1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata"

Väljavõte

1 JAGU 1 AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote kood : SHELL BRAKE AND CLUTCH FLUID DOT-4 ESL : CRX750, 30426, AT59H, LAO21, BT471, BT475, BT Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutusala : SU21 Tarbekaup. PC0 Muud. Autohooldus Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Tarnija : Kemetyl Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 146, Budynek C Warszawa, Poola Telefon : Veebisait : Hädaabitelefoni number HÄDAABITELEFON, ainult ARSTI/TULETÕRJE/POLITSEI poole pöördumiseks: PL - Telefon : (Ainult tööajal) HÄDAABITELEFON: Terviseamet Mürgistusteabekeskus (24/7) JAGU 2 OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE 2.1. Aine või segu klassifitseerimine Klassifikatsiooni CLP ((EÜ) nr 1272/2008) : Vastavalt määrusele (EL) No 1272/2008, ei ole ohtlik aine ega segu. Oht inimese tervisele : Väheohtlik tavalisel tööstuslikul või kaubanduslikul kasutamisel. Füüsikalis-keemilised ohud : Vastavalt seadusandlikele EÜ direktiividele ohtlike ainete hulka ei loeta. Keskkonnaohtlikkus : Vastavalt seadusandlikele EÜ direktiividele ohtlike ainete hulka ei loeta Märgistuselemendid Märgistuselemendid ((EÜ) nr 1272/2008): Ohupiktogrammid : Puudub. Tunnussõna : Ei kohaldata. H- ja P-laused : Puudub. Selliste pakendite märgistamine, mille maht ei ületa 125 ml: Ohupiktogrammid : Puudub. Tunnussõna : Ei kohaldata. H- ja P-laused : Puudub Muud ohud Muu teave JAGU 3 : Ei sisalda PBT või vpvb aineid, mille kontsentratsioon on 0,1% või üle selle. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA Toote nimetus : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Lehekülg 1/10

2 3.2. Segud Tootekirjeldus : Segu. Ohtlikke aineid käsitlev teave: Aine nimetus Kontsentratsioon CAS nr. EÜ-number Märkus REACH nr. (w/w) (%) Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol 0 - < and 3,6,9,12 -tetraoxahexadecan-1-ol 2,2'-Oksübisetanool 0 - < (2-Metoksüetoksü)etanool < (2-Butoksüetoksü)etanool < Aine nimetus Ohuklass H-laused Piktogrammi Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12 -tetraoxahexadecan-1-ol Eye Dam. 1 H318 GHS05 H318 : C >= 30 % H319 : C >= 20 % 2,2'-Oksübisetanool Acute Tox. 4; STOT RE H302; H373 GHS07; GHS (2-Metoksüetoksü)etanool Repr. 2 H361d GHS08 2-(2-Butoksüetoksü)etanool Eye Irrit. 2 H319 GHS07 Ohtlike ainete piirnorm(id) töökeskkonnas leiate vajadusel lahtris 8. Iga asjaomase H-lause täistekst on peatükis 16. JAGU 4 ESMAABIMEETMED 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus Esmaabimeetmed Sissehingamine Kokkupuude nahaga Kokkupuude silmadega Allaneelamine : Viige kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanu tunneb end halvasti, pidage nõu arstiga. : Eemaldage saastunud rõivad. Peske nahka ohtra vee ja seebiga enne kui aine kuivab. : Pese (leige) veega. Eemaldage kontaktläätsed. Ärritusnähtude püsimisel pidage nõu arstiga. : Ärge kutsuge esile oksendamist. Loputage suud. Andke klaas vett. Mitte kunagi ärge andke teadvuseta inimesele midagi suu kaudu. Kui kannatanu tunneb end halvasti, pidage nõu arstiga Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Mõjudest ja sümptomitest Sissehingamine Kokkupuude nahaga Kokkupuude silmadega Allaneelamine : Võib põhjustada peavalu, peapööritust ja iiveldust. : Võib põhjustada naha kuivustunnet. : Võib põhjustada silmade kipitust ja punetust. : Võib põhjustada iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta Nõuanne arstile JAGU 5 : Teadmata. TULEKUSTUTUSMEETMED 5.1. Tulekustutusvahendid Toote nimetus : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Lehekülg 2/10

3 Tulekustutusained Sobiv Sobimatu : Süsihappegaas (CO2). Vaht. Kuiv kemikaal. Pihustatud vesi. : Teadmata Aine või seguga seotud erilised ohud Erilised kokkupuuteohud Termiliselt ohtlikud koostisosad ja lagunemissaadused : Teadmata. : Mittetäielikul põlemisel võib tekkida vingugaas Nõuanded tuletõrjujatele Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele JAGU 6 : Ebapiisava ventilatsiooniga kasutage asjakohaseid hingamisseadmeid. JUHUSLIKU KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Isikukaitsemeetmed : Libisemisoht. Mahavalgunud aine viivitamatult kokku koguda. Kanda libisemiskindlate taldadega jalatseid Keskkonnakaitse meetmed Keskkonnakaitse meetmed : Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, pinna- ja/või põhjavette. Suured lekked: piirata lekkeala kaitsevalli abil Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Puhastusmeetmed : Mahavalgunud aine koguda konteineritesse. Absorbeerida aine jäägid liiva või mõne muu inertse materjaliga. Viige jäätmed selleks ettenähtud jäätmekogumispunkti. Loputage ainejäägid ohtra vee ja seebiga Viited muudele jagudele Viited muudele jagudele : Vt ka lahter 8. JAGU 7 KÄITLEMINE JA HOIDMINE 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Käitlemine : Käidelda kooskõlas heade tööhügieeni- ja tööohutustavadega hästi ventileeritud alal. Vältida auru. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Hoidmine Soovitus sest pakkimine Sobimatu pakend : Hoidke jahedas, kuivas ja hästiventileeritud kohas (< 35 C). Hoida eraldi oksüdeerivatest ainetest. : Hoida ainult originaalpakendis. : Teadmata Erikasutus Erikasutus JAGU 8 : Kasutage ainult vastavalt juhistele. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE Toote nimetus : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Lehekülg 3/10

4 8.1. Kontrolliparameetrid Ohtlike ainete piirnormid : Sellel tootel ei ole kindalt määratletud piirnorme. Sellel tootel ei ole kindalt määratletud tuletatud mittetoimivaks tasemeks (DNEL). Sellel tootel ei ole kindalt määratletud arvutuslik mittetoimiv sisaldus ( PNEC). Töökeskkonna ohutegurite piirnormid (mg/m³): Keemiline nimetus Riik Piirnorm (mg/ m3) Lühiajalise mõju piirnormmin 15 min (mg/m3) Märkus 2,2'-Oksübisetanool EE Easily absorbed percutaneously. 2-(2-Metoksüetoksü)etanool EC 50,1 - skin 2-(2-Butoksüetoksü)etanool EC 67,5 101,2 - Allikas Tuletatud mittetoimivaks tasemeks (DNEL) jaoks töölised: Keemiline nimetus KokkupuuteviiseDNEL, pikaajalise DNEL, pikaajaline Lokaalne toimet Süsteemset toimet Lokaalne toimet Süsteemset toimet Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol Inhalation 195 mg/m3 and 3,6,9,12 -tetraoxahexadecan-1-ol Dermal 208 mg/kg bw/day 2,2'-Oksübisetanool Dermal 106 mg/kg bw/day Inhalation 60 mg/m3 2-(2-Metoksüetoksü)etanool Inhalation 50,1 mg/m3 Dermal 0,53 mg/kg bw/day 2-(2-Butoksüetoksü)etanool Inhalation 101,2 mg/m3 67,5 mg/m3 67,5 mg/m3 Dermal 20 mg/kg bw/day Tuletatud mittetoimivaks tasemeks (DNEL) jaoks tarbijad: Keemiline nimetus KokkupuuteviiseDNEL, pikaajalise DNEL, pikaajaline Lokaalne toimet Süsteemset toimet Lokaalne toimet Süsteemset toimet Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol Inhalation 117 mg/m3 and 3,6,9,12 -tetraoxahexadecan-1-ol Dermal 125 mg/kg bw/day Oral 12,5 mg/kg bw/day 2,2'-Oksübisetanool Dermal 53 mg/kg bw/day Inhalation 12 mg/m3 2-(2-Metoksüetoksü)etanool Inhalation 25 mg/m3 Dermal 0,27 mg/kg bw/day Oral 1,5 mg/kg bw/day 2-(2-Butoksüetoksü)etanool Inhalation 50,6 mg/m3 34 mg/m3 34 mg/m3 Dermal 10 mg/kg bw/day Oral 1,25 mg/kg bw/day Arvutuslik mittetoimiv sisaldus ( PNEC): Keemiline nimetus Kokkupuuteviise Magevee Merevee Reaction mass of 2-(2-(2- Water 1,8 mg/l 0,18 mg/l butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol Sediment 6,6 mg/kg 0,66 mg/kg STP 500 mg/l Toote nimetus : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Lehekülg 4/10

5 Soil 2,2'-Oksübisetanool Water 10 mg/l 1 mg/l Sediment 20,9 mg/kg Intermittent water STP Soil 2-(2-Metoksüetoksü)etanool Water 12 mg/l 1,2 mg/l Sediment 44,4 mg/kg 0,44 mg/kg Intermittent water STP Soil Oral 2-(2-Butoksüetoksü)etanool Water 1 mg/l 0,1 mg/l Sediment 4 mg/kg 0,4 mg/kg Intermittent water STP Soil Oral 0,41 mg/kg 10 mg/l 199,5 mg/l 1,53 mg/kg 12 mg/l mg/l 2,44 mg/kg 0,09 mg/kg food 3,9 mg/l 200 mg/l 0,4 mg/kg 56 mg/kg food 8.2. Kokkupuute ohjamine Käitlemismeetmed Hügieenimeetmed : Käidelda hästiventileeritavas kohas. Järgida tavalisi keemiliste ainete käitlemise ettevaatusabinõusid. Vt. direktiivi 2004/37/ES, mis puudutab töötajate kaitset riskide eest kokkupuutel kantserogeenide või mutageenidega. : Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Isiklikud kaitsevahendid: Isikukaitsevahendite tõhusus sõltub muuhulgas ka temperatuurist ja ruumi ventileeritusest. Konkreetse kohaliku olukorra hindamisel küsige alati nõu spetsialistilt. Keha kaitse : Tavalistes kasutamistingimustes ei ole erilise kaitsva tööstusliku riietuse kandmine vajalik. Hingamisteede kaitse : Tagage piisav ventilatsioon. Kokkupuutes suurema kogusega kandke sobilikku hingamiskaitsevahendit. Sobiv: A-tüüpi (pruun) gaasifilter, I klass või tugevam, nt EN 140 respiraator. Käte kaitse : Lühiajalisel kasutamisel pole kinnaste kandmine vajalik. Silmade kaitse : Võimaliku silmadega kokkupuuteohu korral kandke sobivaid ohutusprille. JAGU 9 FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Välimus : Vedelik. Värv : Kollane. Lõhn : Omapärane. Lõhnalävi : Pole teada. ph : 7-11,5 Lahustuvus vees : Lahustuv. Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) : < 2 Leekpunkt : > 120 C Süttivus (tahke, gaasiline) : Ei kohaldata. Vedelik. Vt leekpunkt. Isesüttimistemperatuur : > 300 C Keemispunkt/keemisvahemik : > 260 C Sulamispunkt/sulamisvahemik : < -50 C Plahvatusohtlikkus : Teadmata. Ei sisalda lõhkeained. Toote nimetus : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Lehekülg 5/10

6 Plahvatuspiir (% õhus) : Pole teada. Alumine plahvatuspiir õhus (%): 0,7 ( 2,2'-Oksübisetanool ) : Ülemine plahvatuspiir õhus (%): 37 ( 2,2'-Oksübisetanool ) Oksüdeerivad omadused : Ei kohaldata. Ei sisalda oksüdeerivate ainetega. Lagunemistemperatuur : > 300 C Viskoossus (20 C) : 5-10 cst Viskoossus (40 C) : < 20 cst Aururõhk (20 C) : < 2 mbar Auru tihedus (20 C) : > 1 (õhk = 1) Suhteline tihedus (20 C) : 1,06 g/ml Aurustumiskiirus : < 1 (n - butüülatsetaadid =1) JAGU 10 PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME Reaktsioonivõime Reaktsioonivõime : Vaadake allpool alajaotisi Keemiline stabiilsus Pǘsivusp : Tavatingimustel stabiilne Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Reaktsioonivõime : Ei ole teada muid ohtlikke reaktsioonid Tingimused, mida tuleb vältida Välditavad tingimused : Vt ka lahter Kokkusobimatud materjalid Välditavad materjalid : Hoida eraldi oksüdeerivatest ainetest Ohtlikud lagusaadused Ohtlikud lagusaadused : Pole teada. JAGU 11 TEAVE TOKSILISUSE KOHTA Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Käesoleva toote toksikoloogilisi uuringuid pole läbi viidud. Sissehingamine Äge mürgisus : Arvutatud LC50: > 6,517 mg/l. Et koostisaine(d), mille mürgisus ei ole teada: 10 %. ATE: > 5 mg/l. Madal toksilisuse kohta. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise kriteeriumid ei ole täidetud. Võib põhjustada peavalu, peapööritust ja iiveldust. Söövitus/ärritus : Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise kriteeriumid ei ole täidetud. Sensibiliseerimine : Ei sisalda hingamiselundite sensibilisaatoritena klassifitseeritud aineid. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, Kantserogeensus : Ei sisalda kantserogeenseid aineid. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, Ei sisalda kantserogeenseid aineid. Mutageensus : Ei sisalda mutageensete ainete. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, Kokkupuude nahaga Toote nimetus : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Lehekülg 6/10

7 Äge mürgisus : Arvutatud LD50: 5000 mg/kg.bw. Et koostisaine(d), mille mürgisus ei ole teada: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Madal toksilisuse kohta. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, Söövitus/ärritus : Pikaajaline kontakt võib nahka kuivatada ja vähendada naha rasusust. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, Sensibiliseerimine : Ei sisalda naha sensibilisaatorid. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, Mutageensus : Ei sisalda mutageensete ainete. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, Kokkupuude silmadega Söövitus/ärritus : Võimalikud kerged ärritusnähud. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, Allaneelamine Äge mürgisus : Arvutatud LD50: 5000 mg/kg.bw. Et koostisaine(d), mille mürgisus ei ole teada: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Madal toksilisuse kohta. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, Hingamisteedesse : Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise kriteeriumid ei ole tõmbamine täidetud. Ei sisalda hingamiskahjustusi tekitava mürkaine. Söövitus/ärritus : Võib põhjustada iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust. Kantserogeensus : Ei sisalda kantserogeenseid aineid. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, Mutageensus : Ei sisalda mutageensete ainete. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, Reproduktiivtoksilisus : Arengule: Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise kriteeriumid ei ole täidetud. Viljakusele: Eeldatavasti ei ole paljunemisvõimet kahjustava toimega aine. Viljakusele: Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, klassifitseerimise kriteeriumid ei ole täidetud. JAGU 12 ÖKOLOOGILINE TEAVE Toksilisus Toote ökotoksilist uuringut ei ole teostatud. Ökotoksilisus : Arvutatud LC50 (kaladel): mg/l. Arvutatud EC50 (vesikirp): mg/l. Sisaldab 0 % koostisaineid, mille mürgisuse kohta vesikeskkonnale puuduvad andmed. Ei ole klassifitseeritud kättesaadavaid andmeid aluseks, Püsivus ja lagunduvus Püsivus ja lagunduvus : Spetsiifiline teave puudub Bioakumulatsioon Bioakumulatsioon : Spetsiifiline teave puudub Liikuvus pinnases Liikuvus : Kui aine satub pinnasele, on see vägagi liikuv ja võib reostada põhjavee Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine PBT/vPvB hindamise : Ei sisalda PBT või vpvb aineid, mille kontsentratsioon on 0,1% või üle selle Muud kahjulikud mõjud Muu teave : Ei kohaldata. Toote nimetus : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Lehekülg 7/10

8 JAGU 13 JÄÄTMEKÄITLUS Jäätmetöötlusmeetodid Tootejäägid Täiendavaid hoiatuse Reoveeheide Kohalik seadusandlus : Tühja pakendit tavaliste majapidamisjäätmete hulka mitte panna. Konteinereid võib taaskasutada. Tootejääke ja osaliselt tühja pakendit käsitleda keemiliste jäätmetena. Jäätmed paigutada ametlikult tunnustatud keemiliste jäätmete hoidlasse. : Puudub. : Ärge visake keskkonda, mis kanalisatsiooni või veekogudesse. : Käitlemine peab toimuma vastavalt rakendatavatele regionaalsetele, siseriiklikele ja kohalikele õigusnormidele ja -aktidele. Kohalikud õigusaktid võivad olla rangemad kui regionaalsed või siseriiklikud nõuded ja neid peab järgima. JAGU 14 VEONÕUDED ÜRO number (UN number ÜRO-number : Puudub ÜRO veose tunnusnimetus Transpordiliigi nimetus : Reguleerimata. 14.3/14.4/14.5. Transpordi ohuklass(id)/pakendirühm/keskkonnaohud ADR/RID/ADN (maantee/raudtee/siseveetranspordi) Klass : Käesolev toode ei ole klassifitseeritud vastavalt ADR/RID/ADN. IMDG (meri) Klass Meresaasteained IATA (õhk) Klass : Käesolev toode ei ole klassifitseeritud vastavalt IMDG. : Ei : Käesolev toode ei ole klassifitseeritud vastavalt IATA Eriettevaatusabinõud kasutajatele Muu teave : Riik erinevusi võib kohaldada Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga Marpol JAGU 15 : Ei ole ette nähtud on kavas transportida mahtlastina kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) dokumentidega. KOHUSTUSLIK TEAVE MÄRGISTUSEL Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid Ühenduse õigusaktid : Määrus (EL) nr 2015/830 (REACH), Määrust (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) ja teised õigusaktid Kemikaaliohutuse hindamine Kemikaaliohutuse hindamine : Ei kohaldata. JAGU 16 MUU TEAVE Toote nimetus : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Lehekülg 8/10

9 16.1. Muu teave Käesoleval ohutuskaardil toodud teave on koostatud kooskõlas EL 28. mai 2015 määrusega nr 2015/830 ning vastab väljaandmisel näidatud kuupäeva seisuga meie parima teadmise ja kogemuse kohaselt tegelikkusele. Kasutaja kohuseks jääb toote ohutu kasutamine ning kohaldatavate toote kasutamist käsitlevate õigusaktide ja eeskirjade järgimine. täiendab tehnilise teabe kaarte, kuid ei asenda neid ning ei anna toote omaduste suhtes garantiid. Kasutajaid hoiatatakse võimalike ohtude eest toote kasutamisel ettenähtud otstarbest erineval viisil. Varasemate väljaannetega võrreldes muudetud või uus teave on märgitud tärniga (*). Lühendite ja akronüümide nimekiri, mida võib (aga tingimata ei pea) kasutada sellel ohutuskaardil: ADR : Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe ATE : Ägeda mürgisuse hinnangu CLP : klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine CMR : Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine EMÜ : Euroopa Majandusühendus GHS : ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem IATA : Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse IBC koodeksiga : Rahvusvaheline kemikaalide mahtlastina vedamise koodeks IMDG : Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri LD50/LC50 : Keskmine surmav annus/kontsentratsioon MAC : Suurim lubatud kontsentratsioon MARPOL : Rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon NO(A)EL : Täheldatavat (kahjulikku) toimet mitteavaldav doos OECD : Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon PBT : Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine PC : Kemikaalikategooria PT : Tooteliik REACH : Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine RID : Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad STP : Reoveepuhasti SU : Kasutusala valdkonna kategooria : ÜRO : Ühinenud Rahvaste Organisatsioon LOÜ : Lenduvad orgaanilised ühendid vpvb : väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008: Ei ole klassifitseeritud : Katseandmete alusel, hindamiseks eksperdihinnangul, seostamispõhimõtted ja kalkulatsioonimeetod. Lahtris 3 nimetatud ohuklasside täistekst: Acute Tox. 4 : Äge mürgisus, 4. ohukategooria. Eye Dam. 1 : Raske silmakahjustus, 1. ohukategooria. Eye Irrit. 2 : 2. Kategooria silmade ärritus. Repr. 2 : Reproduktiivtoksilisus, 2. ohukategooria. STOT RE 2 : Mürgisus sihtelundi suhtes korduv kokkupuude, 2. ohukategooria Lahtris 3 nimetatud H-lause täistekst: H302 Allaneelamisel kahjulik. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H361 Arvatavalt kahjustab viljakust või loodet. H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Dokumendi lõpp. Toote nimetus : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Lehekülg 9/10

10 Trükkimise kuupäev : Toote nimetus : Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL Lehekülg 10/10

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat 1 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 1/20 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kipskartongplaat NIDA kova Vastavalt korralduse (WE) nr 1907/2006 (REACH) paragrahvile 3.3

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

SEKCJA 1

SEKCJA 1 Koostamise kuupäev: 01.08.2011 Ajakohastamine: 04.05.2017 Versioon: 4.0 Lehekülg 1 10 st JAGU 1. AINE / SEGU NING ÄRIÜHINGU / ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus: Potafoska

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT Leht 1 /10 OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/TEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote identifitseerimine: Toote kood: PR 152 Toote nimi: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Ohutuskaart: Väävelhape

Ohutuskaart: Väävelhape Versioon: 3.0 et Asendab... versiooni: 25.11.2015 Versioon: (2) koostamise kuupäev: 24.11.2015 Muudetud: 29.03.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Syngenta

Syngenta 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

sdstratasys017_-_SR20_Support_(EE)

sdstratasys017_-_SR20_Support_(EE) Leht 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi Nutrinova Potassium Sorbate NXT Granules EUEE/ET MSDS number Paranduse 24.ma

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi Nutrinova Potassium Sorbate NXT Granules EUEE/ET MSDS number Paranduse 24.ma MSDS number 81001 Paranduse 24.mai.2018 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis REACH registreerimisnumber 01-2119950315-41-0000 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem