III lisa. Ravimiteave

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "III lisa. Ravimiteave"

Väljavõte

1 III lisa Ravimiteave Märkus: See ravimiteave on esildismenetluse tulemus. Liikmesriigi pädev asutus võib vajadusel ravimiteavet järgnevalt kaasajastada koostöös viidatava liikmesriigiga, vastavalt direktiivi 2001/83/EC III jaotise 4. peatükis ettenähtud korrale. 19

2 III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 20

3 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 21

4 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS {(Väljamõeldud) nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml, süstelahus {(Väljamõeldud) nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS [{(Väljamõeldud) nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml, süstelahus] 1 ml süstelahust sisaldab 40 mg artikaiinvesinikkloriidi ja 5 mikrogrammi adrenaliini (adrenaliintartraadina). Ühes kolbampullis on 1,7 ml süstelahust, mis sisaldab 68 mg artikaiinvesinikkloriidi ja 8,5 mikrogrammi adrenaliini (adrenaliintartraadina). [{(Väljamõeldud) nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml, süstelahus] 1 ml süstelahust sisaldab 40 mg artikaiinvesinikkloriidi ja 10 mikrogrammi adrenaliini (adrenaliintartraadina). Ühes kolbampullis on 1,7 ml süstelahust, mis sisaldab 68 mg artikaiinvesinikkloriidi ja 17 mikrogrammi adrenaliini (adrenaliintartraadina). Teadaolevat toimet omavad abiained Naatriummetabisulfit (E223), naatriumkloriid, dinaatriumedetaat, naatriumhüdroksiid. {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} sisaldab 0,804 mg naatriumi 1 ml lahuses, s.t 1,44 mg/1,7 ml. Abiainete täielik loetelu vt lõik RAVIMVORM Süstelahus. Selge värvitu lahus. 4. KLIINILISED ANDMED 4.1 Näidustused Lokaalanesteesia ja lokaalregionaalne anesteesia hambaravis. {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} on näidustatud täiskasvanutele, noorukitele ja lastele alates 4 aasta vanusest (või kehakaaluga vähemalt 20 kg). 4.2 Annustamine ja manustamisviis Professionaalseks kasutamiseks ainult arstidele või hambaarstidele. Annustamine Kõigis ravirühmades tuleb kasutada väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust. Vajalik annus tuleb määrata individuaalselt. 22

5 Tavaprotseduuride korral on täiskasvanud patsiendi tavaannus üks kolbampull, kuid efektiivseks anesteesiaks võib piisata ka vähem kui ühe kolbampulli sisust. Ulatuslikumate protseduuride korral võib hambaarst kasutada rohkem kolbampulle, ületamata seejuures maksimaalset soovitatavat annust. Enamiku tavapäraste hambaraviprotseduuride korral on eelistatav kasutada {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml. Keerukamate, näiteks ranget homöostaasi nõudvate protseduuride puhul on eelistatav kasutada {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml. Patsiendi ärevust leevendavate sedatiivsete preparaatide samaaegne kasutamine Kuna nende ravimite kombinatsioon avaldab kesknärvisüsteemile aditiivset pärssivat toimet, võib rahusti mõju all olevatel patsientidel vajalikuks osutuda lokaalanesteetikumi maksimaalse ohutu annuse vähendamine (vt lõik 4.5). Täiskasvanud ja noorukid ( aastased) Täiskasvanutel ja noorukitel on maksimaalne artikaiini annus 7 mg/kg ja maksimaalne artikaiini koguannus 500 mg. 500 mg maksimaalne artikaiini annus kohaldub tervele täiskasvanule kehakaaluga vähemalt 70 kg. Allolevas tabelis on toodud näited maksimaalsest soovituslikust annusest. [{(Väljamõeldud) nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml, süstelahus] Patsiendi kehakaal (kg) Artikaiinvesinikkloriidi maksimaalne annus (mg) Adrenaliini annus (mg) Kogumaht (ml) ja sellele vastav kolbampullide arv (1,7 ml) ,035 7,0 (4,1 kolbampulli) ,044 8,8 (5,2 kolbampulli) ,053 10,5 (6,2 kolbampulli) vähemalt ,061 12,3 (7,0 kolbampulli) [{(Väljamõeldud) nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml, süstelahus] Patsiendi kehakaal (kg) Artikaiinvesinikkloriidi maksimaalne annus (mg) Adrenaliini annus (mg) Kogumaht (ml) ja sellele vastav kolbampullide arv (1,7 ml) ,070 7,0 (4,1 kolbampulli) ,088 8,8 (5,2 kolbampulli) ,105 10,5 (6,2 kolbampulli) vähemalt ,123 12,3 (7,0 kolbampulli) 23

6 Lapsed ( aastased) {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} ohutus lastel vanuses alates 4 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad. Süstitava koguse määramisel tuleb lähtuda lapse vanusest ja kehakaalust ning operatsiooni ulatusest. Artikaiini keskmine efektiivne annus lihtsate ja keerukate protseduuride korral on vastavalt 2 mg/kg ja 4 mg/kg. Kasutada tuleb väikseimat efektiivse dentaalse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust. Lastel vanuses alates 4 aastat (või kehakaaluga vähemalt 20 kg) on maksimaalne artikaiini annus ainult 7 mg/kg ja 55 kg kaaluval tervel lapsel on artikaiini maksimaalne koguannus 385 mg. Allolevas tabelis on toodud näited maksimaalsest soovituslikust annusest. [{(Väljamõeldud) nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml, süstelahus] Patsiendi kehakaal (kg) Artikaiinvesinikkloriidi maksimaalne annus (mg) Adrenaliini annus (mg) Kogumaht (ml) ja sellele vastav kolbampullide arv (1,7 ml) ,018 3,5 (2,1 kolbampulli) ,026 5,3 (3,1 kolbampulli) ,035 7,0 (4,1 kolbampulli) ,048 9,6 (5,6 kolbampulli) [{(Väljamõeldud) nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml, süstelahus] Patsiendi kehakaal (kg) Artikaiinvesinikkloriidi maksimaalne annus (mg) Adrenaliini annus (mg) Kogumaht (ml) ja sellele vastav kolbampullide arv (1,7 ml) ,035 3,5 (2,1 kolbampulli) ,053 5,3 (3,1 kolbampulli) ,070 7,0 (4,1 kolbampulli) ,096 9,6 (5,6 kolbampulli) Patsientide erirühmad Eakad ja neerukahjustusega patsiendid Kliiniliste andmete puudumise tõttu tuleb olla eriti ettevaatlik ja veenduda, et eakatel ja neerukahjustusega patsientidel kasutataks väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust (vt lõigud 4.4 ja 5.2). Neil patsientidel võib ravimi kontsentratsioon plasmas suureneda, eriti pärast korduvat kasutamist. Süsti kordamise vajadusel tuleb patsienti hoolikalt jälgida suhtelise üleannustamise mis tahes nähtude tuvastamiseks (vt lõik 4.9). Maksakahjustusega patsiendid Tuleb veenduda, et maksakahjustusega patsientidel kasutatakse väikseimat efektiivse tuimestuse saavutamiseks vajalikku annust, eriti pärast korduvat kasutamist, ehkki 90% artikaiinist inaktiveeritakse kõigepealt kudedes ja veres mittespetsiifiliste plasma esteraaside poolt. 24

7 Plasma koliinesteraasivaegusega patsiendid Koliinesteraasivaegusega või atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoritega ravitavatel patsientidel võib suureneda ravimi kontsentratsioon plasmas, kuna 90% ravimist inaktiveeritakse kõigepealt mittespetsiifiliste plasma esteraaside poolt (vt lõigud 4.4 ja 5.2). Seetõttu tuleb kasutada väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust. Manustamisviis Infiltratsioon ja perineuraalne kasutamine suuõõnes. Kui süstekohas on põletik ja/või infektsioon, peab lokaalanesteetikumide süstimisel olema ettevaatlik. Süstida tuleb väga aeglaselt (1 ml/min). Enne ravimi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid Ravimit võivad kasutada ainult arstid või hambaarstid (või selliste arstide või hambaarstide järelevalve all), kes on saanud piisava väljaõppe süsteemse toksilisuse alal ja on kellel on kogemusi selle diagnoosimises ja ravis. Enne regionaalanesteesia indutseerimist lokaalanesteetikumidega tuleb veenduda, et mis tahes respiratoorsete või kardiovaskulaarsete hädaolukordade puhul on käepärast asjakohased elustamisvahendid ja ravimid. Pärast lokaalanesteetikumi iga süstet tuleb jälgida patsiendi teadvuse seisundit. {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} kasutamisel infiltratsiooniks või regionaalseks blokaadanesteesiaks peab alati aeglaselt süstima ja eelnevalt aspireerima. Ravimpreparaadi manustamiseelse käsitsemise juhised vt lõik Vastunäidustused Ülitundlikkus artikaiini (või mis tahes amiidi tüüpi lokaalanesteetikum), adrenaliini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Epilepsiaga patsiendid, kelle haigus ei allu ravile. 4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Enne ravimi kasutamist on oluline: - küsitleda patsienti hetkel kasutatavate ravimeetodite ja ravianamneesi osas; - hoida patsiendiga verbaalset sidet; - veenduda, et elustamisvahendid oleksid käepärast (vt lõik 4.9). Erihoiatused Järgmiste haigusseisunditega patsientidel tuleb ravimi kasutamisel olla eriti ettevaatlik ja kui haigusseisund on äge ja/või ebastabiilne, tuleb kaaluda hambaravi edasilükkamist. Kardiovaskulaarsete häiretega patsiendid Järgmiste haigusseisundite korral tuleb kasutada väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust: südame impulsi moodustumise ja juhtivuse häired (nt II või III astme atrioventrikulaarne blokaad, väljendunud bradükardia); äge dekompenseeritud südamepuudulikkus (äge kongestiivne südamepuudulikkus); hüpotensioon; paroksüsmaalse tahhükardiaga või absoluutse arütmiaga (millega kaasneb südame kiire löögisagedus) patsiendid; 25

8 ebastabiilse stenokardiaga või hiljutise müokardi infarkti anamneesiga (vähem kui 6 kuud tagasi) patsiendid; hiljuti tehtud (kuni 3 kuud tagasi) südame pärgarteri šundilõikus; mitte-kardioselektiivseid beetablokaatoreid (nt propranolooli) kasutavad patsiendid (hüpertensiivse kriisi või raske bradükardia tekkerisk), (vt lõik 4.5); ravile mittealluva hüpertensiooniga patsiendid; samaaegne ravi tritsükliliste antidepressantidega, kuna nende toimeained võivad tugevdada adrenaliini toimet kardiovaskulaarsüsteemile (vt lõik 4.5). Järgmiste haigusseisunditega patsientidel tuleb ravimi kasutamisel olla ettevaatlik. Epilepsiaga patsiendid Kuna lokaalanesteetikumidel on konvulsiivne toime, tuleb nende kasutamisel olla väga ettevaatlik. Plasma koliinesteraasivaegusega patsiendid Plasma koliinesteraasivaegust tuleb kahtlustada juhul, kui üleannustamise kliinilised nähud tekivad juba anesteetikumi tavaannuse kasutamisel ja kui veresoonde süstimine on välistatud. Sel juhul tuleb järgmise annuse süstimisel olla ettevaatlik ning kasutada väiksemat annust. Neeruhaigusega patsiendid Kasutada tuleb väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust. Raske maksahaigusega patsiendid Maksahaiguse tõttu tuleb ravimi kasutamisel olla ettevaatlik, ehkki 90% artikaiinist inaktiveeritakse kõigepealt kudedes ja veres mittespetsiifiliste plasma esteraaside poolt. Raske müasteeniaga patsiendid, keda ravitakse atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoritega Kasutada tuleb väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust. Porfüüriaga patsiendid Raske porfüüriaga patsientidel võib {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} kasutada ainult juhul, kui ohutumaid alternatiive ei ole. Asjakohased ettevaatusabinõud tuleb kasutusele võtta kõigil porfüüriaga patsientidel, kuna ravim võib porfüüria esile kutsuda. Patsiendid, keda ravitakse samaaegselt halogeenitud inhalatsioonianesteetikumidega Kasutada tuleb ravimi väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust (vt lõik 4.5). Patsiendid, keda ravitakse trombotsüütide agregatsiooni pärssivate ainetega või antikoagulantidega Patsientidel, keda ravitakse trombotsüütide agregatsiooni pärssivate ainetega või antikoagulantidega või kellel on koagulatsioonihäired, tuleb {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} manustamisel olla ettevaatlik, kuna neil esineb suur veritsusrisk. Suuremat veritsusriski seostatakse siiski pigem protseduuri kui ravimiga. Eakad Eakatel patsientidel võib ravimi kontsentratsioon plasmas suureneda, eriti pärast korduvat kasutamist. Süsti kordamise vajadusel tuleb patsienti suhtelise üleannustamise mis tahes nähtude tuvastamiseks hoolikalt jälgida (vt lõik 4.9). Seetõttu tuleb kasutada väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust. Järgmistel patsientidel tuleb {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml süstelahuse kasutamise asemel kaaluda {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml süstelahuse kasutamist, kuna 5 mikrogrammi/ml süstelahus sisaldab vähem adrenaliini. 26

9 Kardiovaskulaarsete haigustega patsiendid (nt südamepuudulikkus, südame isheemiatõbi, anamneesis müokardiinfarkt, südame arütmia, hüpertensioon) Ajuvereringehäiretega, insuldi anamneesiga patsiendid Insuldijärgselt on soovitatav artikaiini/adrenaliini hõlmav hambaravi kuueks kuuks edasi lükata, kuna insultide kordumise risk on suurenenud. Ravile allumatu diabeediga patsiendid Adrenaliini hüperglükeemilise toime tõttu tuleb ravimi kasutamisel olla ettevaatlik. Türeotoksikoosiga patsiendid Adrenaliinisisalduse tõttu tuleb ravimi kasutamisel olla ettevaatlik. Feokromotsütoomiga patsiendid Adrenaliinisisalduse tõttu tuleb ravimi kasutamisel olla ettevaatlik. Ägeda kitsanurga glaukoomi soodumusega patsiendid Adrenaliinisisalduse tõttu tuleb ravimi kasutamisel olla ettevaatlik. Kasutada tuleb väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust. Ravimit tuleb kasutada ohutult ja efektiivselt ning asjakohastes tingimustes. Adrenaliin takistab verevoolu igemetes, mis võib põhjustada lokaalset koenekroosi. Alalõualuu blokaadanesteesia järgselt on väga harva teatatud pikaajalise või pöördumatu närvivigastuse ja maitsetundlikkuse kaotuse juhtudest. Lokaalanesteetikumi toime võib väheneda, kui ravimit süstitakse põletikulisse või infektsioossesse piirkonda. Annust tuleb vähendada ka hüpoksia, hüperkaleemia ja metaboolse atsidoosi korral. Patsiente, eriti lapsi, ohustab hammustamisest (huulte, põskede, limaskestade ja keele) tingitud trauma; patsienti tuleb juhendada mitte närima närimiskummi ega sööma, enne kui normaalsed aistingud on taastunud. Ravim sisaldab naatriummetabisulfitit, mis võib harva põhjustada ülitundlikkusreaktsioone ja bronhospasme. Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi kolbampullis, see tähendab põhimõtteliselt naatriumivaba. Mis tahes allergilise reaktsiooni tekkeriski korral tuleb valida muu anesteetikum (vt lõik 4.3). Ettevaatusabinõud kasutamisel Juhusliku veresoonde süstimisega seotud riskid Juhuslik veresoonde süstimine võib põhjustada adrenaliini ja artikaiini äkilist suurt kontsentratsiooni süsteemses vereringes. See võib põhjustada raskeid kõrvaltoimeid, nagu krambid, millele järgneb kesknärvisüsteemi ja kardiorespiratoorse süsteemi depressioon ja kooma, mis omakorda progresseerub hingamise ja vereringe seiskumiseni. Vältimaks süstimise ajal nõela veresoonde sattumist, tuleb enne lokaalanesteetikumi süstimist alati aspireerida. Samas ei tähenda vere puudumine süstlas, et veresoonde süstimist on suudetud vältida. Närvi süstimisega seotud riskid 27

10 Juhuslikul närvi süstimisel võib ravim retrograadselt piki närvi edasi liikuda. Närvi süstimise vältimiseks ja närviblokaadidega seotud närvikahjustuste ennetamiseks tuleb iga kord, kui patsient tunneb elektrilöögi sarnast tunnet või kui süste on eriti valulik, nõela veidi tagasi tõmmata. Nõelatorkest tingitud närvikahjustuste korral võib artikaiini potentsiaalne keemiline neurotoksilisus ja adrenaliini olemasolu neurotoksilist toimet süvendada, kuna need tegurid võivad kahjustada perineuraalset verevarustust ja takistada artikaiini lokaalset väljauhtmist. 4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Koostoimed artikaiiniga Koostoimed, mille korral tuleb kasutusele võtta ettevaatusabinõud Muud lokaalanesteetikumid Lokaalanesteetikumide toksilisus on aditiivne. Kõigi manustatud lokaalanesteetikumide koguannus ei tohi ületada kasutatud ravimite maksimaalset soovitatavat annust. Sedatiivsed preparaadid (kesknärvisüsteemi depressandid, nt bensodiasepiin, opioidid) Kui patsiendi ärevuse leevendamiseks kasutatakse rahusteid, tuleb anesteetikumide annuseid vähendada, kuna sarnaselt sedatiivsetele preparaatidele on lokaalanesteetikumid samuti kesknärvisüsteemi depressandid, millel võib kooskasutamisel olla aditiivne toime (vt lõik 4.2). Koostoimed adrenaliiniga Koostoimed, mille korral tuleb kasutusele võtta ettevaatusabinõud Halogeenitud lenduvad anesteetikumid (nt halotaan) Ravimit tuleb kasutada vähendatud annustes, kuna katekolamiinide arütmogeenne toime sensitiseerib südant; sellega kaasneb raske ventrikulaarse rütmihäire tekkerisk. Enne lokaalanesteetikumide manustamist üldanesteesia ajal on soovitatav nõu pidada anestesioloogiga. Postganglionaarsed adrenoblokaatorid (nt guanadreel, guanetidiin ja Rauwolfia alkaloidid) Ravimit tuleb kasutada range meditsiinilise järelevalve all ning eelnevalt hoolikalt aspireerides, kuna reaktsioon adrenergilistele vasokonstriktoritele võib ägeneda; sellega kaasneb hüpertensiooni ja teiste kardiovaskulaarsete tüsistuste tekkerisk. Mitte-selektiivseid beetablokaatorid (nt propranolool, nadolool) Vererõhu võimaliku tõusu ja bradükardia suurenenud tekkeriski tõttu tuleb ravimi annust vähendada. Tritsüklilised antidepressandid (nt amitriptüliin, desipramiin, imipramiin, nortriptüliin, maprotiliin ja protriptüliin) Raske hüpertensiooni suurenenud tekkeriski tõttu tuleb ravimi annust ja manustamiskiirust vähendada. Katehhool-O-metüültransferaasi (KOMT) inhibiitorid (nt entakapoon, tolkapoon) Tekkida võivad rütmihäired, südame löögisageduse suurenemine ja muutused vererõhus. KOMT-inhibiitoreid kasutavatel patsientidel tuleb dentaalanesteesias kasutada väiksemas koguses adrenaliini. Monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorid [nii A-selektiivsed (nt moklobemiid) kui ka mitteselektiivsed (nt tranüültsüpromiin, linesoliid)] 28

11 Kui nende ravimite kooskasutamist ei ole võimalik vältida, tuleb selle ravimi annust ja manustamiskiirust vähendada, lisaks tuleb ravimit kasutada range meditsiinilise järelevalve all, kuna ravimi toime võib adrenaliini mõjul tugevneda, põhjustades hüpertensiivse kriisi tekkeriski. Rütmihäireid põhjustavad ravimid (nt sellised antiarütmikumid nagu digitaalis, kinidiin) Adrenaliini ja digitaalise glükosiidide koosmanustamisel patsiendile tuleb rütmihäirete suurenenud tekkeriski tõttu ravimi annust ja manustamiskiirust vähendada. Soovitatav on enne manustamist hoolikalt aspireerida. Ergot-tüüpi oksütotsiinid (nt metüsergiidi, ergotamiini, ergonoviin) Vererõhu aditiivse või sünergilise suurenemise ja/või isheemiliste reaktsioonide tekkeriski tõttu võib ravimit kasutada ainult range meditsiinilise järelevalve all. Sümpatomimeetilised vasopressorid (nt peamiselt kokaiin, kuid ka amfetamiinid, fenülefriin, pseudoefedriin, oksümetasoliin) Esineb adrenergilise toksilisuse oht. Kui eelneva 24 tunni jooksul kasutati ükskõik millist sümpatomimeetilist vasopressorit, tuleb hambaravi edasi lükata. Fenotiasiinid (ja teised neuroleptikumid) Fenotiasiine võtvatel patsientidel tuleb ravimi kasutamisel olla ettevaatlik, kuna adrenaliini toime potentsiaalne inhibeerimine võib põhjustada hüpotensiooni tekkeriski. 4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine Rasedus Loomkatsed ravimiga annuses artikaiini 40 mg/ml + adrenaliini 10 mikrogrammi/ml ning artikaiini monoteraapiaga ei näita kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele ega sünnijärgsele arengule (vt lõik 5.3). Loomkatsed on näidanud adrenaliini kahjulikku toimet reproduktiivsusele pärast maksimaalsest soovitatavast annusest suuremate annuste manustamist (vt lõik 5.3). Artikaiini kasutamise kohta rasedatel kogemused puuduvad (v.a sünnituse ajal). Adrenaliin ja artikaiin läbivad platsentabarjääri, ehkki artikaiini puhul on kogused väiksemad kui muude lokaalanesteetikumide korral. Vastsündinutel oli artikaiini kontsentratsioon seerumis ligikaudu 30% emal täheldatust. Juhusliku veresoonde süstimise korral emale võib adrenaliin vähendada emaka perfusiooni. Raseduse ajal võib {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml kasutada ainult pärast kasu/riski suhte hoolikat analüüsimist. {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml süstelahuse kasutamise asemel tuleb eelistada {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml süstelahuse kasutamist, kuna 5 mikrogrammi/ml süstelahus sisaldab vähem adrenaliini. Imetamine Kuna artikaiini kontsentratsioon seerumis väheneb ruttu ja aine eritub kiiresti, ei ole rinnapiimas kliiniliselt olulisi artikaiini koguseid leitud. Adrenaliin küll eritub rinnapiima, kuid aine poolväärtusaeg on lühike. Väikeste annuste kasutamisel ei ole üldjuhul vajalik rinnaga toitmist pikalt peatada, imetamist võib jätkata alates 5 tunni möödumisel anesteesiast. Fertiilsus 29

12 Loomkatsed ravimiga annuses artikaiin 40 mg/ml + adrenaliin 10 mikrogrammi/ml ei näita kahjulikku toimet fertiilsusele (vt lõik 5.3). Raviannuste kasutamise korral ei ole oodata kahjulikku toimet inimese fertiilsusele. 4.7 Toime reaktsioonikiirusele Artikaiinvesinikkloriidi ja adrenaliintartraadi kombinatsiooni süstelahus võib mõjutada kergelt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} manustamise järgselt võib esineda pearinglust (sh vertiigo, nägemishäired ja väsimus) (vt lõik 4.8). Seega ei tohi patsiendid lahkuda hambakliinikust, enne kui nende võimed on hambaravi järgselt taastunud (üldjuhul võtab see kuni 30 minutit). 4.8 Kõrvaltoimed a) Ohutusprofiili kokkuvõte Artikaiini/adrenaliini manustamisjärgsed kõrvaltoimed sarnanevad teiste amiidi tüüpi lokaalanesteetikumide / vasokonstriktorite kasutamisel täheldatutega. Kõrvaltoimed on üldjuhul annussõltuvad. Samas võib nende põhjuseks olla ka ülitundlikkus, idiosünkraasia või patsiendi taluvusvõime vähenemine. Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on närvisüsteemi häired, paiksed reaktsioonid süstekohas, ülitundlikkus, südame häired ja veresoonkonna häired. Rasked kõrvaltoimed on üldjuhul süsteemsed. b) Kõrvaltoimete tabel Andmed kõrvaltoimete kohta pärinevad spontaansetest teadetest, kliinilistest uuringutest ja kirjandusest. Kõrvaltoimed on järjestatud järgmise süsteemi kohaselt: väga sage ( 1/10), sage ( 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt ( 1/1000 kuni < 1/100), harv ( 1/ kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). MedDRA Esinemissagedus Kõrvaltoimed organsüsteemi klass Infektsioonid ja Sage Gingiviit infestatsioonid Immuunsüsteemi häired Harv Allergilised 1, anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid Psühhiaatrilised Harv Närvilisus/ärevus 4 häired Teadmata Eufooria Närvisüsteemi häired Sage Neuropaatia: neuralgia (neuropaatiline valu) hüpesteesia/tuimus (oraalne ja perioraalne) 4 hüperesteesia düsesteesia (oraalne ja perioraalne) düsgeuusia (nt metallimaitse, maitsetundlikkuse häired) ageuusia allodüünia termohüperasteesia peavalu 30

13 Aeg-ajalt Harv Väga harv Põletustunne Näonärvikahjustus 2 (halvatus, paralüüs ja parees) Horneri sündroom (ptoos, enoftalm, mioos) Unisus (uimasus) Nüstagm Paresteesia 3 (püsiv hüpesteesia ja maitsetundlikkuse kadu) pärast alalõualuu või alumiste alveolaarnärvide blokaadanesteesiat Silma kahjustused Harv Diploopia (silmaliigutajalihaste paralüüs) 4 Kõrva ja labürindi kahjustused Harv Nägemiskahjustus (ajutine pimesus) 4 Ptoos Mioos Enoftalm Hüperakuusia Tinnitus 4 Südame häired Sage Bradükardia Tahhükardia Harv Teadmata Südamepekslemine Juhtehäired (atrioventrikulaarne blokaad) Vaskulaarsed häired Sage Hüpotensioon (koos võimaliku tsirkulatoorse kollapsiga) Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi kahjustused Aeg-ajalt Hüpertensioon Harv Kuumahood Teadmata Lokaalne/regionaalne hüpereemia Vasodilatatsioon Vasokonstriktsioon Harv Bronhospasm/astma Düspnoe 2 Teadmata Düsfoonia (hääle kähedus) 1 Seedetrakti häired Sage Keele, huulte, igemete turse Aeg-ajalt Stomatiit, glossiit Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus Naha ja nahaaluskoe kahjustused Harv Teadmata Aeg-ajalt Harv Igemete/suuõõne limaskesta koorumine (irdumine) / haavandid Düsfaagia Põskede turse Glossodüünia Lööve Pruritus Angioödeem (näo, keele, huulte, kõri, neelu ja 31

14 Lihaste, luustiku ja sidekoe kahjustused Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid periorbitaalne turse) Urtikaaria Teadmata Erüteem Hüperhidroos Aeg-ajalt Kaelavalu Harv Lihasetõmblused 4 Teadmata Neuromuskulaarsete ilmingute süvenemine Kearnsi-Sayre i sündroom korral Mälumislihaste kramp Aeg-ajalt Valu süstekohas Harv Koorumine/nekroos süstekohas Väsimus, asteenia (nõrkus), külmavärinad Teadmata Paikne turse Kuumatunne Külmatunne c) Valitud kõrvaltoimete kirjeldus 1 Allergilisi reaktsioone ei tohi segi ajada sünkoobi episoodidega (adrenaliinist tingitud südamepekslemine). 2 Artikaiini ja adrenaliini kombinatsiooni manustamise järgselt on teatatud 2-nädalase hilinemisega tekkinud näoparalüüsist; 6 kuud hiljem oli seisund muutusteta. 3 Need neuropatoloogiad võivad avalduda erinevate sümptomite ja ebanormaalsete tunnetustega. Paresteesiat võib kirjeldada kui spontaanset ebatavalist, üldjuhul vaulikku aistingut (nt põletus-, torkimistunne, surin või sügelus), mis kestab oluliselt kauem kui anesteesia eeldatav kestus. Enamik hambaravi järgselt teatatud paresteesia juhud on mööduvad ja taanduvad päevade, nädalate või kuude jooksul. Püsiva paresteesia korral, mis tekib enamasti alalõualuu närviblokaadi tagajärjel, on taastumine aeglane, osaline või puudub. 4 Mitmed kõrvaltoimed, nt ärritus, ärevus/närvilisus, treemor ja kõnehäired võivad olla eelseisva kesknärvisüsteemi depressiooni hoiatusnähud. Nende nähtude ilmnemisel tuleb patsienti juhendada hüperventileerima ja alustada järelevalvet (vt ravimi omaduste kokkuvõtte lõik 4.9). d) Lapsed aastast laste ja noorukite ohutusprofiil sarnanes täiskasvanute omale. Samas täheldati sagedamini pikaajalisest pehmete kudede anesteesiast tingitud pehmete kudede vigastusi, seda eriti aastastel lastel. Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. 4.9 Üleannustamine Üleannustamise tüübid Kõige laiemas mõttes kasutatakse väljendit lokaalanesteetikumide üleannustamine sageli järgmiste üleannustamiste kirjeldamiseks: täielik üleannustamine; suhteline üleannustamine, nt: - juhuslik süstimine veresoonde, või 32

15 - ebanormaalselt kiire imendumine süsteemsesse vereringesse, või - ravimi ainevahetuse ja eritumise hilinemine. Suhtelise üleannustamise korral tekivad patsientidel sümptomid esimeste minutite jooksul. Täieliku üleannustamise korral tekivad aga toksilisuse nähud (olenevalt süstekohast) hiljem pärast süstet. Sümptomid Üleannustamise (täieliku või suhtelise) esimesed ilmingud kuna erutusseisund võib olla mööduv või puududa võivad olla uimasus, millele järgneb teadvuse kadu ja hingamispuudulikkus. Artikaiini üleannustamine Sümptomid on annussõltuvad ja raskuselt progresseeruvad neuroloogiliste ilmingute (presünkoop, sünkoop, peavalu, rahutus, ärritus, segasusseisund, desorientatsioon, pearinglus, treemor, stuupor, sügav kesknärvisüsteemi depressioon, teadvuse kaotus, kooma, krambid (sh toonilis-kloonilised krambihood), kõnehäired (nt düsartria, logorröa), vertiigo, tasakaaluhäire (tasakaalutus)) ja silmade häirete osas (müdriaas, nägemise ähmastumine, akommodatsioonihäired), millele järgneb vaskulaarne (kahvatus (paikne, regionaalne, üldine)), hingamisteede (apnoe (hingamisseiskus), bradüpnoe, tahhüpnoe, haigutamine, respiratoorne depressioon) ja lõpuks südame (südame seiskumine, müokardi depressioon) toksilisus. Atsidoos süvendab lokaalanesteetikumide toksilist toimet. Adrenaliini üleannustamine Sümptomid on annussõltuvad ja raskuselt progresseeruvad neuroloogiliste ilmingute osas (rahutus, ärritus, presünkoop, sünkoop), millele järgneb vaskulaarne (kahvatus (paikne, regionaalne, üldine)), hingamisteede (apnoe (hingamisseiskus), bradüpnoe, tahhüpnoe, respiratoorne depressioon) ja lõpuks südame (südame seiskumine, müokardi depressioon) toksilisus. Üleannustamise ravi Enne regionaalanesteesia alustamist lokaalanesteetikumidega tuleb veenduda, et mis tahes respiratoorsete või kardiovaskulaarsete hädaolukordade puhuks on käepärast elustamisvahendid ja ravimid. Üleannustamissümptomite tõsiduse tõttu peavad arstid/hambaarstid rakendama protokolle, mis näevad ette hingamisteede õigeaegset vabastamist ja kunstliku hingamise tegemise vajadust. Pärast lokaalanesteetikumi iga süstet tuleb jälgida patsiendi teadvuse seisundit. Kui ilmnevad ägeda süsteemse toksilisuse nähud, tuleb lokaalanesteetikumi süstimine kohe peatada. Vajadusel panna patsient selili asendisse. Kesknärvisüsteemi sümptomeid (krambid, kesknärvisüsteemi depressioon) tuleb kohe ravida asjakohaste hingamisteid/hingamist toetavate vahenditega ning krampe leevendavate ravimitega. Optimaalne hapnikuga varustamine, kunstlik hingamine ja vereringet toetav ravi ning samuti ka atsidoosi ravi võib südame seiskumise ära hoida. Kardiovaskulaarse depressiooni (hüpotensioon, bradükardia) tekkimisel tuleb kaaluda asjakohast ravi intravenoossete vedelike, vasopressori ja/või inotroopsete ainetega. Lastele manustatavad annused peavad vastama eale ja kehakaalule. Südame seiskumise korral tuleb kohe alustada kardiopulmonaalset elustamist. 5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 5.1 Farmakodünaamilised omadused Farmakoterapeutiline rühm: närvisüsteem, anesteetikumid, lokaalanesteetikumid, amiidid, artikaiini kombinatsioonid ATC-kood: N01BB58 33

16 Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed Artikaiin, amiidi tüüpi lokaalanesteetikum, blokeerib reversiivselt närvijuhtivust, kasutades selleks hästituntud mehhanismi, mida täheldatakse sageli ka teiste amiidi tüüpi lokaalanesteetikumide puhul. Toimemehhanism seisneb naatriumikanalite (Na + ) blokeerimises neuroni membraani ulatusliku mööduva läbilaskvuse pärssimise või peatamise abil, milleks üldjuhul piisab membraani kergest depolarisatsioonist. Need toimed viivad anesteesia tekkeni. Närvisisese anesteetilise toime progresseerudes suureneb järk-järgult elektrilise erutuvuse lävi, reaktsioonivõime potentsiaal väheneb ja impulsi ülekanne aeglustub. Artikaiini hinnanguline pka on 7,8. Adrenaliin kui vasokonstriktor toimib otseselt nii alfa- kui ka beeta-adrenoretseptoritele, kusjuures beeta-adrenoretseptoritele avalduv toime on tugevam. Adrenaliin pikendab artikaiini toime kestust ning vähendab liigse artikaiini süsteemsesse vereringesse sattumise riski. Kliiniline efektiivsus ja ohutus: {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} kasutamisel algab infiltratsioon 1,5...1,8 minuti jooksul ja närviblokaad 1,4...3,6 minuti jooksul. Artikaiini 40 mg/ml ja adrenaliini 10 mikrogrammi/ml kombinatsiooni esile kutsutud anesteesia kestus hambasäsi tuimestamisel on minutit ja pehmete kudede tuimestamisel minutit. Artikaiini 40 mg/ml ja adrenaliini 5 mikrogrammi/ml kombinatsiooni esile kutsutud anesteesia kestus hambasäsi tuimestamisel on minutit ja pehmete kudede tuimestamisel minutit. Täiskasvanute ja laste farmakodünaamilistes omadustes erinevusi ei täheldatud. 5.2 Farmakokineetilised omadused Artikaiin Imendumine Kolmes avaldatud kliinilises uuringus, kus kirjeldati artikaiinvesinikkloriidi 40 mg/ml ja adrenaliini 10 või 5 mikrogrammi/ml farmakokineetilist profiili, oli T max vahemikus minutit ja C max vahemikus ng/ml. Lastega tehtud kliinilistes uuringutes annusega 2 mg kehakaalu kg kohta olid C max ja T max pärast annuse infiltratsiooni vastavalt 1382 ng/ml ja 7,78 minutit. Jaotumine Artikaiin seondus ulatuslikult valkudega, nagu inimese seerumi albumiin (68,5...80,8%) ja µ/bglobuliinid (62,5...73,4%). γ-globuliiniga seondus ravim oluliselt vähemal määral (8,6...23,7%). Adrenaliin on vasokonstriktor, mida lisatakse artikaiinile selle süsteemsesse vereringesse imendumise aeglustamiseks ning seega aktiivse artikaiini kontsentratsiooni säilitamiseks kudedes. Jaotusruumala plasmas oli ligikaudu 4 l/kg. Biotransformatsioon Artikaiini karboksüülrühm hüdrolüüsitakse kudedes ja veres ebaspetsiifiliste esteraaside poolt. Kuna hüdrolüüs toimub väga kiiresti, inaktiveeritakse selle vahendusel ligikaudu 90% artikaiinist. Peale selle metaboliseerub artikaiin ka maksa mikrosoomides. Tsütokroomi P450 indutseeritud artikaiini metabolismi peamine metaboliit on artikaiinhape, mis metaboliseeritakse seejärel artikaiinhappe glükuroniidiks. Eritumine Artikaiini eritumise poolväärtusaeg pärast dentaalset süstet on ligikaudu minutit. Kliinilistes uuringutes vähenesid artikaiini ja artikaiinhappe kontsentratsioonid plasmas submukosaalse süste järgselt kiiresti tundi pärast süstet tuvastati plasmas väga väike kogus artikaiini. Rohkem kui 50% annusest eritus uriiniga 8 tunni jooksul manustamisest; 95% sellest moodustas artikaiinhape, 24 tunni jooksul eritus uriiniga vastavalt ligikaudu 57% (68 mg) ja 53% (204 mg) annusest. Ainult ligikaudu 2% artikaiini koguannusest eritus neerude kaudu muutumatul kujul. 34

17 5.2 Prekliinilised ohutusandmed Terapeutiliste annuste korral ei ole farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, reproduktsioonitoksilisuse ja genotoksilisuse prekliinilised uuringud näidanud kahjulikku toimet inimesele. Supraterapeutiliste annuste korral on artikaiinil kardiodepressiivne toime, mis võib esile kutsuda vasodilatsiooni. Adrenaliinil on sümpatomimeetiline toime. Rottidele ja koertele tehtud artikaiini/adrenaliini kombinatsiooni subkutaansed süsted indutseerisid kahjulikke toimeid pärast korduvat manustamist 4 nädala jooksul; rottidel ilmnesid need alates annusest 50 mg/kg ööpäevas ja koertel alates annusest 80 mg/kg ööpäevas. Need leiud ei ole aga eriti olulised, kuna kliiniliselt kasutatakse ravimit lühiajaliselt. Artikaiini embrüotoksilisuse uuringutes ei täheldatud lootesurmade ega väärarengute sagenemist ööpäevaste i.v annuste korral kuni 20 mg/kg (rottidel) ja 12,5 mg/kg (küülikutel). Mittekliinilistes uuringutes täheldati adrenaliiniga ravitud loomadel teratogeensust vaid soovitatud kliinilistest maksimaalsetest annustest tunduvalt suuremate annuste manustamisel. Reproduktiivtoksilisuse uuringutes, kus artikaiini 40 mg/ml + adrenaliini 10 mikrogrammi/ml manustati subkutaanselt annustes kuni 80 mg/kg ööpäevas, ei täheldatud kahjulikku toimet fertiilsusele, embrüo/loote arengule ega pre- ega postnataalsele arengule. Artikaiiniga tehtud in vitro ja in vivo uuringutes ning artikaiini/adrenaliini kombinatsiooniga tehtud in vivo uuringutes genotoksilisi toimeid ei täheldatud. Adrenaliini in vitro ja in vivo genotoksilisuse uuringute leiud olid vastuolulised. 6. FARMATSEUTILISED ANDMED 6.1 Abiainete loetelu Naatriumkloriid Dinaatriumedetaat Naatriummetabisulfit (E223) Naatriumhüdroksiid (ph reguleerimiseks) Süstevesi 6.2 Sobimatus Ei kohaldata. 6.3 Kõlblikkusaeg 2 aastat. 6.4 Säilitamise eritingimused Hoida temperatuuril kuni 25 C. Mitte lasta külmuda. Hoida kolbampullid tihedalt suletud välispakendis, valguse eest kaitstult. 6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu 35

18 Ühekordne silindrikujuline I tüüpi klaasist kolbampull, mille alumine pool on suletud liikuva kummist kolvivarrega ja ülemine pool alumiiniumkorgiga kaetud kummitihendiga. Karp 50 x 1,7 ml klaasist kolbampullidega. Karp 50 x 1,7 ml klaasist, aspireerivate kolbampullidega. Pakend 4 karbiga, igas 50 x 1,7 ml klaasist kolbampullid. Pakend 8 karbiga, igas 50 x 1,7 ml klaasist kolbampullid. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks Infektsiooniriski vältimiseks (nt hepatiidi edasikandumine) peavad lahuse väljatõmbamiseks kasutatavad süstlad olema alati äsja kasutusele võetud ja steriilsed. Ravimit ei tohi kasutada, kui lahus on hägune või värvi muutnud. Kolbampullid on ühekordseks kasutamiseks. Kui kasutatakse ainult osa kolbampulli sisust, tuleb järelejäänud lahus ära visata. Kasutada kohe pärast kolbampulli avamist. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. 7. MÜÜGILOA HOIDJA [Vt I lisa täidetakse riiklikult] 8. MÜÜGILOA NUMBER [Täidetakse riiklikult] 9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV [Täidetakse riiklikult] 10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV [Täidetakse riiklikult] 36

19 PAKENDI MÄRGISTUS 37

20 VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Pappkarp 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml, süstelahus artikaiinvesinikkloriid/adrenaliin 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS 1 ml süstelahust sisaldab 40 mg artikaiinvesinikkloriidi ja 5 mikrogrammi adrenaliini (adrenaliintartraadina). Ühes kolbampullis on 1,7 ml süstelahust, mis sisaldab 68 mg artikaiinvesinikkloriidi ja 8,5 mikrogrammi adrenaliini (adrenaliintartraadina). 3. ABIAINED Naatriumkloriid, dinaatriumedetaat, naatriummetabisulfit (E223), naatriumhüdroksiid, süstevesi. Sisaldab naatriumit ja metabisulfitit. Lisateave vt pakendi infoleht. 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS Süstelahus. 50 x 1,7 ml kolbampulli 50 x 1,7 ml kolbampulli, aspireerivad 4 (50 x 1,7 ml) kolbampulli 8 (50 x 1,7 ml) kolbampulli 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) Infiltratsioon ja perineuraalne. Dentaalne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordseks kasutamiseks. Kasutada kohe pärast kolbampulli avamist. 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL) 38

21 8. KÕLBLIKKUSAEG Kõlblik kuni: 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED Hoida temperatuuril kuni 25 C. Mitte lasta külmuda. Hoida kolbampullid tihedalt suletud välispakendis, valguse eest kaitstult. 10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE Ühekordseks kasutamiseks, Kasutamata ravimpreparaat hävitada. 11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS [Täidetakse riiklikult] 12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) [Täidetakse riiklikult] 13. PARTII NUMBER Partii nr: 14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED [Täidetakse riiklikult] 15. KASUTUSJUHEND 16. TEAVE BRAILLE KIRJAS (PUNKTKIRJAS) <Põhjendus Braille mitte lisamiseks.> 17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR 2D-vöötkood Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit 39

22 18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR INIMLOETAVAD ANDMED PC: {number} SN: {number} <NN: {number} > 40

23 MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL Silt (kolbampull) 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D) {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml, süstelahus artikaiinvesinikkloriid/adrenaliin Dentaalne 2. MANUSTAMISVIIS 3. KÕLBLIKKUSAEG EXP 4. PARTII NUMBER Lot 5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI 1,7 ml 6. MUU 41

24 VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Pappkarp 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml, süstelahus artikaiinvesinikkloriid/adrenaliin 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS 1 ml süstelahust sisaldab 40 mg artikaiinvesinikkloriidi ja 10 mikrogrammi adrenaliini (adrenaliintartraadina). Ühes kolbampullis on 1,7 ml süstelahust, mis sisaldab 68 mg artikaiinvesinikkloriidi ja 17 mikrogrammi adrenaliini (adrenaliintartraadina). 3. ABIAINED Naatriumkloriid, dinaatriumedetaat, naatriummetabisulfit (E223), naatriumhüdroksiid, süstevesi. Sisaldab naatriumit ja metabisulfitit. Lisateave vt pakendi infoleht. 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS Süstelahus. 50 x 1,7 ml kolbampulli 50 x 1,7 ml kolbampulli, aspireerivad 4 (50 x 1,7 ml) kolbampulli 8 (50 x 1,7 ml) kolbampulli 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) Infiltratsioon ja perineuraalne. Dentaalne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordseks kasutamiseks. Kasutada kohe pärast kolbampulli avamist. 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL) 42

25 8. KÕLBLIKKUSAEG Kõlblik kuni: 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED Hoida temperatuuril kuni 25 C. Mitte lasta külmuda. Hoida kolbampullid tihedalt suletud välispakendis, valguse eest kaitstult. 10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE Ühekordseks kasutamiseks, Kasutamata ravimpreparaat hävitada. 11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS [Täidetakse riiklikult] 12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) [Täidetakse riiklikult] 13. PARTII NUMBER Partii nr: 14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED [Täidetakse riiklikult] 15. KASUTUSJUHEND 16. TEAVE BRAILLE KIRJAS (PUNKTKIRJAS) <Põhjendus Braille mitte lisamiseks.> 17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR 2D-vöötkood Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit 43

26 18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR INIMLOETAVAD ANDMED PC: {number} SN: {number} <NN: {number} > 44

27 MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL Silt (kolbampull) 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D) {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml, süstelahus artikaiinvesinikkloriid/adrenaliin Dentaalne 2. MANUSTAMISVIIS 3. KÕLBLIKKUSAEG EXP 4. PARTII NUMBER Lot 5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI 1,7 ml 6. MUU 45

28 PAKENDI INFOLEHT 46

29 Pakendi infoleht: teave kasutajale {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml, süstelahus {Väljamõeldud nimetus ja sarnased nimetused (vt I lisa)} 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml, süstelahus [Vt I lisa täidetakse riiklikult] artikaiinvesinikkloriid/adrenaliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma hambaarsti, arsti või apteekriga. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma hambaarsti, arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord 1. Mis ravim on X/Y ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne, kui teile X/Y manustatakse 3. Kuidas X/Y kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas X/Y säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on X/Y ja milleks seda kasutatakse X/Y on ravim, mida kasutatakse teie suuõõne tuimestamiseks (anesteseerimine) hambaravis protseduuride ajal. Ravim sisaldab kahte toimeainet: artikaiini, lokaalanesteetikum, mis ennetab valu, ja adrenaliini, vasokonstriktor, mis ahendab veresooni süstekohas ning pikendab seega artikaiini toime kestust. See vähendab ka raviaegset veritsust. X või Y manustab teile hambaarst. X/Y on näidustatud üle 4-aastastele lastele (kehakaaluga vähemalt 20 kg), noorukitele ja täiskasvanutele. Olenevalt eesseisvast hambaraviprotseduurist valib hambaarst kahe järgmise ravimi vahel: X kasutatakse üldjuhul lihtsamate ja lühiajaliste hambaraviprotseduuride korral; Y sobib paremini pikaajalisemate protseduuride korral, millega võib kaasneda oluline veritsus. 2. Mida on vaja teada enne, kui teile X/Y manustatakse X/Y ei tohi kasutada, kui teil esineb ükskõik milline järgmistest seisunditest: allergia artikaiini või adrenaliini või nende ravimite mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes; allergia teiste lokaalanesteetikumide suhtes; epilepsia, mis ei allu piisavalt ravile. Hoiatused ja ettevaatusabinõud 47

30 Enne X/Y kasutamist pidage nõu oma hambaarstiga, kui teil esineb ükskõik milline järgmistest seisunditest: rasked südame rütmihäired (nt teise või kolmanda astme AV-blokaad); äge südamepuudulikkus (äge südamenõrkus, nt ootamatu valu rindkeres puhkeseisundis või pärast südamelihase infarkti); madal vererõhk; ebanormaalselt kiired südamelöögid; südameinfarkt viimase kuu jooksul; südame pärgarteri šunteerimine viimase 3 kuu jooksul; te võtate vererõhuravimeid, mida nimetatakse beetablokaatoriteks, nt propranolooli. Teil võib tekkida hüpertensiivne kriis (väga kõrge vererõhk) või pulsi märkimisväärne aeglustumine (vt lõik Muud ravimid ja X/Y ), väga kõrge vererõhk; te võtate samaaegselt ravimeid depressiooni ja Parkinsoni tõve vastu (tritsüklilised antidepressandid). Need ravimid võivad võimendada adrenaliini toimet; langetõbi; teie veres ei ole piisavalt organismiomast ainet, mida nimetatakse koliinesteraasiks (plasma koliinesteraasivaegus); probleemid neerudega; tõsised probleemid maksaga; lihasenõrkust põhjustav haigus, mida nimetatakse Myasthenia gravis; neuroloogilisi kahjustusi või nahaprobleeme põhjustav porfüüria; te kasutate muid lokaalanesteetikume, mis põhjustavad aistingute pöörduvat kadu (sh lenduvad anesteetikumid, nagu halotaan); te võtate ravimeid, mida nimetatakse trombotsüütide agregatsiooni pärssivateks aineteks või antikoagulantideks, et ennetada käte ja jalgade veresoonte ahenemist või kõvenemist; te olete üle 70-aastane;teil on või on olnud probleeme südamega; ravile allumatu suhkurtõbi; kilpnäärme raske ületalitlus (türeotoksikoos); kasvaja, mida nimetatakse feokromotsütoomiks; silmahaigus, mida nimetatakse ägeda kitsanurga glaukoomiks; põletik või nakkus eeldatavas süstepiirkonnas; hapnikusisalduse vähenemine kudedes (hüpoksia), suur kaaliumisisaldus veres (hüperkaleemia) ja ainevahetushäired, mis on tingitud vere liighappesusest (metaboolne atsidoos). Muud ravimid ja X/Y Teatage oma hambaarstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Eriti oluline on teatada oma hambaarstile, kui te võtate ükskõik millist järgmistest ravimitest: teised lokaalanesteetikumid, mis põhjustavad aistingute pöörduvat kaotust (sh lenduvad anesteetikumid, nagu halotaan); rahustid (nt bensodiasepiin, opioidid), nt hambaravi protseduurieelse ärevuse leevendamiseks; südame- ja vererõhuravimid (nt guanadreel, guanetidiin, propranolool, nadolool); tritsüklilised antidepressandid, mida kasutatakse depressiooni raviks (nt amitriptüliin, desipramiin, imipramiin, nortriptüliin, maprotiliin ja protriptüliin); KOMT-inhibiitorid Parkinsoni tõve raviks (nt entakapoon või tolkapoon); MAO-inhibiitorid, mida kasutatakse depressiivsete või ärevushäirete raviks (nt moklobemiid, fenelsiin, tranüülküpromiin, linesoliid); ravimid, mida kasutatakse ebaregulaarsete südamelöökide reguleerimiseks (nt digitaalis, kinidiin); ravimid, mida kasutatakse migreenihoogude leevendamiseks (nt metüsergiid või ergotamiin); sümpatomimeetilised vasopressorid (nt kokaiin, amfetamiinid, fenülefriin, pseudoefedriin, oksümetasoliin), mida kasutatakse vererõhu tõstmiseks kui neid kasutati eelneva 24 tunni 48

31 jooksul, tuleb plaaniline hambaravi edasi lükata; neuroleptikumid (nt fenotiasiinid). X/Y koos toiduga Enne normaalsete aistingute taastumist vältige söömist, sh närimiskummi närimist, kuna võite hammustada huulde, keelde või põske (eriti lapsed). Rasedus, imetamine ja viljakus Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma hambaarsti või arstiga. Teie hambaarst või arst otsustab, kas võite raseduse ajal X/Y kasutada. Rinnaga toitmist võib jätkata 5 tundi pärast anesteesiat. Hambaraviprotseduurides kasutatavate annuste korral ei ole oodata kahjulikku toimet fertiilsusele. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Kui teil tekivad kõrvaltoimed, sh pearinglus, nägemise ähmastumine või väsimus, peate enne autojuhtimist või masinatega töötamist ootama, kuni teie võimed on taastunud (üldjuhul 30 minuti jooksul pärast hambaraviprotseduuri). X/Y sisaldab naatriumi ja naatriummetabisulfitit. Naatrium: vähem kui 23 mg naatriumi kolbampullis, see tähendab põhimõtteliselt naatriumivaba. Naatriummetabisulfit: võib harva põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone ja hingamisraskusi (bronhospasm). Mis tahes allergilise reaktsiooni tekkeriski korral valib teie hambaarst muu anesteetikumi. 3. Kuidas X/Y kasutada Ainult arstid või hambaarstid on saanud X/Y kasutamise alase väljaõppe. Teie hambaarst otsustab, kas kasutada X või Y, ja valib asjakohase annuse, arvestades teie vanuse, kehakaalu, üldise tervisliku seisundi ja hambaraviprotseduuriga. Kasutada tuleb väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust. Seda ravimit manustatakse aeglase süstena suuõõnde. Kui teile manustatakse X/Y rohkem kui ette nähtud Ravimi üleannustamine ei ole tõenäoline, kuid kui tunnete end halvasti, teavitage hambaarsti. Üleannustamise sümptomid on muu hulgas äärmine nõrkus, naha kahvatus, peavalu, ärrituvus või rahutus, orientatsioonihäired, tasakaaluhäired, tahtmatud värinad või võbinad, pupillide laienemine, nägemise ähmastumine, probleemid selgelt fokuseerimisega, kõnehäired, pearinglus, krambid, stuupor, teadvuse kaotus, kooma, haigutamine, ebanormaalselt aeglane või kiire hingamine, mis võib viia ajutise hingamispeetuseni, südame suutmatus efektiivselt kokku tõmbuda (nn südame seiskumine). Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma hambaarstiga. 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Hambaravi ajal jälgib teie hambaarst hoolikalt X/Y toimet. Kui teil tekib ükskõik milline järgmine raske kõrvaltoime, teavitage kohe oma hambaarsti, arsti 49

32 või apteekrit: näo, keele või kõri turse, neelamisraskused, nõgestõbi või hingamisraskused (angioödeem); lööve, sügelus, kõriturse ja hingamisraskused, mis võivad olla allergilise (ülitundlikkus-) reaktsiooni sümptomid; silmalau allavaje ja pupilli ahenemise kombinatsioon (Horneri sündroom). Neid kõrvaltoimeid esineb harva (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st). Mõnel patsiendil võib tekkida ka kõrvaltoimeid, mida ei ole eespool loetletud. Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st): igemepõletik; neuropaatiline valu närvikahjustusest tingitud valu; tuimus või puutetundlikkuse vähenemine suu ümbruses; metallimaitse, maitsetundlikkuse häired või maitsetundlikkuse kaotus; tugevnenud, ebameeldiv või ebanormaalne puutetundlikkus; suurenenud kuumatundlikkus; peavalu; ebanormaalselt kiired südamelöögid; ebanormaalselt aeglased südamelöögid; madal vererõhk; keele, huulte ja igemete turse. Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st): põletustunne; kõrge vererõhk; keele- ja suupõletik; iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus; lööve, sügelus; valu kaelas või süstekohas. Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st): närvilisus, ärevus; näonärvikahjustus (näohalvatus); unisus; tahtmatud silmaliigutused; kahelinägemine, ajutine pimesus; ülemise silmalau allavaje, pupilli ahenemine (Horneri sündroom); silmamuna vajumine sügavamale silmakoopasse (enoftalm); helin kõrvus, ülitundlik kuulmine; südamepekslemine; kuumahood; vilistav hingamine (bronhospasm), astma; hingamisraskused; igemete koorumine ja haavandid; koorumine süstekohas; nõgestõbi; lihasetõmblused, tahtmatud lihasekrambid; väsimus, nõrkus; külmavärinad. Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel st): püsiv tundlikkuse nõrgenemine, pikaajaline tuimus ja maitsetundlikkuse kadumine. 50

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - A.Tikerberi.ppt

Microsoft PowerPoint - A.Tikerberi.ppt Lokaalanesteetikute süsteemne toksilisus Artur Tikkerberi ITKH LA toimemehhanism ph 7,1 Rakk Ainult ioniseeritud LA mõjub ioonkanalile Ainult mitteioniseeritud LA läbib raku membraani ph 7,4 Lubatud LA-te

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Etomidate-Lipuro, 2 mg/ml süsteemulsioon RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks 10 ml ampull emulsiooni sisaldab 20 mg etomidaati. Abiainete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

AJOVY, INN-fremanezumab

AJOVY, INN-fremanezumab I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

BYETTA,INN-exenatide

BYETTA,INN-exenatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga annus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Doltard 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Doltard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cerucal, 10 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 10,54 mg metoklopramiidvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Klotrimasool GSK, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1g kreemi sisaldab 10 mg klotrimasooli INN. Clotrimazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale VALOCORDIN DIAZEPAM 10mg/ml suukaudsed tilgad, lahus diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS AFTOVAXPUR DOE süsteemulsioon veistele, lammastele ja sigadele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 2 ml doosi emulsiooni sisaldab:

Rohkem

Sonata, INN-zaleplon

Sonata, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sonata 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Teadaolevat toimet omavad abiained:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS OMNIC TOCAS, 0,4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks toimeainet prolongeeritult vabastav

Rohkem

Efexor and associated names, INN-venlafaxine

Efexor and associated names, INN-venlafaxine LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Austria

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

HUMENZA, INN-pandemic influenza vaccine H1N1 split-virion inactivated adjuvanted

HUMENZA, INN-pandemic influenza vaccine H1N1 split-virion inactivated adjuvanted LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS HUMENZA suspensioon ja emulsioon süsteemulsiooni valmistamiseks Pandeemilise gripi vaktsiin (H1N1) (purustatud virioon, inaktiveeritud, adjuveeritud)

Rohkem

Toujeo, INN-insulin glargine

Toujeo, INN-insulin glargine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Toujeo 300 ühikut/ml SoloStar, süstelahus pen-süstlis Toujeo 300 ühikut/ml DoubleStar, süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS TICOVAC 0,5 ml, süstesuspensioon süstlis Puukentsefaliidi vaktsiin (inaktiveeritud täisviirus). 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks annus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Benfogamma, 50 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini (rasvlahustuv vitamiin

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kihisev tablett sisaldab 330 mg paratsetamooli ja 200 mg askorbiinhapet.

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ketonal 100 mg / 2 ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, ampullis 2 ml süstelahust

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Pirsue, INN-Pirlimycin

Pirsue, INN-Pirlimycin LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Pirsue 5 mg/ml intramammaarne lahus veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Toimeaine: 10 ml süstal sisaldab 50 mg pirlimütsiini

Rohkem

Zerene, INN-zaleplon

Zerene, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zerene 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Abiaine: laktoosmonohüdraat 54 mg.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Clopidogrel Sandoz 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

FOSAVANCE, INN-alendronic acid as alendronate sodium trihydrate/colecalciferol

FOSAVANCE, INN-alendronic acid as alendronate sodium trihydrate/colecalciferol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FOSAVANCE 70 mg/2800 RÜ tabletid FOSAVANCE 70 mg/5600 RÜ tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS FOSAVANCE 70 mg/2800 RÜ tabletid

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem