EUROOPA KOMISJON. Brüssel, C(2021) 2787 final. Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve amet (TTJA) Sõle 23A Tallinn Eesti

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KOMISJON. Brüssel, C(2021) 2787 final. Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve amet (TTJA) Sõle 23A Tallinn Eesti"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2021) 2787 final Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve amet (TTJA) Sõle 23A Tallinn Eesti Kontaktisik: Kaur Kajak peadirektor Teema: Juhtumid EE/2021/2310 ja EE/2021/2311: kindlaksmääratud asukohas kohaliku juurdepääsu ja kindlaksmääratud asukohas keskse juurdepääsu hulgiturud Eestis II etapi uurimise algatamine vastavalt direktiivi (EL) 2018/1972 artiklile 32 Lugupeetud härra Kajak 1. MENETLUS Komisjon registreeris 17. märtsil 2021 Eesti riigi reguleeriva asutuse, Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi TTJA ) teatise, 1 milles käsitleti kindlaksmääratud asukohas kohaliku juurdepääsu hulgiturgu (edaspidi turg 1/2020 ) ja Eestis kindlaksmääratud asukohas keskse juurdepääsu hulgiturgu (edaspidi turg 3b/2014 ) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018 aasta direktiivi (EL) 2018/1972 (millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (edaspidi seadustik ), ELT L 321, , lk 36) artiklile 32. Neist esimene vastab turule 1a komisjoni 18. detsembri aasta soovituses 2020/2245 elektroonilise side sektori asjaomaste toote- ja teenuseturgude kohta, mis vastavalt seadustikule vajavad eelnevat reguleerimist (2020. aasta soovitus asjakohaste turgude kohta), ELT L 439, Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Telefon:

2 Riigisisene konsulteerimine 3 turu 1/2020 üle toimus 12. juunist kuni 26. augustini 2020 ja turu 3b/2014 üle 7. aprillist kuni 15. maini märtsil 2021 saatis komisjon TTJA-le teabenõude 4 ning sai vastuse 29. märtsil märtsil 2021 saatis komisjon täiendava teabenõude ning sai vastuse 1. aprillil Vastavalt seadustiku artikli 32 lõikele 4 võib komisjon teatada riigi reguleerivale asutusele ja elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ametile (BEREC) põhjused, miks ta arvab, et kavandatud meede looks takistusi siseturul, või et tal on sügavaid kahtlusi selle vastavuses liidu õigusele. 2. KAVANDATUD MEETME KIRJELDUS 2.1. Taust kindlaksmääratud asukohas kohaliku juurdepääsu ja Eestis kindlaksmääratud asukohas keskse juurdepääsu hulgiturgudest on komisjonile varem teatatud ja komisjon on seda hinnanud juhtumite EE/2017/1980 ja EE/2017/1981 raames Kindlaksmääratud asukohas kohaliku juurdepääsu hulgiteenus TTJA määratluse kohaselt hõlmab asjaomane tooteturg nii valguskaabli kui ka vaskpaari kaudu pakutavaid juurdepääsuteenuseid. Tugiteenuseid (sh seadmemajutust, kaablikanalisatsiooni ja hoonete ühiskasutust) loeti samuti osaks asjaomasest turust eeldusel, et need olid vajalikud asjaomaste hulgiteenuste kasutamiseks. Tõdeti, et geograafilise ulatuse poolest on asjaomane turg siseriiklik. TTJA leidis, et Telial on turul märkimisväärne turujõud, ja kehtestas sellele operaatorile järgmised kohustused: i) vaskpaaridele ja valguskaablile juurdepääsu tagamise kohustus; ii) mittediskrimineerimiskohustus; iii) läbipaistvuskohustus; iv) kulude eraldi arvestamise kohustus ja v) kuluarvestuse ülalt-alla täielikult jaotatavate ajalooliste kulude meetodi (TD HC FDC meetodi) põhised kuludele orienteeritud tasud Kindlaksmääratud asukohas keskse juurdepääsu hulgiteenus TTJA määratluse kohaselt hõlmas asjaomane tooteturg vaskpaaril, valgus- ja koaksiaalkaablil põhineva võrgu kaudu pakutavaid bitivooteenuseid, samuti juurdepääsu tugiteenuseid. Tõdeti, et geograafilise ulatuse poolest on asjaomane turg siseriiklik , lk 23 31, ning teine turule 3b komisjoni 9. oktoobri aasta soovituses 2014/710/EL elektroonilise side sektori asjaomaste toote- ja teenuseturgude kohta, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi aasta direktiivile 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja - teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) vajavad eelnevat reguleerimist (2014. aasta soovitus asjakohaste turgude kohta), ELT L 295, , lk 79. Teisena nimetatud turg on välja jäetud nende asjaomaste turgude loetelust, mis võivad vajada eelnevat reguleerimist ja mida on nimetatud praegu kehtivas aasta soovituses asjaomaste turgude kohta. Vastavalt seadustiku artiklile 23. Vastavalt seadustiku artikli 20 lõikele 2. C(2017) 3763 (final). 2

3 TTJA leidis, et Telial on turul märkimisväärne turujõud, ja kehtestas sellele operaatorile järgmised kohustused: i) juurdepääsu tagamise kohustus; ii) mittediskrimineerimiskohustus; iii) läbipaistvuskohustus; iv) kulude eraldi arvestamise kohustus ja v) sama kuluarvestuse meetodi põhised kuludele orienteeritud tasud. Komisjon kordas mõlema turu kohta esitatud märkustes oma reservatsioone TTJA kasutatud TD HC FDC kuluarvestuse metoodika suhtes, arvestades eeskätt seda, et too ei suuda tagada vase hinna stabiilsust, mis võib avaldada negatiivset mõju olemasolevasse ja järgmise põlvkonna taristusse tehtavatele investeeringutele, ning et vaskpaarile juurdepääsu hinnad võivad muutuda võrgutaristu hooldamise seisukohast jätkusuutmatult madalaks. Lisaks märkis komisjon, et sama kuluarvestusmetoodikat kasutati ka Telia kiudoptilistele liinidele juurdepääsu kuludele orienteeritud tasude kindlaksmääramiseks, ja palus TTJA-l kaaluda paindlikumat lähenemisviisi valguskaabli hindade reguleerimisele kooskõlas soovitusega mittediskrimineerimise ja kuluarvestusmetoodika kohta. Komisjon täheldas, et paindlikkus valguskaablil põhinevate lairibajuurdepääsu toodete hinna kujundamisel võiks anda Teliale võimaluse kehtestada asjakohased hinnad ning potentsiaalselt parandada Eesti suhteliselt vähest ülikiire lairiba kasutamist kodumajapidamistes. Lõpuks märkis komisjon, et suuremates linnades kasvab taristualane konkurents eeskätt kaabelvõrkude kasutuselevõtu tõttu, ning kutsus TTJAd üles koguma turu järgmise läbivaatamise käigus detailsemaid andmeid, et hinnata, kas geograafiliste allturgude määratlemine või parandusmeetmete geograafiline eristamine oleks otstarbekam Turu määratlus Kindlaksmääratud asukohas masstoodete kohaliku juurdepääsu hulgiteenus (turg 1/2020) TTJA määratluse kohaselt hõlmab asjaomane tooteturg nii valguskaabli kui ka vaskpaari kaudu pakutavaid juurdepääsuteenuseid 6. Teatatud kavandatud meetmes on märgitud, et hulgiturg hõlmab ka juurdepääsu kaablikanalisatsioonile ja tugiteenuseid, mis on vajalikud fikseeritud juurdepääsu hulgiteenuste kasutamiseks või oma sidevõrgu ehitamiseks. Kavandatud meetmes ei ole esitatud mingit asendatavuse analüüsi, kus võrreldaks juurdepääsu neile vahenditele ning passiivset juurdepääsu vaskpaaril ja valguskaablil põhinevale võrgule; veelgi enam, vastates teabenõudele, märkis TTJA, et kohaliku juurdepääsu hulgitooteturu määratlus ei hõlma juurdepääsu neile vahenditele. TTJA märgib, et Telia uuendab järk-järgult oma vaskpaarvõrku, võttes kasutusele vektorduse (i.k. vectoring) ja G.fast tehnoloogiad. Teatatud kavandatud meetme kohaselt peaks kogu üleminekuprotsess puudutama 80 85% vaskpaarliinidest kolme aasta jooksul. Ühtlasi märgib TTJA, et pärast vektordustehnoloogiale üleminekut ei 6 Mobiilset lairibajuurdepääsu ei peeta asendatavaks juurdepääsuga püsivõrkudele, sest nõudluse ja pakkumise poolel puudub asendatavus; just mobiilse lairibajuurdepääsu kohta märgib TTJA, et mobiilse interneti teenused on eriti teatavate ilmastikutingimuste korral madalama kvaliteediga ega taga teenuse kvaliteeti. Lisaks märgib TTJA, et mobiilse interneti teenuste maht on sageli piiratud. 3

4

5

6 Esimene kriteerium: tugevate ja alaliste turutõkete olemasolu TTJA märkis, et ehkki regulatiivsed tõkked ei kujuta endast nii tugevaid turule sisenemise tõkkeid, peavad turule sisenejad võtma arvesse tugevate turutõkete olemasolu seoses pöördumatute kuludega, mis kaasnevad turul hulgiteenuste osutamiseks vajalike investeeringutega. Uute elektroonilise side taristu pakkujate jaoks võib tugevaks turutõkkeks osutuda ka juurdepääs rahalistele vahenditele või mastaabisäästu puudumine või vähesus. Peale selle on hulgitasandil märkimisväärse turujõuga ettevõtjal võimalus kasutada ära oma turujõudu jaeturul ja vastupidi ning see võib kaasa tuua hinnasurve, mis võib takistada uute operaatorite turule sisenemist Teine kriteerium: turg ei kaldu tõhusa konkurentsi poole Selle kriteeriumi puhul toonitab TTJA, et suurim üleriigiline võrgutaristu kuulub Teliale 13. See annab Teliale parimad võimalused pakkuda lairibaühendusele juurdepääsu hulgiteenuseid, mis omakorda annab Teliale kõnealusel turul konkurentide ees selge eelise. TTJA leiab, et Telia eelised lairibaühendusele juurdepääsu hulgiteenuste pakkumisel säilivad järgmise 3 5 aasta jooksul, sest tema taristu on suurim ja tal on ulatuslik kliendibaas. Ühtlasi on ebatõenäoline, et mõni alternatiivne operaator suudaks edukalt dubleerida olulise osa turgu valitseva ettevõtja võrgust või teha lairibaühendusele juurdepääsu hulgiteenuste pakkumiseks vajalikke suuremahulisi investeeringuid Kolmas kriteerium: ainuüksi konkurentsiõiguse kohaldamine ei ole piisav TTJA leiab, et ka kolmas kriteerium on täidetud 14. Eespool öeldut arvesse võttes leiab TTJA, et sektoripõhise reguleerimise jätkamine lairibaühendusele keskse juurdepääsu hulgiturul on õigustatud Märkimisväärse turujõu väljaselgitamine TTJA leiab, et Telial on märkimisväärne turujõud nii turul 1/2020 kui ka turul 3b/2014. Selline järeldus põhineb eeskätt järgmistel asjaoludel: lairibaühenduse jaeturu turuosade ning mõlema hulgituru analüüs, kontroll ulatusliku ja raskelt dubleeritava taristu üle, vertikaalne integratsioon, tugevad turule sisenemise tõkked ja tasakaalustava ostujõu puudumine. Kuigi aasta kohta andmeid ei ole, on Telia jaemüügi turuosa (lõppkasutajate arv) olnud alates viimasest turuülevaatest aastal suhteliselt stabiilne (ligikaudu ). Suurimad konkurendid Elisa Teleteenused ja STV on võtnud eriti suuremates linnades Näiteks kuulub Teliale aktiivsetest kliendiliinidest, mis võimaldavad pakkuda lairibateenuseid, ja ehitatud kaablikanalisatsioonist, mille kaudu saab pakkuda lairibaühendusele juurdepääsu hulgiteenuseid. TTJA märgib, et kuigi kõik turu määratlusega hõlmatud püsivõrke kontrollivad operaatorid võiksid pakkuda teenuseid lairibaühendusele juurdepääsu hulgiturul, pakuvad neid teenuseid tegelikult ainult kaks operaatorit: Telia ja Elisa. Valdavalt pakub hulgiteenuseid Telia. 6

7

8 kavandatud meetmes, et kuue kuu pikkune etteteatamisaeg ei ole piisav, et juurdepääsu taotleja saaks pakkuda jaeklientidele teenuseid mõne muu reguleeritud sisendi põhjal. Mis puudutab Telia poolt oma valguskaablivõrgule pakutavat aktiivset juurdepääsu, siis TTJA selgitab 3b/2014 turu kohta toimunud avalikku konsultatsiooni käsitlevas analüüsis ja teabenõudele saadetud vastustes, et tema arvates ei ole hoonesisene kaabeldus avaliku sidevõrgu osa 16 ning seega ei kehti selle suhtes juurdepääsukohustus vastavalt teatatud kavandatud meetmele. See tähendab, et juurdepääsu taotlejad peaksid jõudma kokkuleppele hoonesiseste kaablite omanikuga (paljudel juhtudel on seehoone omanik) või paigaldama oma kaablid. TTJA märgib sedagi, et seni ei ole ta teinud otsuseid hoonesiseste kaablite jagamise kohustuse kehtestamiseks, lähtudes raamdirektiivi artikli 12 lõikest 3, sest selle kohta ei ole esitatud ametlikku taotlust, kuid nad on valmis kohaldama juurdepääsu taotleja taotluse korral artikli 61 lõiget 3, kui see säte Eesti seadusse üle võetakse. - Läbipaistvuskohustus - Mittediskrimineerimiskohustus See kohustus tagab eelkõige selle, et ettevõtja kohaldab samaväärsete teenuste pakkujate suhtes samasuguste asjaolude korral samaväärseid tingimusi ja osutab teistele teenuseid ja teavet samadel tingimustel ja samasuguse kvaliteediga nagu enda või oma tütarettevõtjate või partnerite teenuste puhul. - Hinnakontrolli ja kuluarvestuse kohustused TTJA teeb ettepaneku jätkata TD HC FDC kuluarvestusmeetodil põhinevate kulupõhiste hindade kasutamist nii vaskpaaride kui ka valguskaabli puhul. TTJA peab seda lähenemisviisi Eesti turu jaoks kõige sobivamaks, sest sedasi on märkimisväärse turujõuga operaatori tõhusad kulud kaetud ning Telial on motivatsioon investeerida uutesse ülikiiretesse lairibavõrkudesse; ühtlasi on sellise lähenemisviisi rakendamine riigi reguleeriva asutuse ja märkimisväärse turujõuga operaatori jaoks kulutõhus. Turgu 1/2020 käsitleva analüüsi üle toimunud avaliku konsultatsiooni käigus väljendas riigi konkurentsiasutus reservatsioone TTJA kehtestatud hinnakontrollikohustuse mõjususe suhtes, sest märkimisväärse turujõuga ettevõtja kantud kulusid ei olnud üksikasjalikult kontrollitud. Lisaks sellele väljendas üks alternatiivne operaator turgu 3b/2014 käsitleva analüüsi üle toimunud avaliku konsultatsiooni käigus muret seoses võimaliku surve olemasoluga Telia aktiivsete hulgiteenuste hindade ja jaepakkumiste hindade vahel. TTJA sõnul tagavad kavandatud hinnakontrolli kohustused, et alternatiivne operaator, kes on sama tõhus kui Telia, suudab jaeturul konkureerida. Samas märgib TTJA turu 3b/2014 kohta toimunud avalikku konsultatsiooni käsitlevas analüüsis ja teabenõudele saadetud vastustes, et kui Telia on jaeturul valitseva konkurentsisurve tõttu sunnitud langetama oma jaehinnad (hulgi- ja jae-) kulude lähedale või neist madalamale, ei peaks märkimisväärse turujõuga ettevõtja olema 16 TTJA märgib, et võrgu lõpp-punkt asub tavaliselt korterelamu tehnoruumis või eraomandi piiril. 8

9 kohustatud tagama hulgi- ja jaehindade vahelist mõistlikku marginaali, sest vastasel juhul tähendaks see, et ta peab pakkuma hulgiteenuseid kahjumlikult. 3. HINDAMINE Pärast teatise ja TTJA esitatud lisateabe läbivaatamist leiab komisjon, et kavandatud meetmed, mis käsitlevad mõlemat lairiba juurdepääsu hulgiturgu Eestis, kuuluvad seadustiku artikli 32 lõike 4 kohaldamisalasse. Komisjonil on sügavaid kahtlusi, kas TTJA kavandatud meetmed sobivad kokku ELi õigusega, ning komisjon arvab, et need loovad takistusi siseturul. Seadustiku artikli 32 lõike 4 põhised sügavad kahtlused seoses asjaomase turu määratlusega Puuduvad piisavad tõendid, mis toetaksid asjaomaste tooteturgude määratlust Turuanalüüsi tegemisel peavad riigi reguleerivad asutused tuginema oma hinnangus asendatavuse analüüsile ja hindama asjaomast turgu tuleviku seisukohalt järgmisel läbivaatamisperioodil 17. Seadustiku artikli 67 lõikega 5 pikendati läbivaatamisperioodi maksimumkestust kolmelt aastalt viie aastani. TTJA leiab, et kohaliku juurdepääsu hulgituru moodustab passiivne juurdepääs vaskpaarja kiudoptilistele liinidele, kuid keskse juurdepääsu hulgiturul lisanduvad neile veel aktiivne ja virtuaalne juurdepääs samadele võrkudele. Komisjon märgib, et alternatiivsed operaatorid kasutavad juba praegu vaskpaarliinide eraldamise võimalust väga vähe. Lisaks märgib TTJA, et Telia on alustanud oma vaskpaarvõrgu ulatuslikku uuendamist, rakendades vektordus- ja G.fast- tehnoloogiat, mis peaks turuanalüüsi tegemise ajal puudutama 80 85% tema vaskpaarvõrgust. Kuna vaskpaarliine ei saa uuendatud võrgu osas enam eraldada, märgib riigi reguleeriv asutus, et kõnealused vaskpaarliinid ei ole vektordustehnoloogia kasutamise korral enam asjaomase tooteturu osa. TTJA tunnistab esialgses turuanalüüsis, et ulatuslik üleminek vektordustehnoloogiale võib asjaomase turu olukorda põhjalikult muuta ja põhjustada olukorra, kus kõnealust turgu ei reguleerita. Sellega seoses kahtleb komisjon, kas kohaliku juurdepääsu hulgituruga seotud tooteturu määratlusse lisatud passiivne juurdepääs vaskpaarvõrgule on TTJA poolt piisavalt põhjendatud, arvestades praegust olukorda (väga vähene kasutamine), rääkimata tulevikuperspektiividest. Lisaks leiab TTJA, et juhul, kui vaskpaarliinide eraldamine vektordustehnoloogia kasutamise tõttu järk-järgult lõpetatakse, võivad passiivne juurdepääs kiudoptilistele ühendustele, kaablikanalisatsioonile või bitivooteenustele olla sobiv asendus vaskpaari kaudu pakutavale juurdepääsule. Turgu 3b/2014 käsitleva kavandatud meetme kohaselt võivad juurdepääsu taotlejad taotleda ka virtuaalse kohaliku juurdepääsu (VULA) toodete pakkumist, kuid TTJA märgib teabenõudele esitatud vastuses, et ükski juurdepääsu taotleja ei ole sellise toote vastu huvi üles näidanud ja et selle omadused ei ole määratletud. 17 Suunised turuanalüüsi ja märkimisväärse turujõu hindamise kohta vastavalt ELi elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste reguleerivale raamistikule (2018/C 159/01), punkt 14. 9

10 Sellega seoses märgib komisjon, et TTJA ei ole oma teatatud meetmetes analüüsinud turu 1/2020 passiivse juurdepääsu hulgitoodete ning turu 3b/2014 aktiivse ja virtuaalse juurdepääsu hulgitoodete vahelist asendatavust. TTJA ei ole analüüsinud sellise asendatavuse võimalikkust ei praegustes oludes ega ka tuleviku seisukohalt. Lisaks märgib komisjon, et hoolimata TTJA vastustest teabenõudele ei ole turu 1/2020 jaoks kavandatud teatatud meetme puhul selge, kas juurdepääs kaablikanalisatsioonile on osa asjaomasest tooteturust. Komisjon rõhutab, et asjaomaste tooteturgude piiritlemiseks kooskõlas konkurentsiõigusega peaks TTJA analüüsima kõnealust asendatavust ja hindama muu hulgas alternatiivsete operaatorite valmisolekut ja suutlikkust ühelt hulgitootelt teisele üle minna. Kõnealuse analüüsi tulemusel võib olla vajalik mõlema teatatud turu piiritlus läbi vaadata (nt määratleda ühtne lairibaühenduse turg, kus kõiki juurdepääsutooteid käsitatakse nõudluse seisukohast asendustoodetena ja/või määratleda füüsilisele taristule juurdepääsu turg ainsa kitsaskohana, mis võib mõnes piirkonnas esineda). See mõjutaks kindlasti regulatiivset tulemust. Puuduvad piisavad tõendid, mis toetaksid siseriikliku geograafilise turu määratlust Vastavalt seadustiku artikli 64 lõikele 3 peavad riigi reguleerivad asutused määratlema riigi territooriumil paiknevad asjaomased geograafilised turud, võttes muu hulgas arvesse taristualast konkurentsi nendes piirkondades kooskõlas konkurentsiõiguse põhimõtetega. Komisjoni suunistes turuanalüüsi ja märkimisväärse turujõu hindamise kohta 18 (edaspidi märkimisväärse turujõu suunised ) on märgitud, et asjaomane geograafiline turg hõlmab piirkonda, i) kus asjaomased ettevõtjad osalevad asjaomaste toodete või teenuste pakkumises ja nõudluses (vastavalt tooteturu määratlusele), ii) kus konkurentsitingimused on sarnased või piisavalt homogeensed ning iii) mida saab eristada naaberaladest, kus valitsevad konkurentsitingimused on märkimisväärselt erinevad või heterogeensed aasta asjaomaseid turge käsitleva soovituse kohaselt peaksid riikide reguleerivad asutused asjaomaste turgude määratlemisel vastavalt seadustiku artikli 64 lõikele 3 kindlaks tegema geograafilised piirkonnad, kus konkurentsitingimused on piisavalt ühetaolised ning mis erinevad naaberpiirkondadest, kus konkurentsitingimused on väga erinevad, võttes eelkõige arvesse seda, kas võimalik märkimisväärse turujõuga ettevõtja tegutseb ühetaoliselt terves oma võrgupiirkonnas ning kas konkurentsitingimuste suurte erinevuste tõttu on tema tegevus mõnes piirkonnas piiratud, teistes aga mitte 19. Lisaks märgitakse asjaomaseid turge käsitlevas soovituses, et geograafilise turu kindlaksmääramisel peaksid riikide reguleerivad asutused esmalt määratlema geograafilise põhiüksuse, mis võetakse konkurentsitingimuste analüüsi aluseks. Sellele analüüsile tuginedes peaksid riikide reguleerivad asutused kehtestama geograafiliste turgude ulatuse esmase määratluse, liites kokku sarnaste konkurentsitingimustega üksused. Riikide reguleerivad asutused peaksid hindama konkurentsitingimusi tuleviku seisukohalt, jälgides struktuurilisi ja tegevusega seotud näitajaid ning võttes vastavalt Suunised turuanalüüsi ja märkimisväärse turujõu hindamise kohta vastavalt ELi elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste reguleerivale raamistikule (märkimisväärse turujõu suunised), ELT C 159/1, ). Soovituse põhjendus

11

12 Menetluse praeguses etapis ja olemasoleva teabe põhjal on komisjonil seega sügavaid kahtlusi, kas kavandatud meede, mille kohaselt on kohaliku ja keskse juurdepääsu hulgiturg siseriiklik geograafiline turg 23, on kooskõlas seadustiku artikli 3 lõikes 2 sätestatud eesmärkidega, eelkõige kas see aitab kaasa siseturu arengule, st toetab konkurentsi elektroonilise side võrkude ja nendega seotud vahendite pakkumisel, sh tõhusat taristualast konkurentsi, ning elektroonilise side teenuste ja seotud teenuste pakkumisel. Puuduvad piisavad tõendid selle kohta, et teatatud keskse juurdepääsu hulgiturg õigustab regulatiivse kohustuse kehtestamist Arvestades eelkõige seda, et geograafilise turu analüüs ei ole piisav, leiab komisjon, et TTJA ei ole esitanud piisavaid tõendeid selle kohta, et kolme kriteeriumi test on läbitud kogu Eesti territooriumil. Esimese kriteeriumi puhul (tugevad ja püsivad turule sisenemise tõkked) peab TTJA uurima, kas tootmisharus on olnud turule sisenejaid ja kas turule sisenemine on olnud või võib tulevikus olla piisavalt kiire ja püsiv, et piirata turujõudu. Komisjon märgib, et vähemalt Tallinnas tegutsevad kaks alternatiivset operaatorit, kes ühiselt kontrollivad rohkem kui jaeturust, ning nad osutavad teenuseid peamiselt (kui mitte isegi ainult) ise tarnides. Seetõttu näib, et TTJA väited tugevate turule sisenemise tõkete ja Telia võrgu dubleerimise võimaluse puudumise kohta ei ole vähemalt piirkondlikul tasandil piisavalt põhjendatud. Seoses teise kriteeriumiga, st tõhusa konkurentsi saavutamine, rõhutab komisjon, et liikumiseks tõhusa konkurentsi suunas ei ole tingimata vaja jõulisemat turu hõivamist või uut turule sisenejat. Nagu eespool märgitud, näib alternatiivsete operaatorite tegevus turul osutavat sellele, et sisenemistõkkeid on võimalik ületada ning et alternatiivsetel operaatoritel on isegi olnud võimalik hõivata märkimisväärne turuosa, muutes turu vähemalt suurimas linnas dünaamilisemaks. Ainuüksi asjaolu, et Telia turuosa üldturust on üle ja Tallinna piirkonnas üle, osutab üksnes tõenäolisele turgu valitsevale seisundile, kuid ei näita iseenesest, et turg ei ole praegu konkurentsivõimeline ja et turudünaamika ei oleks turu läbivaatamise perioodil muutunud. Lisaks leiab komisjon kolmanda kriteeriumi kohta, et TTJA ei ole esitanud ühtegi asjaomast tõendit, mis toetaks järeldust, et ainuüksi konkurentsiõiguse kohaldamisest ei piisa tuvastatud turutõrgete asjakohaseks kõrvaldamiseks. Puuduvad piisavad tõendid, mis toetaksid määratletud turul märkimisväärse turujõu olemasolu Kavandatud meetmes esitatud märkimisväärse turujõu olemasolu järeldus põhineb peamiselt Telia turuosal üldjoontes määratletud keskse ja kohaliku juurdepääsu turgudel. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt eeldatakse 50% ületavate turuosade puhul turgu valitsevat seisundit, kui puuduvad vastupidised tõendid. Kooskõlas märkimisväärse 23 Välja arvatud Narva ja Kohtla-Järve. 12

13 turujõu suunistega 24 tuleks turuosi siiski tõlgendada asjaomaseid turutingimusi ning eelkõige turudünaamikat ja toodete diferentseerituse ulatust arvestades 25. Isegi suure turuosaga ettevõtja ei pruugi suuta tegutseda suures ulatuses sõltumatult klientidest, kellel on piisav läbirääkimisvõim. Lisaks võib asjaolu, et turul tugeva positsiooniga ettevõtja seisab silmitsi suureneva taristualase konkurentsiga, osutada sellele, et turg muutub aja jooksul konkurentsivõimeliseks. Turuosa märkimisväärne kõikumine aja jooksul võib viidata turujõu puudumisele asjaomasel turul. Kui uus turule siseneja suudab oma turuosa kiiresti suurendada, võib see kajastada ka seda, et asjaomane turg on konkurentsivõimelisem ning sisenemistõkked suudetakse mõistliku aja jooksul ületada. Komisjon järeldab eelkõige geograafilise turu analüüsi ebapiisavust ja riigis tõenäoliselt erinevate konkurentsitingimuste olemasolu arvesse võttes, et TTJA ei ole esitanud piisavaid tõendeid selle kohta, et Telial on märkimisväärne turujõud TTJA määratletud kohaliku juurdepääsu ja keskse juurdepääsu hulgiturgudel (ehk siseriiklikul turul, kust on välja arvatud kaks linna). Esiteks, nagu eespool märgitud, osutab TTJA esitatud teave sellele, et taristualane konkurents on suhteliselt arenenud, vähemalt mõnes linnapiirkonnas. Vastuseks teabenõudele märkis TTJA, et 75% Eesti kodumajapidamistest on vähemalt kahe püsivõrgu alas ning 50 55% kolme või enama püsivõrgu alas. Kuigi TTJA ei ole esitanud üksikasjalikumaid andmeid, näib, nagu eespool märgitud, et eelkõige Tallinna piirkonnas on konkurendid suutnud jaeturul hõivata suhteliselt suure ja stabiilse turuosa. Selline turuosade struktuur olukorras, kus alternatiivsed operaatorid ei toetu Telia taristule või toetuvad sellele väga piiratud määral, osutab sellele, et taristu on majanduslikult võimalik dubleerida vähemalt nendes piirkondades, kus lairibateenuste järele on piisav nõudlus (st Eesti suurimas linnas). Lisaks leiab TTJA, et järeldus märkimisväärse turujõu olemasolu kohta nii kohaliku juurdepääsu kui ka keskse juurdepääsu hulgiturul on põhjendatud Telia väga suure turuosaga nendel hulgiturgudel. Võttes aga arvesse hulgituru väga piiratud mahtu ja selle kiiret vähenemist, leiab komisjon, et neid turuosi tuleks analüüsida ettevaatlikult. Eelkõige märgib TTJA, et aasta keskpaiga andmete põhjal oli Telia turuosa kohaliku juurdepääsu hulgiturul (liinide arvu poolest). Siiski ilmneb, et aastal pakuti Eesti hulgiturul ainult 25 eraldatud vaskpaarliini, millest pakkus Telia ja Elisa. Peale selle on juurdepääs Telia kiudoptilisele võrgule praegu äärmiselt piiratud ( liini aastal). Eesti senine konkurentsiolukord, mis ei sõltunud kohaliku ja keskse juurdepääsu hulgiturust, seab kahtluse alla järelduse, et Telial on märkimisväärne turujõud. Praeguses etapis kättesaadava teabe põhjal ei välista komisjon, et kaablikanalisatsioonile juurdepääsu kasutamine on muudest reguleeritud toodetest olulisem. Kui TTJA leiab siiski, et juurdepääs kaablikanalisatsioonile kujutab endast alternatiivsete võrkude olemasolu ja edasise arendamise jaoks konkurentsi poolest kitsaskohta, juhib komisjon Vt komisjoni suunised turuanalüüsi ja märkimisväärse turujõu hindamise kohta vastavalt ELi elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste reguleerivale raamistikule (märkimisväärse turujõu suunised), ELT C 159/1, , punkt 55, ja selles esitatud täiendavad viited. Samas, punkt

14 tähelepanu sellele, et TTJA peaks kaaluma võimalust määratleda ja analüüsida eraldiseisvat tsiviilehituse taristule juurdepääsu turgu. Lõpuks täheldab komisjon, et TTJA sõnul ei oleks asjakohane kehtestada Telia suhtes majandusliku jäljendatavuse testi või jaehinnast lahutatavat hinnakontrolli kohustust. TTJA märgib eelkõige, et kui konkurendid langetaksid oma jaehindu alla Telia jaehindade, oleks Telia sunnitud omakorda oma jaehinda alandama ega suudaks seega tagada mõistlikku marginaali hulgi- ja jaehindade vahel. See võib tähendada, et ta peab hulgiteenuste osutamisel kahju kandma. Kui TTJA arvates on reaalne võimalus, et Telia võib olla sunnitud selliste alternatiivsete operaatorite konkurentsisurve all, kes on kasutusele võtnud oma taristu, langetama oma jaehindu ja osutama hulgiteenuseid kahjumiga, võib see seada kahtluse alla järelduse, et Telia suudab tegutseda oma konkurentidest ja klientidest sõltumatult. Seda arvesse võttes leiab komisjon, et TTJA ei ole praeguses etapis esitanud piisavaid tõendeid selle kohta, et Telia oleks eelkõige Tallinna piirkonnas võimeline tegutsema sõltumatult oma konkurentidest ja klientidest. Järeldus Komisjonil on sügavaid kahtlusi, kas teatatud kavandatud meetmed sobivad kokku liidu õigusega, eelkõige seadustiku artikli 3 eesmärkidega, ning leiab, et need meetmed loovad takistusi siseturul. 4. MÄRKUSED Ilma et see piiraks eespool kirjeldatud sügavaid kahtlusi, on komisjon teatise ja TTJA esitatud lisateabe läbi vaadanud ning tal on TTJA kavandatud regulatiivsete meetmete kohta järgmised märkused. Juurdepääsu- ja hinnakontrollikohustused Komisjon märgib, et teatatud kavandatud meetmetes teeb TTJA ettepaneku jätta Telia suhtes kehtima kohustus tagada passiivne, virtuaalne ja aktiivne juurdepääs tema vaskpaar- ja kiudoptilistele võrkudele, hoolimata nende toodete väga väikesest ja vähenevast kasutusest. Kui TTJA määratleb üksikasjaliku analüüsi põhjal geograafilise(d) turu(d) ja järeldab, et ühel operaatoril on asjaomasel turul (asjaomastel turgudel) märkimisväärne turujõud, leiab komisjon, et oluline oleks tagada nii reguleeritud sideettevõtja suhtes kehtestatavate parandusmeetmete proportsionaalsus kui ka tõhusus, tuginedes turuanalüüsis tuvastatud konkurentsiprobleemidele. Komisjon võtab teadmiseks TTJA meetmed, mida kavandatakse selleks, et täpsustada Telia kohustust seoses kaablikanalisatsioonile juurdepääsuga. Komisjon leiab, et valdkondades, kus turgu valitseval ettevõtjal leitakse olevat märkimisväärne turujõud, võib tõhusa, mittediskrimineeriva ja läbipaistva juurdepääsu tagamine kõnealustele rajatistele mängida olulist rolli taristualase konkurentsi edasisel arendamisel Eestis. See 14

15 hõlmab märkimisväärse turujõuga ettevõtja kohustust jagada kogu vajalikku teavet taristu omaduste kohta 26. Seoses hinnakontrolli kohustustega teeb TTJA ettepaneku jätta Telia suhtes kehtima kohustus tagada juurdepääs oma võrgule, võttes aluseks TD HC FDC meetodi, mille on välja töötanud TTJA. Kooskõlas eelmises turuanalüüsis esitatud märkustega leiab komisjon, et TD HC FDC meetodi kasutamisel võib olla negatiivne mõju, eelkõige seoses konkurentsi edendamise ja väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõtuga 27. Peale selle kordab komisjon oma märkust, et TTJA peaks kaaluma kiudoptikahindade paindlikumat reguleerimist (konkurentsivabades) piirkondades, kus Telia seisab silmitsi tõendatava jaehinnapiiranguga, mida põhjustavad operaatorid, kes on kasutusele võtnud oma võrgud. Kooskõlas soovitusega mittediskrimineerimise ja kuluarvestuse meetodi kohta tagaks selline lähenemine majandusliku jäljendatavuse testi abil olukorra, kus tõhusa juurdepääsu taotlejaid ei jäeta turult välja, ning võiks tõenäoliselt parandada Eesti suhteliselt vähest ülikiiret lairibaühenduse kasutamist kodumajapidamistes. Juurdepääsu puudumine hoonesisestele kaablitele Seoses Telia pakutava aktiivse juurdepääsuga tema kiudoptilisele võrgule leiab komisjon, et asjaolu, et kõnealusel operaatoril puudub kohustus pakkuda juurdepääsu hoonesisestele kaablitele, sealhulgas juhtudel, kui see võrgusegment on olemas ja seda haldab Telia, võib tõsiselt kahjustada juurdepääsukohustuse tõhusust. Seetõttu palub komisjon TTJA-l tagada, et juurdepääsu taotlejad saaksid hõlpsalt juurdepääsu võrgu sellele segmendile kas märkimisväärse turujõuga ettevõtjale kehtestatud kohustuste raames või sümmeetriliste sätete kohaldamise kaudu (artikli 61 lõige 3, varem raamdirektiivi artikli 12 lõige 3). Komisjon märgib, et vastavalt seadustiku artikli 32 lõikele 4 ei võeta teatatud kavandatud meetmeid, mis käsitlevad kindlaksmääratud asukohas pakutava kohaliku juurdepääsu hulgiturgu ja kindlaksmääratud asukohas pakutava keskse juurdepääsu hulgiturgu Eestis, vastu veel kahe kuu jooksul. Komisjoni seisukoht kõnealuse konkreetse teatise kohta ei piira muid seisukohti, mida komisjon võib võtta seoses muude teatatud kavandatud meetmetega. Vastavalt soovituse 2021/ punktile 6 avaldab komisjon käesoleva dokumendi oma veebisaidil. Kui TTJA leiab, et kooskõlas ärisaladusi käsitlevate liidu ja riiklike Sellega seoses juhib komisjon tähelepanu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke käsitleva soovituse II lisale, milles on esitatud üksikasjalikud juhised teabe ja vahendite kohta, mis tuleks anda juurdepääsu taotlejatele, et tagada tulemuslik ja mittediskrimineeriv juurdepääs tsiviilehituse taristule. Komisjon täheldab, et kahe turuanalüüsi kohta esitatud märkustes suhtus riiklik konkurentsiamet pooldavalt TTJA pakutud mõningatesse parandustesse, mis puudutavad riigi reguleeriva asutuse rolli hinnakontrolli kohustuse rakendamisel, kuid väljendas kahtlusi TTJA kehtestatud hinnakontrolli mõjususe suhtes, kuna märkimisväärse turujõuga ettevõtja kulusid ei ole üksikasjalikult kontrollitud. Eesti konkurentsiamet palub TTJA-l tagada süstemaatilisem kontroll Telia kantud kulude üle ning hinnasurve puudumine. Komisjoni 30. märtsi aasta soovitus (EL) 2021/554, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/1972 (millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik) artiklis 32 sätestatud korra kohaselt esitatavate teatiste vormi, sisu, tähtaegu ja üksikasjalikkuse taset, ELT L 112, , lk 5. 15

16 eeskirjadega sisaldab käesolev dokument konfidentsiaalset teavet, ning soovite selle enne avaldamist kustutada, palun teavitage sellest komisjoni 29 kolme tööpäeva jooksul alates dokumendi kättesaamisest 30. Palun põhjendage oma soovi. Komisjon avaldab käesoleva dokumendi oma veebisaidil koos teatega, milles kutsutakse kolmandaid isikuid üles esitama sügavaid kahtlusi väljendava kirja kohta märkusi kümne tööpäeva jooksul. Lugupidamisega komisjoni nimel komisjoni liige Thierry Breton E-posti aadress: Komisjon võib üldsust hindamise tulemustest teavitada enne kõnealuse kolmepäevase ajavahemiku lõppemist. 16

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

M11_otsuse kavand_VV konf-ta_101106

M11_otsuse kavand_VV konf-ta_101106 VÄLJAVÕTE ASi Eesti Raudtee, OÜ Eleks Telefon, Elion Ettevõtted ASi, Elisa Andmesideteenused ASi, Norby Telecom ASi, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse, Televõrgud ASi, ASi Telset, OÜ T-Telefon ja

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

2

2 VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud...*) Tehnilise Järelevalve Ameti 16.06.2017 kindlaksmääratud asukohas masstoodete keskse juurdepääsu hulgiteenuse märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf VÄLJAVÕTE Eion Ettevõtted ASi ja ASi Starman ärisaladus välja jäetud Sideameti 22. augusti 2007. a otsuse nr J.1-45/07/12 Märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmine eraklientidele ja äriklientidele

Rohkem

Konkurentsiametis registreeritud nr / VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Era- ja äriklientidele kindlaks määrat

Konkurentsiametis registreeritud nr / VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Era- ja äriklientidele kindlaks määrat Konkurentsiametis registreeritud 24.01.14 nr 8.3-12/14-006-001 VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turul märkimisväärse

Rohkem

2

2 Konkurentsiametis registreeritud 06.03.2013 nr 8.3-12/12-0224-035 VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Lairiba juurdepääsu turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavand

Rohkem

ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse nr 22-6/ LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratu

ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse nr 22-6/ LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratu ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti 12.12.2014 otsuse nr 22-6/14-513 LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise turu piiritlemine, analüüs,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf Mobiiltelefonivõrgule juurdepääsu ja mobiiltelefonivõrgus kõnede algatamise turul (turg 15) märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmise otsuse eelnõu Lisa 1 Otsuse kavandi riigisisesel konsulteerimisel

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

T 4 Lisa 3 Siseriikliku konsulteerimise tule–

T 4 Lisa 3 Siseriikliku konsulteerimise tule– ÄRISALADUS VÄLJAJÄETUD Konkurentsiameti 07septembri 2009. aasta otsuse Fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamine Lisa

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Lisa 1 M 8-10_Hinnaanalüüs_non-conf

Lisa 1 M 8-10_Hinnaanalüüs_non-conf VÄLJAVÕTE Ärisaladused välja jäetud Lisa 1 Telefonivõrgus osutatavate sidumisteenuste turgudel (turud 8-10) märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse eelnõule Telefonivõrgus osutatavate

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 531/2012, 13. juuni 2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 531/2012, 13. juuni 2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 531/2012, 13. juuni 2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Otsuse kavandi kohta esitatud arvamuste ja vastulausete mittearvestamise põhjendused

Otsuse kavandi kohta esitatud arvamuste ja vastulausete mittearvestamise põhjendused ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Konkurentsiameti 16.08.2012 otsuse eelnõu AS EMT, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS ja ProGroup Holding OÜ tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks konkreetses

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/1972, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnast

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/1972, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnast L 321/36 ET Euroopa Liidu Teataja 17.12.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1972, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

ET.DOC

ET.DOC ET Ühenduse suunised riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga 1. SISSEJUHATUS (1) Lairibaühenduse olemasolu on info- ja sidetehnoloogiate väljatöötamise, kasutuselevõtu

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Microsoft Word - Eesti lairiba arenguvisioon.doc

Microsoft Word - Eesti lairiba arenguvisioon.doc Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendusvisioon Aprill 2009 Tallinn 1 TAUST Käesolev dokument on koostatud Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt. Dokumendi eesmärgiks on pakkuda

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem