivajadustega inimestega kodunõustamiste läbiviimisel ning nende valmidus ja oskus töötada erivajadustega inimestega. Lõputöös tehti ettepanekud kodunõustamiste kvaliteedi parandamiseks erivajadustega inimestele. Lisad: - Võtmesõnad: ennetamine, erivajadustega inimesed, tuleohutus Võõrkeelsed võtmesõnad: prevention, people with special needs, fire safety Säilitamise koht: Sisekaitseakadeemia raamatukogu Töö autor: Anton Lukitšev Olen koostanud lõputöö iseseisvalt. Kõik lõputöö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, seisukohad, kirjalikest allikatest ja mujal allikates saadud info on nõuetekohaselt viidatud. Olen nõus oma lõputöö avaldamisega elektroonilises keskkonnas. Allkiri: Kommentaar (soovi korral) Vastab lõputöö nõuetele Juhendaja: Kaasjuhendaja: Allkiri: Allkiri: Kaitsmisele lubatud Kolledži direktor/instituudi juhataja: Allkiri: 2

3 SISUKORD ANNOTATSIOON...2 SISUKORD...3 TERMINITE JA LÜHENDITE SELGITUS...5 SISEJUHATUS ERIVAJADUSTEGA INIMESTE TULEOHUTUSALANE TOIMETULEK Erivajadustega inimesed Liikumishäiretest tulenevad erivajadused Nägemishäiretest tulenevad erivajadused Kuulmishäiretest tulenevad erivajadused Kõnehäirtetest tulenevad erivajadused Kognitiivsetest häiretest tulenevad erivajadused Erivajadustest tulenevad probleemid tuleohutuse mõistes Ohutuslikud liikumiserivajadused Ohutuslikud nägemiserivajadused Ohutuslikud kuulmiserivajadused Ohutuslikud kõne erivajadused Ohutuslikud kognitiivsed erivajadused Ennetustöö läbi kodunõustamiste Ennetustegevus erivajadustega inimeste hulgas

4 1.4. Erilahendused Liikumiserivajaduse erilahendused Nägemiserivajaduse erilahendused Kuulmiserivajaduse erilahendused Kõne erivajaduse erilahendused Kognitiivne erivajaduse erilahendused EMPIIRILINE UURING Uuringu protsess ja valim Uuringu tulemused ja analüüs Järeldused ja ettepanekud KOKKUVÕTE SUMMARY VIIDATUD ALLIKATE LOETELU TABELITE JA JOONISTE LOETELU LISAD Lisa 1. Grupiintervjuu Lisa 2. Grupiintervjuu esimese grupiga Lisa 3. Grupiintervjuu teise grupiga Lisa 4. Grupiintervjuu kolmanda grupiga Lisa 5. Grupiintervjuu neljanda grupiga (kirjalikus vormis)

5 TERMINITE JA LÜHENDITE SELGITUS OIS Päästeameti ohutuse infosüsteem EPIK - Eesti Puuetega Inimeste Koda KOV- Kohalik omavalitsus 5

6 SISEJUHATUS Tulekahjudes hukkunute arv aastal 2006 oli 164 inimest. Tuleõnnetused toimuvad kõige sagedamini kodudes aastal hakkas Päästeamet tegema kodunõustamisi eesmärgiga vähendada elamutulekahjude ja nendes kannatada saajate arvu. Kodunõustamistega soovitakse jõuda eelkõige inimesteni, kes vajavad abi kõige rohkem, et nende elukeskkond, teadmised ja oskused paraneksid. Läbi aastate on ennetustöö maht kasvanud. Samas on tules eluhoonete tulekahjude ja nendes hukkunute arv langenud mitu korda. (Päästeamet, 2018a) Lõputöö on aktuaalne, kuna Eesti elanikkonna hulgas on palju inimesi, kellel on erivajadused. Nad vajavad kaitset enam, kuna nende puhul on lisaks teadmistele tavapärastest ohutusreeglitest vaja teadmisi erilahendustest, sest tavalised ohutuslahendused ei pruugi nende puhul eesmärki täita. Statistikaameti andmebaasi andmetel elab Eestis aasta seisuga inimest (Statistikaamet, 2019a) ning neist on puuetega inimesed, see on 12% kogu Eesti rahvaarvust (Eesti Puuetega Inimeste Koda MTÜ, 2019). Ida-Viirumaal elab puudega inimest, mis on 18.9% selle piirkonna elanikkonnast (Statistikaamet, 2019b). Päästeameti statistika järgi on ka tulekahjudes hukkunute hulgas suur terviseprobleemidega inimeste osakaal ning see on ajas tõusnud: varasemalt 25%-lt 38%-ni aastal. Kahekordistunud on üksikute terviseprobleemidega pensinäride arv hukkunute hulgas. Ehkki terviseprobleem ei tähenda alati erivajadust, on terviseprobleemide ja ea ning erivajaduste esinemise vahel side olemas (Ojava, 2019, lk. 15). Jürgen Proosväli (2014, lk. 40) töös Erivajadustega inimeste koolitamine päästeala ennetustöös on öeldud, et puuetega inimeste koolitusprogrammide koostamisse ning sõltuvalt puuetest koolituste läbiviimisse on vaja kaasata EPIK-ut. Vaimupuudega inimesed ja liitpuudega inimesed erinevad teineteisest väga suurel määral ja nende koolitamine klassiruumis loengu formaadis ei pruugi olla tulemuslik. Pigem tuleks vaimu- ja liitpuuetega inimestele läheneda võimalikult individuaalselt ning selleks sobiks koolitada just tugiisikuid, kes igapäevaselt tegelevad vaimu- ja liitpuuetega inimestega. (Proosväli, 2014) 6

7 Proosväli (2014) ja Polikarpuse (2004) tööde põhjal võib väita, et senine koolitamine ei ole erivajadustega inimesteni jõudnud ning tavapärased lahendused ei pruugi nende puhul toimida. Seega võib nende tuleohutusteadlikkus olla madal. Kodunõustamised võimaldaks neid nõustada individuaalsel tasemel, kuid selleks ei ole päästjatel sobivaid teadmisi ja oskusi (Proosväli, 2014). Kodunõsutamistel kasutavad läbiviijad kodunõustamiste ankeete, kuhu fikseeritakse elamu kohta käivad üldandmed ja olulised tuleohutust mõjutavad riskitegurid. Kodunõstamise ankeedi koostamisel on üheks oluliseks tuleohutust mõjutavaks riskiteguriks loetud erivajaduste olemasolu ning selle kohta on kodunõustamise ankeedis olemas ka küsimus (Luht, et al., 2016). Seega on oluline, et kodunõustamise läbiviija oskaks erivajadusi määrata ja nende olemasolul inimesi kvaliteetselt sellel teemal nõustada. Käesolev töö on suunatud erivajadustega inimeste kodunõustamistega seotud probleemide väljaselgitamisele ja nendele lahenduste leidmisele ning on suunatud eelkõige neile päästeteenistujatele, kes kodunõustamisi teostavad. Antud töö on uudne, kuna praegusel hetkel ei ole eestikeelset juhendmaterjali, mis toetaks kodunõustamiste läbiviimist erivajadustega inimestele ning mis võimaldaks päästjatel anda erivajadustega inimestele kodunõustamistel kvaliteetset informatsiooni erivajadusest tulenevate probleemide ja nende erilahenduste kohta. Samuti ei ole Päästeametil materjali, mis võimaldaks erivajadustega inimestel või nende hooldajatel leida iseseisvalt infot erivajadustest tulenevate probleemide ja nende erilahenduste kohta. Autorile teadaolevalt on sarnasel teemal kirjutatud kolm lõputööd: Polikarpus (2004), Kilp (2009), Proosväli (2014), kus on käsitletud esinevaid erivajadusi ning sotsiaaltöötajate tuleohutuslikku koolitamist. Lõputöö uurimisprobleemiks on küsimus: millised eripärad esinevad erivajadustega inimeste kodunõustamiste läbiviimisel? Uurimisprobleemile vastuse leidmiseks on püstitatud uurimisküsimused: 1. Millised probleemid tekivad erivajadustega inimestel tulekahjuolukorras? 7

8 2. Millised on võimalikud lahendused nende probleemide korral erivajadustega inimeste puhul? Lõputöö eesmärk on selgitada välja erivajadustega inimeste juures kodunõustamise läbiviimise eripärad ning vajadused teenuse arendamiseks. Selleks püstitab autor töös uurimisülesanded: 1. Teoreetiliste allikate alusel anda ülevaade selle kohta, millised erisused tuleohutuse mõistes erivajadustega inimestel esinevad ja milliseid erilahendused on tekkivate probleemide lahendamiseks olemas. 2. Analüüsida, millised on päästeteenistujate kogemused ja vajadused kodunõustamiste läbiviimisel erivajadustega inimeste kodudes? 3. Sünteesida teooriat ja uuringu tulemusi ning teha järeldusi ja ettepanekuid kodunõustamise teenuse kvaliteedi parandamiseks erivajadustega inimestele. Lõputöö tulemuste baasil on võimalik luua juhendmaterjalid erineval kujul (veebimaterjal, video, jaotusmaterjal, mobiilirakendus jne) kodunõustamisi läbiviivatele teenistujatele, aga ka erivajadustega inimestele või nendega kokku puutuvatele inimestele erivajadustega inimeste ohutust puudutavate probleemide ja nende erilahenduste kohta. Lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk on teoreetiline teemakäsitlus, milles keskendutakse hetkeolukorra ja probleemkohtade tuvastamisele erivajadustega inimeste tuleohutuse tagamisel. Samuti käsitletakse selles tuvastatud probleemide lahendusi. Teine peatükk hõlmab empiirilist uuringut, milles viiakse läbi kvalitatiivne uuring, kasutades grupiintervjuud, et selgitada välja Ida päästekeskuse komando tasandi teenistujate kokkupuuteid erivajadustega inimestega kodunõustamiste läbiviimisel ning nende valmidust ja oskusi töötada erivajadustega inimestega. Autor valis valimisse komandod Ida päästekeskuse päästekomdode hulgast, kuna selles regioonis on puuetega inimeste osakaal suurem (Statistikaamet, 2019b) kui Eestis keskmiselt ning autor on selles piirkonnas töötades ise kogenud kodunõustamistel raskusi tööl erivajadustega inimestega, nii kodunõustamiste läbiviijatel kui ka nõustatavatel. Uuringu tulemuste põhjal antakse ülevaade esile tulnud probleemidest ning vajadustest teenuse parendamiseks. Samuti teises peatükis esitatakse tulemuste analüüs ja järeldused ning ettepanekud. 8

9 1. ERIVAJADUSTEGA INIMESTE TULEOHUTUSALANE TOIMETULEK 1.1. Erivajadustega inimesed Eestis ei ole ühtset puude ja erivajaduse määratlust. Erineval ajal ja erinevates valdkondades on kasutatud erinevaid mõisteid. Mõistet puue kasutatakse enam meditsiinis ja sotsiaalvaldkonnas. Erivajaduse mõiste on võrreldes puude mõistega laiem. Sõltuvalt valdkonnast ei pruugi puue hakkamasaamist mõjutada ega tekitada probleeme, samas võib erivajadus olla põhjustatud ka muudest teguritest. (Kikkas, et al., 2011) Erivajadustega inimene erineb teistest oma vaimsete võimete, sensomotoorsete võimete, kommunikatsioonivõimete, käitumise ja emotsionaalse arengu või füüsiliste oskuste poolest nii, et vajab tegevuste ja hakkamasaamise juures lisaabi või erivahendeid (Amila, et al., 2017, pp ; Pedak, s.a.). Erivajadus võib olla pikaajaline või isegi eluaegne (näiteks puudest või vananemisest tulenevalt) või ajutine või isegi lühiajaline (näiteks haigestumisest või traumast). Antud töös vaadeldakse erivajadust, kui seisundit, mis mõjutab inimese hakkamasaamist tuleohutuse mõistes. Antud töö raames jagatakse erivajadused viite kategooriasse (National Fire Protection Association, 2016, p. 9): liikumine; nägemine; kuulmine; kõne; kognitiivsed võimed Liikumishäiretest tulenevad erivajadused Liikumispuuded võivad olla põhjustatud nii ortopeedilistest probleemidest, amputatsioonidest, geneetilistest või muudest haigustest, traumadest ja närvihäiretest. 9

10 Liikumispuudega inimesed kasutavad igapäevaselt erinevaid erivahendeid: kõndimiskepid, raamid, ratastoolid jne. (U.S. Fire Administration, 1999, p. 8) Liikumispuudega inimestel on liikumisel mitmeid probleeme: manööverdamine kitsastes ruumides, liikumine üles ja alla järskudel tõusudel ja laskumistel või treppidel, liikumine ebatasastel pindadel või pikaajaline liikumine või seismine. Samuti on neil raske ulatuda raskesti kättesaadavate (kõrgete, madalate, kaugel asetsetud) asjadeni, kasutada või näha neid (National Fire Protection Association, 2016, p. 11). Sarnaselt kuuluvad gruppi voodihaiged inimesed, kes ei suuda ilma abita iseseisvalt evakueeruda (Päästeamet, 2013, lk. 15). Üldistatult võib õnnetuse korral liikumiserivajadusega inimeseks pidada isikut, kes ei suuda kasutada iseseisvalt olemasolevaid tuleohutuspaigaldisi (asendi tõttu nägemine, opereerimine), liikuda hoonest välja (uksed, suluste avamine, trepid). (National Fire Protection Association, 2016, p. 11) Nägemishäiretest tulenevad erivajadused Probleemid nägemisega esinevad kogu maailmas kõige rohkem eakatel inimestel (Османов & Маньяков, 2019, стр. 83). Nägemispuue on inimese nägemisvõime osaline või täielik kadu. Nägemispuue võib olla kaasasündinud, haiguse või trauma tagajärjel tekkinud. Eestis on hinnanguliselt 7500 nägemispuudega inimest, neist ligikaudu 500 on täiesti pimedad. Nägemismeele puudumist kompenseerivad osaliselt teised meeled. Pime inimene saab infot ümbritseva kohta peamiselt kuulmise, kompimise või lõhna abil. (Tennosaar, 2016) Kuulmishäiretest tulenevad erivajadused Kuulmispuue võib olla kaasasündinud või tekkinud elu jooksul. Osadel juhtudel on võimalik kuulmist abivahendite või meditsiinilise sekkumise abil parandada. Aga nii abivahendi kasutamisel kui ka mitte kasutamisel mõjutab see oluliselt isiku hakkamasaamist. (Furness, et al., 2019, p. 399) 10

11 Kuulmise kadu võib olla erineva raskusastmega, alates kergest kuni täielikuni. Kuulmise kadu võib kõrvadel olla erinev. Erinevate raskusastmetega kuulmiskadude korral kasutatakse info vastuvõtmiseks näiteks kuulmisaparaate, implantaate, tekstilist info dubleerimist, kätlemist, huultelt lugemist. (Всемирная организация здравоохранения, 2019) Kõnehäirtetest tulenevad erivajadused Kõnehäired on väga erinevad. Kõnehäire tagajärjel ei suuda inimene teha häält või häireteta öelda sõnu ja lauseid. Kõnehäire võib olla kaasasündinud või omandatud erinevates vanustes. (Medkompas, 2020) Kõnehäire võivad põhjustada vigastused või haigused, mis võivad olla nii kaasasündinud kui ka omandatud (Netter, 2020) Kognitiivsetest häiretest tulenevad erivajadused Vaimsel erivajadusel võivad olla erinevad põhjused: ajuvigastus, arengut mõjutavad haigused, neuroloogilised haigused. See võib mõjutada vaimset hakkamasaamist ja kohanemist. Vaimsel puudel ei ole vanuselisi kriteeriume. (Young, et al., 2018, p. 128) Kognitiivsete võimete all peetakse silmas ajufunktsioone, mis võimaldavad inimesel mõelda, orienteeruda ruumis, saada asjadest aru, teha arvutusi ja lahendada probleeme, õppida, arutleda, mäletada jne. Kognitiivsete häirete sügavus ja iseloom võib olla erinev: mälu kaotus, tähelepanu kadu, dementsus jpm. Häired võivad püsida või ajas muutuda. (Bilobil, 2020) 1.2. Erivajadustest tulenevad probleemid tuleohutuse mõistes Enamik tulekahjudes hukkumisi (üle 90% kõigist tulekahjudes hukkunutest) toimub tulekahju algfaasis enne päästjate saabumist. Enam kui 70% tulekahjude ohvritest hukkub põlemisproduktidega kokkupuute tagajärel. (Соколов & Костюченко, 2017, стр. 61) Üks tulekahjude ajal kõige haavatavamaid inimrühmi on erivajadustega inimesed. Erivajadused võivad tuleneda inimese puudest, vananemisest või mitmesugustest 11

12 haigustest. Inimese suurema haavatavuse põhjuseks võib olla halvenenud kuulmine ja nägimine, vähenenud võime tajuda ja töödelda teavet, halvenenud tasakaal ja kõndimine, piiratud liikumisvõime või täielik iseseisva liikumise võime puudumine. (Самошин & Истратов, 2013, стр. 1) Tulekahjudesurmade vähendamiseks on vaja väheneda aega tulekahju tekkimisest kuni tulekahju avastamiseni ning sellest teatamiseni (Соколов & Костюченко, 2017, стр. 63). Erivajadustega inimeste puhul on mainitud asjaolud eriti olulised, kuna nendel inimestel on palju takistusi õnnetusjuhtumi korral: tulekahju avastamine, väljapääsu leidmine. Selle tõttu on nad õnnetusjuhtumi korral suurema vigastuse ja hukkumise riskiga (U.S. Fire Administration, 1999, p. 1). Üldised ohutusjuhised ja ohu korral tegutsemise juhised on loodud pidades silmas terveid inimesi. Selle tõttu on vähe erivajadusega inimesi puudutavat infot nii päästeorganisatsioonidele kui ka erivajadustega inimestele ja nende hooldajatele. Mõlemad sihtrühmad peavad tegema koostööd, et omandada teadmisi, mis võimaldavad vähendada kahju ja vigastusi. (U.S. Fire Administratsion, 1999, p. 3) Ohutuslikud liikumiserivajadused Piiratud liikumisvõimega inimesed on tulekahjude ajal üks haavatavamaid inimgruppe (Спектор, 2017, стр. 86). Liikumispuude korral võib tekkida raskusi kõndimisel, treppide ja kaldpindade läbimisel, uste läbimisel, pikaajalisel seismisel, mingite paigaldisteni ulatumisel ja nende kasutamisel. Need raskused mõjutavad väga olulisel määral erivajadusega inimese võimet õnnetuse korral evakueeruda, kui kasutusele pole võetud spetsiaalseid seda toetavaid meetmeid. Mõnel juhul võib iseseisev evakuatsioon olla üldse võimatu. (National Fire Protection Association, 2016, p. 11) Liikumiserivajadustega inimeste evakuatsioonil esinevad järgmised erisused (Костромина, 2017, стр. 1252): Madal liikumiskiirus. Abivahendite kasutamine liikumisel (kargud, kepid, proteesid, ratastoolid). 12

13 Vähenenud manööverdamisvõime evakuatsioonitee keerulistel lõikudel (pöörded, kitsendused, käiguteede liitumiskohad). Raskused takistuste läbimisel (uste avamine jms.). Raskused evakuatsiooniviitade lugemisel ja teavitussüsteemi signaalide tajumisel Ohutuslikud nägemiserivajadused Костромина uuring näitas, et nägemiserivajadusega inimesed vajasid tuttavas kohas liikumisel abi hoones 2% juhtudel ja väljas 8% juhtudel. Need arvud olid mitu korda suuremad liikumisel võõras kohas. (Костромина, 2017, стр. 1251) Nägemishäired ei võimalda inimestel saada visuaalset infot, orienteeruda ning teha toiminguid, mis eeldavad visuaalse info saamist ilma selleks erioskusi või -vahendeid omamata. Nende tegevuste hulka kuulub näiteks abi kutsumine. (Холщевников, et al., 2013, стр. 51) Samuti mõjutab nägemishäire tulekahju avastamist ja selle asukoha ning iseloomu mõistmist. Väike põleng, mis on keskmisel inimesel kerge kustutada käepäraseid vahendeid kasutades, võib nägemiserivajadusega inimese jaoks olla surmaoht. (Вервекин, 2019) Nägemishäirega inimene võib tulekahju tuvastada lõhna või soojuse järgi, kuid ta ei suuda tuvastada, kus tulekolle asub ja milline see on. Nägemishäired raskendavad ka evakuatsiooni tulekahju korral, kuna evakuatsioonitee on nägemishäirega inimese jaoks raskemini läbitav. Ta ei näe takistusi ja võimalike ohte evakuatsiooniteel ning evakuatsiooni suunamiseks mõeldud evakuatsiooniviitasid, ajutusi suunavaid märke või paigaldisi (tuletõkkekardina tõstmise nuppu, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi käsiteadustit, suitsueemalduse käivitamise nuppu jm). (Кривенцева, 2016, стр. 58) Nägemispuudega kaasnevad erivajadused võivad lisaks sellele, et inimene ei suuda saada visuaalset infot, olla psühholoogilised probleemid ja suhtlemishirm (Tennosaar, 2016). 13

14 Ohutuslikud kuulmiserivajadused Põhiline kuulmishäiretega inimeste probleem on see, et nad ei suuda helisid ja infot eristada või vastu võtta (Холщевников, et al., 2013, стp. 50). Märkimisväärsel hulgal kuulmiserivajadusega inimestel on raskusi orienteerumisel hoones (43,5% inimestest) ja väike liikumise kiirus (50,9% inimestest). Kurtide ja vaegkuuljate inimeste peamine probleem on vajadus vältida kokkupõrkeid teiste inimestega, kuna nad ei kuule nende samme, kõnet ja muid helisid, nagu ukse avanemine (Костромина, 2017, стр ). Samuti on kuulmiserivajadustega inimestel rakse infot edastada ja abivajadusest teatada (nt. hädaabikõne tegemine) (Häirekeskus, 2020) Ohutuslikud kõne erivajadused Kõne erivajadustega inimesed ei suuda teha harilikku hädaabikõnet või võtab info edastamine nende puhul tavalisest rohkem aega (Häirekeskus, 2020) Ohutuslikud kognitiivsed erivajadused Kognitiivsete häirete puhul võib erivajadusega inimesel olla võimatu kasutada hoones olemasolevaid paigaldisi. Samuti võivad sellised inimesed mitte osata õnnetusolukorras õigesti käituda. Kognitiivsed häired ei võimalda isikul kasutada tuleohutus- või muid paigaldisi, mis on õnnetusolukorras vajalikud, kuna ta ei suuda või ei oska neid ise kasutada või ei saa nende kasutamiseks vajalikust infost. (National Fire Protection Association, 2016, p. 12) Hakkama saamise raskuste põhjuseks võib olla see, et neil on raske omada arusaama või ettekujutust toimuvast, eriti pikaajaliselt, ja iseseisvalt, abita kiiresti ja ohutult evakueeruda. Paanika olukorras võivad kognitiivse erivajadusega inimesed käituda ettearvamatult, hinnata olukorda valesti ja ohtu isegi suurendada. (Knudson, et al., 2009a) 14

15 1.3. Ennetustöö läbi kodunõustamiste Eesti hoonetulekahjude arv 1000 elaniku kohta on võrreldav Põhjamaade omaga, kuid hukkunute arv on Eestis üle kolme korra kõrgem. Sellest võib järeldada, et inimeste teadlikkus ja/või nende kodude tuleohutus on Eestis Põhjamaadest maas aasta tulesurmade statistika järgselt on tüüpiline tulekahjus hukkuja pigem üksik ja vanemaealine. Just sellised inimesed (vanemad, toimetulekuraskustega) on suuremaid probleemgruppe tuleohutuse valdkonnas. Kuigi tulekahju avastamise seade on elamus nõutud juba 10 aastat, ei ole paljudel seda ikka olemas. (Päästeamet, 2020a) aastal reageerisid päästjad päästesündmusele, millest ligikaudu kolmandik olid tulekahjud, 730 neist toimus elamutes. Tulekahjudes hukkus 50 inimest aastal hukkus tulekahjudes 38 inimest. (Päästeamet, 2020b) Kodunõustamise põhiline funktsioon on inimeste tuleohutusalase teadlikkuse tõstmine läbi nõustamise. Nõustamine viiakse läbi päästeteenistuja poolt inimese kodus. Selle käigus arutatakse läbi peamised tuleohutusalased probleemid nõustatava elamu keskselt. Kodunõustamise käigus viidatakse nõustatavale erinevatele ohutusalastele infoallikatele ning antakse jaotusmaterjal. Paralleelselt fikseeritakse kodunõustamisel elamut, leibkonda ja isiku käitumist puudutav ohutusega seotud informatsioon. See info sisestatakse vastavasse andmebaasi. Läbiviija osutab nõustamised käigus nõustatavale esinevatele ohutuslikele puudustele ja motiveerib nende osas midagi ette võtma. (Seisonen, L., 2016, lk. 11) Oluline on rõhutada, et tegemist on nõustamisega, mitte puuduste kõrvaldamise või järelevalve tegevusega. Seega jääb lõplik vastutus elamu ohutuse tagamisel eluruumi omanikule. (Päästeamet, 2020c) Kodunõustamisi viivad valdavas osas läbi komandotasandi operatiivteenistujad tööajal. Üks nõustamine kestab keskeltläbi pool tundi. Nõustamisi viiakse läbi kogu aasta nii riskipiirkonna alusel, sündmuste järgselt, inimese soovil kui ka juhusliku valikuna. (Päästeamet, 2020c) 15

16 Kodunõustamisel kasutatav kodunõustamiste ankeet, kuhu fikseeritakse hetkeolukord elamus, on aluseks elamu tuleohutusalase olukorra efektiivseks hindamiseks. Ankeet võtab arvesse võimalikud tulekahjude tekkepõhjused ning tulekahju olukorras selle tagajärgi mõjutavad faktorid. (Luht, et al., 2016 lk. 3) Kodunõustamise ajal vaadatakse üle (Päästeamet, 2020c): Koduväline ohutus; Küttesüsteemid; Suitsu- ja vinguanduri olemasolu; Ohutusalane käitumine; Muud riskitaset mõjutavad faktorid. Tulekahjude ennetamisel tuleb tähelepanu pöörata inimese kuulumisele sotsiaalsetesse gruppidesse. Eakad moodustavad tuleohutuse mõistes riskigrupi. Statistika näitab, et umbes 40% tulekahjudes hukkunutest on vanemaealised. Kuna eakad, erivajadustega inimesed vajavad elamute ohutumaks tegemisel tuge ja eriteenuseid, siis peab neile kodunõustamiste käigus pöörama rohkem tähelepanu ning arvestama nende erivajadustega. (Päästeamet, 2006, lk. 28) Eestis on 65-aastaste ja vanemate vanusegrupis 18% elanikkonnast ning nendest 38% omakorda elavad üksi. Umbes 30% on raske tervisekahjustusega või põeb pikaajalist haigust. (Luht, et al., 2016 lk. 25) Eakad on suuremas ohus, kuna nad on füüsiliselt kehvemas vormis, nende sensoorne võime väheneb, nad elavad sagedamini üksi ning ei oma alati võimekust panustada rahaliselt kodu ohutumaks muutmisesse. Vananemisest ja tervise halvenemisest tulenevalt on suur osa eakaid vaadeldavad tuleohutuse mõistes erivajadustega inimestena. (Luht, et al., 2016 lk. 25) Ennetustegevus erivajadustega inimeste hulgas Tuleõnnetused toimuvad kõige sagedamini eluruumides. Ka kannatanuid on enim just eluruumide tulekahjudes. Seega on kõige olulisem ennetada tuleohtu just eluruumides. 16

17 Selleks viib Päästeamet läbi kodunõustamisi, millega soovitakse koos eluruumi omanikuga muuta eluruumid tuleohutuks ning tõsta inimeste tuleohutusalast teadlikkust. Päästeamet alustas kodunõustamistega aastal. Sellest ajast on tules hukkunute arv vähenenud tänaseks neli korda ja eluhoonete tulekahjude arv pea kolm korda. (Päästeamet, 2018) Samas on praeguseks tulekahjude ja tulekahjudes hukkunute arvu vähenemine aeglustunud. Päästeamet on seadnud endale eesmärgi vähendada hukkunute arvu Põhjamaade tasemele (Päästeamet, 2019). Selleks tuleb ennetustööd jätkata ning otsida võimalusi kuidas seda teha varasemast veel paremini ja jõuda veel täpsemalt nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad. Tauno Suurkivi ütles: Kuigi omanik ise vastutab oma eluruumi ohutuse eest, siis näeme, et Päästeameti abistav kodunõustamine on mõjus ennetusmeede tulekahjude ja hukkunute ära hoidmiseks. (Päästeamet, 2018) Lõputöö autor tegi Ida päästekeskuse ennetusbüroole päringu erivajadustega inimestele suunatud tegevuste kohta. Vastuses öeldi, et büroo aasta tööplaanis ei ole selliseid tegevusi, mis on suunatud just erivajadustega inimestele, määratud (Järvi, 2020a). Seega saavad erivajadusega inimesed Päästeametilt ennetussõnumid kätte samade tegevuste (teavitus, nõustamine, koolitamine) käigus, mis kõik teised ning mis ei arvesta nende erivajadusi. Erivajadustega inimeste arvu kodunõustamistel ja erivajaduse olemasolu fikseerimiseks on kehtivas kodunõustamise paberankeedis ja digitaalses ankeedis OIS infosüsteemis üks üldine küsimus, milles märgitakse vaid see, kas ja milline erivajadus leibkonda kuulujal on (Päästeamet, 2015). OIS andmebaasi Ida päästekeskuse a. väljavõtte järgselt on kodunõustamistest 3% (210) elamutes leibkonnas vähemalt üks erivajadustega isik (Järvi, 2020b). Arvestades seda, et kodunõustamiste läbiviijad ei pruugi osata hinnata inimeste erivajadusi õigesti või saada muul põhjusel õigeid andmeid, võib tegelik osakaal olla erinev, tõenäoliselt suurem. Seda kinnitab ka see, et puuetega inimeste, kes võivad sageli olla tuleohutuse mõistes erivajadusega, on oluliselt suurem. 17

18 Puuetega inimeste osakaal Ida-Viru ja Lääne-Viru maakondade elanikkonnast aasta seisuga on 16,7% kogu elanikkonnast (Statistikaamet, 2019c). Sellel, et erivajadustega elamute ja puuetega inimeste osakaalud ei ole kodunõustamiste ja Statistikaameti andmetes samad, võib autori arvates olla mitmeid põhjuseid: Kodunõustamistel on keeruline erivajadusi tuvastada või inimesed ei soovi seda infot avaldada. Erivajadustega inimene ei soovi või ei saa kodunõustamiste läbiviijatele ust avada. Erivajadustega inimesed elavad mitmekesi. Erivajadustega inimesed elavad hooldusasutustes. Ka teadlikkuse tõstmisel on erivajadustega inimeste puhul vaja erilist lähenemist, tavalise sisu ja tavalises vormis pakutav materjal või koolitus ei pruugi tulemusi anda, kuna ei hõlma neid puudutavaid lahendusi või ei ole nad suutelised seda vastu võtma. Arthur E. Cote (2008, p. 79) kirjutab, et erivajadustega inimeste tuleohutusalasel õppel on vaja arvestada järgnevaga: 1. Materjalid peavad olema kättesaadavad sobiva sisuga ja formaadis. 2. Üldiste materjalide koostamisel kasutada olukordi ja kujundust, milles kujutatakse inimesi erinevatest sotsiaalsetest gruppidest (sh. erivajadusega inimesi). 3. Materjal peab olema illustratiivne ja kergelt mõistetav. 4. Materjal peab olema mitte ainult tehniline, vaid ka eluliste olukordadega seostatav. 5. Materjal peab olema praktiline ja veenev, et see mõjutaks tegutsema. 6. Materjali koostamisel peab kaasama erivajadustega seotud eksperte Erilahendused Füüsilise puudega inimesed on ühed kõrgema elamu tulekahju tekke, selles vigastada või surma saamise riskiga sihtrühm. Kui ehitis ei ole projekteeritud erivajadusega inimest silmas pidades, võib tulekahjuolukorrast sellest välja pääsemine olla väga raske. 18

19 Sellepärast peab ettevalmistusel pöörama tähelepanu eelkõige ennetavatele meetmetele. Jälgida tuleb üldiseid ohutusnõuandeid ning lisaks nendele on erivajadustega inimestele järgmised soovitused (Redfin, 2017): Elada või magada esimesel korrusel väljapääsu lähedal. Kaaluda kaldpinna paigaldamist väljapääsudele. Veenduda, et kõikide abivahenditega on võimalik läbida kõiki uksi ja koridore. Veenduda, et suletud-trellitud uksed ja aknad on kergelt avatavad. Teavitada hädaabiteenistusi ja naabreid oma erivajadustest. Lisaks sellele tuleb erivajadustega inimestel mõelda läbi evakuatsiooniplaan ja harjutada seda pidevalt. Lisaks kodule on kasulik mõelda läbi plaan oma töökoha ja muude kohtade jaoks, kus rohkem viibitakse, kui seal olev plaan ei arvesta inimese vajadustega piisavalt. (Redfin, 2017) Liikumiserivajaduse erilahendused Liikumiserivajadusega inimesed erinevad oma võimekuselt oluliselt keskmisest inimesest. Selleks, et ka nemad saaksid ohu korral hakkama, tuleb leida erilahendused. Üks võimalustest on regulatiivaktidega seada hoonetele nõuded, mis nende hakkamasaamist toetavad. (Спектор, 2017, стр. 87) Lisaks ehituslike meetmetele on võimalikud lahendused liikumiserivajaduse korral (Кривенцева, 2016, стр. 57): 1. Sisustuse paigutusel liikumise vajadustega arvestamine. See tähendab, et sisustus ei takista liikumist, evakuatsiooniteed on puhtad, evakuatsiooniteed ja -pääsud on piisavalt laiad, põrandakatted on põrandapinnale kinnitatud ning põrandakatted ei raskenda nendel liikumist. 2. Eluruumidesse tulekahju avastamise seadmete paigaldus varajaseks tulekahju avastamiseks, et oleks võimalikult palju aega evakuatsiooniks. 3. Evakuatsiooniteel olevad sulused võimalikult kergelt avatavad. 4. Soovituslik on omada tulekustutustekki või muud väikest esmast tulekustutusvahendit esmaseks tulekustutamiseks ja riiete kustutamiseks. 19

20 5. Ratastooli kasutajatel on soovituslik omada tihedast materjalist kindaid juhuks kui evakuatsiooniteel on maas klaasikillud või midagi muud ohtlikku. 6. Soovituslik on omada maski evakuatsiooni korraks läbi suitsuse keskkonna. 7. Telefon võiks olla alati isiku läheduses, et ei tekiks võimalust vajadusel selle juurde mitte jõuda. 8. Lähedased, naabrid, kolleegid võiksid olla teadlikud isiku probleemidest ja nende lahendustest. Kui evakuatsiooniteel on trepid võiks olemas olla trepil kiiremat ja ohutumat liikumist võimaldav abivahend. Selle jaoks on olemas näiteks evakuatsioonitool (joonis 1), mis on inimese evakuatsiooniks mööda horisontaalset pinda ja treppe mõeldud seade. (Самошин & Истратов, 2013, стр. 4) Joonis 1. Evakuatsioonitoolid (Спектор, 2019) Nägemiserivajaduse erilahendused Nägemine on oluline ümbritsevas keskkonnas orienteerumiseks. Inimese võimetus visuaalselt hinnata ohutusvahemaid, tuvastada ohtusid ja kogenematus suurendavad ohtu. (Кривенцева, 2016, стр. 58) 20

21 Tuleohutuslikud soovitused nägemiserivajadustega inimestele (Кривенцева, 2016, стр. 58): 1. Kui liikumisel kasutatakse erivahendeid, siis need peaksid olema alati käeulatuses. 2. Sisustuse paigutus ruumis ei tohi takistada liikumist, liikumisteed peavad olema puhtad ja kergelt läbitavad. 3. Ruumide varustamine tulekahju avastamise seadmetega, et ohu avastamine oleks maksimaalselt kiire. 4. Ruumide hea tundmine ja evakuatsiooni läbiharjutamine (sh madalal liikudes). 5. Suluste (aknad, uksed) kasutamise harjutamine. 6. Kui on olemas juhtkoer, siis tuleb temaga evakuatsiooni harjutada. 7. Telefoni tuleb hoida alati enda läheduses. 8. Lähedased, naabrid, kolleegid võiksid olla teadlikud isiku probleemidest ja nende lahendustest. Liikumise ja orienteerumise lihtsustamiseks kasutatakse keppe, juhtkoeri, helimajakaid, reljeefseid kombatavad skeeme või punktkirjas infotahvleid. Ohuolukorras on abivahendite kättesaadavus, isikliku abistaja või saatja olemasolu ja kohandatud eluruum eriti oluline. Selleks, et inimene saaks ennetus-, koolitus- ja muid materjale lugeda peavad tal olema materjali lugemiseks vajalikud lahendused (seadmed, tarkvara, abivahendid) või peab materjal olema muul viisil vastuvõetavas formaadis (nt audio). Ülitähtsad on pimeda jaoks arvuti kasutamist võimaldavad programmid (nt Jaws). (Tennosaar, 2016) Kuulmiserivajaduse erilahendused Olulisem probleem kuulmishäiretega inimeste jaoks õnnetuste korral on õigeaegne ohu avastamine ja ohuteavitus. Tulekahjust tulenev oht on nii suur, et selle puhul ei tohi jääda lootma sellele, et teavitusele reageerib keegi teine ja teavitab sellest. Suitsu tõttu või mõnel muul põhjusel võib see osutuda tulekahju korral võimatuks. Sellisel juhul ei saa kuulmishäirega inimene alustada evakuatsiooni õigeaegselt. Samuti võib kuulmishäirega inimesel olla raskusi abi kutsumisega. (Redfire, 2019) Tuleohutus kuulmiserivajadusega inimestele (Redfire, 2019): 21

22 1. Kuulmis abiseadmete kasutamise korral tuleb need hoida käeulatuses, eriti öisel ajal. 2. Elamu võiks olla varustatud vibratsioon- või valgustulekahjusignalisatsiooniga. See peaks olema paigaldatud nii, et see täidaks oma funktsiooni. See on oluline varajaseks tulekahju avastamiseks. 3. Suluste (aknad, uksed) kasutamise harjutamine. 4. Telefoni tuleb hoida alati enda läheduses. 5. Lähedased, naabrid, kolleegid võiksid olla teadlikud isiku probleemidest ja nende lahendustest. Kuulmiserivajadusega inimeste jaoks pakutakse madala sagedusega teavitamise ja signalisatsioonisüsteem, mis sisaldab tulekahju avastamise andurit, juhtimissüsteemi, valgus-, heli- ja vibratsioonsignalisatsiooni. Üks süsteemi variantidest sisaldab ka vibratsioonkäevõru (joonis 2), mida võib kasutada ka erinevates asutustes (nt õppeasutustes). (Корабельникова, et al., 2015, стр ) Joonis 2. Vibratsioonkäevõru (Security News, 2012) Vilkuva valgusalarmiga andurid aitavad teavitada neid, kellel on kuulmishäired. Öisel ajal kasutatakse vibratsioonipatju ja voodiraputeid, mis magaja ohu korral ärratavad. (Redfin, 2017) 22

23 Kuulmishäirete korral võiksid kasutada suitsuandurit, mis kasutab valgussignaali ja vibratsioonipatja (joonis 3) (Firekills., 2015, p. 4). Joonis 3. Suitsuandur, mis kasutab valgussignaali ja vibratsioonipatja (Malcolm, 2017) Olemas on ka süsteem, mis kasutab teavitamiseks aerosooli väga tugeva vasabi lõhnaga (joonis 4). Seda kasutatakse koos valgus- ja heliteavitusega tulekahju avastamise süsteemiga. Katsed näitavad, et vasabi lõhn äratab inimese paari minutiga. (Корабельникова, et al., 2015, стр. 213) 23

24 Joonis 4. Vasabi - kurtide hoiatussüsteem (Pozhproekt, 2012) Häirekeskust on hädaabi vajadusest võimalik lisaks kõne tegemisele teavitada ka sõnumi teel. Eestis on see teenus (SMS-112) tasuta kõigis mobiilivõrkudes. See teenus loodi, mõeldes eelkõige kuulmis- ja kõneerivajadusega inimestele, kes ei ole suutelised hariliku hädaabikõnet tegema. (Häirekeskus, 2020) Kõne erivajaduse erilahendused Sarnaselt kuulmiserivajadusega on ka häiritud kõnega vajalik olla teadlik ja valmis kasutama SMS-112 teenust (Häirekeskus, 2020). Hooldusasutustes võib kõnehäiretega inimeste puhul kasutada häirenuppe (joonis 5), millega saab kiiresti abi vajadusest abistajale teada anda. Häirenupp on väike ja mugav ning seda võib kanda kaasas ringi liikudes. Ka eraldi elava isiku puhul võib kasutada häirenuppe, mis edastavad mobiilside abil abiteate Häirekeskusele, abistajale või lähedasele. (Medi, 2020) 24

25 Joonis 5. Häirenupp (Medi, 2020) Inimesed, kellel on raskusi info edastamisel, võiksid teavitada sellest oma naabreid, et need oskaksid hädaolukorras nendega arvestada ja vajadusel abi osutada (Redfire, 2019). Läbi tuleks mõelda ohu korral tegutsemine ning vajadusel teha infokaardid või helisalvestused, mida saaks lähedalolijatele anda kiireks info edastuseks. Samuti on võimalik kasutada kõnesüntesaatoreid (Eesti filmi andmebaas, 1983), mis kirjutatud teksti ette loevad Kognitiivne erivajaduse erilahendused Kognitiivsed erivajadused võivad inimesel olla väga erinevad, mille tõttu on esimene oluline asi nende vajaduste hindamine, mida peaks tegema koostöös kellegagi, kes tunneb isikut ja tema kognitiivset häiret hästi. Kognitiivse erivajadusega inimese koolitamisel ja temaga töötamisel võib samuti olla vajalik spetsiaalselt koolitatud isiku. (Knudson, et al., 2009b, pp ) Sõltuvalt erivajaduse iseloomust võib olla vajalik kasutada piktogramme või kirjalikke memosid tegutsemise kohta erinevates olukordades. Kuulmistundlikkuse korral võib inimene vajada helide summutamiseks kõrvaklappe. Keskkond, kus erivajadusega isik viibib, peab arvestama tema isiklike omapärade ja vajadustega. Kui erivajadusega isik võib vajada kõrvalist abi, siis peab ta teadma, kuidas abi kutsuda, ning abi osutav isik peab olema alati kättesaadav. (Kuzemtšenko, 2020) 25

26 Tööl selliste inimestega või neid juhendades tuleb rääkida lihtsalt ja arusaadavalt ja olla toetav (Raudmees, 2020). Uuringud on näidanud, et kognitiivse erivajadusega inimeste puhul on vaja teha ohuolukorras käitumise harjutusi sagedamini kui keskmise inimese puhul. Mõningatel juhtudel võib koolitamine ja harjutamine tulemusi mitte anda. Sellisel juhul sõltub inimeste pääsemise võimalus täielikult muudest lahendustest ja abistajatest. Selliste inimeste puhul tuleks kaaluda pideva järelevalve tagamist (abistaja, paigutamine hooldusasutustesse). (Knudson, et al., 2009c, pp ) 26

27 2. EMPIIRILINE UURING 2.1. Uuringu protsess ja valim Lõputöö uuringus kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit. Autor kasutab grupiintervjuud. Grupiintervjuu võimaldab koguda piisaval hulgal andmeid ja haarata palju inimesi (Hirsjärvi, et al., 2007, lk. 182). Andmete kogumise juures on oluline see, et selle meetodi puhul saavad intervjuus osalejad avaldada vabalt oma mõtteid ja kogemusi. Grupiintervjuud viiakse läbi Ida päästekeskuse komando tasandi teenistujate hulgas ning nende eesmärk on koguda andmeid nende teenistujate kogemustest kodunõustamistel erivajadustega inimestega ning nende arvamusest nende enda valmisoleku kohta kodunõustamise läbiviimiseks erivajadustega inimestele. Kvaliteetsete andmete saamiseks peab vastajate tegevusvaldkond, teadlikkus ja huvi ühtima uurimuse teemaga ning peavad puuduma barjäärid, mis takistaksid neid ausalt vastamast (Зборовский & Шуклина, 2016, стр. 255). Sihtrühma valikul arvestati sellega, et vastajad on uuritava nähtusega (kodunõustamistega) vahetult kokku puutuvad inimesed. Grupiintervjuu küsimustik koosneb seitsmest valikvastustega üldandmete küsimusest, mille iga teenistuja vastab individuaalselt, ja seitsmest aruteluküsimusest, mida intervjueeritavad vabas vormis arutavad. Arutelu ja vastamine vabas vormis võimaldab intervjueeritavatel avaldada oma arvamust vabalt, ilma et see oleks piiratud konkreetsete vastusevariantidega (Hirsjärvi, et al., 2007, lk. 188). Küsimuste koostamisel lähtus autor uurimisküsimustest ja teooriast. Küsimustiku koostamisel lähtuti sellest, et küsimused suunaksid intervjueeritavaid arutama teemasid, mida käesolevas töös analüüsitakse, ning tooma omapoolseid näiteid ja jagama kogemusi erivajaduste, probleemide ja lahenduste kohta. Grupiintervjuu küsimustik on toodud lisas 1. Grupiintervjuu tulemuste abil püüab autor hinnata päästeteenistujate kokkupuuteid, kogemusi ja vajadusi tööl erivajadustega inimestega. Samuti vaadeldakse, kuidas on tegelikud kogemused, probleemid ning 27

28 milliseid lahendusi näevad teenistujad olemasolevatele probleemidele läbi kogemuste ja hariduste, mis oli omandatud töö ajal. Grupiintervjuud planeeriti koostöös Ida päästekeskuse komandopealikega. Grupiintervjuud viidi läbi eesti keeles. Üks grupiintervjuu viidi läbi kohapeal Kohtla- Järve päästekomandos. Järgmised 2 (Kunda ja Iisaku päästekomandodes) viidi seoses Covid-19 viiruse pandeemiaga seotud vastuvõetud meetmetega (komandohoonetes liikumise piiranguga) läbi konverentskõne. Narva päästekomandoga viidi grupiintervjuu läbi kirjalikult, see tähendab saadeti neile küsimused, nad arutasid neid ja saatsid autorile enda arvamuse. Selle variandi kasuks otsustati pärast mitut ebaõnnestunud grupiintervjuu katset seoses suure töökoormusega. Intervjueeritavad saatsid autorile grupiintervjuu vastused e-posti teel. Analüüsimiseks ja tulemuste kontrollimiseks, kõik läbiviidud intervjuud salvestati ja transkribeeriti Uuringu tulemused ja analüüs Lõputöös kasutati kvalitatiivset uurimismeetodit. Uuringu abil uuritakse päästeteenistujate kogemusi ja nende hinnangute oma kogemustele (Õunapuu, 2014, lk 53). Grupiintervjuudega kogutud andmeid analüüsiti ning analüüsi tulemuste põhjal tehti järeldused ja ettepanekud. Valimisse valiti neli komandot Ida päästekeskusest (Kohtla- Järve, Kunda, Narva ja Iisaku). Sõltuvalt komandost oli intervjuus osalevate päästeteenistujate arv kolmest neljani (tabel 1). Tabelis 1 on toodud intervjueeritavate arv ja ametikohad, allstruktuurüksused, töökogemus valdkonnas, intervjuu koht ja läbiviimise aeg ning intervjuu kestvus minutides. Tabel 1. Osalejate arv, kogemus ja intervjuu kestvus (autori koostatud) Intervjueeritavad Allstruktuurüks Tööogemus Intervjuu koht ja Intervjuu us (aastat) aeg kestvus (minutites) 28

29 1 Meeskonnavanem ja kolm päästjat Grupiintervjuu I 2-25 Päästekomando ; 10: Meeskonnavanem ja kaks päästjat 3 Meeskonnavanem ja kolm päästjat 4 Rühmapealik, meeskonnavanem ja kaks päästjat Grupiintervjuu II 5-10 Konverentskõne ; 10:12 13 Grupiintervjuu III 6-15 Konverentskõne ; 17:35 Grupiintervjuu IV 0-20 Päästekomando 15 (kirjalikus vormis) Grupiintervjuu esimeses osas koguti intervjueerivate üldandmed. Kõik osalejad olid mehed. Nad töötavad rühmapealiku, meeskonnavanema ja päästja ametikohtadel (tabel 2). Vanuselt olid kõige nooremad vanuse kategoorias aastat ja kõige vanemad kategoorias aastat. Intervjuuküsimustiku koostamisel püstitas autor hüpoteesi, et vanemad ja kogenumad päästjad teavad käsitletavast teemast rohkem. Püstitatud hüpotees ei leidnud kinnitust. Vanuse ja kogemuste või teadmiste vahel ei õnnestunud autoril mingeid seoseid leida. Üldiselt olid gruppide arvamus ja kogemused olid sarnased sõltumata vanusest ja tööstaažist. Joonisel 6 on toodud intervjueeritavate jaotus tööstaaži järgi. On oluline, et suurema osa intervjuudes osalejate staaž on üle viie aasta, mille tõttu võib nende arvamust kodunõustamistest pidada piisavalt objektiivseks ja nende kogemust piisavaks, et teha selle põhjal järeldusi, mida võib üldistada. Tabel 2. Intervjueeritavate osakaal ametikohtade lõikes (autori koostatud) Ametikoht Vastanute osakaal Rühmapealik 6,7% Meeskonnavanem 26,7% Päästja 66,6% 29

30 Osalejate jaotus töökogemuse järgi (n=15) ja rohkem Joonis 6. Vastajate jaotus töökogemuse lõikes (autori koostatud) Grupiintervjuu teises osas töödeldatakse ja analüüsitakse intervjuu käigus kogutud andmeid. Kogutud andmetest parema ülevaate saamiseks koostas autor tabeli andmetest kodeeritud kujul (tabel 3). Tabel 3. Grupiintervjuu ülevaade (autori koostatud) Grupp III Grupp II Grupp I Grupp IV Väljatoodud erivajadused Avastamine X X X Teavitus X Evakuatsioon X X X Iseseisev hakkamasaamine X Kokkupuuted Kuulmine X X X Liikumine X X X Nägemine X Raskused Suhtlemine X X X Pole teadmisi X Materjal Olemasolu Vajadus X X 30

31 Erilahendused Lisaseadmega suitsuandur X X X Patarei alla toomine X Evakuatsioonitool X Alternatiivsed evakuatsiooniseadmed (lift) X Inimeste paigutamine hooldusasutustesse X Kaldteed X Ettepanekud Koolitus X X Vastutus partneritel (sots, kü) X Koostöö sotsiaaltöötajaga X Eraldi kodunõustamise ankeet X Tõlk kodunõustamisel X Jaotusmaterjal X Uuringus paluti intervjueeritavatel nimetada erivajadusi tuleohutuse mõistes. Suurem osa tõi välja avastamist ja evakuatsiooni. Samal ajal ainult ühel juhul neljast toodi välja teavitamist ja iseseisvat hakkamasaamist. Evakuatsiooni kohta toodi näide, kus raskekaalulisel inimesel oli raskusi oma kodust väljasaamisel isegi päästjate abiga. Selle näite toonud grupp arvas, et tulekahju olukorras oleks selle inimese ellujäämine väga ebatõenäoline. Vastajad tõid välja, et ei ole läbinud erivajaduste teemalist väljaõpet. Vastuseid mõjutavad suurel määral isiklikud kogemused ja see, et osad erivajadused on kergemalt tajutavad kui teised ning mõjutavad kodunõustamisi suuremal määral. Näiteks liikumispuue ja kuulmispuue on kodunõustamistel kohe märgatavad, samal ajal kui osaline nägemiserivajadus või kognitiivsed erivajadused ei ole lühikese ajaga nii kergelt tuvastatavad või vajavad tuvastamiseks eriteadmisi. Suurem osa osalejaid vastas, et on erivajadustega inimestega kokku puutunud. Uuringu käigus läbiviidud esimeses grupiintervjuus öeldi: Oli liikumisvajadustega, näiteks ei saanud ise liikuda, mingi tulekahju, siis päästjad peaksid viima tema ise välja, sest tema ei saa ise minna. Ja teine oli see, kes ei kuule midagi (I, 2020). 31

32 Täpsustamisel toodi välja samad erivajaduste liigid, mis erivajaduste nimetamise juures. See on ka loogiline, kuna need on erivajadused, mida tuntakse ning mille peale vastates mõeldi. Samas näitab see, et erivajadustega inimestega kokkupuuteid on. Samal ajal võib arvata, et kuna teemat sügavuti ei tunta, siis võis paljudel juhtudel erivajadus jääda märkamata. Paljude erivajadustega inimesteni aga tõenäoliselt ei jõutagi, kuna näiteks nad ei kuule läbiviijate tulekut, ei ole kognitiivse seisundi tõttu võimelised osalema või ei ole suutelised ukse juurde tulema. Erivajadustega inimestega suhtlemisel toodi raskustena välja raskusi suhtlemisel ja teadmiste puudumist erivajadustega inimestega suhtlemisel. Öeldi ka seda, et kuigi koolis oli pikk ennetuse kursus, kus vaadeldi kodunõustamisi, siis erivajaduste teema osas ei olnud koolist kaasa võtta midagi. Suhtlemise kohta täpsustati, et osade erivajaduste juures võib vaja minna kedagi, kes aitaks inimesega suheldes (hooldaja või tõlk). Samas öeldi, et isegi nende puhul, kellel on hoodajad, ei pruugi nad olla kohal siis, kuid neid kõige rohkem vaja on. Toodi näide, kus päästjatele ei avatud ust, kuni tuli naaber ja avas selle. Teadmiste juures täpsustati, et kuigi vahel osatakse probleemi tuvastada, ei tea nõustajad nendele probleemidele lahendusi. Probleemid fikseeritakse, kuid teenistujad on skeptilised selle osas, kas probleemidele on mingid lahendused. Intervjueeritavad ütlesid, et nad saavad nõustades ainult fikseerida probleemi ja paigaldada anduri ega oska neid kuskile suunata. Kõik grupid tõid välja, et nendele teadaolevalt ei ole materjale, mille alusel erivajadustega inimestele kodunõustamisi läbi viia. Materjalide olemasolu ja nende alusel koolitamist peeti samal ajal oluliseks. Erilahendusi väga palju ei tuntud, kuid pakuti mõningaid lahendusi (I, 2020; II, 2020): 32 Lisaseadmega tulekahju avastamise andur Tulekahju avastamise seadme patarei toomine alla seinale

33 Evakuatsioonitoolid evakuatsiooni lihtsustamiseks Ehituslikud meetmed (kaldtee) või seadmed (lift) evakuatsiooni lihtsustamiseks Erivajadustega inimeste ümberpaigaldamine hooldeasutustesse või kohaldatud elamutesse Samuti tehti erinevaid ettepanekuid, kuidas erivajadustega inimeste valmisolekut parandada (I, 2020; II, 2020; III, 2020): Koolituste läbiviimine erivajadustega inimeste kodunõustamiste läbiviimiseks. Eraldi ankeedi koostamist erivajadustega inimeste kodunõustamiste läbiviimiseks. Koostöö arendamine hooldajate ja sotsiaalametnikega. Vastutuse panemine hooldajatele, sotsiaalametnikele, korteriühistutele ja selle üle järelevalve pidamine. Tõlgi kaasamise võimalus kodunõustamistele. Jaotusmaterjali koostamine. Uuring näitas, et teadmine erivajadustest päästekomando tasandil ei ole täielik, mille tõttu võivad need jääda märkamata. Intervjuudest tuli välja, et ei omata kogemusi ja teadmisi kognitiivsetest ja teavitamise erivajadustest. Samuti on puudulikud teadmised erivajaduste põhjuste ja lahenduste osas. Kodunõustamised on üks olulisemaid Päästeameti ennetavaid vahendeid, mis on suunatud eelkõige riskirühmadele, kuhu erivajadustega inimesed kahtlemata kuuluvad. Selleks, et nende nõustamine oleks efektiivne ja annaks tulemusi, on vaja, et nõustamisi läbiviivad teenistujad oleksid nende läbiviimiseks hästi ettevalmistatud. Selleks peaksid nad teadma erivajadusi, nende põhjusi ja kuidas neid ära tunda ning millised on võimalikud lahendused olukorra parandamiseks. Samuti on vaja teada, kuidas erivajadustega inimestega suhelda ja kuidas on neile võimalik infomaterjale anda. Intervjueeritavad tõid välja, et päästekomando tasandi teenistujatele on vaja viia läbi sellel teemal koolitusi ning on vaja koostada materjalid kodunõustamiste läbiviijatele. See on vajalik selleks, et kodunõustamiste läbiviijad oskaksid erivajadustega inimesi ära 33

34 tunda, oskaksid arvestada erisusi nendega suhtlemisel, oskaksid anda nendele kvaliteetset nõu. Vajalik on ka materjalide koostamine (veebimaterjal, jaotusmaterjal) erivajadustega inimestele, nende lähedastele, hooldajatele ja sotsiaalametnikele, kuna intervjuudest tuli välja, et praegused materjalid ei käsitle erivajadustega inimestel esinevaid probleeme ja nende lahendusi. Ühtegi teist allikat, mille juurde inimesi suunata ei osatud välja tuua, nimetati vaid otsingut veebis. Samas erivajadustega inimeste puhul tuleb arvestada, et samaoluline kui materjali kvaliteet ja kättesaadavus on see, et see oleks erivajadusega inimesele sobivas formaadis või et tal oleksid selle lugemiseks vajalikud abivahendid. Erilahendused tulevad erinevatest allikatest (normid, standardid, organisatsioonid, tootjad) ja ei ole üht allikat, kus leiaks nende kohta infot. Kui need õnnestuks koondada ühte kogumisse, mida perioodiliselt värskendataks, oleks seda kogumit võimalik kasutada mitte ainult kodunõstamiste läbiviijate koolitamiseks, vaid ka muude materjalide, rakenduste või kampaaniate koostamiseks erinevatele sihtrühmadele. Veel üks uuringus ilmnenud probleem, millega on vaja tegelda, on suhtlusraskused kodunõustamistel. Erivajadusega inimene ei pruugi olla suuteline infot kodunõustajatelt vastu võtma või sõnumitest aru saada ja oma probleemidega hakkama saada. Selle juures on üks võimalik lahendus koostöö sotsiaalametnike ja hooldajatega ning nendele vastutuse panemine. Need on need inimesed, kes teavad erivajadusega inimesi kõige paremini ja kes nendega igapäevaselt tegelevad Järeldused ja ettepanekud Käesoleva lõputöö eesmärk oli selgitada välja erivajadustega inimeste juures kodunõustamise läbiviimise eripärad ning vajadused teenuse arendamiseks. Töö eesmärgi saavutamiseks, autor kasutas grupiintervjuud. Grupiintervjuud viidi läbi Ida päästekeskuse komando tasandi teenistujate hulgas ning nende eesmärk oli koguda andmeid teenistujate kogemustest kodunõustamistel erivajadustega inimestega ning nende arvamusest nende enda valmisoleku kohta kodunõustamise läbiviimiseks erivajadustega inimestele. Samuti uuriti intervjuudega, 34

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

RUBRIIK PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2018 PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT

RUBRIIK PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2018 PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT RUBRIIK PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2018 PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2018 1 Väljaandja: Päästeamet Raua 2, 10124 Tallinn Kujundus: Profimeedia OÜ Keeletoimetus: Killu Mei Kaanefoto: Andres Putting / Ekspress Meedia

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Nagemispuudega inimestele ligi pääsetav keskkond_2018 (1).ppt

Nagemispuudega inimestele ligi pääsetav keskkond_2018 (1).ppt NÄGEMISPUUDEGA INIMESTELE LIGIPÄÄSETAV KESKKOND Anne Kõiv 2018 Kes on nägemispuudega inimene Ø Inimesel on nägemispuue (np), kui tema nägemisvõime alanemine vaatamata prillide või läätsede kasutamisele

Rohkem

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus 2 SISUKORD 3 4 Kolm sammu hankijate kaasamiseks hankijaid 2. Kujunda sõnum igale grupile erinevaid hankijagruppe, korduvalt 7 Milliseid

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

KUTSESTANDARD /2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 18-13122004-02/2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel. I tase

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Microsoft Word - Tulekahju_korral_tegutsemise_plaan_2011-1

Microsoft Word - Tulekahju_korral_tegutsemise_plaan_2011-1 Neeme küla Jõelähtme vald, Harjumaa KINNITAN Karin Soosalu Direktor 21.03.2011 TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN Mõisted: Tulekahju väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemisprotsess,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Introducing a New Product

Introducing a New Product Erivajadusega õppur kõrghariduses Sven Kõllamets, nõustaja, valdkonna spetsialist TTÜs Karjääri- ja nõustamistalitus EPIK aastakonverents 2.12.2015 Mis on eneseteostuse taga? Puudega/erivajadusega inimene?

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tavapärase komplekteerimismeetodi peamised puudused Loetakse komplekteerimislehelt noppekoha aadress Loetakse komplekteeritav kogus Tehakse komplekteerimislehele märge noppe kohta Registreeritakse infosüsteemis

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem