MASTALAJAAMADE JA MASTILÜLITITE ARVUTAMINE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MASTALAJAAMADE JA MASTILÜLITITE ARVUTAMINE"

Väljavõte

1 MASTALAJAAMADE JA MASTILÜLITITE ARVUTAMINE Lepingu EE21037 aruanne Versioon 01 Aprill 2021

2 Uuringu tellija Mihkel Härm Elektrilevi OÜ juhatuse liige Rasmus Armas Elektrilevi OÜ juhatuse liige Raivo Rebane tellija esindaja ja kontaktisik, primaarseadmete tehnikajuht Uuringu autorid Risto Rusin elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut Paul Taklaja töövõtja kontaktisik, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut Tallinna Tehnikaülikool Telefon: E-post: Ehitajate tee 5, Tallinn

3 SISUKORD Tabelite loetelu... 3 Jooniste loetelu... 4 Sissejuhatus Lähteandmed Alusdokumendid Lähteandmed Temperatuurid Tuulekoormus Jäitekoormus Projekteerimise põhivalem Puitpostid Trafode ja seadmete lähteandmed Mastilülitite lähteandmed Lahutajate-sektsioneerijate andmed Arvutusskeem Arvutusprogramm Andmed Tulemused Lisad... 20

4 TABELITE LOETELU Tabel 1. Standardiseeritud postid... 9 Tabel 2. Trafode andmed Tabel 3. Koormused Tabel 4. Mastalajaamade arvutustulemused Tabel 5. Mastilülitite arvutustulemused Tabel 6. Mastilülitite arvutustulemused koos madalpingeõhuliiniga Tabel 7. Lahutajate-sektsioneerijate arvutustulemused

5 JOONISTE LOETELU Joonis 1. Suurimad tuulekiirused erinevatel maastikutüüpidel... 7 Joonis 2. Posti mõõtmed Joonis 3. Arvutusskeem Joonis 4. Puitposti andmed Joonis 5. Keskpingeõhuliini andmed Joonis 6. Madalpingeõhuliini andmed Joonis 7. Trafo andmed Joonis 8. Lahkkaitsme andmed Joonis 9. Jaotuskapi andmed Joonis 10. Kokkuvõte

6 SISSEJUHATUS Käesoleva töö leping EE21037 eesmärgiks on analüüsida järgmisi juhtumeid: a) Juhtum, kui ehitatakse uus 1-mastiline mastalajaam. Ühemastiline kandealajaam MAK-1. Läbijooksev keskpinge õhuliin, juhtmeteks BLL ristlõikega 66 ja 99 mm2. Visangute pikkus kahele poole 100 m. Mastalajaamast väljuvad kaks AMKA3x70 MP fiidrit, mis jooksevad paralleelselt BLL-ga, visangute pikkus kahele poole 60 m. b) Juhtum, kui olemasolevas 1-mastilises mastalajaamas on vaja rikke korras trafo vaja vahetada. Ühemastiline kandealajaam MAK-1. Läbijooksev keskpinge õhuliin, juhtmeteks AS ristlõikega 35 ja 50 mm2. Visangute pikkus kahele poole 100 m. Mastalajaamast väljuvad kaks AMKA3x70 MP fiidrit, mis jooksevad paralleelselt AS-ga, visangute pikkus kahele poole 60 m. c) Juhtum, kui ehitatakse uus 2-mastiline mastalajaam või vahetatakse olemasolevas trafo. Kahemastiline kandealajaam MAK-3. Läbijooksev keskpinge õhuliin, juhtmeteks AS ristlõikega 35 ja 50 mm2 ja BLL ristlõikega 62 ja 99 mm2. Visangute pikkus kahele poole 100 m. Mastalajaamast väljuvad kaks AMKA3x70 MP fiidrit, mis jooksevad paralleelselt BLL-ga, visangute pikkus kahele poole 60 m. Mastilülitite arvutamine vastavalt: Mastilülititena tuleb arvutused sooritada mastivõimsuslülititele ja lahutajatele- sektsioneerijatele. paigaldatuna 11 m pikkustele 2-5 klassi puitpostidele. Liinijuhtmeteks paljasjuhtmed AS 35 ja 50 mm2 või kaetud juhtmed BLL ristlõikega 62 ja 99 mm2. Visangute pikkus kahele poole lülitit kuni 120 m. Anda ka soovitused juhtumile, kus haruliinil uus lülitiga mast on paigaldatud olemasoleva hargnemismasti vahetusse lähedusse (masti tüüp, juhtmete pinge lühikeses visangus). Mastilülitite lähteandmed (kaalud, paigalduskaugused posti tüvest) tuleb üldistada mastivõimsuslülititel ja lahutajatel- sektsioneerijatel eraldi mastile suuremat summaarset koormust põhjustavas olukorras. Lahutajate ja sektsioneerijate arvutamine vastavalt: Paikneb masti küljel, liini teljega paralleelselt. Kõikide elementide paigalduskõrgused maapinnalt lisatud joonisel. Juhtimismooduli kaablite ja kaitsepekkide tuuletakistust ei arvesta. 5

7 1. LÄHTEANDMED Antud peatükis on esitatud lähteandmed ALUSDOKUMENDID Kasutatakse antud töö käigus järgmisi alusdokumente: Euroopa standard EVS-EN :2013 Eesti siseriiklikud erinõuded EVS-EN :2018 Elektrilevi OÜ 0,4-20 kv võrgustandard - 20 kv õhuliinid 1.2. LÄHTEANDMED Töökindlus nivoo 1 Maastikutüüp II Omakaalu osavarutegur γg 1,00 (kõik koormusjuhtumid) Tuulekoormuse osavarutegur γw 1,00 (domineeriv tuulekoormus) Jäitekoormuse osavarutegur γi 1,00 (domineeriv jäitekoormus) Tuulekoormuse kombinatsioonitegur ΨW 0,40 (koos piirjäitekoormusega) Jäitekoormuse kombinatsioonitegur ΨI 0,35 (0,7 kordse tuulekoormusega) Tuule baaskiirus Vb 18,5 m/s Konstantne õhutihedus ρ 1,25 kg/m³ Jäite paksus Tjäide 10 mm Jäite tihedus ρi 900 kg/m³ 6

8 Kõrgus maapinnast, m 1.3. TEMPERATUURID Aasta keskmine temperatuur 0 ºC* Maksimaalne õhutemperatuur +35 ºC Maksimaalne juhtme temperatuur +60 ºC Minimaalne temperatuur -40 ºC Temperatuur teistel koormusjuhtumitel -5 ºC *Õhuliinidele pingega kuni 20 kv, tuginedes pikaajalisele kogemusele, tuleb aasta keskmise temperatuurina rakendada väärtust 0 ºC 1.4. TUULEKOORMUS Tuulekoormus arvutatakse vastavalt standarditele EVS-EN :2013 ja EVS-EN :2018. Tuuletakistustegur on Cc = 1,00 ja tuuletakistustegur keerutatud juhtmetele on Cc = 1,20. Juhtme baaskõrguseks h maapinnast on arvestatud isolaatorkomplekti kinnituspunkti kõrgus mastil (h = 10 m). Vastavalt standardile EVS-EN :2013 mehaanilise resonantsi tegur Gc visangutele alla 100 m eeldatakse võrdseks vastava väärtusega 100 m jaoks Maastikutüüp 0 Maastikutüüp I Maastikutüüp II Maastikutüüp III Maastikutüüp IV Tuulekiirus, m/s Joonis 1. Suurimad tuulekiirused erinevatel maastikutüüpidel 7

9 Seega tuulekoormus, mis tahes liini elemendile on välja arvutatav järgmise seose abil. Q tuulekoormus = q p (h) G x C x A x (1) kus qp(h) - suurim tuulesurve vastavalt kõrgusel h, N/m2, Gx - vaadeldava elemendi mehaanilise resonantsi tegur, Ax - vaadeldava elemendi pinna projektsioon tuule suunaga risti olevale tasapinnale, m 2, Cx - vaadeldava elemendi tuuletakistustegur JÄITEKOORMUS Mehaanilise tugevuse määramiseks tuleb lisaks tuulekoormusele leida ka jäitekoormus, mis mõjub õhuliini juhtmetele. Jäidet on kahte tüüpi ja see sõltub iga riigi kohalikest oludest, millega tuleb projekteerimisel arvestada. Nendeks tüüpideks on: Märg lumi või klaasjas jää antud jäide tekib enamasti sademetest, mis jäätuvad kokkupuutel juhtmega selle pinnale, Kristalne või teraline härmatis antud jäide on tekkinud udust. Eestis kasutatav jäide on klaasjas jää, mille tihedus on 900 kg/m 3. Jäitekoormus arvutatakse vastavalt standardile EVS-EN :2018. Tuuletakistustegur jäitega kaetud juhtme korral on Cic = 1,00 ja keerutatud juhtmetel on Cic = 1,20. Seega kui on määratletud jäitetüüp ja selle tihedus, on võimalik määrata jäitekoormus, mis mõjub õhuliini juhtmetele. Seda on võimalik määrata alljärgneva seose abil: I = 9,82 ρ I π b + (d + b) 10 3 (2) kus ρi - jäite tihedus, g/m 3, b - jäite paksus, mm d - juhtme või trossi läbimõõt, mm. 8

10 Eelnevalt leitud jäitekoormuse korral on võimalik määrata juhtme kinnituspunktile mõjuv kogu jäitekoormus. Seda on võimalik määrata alljärgnevast seosest: Q jäitekoormus = I L w (3) kus I - jäitekoormus, N/m, Lw - kaaluvisang, m PROJEKTEERIMISE PÕHIVALEM Ehitusliku projekteerimise üldine põhimõte tugineb piirseisundi kontseptsioonil, mida rakendatakse koos osavarutegurite meetodiga. See tähendab, et projekteerimisel rakendatakse järgmist seost. E d R d (4) kus Ed on koormuste mõju summaarne arvutuslik väärtus ja Rd on arvutuslik konstruktsiooniline kandevõime ehk see on määratletud järgmise seosega (vt Valem 5). X d = X K γ M (5) kus Xk on materjali normväärtus ja γm on materjali omaduse osavarutegur PUITPOSTID Puitpostide standardmõõtmed ja iseloomustavad suurused on toodud alljärgnevas tabelis, kusjuures vastavalt standardile EVS-EN on läbimõõt mõõdetud lõikes 1500 mm posti alumisest (jämedamast) otsast. Tabel 1. Standardiseeritud postid Masti pikkus L (m) Klass D (mm) d (mm)

11 Alljärgneval joonisel on esitatud posti mõõtmed. Joonis 2. Posti mõõtmed Puitpostimastide tõmbe-, surve- ja paindekandevõime tuleb määrata nii et posti igas ristlõikes oleks rahuldatud järgmised tingimused: σ d f d (6) kus σd arvutuslik pinge, N/mm 2, fd arvutuslik kandevõime ehk fd = fk / γm1, N/mm 2, fk normtugevus, N/mm 2, γm1 puidu osavarutegur. Hariliku männi tuupiline normtugevud fk on 41,8 N/mm 2 ja seda väätust on ka antud projekti raames kasutatud. Puidu osavarutegurina on kasutatud 1,40. Puitmasti kandevõime arvutus on teostatud vastavalt Elektrilevi OÜ standardis esitatud meetodile TRAFODE JA SEADMETE LÄHTEANDMED Käesoleva tööeesmärgiks on trafode paigaldamine puitpostidele ja sellega seoses on vajalik teostada puitpostide kandevõime kontroll. Trafosid on nelja erinevat tüüpi ja nende parameeterid on toodud alljärgnevas tabelis. Tabel 2. Trafode andmed Tafo nimivõimsus (kva) Kaal (kg) Laius (mm) Kõrgus (mm)

12 Trafod on paigaldatud maapinnast 4800 mm trafo kõrgus/2 kõrgusele. Täiendavalt on paigaldatud lahkkaitsmed, kus kasutatakse analüüsimisel ainult omakaalu, milleks on Wlahkaitse = 115 kg. Ning lisaks on paigaldatud mastile jaotuskapp, millele rakendub analüüsil tuulekoormus ja omakaal, milleks on Ajaotuskapp = 0,47 m 2, Wjaotuskapp = 38 kg MASTILÜLITITE LÄHTEANDMED ENTEC EPR-2 Võimsuslüliti kaal kokku 200 kg (sh. aluskonstruktsioon 40 kg), mõõtmed paagil 884x350x300 mm, lüliti sambad risti liini teljega 650x300 (3 sammast üksteise taga), pingepiirikud samuti üksteise taga 245x80 mm. Juhtimismooduli kaal 45 kg, mõõtmed 642x443x292 mm. TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL Võimsuslüliti kaal kokku 97 kg (sh. aluskonstruktsioon 25 kg), mõõtmed 740x515x250 mm (ilma läbiviikisolaatorite ja pingepiirikuteta), isolaatorite hinnangulised mõõtmed risti liini 2 rida üksteise taga 2x368x300 mm, pingepiirikutel samuti 2 rida 2x245x80 mm. Juhtimismooduli kaal 45 kg, mõõtmed 670x512x307 mm. OT pingetrafo koos aluskonstruktsiooniga 45 kg. NOJA OSM Võimsuslüliti kaal 109 kg, mõõtmed 800x574x274 mm (ilma läbiviikisolaatoriteta), isolaatorite hinnangulised mõõtmed risti liini 2 rida üksteise taga 2x368x300 mm, pingepiirikutel samuti 2 rida 2x245x80 mm. Juhtimismooduli kaal 41 kg, mõõtmed 930x400x269 mm. OT pingetrafo koos aluskonstruktsiooniga 45 kg. 11

13 1.10. LAHUTAJATE-SEKTSIONEERIJATE ANDMED ENSTO Auguste Võimsuslüliti kaal koos postikinnitusega kokku 193 kg, mõõtmed 1320x530x470 mm (ilma läbiviikisolaatoriteta). Juhtimismooduli kaal 30 kg, mõõtmed 625x345x335 mm. OT pingetrafo koos aluskonstruktsiooniga 45 kg ARVUTUSSKEEM Analüüs on koostatud järgmise arvutuskeemi põhjal. Arvesse on võetud järgmised koormused. Tabel 3. Koormused Pos Horisontaalne koormus Vertikaalne koormus Märkused 1 X X Keskpingeõhuliini koormus 2 X X Keskpingeõhuliini koormus 3 X X Keskpingeõhuliini koormus Traaversi koormus 5 X X Madalpingeõhuliini koormus X Lahkakaitse koormus 7 X --- Puitposti tuulekoormus 8 X X Trafo koormus 9 X X Jaotuskapp koormus X Puitposti omakaal Kahe mastilisel skeemil on koormusskeem samasugune, ainule trafo omakaal ja tuulekoormus on jagatud pooleks. 12

14 Joonis 3. Arvutusskeem 13

15 2. ARVUTUSPROGRAMM Antud peatükis on esitatud programmi tutvustus. Arvutusprogramm on koostatud arvutussimulaatorisse Smath, mis on vabavaraline tarkvara ja kõigil lihtsasti kättesaadav ANDMED Tuleb määrata puitposti kõrgus, diameetrid ja ankurduspikkus. Joonis 4. Puitposti andmed Määrata keskpingeõhuliini andmed (juhtme diameeter, juhtme ühikkaal ja visangu pikkus). Joonis 5. Keskpingeõhuliini andmed Määrata madalpingeõhuliini andmed (juhtme diameeter, juhtme ühikkaal ja visangu pikkus). Joonis 6. Madalpingeõhuliini andmed 14

16 Määrata trafo andmed (tuulepindala ja trafo omakaal). Joonis 7. Trafo andmed Määrata lahkkaitse andmed (lahkkaitse omakaal). Joonis 8. Lahkkaitsme andmed Määrata jaotuskapi andmed (tuulepindala ja trafo omakaal). Joonis 9. Jaotuskapi andmed Tulemused on esitatud programmi lõpus, kus on koondvaade kõikidest analüüsitud koormusjuhtumitest. Joonis 10. Kokkuvõte 15

17 TULEMUSED Esitatud on minimaalsed puitpostide tüved, mida on võimalik köäesolevates tingimustes kasutada. Tabel 4. Mastalajaamade arvutustulemused Pos 1 või 2 mastiline Puitpost Trafo Keskpingeõhuliin Madalpingeõhuliin Puitpost kandevõime Klass Pikkus Tüüp Kaal Mõõtmed Tüüp Visang Tüüp Visang 1a 2a 3a 3b 4 Kandevõime 4 9 m 50 kva 8437 N 986x1221 mm BLL m AMKA3x70 60 m 25,80 MPa 5,45 MPa 13,86 MPa 19,73 MPa 4,79 MPa OK 4 9 m 100 kva N 1008x1288 mm BLL m AMKA3x70 60 m 26,73 MPa 6,06 MPa 14,60 MPa 20,57 MPa 5,40 MPa OK 4 9 m 160 kva N 1005x1326 mm BLL m AMKA3x70 60 m 27,32 MPa 6,53 MPa 15,12 MPa 21,12 MPa 5,88 MPa OK 4 9 m 250 kva N 1200x1650 mm BLL m AMKA3x70 60 m 26,63 MPa 7,19 MPa 15,16 MPa 20,82 MPa 6,73 MPa OK 4 9 m 50 kva 8437 N 986x1221 mm BLL m AMKA3x70 60 m 27,27 MPa 5,57 MPa 14,54 MPa 20,80 MPa 4,88 MPa OK 4 9 m 100 kva N 1008x1288 mm BLL m AMKA3x70 60 m 27,37 MPa 6,11 MPa 14,88 MPa 21,03 MPa 5,45 MPa OK 4 9 m 160 kva N 1005x1326 mm BLL m AMKA3x70 60 m 27,45 MPa 6,54 MPa 15,17 MPa 21,22 MPa 5,92 MPa OK 4 9 m 250 kva N 1200x1650 mm BLL m AMKA3x70 60 m 27,15 MPa 7,23 MPa 15,39 MPa 21,20 MPa 6,77 MPa OK 3 9 m 50 kva 8437 N 986x1221 mm AS m AMKA3x70 60 m 26,00 MPa 5,90 MPa 14,21 MPa 20,01 MPa 5,27 MPa OK 3 9 m 100 kva N 1008x1288 mm AS m AMKA3x70 60 m 27,12 MPa 6,61 MPa 15,08 MPa 21,01 MPa 5,98 MPa OK 3 9 m 160 kva N 1005x1326 mm AS m AMKA3x70 60 m 27,81 MPa 7,17 MPa 15,69 MPa 21,66 MPa 6,54 MPa OK 4 9 m 250 kva N 1200x1650 mm AS m AMKA3x70 60 m 25,17 MPa 6,30 MPa 14,07 MPa 19,55 MPa 5,77 MPa OK 3 9 m 50 kva 8437 N 986x1221 mm AS m AMKA3x70 60 m 26,58 MPa 5,93 MPa 14,46 MPa 20,42 MPa 5,29 MPa OK 3 9 m 100 kva N 1008x1288 mm AS m AMKA3x70 60 m 27,10 MPa 6,58 MPa 15,04 MPa 20,98 MPa 5,98 MPa OK 3 9 m 160 kva N 1005x1326 mm AS m AMKA3x70 60 m 27,30 MPa 7,11 MPa 15,43 MPa 21,28 MPa 6,53 MPa OK 4 9 m 250 kva N 1200x1650 mm AS m AMKA3x70 60 m 24,76 MPa 6,25 MPa 13,86 MPa 19,24 MPa 5,77 MPa OK 3 9 m 50 kva 8437 N 986x1221 mm BLL m AMKA3x70 60 m 27,30 MPa 4,57 MPa 13,99 MPa 20,53 MPa 3,79 MPa OK 3 9 m 100 kva N 1008x1288 mm BLL m AMKA3x70 60 m 27,73 MPa 4,92 MPa 14,37 MPa 20,93 MPa 4,14 MPa OK 3 9 m 160 kva N 1005x1326 mm BLL m AMKA3x70 60 m 28,29 MPa 5,20 MPa 14,76 MPa 21,41 MPa 4,42 MPa OK 4 9 m 250 kva N 1200x1650 mm BLL m AMKA3x70 60 m 25,17 MPa 5,09 MPa 13,39 MPa 19,18 MPa 4,43 MPa OK 3 9 m 50 kva 8437 N 986x1221 mm BLL m AMKA3x70 60 m 29,14 MPa 4,71 MPa 14,82 MPa 21,86 MPa 3,89 MPa OK 3 9 m 100 kva N 1008x1288 mm BLL m AMKA3x70 60 m 28,71 MPa 4,99 MPa 14,80 MPa 21,64 MPa 4,21 MPa OK 3 9 m 160 kva N 1005x1326 mm BLL m AMKA3x70 60 m 28,45 MPa 5,21 MPa 14,82 MPa 21,52 MPa 4,47 MPa OK 4 9 m 250 kva N 1200x1650 mm BLL m AMKA3x70 60 m 25,30 MPa 5,10 MPa 13,44 MPa 19,28 MPa 4,47 MPa OK 3 9 m 50 kva 8437 N 986x1221 mm AS m AMKA3x70 60 m 21,89 MPa 4,29 MPa 11,60 MPa 16,65 MPa 3,66 MPa OK 3 9 m 100 kva N 1008x1288 mm AS m AMKA3x70 60 m 22,51 MPa 4,64 MPa 12,05 MPa 17,19 MPa 4,01 MPa OK 3 9 m 160 kva N 1005x1326 mm AS m AMKA3x70 60 m 22,88 MPa 4,92 MPa 12,37 MPa 17,53 MPa 4,29 MPa OK 3 9 m 250 kva N 1200x1650 mm AS m AMKA3x70 60 m 24,68 MPa 4,92 MPa 13,09 MPa 18,80 MPa 4,29 MPa OK 3 9 m 50 kva 8437 N 986x1221 mm AS m AMKA3x70 60 m 22,47 MPa 4,32 MPa 11,85 MPa 17,06 MPa 3,69 MPa OK 3 9 m 100 kva N 1008x1288 mm AS m AMKA3x70 60 m 22,44 MPa 4,61 MPa 12,00 MPa 17,13 MPa 4,02 MPa OK 3 9 m 160 kva N 1005x1326 mm AS m AMKA3x70 60 m 22,37 MPa 4,86 MPa 12,11 MPa 17,15 MPa 4,29 MPa OK 3 9 m 250 kva N 1200x1650 mm AS m AMKA3x70 60 m 23,24 MPa 4,88 MPa 12,46 MPa 17,77 MPa 4,30 MPa OK 16

18 Tabel 5. Mastilülitite arvutustulemused Pos Tüüp Puitpost Keskpingeõhuliin Puitpost kandevõime Klass Pikkus Tüüp Visang 1a 2a 3a 3b 4 Kandevõime 1 ENTEC EPR m BLL m 27,47 MPa 5,56 MPa 14,78 MPa 20,96 MPa 4,46 MPa OK 2 ENTEC EPR m BLL m 24,55 MPa 4,33 MPa 12,77 MPa 18,54 MPa 3,49 MPa OK 3 ENTEC EPR m AS m 19,47 MPa 5,02 MPa 11,14 MPa 15,19 MPa 4,21 MPa OK 4 ENTEC EPR m AS m 20,93 MPa 5,14 MPa 11,82 MPa 16,25 MPa 4,28 MPa OK 5 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL 2 11 m BLL m 27,41 MPa 4,99 MPa 14,41 MPa 20,75 MPa 3,88 MPa OK 6 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL 3 11 m BLL m 24,56 MPa 3,91 MPa 12,52 MPa 18,42 MPa 3,07 MPa OK 7 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL 2 11 m AS m 19,40 MPa 4,44 MPa 10,77 MPa 14,97 MPa 3,63 MPa OK 8 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL 2 11 m AS m 20,86 MPa 4,57 MPa 11,45 MPa 16,03 MPa 3,71 MPa OK 9 NOJA OSM m BLL m 29,32 MPa 5,13 MPa 15,26 MPa 22,13 MPa 4,03 MPa OK 10 NOJA OSM m BLL m 26,16 MPa 4,02 MPa 13,23 MPa 19,57 MPa 3,17 MPa OK 11 NOJA OSM m AS m 17,99 MPa 4,08 MPa 9,90 MPa 13,86 MPa 3,49 MPa OK 12 NOJA OSM m AS m 18,83 MPa 3,83 MPa 10,10 MPa 14,37 MPa 3,20 MPa OK Tabel 6. Mastilülitite arvutustulemused koos madalpingeõhuliiniga Pos Tüüp Puitpost Keskpingeõhuliin Madalpingeõhuliin Puitpost kandevõime Klass Pikkus Tüüp Visang Tüüp Visang 1a 2a 3a 3b 4 Kandevõime 1 ENTEC EPR m BLL m AMKA3x70 90 m 27,29 MPa 4,45 MPa 13,97 MPa 20,49 MPa 3,52 MPa OK 2 ENTEC EPR m BLL m AMKA3x71 80 m 27,23 MPa 4,44 MPa 13,92 MPa 20,44 MPa 3,57 MPa OK 3 ENTEC EPR m AS m AMKA3x72 90 m 28,16 MPa 5,65 MPa 15,12 MPa 21,48 MPa 4,54 MPa OK 4 ENTEC EPR m AS m AMKA3x73 90 m 29,30 MPa 5,75 MPa 15,65 MPa 22,30 MPa 4,60 MPa OK 5 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL 2 11 m BLL m AMKA3x74 70 m 29,43 MPa 5,02 MPa 15,21 MPa 22,17 MPa 3,99 MPa OK 6 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL 3 11 m BLL m AMKA3x75 80 m 27,24 MPa 4,02 MPa 13,67 MPa 20,33 MPa 3,14 MPa OK 7 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL 2 11 m AS m AMKA3x76 80 m 26,28 MPa 4,89 MPa 13,86 MPa 19,92 MPa 3,90 MPa OK 8 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL 2 11 m AS m AMKA3x77 80 m 27,30 MPa 4,97 MPa 14,33 MPa 20,67 MPa 3,95 MPa OK 9 NOJA OSM m BLL m AMKA3x78 70 m 26,99 MPa 3,97 MPa 13,52 MPa 20,13 MPa 3,15 MPa OK 10 NOJA OSM m BLL m AMKA3x79 80 m 28,84 MPa 4,13 MPa 14,37 MPa 21,48 MPa 3,25 MPa OK 11 NOJA OSM m AS m AMKA3x80 80 m 24,68 MPa 4,21 MPa 12,74 MPa 18,59 MPa 3,39 MPa OK 12 NOJA OSM m AS m AMKA3x81 80 m 25,60 MPa 4,27 MPa 13,16 MPa 19,25 MPa 3,43 MPa OK 17

19 Tabel 7. Lahutajate-sektsioneerijate arvutustulemused Pos Tüüp Puitpost Keskpingeõhuliin Puitpost kandevõime Klass Pikkus Tüüp Visang 1a 2a 3a 3b 4 Kandevõime 1 ENTEC EPR m BLL m 24,08 MPa 4,06 MPa 12,39 MPa 18,12 MPa 3,30 MPa OK 2 ENTEC EPR m BLL m 26,72 MPa 4,29 MPa 13,62 MPa 20,04 MPa 3,45 MPa OK 3 ENTEC EPR m AS m 22,35 MPa 4,97 MPa 12,26 MPa 17,19 MPa 4,16 MPa OK 4 ENTEC EPR m AS m 23,42 MPa 5,02 MPa 12,74 MPa 17,95 MPa 4,16 MPa OK 18

20 Praktikas võiks lähtuda alljärgnevast kokkuvõttest ja mitte kasutada minimaalsetest esitatud puitpostidest väiksemaid klasse. Mastalajaamade analüüsimisel on selgunud, uute mastalajaamade ehitamisel on võimalik kasutada klass 4 puitposte minimaalselt. 1-mastilise lahenduses on võimalik kasutada järgmisi puitposte: 1) Trafo 50 kva, keskpingeõhuliin BLL 62 või BLL 99 minimaalselt klass 4 puitpost, 2) Trafo 100 kva, keskpingeõhuliin BLL 62 või BLL99 minimaalselt klass 4 puitpost, 3) Trafo 160 kva, keskpingeõhuliin BLL 62 või BLL99 minimaalselt klass 4 puitpost, 4) Trafo 250 kva, keskpingeõhuliin BLL 62 või BLL99 minimaalselt klass 4 puitpost. Kui on tegemist avariilise trafo vahetusega olemasolevas mastalajaamas, siis on võimalik kasutada 1-mastilise lahenduses järgmisi puitposte: 1) Trafo 50 kva, keskpingeõhuliin AS 35 või AS 50 minimaalselt klass 3 puitpost, 2) Trafo 100 kva, keskpingeõhuliin AS 35 või AS 50 minimaalselt klass 3 puitpost, 3) Trafo 160 kva, keskpingeõhuliin AS 35 või AS 50 minimaalselt klass 3 puitpost, 4) Trafo 250 kva, keskpingeõhuliin AS 35 või AS 50 minimaalselt klass 4 puitpost. Kui on tegemist uue lahendusega siis, 2-mastilise lahenduses on võimalik kasutada järgmisi puitposte: 1) Trafo 50 kva, keskpingeõhuliin BLL 62 või BLL 99 minimaalselt klass 3 puitpost, 2) Trafo 100 kva, keskpingeõhuliin BLL 62 või BLL99 minimaalselt klass 3 puitpost, 3) Trafo 160 kva, keskpingeõhuliin BLL 62 või BLL99 minimaalselt klass 3 puitpost, 4) Trafo 250 kva, keskpingeõhuliin BLL 62 või BLL99 minimaalselt klass 4 puitpost. Kui on tegemist avariilise trafo vahetusega olemasolevas mastalajaamas, siis on võimalik kasutada 2-mastilise lahenduses järgmisi puitposte: 1) Trafo 50 kva, keskpingeõhuliin AS 35 või AS 50 minimaalselt klass 3 puitpost, 2) Trafo 100 kva, keskpingeõhuliin AS 35 või AS 50 minimaalselt klass 3 puitpost, 3) Trafo 160 kva, keskpingeõhuliin AS 35 või AS 50 minimaalselt klass 3 puitpost, 4) Trafo 250 kva, keskpingeõhuliin AS 35 või AS 50 minimaalselt klass 3 puitpost. Mastilülitite tulemused on esitatud tabelis 5 ja 6. Lahutatajate ja sektsioneerijate tulemused on esitatud tabelis 7. 19

21 LISAD Lisad 2-61 on Smath arvutusfailid. Lisa 1 Mastalajaamade ja mastilülititte arvutamise lähteülesanne Lisa 2 KP-BLL62---MP-AMKA kVA---klass4 Lisa 3 KP-BLL62---MP-AMKA kVA---klass4 Lisa 4 KP-BLL62---MP-AMKA kVA---klass4 Lisa 5 KP-BLL62---MP-AMKA kVA---klass4 Lisa 6 KP-BLL99---MP-AMKA kVA---klass4 Lisa 7 KP-BLL99---MP-AMKA kVA---klass4 Lisa 8 KP-BLL99---MP-AMKA kVA---klass4 Lisa 9 KP-BLL99---MP-AMKA kVA---klass4 Lisa 10 KP-AS35---MP-AMKA kVA---klass3 Lisa 11 KP-AS35---MP-AMKA kVA---klass3 Lisa 12 KP-AS35---MP-AMKA kVA---klass3 Lisa 13 KP-AS35---MP-AMKA kVA---klass4 Lisa 14 KP-AS50---MP-AMKA kVA---klass3 Lisa 15 KP-AS50---MP-AMKA kVA---klass3 Lisa 16 KP-AS50---MP-AMKA kVA---klass3 Lisa 17 KP-AS50---MP-AMKA kVA---klass4 Lisa 18 KP-BLL62---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 19 KP-BLL62---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 20 KP-BLL62---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 21 KP-BLL62---MP-AMKA kVA---klass4---2-posti Lisa 22 KP-BLL99---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 23 KP-BLL99---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 24 KP-BLL99---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 25 KP-BLL99---MP-AMKA kVA---klass4---2-posti Lisa 26 KP-AS35---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti 20

22 Lisa 27 KP-AS35---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 28 KP-AS35---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 29 KP-AS35---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 30 KP-AS50---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 31 KP-AS50---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 32 KP-AS50---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 33 KP-AS50---MP-AMKA kVA---klass3---2-posti Lisa 34 ENTEC-EPR-2---KP-BLL62---klass2 Lisa 35 ENTEC-EPR-2---KP-BLL99---klass3 Lisa 36 ENTEC-EPR-2---KP-AS35---klass2 Lisa 37 ENTEC-EPR-2---KP-AS50---klass2 Lisa 38 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL---KP-BLL62---klass2 Lisa 39 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL---KP-BLL99---klass3 Lisa 40 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL---KP-AS35---klass2 Lisa 41 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL---KP-AS50---klass2 Lisa 42 NOJA OSM KP-BLL62---klass2 Lisa 43 NOJA OSM KP-BLL99---klass3 Lisa 44 NOJA OSM KP-AS35---klass2 Lisa 45 NOJA OSM KP-AS50---klass2 Lisa 46 ENTEC-EPR-2---KP-BLL62---MP-AMKA70---klass3 Lisa 47 ENTEC-EPR-2---KP-BLL99---MP-AMKA70---klass3 Lisa 48 ENTEC-EPR-2---KP-AS35---MP-AMKA70---klass2 Lisa 49 ENTEC-EPR-2---KP-AS50---MP-AMKA70---klass2 Lisa 50 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL---KP-BLL62---MP-AMKA70---klass2 Lisa 51 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL---KP-BLL99---MP-AMKA70---klass3 Lisa 52 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL---KP-AS35---MP-AMKA70---klass2 Lisa 53 TAVRIDA OSM 25 AL1, REC25_AL---KP-AS50---MP-AMKA70---klass2 Lisa 54 NOJA OSM KP-BLL62---MP-AMKA70---klass2 Lisa 55 NOJA OSM KP-BLL99---MP-AMKA70---klass3 Lisa 56 NOJA OSM KP-AS35---MP-AMKA70---klass2 21

23 Lisa 57 NOJA OSM KP-AS50---MP-AMKA70---klass2 Lisa 58 ENSTO Auguste---KP-BLL62---klass3 Lisa 59 ENSTO Auguste---KP-BLL99---klass3 Lisa 60 ENSTO Auguste---KP-AS35---klass2 Lisa 61 ENSTO Auguste---KP-AS50---klass2 Lisa 62 Tabelid 22

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Terasest ja liimpuidust kandekarkasside võrdlev arvutus Nõo Konsumi näitel Magistritöö Juhendaja: Ivo Roolaht Üliõpilane Kristin Kartsep EAEI Ül

Terasest ja liimpuidust kandekarkasside võrdlev arvutus Nõo Konsumi näitel Magistritöö Juhendaja: Ivo Roolaht Üliõpilane Kristin Kartsep EAEI Ül Terasest ja liimpuidust kandekarkasside võrdlev arvutus Nõo Konsumi näitel Magistritöö Juhendaja: Ivo Roolaht Üliõpilane Kristin Kartsep 0652EAEI Üliõpilase meiliaadress kristin.kartsep@gmail.com Õppekava

Rohkem

METALL

METALL 1. Plaadi arvutus 1.1 Koormused plaadile Normkoormused: kasuskoormus: q k =17 kn/m 2 Arvutuskoormused: kasuskoormus: q d =1,5*17=25,5 kn/m 2 1.2 Plaadi arvutrusskeem ja dimensioneermine Abitalade sammuks

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул Surutud varda abiisus (nõtke) Enamai varda otsad kinnitatakse ühe (Joon.1) näidatud neja viisi. Üejäänud kinnitusviiside puhu on kriitii jõudu võimaik määrata üdiatud Eueri vaemiga kp EImin, (1) kus -

Rohkem

ElVar 3. Keskpingevõrgud.3.1 KPV konfiguratsioon.Slaidid2012

ElVar 3. Keskpingevõrgud.3.1 KPV konfiguratsioon.Slaidid2012 3 Keskpingevõrgud Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 1 3.1 Keskpingevõrkude konfiguratsioon 3.1.2 Jaotusvõrkude liigitus Jaotusvõrke liigitatakse tarbijate iseloomu järgi tööstusvõrkudeks,

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Halli konstruktiivne skeem

Halli konstruktiivne skeem Kert Välman RAUDBETOONKARKASSIGA KAHEKORDSE HOONE JA HALLI KOOSTÖÖ LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Hoonete ehituse eriala Tallinn 2016 Mina, Kert Välman, tõendan, et lõputöö on minu kirjutatud. Töö koostamisel

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2:

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: EESTI STANDARD TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: Tanks EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Teraskonstruktsioonid. Vedelikumahutid on välja

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid kommunikatsioone või anda ruumile huvitav väljanägemine.

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom 24.10.2014 Jututeema Võrguregistripõhine Võrguplaneerimine VõrVõr projekti raames loodud kaardirakendus võrguplaneerija ja investeeringute

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Valik CPR kaableid

Valik CPR kaableid Valik CPR kaableid EHITUSTOODETE REGULATSIOON Paigalduskaablid TULELE REAGEERIMINE XPJ XPJ-HF D AFUX C-Pro Vasksoontega paigalduskaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse.

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc Sobitusahelate projekteerimine Vaatleme 3 erinevat meetodit: koondparameetitega elementidel sobitamine häälestusribaga sobitamine veerandlainelõiguga sobitamine Sobitust võib vaadelda koormustakistuse

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro 3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L2 Pro 23

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch HelCor TERASTORUD HelCor PA torud on sobilikud kasutamaks kõikide tee klasside ja raudtee (kuni V=200km/h) rajatistena, vastavalt Euroopa standardile

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem