Pärnu linna korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring. Uuringut toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Pärnu linna korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring. Uuringut toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus"

Väljavõte

1 Pärnu linna korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring Uuringut toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus mai 2020

2 Töö nimetus: Pärnu linna korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring Töö number: Tellija: Pärnu Linnavalitsus Vastutav täitja: Artto Pello (ökoloog-keskkonnaspetsialist) Kontrollija: Madis Metsur Maves AS Marja 4D Tallinn, registrikood e-post:

3 SISUKORD MÕISTED SISSEJUHATUS KORDUVALT ÜLEUJUTATAV ALA JA EHITUSKEELUVÖÖND SEADUSTE TÄHENDSUES METOODIKA UURINGU I ETAPP UURINGU II ETAPP TULEMUSED KASTNA KÜLA RANNIKU KÜLA VÄRATI KÜLA TÕLLI KÜLA SELISTE KÜLA LAO KÜLA MANIJA SAAR PEERNI JA POOTSI KÜLAD KAVARU JA LIU KÜLAD MARKSA JA LINDI KÜLAD KABRISTE, SAULEPA JA PÕLDEOTSA KÜLAD VALGERANNA JA PAPSAARE KÜLAD PÄRNU LINN KLIIMAMUUTUSTE MÕJUGA JA RANNIKUPROTSESSIDEGA ARVESTAMINE SOOVITUSED ASUSTUSE JA EHITUSTEGEVUSE SUUNAMISEKS KOOSTATAVAS PÄRNU LINNA ÜLDPLANEERINGUS KASUTATUD KIRJANDUS LISAD Lisa 1. Kastna küla korduvalt üleujutatava ala piiri ja ehituskeeluvööndi kaart. Lisa 2. Ranniku küla korduvalt üleujutatava ala piiri ja ehituskeeluvööndi kaart. Lisa 3. Värati küla korduvalt üleujutatava ala piiri ja ehituskeeluvööndi kaart. Lisa 4. Tõlli küla korduvalt üleujutatava ala piiri ja ehituskeeluvööndi kaart. Lisa 5. Seliste küla korduvalt üleujutatava ala piiri ja ehituskeeluvööndi kaart. Lisa 6. Lao küla korduvalt üleujutatava ala piiri ja ehituskeeluvööndi kaart. Lisa 7. Manija saare korduvalt üleujutatava ala piiri kaart. Tallinn, 7. mai

4 Lisa 8. Peerni ja Pootsi küla korduvalt üleujutatava ala piiri ja ehituskeeluvööndi kaart. Lisa 9. Kavaru ja Liu küla korduvalt üleujutatava ala piiri ja ehituskeeluvööndi kaart. Lisa 10. Marksa ja Lindi küla korduvalt üleujutatava ala piiri ja ehituskeeluvööndi kaart. Lisa 11. Kabriste, Saulepa ja Põldeotsa küla korduvalt üleujutatava ala piiri ja ehituskeeluvööndi kaart. Lisa 12. Valgeranna ja Papsaare küla korduvalt üleujutatava ala piiri ja ehituskeeluvööndi kaart. Lisa 13. Pärnu linna korduvalt üleujutatava ala piiri ja ehituskeeluvööndi kaart. Tallinn, 7. mai

5 MÕISTED Ehituskeeluvöönd - ranna või kalda ehituskeeluvöönd on teatud laiusega ala, mis asetseb mere, järve, jõe, oja või kanali ääres, millele on keelatud ehitada uusi hooneid või rajatisi (LKS 38). Ranna või kalda piiranguvöönd on veekogu ranna või kalda kõige ulatuslikum kitsendus, mille eesmärk on rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine ja inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine (LKS 35 ja 37). Veekaitsevöönd on moodustatud veekogu kalda või ranna erosiooni ja hajuheite vältimiseks veekogu kaldal või rannal (VeeS 118). Möllirand valdavalt lainetuse eest varjatud savika settega ja viljaka mudaga rand. Kivirand kruusa või veeristikurannad kruusast ja veeristest koosnevate rannavallidega kuhjerand, kus settematerjali pidevalt lisandub ja ümber paigutub. Moreenrand lainetuse poolt kulutatud, erinevate suuruste kivide ja rändrahnude rohke rand. Liivarand lainetusele avatud erineva terasuurusega liivast koosnev kuhjerand, kus settematerjali pidevalt lisandub ja ümber paigutub. Tallinn, 7. mai

6 1 SISSEJUHATUS Käesoleva uuringu eesmärk oli selgitada välja Pärnu linna 1 korduvalt üleujutatava ala piir, mis on rannikul veekaitseliste kitsenduste lähtejooneks ning teha ettepanekud ehituskeeluvööndi täpsustamiseks. Samuti anda suuniseid asustuse arendamiseks ja ehitustegevuse suunamiseks rannikualadel. Uuring on üheks aluseks Pärnu linna haldusterritooriumi kohta koostatavale üldplaneeringule 2. Töö eesmärk on suunatud järgmiste üleujutusega seotud riskide maandamiskavas sisalduvate tegevuste ja eesmärkide elluviimisele: Planeeringute koostamisel üleujutuse riskiga arvestamine; Korduva üleujutusega ala piiri määramine mererannal; Ehituskeeluvööndi suurendamine, et vältida üleujutusohtlikusse alasse objektide rajamist; Täiendavate projekteerimistingimuste andmine nii detailplaneeringu olemasolul kui ka detailplaneeringute koostamise kohustuse puudumisel rajatistele väljaspool ehituskeeluvööndi ala, või alal kus objekti raamine on vältimatu (kõrgem vundament, veekindel vundament, ohutu elektri ja küttesüsteemi paigaldus). Uuringu eesmärk on ära hoida või vähendada üleujutusega seotud olulistes riskipiirkondades üleujutuse võimalikke kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele. Uuringu tulemusi ja uuringus esitatud soovitusi võetakse arvesse Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu koostamisel maakasutuse- (sh uute elamu vms arendusalade) ja ehitustingimuste määratlemisel. Üldplaneeringu raames toimub ka ehituskeeluvööndi vähendamise või suurendamise menetlus, sh selle vähendamiseks loa saamine Keskkonnaametilt ning laiema avalikkuse kaasamine. Seega ei ole antud uuringu eesmärgiks (ning ka juriidiliseks jõuks) piirangute või kitsenduste kehtestamine mererannal. Käesolev uuring sisaldab ettepanekuid üldplaneeringu koostamiseks. Korduva üleujutusega ala piir ja sellest lähtuv ehituskeeluvöönd jõustuvad üldplaneeringu kehtestamisel. Uuringu tulemusi tuleb hinnata üldplaneeringu koostamisel, sh koosmõjus teiste piirkonnas kehtivate tingimuste ning huvide ja vajadustega. Kaalutlusotsuse 1 Pärnu linna haldusüksus loodi a Eesti omavalitsuste haldusreformi tulemusel Pärnu linna, Audru-, Paikuse- ja Tõstamaa valdade liitmisel. 2 Algatatud Pärnu Linnavolikogu otsusega nr 63. Tallinn, 7. mai

7 piirangute kehtestamiseks teeb omavalitsus, nõusoleku ehituskeeluvööndi võimalikuks vähendamiseks peab üldplaneeringu koostamise menetluses andma Keskkonnaamet. Tallinn, 7. mai

8 2 KORDUVALT ÜLEUJUTATAV ALA JA EHITUSKEELUVÖÖND SEADUSTE TÄHENDSUES Veeseaduse 106 lg 2 kohaselt on üleujutus harilikult veega katmata maa-ala ajutine kattumine veega, kaasa arvatud selline üleujutus, mis on põhjustatud mere veetaseme tõusust rannikualal. Üleujutused tekivad nii meteoroloogilistest ja hüdroloogilistest teguritest lähtuvalt kui ka inimtegevuse tõttu. Üleujutus võib põhjustada tõsiseid tagajärgi: kahjustada keskkonda, ohustada inimeste vara ja tervist ning seada riski alla majandustegevust. Üleujutuste tõenäosuse ja negatiivsete mõjude suurenemisele annavad tõuke inimasulate ja majandustegevuste kasv mererannikul ja jõgede lammialadel kui ka loodusliku vee äravoolu tõkestamine kas inimtegevuse tulemusena, nt veevoolu takistamine maakasutuse tõttu, või mõnel muul viisil. Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 35 lõige 3 kohaselt määratakse korduva üleujutusega ala piir mererannal üldplaneeringuga. Kui korduva üleujutusega ala piiri ei ole määratud, loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks üks meeter kaldajoone kõrgusväärtusest 3 Keskkonnaministeerium on selgitanud korduva üleujutusega ala olemust oma a kirjas nr 8-2/16/ järgnevalt: LKS 35 lg 4 sätestab, et korduva üleujutusega veekogude ranna või kalda ehituskeeluvöönd koosneb üleujutatavast alast ja ehituskeeluvööndi laiusest. Korduvalt üleujutatavateks aladeks ei loeta LKS kohaselt automaatselt kõikjal rannikul olevaid alasid, vaid lähtutakse reaalsest olukorrast looduses. Valdavalt esinevad korduvalt üleujutatavad alad madalatel, laugetel randadel, mis teatud kindlate perioodide järel (tavaliselt kevadeti ja/või sügiseti) on pikema aja vältel üleujutatud. Seetõttu vajavad taolised korduvatest üleujutustest mõjutatud rannad lisapuhvrit võrreldes randadega, kus selliseid protsesse ei esine, ning kus ranna ja kalda kaitse eesmärk on täidetud tavapärase ehituskeeluvööndi laiuse (mida arvestatakse põhikaardile kantud piirist) korral. Juhul, kui korduva üleujutusega ala juba sisalduks tavapärases ehituskeeluvööndis, ei oleks täidetud ranna ja kalda kaitse eesmärk korduvalt üleujutatavatel aladel. Üleujutusala liitmise vajadus tavapärasele ehituskeeluvööndi laiusele on olnud muuhulgas ka omandiõiguse täiendav kaitse korduvalt ja regulaarselt toimuvate üleujutuste ning sellistel aladel toimuvate aktiivsete rannikuprotsesside eest. Korduvalt üleujutatava ala piir on aluseks rannaalal ehituskeeluvööndi määramiseks. Ehituskeeluvööndi ülesanne on tagada rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine (LKS 3 Varasemalt kehtinud LKS järgi loeti korduvalt üleujutatud ala piiriks ühe meetri kõrgune samakõrgusjoon. Tallinn, 7. mai

9 34). Ehituskeeluvöönd on ranna või kalda teatud laiusega ala, kus on keelatud ehitada uusi hooneid või rajatisi (LKS 38). LKS 35 lõige 1 ja 2 kohaselt on ehituskeeluvööndi lähtejooneks põhikaardile kantud veekogu piir. LKS 35 lõige 4 alusel koosnevad korduva üleujutusega veekogude ranna piiranguvöönd, veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd üleujutatavast alast ja seaduses sätestatud vööndi laiusest, mis Läänemere puhul (va Narva-Jõesuu rand) on 100 m ja meresaartel 200 m (LKS 38 lg 1). Ehituskeeluvöönd on ranna või kalda teatud laiusega ala, kus on keelatud ehitada uusi hooneid või rajatisi (LKS 38). Looduskaitseseaduse 35 lõige 1 ja 2 kohaselt on ehituskeeluvööndi lähtejooneks põhikaardile kantud veekogu piir. Looduskaitseseaduse 35 lõige 4 alusel koosneb korduva üleujutusega veekogude ranna ehituskeeluvöönd üleujutatavast alast ja seaduses sätestatud vööndi laiusest. Ehituskeeluvööndi laius vastavalt LKS 38 jaotub järgmiselt: meresaartel 200m (LKS 38 lg 1 p1) Läänemerel 100 m (LKS 38 lg 1 p2) linnas ja alevis ning aleviku ja küla selgelt piiritletaval kompaktse asustusega alal (edaspidi tiheasustusala) 50 m (LKS 38 lg 1 p3) ranna metsamaal metsaseaduse 3 lõike 2 tähenduses piiranguvööndi piirini (LKS 38 lg 2), so 200m (LKS 37 lg 1 p1) Metsaseaduse 3 lg 2 kohaselt on metsamaa on maa, mis vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest: 1) on metsamaa kõlvikuna kantud maakatastrisse; 2) on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti. LKS 38 lg 3 kohaselt on ranna või kalda ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Samas paragrahvi (lg 4) on välja toodud ka erisused, mille kohaselt ehituskeeluvöönd ei laiene: 1) hajaasustuses olemasoleva elamu õuemaale ehitatavale uuele ehitisele, mis ei jää veekaitsevööndisse; 1 1 ) tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele; 2) kalda kindlustusrajatisele; 3) supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele; 4) maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile; 5) olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist; 6) piirdeaedadele; 7) piirivalve rajatisele; 8) maakaabelliinile; 9) olemasoleva elamu tarbeks rajatavale tehnovõrgule ja -rajatisele. Tallinn, 7. mai

10 LKS 38 lõige 5 kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud: 1) pinnavee veehaarde ehitisele; 2) sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele; 3) ranna kindlustusrajatisele; 4) hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele; 5) kalakasvatusehitisele; 6) riigikaitse, piirivalve ja päästeasutuse ehitisele; 8) tehnovõrgule ja -rajatisele; 9) sillale; 10) avalikult kasutatavale teele; 11) raudteele. Käesoleva töö üheks osaks on ka esitada vastavalt välitööde tulemusele ehituskeeluvööndi suurendamise või vähendamise ettepanekud, et anda sisend uue koostatava üldplaneeringu ehituskeeluvööndi täpsustamiseks. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi suurendamist ja vähendamist käsitleb Looduskaitseseaduse 40, kus sätestatakse juhud, millal võib ehituskeeluvööndi ulatust muuta: Ranna ja kalda ehituskeeluvööndit võib suurendada või vähendada, arvestades ranna või kalda kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndit võib kohalik omavalitsus suurendada üldplaneeringuga. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine võib toimuda Keskkonnaameti nõusolekul. Ehituskeeluvööndi vähendamiseks esitab kohalik omavalitsus Keskkonnaametile taotluse ja planeerimisseaduse kohaselt vastuvõetud üldplaneeringu, kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu või vastuvõetud detailplaneeringu, kui kehtestatud üldplaneering puudub. Ehituskeeluvööndi laiuse suurendamine ja vähendamine jõustub planeeringu kehtestamisotsuse jõustumisel. Sealjuures ei tohi ehituskeeluvööndi vähendamine olla vastuolus ranna või kalda kaitse eesmärkidega ning LKS-i 38-ga. Käesoleva ajani kehtib Pärnu linna haldusüksuse ehituskeeluvöönd, mis on määratud endiste Audru- ja Tõstamaa valla üldplaneeringutega ning Manija saare teemaplaneeringuga. Kuna planeeringud on koostatud ja kehtestatud erineval ajal on korduvalt üleujutatava ala käsitlus planeeringutes erinev. Kehtiv Pärnu linna üldplaneering (kehtestatud ) korduvalt üleujutatava ala mõistet ei käsitle. Pärnu linna asustusüksuse kohta koostatav üldplaneering on teinud ettepaneku võtta korduvalt üleujutatava alana arvesse 1 m samakõrgusjoon (BK77 kõrgussüsteem). Audru valla üldplaneeringus (kehtestatud ja muudetud ) on korduvalt Tallinn, 7. mai

11 üleujutatava ala piiriks määratud 1 m samakõrgusjoon (BK77 kõrgussüsteem). Tõstamaa valla üldplaneeringus (kehtestatud ) ei ole korduvalt üleujutatavat ala käsitletud. Manija saare teemaplaneeringuga (kehtestatud ) on korduvalt üleujutatava ala piiriks määratud 2,75 m samakõrgusjoon, mis lähtub Pärnus a toimunud üleujutusest (2,73 m abs). Tallinn, 7. mai

12 3 METOODIKA Korduva üleujutusega ala piir määratakse üldplaneeringuga ning see on oluline ranna kasutuse kitsenduseks seatavate vööndite ulatuse seadmisel korduva üleujutusega veekogude ranna või kalda piiranguvöönd, veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd koosnevad üleujutatavast alast ja looduskaitseseaduses määratud piirangu-, ehituskeelu- ja veekaitsevööndist. Nimetatud piiravate vööndite määramine on vajalik ranna kaitse eesmärkide täitmiseks, milleks on rannal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. Korduvalt üleujutatavateks aladeks ei loeta LKS kohaselt automaatselt kõikjal rannikul olevaid alasid, vaid lähtutakse reaalsest olukorrast looduses. Korduvalt üleujutatav ala on ala, mille puhul eelkõige mullastikust (ranniku sooldunud mullad) ja taimestikust (nt roostikud, madalamad rannaniidud) on võimalik järeldada, et tegemist on pidevalt teatud kindlate perioodide järel üleujutatava alaga. See tähendab, et üleujutus peaks toimuma sageli (tavaliselt kevadeti ja/või sügiseti). Korduva üleujutusega alana ei käsitleta ala, mis võib olla üle ujutatud erakordsete tormide või muude ebatavaliste juhtude puhul. Siiani ei ole välja töötatud ühtset metoodikat korduva üleujutusega alade määramiseks. Kasutusel on olnud erinevaid lähenemisi: Lähtumine maapinna kõrgusarvudest Lähtumine veetaseme esinemistõenäosustest Lähtumine mullakaardist ja rannikutaimkattest Käesolevas töös kasutati korduva üleujutusega ala määramisel nende erinevate meetodite kombinatsiooni. Töö eesmärgiks oli kaardistada Pärnu linna rannikualal olev korduva üleujutusega ala piir. Pärnu linna rannajoon on ca 140 km pikk (joonis 1). Sarnast metoodikat korduvalt üleujutatava ala piiri määramiseks kasutati ka Haapsalu linna 4 ja Lääneranna valla 5 puhul aastal. 4 Haapsalu linna üleujutusriskide maandamine, Korduva üleujutusega ala piiri määramise ja vajadusel ehituskeeluvööndi suurendamise või vähendamise uuring OÜ Maves. 5 Lääneranna valla korduva üleujutusega ala piiri määramine ja Virtsu riskipiirkonnas üleujutuste leevendamise põhimõtete väljatöötamine Skepast&Puhkim OÜ. Tallinn, 7. mai

13 Joonis 1. Uuringuala plaan. 3.1 Uuringu I etapp Esmalt määrati korduvalt üleujutatava ala piir üldisemas astmes hinnates reljeefi, mullastiku, taimestiku ja veetasemete olemasolevaid andmeid kogu omavalitsuse mereranna ulatuses. Üleujutusega ala piiri määramisel võeti lähtekohaks seaduses toodud korduva üleujutusega ala piir 1 m samakõrgusjoon 6, mida täpsustati piirkondlikult kombineeritud andmetega: Maapinna kõrgusarvud Mereveetase Mullastik Ranna taimkate Suusõnalised tähelepanekud kohalikelt 6 Uuringuga alustati a suvel. Sel ajal kehtis eelmine Looduskaitseseaduse versioon, kus 35 lõige 3 sätestas: korduva üleujutusega ala piir mererannal määratakse üldplaneeringuga. Kui korduva üleujutusega ala piiri ei ole määratud, loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks ühe meetri kõrgune samakõrgusjoon. Seetõttu oli ka käesoleva uuringu lähtekohaks 1 m kõrgune samakõrgusjoon. Tallinn, 7. mai

14 Kaardianalüüsi käigus koostati Maa-ameti LIDAR andmete põhjal maapinna kõrgusmudel, millelt kanti 1 m absoluutkõrguse kontuur aluskaardile. Tähelepanu tuleb juhtida, et kõrgusmudeli koostamisel kasutati kõige värskemaid Maa-ameti kõrgusandmeid, mistõttu esineb erinevusi varasemalt ehituskeeluvööndi määramise aluseks olnud 1 m samakõrgusjoone vahel. Kõrgusandmeid kõrvutati Maa-ameti mullakaardi andmetega. Põhi tähelepanu all olid sooldunud rannikumullad (Arv, Ar, ArG), mis on perioodiliselt mereveega üleujutatud ning kus kasvavad iseloomulikud soolalembelised taimed. Korduvalt üleujutatava ala piiri määramisel aluseks võetud 1 m samakõrgusjoont korrigeeriti vastavalt sooldunud rannikumuldade levikuga ning seda peamiselt madalamatel aladel (alla 1 m). Lisaks eelnevatele saadi Keskkonnaagentuurilt Pärnu linna, Kihnu saare, Virtsu sadama ja Häädemeeste mereveetasemete mõõtepunktide kuu maksimaalsed meretaseme andmed. Tasemed olid antud EH2000 süsteemis, mis on Eestis absoluutkõrguste arvutamisel kasutusel alates a. Veetasemete andmeid vaadeldi jooksvalt nii välitööl kui ka lõpliku piiri seadmisel. Lähima veetaseme mõõtepunkti andmeid kasutati siis, kui tekkis küsitavusi korduva üleujutusega ala piiri seadmisel. Vastavate mõõtmistulemuste põhjal korrigeeriti piiri paiknemist kas maismaa või mere poole. Esimese etapi järel peeti töö tellijaga koosolek, mille käigus pandi paika teise etapi tegevuste plaan. 3.2 Uuringu II etapp Teises etapis selgitati täpsema analüüsi ja välitöödel paikvaatluste abil välja täpsem korduvalt üleujutatava ala piir. Perspektiiviks oli korduvalt üleujutatava ala piiri täpsustus asustuste ja hoonestuse survega aladel. Kaardianalüüsi põhjal, valiti välja välitöö punktid. Eesmärk oli kindlasti läbi käia need alad, kus kaardianalüüsi käigus ilmnes, et piirkonnas potentsiaalselt üleujutusi esineb (lauged madalad rannad, kus vesi tungib kaugemale maismaale). Lisaks valiti välja alad, kus ranna morfoloogia järgi üleujutusi tõenäoliselt ei esine. Need alad käidi vähemates punktides siiski läbi ranna üldilme registreerimiseks. Välitöödel tutvuti ranna looduslike olustikega, vaadeldi ranna taimkatet, adruvallide olemasolu ning määrati Garmin Monterra GPS seadmega ja Samsung Galaxy S9 seadmega ala piir, kust taimkatte põhjal merevee mõju enam ei tuvastatud. Asukohta kontrolliti kaardil kujutatud situatsiooni põhjal Locus map aplikatsiooniga (aluskaardiks Maa-ameti kaardid). Merevee mõju tehti kindlaks soolalembeliste taimede vaatlusel juhul, kui neid esines. Valdavalt hooldatud rannaniitudel oli võimalik eristada saliinset vööndit, mille abil on võimalik hinnata meremõju ulatust rannas. Roostikuga kaetud rannaniitudel ei olnud võimalik saliinset vööndit eristada. Sellistel puhkudel vaadeldi roostiku maismaapoolset osa, et hinnata merevee mõju olemasolu ja ulatust. Moreen-, Tallinn, 7. mai

15 liiva- ja kliburandade kõrgematesse osadesse (rannavallile, luidetele ja nende taha) reeglina mereveetase kuigi kaugele ei ulatu ning soolalembelised taimed kasvavad seal veepiirile suhteliselt lähedal. Sellised rannad ei ole ka korduvalt üleujutatud, vaid pigem merevee pritsmete perioodilise mõju all. Taimedest kasvavad sellistel aladel merihumur Honkenya peploide, liiv-vareskaer Leymus arenarius, rand-luidekaer Ammophila arenaria, rand-orashein Elytrigia juncea, rand-seahernes Lathyrus japonicus jne. Mõnedes tihedamalt mereääres asustatud piirkondades suheldi võimalusel ka kohalike rannaäärsete elanikega, et saada teavet merevee üleujutuste kauguste kohta rannas. Valdavalt suheldi kohalikega Pärnu lahe lääneosa külade (Saulepa, Kabriste, Marksa, Liu, Kavaru, Peemi) elanikega. Suulisi andmeid kasutati vajadusel korduvalt üleujutatava ala piiri määramisel. Välitöö andmete põhjal korrigeeriti algselt I etapis määratud korduva üleujutusega ala piiri. Tallinn, 7. mai

16 4 TULEMUSED Andmete- ja kaardianalüüsi ning välitööde põhjal määrati terve Pärnu linna haldusüksuse rannaala korduvalt üleujutatava ala piir. Arvestada tuleb, et vaadeldav Pärnu rannikuala asub osaliselt erinevate looduskaitsealade ja maastikukaitsealade territooriumitel, mistõttu kehtivad nendel aladel ehituskeeluvööndi määramisel eraldiseisvalt veel vastavad kaitse-eeskirjas toodud kitsendused. Vastavalt Pärnu rannaniidu looduskaitseala 7, Audru poldri looduskaitseala 8, Manija maastikukaitseala 9, Tõstamaa maastikukaitseala 10 ja Kastna maastikukaitseala 11 kaitse-eeskirjadele pole lubatud nendel aladel kaitseala valitseja nõusolekuta anda ehitusluba ega püstitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist. LKS 14 lõike 1 kohaselt ei või hoiualal ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda. Neil aladel tehakse ehitustegevuse lubamiseks koostööd Keskkonnaametiga. Pärnu linna rannaalad asuvad kohati Pärnu lahe hoiuala ja Valgeranna hoiuala koosseisus 12. Ehituskeeluvööndi ettepanekul on lähtutud korduvalt üleujutatava ala piirist ning 50 m, 100 m või 200 m laiusest puhvertsoonist (vastavalt Looduskaitseseadusele). Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekul on lähtutud konkreetse ala looduslikest olustikest ning välja kujunenud asustusmustrist. Ehituskeelu vähendamise ettepanek on tehtud seal, kus potentsiaalsed üleujutused ei kujuta ohtu olemasolevatele või planeeritud hoonetele. Järgnevalt on välja toodud uuringus käsitletud alad Pärnu linna haldusüksuses külade kaupa. Täpsemalt on kirjeldatud alasid, kus üleujutusega ala piir on vaja määrata erinev seaduses toodud 1 meetri samakõrgusjoonest (BK77 kõrgussüsteem). Nagu eelnevalt selgitatud, lähtuvad muudatused kohalikest oludest (reljeefist, mullastikust, taimestikust jm). Lisaks korduva üleujutusega ala piirile on vajadusel tehtud ka ettepanekuid ehituskeeluvööndi vähendamiseks üldplaneeringu koostamisel ennekõike nendes 7 Vabariigi Valitsus a määrus nr 129 Pärnu rännanuidu looduskaitseala kaitse-eeskiri. 8 Vabariigi Valitsus a määrus nr 160 Audru poldri looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri. 9 Vabariigi Valitsus a määrus nr 127 Manija maastikukaitseala kaitse-eeskiri. 10 Vabariigi Valitsus a määrus nr 88 Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri. 11 Vabariigi Valitsus a määrus nr 95 Kastna maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri Tallinn, 7. mai

17 piirkondades, kus näiteks ranniku järskusest tulenevalt ei avalda see ohtu olemasolevale või kavandatavale hoonestusele. 4.1 Kastna küla Kastna külas levivad valdavalt moreenrannad, mis on enamasti kamardunud. Lõiguti esineb ka kliburohkeid liivarandu ning väiksemaid mölliranna lõike, mis on kaetud roostikuga. Korduvalt üleujutatava ala piir jälgib valdavalt 1 m samakõrgusjoont. Küla idapoolses osas Kastna maastikukaitsealal esineb palju hooldatud madalaid rannaniite. Lõunapool on niit madalmurune ja väga mätlik. Kohati on niit roostunud, seda just niidu madalamas, merepoolses osas. Hooldatud rannaniitudel on hästi näha üleujutatava märja rannaniidu üleminek kõrgemaks mitteüleujutatavaks aruniiduks. Sealsetes laugemates randades rannaniitutel ulatub korduvalt üleujutatav ala rannajoonest kuni 250 m kaugusele. Kastna külas on kehtestatud 4 detailplaneeringut, millest kolmel on hoonestus planeeritud ehituskeeluvööndist ja piiranguvööndist kaugemale. Vaid Rüssa, Käo, Teispere detailplaneeringu (nr T/Y0730) seletuskirja järgi on tehtud ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit 144,75 m meetrini, kuna kinnistul asub hoone, mis oli ehitatud ebaseaduslikult, kuid on hiljem legaliseeritud ja kantud ehitisregistrisse. Antud hoone asub merepiirist ca 140 m kaugusel. Rannaala kõrgused tõusevad seal suhteliselt kiiresti (veepiirist 23 m kaugusel ületavad maapinna kõrgused 2 m), mistõttu ehituskeeluvööndi vähendamine olemasoleva hooneni on põhjendatud. Ühe detailplaneeringu (T/ ) kohta info puudub. Korduvalt üleujutatava ala piiri nihutamine ei too ülejäänud olemasolevatele elamualadele või hoonestusaladele kaasa täiendavaid piiranguid. Kastna küla idaosa asub samanimeliselt maastikukaitsealal, kus vastavalt Kastna maastikukaitseala kaitse-eeskirja järgi pole lubatud kaitseala valitseja nõusolekuta anda ehitusluba. 4.2 Ranniku küla Valdavalt terves ulatuses levivad madalad lauge profiiliga möllirannad. Vaid kohati esineb kamardunud ja suhteliselt laugeid moreenrandu. Küla läänepooles osas on rannaniidud enamjaolt hooldatud. Küla idapooles osas on endised rannaniidud Meeluka nina piirkonnas hooldatud, kuid lahesopis on niidud roostunud. Korduvalt üleujutatava ala piir jälgib valdavalt 1 m samakõrgusjoont, mis asub madalates randades suhteliselt kaugel rannajoonest, ulatudes küla idaosas roostunud rannaniidul kuni 260 m kaugusele veepiirist. Arvestatud on ka sooldunud rannikumuldade levikuga. Tallinn, 7. mai

18 Ranniku küla rannaalal vaid üks elumaa sihtotstarbega katastriüksus, millel asub vana tõenäoliselt kasutusest väljas olev väike suvila. Hoone asub uuringu teostamise ajal kehtivas ehituskeeluvööndis. Maja asub ligikaudu 2 m kõrgusel maapinnast, mis võib aga kõrgemate veeseisude ja tugevamate tormide korral saada veekahjustusi. Seetõttu pole seal soovitatav ehituskeeluvööndit vähendada. Ranniku küla lääneosa jääb Kastna maastikukaitseala koosseisu, kus vastavalt Kastna maastikukaitseala kaitse-eeskirja järgi pole lubatud kaitseala valitseja nõusolekuta anda ehitusluba. 4.3 Värati küla Värati küla rannas levivad valdavalt madalad möllirannad. Aarni sääre, Suti nasva ja Värati poolsaare lääneküljel esineb ka tihedalt taimestunud ja kamardunud moreenrandu. Küla rand on väga liigestatud, neemed vahelduvad väikeste suletud lahtedega. Värati poolsaare idaküljel, Suti nasval levivad hooldatud rannaniidud, kus kohati esineb ka soolakuid. Tõstamaa jõesuudme piirkonnas on rannaniidud roostunud. Korduvalt üleujutatava ala piir jälgib valdavalt 1 m samakõrgusjoont, ulatudes laugetes möllirandades ligi 200 m kaugusele veepiirist. Moreenrannad on suhteliselt lauge tõusuga, mistõttu on neid otstarbekas arvestada korduvalt üleujutatavate aladena. Värati külas on kehtestatud detailplaneering (DET-26261) Värati poolsaare idaküljel, millega on antud õigus luua 6 elamumaa katastriüksust koos hoonestamisõigusega. Detailplaneeringu seletuskirjas on öeldud, et tuleb arvestada ehituskeeluvööndiga. Käesoleva uuringu käigus määratud korduva üleujutatava ala piir ja sellest tulenev ehituskeeluvöönd ei kitsenda antud ehitusõigusi. Värati küla rannaala jääb suures osas Tõstamaa maastikukaitseala koosseisu, kus vastavalt Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja järgi pole lubatud kaitseala valitseja nõusolekuta anda ehitusluba. Küla lääneosa rannaala jääb kohati Pärnu lahe hoiuala koosseisu, kus kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta pole lubatud ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda (LKS 14). 4.4 Tõlli küla Tõlli külas levivad madalad, suhteliselt kitsad möllirannad koos sealasuvate rannaniitudega. Rannaniidud on valdavalt roostunud. Korduvalt üleujutatava ala piir jälgib siin valdavalt 1 m samakõrgusjoont. Ranniku profiil on suhteliselt vahelduv, olles paiguti väga lauge ja madal. Korduvalt üleujutatava ala piir ulatub seetõttu küla Tallinn, 7. mai

19 põhjaosas veepiirist kuni 110 m kaugusele ning küla lõunaosas kohati kuni 170 m kaugusele. Tõlli küla rannaalal asuvad mitmed elamumaad koos elamutega, kuid külas hoonestatud alasid 1 meetri samakõrgusjoonest lähtuv ehituskeeluvööndi muutumine ei mõjuta, mistõttu ei ole selle vähendamine vajalik. Üle poole Tõlli küla rannaalast asub Tõstamaa maastikukaitseala koosseisu, kus vastavalt Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja järgi pole lubatud kaitseala valitseja nõusolekuta anda ehitusluba. 4.5 Seliste küla Seliste külas levivad taas madalad, kohati roostunud, üldiselt suhteliselt kitsad rannad, kuid ulatuvad üksikutes kohtades madalate soppidena kaugele sisemaa suunas. Küla põhjaosas asuvad möllirandades rannaniidud, mis on valdavalt roostunud. Korduvalt üleujutatava ala piir jälgib siin valdavalt 1 m samakõrgusjoont, ulatudes veepiirist valdavalt m kaugusele, kuid madalamates kohtades ka m kaugusele. Piirkonnas asub mitmeid elamumaid, mis on enamjaolt hoonestatud ning mõned üksikud veel realiseerimata. Mitmed eluhooned asuvad ka maatulundusmaal. Korduva üleujutusega ala piiri määramisel 1 meetri samakõrgusjoonest lähtuvalt ei muutu ehituskeeluvöönd piirkonnas oluliselt, kuid see laieneb siiski Merineitsi (82603:002:0076) kinnistule. Edasise ehitustegevuse lubamiseks on otstarbekas vähendada üldplaneeringu koostamisel ehituskeeluvööndit, pidades seejuures siiski silmas ehitustingimusi, mis on vajalikud võimaliku kõrgveega kahjustuste vältimiseks, kuna rannik on siin lauge. Nii nagu ka olemasoleva hoonestuse pealt märgata võib on otstarbekas ka uushoonestus kavandada kõrgematele kohtadele, et vältida üleujutuse mõju muuhulgas ka ekstreemsemate meretasemete korral. Seliste küla väikesed rannaala lõigud jäävad kohati Pärnu lahe hoiuala koosseisu, kus kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta pole lubatud ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda (LKS 14). 4.6 Lao küla Lao küla läänepoolses osas levivad madalad moreenrannad, mida liigestavad madalad möllirannad. Rannad on valdavalt kõik roostunud. Küla idapoolses osas levivad samuti madalad mölli- ja moreenrannad. Möllirandades esinevad ka rannaniidud, mis on valdavalt hooldatud, kuid esineb ka roostikku. Tallinn, 7. mai

20 Korduvalt üleujutatava ala piir jälgib siin 1 m samakõrgusjoont, kulgedes rannaniidul ning roostiku laamade taga. Lao külale on iseloomulik väga madal rand, mistõttu ulatub korduvalt üleujutatava ala piir kohati kuni 400 m kaugusele veepiirist. Korduvalt üleujutatava ala määramisel on arvestatud sooldunud rannikumuldade paiknemist ja maapinna kõrgusi ning taimestikku. Torilaiul ulatub korduvalt üleujutatava ala piir Pootsi- Lao teetammi jalamini. Piirkonnas asub mitmeid elamumaid, mis on enamjaolt hoonestatud ning mõned üksikud veel realiseerimata. Mitmed eluhooned asuvad ka maatulundusmaal. Korduva üleujutusega ala piiri määramisel ei muutu ehituskeeluvöönd piirkonnas oluliselt, kuid see laieneb siiski mitmele kinnistule. Edasise ehitustegevuse lubamiseks on otstarbekas vähendada üldplaneeringu koostamisel ehituskeeluvööndit, pidades seejuures siiski silmas ehitustingimusi, mis on vajalikud võimaliku kõrgveega kahjustuste vältimiseks, kuna rannik on siin lauge. Nii nagu ka olemasoleva hoonestuse pealt märgata võib on otstarbekas ka uus hoonestus kavandada kõrgematele kohtadele, et vältida üleujutuse mõju muuhulgas ka ekstreemsemate meretasemete korral. Torilaiu läänepoolses osa kuni Peerni külani on rannaniidud kohati hooldatud, kuid kohati ka roostunud. Hooldatud osadel tuleb saliinne vöönd seal hästi esile, palju on hõreda taimestikuga laike, mis on sageli merevee mõju all. Lao küla väikesed rannaala lõigud jäävad kohati Pärnu lahe hoiuala koosseisu, kus kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta pole lubatud ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda (LKS 14). 4.7 Manija saar Manija saar asub Pärnu lahe suudmes Lao ranniku lähedal ning on ühendatud kitsa väinaga Toriala neemest. Suhteliselt pikal ja kitsal Manija saarel levivad kõige enam madalad möllirannad arvukate rannaniitudega. Niidud on kohati hooldatud, kohati roostunud (enam just saare idaküljel). Saare edela osas levivad ka keskmiselt kamardunud ja taimestunud kivirannad, mis maismaa poolt on tihedama taimestuga ning kohati kamardunud. Manilaiu sadamast põhjapool on väikese lõiguna esindatud ka liivarand koos luitekompleksiga. Välitööde põhjal selgus, et korduvalt üleujutatav ala tunnused esinevad saarel kuni 1,5 m samakõrgusjooneni, mistõttu ongi see kõrgus võetud aluseks ehituskeeluvööndi määramisel. Korduva üleujutusega ala piiri määramisel lähtuti maapinna kõrgustest, mullastikust, roostiku ulatusest ning taimestikust. Saare keskosa, kus on ka põliselt väljakujunenud asustus, asub kõrgendikul. Manija saare maastikukaitseala kaitsekorralduskava järgi on oluline ehitustegevuse püsimine väljakujunenud asustuspiirides. Tallinn, 7. mai

21 Määratud korduvalt üleujutatava ala piir ja sellest tulenevalt ehituskeeluvöönd ei jäta saarele ehitamiseks sobilikku maa-ala. Küll aga on soovituslik vähendada ehituskeeluvööndit väljakujunenud asustuse piires hoonete püstitamiseks, pidades silmas siiski ehitustingimusi, mis on vajalikud võimaliku kõrgveega kahjustuste vältimiseks. Uushoonestus on otstarbekas kavandada kõrgematele kohtadele, et vältida üleujutuse mõju muuhulgas ka ekstreemsemate merevee seisude puhul. Arvestada tuleb ka, et Manija saar kuulub tervenisti Manija maastikukaitseala (KLO ) koosseisu. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud anda ehitusluba. 4.8 Peerni ja Pootsi külad Peerni külas levivad valdavalt rannaniidukooslustega möllirannad, mis on osaliselt roostunud, osaliselt hooldatud. Pootsi külas asuvad rannaniidud on hooldatud ning roostikuga kaetud alasid on vähe. Peerni külas sadamast põhjapoole jäävad alad on roostunud. Valdavalt on roostiku maapooses osas maismaastumise jälgi, roostik läheb järk-järgult üle põõsastikus, põõsastik metsastub. Korduva üleujutusega piiri määramisel lähtuti seal maapinna kõrgustest, mullastiku andmetest ning roostiku piirist, kus hakkab toimuma järkjärguline võsastumine. Pootsi küla möllirannad ja seal asuvad rannaniidud on valdavalt hooldatud. Korduvalt üleujutatava ala piiri määramisel lähtuti saliinse vööndi ulatusest, mullastikust ja reljeefist. Nii Peerni kui ka Pootsi külade rannaala on taas väga madal, mistõttu ulatub korduvalt üleujutatava ala veepiirist kohati üle 500 m. Korduva üleujutusega ala piiri määramisel 1 meetri samakõrgusjoonest lähtuvalt ei muutu ehituskeeluvöönd piirkonnas oluliselt, kuid see laieneb siiski Peerni külas Siuga katastriüksusele (82603:003:1005). Edasise ehitustegevuse lubamiseks on otstarbekas vähendada üldplaneeringu koostamisel ehituskeeluvööndit seal kinnistu õuealani. Uus hoonestus kavandada kõrgematele kohtadele, et vältida üleujutuse mõju muuhulgas ka ekstreemsemate meretasemete korral. Enamjaolt terve Peerni küla rannaala (va sadama piirkond) ja Pootsi küla tervenisti jääb Tõstamaa maastikukaitseala koosseisu, kus vastavalt Tõstamaa maastikukaitseala kaitseeeskirja järgi pole lubatud kaitseala valitseja nõusolekuta anda ehitusluba. Peerni küla väikesed rannaala lõigud jäävad kohati ka Pärnu lahe hoiuala koosseisu, kus kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta pole lubatud ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda (LKS 14). Tallinn, 7. mai

22 4.9 Kavaru ja Liu külad Kavaru küls esinevad madalad ja laiad möllirannad koos sealasuvate rannaniitudega. Niidud on valdavalt hooldatud madalmurused ja avatud veepiiriga, kuid esineb ka roostunud alasid. Uuetoa talu (82603:004:0003) piirkonnas on rannaniidud väga vahelduva reljeefiga rannavallid vahelduvad madalate märgade lohkudega, esineb ka soolakuid. Enam levib roostikuga kaetud rannaniite Kavaru küla idaosas, ulatudes kuni Liu küla Otsu (15905:004:0673) kinnistule. Liu külas jätkuvad madalad, kuid kitsamad möllirannad, vaheldudes moreenrandadega. Liu sadama juures ulatub merre kitsas ja pikk hõredalt taimestunud kivine maasäär. Merevee mõju ulatub valdavalt 1 m samakõrgusjooneni, kuid üksikutes kohtades kuni 1,3 m samakõrgusjooneni (Soomusnuki neeme ja Uuetoa talu piirkondades). Saliinne vöönd esineb peamiselt kõikjal 0,8 1,0 m kõrguste vahemikus. Kohati on rannaniidud väga mätlikud ning muutliku mikroreljeefiga. Mätaste vahel on ka palju vaba vett. Madala ranna tõttu ulatub korduvalt üleujutatav ala rannaniitudel veepiirist 1 km kaugusele. Rannaniitudel korduva üleujutusega ala piiri määramisel hinnati lisaks taimkattele ka maapinna kõrguse, mullastiku- ja veetasemete andmeid. Roostikulaamade taga hakkab maapind kiiremini tõusma, korduvalt üleujutatava ala piir on seal määratud järgides reljeefi ja mullastiku andmeid. Liu küla on tiheasustusala, millest Pärnu Linnavalitusel on soov loobuda. Tiheasustusalal on ehituskeeluvööndi laiuseks 50 m korduvalt üleujutatava ala piirist, hajaasustusalal 100 m. Liu külas ehituskeeluvööndi määramine 100 meetrini jätaks arvestataval hulgal hooneid ehituskeeluvööndisse. Liu küla lääneosas on rannad kõrgemad, kui seda on idaosas ning on seetõttu enam kaitstud kõrgemate veeseisude vastu. Idaosas võib aga kõrgemate veeseisude korral ohtu sattuda mitmed majapidamised. Seetõttu on soovitatav ehituskeeluvööndi ulatust suurendada tiheasustusala ära kaotamisega 100 meetrini, et tagada uute hoonete rajamine rannast kaugemale ja kõrgemale maa-alale. Ehituskeeluvööndisse jäävatel juba olemasolevatel hoonetel on soovitatav ehituskeeluvöönd vähendada hoonete piirini. Kavaru külas asuvad mõned hoonestatud maatulundusmaad. Korduva üleujutusega ala piiri määramisel 1 meetri samakõrgusjoonest lähtuvalt ei muutu ehituskeeluvöönd piirkonnas oluliselt, kuid see laieneb siiski mitmele kinnistule. Liu küla keskus asub tiheasustusega alal, kus ehituskeeluvöönd ulatub korduvalt üleujutatava ala piirist 50 m sisemaa suunas. Ehituskeeluvöönd ulatub mitme hoonestatud kinnistuni ja olemasolevate hooneteni. Edasise ehitustegevuse lubamiseks on otstarbekas vähendada üldplaneeringu koostamisel ehituskeeluvööndit, pidades seejuures siiski silmas ehitustingimusi, mis on vajalikud võimaliku kõrgveega kahjustuste vältimiseks, kuna rannik on siin lauge. Nii nagu ka olemasoleva hoonestuse pealt märgata võib on otstarbekas ka uus hoonestus kavandada kõrgematele kohtadele, et vältida üleujutuse mõju muuhulgas ka ekstreemsemate meretasemete korral. Tallinn, 7. mai

23 Terve Kavaru küla rannaala jääb Tõstamaa maastikukaitseala koosseisu, kus vastavalt Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja järgi pole lubatud kaitseala valitseja nõusolekuta anda ehitusluba. Kavaru külas Mereranna kinnistul (82603:004:0048) on kehtestatud a detailplaneering (T/Y0610-DP), kuid täpsem info avalikus andmebaasis puudub Marksa ja Lindi külad Marksa külas levib valdavalt kitsas erineva sette ja taimkatte tihedusega moreenrand, mis on kohati tihedalt kamardunud. Küla põhjaosas ja väiksem lõik küla lõunaosas, levib madalam ja laugem möllirand, mis on kohati tugevalt roostunud. Marksa külas Taga-Ojako (katastritunnus 15905:004:0247) kinnistust alates ei ole tegu enam korduvalt üleujutatava alaga. Maapinna kõrgused tõusevad moreenrannas kiiresti kuni 1,5 meetrini ning kõrgematele aladele võib tormide ajal ulatuda vaid merevee pritsmete perioodiline mõju. Selline kõrgem moreenrand ulatub välja kuni Mardi kinnistuni (15905:004:0130) Marksa küla põhjaosas. Sealt alates levib laiem ja madalam moreenrand, mis läheb kiirelt üle madalaks ja enamjaolt roostunud möllirannaks. Lindi külas määrati korduvalt üleujutatava ala piir lähtudes reljeefi, mullastiku ja taimestiku andmeid. Korduvalt üleujutatava ala piir jälgib seal roostunud ala tagust 1 m samakõrgusjoont. Sarnaselt Liu külaga on ka Lindi küla tiheasustusala, millest Pärnu Linnavalitusel on soov loobuda. Tiheasustusalal on ehituskeeluvööndi laiuseks 50 m korduvalt üleujutatava ala piirist, hajaasustusalal 100 m. Lindi külas on rannad kõrgemad ning maapind tõuseb korduvalt üleujutatava ala piirist lühikese maa järel 2 meetrini. Ranna morfoloogia tõttu võib seal kaaluda ehituskeeluvööndi vähendamist 50 m peale, pärast tiheasustusala ära kaotamist. Ehituskeeluvööndisse jäävatel juba olemasolevatel hoonetel on soovitatav ehituskeeluvöönd vähendada hoonete piirini. Nii Lindi küla hajaasustusega kui ka tiheasustusega aladel jääb oluline hulk hoonestatud kinnistuid ehituskeeluvööndi piiresse. Tegemist on peamiselt ajalooliselt välja kujunenud asustusega, mistõttu on otstarbekas ehituskeeluvööndit üldplaneeringu koostamisel vähendada. Ühtlasi tõusevad ka maapinna kõrgused suhteliselt kiiresti pärast korduvalt üleujutatava ala piiri. Silmas tuleb pidada ehitustingimusi ja planeerida uued hooned kõrgematele aladele, et vältida üleujutuse mõju muuhulgas ka ekstreemsemate meretasemete korral. Lindi küla põhjaosas jäävad väikesed rannaalad Pärnu lahe hoiuala koosseisu, kus kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta pole lubatud ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda (LKS 14). Tallinn, 7. mai

24 4.11 Kabriste, Saulepa ja Põldeotsa külad Kabriste ja Saulepa külades esinevad valdavalt madalad, suhteliselt lauge profiiliga möllirannad, mis vahelduvad väiksemate kivirandade lõikudega. Rannad on suures osas roostunud. Põldeotsa külas levivad samuti madalad ja laugeprofiiliga möllirannad, mis on teetammi ja merevahelisel alal roostunud. Korduvalt üleujutatava ala piir kulgeb siin valdavalt roostikulaamade taga, jälgides 1 m samakõrgusjoont. Madalate rannaalade tõttu ulatub Kabriste ja Saulepa külades korduvalt üleujutatava ala piir kohati üle 200 m kaugusele veepiirist ning Põldeotsa külas Audru poldri eelsel alal üle 300 m kaugusele veepiirist. Piiri määramisel on arvestatud sooldunud rannikumuldade paiknemist ja maapinna reljeefi ning taimestikku. Korduvalt üleujutatava ala piir (ka roostikulaama piir) ulatub Kabriste külas kuni kohaliku külavaheteeni välja. Põldeotsa külas on korduvalt üleujutatava ala piir määratud kuni teetammini, haarates enda alla ka niiske metsakoosluse. Sarnaselt Marksa ja Lindi külale ulatub ka Kabriste ja Saulepa külade aladel ehituskeeluvöönd välja kujunenud asusutse elamumaade ja eluhooneteni. Kuna maapinna kõrgused tõusevad pärast üleujutatava ala piiri suhteliselt kiiresti, on ka siin otstarbekas vähendada ehituskeeluvööndit kuni olemasolevate hooneteni. Silmas tuleb pidada ehitustingimusi ja planeerida uued hooned kõrvamatele aladele, et vältida üleujutuse mõju muuhulgas ka ekstreemsemate meretasemete korral. Elamumaid ega hoonestatud kinnistuid Põldeotsa küla rannaalal ei esine. Kabriste ja Saulpea küla rannaalad jäävad suures osas Pärnu lahe hoiuala koosseisu ning ühtivad suures osas ka korduvalt üleujutatava ala piiriga. Arvestada tuleb, et kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta pole lubatud ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda (LKS 14) Valgeranna ja Papsaare külad Valgeranna küla ulatub Audru poldrist (Põldeotsa küla) kuni Audru jõe suudmeni. Audru poldri poolses osas on esindatud möllirannad, mis lähevad üle küllalt laugeteks ja laiadeks liivarandadeks, mis on populaarseks suvituskohaks. Küla idapoolses osas (Audru jõe suudme piirkonnas) olevad liivarannad on madalad ning roostunud. Kohati esineb seal ka roostunud rannaniidulõike. Pikk liivarand Valgeranna külas on suhteliselt lai ja maapinna kõrgused tõusevad laugelt. Luidete kompleksi juurde hakkab maapind suhteliselt järsult tõusma. Meremõju on tuvastatav kuni luidete alguseni, kuhu ulatuvad adruvallid ja kasvavad iseloomulikud niiskuslembelised taimed (merihumur, liiv-vareskaer). Mereheide on näha kohati ca 1,5 m kõrgusel. Ranna laugem osa on sageli üleujutatav, millest annab aimdust Tallinn, 7. mai

25 püsitaimestiku puudumine. Laia ja suhteliselt lauge ranna tõttu on otstarbekas liivarand arvata ka korduvalt üleujutatava ala sisse, kuna meremõju ulatub kohati kaugele. Korduvalt üleujutatava ala piir jälgib siin 1,5 m kõrgust, ulatudes luidete kompleksini. Valgeranna idapoolne osa Audru jõe suudme ala (sh Papsaare küla) on otstarbekas haarata kõik korduvalt üleujutatava ala alla, kuna kõrge mereveeseisu korral võib merevee mõju ulatuda ka jõesuudmest ülesvoolu. Valgeranna küla lääneosas ulatuvad adruvallid 1,5 m kõrgusele ning sinnamaani levivad ka sooldunud gleimullad, mistõttu on korduvalt üleujutatava ala piir määratud kuni teetammini. Üleujutatava ala sisse on haaratud ka rannajoone ja teetammi vahel asuvad roostikualad, milles esineb ka veesilmasid. Audru jõe suudmeala Valgeranna külas on madal ja roostunud ala. Jõe suudmeala on otstarbekas kõik haarata korduvalt üleujutatava ala sisse, kuna mereveetaseme tõusuga ujutatakse tõenäoliselt üle ka jõe suudmeala. Valgeranna külas jäävad ärihooned ehituskeeluvööndisse. Otstarbekas on seal ehituskeeluvööndit vähendada olemasolevate hooneteni, kuna sealsed planeeringud on ellu viidud. Ühtlasi tõusevad maapinna kõrgused suhteliselt kiiresti pärast korduvalt üleujutatava ala piiri. Silmas tuleb seal siiski pidada hoonete rajamisel vastavaid ehitustingimusi ja planeerida uued hooned kõrvamatele aladele, et vältida üleujutuse mõju muuhulgas ka ekstreemsemate meretasemete korral. Valgeranna lääneosa asub Audru poldri looduskaitsealal ning ligi pool Valgeranna külast (idapoolne osa) Valgeranna hoiualal. Audru poldri looduskaitseala kaitse-eeskirja järgi pole lubatud kaitseala valitseja nõusolekuta anda ehitusluba Pärnu linn Pärnu linna piirkond on Eesti rannikualadel üks kõige tundlikumaid piirkondi. Siin on fikseeritud tormide ajal kõige suuremad merevee taseme tõusud ning teada on sagedased üleujutused rannaäärsetel aladel. Ühtlasi on ohustatud rannaala väga tiheda asustusega. Pärnu linna piires levivad väga madalad ja väga lauge profiiliga liivarannad. Linna keskosas levivad kõrgemad ja järsema profiiliga liivarannad, mis lähevad üle iseloomulkuks luidetekompleksiks. Madalates ja laugetes randades levivad laialt ja enamjaolt hooldatud rannaniidud. Pärnu rannaniidu maastikuilme kujunemist on oluliselt mõjutanud peamiselt liivast koosnevate setete liikumine hoovuste mõjul piki Liivi lahe rannikut põhjasuunas ja nende kuhjumine Pärnu Lahe suudmes. Sellest tulenevalt on Pärnu ümbruse rannaalad pidevas arengus, kus jääajajärgne maakerge on kombinatsioonis aktiivse setete kuhjumisega; seeläbi tekib pidevalt juurde uusi mineraalmaaga rannikualasid, mis ajapikku hakkavad taimestuma. Lisaks setete Tallinn, 7. mai

26 kuhjumisele on ala kujunemist mõjutanud see, et linna vahetus läheduses asuvaid rannalähedasi niidualasid on ajalooliselt kasutatud linnaelanike kariloomade karja- ja heinamaadena. Piirkonnas leidus mere, luidete, jõe ja asula vahelisel maa-alal kariloomade karjatamiseks ja heinavarumiseks sobivaid niite üpris piiratult ning seetõttu olid Pärnu ümbruse rannaalad intensiivses kasutuses. Selle tulemusena domineeris madalmurune, üksikute puude ja põõsastega ning vähese veetaimestiku ja avatud veepinnaga rannikulõugastega maastik. Pärnu loodeosas asuv Vana-Pärnu rannaniit on väga ebaühtlase reljeefiga. Kõrgemad kuivemad alad vahelduvad madalate aladega, mis on vihmaperioodil väga märjad. Pärnu lõunaosas asuv rannaniit on samuti väga vahelduva reljeefiga madalad vett täis augud vahelduvad märgade lohkude ja kõrgemate ja kuivemate aladega. Palju esineb rannikulõukaid, mis on iseloomulikud kõrgema mereveeseisu ajal perioodiliselt üleujutatavad alad. Märjemad alad on kõrgema rohustuga, peamiselt pillirooga. Korduvalt üleujutatava ala piir on Pärnu linna territooriumil määratud lähtudes rannaniitudel levivast taimestikust, reljeefist, mullastikust ning veetasemete andmetest. Korduvalt üleujutatava ala piir järgib Pärnu linna piires 1,5 m samakõrgusjoone lähist piirkonda. Rannaniitudel eristub üsna hästi merevee mõju taimestikus ja mereheitevallide (ka liivarandades) olemasolus. Mitmed soolalembelised liigid (peamiselt tuderluga, vähem ka randaster, rannikas) kasvavad just 1,5 m samakõrgusjoone lähistel. Korduvalt üleujutatava ala sisse on otstarbekas haarata ka Pärnu jõe suudme vasakkaldal asuvad luidetetagused niisked nõod (kuni 1,5 m samakõrgusjooneni), kuna mereveetaseme tõusu tõttu võib Pärnu jõe kaudu vesi koguneda luidete taha asuvale alale. Jõe idakaldal asuvad sadamahooned ning kai, mis on enam kindlustatud kõrgemate veeseisude vastu (üle 2 m kõrgused betoonist kaid). Ehituskeeluvöönd ulatub Pärnus kui tiheasustusalal korduvalt üleujutatava ala piirist 50 m sisemaa suunas (LKS 38). Võrreldes varasemalt kehtinud ehituskeeluvööndiga (50 m 1 m samakõrgusjoonest) asub käesoleva töö käigus määratud ehituskeeluvöönd (korduvalt üleujutatava ala piirist lähtuv) kohati mõnevõrra kaugemal maismaa pool, kuid need vahed on väikesed maapinna suhteliselt kiire tõusu tõttu 1-st meetrist 1,5 meetrini. Kõige suurem ehituskeeluvööndi laiuse kasv (ca 100 m) on Kanali ja Papli tänavate ristumispiirkonnas, mis on ka perspektiivseks arendusalaks. Kui linnal on selge soov seda ala siiski edasi arendada ja ehituskeeluvööndit vähendada, tuleb arvestada võimalike üleujutuste ja nende negatiivsete tagajärgede ennetamisega. Hoonete rajamisel tuleb silmas pidada sobivaid ehitustingimusi sh arvestada üleujutuse mõju konstruktsioonidele ja ehitusmaterjalidele ning vajadusel rajada ehitise vastavad osad veekindlatena või hingavatena. Ühtlasi piirneb arenguperspektiiviga ala Natura loodusalaga ja Pärnu rannaniidu kaitsealaga, mistõttu sinna ehitamisel on vaja arvestada KSH ja sh Natura hindamise läbi viimisega, et tagada kaitstavate alade loodusväärtuste säilimine. Töö käigus määratud ehituskeeluvööndi piir haarab enda alla kaks rannahoonet Kesklinna rannas (Ranna pst 3 ja 3a) ning mõned rannaalal kulgevad kergliiklustee lõigud. Tallinn, 7. mai

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul Töö number 2019-0047 Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti 34 90504, Haapsalu Telefon: 4725300; e-post: hlv@haapsalulv.ee Registrikood: 75012802 Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - planeering_ _heakskiitmiseks

Microsoft Word - planeering_ _heakskiitmiseks LÄÄNE VIRUMAA MAAKONNAPLANEERING LÄÄNE-VIRU MAAKONNA RANNIKUALA TEKSTIOSA Lääne-Viru Maavalitsus OÜ E-Konsult 2011 PLANEERINGU LÜHIKOKKUVÕTE EERINGU LÜHIKOKKUVÕTE Maakonnaplaneeringu ala paikneb Lääne-Viru

Rohkem

TÕSTAMAA VALLAVALITSUS

TÕSTAMAA VALLAVALITSUS MANIJA SAARE TEEMAPLANEERING 2 Manija saare teemaplaneering Manija saare teemaplaneering 3 TÕSTAMAA VALLAVALITSUS MANIJA SAARE TEEMAPLANEERING Tartu-Tõstamaa 2012 4 Manija saare teemaplaneering Manija

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

(Microsoft Word - V\344ndra_DP_KSH_EH_ _alkranel)

(Microsoft Word - V\344ndra_DP_KSH_EH_ _alkranel) Vändra vald, Suurejõe küla Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang (10.05.2016. a) Töö tellija: Vändra Vallavalitsus Töö koostaja:

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Töö number Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, Tallinn Telefon: e-post: Kuup

Töö number Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, Tallinn Telefon: e-post: Kuup Töö number 2018-0013 Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, 12915 Tallinn Telefon: +372 664 5808 e-post: info@skpk.ee Kuupäev 7.03.2018 Registrikood: 11255795 Lääne-Harju vallas

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM (12.03.2014) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Põlva Vallavalitsus OÜ Pärnu Instituut PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING Vastuvõetud 29. juuni 2017 Põlva

Põlva Vallavalitsus OÜ Pärnu Instituut PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING Vastuvõetud 29. juuni 2017 Põlva Põlva Vallavalitsus OÜ Pärnu Instituut PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING 2029+ Vastuvõetud 29. juuni 2017 Põlva 2015-2017 Sisukord Sissejuhatus...3 1. Planeeringu lähtesisukohad...4 2. Planeeringulahendus...7

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 2018 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt... 4 2.1 Üldplaneering ja selle

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsuse määruse Raadi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Ülevaade Maa-ameti avaandmetest Tanel Hurt Maa-amet / Geoinformaatika osakond 9. mai 2019 Teemad Andmekogud Ruumiandmete / avaandmete uuendamine Eesti topograafia andmekogu andmed Andmete korraga allalaadimine,

Rohkem

8. klass Õppeaine: GEOGRAAFIA ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Õpilane Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ette

8. klass Õppeaine: GEOGRAAFIA ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Õpilane Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ette ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ettekujutuse, mis tegurid mõjutavad kliima kujunemist ühes või teises maailma piirkonnas, ülevaate põhi- ja vahekliimavöötmetest ning

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Üldplaneeringu koostamise lõpufaasis toimus haldusreform ja Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrusega nr 101 Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem