Kunst kui mäss, kohanemine ja kohandaja Heiti Talviku ja Betti Alveri luules Katrin Ennus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kunst kui mäss, kohanemine ja kohandaja Heiti Talviku ja Betti Alveri luules Katrin Ennus"

Väljavõte

1 Kunst kui mäss, kohanemine ja kohandaja Heiti Talviku ja Betti Alveri luules Katrin Ennus Ettekanne võtab vaatluse alla Heiti Talviku ja Betti Alveri luule, keskendudes eelkõige sellele, millisena joonistub nende tekstide põhjal välja kunsti ja kunstniku roll. Kui kasutada sõna "kohanemine" selle sotsiaalsete-poliitiliste konnotatsioonidega, siis ei ole see kindlasti kohaldatav ei Alveri ega Talviku isikule ja loomingule, sest selles sfääris on nende puhul vaieldamatult tegu legendaarsete kohanematute ja mässajatega. Samas on aga teada, et iga eitus ja mäss tõstab omakorda esile mingi uue väärtuse, mille nimel mäss tegelikult käib ja millele mässaja end ennastunustavalt pühendab. Alveri ja Talviku luules on selleks konformistlikule ja kitsarinnalisele igapäevaelule ning enese müümisele vastuseatavaks väärtuseks kunst. Puhtast ja sõltumatust kunstist saab nende jaoks elujuhis, millele tuleb alluda ehk, teisisõnu, end sellega kohandada tingimusteta. Samas ei saa aga Talvikut ja Alverit pidada puhtakujulisteks kunst kunsti pärast jüngriteks, kuigi kokkukõlasid selle ideoloogiaga leiab nende luulest nii mitmeidki. Üldjoontes osutub kunst Talviku ja Alveri jaoks siiski pigem teekonnaks, mis peab viima elu sügavama tunnetuse ja mõistmiseni. Selles kontekstis näevad nad mõlemad kunstil muu hulgas ka tervendavat-teraapilist rolli, st kunsti võib tõlgendada ka kui kohandajat, mis lähendab kunstnikku elule ning aitab tal elu ja iseendaga paremini toime tulla. Lõpetuseks võib veel mainida, et oma idealistlikus mässus ei ole Talviku ja Alveri luule tegelikult midagi täiesti enneolematut, vaid juhindub Euroopa romantismis välja töötatud skeemidest ning kohandab end juba olemasoleva sõltumatust nõudva ja tavamoraali trotsiva kunstitüübiga. 1

2 Stalini pikk vari üle "Tuulise ranna" Cornelius Hasselblatt Aadu Hindi "Tuulise ranna" esimene köide publitseeriti teatavasti 1951.a ning "...kriitika tungival nõudmisel..." (Sõgel et al. 1987: 311) või "Kriitika tungival nõudel..." (Leht 1975: 80) ilmus aasta hiljem selle ümber töötatud ja tublisti laiendatud teine trükk. Napimad (nt Nirk 1987: ; Lias 1985: 68) või värskemad (Annus et al. 2001: ) kirjanduskäsitlused lähevad sellest ümbertöötamise asjaolust vaikimisi mööda. Täpsemalt uurimata seda, milles kriitika tungivus siis tookord seisnes ja kas või kuidas kirjanikule tõesti avaldati survet (need küsimused on siinsest vaatevinklist irrelevantsed), tahan ettekandes küsida järgmist: Kas lisatud peatükid üldse sisuliselt sobivad romaani? Kas pole teise trüki näol tegemist ühe teistsuguse romaaniga, mitte ühe romaani täiendatud väljaandega? Ja kui nii on, kas poleks siis viimane aeg eesti kirjanduslugu selles osas revideerida ja eesti kirjanduse korpust lihtsalt ühe romaani võrra laiendada? Lisandused on nimelt juba üksnes mahu poolest nii ulatuslikud kümme peatükki ehk ligi kaks kolmandikku esimese trüki mahust, et kahe raamatu identsuses tuleb kõvasti kahelda. Teise trüki kirjutamise puhul võib rääkida nii kohandumisest kui kohandamisest, see sõltub ainult vaatevinklist. Stalinlik kultuuripoliitika kohandas kirjandust, mõjus kirjandusele, kirjanikele; Aadu Hint kohandus ja kohandas siis oma teksti. Selle teksti edaspidine juurutamine eesti kirjanduskaanonisse mis näeb olevat aset leidnud, kuigi leidub ka 20. sajandi eesti kirjanduse käsitlusi, kus Hinti ei mainita sõnagagi (Riismaa et al. 2002) aga lähtub ainult sellest kohandatud variandist, sest kõik järgnevad kuus trükki (III 1955, VIII 1975) põhinevad sel laiendatud teisel trükil. Sellega aga paigutatakse romaan liiga kitsasse nõukogude konteksti. 21. sajandil ei peaks enam kohustuslik olema lugeda mõnda teksti Stalini varju all, sellepärast tuleks niigi lõputu protsessina toimuvat kohandumist/kohandamist edasi viia ja järgmise sammuna taastada Aadu Hindi romaani algredaktsioon ning teda sellisena lugeda ja retsepeerida. Kirjandus Annus, Epp et al Eesti kirjanduslugu. Tallinn. Hasselblatt, Cornelius The Fairy Tale of Socialism: How 'Socialist' was the 'New' Literature in Soviet Estonia? The Sovietization of the Baltic States, Ed. by Olaf Mertelsmann. Tartu: KLEIO ajalookirjanduse sihtasutus, lk Hint, Aadu Tuuline rand [1.]. Tallinn. Hint, Aadu Kogutud teosed 1. Tuuline rand I. Tallinn. Leht, Kalju Aadu Hint. Lühimonograafia. Tallinn. Lias, Pärt Eesti nõukogude romaan. Tallinn. Lilja, Pekka Positiivisen sankarin tulo neuvostovirolaiseen romaaniin. Tausta ja toteutus. (The Advent of the Positive Hero into the Soviet Estonian Novel. Summary). Jyväskylä (Jyväskylä Studies in the Arts 13). Nirk, Endel Eesti kirjandus. Arengulooline ülevaade. Tallinn. Riismaa, Pille et al Eelmise sajandi eesti kirjandus. Tallinn. Sõgel, Endel et al Eesti kirjanduse ajalugu. V köide. 1. raamat. Eesti nõukogude kirjandus. Tallinn. 2

3 Tekstipildid kunstis: sõna ja pilt digitaalses meedias Raivo Kelomees Teksti ja pildi üksteiseks transformeerumine ja hübriidvormid. Pildilise ja verbaalse vastas- ja koosmängud on tuntavad läbi kunstiajaloo, kuid ühiskonda, kommunikatsiooni ja käitumist on need hakanud mõjutama trükimeedia saabudes. Elektrooniline ja digitaalne meedia on hilisem keskkond. Digitaalses meedias, kitsamalt digitaalses disainis ja kujutavas kunstis on teksti ja kujutise digitaliseerumine viimase aastakümne ilming. Selle tõttu peaks olema tungiv vajadus teemat kaardistada ajaloolistes ja erinevaid kasutusviise iseloomustavates aspektides. Meediadisainer ja -kunstnik väljendab ennast sõnade, kujutiste ja nende kombinatsioonide kaudu. Tähendusväärne sõnum koostatakse teksti ja pilti kasutades. Originaalsus on vähetõenäoline, võimalik vaid ümberkombineerimine, rekombineerimine. Siin oleks huvitav küsida, missugustesse temaatilistesse lahtritesse võiksime paigutada varasema kogemuse? Kuidas on see seotud praegusega? Mängud teksti ja pildiga 20. sajandi kunsti kogemuse valguses: kubism, futurism, suprematism, dadaism, sürrealism, popkunst, fluxus, lettrism, konkreetne poeesia, kontseptuaalne kunst. Maalitud tekst (Braque, Picasso) ja tekstimaal (Roman Opalka). Kontseptualismi ja video ühendamine: kõne, pildi ja tekstikujutise vahekorrad (Bruce Nauman, John Baldessari). Arvuti-interface'i algvormid ja arengud: käsureaga arvutiga suhtlemisest ikoonide ja tööakendega varustatud keskkonnani. Teksti- ja pildialge orgaaniline segunemine kaasaegses arvutikasutaja keskkonnas, mis on laenanud ideid 20. sajandi kunsti varasematest kümnenditest. Loomemasinad arvutikeskkonnas: tähti "mõtestatud" tekstiks muutvad programmid, onlineluule masinad, tekst-muusikaks ja tekst-kõneks transformaatorid, tekstipõhised ja visualiseerivad otsingumootorid. Loomemasinate varasemad vormid: mehhaanilised kirjutajad ja joonistajad. Kolmemõõtmelised vaataja interaktiivsust võimaldavad tekstikeskkonnad ja - installatsioonid. "Lugemine" kui füüsiline tegevus ja käitumine ruumis. Dünaamilised tekstikeskkonnad ja meediadisaineri argipäev, multimeedia võimalused sünesteetilisteks transformatsioonideks: tähest kujutiseks, kujutisest täheks, heli ja tähtede omavahelised transformatsioonid (tähtedest helid, helid häälikutena), tähegruppide omavahelised transformatsioonid (tähed kujutisteks, kujutised tähtedeks). Digitaalse tekstiplastika piiramatud võimalused ja kommunikatiivsed vajadused. Meediakeskkond kui tekstimeri ja pildiookean, milles on ka mõned hoovused. 3

4 Salajased ja avalikud parteitekstid. EK(b)P 7. kongress (september 1952) ajakirjanduses ja stenogrammis Olaf Kuuli EK(b)P kongressidest ja Keskkomitee pleenumitest ilmusid ajakirjanduses tavaliselt üsna ulatuslikud ülevaated. Need erinesid aga oluliselt stenogrammidest. Ajaleheteksti ja stenogrammi võrdlus võimaldab välja selgitada, mida partei juhtkond ühel või teisel ajajärgul ei tahtnud rahvale teatavaks teha. EK(b)P 7. kongressi materjalidest vaatleme poliitika, ideoloogia ja kultuuri valdkondi. Ajalehe tekst sisaldab siin vähe nimelist kriitikat. Küll on aga stenogrammis otseseid rünnakuid mitmete võimult tõugatud poliitikute (N. Karotamme meeskonna) vastu. EK(b)P Keskkomitee kurikuulsa 8. pleenumi (märts 1950) järel kubisesid ka avalikud tekstid (ajakirjandus) jõhkrast sõimust paljude poliitika- ja kultuuritegelaste suhtes. EK(b)P 7. kongressi ajaks olid sedalaadi rünnakud muutunud vaoshoitumaks. Isegi stenogrammis oli kriitika loomeinimeste aadressil enamasti anonüümne aasta sügisel ei saanud veel juttugi olla stalinliku totaalse režiimi liberaliseerimisest. Mõnevõrra oli aga muutunud kommunistliku partei taktika. Ettekandes on analüüsitud selle muutumise põhjusi. 4

5 Intertekstuaalsed kohanemised: "Kalevipoeg" ja nüüdistekstid Marin Laak Viimastel aastatel on "Kalevipoja" uurimisse toonud uut tähelepanu pööramine eepose tekstuaalsusele. Uusi perspektiive uurimises on avanud "Kalevipoja" toomine maailmakirjanduse, romantilise kirjanduse ja valgustusliikumise konteksti (J. Talvet). Paradoksaalselt "Kalevipoja" uurimises pikka aega kestnud mõttepausiga on elavas kultuurielus kujunenud "Kalevipojast" kultuuris aktiivselt toimiv alustekst. Võime rääkida "Kalevipojaga" seotud tekstide võrgustikust. Selle võrgustiku moodustavad omavahel seostatud tekstide ahelad/ rajad. Selliseid seoste ahelaid või radu võiks nimetada ka tänapäeva tehnoloogiaga kohanenud uuteks kultuurilisteks õpiühikuteks (cultural units of learning). Seosteahelate visualiseerimiseks võib kasutada liivakella mudelit. "Kalevipoja" intertekstuaalse kohanemise uurimine nüüdiskultuuris on olnud seotud ka "Kalevipoja" teksti intratekstuaalsete suhete analüüsiga. Võib näidata, kuidas teksti struktuuris genereerivad motiivide kordused tähenduste teisenemist ja võimendumist. Selliseid motiive saab eeposeset välja tuua nii konkreetsel (nt kivi, uni, teekond) kui ka abstraktsemal tasandil (nt kangelase hooplemine, kuninga tagasitulek). "Kalevipoja" teksti intratekstuaalsed seosed hajutavad teksti lineaarse narratiivi. Seda asendavad gradatsiooniliselt konstrueeritud tekstisiseste seoste ahelad. Eepose teksti kui terviku tähendus kujuneb nende seostatud tekstiahelate mustritest. Ettekannet inspireeriv küsimus asetub "Kalevipoja" teksti ja nüüdistekstide piirialale: kuidas seonduvad intratekstuaalselt võimendatud motiivid nüüdiskultuuris aktiivsete motiividega? Uuringi lähemalt "Kalevipoja" poolt genereeritud intratekstuaalsuse ja intertekstuaalsusete nüüdistekstide (karikatuurid, muusika, kujutav kunst, kirjandus) vahekorda. Kaasaegsed arvutitehnoloogia poolt pakutavad võimalused avavad uusi perspektiive ka kirjandus ja kultuuriuurimises. Tekstide vahelisi seoseid on võimalik välja tuua ja n-ö materialiseerida uue põlvkonna lugeja piiramatul hulgal, mis muutub oluliseks kultuurimälu seisukohast. Kas peaksime tähelepanu pöörama mitte ainult tekstide vaid ka nende uurimise kohanemisele nüüdisaegse tehnoloogilise kultuuriga? 5

6 Kohanev identiteet Jaan Krossi iseseisvumisjärgses loomingus Eneken Laanes Ettekanne käsitleb Jaan Krossi iseseisvumisjärgset proosat kultuurilise identiteedi konstrueerimise seisukohalt. Krossi romaane liigitatakse tavapäraselt ajalooliseks proosaks. Ajaloo kirjutamine ajalooteaduses ja ilukirjanduses on aga otseselt seotud identiteedi loomise protsessidega kultuuris. Iseseisvumiseelsel perioodil esines arutlusi Krossi romaanide ja ajaloo ning ajalookirjutuse vaheliste suhete teemal kriitikas arusaadavatel põhjustel vähe või piirdusid need peamiselt sedastustega Krossi ajalootruudusest ja faktitäpsusest. Omamoodi pööre leidis aset 1990-ndate aastate teisel poolel kui tema romaane hakati nägema mitte niivõrd ajaloo tõetruude kujutajatena kuivõrd võimsate rahvusliku ja kultuurilise identiteedi loojatena. Näiteks kirjutab Jüri Talvet romaani "Paigallend" kohta: "See on saaga Eesti saamisest "natsiooniks" nii etnilises kui ka poliitilises tähenduses, ent üle kõige ettehaarav kujund Eesti iseseisvuse taastamisest rahvusriigina". Samas ei ole küsimus, milline see identiteet täpsemalt on, leidnud laiemat käsitlemist. Krossi iseseisvusjärgse proosa iseloomulike joonte ja kunstiliste võtete analüüs püüab tuua esile erinevusi identiteedi konstrueerimises ühest küljest Krossi enne ja pärast iseseisvumist ilmunud romaanides, teisest küljest Krossi proosas ja eesti ajalookirjutuses ning poliitilises diskursuses. Krossi iseseisvumisjärgne proosa annab kultuurilisele identiteedile mitte ainult uusi sisusid ja vaatepunkte, vaid ka uue arusaamise sellest, mida kultuuriline identiteet endast kujutab ja kuidas see kujuneb. Ettekanne uurib kultuurilise identiteedi konstrueerimist Krossi proosas postkoloniaalse ja kultuuriteooria raames Bhabha, Halli jt poolt väljatöötatud mõistete abil. Küsimus postkoloniaalse teooria aktuaalsusest Eesti konteksti jaoks on kutsunud eesti kirjandusteaduses viimastel aastatel esile huvitava arutelu. Tavaliselt peetakse neis aruteludes aga postkoloniaalse teooria seisukohalt huvipakkuvateks perioodideks rahvuslikku liikumise aega 19. sajandil või Nõukogude okupatsiooni. Ettekanne üritab aga kasutada postkoloniaalses ja kultuuriteoorias aktuaalseid teemasid ja mõisteid iseseisvumisjärgse kultuurisituatsiooni analüüsimiseks. Käsitledes Krossi proosat identiteedi konstrueerimise seisukohalt, kerkib uue aktuaalsusega küsimus, millisesse kaasaegse kirjanduse paradigmasse see siis ikkagi kuulub. Ettekanne otsib sellele küsimusele vastust toetudes kaasaegse kirjanduse teoreetikute Hutcheoni, McHale'i, Gibsoni jt töödele. 6

7 Irooniline kohanemine Arne Merilai 1. Irooniline lausung M=~Ü Ü L L lause Ü lausetähendus e üteldu M kõnelejatähendus e mõteldu, üteldu vastand (~Ü) 2. Iroonia kui metonüümiline kokkupuude 3. Iroonia kui eitav omaksvõtt e kohanemine 4. Iroonia kui varjatud koostöö test 5. + ja näiteid elust ja kirjandusest 6. Arutelu Kirjandus Ennus, Katrin Iroonia kas kohanemine, teesklus või mäss? Kohandumise märgid. Koost ja toim Virve Sarapik, Maie Kalda, Rein Veidemann. Collegium litterarum 16. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk Merilai, Arne Pragmapoeetika. Kahe konteksti teooria. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Merilai, Arne; Saro, Anneli; Annus, Epp Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 7

8 Klassiku kohandamine. Faehlmanni retseptsioon Liis Raua töödes aastatel 1934 ja 1965 Kristi Metste F. R. Faehlmanni retseptsioonis on domineerinud tendents käsitleda teda pedagoogilispoliitilise fenomenina. Rahvusromantikuile on ta olnud eesti rahva eestkostja, marksistidele talurahva ideoloog, teadlik võitleja talurahva huvide eest. Tema loomingu hindamine esteetilise nähtusena on olnud teisejärgulise tähtsusega aastal ilmus Liis Raualt koolidele mõeldud brošüür "F. R. Faehlmanni ja F. R. Kreutzwaldi elust ja loomingust". Et töös on kasutatud kõiki selleks ajaks ilmunud olulisemaid uurimusi Faehlmanni kohta, võib seda käsitleda kui kokkuvõtet Faehlmanni retseptsioonist Eesti Vabariigis 1930-ndate aastate esimesel poolel. Kuigi Faehlmanni looming asetatakse siin vooluloolisse konteksti ja seda käsitletakse kui esteetilist nähtust, võib märgata ka tendentsi ideologiseerida Faehlmanni tegevust rahvusromantilises vaimus: tema tegusid juhtis suur armastus ja kaastunne rahva vastu, kellest ta ise põlvnes. Nõukogude perioodil oli L. Raud keskseid Faehlmanni uurijaid, ehkki uurimistöö tulemusena valmis ainult vastav peatükk "Eesti kirjanduse ajaloo" I köites (1965). (Kavas olnud monograafia jäi kirjutamata.) See ajastuomaselt marksistlik käsitlus Faehlmannist kui valgustajastdemokraadist on määranud Faehlmanni retseptsiooni aastakümneteks. See, millega ja kuidas eesti kirjandusteadus pidi kohanema nõukogude aja muutunud ühiskondlikpoliitilistes oludes, on üldjoontes tuttav. Vähem on uuritud seda, kuidas kohanes uuritav objekt. Minu eesmärk on ühe autori kahe väga erinevates tingimustes valminud teksti võrdlemisel jälgida, kuidas Faehlmanni käsitlus on kohandatud uute reeglite ja normidega: kas ja kuidas on muutunud Faehlmanni üldiseloomustus, millist osa tema loomingust on esile tõstetud, millist osa peetud vähem oluliseks, kas ja kuidas on muutunud autori tõekspidamised ja vastavalt sellele Faehlmanni retseptsioon. 8

9 Teksti taassünd Anneli Mihkelev Iga kirjanduslik tekst on potentsiaalselt intersemiootiline ehk allusiooniline. See tähendab, et ta ei eksisteeri tekstina üksi, vaid on ümbritsetud erinevatest märgisüsteemidest, sh kõikvõimalikest kirjutatud tekstidest, mis ulatuvad tsitaatide, plagiaatide, imitatsioonide, paroodiate jm vihjavat signaali (markerit) sisaldavate elementide ja žanride kaudu teistesse tekstidesse. Nii ristuvad allusioontekstis diakroonia ja sünkroonia telg, süsteem ja (kirjanduslik) evolutsioon, minevik ja olevik. Kasutades võrdlust botaanikast, nimetab A. Pasco allusiooni kirjanduslikuks pookeks: lugemisprotsessi käigus loob lugeja kahe teksti metafoorilise suhte, mille tulemusena allusioontekst kutsub esile ja kasutab teist iseseisvat teksti uue tähenduse loomiseks (Pasco 1994: 12). Seega on killuke varasemast tekstist aluseks uuele, kuid nõnda uude teksti "poogituna" saab ka varasem tekst endale uue elu: kahe teksti vaheline suhe on ka varasema teksti taassünd ja kohanemine uues süsteemis ning kontekstis. Selle kohanemise käigus saab ta endale uue väärtuse. Samas ei pruugi suhe kahe teksti vahel sugugi olla vaid metafooriline, sest üleminek ühelt intertekstuaalselt suhtelt teisele on dünaamiline, sõltudes kõigepealt aktiivsest lugejast, kes on võimeline teksti interpreteerima ehk (taas)looma. Seega võivad tekstide vahelised suhted olla palju mitmekesisemad ning, kuna lugejagi kuulub kindlasse keskkonda, sõltub teksti taassünd samuti kontekstist ja keskkonnast, milles ta funktsioneerib: Halliday järgi ongi tekst oma keskkonna kui sotsiaalse konstrukti saadus ning kestva semantilise valiku protsess. Tähenduse vahetumine on interaktiivne protsess, kus lugeja võimalikud tõlgendused sõltuvad semiootilistest süsteemidest, nii lingvistilistest kui ka sotsiaalsetest (Halliday 2002: 50 51). Seega on ühe teksti taassünd teise teksti kaudu tegelikult intersemiootiline protsess. Ettekanne tugineb peamiselt näidetele Kivisildniku tekstidest, tema tsitaatidele Piiblist, seega siis piiblitekstide taassünnile uuemal ajal ja uuemas kirjanduses. Võrdlusmaterjalina on kasutatud aga näiteid teisteltki eesti luuletajailt läbi aegade. Kirjandus Halliday, M. A. K Linguistic Studies of Text and Discourse. London, New York: Continuum. Pasco, Allan H Allusion: a Literary Graft. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press. Plett, Heinrich F The Poetics of Quotation. In János S. Petöfi and Terry Olivi (eds), Von der verbalen Konstitution zur symbolischen Bedeutung From verbal constitution to symbolic meaning. Hamburg: Helmut Buske Verlag, pp Plett, Heinrich F Intertextualities. Intertextuality. Berlin, New York: Walter de Gruyter, pp

10 "Siin me seisame, kuid me võime ka teisiti. Lutheri ajad on möödas". Kohanemisest aastate eesti vaimuilmas Sirje Olesk 1. Pealkirjas tsiteeritud kirjakoht pärinevat Rasmus-Kangropooli suust või sulest. Mina leidsin ta Oskar Looritsalt ja kahestki kohast. Raamatust "Vastu voolu" (Tartu, 1933) lk 103, artiklist "Poegade pettumus vaimlikest isadest" saab lugeda: "Eks öelnud R. Kangro-Pool meie kohta väga tabavalt, et siin meie seisame, kuid me võime alati ka teisiti?[---] Mitte ideede teenistuses ei seisa meie 30-aastased, vaid rakendavad just igasugu ideid õige materialistlikult oma kauka ja karjeeri teenistusse". Kirjas Martti Haaviole 2. novembrist aastal kordab Loorits seda fraasi uuesti: "R. Kangro-Pool ütles väga tabavalt meie aja inimeste kohta: siin meie seisame, aga me võime ka teisiti. Lutheri ajad on möödas" (SKS M. Haavio 12:53.63). 2. Ettekande sisuks saab olema Eesti intelligentsi käitumisstrateegiate vaatlus 1930-ndatel aastatel. Küsin selle järele, kuidas kohaneti "vaikiva olekuga" pärast aasta 12. märtsi riigipööret. 3. Keskendun oma ettkandes kahe vastandliku käitumisstrateegia jälgimisele. Vaatlen Oskar Looritsa näitel nn "Pätsi-meelse" seltskonna ideoloogilisi seisukohti, mis kõige adekvaatsemalt peaksid kajastuma ajakirjas "ERK". Lisaks sisaldavad põhjalikke kommentaare Eesti elust Looritsa kirjad Martti Haaviole Soome. 4. Paralleelselt jälgin opositsioonilise "Tartu vaimu" esindajate seisukohti, mida Eestis kajastas kõige rohkem ajakiri "Akadeemia". Veel otsesemalt arvustati eesti sisepoliitikat Soomes. Mina vaatlen selles ettekandes peamiselt August Annisti kirjutisi, mis on avaldatud ajakirjas "Suomalainen Suomi", mida selgitavad veel Annisti erakirjad Martti ja Elsa Haaviole. Siinkohal on keskseks tekstiks artikkel "Nykyhetken Viro. Katkelma kirjeesta", autoriks pseudonüümne "Sopra" ajakirjas "Suomalainen Suomi" 1938, nr Tunnistan, et nii Loorits kui Annist on piisavalt originaalsed isiksused ja seetõttu on nende seisukohtade käsitamine mingi suurema grupi "esindajana" lihtsustav. Samas on selge, et mõlemad pretendeerisid olema ja olidki kaasaegset rahvuslikku ideoloogiat kujundavad autorid. Nende avalikes kirjutistes, aga ka isiklikes kirjades väljendatud seisukohtade registreerimine, kõrvutamine ja analüüsimine võiks olla õpetlik 1930-ndate aastate ideoloogilise ja kirjandusliku konteksti mõistmisel. 10

11 Fiktsioonimaailmade metafoorne kohanemine: fantastika versus reaalsus Andrus Org Kuigi ilmsesti kõik kirjanduslikud fiktsioonid põhinevad vähem-rohkem fantaasial, võib siiski eristada erineva "tegelikkuse tunnetusega" fiktsioonimaailmu: ühtedes domineerib reaalsuse jäljendus (mimesis), s.t kujutatu on äratuntavalt mõjutatud tegelikkuse asjaoludest; teistes aga fantastiline kaemus (poiesis), s.t kujutatu manipuleerib silmnähtavalt füüsikalis-materiaalse maailma tegelikkusest lähtuva tunnetusega. Erinevalt realistlikust fiktsioonist on fantastiline fiktsioon vaadeldav poiesis'ena inimesele omase kujutlusvõimena luua maailmu ja olemeid, mis taotluslikult lahknevad empiirilisest (äratuntavast, ka argisest) tegelikkusest. Kirjanduslikku fantastikat on traditsiooniliselt mõistetud tavaümbruse vastuolulise nihkena, empiiria kummastava moonutusena, mis modelleerib tegelikkusest erinevaid fiktsioonimaailmu. Realistlikku kujutamistüüpi sätestanud jäljendussuhe on fantastikasse kalduvates narratiivides asendunud hoopis kujutlusvõimel põhineva lihtsustamis-, teisendus- või hälbimissuhtega. Matt Barkeri "Sarah' jalgu", A. Kivirähki "Rehepappi" ja M. Heinsaare "Härra Pauli kroonikaid" või "Vanameeste näppajat" lugedes pole lugeja koormatud ulmelises maailmas orienteerumisega, sest tegelikkuse mastaapset moonutust need autorid ei rakenda. Küll aga sugeneb "siinse ja praegusega" sarnaneva maailma kujutamisse avausi, mille kaudu siseneb fiktsioonimaailma sootuks "võõraid" või "teisi" olemeid (pärinegu need kas siis rahvusmütoloogiast või psüühika süvakihtidest), mida lugeja tajub kognitiivse võõritusena, ühtlasi metafoorse võimendusena. Realistliku ja fantastilise fiktsioonimaailma kohanemine saab võimalikuks läbi metafoorsete või metonüümsete suhete, mis tekivad kirjeldatava fiktsioonimaailma ning meie "siinse ja praeguse" vahel. Metafoorsed seosed tegeliku maailma ja inimesega peavad olema tajutavad ja tuletatavad, olgu tekstis kujutatu kui tahes empiiriliselt võõras. Liblikmees, kratt ja plasmaelukas kui kättesaamatusse materialiseeritud fiktsioonimaailma tegelaskujud osutuvad tähenduslikeks metafoorideks tegeliku ja ulmelise maailma suhteväljas. Tegelikkuse ja fiktsiooni (olgu see siis kas realistlik või fantastiline) poeetiline kohanemine (sobitumine) tähendab ühtlasi kahe maailma vahelise kujutletava piiri murdmist, laiendamaks inimmõtlemist ja -tunnetust. Fantastilise ainese kohanemine reaalsega on vaadeldav ka lugeja positsioonilt: see on võimalus näha maailma teisest vaatepunktist, kogeda tegelikkuses kättesaamatut, tajuda nähtamatut nähtavana. Kuigi reaalse ("mina") ja fantastilise ("teise") sümbioos võib Tzvetan Todorovi arvates äratada küll lugejas kahtlusi (hesitations) kujutatava võimalikkuse suhtes, täidab selline poeetiline võte funktsiooni, mida puhtrealistliku kirjanduse kaudu on võimatu või tunduvalt raskem teostada. Reaalsuse ja fantastika vahelist kohanemist näitlikustab Rosemary Jackson optikast tuntud praxis'emudeliga. Objektist, mis asetseb kujutlusliku telje ühes otsas, projitseeritakse läbi läätse optiline kujutis telje teise otsa: reaalne fenomen tekitab sel viisil endast nihkes oleva fantastilise kujutise. Praxis tekib alas, kus objekt ja kujutlus näivad kokku põrkuvat, kuigi tegelikult kumbki seal algupäraselt ei asu. See praksiline suhe sätestab fantastilise narratiivi peamised struktuuri- ja tähendusjooned: reaalsusesse, mis algul on kõigiti "päris", sugeneb ühel hetkel ilmseid mittevõimalikkusi. Võimalikkuse (fakti, "välismaailma") ja mittevõimalikkuse (antifakti, "sisemaailma") vahelist kohanemissuhet nimetab Julio C. Jeha ontoloogiliseks inversiooniks. Praxis'e-mudel organiseerib näiteks Mehis Heinsaare "Härra Pauli kroonikaid": Härra Pauli isiksus eksisteerib vaid nii- ja äraspidisuse tulejoonel, sünnib ukselävel, mis ühendab sujuvalt tuttavaid (teadvuslikke) ja tundmatuid (alateadvuslikke) dimensioone. Reaalmaailma batuudilt sooritatud tegelikkushorisonti läbistavad hüpped Fantastilisse Taevasse loovadki kummastava groteskse tunde asjaolude maagilis-realistlikust seletatusest, sürr-elementide kaleidoskoopilisest vahelduvusest. Eesti kirjandusruumis on fantastiline kujutamistraditsioon väljastanud nii "imepärast" ja "muinasjutulist" (J. Jaik, A. Kivirähk, M. Heinsaar jt) kui ka "kummastavat" ja "üleloomulikku" (A. Gailit, Matt Barker, K. Orlau jt) fantastikat. Fantastiliste lõimede tihedus realistlikus aluskangas võib ulatuda ainumotiivist (nt Matt Barkeri õudusnovellid) kuni fiktsioonimaailma mastaapse, 180-kraadiseks pöördeks forsseeritud modelleerimiseni (nt V. Belials "Arshinari kroonikad"). 11

12 Tekst kohandamiste vahel II. Jaan Kaplinski "Isale" ja Anton Nigovi "Harjutuste" näitel Aare Pilv Eelmisel "Kohanevate tekstide" konverentsil aasta tagasi käsitlesin Anton Nigovi "Harjutusi" ja Peeter Mudisti "Ratsukäiku" kui tekste, mis annavad tunnistust kohanemismehhanismidest erinevatel tasanditel; need tekstid ise on jäljed isikliku identiteedi ja tekstuaalsete mustrite kohanemisest, ning nende käibesseminek kirjandusruumis tingib nende tekstide retseptiivse kohandamise olemasolevate lugemismustritega. Siinne ettekanne oleks eelmise jätk, võttes siduvaks tekstiks Nigovi raamatu. Oma aasta lõpus ilmunud raamatus "Isale" kirjutab Jaan Kaplinski: "Tiial oli kaasas Õnnepalu-Nigovi Harjutused, seda sai loetud lennukis ja bussis, aga Inglismaal jäi ta pooleli. Teadus, hea populaarteadus on mind lapsest peale huvitand rohkem kui ilukirjandus" (lk 136). Sellega liigitab Kaplinski Nigovi raamatu, mis mängib belletristika ja autobiograafia piiril, pigem ilukirjanduseks, s.t mingis mõttes mitteautentseks enesekirjelduseks. Võiks olla kõnekas, et Kaplinski teeb siin sellise liigitava žesti raamatu suhtes, kus üheks liiniks on Kaplinskist endast kui isafiguurist distantseerumine, samas kui Kaplinski raamatu põhifiguuriks on omakorda tema igipuuduv isa, kelle kaudu joonistub esile Kaplinski tekstides üha korduv püsitu minaidentiteedi problemaatika. Ettekandes püüangi leida ühis- ja vastandjooni Nigovi "Harjutuste" ja "Kaplinski "Isale" vahel ning vaadelda Kaplinski raamatu puuduvat, kuid pidevalt keskmes olevat isafiguuri kui teatavat levinaslikult mõistetud mina ja teise koondumist ühte punkti, kui teatavat minaidentiteedi puuduvat keset, mille ümber mina ja maailma kohandamise (mina ja teksti) protsessid keerlevad. Võimalik, et see on teatav algmuster, mis vaistlikult äratuntuna on kandunud ka Nigovi raamatusse. Isikliku identiteeti otsing saab alguse poja-staatusest (Kaplinskil otseses, Nigovil ülekantud mõttes), mis võimendub kas isa puudumise või "isast" distantseerumise kaudu, nii et pojastaatus liigub sujuvalt "iseenda isa/poja" staatuseks, mis oleks kujundlik väljendus autentse, ennastloova identiteedi jaoks. 12

13 Lugeja ajaloomälu ja -unustus teksti tähendusloomes (Andrus Kivirähki "Meie Lenin" näitel) Ülle Pärli Ettekanne tugineb kirjandusteostele, milles käsitletakse ajaloolist temaatikat: kas siis taotlusega edastada lugejale ajaloolist tõde või vastupidi demonstreerida ajaloolise kirjelduse retoorilist, interpretatsioonilist loomust. "Ajaloolisus" ilmneb kirjandusteoses erineval moel: ajaloolised sündmused võivad saada süžee sündmusteks, olla sellele lähtepunktiks või inspireerida kontrafaktuaalse pseudoajaloo kirjutamist. Ajalooline narratiiv on kaasatud ka tekstidesse, mis pigem loovad mittelineaarse, mütoloogilis-kontinuaalse maailmapildi. Ajaloolised tegelased, kellest saavad ilukirjandusliku teose kangelased, toovad uude konteksti kaasa oma nimega seotud assotsiatsioonid. Kusjuures üldtunnustatud ajaloolisi kirjeldusi parodeerivates tekstides on üheks võtteks ajaloolist tegelast kohustuslikult identifitseerivate kirjelduste taandamine. Lõhutud saab nime ja teatud karakteristikate "tsirkulaarsus" (nt "Lenin on see kes..."). Andrus Kivirähki "Meie Lenin", mida ettekandes lähemalt vaadeldakse, ongi üks selliseid raamatuid. Juba kaanekujundus alustab mängu, mille tähtsaimaks tegelaseks saab lugeja. Lenin kui pärisnimi lakkab olemast tugev tähistaja. Vene keelest tõlgitud lastejutud on siin kui valmid ilma kohustusliku eksplitseeritud moraalita teksti lõpus. Moraal ei tulenegi jutustatud loost, vaid muutub vastavalt lugemislaadile, sõltudes lugeja ajaloolisest mälust. Lugeja rakendab temale tuttavaid koode, millistest vähemalt mõned toimivad üheaegselt. Paradoksaalselt teenib sellisel moel ehitatud tekst unustamist, mis on kultuuris mitte vähem tähtis kui mäletamine. 13

14 Muusade röövimine. Kunstnikukarisma jaotumisest taasiseseisvunud Eesti seltskonnaajakirjanduses Johannes Saar Juba tosin aastat olen vorpinud Eesti erinevatele päevalehtedele ajakirjanduslikke tekste kunstist. Olen saavutanud teatava reputatsiooni žanris, mida võib nimetada "jooksvaks kriitikaks jooksvalt kriitikult". Ma ei saa oma sulejooksu üle nuriseda, leib tuleb kergemini kui mõnel. Üheksakümnendate keskpaigast on aga minus idanemas paranoiline tundmus, et keegi kisub kriitikuleiba käest. Mitte, et mul kahju oleks. Mis kergelt saadud... Tahan lihtsalt teada, kes kisub ja ülepea kus edaspidi kerget kriitikuleiba jagatakse. Sest mu varud pole lõputud. Sain jälile. Mainitud kümnendi keskel ilmus turule hulgi elustiili- ja kodundusajakirju, hea maitse, naiste ja meeste kuukirju, seltskonna- ja kuulujutuperioodikat, mille tekstides figureerisid lisaks "teoinimeste triumfaalsetele edulugudele" kõrvalosatäitjatena ka kunstiteemalised jutukesed. Küll kunstnikest endist, küll nende loomingu sobivusest magamistoa tapeediga. Mu kahtlused said põhja alla moel, mis alles hakkas mu aimdustes kuju võtma. Avastasin, et retoorika, millega traditsioonilembesem kunstikriitika oli aastaid tavaliselt menetlenud näiteks Pallase kooli kunstnike järelimpressionistlikke ja salonglikke saavutusi, on kaaperdatud seltskonna-ajakirjanike poolt, kes on asunud sarnaste retooriliste manöövritega glorifitseerima tegude- ja äriinimeste maitse-eelistusi arhitektuuris, toidus, jookides; nende eramute interjöörikujundusi, autosid, põrandakattematerjale, potte, panne, jalamatte. Kaubaline maailm kodifitseerib end hoogsalt ajaloolistesse maitsekategooriatesse. Epiteedid nagu hõrk, peen, väljapeetud, kunstiline, stiilne, ekspressiivne, sensuaalne, jõuline ning üldse barokselt lopsakas ja troopiline keelekasutus tungib peale esmajoones nn karismaatiliste suurkodanlaste elulaadi kuvandamisel. Kujutavate ja rakenduslike kunstide professionaalseid esindajaid portreteeritakse seevastu aga üha enam läbi degradeerivate stereotüüpide, mis on seni kuulunud kas halli pangaametniku, lojaalse advokaadi ja usina käsitöölise manu või siis suisa autisti ja sotsiopaadi välimäärajasse. Lühidalt levivad tekstilised strateegiad, mis glorifitseerivad äriinimesi kunstnikena ja kunstnikke töölistena. See on pea kümme aastat kestnud tendents, mille võib ristida kunstnikukarisma ümberpaigutumiseks. Oletatavasti pole see seltskonna-ajakirjanike eraviisiline algatus vaid pigem nende alateadlik vastutulek jalad alla saanud kodanlusele, kes soovib taasiseseisvunud Eestis hankida endale ka mingit kultuurilist kapitali. Selle tulemusena kipuvad hardalt romantilist ja hedonistliku kunstnikutüüpi Eesti seltsimeedias esindama üha enam inimesed, kelle äriline saavutusvajadus on rahuldatud ning kes nüüd on hõivatud oma elulaadi avaliku stiliseerimisega kunstiliseks projektiks. Soov selles kaasa lüüa ajendab aga loomeinimesi aina enam esitlema end lojaalsete ja käeosavate oskustöölisena. 14

15 Interdiskursiivsus ja tekstide diskursiivne identiteet Peeter Torop Uute tekstide tulekut kultuuri ei saa vaadelda väljaspool juba eksisteerivaid tekste. Tekstiontoloogiliselt on oluline jälgida kultuuris tekstide mitmekordset identiteeti. Kultuuri tekstuaalsuse analüüs eeldab komplementaarsete kirjelduste kooseksisteerimist ning erinevate identiteetide piiritlemist. Tekstilise identiteedi kõrval on olulised veel intertekstiline, metatekstiline, diskursiivne ja interdiskursiivne identiteet, kusjuures need identiteedid võivad eksisteerida simultaanselt. Seoses kultuurikeskkonna tehnoloogilise arenguga ja tekstitüüpide mitmekesisuse kasvamisega on kasvanud vajadus diskursiivse ja interdiskursiivse tekstianalüüsi järele. Ka klassikalisi tekste ei saa isoleerida uuest kultuurikogemusest. Klassikalised tekstid on sunnitud uutes kultuuritehnoloogilistes tingimustes kohanema ning nende olemise jälgimine tänapäeva kultuuris nõuab võrdleva analüüsi meetodite täiustamist. Kultuuri sidususe säilimise ja klassikalise kultuuripärandi aktuaalsena hoidmise nimel tuleb kultuuritekstide mõtestamispraktikaid täiustada nii üldteoreetilisel kui empiirilisel (ja eriti didaktilisel) tasandil. Ettekanne pakub nii teoreetilist arutlust kui praktilisi näiteid. 15

16 Tsensuurist loomefaktorina Priit Pärn versus Nõukogude Liit Andreas Trossek aasta 8. mail ilmus tollaste loomeliitude häälekandjas Sirp ja Vasar sel ajal tõenäoliselt ühe tuntuima eesti karikaturisti Priit Pärna töö "Sitta kah!", mida arutas oma istungil EKP Keskkomitee büroo. Partei juhtorgan otsustas "kahemõttelise, poliitiliselt väära karikatuuri" avaldamise eest määrata ajalehe toimetajale parteilise karistuse, andes sellest teada Sirbi ja Vasara hilisemas numbris, lühikroonika rubriigis. Ühtlasi kohustas EKP Keskkomitee "neid organisatsioone, kelle häälekandjateks on perioodilised väljaanded, suhtuma suurema nõudlikkusega toimetajatesse avaldavate materjalide poliitilise sisutäpsuse jälgimisel." Käesolevas ettekandes vaadeldakse tsensuuri kui konteksti ja üritatakse välja joonistada olukorda, kus peitusmängust (kujutletava) tsensoriga saab teose autorile omamoodi eesmärk. Loojat piirav reeglistik on ühtlasi nii teose "kaasautor" kui ka "võti" lugejale. Nagu märgib Rein Veidemann, on tsenseerimisfakti kindlakstegemise kõrval tegelikult tähtsam mõista, kuidas tsenseerimine mõjutas teksti vastuvõttu. Tiina Kirss on kirjandustsensuurist kirjutades viidanud mõistele "aisopose keel". Muuhulgas eeldab selline keelekasutus teadlikku, vastava lugemiskooli omandanud lugejat, kes oskab paigutada tekste pingeteljele autori kui poliitiliselt vastutava subjekti ja riikliku autoriteedi (ehk seda esindava tsensori) kui adressaadi vahel. See eeldab omakorda pikaajalisemat tsensuuri olemasolu, mille reeglitega osatakse juba kohanduda nii looja kui ka lugeja seisukohalt; samuti kollektiivset sõnakasutust Deleuze'i ja Guattari Kafka-käsitluse võtmes. 16

17 "Raadio": tekst kui kohanemise masin Kadri Tüür Emil Tode "Raadiot" võib pidada kohanemise looks mitmel tasandil. Esmalt on see kohanemine keeles, mõistete keele- ja kultuurispetsiifilisuse eksponeerimine eesti- ja võõrkeelsete sõnade, fraaside ja kummastava nurga alt antud seletuste näol. See on kihistus, mis lugedes ilmselt kõige selgemini silma hakkab. Teiseks on "Raadio" näol tegemist peategelase kohanemisega üleminekuil ühest kultuurist ja ajastust teise. Peamiselt kasvab see välja sestsamast esimesest, keele-kihistusest. Kolmandaks on "Raadio" näol tegemist peategelase kohanemisega uues elusituatsioonis, millega seoses tuleb ümber defineerida oma identiteet indiviidina, mitte pelgalt rahvuse/rahvusülese skaalal, nagu teisel tasandil. See kohanemise tasand on loos jäetud mõnevõrra detektiiviloo sarnaselt peitu, kohanemise (tõeline?) põhjus avaldatakse alles teose lõpuosas. Samuti on see vähem ilmne kui eelnevate tasandite kohanemine, kuna toimub tegelase sisemaailmas, tema erinevate ja endiste "minade" vahelises võrdluses ja dialoogis. Lõpuks võiks veel rääkida autori(te) kohanemisest kirjanduselu kontekstis; pidades siin silmas eeskätt fiktiivse autori Emil Tode kohanemist eesti kirjanduselu ja -oludega nii, nagu see väljendub tema nime all avaldatud teoste ja nende retseptsiooni võrdluses. 17

18 "Naistekad" kui kohanev tekst Rein Veidemann 1990-ndate murrangut eesti kirjandusvälja iseloomustab kohanemine ühiskonnas (eriti ndate esimesel poolel) valitsenud kauboikapitalismiga (P. Viires), mis ei anna aga alust rääkida postmodernistlikust ajajärgust (P. Viires, T. Hennoste). Mööndakse küll "postmodernistlike laikude" olemasolu kultuuris (T. Hennoste), ent tervikuna on tegemist kirjandusruumi plahvatusliku paisumisega (nimetuste arvult, pagulaskirjanduse "kojutulek", tõlked), mis tähendab seda, et suur ja ühtne "eesti kirjandus" on jagunenud paljudeks "pisikirjandusteks" (T. Hennoste). Üldise kohanemise näitena on toodud kirjanduse, eriti proosa "kaubastumist" ja sellega kaasneva "leviproosa" (T. Hennoste) levikut. "Postmodernistliku" pöördena võiks võtta katseid hajutada piire elitaarse ja massikirjanduse vahel, ent see on jäänud autorite-poolseks algatuseks. Kirjandusavalikkus (eriti kriitika) "mõõdab" ilmuvat endiselt "tõsise ajaviitekirjanduse" teljel (P. Viires). Ühe osa seesugusest ajaviitekirjandusest moodustavad "naistekad". Kerttu Rakke on end teadlikult määratlenud naistekirjanikuna. "Naistekate" formaat kinnistus 1990-ndate kirjandusväljal siiski tõlgete kaudu. Need moodustasid jõuliselt kirjandusturul alustanud kirjastus Varraku "põhikapitali" (sari "Varraku romaan"), mis nõudluse vähenedes (õieti küll eesti oma autorite lisandudes) on peatoimetaja Krista Kaera sõnul taandunud perifeeriasse. Uuel aastatuhandel on asunud lugejate nõudluse (loodetavat) jätkumist "naistekate" järele täitma ajakiri Anne oma sarjaga "Anne raamatuga". "Naistekad" mõistena kannab kõnekeelsust. Tekst ongi vormistatud lobisemisele lähedase jutustusena (meenutagem kohvireklaami "Ja juttu jätkub kauemaks"). Süžee on kindlalt paigas, kergesti raamatu tagakaanel annoteeritav, ning jälgib selgeid klišeid. Konfliktid peavad olema elulised, ent varjutatud sageli sentimentaalsusest. Need peavad võimaldama lugejal võtta kiiresti ja kaasaelavaid seisukohti. "Naistekad" apelleerivad eeskätt lugeja emotsionaalsele vastuvõtutasandile. Formaadiühtsusele vaatamata on siiski raske öelda, et see või too teos on "naistekas", too aga mitte. Ajaviitekirjandusele omast võttestikku ekspluateerib "tõsikirjanduski". Ja "naistekad" näibki olevat ajaviitekirjanduse üks paljudest sünonüümidest. Nähtus ise on niisama vana kui eestikeelne kirjandus, ulatudes tagasi "Vaga Jenoveeva elulugudeni", 20. sajandi esimese kümnendi kirjandusmaastiku pluraliseerumise ja demokratiseerumiseni ja lõpetades 1970-ndate "olmekirjandusega". Kirjanduslik tekst kujuneb autoriteksti ja lugejateksti dialoogis. Kohanemine on siin vastastikune. 18

19 Taasleitud süütus fanfiction'i võimalused Piret Viires Konverentsil "Kohanevad tekstid I" käsitlesin ma tekstide kohanemist küberruumis, keskendudes kitsamalt Espen Aarsethi tutvustatud küberteksti mõistele. Praegune ettekanne lähtub aga küberkirjanduse võimalikult laiast definitsioonist, mis ei piira küberkirjandust ainult hüperteksti spetsiifikaga, vaid hõlmab selle alla kogu internetis leiduva võrgukirjanduse. Vaatluse alla tuleb internetikirjanduse üks intrigeerivamaid äärealasid fanfiction. Fanfiction'iks nimetatakse enamasti tekste, mis on loodud mõne raamatu, koomiksi, TV-seeria või filmi n-ö pseudojärjena ja mis pole kirjutatud professionaalsete kirjanike, vaid fan'ide poolt. Fanfiction'is järgitakse oma lähteteksti tegelaskujude loogikat, kuid sündmustik on uus ja muutuda võib ka tegevuspaik. Fanfiction'i alguseks peetakse juba 19. sajandi lõppu ja ndaid, kui fan'id kirjutasid järgesid Lewis Carrolli ja Jane Austeni teostele. Selle žanri plahvatuslik levik kaasnes aga Word Wide Web'i arenguga. Omaette erilise fanfiction'i alaliigi moodustavad tekstid, mida on kirjutanud erinevate pop- või rockansamblite austajad tegemist on n-ö reaalseid isikuid kujutavate fanfiction'itega (real person fic). Pop- või rockiidolid tegutsevalt vastavalt autori tahtele kas täiesti uues keskkonnas või mõnikord on lood seotud ka nende muusikutegevusega. Autorite fantaasia on siin täiesti vaba, säilitatakse aga iidoli isikuimage ja välimus, nii et lugejal on kergem sündmustikku sisse elada. Esinduslikku osa fanfiction'ist võib leida näiteks järgmistelt võrgulehekülgedelt Fanfiction.Net ja Fandomination.Net Fanfiction'i kui kirjandusnähtusega kaasneb mitu probleemi. Esiteks, muutunud on tavapärane autori roll. (Kes on tegelikult autor? Algteksti autor? Või seda uuestikirjutava fanfiction'i autor? On sel juhul fanfiction'i autor kaasautor? Või on lihtsalt tegemist plagiaadiga?) Teiseks, muutunud on ka tavapärane lugeja roll lugejad sekkuvad vahetult oma kommentaaridega kirjutamisprotsessi. (Siin võib paralleeli leida ka küberkirjandusele tüüpilise "aktiivse lugejaga".) Real person fic'i analüüsides oleks produktiivne aga kasutada Baudrilliard'i simulaakrumi mõistet fanfiction'i tegelased on koopiad nendest imagoloogia abil loodud kujudest, kellena popstaarid avalikkuses esinevad ja keda reaalsuses ei pruugi eksisteeridagi. Nii on fanfiction'i puhul keskseks ka reaalsuse ja fiktsiooni vahekord. Kuigi postmodernistliku kirjanduse üheks põhitunnuseks on varem kirjutatud tekstide "uuestikirjutamine" (re-writing), teevad vastavad autorid seda ennekõike iroonilises võtmes, postmodernistlikku kirjandust iseloomustab "kaotatud süütus" (U. Eco). Fanfiction'i puhul on aga autorite suhtumine oma loomingu aluseks olevatesse algtekstidesse või siis reaalsetesse isikutesse mitte irooniline, vaid harras. Nii saaks öelda, et fanfiction'is võib näha taasleitud süütust see on tagasipöördumine süütu ja mänguvaba kirjanduse poole. 19

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT Interaktiivsusest e-õppes Anne Villems Seneca (4.-56.a. m.a.j.) Mitte sellepärast me ei söanda uusi asju katsetada, et asjad on keerulised, vaid kuna me ei söanda neid katsetada, on nad keerulised. It

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Margus Kontus Portfoolio Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts Graafika BA / Graphic Art

Margus Kontus Portfoolio Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts Graafika BA / Graphic Art Margus Kontus Portfoolio Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts Graafika BA / Graphic Art BA 2018 Kunstnikupositsioon Seisan Mustamäel Akadeemia

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Kooli väärtuskasvatuse alusprintsiibid

Kooli väärtuskasvatuse alusprintsiibid KUNST I KURSUS KUNST JA KUNSTIAJALUGU ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNEMINE Kunstipädevus seostub kultuurilise teadlikkusega, hõlmates põhiteadmisi Eesti ja Euroopa kultuurisaavutustest ning maailma kultuurilise mitmekesisuse

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

TALLINNA ÜLIKOOL EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUT Aike Sepp INDREK HARGLA ULMEKIRJANIKUNA Bakalaureusetöö Juhendaja: dotsent Anneli Mihkelev Tallinn

TALLINNA ÜLIKOOL EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUT Aike Sepp INDREK HARGLA ULMEKIRJANIKUNA Bakalaureusetöö Juhendaja: dotsent Anneli Mihkelev Tallinn TALLINNA ÜLIKOOL EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUT Aike Sepp INDREK HARGLA ULMEKIRJANIKUNA Bakalaureusetöö Juhendaja: dotsent Anneli Mihkelev Tallinn 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Indrek Hargla eesti

Rohkem

Tallinna Mustjõe Gümnaasium

Tallinna Mustjõe Gümnaasium Eesti kirjanduse ainekava (35 t) Õppe ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi eesti kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) loeb ja väärtustab eesti kirjanduse olulisemaid autoreid ja kirjandusteoseid,

Rohkem

Microsoft Word - Performa17_Eesti_Programm.doc

Microsoft Word - Performa17_Eesti_Programm.doc Performa 17 esitleb: Eesti Avatud Paviljon Kava R, 3. november 17.30 20.30 Flo Kasearu Ainult liikmetele (Members Only) T, 7. november 13.00 14.00 Flo Kasearu projekti Ainult liikmetele (Members Only)

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU 1. Eesti üleminekul esiajast keskaega Läti Henriku

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KIKERIKII VÕI KUKKURUKUU? KULTUURILISED ERINEVUSED JA KOHANEMINE VÄLISRIIGIS Kristina Lukk HIRMUL ON SUURED SILMAD Hirm võib olla nii tunne kui ka emotsioon oht, mis on seotud välise stiimuliga Ärevus

Rohkem

NÄIDIS

NÄIDIS AINEKAART Ainevaldkond: Sotsiaalained Õppeaine: ajalugu Klass: esimene kursus Üldajalugu 10. klass Õpetaja: Jaan Nõmmik Ainetüüp: kohustuslik aine gümnaasiumis Õpetamise aeg: 2017/2018. õppeaasta Õppekirjandus:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

ANTSLA GÜMNAASIUM KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA Lisa 15 Kunstiõpetuse ainekava Antsla Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õppekava 1. Ainevaldkond ning pädevused Kuns

ANTSLA GÜMNAASIUM KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA Lisa 15 Kunstiõpetuse ainekava Antsla Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õppekava 1. Ainevaldkond ning pädevused Kuns ANTSLA GÜMNAASIUM KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA 1. Ainevaldkond ning pädevused Kunstipädevus seostub: kultuurilise teadlikkusega, hõlmates põhiteadmisi Eesti ja Euroopa kultuurisaavutustest ning maailma kultuurilise

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Keel ja Kirjandus 7/2017 2/2016 LX LIXAASTAKÄIK EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JA EESTI KIRJANIKE LIIDU AJAKIRI HAROLD BLOOMI JA PAUL DE MANI VASTASTIKKU TÄ

Keel ja Kirjandus 7/2017 2/2016 LX LIXAASTAKÄIK EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JA EESTI KIRJANIKE LIIDU AJAKIRI HAROLD BLOOMI JA PAUL DE MANI VASTASTIKKU TÄ Keel ja Kirjandus 7/2017 2/2016 LX LIXAASTAKÄIK EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JA EESTI KIRJANIKE LIIDU AJAKIRI HAROLD BLOOMI JA PAUL DE MANI VASTASTIKKU TÄIENDAVAD RETOORILISED VÄÄRLUGEMISVIISID Hümnid Paanile

Rohkem