PEADIREKTORI ASETÄITJA. Koondumisele nr 37/2005 Eesti Päevalehe AS, AS Eesti Meedia ja AS Linnaleht loa andmine

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PEADIREKTORI ASETÄITJA. Koondumisele nr 37/2005 Eesti Päevalehe AS, AS Eesti Meedia ja AS Linnaleht loa andmine"

Väljavõte

1 Ärakiri Ärisaladused välja jäetud PEADIREKTORI ASETÄITJA OTSUS nr 16-KO Koondumisele nr 37/2005 Eesti Päevalehe AS, AS Eesti Meedia ja AS Linnaleht loa andmine 1. Koondumine esitas Eesti Päevalehe AS-i ja AS-i Eesti Meedia esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt vastavalt Eesti Päevalehe AS-i ja AS-i Eesti Meedia vahel sõlmitud lepingule Eesti Päevalehe AS müüb AS-ile Eesti Meedia 50% suuruse osaluse AS-is Linnaleht. Tehingu tulemusel omandavad Eesti Päevalehe AS ja AS Eesti Meedia ühise valitseva mõju AS-i Linnaleht üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) 2 lg 4 tähenduses ning tegemist on koondumisega KonkS 19 lg 1 p-s 3 sätestatud viisil. Konkurentsiamet avaldas Eesti Päevalehe AS-i, AS-i Eesti Meedia ja AS-i Linnaleht koondumise teate saamise kohta teate väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. Seoses vajadusega teha kindlaks, kas käesolev koondumine võib tekitada või tugevdada turgu valitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul KonkS 22 lg 2 tähenduses, alustati Konkurentsiameti peadirektori a otsusega nr 2-KO täiendav menetlus vastavalt KonkS 27 lg 1 punktile Koondumise osalised KonkS 20 p 3 järgi on koondumise osalised füüsilised isikud või ettevõtjad, kes ühiselt omandavad valitseva mõju kolmanda ettevõtja või tema osa üle ja KonkS 20 p 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Eesti Päevalehe AS, AS Eesti Meedia ja AS Linnaleht. Eesti Päevalehe AS on AS-i Ekspress Grupp ja OÜ Vivarone ühise valitseva mõju alla kuuluv ettevõtja, kelle põhitegevuseks on ajalehtede kirjastamine. Eesti Päevalehe AS-i poolt väljaantavateks ajalehtedeks on Eesti Päevaleht ja Linnaleht. Eesti Päevalehe AS ja AS Ekspress Grupp omavad ühist valitsevat mõju OÜ Netikuulutused üle, kelle põhitegevuseks on kinnisvaraportaali 4seina ja töökuulutuste portaali Hyppelaud haldamine. Mõlemad portaalid annavad välja ka tasuta kuulutustelehte.

2 2 AS Eesti Meedia on Norras registreeritud meediakontserni Schibsted ASA tütarettevõtja. Schibsted ASA tegevusalad hõlmavad erinevaid meediatooteid, sh tegevusi ajalehtede, televisiooni, filmi, kirjastuse, multimeedia ning mobiiliteenuste valdkonnas. Lisaks AS-ile Eesti Meedia on Schibsted ASA tütarettevõtjaks Eestis AS Kanal 2. AS-i Eesti Meedia põhitegevuseks on perioodikaväljaannete kirjastamine ja trükkimine. AS-ile Eesti Meedia kuuluvad järgmised tütarettevõtjad: AS Kroonpress, AS Postimees, Sakala Kirjastuse AS, AS Viru Press, Järva Teataja Kirjastuse AS, AS Pärnu Postimees, AS Litero, OÜ Meediasüsteemid. AS Eesti Meedia ja AS Ekspress Grupp ühiselt omavad valitsevat mõju AS-i SL Õhtuleht, AS-i Ajakirjade Kirjastus ja AS-i Ekspress Post üle. AS Eesti Meedia sidusettevõtjad on OÜ Scanpix Baltics (49%) ja AS Trio LSL (34%). AS Linnaleht on Eesti Päevalehe AS-i poolt vahetult enne käesolevat koondumist asutatud ettevõtja. Eesti Päevalehe AS andis AS-ile Linnaleht mitterahalise sissemaksena üle kõik AS-i Linnaleht väljaandmisega seotud varad, õigused ja kohustused (lepingud töötajatega, reklaamilepingud, levitamislepingud, üürileping, kaubamärgid jms). AS-i Linnaleht põhitegevuseks on ajalehe Linnaleht kirjastamine. Linnaleht ilmub Tallinnas, Tartus ja Pärnus. 3. Õiguslik hinnang 3.1. Koondumise kontrolli kohaldamine KonkS 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning vähemalt ühe ühineva ettevõtja või ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. Koondumise osaliste (Eesti Päevalehe AS, AS Eesti Meedia ja AS Linnaleht) 2004.a. majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju (AS Linnaleht), äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub käesolev koondumine KonkS 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele Kaubaturud KonkS 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimisja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. Kõigi koondumise osaliste äritegevus kattub ajalehtede kirjastamise valdkonnas. Ajalehtede kirjastamine sisaldab nende sisulist toimetamist ja reklaamipinna müümist ning saadud tulemuse konkreetse trükimeedia väljaande formaati paigutamist.

3 3 Vastavalt koondumise teatele on nõudlust arvestades ajalehtede kirjastamine jagatud kaheks alamturuks, milleks on lugeja kaubaturg ja reklaami kaubaturg. Samuti on ajalehtede kirjastamist käsitlevates Euroopa Komisjoni otsustes (IV/M Gruner + Jahr/Financial Times/JV, ja COMP/M WEGENER/PCM/JV, ) eristatud lugeja kaubaturgu ja reklaami kaubaturgu. Antud koondumisega vertikaalselt mõjutatud kaubaturuna on koondumise osalised oma teates nimetanud trükkimise kaubaturgu. Selleks et täpsustada kaubaturu piiritlust ja võimalikke konkurentsiprobleeme viis Konkurentsiamet läbi analüüsi, mille käigus küsitles koondumise osalisi, nende konkurenti (Äripäeva Kirjastuse AS), suuremaid reklaamiostjaid (OÜ Mediapool, Media House OÜ, OÜ Mediafors, OÜ Trendmark, OÜ Creative Media Service, OMD Estonia OÜ) ning kasutas meediaturu-uuringutega tegeleva ettevõtja (AS Emor) turuanalüüside tulemusi. Uuringu tulemusel on leidnud kinnitust järgmised asjaolud Lugeja kaubaturg Lugeja kaubaturu puhul KonkS 3 lg 1 tähenduses on ostjaks trükimeedia väljaande lugeja, kes ostab või tarbib trükimeedia väljaandeid informatsiooni saamiseks ning käibivaks kaubaks on trükimeedia väljaanded. Lugeja seisukohalt vaadatuna jagatakse kirjutavat pressi vastavalt leviku ulatusele (üleriigilisteks ja kohalikeks väljaanneteks), ilmumise tiheduse järgi (päevalehtedeks, nädalalehtedeks, kuukirjadeks), sisu järgi (ärilehed, spordilehed, üldinformatiivsed ajalehed), uudiste kvaliteedi järgi (tabloidlehed ja kvaliteetlehed), keele järgi (eestikeelsed ja venekeelsed väljaanded) ja hinna järgi (tasulised ja tasuta väljaanded). Koondumise osalised on seisukohal, et Eestis lugeja seisukohalt vaadatuna tasuta ja tasulised ajalehed omavahel ei konkureeri. Samale seisukohale jõudsid ka kaks Konkurentsiameti teabenõudele vastajat [...]. Koondumise osaliste suurim konkurent Äripäeva Kirjastuse AS arvas, et kuigi formaalselt ei saa tasuta väljaande jagamist nimetada müügiks, omab Linnalehe ilmumine selget mõju trükiväljaannete lugejaturule. Lisaks rõhutas Äripäeva Kirjastuse AS, et Linnaleht on Äripäevale konkurendiks reklaami müügi turul. Vastuses Konkurentsiameti teabenõudele on arvatud, et Linnalehe uudistelehekülgede kvaliteet, operatiivsus ja uudiste lokaalsus ei hakka suurt ohtu kujutama päeva- ja maakonnalehtedele, sest päeva- või maakonnalehe tellija ei loobu oma tellimusest Linnalehe kasuks [...]. Analüüsi tulemusel jõudis Konkurentsiamet järeldusele, et Linnaleht tasuta ajalehena kuulub lugeja seisukohalt vaadatuna eraldi kaubaturule tasuliste ajalehtedega võrreldes, eelkõige tänu tema erinevale sisule ja formaadile (lühikesed uudislood, mida saab kiirelt tarbida) ning tasuta ajaleht ei põhjusta lugeja loobumist talle juba harjumuspärase tasulise ajalehe tarbimisest. Seega Linnalehe puhul on tegemist ajalehega, mis asetseb eraldiseisval kaubaturul teiste trükimeedia väljaannetega võrreldes ning tegemist on täiendusega lugeja kaubaturul, mis ei ole senini põhjustanud tasuliste ajalehtede lugejate arvu vähenemist ( Linnaleht ilmub

4 4 alates a.). Käesoleva koondumisega kaasneb Linnalehe formaadi muutus, mille tulemusel suureneb Eesti- ja välisuudiste ning muude rubriikide, mis on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ilmuvas Linnalehes ühesugune, osatähtsus. Väheneb kõikides nimetatud linnades erineval kujul ilmuvate kohalike uudistega leheosa. Kuigi Linnalehe formaat muutub sarnasemaks üleriigilise levikuga tasuliste päevalehtede formaadile, on Konkurentsiamet arvamusel, et selline formaadi muutus ei põhjusta tasuliste päevalehtede lugejaskonna märkimisväärset liikumist, mille tagajärjel loobutakse tasuliste päevalehtede lugemisest Linnalehe kasuks. Seega asub Konkurentsiamet käesoleva koondumise puhul seisukohale, et lugeja kaubaturul asetseb Linnaleht tasuta ajalehena tasulistest ajalehtedest eraldi kaubaturul. Lisaks Linnalehele on tasuta levitatavateks väljaanneteks klassifitseeritud reklaami väljaanded (töökuulutused, autod, kinnisvara), mis ei ole lugeja seisukohalt vaadatuna vahetatavad või asendatavad Linnalehega vastavalt KonkS 3 lõikele 1 tingituna sisulisest ning formaadi erinevusest. Linnalehe puhul on tegemist ainsa tasuta levitatava uudistelehega Eesti territooriumil. Lugeja kaubaturu geograafiline ulatus ühtib Linnalehe levialadega, milleks on Tallinna, Tartu ja Pärnu linna territooriumid Reklaami kaubaturg Reklaami kaubaturu puhul KonkS 3 lg 1 tähenduses on ostjateks ettevõtjad, kes ostavad reklaamipinda, millel oma tooteid või teenuseid reklaamida ning kaubaturul käibivaks kaubaks on reklaamipind. Koondumise osaliste hinnangul on ajalehe Linnaleht suurimateks konkurentideks reklaami müügi osas järgmised suurimad päeva- ja nädalalehed: Äripäev, Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, SL Õhtuleht, Maaleht, Postimees, Vesti Dnja, Molodjoš Estonii. Lisaks on koondumise teate esitajad märkinud, et reklaami kaubaturul konkureerivad ajalehtedega ka ajakirjad (eriti igal nädalal ilmuvad) ning olulisteks konkurentideks on ka erinevad internetiportaalid (nt Delfi, Everyday, hot.ee, U-Pop, Flirt, City24, Auto24 jne). Suuremate reklaami ostjate vastustest teabenõuetele järeldub, et laiemas plaanis konkureerivad ajalehtedega reklaami müügi osas lisaks ka teised meediakanalid. Sama reklaami sõnumit saab edastada nii TV, interneti, trükimeedia, välimeedia kui raadio vahendusel, kuid kui vaadata kitsamaid kaubaturgusid, siis näiteks trükireklaami osas konkureerivad omavahel ajakirjandusliku sisuga väljaanded, kuhu on võimalik reklaami osta. Äripäeva Kirjastuse AS-i hinnangul on trükimeedia reklaamiturg oma põhiolemuselt kindlasti üks. Kasvava turuosaga ja mõjuga reklaamikanaliks on internet, mis aja jooksul muutub kindlasti trükimeediale väga tugevaks konkurendiks. Meediareklaamituru monitooringuga tegeleva ettevõtja AS-i Emor andmetel on viimasel kolmel aastal erinevate meediakanalite osatähtsused kogu meediareklaami kaubaturust püsinud stabiilsetena: televisioon 25%-27%; raadio 8%-9%; ajalehed 44%-45%; ajakirjad ~12%; välireklaam ~6%; internet 3%. AS-i Emor andmetel oli aastal internet meediakanalitest kõige kiiremini kasvav reklaamikanal kasvuprotsendiga 35% eelmise

5 5 aastaga võrreldes. Kogu meediareklaami kasv võrreldes eelmise aastaga oli 15%. Vaatamata kiirele kasvule on internet endiselt kõige väiksema mahuga reklaamikanal ning tema osatähtsus on viimasel kolmel aastal kogu meediareklaamist püsinud stabiilsena 3% juures. Arvestades erinevate meediakanalite formaadi erinevusi ning seda, et viimase kolme aasta jooksul ei ole esinenud mitte ühegi meediareklaamikanali turuosa suurenemist mõne teise meediareklaamikanali arvelt, arvestab käesoleva koondumise puhul Konkurentsiamet, et ülalnimetatud erinevad meediakanalid asetsevad erinevatel kaubaturgudel. Vastavalt koondumise osaliste hinnangule ei ole Eestis olulisi erinevusi tasulistes ja tasuta ajalehtedes reklaami ostvate ettevõtjate vahel, kuna reklaami hinnad kujunevad samade printsiipide alusel. Nimelt on reklaami hinna kujunemise aluseks auditooriumi suurus. Valdav seisukoht teabenõuete vastustes on, et reklaami ostja seisukohalt vaadatuna asuvad tasuta ja tasulised väljaanded ühel kaubaturul. Reklaami ostja lähtub oma toote või teenuse reklaamimiseks reklaami edastava meediakanali valikul põhimõttest, et meediakanali tarbija kattuks võimalikult palju tema poolt reklaamitava toote või teenuse tarbijaskonnaga. Tasuta levi ei tähenda automaatselt teistsugust (vähem maksujõulist) ostjaskonda. Ajalehtede puhul määrab lehe lugejaskonna siiski lehe sisu ehk kellele on leht suunatud ja vähem teised tegurid. Reklaami ostjate seisukohast vaadatuna on omavahel asendatavad või vahetatavad samale sihtgrupile suunatud väljaanded, millel on sarnane lugejate arv ja profiil. Olulisteks kriteeriumiteks reklaamipinna valikul on ka trükimeedia väljaande piirkondlikkus, reklaami hind, väljaande ilmumise tihedus, imagoloogiline kontekst jm. Reklaami ostja poolne reklaamipinna valik sõltub eelkõige konkreetse väljaande lugejaskonna suurusest. See on tingitud asjaolust, et suur osa reklaamitavatest toodetest ja teenustest on nn laiatarbekaubad ja teenused, millel puudub konkreetne tarbijate sihtrühm ning mida rohkem lugejaid reklaami näeb, seda kasulikum on see reklaamipinda ostnud ettevõtjale. Lugejate arv on ka peamiseks reklaami hinna kujunemise kriteeriumiks. Koondumise osalised on võrrelnud Linnalehte reklaami kaubaturul eelkõige üleriigiliste päeva- ja nädalalehtedega. Kohalikul tasandil on koondumise teate esitajad Linnalehe konkurentideks pidanud Tartus Tartu Postimeest ja Pärnus Pärnu Postimeest. Teabenõuetele vastanud reklaamiostjad on valdavalt seisukohal, et Linnalehega konkureerivad peamiselt suuremad üleriigilised päevalehed (ilmuvad 4-6 korda nädalas) ja nädalalehed (ilmuvad 1 kord nädalas). Kohalikul tasandil on reklaamiostjad Linnalehe konkurentideks pidanud Tartus Tartu Postimeest ja Pärnus Pärnu Postimeest. Esineb ka arvamus, et Linnaleht konkureerib kõige otsesemalt teiste tasuta jagatavate lehtedega nagu näiteks töökuulutuste lehed või venekeelne Postimees. Koondumise osaliste suurima konkurendi Äripäeva Kirjastuse AS-i hinnangul on Linnalehe konkurentideks reklaami müügil samas piirkonnas levivad trükimeedia väljaanded, nagu Äripäev, Eesti Päevaleht, SL Õhtuleht, Postimees, Eesti Ekspress, Maaleht, lisaks mitmed tasuta levitatavad klassifitseeritud reklaami väljaanded (töökuulutused, autod, kinnisvara) jt.

6 6 Tuginedes analüüsi tulemustele on antud juhtumi puhul piiritletud kaubaturuna reklaamipind kohalikes ja üleriigilistes päeva- ja nädalalehtedes. Geograafilise ulatuse piiritlemisel käesoleval kaubaturul tuleb eristada üleriigilist ja kohalikku reklaami. Üleriigilise reklaami alla kuuluvad kõik üleriigilistes päeva- ja nädalalehtedes avaldatavad reklaamid ning üleriigiliselt reklaamivate reklaamiostjate reklaamid kohalikes päeva ja nädalalehtedes. Reklaam kohalikes päeva ja nädalalehtedes on üleriigiline kui sama reklaami avaldatakse ka teistes meediakanalites, s.h üleriigilistes päeva- või nädalalehtedes. Üleriigilise reklaami osas on kaubaturu geograafiliseks ulatuseks kogu Eesti territoorium. Kohalikuks reklaamiks on kohalikes päeva- ja nädalalehtedes avaldatav kohalik reklaam. Kohaliku reklaami osas on kaubaturu geograafiliseks ulatuseks piirkonnad, kus levib Linnaleht, seega Tallinna, Tartu ja Pärnu linna territooriumid. Ülalkirjeldatust lähtudes on käesoleva koondumise puhul lõplikult piiritletud kaks reklaami ostja seisukohalt omavahel vahetatavat või asendatavat kaubaturgu: 1) üleriigilise reklaami pinna kaubaturg kohalikes ja üleriigilistes päeva- ja nädalalehtedes; 2) kohaliku reklaami pinna kaubaturg kohalikes päeva- ja nädalalehtedes Tallinnas, Tartus ja Pärnus Trükkimise kaubaturg Koondumise osalistest omab äritegevust trükkimise kaubaturul AS Eesti Meedia läbi oma tütarettevõtja AS Kroonpress. AS-ile Kroonpress kuulub trükikoda, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on perioodika ja suuremahuliste reklaamtrükiste tootmine. AS-is Kroonpress trükitavatest ajalehtedest suuremad on Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev, Maaleht, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja ja Kuldne Börs ning ajakirjadest Kroonika, Kodukiri, Stiil ja Kodukolle. Lisaks tegeleb AS Kroonpress reklaamitrükiga ja raamatute trükkimisega. AS Kroonpress ei trüki ajalehte Linnaleht. Vastavalt koondumise teatele lisatud trükkimise kaubaturu analüüsile olid antud kaubaturul tegutsevad ettevõtjad (trükikojad) jagatud vastavalt nende põhitegevusele järgnevalt: raamatutrükikojad, perioodikatrükikojad, etiketi- ja pakenditrükikojad ning reklaamitrükikojad. Koondumise osaliste hinnangul tegutseb AS Kroonpress perioodika väljaannete trükkimise kaubaturul. Trükkimise kaubaturu geograafiliseks ulatuseks on kogu Eesti territoorium.

7 7 4. Hinnang koondumisele KonkS 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turgu valitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul. KonkS 13 lg 1 kohaselt omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40% käibest. 4.1 Hinnang lugeja kaubaturule Võttes arvesse, et tasulised ja tasuta ajalehed asuvad lehelugeja jaoks eraldi kaubaturgudel ning Linnalehele kui tasuta päevalehele puudub Eestis lugeja jaoks alternatiiv ehk tegemist on ainuesindajaga eraldiseisval kaubaturul, siis lugeja seisukohast vaadatuna antud koondumine endaga muudatust kaasa ei too. Koondumise tagajärjel kaubaturu struktuur lugeja kaubaturul ei muutu, seega ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS 13 lg 1 tähenduses, mis oluliselt kahjustab konkurentsi lugeja kaubaturul vastavalt KonkS 22 lõikele Hinnang kohalikes ja üleriigilistes päeva- ja nädalalehtedes avaldatavale üleriigilisele reklaami kaubaturule. Käesoleva kaubaturu kogukäivete määratlemisel tugines Konkurentsiamet meedia monitooringuga tegeleva ettevõtja (AS EMOR) poolt teostatud reklaamipanuste monitooringule (päeva- ja nädalalehtede käive Eestis), Eesti Ajalehtede Liidu statistikale (maakonnalehtede käive) ning koondumise osaliste hinnangule (kohaliku ja üleriigilise reklaami osatähtsus kohalikes päeva- ja nädalalehtedes). Selle tulemusel olid kohalikes ja üleriigilistes päeva- ja nädalalehtedes avaldatava üleriigilise reklaami kaubaturu kogukäibed 2003.a. ligikaudu 360 milj. krooni; 2004.a. ligikaudu 400 milj. krooni ja 2005.a. 450 milj. krooni. Käesoleva koondumise tulemusel muutub valitseva mõju struktuur AS-is Linnaleht. Koondumise osaliste hinnangul hakkab uues formaadis ilmuva Linnalehe planeeritav reklaami käive jagunema ligikaudu järgmiselt: Eesti 21,7%, Tallinn 58,7%, Tartu 11,7%, Pärnu 7,8%. Ajalehe Linnaleht reklaami käive viimasel kolmel aastal on olnud järgmine: 2003.a. 13,6 milj. krooni, 2004.a. 15,4 milj. krooni ja 2005.a. 17,5 milj. krooni. Antud koondumise puhul on Tallinna reklaam arvestatud üleriigilise reklaami hulka. Arvestades uue leheformaadi reklaamikäibe Eesti reklaami osa, oleksid Linnalehe üleriigilise reklaami käibed ning osatähtsused kohalikes ja üleriigilistes päeva- ja nädalalehtedes avaldatava üleriigilise reklaami kaubaturu kogumahust olnud järgmised: 2003.a. 11 milj. krooni (3%), 2004.a. 12,4 milj. krooni (3,1%) ja 2005.a. 14 milj. krooni (3,1%). Järgnevas tabelis on toodud võrdluseks Linnalehe ja üleriigiliselt ilmuvate viie suurima päeva- ja nädalalehe reklaamikäibed (milj. kroonides) ja turuosad:

8 Käive Turuosa Käive Turuosa Käive Turuosa Äripäev 51,8 14,4% 56,4 14,1% 65,2 14,5% Eesti Ekspress 54,6 15,2% 58,2 14,6% 64,7 14,4% SL Õhtuleht 33,2 9,2% 37,8 9,5% 44,0 9,8% Päevaleht 36,4 10,1% 44,9 11,2% 53,6 11,9% Postimees 62,0 17,2% 67,5 16,9% 87,1 19,4% Linnaleht 11,0 3,0% 12,4 3,1% 14,0 3,1% Kokku 249,0 69,1% 277,2 69,4% 328,6 73,1% Vastavalt käesoleva koondumise aluseks olevale lepingule Eesti Päevalehe AS müüb ASile Eesti Meedia 50% suuruse osaluse AS-is Linnaleht, kus Eesti Päevalehe AS omas enne koondumist 100% osalust. AS Eesti Meedia omab käesoleval kaubaturul käivet üleriigiliste päevalehtede Postimees (osalus 100%) ja SL Õhtuleht (osalus 50%) kaudu ning kohalike ajalehtede Tartu Postimees (osalus 100%), Pärnu Postimees (osalus 100%), Sakala (osalus 50%), Järva Teataja (osalus 50%), Virumaa Teataja (osalus 53%) ja Valgamaalane (osalus 89%) kaudu. Kõikide nimetatud ajalehtede üleriigilise reklaami käive ning turuosad kokku viimasel kolmel aastal olid ligikaudu järgmised: 2003.a. 102 milj. krooni (turuosa 28%); 2004.a. 112 milj. krooni (turuosa 28%); 2005.a. 140 milj krooni (turuosa 31%). Koondumise tulemusel võib suureneda AS-i Eesti Meedia mõju käesoleval kaubaturul Linnalehe turuosa võrra, s.o mitte rohkem kui 3% kaubaturust. Arvestades asjaolusid, et AS Eesti Meedia omab ajalehes SL Õhtuleht 50% osalust, koondumise tulemusel ajalehes Linnaleht 50% osalust ning ei ole ka ainuomanik mitmes kohalikus ajalehes, siis tuleb arvestada, et AS-i Eesti Meedia mõju kaubaturul on siiski madalam, kui seda iseloomustavad ülaltoodud näitajad. Järelikult ei saavuta koondumise osalised koondumise tulemusel turgu valitsevat seisundit valitseva mõju omamise kaudu ühe koondumise osalise poolt ega ühise valitseva mõju kaudu. Seega ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS 13 lg 1 tähenduses, mis oluliselt kahjustaks konkurentsi kohalikes ja üleriigilistes päevaja nädalalehtedes avaldataval üleriigilisel reklaami kaubaturul vastavalt KonkS 22 lõikele Hinnang kohalikes päeva- ja nädalalehtedes avaldatavale kohaliku reklaami kaubaturule. Päeva- ja nädalalehtedes avaldatava reklaamipinna müügi kaubaturul Eesti territooriumist kitsamaid geograafilisi piirkondi ehk lokaalseid kaubaturgusid analüüsides ilmneb Eesti eripära, kus Tallinn on väga selgelt teistest suurem. Teiste piirkondlike turgude mahud on väikesed. Tallinnas puudub eraldiseisev kohalik päeva- või nädalaleht või üleriigilise päeva- või nädalalehe lisaleht, mis konkureeriks Linnalehes avaldatava, ainult Tallinna lugejale suunatud, kohaliku reklaamiga. Turuanalüüsi tulemusel selgus, et ainsateks konkurentideks võib pidada ajalehe Postimees tiraaži vahel Tallinnas ja Harjumaal levivat Kinnisvaralehte ning üks kord nädalas ilmuvat töökuulutuste lehte Hyppelaud, kuid neidki ainult rangelt kvalifitseeritud reklaamide, st. kinnisvaraalase tegevusega seotud reklaam ja töökuulutused, osas. Seega ei ole ettevõtjal, kes sooviks, et tema reklaami päeva- või nädalalehes näeks ainult Tallinna lugeja, selleks üldjuhul võimalust, kuna Tallinnas on peamiselt levitatavateks ja loetavateks päeva- ja nädalalehtedeks üle-eestilise levikuga väljaanded, st. ka reklaam levib üle Eesti. Seega ei ole päeva- ja nädalalehtedes

9 9 avaldatava reklaami osas võimalik Tallinnat arvestada kohaliku kaubaturuna, vaid tuleb lugeda üleriigilise kaubaturu hulka. Tuginedes Eesti Ajalehtede Liidu statistilistele andmetele kohalike päeva- ja nädalalehtede osas, koondumise osaliste hinnangule kohaliku ja üleriigilise reklaami osatähtsuse kohta kohalikes päeva- ja nädalalehtedes ning võttes arvesse ajalehe Linnaleht kohaliku reklaami käivet olid kohalikes päeva- ja nädalalehtedes avaldatava kohaliku reklaami kaubaturu kogukäibed (v.a Tallinn) viimasel kolmel aastal ligikaudu järgmised: 2003.a milj. krooni; 2004.a milj. krooni; 2005.a milj. krooni. Tartus ja Pärnus on kohaliku reklaami müügi osas Linnalehe konkurentideks ainult vastavalt Tartu Postimees ja Pärnu Postimees (sh Pärnu Börs ), kusjuures Linnalehe reklaami müügi käive võrreldes nimetatud maakonnalehtedega oli väga väike. Kui arvestada, et nii Tartus kui Pärnus oli ainult kaks turuosalist, siis reklaamikäivete järgi jagunesid turuosad aastal järgmiselt: Tartus Tartu Postimees - 85% ja Linnaleht - 15%; Pärnus Pärnu Postimees (sh Pärnu Börs )- 90% ja Linnaleht - 10%. Koondumise osaliste hinnangul hakkab uues formaadis ilmuva Linnalehe planeeritav reklaami käive jagunema ligikaudu järgmiselt: Eesti 21,7%, Tallinn 58,7%, Tartu 11,7%, Pärnu 7,8%. Arvestades, et käesoleva koondumise puhul kuulub Tallinn üleriigilise kaubaturu hulka, võib järeldada, et Linnalehe reklaami müük on suunatud peamiselt üleriigilise levikuga reklaami ostjale - 80,4%. Arvestades Linnalehe suunitlust peamiselt üleriigilise reklaami ostjale ja vähest turuosa nii Tartus kui Pärnus võib asuda seisukohale, et käesolev koondumine ei tekita ega tugevda turgu valitsevat seisundit KonkS 13 lg 1 tähenduses, mis oluliselt kahjustaks konkurentsi kohalikes päeva- ja nädalalehtedes avaldatava kohaliku reklaami kaubaturul Tartus ja Pärnus vastavalt KonkS 22 lõikele Hinnang perioodiliste väljaannete trükkimise kaubaturule Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määruse nr 3 "Koondumise teate esitamise juhend" 7 lg 3 p-i 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud kaubaturg selline kaubaturg, kus tegutseb üks koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja ning mis on tootmise või kauba turustamise eelneval või järgneval tasandil seotud kaubaturuga, kus tegutseb koondumise teine osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja ning koondumine viib vähemalt 25 protsendilise turuosani. AS Eesti Meedia omab läbi oma tütarettevõtja AS Kroonpress äritegevust perioodiliste väljaannete trükkimise kaubaturul, mis on vertikaalselt seotud kaubaturgudega, kus tegutsevad teised koondumise osalised. Koondumise teatele lisatud trükkimise kaubaturu analüüsi kohaselt oli perioodikatrükikodade kogukäive Eestis 2004.aastal 563,5 miljonit krooni, millest AS-i Kroonpress osatähtsus moodustas 41%. Trükkimise kaubaturu analüüsi kohaselt olid AS-i Kroonpress suurimateks konkurentideks AS Printall, AS Europrint ja AS Unipress, kelle turuosad 2004.a. olid vastavalt 39%; 5% ja 14%. Tingituna AS-i Kroonpress suurest turuosast on antud koondumise puhul tegemist vertikaalselt mõjutatud kaubaturuga perioodika väljaannete trükkimise kaubaturul Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määruse nr 3 "Koondumise teate esitamise juhend" 7 lg 3 p-i 2 tähenduses.

10 10 Kuna käesolev koondumine ei põhjusta AS-i Kroonpress poolt ajalehe Linnaleht trükkimist, siis koondumise tulemusel kaubaturu struktuur perioodika väljaannete trükkimise kaubaturul ei muutu ning AS-i Kroonpress turuosa perioodika väljaannete trükkimise kaubaturul ei suurene. Seda tagab ka käesolev olukord, kus AS-ile Eesti Meedia ja Eesti Päevalehe AS-ile kuuluvad ettevõtjad, mis ei ole nende ühise valitseva mõju all, tegutsevad teineteisest sõltumatult. Seega käesolev koondumine ei tekita ega tugevda turgu valitsevat seisundit KonkS 13 lg 1 tähenduses, mis oluliselt kahjustaks konkurentsi perioodika väljaannete trükkimise kaubaturul vastavalt KonkS 22 lõikele 2. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS 27 lg 1 p 1 otsustan: anda luba Eesti Päevalehe AS, AS Eesti Meedia ja AS Linnaleht koondumisele. Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest. Aini Proos

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft Word - Otsus 52-L Laomaailm ja Elion bännerreklaami avaldamisest.doc

Microsoft Word - Otsus 52-L Laomaailm ja Elion bännerreklaami avaldamisest.doc Väljavõte Ärisaladused välja jäetud PEADIREKTORI ASETÄITJA Otsus Tallinn 31.12.2007 nr 52-L AS-i Konsensus-Laomaailm esindava Advokaadibüroo Teder, Glikma & Partnerid 11.06.2007 kaebuse alusel Elion Ettevõtted

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

AS Metrosert

AS Metrosert Otsus Tallinn 30.12.2009 nr 5.1-5/09-0052 Metrex Mõõtekeskus OÜ 03.12.2008 taotluse alusel alustatud haldusmenetluse lõpetamine AS Metrosert tegevuse suhtes 1. Haldusmenetluse algatamine Metrex Mõõtekeskus

Rohkem

Informeeritus ja meediakasutus.doc

Informeeritus ja meediakasutus.doc Informeeritus ja meediakasutus Peeter Vihalemm 1. Hinnang enda informeeritusele eri tasanditel Integratsiooni monitooringu küsimustikus paluti vastajail hinnata enda informeeritust eri tasandeil kodukohast

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf VÄLJAVÕTE Eion Ettevõtted ASi ja ASi Starman ärisaladus välja jäetud Sideameti 22. augusti 2007. a otsuse nr J.1-45/07/12 Märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmine eraklientidele ja äriklientidele

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Otsus 21-L TPT.doc

Microsoft Word - Otsus 21-L TPT.doc Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud PEADIREKTORI ASETÄITJA Otsus Tallinn 15.mai 2006 nr 21-L Konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine Tallinna Piimatööstuse AS-i ja tema toodete edasimüüjate tegevuse osas

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf Mobiiltelefonivõrgule juurdepääsu ja mobiiltelefonivõrgus kõnede algatamise turul (turg 15) märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmise otsuse eelnõu Lisa 1 Otsuse kavandi riigisisesel konsulteerimisel

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn 07.05.2014 nr 5.1-5/14-010 If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikring A/S Eesti filiaali koostöö suhtes alustatud järelevalvemenetluse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Otsus 39-L Neste kohta.doc

Microsoft Word - Otsus 39-L Neste kohta.doc PEADIREKTOR Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud Otsus Tallinn 27.07.2005.a nr 39-L Mootorikütuste jae- ja hulgimüügi kaubaturu konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine ja ettekirjutuse tegemata jätmine

Rohkem

Otsus

Otsus Otsus Tallinn 17.06.2009 nr 5.1-5/09-0028 AS Maardu Terminal 18.09.2008 taotluse alusel algatatud haldusmenetluse lõpetamine 1. Haldusmenetluse algatamine Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius esitas

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Microsoft Word - Elioni suurklientide mahahindlused.doc

Microsoft Word - Elioni suurklientide mahahindlused.doc PEADIREKTOR Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud Otsus Tallinn 04. o4. 2005 nr L-16 Äriklientidest lõpptarbijatele telefoniteenuse osutamise kaubaturu konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine Konkurentsiolukorra

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

T 4 Lisa 3 Siseriikliku konsulteerimise tule–

T 4 Lisa 3 Siseriikliku konsulteerimise tule– ÄRISALADUS VÄLJAJÄETUD Konkurentsiameti 07septembri 2009. aasta otsuse Fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamine Lisa

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

Konkurentsiamet Märt Ots

Konkurentsiamet Märt Ots Konkurentsiamet Märt Ots 21.10.2015 Vaba konkurents Vaba konkurents on majanduse edasiviivaks jõuks ning tagab tarbijate heaolu. Vaba konkurentsi piiravad tegurid turgu valitsev seisund ehk monopol liigne

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Bakalaureusetöö 2 _PR_.doc

Microsoft Word - Bakalaureusetöö 2 _PR_.doc Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond EESTLASTE MEEDIATARBIMISHARJUMUSTE ANALÜÜS Meediapäeva uuringu tulemuste põhjal 2004 2006 Bakalaureusetöö (4 AP) Aive Villota

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse nr 22-6/ LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratu

ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse nr 22-6/ LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratu ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti 12.12.2014 otsuse nr 22-6/14-513 LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise turu piiritlemine, analüüs,

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem