KINNITATUD Räpina Vallavolikogu määrusega nr 19 RÄPINA VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KINNITATUD Räpina Vallavolikogu määrusega nr 19 RÄPINA VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS"

Väljavõte

1 KINNITATUD Räpina Vallavolikogu määrusega nr 19 RÄPINA VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS Räpina 2019

2 2 SISUKORD SISUKORD SISSEJUHATUS ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED RÄPINA VALLA OLUKORRA ANALÜÜS Ajalooline kujunemine ja territoorium Rahvastik Looduskeskkond Juhtimise põhimõtted Rahvusvaheline koostöö Osalemine organisatsioonides, liitudes ja ühingutes Haridus (koolieelsed lasteasutused ja koolivõrk, kutse haridus) Huviharidus, -tegevus ja noorsootöö Kultuur, sport ja vaba aeg Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega Majandus, ettevõtlus ja turism Sotsiaalhoolekanne, rahvatervis ja tervishoid Elukeskkond Räpina valla SWOT analüüs EESMÄRGID JA TEGEVUSED Haridus (koolieelsed lasteasutused ja koolivõrk, huvi- ja kutseharidus) Huvitegevus ja noorsootöö Kultuur, sport ja vaba aeg Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega Majandus, ettevõtlus ja turism Sotsiaalhoolekanne, rahvatervis ja tervishoid Elukeskkond KASUTATUD MATERJAL EELARVESTRATEEGIA Põhitegevuse Põhitegevuse tulud Põhitegevuse kulud Investeerimistegevus Netovõlakoormus Arvestusüksus... 46

3 3 1. SISSEJUHATUS Räpina valla arengukava koostamise peaeesmärgiks on tagada erinevate valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng, arvestades valla arengueeliseid ja eripärasid. Räpina vald soovib arengukava elluviimisega tõsta elanike ühtekuuluvustunnet, parandada nende elukvaliteeti ja saada atraktiivseks vallaks nii elanikele, investoritele kui turistidele. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab igal kohaliku omavalitsuse üksusel olema arengukava, kus määratletakse omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ning eesmärkide saavutamiseks kavandatavad tegevused. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks strateegia. Kehtiv arengukava peab mistahes hetkel hõlmama vähemalt nelja järgnevat aastat. Käesolev arengukava hõlmab ajaperioodi Arengukavas on antud hinnang valdkondade sotsiaalmajanduslikule olukorrale ja määratletud konkreetsed eesmärgid ning tegevused arengukava perioodiks. Arengukava koosneb kolmest peamisest osast: valla olukorra analüüs, eesmärgid ja tegevused ning strateegia. Arengukava eesmärkide elluviimine eeldab sihipärast ressursside kasutamist ja koostööd erinevate sidusgruppidega. Arengukava elluviimisel järgitakse kõikide valdkondade tasakaalustatud arengut. Kavandatud tegevuste rahastamine toimub vastavalt võimalustele. Arengukava realiseerimiseks on oluline kaasata täiendavaid vahendeid nii riigilt, Euroopa Liidu struktuurifondidest kui ka erasektorist. Arengukava täitmist ja muutmisvajadust analüüsitakse kord aastas. Arengukava koostamist koordineeris Jaana Veskimeister. Koostamise protsessis osalesid endiste Meeksi, Räpina ja Veriora valdade vallavanemad, volinikud ja ametnikud. Lisaks kutsuti töö käigus kokku teemarühmi, et arutada arengukavasse kavandatavaid tegevusi teemade kaupa vastava valdkonna esindajatega.

4 4 2. ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED Arengukava koostamise põhialuseks on kinnitatud ühinemisleping ja Meeksi valla arengukava aastateks , Räpina valla arengukava aastateks ning Veriora valla arengukava aastateks Arengukava koostamisel vaadati üle kehtivad arengukavad ja viidi kooskõlla ühinemislepingus ette nähtuga. Arengukava ülesehitus järgib ühinemislepingus ja senistes Meeksi, Räpina ja Veriora arengukavades välja toodud peamisi valdkondi. Valdkondade põhiselt on antud olukorra hinnang (arengueelised, probleemid) ja arengu pikaajalised suundumused ning sama jaotuse alusel eesmärgid ja tegevused. Arengukava koostamisel järgiti ka seoseid teiste strateegiliste arengudokumentidega (strateegiad, valdkondlikud arengukavad, jäätmekavad, üldplaneeringud jm), kus need ei läinud vastuollu ühinemislepinguga.

5 5 3. RÄPINA VALLA OLUKORRA ANALÜÜS 3.1. AJALOOLINE KUJUNEMINE JA TERRITOORIUM Aastal 2016 toimunud haldusreformi tulemusel ühinesid a oktoobris Meeksi vald, Räpina vald ja Veriora vald. Ühinemise käigus 1 lepiti kokku, et ühendvald hakkab kandma nime Räpina vald. Räpina nime valikut toetas ühinenud valdade kooslus ja ajalooline kihelkonnanimi, samuti asjaolu, et Räpina linn on vallakeskuseks. Räpina valla pindala on 592,77 km² ja moodustub endistest Meeksi, Räpina ja Veriora valdadest. Ühinenud Räpina valla territoorium on sarnane kunagisele ajaloolisele Räpina kihelkonnale (vt joonis 1). Haldusreformi tulemusena eraldusid endisest Meeksi vallast Rõka ja Järvselja külad (Kastre vald). Joonis 1. Ühinenud Räpina valla territoorium võrdluses ajaloolise Räpina kihelkonnaga Räpina valla piir Räpina kihelkonna territoorium Pikliku kujuga vald piirneb põhja, ida ja kirdeosas Lämmijärvega, rannajoon on 74 km pikk (lisandub valla põhjaosas oleva kahe saare (Savinukk ja Vasikakuiv) 4 km rannajoon). Räpina valla naabervaldadeks on Setomaa, Võru, Põlva, Kastre. 1 Meeksi, Räpina ja Veriora vallavolikogud kinnitasid ühinemislepingu a

6 6 Räpina valla haldusterritooriumil asub üks linn (Räpina), kolm alevikku (Mehikoorma, Veriora ja Võõpsu) ja 62 küla (Aravu, Haavametsa, Haavapää, Himmiste, Jaanikeste, Jõepera, Jõevaara, Jõeveere, Kassilaane, Kikka, Kirmsi, Koolma, Koolmajärve, Kullamäe, Kunksilla, Kõnnu, Köstrimäe, Laho, Leevaku, Leevi, Lihtensteini, Linte, Meeksi, Meelva, Meerapalu, Mõtsavaara, Mägiotsa, Männisalu, Naha, Nohipalo, Nulga, Pahtpää, Parapalu, Pindi, Pääsna, Raadama, Rahumäe, Raigla, Ristipalo, Ruusa, Saareküla, Sarvemäe, Sikakurmu, Sillapää, Soohara, Suure-Veerksu, Sülgoja, Süvahavva, Timo, Toolamaa, Tooste, Tsirksi, Vareste, Verioramõisa, Viira, Viluste, Vinso, Võiardi, Võika, Võuküla, Väike-Veerksu, Vändra). Räpina valla keskuseks on Räpina linn, mis jääb Tartust 64 km, Põlvast 31 km ja Võrust 44 km kaugusele. Teenuskeskused, Mehikoorma ja Veriora, jäävad Räpina valla keskusest vastavalt 17 km ja 13 km kaugusele RAHVASTIK Räpina vallas elab a seisuga 6417 inimest 2. Vanuselise koosseisu jaotus on toodud joonisel ; 5% 1396; 22% 694; 11% 529; 8% 3501; 54% Joonis 2. Elanike vanuseline koosseis a seisuga Räpina valla elanikest suurima koosseisu moodustavad 27 kuni 65 aastased isikud, moodustades elanikkonnast 54%. Teisel kohal on eakad, kes moodustavad kogu valla rahvastikust suisa 22%. Kooliealisi lapsi on vallas 11% ning eelkooliealisi lapsi kõigest 5%. Noori vanuses 19 kuni 26 on vallas 8%. Kuni kuueaastaste laste madal osakaal näitab vähest sündimust. Aastas sünnib keskmiselt 40 last 3. 2 Rahvastikuregistri andmed 3 Viimase viie aasta keskmine

7 7 Räpina valla 4 elanike arv on viimase kuue aasta põhjal langustrendis (vt joonis 3), kus rahvaarv on igal aastal keskmiselt langenud 1,4% võrra, v.a ajavahemikul , mil elanikkond kahanes 2,5% võrra. Räpina valla elanike arvu vähenemist mõjutab negatiivne iive ning ränne Joonis 3. Räpina valla elanike arvu muutus (andmed 1. jaanuari seisuga) Räpina valla elanike keskmine asustustihendus on 11 inimest km² kohta. Rahvastikutihendust tõstab Räpina linn (pindala 3,7 km² ja elanike arv 2154), kus elab keskmiselt 582 inimest km² kohta. Väljaspool Räpina linna elab keskmiselt 7 inimest km² kohta LOODUSKESKKOND Valla looduskeskkond on mitmekülgne ja seeläbi erinevaid arenguvõimalusi pakkuv. Vald piirneb pooles ulatuses oma idapiirist Lämmijärvega, mis on märkimisväärne looduslik ressurss ja pakub suurepäraseid võimalusi nii sise- kui ka välisturismi, ettevõtluse ja majanduse arendamiseks ning vaba aja veetmiseks. Valda iseloomustavad ka imekaunid loodusmaastikud jõed, järved, sood, rabad, kohati inimmõjust puutumata metsad (peamiselt valla põhjaosas). Eesti pikim jõgi Võhandu läbib Räpina valda. Võhandu jõgi on tuntud turismisihtkohaks veematkajatele (kanuu-, paadi- ja süstamatkajad). Võhandu jõe ürgoru puhul on tegemist olulise ja maakondlikult tähtsa piirkonnaga. 4 Arvestatud kokku endiste Meeksi, Räpina ja Veriora valdade andmete põhjal. Meeksi vallast on välja arvatud Rõka ja Järvselja külad

8 8 Valla territooriumile jääb rohkelt kaitsealasid, väärtuslikke maastikke ja Natura 2000 alasid ning mitmeid miljööväärtuslikke paikasid ja objekte. Vald on samuti rikas kaitsealuste üksikobjektide ja mälestiste ning kaitsealuste taime- ja loomaliikide poolest JUHTIMISE PÕHIMÕTTED Valla kõrgeimaks kohalikuks võimuorganiks on 21-liikmeline vallavolikogu. Vallas on poliitikakujundamine ja strateegiline juhtimine selgelt eristatud igapäevase halduse ja teenuste osutamise funktsioonidest. Vallavalitsuse osakondadesse on keskendatud strateegilise juhtimise ja halduse kompetents, tugiteenused ja kitsalt spetsialiseeritud teenistujad. Vallavalitsuse administratsioon on valdkondlikult jagatud osakondadeks ja piirkondlikult teenuskeskusteks. Veriora ja Mehikoorma alevike teenuskeskustes on tagatud igapäevateenused ja kodanike nõustamine avalike teenustega seotud küsimustes. Teenuskeskuses osutatavate teenuste maht sõltub teenuskeskuse teenuspiirkonna suurusest ja mis võib olla erinev. Räpina valla hallatavad asutused ja sihtasutused on toodud tabelis 1. Tabel 1. Räpina vala hallatavad asutused ja sihtasutused Asutus Mehikoorma Lastehoid Räpina Lasteaed Vikerkaar Veriora Lasteaed Õnneseen Mehikoorma Põhikool Räpina Ühisgümnaasium Ruusa Põhikool Viluste Põhikool Räpina Muusikakool Räpina Spordikool SA Veriora Noortekas SA Räpina Inkubatsioonikeskus Meeksi valla Seltsikeskus Linte Raamatukogu-Külakeskus Veriora Valla Kultuur Meeksi Raamatukogu Räpina Raamatukogu Leevaku Raamatukogu Ruusa Raamatukogu Võõpsu Raamatukogu Leevi Raamatukogu Veriora Raamatukogu Aravu Rahvamaja Räpina Valla Kultuurikeskus Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum SA Räpina Sadamad ja Puhkealad SA Räpina Kultuurkapital Leevi Hooldekodu ala Lapsehoiuteenus Alusharidus Alusharidus Üldharidus Üldharidus Üldharidus Üldharidus Huviharidus Huviharidus Huvitegevus Huvitegevus, ettevõtlus Külakeskus Raamatukogu ja külakeskus Kultuur Raamatukogu Raamatukogu Raamatukogu Raamatukogu Raamatukogu Raamatukogu Raamatukogu Kultuur Kultuur Kultuur Kultuur ja sport Kultuur ja sport Sotsiaalhoolekanne

9 9 Eelolevast tabelist nähtub, et ühinemise järgselt on Räpina vallas mitmeid ühe valdkonna asutusi. Tänaste toimivate asutuste säilitamiseks on vaja tõhustada nende asutuste juhtimine ja töö korraldamine. Asutuste tõhususe suurenemine on võimalik tagada ennekõike nende omavahelise koostöö soodustamise ja parema strateegilise juhtimise ning koordineerimise abil RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ Vallal on koostöö ja sõprussidemed: Omavalitsustega: Kangasala (Soome) Gulbene (Läti) Kulikovka (Ukraina) Petseri (Venemaal) Suwalki (Poola) Piirkonnaga: Bad-Segeberg (Saksamaa) Nimetatud omavalitsuste ja piirkonnaga on koostöö laiapõhjaline (erinevates valdkondades). Koostööd on vaja tõhustada noorsoo ja haridusvallas, et avardada õpilaste maailmavaadet OSALEMINE ORGANISATSIOONIDES, LIITUDES JA ÜHINGUTES Kuuluvus omavalitsuste liitudesse: MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit; MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit; Eesti Linnade Liit; Eesti Maaomavalitsuste Liit. Kuuluvus Liider gruppidesse: MTÜ Piiriveere Liider; MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu; MTÜ Tartumaa Arendusselts; MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu. Kuuluvus muudesse ühendustesse: MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühendus; MTÜ Räpina Poldri Maaparandusühistu. Osalus äriühingutes: AS Revekor (valla osalus 100%) kaugküte, vee ja kanalisatsiooniteenus, teede ja platside talihoolduse ning haljasalade ja platside suvihoolduse teenused, majavalitsusteenused;

10 10 AS Põlva Vesi (valla osalus 18,8%) vee- ja kanalisatsiooni infrastruktuuri omanik Räpina-, Leevaku-, Ruusa- ja Linte ühisveevärgi ja kanalisatsiooni piirkondades; AS Räpina Haigla (valla osalus 99,8%) õendushaigla-, eriarstiabi ja hoolekandeteenuste osutamine; AS Emajõe Veevärk (valla osalus 0,8324%) Mehikoorma alevikus ja Aravu külas vee- ja kanalisatsiooniteenuste pakkumine HARIDUS (KOOLIEELSED LASTEASUTUSED JA KOOLIVÕRK, KUTSEHARIDUS) ALUSHARIDUS JA LAPSEHOIUTEENUS Koolieelset alusharidust pakuvad Räpina vallas Räpina Lasteaed Vikerkaar ja Veriora Lasteaed Õnneseen ning lapsehoiuteenust Mehikoorma Lastehoid (vt tabel 2). Tabel 2. Alusharidust ja lapsehoiuteenust pakkuvad asutused Räpina vallas Asutus Räpina Lasteaed Vikerkaar Veriora Lasteaed Õnneseen Mehikoorma Lastehoid Teeninduspiirkond Rühmade Täiendav info arv/laste arv 5 Räpina linn ja selle 9/143 Eraldi Ruusa rühm lähipiirkonna külad (liitrühm); ujumisbassein (eelkooliealiste laste ja algklasside õpilaste ujumise algõpetus) Veriora alevik ja 2 liitrühma/38 Asub ühes hoones Viluste selle lähipiirkonna Põhikooliga külad Mehikoorma alevik 1 liitrühm/10 Asub ühes hoones ja selle seltsikeskusega. Parema lähipiirkonna külad teeninduse huvides on kaasatud juhataja ja loovtegevuse juht. Laste arv lasteaias/lastehoius on vähehaaval vähenenud (vt joonis 4). Laste arvu vähenemise peamisteks põhjusteks on ränne ning vähene sündimus. Räpina vallale tähendab see pidevat teenuste kohandamist, et laste ja noorte arvu vähenemine ei mõjutaks koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide teenuse kvaliteeti. 5 HaridusSilm, andmed 2018/19 õppeaasta seisuga

11 / / / / /19 Joonis 4. Laste koguarvu muutus lasteaedades ja lastehoius õppeaastatel 2014/15 kuni 2018/19 Olukorra hinnang (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalised suundumused Probleemid: Laste arvu kahanemine toob kaasa ebamõistlikud rühma suurused ja ruumi ülejäägid; Kvalifitseeritud tööjõu vähesus piirkonnas; Hoonete/ruumide ja rajatiste (nt mänguväljakud) amortiseerumine. Arengueelised: Olemasolev ruumiline baas; Kaasaegsed õppevahendid; Ujumise algõpetus; Eesti keelest erineva emakeelega lastele eesti keele õppe tagamine; Lapsekeskne õppe- ja kasvatustöö. Arengu pikaajalised suundumused: Alushariduse ja/või lastehoiuteenuse säilitamine kodu lähedal; Paindlikkuse tagamine teenuse pakkumisel; Hariduslike erivajaduste varane märkamine ja professionaalne tugi; Hoonete, ruumide, mänguväljakute rajamine ja kaasaajastamine ning õppevahendite jooksev ajakohastamine. Alusharidusasutuste täpsed arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad on leitavad asutuste arengukavadest.

12 12 PÕHI- JA GÜMNAASIUMIHARIDUS Räpina valla üldhariduskoolid on Mehikoorma Põhikool, Ruusa Põhikool, Viluste Põhikool ja Räpina Ühisgümnaasium (vt tabel 3). Gümnaasiumiharidust saab omandada Räpina Ühisgümnaasiumis. Tabel 3. Põhi- ja gümnaasiumiharidusasutused Räpina vallas Asutus Teeninduspiirkond Õpilaste arv 6 Täiendav info Mehikoorma Mehikoorma alevik 15 Põhiharidus Põhikool ja ümberkaudsed liitklassides külad Ruusa Põhikool Ruusa ja selle 35 Põhiharidus lähedusse jäävad liitklassides ümberkaudsed külad Viluste Põhikool Veriora alevik ja 87 Põhiharidus ümberkaudsed külad Räpina Ühisgümnaasium Räpina linn ja ümberkaudsed külad ning alevikud 374 Põhi- ja gümnaasiumiharidus Sise- ja välisrände ning vähese sündimuse tagajärjel kahaneb Räpina valla üldhariduskoolides õppivate õpilaste arv (vt joonis 5). See omakorda on tekitanud ebakindla olukorra seoses koolide edasise käekäiguga / / / / /19 Joonis 5. Õpilaste koguarvu muutus üldhariduskoolides õppeaastatel 2014/15 kuni 2018/19 6 HaridusSilm, andmed 2018/19 õppeaasta seisuga

13 13 Viimase viie õppeaasta õpilaste arvu võrreldes (vt joonist 6), nähtub, et suurim protsentuaalne õpilaste arvu langus on Mehikoorma Põhikoolis, kus õpilaste arv on langenud lausa 40%. Räpina Ühisgümnaasiumis õppivate õpilaste arv on vähenenud 47 õpilase võrra, mis on 11%. Viluste Põhikoolis on vähenenud õpilaste arv 16 õpilase võrra, s.o 16%. Õpilaste arv on tõusnud nelja õppeaastaga ainult Ruusa Põhikoolis. Kokku tõusis 7 õpilast, mis on 25% / / / / /19 Mehikoorma PK Ruusa PK Viluste PK Räpina ÜG Joonis 6. Õpilaste arvu muutus üldhariduskoolides koolide kaupa õppeaastatel 2014/15 kuni 2018/19 Olukorra hinnang (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalised suundumused Probleemid: Laste arvu kahanemine toob kaasa ebamõistlikud klassi suurused ja ruumi ülejäägid; Haridusasutused toimetavad omaette, vähene koostöö; Kvalifitseeritud tööjõu vähesus piirkonnas; Tugisüsteemide osaline puudulikkus; Hoonete/ruumide amortiseerumine ja kaasaegse staadioni puudumine; Digitehnoloogia vananemine; Innovaatiliste digilahenduste puudumine; Arengueelised: Erinevate astmetega koolivõrk (põhikool, gümnaasium, kutsekool, huvikoolid); Koostöö sõpruskoolidega välismaal; Toimiv muukeelsete õpilaste integratsioon Eesti ühiskonda; Säilinud traditsioonid; Gümnaasiumihariduse omandamise võimalus.

14 14 Arengu pikaajalised suundumused: Elukohalähedase alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse säilitamine; Paindlikkus (nt transport, liitklass jm) hariduse omandamisel; Personali optimaalse koosseisu tagamine, mis võimaldab realiseerida koolide eesmärke ning kindlustada koolide jätkusuutlikkust; Tugisüsteemide kättesaadavus (logopeedi, eripedagoogi ja psühholoogi teenused; koordineeritud tugispetsialistide teenus mitme haridusasutuse peale); Hoonete/ruumide kaasaajastamine/renoveerimine ja kaasaegse staadioni rajamine Räpinasse; Digitehnoloogia vahendite uuendamine õppekava eesmärkide täitmiseks; Vajadustele vastavad õppekavad ja individuaalne lähenemine; Positiivse kuvandi loomine hariduselust Räpina vallas; Haridusasutuste arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad määratletakse asutuste arengukavades. KUTSEHARIDUS Räpina vallas on võimalik kutseharidust omandada Räpina Aianduskoolis (kutse- ja täiendharidust pakkuv õppeasutus). Õppida saab nii põhi- kui keskhariduse baasil aiandust, maastikuehitust, floristikat, tekstiilkäsitööd ja keskkonnakaitset. Räpina Aianduskoolis õpib 2018/2019 õppeaastal 651 õpilast 7. Olukorra hinnang (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalised suundumused Räpina Aianduskooliga toimib koostöö peamiselt järgmistes valdkondades: ruumide kasutus ja valla avalikud objektid kui praktikabaas ning turundus. Vallale on heaks arengueeliseks kutsehariduse omandamise võimalus piirkonnas. Pikaajaline suundumus on täiustada ja edasi arendada head koostööd omavalitsuse, munitsipaalkoolide ja aianduskooli vahel HUVIHARIDUS, -TEGEVUS JA NOORSOOTÖÖ Räpina valla huvi- ja täiendõppeasutused on koondunud peamiselt Räpina linna, Mehikoorma alevikku ja Veriora alevikku, kuid tegevusi toimub ka suuremates külakeskustes: Ruusal, Lintes, Leevakul, Võõpsus, Aravul, Meeksis, Leevil, Vilustes, Süvahavval. Räpina vallas huviharidust ja -tegevust pakkuvad asutused ning organisatsioonid on toodud tabelis 4. 7 HaridusSilm

15 15 Tabel 4. Huviharidust ja -tegevust pakkuvad asutused ja organisatsioonid Räpina vallas Asutus/organisatsioon Räpina Muusikakool (huvikool) Räpina Spordikool (huvikool) MTÜ Räpina Vabahariduse Ühendus MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus SA Räpina Inkubatsioonikeskuse Räpina loomemaja MTÜ Tegus Veriora (Veriora Perenaiste Selts) MTÜ Võhanduveere MTÜ Veriora Naisselts Mari SA Veriora Noortekas MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi Meeksi valla Seltsikeskus Lisainfo Huvialad: klaver, viiul, kitarr, basskitarr, akordion, lõõtspill, flööt, plokkflööt, klarnet, metsasarv, saksofon, trompet, kornet, löökpillid, soololaul. Õppeaastal 2018/19 õppis muusikakoolis 115 õpilast ja töötas 13 pedagoogi 8. Õppevormid: põhiõpe, vabaõpe, üldkultuuriline õpe ja täiskasvanuõpe. Huvialad: kergejõustik, korvpall ja võrkpall. Õppeaastal 2018/19 õppis spordikoolis 103 õpilast ja töötas viis treenerit 9. Kool on elukestva õppimise põhimõtte rakenduslik väljund, pakkudes täiendusõpet täiskasvanutele. Projektipõhine asutus, mis ei kuulu Räpina Vallavalitsuse struktuuriüksusesse, ega ole kohaliku omavalitsuse hallatav asutus. Osutab vallale noorsootööteenust. Täiskasvanute keraamika, laste saviklubi, täiskasvanute kunstiõhtud, laste kunstiringid, käsitööringid, kangastelgedel kudumine, tiffany tehnikas klaasvitraaž, toidukoolitused, helisalvestusruum, laulu- ja tantsuringid. Võimaldab elanikel ellu viia küla arenguks vajalikke tegevusi: säilitada piirkonna ajaloo-, kultuuri- ja looduspärandit; pakub kohalikele elanikele mitmekülgseid koolitusi. Tegutseb peamiselt Leevi küla ümbruses. Arendab Leevi ümbruse külade elanike vaimsust ja kultuursust; arendab ja haldab külakeskust; korraldab koolitusi; tegeleb positiivse maine kujundamise ja levitamisega. Korraldab kohaliku kogukonna arendamiseks ning kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamiseks erinevaid tegevusi: kohalikud laadad, kogukonna kultuurireisid, erinevad koolitused. Veriora Naisselts Mari tegevuste elluviijaks on kodanike ühendus Veriora Mõttekoda. Pakub vaba aja veetmise võimalusi, sh huviringe, toetatakse noore omaalgatust ning koostöös noortega luuakse võimalusi huvitavaks ja arendavaks tegevuseks. Veriora Noorte Tehnikamaja võimaldab noortel rakendada tehnikahuvi. Erinevate huvidega laste ja noorte ühistegevuse ning nende omaalgatuse toetamine ja nendele suunatud projektide algatamine ja teostamine. Pakub ka vaba aja veetmise võimalusi, sh huviringe. Seltside tegevus, mitteformaalne õpe, ringide töö, huvitegevus erinevatele põlvkondadele (kunstiring, keraamika, laste näitering, rütmika, daamide võimlemine), sotsiaalteenus. 8 HaridusSilm 9 HaridusSilm

16 16 SA Räpina Sadamad ja Puhkealad Pakub navigatsioonihooajal vaba aja veetmise võimalusi Lämmijärvel, laenutades sadamast aerusurfi laudu, kajakke ja vesijalgrattaid. Talvisel perioodil haldab Kaurimäe tuubirada. Koostöös Räpina Spordikooliga pakub purjetamise huviringi. Olukorra hinnang (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalised suundumused Probleemid: Huvitegevuseks mõeldud hoonete/ruumide amortiseerumine ja tegevuseks vajalike vahendite olemasolu on piirkonniti puudulik; Infotehnoloogiliste vahendite nappus; Kaasaegse lava-, heli- ja valgustehnika puudumine; Noorte vähene huvi või teadmatus pakutavate võimaluste suhtes; Ühtselt toimiva noorsootööalase võrgustiku puudumine valla erinevate piirkondade (ühinenud valdade) vahel; Puudub noorteinfo süsteem ning noortevolikogu ja õpilasesinduste süsteemne töö. Arengueelised: Noortekeskused endiste valdade keskustes; Omavalitsuse tugev toetus noortele nii koolis kui noortekeskuses; Olemas on piisav arv juhendajaid erinevate tegevuste läbiviimiseks; Noorte algatatud ideede elluviimine; Huvikoolid (muusikakool ja spordikool); Hästi toimivad seltsi- ja noortekeskused. Arengu pikaajalised suundumused: Huvihariduse ja -tegevuse koordineerimine kogu valla piires, sh transpordi korraldamine, mis võimaldab tegevusi ja teenuseid maksimaalselt kasutada; Atraktiivsete õppekavade, erialade ja huviringide uuendamine ning võimaluste laiendamine; Hoonete ja ruumide kaasaajastamine või renoveerimine ja vajalike vahendite soetamine; Noortele (info)tehnoloogilise huvitegevuse, mh ka elektroonilise muusika pakkumine; Omaalgatuse ja ühistegevuse võimaluste toetamine; Noorsootööalase võrgustiku väljaarendamine; Noorteinfo süsteemi loomine ja noortevolikogu ning õpilasesinduse töö toetamine; Noorsootöö väärtustamine läbi tunnustuse KULTUUR, SPORT JA VABA AEG KULTUUR Kultuurielu edendavad Räpina Valla Kultuurikeskus, SA Räpina Kultuurkapital, Veriora Valla Kultuur (Leevi rahvamaja ja Veriora rahvamaja (Viluste Põhikooli ruumides)), MTÜ Tegus Veriora (Veriora Perenaiste Selts), MTÜ Võhanduveere, Ürgoru Arendamise Selts, Meeksi valla Seltsikeskus, MTÜ Meerapalu Küla Selts, MTÜ Aravu Selts, MTÜ Meeksi Maanaiste Selts, Aravu Rahvamaja.

17 17 Räpina vallas asuvad Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum, Leevi Kodukandimuuseum, Süvahavva villavabrik-muuseum, Räpina Paberivabrik ja Leevaku Hüdroelektrijaam. Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum korraldab ka ajalugu ja traditsioone tutvustavaid üritusi ning näitusi. Muuseumi tööd aitab sisukamaks muuta ja rahvale lähemale tuua Muuseumi Sõprade Seltsing. Näitusi korraldatakse Mehikoorma seltsikeskuses, Räpina valla haldushoones, Räpina loomemajas, Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis, raamatukogudes, koolides ning Räpina sadamahoones. Raamatukogud asuvad Võõpsus, Lintes, Ruusal, Leevakul, Räpinas, Mehikoormas, Verioral ja Leevil. Külades asuvad raamatukogud täidavad ka külakeskuse ülesannet, kus korraldatakse külakogukonnale suunatud üritusi. Kultuuriüritusi saab läbi viia Veriora vabaõhulaval ja Leevil Võhanduveere vabaõhukeskus, Räpina Tuletõrje väljakul, Viluste terviseradadel (Lammasmäel), Ruusa, Linte, Leevaku ja Naha külaplatsidel, Võõpsu pritsikuuriplatsil, OÜ Latika platsil, Aravu Rahvamaja puhkeplatsil, Mehikoormas Majaka platsil, rannaalal ja kiriku pargis, Võõpsu sadamaalal, Räpina Aianduskooli saalis, Räpina loomemajas, Räpina mõisahoones ja pargis, Räpina sadamas ja sadamaalal, Räpina Ausamba pargis, Räpina puhke- ja virgestusalal, Tuletõrje saalis, koolide saalides jne. Olukorra hinnang (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalised suundumused Probleemid: Puudub Peipsiäärse pärimuskultuuri keskus/muuseum; Räpina mõisa hoone (va II korrus) kehv olukord; Mitmed raamatukogud/külakeskused ei vasta kogukonna ootustele; Räpina Tuletõrje väljaku vabaõhulava kehv olukord. Arengueelised: Räpina loomemaja huviringide ja koolituste rohkus ning mitmekesisus; Organiseeritud kultuuritöö; Olemasolevad kultuuritraditsioonid; Raamatukogude rohkus; Aktiivne mittetulundusühingute tegevus; Vabariikliku ja rahvusvahelise tähtsusega kultuuri- ja spordiüritused; Traditsioonilised (maine)üritused; Külakeskuste, noortekeskuste, spordisaalide ja külaplatside olemasolu; Professionaalsete tunnustatud tegijate olemasolu; Tugev koorilaulu- ja rahvatantsutraditsioon; Toimiv rahvusvaheline koostöö sõpruspiirkondadega. Arengu pikaajalised suundumused: Peipsiäärse pärimuskultuuri hoidmiseks ja säilitamiseks sellekohase keskuse/muuseumi (nt kalandus) loomine; Seltsitegevuse edendamiseks ruumide kohandamine; Räpina Valla Kultuurikeskusele ruumide tagamine;

18 18 Muuseumi ruumide kaasaajastamine (atraktiivsemaks muutmine) ja nõuetega vastavusse viimine; Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine; Vabaõhulavade rajamine ja korrastamine; RELIGIOON Suur roll kultuuri arengus on kanda kirikutel ja kirikutegelastel. Vallas on mitu vabakogudust ja erinevaid usulisi ühendusi. Suuremad kogudused on: EELK Räpina Miikaeli kogudus, EELK Mehikoorma Kogudus, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Räpina kogudus (EAÕK Räpina Püha Sakariase ja Elisabeti Kogudus ehk EAÕK Räpina kogudus ning EAÕK Võõpsu kogudus), Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Mehikoorma Issandamuutmise Kogudus, Jehoova tunnistajate Räpina kogudus, Eesti Metodisti Kiriku Räpina kogudus. EELK Räpina Miikaeli koguduse juures tegutseb kirikukoor ning pühapäeva- ja leerikool. Olukorra hinnang (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalised suundumused Probleemid: Kirikuhoonete hooldamine ja korrashoid käib kogudustele üle jõu. Arengueelised: EELK Räpina Koguduse päevakeskus; Erinevate kirikute ja usuorganisatsioonide tegutsemine. Arengu pikaajalised suundumused: Kirikuhoonete renoveerimise toetamine. SPORT Räpina vallas on spordielu korraldamine suures osas koondunud mittetulundussektorisse. Spordiüritusi korraldab ka Räpina Spordikool valla allasutusena. Vallas on järgmised (spordi)klubid: Räpina Spordiklubi, Korvpalliklubi Räpina Kotkad, Kagu Motoklubi, Räpina Mälumängu Selts, Räpina SK Jalgpalliklubi, Spordiklubi Verko. Spordisaalid asuvad Räpina Ühisgümnaasiumis, Räpina Aianduskooli juures, Ruusa Põhikoolis, Viluste Põhikoolis, Leevi rahvamajas ja Mehikoorma Põhikoolis. Räpina Lasteaias Vikerkaar on bassein, kus viiakse läbi lasteaia ja esimese kooliastme õpilaste ujumise algõpetust. Üldhariduskoolide ujumistundide läbiviimist toetab vald transpordi korraldamisega Värska või Põlva ujulasse. Staadion paikneb ainult Räpina linnas, kuid see on halvas seisukorras. Linte külas asub motokrossirada. Jõusaali kasutamise võimalus on olemas vabaajakeskuses Prive ning

19 19 koolides. Valla erinevates piirkondades paiknevad jalg-, korvpalli-, võrkpalli- ja muud pallimänguplatsid. Rahvaspordi edendamisele aitavad kaasa 9 km pikkune katkematu kergliiklustee Nulga külast kuni Võõpsu külani, Veriora-Viluste vaheline kergliiklustee ja Räpina-Köstrimäe kergliiklustee. Harrastatakse nii tervisejooksu, kepikõndi, rulluisutamist kui suusatamist. Tervisejooksuks kasutatakse ka Räpina mõisapargi radasid ja Rahumäe metsaradasid. Lammasmäel on terviserada, sinna kavandatakse Viluste tervise- ja vabaajakeskust. Olukorra hinnang (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalised suundumused Probleemid: Puudub kaasaegne staadion; Spordiinventar on kohati puudulik ja vananenud; Suuremate külade keskustes puuduvad mitmekülgseid võimalusi pakkuvad spordiplatsid; Veespordiga tegelemise võimalused on rahuldavad; Täiskasvanute vähene huvi tervisespordi vastu. Arengueelised: Erinevad spordirajatised (skatepark, palliväljakud, krossirada, kergliiklustee jt); Räpina Spordikooli tegevuse laiendamine valla erinevatesse piirkondadesse; Sporditurismi arendamine; Kergliiklusteed pakuvad häid võimalusi sportlikuks vaba aja veetmiseks. Arengu pikaajalised suundumused: Kaasaegse staadioni rajamine koos sportliku vaba aja veetmise võimalusega; Spordiinventari kaasajastamine ja suurendamine; Suuremate külade keskustesse multifunktsionaalsete spordiväljakute rajamine; Veespordiga tegelemiseks võimaluste loomine; Kergliiklusteede välja ehitamine sportliku vaba aja veetmise eesmärgil. VABA AEG Aktiivse puhkuse võimalused on tänu eriilmelisele looduskeskkonnale mitmekesised. Võimalik on tegeleda (tervise)spordiga, käia matkamas ja väljasõitudel, mida võimaldavad: - RMK puhkekohad ja matkarajad (nt Toolamaa, Rahumäe, Meelva, Ristipalo, Meenikunno, Leevaku, Leevi, Nohipalo, Ootsipalu, Koolma jt); - Kaurimägi (Räpina puhke- ja virgestusala), Leevaku Võhandu äärne puhkeala, Ruusa puhkeala; - Lammasmäe tervise- ja vabaajakeskus; - Räpina skatepark; - Veriora skatepark; - Linte krossirada; - Kanuu, paadilaenutuskohad; kanuu- ja paadimatkad; - Ööklubi Võhandu ;

20 20 - Supluskohad üle valla; - Räpina ja Võõpsu sadamad jt Vaba aega on võimalik sisustada ka (traditsiooniliste) üritustega: - Järvepidu/järvefestival; - Hea kodu päevad; - Kalameestepäev Võõpsus; - Raudmehe triatlon; - Rattarallid (laste rattapäev, rattatuur jt) - Külade jaaniõhtud; - Vastlapäevad; - Aastalõpupeod; - Kodukandi päevad jt. Olukorra hinnang (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalised suundumused Probleemid: Suuremad supluskohad vajavad ohutumaks muutmist ja heakorrastamist. Arengueelised: Väljakujunenud maineüritused; Võimalus harrastada kalapüüki, jahindust; Puhke- ja virgestusalad; RMK hooldatud puhkekohad ja matkarajad. Arengu pikaajalised suundumused: Matka- ja suusaradade rajamine, olemasolevate radade uuendamine; Suuremate supluskohtade korrastamine ja arendamine KÜLALIIKUMINE JA KOOSTÖÖ KODANIKEÜHENDUSTEGA Seltside olemasolu ja tegutsemine eri külades on tunnistuseks sellest, et Räpina valla külades on aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi, kelle tegutsemine on alustalaks traditsioonide ja kommete pärandamisel järeltulevatele põlvedele. Enamjaolt käivad aktivistid koos ühiste huvide pärast: käsitöö, tantsimine, vanad eesti kombed ja pühad ning külapeod. Piirkonna kultuurielu edendamisele aitavad kaasa järgmised kodanike ühendused: Veriora Naisselts Mari (Veriora Mõttekoda), MTÜ Spordiklubi VERKO, Leevi külas tegutsev MTÜ Võhanduveere, Veriora alevikus tegutsev MTÜ Tegus Veriora (Veriora Perenaiste Selts), MTÜ Ürgoru Arendamise Selts, MTÜ Linte Tegusad, MTÜ Räpina Pensionäride Selts, MTÜ Kagu Motoklubi, MTÜ Leevakk, MTÜ Naha Küla Selts, MTÜ Räpina SK Jalgpalliklubi, MTÜ Räpina Kammerkoor, MTÜ Räpina Spordiklubi, MTÜ Meeksi Maanaisteselts, MTÜ Aravu Selts, MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi.

21 21 Aktiivsemad külad vallas on Leevaku, Linte, Naha, Ruusa ja Võõpsu, Aravu, Leevi, Pahtpää ja Süvahavva. Neis külades on kõige selgemini välja kujunenud külatraditsioonid ja tehakse kodanikualgatusel tööd küla arengu nimel. Mitmel aktiivsel külal on ka oma arengukava: Leevaku kandi külade arengukava aastateks ; Aravu küla arengukava aastateks Olukorra hinnang (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalised suundumused Probleemid: Kodanikuühendused vajavad oma tegevuses rohkem toetust (nii materiaalset kui teadmistepõhist); Elanikud (ja külad) on piirkonniti erineva aktiivsusega. Ühistegevused aitavad paremini kaasa külade arengule; Mõne külakeskuse hoone seisukord on kohati ebarahuldav, mis piirab nende tegevust. Arengueelised: Aktiivne mittetulundusühingute tegevus; Ehe külaelu. Arengu pikaajalised suundumused: Kodanikuühenduste ühistegevuse ja koostöö suurendamine; Elanikkonna aktiviseerimiseks ja sidumiseks ühistegevuste ja -projektide toetamine; Külakeskuste ruumide parendamine MAJANDUS, ETTEVÕTLUS JA TURISM valdkondade lõikes on registreeritud kõige enam põllumajanduse, puidu ja metsanduse, ehituse, turismi ning jae- ja hulgimüügi valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid. Valla põhjaosas on enim kalapüügi ja ehitusvaldkonnaga seotud ettevõtteid, lõunaosas põllumajanduse, turismi ja ehitustegevusega tegutsevaid ettevõtjaid ning keskosas põllumajanduse, puidu- ja metsandusega tegelevaid ettevõtteid. Potentsiaalseks tööstusala arenduspiirkonnaks on planeeritud Tartu-Räpina-Värska maantee ääres asuv tehnopargi territoorium. Äriregistri andmetel on Räpina vallas seisuga registreeritud viis aktsiaseltsi, 436 osaühingut ja 238 füüsilisest isikust ettevõtjat, 91 mittetulundusühingut, 6 usaldusühingut, 3 täisühingut, 6 sihtasutust ning tulundusühing. Räpina vallas oli aastal registreerituid töötuid keskmiselt Statistikaamet

22 22 Vanimaks tööstusharuks on paberitööstus, mille algusaastad ulatuvad aastasse Taaskasutaval tehnoloogial põhinev paberiveski alustas tööd aastal. Paberivabrik toimib täna nii tootmis- kui ka turismiettevõttena. Lisaks paberivabrikule on paberitööstusesse lisandunud ka teisi ettevõtteid, kes oma tegevusega lisavad paberile või kartongile lisandväärtust vormides sellest erinevaid tooteid. Peipsi järv on oma suuruselt Euroopa neljas järv ning ka üks kalarohkemaid järvi. Soodne asukoht Lämmijärve kaldal on andnud võimaluse tegeleda kutselise kalapüügiga ning on meelispaigaks ka harrastuskaluritele. Aktiivselt tegutsevad jahimehed, kes kuuluvad erinevatesse ühendustesse. Jahipiirkonnad asuvad Ilumetsas, Räpinas, Ruusal, Verioral, Veerksus, Nohipalus, Meeksis. Teenindussektor on enam arenenud Räpina linnas, kuhu on koondunud suurem osa teenindusasutustest: toitlustus, jaekaubandus, iluteenused, tervishoiu teenused. Turism ja puhkemajandus on vallas olulisel kohal, kuna siinne looduskeskkond (Lämmijärv, Võhandu jõgi, kaitsealad jm) soosib nii sise- kui ka väliturismi. Majutusteenuse pakkujaid paikneb linnas ja keskusest eemal looduskaunites kohtades. Räpina linnas asub Põlvamaa Turismiinfokeskus ja ööpäevaringselt kasutatav elektrooniline turismiinfokiosk. Ettevõtluse edendamiseks on juba a Räpinasse asutatud SA Räpina Inkubatsioonikeskus (rahvasuus ka Räpina Äriabikeskus). Sihtasutuse eesmärgiks on piirkonna ettevõtluse arendamine ja toetamine, ettevõtlusalaste koolituste organiseerimine ning koostöö korraldamine ettevõtete vahel. Lisaks Räpina valla elanikele, ettevõtetele ja mittetulundusühingutele, teenindatakse võimalusel ka naabervaldade ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi. SA Räpina Inkubatsioonikeskus viib läbi erinevaid ettevõtlusalaseid projekte ja mängib olulist rolli valla rahvusvaheliste suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel. Olukorra hinnang (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalised suundumused Probleemid: Kvalifitseeritud tööjõu puudus; Suureettevõtete vähesus; Vähene ettevõtlusaktiivsus; Töökohtade vähesus; Vallal on head eelised (peamiselt looduskeskkonnast tulenevalt) turismimajanduses, millega ei ole aga süsteemselt tegeletud. Puuduvad turismitraditsioonid ja suuremad majutusasutused. Väljaspool keskust on vähe majutus- ja toitlustusettevõtteid. Arengueelised: Pikad traditsioonid puidutööstus-, põllumajandus-, kalandus- ja paberitootmise sektoris; Räpina Inkubatsioonikeskuse olemasolu; Sotsiaalse ettevõtluse arendamine;

23 23 Eelised maaturismi arenguks; Mahepõllumajanduse traditsioonid; Teenindusvõrgustiku olemasolu; Lämmijärve ja Võhandu jõe võimaluste parem ärakasutamine veeturismi arenguks; Avalikud sadamad Mehikoormas, Räpinas ja Võõpsus. Arengu pikaajalised suundumused: Soodsa sotsiaalse ja füüsilise keskkonna loomine, et luua eeldused ettevõtluse arenguks ning hoida olemasolevaid ettevõtjaid piirkonnas. Ettevõtluse elavdamiseks alustavatele ettevõtja toetamise korra väljatöötamine; Turismitraditsioonide loomine; Külade, turismisihtkohade ja vaatamisväärsuste viidastamine ning infomaterjali (voldikud, fotomaterjal, kaardid jms) levitamine; Turismivaldkonda edendavate turismiorganisatsioonide arendamine (Põlvamaa Turismiinfokeskus, Räpina Inkubatsioonikeskus, Räpina Sadamad ja Puhkealad); Kultuuri- ja turismiobjektide atraktiivsuse suurendamine mobiilsete ja interaktiivsete lahendustega; Paadimatkajatele vajaliku infrastruktuuri rajamine; (Kalandus)muuseumi rajamine koos kogukonnaturismimaja ja toitlustusvõimaluse pakkumisega SOTSIAALHOOLEKANNE, RAHVATERVIS JA TERVISHOID Räpina vallas on olemas järgmised hoolekandeasutused: Leevi hooldekodu, EELK Räpina Miikaeli Koguduse Hooldekodu, OÜ Kagutuul (Ristipalo pansionaat), AS Räpina Haigla (vt tabel 5). Lisaks hooldekodudele on vallas olemas sotsiaalkorterid. Tabel 5. Hoolekandeasutused Räpina vallas Asutus/organisatsioon Lisainfo Leevi hooldekodu Leevil asuv ööpäevaringset hooldusteenust pakkuv asutus (24 kohta 11 ). EELK Räpina Miikaeli koguduse hooldekodu Ristipalo pansionaat Räpinas asuv ööpäevaringset hooldusteenust pakkuv hoolekandeasutus vanurile ja puudega isikule. Lisaks koduhooldusteenus. Hooldekodu juures asub diakooniamaja, kus tegutseb päevakeskus vanuritele ja puuetega isikutele ning osutatakse riiklikult rahastatavat erihoolekandeteenust psüühiliste erivajadustega inimestega (igapäevaelu toetamise teenus). Ristipalo külas asuv asutus, mis pakub koduseid, iseseisvaid ja turvalisi elamistingimusi ning ööpäevaringset hooldusteenust (teenuskohtade arv ). 11 Sotsiaalministeerium, 12 Sotsiaalministeerium, 13 Sotsiaalministeerium,

24 24 AS Räpina Haiglas Tervishoiuasutus kui ka hoolekandeasutus, kus osutatakse ambulatoorset eriarstiabi teenust kirurgia, neuroloogia, naha, kõrva-nina-kurgu, silma, psühhiaatria, hambaravi, günekoloogia, androloogia erialadel. Baasuuringutest võimaldatakse laboriuuringuid, röntgeni ülesvõtteid ja ultraheliuuringuid. Pakutakse statsionaarse iseseisva õendusabiteenust, koduõendusteeenust; olemas on 51 kohaline 14 üldhooldekodu (ööpäevaringne hooldusteenus); Räpina haigla osutab ka koduhooldusteenust ning tugiisiku ja isikliku abistaja teenust. Esmatasandi tervishoiuteenust pakub OÜ Räpina Tervisekeskus, kuhu on koondunud perearstid, füsioterapeut, massöör, maniküürija ja pediküürija. Verioral asub perearsti kabinet. Meeksi valla Seltsikeskus pakub sotsiaalteenust: pesu pesemine, massaaž, juuksur ja küünte hooldus. Endistel Meeksi, Räpina ja Veriora valdadel on kõigil olemas terviseprofiilid. Vallas on tagatud kõik sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud teenused. Räpina vallas antavad sotisaaltoetused jagunevad kaheks: Riiklikud toetused; Kohaliku omavalitsuse toetused: - Kindlaksmääratud toetused (sünnitoetus, kooliaasta alguse toetus, koolilõputoetus, matusetoetus, lasteaia toidutoetus, laste prillitoetus, lasteja pensionäride jõulupakitoetused, raviasutuse voodipäevatasu toetus, saunapileti toetus, eakate õnnitluskaart, elamu välisilme parandamise toetus); - Avalduse ja kaalutlusotsusel makstavad ühekordsed toetused, mida makstakse hindamiskriteeriumite alustel (laste laagritoetus, koolitoidutoetus, sotsiaaltransporditeenuse toetus, kutsekooli õpilase toetus, ühiselamuüüri toetus, küttetoetus, ravimitoetus, ravikulude toetus, hooldekodu kohatasu toetus, hooldajatoetus, muud ühekordsed toetused). Lastekaitsetöö hõlmab laste ja perede informeerimist, laste õiguste ja huvide esindamist, asendushoolduste korraldamist ja järelevalvet selle üle. Lastekaitsetöö toimib tihedas koostöös lapsevanemate, õpetajate, valla sotsiaalhoolekande spetsialisti ja valdkonna spetsialistide vahel. Juhtumipõhiselt moodustatakse sotsiaalvõrgustik, mis tagab lastele ja peredele sotsiaalse toe. Olukorra hinnang (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalised suundumused Probleemid: Elanikkonna vananemine; Sotsiaaleluruumide vähesus; Munitsipaaleluruumide võrdlemisi kehv seis; 14 Sotsiaalministeerium,

25 25 Elanike vähene informeeritus kasutatavate sotsiaalteenuste osas; Mittetulundussektori passiivne osalemine sotsiaalhoolekandes; Riskiperede halb sotsiaalne olukord; Lastevanemate passiivsus; Tugiperede puudus; Eriarstiabi kättesaadavus ebapiisav. Arengueelised: Õendushaigla olemasolu; Räpina esmatasandi tervisekeskuse olemasolu; Meditsiiniuuringute tegemise võimalus; Piisav üldarstiabi kättesaadavus; Ambulatoorse eriarstiabi võimalus; Kiirabi baas Räpinas; Koduõendusteenuse kättesaadavus; Aktiivravibaaside suhteline lähedus: kohalik haigla, üldhaigla Võrus ja Põlvas, regionaalhaigla Tartus; Värska sanatooriumi lähedus; Renoveeritud haiglahoone; Kogemustega ja hästi koolitatud raviasutuste personal; Hooldekodude olemasolu; Ennetustöö võimalused; Munitsipaaleluruumide olemasolu; Sotsiaalteenuskeskuste ja hoolekandeasutuste väljaarendamine; Noortekeskuse olemasolu; Õpilasmaleva traditsioon; Koostöö kohalikul, maakondlikul ja riiklikul tasandil erinevate institutsioonidega. Arengu pikaajalised suundumused: Sotsiaaleluruumide rajamine ja sellekohase teenuse korraldamine valla erinevates piirkondades; Munitsipaaleluruumide olukorra parendamine; Etapilise sotsiaalteenuse arendamine; Sotsiaalabi võimalustest teavitamise suurendamine; Asendushooldus järelevalve korraldamine; Perede nõustamine sotsiaalse toimetuleku osas; Riskigruppi kuuluvate laste välja selgitamine ja neile tugipereteenuse otsimine; Ennetustööga seotud projektide läbiviimine; Laste vajaduste ja huvide eest seismine; Koostöö tervishoiuasutustega eriarstiabi ning õendusabi tagamiseks; Tõhusa ja hästitoimiva koostöövõrgustiku loomine valla ja perede vahel; Perepäevade korraldamine ning riskiperede resotsialiseerimine kogukonda ELUKESKKOND Elukeskkonna alla kuuluvad jätkusuutliku keskkonnakaitsega kooskõlas olevate ruumilise planeerimise, majandusvaldkonna (elamu-, kommunaal- ja jäätmemajandus) ja tehnilise infrastruktuuriga (teed ja tänavad, torustik) seotud teemad.

26 26 RUUMILINE PLANEERIMINE Valla üldine areng määratakse lisaks arengukavale ka üldplaneeringus. Üldplaneering on aluseks üldplaneeringut täpsustavate teemaplaneeringute ja detailplaneeringute koostamisele ning seadusest tulenevatel juhtudel ka projekteerimistingimuste määramisele. Planeerimisel ja projekteerimisel tuleb arvestada tasakaalustatud majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna suundumuste ja vajadustega. Kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Meeksi, Räpina ja Veriora valdade üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist või liitumist kehtestati. Uus üldplaneering tuleb kehtestada kolme aasta jooksul moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates. Valla miljööväärtuslikud alad on kaardistatud kehtivates Meeksi, Räpina ja Veriora valdade üldplaneeringutes. Miljööväärtusega hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimused vaadatakse üle uue üldplaneeringu koostamise ajal. Miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvate vanade hoonete taastamisel tuleb eelistada säästva renoveerimise põhimõtteid. KOMMUNAAL- JA JÄÄTMEMAJANDUS Vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pakuvad vallas AS Emajõe Veevärk (Mehikoorma alevik ja Aravu küla) ning AS Revekor. Sooja- ja kommunaalmajanduse teenuseid pakub AS Revekor. Kuni a korraldab jäätmekäitlust Räpina ja Veriora piirkonnas AS Eesti Keskkonnateenused ning Meeksi piirkonnas Ragn-Sells AS. Jäätmejaamad on Räpina linnas ja Veriora alevikus, ohtlike jäätmete kogumis- ja üleandmiskohad asuvad ka Mehikoorma alevikus. Jäätmekorraldust reguleerib jäätmehoolduseeskiri ja jäätmekava(d). TEHNILINE INFRASTRUKTUUR Räpina valda läbivad riigimaanteed, raudtee (vt joonis 7) ja kohalikud teed ning tänavad. Tähtsaim valda läbiv magistraal on riikliku tähtsusega Tartu Värska Petseri maantee, millest võib piirkond transiidisuuna arenemisega kaasnevaid võimalusi oskuslikult ära kasutades laialdast tulu ja arenguimpulssi saada. Riigiteede hoolduse eest kannab hoolt Maanteeamet, kellega tehakse koostööd siinsete riigiteede olukorra parandamiseks. Kohalike teede ja tänavate hooldamist korraldab Räpina Vallavalitsus. Kohalike teede hooldamine ja remontimine toimub kohalike teede teehoiukava alusel. Räpina valda läbivad kaugliinid Tallinna, Tartu, Põlva, Võru, Värska ja Mehikoorma suunas. Tihedaim bussiliiklus on Tallinna ja Tartu suunas keskmiselt 10 bussi päevas. Bussiliiklusega kehvemini varustatud piirkonnad on keskustest kaugemad külad. Raudteetranspordi kasutamise võimalus on Ruusal, Verioral ja Ilumetsas, kust saab rongiga sõita Tartu ja Orava suunal. Reisimiseks ja kaubavedudeks kasutatakse enim Veriora jaama.

27 27 Räpina vallas asuvad Räpina, Võõpsu, Laaksaare ja Mehikoorma sadamad (vt joonis 7). Räpina sadamas on kaasaegsed tingimused veesõidukite sildumiseks, veeskamiseks ja hoiustamiseks. Lämmijärvele on võimalik pääseda igasuguse veeseisuga. Regulaarreise pakub Seto Line (Räpina-Piirissare-Räpina, ringreis Lämmijärvel). Võõpsu sadamas saab vette lasta paate, silduda ning suunduda kas ülesvoolu Võhandu jõele või Lämmijärvele. Mehikoorma sadamat kasutavad piirivalve, kalurid ja veeturistid. Laaksaare ja Piirissaare sadama vahel peab praamiühendust Kihnu Veeteedele kuuluv parvlaev Koidula. Joonis 7. Riigimaanteede, sadamate ja raudteepeatuste paiknemine Laaksaare sadam Mehikoorma sadam Mehikoorma alevik Räpina sadam Räpina linn Võõpsu sadam Võõpsu alevik Veriora alevik Elektrivõrk katab kogu valda ja põhivõrgu osana läbivad valda 330 kv ja 110 kv elektriliinid. Elektrivõrgu rajamisel ja uute liitumiste kavandamisel (läbi detailplaneeringu, projekti) tehakse koostööd elektrivõrguettevõtetega. Andmeside arendamiseks tehakse koostööd andmesidet haldavate ettevõtetega ja sidefirmasid teavitatakse pidevalt Räpina valla vajadustest ja probleemidest. Räpina vallas on levialad kõikidel Eestis tegutsevatel mobiilside operaatoritel. Mobiilside mastide olemasolust hoolimata on Räpina vallas piirkondi, kus mobiililevi on nõrk. Valguskaabel läbib valda selle lõunaosast Mehikoormani kulgedes mööda Võru-Räpina, Räpina-Rasina, Tammistu-Tootsi ja Räpina-Aravu maanteed. Kesksurve gaasitrass on olemas Räpina linnas ja lõigul Pahtpää-Räpina.

28 28 Räpina valla erinevates piirkondades on soojavarustuse lahendused erinevad. Räpina linnas ning Ruusa, Linte ja Ristipalo külades on põhiliseks kütteviisiks kaugküte, hajaasustuses lokaalküte. Katlamajad asuvad Räpina linnas (hakkpuidu küttel), Ruusal (hakkpuidu küttel), Lintes (hakkpuidu küttel), Ristipalos (puiduküttel). Veriora piirkonnas on enamikel kortermajadel ja Leevi hooldekodul lokaalsed puuküttekatlad, Veriora teenuskeskus, noortekeskus ja Viluste põhikooli hooned on maaküttel. Meeksi piirkonnas on oma katlamaja valla keskuse hoonel Mehikoormas ja Mehikoorma Põhikoolil. Ühisveevarustus on olemas Räpina linnas, Ristipalo külas, Leevaku külas, Ruusa külas, Linte külas, Mehikoorma aleviku keskuses, Aravu külas, Veriora alevikus, Leevi ja Viluste külas. Ühiskanalisatsioonisüsteem on olemas Räpina linnas, Ristipalo külas, Leevaku külas, Ruusa külas, Linte külas, Mehikoorma aleviku keskuses, Aravu külas, Veriora alevikus, Leevi ja Viluste külas. Tuletõrje veevõtukohtade võrgustik vallas on kohati puudulik. Veevõtukohad on looduslikud veekogud ja Räpina linnas ka tsentraalse veevõrgu osana rajatud hüdrandid. HALJASTUS JA HEAKORD Räpina valla heakord on rahuldaval järjel ja seda reguleerib heakorraeeskiri. Nii suuremates asulates kui hajaasustuses on enamasti eramute ja suuremate majade ümbrused heakorrastatud, olemas on suunaviidad ning puhkealade juures prügikastid. Haljastuse rajamisel ja heakorratöödel tehakse koostööd Räpina Aianduskooliga. KORRAKAITSE JA TURVALISUS Valda teenindab korrakaitse küsimustes Lõuna Politseiprefektuur. Turvalisuse tagamiseks on loodud MTÜ Räpina Korrakaitse, mille eesmärgiks on avaliku korra toetamine, turvalisuse suurendamine, terve elustiili ja esteetiliste väärtushinnangute propageerimine. Turvalisust aitab tõsta videovalve Räpina linnas, Veriora ja Mehikoorma alevikus ning suuremate külade keskustes. Turvalisemaks saab valda muuta naabrivalve sisseseadmise ja aleviku ning suuremate külade parema valgustamisega ja turvakaamerate paigaldamisega. Probleeme on alkoholi liigtarbimisega nii täiskasvanute kui ka noorte hulgas. Noorte kuritegevus esineb tihedamalt gruppides, kes ei ole leidnud endale eakohast tegevust ning eelistavad huvitegevusele ja sportimisele pigem pahesid. Süütegudest on enim levinud vargused. Haldusõigusrikkumistest moodustavad enamiku liikluseeskirja rikkumised, mis on omakorda peamiselt kiiruseületamised. Räpina linnas asub Räpina Päästekomando, mis teenindab ligikaudu 25 km raadiuse kaugusel asuvaid külasid, asulaid, aleveid, kuid vajadusel käiakse abis ka kaugemates piirkondades.

29 29 Olukorra hinnang (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalised suundumused Probleemid: Vallas on mitmeid kasutusest väljas olevaid tühjalt seisvaid hooneid, mis rikuvad üldmuljet; Puudulik jalg- ja jalgrattateede võrgustik; Tänavavalgustus pole igal pool veel kaasajastatud (vahetatud ökonoomsema vastu); Elanikkonna teadlik keskkonna reostamine (nt prügi metsa alla viimine) ja madal keskkonnateadlikkus; Juhuslike/mitteametlike prügikohtade olemasolu; Kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemide osaline puudumine või vananemine, rekonstrueerimise vajadus; Säästva ja taastuvenergia arengu põhimõtete tagasihoidlik rakendamine; Vallateede võrdlemisi halb seisukord; Vähe tuletõrje veevõtukohti; Objektide viidastamise vajadus. Arengueelised: Suurematel tiheasustatud aladel olemas ühisveevärk ja kanalisatsioon; Korraldatud olmejäätmevedu; Raudtee olemasolu, raudteejaamad Ruusal, Verioral ja Ilumetsas; Hea bussiühendus suuremate linnadega; Välja ehitatud teedevõrk; Kergliiklusteed keskustes; Piiripunkti lähedus. Arengu pikaajalised suundumused: Kasutusest väljas olevate hoonete kaardistamine, et analüüsida võimalikku kasutust (nt sotsiaaleluruumi rajamine) või lammutusvajadust; Piirkondade paremaks ühendamiseks jalg- ja jalgrattateede võrgustiku arendamine; Tänavavalgustuse energiatõhususe tõstmine; Elanike teavitamine säästva arengu ja keskkonnahoiu põhimõtetest; Sorteeritud jäätmete kogumise laiendamine, sh ohtlikud jäätmed; Biolagunevate jäätmete käitlemise korraldamine; Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine Võõpsu ning Mehikoorma alevikku; ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine Leevi külas; Alternatiivsete (taastuv)energiaallikate laiemalt kasutusele võtmine; Teede ja tänavate seisukorra parendamine; Päästeteenistuse, politsei ja omavalitsuse hea koostöö hoidmine; Turvalise elukeskkonna, sh toimiva naabrivalve jätkusuutlikkuse tagamine; Tuletõrje veevõtukohtade inventariseerimine ja uute rajamine; Supluskohtade arendamine.

30 RÄPINA VALLA SWOT ANALÜÜS Tugevused Geograafiline asend: Lämmijärv, idapiiri lähedus; Tihe teedevõrk valla erinevate piirkondade vahel; Teenindustaristu (raviteenus, haridusteenused, toidupoed jne); Tervishoiuteenuse kohapealne kättesaadavus; Keskuse olemasolu; Kodukoha teotahtelised inimesed; Turvaline elukeskkond (päästekomando, naabrivalve); Pikad põllumajandustraditsioonid; Puidu- ja paberitööstuse traditsioonid; Ekspertide olemasolu (metsandus, keskkond, aiandus); Erineva astme haridusasutused (lasteaiad/- hoid, põhikoolid, gümnaasium, kutsekool, huvikoolid); Puhas ja mitmekülgne looduskeskkond; Ajaloolised turismiobjektid ja ainulaadsed vaatamisväärsused; Traditsioonilised üritused; Kultuuriline mitmekesisus. Võimalused Venemaa piiri lähedus; Suurema arengupotentsiaaliga linnade Tartu ja Võru suhteline lähedus; Turismiteenuste nõudluse kasvamine; Piirkonna head tingimused tootmisettevõtete rajamiseks; Suurenev koostöö naabervaldade ja -riikidega; Kasvav huvi ökotoodangu ja looduslähedasema eluviisi vastu; Eestimaise kauba populaarsuse tõus; Kiire internetiühendus võimaldab kodukontoris töötamist; Lämmijärve potentsiaal turisminduses; Siseturismi hoogustumine; Mehikoorma, Räpina ja Võõpsu sadamate arendamine; Turismiobjektide parem eksponeerimine; Kohaliku pärandkultuuri populariseerimine; Teadlik maine kujundamine. Nõrkused Regionaalpoliitikast tulenev arengutaseme ebaühtlustumine; Kaugus tõmbekeskustest ja põhiturgudest; Halb bussiühendus; Elanikkonna madal maksevõime; Oskustööliste puudus; Rahvastiku vähenemine; Elanikkonna vananemine; Andmesideteenuste ebaühtlane kättesaadavus; Munitsipaaleluruumide halb seisukord; Sotsiaalmaja puudumine; Noorte huvitegevuse vähesus külades; Elanike passiivsus; Kasutamata turismipotentsiaal. Ohud Ebapiisav regionaalpoliitika; Suured linnad (Tallinn, Tartu) meelitavad ära noored; Intensiivse põllumajanduse kasvuga kaasnev reostus; Pihkva ja Lämmijärve halvenev keskkonnaseisund; Võtmeteenuste kadumine piirkonnast (arstiabi, haridus, post, pangad jne); Lagunevad ja tühjad hooned soosivad vandalismi ja rüüstamisi; Vähene sündimus.

31 31 4. EESMÄRGID JA TEGEVUSED Räpina valla visioon on olla tuntud ja tunnustatud kui turvalise ja keskkonnasõbraliku elu-, puhke- ning puhta looduskeskkonnaga, soodsa ettevõtluskliimaga, elujõulise ja aktiivse elanikkonnaga vald, mille märksõnadeks on jätkusuutlikkus, koostöö ning kodanikualgatus. Selle saavutamiseks seatud eesmärgid ja tegevused on toodud lähtuvalt olukorra hinnangust (probleemid, arengueelised) ja arengu pikaajalistest suundumustest (vt ptk 3) ning ühinemislepingus seatud strateegilistest eesmärkidest valdkondade kaupa HARIDUS (KOOLIEELSED LASTEASUTUSED JA KOOLIVÕRK, HUVI- JA KUTSEHARIDUS) Üldeesmärk: Haridusasutused vastavad kaasaja nõuetele ja on konkurentsivõimelised. Haridusasutuste õpikeskkonnaga on rahul nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad. Eesmärk 1.1 Elukohalähedase alus-, põhi- ja huvihariduse tagamine ed: 1. Haridusasutuste omavahelise koostöö tõhustamine 2. Haridusasutuste ja ettevõtete vahelise koostöö arendamine, kaasates ettevõtjaid majandus- ja/või ettevõtlusõppe tundidesse 3. Tugisüsteemide (nt logopeed, eripedagoog ja psühholoog jmt) tõhustamine 4. Õppekavade (sh huviharidus) uuendamine/uute erialade ja huviringide pakkumine 5. Pärimuskultuuriga seotud tegevuste laiendamine 6. Õpilastranspordi pidev kohandamine vajadustega 7. Palgasüsteemi ühtlustamine 8. Haridusasutuste maine kujundamine ja hoidmine 9. Õpilaskodu koha tagamine seda vajavatele õpilastele 10. Eesti keelest erineva emakeelega laste õppe toetamine 11. Liitklasside/liitrühmade süsteemi korrastamine 12. Koostöölepete sõlmimine teiste huvihariduse asutuste ja KOVidega huvihariduse võimaldamiseks valdkondades, mida Räpina vallas ei pakuta Eesmärk Gümnaasiumi ja kutsehariduse kättesaadavuse tagamine 1. RÜG ja Räpina Aianduskooli maine kujundamine ja hoidmine 2. Koostöö arendamine erinevate sihtgruppidega 3. Räpina arendamine olulise aiandushariduse keskusena Eesmärk 1.3 Õppe- ja kasvukeskkonna tagamine 1. Räpina koolispordi staadioni rajamine

32 32 2. Hoonete ja ruumide renoveerimine/rekonstrueerumine ja ruumikasutuse optimeerimine 3. Kaasaegsete võimaluste loomine erinevate õppeainete õpetamiseks 4. Haridusasutuste (sh huvikoolid) varustamine kaasaegsete õppevahenditega (sh uute õppekavade jaoks vajalikud vahendid); kaasaegsete metoodikate kasutuselevõtmine 5. Haridusasutuste (sh huvikoolid) sisustamine õppuritele eakohase tänapäevase mööbliga 6. Õuealade arendamine, kaasaegse ja eakohase inventariga varustamine 4.2. HUVITEGEVUS JA NOORSOOTÖÖ Üldeesmärk: Kõigil on võimalus tegeleda huviharidusega. Noorsootöö ja noorsooliikumine on aktiivne ning järjepidev. Eesmärk 2.1 Huvitegevuses osalemise võimaluste arendamine 1. Haridus- ja huvitegevuse asutuste, külakeskuste, raamatukogude ning organisatsioonide vahelise koostöö edendamine 2. Õpilastele tasuta transpordi tagamine/transpordi kompenseerimine huviringides osalemiseks 3. Huvitegevuse (võimalusel huvihariduse) korraldamine valla erinevates piirkondades 4. Erinevate huvialaringide loomise ja arengu toetamine 5. Kolmanda sektori kaasamine ja toetamine elukestva õppe korraldamisel 6. Muusikainstrumentide soetamine küla- ja seltsikeskustele Eesmärk 2.2 Noorte esinduskogude rakendamine 1. Noorte esinduskogude loomine 2. Noorte kaasamine noorsooprobleemide lahendamisse 3. Noorte esinduskogude kaasamine otsustusprotsessidesse Eesmärk 2.3 Noorsootöö korraldamine 1. Noortekeskuse ruumide väljaehitamine või uuendamine 2. Noorsootöö arendamine küla- ja seltsikeskustes 3. Noortealgatuste ja -ühenduste toetamine

33 KULTUUR, SPORT JA VABA AEG Üldeesmärk: Valla kultuuri- ja seltsielu keskused ning raamatukogude võrgustik vastavad vallaelanike ja külaliste ootustele. Traditsioonilised ühisüritused on atraktiivsed, kohalikku identiteeti toetavad ja populaarsed nii vallaelanikele kui külalistele. Vallaelanikele on tagatud mitmekesised avalikud sportimise, puhke ja vabaaja veetmise võimalused. Eesmärk 3.1 Hoonete ja rajatiste parendamine 1. Arhitektuuri-, ajaloo- ja muinsuskaitsemälestiste korrastamine, säilitamine ja väärtustamine 2. Hoonete, ruumide ja rajatiste rajamine, renoveerimine ning kaasajastamine 3. Heli-, valgus-, kino- ja muu tehnika soetamine ning kaasajastamine 4. Raamatukogude ruumide optimeerimine Eesmärk 3.2 Traditsioonide ja kultuurisündmuste hoidmine ning arendamine 1. Kultuuritegevuste ühtse koordineerimise alla viimine 2. Kultuuriorganisatsioonide vahelise koostöö suurendamine 3. Traditsiooniliste ürituste korraldamine ja toetamine 4. Traditsiooniliste ürituste, sh mainesündmuste ja ringitegevuste jätkamine 5. Uute traditsioonide (sh rahvusvahelised suhted) loomine 6. Kodulugude kogumine ja säilitamine ning kogumise propageerimine Eesmärk 3.3 Kultuuriliste eripärade säilitamine ja arendamine 1. Võro keele ringi tegevuse toetamine 2. Peipsiäärse pärimuskultuuri hoidmiseks ja säilitamiseks võimaluste loomine (nt kalandusmuuseum) 3. Identiteediga seotud ja piirkonnaomaste (nt ülevõrumaalisi, Peipsi-äärseid) ürituste ning tegevuste toetamine Eesmärk 3.4 Vallalehe arendamine 1. Toimetuse väljaarendamine koos piirkondlike toimetajatega 2. Koostöö tegemine piirkondlike organisatsioonide ja vabaühendustega Eesmärk 3.5 Muuseumide ja raamatukogude arendamine 1. Muuseumide koostöö arendamine 2. Keskraamatukogu loomine (koostöövõrgustik kooliraamatukogudega)

34 34 3. Raamatukogude viimine ühtse juhtimise alla, tagades praeguse raamatukoguvõrgu säilimine 4. Raamatukogude tegevuse mitmekesistamine Eesmärk 3.6 Vaba aja mitmekesistamine 1. Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks seltsitubade, mänguväljakute, vabaõhulavade ja platside rajamine ning korrastamine 2. Uute avalike puhkealade rajamine 3. Olemasolevate puhkealade arendamine 4. Uute tegevusringide algatamine 5. Tervise- ja matkaradade arendamine (rajamine ja korrastamine) 6. Rannaalade korrastamine ja arendamine 7. Lautrikohtade korrastamine ja arendamine 8. Võhandu jõe äärsete alade arendamine puhke- ja virgestusaladeks 9. Supluskohtade väljaarendamine Eesmärk 3.7 Sporditegevuse arendamine 1. Tervise- ja spordiürituste ühtse koordineerimise alla viimine 2. Mitmekesiste sportimisvõimaluste loomine, sh tervisespordikeskuste ja spordiväljakute rajamine tervislike eluviiside harrastamiseks 3. Võimaluste loomine uute spordialade harrastamiseks 4. Tervise- ja suusaradade ning kergliiklusteede rajamine, nende hooldustehnika soetamine 5. Spordiklubide toetamine 6. Räpina spordikooli baasil spordikooli tegevuse laiendamine valla erinevatesse piirkondadesse 7. Veespordivõimaluste loomine ja veespordi arendamise toetamine 8. Ülevallaliste sarjade ja ürituste (nt ratta-, jooksu-, orienteerumisesarjad jmt) arendamine 9. Rahvusvaheliste ja üle-eestiliste ürituste korraldamine 10. Traditsiooniliste spordisündmuste läbiviimise jätkamine ja toetamine 11. Sadamas veespordi arendamine huvihariduse ja -tegevustena

35 KÜLALIIKUMINE JA KOOSTÖÖ KODANIKEÜHENDUSTEGA Üldeesmärk: Kogukonnad on partneriks. kohaliku elu arendajad ja vallale igakülgseks Eesmärk 4.1 Kohaliku identiteedi tugevdamine, kogukondade arendamine 1. Kohaliku kogukonna teadlikkuse suurendamine omavalitsuste tegevustest valla kodulehe pideva täiendamise ja ajalehe väljaandmise läbi 2. Külaelanike ühistegevuse toetamine 3. Erinevate rahvuste integreerimine ühiskonda 4. Olemasolevate külaplatside ja külakeskuste parendamine ning uute loomine 5. Seltsitegevuse edendamiseks ruumide kohandamine 6. Eripärade (sh miljööväärtuslike alade) esiletoomiseks tegevuste toetamine Eesmärk 4.2 Kodanikualgatuse soodustamine ja toetamine; vabaühenduste ja avalikkuse kaasamine otsustusprotsessidesse 1. Külavanemate ja külaesindajate koostöö käivitamine ja arendamine 2. Külavanemate tegevuse soodustamine ja toetamine ning kaasamine otsustusprotsessidesse 3. MTÜ-de tegevustoetuste põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine 4. MTÜ-de toetamine Eesmärk 4.3 Vabatahtliku töö ning vabaühenduste heade algatuste rakendamine ja tunnustamine 1. Väljakujunenud konkursside jätkamine ja arendamine 2. Üleriigiliste organisatsioonidega koostöö arendamine

36 MAJANDUS, ETTEVÕTLUS JA TURISM Üldeesmärk: Ettevõtlikkus ja ettevõtluskeskkond on väärtustunud, avalikud tugitaristud ettevõtlusaladele on kaasajastatud. Turist on huvitatud piirkonnas viibimisest ja hindab kõrgelt pakutavaid teenuseid. Eesmärk 5.1 Hea ettevõtluskliima arendamine 1. Koostöö arendamine ettevõtjate ja kolmanda sektoriga 2. Ettevõtjate ümarlaudade läbiviimine 3. Ettevõtjate ja kolmanda sektori kaasamine erinevate probleemide lahendamisse ja otsuste tegemisse 4. Osalemine regionaalsetes ja rahvusvahelistes projektides 5. Räpina vallas e-teenuste võimaldamine ja arendamine Eesmärk 5.2 Rahvusvahelise ja Eesti-sisese koostöö arendamine 1. Osalemine regionaalsetes ja rahvusvahelistes koostööprojektides 2. Sõprusvaldade vahelise senise koostöö säilitamine ja arendamine 3. Kohaliku ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime tugevdamine ja arendamine Eesmärk 5.3 Ettevõtluse arengu soodustamine ja tugevdamine 1. Alustava ettevõtte toetuse maksmise korra väljatöötamine 2. Majandusõppe läbiviimise korraldamine ja toetamine 3. Ettevõtete tekke ja arengu soodustamine 4. Ettevõtjate suurem kaasamine piirkonna arendamisesse 5. Ettevõtlusalase ja avaliku taristu täiendamine ja korrastamine 6. Ettevõtlusalade arendamine 7. Kaugtöökontorite võimaldamine 8. Ettevõtjate motiveerimine ja tunnustamine 9. Ettevõtlusarengu aktiviseerimiseks SA Räpina Inkubatsioonikeskuse tegevuse toetamine 10. Piirkonna algajate ettevõtjate toetamine inkubatsiooniperioodil 11. Ettevõtete loomise ja uute töökohtade tekke soodustamine 12. Ettevõtluskoolituse ja konsultatsiooni pakkumine alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele 13. Kalandus- ja jahindustegevuse võimaluste laiendamine Eesmärk 5.4 Elanike konkurentsivõime tõstmine

37 37 1. Elukestva õppe harjumuse väljakujundamine 2. Soodsate võimaluste loomine täiskasvanutele, sh töötutele täiendus- ja ümberõppeks kohapealsete koolitajate, koolitusteenuse pakkujate baasil Eesmärk 5.5 Turismi arendamine ja elavdamine 1. Turismitraditsioonide loomine 2. Turismiinfo edastamine koostöös turismiala ettevõtjatega 3. Turismiinfrastruktuuri ja objektide korrastamine 4. Sadamate, puhke- ja ranna-alade arendamine 5. Räpina valla mainekujundamise infomaterjali koostamine ja levitamine 6. Turismisihtkohtade ja vaatamisväärsuste arendamine ning viidastamine; infomaterjali (voldikud, fotomaterjal, kaardid jms) koostamine ja levitamine 7. Turismiettevõtluse arenguks vajalike tingimuste loomine ning turismiettevõtjatega koostöö arendamine 8. Räpina valda läbiva Võhandu jõe ja Lämmijärve ranniku potentsiaali ning võimaluste avastamine ning kasutamine turismi edendamise ja arendamise eesmärgil 9. Kultuuri, sh sporditurismi arendamine 10. Jahi- ja kalandusturismi arendamise toetamine 4.6. SOTSIAALHOOLEKANNE, RAHVATERVIS JA TERVISHOID Üldeesmärk: Valla sotsiaalhoolekande teenused pakuvad vallaelanikele mitmekülgset tuge. Vallaelanikele on hästi kättesaadavad esmatasandi terviseteenused. Vallaelanikele on läbi teavitustöö kujundatud tervislikke eluviise väärtustav elulaad. Eesmärk 6.1 Sotsiaalhoolekande- ja raviteenuste arendamine 1. Esmatasandi tervisekeskuse loomine ja hoolekandeasutuste kaasajastamine ja toetamine 2. Sotsiaalsete erivajadustega inimeste eluasemeteenuse arendamine, sotsiaalmaja ehitamine 3. Teenus- ja päevakeskuste arendamine erinevatele sihtrühmadele, sh muukeelsetele elanikele 4. Koduteenuste arendamine 5. Etapiviisiliste sotsiaalteenuste arendamine

38 38 6. Erinevate sihtrühmade integratsiooni toetamine 7. Valdkondade vahelise koostöö arendamine ja toetamine 8. Eakate ja liikumispuudega inimeste liikumisvõimaluste parendamine 9. Kauplusauto ringi toetamine valla territooriumil 10. Õendusteenuste arengu toetamine Eesmärk 6.2 Laste ja perede heaolu tagamine 1. Laste ja perede heaolu profiili täiendamine ja tegevuste elluviimine Eesmärk 6.3 Rahvatervise arendamine 1. Terviseprofiili uuendamine ja elluviimine 2. Terviseedendamise projektides ja programmides osalemine ning toetamine 3. Koostöö arendamine tervise-, matka- ja spordiradade arendamisel ning rajamisel Eesmärk 6.4 Sotsiaaleluruumine arendamine 1. Sotsiaaleluruumide ülevaate analüüsi koostamine (sh piirkondade kaupa) ja vajaduse väljaselgitamine 2. Tühjalt seisva kinnisvara renoveerimine sotsiaalkorteriteks 3. Sotsiaaleluruumide ja vanurite ühiskodu rajamine 4. Olemasolevate sotsiaaleluruumide remontimine 4.7. ELUKESKKOND Üldeesmärk: Elanikud on keskkonnateadlikud ja hindavad puhast looduskeskkonda. Tagatud on puhas joogivesi ning võimalused reo- ja sademevee nõuetekohaseks käitlemiseks. Energiamajandus on säästlik, hooned ja transpordivahendid energiatõhusad. Ühistranspordivõrk tagab inimestele vajalikud liikumisvõimalused. Eesmärk 7.1 Kommunaalmajanduse arendamine 1. Kommunaalmajandusettevõtete ühtlustamise vajaduse analüüs ja muudatuste elluviimine 2. Kommunaalmajandusettevõtete hindade ühtlustamise võimaluste analüüs ja muudatuste elluviimine 3. Katlamajade säästlikumatele lahendustele viimise tegevuskava koostamine 4. Hajaasustuse programmi meetmes osalemine

39 39 5. Elamufondi arendamine 6. Amortiseerunud hoonete kaardistamine, tulemuste analüüsimine ning tegevuskava koostamine (nt lammutamine, uue otstarbe leidmine jmt) Eesmärk 7.2 Jäätmemajanduse arendamine 1. Sobiliku jäätmekäitlussüsteemi arendamine ja juurutamine 2. Biolagunevate jäätmete käitlemise korraldamine ja komposteerimisväljakute rajamine Eesmärk 7.3 Kvaliteetse ja hästi toimiva taristu arendamine 1. Maade ja teede munitsipaliseerimine vastavalt planeeringutele 2. Teede ja tänavate rekonstrueerimine, rajamine ning teedehoiu taseme parandamine 3. Enamkasutatavate kruusakattega teede ja tänavate tolmuvabaks muutmine 4. Ülevallalise jalg- ja jalgrattateede võrgustiku kavandamine ning arendamine 5. Jalgrattaparklate rajamine ja uuendamine 6. Avalike kohtade (sh bussipeatused) valgustamise vajaduste väljaselgitamine ja valgustuse rajamine 7. Bussipeatuste korrastamine 8. Tänavavalgustusvõrgu arendamine 9. Energiasäästlike lahenduste kasutusele võtmine taristu renoveerimisel 10. Sadamaaladel tegevuste jätkamine ja arendamine 11. Tiheasustusaladel vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ning rajamine 12. Sademevee äravoolu süsteemide arendamine ja kaasajastamine 13. Infotehnoloogia ja andmeside kvaliteedi parandamine 14. Kalmisturajatiste korrastamine ja ehitamine usulisi eripärasid arvestades Eesmärk 7.4 Haljasalade ja heakorra arendamine 1. Parkide ja haljasalade uuendamine, haljastuskavade koostamine ning rakendamine 2. Avalikes kohtades, sh bussipeatustes vajaliku inventari (nt pingid, prügikastid jm) tagamine 3. Heakorrateenuse projekti jätkamine ja arendamine Eesmärk 7.5 Keskkonna jätkusuutlikkuse tagamine 1. Elanike keskkonnateadlikkuse suurendamine (säästva arengu ja keskkonnahoiu põhimõtetest teavitamine) 2. Laste keskkonnateadliku käitumise arendamine

40 40 3. Veekogude kaldaalade korrastamine ja looduslike koosluste säilitamine Eesmärk 7.6 Miljööväärtust tõstvate tegevuste toetamine 1. Miljööväärtuslike alade toetusfondi arendamine 2. Mõisakomplekside ja parkide säilitamine ning renoveerimine Eesmärk 7.7 Turvalisuse tagamine 1. Räpina linnas ja suuremates külades videovalvesüsteemi parendamine ja kaasajastamine 2. Koostöös politseiga järjepideva ennetustöö teostamine seaduse rikkumiste ära hoidmiseks 3. Naabrivalve organiseerimisele kaasa aitamine 4. Liiklusohutuse pidev parandamine 5. Tuletõrje veevõtukohtade inventariseerimine, kaardistamine ja uute veevõtukohtade rajamine 6. Enamkasutatavate supluskohtade juurde päästevahendite tagamine

41 41 5. KASUTATUD MATERJAL Arengukava koostamisel kasutati järgnevaid materjale: - Meeksi valla üldplaneering - Meeksi valla arengukava aastateks Räpina valla üldplaneering - Räpina valla arengukava aastateks Veriora valla üldplaneering - Veriora valla arengukava aastateks Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla ühinemisleping - Põlva Maakonnaplaneeringu teemaplaneering Põlva maakonna asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused - Tartu Maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused - Rahvastikuregister - Äriregister - HaridusSilm: - Keskkonnaagentuuri EELIS infoleht: - Kultuurimälestiste riiklik registr: - Keskkonnaregister: - SA Veriora Noortekas arengukava aastateks

42 42 6. EELARVESTRATEEGIA Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt koostatakse strateegia arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks. Eelarvestrateegia annab ülevaate eelneva aasta tegelikest, jooksva aasta kavandatud ja järgmiseks neljaks aastaks prognoositud sissetulekutest ja väljaminekutest (vt tabel 9). Valla strateegia koostamisel on lähtutud valla arengukavast ja majandusprognoosidest. Käesolevas strateegias on arvestatud rahandusministeeriumi aasta kevadise majandusprognoosiga (vt tabel 6). Tabel 6. Makromajanduslikud näitajad Olulisemad majandusnäitajad tegelik prognoos prognoos prognoos prognoos prognoos SKP jooksevhindades (mln ) SKP püsivhindades (mln ) SKP reaalkasv 3,9% 3,1% 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% SKP nominaalkasv 8,6% 6,0% 5,5% 5,3% 5,0% 4,9% Tarbijahinnaindeks 3,4% 2,1% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% Hõive (tuh inimest) 664,7 670,8 670,8 670,1 668,8 667,4 Hõive kasv 0,9% 0,9% 0,0% -0,1% -0,2% -0,2% Tööpuudus 5,4% 5,6% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% Tööviljakuse kasv 2,9% 2,2% 2,7% 2,8% 2,8% 2,7% Keskmine kuupalk ( ) Palgakasv 7,6% 6,4% 5,2% 5,0% 4,9% 4,9% Räpina valla nõrkuseks on elanike arvu (vt tabel 7) ja seetõttu ka õpilaste arvu vähenemine, mis mõjutavad oluliselt riigi tasandus- ja toetusfondi suurust. Tabel 7. Räpina valla elanike arv 15 lapsed 0-6 lapsed tööealised vanurid Rahvaarv kokku Aastael kajastuvad elanike arvus ka Rõka ja Järvselja külade elanikud

43 43 Prognoosi eeldused : Maksumäärasid ei muudeta oluliselt; Hallatavates asutustes ei toimu muutusi, mis toovad kaasa olulisi tulude ja kulude suurenemisi või vähenemisi; Aktsiate ostu ega müüki ei toimu; Antavad toetused jäävad samale tasemele PÕHITEGEVUSE EELARVE Põhitegevuse koosneb põhitegevuse tuludest ja põhitegevuse kuludest. Investeerimis- ja finantseerimistegevus on eraldi osades. Räpina valla tulu moodustavad peamiselt maksud (füüsilise isiku tulumaks, maamaks), toetused riiklikult sektorilt ning kaupade ja teenuste müük kuni 2019 makstakse vallale ka ühinemistoetust. Räpina valla peamised kulud tehakse haridusele, vabale ajal, kultuurile, sotsiaalsele kaitsele ja valitsussektori teenustele. Aastal 2019 on kogumaht eurot, millest põhitegevuse kulud eurot ja investeeringud eurot. Põhitegevuse tuludeks on planeeritud eurot, mis on 0,8% enam kui aastal. Tulude ja kulude jaotust vaata joonistel nr 8 ja 9. 0% 40% Tulumaks Maamaks 52% Tulu kaupade ja teenuste müügist Riigi tasandus ja toetusfond Muud tulud 6% 2% Joonis 8. Tulud Räpina valla s aastal 2019

44 44 8% 12% 51% 6% 2% 4% 17% Üldised valitsussektori teenused Majandus Keskkonnakaitse Elamu-ja kommunaalmajandus Vaba aeg, kultuur ja religioon Haridus Sotsiaalne kaitse Joonis 9. Kulud Räpina valla s aastal PÕHITEGEVUSE TULUD Räpina valla suurema osakaaluga põhitegevuse tulud on tulumaks ning riigi tasandus- ja toetusfond. Tulumaksu laekumise prognoos põhineb maksumaksjate arvu, sissetulekute suuruse ning tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhte (omavalitsustele laekuv tulumaksumäär) prognoosil. Maksumaksjate arvu ja sissetulekute suuruse andmed (vt tabel 8) on saadud Rahandusministeeriumi avalikust andmebaasist. Kuna tööealiste elanike arv väheneb, väheneb ka maksumaksjate arv, samas on Räpina valla elanike sissetulekute kasv eesti keskmisest madalam. Tabel 8. Räpina valla maksumaksjate arv ja sissetulekud Maksumaksjate arv Arvu muutus % 8,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Väljamaksed füüsilistele isikutele Sissetulek kuus Sissetuleku kasv -0,5 2,7 2,4 2,3 2,2 2,1

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel Riigi funktsionaalne analüüs: tervisekond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrreldes teiste ministeeriumite valitsemisaladega asutuste arvult

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Microsoft Word - Järva valla halduspiiri muutmise mõjude analüüs_LÕPLIK.docx

Microsoft Word - Järva valla halduspiiri muutmise mõjude analüüs_LÕPLIK.docx Järva valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs Detsember 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ANALÜÜSI KOOSTAMISE TAUST JA METOODIKA... 4 1.1 ANALÜÜSI KOOSTAMISE PÕHJUSED... 4 1.2 ANALÜÜSI

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Elva valla arengukava Eelarvestrateegia

Elva valla arengukava Eelarvestrateegia Elva valla arengukava 2019-2025 Eelarvestrateegia 2019-2022 2018 Sisukord: SISUKORD:... 2 1. SISSEJUHATUS JA PROTSESSI KIRJELDUS... 3 2. ELVA VALLA HETKEOLUKORD... 5 3. ELVA VALLA TUGEVUSED... 14 4. ELVA

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Sissejuhatus Arengukava koostamise põhimõtted Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 37 peab igal vallal ja linnal olema aren

Sissejuhatus Arengukava koostamise põhimõtted Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 37 peab igal vallal ja linnal olema aren Sissejuhatus Arengukava koostamise põhimõtted Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 37 peab igal vallal ja linnal olema arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks eri eluvaldkondade

Rohkem

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks Viljandis, 22. aprillil 2

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks Viljandis, 22. aprillil 2 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks 2015-2017 Viljandis, 22. aprillil 2015. aastal Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ning

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus Marje Josing mai 2018 Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Koostööpartner: Kultuuriministeerium EKI Eesti loomemajanduse kaardistused 2005. aastal

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

LISA 1 Tegevuskava VÄLJA Haridus Loo Lasteaed Pääsupesa laiendamine Spordiinfrastruktuuri edendamine Neeme külas Neeme Lasteaed algkooli rajamise II e

LISA 1 Tegevuskava VÄLJA Haridus Loo Lasteaed Pääsupesa laiendamine Spordiinfrastruktuuri edendamine Neeme külas Neeme Lasteaed algkooli rajamise II e LISA 1 Tegevuskava VÄLJA Haridus Loo Lasteaed Pääsupesa laiendamine Spordiinfrastruktuuri edendamine Neeme külas Neeme Lasteaed algkooli rajamise II etapp Neeme Lasteaed algkooli rajamise III etapp Jõelähtme

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem