Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit PÕHIKIRI Põhikiri on kinnitatud ühinemisotsuse tegemisega erakonna Isamaaliit suurkogul 4. juunil a.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit PÕHIKIRI Põhikiri on kinnitatud ühinemisotsuse tegemisega erakonna Isamaaliit suurkogul 4. juunil a."

Väljavõte

1 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit PÕHIKIRI Põhikiri on kinnitatud ühinemisotsuse tegemisega erakonna Isamaaliit suurkogul 4. juunil a. ja erakonna Res Publica üldkogul 4. juunil Muudatused on kinnitatud 13. augustil 2011 IRLi erakorralisel suurkogul. Lisa muudatused on kinnitatud suurkogul Täiendavad muudatused on kinnitatud suurkogul I osa ÜLDSÄTTED 1. Erakonna nimi 1.1. Erakonna nimi on Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (edaspidi tekstis: Erakond). 2. Erakonna asukoht 2.1. Erakonna asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. 3. Erakond ja tema eesmärk 3.1. Erakond on Eestis tegutsev alalhoidliku maailmavaatega aatekaaslaste vabatahtlik liit Erakond on moodustatud läbi 20. augustil aastal asutatud Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei ja 12. novembril aastal asutatud Rahvusliku Koonderakonna Isamaa ühinemisel 2. detsembril aastal moodustatud rahvuslik konservatiivse erakonna Isamaaliit ja 8. detsembril aastal asutatud paremtsentristliku rahvapartei Res Publica ühinemise Erakond ühendab erinevate arvamuste ja seisukohtadega inimesi, kes toetavad inimkeskse ühiskonna ideid ja jagavad erakonna programmilisi seisukohti Erakond on juriidiline isik ja tegutseb mittetulundusühinguna. Erakond juhindub oma tegevuses ja otsuste tegemisel rahvusvahelistest tavadest ja -kokkulepetest, Eestis kehtivatest seadustest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja muudest Erakonna sisedokumentidest ning Erakonna programmist Erakonna struktuuriüksused on osakonnad ja piirkonnad. Arvestust osakondade ja piirkondade üle peab Erakonna eestseisus Erakonna üldine eesmärk on demokraatliku rahvusriigi edendamine, mis põhineb isikuvabadusel, hoolivusel ja traditsioonidel Erakonna poliitilise tegevuse eesmärkideks on: 1) Eesti Vabariigi iseseisvuse kindlustamine õigusliku järjepidevuse alusel; 2) vabadusaatel põhineva, traditsioone austava, isetoimiva ühiskonna ülesehitamine ja kindlustamine; 3) üksikisiku vabaduse ja turvalisuse kaitse demokraatliku riigi ja õigussüsteemi kaudu; 4) vabaturumajanduse põhimõtete rakendamine ja ettevõtlikkuse ergutamine, loova töö ja inimese eneseteostuse väärtustamine; 5) elu- ja looduskeskkonna kaitse, eesti rahvuse kestmajäämise tagamine Erakond oma eesmärgi saavutamiseks: 1) esitab kandidaate Europarlamendi, Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja kohalike omavalitsuste volikogude valimistel; 2) osaleb oma esindajate kaudu Europarlamendi, Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja kohalike omavalitsusüksuste täidesaatva võimu teostamisel; 3) selgitab Eesti avalikkusele oma ideid ja seisukohti; 4) harib oma liikmeid; 5) pakub lahendusi ja loob arenguvisioone Eesti arengut puudutavates olulistes küsimustes; 6) teeb koostööd kõigi demokraatlike erakondadega Eestis; 7) teeb koostööd välisriikide erakondade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. II osa ERAKONNA LIIKMED JA LIIKMEÜHENDUSED 4. Erakonna liige 4.1. Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik, kes tunnistab Erakonna põhikirja ja täidab selle sätteid, jagab Erakonna programmilisi seisukohti ning kelle suhtes ei kehti piirangud, mis on loetletud käesoleva põhikirja punktis Erakonna noorliikmeks võib olla aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Erakonna põhikirja ja täidab selle sätteid, jagab Erakonna programmilisi seisukohti ning kelle suhtes ei kehti piirangud, mis on loetletud käesoleva põhikirja punktis 7. Noorliikmel on õigus sõnaõigusega osaleda Erakonna ja selle organite töös. Noorliikmel ei ole liikmemaksu tasumise kohustust. Noorliige ei ole erakonnaseaduse tähenduses erakonna liige ja teda ei kanta

2 erakonna liikmete nimekirja ning teda ei saa valida Erakonna valitavatele ametikohtadele Erakonna toetajaliikmeks võib olla isik, kes tunnistab erakonna põhikirja ja täidab selle sätteid, jagab Erakonna programmilisi seisukohti ning kelle suhtes ei kehti piirangud, mis on loetletud käesoleva põhikirja punktis 7. Toetajaliikmel ei ole liikmemaksu tasumise kohustust. Toetajaliige ei ole erakonnaseaduse tähenduses erakonna liige ja teda ei kanta erakonna liikmete nimekirja ning teda ei saa valida Erakonna valitavatele ametikohtadele. Toetajaliige loetakse automaatselt erakonna liikmeks, kui temale ei laiene enam seadusest tulenevad piirangud kuuluda Erakonda ja ta vastab käesolevas põhikirjas Erakonna liikmele esitatud nõuetele Erakonna liikmeks, noorliikmeks või toetajaliikmeks astuda sooviv isik peab esitama omakäelise või digiallkirjastatud kirjaliku avalduse erakonnale. Isik peab avalduses kinnitama, et ta vastab Erakonna liikmele esitatud nõuetele ja esitama muud nõutud andmed. Erakonna piirkonna juhatus vaatab avalduse läbi kuu jooksul. Piirkonna juhatus küsib liikmeks saada soovija kohta arvamust osakonnalt, mille liikmeks isik soovib saada. Liikme vastuvõtmiseks on vajalik kohtumine piirkonna juhatusega või piirkonna juhatuse liikme isiklik soovitus Liikmeks astuda sooviv isik loetakse Erakonna liikmeks Erakonna piirkonna juhatuse otsuse jõustumise hetkest Kui Erakonna piirkonna juhatus ei võta isikut vastu käesoleva põhikirja punktis 7 toodud või muudel põhjusel, peab ta ära näitama keeldumise alused ja motiivid Erakond peatab uute liikmete vastuvõtmise ajavahemikus 15 päeva enne Suurkogu kuni Suurkogu toimumiseni. 4.8 Erakonna piirkonna juhatus peatab uute liikmete vastuvõtmise ajavahemikus 15 päeva enne piirkonna üldkogu kuni piirkonna üldkogu toimumiseni. 5. Erakonna liikme õigused ja kohustused 5.1. Liikmel on õigus: 1) vastavalt käeolevale põhikirjale valida ja olla valitud Erakonna ja tema struktuuriüksuste juhtimisorganitesse, kusjuures kandidatuuri ülesseadmisel peab olema liikmel täidetud liikmemaksu tasumise kohustus; 2) võtta osa osakonna ja piirkonna tööst; 3) kandideerida erakonna nimel ja toetusel Europarlamenti, Riigikogusse, Vabariigi Presidendiks ja kohaliku omavalitsuse volikogusse, kusjuures kandidatuuri ülesseadmisel peab olema liikmel täidetud liikmemaksu tasumise kohustus; 4) pöörduda avalduste ja ettepanekutega Erakonna esinduskogude ja juhtimisorganite poole ning saada neilt informatsiooni Erakonna tegevuse kohta, sh saada teavet Erakonna fraktsioonide tegevusest esinduskogudes, Erakonna otsustest, kavadest ja välissuhetest; 5) tõstatada erakonna igal tasandil erakonna poliitikat ja praktilist tegevust puudutavaid küsimusi ning pöörduda avalduste ja ettepanekutega erakonna mistahes organi poole; 6) taotleda erakonna kaitset oma seaduslike õiguste teostamisel ning saada erakonnalt moraalset tuge ja nõu; 7) registreeruda omal soovil ümber mõne teise osakonna liikmeks, esitades vastava taotluse asjaomaste osakondade juhatustele; 8) moodustada koos mõttekaaslastega erakonnasisene ühendus; 9) võtta osa Erakonna mistahes koosolekust, kus arutatakse tema tegevust või käitumist; 10) osaleda osakonna ja piirkonna juhatuse ning kõigi suurkogude koosolekul; 11) lahkuda Erakonnast, esitades vastava kirjaliku avalduse piirkonna juhatusele Liige on kohustatud: 1) juhinduma Erakonna põhikirjast ja programmist ning esinduskogude ja juhtimisorganite otsustest, sisekordadest ja reeglitest; 2) aitama kaasa Erakonna programmiliste eesmärkide saavutamisele; 3) tasuma liikmemaksu suurkogu poolt määratud suuruses ja korras; 4) Erakonna või tema struktuuriüksuse juhtimisorganisse valituna täitma kohusetundlikult sellest tulenevaid kohustusi; 5) Erakonna kandidaadina Europarlamenti, Riigikogusse või kohaliku omavalitsuse volikogusse valituna täitma kohusetundlikult sellest tulenevaid kohustusi; 6) kasutama erakonna vara ainult ettenähtud korras ja ulatuses. 6. Liikme Erakonnast väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord 6.1. Piirkonna juhatus loeb oma otsusega liikme Erakonnast lahkunuks:

3 1) kui ta on esitanud kirjaliku avalduse Erakonnast väljaastumise kohta; 2) kui ta on kaotanud Eesti kodakondsuse; 3) kui tema teovõimet on piiratud selliselt, et ta ei saa erakonna liikme õigusi ja kohustusi teostada; 4) kui tal on seadusega keelatud kuuluda erakonda Erakonna eestseisus võib oma motiveeritud otsusega arvata liikme erakonnast välja: 1) kui ta on rikkunud oluliselt käesolevat põhikirja või programmi või Erakonna esinduskogude või juhtimisorganite otsuseid; 2) kui ta on sooritanud ebaväärika teo; 3) kui ta on Erakonna mainet oluliselt kahjustanud; 4) kui ta on jõustunud kohtuotsusega mõistetud süüdi kriminaalkuriteos; 5) kui ta on esitanud Erakonnale valeandmeid Erakonna eestseisus või piirkonna juhatus teeb oma otsuse väljaarvatud endisele liikmele viivitamatult kirjalikult teatavaks. 7. Erakonna liikmeks saamise võimatus Erakonna liikmeks ei saa võtta isikut, kes: 1) kannab kriminaalkaristust; 2) kuulub teise erakonda; 3) ei saa seadusest tulenevate piirangute tõttu kuuluda erakonda; 4) oma varasema tegevuse või käitumise tulemusel kujunenud maine tõttu kahjustab olulisel määral erakonna mainet. 8. Erakonna üleriigilised ja piirkondlikud liikmeühendused 8.1. Erakonna liikmeühendus on Erakonna liikmete algatusel Erakonnas moodustatud piirkondlik või üleriigiline üksus, mille tegevuse eesmärgiks on: 1) erakonna liikmete aktiviseerimine osavõtuks erakonna poliitika kujundamisest mingis konkreetses küsimuses või valdkonnas ja selles omapoolsete lahenduste ettevalmistamine ja väljapakkumine; 2) oma liikmete huvide esindamine erakonna poliitika kujundamisel Piirkondliku liikmeühenduse registreerimist võivad taotleda kümme või enam vastava piirkonna liiget. Üleriigilise liikmeühenduse registreerimist võivad taotleda sada või enam erakonna liiget kolmest või enamast erinevast piirkonnast Liikmeühendus asutatakse asutamiskoosolekul, kus asutajad võtavad vastu Erakonna liikmeühenduste moodustamise töökorra nõudmistele vastava põhikirja Liikmeühendusse võivad kuuluda ka erakonna noor- ja toetajaliikmed ja teised erakonda mittekuuluvad isikud, kui see on ette nähtud vastava liikmeühenduse põhikirjas Liikmeühendusse ei või kuuluda põhikirja punkti 7 alapunktis 4 määratletud isik Piirkondliku liikmeühenduse registreerib vastava piirkonna juhatus, üleriigilise liikmeühenduse erakonna volikogu Sadat või enamat erakonna liiget koondava registreeritud piirkondliku ühenduse üks esindaja võib sõnaõigusega osaleda piirkonna juhatuse koosolekul. Sadat või enamat erakonna liiget kuuest või enamast piirkonnast koondava registreeritud üleriigilise ühenduse esindaja võib sõnaõigusega osaleda Erakonna volikogu koosolekul. Liikmeühenduse esindaja erakonna volikogus või piirkonna juhatuses peab olema erakonna liige. III osa ERAKONNA STRUKTUUR JA JUHTIMINE 9. Osakond 9.1. Osakond on Erakonna regionaalse struktuuri põhiüksus, mis teostab erakonna poliitikat kohaliku omavalitsuse tasandil Iga kohaliku omavalitsuse kohta saab moodustada ühe osakonna, kui erakonna volikogu ei otsusta teisiti. Erandina võib moodustada mitme (naabruses asuva) kohaliku omavalitsuse kohta ühisosakonna. Alaliselt välismaal elavad erakonna liikmed võivad asukohamaa järgi moodustada (mitme) kohaliku omavlitsuse kohta ühisosakonna. (Ühis)osakonna liikmed määratlevad Erakonna piirkonna, mille liikmed nad soovivad olla Osakond moodustatakse asutamiskoosolekul vähemalt kolme Erakonna liikme poolt. Välismaa osakonna moodustamiseks on vajalik Erakonna eestseisuse eelnev nõusolek Asutamiskoosoleku protokoll koos asutajate allkirjadega saadetakse vastava piirkonna juhatuse kaudu Erakonna eestseisusele osakonna registreerimise otsustamiseks.

4 9.5. Osakonna esinduskogu on osakonna üldkogu, mis kutsutakse osakonna juhatuse poolt korralisena kokku vähemalt üks kord aastas Osakonna juhatus on kohustatud kirjaliku nõude saamisest arvates kolme nädala jooksul kokku kutsuma osakonna erakorralise üldkogu, kui seda nõuab osakonna esimees või vähemalt 1/10 osakonna liikmetest. Osakonna juhatus võib erakorralise üldkogu kokkukutsumise otsustada ka omal äranägemisel Osakonna juhatus kutsub osakonna üldkogule kõik osakonna liikmed, teatades neile kirjalikult üldkogu toimumise aja, koha ja päevakorra projekti vähemalt 10 päeva enne korralist ja vähemalt 5 päeva enne erakorralist üldkogu. Erakorralise üldkogu päevakorra projekti määravad üldkogu kokkukutsumise nõude esitajad Osakonna üldkogu: 1) arutab ja otsustab kohaliku tasandi poliitika küsimusi; 2) määrab osakonna juhatuse suuruse ning valib oma liikmete hulgast kaheks aastaks osakonna esimehe ja ülejäänud juhatuse liikmed; 3) kuulab vähemalt üks kord aastas ära juhatuse aruande; 4) kinnitab osakonna tegevuskava; 5) kinnitab programmi kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks; 6) kuulab vähemalt üks kord aastas ära erakonda kohaliku omavalitsuse volikogus ja valitsuses esindavate isikute koondaruande; 7) kinnitab osakonna eelarve täitmise aruande; 8) arutab erakonna poliitikaga seotud küsimusi ning edastab oma seisukohad erakonna teistele organitele; 9) moodustab vajadusel allosakondi; 10) täidab teisi käesolevast põhikirjast ja erakonna esinduskogude ning juhtimisorganite otsustest tulenevaid ülesandeid Osakonna juhatus: 1) juhib osakonna tegevust; 2) esitab osakonna üldkogule kinnitamiseks programmi eelnõu; 3) kinnitab osakonna eelarve; 4) esitab osakonna üldkogule kinnitamiseks osakonna tegevuskava eelnõu ning korraldab kinnitatud tegevuskava elluviimist; 5) korraldab kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kampaaniat kohaliku omavalitsuse territooriumil; 6) otsustab koostöö küsimused teiste poliitiliste jõududega kohaliku omavalitsuse tasandil; 7) kuulab ära erakonda kohaliku omavalitsuse volikogus ja valitsuses esindavate isikute aruanded; 8) teeb ettepanekuid erakonda esindavate kohaliku omavalitsuse juhtide määramiseks ja tagasikutsumiseks; 9) osaleb Riigikogu valimiskampaanias kohaliku omavalitsuse tasandil; 10) arutab erakonna liikmeks astumise avaldusi; 11) korraldab osakonna liikmete arvestust; 12) täidab teisi käesolevast põhikirjast ja erakonna esinduskogude ning juhtimisorganite otsustest tulenevaid ülesandeid Osakonna juhatus võib lisaks üldkogudele korraldada omal äranägemisel osakonna liikmete koosolekuid erinevate poliitiliste küsimuste arutamiseks Osakonna esimees: 1) esindab osakonda; 2) korraldab osakonna juhatuse tegevust; 3) esitab vähemalt üks kord aastas osakonna üldkogule aruande juhatuse tegevusest. 10. Piirkond Ühe maakonna osakonnad moodustavad Erakonna piirkonna, mis teostab erakonna poliitikat maakonna tasandil Piirkonna kõrgeim esinduskogu on üldkogu, mis kutsutakse piirkonna juhatuse poolt korralisena kokku vähemalt üks kord aastas Piirkonna juhatus on kohustatud kirjaliku nõude saamisest arvates kolme nädala jooksul kokku kutsuma piirkonna erakorralise üldkogu, kui seda nõuab: 1) piirkonna esimees või;

5 2) revisjonikomisjon või; 3) vähemalt 1/3 piirkonna osakondadest või; 4) vähemalt 1/10 piirkonna liikmetest Piirkonna juhatus kutsub piirkonna üldkogule kõik piirkonna liikmed, teatades neile kirjalikult üldkogu toimumise aja, koha ja päevakorra projekti vähemalt 10 päeva enne korralist ja vähemalt 5 päeva enne erakorralist üldkogu. Erakorralise üldkogu päevakorra projekti määravad üldkogu kokku kutsumise nõude esitajad Piirkonna üldkogu: 1) valib oma liikmete hulgast kaheks aastaks piirkonna juhatuse liikmed; 2) kuulab vähemalt üks kord aastas ära juhatuse aruande; 3) valib oma liikmete hulgast kaheks aastaks piirkonna esindaja(d) Erakonna volikokku; 4) kinnitab piirkonna tegevuskava; 5) valib oma liikmete hulgast piirkonna kolmeliikmelise revisjonikomisjoni ja kuulab vähemalt üks kord aastas ära tema aruande; 6) kinnitab piirkonna eelarve täitmise aruande; 7) arutab erakonna poliitikaga seotud küsimusi ning edastab oma seisukohti erakonna teistele esinduskogudele ja juhtimisorganitele; 8) täidab teisi käesolevast põhikirjast ja erakonna esinduskogude ning juhtimisorganite otsustest tulenevaid ülesandeid. 9) määrab järgmisel piirkonna üldkogul valitava piirkonna juhatuse suuruse Piirkonna juhatus: 1) juhib piirkonna tegevust; 2) koordineerib piirkonda kuuluvate osakondade koostööd; 3) määrab piirkonna üldkogu toimumise aja, koha ja päevakorra projekti ning korraldab üldkogu toimumise; 4) kinnitab piirkonna eelarve; 5) esitab piirkonna üldkogule kinnitamiseks piirkonna tegevuskava eelnõu ning korraldab kinnitatud tegevuskava elluviimist; 6) koordineerib maakonnas asuvate osakondade poolt teostatavat kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kampaaniaid; 7) osaleb Europarlamendi ja Riigikogu valimiskampaanias maakonna tasandil; 8) võtab Erakonda liikmeid vastu ning korraldab piirkonna liikmete arvestust; 9) valib oma liikmete seast piirkonna esimehe; 10) täidab teisi käesolevast põhikirjast ja erakonna esinduskogude ning juhtimisorganite otsustest tulenevaid ülesandeid Piirkonna juhatus võib lisaks üldkogudele omal äranägemisel korraldada piirkonna liikmete koosolekuid erinevate poliitiliste küsimuste arutamiseks Piirkonna esimees: 1) esindab piirkonda; 2) korraldab piirkonna juhatuse tegevust; 3) esitab vähemalt üks kord aastas piirkonna üldkogule aruande juhatuse tegevusest Tallinna osakondadele ja piirkonnale kohaldatakse põhikirja sätteid, arvestades käesolevas põhikirjas sätestatud erisusi Tallinnas saab iga linnaosas moodustada ühe osakonna. Tallinna linnaosas moodustatud osakond teostab erakonna poliitikat vastava linnaosa tasandil Tallinnas moodustatud osakonna üldkogu pädevuse erisuseks on, et üldkogu kuulab vähemalt üks kord aastas ära vastava linnaosa valitsuses ja linnaosa halduskogus erakonda esindavate isikute koondaruanded Tallinnas moodustatud osakonna juhatuse pädevuse erisused: 1) teeb piirkonna juhatusele ettepanekuid kohaliku omavalitsuse volikogu valimise programmi kohta; 2) teeb piirkonna juhatusele ettepanekuid kandidaatide ülesseadmiseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel; 3) osaleb linnaosa tasandil kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaanias; 4) kuulab ära vastava linnaosa valitsuses ja halduskogus erakonda esindavate isikute aruanded; 5) osaleb Europarlamendi ja Riigikogu valimiskampaanias linnaosa tasandil Tallinna linnaosade osakonnad moodustavad Tallinna piirkonna, mis teostab erakonna

6 poliitikat Tallinna tasandil Tallinna piirkonna üldkogu pädevuse erisuseks on, et üldkogu kuulab vähemalt üks kord aastas ära kohaliku omavalitsuse volikogus ja valitsuses erakonda esindavate isikute koondaruanded Tallinna piirkonna juhatuse pädevuse erisused: 1) kinnitab programmi kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks; 2) kinnitab kandidaadid kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks; 3) korraldab kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaaniat; 4) otsustab koostöö küsimused teiste poliitiliste jõududega kohaliku omavalitsuse tasandil; 5) teeb ettepanekuid erakonda esindavate kohaliku omavalitsuse juhtide määramiseks ja tagasikutsumiseks; 6) kuulab ära erakonda kohaliku omavalitsuse volikogu ja valitsuses esindavate isikute aruanded; 7) osaleb linna tasandil Europarlamendi ja Riigikogu valimiskampaanias Erakonna volikogu võib teistes suuremates Eesti linnades moodustada lisaks maakondlikule piirkonnale täiendavaid piirkondi lähtudes üleriigiliste valimisringkondade paiknemisest. 11. Erakonna suurkogu Suurkogu (mittetulundusühingute seaduse tähenduses üld- või volinike koosolek) on Erakonna kõrgeim esinduskogu erakonna liikmete üldkoosolek Korraline suurkogu kutsutakse Erakonna kokku vähemalt üks kord kahe aasta jooksul. Korraline suurkogu saab toimuda kõige varem 21 päeva möödumisel suurkogu kokku kutsunud volikogu otsusest Erakorralise suurkogu kokkukutsumist võivad nõuda erakonna esimees, aukohus või vähemalt 1/10 erakonna liikmetest. Nõue tuleb esitada kirjalikult Erakonna volikogule, kes kutsub erakorralise suurkogu kokku kooskõlas käesoleva põhikirjaga. Volikogu võib otsustada erakorralise suurkogu kokkukutsumise ka omal äranägemisel. Erakorraline suurkogu võib toimuda kõige varem pärast 21 päeva möödumist suurkogu kokku kutsunud volikogu otsusest ja kõige hiljem pärast 35 päeva möödumist suurkogu kokku kutsunud volikogu otsusest Suurkogu toimumise aja, koha ja päevakorra projekti teatab erakonna kantselei erakonna struktuuriüksustele hiljemalt 21 päeva enne korralise suurkogu või erakorralise suurkogu toimumist. Lisaks avaldab kantselei suurkogu toimumise aja, koha, esindusnormi ja päevakorra projekti kohta teate vähemalt ühes üleriigilises päevalehes ning edastab kõigile erakonna liikmetele teate suurkogu toimumise kohta hiljemalt 10 päeva enne suurkogu toimumist Suurkogul võivad osaleda kõik Erakonna liikmed. Suurkogul osalevad hääleõigusega mandaate omavad Erakonna liikmed. Juhul, kui volikogu otsustab suurkogu kokkukutsumise mittetulundusühingu üldkoosolekuna, väljastatakse mandaadid kõigile suurkogule nõuetekohaselt registreerunud erakonna liikmetele. Juhul, kui volikogu otsustab suurkogu kokkukutsumise volinike koosolekuna, moodustub mandaatide arv volikogu poolt kehtestatud esindusnormi alusel. Esindusnorm ei või olla väiksem kui 1/10 erakonna liikmetest Suurkogu: 1) kinnitab suurkogu päevakorra, kodukorra, valib valimistoimkonna; 2) kuulab ära esimehe, peasekretäri, Riigikogu fraktsiooni, volikogu, revisjonikomisjoni, valimisnõukogu ning aukohtu aruanded; 3) võtab vastu erakonna põhikirja ja programmi ning teeb neis muudatusi; 4) valib kaheaastaseks ametiajaks esimehe, kakskümmend eestseisuse liiget, viieliikmelise revisjonikomisjoni ning üheksaliikmelise Erakonna aukohtu; 5) kinnitab liikmemaksu suuruse ja maksetähtaja; 6) valib sarnaselt esimehele erakonna auesimehe ja auliikmeid; 7) otsustab erakonna tegevuse põhiküsimusi; 8) otsustab erakonna ühinemise või tegevuse lõpetamise; 9) täidab muid põhikirjast tulenevaid ülesandeid Suurkogu on otsustusvõimeline, kui ta on kokku kutsutud põhikirja kohaselt Suurkogu otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui põhikiri ei sätesta teisiti Mitme ettepaneku korral langetatakse otsus konkureeriva hääletamise teel. Võitnud ettepanek võetakse vastu lihthäälteenamusega Kui hääletusel on üks ettepanek, peab olema vastuhääletamise võimalus.

7 Kandidaate saab üles seada vähemalt kakskümmend päeva enne suurkogu. Ettepanek kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada kirjalikult erakonna eestseisusele. Esimehe kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik 50 Erakonna liikme toetusallkirja kandidaadi ülesseadmise ettepanekule. Muude suurkogul valitavatesse ametitesse kandideerijate ülesseadmiseks on vajalik esitada kümne Erakonna liikme toetusallkirjad Kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik kandidaadi kirjalik nõusolek Kandidaatide nimekirja sulgeb 14 päeva enne suurkogu erakonna eestseisus ja teavitab kandidaatidest erakonna liikmeid. Kõik kandidaadid saavad enda tutvustamise võimaluse vastavalt eestseisuses kinnitatud korrale Esimees valitakse salajasel hääletusel. Erakonna esimeheks on valitud kandidaat, kes saab üle poole hääletanute häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, siis korraldatakse uus hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat Eestseisus, revisjonikomisjon ning aukohus valitakse salajasel hääletusel. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid Kui eelnimetatud valitud isik astub tagasi, või kui ta mõnel põhjusel ei saa pikaajaliselt töötada valitaval kohal, siis astub tema kohale asendusliige. Otsuse asendusliikme määramise kohta teeb vastav valitav kogu tagasiastuja kirjaliku avalduse alusel Asendusliikmeks määratakse esimene valimata jäänud kandidaat. Asendusliikmeteks saab olla viis enim hääli saanud, kuid mitte valitud kandidaati Erakonna kõigi kogude valimisel on igal valimistel osaleval Erakonna liikmel niipalju hääli kui on valitava kogu liikmete arvu ruutjuur. Kui ruutjuur pole täisarv, siis taandatakse valija häälte arv väiksemaks täisarvuks. 12. Erakonna volikogu Erakonna volikogu (mittetulundusühingute seaduse tähenduses muu organ) on Erakonna kõrgeim esinduskogu Erakonna suurkogude vahelisel ajal. Erakonna volikogu lähtub oma tegevuses Erakonna suurkogu otsustest Volikogu koosneb Erakonna eestseisuse liikmetest ja iga piirkonna neljast esindajast, kellest üks on piirkonna esimees ja teised on valitud piirkonna üldkogu poolt. Kui piirkonna esimees on erakonna eestseisuse liige, valib piirkonna üldkogu volikoguse kolm oma piirkonna esindajat. Kui erakonna piirkonnas on volikogu liikmekandidaatide esitamise päevaks üle kahesaja liikme, valib piirkonna üldkogu volikokku iga täiendava piirkonnaliikmete täis-saja kohta ühe täiendava liikme Erakonna volikogu töös võivad sõnaõigusega osaleda: 1) Erakonna ministrid; 2) Erakonda kuuluvad Erakonna Riigikogu fraktsiooni liikmed; 3) Erakonna Eurosaadikud; 4) Erakonna peasekretär; 5) Erakonna aukohtu liikmed; 6) Erakonna revisjonikomisjoni liikmed; 7) vähemalt sajaliikmeliste erakonnasiseste ühenduste esimehed või aseesimehed Erakonna volikogu: 1) valib Erakonna volikogu esimehe ja kaks aseesimeest; 2) kinnitab Erakonna ministrikandidaadid; 3) võtab Erakonna nimel vastu olulisi poliitilisi otsuseid ning annab Erakonna eestseisusele volikogudevahelisel ajal tegutsemiseks suuniseid; 4) kinnitab ametisse erakonna eestseisuse poolt esitatud peasekretäri kandidaadi ja otsustab eestseisuse ettepaneku alusel peasekretäri ennetähtaegse ametist vabastamise; 5) kinnitab Erakonna osalusel sõlmitavad erakondadevahelised lepped; 6) kinnitab erakonna koostööpartnerid Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses; 7) kuulab ära erakonna Riigikogu fraktsiooni aruande ning annab vajadusel sellele hinnangu; 8) kuulab ära peasekretäri tegevusaruande, samuti kuulab ära erakonda Vabariigi Valitsuses esindavate ministrite aruanded ning annab vajadusel nendele hinnangu; 9) vajadusel kutsub tagasi erakonna esindaja Vabariigi Valitsuses; 10) esitab ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valituses esindavatele ministritele, millest viimased juhinduvad; 11) kinnitab erakonna kandidaadid Europarlamendi ja Riigikogu valimistel vastavalt

8 valimiskorrale ning otsustab Vabariigi Presidendi kandidaadi ülesseadmise erakonna poolt; 12) kinnitab Erakonna suurkogu toimumise aja, koha, esindusnormi ja päevakorra projekti ja teeb eestseisusele ülesandeks Erakonna suurkogu kokkukutsumise; 13) kinnitab erakonna eestseisuse ettepanekul peaministrikandidaadi; 14) esitab suurkogule vastuvõtmiseks erakonna programmi ning põhikirja muudatused; 15) kinnitab erakonna finantskorra; 16) kinnitab erakonna asjaajamiskorra; 17) kuulab ära erakonna esimehe ja eestseisuse aruanded; 18) kinnitab reglemendi erakonna kandidaatide ülesseadmiseks Europarlamendi, Riigikogu ja kohalike volikogude valimistel; 19) kinnitab reglemendi, mis sätestab kas ja kuidas viiakse Erakonda Vabariigi Valitsuses esindava ministri suhtes läbi usaldushääletus; 20) otsustab erakonna kuulumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse; 21) moodustab erakonna täiendavad piirkonnad; 22) kinnitab erakonna kantselei struktuuri; 23) kinnitab erakonna suhtlusreeglid avalikkusega ja erakonna sees; 24) kinnitab erakonna valdkonnapoliitikad; 25) moodustab komisjone vastavalt vajadusele; 26) kinnitab osakondade ja liikmeühenduste moodustamise; 27) täidab teisi käesolevast põhikirjast ja suurkogu otsustest tulenevaid ülesandeid; 28) kinnitab esimehe ettepanekul eestseisuse liikmete seast kuni 3 aseesimeest; 29) kuulab ära ja kinnitab Erakonna majandusaasta aruande Erakonna volikogu esimees: 1) korraldab volikogu tööd, valmistab ette, kutsub kokku ja juhatab volikogu koosolekuid; 2) kirjutab alla volikogu otsustele ja teistele dokumentidele; 3) koordineerib volikogu juurde moodustatud komisjonide tööd; 4) esitab suurkogule aruande volikogu tööst Erakonna volikogu esimees kutsub volikogu koosoleku kokku vähemalt neli korda aastas vähemalt ühenädalase etteteatamisajaga teatades volikogu liikmetele volikogu toimumise aja, koha ja päevakorra projekti. Volikogu erakorralisest koosolekust peab ette teatama vähemalt kolm päeva. Volikogu esimees kutsub volikogu kokku oma algatusel või erakonna esimehe või eestseisuse või revisjonikomisjoni, piirkonna üldkogu või 1/10 volikogu liikmete ettepanekul Volikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle kolmandiku volikogu liikmetest. 13. Erakonna eestseisus Erakonna eestseisus (mittetulundusühingute seaduse tähenduses juhatus) koosneb 21 liikmest. Eestseisusesse kuuluvad Suurkogu poolt valitud esimees ja 20 Suurkogu poolt valitud liiget. Eestseisuse volitused kestavad kuni kaks aastat Erakonna eestseisuse liige ei tohi olla samaaegselt Erakonna aukohtu, valimiskomisjoni ega revisjonikomisjoni liige ega Erakonna ametnik Kui Erakonna eestseisuse liige soovib Erakonna eestseisusest lahkuda, asub tema asemel Erakonna eestseisuse liikmeks Erakonna suurkogul Erakonna eestseisuse valimistel enim hääli saanud asendusliige Kui Erakonna suurkogu poolt valitud Erakonna eestseisuse liige ei suuda kestvalt täita oma ülesandeid, asub Erakonna volikogu otsusel tema asemele Erakonna eestseisuse liikmeks Erakonna suurkogul Erakonna eestseisuse valimisel enim hääli saanud asendusliige Erakonna eestseisuse töös osalevad sõnaõigusega Erakonna peasekretär, volikogu esimees, Erakonna Riigikogu fraktsiooni esindaja ja ministrid. Erakonna eestseisuse töös võivad sõnaõigusega osaleda Erakonna aukohtu ja revisjonikomisjoni esindajad. Kui Erakonnal on auesimees, saab ta osaleda Erakonna eestseisuse koosolekul sõnaõigusega Erakonna eestseisus juhib Erakonna tegevust Erakonna suurkogude ja volikogude vahelisel ajal. Erakonna eestseisus lähtub oma tegevuses Erakonna suurkogu ja volikogu otsustest Erakonna eestseisus koguneb vähemalt kord kuus Erakonna eestseisus võtab vastu otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole Erakonna eestseisuse liikmetest. Erakonna eestseisuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav Erakonna eestseisuse koosolekul osalenud Erakonna eestseisuse liikmete lihthäälteenamus.

9 13.9. Erakonna eestseisus: 1) täidab Erakonna suurkogu ja volikogu otsuseid ning võtab Erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid ja avaldusi; 2) otsustab riigi ja rahvusvahelisel tasandil Erakonna poliitilise esindamisega seotud küsimusi ja annab selleks volitusi. Erakonna eestseisuse otsuseta on Erakonna esindamise pädevus esimehel ja käesolevas põhikirjas sätestatud juhtudel aseesimeestel; 3) korraldab Erakonna tegevust rahvusvahelisel tasandil ja teeb Erakonna volikogule ettepanekuid rahvusvaheliste organisatsioonidega liitumise ja neist lahkumise kohta; 4) otsustab Erakonna liikmeks vastuvõtmise ja on vastavalt käesoleva põhikirjale pädev otsustama liikme Erakonnast väljaarvamist; 5) juhib Europarlamendi, Riigikogu ja presidendi valimise kampaaniat ning üleriigilistes küsimustes kohalike omavalitsuste volikogude valimiskampaaniat ning moodustab vajadusel valimiskampaaniate läbiviimiseks komisjone ja toimkondi; 6) esitab erakonna Esimehe ettepanekul Erakonna volikogule ametisse kinnitamiseks peasekretäri kandidaadi ja teeb vajadusel volikogule ettepaneku peasekretäri ennetähtaegseks ametist vabastamiseks; 7) juhib Erakonna majandustegevust; 8) otsustab regionaalsetele struktuuriüksustele ja erakonnasisestele ühendustele iseseisvaks majandustegevuseks volituste andmisega seotud küsimusi; 9) annab oma tegevusest aru suurkogule ja volikogule; 10) otsustab Erakonna ja teiste poliitiliste jõudude koostöö küsimusi Riigikogu valimistel; 11) otsustab riigi tasandil valitsuskoalitsioonis osalemise küsimusi, kuulates eelnevalt ära Erakonna Riigikogu fraktsiooni seisukoha; 12) teeb ettepanekud volikogule Erakonda valitsuses esindavate ministrite kandidaatide nimetamiseks ja ministrite tagasikutsumiseks; 13) korraldab Erakonna liikmete arvestust; 14) korraldab Erakonna annetuste registri pidamist; 15) valmistab ette ja esitab Erakonna volikogule kinnitamiseks pikaajalised tegevuskavad ja projektid; 16) kinnitab Erakonna eelarve; 17) kutsub kokku Erakonna suurkogu vastavalt volikogu otsusele; 18) esitab Erakonna suurkogule kinnitamiseks majandusaasta aruande; 19) esitab Erakonna volikogule ettepanekuid koostööpartnerite kohta Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses; 20) kuulab jooksvalt ära Erakonna Riigikogu fraktsiooni aruandeid ning annab tegevussuuniseid; 21) kuulab jooksvalt ära Erakonda Vabariigi Valitsuses esindavate ministrite aruanded ning annab tegevussuuniseid; 22) esitab ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi Erakonna Riigikogu fraktsioonile ja Erakonda Vabariigi Valitsuses esindavatele ministritele; 23) esitab Erakonna volikogule kinnitamiseks Erakonna osalusel sõlmitavad erakondadevahelised lepped; 24) esindab Erakonda suhetes teiste erakondadega ning peab nendega läbirääkimisi; 25) moodustab vajadusel Erakonnasiseseid ühiskondlikke ametikohti; 26) moodustab esimehe ettepanekul toimkonna poliitilise tegevuse koordineerimiseks eestseisuse koosolekute vahelisel ajal; 27) täidab teisi Erakonna põhikirjast ning Erakonna suurkogu ja volikogu otsustest tulenevaid ülesandeid, mida ei ole sõnaselgelt antud mõne muu Erakonna põhikirjalise organi pädevusse. 14. Erakonna esimees ja aseesimehed Erakonna esimees: 1) esindab Erakonda ja kirjutab Erakonna nimel alla poliitilistele lepingutele ja avaldustele. Esimees allkirjastab ja peasekretär annab kaasallkirja Erakonna eestseisuse otsustele; 2) on Erakonna eestseisuse esimees ja korraldab Erakonna eestseisuse tegevust; 3) juhatab Erakonna eestseisuse koosolekuid; 4) esitab suurkogule ja volikogule aruanded enda ja eestseisuse tegevusest; 5) sõlmib Erakonna peasekretäriga teenistuslepingu Erakonna esimehe volitused kestavad kuni kaks aastat Erakonnal on kuni kolm aseesimeest, kelle tegevusvaldkonnad määrab volikogu.

10 15. Erakonna peasekretär Peasekretär kinnitatakse ametisse Erakonna esimehe volituste ajaks volikogu poolt Erakonna eestseisuse ettepaneku alusel. Ettepaneku eestseisusele teeb Erakonna esimees. Peasekretäriks saab nimetada Erakonna liikme Peasekretär: 1) juhib Erakonna korralduslikku tegevuskava ja eestseisuse otsuste täitmist; 2) korraldab erakonna organite otsuste täitmist ja erakonna volikogu kinnitatud tegevuskava elluviimist; 3) vastutab erakonna eelarve täitmise eest; 4) vastutab erakonna raamatupidamise korraldamise eest; 5) vastutab erakonna finantskorra reeglite täitmise eest; 6) esitab volikogule aruandlusperioodi laekumiste ning kulutuste aruande; 7) valmistab ette järgmise aruandlusperioodi eelarve eelnõu; 8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid kantselei töötajatega ja teiste erakonna ametnikega; 9) vastutab kantselei töö eest; 10) annab oma tegevusest aru erakonna eestseisusele, esimehele, volikogule ja suurkogule; 11) koordineerib erakonna regionaalsete struktuuriüksuste (piirkondade) tegevust; 12) koordineerib erakonna valimiskampaaniaid; 13) osaleb sõnaõigusega volikogu ja eestseisuse koosolekutel Erakonna esimees sõlmib peasekretäriga teenistuslepingu, milles sätestatakse peasekretäri täpsemad õigused ja kohustused. 16. Erakonna kantselei Kantselei korraldab Erakonna asjaajamist ja informatsiooni vahetust volikogu poolt kehtestatud asjaajamiskorra kohaselt ja eestseisuse otsuste alusel. 17. Erakonna ja piirkonna revisjonikomisjon Suurkogu määrab Erakonna revisjonikomisjoni suuruse ning valib selle liikmed ja asendusliikmed. Revisjonikomisjon annab aru ainult teda valinud kogule. Piirkonna revisjonikomisjoni valib vastava piirkonna üldkogu. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla samaaegselt erakonna eestseisuse või vastava piirkonna juhatuse ega Erakonna aukohtu liige Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast esimehe. Erakonna revisjonikomisjoni esimees võib sõnaõigusega osaleda erakonna eestseisuse ja volikogu koosolekutel. Piirkonna revisjonikomisjoni esimees võib osaleda sõnaõigusega vastava piirkonna või selle osakonna juhatuste koosolekutel Revisjonikomisjoni põhiülesanne on erakonna vastava tasandi organite otsuste täitmise, finantskorra järgimise ja majandustegevuse kontrollimine. Vähemalt kord aastas revideerib vastav revisjonikomisjon erakonna ja/või piirkondade rahaliste ja muude vahendite laekumist ning kasutamist Revisjonikomisjoni otsused võetakse vastu häälteenamusega Vastava tasandi revisjonikomisjon: 1) valib oma liikmete hulgast revisjonikomisjoni esimehe, kes korraldab revisjonikomisjoni tööd; 2) revideerib Erakonna või oma piirkonna majandustegevust ning majandusarvestust; 3) teeb vajadusel vastava taseme juhtorganile ettepanekuid erakonna või vastava struktuuriüksuse majandustegevuse ja majandusarvestuse korraldamiseks; 4) teeb vajadusel peasekretärile ettekirjutusi erakonna majandusarvestust puudutavates küsimustes; 5) esitab vastava taseme juhtorganitele vähemalt üks kord aastas oma tegevusaruande. 18. Erakonna aukohus Erakonnal on Erakonna aukohus. Erakonna aukohtu valib suurkogu. Aukohtu liige ei tohi olla samaaegselt Erakonna juhtimis- või kontrollorgani liige ega Erakonna ametnik Aukohus: 1) valib oma liikmete hulgast aukohtu esimehe, kes korraldab aukohtu tööd ja võib sõnaõigusega osa võtta erakonna juhtorganite koosolekutest; 2) arutab Erakonna liikmete ja organite vahelisi tüliküsimusi seoses erakondliku tegevusega, auhaavamise süüdistusi, annab omapoolseid hinnanguid Erakonna valitavatele kogudele Erakonna liikmete tegevuse kõlbelise sobivuse asjus ning tõlgendab põhikirja vastavalt Erakonna volikogu poolt kehtestatud aukohtumenetluse korrale; 3) arutab erakonna organite (välja arvatud suurkogu ja volikogu) tegevuse kohta esitatud

11 avaldusi, hinnates erakonna organite tegevuse kooskõla põhikirja ja programmiga ning suurkogu ja volikogu otsustega; 4) esitab suurkogule ülevaate oma tegevusest Asja arutamisel on aukohtul õigus nõuda erakonna liikmetelt ja organitelt vaidlust puudutavaid dokumente ja seletusi Aukohtu otsused võetakse vastu häälteenamusega. Aukohus annab omapoolseid hinnanguid ja otsib tülides lepitust Alustatud aukohtumenetlus viiakse lõpule sõltumata sellest, kas Erakonna liige, kelle aukohtuasja menetletakse, on menetluse ajal Erakonnast lahkunud. Aukohtumenetlus lõpetatakse, kui Erakonna liige, kelle aukohtuasja menetletakse, sureb. IV osa ERAKONNA FRAKTSIOONID VALITAVATES KOGUDES, EUROSAADIKUTE KOOSTÖÖVORMID JA ERAKONNA MINISTRID 19. Erakonna Riigikogu fraktsioon Riigikogusse valitud erakonna liikmed moodustavad Riigikogu Erakonna fraktsiooni, mis viib seadusandluse teostamisega ellu Erakonna poliitikat Riigikogu fraktsioon lähtub oma tegevuses Erakonna programmist, valimisprogrammist, suurkogu, volikogu ja eestseisuse otsustest, samuti teiste Riigikogus esindatud erakondadega sõlmitud kokkulepetest Riigikogu fraktsioon kuulab ja arutab läbi erakonda valitsuses esindavate ministrite aruanded jooksvast tegevusest. Ministrite osalemine fraktsiooni koosolekutel on kohustuslik Fraktsioon kinnitab kuu jooksul peale Riigikogu valimisi oma tööplaani ning tööjaotuskava, kuulates ära eestseisuse seisukohad Riigikogu fraktsioon annab oma tegevusest aru suurkogule ja eestseisusele. 20. Erakonna ministrid Erakonda valitsuses esindavad ministrid viivad täitevvõimu teostamisega ellu Erakonna poliitikat. Erakonna esindajad valitsuses määratakse järgnevalt poliitikatoimkond esitab kandidaadid eestseisusele, kes kooskõlastab kandidaadid erakonna fraktsiooniga Riigikogus ning esitab seejärel kinnitamiseks volikogule Erakonda valitsuses esindavad ministrid lähtuvad oma tegevuses Erakonna programmist, valimisprogrammist, suurkogu, volikogu ja eestseisuse otsustest, samuti teiste Riigikogus esindatud erakondadega sõlmitud kokkulepetest. Fraktsiooni poolt ministrile antud seaduslikud poliitilised ülesanded on ministrile täitmiseks kohustuslikud. Kui minister ei pea ülesande täitmist võimalikuks, otsustab küsimuse eestseisus Erakonda valitsuses esindavad ministrid annavad oma tegevusest aru erakonna eestseisusele ja Riigikogu fraktsioonile ning vajadusel ka volikogule ja suurkogule Erakonda valitsuses esindavad ministrid kutsutakse tagasi volikogu poolt eestseisuse või fraktsiooni ettepanekul. 21. Erakonna kohaliku omavalitsuse volikogu fraktsioon Erakonna või selle osalusega valimisliidu nimekirjas kandideerinud linna- või vallavolikogu ning halduskogu liikmed moodustavad volikogus oma fraktsiooni, mis viib ellu erakonna poliitikat volikogu tasandil Fraktsioon kinnitab kuu jooksul peale kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi oma tööplaani ning tööjaotuskava Kohaliku omavalitsuse fraktsioon lähtub oma tegevuses Erakonna programmist ja valimisprogrammist, erakonna suurkogu, volikogu ja eestseisuse, vastava osakonna üldkogu ja osakonna juhatuse otsustest, samuti kohaliku omavalitsuse volikogus esindatud erakondade ja valimisliitudega sõlmitud kokkulepetest Kohaliku omavalitsuse fraktsioon kuulab ja arutab läbi erakonda kohaliku omavalitsuse valitsuses esindavate isikute tööaruanded Kohaliku omavalitsuse fraktsioon annab oma tegevusest aru osakonna üldkogule ja osakonna juhatusele Linnapeade ja vallavanemate kandidaatide ülesseadmine ja ametist tagasi kutsumine toimub volikogu kehtestatud korra alusel. 22. Erakonna Eurosaadikute koostöövormid Europarlamendis ja suhetes Erakonnaga Erakonna koostöövormid ja suhtluskord Eurosaadikutega määratakse volikogu poolt.

12 23. Põhimõtted kandidaatide nimekirjade moodustamiseks kohalike omavalitsuste volikogude ja Riigikogu valimistel Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel otsustab osakonna üldkogu, kas viiakse läbi nimekirja reastamiseks osakonna liikmete osalusel sisevalimised või reastab nimekirja osakonna juhatus. Kui osakonda ei ole kohalikus omavalitsuses, langetab otsuse sisevalimiste kohta selle piirkonna juhatus, kus omavalitsus on. Kui piirkonna juhatus valimisi ei korralda, siis kinnitab nimekirja piirkonna juhatus Kandidaatide üleriigilise nimekirja järjestuse Riigikogu valimistel esitab erakonna eestseisuse moodustatud valimistoimkond erakonna eestseisusele, kes esitab selle kinnitamiseks volikogule. Erakonna volikogu otsustab, kas kõigis piirkondades viiakse läbi sisevalimised ringkonnanimekirjade järjestuse selgitamiseks. V osa ERAKONNA FINANTSKORD 24. Erakonna vara, selle allikad ja kasutamine Erakonnal kui eraõiguslikul juriidilisel isikul on õigus omada igasugust vallas- ja kinnisvara oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks arvestades erakonnaseaduses ja teistes seadustes ettenähtud piiranguid Erakonna eestseisus võib Erakonna omandis olevaid kinnisasju ja registrisse kantud vallasasju võõrandada ja asjaõigusega koormata oma äranägemisel. Tsiviiltehingutes on Erakonna esindamise õigus Erakonna esimehel või Erakonna aseesimehel üksinda või kõigil teistel Erakonna eestseisuse liikmetel üheskoos Erakonna vara moodustub seadusega lubatud allikate arvel ning erakond võib tegelda seadusega lubatud majandustegevusega Erakonna varade haldamine jaguneb eestseisuse, piirkondade ja osakondade vahel vastavalt erakonna finantskorras sätestatule Erakonna eestseisus koostab ja suurkogu kinnitab igal aastal majandusaasta aruande koos revisjonikomisjoni arvamusega. Volikogu võib revisjonitoimkonna ettepanekul tellida eestseisuse poolt kinnitatud erakonna majandustegevuse aruandele audiitori hinnangu. Majandustegevuse aruandes näidatakse muuhulgas ära erakonna liikmete arv sh liikmemaksukohustuslike isikute arv, tulude ja kulude jagunemine ning varade seis Erakonna finantstegevust täpsemalt reguleeriva finantsjuhtimise korra kinnitab erakonna volikogu. VI osa LÕPPSÄTTED 25. Erakonna põhikirja muutmine Erakonna põhikirja muutmiseks peab vastava ettepaneku poolt hääletama üle 2/3 suurkogul osalenud liikmetest. 26. Erakonna jagunemise keeld Erakonna jagunemine ei ole lubatud. 27. Erakonna ühinemine Erakond võib ühineda lähedaste eesmärkidega erakonnaga seaduses sätestatud alustel ja korras Samuti võib lähedaste eesmärkidega erakond ühineda Erakonnaga seaduses sätestatud alustel ja korras Erakond ja lähedaste eesmärkidega erakond võivad seaduses sätestatud alustel ja korras ühineda ka selliselt, et nad asutavad uue erakonna. 28. Erakonna lõpetamine Erakonna tegevus lõpetatakse seaduses sätestatud alustel või suurkogu otsusega Erakond likvideerijateks on eestseisuse liikmed, kui suurkogu ei otsusta määrata teisi likvideerijaid või kui seadus ei sätesta teisiti Allesjäänud vara ei jagata erakonna liikmete vahel, vaid see antakse likvideerijate otsusel mittetulundusühingule, mille eesmärk on konservatiivse ühiskondlikku mõtte, ühistegevuse või rahvuskultuuri edendamine. VII osa ERAKONNA AVATUD TOIMIMINE 29. E-erakond Erakonna otsuste langetamisel rakendatakse liikmete õiguste ja kohustuste teostamisel e-

13 rakendusi tingimusel, et tagatud on andmeturve ja isikuvalimiste valimissaladus. E-erakonna rakendamisel: 29.1.Kantakse erakonna Suurkogud ja vastavalt tehnilistele võimalustele muud suurkogud ja foorumid üle internetis; Toimuvad volikogu kinnitatud korras e-rakendusega erakonna organite valimised ning sisevalimised vastavalt sisevalimiste korrale; Luuakse erakonna liikmete intraneti süsteem, et suurendada liikmete võimalusi erakonna poliitikate kujundamisel. 30.Sisevalimised Erakonna Vabariigi Presidendi, Euroopa Parlamendi, Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete kandidaatide määramisel ja järjestuse selgitamisel on erakonna liikmetel, osakondadel, piirkondadel ja liikmeühendustel õigus eelnevalt oma seisukoht esitada sisemise liikmete arvamuse kogumise kaudu. Sisevalimiste protseduuri määrab erakonna volikogu. 31. Programmifoorum Erakonna eestseisus korraldab vähemalt kord aastas erakonna valdkonnapoliitilisi seisukohti arutava programmifoorumi. Korralise suurkogu aastal toimub programmifoorum enne suurkogu. Programmifoorum võib esitada ettepanekuid programmi muutmiseks ja täiendamiseks. 32. Head Tavad Erakonna volikogu võtab vastu erakonna Head Tavad, mille eesmärk on usalduslik ja heatahtlik kultuur erakonna avalikus poliitikas ja sisemises asjaajamises. Heade Tavade reeglite täitmisele annab soovitusi ja hinnanguid Aukohus. 33. Erakonna sisesuhtlus ja ettepanekud 33.1.Erakonna eestseisuse määratud korras tagatakse liikmete pidev teavitus erakonna tegevuse ja poliitika kohta Liikmetel, erakonna osakondadel, piirkondadel, ühendustel, Riigikogu fraktsioonil ja programmifoorumil on õigus esitada erakonna suurkogule ettepanekuid erakonna programmi muutmiseks ja täiendamiseks, samuti suurkogu poliitilise deklaratsiooni projekte. Ettepanek tuleb esitada vähemalt 8 nädalat enne suurkogu eestseisusele. Eestseisus esitab ettepaneku omapoolse seisukohaga volikogule. Volikogu võib ettepaneku tagasi lükata, esitada esitatud muutmata kujul või alternatiividena suurkogule otsustamiseks. Täpsema ettepanekute menetlemise korra kinnitab volikogu Vajadusel korraldatakse Suurkogude vahelisel ajal põhimõtteliste ühiskondlike valikute puhul, mille kohta on erakonnas ja ühiskonnas kaalukaid erinevaid seisukohti, nõuandvaid liikmehääletusi, millele eelneb arutelu. Liikmehääletust saab nõuda vähemalt 100 erakonna liiget. Liikmehääletuse täpsema korra kinnitab volikogu.

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

ESL_PÕHIKIRI_

ESL_PÕHIKIRI_ EESTI SUMOLIIDU PÕHIKIRI I ÜLDSÄTTED Eesti Sumoliit (ametliku lühendina ESL, edaspidi kasutatud Liit) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori 16.06.2015.a käskkirjaga nr 121 1. Nimetus ja asukoht (1) Õpilasesinduse ametlik nimetus

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri traditsioonide säilimist, anda muusikaalaseid oskusi ja

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 07.07.2013 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 23.04.2018 Avaldamismärge: RT IV, 04.07.2013, 29

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Analüüs online'i

Analüüs online'i Protestihääletamise riskid Valimisliitude hääled võisid Tallinnas anda Keskerakonnale 3 lisamandaati Mihkel Solvak 1 Kristjan Vassil Abstrakt Möödunud kohalike volikogude valimistel Tallinnas anti kokku

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Lääne Maakonna Spordiliit „Läänela“

Lääne Maakonna Spordiliit „Läänela“ Lääne Maakonna Spordiliit Läänela üldkogu koosolek 19. november 2015.a. kell 17.30 19.30 Haapsalus, Lihula mnt.10 Spordikeskuse kohvikus. Kohal olid: 1.Spordiklubi Risti (Ülle Lass, volituse alusel) 2.

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E

H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E Impressum kommenteeritud väljaanne ilmub Tallinna Börsi, Finants inspektsiooni ja Directori koostöös. Kommentaatorid: Heldur Meerits,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem