F W30. -tsi<35- "- Л WTrTfTTTQV V Ä тгпрт A " : (l Ф '. Т.>ФТТС. :7ÄLJALASNATA r 7ATE NÄITEMÄNGULE I.IXHISI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "F W30. -tsi<35- "- Л WTrTfTTTQV V Ä тгпрт A " : (l Ф '. Т.>ФТТС. :7ÄLJALASNATA r 7ATE NÄITEMÄNGULE I.IXHISI"

Väljavõte

1 F W30 -tsi<35- "- Л WTrTfTTTQV V Ä тгпрт A " : (l Ф '. Т.>ФТТС \ :7ÄLJALASNATA r 7ATE NÄITEMÄNGULE I.IXHISI

2 2. T i n g i m i s e d, Nimekirjas äratähendatud näitemängusid laenatakse mängimiseks wälja järgmistel tingimistel: l.^iga tüki juures eraldi ära A tähendatud tasu õiendatakse kas raamatute wõtmise korral Wanemuise näitelawa kantseleis ehk kõige lähemal ajal pärast etendust. Posti kaudu tellimise korral wõib tasu järelmaksuna õiendada. Ei soowita a^a seda mitte, siis wõime pärast näitemängu ettekandmist lähemasse postkontorisse waijaostmiseks lahtise kaarti järelmaksuga wolgnewa summa suuruses saata. 2. Postikulud saatmise maksud ja pakimise kulud kannab tellija. 3. Tüki kordamise eest ühe aasta jooksul (1. juulist - 1. juulini) tuleb iga korra päält selles nimekirjas tähendatud tasust pool maksta. 4. Näitemängusid antakse б nädala pääle wälja. Pärast seda tagasi toodud ehk saadetud tükkide eest nõutakse kahe korra etenduse^tasu. Kui wõetud näitemängu mingisugustel põhjustel ette ei kanta, siis saadetagu materjal uhe ehk kahe nädala jooksul tagasi; wastase! korral..arwatakse täis tasu. 5. Üksikuid eksemplar isid tutwustani! seks antakse ühe kuni kahe nädala -pääle ilma tasuta wälia.kauemini oma kass hoitud näitemängude ees* nõuame nimekirjas ära tähendatud etenduse-tasu. 6. Laenatud näitemängusid wõib ainult wanemuise näitelawa lubaga teistele seltsidele ja isikutele edasi anda" 7. Olema trükiwalitsuse luba palume kohe pärast politseisse ettenäitamist meile tagasi saata.

3 3..8. Etenduse päew palume tüki wõtmise juures üles anda, 3. Raamatud palume korralikult hoida. Määritud, rikutud ja kaduma läinud eksemplaride eest tuleb nende hind ära tasuda. 10. Igasugu oiendused posti kaudu palume adresseriaa: Vanemuise näitelawa kantselei, Tartus. Lühendused. Lstm. = lustmäng. Krbm. = kurbmäng; Kl jm. = naljamäng.. Br. - drana. Iiwt. * rahv;atükk. Iltm. = näitemäng. Os. = osalised. Lek. - dekoratsion. II. - hind. m. = meesterahwas. n. = naesterahwas.

4 4 Tsirkusepreili. Lst. 1 w. E. Pohl. Os.: 1 n. 1 m. tumm-osa. Век.tore saal.ii.3 rub. Loos пг л N1 jm.lauludega 3^w.(6 piidis). J.NestroY. 0 s. : 10 m. 'on., koral. : о m. 6 n.,koor A Be.maantee,korts. saal,kodaniku tuba,kõrtsi esine,puusepa "töötuba.h Suurei inna õhk. Lstm.4 w.o~blumenthal ja G. Kadelburg.üs A :6 m.4 п.,kõrwal.2 m.2 n. Век.tore tuba,jõuka kodaniku tuba,maitse rikas tuba. Ii Teenijad. Lstm.l w.b.benedix.os.:5 Ш.4 n. Век.harraste köök. H. 3.- Lobukäimi nali. Operette 1 w.0s.:5 m.l n. kõrwal.(l m.l n.,rahwas,koor.век.kõrtsi aed. R. Linderer! muusika B.Thiele seatud.ii.3.- Wanad ja noored. Lstm.l w.b.jakobson.os.: 3ffi.&n.,kõrwal". 1 m.ja 1 п.век. tuba wõõrastemajas. II. 3.- Kawitsemisel. Nijm.3 w.m.dreyer.os.:4 m. 7 n.,kõrwal. 2 ii.jjek. lihtne kodaniku tuba, ilus söögituba. II Hobert ja Bertram.N1 jm.lauludega 4 w.(5 pildis).ütbaeder.os.:11 m x 5 п.,kõrwal.3 m. 2 n.,koor.век.wangimaja.kõrtsi ouu.rikka kaupmehe korter,lihtne tuba,linna 5urg.II Ajakirjanikua.Lstm.4- w.(7 pildis).g.freytag. Us.:11 m.2 n. kõrwal.7 m.3 п.век.tore alasaal,ajalehe "toimetaia tuba.pidusaal.ii.lo,- Kiwi kiwide hulgas. Mm. 4 w.h. Sudermann. 0s.:6 m.3 п.,kõrwal.7 m.3 п.век.keskmine tuba,wabriku ouu, söögimaja,wabriku ouu.h.10.- Aasta-njdu.ni im.s A w.g. v. Mos er, Os. : 6 m.3 n. EorwalTS m.dek.jõuka kod. tuba,aiasaal.ii.lö.- Lootus onnistuse pääle.dr.il.iieijermans jr. Os. :7 m.t n.,kõrwal.4 m.век.kalamehe tuba, laewa kontor. Ii Pankrott.Dr.4 w.björnsterne-björnson.os.: 9 m.3 n.,kõrwal.6 m.век.kontor,maja mere ääres. П. 10.-

5 32. Kobranahka kasukas. Warganali 4 w.g.hauptmannes. 8 m.4 n.dek.lihtne korter»kantselei Woorimees Henschel. Ntm. 5 w. G. Hauptmann. üs.8 ra.4 n korwal.3 ш.1 poisike, 1 tütarlaps. Век.lihtne korter Võõrastemaja ja letituba. li, Isa ja poeg.bstro.3 v/.g.esmann.0s.4 n.5 n. körwattl m.l n.dek.kontor,tuba roduga Seltskonna toed.fltm.4 w.h. Ibsen.Qs.8 и.7 n. roduga. Ii Kodu leidnud.fiy/t. 4 w.l.anzengruber. Õs. 6 m.4 n.,korv/ai. 7 m.4 n.dek.kantselei^ linna turg*,magamise tuba, lihtne korter, il Jõulumees tuleb.joululustm.lastele 4 w. H.Gesner.Os.5 m.7 n.l poisike.бек.waese rätsepa töötuba,mets talnel. H Kuulus naene. Lstm. 3 w A F.Schönthan ja G. Kadelburg.0s.3 m.5 n.,koraal.2 m.2 n.dek. tore tuba,peenike naesterahwa tuba Eahwaruuiais.Naljad päältwaata* a)loosches.^ali 1 w..j»baai аье n uiga ST;. r so b)saalis.nali 1 w.s.jaffe. с)palkoni nääl.uali І w.g.jaffe. % Dekoratsionisiõ iseäralisi ei nõua.ii.а Kangelased.Lstm,3 w.b.shaw.0s.4 m.3 n., korwal.l m.dek.tore magamise tuba,aed ja raamatukogu. II. 1С-

6 6. Emake maantee, Ntm.3 w.$ # Schmidt-Bonn. us.5 ш.2 п.,kõrwal.2 m.2 n. 1 poislaps. Bek.mägestik taluga,jõuka talumehe tuba, küün. H Kelle kübar see on? Lstm.l w.siraudin. 0s.3 m.4 n.dek.tore tuba. H. 2.- Wäe s al gas t 1 ahkun i n e. Krbm. 1 w.o. Hart-? leben. Us. 2 m.l n. '~k о rw al. 2 m. De к. t ub а roduga. H. 2.- Prоowikandidat. Htm.. 4 w.h.dreyer. Os. 5 rn.3 n.,kõrwal. 6 m.l n.l pois ike, pidulised ja kooliõpil.dek.lihtne tuba, aed roduga, koolisaal. II Kosj ареsa. N1jn.G.Bayis.Os.7 m.3 n., kõrw al. 4 m.2 n. D e к. w о 6r a s t ema j а, t or e saal. Waatusi - 3. Н.Ю.- Uskmata Toomas. ІИ]т.З л \. C.Laufs la 7'. Jakoby.Qs.7 in.б п.,kõrwal.1 т.dek. tuba. II Rahakiri. Nali 1 w.g.caurteline. Os. 2 m. Dek. postkontor. II. 1.- Au.IJtm.4 W.H.Sudermann. Os. 6 и. 5 п., Eorwal.l m.l n.dek,lihtne korter,tore korter. H Doktor Klaus.Ista.5 w.a.l'.arroage.oe. G m.5 n., kõrv/ al л 1 m.4 n. D e к. j о u ka s t ub а, kodanl A kort er,woorastetuba,arsti kahinett mõisa oue. K Rongaisa. Nljm.3 w.ii. Fischer да J. Jarno. 0s.4 m. 5 n.dek.jõukas tuba. fi Tuhka-Trinu.Lastetükk 4 w.dr. J.Lehmann. Os.4 m.4 n. дkorv;al. 2 m. 3 n., rahwas. Dek.kõrtзі л oue,lahtine koht. II Pimeduse wõimus. Dr. 5 w.(g pildis). L.N.Tolstoi. 0s.4 uu 5 п.,kõrwal.3 m.3 n. Dek.wene talutuba, wene taluõue. H.10.- Rahwawaenlane. Ntm.5 w,ii.. JЪвeii. Qs. 6 m. 3 n.,kõrwal.2 poisikest.rahwas.dek.keskmine tuba,ajalehe toimetus, suur saal, kirjut.tuba. H.10.-

7 Sphraimi tütar.htm.5 w. О. Hauptmann. Оз. ltm.5 п.,kõrwal.4 in. З л п. v ranwäs. Dek. iouka peremehe tuba, kortc.- П Kassil abt. N1 лm. І w. Ё,Йоsеnöw. Оs. 7 m. 7 п.. torwal. 1 m. 2 n..,, laj>seel,rahwas.бек. talutuba,waese käsitöölise korter,wallateenri onnikene ja korts. n L i 11 e so ö di k.iil w.g. v.iioser,0s.4 m. 4 n.,kõrwal.1 Ш.5 n.,rahwas.delatore tuba,tore woorastetuba,kasarmu oue ja tuba palkoniga. H Maria Magdalena.Krbrn.3 w.f.kehbel. Os. 7 m.2 n.l poisike,1 tüdruk.dek.2 lihtsat kodan. tuba. H Perekond.ITtrn.3 w.k. Schönherr. Os. 4 m. 4 n..korwal.l ra.l n.dek; lihtne tuba H л 74. Kirikumõisa IUike.Nl jm.3 w. E.Schlaiker. m.dek.lihtne ruumikas rodutuba. II Risti tegi j ad.rw t.3 w x (6 sildis).l.ansen- CTuher.ys. спп.з п.,kõrwal.5 s.2 n. Dek. Kõrtsi oue,talutuba,kõrtsi tuba,taluõue, tee ääres. II Loots.Ntm.l w. F.Stavenhagen. 0s.3 m. 2 n. Dek. lihtne tuba. II. 3,- 79. Oma 1algel.HIjи.lauludega ja muusikaga. E. r 0ni ja Ü.,< 11 ken.уs. 8ra.2 n..kõrwal. 4 m..5 n.,koor.dek. kortsiaed, aed. linnas, saal, trahter.kodan. tuba, suur saal Hans ja Kreeta.Lastern.2 wvp,matz'dc(rf. Os.,2 m.3 n.,kõrwal.3 n.,näkineiud. Dek., lihtne waese rahwa tuba, -mets. K Rabenbeni mamsli. Parodia 1 w.yf.frerkind. Os.5 m.l n. Dek. mets. H Metsaülem.Krbm.5 w. 0.Ludwig.Os.14 m. 3 n.2 töölist. Dek.metsaülema maja,loss, korts. H Torm.Näl 1 w. Prantsuse keelest. Os.l m. 1 n. Dek.peenem tuba. H. 1.-

8 Hiir.Nali 1?/. Prantsuse keelest. Os. 1 EI. 1 n. Dek. peenem tuba. II. 2,- 87. Kelle kohus.nali 1 *r. F.Reuteri järele A.Junkermann. Os. 4 m. 3 n. Dek. käsitöölise tuba. II Sadamas.Dr. 3 w. G.Engels. Os. 4 m. 2 n І laps. Dek. kalamehe elutuba. II Saabastega kaša.lastern. 4 w. Kr.Pocci. Os. 9 m. 1 п., korv/al. 5 пз. г rahwas. Dek. möldri tuba, mets, kuningakoda, lossituba. II Kui ta tahab tükki teha. Nai jm». 4 w. ( v g pildis). J. Ilestroy. Os. 6 ui. 5 n. korwal. 7 m. 2 n. Dek kodanl.tuba,linna uulits majawärawaga, linnatuba,restorani aiasaal,tuba,uulits poodi-uksega. II L 21.»ana ionn.operette 1 w. RvLinäerer.Kuu-r sika K/fhiele seatud. Os. 6 m. 2 n., korv/al. 3 m. 2'zi.., koor. Dek. jõuka tal ja köstri oue. II Miss IIobhs.Lstia. 4 w. Jerome X. Jerome. Os. 4 m. 4 n. 1 poisike, 1 teenija. Dek ilus salong,aiassal,laev;akaiut. fi Roosa dominod.i-lljm. 3 w. Delacour ja Henneouin. Qs. 5 m. 4 n*.; korwal. 4 m. 1 n. ßek. tore elutuba, salonr restoranis. H X 2-5.1sta. 3 w.g.wied. Os. 6 a. 5 n. korv/al. 6 ПК 2 n. Dek. ilus tuba, wäike üürituba. wangikoda. II Lähme lahku.lsxm. 3 w. V.Sardon ja E.de Naiac. Os. 3 m. 2 n._. korwal. 5 л п. 3 п. І)ек. tore saal. peenike tuba woorastemgjas, il Looke.Кta, 4?. E.v.Wildenbruch. Os. 4 л. 3 n. Dek. aed, lihtne tuba, tuba härraste Najas, elutuba. H Kannele taewaminek.uneluuletus 2 w. G. Hauptmann. Os. '/ ra. 5 n.. korwal 3 n. 2 m.,rahwas,inglid,iraimud. Dek.waeno

9 tuba. H Pommi-Priidu. Lastetükk 3 w. Kr.Pocci. Оз. 5 m. 1 n. Dek, lihtne tuba, tore ruum. il Joulukiri. Lastetükk 2 w. Kr. Pocci. Os. 2 rn. 1 n. 1 poisike, inglid ja pöialpoisid. Dek. wana tuba, wahepilt: taline mets. II Loomulik arstimine.nali 1 w. A.Laufs. koaani, t. II. 3V-* 103. Laulatusel.Nali lauludega. A.Hamson. P. Lincke muusika. Os. 4 m. Dek.tuba.Н Korwakiil. Nali lauludega. P.Grasemann. E.Offenhauseni muusika. Os. 3m. Dek. tuba. H Ikka hilja. Operette 1 w. R.Lindereri järele.muusika R. Thiele seatud. Os. 3 m. 1 n. Dek. keskmine tuba. II Kosjakandidat kimbatuses. Nali 1 w. C.Ney. Os. Dek. tuba.ii Armumäng.Htm. 3 w. A. Schnitzler. Os. 4 m 3 n., korv/al. 1 tütarlaps. Dek. parem tub ig kehwa tuba. H. 10. ~ 109. Kõlblus.N1 jm. 3 w. I. Thoma. Os. 8 m. 5 n kõrwal. 4 m. 2 п. Бек. tore tuba, politse. kantselei. kirjutustuba. II Krahw Festenberg.Korn. 1 w.?. Salben. Os. З л т. i n. kõrwal..2 m. Dek. uhke saal wõõrastemajas. H Made Puju. Dr. 3 w. C.Viebig. Os. 6 m. 4 kõrwal. 2 m. 1 poiss, rahwas, lapsed. Dek talutuba, kõrtsiaed,wallawanema tuba.h.1с 112. Jaanituli.Ntm. 4 w. II. Sudermann. Os. 4 m. 5 n. 1 tüdruk. Dek. aiatuba. II Emad. Ntm. 4 w. G. Hirschfeldt. Os. 3 m. n. kõrwal. 2 m. Dek. aed, lihtne tuba. koe tuba. H Isa.Krbra. 3 w. A. Strindberb. Os. 3 m. 3 r kõrwal. 2 m. Dek. tuba. Ii Tondid.Dr. 3 w.ii.ibsen. Os. 3 m. 2 n. Dek. ruumikas aiatuba. H. 10.-

10 10. _1І6. Kibuvitsatee. Ntm.. 3 w, F. Philipp!. Os. 5 m. -3 n. kõrwal. 1 m. 1 n. Dek. tuba F. Hääst pere konnast. Lstm. 1 W. A R, Hahn. Os A 3 m. 7 n. kõrwal. 1 m., woorad. Бек. woorastemaja^aed. 'II Suwewooras worakis.operette 1 w. R; Linderer. Muusika R. Thiele seatud. Os. 0 ni. 2 n. kõrwal. 6 m., rahv/as, koor.. Dek. koht mere ääres. II; Sabagatäht. Nljm. 3 w. C. Laufs ja G. Jakob у. Os. 7 m. 4 n. Dek. kodanline tuba. H Kuri kuningatütar. Lastetükk 3 w. G. Reuter.' Os. 7 m. 3 n. kõrwal. 2 pöialpoissi, 2 n., rahwas. Dek. tore tuba, lage koht metsas. H Enesetäpjapaar. Rwt. 3 w. L. Anzengruber. Os. 9 л іа. ü n. kõrwal. 5 m. 4 п., rahwas. Dek. oue, kfts, nood. II Sütitaw säde. Ю.]Ш. 1 w. E. Pailleron. us. 1 m. 2 n. Dek. aed. II Haritud inimesed. Rwt, V.Leon. Os. 8 m." 4 n. kõrwal. 3 m. 1 n. Dek. kodanl. tuba, kantselei. H unenäod.korn. 1 w. LI. Dreyer. Os. 3 m. 2 n. 1 sulane. Dek. äiatuba. R Kaks õnnelikku päewa. Nljm. 4 w. F.v.Schönthan. ja G. Kadelburg. Os. 7-jn* 6 п..kõrwal. 4 л т. 2 п. 1 poisike/ Dek. wõorastetuba roduga. II Üle дauu. Ntm. 2 w. Bicrnsterne-Björnson. Os. 3 m. 5 n. Dek. 2 tuba. II Kassikütid. Nali 1 w. lauludega. D.Kaiisoh la G.v.Moser A Os. 5 ш. 1 п. 1 talumees. Dek. möldri oue. H Kompanjon. Lstrn. 4 w. A.L'.Arronge. Os. 7 mt~l> n. Dek. kodanlisea toad, kontor. H Kui naesed nutawad. Lstm. 1 w. Siraudin ja rhiboust.os.3 m.2 n.dek.tore salong wõõrastemajas. II. 3,-

11 Müller Ja Miller. HlJm; 2 w. (3 pildis). А Лл Е1г. Os. 4, m. 3 n. 1 kellner. Dek. wõõrastemaja tuba, kehw tuba. H Kuldkalakesed. Pilkenali 1 w. Beniere. Os. 4 m. 3 n. 1 tüdruk. Dek, adwokadi töötuba. П. 3.- \ 134. Nurgaste nutikad naesed, lil im. laulu la muusikaga 3 w. (5 pildis). fi. Viilken^^a 0. Justmnse järele. Os. 8 m. 4 n. kor. 2 m. 3 n A, poiss, lauljad. Dek. oue, tuba, wõõrastemaja, puiestik. H Noiapill. Lastetükk 4 w. Pocci. Os. 8 m. 2 n. F~poiss, rahwas. Dek. maia, oue, maantee, loss, turuplats. H Hommikust, härra Fischer. Operette 1 w. Lockroy Järele W. Friedrich. E. Steigmanni muusika. Os. 3 m. 3 n. 2 toolist. Dek. Lihtne tuha. H Kus ta oli? Nali 4 w. Ti. Wolters. Os. 5 m. 5 п.,kõrwal. 4 m. 1 n. Dek. tore salong. II. 10, Wiimne kiri. Lstm. 3 w. V. Sardou. Os. 5 zn. 4 n. TEoxwal. 3 m. 2 n. Dek. salog, tuha, talveaed, II »sis'koksi. Dr. 3 w. 0. Engel. Os. 3 m.,2 n. ТТіГк. tuba^ kirik. II. 10.-' 141. ІЩі еае_оёew. Ntm. 3 v/. II. Heijermanns. Õs. 6 m. I n. Dek. tuba. H Neljas käsk. Rwt. 4 w.(8 pildis). L. ÄnsengruSer. Os. 21 m. 8 n. 3 poisikest, 1 tüdrukuke, rahwas. Dek. töötuha, tuha, wangi kong. II, /marus. Ntiö; b w. E. Kosmer. Os. 2 m. 3 n. Dek. tuba H, 10. ~ 144. Kose Berndt. Ntm. 5 w. G-. Hauptmann. Öe". 3 Ш. 6 n. Dek:, maakoht, külawanema tuba, elutuba. II Kolm su^rt S.QQVM.. Lastetükk 3 w. Pocci іагего Л. Kitzberg. Os. 5 m. 2 n. hääled. Dek. tuba, mets. II. 2.-

12 1 9 hj» 147. Onu Beckeri Iuuu 0 Operette I w. E. Jakobson. A. Conradi muusika- Os. 1 M. 1 n. kõrwal. 1 in. De ku tuba. IL Pulmareis. Nali I u. W.i Wolters. Os. 1 m. 1 n. kõrwal. 2 to; Бок. maiaesine. H Meie Käte. Lstm. 3 w. H. Davies* Os. Em. 3 n. 1 poiss. Dek. 2 tuba. II laugud. Nljnu 4 w, 0. Blumenthal да С. KadeTFurg. Os. 4 ra. 3 n kõrwal. 2 m. Dek. rodutuba, saal, tuba. Ii T astehaigused. N1 jm e 1 w, V/. Walters. s. с n. Z n. kõrwal. 1 n. Dek. tuba.!. 3.- illi. Lstm. 4 w. F, Stahl. Os. 5 in. n. Dek. tuba. II. 10, Wanaema. Nljm. 4 w. LI. Dreyer. Os. 6 lil, 0 n. poiss. Dek. tuba, köök, aed, rodu. II. 1 Otilie hark. Laulumäng* 1 w. R. Linderer.. Kolle muusika, ös.3 гл. 3n. Dek. aed. I. 3.- Hydra. Lstm. 3 w. K. ilttlinger. Os. 5 m. с n. kõrwal. Sm. II Tume täpp.lstm. 3 w. G-. Kadelburg ja E. rresber. Os. Gm. 4 n. kõrwal. 1 m. 1 n. Dek. elutuba linnas, lossi tuba Oma maalapike. Elu komödia 3 w. K. Schönherri "Maa" järele wabalt eestitanud A. Kitzberg. Os. 13 m. 3 n. Dek. talutuba. II Elutosidus. Ntm. 1 w. F. Saiten. Os. 3 m. 1 n. Dek. elutuba. II Ülestõusmine. Korn. 1 w. F. Saiten. Os. 4 m. 3 n. Dek. tuba. il Ninatark. Lstm. 3 w. L. Weber. Os. 8 m. 4 n. Dek. saal. IL Walimised. Nali 1 w. M. Dreyer. Os. 16 m. 1 n. Dek. kõrtsituba. H Mrs. Pot. Lstm. 3 w. 5.S.КаигНаш. Os. 8a. 4 n. Dek. aed, tuba klaas ustega. H. 10.-

13 Onnis härra isa. Hali 1 jr. A. Schutz. Os. Sm. 3 n. Dek.elutuba Wäike mees. Lstm. 4 w. C. Karlweis. Os. 15 m. б n. Tek. kontor, söögituba, aed. H Iseäralistel oludel. Lstm. 1 w. ö.fähi- "brück. Os. 3 m. 3 n. Dek, tore salong- TT ^ 177. Wooras..Jerome K. Jerome. Os. Gm. 6 n. Dek. wo oras te tuba. II Kihlus laterna walgusel. Operette 1 w. '$. Carre ja L. Lattu. Os. 2 m. 3 n. Dek. oue. H Udumäe kuningas. Lastetükk 3 w. ühes eelmänguga, roeci järele Ä. Kitzberg. Os. 6 m. 1 n. koor. Dek. mets urtsiku kalju ja tammega. II Ahelad. Korn. 4 w. II. Iieiiermans^Os. 11 m. 6 п. Век. kontor, tuba, woorastetuba, wäike tuba. H. lõ, õnneliku unenägu. Fantasia 1 w. L. Fulda. Os. Em. De. tuba. II Arwe. Ntm. 1 w. L. Fulda. Os. 3 m. 1 n. Dek. saal. H. 3, Lesk preili. Nljm. 1 w. L. Fulda. Os. 2 m. 2 n. 1 laps. Dek.elutuba. H Kooruge ühisus. Lstm. 5 w x II. Ibsen. Os. 12 m A 6 n. rahwas, woorad. Dek. mets, woorastetuba, tuba. II Eeskujuline naene. Lstm. 1 w. C. Görlitz. Os. 2 m. 2 n. Dek. uhke elutuba. II Lotte sünnipäev;. Lstm. 1». L. Fulda. Os. 2 m. 4 xi. Dek. tuba. II Auuraha Koa, 1 v. L. Fulda. Os. 10 m. 4 n. Dek. salong. H Esimeses Massis. Talupoja jant 1 w. L. Fulda. Os. 7 m. 2 n. Dek. esimese klassi wagun. II. 3, Kõrge mäng. Dr. 3 w. E. Dedring. Os.' 5 m.

14 14. 2 п., jahiwoorad. Dek. Kodu, salong, raamatukogu. II. 10.-? ' 198. Simson ja Delila. Tragikomödie 3 w. Sven Lange, Os. 1Z m.5 n. Dek. söögituba, näitelawa. K Bosmesholm. Ntm. 4w.!I. Ibsen. Os. 3 ш. 3 п. Uek. wanamoodi elutuba, töötuba, elu- - tuba. II '205. Tema kodanline kõlblus. P.nali 1 w. L.Lens. Os. 4 n. E n, Dek. elutuba. II G. Priiks Herbed. Lastetükk 4 w. Pocci järele A.Kitzberg. Os. 7 m. In., haldijad. Dek. kaljukoobas, lossi eeskoda, kingsepa töötuba, wängiкоda. II Kõige kõrgem^ elus. Lstm. 1 w. II. Müller. Os. 3 m. 3 n. Dek. suweraaja rodu. II Üks nutab, tesne naerab. Operette 1 w. Offenbacb. Os. 3 m. 1 n. Dek. weskikoda. H Waene, aga auus. P.kom. 4 w. Ii. Misch. Os. 7 N. 3 n. Dek.lihtne tuba söögituba.h.10, Kuidas meest saab. Lstm. Й w. E.Johnson n. Dek. keldri korter, poissmehe tuba, woõrastetuba. II Kust warjud ei kao. Dr. 4 w. E. Rosenow. Os. 3 m. 4 n., rahwas. Dek. tuba. H Okasroosike.Lastetükk 3 w. A. Kitzberg üs~. 8 m. n^ teenrid ;ja pidulised. Dek. 'OQU, rooside rägastik lossipime mets, rodu, rooside rägai ga. H Tema perekond. Lstm.- 1 w. B. Jakobson. Os. 7 m. 3 n. Dek. tuba. H Hallid müürid. Korn. 4 w A K. Skowronnek. Os. 17 m. 7 n. Dek. köök, korts, kingsepa tuba. H Surmatants I. jagu. Dr. 4 w. A. Sfrindberg. Os. 2 m. 2 n. Бек. kindluse torn. II Surmatants II-jagu. Dr. 3 w. A. Strindberg. Os. 4 m. 2 n. be ] salong. II Wäike kompwekiplika. Lstm. 4 w. P. Gavault. Os. Il m. 5 n.~dek. kunstniku tuba, burea-i. II. 10.-

15 1 с о о -, Lurnev/algeke. а. Kitsberg. Lastetükk 4 w. " aru kuningakoja teenrid, lindude lau] kuninrra lossis maja n. Dek. tore ruum Oh need _mmad! listin. ke metsas. 1 R _ «->» W Л Bisson Ja О Üars S AA 0S." 10 N. 5 n tub suwe- mjas, wo oras te tuba. II. 1U. - Aastapidu Ahelaa Ajakirjanikud Anarus Armumäng Arne Auuraha Au Doktor Klaus Eeskuiul.naene ulutosiaus Emad Emake maantee Enesötapiapaar Ephraimi tütar Esimeses klassis Hääst perekonnst Hallid"müürid baewam. Kreeta inimesed Hannele iians ia Haritud Hiir Hingede päev/ Ilomm.h.. Ei sehe г Hydra Juhata j а Kelle kübar 6ß OJL OO 1 F;Q Jaanituli Ikka hil/j а Joulukiri Jõulumees tuleb Isa Isa ja poeg Iseär.oludel r^ A CJ Ü Kaks o.paewa Kangelased &assi narre Kassikütid Kelle kohus Kibuvitsatee Kihlus I.v Kirikum.Kiike Kiwi kiwide hui 99 Kobranah.kasuk. Kodu leidnud Kõige k.elus Kololus Kolm s.soowi Kompanjon Kõrge mäng ?

16 Korwakiil Kosjakand.kimb. Kosjapesa Krahw Festenberg Kui naesed nutaw. Kuidas meest saab Kui ta tahab t.t. Kuldkalakesed Kuri kuningatüt. Kust warjud ei k. Kus ta oli? Kuulus naene Lähme lahku Langud Lastehaigused Laulatusel Lesk preili LJllesöödik Lobukäigu nali Looke Loomulik arstim. Loos nr.7359 Loots Lotte sünnipäew Lootu onnist.p. Lumewalgeke Made Puju Maria Magdalena Meie Käte Mrs. Bot Miss Hobbs Metsaülem Mu LeoDold Müller"la Miller Neljas Kask Ninatark Noorepõlwe sõbr. Nooruse ühisus Hoiapill Nurgaste n.naesed Oh need ämmad! Okasroosike Oma jalgel Oma maalapike Õnneliku unenäu Onnis h. isa lugu Onu Beckeri Pankrott Perekond Pimeduse wõimus Pommi-Priidu Prints Ilerbed Proowikandidat Pulmareis Rabenb.mamsli Rahakiri Rahwaruumis Rahwawaenlane Rändaw üliõpilane Ravitsemisel Ristitegijad Robert ja Bertram Rongaisa Roosa dominod Roose Berndt Rosmesholm Saabastega Sabagatänt Sadamas kas Seltskonna toed Simson ja Delila Sütitaw säde Surmatants I. Surmatants II. Suwewooras worak Teeniwad Tema Kodan.kolb. Tema perekond

17 17. Tondid 115 Tilli 153 Torm 85 Tsirkusepreili 7 Tuhka Triinu 62 Tulehark 157 Tode 30-Ъ Тшпе 160 Udumäe fcuningas 100 üle 1о uu 128 ülestõusmine 164 Unenäod 126 Uks nutab,t.naer. 208 Uskmata Toomas üaene.aga auus Väesalgast lahk. Haike mees tfäike kompwekipl. Valimised kanaema Wana jonn wanad ja noored Wete kohal Wiimne kiri Y/о oras»voorini. Iie ns ehe

18

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad 9.05 15.05 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. kuum! 1 29 BODI puuvillane, beebidele, pealetrükiga,

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

hedgehogs

hedgehogs Siilipere seiklused I osa Siilipere seiklused algasid 1. septembril, siis kui viimane aeg endale talvevarusid otsida. Siilitüdrukud Eliise (4 a.) ja Marie (2 a.) koos vanematega võtsid suuna Hellenurme

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhatus Koostasin regilaulu tutuvustava tunni lastele kes

Rohkem

Viimsi MV ujumises protokoll

Viimsi MV ujumises protokoll VIIMSI VALLA 2012a MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 15.märtsil 2012 Viimsi Keskkooli 4 rajaga 25m ujulas, käsitsi ajavõtuga PROTOKOLL 50m VABALTUJUMINE Kuni 10a TÜDRUKUD s. 2002 ja hiljem I KAROLINA JOHANNA

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

2017/18 õ.a. Aastaraamat KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST LAENUTUS Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 865 (eelmisel õ.a. 833) lugejat, neist õ

2017/18 õ.a. Aastaraamat KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST LAENUTUS Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 865 (eelmisel õ.a. 833) lugejat, neist õ KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST LAENUTUS Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 865 (eelmisel õ.a. 833) lugejat, neist õpilasi 759. Laenutusi registreeriti õppeaasta jooksul 14 168 (eelmisel õ.a.

Rohkem

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1. II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival 1. 7. jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.-7. jaanuaril 2013. toimub II Tallinna Bachi nimeline

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov 19478 pnktiga 1. koha Tallinna Prantsuse Lütseumi 9.b klassi õpilane Melmariin Salumäe 12992 pnktiga 2. koha Gustav Adolfi Gümnaasiumi

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

Pärimustantsud ja laulumängud esimeses kooliastmes Liikumisõpetajate suvekool LIISU 2018 Jõulumäel Rita Veeremets Pärimustantsud: 1. Kass

Pärimustantsud ja laulumängud esimeses kooliastmes Liikumisõpetajate suvekool LIISU 2018 Jõulumäel Rita Veeremets Pärimustantsud: 1. Kass Pärimustantsud ja laulumängud esimeses kooliastmes Liikumisõpetajate suvekool LIISU 2018 Jõulumäel 19. 06. 2018 Rita Veeremets Pärimustantsud: 1. Kassariik Jõelähtme Osavõtjaid: vaba arv paare Lähteasend:

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Science Blog Roheline müts: lugu lihavõtted päev link: Translated in Blog:

Science Blog Roheline müts: lugu lihavõtted päev link:   Translated in Blog: Science Blog Roheline müts: lugu lihavõtted päev link: http://www.public.coe.edu/~theller/soj/unc/green.htm Translated in Blog: https://www.expertoautorecambios.es/science/?p=1530 Sarah Orne Jewett To

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

Saarde laskmine 2017 tulemused

Saarde laskmine 2017 tulemused Automaat AK-4 Koht Võistkond Nimi Lamades Põlvelt Püsti KOKKU 1 KL Nõmme Priit Avarmaa 97 92 69 258 2 Kristjan Pahk 92 87 73 252 3 Andres Laas 83 78 84 245 4 Peeter Paisuots 90 80 73 243 5 Mjölnir Leo

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Looduskaitselised konfliktid 90 aastat tagasi – kas toona oli midagi teisiti?

Looduskaitselised konfliktid  90 aastat tagasi  – kas toona oli midagi teisiti? Looduskaitselised konfliktid 90 aastat tagasi kas toona oli midagi teisiti? Tõnu Talvi Keskkonnaamet LOODUSKULTUURI SEMINAR Kaitsealad Tallinna Loomaaed 23.-24. märts 2017 Taust kaitsealadel õiguslikult

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

ISS0010_5osa_2018

ISS0010_5osa_2018 Süeemieooria ISS E 5 EP Juhiavu, jälgiavu, raendued hp://www.alab.ee/edu/i Eduard Pelenov eduard.pelenov@u.ee, TTÜ IT5b, el. 64 TTÜ rvuiüeemide iniuu ruae üeemide eu Juhiavu, jälgiavu Juharvui Süeem JUHITVUS!

Rohkem